BIOSCOT®
Anti-lidský globulin (Anti-Human Globulin)
Polyspecifický
Anti-IgG/C3d
Králičí sérum/Klon: BRIC-8
Kód produktu: TS
Pro použití u antiglobulinových testů
C
0123
IVD
URČENÉ POUŽITÍ
Anti-Human Globulin společnosti BIOSCOT je polyspecifické diagnostické
sérum třídy IgG/C3d pro stanovení krevních skupin (klon BRIC-8), které
detekuje senzibilující (nikoli však přímo aglutinující) protilátky krevních
skupin. Diagnostikum je určeno pro uživatele vyškolené v sérologických
metodách.
ÚVOD
Využití antiglobulinových testů Anti-Human Globulin podle Coombse,
Mouranta a Raceho v letech 1945-1946 učinilo tato diagnostika
nepostradatelnými laboratorními metodami pro detekci senzibilujících
(nikoli však přímo aglutinujících) protilátek. Původní příklady byly
specifické pro Rh faktor. Následné zkušenosti prokázaly nezastupitelnou
hodnotu antiglobulinových metod při detekci protilátek téměř každé
známé klinicky významné krevní skupiny.
POUŽITÍ
Nepřímá antiglobulinová metoda
a) Při screeningu protilátek v sérech dárců krve a pacientů
b) Při testování kompatibility před krevní transfúzí
c) Při určování fenotypu červených krvinek
d) Při zjišťování a titraci protilátek nalezených v séru nebo eluátech
Přímá antiglobulinová metoda
a) V laboratorní diagnostice hemolytické anémie
b) V laboratorní diagnostice hemolytického onemocnění novorozenců
c) Při zjišťování možných potransfúzních reakcí
d) Pro vyšetřování autoimunitních poruch, při kterých dochází k navázání
imunoglobulinu a/nebo komplementu na erytrocyty.
Pozn.:
Stanovení některých klinicky významných protilátek, které aktivují
komplement (obvykle v systému Kidd), je zdokonaleno a někdy dokonce
možné pouze pomocí polyspecifického diagnostického séra Anti-Human
Globulin a nikoli monospecifického Anti-IgG. Často se podceňuje
důležitost diluentu/promývacího roztoku erytrocytů. Fosfát
em pufrovaný fyziologický roztok (PBS) pH 6,8-7,2 se upřednostňuje
před použitím nepufrovaného fyziologického roztoku s běžnou iontovou
sílou.
PRINCIP REAKCE
Přidání diagnostika Anti-Human Globulin k důkladně promytým
erytrocytům, které jsou pokryty protilátkou (imunoglobulinem) a/nebo
fragmenty třetí komponenty systému komplement (C3b, C3bi, C3dg
nebo C3d) způsobí zřetelnou aglutinaci červených krvinek. Diagnostikum
Anti-Human Globulin (polyspecifické) společnosti BIOSCOT je směs
vybraných roztoků sér získaných z králíků imunizovaných purifikovanou
lidskou protilátkou IgG a myší monoklonální protilátkou Anti-C3d (klon
BRIC-8). Diagnostikum bylo standardizováno pro optimální stanovení
lidských protilátek IgG (všech čtyř podtříd) a fragmentů C3 vázaných
na erytrocyty u všech běžných diagnostických použití, kde jsou vhodné
přímé či nepřímé antiglobulinové metody. Diagnostikum nevyvolá
aglutinaci červených krvinek potažených fragmenty C4d.
Diagnostikum je optimalizováno pro okamžité použití doporučenými
metodami bez dalšího ředění nebo přidávání příměsí.
Produkt se dodává filtrovaný na 0,22 μm.
MATERIÁLY
Diagnostikum Anti-Human Globulin, kód TS, obsahuje monoklonální
králičí protilátky třídy IgG a C3d proti lidskému globulinu z klonu BRIC-8
v pufrovém roztoku s makromolekulárními chemickými potenciačními
látkami. Obsahuje též 0,1 % (hm/obj) azidu sodného a bovinní materiál.
Každá lahvička (10 ml) obsahuje dostatečné množství materiálu
k provedení přibližně 125 testů.
UPOZORNĚNÍ
1. Klon použitý pro výrobu diagnostika je myšího původu a byl testován
s negativním výsledkem na MAP viry (viry vyvolávající tvorbu myších
protilátek). Dárci krve použité při výrobě králičí protilátky byli testováni
s negativním výsledkem na Anti-HIV1, Anti-HIV2, Anti-HCV, HBsAg
a syfilis. Přesto je nutno při použití a likvidaci každého obalu a jeho
obsahu dbát bezpečnostních opatření.
2. Diagnostikum obsahuje 0,1 % (hm/obj) azidu sodného. Azid sodný
může být toxický při požití a může reagovat s olovem nebo mědí
obsaženými v systému potrubí za vzniku vysoce výbušných solí. Při
likvidaci spláchněte diagnostika velkým množstvím vody.
3. Tento produkt by měl být čirý. Zákal může indikovat bakteriální
kontaminaci. Diagnostikum nepoužívejte, obsahuje-li precipitát,
fibrinový gel nebo jiné pevné částice.
4. Diagnostikum je určeno pouze pro profesionální diagnostické použití
in vitro.
5. Bovinní materiál se získává ze zdrojů schválených americkým
ministerstvem zemědělství (USDA) nebo ze zdrojů s doložitelnou
informací o původu. Hovězí dobytek, kterému byl materiál odebrán,
byl vyšetřen a potvrzen jako neinfekční a s nízkým rizikem přenosné
spongiformní encefalopatie (TSE).
6. Produkt je nutno likvidovat buď ponořením přes noc do dezinfekčního
roztoku příslušných koncentrací, nebo sterilizací autoklávem.
POKYNY PRO UŽIVATELE
K potvrzení validity negativního výsledku je nutno kápnout jednu kapku
erytrocytů senzibilizovaných IgG (Coombsovy kontrolní krvinky) do
zkumavky, znovu odstředit a vyhodnotit aglutinaci. Pokud se neprojeví
žádná aglutinace, test je neplatný a je nutno jej opakovat.
Diagnostikum bylo charakterizováno pro postupy doporučené v tomto
příbalovém letáku, vhodnost jeho použití jinými metodami si musí
stanovit každý uživatel.
V případě změn analytických vlastností prostředku nebo poškození
obalu se obraťte na oddělení pro zajištění kvality (Quality Assurance)
společnosti Millipore (UK) Ltd.
SKLADOVÁNÍ
Dosud neotevřený i otevřený produkt uchovávejte při teplotě 2–8°C do
uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku produktu.
Pokud bude produkt skladován při nesprávné teplotě, například za
vyšších teplot nebo bude opakovaně rozmrazován a zmrazován, může
dojít k urychlené ztrátě reakční schopnosti.
ODBĚR VZORKŮ
Pro odběr vzorků se nevyžaduje žádná zvláštní příprava pacientů. Krev
se odebírá schválenou flebotomickou metodou. Vzorky lze odebírat do
antikoagulantu EDTA nebo citrátu. Vzorek by se měl testovat co nejdříve
po odběru. Pokud by se mělo testování odložit, uskladněte vzorky při
teplotě 2–8 °C.Vzorky vykazující masivní hemolýzu nebo mikrobiální
kontaminaci by neměly být tímto diagnostikem testovány. Pokud budou
vzorky skladovány při nesprávné teplotě, například za vyšších teplot
nebo bude opakovaně rozmrazován a zmrazován, může to vést
k falešně pozitivním a falešně negativním výsledkům.
POTŘEBNÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ SOUPRAVY
OMEZENÍ
Nepřímá antiglobulinová metoda – fyziologický roztok běžné
iontové síly (NISS):
• Zkumavka
• Fosfátem pufrovaný fyziologický roztok
• Inkubátor s teplotou 37 °C
• Časovač
• Odstředivka (1500 g)
• Červené krvinky senzitizované IgG (kontrolní buňky Coombs)
Kontaminace lidským sérem a/nebo neadekvátní promývání anti-lidský
globulin zneutralizuje.
Nepřímá antiglobulinová metoda – fyziologický roztok s nízkou
iontovou sílou (LISS):
• Zkumavka
• Fyziologický roztok pufrovaný fosfátem
• Izotonický fyziologický roztok s nízkou iontovou silou
• Inkubátor s teplotou 37 °C
• Časovač
• Odstředivka (1500 g)
• Červené krvinky senzitizované IgG (Coombsovy kontrolní krvinky)
Přímá antiglobulinová metoda:
• Zkumavka
• Fyziologický roztok pufrovaný fosfátem
• Časovač
• Odstředivka
• Červené krvinky senzitizované IgG (Coombsovy kontrolní krvinky)
DOPORUČENÉ METODY
Použití automatických zařízení k proplachování krvinek musí být
validováno uživatelem.
1. NEPŘÍMÁ ANTIGLOBULINOVÁ METODA – fyziologický roztok
běžné iontové síly (NISS)
1.1 Do zřetelně označené čisté skleněné zkumavky kápněte 2 kapky
(80 μl) testovacího séra.
1.2 Přidejte jednu kapku (40 μl) 3–5% roztoku vyšetřovaných erytrocytů,
které byly třikrát propláchnuty a resuspendovány v PBS.
1.3 Dobře promíchejte a inkubujte při teplotě 37 °C po dobu 30–60 minut.
1.4 Krvinky čtyřikrát promyjte v PBS a promývací kapalinu důkladně
slijte. Po každém promytí peletu krvinek znovu zřeďte. Po posledním
promytí důkladně slijte veškerý obsah PBS.
1.5 Kápněte do suché pelet krvinek 2 kapky (80 μl) diagnostika
Anti-Human Globulin společnosti BIOSCOT (polyspecifické sérum).
Důkladně promíchejte a odstřeďte při relativní odstředivé síle
1 000 po dobu 20 vteřin.
1.6 Krvinky zřeďte jemným protřepáním a makroskopicky odečtěte.
Pozn.: silnější protřepání může narušit slabou aglutinaci.
1.7 Validita všech negativních antiglobulinových testů by měla být
potvrzena přidáním červených krvinek senzibilizovaných IgG
(Coombsovy kontrolní krvinky).
2. NEPŘÍMÁ ANTIGLOBULINOVÁ METODA – Fyziologický roztok
slabé iontové síly (LISS)
Použití buněčné suspenze v LISS umožňuje snížit inkubační
dobu na 15 minut. Citlivost antiglobulinové metody LISS závisí na
použití stejného poměru séra a roztoku erytrocytů. Doporučujeme
proto, aby pro přidávání séra a roztoku krvinek byly použity
poloautomatické pipety. Vyšetřované červené krvinky je nutno
dvakrát promýt v PBS a jednou v LISS, než se upraví na 3–5%
suspenzi v LISS.
2.1 Do zřetelně označené čisté skleněné zkumavky kápněte 1 kapku
(40 μl) testovacího séra.
2.2 Přidejte stejný objem (40 μl) 3–5% suspenze vyšetřovaných krvinek
v LISS.
2.3 Dobře promíchejte a inkubujte při teplotě 37 °C po dobu
15 minut. Pokračujte podle kroků 1.4–1.7 uvedených v nepřímé
antiglobulinové metodě (NISS).
3. PŘÍMÁ ANTIGLOBULINOVÁ METODA
Přímá antiglobulinová metoda se používá k prokázání in vivo
adsorpce IgG a/nebo fragmentů komplementu na červené krvinky.
Vyšetřovaný krevní vzorek by měl být čerstvý (ne starší než
24 hodin) a k odběru by měl být přednostně použit antikoagulant
EDTA.
3.1 Připravte 3–5% suspenzi vyšetřovaných červených krvinek v PBS.
3.1 Do zřetelně označené čisté skleněné zkumavky kápněte 1 kapku
(40 μl) roztoku krvinek. Pokračujte podle kroků 1.4–1.7 uvedených
v nepřímé antiglobulinové metodě (NISS).
Vysrážené krevní vzorky by před provedením přímého antiglobulinového
testu neměly být zchlazeny.
Kontaminací vyšetřovaného materiálu nebo jakoukoli odchylkou od
doporučených metod mohou být způsobeny falešně pozitivní nebo
falešně negativní výsledky.
CHARAKTERISTIKA TESTU
Polyspecifické diagnostikum Anti-Human Globulin (klon BRIC8) humánních IgG/C3d, kód produktu TS, bylo testováno každou
z doporučených metod na dárcovských, klinických a neonatálních
vzorcích odebraných do koagulantu EDTA nebo citrátového koagulantu.
Níže je uveden celkový počet testů (n) a citlivost a specifita vypočtené
pro jednotlivé metody:
Anti-Human Globulin, kód produktu TS
Metoda
Citlivost
Specifičnost
n
%
n
%
IAT (NISS)
0
0
51
100
IAT (NISS)
19
100
157
100
DAT
13
100
47
100
Zkratky: IAT = Indirect Antiglobulin Test (nepřímý antiglobulinový test)
DAT = Direct Antiglobulin Test (přímý antiglobulinový test)
NISS = Normal Ionic Strength Saline (fyziologický roztok běžné iontové síly)
LISS = Low Ionic Strength Saline (fyziologický roztok nízké iontové síly)
Definice podle obecných technických specifikací (Common Technical
Specifications, CTS):
Diagnostická citlivost: Pravděpodobnost, že přístroj vykáže pozitivní výsledek
za přítomnosti cílového markeru.
Diagnostická specifičnost:
Pravděpodobnost, že přístroj vykáže negativní
výsledek za nepřítomnosti cílového markeru.
REFERENCE
a) Coombs, R.R.A., Mourant, A.E. and Race, R.R. Detection of Weak
and “incomplete” Rh agglutinins: A new test. Lancet 1945; ii:15.
b) Coombs, R.R.A., Mourant, A.E. and Race, R.R. A new test for the
detection of weak or “incomplete” antibodies. Brit J. Exp. Path.
1945; 26:225.
c) Pirofsky, B. A seminar on problems encountered in pretransfusion
testing.Washington DC. American Association of Blood Banks,
1972:59.
d) Garratty, G. A seminar on problems encountered in pretransfusion
testing.Washington DC. American Association of Blood Banks,
1972:33.
e) Walker, R.H. Ed Technical Manual. 10th ed Washington, DC.
American Association of Blood Banks, 1990; 147-157.
f) Issitt, P. and Anstee D.J. Applied blood group serology. 4th ed
Miami. Montgomery Scientific Publication, 1998.
g) Dacie, J.V., Crookston, J.H. and Christenson, W.N. Incomplete
cold antibodies: Role of complement in sensitisation to antiglobulin
serum by potentially haemolytic antibodies. Brit. Haematol 3.77:
1957.
h) Bruce, M et al., A serious source of error in Antiglobulin Testing.
Transfusion 26; 177-181 (1986).
i) Garratty, G. “ The significance of IgG on the Red Cell Surface”.
Transfusion Medicine Reviews Vol 1. No 1. (April 1987) pp 47-57.
j) Freedman, J. “ The significance of Complement on the Red Cell
surface”. Transfusion Medicine Reviews Vol 1. No 1. (April 1987)
pp 58-70.
k) Guidelines for the Blood Transfusion Services in the United
Kingdom. 5th Edition 2001. The Stationary Office.
Millipore (UK) Ltd
Fleming Road
Kirkton Campus
Livingston, EH54 7BN
Spojené Království
Tel.: +44 (0)1506 404000
Fax: +44 (0)1506 404001
PI167/b
2013-02
Download

BIOSCOT® Anti-lidský globulin (Anti-Human