Slovenský klub chovateľov a priateľov ČRT
EURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA
EUROPEAN SPECIAL
BLACK RUSSIAN TERRIERS SHOW
Viničné 29.05.2014
Štvrtok/ Thursday
Judge/rozhodca: Katalin RADVÁNSZKY /H/
www. blackterrier.sk
Príjem psov / Entering the dogs
Posudzovanie v kruhoch / Judging in the ring
Súťaže/ Final competitions
10,30 hod
12,00 hod
Triedy / Classes
Trieda šteniec/ Minor puppy
od kompletného očkovania do 6 mesiacov /
Correctly moculated up to 6 months
6 – 9 mesiacov / months
9 – 18 mesiacov/ months CAJC
15 – 24 mesiacov/ months
od 15 – mesiacov/ 15 months and older
od 15 - mesiacov ( pracovný certifikát) ,
15 months and older / FCI working
certificate compulsory
od 15 mesiacov ( potvrdenie o šampionáte)
from 15 Monate ( Championship certificate
compulsory )
s titulom ICH, CH, KV, Víťaz Slovenska
With titles Club Winner, Nation. Winner,
CH, ICH
od 7 rokov/ 7 years and older
Trieda dotastu/ Puppy
Trieda mladých / Junior
Trieda stredná / Intermediate
Trieda otvorená / Open
Trieda pracovná / Working
Trieda šampiónov/ Champion
Trieda čestná / Honour
Trieda veteránov / Veteran
Tituly a čakateľstvá / Titels and certificates
CAJC – CAC – Reserve CAC - Víťaz plemena BOB/ Best of Breed
Víťaz Európskej špeciálnej výstavy 2014 ( pes, suka ) - European special show winner 2014
Súťaže/ Competitions
Najkrájší pár psov – Chovateľská skpupina – Junior Handling – dieťa a pes
Best couple – Breeder´s group – Junior Handling, Child and Dog
Uzávierka 30.04. 2014
Deadline - 30.04.2014
Výstavne poplatky
za 1. psa
za každého ďalšieho
súťaže
trieda dorastu a veterán
trieda šteniec a čestná
first dog
any additional dog
competitions
minor puppy and veteran
puppy and honour
BANK: VÚB – Pezinok
Názov účtu: SKCHaP – ČRT
Č.ú. 2263094554/0200
IBAN: SK 58 0200 0000 0022 63094554
SWIFT: SUBASKBX
Kontakt: Soňa Heldová 00421 903 959 476
Contact: Lucia Heldova 00421 904 398 355
EUR 35
EUR 30
EUR 10
EUR 15
EUR 15
mail: [email protected]
mail: [email protected]
Európska špeciálna výstava čiernych ruských teriérov
Viničné 29.05.2014
Plemeno/Breed
Trieda šteniat
Minor puppy
Pohlavie/SEX
Pes/ Male
Suka/ Female
Trieda mladých
Junior class
Trieda dorastu
Puppy
Tr.stredná
Tr. Otvor.
Tr. Pracovná
Tr. Šampiónov
Tr. Čestná
Tr. Veteránov
Intermediate
Open
Working
Champion
Honour
Veteran
Pes musí dosiahnuť vek pre zaradenie do príslušnej triedy minimálne deň pred dňom vystavovania!
Meno psa
Name of dog
Plem. Kniha a číslo zápisu
Stud book &reg. number
Otec psa
Sire
Matka psa
Dam
Chovat
Breeder
Majiteľ
Owner
Adresa ulica
Street
Páry
Couples pes/male
Chovateľska skupina
Breeder´s group
Dieťa pes
Child and dog
Junior handling
9-13 rokov/ Jahre
Junior handling
14 – 17 rokov
e-mail:
Narodený
Born
tel:
e- mail:
Mesto
Town
Čip
Chip
Krajina
Country
PSČ
ZIP
Súťaže / Competitions
suka/female
Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku! K prihláške priložte fotokópiu preukazu o pôvode psa! Pre
Zaradenie do triedy pracovnej priložte kópiu medzinárodného pracovného certifikátu a do triedy šampiónov
Kópiu diplomu! Prihlášku vyplňte strojom alebo paličkovým písmom.
Fill in a separate entry form for each dog! Please attach a copy of pedigree! For entering to working class, please
enclose a copy of the international working certificate, or a copy of the championship diploma for entring to
champion class!
Prihlášky zasielajte na adresu: Soňa HELDOVÁ
Modranská 26
902 01 VINOSADY
SLOVAKIA
e-mail: slovak/russian: [email protected] english/german: [email protected]
Download

Slovenský klub chovateľov a priateľov ČRT