F É D É R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E ( F C I ) S L O V E N S K Á K Y N O L O G I C K Á J E D N O T A ( S K J ) S L O V E N S K Ý P O Ľ O V N Í C K Y Z V Ä Z ( S P Z ) KATALÓG Medzinárodná výstava psov CACIB -­‐ CAC -­‐ CAJC Bratislava 17. augusta 2014 – nedeľa / Sontag / Sunday Výstavný výbor / Organizing comittee Riaditeľ Námestník Propagácia Tajomníčka Organizačné zabezpečenie Ekonómka Technické zabezpečenie Výstavná kancelária Hlavný rozhodca Veterinárna služba Vladimír Šiška Ing. Marián Konečný Oleg Fintora Viera Močková Andrea Burdátšová Anna Cwieceková Zoltán Nagy Ing. Jana Kučerová Ing. Jaroslav Matyáš MVDr. Stanislav Bučko Zdravotná služba Červený kríž SR Moderátor Ing. Róbert Kanás Katalóg spracovala: Viera Močková Grafické spracovanie (obálka): akad. sochár Oleg Fintora Vážení vystavovatelia, vážení návštevníci!
Vítame vás na medzinárodných výstavách psov v Bratislave.
Želáme vám veľa úspechov a pekných zážitkov na výstave.
Sehr geehrte Aussteller, sehr geehrte Besucher!
Wir begrüssen euch auf den zwei internationalen Ausstellungen in Bratislava.
Dear exhibitors, dear guests!
Welcome to the double International dog shows in Bratislava.
BRATISLAVA DUODANUBE 2015 2 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV -­‐ 2 x CACIB -­‐ 2 INTERNATIONAL DOG SHOWS 22. & 23.08.2015 Kontakt: Slovenský poľovnícky zväz -­‐ MVP, Štefánikova 10, SK-­‐811 05 Bratislava E-­‐mail: kynologia@polovnictvo.sk, www.duodanube.sk GRAND PRIX SLOVAKIA & DERBY WINNER SHOW NITRA 2015 2 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV -­‐ 2 x CACIB -­‐ 2 INTERNATIONAL DOG SHOWS 06. & 07.06.2015 Kontakt: Medzinárodná výstava psov, P.O. Box 11, SK-­‐949 10 Nitra E-­‐mail: nitracacib@nitracacib.sk, www.nitracacib.sk 2 PROGRAM
7,30 – 9,30 9,30 – 14,30 13,00 – 14,30 15,00 Prijímanie psov Posudzovanie v kruhoch Junior Handling – predkolá v záverečnom kruhu Záverečné súťaže • Dieťa a pes • Finále súťaže Junior Handling • Najkrajší mladší dorast (nastupujú jedince s ocenením VN1) • Najkrajší dorast (nastupujú jedince s ocenením VN1) • Súťaž o najkrajší pár psov • Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu • Súťaž o najkrajšieho veterána (nastupujú jedince s ocenením V1) • Veľká cena národných plemien a ukážka vystavovaných jedincov nár. plemien • Najkrajší jedinec triedy čestnej (nastupujú jedince s ocenením V1) • Súťaž o víťaza FCI neuznaných plemien (nastupujú jedince s titulom BOB) • Súťaž o najkrajšieho mladého psa (nastupujú psy, ktoré získali CAJC) • Súťaž o najkrajšiu mladú suku (nastupujú suky ktoré získali CAJC) • Súťaž o najkrajšieho mladého jedinca výstavy -­‐ JUNIOR BEST IN SHOW • Súťaž o víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOB, z každej skupiny FCI osobitne) • Súťaž o najkrajšieho psa MVP DUODANUBE 2014 -­‐ BEST IN SHOW PROGRAMME
7,30 – 9,30 9,30 – 14,30 13,00 – 14,30 15,00 Entering the dogs Judging in the rings Junior Handling – pre-­‐judging (main ring) Final competitions • Child and Dog • Junior Handling – Finals • Best Minor Puppy (for males and females with VP1) • Best Puppy (for males and females with VP1) • Best Couple • Best Breeder´s Group • Veteran Best in Show (for males and females with Exc. 1) • Grand Prix National breeds • Honors Class Best in Show (for males and females with Exc. 1) • Non FCI recognized breeds competition (for males and femalis with BOB title) • Best Junior Male (for males with CAJC) • Belst Junior Female (for females with CAJC) • JUNIOR BEST IN SHOW • Best of Group (for dogs with BOB title) • BEST IN SHOW Zmena programu vyhradená! / We reserve the right to change the program! Dôrazné upozornenie!
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv.
hecovanie). Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) okrem času, kedy majitelia upravujú psy pred
nástupom do kruhu, je prísne zakázané. Hlasité povzbudzovanie psov spoza kruhu je zakázané.
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých
dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechania psa v aute pri extrémnych teplotách v lete či
v zime alebo kruté zaobchádzanie so psom.
Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a aj nasledujúcich výstav psov.
3 UPOZORNENIE PRE VYSTAVOVATEĽOV
Posudkové listy a katalógové čísla sú v príslušnom výstavnom kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie. Preraďovanie psov na výstave je možné len vtedy, ak chybu spôsobil organizátor výstavy. ATTENTION, DEAR EXHIBITORS
The critiques and your catalogue numbers are in the respective rings. Please check the catalogue for any mistakes concerning the class or the sex of your dog/bitch. If the dog/bitch is in a wrong class, ask for a proper change in the show office. Moving a dog/bitch from class to class at the show is only possible in case of organizer´s mistake. ROZHODCOVSKÝ ZBOR / LIST OF JUDGES
Beradze Iuza, CZ Brabletz Andrzej, PL De Ridder-­‐Onghena Liliane, BE Fintorová Ľudmila, SK Fury Mijo, HR Gajewski Jan, PL Guniš Miroslav, SK Halas Malgorzata, PL Harsányi Péter, HU Havelka Tibor, SK Javorčík Vladimír, SK Kavčič Blaž, SLO Kavčič Marija, SLO Lozic Željko, SRB Matyáš Jaroslav, SK Molnar Zsolt, RO Nováková Iveta, CZ Piskay Vladimír, SK Ridarčíková Gabriela, SK Skrzyński Alexander, PL Staviarska Viera, SK Vítková Viera, SK Voláriková Linda, SK Vondrouš Otakar, CZ Zhuk Anatolij, BY Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných FCI. Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. The judges are judging the dogs according to the valid standards issued by the FCI. The judge is allowed to refuse to judge a dog that is late for his class. The judge is obliged to refuse to judge a dog, whose owner is not able to provide the dog´s pedigree when asked by the ring steward. KOMISIA PRE PROTESTY / COMMISSION FOR PROTESTS
Vladimír Šiška, Ing. Jaroslav Matyáš, MVDr. Gabriela Ridarčíková Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom ap. nie je prípustný. A protest can only be made for formal reasons, in writing, in the show office, at the time of the show until the judging in the ring is finished, along with a 50 € deposit, which will forfeit in case the decision of the committee is negative. Protest against the judge´s decision – grade, placement, titles, etc., is not allowed. Attention!
A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. Double handling from
outside of the ring is forbidden. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables except the time they are
being prepared for the show (trimmed, brushed or combed).
The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dogs at dog show. It is forbidden to put the dog in
a situation that can be dangerous for its health and welfare, sucha s leaving it in the car in hot or cold weather and/or
treating it in a cruel manner.
Violation of these rules will result in exclusion for the ongoing ant future dog shows.
4 POSUDZOVATELIA SÚŤAŽÍ / FINAL RING JUDGES
Dieťa a pes Staviarska Viera, SK Child and Dog Junior Handling Staviarska Viera, SK Najkrajší mladší dorast Best Minor Puppy Najkrajší dorast Best Puppy Najkrajší pár psov Best Brace Najkrajšia chovateľská skupina Best Breeders´s Group Najkrajší veterán Best Veteran Veľká národná cena Grand Prix National breeds Víťaz čestnej triedy Honour Class BIS Víťaz z FCI neuznaných plemien Non FCI recognized breeds competition Najkrajší mladý pes Best Junior Male Najkrajšia mladá suka Best Junior Female Voláriková Linda, SK Nováková Iveta, CZ Skrzyński Alexander, PL Lozič Željko, SRB Brabletz Andrzej , PL Havelka Tibor, SK Halas Malgorzata, PL Beradze Iuza, CZ Gajewski Jan, PL Harsányi Péter, H JUNIOR BIS Guniš Miroslav, SK SÚŤAŽ O VÍŤAZA SKUPINY FCI / BEST OF GROUP 1. skupina/Group Vondrouš Otakar, CZ 2. skupina/Group Kavčič Blaž, SLO 3. skupina/Group De Ridder-­‐Onghena Liliane, BE 4. skupina/Group Fintorová Ľudmila, SK 5. skupina/Group Molnar Zsolt, RO 6. skupina/Group Fury Mijo, CRO 7. skupina/Group Piskay Vladimír, SK 8. skupina/Group Kavčič Marija, SLO 9. skupina/Group Javorčík Vladimír, SK 10. skupina/Group Zhuk Anatolij, BY VÍŤAZ MVP DUODANUBE BRATISLAVA 2014 – BEST IN SHOW Ridarčíková Gabriela, SK 5 TRIEDY / CLASSES
tr. mladší dorast 3-­‐6 mesiacov Minor Puppy Class 3-­‐6 Months trieda dorastu 6-­‐9 mesiacov Puppy Class 6-­‐9 Months trieda mladých 9-­‐18 mesiacov Junior Class 9-­‐18 Months trieda stredná 15-­‐24 mesiacov Intermediate Class 15-­‐24 Months trieda otvorená od 15 mesiacov Open Class 15 Months and older od 15 mesiacov 15 Months and older (with a Working Class trieda pracovná s pracovným certifikátom working certificate) od 15 mesiacov s titulom 15 Months and older (with an ICH Champion Class trieda šampiónov ICH alebo CH or CH diplomas) trieda čestná s titulom ICH, CH alebo KV Honour Class with an ICH or CH diplomas trieda veteránov od 8 rokov veku Veteran Class 8 years and older Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý. V triedach mladší dorast a dorast sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením veľmi nádejný. Dogs and bitches can be judged in one class only. In each class the first four with the grading excellent or very good are placed. In Minor Puppy Class and Puppy Class the firs four with the grading very promising are placed. TITULY A ČAKATEĽSTVÁ / TITLES AND CERTIFICATES
CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1 Res.CAC SR – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC CACIB – čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB. Res.CACIB môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením Res. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB. Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CACIB, CAJC a veteráni s ocenením V1. Najlepší z opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa druhému jedincovi opačného pohlavia, ktorý nastúpil o titul BOB. Víťaz skupiny FCI (BOG) do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB. Najkrajší mladý jedinec (Junior BIS) do súťaže nastupuje najkrajší mladý pes a najkrajšia mladá suka Víťaz MVP DuodanubeBratislava 2014 (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI. CAJC SR – the qualifying certificate for the Slovak Junior Champion title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in junior class. CAC SR – the qualifying certificate for the Slovak Champion title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in intermediate, open, working and champion class. Res. CAC SR – can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 2nd in intermediate, open, working and champion class providing that the CAC has been also awarded to the first placed in that class. CACIB – the qualifying certificate for the International Championship. Dogs and bitches of the FCI recognized breeds that received a CAC in intermediate, open, working and champion class, compete for the CACIB. Res. CACIB – can be awarded to the second best one from those with CAC titles or the Res.CAC from the class where the CAC winner has also received the CACIB. Best of Breed (BOB) – awarded to the best dog or bitch in each breed. The CACIB, CAJC and excellent 1st from veteran classes compete for BOB. 6 BOS – Best Opposite Sex Best of Group (BOG) – all BOB title holders in the respective groups compete. Junior Best in Show (Junior BIS) – best Junior Male and Best Junior Female compete. Best in Show (BIS) – FCI Group Winners (BOG) compete. CENY / PRIZES
Každý vystavovateľ dostane v kruhu diplom a posudkový list. Cenu za čakateľstvá CAJC, CAC a CACIB si majitelia víťazných psov a súk prevezmú vo výdajni cien. Preukážu sa preukazom o pôvode psa a posudkovým listom. Víťazi plemien (BOB) dostanú cenu pri záverečnej súťaži o Víťaza skupiny FCI. Vystavovatelia neúčasťou na záverečných súťažia strácajú nárok na ceny. Each dog receives a diploma and written critique in the ring. The prizes for the CAJC, CAC and CACIB can be picked up in the Prizes office providing that the owner shows the written critique and the pedigree of the dog or bitch.The BOB winners will receive a prize while competing for Best in Group in the main ring. The exhibitors not showing their dogs in the main ring loose claim of their prizes. SÚŤAŽE / COMPETITIONS
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej 3 jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže. Prihlásiť sa je možné aj v deň výstavy vo výstavnej kancelárii do 13. hodiny. NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov. DIEŤA A PES Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svoje dieťa vo veku od 3 do 9 rokov a psa, ktorý bol posúdený na výstave. JUNIOR HANDLING Súťaž pre mladých vystavovateľov a ich psov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov. Určí sa poradie prvých troch najlepšie spolupracujúcich dvojíc. VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA Do súťaže nastupujú prihlásené psy a suky národných plemien SR: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak. VÍŤAZ Z FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN Do súťaže nastupujú všetky jedince, ktoré získali BOB. NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladší dorast ocenenie veľmi nádejný 1. NAJKRAJŠÍ DORAST Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu ocenenie veľmi nádejný 1. NAJKRAJŠÍ VETERÁN Do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede veteránov získali ocenenie výborný 1. NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ Do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede čestnej získali ocenenie výborný 1. NAJKRAJŠÍ MLADÝ PES A SUKA Do súťaže nastupujú osobitne psy a suky, ktoré získali CAJC. Určí sa poradie prvých troch jedincov. NAJKRAJŠÍ MLADÝ JEDINEC VÝSTAVY Do súťaže nastupujú najkrajší mladý pes a suka. VÍŤAZ SKUPINY FCI (BOG) Do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB) podľa príslušných skupín FCI. NAJKRAJŠÍ JEDINEC VÝSTAVY (BIS) Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI -­‐ BOG. 7 BREEDER´S GROUP A breeder can enter his/her breeder´s group of at least three dogs or bitches of the same breed, color and size, which have been judged at this show. The dogs and bitches do not have to be owned by the breeder, but they must come from the same kennel from at least two different litters, at least two different sires or dams. A dog/bitch can only be entered to one breeder´s group. Exhibitors are obliged to let their dogs compete in this competition when asked by the breeder. Entries are accepted till 13:00 in the show office. BEST BRACE One owner can can enter his/her dog and bitch of the same breed that have been judged at this international show. The first three best couples are placed. CHILD AND DOG Exhibitors can enter their children with dogs to this competition irrespective of the dog being entered to the show. JUNIOR HANDLING Competition for junior handlers and their dogs. I. category for juniors from 9 to 13 years, II. category for juniors from 14 to 15 years. The first three best cooperated couples are placed. GRAND PRIX NATIONAL BREEDS Competition for the Slovakian national breeds: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak. GRAND PRIX NATIONAL BREEDS Competition for the Slovakian national breeds: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak. NON FCI RECOGNIZED BREEDS COMPETITIONS Competition for males and females with BOB title. BEST MINOR PUPPY All the dogs and bitches awarded „very promising 1st“ in the minor puppy class compete. BEST PUPPY All the dogs and bitches awarded „very promising 1st“ in the puppy class compete. VETERAN BEST IN SHOW All the dogs and bitches awarded „excellent 1st“ in the veteran class compete. HONORS CLASS BEST IN SHOW All the dogs and bitches awarded „excellent 1st“ in the honors class compete. BEST JUNIOR MALE AND FEMALE All CAJC males and separately CAJC females compete. JUNIOR BEST IN SHOW (JUNIOR BIS) All the Junior BOG winners compete. BEST OF GROUP (BOG) All BOB title holders in the respective groups compete. BEST IN SHOW FCI Group Winners (BOG) compete. DIEŤA A PES / CHILD AND DOG 1 2 3 4 DONOVALOVÁ ALENA, SK -­‐ ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ DRÁBKOVÁ TEREZA, CZ -­‐ LEONBERGER LUKACS DANIEL, SK -­‐ BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK VÁCHOVÁ ANNA, CZ -­‐ ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ 8 JUNIOR HANDLING I. KATEGÓRIA 9-­‐13 ROKOV / YEARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ÁRVAIOVÁ MONIKA, SK -­‐ NEMECKÝ ŠPIC MALÝ NOVÉ FARBY BAROKOVÁ PAULÍNA, SK -­‐ RUSKÝ CHRT DRŽIAK JAKUB, SK -­‐ LHASA APSO KORCOVÁ ADELA, SK -­‐ FRANCÚZSKY BIŠON KRATOCHVÍLOVÁ JANA, CZ -­‐ BERNSKÝ SALAŠNÝ PES MATULOVÁ LAURA, SK -­‐ ČIVAVA DLHOSRSTÁ NEDAVAŠKOVÁ ANETA, CZ -­‐ GORDON SETTER PISOŇOVÁ PATRÍCIA , SK – JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ TRPASLIČÍ SNĚHOTOVÁ KLÁRA, CZ -­‐ SHIH TZU SZASZ SAMUEL, SK -­‐ BEAUCERON SZÁSZOVÁ DOMINIKA, SK – YORKSHIRE TERRIER ŠTIBRAVÁ KARIN, SK – AUSTRÁLSKY OVČIAK WÁGNEROVÁ DAGMAR, SK -­‐ PUDEL TRPASLIČÍ ČIERNY ZAPLETALOVÁ MONIKA, SK – JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ JUNIOR HANDLING II. KATEGÓRIA 14-­‐17 ROKOV / YEARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BAŤKOVÁ NIKOLA, CZ -­‐ SAMOYED CORRADINI ALESSIA, IT -­‐ PUDEL VEĽKÝ BIELY DEPTOVÁ DANIELA, SK – ZLATÝ RETRIEVER GAŠPAROVÁ ALEXANDRA, SK – LABRADOR RETRIEVER GREŽO SAMUEL, SK -­‐ BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK LAGOVÁ LUCIE, CZ -­‐ FRANCÚZSKY BIŠON MACHÁLEKOVÁ KRISTÍNA, SK -­‐ ČÍNSKY CHOCHOLATÝ PES DLHOSRSTÝ NOWAK MARTYNA, PL -­‐ BASENJI PISOŇOVÁ NIKOL, SK – JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ KRÁLIČÍ TIMANIKOVÁ NATÁLIA, SK -­‐ STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CHOVATEĽSKÁ SKUPINA / BEST BREEDERS GROUP 1 2 3 4 5 6 ZLATÝ RETRIEVER -­‐ DIAMOND IN THE HEART -­‐ CHOVATEĽ: NÁSADOVÁ KATARÍNA MALÝ HLADKOSRSTÝ PINČ ČERVENÝ -­‐ Z IRU -­‐ CHOVATEĽ: ĎURICOVÁ IVANA ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ -­‐ Z ASUANU -­‐ CHOVATEĽ: ZEMÁNKOVÁ ANDREA A HANA RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ -­‐ OF YORKSIDE -­‐ CHOVATEĽ: HAIDER ANDREA WELŠSKÝ ŠPRINGERŠPANIEL -­‐ JANKINA ZAHRADA -­‐ CHOVATEĽ: JANEK L+J ANGLICKÝ SETER -­‐ VON DER GULDEGG -­‐ CHOVATEĽ: ROSNER ILSE NAJKRAJŠÍ PÁR / BEST BRACE 1 POSCHENRIEDER-­‐MOLNAR KRISZTINA, DE -­‐ ANGLICKÝ SETER HONORED PROPHET HORATIO VON DER GULDEGG * HOLIDAY HOT SUMMERBREEZE VON DER GULDEGG 2 OSLANEC ĽUBOMÍR, SK -­‐ ARGENTÍNSKA DOGA BACARDI LA ROSA DE INCA * BORACHA DI CASA DEL LUNGO 3 HEGR KLIVAROVÁ MARTINA, CZ -­‐ BLOODHOUND CEE´D OD HADÍHO POTOKA * CAYENNE OD HADÍHO POTOKA 4 PŘIBYLOVÁ KATEŘINA, CZ -­‐ CAIRN TERRIER TRUMPINGTON´S QUICKLY * EXTRA FOR FULFILLED WISH CAIRN-­‐LADY´S 5 KUNC RADEK, CZ -­‐ ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK BIAGGI LUCKY OF LUKAVA * CINDY GREY ŠEDÝ POKLAD 6 FLORCZUK ADAM, PL -­‐ ČIERNY TERIÉR BOSMAN BLACK LEGION * BRYZA BLACK LEGION 7 DASZKIEWICZ KAROLINA, PL -­‐ COTON DE TULÉAR ESPRIT THE SWEETEST COTON * DELUXE THE SWEETEST COTON 8 NEDAVAŠKOVÁ ZUZANA, CZ -­‐ GORDON SETTER BANDIT MANON LESCAUT * XSARA Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ 9 HAVLENOVÁ KATEŘINA, CZ -­‐ PERUÁNSKY NAHÁČ MALÝ BRADY TARAPOTO * ALLIYMA TARAPOTO 10 HAIDER ANDREA, AT -­‐ RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ DREAM CATCHER OF YORKSIDE * EXELLENT CHOICE OF YORKSIDE 11 ŠEDINOVÁ JITKA, CZ -­‐ SHIH TZU A´MASHIRO JUSTIRAG * RED WHITE BEAUTY Z KOJCA COLI 12 KARABOVÍ DAGMAR A PATRIK, SK -­‐ ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ NELSON PARDÁL Z ASUANU * NÍLA PARDÁL Z ASUANU 9 S K U P IN Y F C I / F C I G R O U P S
1. Ovčiarske a pastierske psy / Sheepdogs and Cattle Dogs
2. Pinče, bradáče, molosoidné plemená a švajčiarske pastierske psy / Pinscher and Schnauzer Molossoid Breeds - Swiss Mountain and Cattle Dogs
3. Teriéry / Terriers
4. Jazvečíky / Dachshunds
5. Špice a pôvodné (primitívne) plemená / Spitz and Primitive types
6. Duriče a farbiare / Scenthounds and Related Breeds
7. Stavače / Pointing Dogs
8. Sliediče, prinášače (retrievery), vodné psy / Retrievers - Flushing Dogs - Water Dogs
9. Spoločenské plemená / Companion and Toy Dogs
10. Chrty / Sighthounds
Vystavované plemená sú v katalógovej č asti zaradené podľa skupín FCI, v rámci skupiny v abecednom
poradí podľa názvov plemien.
Plemená nezaradené do uvedených skupín, predbežne uznané FCI a jedince zapísané v „registri“ nemôžu
získať CACIB.
UDEĽOVANIE CACIB A CAC PODĽA FARIEB, DRUHU OSRSTENIA A VEĽKOSTI JE MOŽNÉ
PRI TÝCHTO PLEMENÁCH:
THE FOLLOWING BREEDS HAVE MORE CACIB OR CAC TITLES ACCORDING TO THE
COLOR, COAT OR SIZE VARIETY:
C A C IB
● FCI I. ●
Belgický ovčiak / Chien de berger belge
1. Groenendael - 2. Laekenois - 3. Malinois - 4. Tervueren
Holandský ovčiak / Hollandse Hedershond
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. hrubosrstý (rough-haired) - 3. dlhosrstý (long-haired)
Nemecký ovčiak / Deutscher Schäferhund
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. dlhosrstý (long-haired)
Puli
1. biely (Pearl-white without any rust-red shade) 2. ostatné farby (others colors)
● FCI II. ●
Bradáč veľký / Riesenschnauzer
1. korenie a soľ (pepper and salt) - 2. čierny (black)
Bradáč stredný / Schnauzer
1. korenie a soľ (pepper and salt) - 2. čierny (black)
Bradáč malý / Zwergschnauzer
1. korenie a soľ (pepper and salt) - 2. čierny (black) - 3. čierno-strieborný (black-silver) - 4. biely (white)
Estrelský pastiersky pes / Cao da Serra da Estrela
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. dlhosrstý (long-haired)
Nemecká doga / Deutsche Dogge
1. žltá a pásikavá (fawn and brindle) - 2. čierna a škvrnitá (black and harlequin) - 3. modrá (blue)
Svätobernardský pes / St. Bernhardshund
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. dlhosrstý (long-haired)
● FCI III. ●
Bullterrier
1. štandard (standard) - 2. miniatúrny (miniature)
● FCI IV. ●
Jazvečík / Dachshund
1. hladkosrstý štandardný (standard - 2. dlhosrstý štandardný (standard long-haired) - 3. hrubosrstý
štandardný (standard wire-haired) - 4. hladkosrstý trpasličí (miniature smooth-haired) - 5. dlhosrstý
trpasličí (miniature long-haired) - 6. hrubosrstý trpasličí (miniature wire-haired) - 7. hladkosrstý králičí
(rabbit smooth-haired) - 8. dlhosrstý králičí (rabbit long-haired) - 9. hrubosrstý králičí (rabbit wire-haired)
10 ● FCI V. ●
Ibizský chrt / Podenco Ibicenco
1. hladkosrstý(smooth-haired) - 2. drsnosrstý (rough-haired)
Mexický pes bez srsti / Xoloitzuintle
1. veľký/standard (45-55 cm) - 2. stredný/medium (35-45 cm) - 3. malý/miniature (25-35 cm)
Nemecký špic / Deutscher Spitz
1. vlčí špic (wolfdpitz) - 2. špic veľký biely (giant spitz white) - 3. špic veľký čierny a hnedý (giant spitz
black or brown) - 4. špic stredný biely (medium spitz white ) - 5. špic stredný čierny a hnedý (medium
spitz black or brown) - 6. špic stredný nové farby (medium spitz new colors) - 7. špic malý biely
(miniature spitz white) - 8. špic malý čierny a hnedý (miniature spitz black or brown) - 9. špic malý nové
farby (miniature spitz new colors) - 10. špic trpasličí (pomeranian)
Peruánsky pes bez srsti / Perro sin pello del Peru
1. veľký/large (50-65 cm) - 2. stredný/medium (40-50 cm) - 3. malý/miniature (25-40 cm)
Portugalský chrt / Podenco portugués
1. veľký krátkosrstý (large smooth-haired) - 2. stredný krátkosrstý (medium smooth-haired) - 3. malý
krátkosrstý (miniature smooth-haired) - 4. veľký hrubosrstý (large wire-haired) - 5. stredný hrubosrstý
(medium wire-haired) - 6. malý hrubosrstý (miniature wire-haired)
● FCI VI. ●
Gaskonsko-saintCZiský durič / Gaskon-sainteois
1. veľký (grand) - 2. malý (small)
Švajčiarsky vysokonohý durič / Schweizerischer Laufhund
1. berný durič (Bernse Hound) - 2. jurský durič (Jura Hound) - 3. luzernský durič (Lucerne Hound)
4. schwýzsky durič (Schwyz Hound)
Švajčiarsky nízkonohý durič / Schweizerischer Niederlaufhund
1. berný durič (Bernse Hound) - 2. jurský durič (Jura Hound) - 3. luzernský durič (Lucerne Hound)
4. schwýzsky durič (Schwyz Hound)
● FCI VII. ●
Weimarský stavač / Weimaraner
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. dlhosrstý (long-haired)
● FCI IX. ●
Čivava / Chihuahua
1. dlhosrstá (long-haired) - 2. krátkosrstá (smooth-haired)
Malý kontinentálny španiel / Epagneul nain continental
1. papillon - 2. phaléne
Pudel / Caniche
1. veľký biely-čierny-hnedý (standard white-black-brown) - 2. veľký marhuľov ý-strieborný-červený
(standard apricot-silver-red) - 3. stredný biely-čierny-hnedý (medium white-black-brown) - 4. stredný
marhuľový-strieborný-červený (medium apricot-silver-red) - 5. trpasličí biely-čierny-hnedý (miniature
white-black-brown) - 6. trpasličí marhuľový-strieborný-červený (miniature apricot-silver-red) - 7. toy
C A C a C A J C (b e z C A C IB , o h n e C A C IB , w ith o u t C A C I B )
● FCI I. ●
Briard / Berger de Brie
1. čierny (black) - 2. plavý a sivý (fawn and grey)
● FCI II. ●
Doberman
1. čierny s pálením (black/tan) - 2. hnedý s pálením (brown/tan)
Nemecká doga / Deutsche Dogge
1. žltá (fawn) - 2. pásikavá (brindle) - 3. čierna (black) - 4. škvrnitá (harlequin) - 5. modrá (blue)
Nemecký boxer / Deutcher Boxer
1. zlatý (fawn) - 2. pásikavý (brindle)
Shar Pei
1. extrémne krátka/konská srsť (horse coat) - 2. kartáčová srsť do 2,5 cm (brush coat)
Malý hladkosrstý pinč / Zwergpinscher
1. červený alebo tmavočerveno hnedý (stag-red, red-brown to dark red-brown) - 2. čierny s pálením
(black with tan markings)
11 ● FCI V. ●
Čau-čau / Chow-Chow
1. čierny (black) - 2. červený a ostatní (red and others)
● FCI VIII. ●
Americký kokeršpaniel / American cocker spaniel
1. čierny a čierny s pálením (black) - 2. ostatní jednofarební (ASCOB) - 3. viacfarební (particolor)
Anglický kokeršpaniel / English cocker spaniel
1. čierny a čierny s pálením (black) - 2. ostatní jednofarební (red) - 3. viacfarební (other colors)
● FCI IX. ●
Čínsky chocholatý pes / Chinese crested dog
1. bez srsti (hairless) - 2. osrstený (powderpuff)
Pudel / Caniche
1. veľký biely (standard white)- 2. veľký čierny (standard black) - 3. veľký hnedý (standard brown) - 4.
veľký marhuľový (standard apricot) - 5. veľký strieborný (standard silver) - 6. veľký červený (standard
red) - 7. stredný biely (medium white) - 8. stredný čierny (medium black) - 9. stredný hnedý (medium
brown) - 10. stredný marhuľový (medium apricot) - 11. stredný strieborný (medium silver) - 12. stredný
červený (medium red) - 13. trpasličí biely (miniature white) - 14. trpasličí čierny (miniature black) - 15.
trpasličí hnedý (miniature brown) - 16. trpasličí marhuľový (miniature apricot) - 17. trpasličí strieborný
(miniature silver) - 18. trpasličí červený (miniature red) - 19. toy biely (white) - 20. toy čierny (black) - 21.
toy hnedý (brown) - 22. toy marhuľový (apricot) - 23. toy strieborný (silver) - 24 toy červený (red)
PLEMENÁ PREDBEŽNE UZNANÉ FCI, KTORÉ NEMÔŽU ZÍSKAŤ ČAKATEĽSTVO CACIB
PROVISIONALLY ACCEPTED BREEDS, WHICH CANNOT BE AWARDED THE CACIB
FCI I.
1. Austrálsky dobytkársky pes s krátkym chvostom (Australian Stumpy Tail Cattle Dog)
2. Rumunský mioritský ovčiak (Ciobanesc Romanesc Mioritic)
3. Rumunský karpatský ovčiak (Ciobanesc Romanesc Carpatin)
FCI II.
1. Uruguajský Cimarron (Cimarron Uruguayo)
2. Tornjak
3. Ciobanesc Romanesc de Bucovina
4. Dansk-Svensk Gardshund
FCI V.
1. Taiwanský pes (Taiwan dog)
2. Thai Bangkaew Dog
FCI VI.
1. Durič poľský (Gończy Polski)
FCI IX.
1. Ruský toy (Russkiy Toy)
12 ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN / LIST OF EXHIBITED BREEDS - 17.08.2014
Plemeno Breed AFGHAN HOUND AFGÁNSKY CHRT AIREDALE TERRIER AIREDALE TERRIER AKITA AKITA ALASKAN MALAMUTE ALJAŠSKÝ MALAMUT AMERICAN AKITA AMERICKÁ AKITA AMERICAN COCKER SPANIEL BLACK AMERICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY AMERICAN COCKER SPANIEL COLOURS AMERICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ AMERICAN COCKER SPANIEL UNICOLOUR AMERICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ AMERICAN HAIRLESS TERRIER AMERICKÝ BEZSRSTÝ TERIÉR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER APPENZELLER SENNENHUND APENZELSKÝ SALAŠNÝ PES AUSTRALIAN CATTLEDOG AUSTRÁLSKY DOBYTKÁRSKY PES AUSTRALIAN KELPIE AUSTRÁLSKA KELPIE AUSTRALIAN SHEPHERD AUSTRÁLSKY OVČIAK AUSTRALIAN SILKY TERRIER AUSTRALIAN SILKY TERRIER AZAWAKH AZAWAKH BASENJI BASENJI BASSET BLEU DE GASCOGNE MODRÝ GASKOŇSKÝ BASET BASSET HOUND BASSET HOUND BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND BAVORSKÝ FARBIAR BEAGLE BEAGLE BEARDED COLLIE BEARDED COLLIE BEAUCERON BEAUCERON BEDLINGTON TERRIER BEDLINGTON TERRIER BERGER BLANC SUISSE BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK BERGER DE BRIE FAUVE-­‐GRIS BRIARD PLAVÝ ŠEDÝ BERGER DE BRIE NOIR ARDOISE BRIARD ČIERNY BERNER LAUFHUND BERNSKÝ DURIČ BERNER SENNENHUND BERNSKÝ SALAŠNÝ PES BICHON Á POIL FRISÉ FRANCÚZSKY BIŠON BICHON HAVANAIS HAVANSKÝ PSÍK BIEWER YORKSHIRE TERRIER BIEWER YORKSHIRE TERRIER BOLOGNESE BOLOŇSKÝ PSÍK BORDER COLLIE BORDER COLLIE BORDER TERRIER BORDER TERRIER BORZOI RUSKÝ CHRT BOSTON TERRIER BOSTON TERRIER BOULEDOGUE FRANCAIS FRANCÚZSKY BULDOČEK BRAQUE D´AUVERGNE AUVERNEJSKÝ STAVAČ BRAQUE SAINT-­‐GERMAIN SAINT-­‐GERMAIN STAVAČ BULLDOG BULLDOG BULLMASTIFF BULLMASTIFF Kruh Počet Ring Count Katalógové číslo Catalog Nr. 24 14 1270 -­‐ 1283 9 4 473 -­‐ 476 16 15 644 -­‐ 658 15 6 659 -­‐ 664 15 14 665 -­‐ 678 18 5 918 -­‐ 922 18 5 923 -­‐ 927 18 4 928 -­‐ 931 18 4 1354 -­‐ 1357 9 21 477 – 496,1374 6 2 165 -­‐ 166 2 5 1 -­‐ 5 2 4 6 -­‐ 9 2 18 10 -­‐ 27 10 1 497 -­‐ 497 24 2 1284 -­‐ 1285 16 5 679 -­‐ 683 17 1 761 -­‐ 761 17 6 762 -­‐ 767 17 5 768 -­‐ 772 17 13 773 -­‐ 785 1 7 28 -­‐ 34 2 4 35 -­‐ 38 9 6 498 -­‐ 503 3 10 39 -­‐ 48 2 8 49 -­‐ 56 2 4 57 -­‐ 60 17 4 786 -­‐ 789 6 25 167 -­‐ 191 22 8 1050 -­‐ 1057 22 5 1058 -­‐ 1062 18 2 1358 -­‐ 1359 22 1 1063 -­‐ 1063 2 15 61 -­‐ 75 9 3 504 -­‐ 506 24 9 1286 -­‐ 1294 20 5 1064 -­‐ 1068 21 18 1069 -­‐ 1086 5 1 844 -­‐ 844 5 1 845 -­‐ 845 7 10 192 -­‐ 201 7 3 202 -­‐ 204 13 BULL TERRIER BULL TERRIER BULL TERRIER MINIATURE BULL TERRIER MINIATURE CAIRN TERRIER CAIRN TERRIER CANE CORSO CANE CORSO CANICHE GRAND BLANC PUDEL VEĽKÝ BIELY CANICHE GRAND GRIS PUDEL VEĽKÝ STRIEBORNÝ CANICHE GRAND NOIR PUDEL VEĽKÝ ČIERNY CANICHE MINIATURE (TOY) APRICOT PUDEL MINIATÚRNY (TOY) APRICOT CANICHE MINIATURE (TOY) BLANC PUDEL MINIATÚRNY (TOY) BIELY CANICHE MINIATURE (TOY) GRIS PUDEL MINIATÚRNY (TOY) STRIEBORNÝ CANICHE MINIATURE (TOY) MARRON PUDEL MINIATÚRNY (TOY) HNEDÝ CANICHE MINIATURE (TOY) NOIR PUDEL MINIATÚRNY (TOY) ČIERNY CANICHE MOYEN APRICOT PUDEL STREDNÝ APRICOT CANICHE MOYEN BLANC PUDEL STREDNÝ BIELY CANICHE MOYEN GRIS PUDEL STREDNÝ STRIEBORNÝ CANICHE MOYEN MARRON PUDEL STREDNÝ HNEDÝ CANICHE MOYEN NOIR PUDEL STREDNÝ ČIERNY CANICHE NAIN BLANC PUDEL TRPASLIČÍ BIELY CANICHE NAIN GRIS PUDEL TRPASLIČÍ STRIEBORNÝ CANICHE NAIN MARRON PUDEL TRPASLIČÍ HNEDÝ CANICHE NAIN NOIR PUDEL TRPASLIČÍ ČIERNY CANICHE NAIN ROUGE PUDEL TRPASLIČÍ ČERVENÝ CAO DE AQUA PORTUGUÉS PORTUGALSKÝ VODNÝ PES CAVALIER KING CHARLES SPANIEL CAVALIER KING CHARLES SPANIEL ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK ČESKÝ FOUSEK ČESKÝ FÚZAČ ČESKÝ STRAKATÝ PES ČESKÝ STRAKATÝ PES ČESKÝ TERIÉR ČESKÝ TERIÉR CHART POLSKI POĽSKÝ CHRT CHESAPEAKE BAY RETRIEVER CHESAPEAKE BAY RETRIEVER CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ GROENENDAEL BELGICKÝ OVČIAK -­‐ GROENENDAEL CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ MALINOIS BELGICKÝ OVČIAK -­‐ MALINOIS CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ TERVUEREN BELGICKÝ OVČIAK -­‐ TERVUEREN CHIEN DE SAINT-­‐HUBERT BLOODHOUND CHIHUAHUA LONG-­‐HAIRED ČIVAVA DLHOSRSTÁ CHIHUAHUA SMOOTH-­‐HAIRED ČIVAVA KRÁTKOSRSTÁ CHINESE CRESTED DOG HAIRLESS ČÍNSKY CHOCHOLATÝ PES BEZ SRSTI CHINESE CRESTED DOG POWDERPUFF ČÍNSKY CHOCHOLATÝ PES DLHOSRSTÝ CHOW-­‐CHOW BLACK ČAU-­‐ČAU ČIERNY CHOW-­‐CHOW RED AND OTHERS ČAU-­‐ČAU ČERVENÝ A OSTATNÍ CIRNECO DELL´ETNA CIRNECO DELL´ETNA COLLIE ROUGH ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ COLLIE SMOOTH ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ COTON DE TULÉAR COTON DE TULÉAR CURLY COATED RETRIEVER CURLY COATED RETRIEVER 9 9 507 -­‐ 515 9 2 516 -­‐ 517 11 3 518 -­‐ 520 7 9 205 -­‐ 213 22 7 1087 -­‐ 1093 22 1 1094 -­‐ 1094 22 8 1095 -­‐ 1102 22 1 1103 -­‐ 1103 22 1 1104 -­‐ 1104 22 1 1105 -­‐ 1105 22 2 1106 -­‐ 1107 22 6 1108 -­‐ 1113 22 3 1114 -­‐ 1116 22 4 1117 -­‐ 1120 22 1 1121 -­‐ 1121 22 4 1122 -­‐ 1125 22 1 1126 -­‐ 1126 22 3 1127 -­‐ 1129 22 2 1130 -­‐ 1131 22 2 1132 -­‐ 1133 22 3 1134 -­‐ 1136 22 1 1137 -­‐ 1137 18 1 932 -­‐ 932 21 16 1138 -­‐ 1153 3 22 76 -­‐ 97 5 1 846 -­‐ 846 18 2 1360 -­‐ 1361 11 1 521 -­‐ 521 24 1 1295 -­‐ 1295 19 3 933 -­‐ 935 3 5 98 -­‐ 102 3 7 103 -­‐ 109 3 4 110 -­‐ 113 17 3 790 -­‐ 792 20 11 1154 -­‐ 1164 20 11 1165 -­‐ 1175 23 11 1176 -­‐ 1186 23 5 1187 -­‐ 1191 16 2 684 -­‐ 685 16 1 686 -­‐ 686 15 1 687 -­‐ 687 1 18 114 -­‐ 131 1 2 132 -­‐ 133 22 3 1192 -­‐ 1194 19 1 936 -­‐ 936 14 DACHSHUND KURZHAAR JAZVEČÍK HLADKOSRSTÝ DACHSHUND KURZHAAR ZWERG JAZVEČÍK HLADKOSRSTÝ TRPASLIČÍ DACHSHUND LANGHAAR JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ DACHSHUND LANGHAAR KANINCHEN JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ KRÁLIČÍ DACHSHUND LANGHAAR ZWERG JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ TRPASLIČÍ DACHSHUND RAUHAAR KANINCHEN JAZVEČÍK HRUBOSRSTÝ KRÁLIČÍ DACHSHUND RAUHHAAR JAZVEČÍK HRUBOSRSTÝ DACHSHUND RAUHHAAR ZWERG JAZVEČÍK HRUBOSRSTÝ TRPASLIČÍ DALMATINSKI PAS DALMATÍNSKY PES DANDIE DINMONT TERRIER DANDIE DINMONT TERRIER DEERHOUND ŠKÓTSKY JELENÍ PES DEUTSCHE DOGGE BLAU NEMECKÁ DOGA MODRÁ DEUTSCHE DOGGE GEFLECKT NEMECKÁ DOGA ŠKVRNITÁ DEUTSCHE DOGGE GESTROMT NEMECKÁ DOGA PÁSIKAVÁ DEUTSCHE DOGGE SCHWARZ NEMECKÁ DOGA ČIERNA DEUTSCHER BOXER GELB BOXER ZLATÝ DEUTSCHER BOXER GESTROMT BOXER PÁSIKAVÝ DEUTSCHER JAGDTERRIER DEUTSCHER JAGDTERRIER DEUTSCHER KLEINSPITZ NEUFARBEN NEMECKÝ ŠPIC MALÝ NOVÉ FARBY DEUTSCHER KLEINSPITZ SCHWARZ-­‐BRAUN NEMECKÝ ŠPIC MALÝ ČIERNY A HNEDÝ DEUTSCHER KURZHAAR. VORSTEHHUND NEMECKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ DEUTSCHER PINSCHER NEMECKÝ PINČ DEUTSCHER SCHÄFERHUND KURZHAARIG NEMECKÝ OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ DEUTSCHER SCHÄFERHUND LANGHAARIG NEMECKÝ OVČIAK DLHOSRSTÝ DEUTSCHER WACHTELHUND NEMECKÝ PREPELIČIAR DEUTSCHER WOLFSSPITZ NEMECKÝ ŠPIC VLČÍ DEUTSCHER ZWERGSPITZ (POMERANIAN) NEMECKÝ ŠPIC TRPASLIČÍ DOBERMANN SCHWARZ UND ROT DOBERMAN ČIERNY S PÁLENÍM DOGO ARGENTINO ARGENTÍNSKA DOGA DOGO CANARIO DOGO CANARIO DOGUE DE BORDEAUX BORDEAUXSKÁ DOGA DO-­‐KHYI TIBETSKÁ DOGA DRÓTSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA MAĎARSKÝ DRÔTOSRSTÝ STAVAČ ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY ENGLISH COCKER SPANIEL COLOURS ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ ENGLISH POINTER ANGLICKÝ POINTER ENGLISH SETTER ANGLICKÝ SETER ENGLISH SPRINGER SPANIEL ANGLICKÝ ŠPRINGERŠPANIEL ENTLEBUCHER SENNENHUND ENTLEBUŠSKÝ SALAŠNÝ PES EPAGNEUL BRETON BRETÓNSKY ŠPANIEL EPAGNEUL PICARD EPAGNEUL PICARD EURASIER EURASIER FILA BRASILEIRO BRAZÍLSKA FILA FLAT COATED RETRIEVER FLAT COATED RETRIEVER FOX TERRIER SMOOTH (HLADKOSRSTÝ) FOX TERRIER SMOOTH (HLADKOSRSTÝ) 12 2 616 -­‐ 617 12 1 618 -­‐ 618 12 3 619 -­‐ 621 12 1 622 -­‐ 622 12 8 623 -­‐ 630 12 2 631 -­‐ 632 12 8 633 – 639,1375 12 4 640 -­‐ 643 17 18 793 -­‐ 810 11 2 522 -­‐ 523 24 1 1296 -­‐ 1296 7 9 214 -­‐ 222 7 4 223 -­‐ 226 7 2 227 -­‐ 228 7 6 229 -­‐ 234 6 12 235 -­‐ 246 6 8 247 -­‐ 254 11 3 524 -­‐ 526 16 6 688 -­‐ 693 16 3 694 -­‐ 696 5 5 847 -­‐ 851 8 3 255 -­‐ 257 3 3 134 -­‐ 136 3 1 137 -­‐ 137 18 1 937 -­‐ 937 16 5 697 -­‐ 701 16 12 702 -­‐ 713 8 13 258 -­‐ 270 7 16 271 -­‐ 286 7 4 287 -­‐ 290 8 2 291 -­‐ 292 14 18 293 -­‐ 310 5 2 852 -­‐ 853 18 3 938 -­‐ 940 18 12 941 -­‐ 952 18 1 953 -­‐ 953 5 4 854 -­‐ 857 5 10 858 -­‐ 867 18 6 954 -­‐ 959 6 1 311 -­‐ 311 5 3 868 -­‐ 870 5 1 871 -­‐ 871 16 4 714 -­‐ 717 8 5 312 -­‐ 316 19 9 960 -­‐ 968 11 1 527 -­‐ 527 15 FOX TERRIER WIRE (HRUBOSRSTÝ) FOX TERRIER WIRE (HRUBOSRSTÝ) GLEN OF IMAAL TERRIER GLEN OF IMAAL TERRIER GOLDEN RETRIEVER ZLATÝ RETRIEVER GORDON SETTER GORDON SETTER GREYHOUND ANGLICKÝ CHRT GRIFFON BELGE BELGICKÝ GRIFON GRIFFON BRUXELLOIS BRUSELSKÝ GRIFON GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÝ PES HOLLANDSE HERDERSHOND KORTHARIGE HOLANDSKÝ OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ HOVAWART HOVAWART IRISH RED SETTER ÍRSKY SETER ČERVENÝ IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER IRISH TERRIER IRISH TERRIER IRISH WOLFHOUND ÍRSKY VLKODAV JACK RUSSELL TERRIER JACK RUSSELL TERRIER KAVKAZSKAIA OVTCHARKA KAUKAZSKÝ OVČIAK KERRY BLUE TERRIER KERRY BLUE TERRIER KING CHARLES SPANIEL KING CHARLES SPANIEL KISHU KISHU KOOIKERHONDJE KOOIKERHONDJE LABRADOR RETRIEVER LABRADOR RETRIEVER LAGOTTO ROMAGNOLO LAGOTTO ROMAGNOLO LAKELAND TERRIER LAKELAND TERRIER LANDSEER LANDSEER LEONBERGER LEONBERGER LHASA APSO LHASA APSO LOUISIANA CATAHOULA LOUISIANSKÝ LEOPARDÍ PES MAGYAR AGAR MAĎARSKÝ CHRT MALTESE MALTÉZSKY PSÍK MANCHESTER TERRIER MANCHESTER TERRIER MASTIFF MASTIFF MASTÍN DEL PIRINEO PYRENEJSKÝ MASTIN MASTÍN ESPAŇOL ŠPANIELSKY MASTIN MOPS (PUG) MOPS (PUG) MOSKOVSKAJA STOROŽEVAJA SOBAKA MOSKOVSKÝ STRÁŽNY PES NEWFOUNDLAND NOVOFUNDLANDSKÝ PES NORSK LUNDEHUND NÓRSKY LUNDEHUND NORWICH TERRIER NORWICH TERRIER NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER PAPILLON PAPILLON PARSON RUSSELL TERRIER PARSON RUSSELL TERRIER PATTERDALE TERRIER PATTERDALE TERRIER PEKINGESE PEKINSKÝ PALÁCOVÝ PSÍK PERRO SIN PELO DEL PERÚ GRANDE PERUÁNSKY NAHÁČ VEĽKÝ PERRO SIN PELO DEL PERÚ PEQUEŇO PERUÁNSKY NAHÁČ MALÝ PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN MALÝ HRUBOSRSTÝ VENDÉNSKY BASET 11 2 528 -­‐ 529 11 1 530 -­‐ 530 19 40 969 -­‐ 1008 5 4 872 -­‐ 875 24 3 1297 -­‐ 1299 20 1 1195 -­‐ 1195 20 1 1196 -­‐ 1196 6 8 317 -­‐ 324 3 1 138 -­‐ 138 6 13 325 -­‐ 337 5 7 876 -­‐ 882 9 1 531 -­‐ 531 9 2 532 -­‐ 533 24 16 1300 -­‐ 1315 10 14 534 -­‐ 547 14 7 338 -­‐ 344 11 1 548 -­‐ 548 21 1 1197 -­‐ 1197 16 1 718 -­‐ 718 18 3 1009 -­‐ 1011 19 30 1012 -­‐ 1041 18 3 1042 -­‐ 1044 9 1 549 -­‐ 549 14 10 345 -­‐ 354 14 8 355 -­‐ 362 23 1 1198 -­‐ 1198 18 7 1362 -­‐ 1368 24 2 1316 -­‐ 1317 23 9 1199 -­‐ 1207 10 1 550 -­‐ 550 8 3 363 -­‐ 365 8 1 366 -­‐ 366 14 9 367 -­‐ 375 20 5 1208 -­‐ 1212 18 1 1369 -­‐ 1369 8 12 376 -­‐ 387 16 1 719 -­‐ 719 11 8 551 -­‐ 558 19 2 1045 -­‐ 1046 21 17 1213 -­‐ 1229 10 4 559 -­‐ 562 18 3 1370 -­‐ 1372 21 6 1230 -­‐ 1235 15 5 720 -­‐ 724 15 2 725 -­‐ 726 17 1 811 -­‐ 811 16 PETIT BRABANCON BRABANTSKÝ GRIFON PETIT CHIEN LION LEVÍČEK PHARAOH HOUND FARAÓNSKY CHRT PICCOLO LEVRIERO ITALIANO TALIANSKY CHRTÍK PODENCO IBICENCO SMOOTH-­‐HAIRED IBIZSKÝ CHRT KRÁTKOSRSTÝ PODENCO PORTUGES SMALL SMOOTH PODENCO PORTUGUES MALÝ HLADKOSRSTÝ POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI PODHALANSKÝ OVČIAK PORCELAINE PORCELAINE PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK RHODESIAN RIDGEBACK RODÉZSKY RIDŽBEK RIESENSCHNAUZER PFEFFERSALZ BRADÁČ VEĽKÝ KORENIE A SOĽ RIESENSCHNAUZER SCHWARZ BRADÁČ VEĽKÝ ČIERNY ROTTWEILER ROTTWEILER RÖVIDSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA MAĎARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ RUSSKIY TOY LONG-­‐HAIRED RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ SALUKI SALUKI SAMOYED SAMOYED SCHNAUZER PFEFFERSALZ BRADÁČ STREDNÝ KORENIE A SOĽ SCHNAUZER SCHWARZ BRADÁČ STREDNÝ ČIERNY SCHWYZER LAUFHUND ŠVÝCKY DURIČ SCOTTISH TERRIER SCOTTISH TERRIER SHAR-­‐PEI BRUSH SHAR-­‐PEI SRSŤ KARTÁČOVÁ SHETLAND SHEEPDOG ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) SHIBA SHIBA SHIH TZU SHIH TZU SIBERIAN HUSKY SIBERIAN HUSKY SKYE TERRIER SKYE TERRIER SLOUGHI ARABSKÝ CHRT SLOVENSKÝ ČUVAČ SLOVENSKÝ ČUVAČ SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ SLOVENSKÝ KOPOV SLOVENSKÝ KOPOV SPINONE ITALIANO SPINONE ITALIANO SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA STREDOÁZIJSKÝ OVČIAK STAFFORDSHIRE BULL TERRIER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER ST. BERNHARDSHUND KURZHAARIG SVÄTOBERNARDSKÝ PES KRÁTKOSRSTÝ ST. BERNHARDSHUND LANGHAARIG SVÄTOBERNARDSKÝ PES DLHOSRSTÝ TCHIORNY TERRIER ČIERNY TERIÉR TIBETAN SPANIEL TIBETSKÝ ŠPANIEL TIBETAN TERRIER TIBETAN TERRIER TOSA TOSA WEIMARANER KURZHAAR WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ WELSH CORGI CARDIGAN WELSH CORGI CARDIGAN WELSH CORGI PEMBROKE WELSH CORGI PEMBROKE WELSH SPRINGER SPANIEL WELŠSKÝ ŠPRINGERŠPANIEL WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WHIPPET WHIPPET 23 1 1236 -­‐ 1236 22 3 1237 -­‐ 1239 15 5 727 -­‐ 731 24 6 1318 -­‐ 1323 15 2 732 -­‐ 733 15 1 734 -­‐ 734 3 1 139 -­‐ 139 17 2 812 -­‐ 813 18 1 1373 -­‐ 1373 4 27 814 -­‐ 840 13 2 388 -­‐ 389 13 7 390 -­‐ 396 6 7 397 -­‐ 403 5 13 883 -­‐ 895 21 8 1240 -­‐ 1247 24 9 1324 -­‐ 1332 15 9 735 -­‐ 743 13 5 404 -­‐ 408 13 6 409 -­‐ 414 17 1 841 -­‐ 841 10 5 563 -­‐ 567 8 6 415 -­‐ 420 1 9 140 -­‐ 148 16 3 744 -­‐ 746 21 10 1248 -­‐ 1257 15 14 747 -­‐ 760 10 1 568 -­‐ 568 24 1 1333 -­‐ 1333 3 4 149 -­‐ 152 5 1 896 -­‐ 896 17 2 842 -­‐ 843 5 1 897 -­‐ 897 14 17 421 -­‐ 437 10 27 569 -­‐ 595 14 1 438 -­‐ 438 14 4 439 -­‐ 442 8 3 443 -­‐ 445 23 8 1258 -­‐ 1265 23 4 1266 -­‐ 1269 7 7 446 -­‐ 452 5 20 898 -­‐ 917 1 3 153 -­‐ 155 1 9 156 -­‐ 164 18 3 1047 -­‐ 1049 11 6 596 -­‐ 601 24 20 17 1334 -­‐ 1353 YORKSHIRE TERRIER YORKSHIRE TERRIER ZWERGPINSCHER ROT MALÝ HLADKOSRSTÝ PINČ ČERVENÝ ZWERGPINSCHER SCHWARZROT MALÝ HLADKOSRSTÝ PINČ ČIERNY S PÁLENÍM ZWERGSCHNAUZER PFEFFERSALZ BRADÁČ MALÝ KORENIE A SOĽ ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ BRADÁČ MALÝ ČIERNY ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ-­‐SILBER BRADÁČ MALÝ ČIERNOSTRIEBORNÝ ZWERGSCHNAUZER WEISS BRADÁČ MALÝ BIELY 11 14 602 -­‐ 615 8 4 453 -­‐ 456 8 1 457 -­‐ 457 13 8 458 -­‐ 465 13 3 466 -­‐ 468 13 3 469 -­‐ 471 13 1 472 -­‐ 472 7 18 2 9 3 9 28 -­‐ 34 114 -­‐ 131 132 -­‐ 133 140 -­‐ 148 153 -­‐ 155 156 -­‐ 164 1 -­‐ 5 6 -­‐ 9 10 -­‐ 27 35 -­‐ 38 49 -­‐ 56 57 -­‐ 60 61 -­‐ 75 ROZDELENIE KRUHOV / LIST OF RINGS
Kruh/Ring 1 Rozhodca/Judge: KAVČIČ BLAŽ, SLO BEARDED COLLIE COLLIE ROUGH COLLIE SMOOTH SHETLAND SHEEPDOG WELSH CORGI CARDIGAN WELSH CORGI PEMBROKE Spolu / Total 48 Kruh/Ring 2 Rozhodca/Judge: HALAS MALGORZATA, PL AUSTRALIAN CATTLEDOG AUSTRALIAN KELPIE AUSTRALIAN SHEPHERD BEAUCERON BERGER DE BRIE FAUVE-­‐GRIS BERGER DE BRIE NOIR ARDOISE BORDER COLLIE 5 4 18 4 8 4 15 Spolu / Total 58 Kruh/Ring 3 Rozhodca/Judge: VONDROUŠ OTAKAR, CZ BERGER BLANC SUISSE ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ GROENENDAEL CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ MALINOIS CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ TERVUEREN DEUTSCHER SCHÄFERHUND KURZHAARIG DEUTSCHER SCHÄFERHUND LANGHAARIG HOLLANDSE HERDERSHOND KORTHARIGE POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI SLOVENSKÝ ČUVAČ Spolu / Total 10 22 5 7 4 3 1 1 1 4 39 -­‐ 48 76 -­‐ 97 98 -­‐ 102 103 -­‐ 109 110 -­‐ 113 134 -­‐ 136 137 -­‐ 137 138 -­‐ 138 139 -­‐ 139 149 -­‐ 152 814 -­‐ 840 58 Kruh/Ring 4 Rozhodca/Judge: MATYÁŠ JAROSLAV, SK RHODESIAN RIDGEBACK 27 Spolu / Total 27 Kruh/Ring 5 Rozhodca/Judge: BRABLETZ ANDRZEJ, PL BRAQUE D´AUVERGNE BRAQUE SAINT-­‐GERMAIN ČESKÝ FOUSEK DEUTSCHER KURZHAAR. VORSTEHHUND DRÓTSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA ENGLISH POINTER ENGLISH SETTER EPAGNEUL BRETON EPAGNEUL PICARD GORDON SETTER IRISH RED SETTER RÖVIDSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ SPINONE ITALIANO WEIMARANER KURZHAAR 1 1 1 5 2 4 10 3 1 4 7 13 1 1 20 Spolu / Total 74 18 844 -­‐ 844 845 -­‐ 845 846 -­‐ 846 847 -­‐ 851 852 -­‐ 853 854 -­‐ 857 858 -­‐ 867 868 -­‐ 870 871 -­‐ 871 872 -­‐ 875 876 -­‐ 882 883 -­‐ 895 896 -­‐ 896 897 -­‐ 897 898 -­‐ 917 Kruh/Ring 6 Rozhodca/Judge: RIDARČÍKOVÁ GABRIELA, SK APPENZELLER SENNENHUND BERNER SENNENHUND DEUTSCHER BOXER GELB DEUTSCHER BOXER GESTROMT ENTLEBUCHER SENNENHUND GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND HOVAWART ROTTWEILER 2 25 12 8 1 8 13 7 Spolu / Total 76 Kruh/Ring 7 Rozhodca/Judge: MOLNAR ZSOLT, RO BULLDOG BULLMASTIFF CANE CORSO DEUTSCHE DOGGE BLAU DEUTSCHE DOGGE GEFLECKT DEUTSCHE DOGGE GESTROMT DEUTSCHE DOGGE SCHWARZ DOGO ARGENTINO DOGO CANARIO TOSA 10 3 9 9 4 2 6 16 4 7 Spolu / Total 70 165 -­‐ 166 167 -­‐ 191 235 -­‐ 246 247 -­‐ 254 311 -­‐ 311 317 -­‐ 324 325 -­‐ 337 397 -­‐ 403 192 -­‐ 201 202 -­‐ 204 205 -­‐ 213 214 -­‐ 222 223 -­‐ 226 227 -­‐ 228 229 -­‐ 234 271 -­‐ 286 287 -­‐ 290 446 -­‐ 452 Kruh/Ring 8 Rozhodca/Judge: GAJEWSKI JAN, PL DEUTSCHER PINSCHER DOBERMANN SCHWARZ UND ROT DOGUE DE BORDEAUX FILA BRASILEIRO MASTIFF MASTÍN DEL PIRINEO NEWFOUNDLAND SHAR-­‐PEI BRUSH TCHIORNY TERRIER ZWERGPINSCHER ROT ZWERGPINSCHER SCHWARZROT 3 13 2 5 3 1 12 6 3 4 1 Spolu / Total 53 255 -­‐ 257 258 -­‐ 270 291 -­‐ 292 312 -­‐ 316 363 -­‐ 365 366 -­‐ 366 376 -­‐ 387 415 -­‐ 420 443 -­‐ 445 453 -­‐ 456 457 -­‐ 457 Kruh/Ring 9 Rozhodca/Judge: NOVÁKOVÁ IVETA, CZ AIREDALE TERRIER AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER BEDLINGTON TERRIER BORDER TERRIER BULL TERRIER BULL TERRIER MINIATURE IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER IRISH TERRIER LAKELAND TERRIER 4 21 6 3 9 2 1 2 1 Spolu / Total 49 473 -­‐ 476 477 – 496,1374 498 -­‐ 503 504 -­‐ 506 507 -­‐ 515 516 -­‐ 517 531 -­‐ 531 532 -­‐ 533 549 -­‐ 549 Kruh/Ring 10 Rozhodca/Judge: HARSÁNYI PÉTER, H AUSTRALIAN SILKY TERRIER JACK RUSSELL TERRIER MANCHESTER TERRIER PARSON RUSSELL TERRIER SCOTTISH TERRIER SKYE TERRIER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER Spolu / Total 1 14 1 4 5 1 27 497 -­‐ 497 534 -­‐ 547 550 -­‐ 550 559 -­‐ 562 563 -­‐ 567 568 -­‐ 568 569 -­‐ 595 3 1 2 3 1 2 1 1 8 518 -­‐ 520 521 -­‐ 521 522 -­‐ 523 524 -­‐ 526 527 -­‐ 527 528 -­‐ 529 530 -­‐ 530 548 -­‐ 548 551 -­‐ 558 53 Kruh/Ring 11 Rozhodca/Judge: LOZIC ŽELJKO, SRB CAIRN TERRIER ČESKÝ TERIÉR DANDIE DINMONT TERRIER DEUTSCHER JAGDTERRIER FOX TERRIER SMOOTH (HLADKOSRSTÝ) FOX TERRIER WIRE (HRUBOSRSTÝ) GLEN OF IMAAL TERRIER KERRY BLUE TERRIER NORWICH TERRIER 19 WEST HIGHLAND WHITE TERRIER YORKSHIRE TERRIER 6 14 Spolu / Total 42 596 -­‐ 601 602 -­‐ 615 Kruh/Ring 12 Rozhodca/Judge: STAVIARSKA VIERA, SK DACHSHUND KURZHAAR DACHSHUND KURZHAAR ZWERG DACHSHUND LANGHAAR DACHSHUND LANGHAAR KANINCHEN DACHSHUND LANGHAAR ZWERG DACHSHUND RAUHAAR KANINCHEN DACHSHUND RAUHHAAR DACHSHUND RAUHHAAR ZWERG 2 1 3 1 8 2 8 4 Spolu / Total 29 Kruh/Ring 13 Rozhodca/Judge: DE RIDDER-­‐ONGHENA LILIANE, BE RIESENSCHNAUZER PFEFFERSALZ RIESENSCHNAUZER SCHWARZ SCHNAUZER PFEFFERSALZ SCHNAUZER SCHWARZ ZWERGSCHNAUZER PFEFFERSALZ ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ-­‐SILBER ZWERGSCHNAUZER WEISS 2 7 5 6 8 3 3 1 Spolu / Total 35 616 -­‐ 617 618 -­‐ 618 619 -­‐ 621 622 -­‐ 622 623 -­‐ 630 631 -­‐ 632 633 – 639,1375 640 -­‐ 643 388 -­‐ 389 390 -­‐ 396 404 -­‐ 408 409 -­‐ 414 458 -­‐ 465 466 -­‐ 468 469 -­‐ 471 472 -­‐ 472 Kruh/Ring 14 Rozhodca/Judge: ZHUK ANATOLIJ, BY DO-­‐KHYI KAVKAZSKAIA OVTCHARKA LANDSEER LEONBERGER MASTÍN ESPAŇOL SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA ST. BERNHARDSHUND KURZHAARIG ST. BERNHARDSHUND LANGHAARIG Spolu / Total 18 7 10 8 9 17 1 4 293 -­‐ 310 338 -­‐ 344 345 -­‐ 354 355 -­‐ 362 367 -­‐ 375 421 -­‐ 437 438 -­‐ 438 439 -­‐ 442 659 -­‐ 664 665 -­‐ 678 687 -­‐ 687 720 -­‐ 724 725 -­‐ 726 727 -­‐ 731 732 -­‐ 733 734 -­‐ 734 735 -­‐ 743 747 -­‐ 760 74 Kruh/Ring 15 Rozhodca/Judge: BERADZE IUZA, CZ ALASKAN MALAMUTE AMERICAN AKITA CIRNECO DELL´ETNA PERRO SIN PELO DEL PERÚ GRANDE PERRO SIN PELO DEL PERÚ PEQUEŇO PHARAOH HOUND PODENCO IBICENCO SMOOTH-­‐HAIRED PODENCO PORTUGES SMALL SMOOTH SAMOYED SIBERIAN HUSKY 6 14 1 5 2 5 2 1 9 14 Spolu / Total 59 Kruh/Ring 16 Rozhodca/Judge: PISKAY VLADIMÍR, SK AKITA BASENJI CHOW-­‐CHOW BLACK CHOW-­‐CHOW RED AND OTHERS DEUTSCHER KLEINSPITZ NEUFARBEN DEUTSCHER KLEINSPITZ SCHWARZ-­‐BRAUN DEUTSCHER WOLFSSPITZ DEUTSCHER ZWERGSPITZ (POMERANIAN) EURASIER KISHU NORSK LUNDEHUND SHIBA 15 5 2 1 6 3 5 12 4 1 1 3 Spolu / Total 58 Kruh/Ring 17 Rozhodca/Judge: SKRZYŃSKI ALEKSANDER, PL BASSET BLEU DE GASCOGNE BASSET HOUND BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND BEAGLE BERNER LAUFHUND 1 6 5 13 4 20 644 -­‐ 658 679 -­‐ 683 684 -­‐ 685 686 -­‐ 686 688 -­‐ 693 694 -­‐ 696 697 -­‐ 701 702 -­‐ 713 714 -­‐ 717 718 -­‐ 718 719 -­‐ 719 744 -­‐ 746 761 -­‐ 761 762 -­‐ 767 768 -­‐ 772 773 -­‐ 785 786 -­‐ 789 CHIEN DE SAINT-­‐HUBERT DALMATINSKI PAS PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN PORCELAINE SCHWYZER LAUFHUND SLOVENSKÝ KOPOV 3 18 1 2 1 2 Spolu / Total 56 790 -­‐ 792 793 -­‐ 810 811 -­‐ 811 812 -­‐ 813 841 -­‐ 841 842 -­‐ 843 Kruh/Ring 18 Rozhodca/Judge: VOLÁRIKOVÁ LINDA, SK AMERICAN COCKER SPANIEL BLACK AMERICAN COCKER SPANIEL COLOURS AMERICAN COCKER SPANIEL UNICOLOUR CAO DE AQUA PORTUGUÉS DEUTSCHER WACHTELHUND ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK ENGLISH COCKER SPANIEL COLOURS ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR ENGLISH SPRINGER SPANIEL KOOIKERHONDJE LAGOTTO ROMAGNOLO WELSH SPRINGER SPANIEL AMERICAN HAIRLESS TERRIER BIEWER YORKSHIRE TERRIER ČESKÝ STRAKATÝ PES LOUISIANA CATAHOULA MOSKOVSKAJA STOROŽEVAJA SOBAKA PATTERDALE TERRIER PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK 5 5 4 1 1 3 12 1 6 3 3 3 4 2 2 7 1 3 1 Spolu / Total 67 Kruh/Ring 19 Rozhodca/Judge: FURY MIJO, CRO CHESAPEAKE BAY RETRIEVER CURLY COATED RETRIEVER FLAT COATED RETRIEVER GOLDEN RETRIEVER LABRADOR RETRIEVER NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER Spolu / Total 918 -­‐ 922 923 -­‐ 927 928 -­‐ 931 932 -­‐ 932 937 -­‐ 937 938 -­‐ 940 941 -­‐ 952 953 -­‐ 953 954 -­‐ 959 1009 -­‐ 1011 1042 -­‐ 1044 1047 -­‐ 1049 1354 -­‐ 1357 1358 -­‐ 1359 1360 -­‐ 1361 1362 -­‐ 1368 1369 -­‐ 1369 1370 -­‐ 1372 1373 -­‐ 1373 3 1 9 40 30 2 933 -­‐ 935 936 -­‐ 936 960 -­‐ 968 969 -­‐ 1008 1012 -­‐ 1041 1045 -­‐ 1046 1064 -­‐ 1068 1154 -­‐ 1164 1165 -­‐ 1175 1195 -­‐ 1195 1196 -­‐ 1196 1208 -­‐ 1212 85 Kruh/Ring 20 Rozhodca/Judge: GUNIŠ MIROSLAV, SK BOSTON TERRIER CHIHUAHUA LONG-­‐HAIRED CHIHUAHUA SMOOTH-­‐HAIRED GRIFFON BELGE GRIFFON BRUXELLOIS MOPS (PUG) 5 11 11 1 1 5 Spolu / Total 34 Kruh/Ring 21 Rozhodca/Judge: HAVELKA TIBOR, SK BOULEDOGUE FRANCAIS CAVALIER KING CHARLES SPANIEL KING CHARLES SPANIEL PAPILLON PEKINGESE RUSSKIY TOY LONG-­‐HAIRED SHIH TZU Spolu / Total 18 16 1 17 6 8 10 1069 -­‐ 1086 1138 -­‐ 1153 1197 -­‐ 1197 1213 -­‐ 1229 1230 -­‐ 1235 1240 -­‐ 1247 1248 -­‐ 1257 8 5 1 7 1 8 1 1 1 2 6 3 4 1 1050 -­‐ 1057 1058 -­‐ 1062 1063 -­‐ 1063 1087 -­‐ 1093 1094 -­‐ 1094 1095 -­‐ 1102 1103 -­‐ 1103 1104 -­‐ 1104 1105 -­‐ 1105 1106 -­‐ 1107 1108 -­‐ 1113 1114 -­‐ 1116 1117 -­‐ 1120 1121 -­‐ 1121 76 Kruh/Ring 22 Rozhodca/Judge: KAVČIČ MARIJA, SLO BICHON Á POIL FRISÉ BICHON HAVANAIS BOLOGNESE CANICHE GRAND BLANC CANICHE GRAND GRIS CANICHE GRAND NOIR CANICHE MINIATURE (TOY) APRICOT CANICHE MINIATURE (TOY) BLANC CANICHE MINIATURE (TOY) GRIS CANICHE MINIATURE (TOY) MARRON CANICHE MINIATURE (TOY) NOIR CANICHE MOYEN APRICOT CANICHE MOYEN BLANC CANICHE MOYEN GRIS 21 CANICHE MOYEN MARRON CANICHE MOYEN NOIR CANICHE NAIN BLANC CANICHE NAIN GRIS CANICHE NAIN MARRON CANICHE NAIN NOIR CANICHE NAIN ROUGE COTON DE TULÉAR PETIT CHIEN LION 4 1 3 2 2 3 1 3 3 Spolu / Total 71 1122 -­‐ 1125 1126 -­‐ 1126 1127 -­‐ 1129 1130 -­‐ 1131 1132 -­‐ 1133 1134 -­‐ 1136 1137 -­‐ 1137 1192 -­‐ 1194 1237 -­‐ 1239 Kruh/Ring 23 Rozhodca/Judge: JAVORČÍK VLADIMÍR, SK CHINESE CRESTED DOG HAIRLESS CHINESE CRESTED DOG POWDERPUFF LHASA APSO MALTESE PETIT BRABANCON TIBETAN SPANIEL TIBETAN TERRIER Spolu / Total 11 5 1 9 1 8 4 1176 -­‐ 1186 1187 -­‐ 1191 1198 -­‐ 1198 1199 -­‐ 1207 1236 -­‐ 1236 1258 -­‐ 1265 1266 -­‐ 1269 14 2 9 1 1 3 16 2 6 9 1 20 1270 -­‐ 1283 1284 -­‐ 1285 1286 -­‐ 1294 1295 -­‐ 1295 1296 -­‐ 1296 1297 -­‐ 1299 1300 -­‐ 1315 1316 -­‐ 1317 1318 -­‐ 1323 1324 -­‐ 1332 1333 -­‐ 1333 1334 -­‐ 1353 39 Kruh/Ring 24 Rozhodca/Judge: FINTOROVÁ ĽUDMILA, SK AFGHAN HOUND AZAWAKH BORZOI CHART POLSKI DEERHOUND GREYHOUND IRISH WOLFHOUND MAGYAR AGAR PICCOLO LEVRIERO ITALIANO SALUKI SLOUGHI WHIPPET Spolu / Total 84 22 ZOZNAM MAJITEĽOV / LIST OF OWNERS ADAMCOVÁ RUŽENA, FRANTIŠKÁNSKA 6, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 417 ADÁMEK MARTINA + MILAN, ORECHOVÁ 41, 90042 DUNAJSKÁ LUŽNÁ, SK -­‐ 1269 ADÁMKOVÁ JITKA, PÍSECKÁ 1380, 69681 BZENEC, CZ -­‐ 647 ADÁMKOVÁ LUCIE, HYBEŠOVA 1148, 396 01 HUMPOLEC, CZ -­‐ 687, 1349 AGNELLI GABRIELA , LÖWENGASSE 8, 2230 GÄNSERNDORF/SÜD, AT -­‐ 179, 187 AMBROŽOVÁ HANA, ODERSKÁ 1, 62500 BRNO, CZ -­‐ 1116, 1120 ANDRYSOVÁ MARKÉTA, SLADSKE 1631, 75661 ROŽŇOV POD RADHOŠTEM, CZ -­‐ 820 ANTAL PETER, RENYSKA 4223/30, 92901 DUNAJSKA STREDA, SK -­‐ 266 ANTALICOVÁ MARTA, HORNÉ JANÍKY 343, 930 39 JANÍKY, SK -­‐ 627 ANTALOVÁ ZUZANA, HRADEC 228, 33211 HRADEC U STODA, CZ -­‐ 1179, 1185, 1189 ARCHACKI GRZEGORZ JAN, STARA WIES 31, 99-­‐300 KUTNO, PL -­‐ 494 ARVAYOVÁ JAROSLAVA, MOSTNÁ 55/4, 97251 HANDLOVÁ, SK -­‐ 509 ARVIDSSON CHRISTL, MASARYKOVA 443, 90848 KOPČANY, SE -­‐ 737 AUERBACH ALENA, SALMOVSKÁ 11, 120 00 PRAHA 2, CZ -­‐ 504 BABJAROVÁ HANA, ZÁDVEŘICE 234, 763 12 VIZOVICE, CZ -­‐ 176 BABOVÁ HANA, ZELENÁ 700, 50004 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ -­‐ 11, 75 BAJČIOVÁ ZUZANA, MALINOVSKÁ 148, 900 28 ZÁLESIE, SK -­‐ 1186 BAKOS CSILLA, NAP 18, 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, HU -­‐ 1274, 1279, 1283 BALAJ MARIAN, SAFARIKOVA 2737/20, 91108 TRENCIN, SK -­‐ 154 BALCÁRKOVÁ JOLANA, PETROVSKÁ 443, 78813 VIKÝŘOVICE, CZ -­‐ 1200 BALOGHOVÁ BARBARA, SCHURMANNOVÁ 13, 94901 NITRA, SK -­‐ 143 BANÍKOVÁ ANDREA, ČEREŠŇOVÁ 23, 90025 CHORVÁTSKY GROB, SK -­‐ 335 BANNACH PETRA, AM TESPELGRABEN 48, D-­‐59174 KAMEN, DE -­‐ 1009 BÁNSKÝ MARTIN, NOVÁ 36/4, 96653 HRONSKÝ BEŇADIK-­‐PSIARE, SK -­‐ 403 BARÁK ROMAN, PŮVABNÁ 9, 64300 BRNO, CZ -­‐ 808 BARANYAI KATA, KOSSUTH 7, 2672 HUGYAG, HU -­‐ 1316 BARBERA MONIKA, POD REMÍZKEM 24, 66448 MORAVANY, CZ -­‐ 322 BARIAKOVÁ MICHAELA, ZÁVODNÁ 3 C, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 585 BARICA MICHAL, NOVOHORSKÁ 38, 831 06 BRATISLAVA RAČA, SK -­‐ 138 BARTÁK DALIBOR, TRBOUŠANSKÁ 21, 66464 DOLNÍ KOUNICE, CZ -­‐ 967 BARTKOVÁ MONIKA, BOROVANSKÉHO 2385, 15500 PRAHA 5, CZ -­‐ 582 BARTOŇOVÁ JANA, DUKELSKÁ 517, 56201 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, CZ -­‐ 776 BAUWENS-­‐BOOBROUCK BART + CARINE, VEERSTRAAT 25, 9870 ZULTE, BE -­‐ 357 BEGOJEV KLOFUTAR Z. SESAR M.A., RIBNIŠKA 13, 1110 LJUBLJANA, SI -­‐ 1232, 1235 BELAJOVÁ MILENA, SOJOVICE 210, 29475 SOJOVICE, SK -­‐ 819 BELLOVÁ KATARÍNA, BERNOLAKOVA 4, 81107 BRATISLAVA, SK -­‐ 328 BELOVIČOVÁ ANETTA, SV.FLORIÁNA 489, 92571 TRNOVEC NAD VÁHOM, SK -­‐ 166 BENČIČOVÁ ADRIANA, KULTÚRNA 45, 82104 BRATISLAVA, SK -­‐ 822 BENEŠOVÁ MARCELA, KLEČKOVA 1052/3A, 72400 OSTRAVA STARÁ BĚLÁ, CZ -­‐ 1053 BENEŠOVSKÁ JITKA, TYRŠOVA 24, 664 51 ŠLAPANICE, CZ -­‐ 405, 406 BEŇOVÁ MARTA, RÁZUSOVA 49, 92001 HLOHOVEC, SK -­‐ 1177 BEŇOVIČOVÁ SILVIA, TATRANSKÁ 8, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 919 BERGER LISELOTTE, RECHTE WIENZEILE 274/21, 1120 WIEN, AT -­‐ 472 BEROVSKA RUMYANA, TOVÁRNÍ 3, 17000 PRAGUE, CZ -­‐ 765 BIDAŘOVÁ KRISTÝNA, M.CHLAJNA 15, 37005 ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZ -­‐ 722, 724 BIEG TATIANA, RETTIGHEIMERSTRASSE 11, 69254 MALSCH, DE -­‐ 55 BIELINSKA ANNA, SADOWA 32, 75-­‐674 KOSZALIN, PL -­‐ 467, 471 BIENIEK BARTOSZ, OSINIEC 16, 64-­‐980 TRZCIANKA, PL -­‐ 295 BILÁ KATARÍNA, DRIEŇOVÁ 18, 82103 BRATISLAVA, SK -­‐ 33, 34 BÍLIKOVÁ LUCIA, MOKRÝ HÁJ 83, 90865 MOKRÝ HÁJ, SK -­‐ 757 BINDER VOJTECH, RUŽOVÝ HÁJ 1374/39, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 242 BÍRÓ PAVOL, ČSL. ARMÁDY 111, 92572 SELICE, SK -­‐ 248 BLAHÁČKOVÁ ANEŽKA, HOŠTEJN 109, 789 01 HOŠTEJN, CZ -­‐ 447 BLANÁŘOVÁ ALENA, BEZRUČOVA 29, 69201 MIKULOV, CZ -­‐ 352 BLAŽEK MARIAN, HRUBÁ BORŠA 182, 92523 JELKA, SK -­‐ 535 BLAŽO RADEK, DOLNÁ 50, 90051 ZOHOR, SK -­‐ 1198 BLESÁKOVÁ KATARÍNA, HLBOKÁ 7, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 206 BLEZE ELENA, MAGADANSKAYA 7, 129345 MOSCOW, RU -­‐ 1286, 1288, 1290, 1292, 1293, 1326 BOBÁKOVÁ ZUZANA, ŠTÚROVA 368, 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SK -­‐ 1241, 1244, 1247 BOBRÍKOVÁ ANGÉLIQUE, OSLOBODITEĽOV 2, 93502 ŽEMBEROVCE, SK -­‐ 1141 BODNÁROVÁ ALENA, MOYZESOVA 100, 08301 SABINOV, SK -­‐ 545, 546 BODROGI MARGARÉTA, ÖVEGES JÓZSEF 18, 2039 PUSZTAZÁMOR, HU -­‐ 1287 BOENDER BRAM & ANNEKE, AM WALDE 13, 49844 BAWINKEL, DE -­‐ 809 BOGUSŁAWSKA AGNIESZKA, LEŚNA 21, 97-­‐330 SULEJÓW, SK -­‐ 719 BOJČUK PETR, NA VSI 154, 53301 ČERNÁ ZA BORY, CZ -­‐ 432 BONK LUKÁŠ, A. GWERKOVEJ 17, 85104 BRATISLAVA, SK -­‐ 578 BONN KATI, PRI ZVONICI 31, 82104 BRATISLAVA, SK -­‐ 978 BORBÉLYOVÁ KLÁRA, POVODA 113, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 1030 BORISOVA YULIYA A., BOGATYRSKIY PR. 51-­‐1-­‐489, 197372 PETERSBURG, RU -­‐ 754 BORÝSKOVÁ ILONA, NĚMČIČKY 220, 69107 NĚMČIČKY, CZ -­‐ 1365 BOŠANSKÝ JOZEF, TOPOĽOVÁ 5, 92701 ŠAĽA, SK -­‐ 1373 BOTIKOVÁ SOŇA, HLBINNÁ 7/B, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 1323 BOTTOVÁ DANA, ČERNYŠEVSKÉHO 9, 85101 BRATISLAVA, SK -­‐ 571, 587 BOUŠOVÁ MONIKA, LIPNICE 103, 33561 SPÁLENÉ POŘÍČÍ, CZ -­‐ 1296 BRABLÍKOVÍ ALEXANDRA A PETR, BOLERADICE 451, 69112 BOLERADICE, CZ -­‐ 1031 BRÁZDOVÁ PETRA, KPT. JAROŠE 1349, 75301 HRANICE, CZ -­‐ 1099, 1100 BRÁZDOVIČOVÁ SILVIA, HOLÍČSKA 24, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 239 23 BŘENKOVÁ IVETA, NA SURDÍKU 1024/11, 72400 OSTRAVA -­‐ STARÁ BĚLÁ, CZ -­‐ 188 BRNKA DANA, BYSTRICKA CESTA 24, 03401 RUZOMBEROK, SK -­‐ 1206 BROUČKOVÁ DAGMAR, HAJNICE 112, 54466 HAJNICE, CZ -­‐ 353 BRTKOVÁ MIROSLAVA, DOLNÁ 96, 90001 MODRA, SK -­‐ 491 BRÚDER JÁN, VAJNORSKÁ 47, 900 25 CHORVÁTSKY GROB, ČASŤ ČIERNA VODA, SK -­‐ 1364 BUCHOVÁ EMÍLIA, RASTISLAVOVA 124, 95141 LUŽIANKY, SK -­‐ 909 BUDKOVI BARBORA & JAN, HORUŠICE 105, 28401 P. KUTNÁ HORA 1, CZ -­‐ 773, 777, 778, 783 BUKOVINI KATARINA, NA LUCBERKU 260, 26701 KRALUV DVUR, CZ -­‐ 316 BÚLIKOVÁ VERONIKA, MATEJA BELA 2463/32, 91108 TRENČÍN, SK -­‐ 884 BULÍKOVÁ MARIE, MASARYKOVA 539/43, 67801 BLANSKO, CZ -­‐ 77, 80 BULIŠČÁKOVÁ SILVIA, GAŠTANOVÝ RAD 18, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 528 BUŠINSKÝ MARIÁN, HLAVNÁ 59, 90044 TOMÁŠOV, SK -­‐ 692 BUŠOVSKÁ NIKOLA, PÖTZLEINSDORFERSTRASSE 194/1/2, 1180 WIEN, AT -­‐ 977 BUTURLIMOVA VICTORIA, METALLURGICHESKAYA 111-­‐27, 34402 ROSTOV-­‐NA-­‐DONU, RU -­‐ 1172 CAGOWSKA ELZBIETA, WYSPIANSKIEGO 12/4, 57300 KLODZKO, PL -­‐ 567 CHADE ZUZANNA, JANUSZOWICE 33, 32-­‐088 PRZYBYSLAWICE, PL -­‐ 645, 649, 651, 652 CHALÁS RÓBERT, KRAČICE 34, 900 82 BLATNÉ, SK -­‐ 1310 CHARBULIAK PAVOL, KUBRANSKÁ 14/30, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 899 CHATRNÝ PATRIK, VELIKÁ VES 90, 25070 VELIKÁ VES, CZ -­‐ 425, 428 CHERÝNOVÁ EVA, MOUCHNICE 184, 68333 MOUCHNICE, CZ -­‐ 519, 556, 557 CHMELIK EVELINE, WATZEKGASSE 50, 2230 GÄNSERNDORF, AT -­‐ 1199 CHOVANEC MIROSLAV, MALINOVSKÁ 46, 90028 ZÁLESIE, SK -­‐ 1363 CHOWANIEC ELŻBIETA, SKARBKA Z GÓR 65C/25, 03-­‐287 WARSAW, PL -­‐ 911 CHREN PETER, HLAVNÁ 319, 95193 MACHULINCE, SK -­‐ 842 CHRENKO JÁN, J. KOLLÁRA 18, 927 01 ŠAĽA, SK -­‐ 941 CHUDZINSKA KRYSTYNA, STABLEWSKIEGO 33A/9, 60-­‐223 POZNAŃ, PL -­‐ 680 CHYTIL LUBOMÍR, PASEKY 287, 76311 ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ, CZ -­‐ 589, 590 CHYTILOVÁ DANIELA, NOVÁ 891, 76362 TLUMAČOV, CZ -­‐ 52, 57 CICHOŃ HANNA, RADZONKOWSKA 20, 42-­‐605 TARNOWSKIE GÓRY, PL -­‐ 844, 878 CIGÁŇOVÁ IVANA, VEĽKÝ CÉR 1713/1, 94901 NITRA, SK -­‐ 956 CÍSAŘ PAVEL, BENEŠOVA 3, 47152 SLOUP V ČECHÁCH, CZ -­‐ 532 CISARZ KAMILA, UL.SUCHA 4, 55-­‐330 LUTYNIA, PL -­‐ 848 CMAROVÁ ZUZANA, ČAJKOVSKÉHO 26, 94911 NITRA, SK -­‐ 887 COCHEROVÁ MIROSLAVA, VEĽKÁ URBANKOVÁ 755, 95135 VELKÉ ZÁLUŽIE, SK -­‐ 333 COFAŁA IWONA, HULCZYNSKA 32, RACIBÓRZ 47-­‐400, PL -­‐ 1074, 1083 CORRADINI ALESSIA, VIA CICI 26F, 30038 SPINEA VENEZIA, IT -­‐ 881 CSENKEYOVÁ NATÁLIA, GESSAYOVA 43, 85103 BRATISLAVA, SK -­‐ 675 CUPÁKOVÁ JANA, MATUŠKOVA 21, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 1078 ČABA MIROSLAV, B.S.TMRAVY 508/18, 98511 HALIČ, SK -­‐ 287, 288 ČABLA JAROSLAV, OLDŘICHOVICE 90, 76361 NAPAJEDLA, CZ -­‐ 1270 ČEJKOVÁ ELIŠKA, MODRÁ 1977/2, 15500 PRAHA 5, CZ -­‐ 1336 ČELKOVÁ LENKA, KANICE 196, 66401 BRNO VENKOV, CZ -­‐ 231 ČENDULOVÁ ZUZANA, MALÁ 21, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 1250 ČEREŠŇÁKOVÁ KATARÍNA, 692 692, 95601 BOJNÁ, SK -­‐ 219 ČERMÁKOVÁ DANIELA, DOLNÍ LIBCHAVY 132, 561 16 LIBCHAVY, CZ -­‐ 1251 ČERNÁ IVANA, PLZEŇSKÁ 194, 26761 CERHOVICE, CZ -­‐ 453, 457 ČERNICKÁ JANA, POĽOVNÍCKA 24/A, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI, SK -­‐ 1028, 1038 ČERVENÁ VERONIKA, VŠERADICE 33, 26726 VŠERADICE, CZ -­‐ 996 ČERVINKA MICHAL, HOLUBOVA 848, 534 01 HOLICE, SK -­‐ 1371 ČESNEK MAJEROVÁ MÁRIA, BREČTANOVA 11, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 134 ČIADA ŠTEFAN, . 226, 91633 HRÁDOK, SK -­‐ 575, 579, 580, 588 ČIČMANCOVÁ ELIŠKA, TEMEŠ 80, 972 29 TEMEŠ, SK -­‐ 90, 94 ČOPJAKOVÁ GABRIELA, NÁVRŠÍ 874, 71600 OSTRAVA-­‐RADVANICE, CZ -­‐ 931 ČUPKA JAROSLAV, ORTUTSKÁ CESTA 178, 97405 MALACHOV, SK -­‐ 507 DARÁZS LUDOVIT, FO U. 62, 9226 DUNASZIGET, HU -­‐ 168 DARNADYOVÁ ANNA, ČUKÁRSKA PAKA 346, 93051 VEĽKÁ PAKA, SK -­‐ 1204 DASSINGER MONIKA, ADAM-­‐STEGERWALDSTR. 16, 63811 STOCKSTADT, DE -­‐ 1010, 1011 DASZKIEWICZ KAROLINA, WARSZAWSKA 27, 05-­‐074 HIPOLITÓW, PL -­‐ 1192, 1193, 1194 DEVRI PAVLO, UL.GOGOLYA 20/2, 9,300 VYHOHRADIV, UA -­‐ 404 DINKOVÁ LENKA, J. G. TAJOVSKÉHO 18, 91708 TRNAVA, SK -­‐ 104 DI PIETRO LUCIA, VIA PUGNANO 21, 56043 FAUGLIA, IT -­‐ 83, 96 DIVINCOVÁ ANDREA, JERLOCHOVICE 41, 742 45 FULNEK, CZ -­‐ 184 DOBEŠOVÁ MICHAELA, KOKORY 381, 75105 KOKORY, CZ -­‐ 742 DOBIÁŠ IGOR, LOUČKA 81 LOUČKA, 75644 LOUČKA, CZ -­‐ 769 DOBROVOLNÝ ML. VLADIMÍR, TŘEBÍČSKÁ 214, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, CZ -­‐ 619 DOFKOVÁ PETRA, HODĚJICE 306, 68401 SLAVKOV U BRNA, CZ -­‐ 318 DOLEŽALOVÁ LENKA, OLBRACHTOVA 232/2, 35002 CHEB, CZ -­‐ 695 DOMANSKÉ FRANTIŠKA A VERONIKA, HLAVNÁ 551, 93025 VRAKÚŇ, SK -­‐ 1070, 1073, 1079 DONOVALOVÁ EVA, SLIAČSKA 42, 83102 BRATISLAVA, SK -­‐ 124 DORNER NICOLE GABRIELE, RECHTE WULKAZEILE 20, 7061 TRAUSDORF AN DER WULKA, AT -­‐ 672, 1184 DOUDA TOMÁŠ, NA HROCHOVĚ 141, 53862 HROCHŮV TÝNEC, CZ -­‐ 298 DRABIŠČÁK GABRIEL, TULČÍK 156, 08213 TULČÍK, SK -­‐ 224, 226 DRAGÚŇOVÁ JANKA, MILOSLAVOV 1272, 90092 MILOSLAVOV, SK -­‐ 1311 DRAŽNÁ JANA, JILEMNICKÉHO 908/5, 708 00 OSTRAVA -­‐ PORUBA, CZ -­‐ 782, 785 DRDLA JIŘÍ, JAVOROVÁ 1312, 66501 ROSICE, CZ -­‐ 189 DUBOVSKÁ BARBORA, ŠPAČINSKÁ CESTA 145, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 877 DUDÁŠOVI ONDREJ A IVETA, KOLLÁROVA 37, 90027 BERNOLÁKOVO, SK -­‐ 513 DUDL ROMAN, KAPROVÁ 360, 39111 PLANÁ NAD LUŽNICÍ, CZ -­‐ 841 DUDOKOVA JANKA, STAROHAJSKA 4, 91700 TRNAVA, SK -­‐ 689 24 DUGOVIČOVÁ GRETA, PUSTÁ 5, 841 04 BRATISLAVA, SK -­‐ 723 DUJSÍKOVÁ ĽUBOMÍRA, ŽLKOVCE 169, 92042 ŽLKOVCE, SK -­‐ 337 DURA MAJA, JASNA 5, 42-­‐512 SARNÓW, PL -­‐ 496 DUSPIVA VÁCLAV, MEZI SILNICEMI 10, 32600 PLZEŇ, CZ -­‐ 1183 DVOŘÁK MAJERČINOVÁ JANKA, HUSITSKÁ 43, 13000 PRAHA 3, CZ -­‐ 1127, 1136 DZIUBANOVÁ ALEXANDRA, DRUHÁ 4, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 232 ĎORDÍK MARIAN, HAJSKÁ 28, 38601 STRAKONICE, CZ -­‐ 193, 196 ĎURICOVÁ IVANA, NOVÝ BŘEZENEC 112, 43111 JIRKOV, CZ -­‐ 456 EHRENBERGER VÍT, BOROVÁ 121, 569 82 BOROVÁ U POLIČKY, CZ -­‐ 828 EICHACKER KLÁRA, DUKOVANY 283, 675 56 DUKOVANY, CZ -­‐ 531 ELEKOVÁ KLAUDIA, RUŽOVÝ HÁJ 1374/40, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 107 ELIÁŠKOVÁ LINDA , MALÝ CHLUMEC 83, 26724 HOSTOMICE, CZ -­‐ 992 ELIÁŠOVÁ HENRIETA, ŽIHÁREC 656, 925 83 ŽIHÁREC, SK -­‐ 885 ELLEROVÁ MARTINA, KĽUČOVSKÉHO 3, 94901 NITRA, SK -­‐ 440, 442 ENGLICHOVÁ JARMILA, Ľ.PODJAVORINSKEJ 20, 917 01 TRNAVA, SK -­‐ 1368 ERDÖS JÓZSEF, BRASSÓ U. 36., 1194 BUDAPEST, HU -­‐ 891 ERGHOVÁ MARTINA, POTVORICE 238, 91625 POTVORICE, SK -­‐ 259 FABIANOVÁ BOŽENA, SKJØNHAUGVEIEN 7, 1940 BJØRKELANGEN, NO -­‐ 1358, 1359 FAITOVA ALICE, P.BEZRUČE 422, 563 01 LANŠKROUN, CZ -­‐ 1181 FAJEROVÁ ALENA, GEN. SVOBODU 852/19, 95801 PARTIZÁNSKE, SK -­‐ 1330 FAMILY KOKOTOVIĆ, D. OBRADOVIĆA B6, 11420 SMEDEREVSKA PALANKA, RS -­‐ 48 FARÁDI JÓZSEF, FŐ 65, 8146 JENŐ, HU -­‐ 536 FEDOROVA GALINA, REISNERSTRASSE 45-­‐47, 1030 WIEN, AT -­‐ 1163, 1164, 1175 FELIX GERHARD, HAINBURGERSTR. 38, 2403 REGELSBRUNN, AT -­‐ 674, 677, 1213 FELSZÉGHYOVÁ EVA, LAZARETSKÁ 29, 811 09 BRATISLAVA, SK -­‐ 944 FENCLOVÁ RADKA, NOVÁ HRANIČNÍ 92, 43502 MOST, CZ -­‐ 5 FIALA LUBOMÍR, PANČAVA 462, 68354 OTNICE, CZ -­‐ 872 FIALA RADOSLAV, KOJÁTKY 54, 687 01 KOJÁTKY, CZ -­‐ 384 FIALOVÁ EVA, ZÁPSKÁ 532, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM, CZ -­‐ 142, 148 FIBIOVÁ TATIANA, VÝCHODNÁ 1, 07617 NIŽNÝ ŽIPOV, SK -­‐ 710 FICHTNER DARA, HEGERGASSE 1/1/4, 1030 WIEN, AT -­‐ 15 FILIPEJOVÁ ZITA, D. JURKOVIČA 2407, 955 03 TOPOĽČANY, SK -­‐ 815, 816, 830 FILIPOVÁ ALICE, KLECANSKÁ 8, 182OO PRAHA, CZ -­‐ 56 FILIPOVÁ JANA, ŠULTYSOVA 169, 28401 KUTNÁ HORA, CZ -­‐ 412, 414 FISCHEROVÁ ADRIANA, ŠAMORÍNSKA 30, 821 06 BRATISLAVA, SK -­‐ 119 FLAŠAROVÁ LENKA, SOKOLSKÁ 21, 702 00 OSTRAVA, CZ -­‐ 1096 FLORCZUK ADAM, KOŚCIUSZKI 1A, 05-­‐120 LEGIONOWO, PL -­‐ 443, 444 FLORIŠOVÁ VĚRA, CHUDENICKÁ 1084/18, 10200 PRAHA 10, CZ -­‐ 1108 FOJTÍKOVÁ JOHANA, BANSKOBYSTRICKÁ 6, 62100 BRNO, CZ -­‐ 871 FOLVARČÍKOVÁ RADKA, SOUHRADY 12, 62500 BRNO, CZ -­‐ 71 FRANKENHUIZEN + ROGLER-­‐FRANKENHUIZEN JAN + MICHAELA, MÜHLHOLZ 4, 94535 EGING AM SEE, DE -­‐ FRIEDLAENDEROVÁ DAGMAR, VELVARSKÁ 23, 160 00 PRAHA 6, CZ -­‐ 390, 394 FRKÁŇOVÁ LENKA, HVIEZDOSLAVOVA 25, 03853 TURANY, SK -­‐ 290 FUTROŠOVÁ JANA, ŠIŠOV 226, 95638 ŠIŠOV, SK -­‐ 320 GABRIEL STANISLAV, BOŘETICE 96, 69108 BOŘETICE, CZ -­‐ 8 GABRIŠOVÁ MIROSLAVA, VINCENTA ŠIKULU 23, 90031 STUPAVA, SK -­‐ 466 GAENG GENEVIÈVE, HAMAIDE 98A, 6890 REDU, BE -­‐ 1303 GAJDOŠOVÁ ZDENKA, SENINKA 37, 75611 VALAŠSKÁ POLANKA 75611, CZ -­‐ 234 GAJDZINSKA AGNIESZKA, MORACZEWSKIEGO 14/8, 30 376 KRAKOW, PL -­‐ 416 GALGAŇÁKOVÁ YVONA, LUTYŇSKÁ 1383, 73532 RYCHVALD, CZ -­‐ 662 GÁLL LADISLAV, MIEROVÁ 8, 90024 VEĽKÝ BIEL, SK -­‐ 852 GALLO VLADIMÍR, ILIJSKÁ 20, 96901 BANSKÁ ŠTIAVNICA, SK -­‐ 88, 93 GALLOVÁ DOMINIKA, POD SADOM 37, 01004 ŽILINA, SK -­‐ 1052 GALOVÁ MARTINA, BUDOVATEĽSKÁ 4, 82108 BRATISLAVA, SK -­‐ 1345 GARAJ ANDREJ, ŠTEFANA MAJORA 1454, 92522 VEĽKÉ ÚĽANY, SK -­‐ 160 GAS KATARZYNA, WISLANA 5/2, 82-­‐200 MALBORK, PL -­‐ 1007 GAVRIKIDISOVÁ VLADIMÍRA, RENČOVA 1937/7, 62100 BRNO, CZ -­‐ 522, 523 GEISSELHOFER ANNA-­‐SOPHIA, URSULINENPLATZ 2, 5020 SALZBURG, AT -­‐ 1289 GELETOVÁ RENATA, VEĽKÉ CHLIEVANY 56, 95655 VEĽKÉ CHLIEVANY, SK -­‐ 305 GIEBLOVÁ ZUZANA, VYSOKÁ NAD LABEM 206, 50331 VYSOKÁ NAD LABEM, CZ -­‐ 1322 GILEWSKA PATRYCJA, BOGEDAINA 13/3, 41-­‐500 CHORZÓW, PL -­‐ 99 GIZA ROMANA, KOLETEK 6/6, 31-­‐069 KRAKOW, PL -­‐ 850 GLASOVÁ JANA, OSUSKÉHO 44, 85103 BRATISLAVA, SK -­‐ 836 GMEINBAUER THERESIA, STRASSEGGERWEG 13, 8614 BREITENAU AM HOCHLANTSCH, AT -­‐ 50 GOLDÍROVÁ KATARÍNA, VINIČNÁ 20, 04501 MOLDAVA NAD BODVOU, SK -­‐ 13, 21 GOLIŃSKA AGNIESZKA, MNIKÓW 330, 32-­‐084 MORAWICA, PL -­‐ 960 GOMBOŠOVÁ ĽUDMILA, TR. ANDREJA HLINKU 20, 949 01 NITRA, SK -­‐ 1064 GÖNCZÖL REKA, SOPRONI 43, 9025 GYŐR, HU -­‐ 349 GOREL JAN, ČERVENĚVES 1, 50353 SMIDARY, CZ -­‐ 82, 89 GÖTZ STEPHAN, HOCHDORFER STR. 6, 70439 STUTTGART, DE -­‐ 861, 862 GRÄCZER IVANA, BACHOVA 7, 82103 BRATISLAVA, SK -­‐ 1124, 1302 GRDINOVÁ BARBORA, ŠARDICE 797, 69613 ŠARDICE, CZ -­‐ 749, 759 GREGOR KRISTIÁN, THK 36, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 280 GREGOR VLASTIMIL, U ZVONIČKY 217, 25101 ŘÍČANY -­‐ STRAŠÍN, CZ -­‐ 947, 948 GREGULSKA AGNIESZKA, KUJAWSKIEGO 58, 05-­‐083 WYGLĘDY, PL -­‐ 139 GREIMEL MICHAEL, HOHENSTRASSE 79, 8047 GRAZ, AT -­‐ 544, 547, 972, 980, 990 GRÉKOVÁ PETRA, HOLIČSKÁ 28, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 479, 493 GROSS LADISLAV, TŘEBOVSKÁ 7, 78985 MOHELNICE, CZ -­‐ 399, 401 25 GRULÍK JAN, HALENKOV 310, 75603 HALENKOV, CZ -­‐ 648 GRULÍKOVÁ RADKA, HALENKOV 310, 75603 HALENKOV, CZ -­‐ 657 GRUNDULE RAMONA, LANGE ALLEE 13/7/55, 1220 VIENNA, AT -­‐ 694 GRZESIK BOŻENA, WOLNOSCI 82, 44-­‐300 WODZISLAW SLASKI, PL -­‐ 1139, 1148 GUASCONI COSTANZA, VIA G. DEI MARIGNOLLI 77, 50127 FIRENZE, IT -­‐ 97 GÚČIK JÁN, ŠPORTOVÁ 2070/30, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, SK -­‐ 896 GÜRTLEROVÁ JANA, DROTÁRSKA 9, 811 04 BRATISLAVA, SK -­‐ 799 GYÜRKYOVÁ CSILLA, HLAVNÁ 164, 99131 VRBOVKA, SK -­‐ 711 HAAS CLAUDIA, BRUNNESTRASSE 83138, 12010 WIEN, AT -­‐ 858 HABALA VLADIMÍR, JÁNA JONÁŠA 17, 84108 BRATISLAVA, SK -­‐ 751 HÁBEROVÁ NINA, PODBEĽOVÁ 8291/6, 96001 ZVOLEN, SK -­‐ 541 HAIDER ANDREA, RATHAUSSTRASSE 3, 2253 WEIKENDORF, AT -­‐ 1243, 1245, 1246 HAJDU ANNA, NOMAD PART 10., 2337 DÉLEGYHÁZA, HU -­‐ 632 HÁJKOVÁ EVA, PÍŠŤANY 15, 41101 ŽALHOSTICE, CZ -­‐ 26 HÁJKOVÁ OLGA, NAD PARKEM 127, 25246 ÚHOLIČKY, CZ -­‐ 20, 525 HÁJKOVÁ RADOMÍRA, NA STUDÁNCE 960, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, CZ -­‐ 516 HÁJOVSKÝ VLADIMÍR, PETRŽALSKÁ 4, 85110 BRATISLAVA, SK -­‐ 1370 HAJTROVÁ ANDREA, LÍPA 259, 763 11 ZLÍN, CZ -­‐ 19 HALEŠOVÁ JARMILA, VÁCLAVOVICKÁ 1547, 73934 ŠENOV, CZ -­‐ 745 HALLASZ RENATE, LILIENGASSE 15, 3423 ST. ANDRÄ WÖRDERN, AT -­‐ 476 HALLOVÁ GABRIELA, KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 320, 73913 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM, CZ -­‐ 1023, 1032 HAMPLOVÁ RENATA, PALACKÉHO 75, 28802 NYMBURK, CZ -­‐ 950 HANÁKOVÁ ZUZANA, KONRÁDOVA 6, 62800 BRNO, CZ -­‐ 1158, 1160 HANESOVÁ MARCELA, URMINCE 476, 95602 URMINCE, SK -­‐ 1221, 1224, 1227 HANESZ PETER, JASNÁ ULICA 506/34, 929 01 VEĽKÉ DVORNÍKY, SK -­‐ 255 HANNES LORENZ, BRAHEPLATZ 12/3/208, 1100 WIEN, AT -­‐ 572 HANOVÁ SILVIA, EOTVOSOVA 3195/21, 94501 KOMÁRNO, SK -­‐ 984, 1008 HÄNSSEL SANDRA, AHEBRUCHWEG 5, 77839 LICHTENAU, DE -­‐ 49 HANYCH EDUARD, MASARYKOVA TŘÍDA 28, 779 00 OLOMOUC, CZ -­‐ 624 HANYKOVÁ LUCIE, SULICKÁ 172, 251 68 SULICE, CZ -­‐ 151, 985 HANZELOVÁ HELENA, KAŠTIEĽSKA 33, 82105 BRATISLAVA, SK -­‐ 334 HANZLOVÁ MARGARÉTA, MAJCICHOV 1, 91922 MAJCICHOV, SK -­‐ 1091 HARANT ANDREA, BÖHMERWALDSTRASSE 5, 94113 TIEFENBACH, DE -­‐ 12, 17 HARGAŠOVÁ VERONIKA, STREDNÁ 12, 90028 ZÁLESIE, SK -­‐ 592 HARTMANNOVÁ MARKÉTA, VITICE 101, 281 06 VITICE, CZ -­‐ 1280, 1331 HAŠKOVÁ KLÁRA, LEVÁ 241/6, 27732 ČEČELICE, CZ -­‐ 257 HAVALDA PAVOL, GELNICKÁ 22, 83106 BRATISLAVA, SK -­‐ 549 HAVIAROVÁ ĽUBICA, HLINY 2566/237, 01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 704, 706 HAVLENOVÁ KATEŘINA, HROZNÉHO 375, 149 00 PRAHA 4, CZ -­‐ 725, 726 HAVRANOVÁ LÍVIA, NA PASEKÁCH 12, 831 06 BRATISLAVA, SK -­‐ 727 HAYDN MARGOT, DÖRFLESER STRASSE 70, 2242 PROTTES, AT -­‐ 380, 382, 386 HEGR KLIVAROVÁ MARTINA, SVRATOUCH 72, 53942 SVRATOUCH, CZ -­‐ 790, 791 HELDOVÁ LUCIA, MODRANSKÁ 26, 90201 VINOSADY, SK -­‐ 445, 548 HELMER MARTIN & KARIN, SCHWEINBARTHERSTR. 58, 2243 MATZEN, AT -­‐ 480 HERDICSOVA KRISTINA, MADÁCHA 8/8, 94501 KOMÁRNO, SK -­‐ 954 HERELOVÁ BLANKA, JIRÁSKOVA 27, 60200 BRNO, CZ -­‐ 801 HERGOTTOVÁ MICHAELA, DRUŽSTEVNÁ 1, 90033 MARIÁNKA, SK -­‐ 291 HERIANOVÁ IVANA, BAJGAROVA 634, 725 26 OSTRAVA, CZ -­‐ 786, 788 HERRMANNOVÁ LUCIE, LIPÍ 686, 19300 PRAHA, CZ -­‐ 803 HERSI ALEXANDER A MÁRIA, KRÍŽNA 26, 81107 BRATISLAVA, SK -­‐ 282 HILMEROVÁ MÁRIA, ZVOLENSKÁ 25, 821 09 BRATISLAVA, SK -­‐ 602, 604, 609, 611, 615 HLADOVÁ TEREZA, OSEK 352, 33821 OSEK U ROKYCAN, CZ -­‐ 356 HLÍNA PETR, ZD. HAVLÍČKOVÉ 1027, 26901 RAKOVNÍK, CZ -­‐ 203 HNÁTOVÁ MICHAELA, EISNEROVA 15, 84107 BRATISLAVA, SK -­‐ 610 HNILIČKOVÁ JANA, ÚJEZD U ČERNÉ HORY 31, 67922 ÚJEZD U ČERNÉ HORY, CZ -­‐ 910 HODOVÁ LINDA, RATAJSKÁ 464, 190 16 PRAHA 9, CZ -­‐ 22, 23, 27 HOLÁ LUCIE, ZAHRADNÍ 358, 69611 MUTĚNICE, CZ -­‐ 653 HOLČEKOVÁ KATARÍNA, KAROLA ADLERA 7, 84102 BRATISLAVA, SK -­‐ 1318 HOLCINGEROVÁ ANNA, HURBANOVA 42, 90028 IVÁNKA PRI DUNAJI, SK -­‐ 65, 391, 396 HOLOŠKOVÁ PAVLA, KAMENAČKY 19 19, 63600 BRNO, CZ -­‐ 194 HONSOVÁ IVETA, VLASTISLAV EV.3, 41114 VLASTISLAV, CZ -­‐ 108 HORA MILOŠ, MATUŠKOVA 7, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 281 HORAK MARTINA, AUGASSE 801, 2274 RABENSBURG, AT -­‐ 347 HORÁKOVÁ EVA, JOS. SLAVÍČKA 87, 679 32 SVITÁVKA, CZ -­‐ 45 HORUTOVÁ LENKA, DOBEŠOV 11, 74235 ODRY, CZ -­‐ 174, 177 HORUTOVÁ PAVLA, STARÁ 71/2, 708 00 OSTRAVA -­‐ PUSTKOVEC, CZ -­‐ 781 HORVATH GABRIELA, OSKAR HELMER-­‐GASSE 6, 2474 GATTENDORF, AT -­‐ 32 HORVÁTH MIROSLAV, SVÄTOPLUKOVA 46, 90301 SENEC, SK -­‐ 772 HORVÁTH TOMÁŠ, PANNONSKÁ 14, 90021 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 932 HOTA ELENA, LORENA 22, 305400 JIMBOLIA, RO -­‐ 205, 213 HŘEBEJKOVÁ ERIKA, POLEPY 226, 28002 KOLÍN, CZ -­‐ 186 HRMEL JAROSLAV, JANKA KRÁĽA 35/14, 01851 NOVÁ DUBNICA, SK -­‐ 424, 433 HRNČÍROVÁ EMÍLIA, FEDINOVA 1, 851 01 BRATISLAVA, SK -­‐ 655 HRUŠOVSKÁ MARGITA, PEZINSKÁ 12450/24, 83102 BRATISLAVA, SK -­‐ 669 HUBENÁ KLÁRA, SYROVICE 456, 66467 SYROVICE, CZ -­‐ 366 HUBENÝ JAN, KŘTINY 247, 67905 KŘTINY, CZ -­‐ 650 HUDÁKOVÁ MAGDALÉNA, SEDLIŠTĚ 93, 73936 SEDLIŠTĚ, CZ -­‐ 1178 HUDCOVÁ KATEŘINA, MĚLNICKÁ 114, 27711 LIBIŠ, CZ -­‐ 1122, 1123, 1125 HUDEC BRANISLAV, MUŠKÁTOVÁ 46, 82101 BRATISLAVA, SK -­‐ 696 HULÍK TOMÁŠ, BOBROVNÍK 106, 032 23 LIPTOVSKÁ SIELNICA, SK -­‐ 534 HULINOVÁ BARBORA, KRANDOVA 725, 33301 STOD, CZ -­‐ 1021, 1022 26 HUMANN SABINE, HAUPTGASSE 56, 7083 PURBACH AM NEUSIEDLER SEE, AT -­‐ 2 HUPKA JOZEF, PARTIZÁNSKA 18, 90021 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 770 HÝBNEROVÁ IRENA, BRATRUŠOVSKÁ 2725/2, 78701 ŠUMPERK, CZ -­‐ 1191 IMRIŠOVÁ LÝDIA, STÁLICOVÁ 4, 04012 KOŠICE, SK -­‐ 1226 JAHELKOVÁ ŠVAMBERKOVÁ ANDREA, FELBABKA 32, 26801 HOŘOVICE, CZ -­‐ 1301 JAKITS BIANCA, HOFACKERGASSE 17, 2405 HUNDSHEIM, AT -­‐ 204 JAKUŠ BORIS, POČAŠIE 38, 95141 LUŽIANKY, SK -­‐ 1374 JAMRICHOVÁ MARTINA, MÝTNA NOVÁ VES 60, 95611 LUDANICE, SK -­‐ 608 JAMRICHOVÁ ZUZANA, NOVÁ 581/32, 90066 VYSOKÁ PRI MORAVE, SK -­‐ 376 JANEKOVÁ VIERA, SENECKÁ 4 4, 93101 ŠAMORÍN, SK -­‐ 1047, 1048, 1049 JANIK ALEKSANDRA, NA ŁUKU 10, 30-­‐656 KRAKÓW, PL -­‐ 957 JANIK TOMASZ, PRZECZNIA 55/2, 43-­‐340 KOZY, PL -­‐ 379 JANKÁSEK JIŘÍ, FIBICHOVA 405, 26601 BEROUN, CZ -­‐ 907 JANOVSKÁ LUCIE, SRBÍNSKÁ 1540/6, 10000 PRAHA 10, CZ -­‐ 1324 JANUŠEK IGOR, RICHTARSKA 11, 94101 BANOV, SK -­‐ 537, 543 JAROŠOVÁ JANA, SIEDLUNG 48, 2473 POTZNEUSIEDL, AT -­‐ 167 JÁROVÁ IVA, PARDUBICKÁ 18, 53002 SRNOJEDY, CZ -­‐ 371, 375 JÁROVÁ BRYCHTOVÁ KATEŘINA, RUMUNSKÁ 441, 53003 PARDUBICE, CZ -­‐ 817 JAVORKOVÁ NIKOLA, KRASKOVA 4, 83102 BRATISLAVA, SK -­‐ 105 JELÍNKOVÁ LUCIE, LUČICE 77, 58235 LUČICE, CZ -­‐ 667, 1259, 1261 JEŠKOVÁ HELENA, PEZINSKÁ 573/1F, 90201 VINOSADY, SK -­‐ 330 JINDROVÁ DAGMAR, ŠIMŮNKOVA 1608/19, 18200 PRAHA 8, CZ -­‐ 971, 976 JOHANSEN TENNA, MARKDANNERSVEJ 33, 6600 VEJEN, DK -­‐ 810 JOHN KATHARINE, BLUMENGASSE 2, 2604 THERESIENFELD, AT -­‐ 974, 979 JOVEN JOSEF, HERBERGSWEG 4, 7035 STEINBRUNN, AT -­‐ 1045, 1046 JÓŽOVÁ NATAŠA, HABURSKÁ 49/C, 82101 BRATISLAVA, SK -­‐ 1168, 1174 JURÍK TOMÁŠ, Ľ. ŠTÚRA 333/6, 941 31 DVORY NAD ŽITAVOU, SK -­‐ 312 JURNÍČEK MICHAL, GRUNA 137, 57101 GRUNA, CZ -­‐ 633 JURSÍKOVÁ ANNA, LÁNSKA 925/1-­‐6, 01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 690, 691, 705 JUSTOVÁ RENATA, MASARYKOVA 86, 25219 RUDNÁ U PRAHY, CZ -­‐ 464 KAČINOVÁ JANA, RASTISLAVICE 41, 941 08 RASTISLAVICE, SK -­‐ 220 KALATOVÁ KLÁRA, DR. J. GAŠPERÍKA 601/8, 03301 LIPTOVSKÝ HRÁDOK, SK -­‐ 501, 524, 526, 559, 562, 638 KAMARÁDOVÁ EVA, LELEKOVICKÁ 62, 664 32 VRANOV U BRNA, CZ -­‐ 162 KAMENÁROVÁ MICHAELA, EISNEROVA 11, 84017 BRATISLAVA, SK -­‐ 733 KANÁSOVÁ MARTINA, HORNODVORSKÁ 2, 90025 CHORVÁTSKY GROB, SK -­‐ 568, 599, 601 KAPRÁLIKOVÁ LENKA, MÁŠE HALAMOVEJ 1, 036 01 MARTIN, SK -­‐ 1238 KAPROVÁ HANA, TŘEBOHOSTICE 76, 25083 ŠKVOREC, CZ -­‐ 853 KARABOVÍ DAGMAR A PATRIK, VAJNORSKÁ 48, 83104 BRATISLAVA 3, SK -­‐ 114, 122 KARDIANOVÁ PETRA, NEJEDLÉHO 15, 84102 BRATISLAVA, SK -­‐ 1362, 1366 KARKUS JAROSLAV, JÁNOV DOM 1202, 92503 HORNÉ SALIBY, SK -­‐ 344 KAROLUSOVA PETRA, J. SMREKA 9, 84108 BRATISLVA, SK -­‐ 125 KASZOWSKA EDYTA, OS.ZLOTEGO WIEKU 71/20, 31618 KRAKÓW, PL -­‐ 600 KATONA GABRIEL, RICHTÁRSKA 14, 94101 BÁNOV, SK -­‐ 263 KAVALKOVA KATUŠE, V.MORAVCE 6, 27342 STEHELČEVES, SK -­‐ 1231, 1234 KELLOVSKÁ DANIELA, V DRUŽSTVU 1433, 73934 ŠENOV, CZ -­‐ 54, 59, 553 KEPRDOVÁ LENKA, LÍPA 188, 76311 LÍPA, CZ -­‐ 1154, 1161 KEREŠKÉNIYOVÁ RADKA, ČEČINSKA POTÔN 91, 93036 HORNA POTÔN, SK -­‐ 1071, 1075, 1086 KERN KATJA, FÜRSTENHOFERSTRASSE 1/1/119, 1100 WIEN, AT -­‐ 66, 141 KINBERGEROVA RENATA, ZELENÁ 63, 257 44 NETVOŘICE, CZ -­‐ 158, 161 KINDLOVÁ MILOSLAVA, CHADALÍKOVA 1583, 274 01 SLANÝ, CZ -­‐ 1088, 1090 KITTA IVAN, MAYEROVA 382/11, 91401 TRENČIANSKA TEPLA, SK -­‐ 150 KITZWEGER SUSANNE , VELMERSTRASSE 1, 2325 VELM, AT -­‐ 993, 1001 KLÁŠTERKOVÁ GABRIELA, ZLONÍN 96, 25064 ZLONÍN, CZ -­‐ 623, 625, 628 KLEKOWSKI PRZEMYSŁAW, OKULICKIEGO 53/33, 42-­‐200 CZĘSTOCHOWA, PL -­‐ 851 KLEMENČIČ ALEKSANDRA, ROŽNA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA, SI -­‐ 1332 KLESZCZ MARCIN, PNIEWSKA 60/4 60/4, 64-­‐310 LWÓWEK, PL -­‐ 39, 40 KLIMENT ROBERT, LÁB 354, 90067 LÁB, SK -­‐ 869 KLIMEŠOVÁ LEA, NOVOTNÉHO 45, 613 00 BRNO, CZ -­‐ 823 KLÍROVÁ NAĎA, KOTÍKOVA 758/3, 10300 PRAHA 10, CZ -­‐ 1117, 1118 KLOTTONOVÁ MARTA, KUNEŠOV 85, 967 01 KREMNICA, SK -­‐ 140 KLUGA WIKTORIA, LEŚNA 1M, 42-­‐622 NOWE CHECHLO, PL -­‐ 100 KLUKNAVSKÝ FRANTIŠEK, KUKUČÍNOVA 11, 056 01 GELNICA, SK -­‐ 636 KNÍŽKOVÁ JANA, ZÁMECKÁ 6, 286 01 ČÁSLAV, CZ -­‐ 265 KNOTKOVÁ IVETA, ERBENOVA 1914, 25801 VLAŠIM, CZ -­‐ 1277 KOBZA BRONISLAV, DR.BŘEZINY 420, 78961 BLUDOV, CZ -­‐ 346 KOCÁNOVÁ OĽGA, NOVÁ ŠTVRŤ 571, 95121 RIŠŇOVCE, SK -­‐ 970, 989 KOCIÁNOVÁ KLÁRA, V LÍSKÁCH 28, 59101 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, CZ -­‐ 492 KÖHLER NINA, BADENER STRASSE 83, 2751 MATZENDORF, AT -­‐ 292 KOLÁŘOVÁ MICHAELA, MIKULOVSKÁ 6, 62800 BRNO, CZ -­‐ 584 KOLEČÁŘOVÁ KATEŘINA, WINTROVA 5, 78301 OLOMOUC, CZ -­‐ 998 KOLLÁRIKOVÁ EVA, ZÁHRADNÁ 39, 901 01 MALACKY, SK -­‐ 1037 KOMOROVÁ ĽUBOMÍRA, VIŠŇOVÁ 57, 94901 NITRA, SK -­‐ 331 KONEČNÝ MARIÁN, HLAVNÁ 476, 92581 DIAKOVCE, SK -­‐ 854, 857 KOPA ZSUZSANNA, RÁKOCZI U 4, 5136 JÁSZSZENTANDRÁS, HU -­‐ 795, 804 KOPÁNYI EDUARD, SLÁDKOVIČOVA 23, 92001 HLOHOVEC, SK -­‐ 264 KOPČOKOVÁ ZUZANA, HOLLÉHO 7, 903 01 SENEC, SK -­‐ 53 KOPEČNÁ NIKOLA, NÁDRAŽNÍ 537, 69167 ŠAKVICE, CZ -­‐ 30 KORCOVÁ JANA, SLÁVIČIE ÚDOLIE 120B, 81102 BRATISLAVA, SK -­‐ 1055, 1306 KOREN SABINE, FURTWEG 1, 2620 NEUNKIRCHEN, AT -­‐ 560 27 KORNAK JOLANTA, SIENKIEWICZA 1 B, 42-­‐584 WYMYSŁÓW, PL -­‐ 41 KOSOWSKA-­‐MIZERA KATARZYNA , KORBUTOWEJ 26, 30218 KRAKÓW, PL -­‐ 1025, 1034 KOSTELECKÝ JIŘÍ, KŘIDLOVICKÁ 66, 603 00 BRNO, CZ -­‐ 243, 246 KOSTKOVÁ MÁRIA, RÖNTGENOVA 18, 85101 BRATISLAVA, SK -­‐ 110 KOSTRUB LIBOR, PRI ŠTADIÓNE 24, 90021 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 591 KOVÁČ ĽUBOŠ, KÁLNICA 155, 91637 KÁLNICA, SK -­‐ 400 KOVÁCS ANDREA, SCHLOSSHOFERSTRASSE 14, 2301 GROSS-­‐ENZERSDORF, AT -­‐ 1294 KOVALČÍKOVÁ LENKA, KOVANICE 96, 288 02 NYMBURK, CZ -­‐ 1145, 1153 KOZÁNKOVÁ MONIKA, NERUDOVA 5, 91702 TRNAVA, SK -­‐ 1347 KOZMON JOZEF, BRATISLAVSKÁ 36, 900 21 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 506 KRAJČOVIČOVÁ DUBECOVÁ MAGDALÉNA, ROVINKA 1300, 90041 ROVINKA, SK -­‐ 332 KRÁLÍKOVÁ JANA, DŘÍTEŇ 238, 37351 DŘÍTEŇ, CZ -­‐ 554, 558 KRÁLOVIČ JOZEF, STAROHORSKÁ 310, 92555 VINOHRADY NAD VÁHOM, SK -­‐ 106 KRASŇAN ĽUBOSLAV, ZÁPADNÁ 8, 91108 TRENČÍN, SK -­‐ 407 KRATINOVÁ RENATA, SPORTOVNÍ 345, 667 01 VOJKOVICE, CZ -­‐ 1069 KRATOCHVÍL MILAN, PŘELÍC 128, 27305 SMEČNO, CZ -­‐ 937 KRATOCHVÍLOVÁ HELLA, P.O.BOX 94, 82016 BRATISLAVA 216, SK -­‐ 38 KRATOCHVÍLOVÁ JANA, K VIADUKTU 599, 54232 RTYNĚ V PODRKONOŠÍ, CZ -­‐ 181 KRATOCHVÍLOVÁ ZORA, NOVODVORSKÁ 405/123, 14200 PRAHA, CZ -­‐ 1106, 1107 KRBÚŠIKOVÁ LUCIA, GORAZDOVA 56, 949 01 NITRA, SK -­‐ 172 KRČEK JAN, PETRA BEZRUČE 923/29, 18200 PRAHA 8 -­‐ KOBYLISY, CZ -­‐ 1265 KRCHŇAVÁ MILADA, ŽLKOVCE 116, 92042 ŽLKOVCE, SK -­‐ 838 KRCHOVÁ ZUZANA, ULIČKA 5, 94901 NITRA, SK -­‐ 923 KRČMÁROVÁ BARBORA, MACOV 85, 93032 MACOV, SK -­‐ 890 KRČMOVÁ LUCIE, ZA KNĚŽSKÝM HÁJKEM 13, 64100 BRNO, CZ -­‐ 934 KŘEČKOVÁ JANA, AMURSKÁ 1, 10100 PRAHA 10, CZ -­‐ 1344 KREJČÍ JOSEF, STADLEC 164, 39162 STADLEC, CZ -­‐ 302 KREJČIŘÍKOVÁ ZUZANA, PETŘVALD 311, 742 60 PETŘVALD, CZ -­‐ 1361 KREJČÍŘOVÁ JANA, LIBINA 214, 78805 LIBINA, CZ -­‐ 539, 540 KREJČOVÁ DANA, HORNÍ LHOTKA 9, 58301 CHOTĚBOŘ, CZ -­‐ 3 KRENCSAN PETER, HLAVNÁ 543, 94135 DUBNÍK, SK -­‐ 1077 KRONBAUER VIKTOR, GLOWACKÉHO 553/2, 18100 PRAHA, CZ -­‐ 58 KROŠLÁKOVÁ MÁRIA, ČEĽADINCE 101, 95616 NITRIANSKA STREDA, SK -­‐ 1215, 1223 KŘOVINOVÁ JITKA, CHOTUSICE 216, 28576 CHOTUSICE, CZ -­‐ 446 KRTKOVÁ MONIKA, TEPLICKÁ 133, 41901 DUCHCOV, CZ -­‐ 787, 789 KRUPA PAVOL, ZÁBORSKÉHO 44, 94905 NITRA, SK -­‐ 217 KUBÁNKOVÁ DARINA, ZAHRADNÍ 153, 25070 PANENSKÉ BŘEŽANY, SK -­‐ 918 KUBÁNOVÁ MARTINA, POTVORICE 126, 91625 POTVORICE, SK -­‐ 372 KUBOVÁ BARBORA, NOVÁ 87, 94615 TÔŇ, SK -­‐ 1182, 1188 KUČEROVÁ JANA, KABLANY 6, 374 01 SLAVČE, CZ -­‐ 698, 700 KUCHARIČ DUŠAN, SNP 6, 903 01 SENEC, SK -­‐ 521 KUCKOVÁ LIBUŠE, LIDICKÁ 280, 25266 LIBČICE NAD VLTAVOU, CZ -­‐ 118, 1334 KÚDELOVÁ ANDREA, KOSORÍN 167, 966 24 KOSORÍN, SK -­‐ 1003 KÜHLEROVÁ DARINA, ZÁHŘEBSKÁ 3, 616 00 BRNO, SK -­‐ 1035 KULIHA LUKÁŠ, STANKOVANY 263, 03492 STANKOVANY, SK -­‐ 345 KUNC RADEK, BRŇANY 31, 41201 BRŇANY -­‐ LITOMĚŘICE, CZ -­‐ 78, 91 KUNOVÁ KLÁRA, MALÝ CHLUMEC 88, 26724 HOSTOMICE, CZ -­‐ 739 KUNTOVÁ NADEŽDA, SARATOVSKÁ 35, 93405 LEVICE, SK -­‐ 1051 KUPKA FILIP, DOUBRAVICE 35, 78982 MORAVIČANY, CZ -­‐ 317 KURIC TIBOR, KRATINOVA 26, 03608 MARTIN, SK -­‐ 363 KÚTNY PATRIK, KUKUČÍNOVÁ 336, 0 18 63 LADCE, SK -­‐ 477 KUTTNEROVÁ OĽGA, ŽILINSKÁ 10, 811 05 BRATISLAVA, SK -­‐ 1014 KUŽEL JOZEF, KOTEŠOVÁ 492, 013 61 KOTEŠOVÁ, SK -­‐ 1369 KUZMA JAROSLAV, ORAVSKA PORUBA 356, 02754 VELICNA, SK -­‐ 792 KVAPILOVÁ KVĚTA, OLDŘICHOV V HÁJÍCH 28, 46331 CHRASTAVA, CZ -­‐ 1233 KVASIL JOSEF, BRATRONICE 158, 273 63 BRATRONICE, CZ -­‐ 341, 343 KYSELOVÁ KARIN, DEVÍNSKA CESTA 110, 84104 BRATISLAVA, SK -­‐ 603, 607 LABSKÁ NIKOLETA, FIALKOVÁ 1, 94703 HURBANOVO, SK -­‐ 126 LÁCLAVOVÁ KATARÍNA, BYSTRICKÁ 504/74, 96681 ŽARNOVICA, SK -­‐ 1225 LAHOVSKÁ JANA, U ALBRECHTOVA VRCHU 42, 15500 PRAHA 5, CZ -­‐ 452 LAUCIK STANISLAV, DONINSKA 1763, 19016 UJEZD NAD LESY, CZ -­‐ 308 LAUKOVÁ ANNA, JILEMNICKÉHO 562/1, 96501 ŽIAR NAD HRONOM, SK -­‐ 888 LAZOROVÁ MÁRIA, A.STODOLU 5320 / 56, 036 01 MARTIN, SK -­‐ 1219 LECHNER SIGRID, UNTERSIEGEND. 7, 3383 HÜRM, AT -­‐ 240, 245, 249, 251 LEDECKÝ IGOR, FRANTIŠKANSKA 1, 81101 BRATISLAVA, SK -­‐ 892 LEDNÁROVÁ RENATA, HÁJE 27, 33401 PŘEŠTICE, CZ -­‐ 370 LEHOCKÁ MARTINA, RAJČIANSKA 20, 82107 BRATISLAVA, SK -­‐ 121 LEIMER WOLFGANG, MARBURGGASSE 46, 1220 WIEN, AT -­‐ 209 LENARCZYK-­‐MAŁECKA IWONA, POGONOWSKIEGO 25, 01-­‐568 WARSZAWA, PL -­‐ 735, 741, 743 LENAROVÁ JANKA, JAVOROVÁ 1, 96001 ZVOLEN, SK -­‐ 515 LERCHOVÁ ANDREA, U HRŮBKŮ 9, 709 00 OSTRAVA -­‐ NOVÁ VES, SK -­‐ 182 LEŠTINOVÁ EVA, V LIPKÁCH 484, 154 00 PRAHA 5, CZ -­‐ 1115 LESZCZYŃSKI MARCIN, KWIATOWA 6, 78-­‐125 RYMAŃ, PL -­‐ 468 LIBERČAN DANIEL, VAJANSKÉHO 44, 90001 MODRA, SK -­‐ 402 LICHTENAUER ULRIKE, LINDENBAUERGASSE 52, 1100 WIEN, AT -­‐ 825, 834, 840 LIESKOVSKÝ STANISLAV, ALEKŠINCE 91, 951 22 ALEKŠINCE, SK -­‐ 250 LIKIEROVÁ ZUZANA, HLAVNÁ 1801/36, 90031 STUPAVA, SK -­‐ 832 LIPARI MARZIO, STRADA PER LA FORTEZZA 25, 34015 MUGGIA TRIESTE, IT -­‐ 175 LIPTÁKOVÁ IVETA, STREDNÁ 655, 95631 KRUŠOVCE, SK -­‐ 1042, 1043, 1044 LIS SLAWOMIR, BERLINGA 18, 61-­‐695 POZNAN, PL -­‐ 612 LISKA SYLVIA, FRANZ-­‐GEHRERSTRASSE 28, 2500 BADEN, AT -­‐ 1, 4 28 LIŠKOVÁ VLASTA, RŮŽOVÁ 603, 253 01 HOSTIVICE, SK -­‐ 146 LODROVÁ LENKA, PŘÍVRAT 83, 56002 ČESKÁ TŘEBOVÁ, CZ -­‐ 51 LONC JANKO, ŠURIE 322, 01312 ŽILINA, SK -­‐ 84 LORINCZ ANDREJ, SEK 24, 95113 BRANČ, SK -­‐ 637 LUKEŠOVÁ JITKA, KŘIČOV 19, 50401 NOVÝ BYDŽOV, CZ -­‐ 123 LUKSA LINDA, LOMENÁ 45E, 25162 SVOJETICE, CZ -­‐ 327 LUPTÁK MIROSLAV, OSLOBODITEĽOV 42, 96221 LIESKOVEC, SK -­‐ 81 LUXOVÁ MARCELA, SPORTOVNÍ 545, 56169 KRÁLÍKY, CZ -­‐ 740 LUŽA FRANTIŠEK, CIHELNY 1116/4, 69601 ROHATEC, CZ -­‐ 117 ĽUPTÁKOVÁ KATARÍNA, HANY MELIČKOVEJ 3, 84104 BRATISLAVA, SK -­‐ 708 MACHAČOVÁ MARTINA, PLEŠICE 24, 67552 LIPNÍK U HROTOVIC, CZ -­‐ 1267 MACHÁLEKOVÁ VLADIMÍRA, STAVBÁRSKA 34, 82107 BRATISLAVA, SK -­‐ 136, 1187, 1190 MACHAT LIBOR, KONĚŠÍN 40, 67501 KONĚŠÍN, CZ -­‐ 98 MACHOVÁ ŠTEFÁNIA, ZÁHRADNICKA 524 524, 94122 ZEMNÉ, SK -­‐ 497 MACHOWSKÁ VLASTA, VÁCLAVOV U BRUNTÁLU 6, 793 41 VÁCLAVOV U BRUNTÁLU, CZ -­‐ 1230 MACKO LEOS, POD HVEZDOU 7, 77900 SVETY KOPECEK OLOMOUC, CZ -­‐ 732, 1346 MADROVÁ JANA, VEĽKÝ LÉG 106, 930 37 LEHNICE, SK -­‐ 1059, 1062 MAHÚT JOZEF, NITRIANSKA 44, 90301 SENEC, SK -­‐ 210 MAJDOVÁ GABRIELA, KREMEĽSKÁ 25, 841 10 BRATISLAVA, SK -­‐ 1229 MAJEWSKA-­‐CZERNY JUSTYNA, PLEBISCYTOWA 90, 43-­‐190 MIKOŁÓW, PL -­‐ 901, 906, 916 MALÍČKOVÁ MICHAELA, MORAVSKÉ LIESKOVÉ 278, 916 42 MORAVSKÉ LIESKOVÉ, SK -­‐ 165 MALÍK ZDENĚK, CHORYNĚ 137, 756 42 CHORYNĚ, CZ -­‐ 938, 939, 946 MALÍKOVÁ JANA, CHORYNĚ 137, 75642 CHORYNĚ, CZ -­‐ 597 MALINOWSKA VIERA, MARTINA GRANCA 2, 84102 BRATISLAVA, SK -­‐ 256 MAMIS JÁN, PREČÍN 87, 01815 PREČÍN, SK -­‐ 768 MANÁK MARTIN, NOVÉ DVORY 8, 26724 HOSTOMICE, CZ -­‐ 451 MARCINEKOVÁ HANA, WEDNESBURY 2174, 27202 KLADNO 2, CZ -­‐ 563 MARCOVÁ ERIKA, TEXTILNÁ 817, 90801 KÚTY, SK -­‐ 663, 664 MAŘÍKOVÁ IVA, SEDLO 1 1, 37833 ČÍMĚŘ, CZ -­‐ 1002 MARKO MILAN, M.KRŠKANY 60, 93501 KRŠKANY, SK -­‐ 449 MARKOVÁ IVETA, U ŠKOLKY 538, 69619 MIKULČICE, CZ -­‐ 44 MARKOVÁ JAROSLAVA, PLZEŇSKÁ 74, 33441 DOBŘANY, CZ -­‐ 1298 MARLIES GRUBER MARIA, SIEGELSDORF 90, 9431 ST. STEFAN, AT -­‐ 962, 963, 966 MARTINKOVÁ KLÁRA, HAVLÍČKOVA 244, 277169 VŠETATY, CZ -­‐ 814 MARTINKOVÁ KARIN, SNP 336/48, 038 51 TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, SK -­‐ 1018 MASÁR JÁN, FARSKÁ 8, 91622 PODOLIE, SK -­‐ 716, 717 MASÁR MIROSLAV, CEROVÁ 182, 90633 CEROVÁ, SK -­‐ 152 MASI DE VARGAS ELEONORA, VOLTA 63, 22070 CASSINA RIZZARDI, IT -­‐ 24, 25 MÁSLOVÁ HANA, REPÁKOVCI 971, 91332 DOLNÁ SÚČA, SK -­‐ 1156 MASOPUSTOVÁ ALENA, ŽINKOVY 127, 33554 ŽINKOVY, CZ -­‐ 922 MASRNA TOMÁŠ, VOZOKANY 104, 95605 RADOŠINA, SK -­‐ 192, 199 MATAYOVÁ JANA, ŠEVČENKOVA 13, 13 BRATISLAVA, SK -­‐ 1027 MATĚJÁKOVÁ DRAHOMÍRA, KŘTINY 46, 67905 KŘTINY, CZ -­‐ 846 MATEJČEK BORIS, TABAKOVÁ 5, 81107 BRATISLAVA, SK -­‐ 883 MATEJČÍK PETER, ZNIEVSKA 44, 85106 BRATISLAVA, SK -­‐ 1104 MATEJČÍKOVÁ ALICA, KRÁTKA 22, 900 28 ZÁLESIE, SK -­‐ 880 MATIAŠKOVÁ EVA, DOLNÁ MIČINÁ 131, 97401 DOLNÁ MIČINÁ, SK -­‐ 835 MATIASZEWSKA SLÁVKA, ŽELEZNIČNÁ 2, 96601 HLINÍK NAD HRONOM, SK -­‐ 517 MATUŠKA JIŘÍ, ŠÁROVCOVA 965, 50346 TŘEBECHOVICE P.O., CZ -­‐ 1082, 1084 MATUŠKOVÁ EIŠKA, LUŠTĚNICKÁ 671/4, 19700 PRAHA, CZ -­‐ 1299 MATUŠKOVÁ STANISLAVA, BĚLSKÁ 91B, 68001 BOSKOVICE, CZ -­‐ 824 MATYSOVÁ BOŽENA, NOVOBRANSKÁ 8, 41201 LITOMĚŘICE, CZ -­‐ 223 MAYER MARGARETE, OBEROLBERNDORF 60, 2000 OBEROLBERNDORF, AT -­‐ 460, 462, 1272, 1282 MAZÁKOVÁ JANA, JÁNA RAŠU 570, 90086 BUDMERICE, SK -­‐ 408, 461 MEDVECKÝ MAREK, ZOCHOVA 1019/20, 02601 DOLNÝ KUBÍN, SK -­‐ 85, 92 MELICHOVÁ ILDIKÓ, HRANIČIARSKA 18, 85110 BRATISLAVA, SK -­‐ 197 MENGE-­‐NEUGEBAUER CORNELIA, BUTZOWER WEG 58, 14776 BRANDENBURG AN DER HAVEL, DE -­‐ 475 MEYBURGH JL, CHRUSTOWO 42, 64-­‐850 UJSCIE, PL -­‐ 904 MIARKA ANNA, GLOWNA 7, 55-­‐002 GAJKOW, PL -­‐ 1076 MIČA VLADIMIR, M.MEDVECKEJ 6/4, 97101 PRIEVIDZA, SK -­‐ 268 MIČANÍKOVÁ LUDMILA, U SKLENÍKU 7, 70030 OSTRAVA, CZ -­‐ 450 MIČEVOVÁ ANDREA, PLZENSKÁ 5, 83103 BRATISLAVA, SK -­‐ 1220 MICHALEC PETR, KRASOŇOV 110, 39601 HUMPOLEC, CZ -­‐ 301, 303 MICHALOVÁ KATEŘINA , ALŠOVA 545, 25092 ŠESTAJOVICE, CZ -­‐ 261, 269 MICHNIKOVÁ PATRICIA, HLOHOVECKÁ 879, 92553 PATA, SK -­‐ 276 MIFKOVÁ LENKA, LANŽHOTSKÁ 5, 69152 KOSTICE, CZ -­‐ 1266, 1268 MIKEŠ FILIP, BODONA 753/78, 921 01 PIEŠŤANY, SK -­‐ 1335 MIKLUSÁKOVÁ MELITA, TAJOVSKÉHO 23, 986 01 FILAKOVO, SK -­‐ 350 MIKULÁŠIOVÁ JANA, TOMÁŠIKOVA 16550/3, 82101 BRATISLAVA, SK -­‐ 926 MIKULÁŠOVÁ INGRID, ŽABKY 250, 900 21 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 1146, 1147, 1150 MIKULOVÁ DENISA, BROSKYŇOVÁ 10, 81103 BRATISLAVA, SK -­‐ 1320 MIKULOVÁ KATARÍNA, BODICE 110, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 1057 MIKUŠ GÁBOR, VETERNÁ 947, 92503 HORNÉ SALIBY, SK -­‐ 342 MIKUS-­‐KORALEWSKA DOROTA, FABIANIEGO 1B, 05-­‐530 GÓRA KALWARIA, PL -­‐ 917 MILIAUSKIENE ELENA, P.VILEISIO 3, LT-­‐89220 MAZEIKIAI, LT -­‐ 684, 685, 686 MILICHOVSKÝ DANIEL, NÁDRAŽNÍ 290, 33003 CHRÁST, CZ -­‐ 169 MILLE KAMENČÍKOVÁ ALEXANDRA, F.KRALA 4, 92001 HLOHOVEC, SK -­‐ 1170 MINDÁKOVÁ LUCIA, SAMA CHALUPKU 995/11, 90031 STUPAVA, SK -­‐ 849 MÍŠEK PAVEL, RADOŠOV 192, 36272 KYSELKA, CZ -­‐ 973, 983, 999 MIZERÁKOVÁ TÍMEA, 166 166, 95605 VOZOKANY, SK -­‐ 214 29 MLEJNKOVÁ PETRA, P. JILEMNICKÉHO 650, 50301 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ -­‐ 1348 MLEZIVOVÁ SOŇA, MOKRÉ ŘÁDKY 975, 69602 RATÍŠKOVICE, CZ -­‐ 1202 MOKRÝ JÁN, POĽNÁ 50, 971 01 PRIEVIDZA, SK -­‐ 616 MOLÁČKOVÁ ALENA, SKALNÍ 49, 273 64 DOKSY U KLADNA, CZ -­‐ 410, 413 MOLINARI GIUSEPPE, WOLKA LEKAWSKA 62, 97 400 BELCHATOW, PL -­‐ 855, 856, 868, 870 MOLNÁROVÁ IVANA, VÝHON 32/A, 90025 CHORVÁTSKY GROB, SK -­‐ 218 MOLNÁROVÁ LUCIA, PODHRADIE 992, 90021 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 620 MORAVČÍKOVÁ DARINA, MALÉ STANKOVCE 357, 913 11 TRENČIANSKE STANKOVCE, SK -­‐ 894 MORAVCOVÁ JIŘINA, NA VYHLÍDCE 1164, 58813 POLNÁ, CZ -­‐ 874 MORAVCOVÁ LUCIE, STARÉ DOBRKOVICE 71/23, 38101 ČESKÝ KRUMLOV, CZ -­‐ 538, 542 MOSQUERA MACHO QUEVEDO & ŠEBESTOVÁ RAFAEL & JANA, MÁNESOVA 19, 30100 PLZEŇ, CZ -­‐ 458 MOZOLOVÁ VIERA, PERECKÁ 470, 92555 VINOHRADY NAD VÁHOM, SK -­‐ 36 MRÁZ BRANISLAV, KUKLOVSKÁ 31, 841 04 BRATISLAVA, SK -­‐ 388 MRÁZKOVÁ MICHAELA, TYLOVA 111, 53303 DAŠICE, CZ -­‐ 367, 374 MRŇÁKOVÁ EVA, TOMKOVA 188, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ -­‐ 565, 566 MÚČKOVÁ JANKA, ŠKOLSKÁ 40, 90045 MALINOVO, SK -­‐ 1060 MÚČKOVÁ VERONIKA, NÁM. 24. DUBNA 1000, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU, CZ -­‐ 42 MÜLLNER INGRID, LIPOVÁ 35, 90033 MARIANKA, SK -­‐ 552 MURÁR JÁN, PARTIZÁNSKA 9, 990 01 MALÝ KRTÍŠ, SK -­‐ 1012 MURBÁN RITA, OPORTÓ U. 5, 2030 ÉRD, HU -­‐ 355 MUSIL RADOVAN, NOVÉ NÁMĚSTÍ 1370/11, 104 00 PRAHA 10 -­‐ UHŘÍNĚVES, CZ -­‐ 942 NAGY ALEXANDER, GAŠTANOVÝ RAD 11, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 594 NAGY ANIKO, TIMFÖLDGYARI ÚT 2, 8400 AJKA, HU -­‐ 1212 NAGY LUDOVÍT, VEĽKÁ BUDAFA 46, 93034 HOLICE, SK -­‐ 903, 913 NÁSADOVÁ KATARÍNA, HVIEZDOSLAVOVA 309, 90879 BORSKÝ SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 969, 981, 988, 997 NAVRÁTIL RADOVAN, RYBNÍČEK 1307/27B, 78401 LITOVEL, CZ -­‐ 714 NAVRÁTILOVÁ NIKOLA, REKREAČNÍ 10, 63500 BRNO, CZ -­‐ 658, 718 NEDAVAŠKOVÁ ZUZANA, V DŮLKÁCH 480/2, 72400 OSTRAVA 24, CZ -­‐ 873, 875 NEDOROLÍK IVAN, TOPOĽČIANSKA 16, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 581 NĚMEC DRAHOMÍR, HLAVNÍ 35, 691 88 MILOVICE U MIKULOVA, CZ -­‐ 339 NÉMETHOVÁ KRISTÍNA, KAPICOVA 6, 851 01 BRATISLAVA, SK -­‐ 847 NEU RASTISLAV & BENITA, CAJLANSKA 210, 902 01 PEZINOK, SK -­‐ 436 NEUDECKER ULRIKE, SPITZZICKEN 64, 7501 ROTENTURM, AT -­‐ 354 NGUYENOVÁ FLORINE, ŠIMÁČKOVA 4, 170 00 PRAHA 7, CZ -­‐ 730 NOUZÁKOVÁ ZUZANA, SILA 90, 95124 NOVÉ SADY, SK -­‐ 1217, 1218 NOVÁ HANA, 5. KVĚTNA 274, 27308 PCHERY, CZ -­‐ 596 NOVÁ LENKA, UČŇOVSKÁ 122, 33842 HRÁDEK U ROKYCAN, CZ -­‐ 483 NOVÁK OLDŘICH, TRÁVNICKÁ 21A, 79601 PROSTĚJOV, CZ -­‐ 365 NOVÁKOVÁ IVANA, KPT. JAROŠE 1245, 35801 KRASLICE, CZ -­‐ 1258 NOVYSEDLÁKOVA RODINA, MALACHOVSKÁ CESTA 113, 974 05 BANSKA BYSTRICA, SK -­‐ 498 NOWACZYK DAGMAR, ALEJA JAWOROWA 23A, 53-­‐122 WROCLAW, PL -­‐ 1328, 1337, 1343 OELGARTE CLAUDIA, TULLNERBACHSTRASSE 95, 3002 PURKERSDORF, AT -­‐ 314 OKÁNIKOVÁ ERIKA, MASARYKOVA 443, 90848 KOPČANY, SK -­‐ 738 OKINSKA AGNIESZKA, MYSLIBORSKA 17, JAWOR 59-­‐400, PL -­‐ 112, 113 OKOLIČÁNYI PAVEL, KOSODREVINOVÁ 19, 821 09 BRATISLAVA, SK -­‐ 43 OLÁHOVÁ EDITA, KRÍŽNA 26, 93101 ŠAMORÍN, SK -­‐ 693, 709 OLIVOVÁ LUCIE, ITALSKÁ 833/32, 120 00 PRAHA 2, CZ -­‐ 1208, 1209 OLŠÁKOVÁ DOUBRAVKA, DĚLNICKÁ 55, 17000 PRAHA, CZ -­‐ 351 OLŠOVSKÁ KLAUDIA, HLAVNÁ 150, 94356 BÍŇA, SK -­‐ 1068 ONDREJOVIČOVÁ IVANA, ŠKOLSKÁ 48, 97251 HANDLOVÁ, SK -­‐ 191 ONDRIŠ JURAJ, ZADUNAJSKÁ 6, 85101 BRATISLAVA, SK -­‐ 1162 OPLUŠTILOVÁ EDITA, TRÁVNÍKY 329, 798 17 SMRŽICE, CZ -­‐ 646, 656 ORLOVSKÁ ZUZANA, RUMANOVÁ 152, 951 37 RUMANOVÁ, SK -­‐ 1029, 1040 OROLÍNOVÁ JANA, BRATISLAVSKÁ 23/A, 841 06 BRATISLAVA, SK -­‐ 358 OSLANEC ĽUBOMÍR, RUŽOVÁ 9, 97251 HANDLOVÁ, SK -­‐ 278, 284 OŠŤÁDALOVÁ EVA, PŘÍČNÍ 523, 435 43 HORNÍ JIŘETÍN, CZ -­‐ 784 OTEVŘELOVÁ VĚRA, ÚJEZD 18, 26761 ÚJEZD, CZ -­‐ 766, 767 PERTICI MONIA, VIA SERENA 6, 06034 FOLIGNO, IT -­‐ 753, 760 PÁDIVÁ ALEXANDRA, Š. MAJERA 9, 84106 BRATISLAVA, SK -­‐ 829 PAJAN CLAUDIA MANUELA, FISCHERGASSE 10, 2304 MANNSDORF, AT -­‐ 1093 PAJOR GERGŐ , HRSZ 05/9, 8154 POLGÁRDI, HU -­‐ 481 PALKO JURAJ, JANKA KRÁLA 911/1, 96231 SLIAČ, SK -­‐ 294 PALME NICOLE, BAHNSTRASSE 10, GÄNSERND 2230, AT -­‐ 1109, 1111, 1113, 1114, 1132, 1133 PALUŠKOVÁ KATARÍNA, CHOČA 188, 951 76 CHOČA, SK -­‐ 1020, 1026 PANDULA IVAN, HÔRKY 159/6, 03843 KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, SK -­‐ 634 PÁNKOVÁ HANA, POLNÍ 499, 25209 HRADIŠTKO, CZ -­‐ 837 PÁNKOVÁ KAMILA, LIBOUCHEC 152, 40335 LIBOUCHEC, CZ -­‐ 437 PAPALA ALEŠ, MATĚJE KOPECKÉHO 634/27, 70800 OSTRAVA, CZ -­‐ 76 PAPÍK JAN, HAVLÍČKOVA 1308, 293 01 MLADÁ BOLESLAV, CZ -­‐ 1260 PAPP LAJOS, FÁY UTCA 64-­‐66., 1135 BUDAPEST, HU -­‐ 1317 PARÝZKOVÁ ILONA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 97, 76321 SLAVIČÍN, CZ -­‐ 409, 796 PASEK ADRIANNA, ABRAMOWICE PRYWATNE, UL. SLONECZNA 6, 20-­‐388 LUBLIN 6, PL -­‐ 924 PASEK PIOTR, ABRAMOWICE PRYWATNE , UL. SŁONECZNA 6, 20-­‐388 LUBLIN 6, PL -­‐ 383 PASTORKOVÁ NIKOL, ANENSKÁ 478, 79607 DRZOVICE, CZ -­‐ 230 PAUKNEROVÁ GABRIELA, ŠUMAVSKÁ 3, 94901 NITRA, SK -­‐ 930 PAULHEIM ORSOLYA, RÓZSA STREET 5. 9/53., 1045 BUDAPEST, HU -­‐ 1295 PAULOVIČOVÁ ANNA, ABRAMOVÁ 52, 03822 SLOVENSKÉ PRAVNO, SK -­‐ 273 PAVELKOVÁ IVONA, PANČAVA 208, 68354 OTNICE, CZ -­‐ 512 PAVELOVÁ MIROSLAVA, JESENSKÉHO 12, 90028 IVÁNKA PRI DUNAJI, SK -­‐ 914 30 PAVLIČKOVÁ GABRIELA, P.O.BOX 7, 60700 BRNO , CZ -­‐ 236, 313 PAVLÍČKOVÁ ANDREA, NOVÉ HVĚZDLICE 64, 68342 NOVÉ HVĚZDLICE, CZ -­‐ 111 PAVLÍKOVÁ LUDMILA, HOŘELICKÉ NÁM. 1264, 25219 RUDNÁ, CZ -­‐ 1273, 1275 PAVLŮSKOVÁ IVANA, VÍTKOVICKÁ 374, 199 00 PRAHA 9 -­‐ LETŇANY, SK -­‐ 1137 PAVLUŠOVÁ VERONIKA, HERŠPICE 270, 68401 HERŠPICE, CZ -­‐ 965 PAWLOWSKA MAJA, KATOWICKA 32/9, 45-­‐061 OPOLE, PL -­‐ 377, 378 PAZDERNÍK JIŘÍ, ORLOV 34, 26101 PŘÍBRAM1, CZ -­‐ 762, 764 PAŹDZIERKIEWICZ ALICJA, BARTŁOMIEJ, SZOPENA 5, 42-­‐672 WIESZOWA, PL -­‐ 679, 683 PAŽITNÁ MONIKA, SLNEČNÁ 543, 93036 HORNÁ POTÔŇ, SK -­‐ 605 PECAR JESSICA & DENISA, KÚTNIKY 357/24, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 747, 756 PELLER PETR, ZA MLADYCH 126, 25069 KLICANY, CZ -­‐ 1196, 1236 PENIŠKA MAREK, CHABERSKÁ 38, 25066 ZDIBY, CZ -­‐ 1036 PERECZES ZSOLT, FŐ ÚT.. 145, 8152 KŐSZÁRHEGY, HU -­‐ 340 PEŤOVSKÁ MICHAELA, JÁNA STANISLAVA 41, 841 05 BRATISLAVA, SK -­‐ 198 PETRÍK MIROSLAV, K AMFITEÁTRU 8, 08001 PREŠOV, SK -­‐ 116 PETSCHENKOVÁ MARIE, MANŽELŮ DOSTÁLOVÝCH 1208, 198 00 PRAHA 9 -­‐ KYJE, CZ -­‐ 775 PICHLER MARKUS, FLORIANIGASSE 3/1, 8401 KALSDORF BEI GRAZ, AT -­‐ 1340, 1341, 1342, 1350 PIEPIORA PAWEŁ & MAŁGORZATA, ARMII POZNAŃ 21, 64-­‐400 MIĘDZYCHÓD-­‐BIELSKO, PL -­‐ 373, 438 PIĘTKA ANNA, OGRODOWA 16, 05-­‐552 KOLONIA MROKOWSKA, PL -­‐ 299, 306 PIJÁKOVÁ ALŽBETA, SOBLAHOVSKÁ 2017/12, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 886 PILLAR STEFAN, HRDLIČKOVA 2186/18, 148 00 PRAHA 4, CZ -­‐ 1054 PILNÁ MONIKA, KĽAČANY 232, 92064 KĽAČANY, SK -­‐ 28, 31 PIŇOSOVÁ KAMILA, SLOVENSKÁ 6563, 76001 ZLÍN, CZ -­‐ 631 PIPALOVÁ PAVLÍNA, ŠKOLNÍ 745, 68722 OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, SK -­‐ 729, 731, 734 PIPJÁKOVÁ ĽUBICA, SLÁDKOVIČOVÁ 1572/25, 07501 TREBIŠOV, SK -­‐ 986 PIRHALA JAN , LIPTOVSKÁ PORÚBKA 340, 03301 LIPTOVSKÁ PORÚBKA, SK -­‐ 149 PITEKOVÁ MARIJA, ZÁPADNÍ 450, 25301 CHÝNĚ, CZ -­‐ 486 PITTNEROVÁ KRISTÍNA, ŠPORTOVÁ 30 A, 900 01 LIMBACH, SK -­‐ 216 PŁACZEK GRAŻYNA, TARASOWA 8, 31-­‐998 KRAKÓW, PL -­‐ 991 PLÁVKA IGOR, LIPSKÉHO 4, 82108 BRATISLAVA, SK -­‐ 845 PLESSL SABINE, SCHILDWEG 10, 2320 SCHWECHAT, AT -­‐ 102 PLUHOVSKÝ MIROSLAV, ŽELEZNIČNÍ 489, 33003 CHRAST, CZ -­‐ 362 PODANÁ HELENA, ŽIŽKOVA 407, 250 92 ŠESTAPOVICE, CZ -­‐ 1321 PÓDAOVÁ ALEXANDRA, POVODA 174, 92901 POVODA, SK -­‐ 802, 805 PODRAZILOVÁ MARCELA, NA OBCI 245 245, 503 02 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM, CZ -­‐ 940 POHLREICH ROMAN, NA MLÝNKU 660, 46001 LIBEREC, CZ -­‐ 681, 682 POLÁK MARTIN, KÚPEĽNÁ 585, 92551 ŠINTAVA, SK -­‐ 103 POLÁKOVÁ JANA, KOMÁRNICKÁ 18, 821 03 BRATISLAVA, SK -­‐ 561 POLÁKOVÁ LENKA, DNEBOH 75, 29501 MNICHOVO HRADIŠTĚ, CZ -­‐ 1143 POLÁKOVÁ PAVLA, SKALNÍ 211, 25067 VĚTRUŠICE, CZ -­‐ 1276, 1278 POLČIČOVÁ PAVLÍNA, VINÁRSKA 6, 90001 MODRA, SK -­‐ 1305, 1314 POLJAK VLADIÍR, ČEREŠŇOVÝ RAD 233, 93036 HORNÁ POTÔŇ, SK -­‐ 639 POPIOLEK MONIKA, GAŁCZYŃSKIEGO ST 3/2, 00-­‐367 WARSAW, PL -­‐ 155, 163 PORÁČOVÁ SIMONA, HOLÍČSKA 17, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 895 POSCH MARIANNE, SCHILDBACH 97, 8230 HARTBERG, AT -­‐ 635 POSCHENRIEDER-­‐MOLNAR KRISZTINA, STRASSBERGERSTR. 26, 80809 MÜNCHEN, DE -­‐ 863, 865, 867 POTANČOKOVÁ NINA, POD OREŠINOU 2, 94901 NITRA, SK -­‐ 434 PRAŽÁK FRANTIŠEK, NÁBŘEŽNÍ 440, 753 61 HRANICE 4 -­‐ DRAHOTUŠE, CZ -­‐ 1210 PREISSL ELISABETH, PROMENADEGASSE 22, 1170 VIENNA, AT -­‐ 860 PRIBUL EDUARD, SLNEČNÁ 54, 90201 PEZINOK, SK -­‐ 208, 211 PŘIBYLOVÁ KATEŘINA, BĚCHORSKÁ 1788/80, 19300 PRAHA 20, CZ -­‐ 518, 520 PŘIBYLOVÁ LUCIE, BAJKALSKÁ 197, 46008 LIBEREC, CZ -­‐ 707, 1353 PRIESOL MAREK, SMREKOVÁ 1997/1, 034 01 RUŽOMBEROK, SK -­‐ 898 PRKNA ONDŘEJ, MIKULÁŠOVICE 564, 40779 MIKULÁŠOVICE, CZ -­‐ 921, 929 PROCHÁZKOVÁ DANA, SYROVICE 328, 664067 SYROVICE, CZ -­‐ 315 PROCHÁZKOVÁ DANIELA, PL. RAJMUNDA PRCHALY 4488, 70800 OSTRAVA-­‐PORUBA, CZ -­‐ 170 PROKEŠOVÁ JANA, HORNÍ LIBCHAVA 181, 47111 HORNÍ LIBCHAVA, CZ -­‐ 10, 16, 18 PTÁČEK MARTIN, NÁVOJNÁ 54, 76332 NÁVOJNÁ, CZ -­‐ 190 PTÁČKOVÁ VENDULA, LESKÝ MLÝN, KAČEROV 1, 25765 OKRES BENEŠOV, CZ -­‐ 1092, 1095 PURCARU MELINDA, SAGEDERGASSE 18-­‐22/ TOP 6, 1120 VIENNA, AT -­‐ 489 PUŠIĆ SVETO, FRANZ RENDEL GASSE 4/2/4, 2320 SCHWECHAT, AT -­‐ 843 PUSKAJLEROVÁ VERONIKA, SÚDNA 12, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 144 RADILOVÁ VLADIMÍRA, ŠMOLOVY 40, 58001 HAVLÍČKŮV BROD, CZ -­‐ 1195 RAJNÁKOVÁ SOŇA, ŠPAČINSKÁ 27, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 1367 RAJSKÁ MARIANNA, NERATOVICKÉ NÁMESTIE 2144/4, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 761 REDISKE-­‐AKINS KATHARINA, FRANKFURTER STR. 75, 63303 DREIEICH, DE -­‐ 1297 REMEŇ RASTISLAV, DUBNÍCKA 775, 94134 JASOVÁ, SK -­‐ 511 REMMERT RINA, GRASMOV 12, 2030 NANNESTAD, NO -­‐ 1211 RICHTEROVÁ PETRA, NÁDRAŽNÍ 245, 739 21 PASKOV, CZ -­‐ 159 RIEDLER CHRISTINE, MOOSGRABENSTRASSE 30, 8200 GLEISDORF, AT -­‐ 618 RINDOŠOVÁ IVANA, KURZOVA 2225, 155 00 PRAHA 5, CZ -­‐ 936 ROLENEC MARION, BRUNNGASSE 8, 2441 MOOSBRUNN, AT -­‐ 1240 ROMAN ALEXANDRA, APETLONERSTRASSE 47, 7132 FRAUENKIRCHEN, AT -­‐ 441 ROSÍKOVÁ PETRA, TŘ.3KVĚTNA 804, 76302 ZLÍN, CZ -­‐ 1360 ROSINOVÁ NIKOLETA, NÁMESTIE SLOBODY 1622/27, 02001 PÚCHOV, SK -­‐ 135 ROSNER ILSE, OBER BREGARTEN 6, 2482 MÜNCHENDORF, AT -­‐ 859, 866 ROSSI EMANUELE, VIA A.VOLTA 90/C, 21027 ISPRA, IT -­‐ 1000 ROTH ZDENĚK, PARTYZÁNSKÁ 518, 33033 MĚSTO TOUŠKOV, CZ -­‐ 818 ROUČKOVÁ JANA, LITOMĚŘICKÁ 215/80, 41801 BÍLINA, CZ -­‐ 173 RUSINKOVÁ JANA, KUBÍNSKA 1103/2, ŽILINA 01008, SK -­‐ 746 RŮŽIČKOVÁ SILVIE, PERTOLDOVA 3380, 143 00 PRAHA 4, CZ -­‐ 622 31 RYMARCZYK JOANNA, JEZIORNA 26D, 91-­‐358 LODZ, PL -­‐ 398 RYŠAVÁ ILONA, PRAŽÁKOVA 50, 61900 BRNO, CZ -­‐ 758 RYSKOVÁ JARMILA, MEZIŠKOLSKÁ 123, 41712 PROBOŠTOV, CZ -­‐ 448 RÝZNAROVÁ MILUŠE, NOVÁ ULICE 304, 78972 DUBICKO, CZ -­‐ 1128 ŘIHÁKOVÁ JITKA, ZÁVIŠICE 227, 74221 ZÁVIŠICE, CZ -­‐ 361 SAKTOR TOMÁŠ, LIMBOVA 17, 97409 BANSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 277 SALMANOWICZ SYLWIA, TRUSKAWKOWA 13, 66-­‐001 ZAWADA, PL -­‐ 262, 270 SANDER LINDA & SCHNEIDER EDITH, SELZER 5, 66709 WEISKIRCHEN, DE -­‐ 499, 500, 502, 503 SÁNDOR LÁSZLÓ, CHRUSTOWO 42, 64-­‐850 UJSCIE, PL -­‐ 915 SANITRIKOVÁ KATARÍNA, RUŽOVÁ 6, 05401 LEVOČA, SK -­‐ 793 SANTNER MIKULÁŠ, JERUZALEMSKÁ 46, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 1356 SANWICK ROBERT, EBERHARTSTRASSE 9.B, 80995 MUNICH, DE -­‐ 439 SARIC BORISLAV, HABICHERGASSE 29, 1160 WIEN, AT -­‐ 1065, 1066 SCHABJUKOVÁ ZUZANA, OPAVSKÁ 29, 74901 VÍTKOV, CZ -­‐ 286 SCHELLING BRIGITTE, EISENSTÄDTERSTRASSE 35, 7081 SCHÜTZEN AM GEBIRGE, AT -­‐ 1214, 1228 SCHERHAUFEROVÁ EDITA, 8. MÁJA 3068/121, 926 01 SEREĎ, SK -­‐ 1080 SCHILDOVÁ JANA, LETKOVSKÁ 25A, 66412 OSLAVANY, CZ -­‐ 721 SCHMIDT PETER, DO UHLISKA 31, 03403 RUŽOMBEROK, SK -­‐ 1019 SCHMIDTOVÁ VĚRA, RADOMILICE 5, 37348 DÍVČICE, CZ -­‐ 702, 712 SCHMITZBERGER LISA, RITTINGERGASSE 17, 1060 WIEN, AT -­‐ 629 SCHNAUDT STEPHANIE, HEIDEWEG 12, 34212 MELSUNGEN, DE -­‐ 798, 807 SCHNEGLBERGER CARINA, LAMBRECHTEN 57, 4772 LAMBRECHTEN, AT -­‐ 482 SCHNEIDER TOMÁŠ, HLAVÁČOVA 788, 29001 PODĚBRADY, SK -­‐ 309 SCHROTTER GERHARD, GORKEHO 2, 60200 BRNO, CZ -­‐ 207 SCHUMANN KATJA, NIETZSDERSTR. 23, 80807 MÜNCHEN, DE -­‐ 642 SCHÜTZOVÁ VĚRA, JABLOŇANY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU, CZ -­‐ 202 SCHWAIGER SONJA, ROEMERSTRASSE 2, 4484 KRONSTORF, AT -­‐ 533 SCHWARZ DIANA, MATEJKOVA 13, 84105 BRATISLAVA, SK -­‐ 215 SCHWARZL BRIGITTE, AM STEIG 38, 2454 TRAUTMANNSDORF/LEITHA, AT -­‐ 715 SCHWEIGHOFER ELISABETH, HIMBERGERSTRAS. 10-­‐12/4/2, 2482 MÜNCHENDORF, AT -­‐ 800 SEDLÁČKOVÁ MARTINA, MASARYKOVA 2281, 58001 HAVLÍČKŮV BROD, SK -­‐ 902 SEDLÁK PETR, LÁZY 28, 75644 LOUČKA, CZ -­‐ 771 SEIER SYLVIA, VON AYCHSTETER STR. 12, 82054 SAUERLACH, DE -­‐ 699, 701 SEKERÁK MICHAL, BOBUĽOVA 12, 90028 IVÁNKA PRI DUNAJI, SK -­‐ 293 SEKEROVÁ SILVIA, KRÁTKA 822/5, 91965 DOLNÁ KRUPÁ, SK -­‐ 326 SIEGEROVÁ LUCIE, ŘEVNICKÁ III 89, 25203 ŘITKA, CZ -­‐ 421 SIKORA ANETA, DĄBROWSZCZAKÓW 10/702, 45-­‐288 OPOLE, PL -­‐ 550 SILBEROVI JAROSLAV A LUCIE, MARKVAREC 47, 44001 LOUNY, CZ -­‐ 1372 SKAZA DEMIS, MAISTROVA 8A, 2000 MARIBOR, SI -­‐ 473 SKJAERPE TONE WEBER, JAROSLAW CHLOPIK MALE ZYWCANSKIE 9B, 34-­‐500 ZAKOPANE, PL -­‐ 47 SKOPALÍKOVÁ LEONA, POLSKÁ 70, 779 00 OLOMOUC, CZ -­‐ 368, 369 SKOUPILOVÁ PETRA + JAKUB VOLF, KEPLEROVA 22, 77900 OLOMOUC, CZ -­‐ 381 SKOWROŇSKA MARIA, OLSZTYŇSKA 112C/14, 87100 TORUŇ, PL -­‐ 237, 241, 247 SKOWRONSKA-­‐KOCIECKA ANNA, IDZIKOWSKIEGO 23, 02-­‐704 WARSZAWA, PL -­‐ 1351 SKŘIVAN RADEK, JOŠTOVA 859, 667 01 ŽIDLOCHOVICE, CZ -­‐ 359 SLABOSZEWSKA ANNA, NOWA 1, 55330 PISARZOWICE, PL -­‐ 474, 564 SLAČKOVÁ JAROSLAVA, PRIEBEŽNÁ 489/9, 031 04 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 392, 395 SLIVOŇOVÁ ZUZANA, STAROBYSTRICKÁ 207/1, 90028 ZÁLESIE, SK -­‐ 1319 SLOVÁČKOVÁ KRISTÍNA, OBLAČNÁ 6, 83106 BRATISLAVA, SK -­‐ 490 SMEJKALOVI JANA A DAVID, ŽDÁNICE 101, 28163 KOSTELEC N/Č. LESY, CZ -­‐ 323, 324, 1058, 1061 SMĚTÁKOVÁ ZUZANA, VELKÉ KEMPY 71/18, 73301 KARVINA 9, SK -­‐ 659 SMIŠTÍKOVÁ JAROSLAVA, PŘÍČNÍ 108/2, 66447 STŘELICE, CZ -­‐ 713 SMOLIKOVÁ VĚRA, SEDLNICE 489, 74256 SEDLNICE, CZ -­‐ 644, 654, 744 SMYČKA FRANTIŠEK, DOBROVSKÉHO 6171, 76502 OTROKOVICE, CZ -­‐ 29 SNĚHOTOVÁ PAVLA, PORUČÍKA HOŠI 70/17, 747 11 KOZMICE U HLUČÍNA, CZ -­‐ 1252, 1253, 1254 SOJKOVÁ DAGMAR, HLAVNÁ 14B, 900 44 TOMÁŠOV, SK -­‐ 882 SOLÁROVÁ LUCIA, JABLONOVÉ 233, 90054 JABLONOVÉ, SK -­‐ 925, 945 SOLDATI DONATELLA, VIA BORGO 15, 27040 VERRUA PO, IT -­‐ 806 SOMOGYIOVÁ DENISA, NOVÁ TRSTENÁ 28, 94701 HURBANOVO, SK -­‐ 279, 283 SOUKUPOVÁ MONIKA, NA SKÁLE 500, 25262 ČERNÝ VŮL -­‐ STATENICE, CZ -­‐ 79, 95 SPADOLA ANDREA, FARSKA 3, 94101 NITRA, SK -­‐ 569 SPIESS YVONNE & WERNER, HINTERDORFSTRASSE 17B, 8542 WIESENDANGEN, CH -­‐ 1205, 1207 SRBOVÁ ALENA, MALOVARSKÁ 710, 27324 VELVARY, CZ -­‐ 156, 164, 200 SRPOVÁ LUCIE, ČEJKOVICKÁ 98/1, 15521 PRAHA 5, CZ -­‐ 1333 STADLER GÜNTHER, SILDGASSE 4/1/4, 1210 WIEN, AT -­‐ 195, 201 STANČÍKOVÁ JANA, ÚBORSKO 8, 34021 JANOVICE NAD ÚHLAVOU, CZ -­‐ 37, 46 STANISLAV DUŠAN, KRÁĽOVÁ PRI SENCI 541, 90050 KRÁĽOVÁ PRI SENCI, SK -­‐ 274 STANISLAV MILAN, DLHÁ 826, 900 55 LOZORNO, SK -­‐ 338 STAŇKOVÁ ZUZANA, SLAVÍČKOVA 1856/11, 70200 MORAVSKÁ OSTRAVA, CZ -­‐ 423, 431 STAŠKOVÁ IVANA, CHOŤOVICE 9, 28905 ŽEHUŇ, CZ -­‐ 300 STASZUK JOANNA, ZIELONA 10, 43-­‐246 BĄKÓW, PL -­‐ 1149, 1152, 1197 STECYNA MARCELA, LARISCHGASSE 7, 1220 VIENNA, AT -­‐ 212 STEINGART ZOLTÁN, GYŐRI 40., 9113 KORONCÓ, HU -­‐ 271, 272 STELMACH ALINA, WITCZAKA !88, 41-­‐902 BYTOM, PL -­‐ 465 STELMACH-­‐WAWRZYCZEK MAGDALENA, DROZDOW 84, 40-­‐530 KATOWICE, PL -­‐ 153 STENCHLÁKOVÁ PETRONELA, BUDATÍNSKA 65, 85106 BRATISLAVA, SK -­‐ 109 STEPIEŇ JUSTYNA, ANIELEWICZA 35M14, 01-­‐057 WARSZAWA, PL -­‐ 147 STIERANKOVÁ JANKA, NOVOMESKÉHO 14, 92701 ŠAĽA, SK -­‐ 1138 STOJCIC LJILJANA, MEXIKOPLATZ 1/1/5, 1020 WIEN, AT -­‐ 485 STRAKA ZBYNĚK, JAHODOVÁ 45, 10600 PRAHA, CZ -­‐ 1087 32 STRAKOVÁ ZUZANA, BRIGÁDNICKÁ 5, 84110 BRATISLAVA, SK -­‐ 389 STRÁNSKÝCH JANA A JOSEF, LABSKÁ 14, 530 02 PARDUBICE, CZ -­‐ 411 STRASSEROVÁ JANA, SVÄTEJ TROJICE 1, 900 44 TOMÁŠOV, SK -­‐ 72 STRENNER DALMA, BEM U. 17, 6000 KECSKEMÉT, HU -­‐ 1271, 1281 STREŠNÁKOVÁ ZUZANA, POĽNÁ 35, 90029 NOVÁ DEDINKA, SK -­‐ 964 STRNISKOVÁ IVETA, ČULENOVA 88, 94901 NITRA, SK -­‐ 1166 STROBL CORNELIA, M. LANZENDORFERSTRASSE 6-­‐8/2/1, 2333 LEOPOLDSDORF, AT -­‐ 864 STUDENIČOVÁ KRISTÍNA, PLAVECKÝ MIKULÁŠ 384, 90635 PLAVECKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 905 STUTZOVÁ MONIKA, NERUDOVA 189, 68801 UHERSKÝ BROD, CZ -­‐ 1304 SUCHÁ TATIANA, NOVÁ 21, 05901 SPIŠSKÁ BELÁ, SK -­‐ 1024 SUCHÁNEK BOHUMIL, PRIEHRADNÁ 62/C, 82107 BRATISLAVA, SK -­‐ 821 SUCHÝ JIŘÍ, KOCHÁNKY 61, 29474 PŘEDMĚŘICE N/JIZEROU, CZ -­‐ 252, 254 SUMRÁK DUŠAN, PARTIZÁNSKA 68, 976 11 SELCE, SK -­‐ 660, 661 SUROVCOVÁ DAŠA, NEVIDZANY 31, 97227 LIEŠŤANY, SK -­‐ 1291, 1313 SVITNIČ MARTINA SOFIA, ŠINTAVSKÁ 14, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 1015 SVOBODOVÁ JANA, OSIKOVÁ 284, 25064 MĚŠICE, CZ -­‐ 1112, 1135 SVOBODOVÁ LENKA, ZAHRÁDKÁŘSKÁ 13, 50311 HRADEC KRÁLOVÉ 15, CZ -­‐ 68 SVOREŇOVÁ ZDENKA, KONĚTOPSKÁ 50, 27732 ČEČELICE, CZ -­‐ 1004 SVOREŇOVÁ TRUCOVÁ IVANA, ČEREŠŇOVÁ 24, 90042 MILOSLAVOV, SK -­‐ 630 SZALAY KAROL, KADNÁROVÁ 14, 831 53 BRATISLAVA, SK -­‐ 1067 SZÁSZ KATARÍNA, PADLÝCH HRDINOV 52A, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 35 SZCZĘSNY JOANNA, NAD ZAPORĄ 6, 43-­‐460 WISŁA, PL -­‐ 304 SZÉKELYOVÁ IVANA, VETERNÁ 23, 91700 TRNAVA, SK -­‐ 1180 SZLÁVY-­‐KOVÁCS LAURA, ALSÓ-­‐NYOMÁS SOR 8., 6725 SZEGED, HU -­‐ 953 SZLĘK MARCIN, RYDYGIERA 27/22, 30-­‐695 KRAKÓW, PL -­‐ 748 SZYMCZYK DANUTA, ANDERSA 95/28, 41-­‐200 SOSNOWIEC, PL -­‐ 595 ŚRODECKI ARKADIUSZ, REJA 11, 62-­‐530 POSADA, PL -­‐ 995, 1005 ŠAŠKOVÁ HANA, PALACKÉHO NÁM. 37, 56943 JEVÍČKO, CZ -­‐ 1142, 1144 ŠEBESTA JAROMÍR, KOMORNÍ LHOTKA 377, 73953 KOMORNÍ LHOTKA, CZ -­‐ 668, 670 ŠEBESTOVÁ MARIE, DOLNÍ VLČKOVICE 85, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, CZ -­‐ 621, 626 ŠEBKOVÁ NADĚŽDA, BLEVICE 51, 27328 CZ ZÁKOLANY, CZ -­‐ 393 ŠEDINOVÁ JITKA, ZA POTOKEM 257, 250 72 KOJETICE, CZ -­‐ 1249, 1255, 1257 ŠEDIVÁ LÍVIA, TEŠEDÍKOVA 36, 84106 BRATISLAVA, SK -­‐ 606, 614 ŠERCL MIROSLAV, STŘÍŽKOVSKÁ 7/13, 180 00 PRAHA 8, CZ -­‐ 221 ŠILHÁR JAROSLAV, CEROVSKÁ 13, 90081 ŠENKVICE, SK -­‐ 1140 ŠIMÁNKOVÁ BLANKA, JAROMÍRA VEJVODY 1436, 15600 PRAHA -­‐ ZBRASLAV, CZ -­‐ 551, 555 ŠIMKOVÁ KRISTÍNA A TEREZA, VÍŤAZNÁ 32, 95804 PARTIZÁNSKE, SK -­‐ 14 ŠIMONIČ IMRIC, SNP 81, 90301 SENEC, SK -­‐ 643 ŠÍMOVÁ KATEŘINA, TUMAŇANOVA 2, 62100 BRNO, CZ -­‐ 329 ŠIMURDA PAVEL, BARTOŠOVICE 233, 74254 BARTOŠOVICE, CZ -­‐ 576 ŠIŇANSKÝ JÁN, OBCHODNÁ 168, 07801 SEČOVCE, SK -­‐ 86 ŠINDLEROVÁ ZUZANA, SLAMĚNÍKOVA 21, 61400 BRNO, CZ -­‐ 1041 ŠINKOVÁ ADELA, KALINČIAKOVO 211, 934 01 LEVICE, SK -­‐ 1307 ŠIPLOVÁ ALENA, RADOŠOV 224, 36272 KYSELKA, CZ -­‐ 1016 ŠIŠKA IVAN, UNÍN 111, 908 46 UNÍN, SK -­‐ 975, 987 ŠKAREK LADISLAV, RANCIROV 51, 58601 RANCIROV, CZ -­‐ 943, 949, 951, 952 ŠKRABÁKOVÁ KATARÍNA, HVIEZDOSLAVOVA 34, 91904 SMOLENICE, SK -­‐ 297 ŠKULTÉTY MARIÁN& HALMO MICHAL, ŠAFÁRIKOVO NÁM. 2, 81102 BRATISLAVA, SK -­‐ 593 ŠLAHŮNKOVI VĚRA A ZDENĚK, RUDIMOV 60, 763 21 SLAVIČÍN, CZ -­‐ 703 ŠPÁNIKOVÁ DANIELA, TOPOĽČIANSKA 25, 851 05 BRATISLAVA 5, SK -­‐ 1201 ŠPERLINGOVÁ EVA, ROKYTNICE 457, 75501 VSETÍN, CZ -­‐ 1130 ŠTADLER PETER, FRANKOVSKÁ 1/E, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 9 ŠŤASTNÁ JANA, BEZDĚČÍN 96, 29301 MLADÁ BOLESLAV, CZ -­‐ 1263 ŠTEFANČINOVÁ DANIELA, NAD LÚČKAMI 33, 84105 BRATISLAVA, SK -­‐ 285 ŠTEFANCOVÁ JANA, PÍLA-­‐RÁZCESTIE 135/2, 900 89 ČASTÁ, SK -­‐ 311, 319, 321 ŠTEFÁNEK JOSEF, SKUHROV 48, 582 41 SKUHROV, CZ -­‐ 1262, 1264 ŠTEFANKOVÁ KATKA, STAVBÁRSKA 16, 94901 NITRA, SK -­‐ 488 ŠTEFEK MARIAN, ŠTUROVA 104, 90033 MARIANKA, SK -­‐ 527, 529 ŠTENGLOVÁ VÁCLAVA, POLITICKÝCH VĚZNŮ 25, 34562 HOLÝŠOV, CZ -­‐ 598 ŠTEPÁNEK PETR, ALEŠOVA 967, 43201 KADAŇ, CZ -­‐ 1284, 1285 ŠTĚPÁNOVÁ MARTINA, KOSTELECKÁ 1827, 54701 NÁCHOD, CZ -­‐ 185 ŠTOLÚNOVÁ VERONIKA, PALÁRIKOVA 181/14, 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, SK -­‐ 893 ŠTRAMBERSKÁ |LENKA, SLATINY 998, 76302 ZLÍN 4, CZ -­‐ 132 ŠTRBÍKOVÁ VERONIKA, BREHOVÁ 421/4B, 91951 ŠPAČINCE, SK -­‐ 1300, 1315 ŠUJANOVÁ KAROLÍNA, KLADRUBSKÁ 398, 34901 STŘÍBRO, CZ -­‐ 6, 7 ŠVECOVÁ LENKA, FARSKÁ 65, 91935 HRNČIAROVCE NAD PARNOU, SK -­‐ 426 ŠVECOVÁ ĽUBICA, BOHDANOVCE NAD TRNAVOU 239, 91909 BOHDANOVCE NAD TRNAVOU, SK -­‐ 920 ŠVECOVÁ VIERA, FRAŇA KRÁĽA 485/1, 94106 KOMJATICE, SK -­‐ 1169, 1171 ŠVEJCAROVÁ ŠÁRKA, ARMÉNSKÁ 13, 62500 BRNO, CZ -­‐ 157 TAVERNARO MARIA ANTONIETTA, VIA DELLA CAVA 27, 38054 TRANSACQUA (TN), IT -­‐ 183 TERNEST ARLETTE, POTAARDESTRAAT 18, 9190 STEKENE, BE -­‐ 1325, 1327 THOMA/KAUREK GABRIELE/SUSANNE, SANDGRUBENWEG 10, 2560 BERNDORF, AT -­‐ 666, 671, 676 THORP J.& DODAN D. & M., BEETHOWENSTRASSE 4, 1000 WIEN KRITZENDORF, AT -­‐ 927 TIBAY NORBERT, PETŐFI 2/C, 2464 GYÚRÓ, HU -­‐ 487, 510, 514 TICHÁ BIANKA, BRATISLAVSKÁ 49/B, 903 01 SENEC, SK -­‐ 415, 419 TICHÁ MONIKA, SMRČEK 38, 59262 NEDVĚDICE, CZ -­‐ 87 TIHELKOVA MONIKA, KOSTELÍK 113, 76361 POHOŘELICE, CZ -­‐ 101 TIMANIK JÁN, OBRANCOV MIERU 19, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA, SK -­‐ 577, 583 TKÁČOVÁ FICOVÁ BEATRICE, ŠAMORÍNSKA 46, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 1155 33 TKACZ SLAWOMIR, TARGOWA 38/48, 90-­‐043 LODZ, PL -­‐ 879 TLAPÁKOVÁ HELENA , ŽIŽKOVA 72, 53006 PARDUBICE 6-­‐SVITKOV, CZ -­‐ 145 TOMEŠKOVÁ NAĎA, 12.DUBNA 98, 69504 HODONÍN, SK -­‐ 574, 586 TOMKAHAZY-­‐HAJEK THOMAS & HELENA, OBERSTOCKSTALL 45, 3470 KIRCHBERG AM WAGRAM, AT -­‐ 779, 780 TOMŠOVÁ MARTINA, ZA ZÁHRADOU 1425, 91321 TRENČIANSKA TURNÁ, SK -­‐ 1352 TOPEL DIRK, ERLENWEG 2, 83700 REITRAIN, DE -­‐ 1375 TOPINKOVÁ LUCIE, JEDLOVÁ 933/10, 18200 PRAHA 8 -­‐ KOBYLISY, CZ -­‐ 233, 1354, 1357 TORDAY MILAN , SVÄTOPLUKOVÁ 28, 902 01 PEZINOK, SK -­‐ 508 TORMOVÁ IVANA, VOJKA NAD DUNAJOM 67, 93031 VOJKA NAD DUNAJOM, SK -­‐ 1033 TÓTHOVÁ ALEXANDRA, ZVONČEKOVÁ 9, 90031 STUPAVA, SK -­‐ 955, 959 TÓTHOVÁ ZUZANA, BOČNÁ 2, KOMÁRNO 94501, SK -­‐ 418, 420 TRÄGNEROVÁ JANA, SOKOLSKÁ 314/13, 41731 NOVOSEDLICE, CZ -­‐ 1094 TREMLOVÁ MONIKA, DNEŠICE 41, 33443 DNEŠICE, CZ -­‐ 933, 935 TREPÁČOVÁ JANA, ZÁHRADNÁ 22/C, 90042 DUNAJSKÁ LUŽNÁ, SK -­‐ 222 TRESKOŇOVÁ BARBORA, NÁM. ĽUDOVÍTA FULLU 1666/17, 01008 ŽILINA, SK -­‐ 275 TRÖSTL -­‐ MAUSETH & TRÖSTL KLAUS , WIENERSTR. 11, 3424 ZEISELMAUER, AT -­‐ 1237, 1239 TSYTOVICH ELENA, KLEJNARSKA 92, 28002 KOLIN, CZ -­‐ 463 TUR JOANNA, SUMMERSGILL ROAD 42, LA1 2RT LANCASTER, GB -­‐ 469 TUREČKOVÁ PETRA, KVĚTNOVÁ 152, 26711 VRÁŽ, CZ -­‐ 900 TVRDÁ NIKOLA, TYRŠOVA 621, 76805 KORYČANY, CZ -­‐ 61 TVRDÁ ŠÁRKA, V KNĚŽÍVCE 238, 25267 TUCHOMĚŘICE, CZ -­‐ 133 ŤAŽKÁ ZUZANA, NÁMESTIE HRANIČIAROV 20, 85103 BRATISLAVA, SK -­‐ 889 UHROVÁ GABRIELA, BÍLOVICKÁ 60, 61400 BRNO, CZ -­‐ 774 UMRIAN MARIAN, RECA 212, 92526 RECA, SK -­‐ 130 UNGEROVÁ EVA, CHARVATSKÁ 17, 612 00 BRNO, CZ -­‐ 1203 UNTERRAINER ULRIKE, SIEDLUNG NEUGEBÄUDE 2/28, 1110 VIENNA, AT -­‐ 720 URBÁNKOVÁ MICHAELA, STŘÍBSKÝ MLÝN 142 E, 664 91 IVANČICE, SK -­‐ 387 URGOŠOVÁ ERIKA, TRSTENÁ NA OSTROVE 93, 93004 BAKA, SK -­‐ 478, 484, 495 UVÁČIKOVÁ GABRIELA, TEHELNÁ 12, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 258 VACCARONI MARCO, VIA FIUME 63, 30171 VENEZIA MESTRE, IT -­‐ 1089 VÁCHOVÁ MARCELA, TŘEBECHOVICKÁ 945, 19014 PRAHA KLÁNOVICE, CZ -­‐ 115, 128 VÁCHOVÁ TEREZA, NÁM. MÍRU 20, 12000 PRAHA 2, SK -­‐ 267 VADKERTI BARBORA, MOYZESOVA 29, 94901 NITRA, SK -­‐ 1176 VAGEROVÁ VLASTA, FISCHEROVA 34, 77900 OLOMOUC, SK -­‐ 60 VAGNEROVÁ ĽUBICA, KARMÍNOVÁ 1068/1, 010 03 ŽILINA, SK -­‐ 1056 VAJDA RICHARD, HAGAROVA 21, 83151 BRATISLAVA, SK -­‐ 429 VAJSOVÁ MIROSLAVA, LIMBOVÁ 29, 974 09 BANSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 69 VALENTINOVÁ VERONIKA, TRNAVSKÁ 23, 83104 BRATISLAVA, SK -­‐ 912 VALENTOVÁ VIERA, ŽELEZNIČNÁ 93, 90027 BERNOLÁKOVO, SK -­‐ 1013, 1039 VANERKOVÁ ZUZANA, TUPOLEVOVA 2, 851 01 BRATISLAVA, SK -­‐ 613 VAŇKOVÁ ALENA, LUČNÍ 490/16, 691 53 TVRDONICE, CZ -­‐ 253 VAŇOCHOVÁ KRISTINA, KOZARE 14, 90081 ŠENKVICE, SK -­‐ 235 VÁŇOVÁ ADÉLA, POD DĚVÍNEM 6, 15000 PRAHA 5, CZ -­‐ 1097, 1098, 1101, 1102, 1110 VARADY VERONIKA, JABLOŇOVÁ 29, 37006 ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZ -­‐ 688 VARGA BRANISLAV A DRAHOMIRA, KODALYOVÁ 13, 94901 NITRA, SK -­‐ 171, 178 VARGONČÍK DENIS, PRIEHRADNÁ 19, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 573 VARGOVA DENISA, ROBOTNICKA 20, 90066 VYSOKA PRI MORAVE, SK -­‐ 435 VARGOVÁ KATARÍNA, LIPNICÁ 386/97, 90042 DUNAJSKÁ LUŽNÁ, SK -­‐ 325, 336 VAROUSOVÁ IVANA, OLDŘICHOV 45, 39701 PÍSEK, CZ -­‐ 728 VAŠKOVÁ ZDEŇKA, FR. BARTOŠE 595, 76001 ZLÍN, CZ -­‐ 422, 427, 430 VAVEROVÁ TEREZA, VRCHLICKÉHO 1748, 66434 KUŘIM, CZ -­‐ 1126 VAVROVÁ MICHAELA, BERNOLÁKOVA 75, 92042 ČERVENÍK, SK -­‐ 1151 VČELKOVÁ VLADIMÍRA, FISCHEROVA 698/18, 77900 OLOMOUC, CZ -­‐ 1105 VENGLARČÍKOVÁ JULIANA, VIKTORINOVA 11, 919 26 ZAVAR, SK -­‐ 225, 229, 1242 VENGLÁŘOVÁ PAVLA, GRUZÍNSKÁ 19, 326 00 PLZEŇ, CZ -­‐ 794, 797 VEPŘKOVÁ EVA, SUDKOV 238, 78821 SUDKOV, CZ -­‐ 1308, 1309 VEREŠOVÁ ELENA, OSADNÁ 8, 83103 BRATISLAVA, SK -­‐ 1085 VESELSKÝ OTTO, M.NEŠPORA 25, 908 51 HOLÍČ, SK -­‐ 752 VETRÍKOVÁ MAGDALÉNA, ROVINKA 684, 90041 ROVINKA, SK -­‐ 982, 994 VEVERA RICHARD, U RYBNÍKA 9, 58601 JIHLAVA, CZ -­‐ 227, 228 VEVERIČÍKOVÁ MONIKA, POLSKA 11, 12000 PRAHA, CZ -­‐ 755 VICENIK CHRISTINE, HAUPTPLATZ 18/18, 2320 SCHWECHAT, AT -­‐ 968 VIDECKÁ VLADANA, HOVĚZÍ 214, 75601 HOVĚZÍ, CZ -­‐ 1017 VIKTOR RÓBERT, DÓZSA GYÖRGY 6, 3291 VÁMOSGYÖRK, HU -­‐ 928 VIKTOŘÍKOVÁ JARMILA, ZÁLEŠNÁ IV. 1161, 76001 ZLÍN, CZ -­‐ 876 VILENSKAYA ANASTASIA, MARSHALA NOVIKOVA 1-­‐1-­‐250, 197349 ST. PETERSBURG, RU -­‐ 1129, 1131 VISKUP MARTIN, SNP 302/49, 91904 SMOLENICE, SK -­‐ 296, 307 VLČKOVÁ ANITA, VOLETINY 57, 54103 TRUTNOV, CZ -­‐ 385, 833 VLČKOVÁ ANNA, DRÁŽNÍ 292/4, 15900 PRAHA 5, CZ -­‐ 827 VOBORNÍKOVÁ MARTA, NA VALECH 12, 16000 PRAHA 6, CZ -­‐ 812, 813 VODZINSKÝ VLADIMÍR, ČERVEŇOVA 1320/9, 811 03 BRATISLAVA, SK -­‐ 831 VOJKOVSKÁ KRISTÝNA, KUNČIČKY U BAŠKY 162, 73901 BAŠKA, CZ -­‐ 63, 74 VOJTKOVÁ HANA, SOKOLOVSKÁ 522/23, 50002 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ -­‐ 348 VOKÁLKOVÁ DANIELA, NEŠKAREDICE 44, 28401 KUTNÁ HORA, CZ -­‐ 1157, 1165, 1167, 1173 VOLÁROVÁ ANASTÁZIA, JILEMNICKÉHO 1189, 90101 MALACKY, SK -­‐ 750 VOLFOVÁ ADRIÁNA, SLAMENÍKOVA CESTA I/167, 96801 NOVÁ BAŇA, SK -­‐ 73 VOLFOVÁ EVA, RUDOLFOVSKÁ 159, 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE, SK -­‐ 360 VOLSKÁ VERONIKA, DOLNÍ ŘASNICE 13, 46401 DOLNÍ ŘASNICE, CZ -­‐ 397 VRANÁ GABRIELA, LHOTA U STŘÍBRA 24, 349 01 STŘÍBRO, CZ -­‐ 120 34 
Download

Medzinárodná výstava psov