Návod k obsluze
Krbové vložky DIN EN 13229
Návod k obsluze
Kvalita, která byla několikrát oceněna!
Krbové vložky
Made in Germany
www.schmid-cz.cz
Náš sortiment
Přírodní kámen
Akumulační kámen
Biolíh / elektro
Plynové krby
www.schmid-cz.cz
Teplovodní vložky
Sporáky
Vložky s akumulací tepla
Technika pro akumulační pece
www.schmid-cz.cz
Krbové vložky
Kamnové vložky
Krbové kazety
Teplovodní systémy
www.schmid-cz.cz
Předmluva
Rozhodli jste se pro výrobek značky Schmid - srdečně vám děkujeme za důvěru.
Firma Schmid je věrná osvědčené německé kvalitě. Zakoupili jste nejmodernější
3
technické řešení včetně komfortní výbavy, kterou při každodenním používání jistě
využijete.
Naše vysoké požadavky na kvalitu použité techniky a designu zaručují dlouhou
užitnou hodnotu a spokojenost našich zákazníků.
Tento návod obsahuje celou řadu důležitých informací a tipů k výrobku, který jste
zakoupili. Pokud byste měli další otázky, obraťte se, prosím, na svého prodejce
výrobků Schmid.
Přejeme vám příjemné chvíle s vaším výrobkem Schmid.
Váš tým Schmid
Waldemar Rokossa
Kvalita, která byla několikrát oceněna!
www.schmid-cz.cz
Obsah
1…
Všeobecné pokyny
7…
Pokyny k údržbě
7.1 Čištění skla
2…
Palivo
7.2 Odstraňování popela
2.1 Správný druh dřeva
4
7.3 Přídavné topné plochy
2.2 Skladování dřeva
2.3 Zatápění a přikládání
8…
2.4 Přikládání paliva
První pomoc při drobných poruchách
8.1 Sklo se špiní sazemi
8.2 Zařízení nemá tah
3…
4…
Nastavení
8.3 Šamoty jsou vadné
3.1 Čisté sklo
8.4 Poškození laku
3.2 Regulace vzduchu
8.5 Vysouvací dvířka váznou
3.3 Topení v přechodném období
8.6 Správný postup při požáru v komíně
První uvedení do provozu
4.1 Otevřený způsob provozu
4.2 Uzavírací zařízení
4.3 Cirkulační vzduch/ čerstvý vzduch
9...
Všeobecné záruční podmínky
9.1 Záruční lhůta
9.2 Doklad o koupi
9.3 Odstraňování závad - údržba
9.4 Odpovědnost
5…
Funkce dvířek
5.1 Verze 1
5.2 Verze 2
6.
Ochrana proti požáru
2.1 Správný druh dřeva
1. Všeobecné pokyny
Vybírejte prosím podle následujících kritérií:
Přečtěte si prosím návod k obsluze bezpodmínečně ještě
Pro topení v otevřeném krbu nepoužívejte dřevo obsahující
před prvním uvedením do provozu. Přesné dodržování
vysoký podíl pryskyřice (např. jedle, borovice, smrk). Od těchto
pokynů
druhů dřeva mohou při spalování odlétávat jiskry.
je
předpokladem
pro
bezvadné
fungování,
bezpečnost provozu a ekologické spalování. Mějte prosím na
5
paměti, že při nepatřičném zacházení s topeništěm zanikají
nároky ze záruky.
Pro provoz otevřeného krbu je vhodné pouze listové dřevo
(buk, dub, bříza, dřevo ovocných stromů).
2. Palivo
Vaše krbová vložka Schmid je koncipována pro topení
vyschlým dřevem (se zbytkovou vlhkostí pod 20 % a délkou
polen cca 33 cm), které se přikládá v množství 3 až 5 kg
(cca 3 až 5 polen) při první přikládce.
Dřevo by nemělo být skladováno příliš dlouhou dobu. Při
extrémně dlouhém skladování nebo při nedostatečně
větraném skladování dřevo ztrácí svou hořlavost a výhřevnost.
2.2 Skladování dřeva
Všechny druhy dřeva byste měli skladovat cca 2 až 3 roky na
dobře větraném místě chráněném proti vlhkosti. K tomu je
obzvláště vhodné místo pod převislou střechou domu nebo
Brikety z hnědého uhlí se přikládají v množství 3 až 4 kg, cca
6 až 8 briket.
garáže chráněné před povětrnostními vlivy.
Skladování dřeva pod plastovou fólií, ve špatně větraných
garážích nebo sklepech není vhodné. Vlhkost dřeva obsažená
Používejte výhradně
a) přírodní dřevo, které vysychalo v polenech min. 2 roky.
ve dřevě tak může jen stěží unikat. Dřevo může hnít a plesnivět
a ztrácí svou výhřevnost.
Výhřevnost vlhkého dřeva je výrazně nižší než dřeva
vysušeného. Spalováním vlhkého dřeva navíc dochází
k rychlému zanášení komína. Dále je znečišťováno životní
Dřevo skladujte v naštípaném stavu, protože kůra brání
unikání vlhkosti.
prostředí sousedů a celé atmosféry plyny vznikajícími při
nedokonalém spalování a zejména kouřem obsahujícím
značný podíl oxidu uhelnatého.
b)
Brikety z hnědého uhlí smějí být spalovány pouze
v topeništích se samozavíracími dvířky. Brikety z hnědého
uhlí se výborně hodí pro udržování žhavého podkladu po
delší dobu. U vaší krbové vložky je můžete používat pouze při
zavřených dvířkách.
Pozor!
Dřevo čerstvé, impregnované, lakované, lepené
nebo s povrchovou úpravou se podle německého
spolkového zákona o ochraně před emisemi (1.
BImSchV) nesmí k topení používat. Stejně tak:
papírové krabice, plastový odpad, starý papír,
dřevotřísky atd..
2.3 Zatápění a přikládání
Pro rozdělání ohně v krbové vložce Schmid naskládejte na dno
topeniště dřevěná polena napříč přes sebe tak, aby spalovací
vzduch mohl dobře proudit kolem nich. Na polena položte
pokud možno nadrobno naštípané třísky z měkkého dřeva
a podpalte je. K rozdělání ohně použijte nejlépe parafínové
Používejte k topení pouze polenové dřevo nebo
brikety z hnědého uhlí.
podpalovače nebo podobné pomůcky – nepoužívejte však
v žádném případě líh, benzín, olej nebo jiné hořlavé tekutiny
ani novinový papír.
www.schmid-cz.cz
Páčka spalovacího vzduchu musí být při zatápění zcela
otevřená. Pro rychlejší zatápění můžete ponechat dvířka
3. Nastavení
pouze přivřená do té doby, než se oheň naplno rozhoří. Poté
3.1
však dvířka zavřete.
Čisté sklo
Sklo dvířek topeniště se nezakouří, pokud
Rychlé rozdělání ohně je důležité, aby se zabránilo tvorbě
6
emisí a zanášení spalovací komory sazemi.
• budete topit suchým dřevem (cca 20 % vlhkosti po 1 až
2letém skladování),
• ponecháte přívod sekundárního a terciárního vzduchu
Ve fázi zatápění nastavte páčku spalovacího vzduchu do zcela
otevřené polohy. Poté můžete spalování regulovat podle přání
pomocí páčky a množství paliva.
otevřený (páčka přívodu vzduchu na "otevř."),
• budete v topeništi udržovat vysokou teplotu spalování
(suché dřevo, správné množství a přívod kyslíku),
• budete zatápět, jak bylo popsáno výše.
Během fáze zatápění nenechávejte topeniště bez dozoru.
Poté, co se vytvoří základ ze žhavých uhlíků, můžete páčku
spalovacího vzduchu uzavřít, aby topeniště udržovalo déle
Topte vždy pouze se zavřenými dvířky topeniště:
chráníte tím životní prostředí a zároveň je to
i ekonomické
teplo.
3.2
Dřevěné třísky
Podpalovač
Regulace vzduchu
Přívod spalovacího vzduchu se reguluje páčkou pod dvířky
topeniště takto:
(např. parafín)
Fáze zatápění:
Ve fázi zatápění posuňte páčku zcela vlevo do polohy "otevř.",
aby oheň rychle vzplál.
Nyní je spalovací vzduch nasáván ze spodní strany krbové
vložky a je přiváděn do topeniště přes rošt, přední hranu dna
Polena
topeniště a horní lištu. Páčku ponechejte v této poloze, dokud
se nevytvoří základ ze žhavých uhlíků, tzn., dokud dřevo není
Pozor!
Hořlavé kapaliny všeho druhu: grilové
podpalovače, líh, benzín, olej atd. jsou pro
rozdělávání ohně nevhodné! Nebezpečí exploze!
Ovládací prvky topeniště se za provozu mohou
zahřát na vysokou teplotu. K manipulaci s nimi
používejte přiloženou univerzální rukavici
(vhodná pro praváky i leváky).
2.4
zcela zapálené.
K rychlejšímu rozhoření doporučujeme ponechat dvířka
krbové vložky mírně pootevřená.
Poté, co se oheň rozhoří, dvířka opět zavřete.
Přikládání paliva
Před přiložením paliva uzavřete páčku přívodu vzduchu
a pomalu otevírejte dvířka topeniště, aby neunikl kouř do
místnosti.
Přikládejte vždy jen malé množství paliva (2-3 polena).
otevř.
zavř.
Pomocí páčky spalovacího vzduchu je možné regulovat
spalování.
Hlavní fáze:
Během hlavní fáze hoření, poté co dřevo již zcela hoří
a v topeništi se vytvořil základ ze žhavých uhlíků, můžete
4.2
Uzavírací zařízení pro potrubí spalovacího vzduchu
Při provozu otevřeného krbu musí být toto zařízení neustále
otevřené, aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu.
rychlost spalování ovlivňovat páčkou přívodu spalovacího
vzduchu.
Fáze žhnutí:
Páčku spalovacího vzduchu posuňte zcela doprava, aby uhlíky
4.3
Cirkulační vzduch / čerstvý vzduch
Při provozu krbu je třeba otvory pro cirkulační/čerstvý vzduch
ponechávat vždy otevřené.
vydržely co nejdéle žhavé.
3.3 Topení v přechodném období
4.4
Přívod spalovacího vzduchu
V přechodném období, tzn. při vyšších venkovních teplotách
Na zařízení pro zásobování spalovacím vzduchem se nesmějí
může docházet při náhlém růstu teploty k poruchám tahu
provádět žádné úpravy!
komína, který pak není schopen v dostatečné míře odvádět
spaliny.
Za takové situace přikládejte do topeniště menší množství
Je třeba dbát zejména na to, aby během provozu topeniště
bylo potrubí pro přívod spalovacího vzduchu otevřené.
paliva a přívod vzduchu více otevřete, aby palivo rychleji
vyhořelo (při tvorbě plamenů), a tím se stabilizoval tah
komína.
Často byste měli odstraňovat popel z topeniště, aby nebránil
přívodu vzduchu.
5. Funkce dvířek
Vyklápění vysouvacích dvířek
Za účelem vyklopení vysouvacích dvířek, např. za účelem
čištění skla, posuňte dvířka až do spodní polohy a podle druhu
zámku dvířek postupujte takto:
4. První uvedení do provozu
5.1 Verze 1
Vlevo a/nebo vpravo nad krbovými dvířky se nachází
Při prvním zatopení se vypaluje kamnářská barva, čímž vzniká
nepříjemný zápach a na povrchu kamen se může tvořit kouř.
zajišťovací páčka.
Vytočte ji směrem dopředu, aby rám
korpusu při otevírání dvířek nemohl klouzat nahoru (bod 5.1
obr. 1).
Při prvním zatápění proto zajistěte, aby byla místnost dobře
větrána.
4.1 Otevřený způsob provozu
(platí pouze pro typ A)
Krb s otevřenými krbovými dvířky smí být provozován pouze
pod dohledem, jinak hrozí nebezpečí požáru odletujícími
jiskrami a vystřelujícími uhlíky.
Při otevřeném provozu krbu se smí jako palivo používat pouze
polenové dřevo.
Bod 5.1 obr. 1
www.schmid-cz.cz
7
Zámek dvířek se nachází nahoře uprostřed nebo po straně
uprostřed. Uchopte páčku zámku a otočte ji směrem ven
o cca 1/4 otočky. Nyní můžete dvířka vyklopit za účelem
čištění.
otevř.
8
Při zavírání dvířka uveďte do výchozí polohy, trochu je přitlačte
a páčku zámku otočte do původní polohy.
zavř.
Zajišťovací páčku pak opět otočte směrem dovnitř
(bod 5.1 obr. 2 a 3).
Bod 5.2 obr. 1
Lištový zámek, po straně
U krbových vložek řady Ekko, Pano, Ronda
6. Ochrana proti požáru
Bod 5.1 obr. 2
Páčkový zámek, nahoře
U krbové vložky řady Lina, vysouvací / výklopná
3
1
min. 5 cm
2
Bod 6 obr. 1
1 = krbová vložka
Bod 5.1 obr. 3
2 = obklad z nehořlavých materiálů
Páčkový zámek, po straně
3 = např. kus nábytku
U krbové vložky řady Lina, vysouvací / otevírací do strany
Ochrana proti požáru v oblasti sálání
5.2 Verze 2
V oblasti sálání otevřeného krbu nesmí být ve vzdálenosti
Vlevo a/nebo vpravo nad krbovými dvířky se nachází
menší než 80 cm (min. 50 cm), měřeno od přední hrany otvoru
zajišťovací páčka.
topeniště, postaveny žádné předměty z hořlavých materiálů.
Vytočte ji směrem dopředu, aby rám
korpusu při otevírání dvířek nemohl klouzat nahoru. Lištu,
která se nachází na pravé straně rámu, vysuňte nahoru.
Ochrana proti požáru mimo oblast sálání
Dvířka otevřete. Při zavírání dvířek je vraťte do výchozí polohy,
U otevřeného krbu nesmějí být ve vzdálenosti menší než 5 cm
trochu je přitlačte a lištu zasuňte opět dolů. Zajišťovací páčky
žádné předměty z hořlavých materiálů nebo stavebních
posuňte opět do výchozí polohy.
materiálů obsahujících hořlavé komponenty.
8
7.2 Odstraňování popela
7. Pokyny k údržbě
Vaše krbová vložka Schmid je zejména vhodná pro spalování
suchého dřeva, které nejlépe hoří ve svém vlastním popelu.
Lakované povrchy můžete otírat vlhkým hadrem. U svého
Takové spalování po sobě nezanechává takřka žádný odpad.
prodejce obdržíte v případě potřeby lak a sprej na opravy
Přesto je třeba pravidelně popel z topeniště odstraňovat.
eventuálních škod.
Za tímto účelem nadzdvihněte rošt a pod ním ležící popelník
vyprázdněte.
9
Pozlacené, popř. pochromované povrchy otírejte pouze
měkkým hadrem. Na povrch při čištění netlačte (nebezpečí
poškrábání).
7.1 Čištění skla:
U krbů s vysouvacími dvířky bezpodmínečně dodržujte bod 5
tohoto návodu.
Vaše krbová vložka Schmid je opatřena žáruvzdorným
keramickým sklem.
V situacích, kdy topeniště nebude
optimálně používáno, jako např. při topení mokrým dřevem,
při zatápění, při potlačeném hoření, při topení v přechodném
období, kdy je potřeba tepla nižší, se sklo dvířek bude zanášet
sazemi častěji.
Bod 7.2 obr. 1 popelník
Sklo můžete nejlépe vyčistit dodávaným čističem krbových
Pozor
skel
Buďte opatrní při vybírání popela z kamen,
protože popel může zůstat žhavý i po dobu 24
hodin.
Schmid
nebo
jakýmkoliv
čisticím
prostředkem
obsahujícím chlór, jako např. přípravkem pro mytí nádobí
nebo běžnými čističi na krbová skla, která můžete zakoupit
u svého prodejce.
Ekologický tip: Vlhký hadr nebo měkký novinový papír
7.3 Přídavné topné plochy
jednoduše ponořte do popela a sklo s ním vyčistěte. Na závěr
V pravidelných intervalech je třeba odstraňovat saze
otřete sklo suchým hadrem. Těsnění skla by se nemělo
i z přídavných topných ploch.
namočit roztokem čisticího prostředku.
Otevřené krby musí být koncipovány a instalovány tak, aby se
Náhradní díly
horkovzdušná vzduchová potrubí dala snadno čistit, mezery
Smějí se používat pouze náhradní díly výslovně
schválené nebo nabízené výrobcem. V případě
potřeby se prosím obraťte na svého prodejce.
mezi stropem, stěnami a vestavným nábytkem bylo možné
snadno prohlédnout a vyklidit a aby nic nebránilo čištění
spojovacího potrubí a komína.
Krbovou vložku, odvod spalin a kouřovody by měl každý rok,
popř. i častěji, prohlédnout odborník a případné nečistoty
odstranit.
Komín by měl také pravidelně prohlížet a čistit kominík.
Intervaly čištění vám sdělí kominík, který se stará o váš objekt.
www.schmid-cz.cz
9
8. První pomoc při drobných poruchách
8.4 Poškození laku
Poškozený lak opravte speciálním nástřikovým lakem na
8.1 Sklo se špiní sazemi
10
• Dodržujte vždy pokyny ke správnému topení.
• Je vaše dřevo dostatečně vyschlé?
• Zkontrolujte těsnění dvířek, zda není
popraskané apod.
• Zkontrolujte přívod vzduchu shora, je oplach
skla funkční?
• Odstraňte případně horní těsnění rámu
dvířek.
8.2 Zařízení nemá tah
•
Jsou kouřovody volně průchodné?
kamna. V případě potřeby se obraťte na svého prodejce.
Pozlacené, popř. pochromované povrchy otírejte pouze
měkkým hadrem. Na povrch při čištění netlačte – nebezpečí
poškrábání.
8.5 Vysouvací dvířka váznou
Dvířka s výsuvem nahoru lze také otevírat směrem dopředu,
např. za účelem čištění skla. Za tímto účelem otevřete
postranní zámek dvířek. Pokud vysouvací mechanismus vašich
dvířek bude váznout, zkontrolujte, zda je výše uvedený zámek
dvířek správně zajištěn. V případě potřeby přivolejte servisní
firmu.
•
Zkontrolujte vlhkost dřeva.
•
Není vnější teplota příliš vysoká?
• Co možná nejvíce spodního vzduchu a při zatápění
ponechejte dvířka mírně pootevřená (nezavírat zcela).
8.3 Šamoty jsou poškozené
Jemné praskliny jsou znakem opotřebení, které se mohou
vyskytnout zejména, pokud je dřevo neopatrně přikládáno a
narazí do šamotovému obložení. Můžete však klidně topit
dále. Šamoty vyměňujte až poté, co se začnou silně drolit.
8.6 Správný postup při požáru v komíně
Používá-li se nesprávné nebo příliš vlhké palivo, může dojít ke
vznícení sazí v komíně. V takovém případě ihned uzavřete na
kamnech všechny otvory přivádějící vzduch a informujte
hasiče.
Po vyhoření komína jej nechte prohlédnout odborníkem, který
zkontroluje, zda na komíně nevznikly praskliny nebo jiné
netěsnosti.
9. Všeobecné záruční podmínky
9.4
Odpovědnost
Nepřebíráme odpovědnost za škody nad rámec námi
dodaných zařízení, ledaže by taková odpovědnost vyplývala
Tento spotřebič představuje moderní, kvalitní německý
přímo ze zákona.
výrobek od firmy Schmid, který byl vyroben na základě
současného stavu techniky.
11
U našich výrobků klademe velký důraz na příjemný design,
kvalitní zpracování a perfektní techniku. Pokud by se přesto
vyskytla nějaká závada, potřebujeme pro uznání nároku ze
záruky v každém případě předložení dokladu o koupi.
9.1
Záruční lhůta
Na naše výrobky poskytujeme záruční lhůtu v délce 5 let, která
začíná běžet od data zakoupení výrobku (výjimku tvoří díly
podléhající opotřebení jako vnitřní obložení, těsnění, sklo).
9.2
Doklad o koupi
K uznání nároku ze záruky potřebujeme váš doklad o koupi
nebo fakturu.
9.3
Odstraňování závad - údržba
V rámci záruky odstraňuje náš servisní tým všechny funkční
vady, které navzdory předpisovému připojení, řádné obsluze
a dodržování platných instalačních návodů a návodů k provozu
od firmy Schmid prokazatelně vznikly z důvodu chyby
zpracování nebo materiálu.
www.schmid-cz.cz
78-4666-2001
Schmid 12 / 2010 / 5000 / HDK
Záruční list
Reg. č.
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli k nákupu originální
Záruka je poskytována pouze po předložení tohoto záručního
topenářské techniky značky Schmid. Na tento výrobek od nás
listu.
získáváte záruční lhůtu v délce 5 let a příslib dodávky
náhradních dílů v délce 10 let. To je náš slib, který by měl
Zkontrolujte prosím, aby byl záruční list opatřen registračním
posílit vaši důvěru v naše výrobky.
číslem a razítkem prodejce.
Záruční lhůta v délce 5 let platí od data prodeje a vztahuje se
zásadně na všechny díly tohoto výrobku Schmid s výjimkou
dílů podléhajících opotřebení (všechny díly topeniště, jako
např. šamoty, těsnění, rošty, skleněné tabulky, apod.)
Přejeme Vám spoustu příjemných chvil s vaším
výrobkem Schmid.
Typ zařízení
Zboží zkontroloval
Datum prodeje
Používejte pouze originální díly značky Schmid
Feuerungstechnik
Prodejce
(obdržíte u svého prodejce).
www.
-cz.cz
Razítko/podpis
Download

Krbové vložky