NÁVOD K OBSLUZE
LIVERYMAN HARMONY
TYP 2246
Liveryman Harmony Typ 2246
Verze: 12 / 2006
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Všeobecné
Tyto bezpečnostní předpisy obsahují základní pokyny, které je nutno dodrţovat při
instalaci, obsluze a údrţbě.
Přečtení tohoto Návodu k pouţívání je povinností všech osob, které pracují se
stříhacím strojkem.
Návod k pouţívání musí být stále k dispozici na místě instalace tohoto strojku.
Podklady pro bezpečnost
Tuto informaci dobře uloţte. Návod k obsluze obsahuje důleţité údaje pro
bezpečnost a pro obsluhu stříhacího strojku.
Neodborné pouţívání stříhacího strojku je spojeno s nebezpečím. Pro bezpečné
pouţívání, prosím, dodrţujte následující opatření:
Bezpečnostní ustanovení
Zasunujte zástrčku pouze do předpisově instalovaných zásuvek.
Defektní elektroinstalace mohou vést k elektrickému výboji, nebo ke zkratu.
Pro co moţná nejlepší ochranu osob, zvířat a zařízení je zásadně
předepsán ochranný spínač proti chybovému proudu (FI) 30 mA.
Dodrţujte příslušné předpisy Vaší země.
Opravářské a čistící práce provádějte pouze při vytaţené zástrčce ze
zásuvky.
Zabraňte poškození kabelu:
- Stříhací strojek netahat za kabel;
- Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel
Chraňte kabel před ostrými hranami, olejem a horkem.
Stříhací strojek nevystavujte vodě nebo jiným tekutinám.
Nikdy nenechávejte leţet bez dozoru strojek se zástrčkou, zapojenou do
zásuvky.
Prosím, neodstraňujte připevněné kryty a šrouby. Stále je nutno dbát na
úplnost stříhacího strojku.
Povinná údržba a kontrola
Nikdy nestříhejte s poškozeným strojkem. Jakmile je na plášti nebo na elektrickém
kabelu zjištěno poškození, pak toto musí být odstraněno výrobcem nebo jeho
zákaznickou sluţbou, nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo
ohroţení.
Strana 2
Všeobecné pokyny a opatření
Pouţívejte stříhací strojek výhradně k tomu účelu, který je popsán v Návodu
k pouţívání.
Nikdy nestříhejte mokrá nebo vlhká zvířata.
Zabraňte kontaktu s očima a s popraskanou nebo citlivou pokoţkou.
Pouţívejte pouze příslušenství, které je součástí dodávky.
Stříhání zvířat je dovoleno pouze tehdy, kdyţ jsou děti drţeny v dostatečné
vzdálenosti od místa stříhání.
Nestříhejte nikdy v blízkosti výbušných látek, předmětů nebo plynů.
Stříhací strojek pouţívejte pouze při pokojové teplotě. Vyvarujte se přímého
slunečního světla, vlhkosti nebo teplých povrchů (Rozsah teploty mezi 5°C a
40°C)
Nikdy nestříhejte s tupými nebo ulomenými postřihovacími noţi.
Ukládejte Váš stříhací strojek stále na čistém a suchém místě, které není
dosaţitelné pro děti a zvířata.
Záření
Na základě zkoušky podle harmonizovaných evropských norem Směrnice EU,
odpovídá nabíječka základním ochranným poţadavkům elektromagnetické
snášenlivosti (EMV).
Povinná údržba a kontrola
Nikdy nestříhejte poškozeným strojkem, případně nikdy nenabíjejte akumulátorový
stříhací strojek poškozenou nabíječkou. Pokud zjistíte na pouzdru nebo na
elektrickém kabelu nějaké poškození, pak musí být toto odstraněno výrobcem nebo
jeho zákaznickou sluţbou, nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se odstranilo
nebezpečí.
Ostatní nebezpečí
Pokud by se v provozu objevila nebezpečí a rizika, která nevznikla bezprostředně v
souvislosti se stříháním zvířat, prosíme vás, abyste nám toto oznámili. Toto platí
rovněţ u technických závad, které zapříčiňují ohroţení.
Požadavky na obsluhujícího
Bezpečné nasazení stříhacího strojku má jen malé poţadavky na obsluhující osoby.
Tyto ale musí být nutně dodrţovány a plněny.
Obsluhující si přečetl a porozuměl Návodu k obsluze, nebo byl odbornou
osobou s obsluhou seznámen, a byl upozorněn na rizika.
Obsluhující má zkušenosti v zacházení se zvířaty, která mají být stříhána.
Dětem je obsluhování stříhacího strojku zakázáno; slabým osobám je
povoleno pouze pod dohledem.
Strana 3
POUŽÍVÁNÍ, ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ
Účel používání
Tento stříhací strojek je koncipován výhradně ke stříhání zvířat.
Jiné účely pouţívání, zejména nasazení pro lidi, jsou výslovně zakázány.
Technická data
Typové označení:
Připojovací napětí:
max. příkon:
Výška stříhání:
Šířka noţů:
Rychlosti stříhání:
Rozměry (Š/V/D):
Hmotnost:
2246 HARMONY
12 V DC
1200 mA
1,6 mm
46 mm (také 65 mm)
2
cca. 45 mm x 44 mm x 190 mm
370 g
Technická data síťového zdroje
Typové označení:
Primární napětí:
Sekundární napětí:
DV-121A2UP
230 V AC
12 V DC
Vybavení
1 stříhací strojek se stříhací hlavou (46 mm)
1 síťový zdroj
1 čistící kartáček
1 láhev speciálního oleje pro stříhací strojky
1 Návod k obsluze včetně Záručního listu
1 kufr pro transport a pro uskladnění
Strana 4
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Stříhací hlavu po kaţdém pouţití očistěte a naolejujte. Tak zůstane vţdy v
dobrém stavu, a její ţivotnost se prodluţuje.
Kvůli nepřerušenému pouţívání po několik hodin se mohou noţe zahřát,
stříhací výkon můţe poklesnout, a ţivotnost stříhací hlavy se zkracuje.
Jakmile se noţe přehřejí, přístroj na několik minut vypněte, aby vychladl, a
noţe naolejujte.
Srst musí být před stříháním čistá a suchá. V srsti ukrytá cizí tělesa mohou
poškodit stříhací hlavu.
Při stříhání se můţe v pouzdru stříhací hlavy shromaţďovat srst. Příliš
mnoho srsti redukuje stříhací rychlost noţů, a vede ke špatnému řezu. Je
nutno po kaţdém pouţití odstranit srst z pouzdra stříhací hlavy.
Se stříhací hlavou nenaráţejte proti pevným předmětům, protoţe tyto mohou
poškodit noţe.
UVEDENÍ DO PROVOZU
Kontroly a pokyny pro obsluhu
Neodborné pouţívání elektrických přístrojů, zejména přístrojů pro chov zvířat, je
spojeno s nebezpečím! Dodrţujte proto před uvedením do stroje do provozu
následující opatření pro zamezení úrazu.
Údaj o napětí na síťovém zdroji (typový štítek) a napětí v síti se musí
shodovat. Síťový zdroj můţe být připojen pouze ke střídavému napětí.
Stříhací strojek smí být provozován pouze se síťovým zdrojem, který je
součástí dodávky.
Zabraňte kaţdému kontaktu s pohybujícími se postřihovacími noţi.
Při práci na postřihovacích noţích / stříhací hlavě vţdy nejprve přerušit
přívod proudu. Dokud je strojek stále ještě připojen k přívodu proudu,
nedotýkat se ani při vypnutém stroji oblasti postřihovacích noţů.
Zabraňte jakémukoliv kontaktu se strojkem, který je ve styku s tekutinou.
Nikdy nestříhejte mokrá zvířata. Tekutiny, které vnikly do stroje, redukují
elektrickou izolaci. Vzniká nebezpečí elektrického výboje nebo zkratu.
Strojek čistěte pouze suchým hadrem a štětcem nebo kartáčem.
Prodluţovací kabel, leţící na podlaze, se můţe zachytit a stát se
nebezpečným. Před stříháním poloţte kabel pozorně a bezpečně. Zabraňte
zaštípnutí nebo zamotání přípojného kabelu stříhacího strojku. Zvířata
nesmějí stát na kabelu, překračovat jej nebo se do něj nesmějí zamotat.
Drţte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých podloţek. Nikdy kabel
neovívejte kolem strojku. Z toho mohou vzniknout poškození na izolaci a
lomy na kabelu. Kabel pravidelně kontrolujte ohledně poškozených míst.
Nastavte spínač na strojku do pozice Vypnuto (postavení 0), dříve neţ
odpojíte zástrčku ze sítě.
Nepouţívejte ţádné poškozené postřihovací noţe s ulomenými zuby.
Pracujte pouze s ostrými postřihovacími noţi. Pouţívejte pouze originální
postřihovací noţe.
Strana 5
Nikdy nezasunujte ţádné předměty do otvoru na strojku. Hluk strojku můţe
zvířata zneklidnit. Šlápnutí nebo váha těla zvířete můţe vést k váţným
zraněním. Zvíře je nutno dostatečně fixovat. Zapněte strojek ve výhledovém
okruhu zvířete, a přibliţujte se ke zvířeti ze strany od hlavy.
Stříhání zvířat by mělo probíhat pouze tehdy, kdyţ nepovolané osoby
nebudou mít ţádný přístup k místu stříhání.
Stříhejte pouze v suchých, dobře větraných prostorách, a nikdy v blízkosti
explozivních látek.
Tyto bezpečnostní pokyny je nutno v každém případě dodržovat. Doporučuje
se při práci s elektrickými přístroji vždy používat bezpečnostní spínač proti
chybnému proudu.
Montáž přípojné zástrčky
Zasuňte zástrčku vodorovně do přípojné
zásuvky, a následně jím otáčejte proti směru
hodinových ručiček o 90° aţ na doraz.
Demontáž přípojné zástrčky
Otáčejte zástrčkou ve směru hodinových
ručiček o 90° aţ na doraz, a následně ji
opatrně vytáhněte.
Strana 6
Zapnutí / Vypnutí
Na levé straně stříhacího strojku se nachází spínač
Zapnout / Vypnout. Tento páčkový spínač má tři polohy.
Poloha I:
Poloha 0:
Poloha II:
Strojek je zapnutý
– Rychlost stříhání - stupeň: 1
Strojek je vypnutý
Strojek je zapnutý
– rychlost stříhání - stupeň: 2
Zkontrolujte před zasunutím zástrčky polohu spínače.
Spínač musí být v poloze 0.
Pro zapnutí a vypnutí strojku pouţívejte pouze tento
páčkový spínač.
ÚDRŽBA
Před zahájením údrţbových prací přerušte přívod energie, odpojte zástrčku ze sítě.
Při pracích na postřihovacích noţích / stříhací hlavě vždycky nejprve přerušte
přívod proudu.
Čištění
Po ukončení stříhání očistěte strojek a stříhací hlavu suchým hadrem od oleje,
rovněţ tak odstraňte srst pomocí suchého štětce nebo kartáče. Potom všechny díly
lehce naolejujte, abyste zabránili vzniku rezivění. Mějte na paměti, ţe jiţ nejmenší
rezavá místa velmi ovlivňují stříhání, nebo ji dokonce zcela znemoţní.
Naolejování stříhací hlavy
Nejčastěji se vyskytující příčinou vad, týkající se neuspokojivého výsledku stříhání,
rovněţ zahřívání stříhacího strojku, je vadné
mazání. Pro optimální výsledek stříhání, rovněţ
pro zvýšení ţivotnosti postřihovacích noţů a
stříhacího strojku je nevyhnutelný tenký olejový film
na postřihovacích noţích. Kápněte trošku oleje na
postřihovací noţe, a návazně nechte stříhací strojek
několik sekund běţet.
Používejte pouze náš speciální olej
pro stříhací strojky.
V žádném případě nepoužívejte
dieselový olej!
Strana 7
Demontáž stříhací hlavy
b
a
c
Levým palcem stiskněte (šipka „a“) uzavírací pero směrem nahoru a pravým
palcem posuňte (šipka „b“) stříhací hlavu směrem dopředu. Následně můţete
sejmout stříhací hlavu ze sklápěcí úchytky (šipka „c“).
Montáž stříhací hlavy
b
a
nasuňte stříhací hlavu na sklápěcí úchytku (šipka „a“).
ZAPNĚTE STŘÍHACÍ STROJEK (Poloha spínače: I)! Levým palcem tisknout
stříhací hlavu ve směru šipky (b), aţ ke slyšitelnému zacvaknutí.
Stříhací strojek vypněte (Poloha spínače: 0).
Přebrušování postřihovacích nožů
Správné přebrušování postřihovacích noţů je moţné pouze pomocí speciálních
strojů, a prostřednictvím odborných obchodů. Pracujte pouze s ostrými
postřihovacími noţi. Defektní noţe s ulomenými zuby nebo tupé noţe je nutno
nahradit.
Strana 8
ULOŽENÍ STŘÍHACÍHO STROJKU
Mezi různými nasazeními ke stříhání musí být stříhací strojek uloţen vţdy dobře
vyčištěný a naolejovaný v kufru, který je součástí dodávky, na suchém, pro děti
nedosaţitelném místě.
Při podezření, ţe do strojku vnikla tekutina, jej jiţ nezapínejte. Vzniká zde
nebezpečí zkratu. Předejte strojek ke kontrole!
ŽIVOTNOST POSTŘIHOVACÍCH NOŽŮ
Ţivotnost postřihovacích noţů můţe být zkrácena kvůli následujícím situacím:
1. Noţe nebyly delší dobu správně naolejovány.
2. Byly jimi stříhány jiné předměty neţ srst, nebo znečištěná srst.
3. Cizí těleso poškodilo stříhací hlavu.
4. Postřihovací nůţ byl naraţen.
Jestliže se stříhací výkon navzdory správné údržbě výrazně snížil, je
překročena životnost postřihovacích nožů, a tyto musí být vyměněny.
ŽIVOTNOST MOTORU
U motoru není nutná ţádná údrţba
Ţivotnost můţe být zkrácena kvůli následujícím situacím:
1. Stříhací strojek je dlouhou dobu uloţen ve vlhkém prostředí.
2. Noţe nebyly správně naolejovány.
3. Nashromáţděná srst v pouzdru stříhací hlavy (čištění stříhacího strojku
nebylo prováděno)
POKYNY K PROVOZU
Strojek Liveryman Harmony můţe být pouţit pro stříhání srsti po nebo proti
srsti.
Při stříhání v blízkosti kůţe je nutno stříhat proti srsti.
Se stříhacím strojkem je nutno srstí klouzat, aby bylo dosaţeno co nejlepšího
výsledku. Nesmí se vést silou, tím se stříhání stává nestejnoměrné, a noţe
se mohou zablokovat.
Strana 9
Ochrana životního prostředí a likvidace
Náleţitá likvidace postřihovacích noţů, rovněţ tak akumulátorového stříhacího
stroje včetně příslušenství podle jejich funkčnosti přísluší provozovateli.
Dodrţujte platné předpisy Vaší země.
Prohlášení o shodě
Lister – GmbH
Poštovní schránka 2160
Telefon: +49 2351 1060-0
E-mail:
[email protected]
58471 Lüdenscheid
Telefax: +49 2351 1060–50
Internet: http://www.lister.de
Dovoz a servis:
Kamír a Co. Spol. s r.o.
Telefon: +420 565 44 29 59
E-mail: [email protected]
Hronova 273, 395 01 Pacov
Telefax: +420 565 44 28 58
Internet: www.kamir.cz
Strana 10
|U našich výrobků si vyhrazujeme technické úpravy.
Tento přístroj odpovídá poţadavkům následujících Směrnic EU a bylo na něj
vydáno prohlášení o shodě:
89 / 336 / EWG
91 / 263 / EWG
92 / 31 / EWG
73 / 23 / EWG
93 / 68 / EWG
Download

Liveryman HARMONY 2246