Glukometr pro domácí měření glukózy v krvi s bezdrátovým přenosem dat.
Návod k použití
D10312-08-02-42_R1_27/11/2012
Důležité informace, prosím, čtěte jako první!
HMM Diagnostics GmbH
D-69221 Dossenheim, Germany
www.hmm.info
Obsah
I. Úvod
4
II. eVito glukometr
8
Princip měření Účel použití
Důležité informace
Funkce displeje Specifikace
Použití smartLAB®pro testovacích proužků krevní glukózy
Upozornění „NO CODE“ Použité symboly Obsah balení
5
5
6
8
8
11
12
12
13
III. Funkce a nastavení
14
IV. Různé
39
Vložení baterie
Zapnutí/vypnutí zařízení
Nastavení data, času a upozornění
Nastavení bezdrátového přenosu dat Zahájení testování
Přehled možných míst pro odběr krve Interpretace výsledků měření Kontrolní test
Ukládání, zobrazení a mazání výsledků testů
Údržba
Řešení problémů
Omezení měřícího postupu
Záruka
14
16
17
21
26
29
30
33
37
39
40
43
44
I. Úvod
Děkujeme Vám za zakoupení eVito glukometru. Toto zařízení bylo
vyrobeno v úzké spolupráci s odborníky na cukrovku, zdravotnickými zařízeními i samotnými pacienty. Výsledky měření mohou pomoci určit vliv konzumovaných potravin, cvičení a léků na léčbu cukrovky. eVito glukometr byl navržen tak, aby byl spolehlivý, snadný
na ovládání, kompaktní, lehký, přenosný a umožnil pravidelně určit
hladinu glukózy v krvi.
Před samotným měřením si prosím důkladně přečtěte tento návod.
Poskytuje Vám, i Vašemu diabetickému poradci, důležité informace
o tom, jak používat toto zařízení správně.
I přesto, že je eVito glukometr snadný na ovládání, měli byste
jeho použití konzultovat se svým zdravotním specialistou (lékařem,
diabetologem nebo lékárníkem). V zařízení je integrovaný systém
ANT pro bezdrátový přenos výsledků měření na přidružená přijímací
zařízení (PC, mobilní telefon nebo eVito collect), kde mohou být dále
zpracovány a analyzovány.
4
Princip měření
eVito glukometr je navržen tak, aby rychle změřil hladinu glukózy
v krvi pomocí elektrochemického bio-senzoru. Tento systém využívá
technologii suchého čidla, založenou na glukózo-oxidázové metodě
pro stanovení hladiny glukózy v krvi. Každý testovací proužek má
glukózo-oxidázovou elektrodu obsahující houbu Aspergillus niger.
Kapilární vzorek krve se nanese na sběrnou plochu proužku a je
automaticky vsáknut do reakční zóny, kde glukóza-oxidáza katalyzuje
oxidaci glukózy k produkci kyseliny glykolové. Během reakce přenáší
mediátor elektrony na povrch elektrody a vytváří proud. Množství
proudu je přímo úměrné množství glukózy v krevním vzorku. Koncentrace glukózy se měří a zobrazí na Vašem zařízení po pěti vteřinách.
Účel použití
Toto zařízení je IVD zdravotnické zařízení, které je určeno jak pro
domácí, tak pro profesionální sledování glukózy (B-D-glukózy) z kapilární krve. Slouží pouze k mimo tělnímu užití. Pro toto zařízení je
nutné používat pouze smartLAB®pro testovací proužky. Testování
není platné na krevních vzorcích novorozenců.
5
Důležité informace
• Nevhodným používáním může dojít k poškození vnitřních
součástek přístroje a následně nesprávnému vyhodnocení měření.
Pokud bylo zařízení rozebráno/porušeno, nevztahuje se na něj
záruka.
• Při měření mohou být vyhodnoceny nepřesné výsledky. Pokud se
necítíte dobře, prosím ihned kontaktujte svého lékaře bez ohledu
na výsledky měření.
• Udržujte zařízení čisté, skladujte ho na bezpečném místě a chraňte
před přímým slunečním světlem.
• Slot pro testovací proužky udržujte v čistotě, mimo prašné
prostředí, vodu a znečištění od krve.
• Neukládejte zařízení ani proužky do auta, koupelny nebo
chladničky. Zařízení, proužky a odběrové pero by měly být mimo
dosah dětí a zvířat.
• Seznamte se prosím s veškerými omezeními ještě před samotným
měřením.
• Vyjměte baterie, jestliže nebudete zařízení používat měsíc a déle.
• Zařízení, testovací proužky a kontrolní roztok ukládejte na suchém
místě s teplotami od 2 do 30˚C (35,6 do 86˚F).
6
• Testovací proužky skladujte pouze v jejich originální tubě.
Nepřemisťujte je do nových tub nebo jiných obalů.
• Poznamenejte si datum, kdy jste otevřeli tubu, do pole s
označením
. Všechny proužky nespotřebované do 90 dní od
otevření vyhoďte. Proužky jsou pouze k jednomu použití.
• Varování před potencionální nákazou: Zdravotníci používající
toto zařízení pro více pacientů by si měli uvědomit, že všechna
tato zařízení nebo jejich části přicházejí do styku s lidskou krví.
I po vyčištění by s nimi mělo být zacházeno jako s potencionálními
přenositeli možné infekce.
Nedotýkejte se proužků vlhkýma rukama.
Nepoužívejte prošlé proužky
(zkontrolujte datum exspirace na tubě s proužky)!
Neohýbejte, nestříhejte nebo nekruťte proužky!
7
II. eVito glukometr
Funkce displeje
Symbol pro bezdrátový přenos dat
Čas
Datum
Uložené výsledky testů
Číslo kódu
Chybová hlášení
Měřící jednotka
Aplikace krve nebo
kontrolního roztoku na
testovací proužek
Stav baterie
Specifikace
1. název: eVito glukometr
2. rozmezí hodnot měření:
20 ~ 630 mg/dL (1,1 ~ 35,0 mmol/L)
3. doba měření: 5 sekund
4. časový mód: AM/PM – 24 hodin
5. paměť: 360 hodnot,
100 jednotek insulinu
6. provozní teplota: 10 ~ 40˚C
(50˚F ~ 104˚F)
7. relativní vlhkost: RH ≤90%
8. krevní vzorek: ≥ 0,6 µL kapilární
krve
9. kalibrace: Ekvivalent plasmy
10. hematokrit (Hct): 30-55%
11. typ baterie: 2 CR 3V lithiové
12. životnost baterie:
přes 2000 měření
13. velikost displeje: 40 x 32 mm
14. rozměry zařízení: 85 x 51 x 20 mm
15. váha: 50 g (bez baterií)
16. datový přenos / komunikace:
ANT přenos
8
Slot pro vkládání proužku se vzorkem:
vložte testovací proužek nebo vzorek.
Vyhledávací kolečko:
umožní výběr funkce v rámci menu
(např.: výběr nastavení data, času,
upozornění); posouváním procházíte
výsledky měření, nastavení času.
Ovládání:
Otáčení = výběr/posouvání
Stisknutí = uložit/zvolit
S-tlačítko:
zapnutí/vypnutí zařízení, nastavení
zařízení, nastavení ANT módu.
9
smartLAB® pro testovací proužky
Elektroda
Směr vložení
Místo pro uchopení proužku
Otvor
Reakční zóna
Aplikační zóna
Datum otevření tuby
Datum expirace
Poznámka:
Datum exspirace je uvedeno na tubě.
10
Použití smartLAB® pro testovacích proužků
•
Používejte pouze s eVito glukometrem.
•
Ponechte proužky v jejich původním obalu.
•
Zavřete tubu pevně ihned poté, co vyjmete testovací proužek.
•
Proužek použijte do tří minut od vyjmutí z tuby.
•
Každý proužek je pouze na jedno použití. Nepoužívejte víckrát.
•
Zaznamenejte datum, kdy jste poprvé otevřeli tubu s proužky.
Musíte si být jisti datem expirace psané na tubě. Testovací
proužky jsou použitelné po dobu tří měsíců od data otevření
tuby nebo do data expirace na obalu, podle toho, co nastane
dříve.
•
Testovací proužky i zařízení skladujte na chladném a suchém
místě.
•
Testovací proužky skladujte do teploty 30˚C (86˚F). Nezmrazujte.
•
Neaplikujte krev nebo kontrolní roztok na proužek před vložením
do zařízení.
•
Nedotýkejte se zařízení vlhkýma rukama.
•
Neohýbejte, nestříhejte nebo nekruťte testovací proužky.
11
Upozornění „NO CODE“
Testovací proužky smartLAB®pro kompatibilní s eVito glukometrem
není potřeba kódovat. Při vložení testovacího proužku se na displeji zobrazí kód „888“. Všechny testovací proužky typu smartLAB®
používají pouze tento kód a Vám tak umožní používat zařízení bez
chyb.
Jestliže se kód „888“ NEZOBRAZÍ při vkládání testovacího proužku,
Váš glukometr musí být překódován nebo není …kompatibilní s
těmito smartLAB®pro testovacími proužky. V každém případě prosím
zkontaktujte Vašeho distributora.
Použité symboly
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 98/79/CE
pro diagnostické zdravotnické prostředky k zevnímu použití.
Číslo šarže
Datum expirace
Určeno pouze pro zevní použití
+
Používá lithiové baterie CR 2032 3V
Pouze na jednorázové použití
Teplota při skladování
Výrobce
Před použitím si nejprve přečtěte manuál
Číslo katalogu
Sériové číslo
Kontrolní roztok
Datum otevření tuby s testovacími proužky
12
Obsah balení
1x eVito glukometr
1x návod k použití
1x cestovní pouzdro
2x CR 2032 3V baterie
1x smartLAB® odběrové pero
1x průhledný kryt
1x smartLAB® kontrolní proužek
10x smartLAB® jehly
10x smartLAB® pro testovací proužky
1x smartLAB® kontrolní roztok
13
III. Funkce a nastavení
Vložení baterií
Zařízení používá dvě lithiové baterie CR 2032 3V. Baterie standardně
vydrží přes 2000 měření. Jiné typy lithiových baterií CR 3V jsou také
přijatelné, ale kapacita doby měření se může lišit. Baterie vkládejte
před prvním použitím nebo je vyměňte, pokud se na LCD displeji
zobrazuje symbol vybité baterie.
Otevřete kryt baterie na zadní straně vašeho eVito glukometru
a vložte baterii se znaménkem plus nahoru. Baterii vkládejte nejprve
pravou stranou a pak stiskněte její levou stranu, dokud nezaklapne,
poté zavřete kryt.
battery change symbol
Poznámka:
1. Ze zařízení vyjměte baterie, pokud jej nepoužíváte po dobu
jednoho měsíce a déle.
2. Při vyjmutí baterií budou veškeré hodnoty uchovány v paměti.
Zařízení, baterie, jehly, testovací proužky apod. musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy po ukončení
jejich používání.
14
Kontrola funkčnosti
Sada obsahuje kontrolní proužek, který Vám umožní provést
kontrolu správné funkčnosti zařízení. Není nutné provádět kontrolu
před každým měřením.
1. Vložte kontrolní proužek do zařízení. Ujistěte se, že kontrolní
proužek vkládáte potiskem nahoru. Zařízení se automaticky zapne
a na displeji se zobrazí „CHK“.
2. Zkontrolujte zprávu na LCD displeji: Kontrola funkce bude trvat
zhruba 3 sekundy. Kontrola může vyvolat na displeji následující
zprávy:
• „OK” - Vaše zařízení pracuje správně.
• „FAL“- vyměňte baterie a znovu zkontrolujte. Pokud se zpráva stále
zobrazuje, obraťte se prosím na Vašeho dodavatele.
3. Vyjměte kontrolní proužek:
Zařízení se automaticky vypne po vyjmutí kontrolního proužku.
Uchovávejte kontrolní proužek v původním balení.
15
Zapnutí/vypnutí zařízení
Pokud je testovací nebo kontrolní proužek vložen do slotu, zařízení se
automaticky zapne; případně je možné zařízení zapnout stisknutím
S-tlačítka déle než 3 sekundy. Zařízení provede rychlou kontrolu
(všechny funkce a symboly se zobrazí na LCD displeji).
V prvním řádku displeje se zobrazí měsíc, den, čas a kód 888. Ve
středu displeje budou blikat tři pomlčky („- - -„) a ve spodním řádku
jednotka měření. V této fázi můžete vybrat:
• režim paměti „MEM“ otáčením kolečka, pro zobrazení nebo
odstranění uložených výsledků měření
• režim funkce ANT stisknutím S-tlačítka po dobu delší než 3 sekundy
• obecné nastavení stisknutím S-tlačítka na minimálně 6 sekund
• přístroj vypnete jedním stisknutím S-tlačítka
16
Nastavení data, času a upozornění
Nastavení aktuálního data a času je důležité, zejména pokud
používáte zařízení i pro ukládání záznamů nebo pokud si chcete
stáhnout své výsledky do počítače. Zobrazení aktuálního data a času
využijete i v případě, že si zapisujete získané údaje do diáře. Datum
a čas musí být nastaveny před prvním použitím i po výměně baterií.
Postup pro nastavení:
Při zapínání zařízení stiskněte a podržte S-tlačítko nejméně 6 sekund
pro vstup do režimu nastavení. Poslední dvě číslice současného roku
blikají ve středu LCD displeje.
Chcete-li změnit aktuální hodnotu, otočte kolečkem dolů nebo
nahoru, snížíte/zvýšíte tím hodnotu, uložte stisknutím kolečka.
Poznámka: Pokud je uvedeno datum/měsíc/den/hodina/minuta
a jednotka správně, můžete nastavení uložit stiskem S-tlačítka.
17
Nastavení data a času
Otočte kolečko nahoru nebo dolů, dokud se číslice současného roku
nezobrazí na displeji. Stisknutím kolečka uložte rok a poté pokračujte
s nastavením měsíce. Vyberte aktuální měsíc a stisknutím opět
uložte, stejným způsobem si počínejte při nastavování aktuálního
dne.
Výběr časového režimu
Po nastavení dne začne mezi hodinami a minutami blikat dvojtečka.
Nyní si můžete vybrat mezi 12ti-hodinovým nebo 24-hodinovým
režimem.
12ti-hodinový režim:
Vedle minuty se na displeji zobrazí AM a to v čase od 00:01 do 11:59.
PM se zobrazí pro interval 12:00 – 23:59.
24-hodinový režim:
Oblast vedle minuty zůstane na displeji prázdná (00:00 – 23:59).
Potvrďte požadovaný způsob zobrazení stisknutím kolečka.
18
Nastavení času
Pro nastavení času (hodiny a minuty) otočte a stiskněte kolečko,
stejným postupem jako v případě dnu/měsíce. Poté zadejte režim
zvuku.
Nastavení zvuku upozornění
Pokud je zvuk zapnutý, pípne zařízení po každé naměřené hodnotě.
Zvuk je možné (de)aktivovat v základní nabídce. Informace o stavu
je uvedena v horním řádku displeje jako symbol „bE-bE“. Možnosti
nastavení:
OFF = zvuk je vypnutý
ON = zvuk je zapnutý
Vyberte požadované nastavení otáčením kolečka a potvrďte jeho
stisknutím. Poté nastavte podsvícení LCD displeje.
Zapnutí /vypnutí podsvícení LCD displeje
Zařízení má podsvícený LCD displej stejně jako osvětlený slot
na vkládání testovacího proužku. Při vstupu do menu uvidíte „bL“
v horní části displeje, s možností nastavení:
OFF = podsvícení vypnuté
ON = podsvícení zapnuté
Vyberte požadované nastavení otáčením kolečka a potvrďte jeho
stisknutím. Poté přijde na řadu nastavení měřící jednotky.
19
Změna měřící jednotky
Na displeji se zobrazí „SCL“ a aktuální měrná jednotka mg/dL nebo
mmol/L. Pokud ji chcete změnit, stiskněte tlačítko po dobu delší
než 10 sekund. Potvrzení změny jednotky je oznámeno dvojitým
pípnutím.
Ukončení režimu nastavení
Dalším stisknutím kolečka můžete znovu zkontrolovat nastavení
nebo stisknutím S-tlačítka režim nastavení opustit. Nyní se nacházíte
v základním režimu.
Další možné kroky
• Vložením testovacího proužku bude přístroj připraven k měření.
• Otáčením kolečka se dostanete do paměti s výsledky testů.
• Krátkým stiskem S-tlačítka můžete přístroj vypnout.
Poznámka: Po volbě měřící jednotky budou všechny uložené hodnoty automaticky převedeny. Doba 10 sekund pro změnu jednotky je
nutná, aby nedošlo k nechtěné změně jednotek.
Zařízení se vypne automaticky po 2 minutách, pokud není vložen testovací proužek nebo nedojde ke stisknutí S-tlačítka.
20
Nastavení bezdrátového přenosu dat
Váš eVito glukometr má integrovaný modul ANT, se kterým můžete
převést naměřené hodnoty do PC, mobilního telefonu nebo eVito
collect. Tam mohou být uloženy a zpracovány příslušným software
zaměřeným na telemedicínu jako je systém eVito.
Co je to ANT?
ANT je forma bezdrátového přenosu dat. Pro přenos a příjem dat
musí být zařízení vybaveno ANT modulem.
Pro vstup do režimu nastavení bezdrátového přenosu dat („ANT
mód“), stiskněte S-tlačítko na déle než 3, ale méně než 6 sekund a
poté budete mít na výběr z těchto možností:
• ruční přenos dosud nepřenesených naměřených hodnot (dc)
• ruční přenos všech uložených hodnot (dcA)
• automatický přenos dosud nepřenesených hodnot s režimem Heart
Beat (Hb)
• automatický přenos dat po každém měření (1A U)
Otáčením kolečka se dostanete do vybraného podmenu. Vyberte
režim stisknutím kolečka po dobu jedné sekundy. Do základního nastavení režimu ANT se vrátíte stiskem S-tlačítka.
21
Ruční přenos dosud nepřenesených naměřených hodnot (dc):
Při výběru této možnosti přenosu se zobrazí na displeji symbol
pro přenos poslední naměřené hodnoty (viz Obr. 1).
Obr. 1
Nyní můžete naměřené hodnoty odeslat stisknutím kolečka.
Na displeji začne blikat symbol pro bezdrátový datový přenos
.
Pokud byla data úspěšně přenesena, na displeji se zobrazí „Obr. 1a“.
V případě, že by nedošlo k odeslání dat, objeví se na displeji nápis
„Obr. 1b“. Pokud v paměti nejsou žádná nepřenesená data, tudíž
nemohlo dojít k úspěšnému přenosu, na displeji se zobrazí „Obr. 1c“.
Obr. 1a
Obr. 1b
Obr. 1c
22
Ruční přenos všech uložených hodnot (dc A):
V tomto režimu (viz Obr. 2) můžete všechny hodnoty uložené
v zařízení převést do přijímacího zařízení. Chcete-li spustit proces
přenosu, stiskněte kolečko.
Obr. 2
Po spuštění přenosu odesílání všech uložených hodnot se na displeji
zobrazí symbol . Pokud budou data úspěšně přenesena, na displeji se zobrazí „Obr. 2a“. V případě, že by data nebyla přenesena,
na displeji se zobrazí nápis „Obr. 2b“. Pokud v paměti eVito glukometru nejsou uloženy žádné hodnoty, tudíž nemohlo dojít k úspěšnému
přenosu, na displeji se zobrazí „Obr. 2c“.
Obr. 2a
Obr. 2b
Obr. 2c
23
Automatický přenos dosud nepřenesených hodnot
s režimem Heart Beat (Hb):
V tomto režimu můžete nastavit automatické odesílání všech dosud
nepřenesených hodnot. Zároveň se zařízení pokusí o datový přenos
každých 10 minut, funkce Heart Beat totiž umožňuje automatické
nastavení eVito glukometru. Informace o stavu ON/OFF se zobrazuje
na displeji. Pokud je režim aktivován na displeji se zobrazí „Obr. 3a“.
Pokud není, bude se zobrazovat „obrázek 3b“. Nastavení můžete
změnit krátkým stisknutím kolečka a výběr zahájit jeho otočením.
Podle toho se symbol na displeji změní, volbu potvrďte stisknutím
kolečka. Do nabídky ANT se vrátíte stisknutím S-tlačítka.
Obr. 3a
Obr. 3b
Poznámka: Nedoporučujeme volbu tohoto režimu, částé pokusy
o datový přenos rychle vybíjejí baterie Vašeho eVito glukometru.
24
Automatický přenos dat po každém měření (1AU):
V tomto režimu si můžete nastavit automatický přenos dat
po každém měření. Informace o stavu ON/OFF se zobrazuje
na displeji. Pokud je tento režim zapnutý na displeji se zobrazí
„Obr. 4a“, pokud je vypnutý „Obr. 4b“. Nastavení můžete změnit
stisknutím kolečka a jeho následným otočením. Poté se změní
i symbol na displeji. Svojí volbu potvrďte opětovným stisknutím
kolečka. Do nabídky ANT se vrátíte stisknutím S-tlačítka.
Obr. 4a
Obr. 4b
25
Zahájení testování
1. Příprava
Před zahájením si přečtěte, jak fungují testovací proužky a odběrové
pero. Před odebráním vzorku krve si důkladně umyjte ruce horkou
vodou a osušte.
2. Zapněte zařízení
Vyjměte z tuby testovací proužek a tubu ihned uzavřete. Vložte
testovací proužek ve směru šipky do slotu. Zařízení se automaticky
zapne, na displeji se zobrazí kód „ 888“ a po něm symbol pro aplikaci
testované krve.
V případě, že se kód „ 888“ nezobrazí na displeji, obraťte
se na svého dodavatele.
3. Aplikace vzorku krve
Jestliže bliká symbol kapky krve na displeji, jemně namasírujte
část prstu, ze kterého chcete pomocí odběrového pera odebrat
krev. Odběrové pero umístěte proti lůžku prstu a stiskněte tlačítko
pro nastřelení jehly .
26
4. Změření krevní glukózy
Přidržte krevní vzorek kolmo k místu aplikování na testovacím
proužku. Krev se automaticky nasaje do reakční zóny v proužku.
Ujistěte se, zda se do reakční zóny dostalo dostatečné množství
odebrané krve, jinak mohou být výsledky měření nepřesné.
Signalizační tón potvrdí odběr dostatečného množství krve. eVito
glukometr poté začne s měřením a na LCD displeji se zobrazí zbývající
čas pro získání výsledku měření. Úspěšné měření potvrdí další pípnutí a na displeji se zobrazí „OK“. Měření bude úspěšně dokončené
poté, co zazní další signální tón a výsledná naměřená hodnota se
zobrazí na displeji.
5. Ukládání výsledků
Výsledky měření jsou automaticky ukládány do paměti společně
s datem a časem. Pokud je dosaženo maximální skladovací kapacity
360 hodnot, bude nejstarší hodnota smazána. V případě, že je
aktivovaný automatický přenos dat, zařízení se pokusí připojit
k zařízení pro přenos dat.
Poznámka: Testovací proužky jsou určeny k jednorázovému použití
a nesmí být znovu použity. Vložíte-li již jednou použitý proužek,
na displeji se zobrazí „Err“.
27
6. Odebrání testovacího proužku
Jestliže si změřené hodnoty zapisujete, poznamenejte si je a vyjměte
testovací proužek ze slotu. Zařízení se poté vypne. Pokud proužek
nevyjmete, zařízení se vypne automaticky po 5 minutách.
7. Odstranění použitých jehel
Odstraňte záslepku z odběrového pera a opatrně vyjměte jehlu
z držáku. Použitou jehlu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
28
Přehled možných míst pro odběr krve
Vzorek lze získat také z jiných
částí těla než prstů. Pokud
chcete odebrat krev, použijte
prosím odběrové pero spolu
s
průhledným
krytem
a proveďte následující kroky:
•
Jemně masírujte
požadované místo
na ruce/paži po dobu
několika vteřin. Tím se
zlepší krevní oběh.
Přehled možných míst pro odběr krve
•
Zatlačte odběrovým perem proti požadovanému místu
odběru a stiskněte tlačítko.
•
Tímto úkonem a následným tlakem na odběrové místo
uvidíte skrz ochrannou krytku, zda jste získali dostatečné
množství krve. Poté můžete jako obvykle provést test hladiny
krevní glukózy.
29
Interpretace výsledků měření
Testovací proužky smartLAB®pro jsou určeny pro testování krve,
zařízení je kalibrováno na plasmu pro snadnější porovnání s laboratorními výsledky. Jednotkou hladiny testované krevní glukózy je buď
mg/dL a nebo mmol/L, v závislosti na tom, která měrná jednotka
byla nastavena. V případě mmol/L budou výsledky pokaždé obsahovat desetinnou čárku, mg/dL výsledky desetinnou čárku nezahrnují.
Pokud se na displeji zobrazí „LO“, zařízení naměřilo hodnotu hladiny krevní glukózy nižší než 1,1 mmol/L nebo 20mg/dL. Pokud se
na displeji zobrazí zkratka „HI“, zařízení naměřilo hladinu glukózy
v krvi vyšší než 35 mmol/L nebo 630 mg/dL.
Očekávané výsledky zdravého dospělého:
Normální rozsah glukózy v krvi na lačno činí 3,9 až 6,1 mmol/L (70
– 110 mg/dL). Dvě hodiny po jídle by měly být normální hodnoty
glukózy v krvi menší než 6,7 mmol/L (120 mg/dL).
Neobvyklé výsledky testů:
Jestliže hladina krevní glukózy neodpovídá tomu, jak se cítíte,
opakujte test.
1. Zkontrolujte, zda testovací proužky nepřesáhly datum expirace.
2. Ujistěte se, že kapka krve zcela naplnila reakční zónu testovacího
proužku.
3. Zkontrolujte, zda-li provádíte měření s testovacími proužky
smartLAB®pro.
4. Zkontrolujte zařízení a testovací proužek pomocí kontrolního
roztoku smartLAB®.
30
5. Jestliže jsou i poté výsledky měření stále problematické
a nekonzistentní, poraďte se se svým odborným lékařem před
tím, než začnete provádět jakékoli změny týkající se léčby
Vašeho diabetu.
Poznámka:
1. Extrémně vysoká vlhkost může ovlivnit výsledky testů. Relativní
vlhkost vyšší než 90 % může způsobit nepřesné výsledky.
2. Počet červených krvinek (hematokrit), který je buď zvýšený (nad
55 %) nebo velmi nízký (pod 30 %), má vliv na přesnost výsledků.
3. Některé studie ukázaly, že elektromagnetická pole mohou
ovlivnit výsledky měření. Neměřte se v blízkosti provozu např.
zapnuté mikrovlnné trouby.
Příznaky vysoké nebo nízké hladiny glukózy v krvi:
Příznaky vysoké nebo nízké hladiny glukózy v krvi Vám mohou
pomoci pochopit výsledky testů a rozhodnout co dělat, když se zdají
neobvyklé. Zde jsou nejčastější příznaky:
Vysoká hladina krevní glukózy (hyperglykémie):
únava, zvýšená chuť k jídlu a žízeň, časté močení, rozmazané vidění,
bolest hlavy, obecné bolesti, nebo zvracení.
Nízká hladina krevní glukózy (hypoglykémie):
pocení, chvění, rozmazané vidění, zrychlený srdeční tep, brnění nebo
necitlivost kolem úst nebo špičky prstů.
Pokud pociťujete některý z těchto příznaků, zkontrolujte si hladinu
glukózy v krvi. Pokud se Vaše hladina krevní glukózy zobrazí jako
„LO“ nebo „HI“ a máte příznaky nízké nebo vysoké hladiny glukózy
v krvi, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Pokud hladina glukózy
ve Vaší krvi neodpovídá tomu, jak se cítíte, postupujte podle kroků
„Neobvyklé výsledky testů“.
31
Porovnání výsledků testů s laboratorními výsledky:
Aby bylo možné porovnat výsledky Vašeho eVito glukometru s laboratorními testy, musí být zaručeno, aby pro oba testy byla použita
stejná metoda měření. Váš eVito glukometr je zařízení kalibrované
na plazmu. Vaše hladina cukru v krvi se může rychle změnit zejména
po jídle, užití léků nebo cvičení.
Pokud ráno provedete test, následně jdete k lékaři a chcete porovnat
výsledky zařízení s laboratorními testy, budou pravděpodobně
odlišné i přesto že jste mezi nimi nejedli. Pro srovnání si vezměte své
zařízení k lékaři a test proveďte přímo na místě, do 5 minut by měl
být odebrán vzorek zdravotníkem.
Mějte na paměti, že laboratoř používá jiných technologických
postupů při vyhodnocování výsledků než Vaše zařízení. Výsledky
mohou být obecně mírně nižší nebo vyšší, než ty laboratorní.
32
Kontrolní test
Chcete zjistit, zda Vaše zařízení a testovací proužky fungují správně
a dávají spolehlivé výsledky? Měli byste si je zkontrolovat když:
•
Používáte eVito glukometr poprvé.
•
Otevřeli jste tubu s novými testovacími proužky.
•
Myslíte si, že Vaše zařízení nebo testovací proužky pracují
nesprávně.
•
Zařízení Vám upadlo na zem.
•
Při opakovaném měření jste naměřili stále nižší nebo vyšší
hladinu krevní glukózy.
•
Cvičíte zkušební postup.
Poznámka: Profesionální uživatelé jsou instruováni, aby dodržovali
státní a místní pokyny týkající se kontroly kvality postupů.
Kontrolní roztok smartLAB®
•
smartLAB® kontrolní roztok je určen pouze pro vnější použití.
•
smartLAB® kontrolní roztok není určen ke konzumaci nebo
injekčnímu aplikování.
•
Používejte pouze s testovacími proužky smartLAB®pro.
•
Kontrolní roztok protřepejte před každým použitím.
•
Zapište si datum otevření lahvičky na její štítek.
•
Kontrolní roztok je trvanlivý po dobu 3 měsíců ode dne otevření
lahvičky, nebo pokud nedosáhne data expirace; tj. dle toho,
které datum nastane dřív.
•
Nepoužívejte kontrolní roztok po uplynutí expirační doby.
33
•
Kontrolní roztok může znečistit oblečení. Pokud se jím zašpiníte,
odstraníte skvrnu mýdlem a vodou.
•
Po použití lahvičku pevně uzavřete.
•
Zbylý kontrolní roztok nevracejte zpátky do lahvičky.
•
Lahvičku s kontrolním roztokem skladujte při pokojové teplotě,
do 30°C (86°F).
•
Nezmrazujte ani nechlaďte.
Použití smartLAB® kontrolního roztoku
Ujistěte se prosím, že máte pro testování vše potřebné – tj. eVito
glukometr, testovací proužky smartLAB® pro a smartLAB® kontrolní
roztok.
1. Zapněte glukometr
Vyjměte jeden testovací proužek z tuby a ihned ji zavřete. Vložte
proužek do přístroje ve směru šipky. Zařízení se automaticky zapne.
Na displeji se zobrazí kód „888“ a po něm symbol pro aplikaci
krevního vzorku.
V případě, že se kód „888“ na displeji nezobrazí, obraťte se na svého dodavatele.
2. Použití kontrolního roztoku
Když se na displeji zobrazí symbol pro aplikaci krevního vzorku, krátce
protřepejte lahvičkou s kontrolním roztokem smartLAB®. Otevřete ji
a otřete hrdlo lahvičky ubrouskem. Poté z ní vymáčkněte trochu kontrolního roztoku na čistý, nevstřebávající povrch (plast, sklo, apod.)
a lahvičku opět ihned uzavřete. Otiskněte aplikační/reakční místo
testovacího proužku kolmo o kapku kontrolního roztoku. Kontrolní
34
roztok bude automaticky nasán do reakčního místa kontrolního
proužku. Signální tón značí, že bylo nasáto dostatečné množství kontrolního roztoku do reakčního místa. Nyní začne zařízení s měřením
a na displeji se zobrazí zbývající čas do konce, celkově by měření
mělo trvat 5 sekund. Poté se zobrazí zkratka „OK“ potvrzující,
že měření proběhlo v pořádku. Další pípnutí označuje konec
testování. Testovací proužek nechte umístěný prozatím ve slotu.
3. Porovnání výsledků/přijatelný rozsah
Porovnejte výsledek s přijatelným rozsahem uvedeným na tubě
s testovacími proužky.
Přijatelný rozsah je uveden v obou
jednotkách (mg/dL a mmol/L). Věnujte prosím pozornost
porovnávání výsledků s odpovídajícími jednotkami.
4. Interpretace výsledků kontrolního testu
Na tubě s testovacími proužky je uvedeno přijatelné rozpětí
hodnot pro smartLAB® kontrolní roztok. Výsledek testování by měl
být v tomto rozmezí. Ujistěte se, že porovnáváte výsledky správně.
Když jsou kontrolní výsledky v rozsahu s hodnotami vytištěnými
na tubě od testovacích proužků, Vaše zařízení i testovací proužky
fungují správně. Pokud Váš kontrolní výsledek není v přijatelném
rozsahu uvedených hodnot, prověřte prosím následující možnosti:
35
Problém
Řešení
Byl testovací proužek vystaven
působení vzduchu po delší dobu?
Opakujte kontrolní test se správně
skladovanými proužky.
Byla tugba s proužky správně
uzavřena?
Špatné uzavření může způsobit
navlhnutí proužků uvnitř tuby.
Funguje zařízení správně?
K ověření funkcí zařízení aplikujte
kontrolní proužek.
Je kontrolní roztok prošlý nebo
znečištěný?
Nahraďte novým kontrolním
roztokem pro kontrolu výkonu vašeho
zařízení.
Byly testovací proužky a kontrolní
roztok uchovány na suchém
a chladném místě?
Jestliže ne, opakujte kontrolní test
s řádně uloženými proužky
a kontrolním roztokem.
Testovali jste správně podle návodu?
Znovu si přečtěte kapitolu "Kontrolní
test".
36
Ukládání, zobrazování a mazání výsledků testů
Váš přístroj automaticky ukládá až 360 výsledků testů glukózy
společně s datem a časem. Na tyto výsledky testů se můžete kdykoliv
podívat. Hodnoty jsou uloženy chronologicky počínaje poslední hodnotou. Je tedy důležité, aby časové údaje byly správně nastaveny.
Poznámka:
1. Nikdy neměňte Vaší diabetickou léčbu pouze kvůli jednomu
z uložených výsledků.
2. Údaje zůstávají uložené v paměti i po výměně baterií. Nicméně
prosím zkontrolujte, zda jsou datum a čas nastaveny správně.
3. Pokud je paměť plná a nový výsledek je uložen, ten nejstarší
výsledek (č. 360) se automaticky smaže.
Zobrazení výsledků testů
• Stiskněte S-tlačítko pro zapnutí zařízení a vyčkejte, dokud se zcela
nezapne.
• Uložené výsledky můžete prohlížet otáčením kolečka, ve směru
nahoru/dolů. Seznam začíná nejnovějšími údaji.
Odstranění výsledků testů
• Chcete-li odstranit uložený výsledek, stiskněte kolečko a min. po
dobu 3 sekund jej držte, dokud se na displeji nezobrazí „DEL“ a pak
„OK“. Výsledek testu bude poté úspěšně smazán.
37
Zobrazení průměrných hodnot
•
Stiskněte kolečko, poté se zobrazí průměrné hodnoty glykémie
v krvi naměřené za posledních 7 dní.
•
Otáčením kolečka pak můžete přejít k průměrným výsledkům
měření za posledních 14, 28 nebo 90 dní.
•
Pro návrat do režimu paměti stiskněte kolečko.
•
Stiskněte S-tlačítko, pokud chcete ukončit režim paměti a přejít
do hlavního menu.
38
IV. Různé
Údržba
Váš eVito glukometr nevyžaduje žádné speciální čištění. Uchovávejte jej z dosahu nečistot, prachu a vody. Pečlivé dodržování těchto
pokynů je nutné pro zaručení plné funkcionality. Při samotném
čištění pak použijte měkký hadřík na setření nečistot z povrchu
a vyvarujte se navlhčení místa okolo slotu na testovací proužky.
Chcete-li čistit odběrové pero, použijte jemnou čistící emulzi a měkký
hadřík. Nikdy nedávejte celé zařízení pod vodu.
Prosím ujistěte se, zda se voda nedostala do přístroje.
39
Řešení problémů
Poznámka: Pokud si nebude jisti, co chybové hlášení znamená,
kontaktujte svého dodavatele.
Vybitá baterie
Displej: „LP“ a „Symbol baterie“
Řešení: Vyměňte baterie.
“
Systémová chyba
Displej: „001 Error “
Řešení: Vyměňte baterie. Pokud stále dochází
k chybě, obraťte se na svého dodavatele.
Chyba paměti
Displej: „MEM Err“
Řešení: Vyměňte baterie. Pokud se „Err“
objeví znovu, obraťte se na svého dodavatele.
40
Testovací proužek je již použitý nebo vlhký
Displej: „Err“ a „Symbol testovacího proužku“
Řešení: Použijte nový testovací proužek.
Výsledek testu je vyšší než 35,0 mmol/L (630
mg/dL)
Displej: „HI“
Řešení: Zopakujte měření. Pokud je výsledek
stále příliš vysoký, ihned kontaktujte svého
lékaře.
Výsledek testu je pod 1,1 mmol/L (20 mg/dL)
Displej: „LO“
Řešení: Zopakujte měření. Pokud je výsledek
stále příliš nízký, ihned kontaktujte svého
lékaře.
Systémová chyba
Displej: „FAL“
Řešení: Znovu se pokuste vložit kontrolní
proužek. Pokud „FAL“ stále přetrvává, obraťte
se na svého dodavatele.
41
Příliš vysoká teplota
Displej: „Ht“ a „Symbol teploměru“ značí,
že pracovní teplota je příliš vysoká (nad
požadovanou teplotní hranici v rozsahu 10°C
– 40°C (50°F – 104°F). Tato chyba je varování,
že používání za těchto podmínek by mohlo
vést k nesprávnému měření hladiny glukózy
v krvi.
Řešení: Zařízení přesuňte na místo s vhodnou
pracovní teplotou a vyčkejte na další měření,
dokud se chyba nebude opakovat.
Příliš nízká teplota
Displej: „Lt“ a „Symbol teploměru“ značí,
že pracovní teplota je příliš nízká (pod
požadovanou teplotní hranicí v rozsahu 10°C –
40°C (50°F – 104°F). Tato chyba je varování, že
používání za těchto podmínek by mohlo vést
k nesprávnému měření hladiny glukózy v krvi.
Řešení: Zařízení přesuňte na místo s vhodnou
pracovní teplotou a vyčkejte na další měření,
dokud se chyba nebude opakovat.
42
Omezení měřícího postupu
1. K testování nepoužívejte vzorek séra nebo plasmy.
2. K testování nepoužívejte novorozeneckou krev.
3. Extrémní vlhkost může ovlivnit výsledky. Relativní vlhkost vyšší
než 90% může způsobit nesprávné výsledky.
4. Systém je určen pro použití při teplotách mezi 10°C a 35°C (50°F
a 95°F).
5. Testovací proužky nepoužívejte opakovaně. Testovací proužky jsou
určeny pouze pro jedno použití.
6. Nepoužívejte kyselinu jodoctovou, fluorid nebo fluorid sodný/
oxalát jako konzervační prostředky pro krevní vzorky.
7. Hematokrit:
Výsledky z testovacích proužků nejsou významně ovlivněny
hematokritem v rozmezí 30% až 55%. Úroveň hodnoty hematokritu menší než 30% může způsobit nesprávné zvýšené hodnoty
a úroveň hematokritu vyšší než 55% může způsobit snížené hodnoty. Pokud neznáte svoji úroveň hematokritu, poraďte se svým
odborným lékařem.
8. Interferující látky:
Látky uvedené níže můžou ovlivnit výsledky měření v závislosti
na koncentraci.
• Acetaminophen > 15 mg/dL nebo 1,0 mmol/L
• Kyselina Gentisová > 8 mg/dL nebo 0,5 mmol/L
• Levodopa > 10 mg/dL nebo 0,5 mmol/L
• Dopamin > 13 mg/dL nebo 0,7 mmol/L
• Methyldopa > 2,5 mg/dL nebo 0,12 mmol/L
• Kyselina močová > 14 mg/dL nebo 0,4 mmol/L
43
9. U pacientů podstupujících kyslíkovou terapii může mít tato
terapie vliv na výsledky.
10. Nadmořská výška do 3050m n. m nemá žádný vliv na výsledky
měření.
11.Výsledky testů mohou být zkreslené, pokud je pacient vážně
dehydratovaný, s vysokým krevním tlakem, v šoku nebo hypoglikemickém-hyperosmolárním stavu (s nebo bez ketózy). Kriticky
nemocní pacienti by neměli být měřeni na domácím glukometru.
12. Zvýšená hladina cholesterolu a triglyceridů může interferovat
s chybnými výsledky testů.
13. Nedávné studie ukázaly, že EMI (Elektromagnetická Interference)
může způsobit degradaci výkonu zdravotnických přístrojů a tím
může vést k nepřiměřené terapii.
14. Silně lipemické (tukové) vzorky mohou interferovat s některými
metodikami. Chcete-li být informováni o těchto interferencích,
je vhodné, aby pacient se svým lékařem stanovil základní hodnoty glukózy pomocí laboratorních testů. Tyto výchozí hodnoty
by měly být pravidelně kontrolovány.
Záruka
Společnost HMM Diagnostics GmbH musí splňovat vysoké požadavky
na kvalitu svých produktů. Z tohoto důvodu, společnost HMM
Diagnostics GmbH poskytuje na eVito glukometr záruku 2 roky.
Ponechejte si záruční list, který je součástí balení.
Spotřebního materiálu, baterií atd. se záruka netýká.
Manufacturer:
HMM Diagnostics GmbH
Friedrichstr. 89
D-69221 Dossenheim, Germany
www.hmm.info
44
Download

Nastavení eVito glukometru