SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
Altay Osman Onuray’a KKTC Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan
mali destek ile Riviera Beach Bungalows & Mocamp’da verimlilik artışı için Teras + idari bina yapım işleri
‘ni sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini
aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje
faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda
belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma
kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın
alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep
edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı : Altay Osman Onuray
b) Adresi: 15 Neşet İkiz Sok., Karaoğlanoğlu, Girne – KKTC.
c) Telefon numarası: +90-392-822-2026
d) Faks numarası: +90-392-822-2062
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Osman Onuray - Yönetmen
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle
irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a) Projenin Adı: Riviera Beach Bungalows & Mocamp’da verimlilik artışı
b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Teras + idari bina yapım işleri
d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: 15 Neşet İkiz Sok., Karaoğlanoğlu, Girne
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <......................................>
f) Son teklif verme tarihi ve saati : <21 /03/2014><15:30>
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu
tutulamaz.
Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk
iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından,
ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden
alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın
en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili
deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler
aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş
sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer
almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b)
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g)
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h)
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı
ülkelerin isteklileri.
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son
teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle
kıyaslaması yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...
İmza
Teklif Veren
Teknik Şartname Standart Formu
İLAN NUMARASI:İHALE 1 LOT 1
1. Genel Tanım
Proje kapsamında kurumsal fonksiyonların yerine getirilebilmesi ve turistlere daha iyi hizmet edilebilmesi için
yarım kalan idari binanın bitirilip, nitelikli malzeme ile dekorasyonunun yapılması hedeflenmektedir.
Tesiste idari ve konaklama binaları arasındaki toprak patikaların peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılarak kilit
parke ile döşenecektir.
Restoran bölümünde ısı ve su yalıtımı yapılarak, enerji tasarrufu sağlayarak; yaşamkalitesi ve müşteri
memnuniyetini artıracak şekilde yeniden düzenlenecektir. Tesis teras üstünde deniz ve dağ manzaralı akşam
yemeği sunma imkanına kavuşacaktır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
Sıra No
Teknik Özellikler
2.1
teras restoran + cafe + bar için su + ısı izolasyonu
 Mevcut terasa tuğla ile 20X20 cm parapet duvarları yapılacak
C
Miktar
ve duvarların içine 6 cm’lik paht (balık sırtı) yapılacak.
Parapetin mevcut plakaya daha iyi kaynaşması için eski
izolasyon malzemesinin temizlenip, plaka hafif kırılarak
pütürlü bir yüzey elde ettikten sonra harçla monte edilmesi
gerekmektedir.





2.2
2.3
2.4
Mevcut plaka üzerinde su birikintisine neden olan çukur ve benzeri
yüzeyler leveling malzeme ile doldurulacak.
Membranlı yağmur giderleri su birikintisine mahal vermeyecek
şekilde kotunda yerleştirilecek.
Teras su izolasyonunda kullanılacak membranın yırtılmasına
veya delinmesine sebebiyet vermemek için zemin tamamen
kir ve tozdan arındırılacak.Daha sonra 2 el astarlama
yapılacak. İyi kalite 4 mm membran birleşim yerleri 10 cm bir
biri üzerine gelecek şekilde monte edilecek. Membran parapet
üzerine 20 cm döndürülecektir.
Teras en az 10 cm su ile doldurularak 4 gün boyunca su
sızdırmazlık testi yapılacak.
Teras ısı izolasyonunda 5 cm XPS 32 density köpük (Ekstrüde
Polistren Köpük)kullanılacak.
köpük beton
5 cm XPS 32 density köpüğün üzerine 10 cm yüksek yoğunluku köpük beton,
kot alınarak ortadan güney ve kuzey istikametinde meyilli dökülecek. Daha
sonra köpük beton üzerine akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları
içeren çimento esaslı, çift komponentli tam elastik su yalıtım harcı rulo fırça
ile çift yönlü su geçirimsizlik izolasyonu yapılacak (köpük beton öncesi tüm
elektrik, su, kamera, vs. altyapı işlemleri tamamlanmış olacak).
bar için betopan duvar
40x40 3mm Kutu profil karkas üzerine 12.5 mm dış cephe alçıpan
panel(yüksek kaliteli yanmayan, su, nem ve küfe karşı dayanıklı
olmalı)vidalanacaktır.
Bar betopan duvarı için seramik yapımı.
Dış cephe alçıpan panelden yapılan duvar yüzeyine aderansını yükseltmek
için tam elastik malzemeden su izalasyonu çift yönlü uygulanır.Daha sonra
fayans tutkalla beraber derzlerine uygun monte edilir.
350 m²
35 m³
16 m²
32 m²
A
Sıra No
2.5
2.6
2.7
2.8
B
Teknik Özellikler
Porselen Seramik Yer Karosu alımı ve montesi
60X60 cm ebatında min. 9 mm et kalınlığında, kaymayan (min. R9
değerinde), leke tutmayan (EN ISO 10545-14 standartında), yüksek aşınma
dayanıklılığı (PEI 4) özelliklerine sahipporselen seramik konacak. Mal
sahibinin uygun göreceği renk ve desen şeçilecek. Seramikler köpük beton
üzerine iyi kalite özel harç (yüksek performanslı, toz çıkarmayan, çok elastik
seramik yapıştırma harcı) ile konacak. Derz aralıkları 3 mm olacak.
Seramiklerin su akışı yağmur suyu borularına gidecek şekilde ayarlanacaktır.
Ahşap parke kaplama
Bar etrafına suya dayanıklı emprenye edilmiş min 2 cm kalınlığında ahşap
kaplama yapılacak. Zeminde yapılacak ahşap karkas üzerine
vidalanacaktır.Vida yerleri silikonlanacaktır.
Bar için banko (120 cm yükseklik)
Kutu profil 40 x40 cm ebatındaki malzemeden elde edilecek karkas üzerine
yan duvar için dış cepheye usg board malzeme uygulanıp üzeri üç el sıvanıp
boyanacaktır.
Banko tezgahı üzeri ise mal sahibinin uygun göreceği renk ve malzeme ile
kaplanacaktır.
Tezgah Genişlik: 60 cm
Bar etrafına paslanmaz çelik 2˝ borudan imal ayaklık konacak.
Mutfak bankosu ve evye
1 adet 1200 mm (boy) X 700 (en) X 850 mm (yüks.) Taban Raflı, Ara Raflı,
Sırtlı çelik tezgah
2 adet 1600 mm (boy) X 700 (en) X 850 mm (yüks.) Taban Raflı, Ara Raflı,
Sırtlı çelik tezgah
Özellikleri:
* iyi kalite paslanmaz çelik
* demonte
* Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm
* Tezgah ayakları 40*40 kutu profil
* Paslanmaz çelik taban ve ara raflı
* Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı
Tablalı Evye Tek Göz Çift Damlalıklı + vana ve flex hortumları
Özellikleri:
* İyi kalite paslanmaz çelik
* Evye gözü (50 mm*50 mm*30 mm) kalınlık 1 mm
* Tezgah boyu 1200 mm, eni 700 mm
* Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm
* Tezgah ayakları 40*40 kutu profil
* Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı
C
Miktar
320 m²
30 m²
11 mt
5.7 mt
A
Sıra No
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
B
Teknik Özellikler
Ahşap korkuluk
Özellikleri:
Ana Taşıyıcı direkler 10 x 10 cm ahşap kaplama
Yatay taşıyıcı 5 x 10 cm ahşap
2 X 9 cm latalar ahşap
90 cm yükseklik
Monte edilecek olan ahşap korluğun ana taşıyıcı direklerinin montajı
aşağıdakı gibidir:
Flanza: Ana taşıyıcı direklerin içerisine gizlenecek olan flanzalı galvaniz
borular her 2 metrede bir 4 adet 4M10 HSL çelik dübel ile beton zemine
monte edilecektir. Kenar bölümlere monte edilecek flanzalar 200X200X5mm
ebatlarında olacak ve üzerine 120 cm yüksekliğinde 3˝ lik galvaniz borular 3
mm kaynak dikişi ile tutturulacaktır. Monte öncesi aydınlatma noktalarında
elektrik alt yapısı flanzalı borular içerisinden geçirilecektir. Flanza ve Borular
epoksi boya ile boyanacaktır.
Kulanılacak kereste 1. sınıf çam kereste olmalı. Az sayıda budak ve çapı 2
cm’i geçmeyen sağlam budak bulunabilinir. Çürük, özürlü, kısmen kaynamış,
düşen budaklar, halka çatlağı, büyük yarıklar, reçine kesesi, iç kabuk, çürük,
kovuk, böcek deliği, oluklaşma, eğilme, burulma ve kılıcına eğilme, sulama
ve imalat kusuru bulunmamalı. Ahşap yüzeyler sıfır zımpara ile
zımparalanacak ve kereste dört tarafı silinmiş ve pahyalanmış olacaktır. 1’inci
el iyi kalite renksiz ahşap koruyucu ve iyileştiricisi astar, 2’inci ve 3’üncü
eller ise ahşap için yarısaydam renkli mat, mantar önleyici özelliklere sahip
emprenye iyi kalitede boyaile boyanacak. Pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde
etmek için boya katları arası 0 (sıfır) numara zımpara yapılacaktır.
Teras & bar elektrik işleri malzeme ve işçilik dahil detayı aşağıda: DOUBLE
POLE+KASASI
1X12 YOLLU OTO. DAĞITIM PANOSU (W/P)
2X16 MM2 SWA BESLEME KABLOSU
ÇİFTELİ PRİZ TESİSATI
DATA TESİSATI
TELEFON TESİSATI (2 PEAR)
1 FAZ 3X2,5MM2 İLE BUZLUK TESİSATI
1 FAZ 3X2,5MM2 İLE B.MAKİNE TESİSATI
1 FAZ 3X2,5MM2 İLE BARDAK S. MAK.TESİSATI
1 FAZ 3X2,5MM2 İLE BUZ. MAK. TESİSATI
2,5M LİK 4 KOLLU AYD. ARMATÜR TESİSATI
Özellikleri
Ampul Gücü: 100 watt
Kollar: Alüminyum
Duy Tipi: E27
Armatur Camı: Cam
Armatur Gövdesi: Alüminyum
Boya: Elektrostatik
1 M LİK AYD. ARMATÜR TESİSATI
Özellikleri
Ampul Gücü: 100 watt
Kollar: Alüminyum
Duy Tipi: E27
Armatur Camı: Cam
Armatur Gövdesi: Alüminyum
Boya: Elektrostatik
C
Miktar
75 mt
1
1
20 m
5
4
2
2
1
1
1
6
20
A
Sıra No
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
B
Teknik Özellikler
BAR BÖLÜMÜ SPOT AYD. TESİSATI
Özellikleri
Güç kaynağı: 220-240V, 50/60 HZ
Çıkış: 12 V
Enerji tüketimi: 1x 30W
Renkler: gri
Malzeme: alüminyum
Işık kaynağı: G53 30W
Işık rengi: 3000k
IP koruma sınıfı kodu: IP23
Uzunluk: 15 cm
Genişlik: 15 cm
Çerçeve boyutu: 14 cm
Gömme mesafesi: 11 cm
DEKORATİF DUVAR GLOB TESİSATI
Özellikleri
Ampul Gücü:100 watt
Kollar: Alüminyum
Duy Tipi: E27
Armatur Camı: Cam
Armatur Gövdesi: Alüminyum
Boya: Elektrostatik
Teras KAMERA TESİSATI (KAMERA HARİÇ)
GENEL TOPRAKLAMA
Mevcut depolar ve tesisatın sökülüp nakledilmesi, nakledildiği yerde
montesi, yeni temiz -pis su hattı ve yağmur suyu borularının döşenmesi
Özellikleri:
Temiz su: Bar ve mutfak bölümüne gerekli temiz su hattı ve aksamları için
PPRC boru kullanılacak.
Pis su: Pis su hattı ve aksamları için 2˝kalın seri boru kullanılacaktır.
Yağmur suyu gideri: Yağmur suyu boru ve aksamları için 3˝kalın seri boru
kullanılacaktır.
BAR EVİYE ALTYAPI V E MONTAJ İŞLERİ
BAR EVİYE TEMİNİ + ARKA VANA + FLEX HORTUMLARI
Bar sandalyesi
Özellikleri:
115cm,
80cm,
44cm,
42cm
kolay taşınır, ayak basma yerli, ahşabı planyalanmış, Kıbrısa özgü geleneksel
yapıda olacak. Sırt dayanma yerinin genişliği oturma yeri ile orantılı olacak.
Kulanılacak kereste 1. sınıf çam kereste olmalı. Az sayıda budak ve çapı 2
cm’i geçmeyen sağlam budak bulunabilinir. Çürük, özürlü, kısmen kaynamış,
düşen budaklar, halka çatlağı, büyük yarıklar, reçine kesesi, iç kabuk, çürük,
kovuk, böcek deliği, oluklaşma, eğilme, burulma ve kılıcına eğilme, sulama
ve imalat kusuru bulunmamalı. Ahşap yüzeyler sıfır zımpara ile
zımparalanacak ve kereste dört tarafı silinmiş ve pahyalanmış olacaktır. 1’inci
el iyi kalite renksiz ahşap koruyucu ve iyileştiricisi astar, 2’inci ve 3’üncü
eller ise ahşap için yarısaydam renkli mat, mantar önleyici özelliklere sahip
emprenye iyi kalitede boyaile boyanacak. Pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde
etmek için boya katları arası 0 (sıfır) numara zımpara yapılacaktır.
C
Miktar
6
5
6
1
1
1
1
15
A
Sıra No
2.30
2.31
2.32
B
Teknik Özellikler
4 kişilik masa ve sandalyesi
Masa Özellikleri:
80cm Yüks. x 90cm En x130cm Boy
kolay taşınır, ahşabı planyalanmış, Kıbrısa özgü geleneksel yapıda olacak.
Sandalye Özellikleri:
95 cm,
45cm,
46cm,
42cm
kolay taşınır, ayak basma yerli, ahşabı planyalanmış, Kıbrısa özgü geleneksel
yapıda olacak. Sırt dayanma yerinin genişliği oturma yeri ile orantılı olacak.
Masa ve sandalyeler için kulanılacak kereste 1. sınıf çam kereste olmalı. Az
sayıda budak ve çapı 2 cm’i geçmeyen sağlam budak bulunabilinir. Çürük,
özürlü, kısmen kaynamış, düşen budaklar, halka çatlağı, büyük yarıklar, reçine
kesesi, iç kabuk, çürük, kovuk, böcek deliği, oluklaşma, eğilme, burulma ve
kılıcına eğilme, sulama ve imalat kusuru bulunmamalı. Ahşap yüzeyler sıfır
zımpara ile zımparalanacak ve kereste dört tarafı silinmiş ve pahyalanmış
olacaktır. 1’inci el iyi kalite renksiz ahşap koruyucu ve iyileştiricisi astar,
2’inci ve 3’üncü eller ise ahşap için yarısaydam renkli mat, mantar önleyici
özelliklere sahip emprenye iyi kalitede boyaile boyanacak. Pürüzsüz ve
düzgün bir yüzey elde etmek için boya katları arası 0 (sıfır) numara zımpara
yapılacaktır.
10 kişilik masa ve sandalyesi
Masa Özellikleri:
Yuvarlak masa 80cm Yükseklik, 200 cm çap
Sandalye Özellikleri:
95 cm,
45cm,
46cm,
42cm
kolay taşınır, ayak basma yerli, ahşabı planyalanmış, Kıbrısa özgü geleneksel
yapıda olacak. Sırt dayanma yerinin genişliği oturma yeri ile orantılı olacak.
Masa ve sandalyeler için kulanılacak kereste 1. sınıf çam kereste olmalı. Az
sayıda budak ve çapı 2 cm’i geçmeyen sağlam budak bulunabilinir. Çürük,
özürlü, kısmen kaynamış, düşen budaklar, halka çatlağı, büyük yarıklar, reçine
kesesi, iç kabuk, çürük, kovuk, böcek deliği, oluklaşma, eğilme, burulma ve
kılıcına eğilme, sulama ve imalat kusuru bulunmamalı. Ahşap yüzeyler sıfır
zımpara ile zımparalanacak ve kereste dört tarafı silinmiş ve pahyalanmış
olacaktır. 1’inci el iyi kalite renksiz ahşap koruyucu ve iyileştiricisi astar,
2’inci ve 3’üncü eller ise ahşap için yarısaydam renkli mat, mantar önleyici
özelliklere sahip emprenye iyi kalitede boyaile boyanacak. Pürüzsüz ve
düzgün bir yüzey elde etmek için boya katları arası 0 (sıfır) numara zımpara
yapılacaktır.
Merdiven
Özellikleri:
Projeyeuygun olarak 40x80 3 mm profil kutudan iskeleti oluşturulacak.
Basamaklar 3cm granit basamak ve alın ile kaplanacaktır. Basamak uçlarına
kaymazlık bandı yapılacaktır. Korkulukları 90 cm yüksekliğinde 1. Sınıf
emprenye ahşaptan olacaktır.
C
Miktar
19
4
1
A
Sıra No
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
B
Teknik Özellikler
Kilitli parke işleri: İdari bina ve konaklama alanları arasındaki yürüyüş
yollarının renkli kilitli parke taşı ile yapılması
Özellikleri:
Kullanılacak taş parke renkli ve 7 cm kalınlığında olacaktır. Parke döşenecek
alanların zemini önce iyice sulancaktır.Sonra mekanik malze ile tesviyesi
yapılıp silindir vasıtasıyla basılacaktır.Daha sonra 200cm bordürler parke
seviyesine göre ayarlanıp harç ile konacak, ara boşluklar harç ile
doldurulacaktır. Şıkıştırma ve bordür işinden sonra, parke konacak alanlara
kotuna göre 8-10 cm kum serildikten sonra, düzeltilip sulanması
gerekmektedir. Sulama işleminden sonra, kalın tip sera naylonu serilerek
parkelerin montesi yapılacaktır. Daha sonra dağ kumu elenip parke yüzeylere
serilecek. Süpürge yardımı ile kumun taş parkelerin arasına girmesi
sağlanacak ve kompaktörleme işlemi yapılacak. Otopark alanlarındaki
parkelerin altına önceden 10 cm demirli beton dökülecektir. İhtiyaca göre, mal
sahibinin göstereceği yerlerde ileride bahçe aydınlatma veya sulama amaçlı
elektrik-su hattı geçebileceği düşüncesiyle 2˝kalın seri boş boru konacaktır.
İdari bina seramik+boya+wc lavabo işleri: mevcut yarım kalan idari
binanın Porselen Seramik Yer Karosu işleri:
Özellikleri:
Mevcut şap üzerine 60X60 cm ebatında min. 9 mm et kalınlığında, kaymayan
(min. R9 değerinde), leke tutmayan (EN ISO 10545-14 standartında), yüksek
aşınma dayanıklılığı (PEI 4) özelliklerine sahipporselen seramik konacak. Mal
sahibinin uygun göreceği renk ve desen şeçilecek. Seramikler köpük beton
üzerine iyi kalite özel harç (yüksek performanslı, toz çıkarmayan, çok elastik
seramik yapıştırma harcı) ile konacak. Derz aralıkları 3 mm olacak.
Seramiklerin su akışı yağmur suyu borularına gidecek şekilde ayarlanacaktır.
Boya işleri:
Özellikleri:
Dış cephelerdeki mevut 3. El sıva üzerine tamirat yapılıp, zımparalanıp
izolasyon astarı sürülmesine müteakip 1. El boya yapılacak. Duvar üzerindeki
bozuk yüzeyler görülerek tamir edildikten sonra zımparalanıp finish boyaya
geçilecek. İç cephelerde silikonlu silinebilir boya, dış cephelerde kumlu
elastik dış cephe boyası kullanılacak. Boya 1.sınıf, rengi ise şampanya
olacaktır.
Elektrik işleri detayı: FOUR POLE+KASASI
4X16mm2 BESLEME HATTI
3X4 YOLLU OTO DAĞITIM PANOSU
ÇİFTELİ PRİZ TESİSATI
1 FAZ 3X2,5MM2 İLE AC TESİSATI
DEKORATİF ASKI LAMBA TESİSATI
DEKORATİF DUVAR GLOB TESİSATI
TV TESİSATI
TELEFON TESİSATI (2 PEAR)
DATA TESİSATI
KAMERA TESİSATI idari bina (Kamera hariç)
GENEL TOPRAKLAMA
wc + lavabo işlerinin bitirilmesi detayı: WC+LAVABOLARIN ALTYAPI
VE MONTAJ İŞLERİ
Idari Bina LAVABO TEMİNİ+ARKO VANA +FLEX HORTUMLARI
Lavabo bankosu Hilton tipli olup ayna olacak. Banko çimstone, lavabolar
banko üstü çanak modeli (çanak lavabo, 45 cm, orta armatür delikli, su taşma
delikli, pergamon renkli) olacak. Lavabo batarya aç-kapa tipli (krom, özel
debi regülatörlü perlatör) olacaktır.Kullanılan diğer tüm aksamlar iyi kalite
olacak.
İdari Bina WC TEMİNİ +ARKO VANA +FLEX HORTUMLARI
WC klozetler asma tipi ve taharet borulu, rezervuarlar ise duvar içinde gömülü
olacak. Klozet iyi kalite Vitreous China malzemeden üretilmiş ve pergamon
renkli olacak. Kullanılan diğer tüm aksamlar iyi kalite olacak.
İdari binanın aluminyum kapı + pencere (3+3 & 4+4 mm LAMİNE cam)
detayı: 107.5 X 235 X 6 mm Sabit cam / aldox aluminyum profil renkli / 4+4
lamine cam
C
Miktar
760 m²
263 m²
723 m²
1
90 m
1
20
7
25
4
2
10
12
8
1
1
2
2
3
A
Sıra No
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
B
Teknik Özellikler
215.0 X 235 X 6 mm Kanat kapı / C60 serisi aluminyum doğrama / 4+4
lamine cam
183.0 X 234 X 6 mm Sürme 66'lık / kalın seri renkli aluminyum doğrama /
4+4 lamine cam
91.5 X 80 X 5 mm Kanat pencere / aldox seri aluminyum profil renkli / 3+3
lamine cam
270 X 234 X 6 mm Sürme 66'lık / kalın seri renkli aluminyum doğrama / 4+4
lamine cam
135.0 X 80 X 5 mm Kanat pencere / aldox serialuminyum profil renkli / 3+3
lamine cam
107.5 X 80 X 5 mm Kanat pencere / aldox seri aluminyum profil renkli / 3+3
lamine cam
107.5 X 235 X 5 mm Sabit cam / aldox seri aluminyum profil renkli / 4+4
lamine cam
Kasa pervazı farkı aluminyum renkli
C
Miktar
2
2
4
2
4
4
1
1
3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:
4. Garanti Koşulları: İnşaat teslim tarihinden itibaren 5 yıldır. Garanti süresi bitiminden önce oluşabilecek
arızalar (çatlama, akıtma, şişme, kabarma vs. gibi inşaat hataları) ücretsiz olarak giderilecektir.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:
6. Teslim süresi: 2 ay’dır.
7. Diğer Hususlar:İnşaat sırasında oluşabilecek tüm zaralardan yüklenici firma sorumludur.
Yapılacak tüm kalemler birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilik ve titizlikle yapılacktır.
Yapılacak işlerde projeye uygunluk esastır. Projede, aksi belirtilmedikce, mimari, statik, mekanik ve elektrik
projeleri KTMMOB Mimarlar Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası yönetmeliğine göre yapılacaktır.
Tüm proje müellifi tarafından kontrol edilecek ve kontrollük için ekstra olarak taraflar kendi aralarında
görüşecek.
Yapılacak olan işler her aşamada kontrol tarafından onaylanacak.
Yapılacak olan proje, CD olarak Otel Yönetiminden teslim alınacaktır.
Teklif, malzeme, işcilik ve KDV dahil fiyat olmalıdır.
Download

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU