Návod ke strojku Pet Clipper 9050
Tento produkt je označen symbolem, který znamená, že
produkt musí být recyklován. Pokud Vám už produkt
nemůže déle sloužit, odešlete ho, prosím, na pracoviště
pověřené recyklací takovýchto předmětů.
Gratulujeme! Právě jste si koupili prvotřídní strojek
Clipper. Precizní práce a kvalitní design jsou pro tento
produkt typické.
Bezpečnostní upozornění: Při použití elektrických
přístrojů by měla být vždy dodržena určitá pravidla.
Přečtěte si, prosím, návod, před tím, než strojek začnete
používat.
Nebezpečí: Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem:
Nesnažte se vytáhnout strojek, pokud Vám spadl do
vody. Okamžitě ho vypojte ze zásuvky.
Strojek nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete.
Neumisťujte strojek na taková místa, ze kterých může
spadnout do umývadla nebo dřezu.
Neumisťujte strojek do nádoby s vodou nebo s kapalinou.
Stojek okamžitě po použití vypojte z elektrické sítě. Strojek také vypojte ze sítě, před tím, než ho
začnete čistit, vyměňovat hlavu nebo jiné části.
Varování: Aby bylo sníženo riziko popálenin,požárů, zasažení elektrickým proudem a zranění osob:
Přístroj byste nikdy neměli nechat bez dozoru, když je zapnutý v elektrické síti.
Pokud je strojek používán dětmi nebo invalidními osobami, nebo v jejich blízkosti, mělo by se tak dít
pouze za asistence další osoby.
Přístroj používejte pouze k účelům, ke kterým je určený. K přístroji nepřipojujte jiné součásti, které
k tomu nejsou určené.
Nikdy přístroj nepoužívejte, v případě, kdy došlo: k poniční elektrického kabelu nebo koncovky;
pokud přístroj nefunguje, jak má; pokud Vám upadl nebo došlo k jakémukoli poničení; nebo pokud
přístroj upadl do vody. V takových případech vraťte přístroj do servisu, kde bude prověřen a opraven.
Nepokládejte elektrický kabel do blízkosti teplého povrchu.
Do žádného otvoru přístroje nic nestrkejte.
Nepoužívejte venku nebo v místnostech, kde jsou používány aerosoly nebo kde je vypouštěn kyslík.
Přístroj nepoužívejte, pokud došlo k poškození hřebínku nebo stříhací hlavy, protože by mohlo dojít
k poranění kůže.
Po skončení práce strojek vypněte pomocí tlačítka „off“, potom odpojte ze zásuvky.
Varování: V průběhu použití nenechávejte přístroj na místech:
kde by mohlo dojít k jeho poničení zvířaty, nebo kde je přístroj vystaven vlivům počasí.
Tento návod si uschovejte!
Návod k obsluze
Produkt je určen k profesionálnímu použití
Přečtěte si, prosím, následující pokyny předtím, než začnete přístroj používat.
Pokud budete s tímto precizně vyrobeným přístrojem zacházet podle instrukcí, bude Vám sloužit
velmi dlouho.
Při nabíjení přístroje zapojte elektrický kabel do „nabíjecí stanice“, poté zapojte nabíječku do
elektrické sítě.
Lithiová baterie v „nabíjecí stanici“ pracuje s napětím 7,4V-30w. Dbejte na to, aby nedošlo k přebytí.
Doba nabíjení: 1-2 hodiny
Zapnutí přístroje: přepněte spínač do polohy 1 (obr. A), při vypnutí přepněte zpět do polohy 0
(obr.B). Po použití strojek vyčistěte a uložte na bezpečném místě.
Pokud máte jednorychlostní přístroj: Před výměnou stříhací hlavy se ujistěte, že je strojek vypnutý
(obr. A). Stiskněte uvolňovací mechanismus stříhací hlavy (obr. B). Stříhací hlavu držte směrem dolů,
zatlačte na ni směrem dolů a potom jemně vytáhněte stříhací hlavu směrem dopředu (obr. C).
Pokud by stříhací hlava praskla a zůstala v rovině s přístrojem použijte malý šroubovák,abyste spojení
uvolnili (obr. D).
Pokud máte dvourychlostní přístroj: Normální nastavení (#1) používejte při běžném stříhání.
Vysokorychlostní nastavení (#2)používejte při stříhání obzvláště husté srsti. Pokud chcete rychlosti
přepnout, stiskněte uzamykací mechanismus, přesuňte tlačítko z pozice #1 do pozice #2. Pokud
chcete přejít na předchozí rychlost, stiskněte opět uzamykací mechanismus a přesuňte tlačítko do
předchozí pozice.
Po použití přístroje ho zabalte i s elektrickým kabelem a uložte na bezpečném místě.
Předtím, než zapojíte přístroj do elektrické sítě, si prohlédněte obrázky.
Upozornění: V prohlubni v horní části strojku se mohou hromadit chomáče ostříhané srsti. Pokud se
tak stane, můžete srst odstranit pomocí malého kartáčku nebo starého zubního kartáčku, ale pouze
v případě, že jste z přístroje předtím sejmuli stříhací hlavu (obr.D).
Pokud chcete vyměnit stříhací hlavu, nasuňte ji na vrchní část přístroje (obr.E), zasuňte do drážek
strojku na bocích a v zapnutém stavu „ON“ přitlačte žiletky směrem ke strojku, aby došlo k jejich
„uzamčení“.
Péče o přístroj:
Vnitřní mechanismus motoru byl ošetřen permanentní lubrikací již při výrobě. Údržba přístroje by
měla probíhat pouze postupy v tomto návodu popsanými výrobcem nebo autorizovaným servisem.
Péče o stříhací hlavy: Stříhací hlavy je nutné ošetřit olejem před stříháním, v jeho průběhu a po
stříhání. Pokud přístroj začne nechávat neostříhaná místa nebo se zpomalí, je třeba stříhací hlavu
naolejovat.Nakapejte pár kapek oleje na prostředek a boční části stříhací hlavy (obr.F). Nadbytečný
olej odstraňte pomocí suchého, jemného hadříku. Lubrikanty ve spreji neobsahují dostatek oleje
k promaštění stříhací hlavy, ale jsou výborným prostředkem k jejímu ochlazení. Prasklou nebo
zlomenou stříhací hlavu vždy okamžitě vyměňte, jinak hrozí poranění. Přebytečnou srst můžete ze
stříhací hlavy odstranit malým kartáčkem nebo starším zubním kartáčkem. Stříhací hlavu
doporučujeme čistit tak, že ji velmi jemně ponoříte do misky s malým množstvím Clipper oleje a
strojek při tom necháte běžet. Přebytečné chlupy a špína by měly být odstraněny. Po čištění přístroj
vypněte a olej otřete suchým hadříkem. Poté můžete přístroj opět zapnout a pokračovat ve stříhání.
Pokud i po vyčištění strojek nestříhá, jak by měl, mohlo dojít k zachycení srsti mezi žiletkami stříhací
hlavy. Tyto zbytky se při čištění nedostaly ven. Pokud k tomu došlo, je nutné sejmout stříhací hlavu.
Vysuňte horní žiletku na stranu, aniž by jste stříhací hlavu nebo horní žiletku kompletně uvolnili (obr.
G – pozice žiletky). Suchým hadříkem žiletku otřete a kápněte olej na místo, kde se obě žiletky
překrývají a také do štěrbiny (obr.G). Nasuňte horní žiletku zpět a tento pohyb několikrát opakujte a
nakonec horní žiletku upevněte tak, aby se nacházela nad spodní žiletkou. Clipper poté držte stříhácí
hlavou směrem dolů, aby do něj nenatekl přebytečný olej.
Varování: Nikdy nedržte Clipper v ruce když operujete s vodou, nikdy nedržte přístroj pod vodou.
Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem a zničení přístroje. Výrobce není zodpovědný za
zranění nebo poškození přístroje způsobené nepozorností při jeho užívání.
Výměna stříhací hlavy: Nestříhá-li Váš Clipper tak, jak má (vyzkoušejte více žiletek,protože mohou
být jen tupé) může to znamenat, že je třeba vyměnit stříhací hlavu. Její výměna probíhá následovně:
Oddělejte obě žiletky (obr. H)
Oddělejte čepičku stříhací hlavy (obr. I)
Odmontuje šroubky, které upevňují stříhací hlavu (obr. J)
Upozornění: Před tím než stříhací hlavu odděláte, zapamatujte si, jak byla na strojku umístěna.
Oddělejte stříhací hlavu (obr. K)
Otočné ložisko by mělo být v nejnižší poloze, pokud ne, umístěte je do ní (obr. L a M)
Na přístroj umístěte novou stříhací hlavu,tak, aby překrývala otvory na šroubky a zmáčkněte směrem
dolů (obr. K)
Upevněte pomocí šroubků (obr.J)
Nasaďte čepičku stříhací hlavy (obr. I) a žiletky (obr. N)
Vysvětlivky k obrázkům:
Obr.N – nesprávná pozice otočného ložiska
Obr. M – správná pozice otočného ložiska
Download

Strojek Pet Clipper