1
Obsah
Adresár funkcionárov SKCHJ
3
Z činnosti Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov v roku 2012
4
Ekonomické zhodnotenie činnosti klubu za rok 2012
5
Správa dozornej rady SKCHJ za rok 2012
6
Správy poradcov chovu za rok 2012
6
Plemenná kniha jazvečíkov za rok 2012
9
Správa výcvikára za rok 2012
22
Klubové farbiarske skúšky (FD) jazvečíkov
23
Klubové duričské skúšky (SD) jazvečíkov
24
Medzinárodné duričské skúšky jazvečíkov
26
Memoriál Františka Sigeta
27
Klubové skúšky
29
Medzinárodné skúšky v brlohárení jazvečíkov a MFV – výsledková listina
30
Medzinárodné skúšky v brlohárení - výsledková listina
37
Správa matrikára
38
Zoznam členov SKCHJ
39
Klubové výstavy v roku 2012 - výsledky
51
Kalendár klubových podujatí na rok 2013
56
Kalendár kynologických podujatí SPZ na rok 2013 (vybrané druhy skúšok)
56
WUT podujatia v roku 2012
58
WUT podujatia v roku 2013
60
Informácie zo spravodaja Nemeckého klubu jazvečíkov
61
Správa zo zasadnutia WUT v Ríme
64
Príspevky – Z pera našich členov
66
Informujeme (poplatky, čipovanie psov, podmienky chovnosti, zmena predpisov)
68
Poriadok pre udeľovanie klubových šampiónov krásy, kluboví šampióni 2012
70
Propozície na chovné skúšky a SHOJ v Dvoriankach
71
Propozície na špeciálnu výstavu jazvečíkov v Dvoriankach
72
Vyhodnotenie práce jazvečíkov na skúškach v roku 2012
73
Katalóg chovných psov a súk 2012
78
Zoznam chovných súk 2012
90
2
Adresár funkcionárov SKCHJ
Predseda
Ing. Štefan Štefík
Š. Králika 27, 841 08 Bratislava
B-02/64774614, 0903/708742
Z-02/52495474, [email protected]
Podpredseda a hlavný poradca chovu
MVDr. Vladimír Piskay
Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany
Podpredseda a poradca chovu pre jazvečíky
hrubosrsté štandardné
Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
D. Ertla 1450/7, 960 01 Zvolen
0905/722247
[email protected]
B-045/5350375, 0903/531518
[email protected]
Tajomník
Martin Zachar
Hrnčiarska 9, 935 05 Pukanec
Poradca chovu pre jazvečíky všetkých rázov
okrem hrubosrstých štandardných
Ing. Ján Dobšinský
Podjavorinskej 20, 984 01 Lučenec P
0907/754701
[email protected]
B- 047/4333690, 0903/515211
[email protected]
Ekonóm
Ing. Marián Kováč
Mankovce 18, 951 91 Hosťovce
0915/630125
[email protected]
Matrikár
Roman Baláž
Ivana Krasku 1767/18, 960 01 Zvolen
0905/564581
[email protected]
Výcvikár
Ing. Martin Kováč
Pribinova 10, 901 01 Malacky
0905/339110
[email protected]
Tlačový referent
Viera Močková
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Z-02/57203321, [email protected]
0910/707083, [email protected]
Predseda DR
Ing. Baltazár Molnár
925 92 Kajal 532
B-031/7811722, Z-031/7802301, 0905/786917
[email protected]
Členovia DR
Vladimír Vidlička, 919 22 Majcichov 329
Ivan Miadok, Exnárova 41, 985 59 Vidiná
033/55823214
047/4370370, 0902/360803
3
Z činnosti Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov v roku 2012
Martin Zachar, tajomník
Rok 2012 sa niesol v znamení konferencie klubu,
ktorá sa uskutočnila 18. marca v Galante. Na konferencii klubu sa zúčastnilo 72 členov klubu. Konferencia klubu priniesla okrem iných aj zmenu vo výbore
klubu, kde zo zdravotných dôvodov nekandidoval na
ďalšie volebné obdobie doterajší hlavný poradca
chovu p. Peter Psotný a jeho agendu a funkciu prevzal po konferencii MVDr. Piskay, pričom poradcom
chovu pre hladkosrsté, dlhosrsté, všetky trpasličie
a králičie jazvečíky sa stal Ing. Ján Dobšinský. Ako
nového člena do výboru klubu zvolili na konferencii
členovia klubu Romana Baláža zo Zvolena, ktorý je
známy ako majiteľ chovateľskej stanice jazvečíkov
hladkosrstých „Dominant instinct“. Novozvolený člen
výboru bude zastávať neľahkú funkciu matrikára
klubu. Okrem voľby členov nového výboru klubu
odznelo v diskusii mnoho návrhov a postrehov členov klubu týkajúcich sa samotného chovu, výcviku či
skúšok jazvečíkov, ale aj k celkovej situácii
v slovenskej poľovníckej kynológii. Najviac starostí
s prípravou konferencie mal B. Molnár, ktorému
patrí za zorganizovanie konferencie naše poďakovanie. Tiež naše, resp. moje poďakovanie za prácu vo
výbore klubu patrí p. Petrovi Psotnému. Nechcem
mu ďakovať za prácu v klube, pretože pevne verím,
že jeho zdravotný stav mu umožní, aby pokračoval
v jeho chovateľskej a klubovej činnosti a naďalej sa
budeme stretávať na rôznych klubových akciách.
Tretie a zároveň aj posledné zasadnutie výboru
v roku 2012 sa uskutočnilo v Zlatých Moravciach,
kde sa výbor klubu zaoberal:
- Žiadosťou Ing. Dobšinského o rezignáciu na funkciu člena výboru,
- zhodnotením klubových skúšok uskutočnených
v roku 2012,
- stavom príprav klubových akcií,
- návrhom klubových akcií na rok 2013,
- prekladom skúšobných poriadkov pre MSBL,
MŠFSJ, MDSJ na schválenie v FCI,
- webovou stránkou klubu - poveril MVDr. Piskaya
rokovať s novým správcom stránky,
- žiadosťami o rozšírenie kvalifikácie rozhodcu pre
exteriér od M. Uhlíkovej a F. Homolu
- prípravou odovzdania agendy poradcu chovu Ing.
Dobšinskému (od MVDr. V. Piskaya),
- možnosťou založenia DNA databázy chovných
jedincov,
- možnosťou sponzoringu firmy Royal Canin za
reklamu na stránke klubu formou umiestnenia loga tejto firmy na webovej stránke klubu,
- povinnou písomnou žiadosťou o odporúčanie na
párenie pre chovateľov.
Okrem toho je stále možnosť stretnutia pre členov
klubu alebo len priaznivcov plemena jazvečík pri
rôznych klubových akciách. Verím, že v tomto roku si
nájde čas na členskú schôdzu čo najviac členov klubu, a svojou účasťou potvrdia, že plemeno jazvečík
im nie je ľahostajné. Okrem toho je pre členov
a priaznivcov pripravená pre rok 2013 nová klubová
akcia a to Klubové dni, ktoré sa uskutočnia v Bienskej
doline pri Zvolene. Akcia sa plánuje ako dvojdňová,
pričom v prvý deň bude okrem spoločenského stretnutia pripravená pre záujemcov možnosť precvičiť
vášho psíka v disciplíne odvaha v diviačom oplôtku.
Na druhý deň sa uskutoční klubová výstava jazvečíkov. Dúfam, že táto akcia sa stretne u členov klubu
s pozitívnym ohlasom a zúčastní sa jej čo najviac
členov, aby v budúcnosti napevno zakotvila
v kynologickom kalendári čo najväčšieho počtu jazvečíkarov.
Na záver správy chcem popriať členom klubu veľa
chovateľských, kynologických či výstavných úspechov. Nám, pre ktorých je jazvečík predovšetkým
pracovným psom, veľa „vybrlohárených“ líšok či kún,
vyhľadaných a nahnaných diviakov, či veľa úspešných
dohľadávok.
Výbor klubu chovateľov jazvečíkov zasadal v roku
2012 trikrát.
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo v Bratislave, na ktorom sa výbor klubu zaoberal predovšetkým:
- Prípravou konferencie klubu
- Povinným čipovaním šteniat
- Návrhom rozhodcov na klubové akcie
- Príspevkom pre štartujúceho na Veľkej cene pre
brloháre v Nemecku (schválil príspevok 250 €)
- Návrhom na zmenu podmienok pre zaradenie do
chovu
- Návrhom zástupcov do kynologickej rady SPZ
- Návrhom zástupcu na snem SPZ
- Návrhom kandidáta do výboru klubu – matrikára
Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v Galante pred konaním konferencie klubu, kde sa výbor klubu zaoberal:
- Návrhom pracovného predsedníctva,
- návrhom zloženia návrhovej, mandátovej
a volebnej komisie,
- poveril vedením konferencie MVDr. V. Piskaya.
Jazvečíkom zdar!
4
Ekonomické zhodnotenie činnosti klubu za rok 2012
Ing. Marián Kováč, ekonóm
Vážení členovia klubu!
Skončil sa rok 2012, preto som opäť pripravil prehľad
čerpania klubových finančných prostriedkov. Začínali
sme s 960,09 eurami v hotovosti a 20 161,10 eurami
na bankovom účte, spolu 21 121,19 eur. Rok sa
skončil s 2484,16 eurami v hotovosti a 20 641,78
eurami na bankovom účte. Spolu to bolo 23 125,94
eur. Tento nárast spôsobila najmä skutočnosť, že
dotácia z ústredia SPZ prišla v roku 2012 dvakrát, a to
za rok 2011, a aj za rok 2012.
Vývoj ostatných položiek rozpočtu môžete posúdiť
z nasledujúcej tabuľky:
Príjmy v roku 2012
členské
zápisné
odporúčanie na párenie
ostatné (uchovnenie, nadpočetné
štence, výnimky, dotácie)
kreditný úrok
klubové akcie a chovné zvody
spolu
Výdavky v roku 2012
réžia
bankové poplatky
poštovné
klubové akcie
4229,96
690,00
201,00
1455,60
21,14
3606,00
10203,70
Pod pojmom réžia sa skrývajú známky pre kolektívnych členov, tlačivá, prevádzka internetovej stránky,
rozhodcovské tabuľky na naše akcie, ostatné je tlač
spravodajcu a malé platby.
472,99
113,33
725,80
4529,70
ostatné
2357,12
spolu
8198,94
obdobie. Mnohí si nepamätajú, na koľko rokov majú
uhradené, dožadujú sa zasielania upomienok z mojej
strany s odôvodnením, že majú svojich starostí dosť,
a nie aby si sledovali aj to, dokedy sú členmi. Lenže
svoje starosti mám aj ja, a nie som ochotný na seba
preberať povinnosti iných. Preto znova navrhujem
urobiť si poznámku do kalendára na december, prípadne na tento účel urobiť v banke trvalý príkaz.
Ešte k výške platieb – sú zverejnené na internete a aj
v klubovom spravodajcovi. Ani jedna platba nie je
v desatinných číslach, ale niektorí členovia majú radi
konverzný kurz a platby prepočítavajú zo slovenských korún, ako je zrejmé z tabuľky, riadok členské.
Asi budeme nútení zverejniť ich mená. Tento problém sa snažím riešiť už niekoľko rokov, ale bezúspešne.
Aj keď táto časť môjho príspevku nie je úplne
o vedení klubových peňazí, musím podrobne popísať
systém mojej spolupráce s matrikárom. Vaše platby
za zápisné a členské zaevidujem a každý mesiac zasielam zoznam platiteľov matrikárovi. Ten nových
členov zaeviduje a starým predĺži členstvo. Ja členom
neposielam žiadne doklady (členský preukaz, potvrdenie o členstve pre rôzne účely). Preto sa so žiadosťou o podobné služby obracajte na matrikára.
Znovu mám aj neidentifikované platby platené na
pobočkách, alebo nečitateľné doklady. Každý člen
má svoje číslo pridelené matrikárom. Treba ho používať, predídeme nezrovnalostiam.
Na úhradu poplatkov máme účet 31242176/0900,
pre platby zo zahraničia IBAN Code: SK04 0900 0000
0000 3124 2176 GIBA SKBX
Prajem všetkým úspešný rok 2013.
Na objasnenie uvádzam dosiahnutý výsledok na klubových akciách:
klubová výstava Bratislava
+118,00
špeciálna výstava Sielnica
+264,00
MSBLJ
+520,06
MFS (reprezentácia klubu)
-210,00
KFDJ
-135,49
KSDJ
-753,24
MDSJ
-1147,64
Tak ako každý rok chcem poďakovať všetkým členom, ktorí sa podieľali na organizovaní akcií vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár, ako aj tým,
ktorí si honorár prevzali, pretože v porovnaní
s odvedenou prácou bol skutočne nízky.
Peniaze sú vedené formou jednoduchého účtovníctva v peňažnom denníku a v analytickej evidencii
podľa druhu platieb. Snažím sa, aby som v hotovosti
držal čo najmenej peňazí, avšak po rôznych akciách
sa mi to nedarí, keďže sa na nich vyberá spravidla
veľká suma. Iné akcie sú zas na hotovosť náročné,
takže tieto problémy zatiaľ zvládam. Aj tak chcem
požiadať členov, aby v čo možno najväčšej miere
zasielali platby na účet. Preberanie peňazí na pošte
mi vzhľadom k zamestnaniu a k všeobecne známej
situácii na pošte (dlhé rady a rôzne individuá) komplikuje život. Ďalej chcem vyzvať členov k väčšej zodpovednosti pri úhrade členských poplatkov na ďalšie
5
Správa dozornej rady SKCHJ za rok 2012
Ing. Baltazár Molnár, predseda DR SKCHJ
P
ráca dozornej rady sa sústreďovala na dohľad nad dodržiavaním stanov klubu
a všeobecne platných predpisov. Predseda
dozornej rady sa zúčastňoval zasadnutí výboru klubu, ktoré sa uskutočňovali najmä pri klubových
podujatiach, za dostatočnej účasti členov výboru. Na
výborových schôdzach sa riešili aktuálne problémy
klubu na úseku financií, chovateľskom, kynologickom, ako aj otázky organizačného a personálneho
charakteru. Obsah rokovaní výboru je zápisnične
podchytený v zápisniciach, ktoré sú doručované
všetkým členom výboru a predsedovi DR. Informácia
o dianí v klube je zabezpečená pre členskú základňu
cestou klubového Spravodajcu.
Všetky klubové podujatia – výstavy, chovné zvody,
skúšky – boli v roku 2012 zorganizované na dobrej
úrovni.
V roku 2012 z pohľadu finančných tokov sa podarilo
zabezpečiť plusový hospodársky výsledok. Prispeli
k tomu aj KVJ Bratislava +118 €, MSBLJ +520,06 €
a ŠKVJ Sielnica +264 €. Najväčšia strata bola zaznamenaná na MDSJ, a to 1147,64 € a na KDSJ 753,24 €.
Vieme, že tieto skúšky sú finančne veľmi náročné
a plusový hospodársky výsledok by sa dal na nich
dosiahnuť len výrazným zvýšením štartovného, čo
nie je v záujme klubu.
Treba sa poďakovať tým členom klubu, ktorí svojimi
sponzorskými príspevkami, svojím voľným časom a
organizačnými schopnosťami prispeli k zorganizovaniu uskutočnených podujatí.
Finančná evidencia klubu je vedená dôsledne
a prehľadne. Stav finančných
prostriedkov
k 1.1.2012 v pokladni bol 960,09 € a peňažnom ústave 20 161,10 €. Ako je vyššie uvedené, v roku 2012
sa dosiahol plusový hospodársky výsledok 2004,76 €
€, v dôsledku čoho k 31.12.2012 je v pokladni
2484,16 € a v peňažnom ústave 23 125,94 €. Tento
stav súhlasí so stavom v peňažnom denníku. Neboli
zistené závažné nedostatky vo vedení účtovnej evidencie. Zistené drobné nedostatky boli odstránené
pri kontrole. Treba, aby predseda klubu podpisoval
jednotlivé finančné doklady.
Evidencia poradcov chovu je vedená správne
a dôsledne. V evidencii členstva sú určité problémy
z pohľadu včasnej aktualizácie, ale veríme, že permanentným prístupom matrikára klubu sa tieto nedostatky odstránia.
Dozorná rada neobdržala žiadne sťažnosti členov
klubu, ktoré by mala riešiť.
Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým
členom klubu za dôstojnú reprezentáciu klubu, prezentovanie našich jazvečíkov na podujatiach doma,
ale aj v zahraničí a zaželal vám veľa chovateľských
a osobných úspechov.
SPRÁVY PORADCOV CHOVU ZA ROK 2012
Správa poradcu chovu pre jazvečíky hrubosrsté štandardné
Ing. Miroslav Stanovský, CSc., podpredseda a poradca chovu
V chovateľskom roku 2012 sa u nášho plemena zaznamenalo spolu 53 vrhov , z ktorých bolo v plemennej
knihe zaevidovaných 267 šteniat. V porovnaní s ostatnými rokmi je to určitý pokles, no v porovnaní s inými
plemenami poľovných psov, najmä stavačov, nie je až taký markantný.
V súčasnosti evidujem 63 chovných psov a 196 súk. Na tomto mieste považujem za potrebné uviesť, že suka
môže byť v chove do veku 8 rokov, pes do veku 10 rokov. Stále viac chovateľov žiada odporúčanie na párenie
pre suky staršie ako do uvedeného veku. Neviem, či je to neznalosť chovateľského poriadku alebo skúška poradcu chovu, či dátum narodenia suky náhodou neprehliadne. Výbor klubu jednoznačne podporuje názor, že
vzhľadom na dostatočný počet chovných jedincov netreba staršie jedince v chove evidovať. Znamená to, že
každoročne nám z chovu určitý počet chovných súk, ale aj chovných psov z chovu odchádza. Avšak počet
nových jedincov , ktoré sú každý rok do chovu zaradené, sa prakticky úbytku vyrovná.
Vzhľadom na pomerne širokú chovnú základňu sa snažím, aby psy boli na párenie prideľované pokiaľ možno
rovnomerne. Zo strany majiteľov chovných súk bol za vlaňajší rok najväčší záujem o párenie Indusom
z Kršťanskej záhrady a Gardfieldom Kršlenica.
Z celkom pochopiteľných dôvodov sa chovatelia z oblasti východného Slovenska snažia získať na párenie psov,
za ktorými netreba cestovať ďaleko. Tým pádom vzniká chovateľská základňa, ktorá je určitým spôsobom izo-
6
lovaná od ostatných línií, ktoré na Slovensku máme. Považujem to za určité negatívum, ktorým sa budeme
musieť na chovateľskej rade alebo výbore klubu zaoberať.
Za kladnú považujem skutočnosť, že sú chovatelia, ktorí neváhajú dať finančné prostriedky aj na cestu
a párenie v zahraničí. Pravda, ide predovšetkým stále o tých istých, no aj to považujem za prínos.
Prajem vám všetkým veľa pevného zdravia, pohody a najmä chovateľských úspechov.
Správa poradcu chovu pre jazvečíky všetkých rázov, okrem hrubosrstých štandardných
MVDr. Vladimír Piskay, podpredseda a hlavný poradca chovu
Jazvečík hladkosrstý štandardný
V roku 2012 bol u tohto plemena oproti roku 2011 mierny pokles počtu vrhov - 11 (12 v roku 2011) a takisto
mierny pokles počtu zapísaných šteniat - 48 šteniat (52 v r. 2011). V chove bolo využitých 9 psov, 1x import z
PL, 1x import z ČR, 1x import z Nórska, 1x import z Maďarska, 2 psy zo slovenského chovu a 3x bolo uskutočnené zahraničné párenie v ČR. Najvyužívanejším plemenníkom bol slovenský odchov Aston Martin Dominant
instinct – 4 vrhy a 14 zapísaných šteniat, ďalej z ČR importovaný Alan Amber Twine – 2 vrhy a 13 zapísaných
šteniat. Chov hladkosrstých štandardných jazvečíkov je stabilizovaný, s dostatočnou chovnou základňou, v
oboch farebných varietách, začína sa objavovať aj farba hnedá s pálením. V roku 2012 bol uchovnený 1 pes
(import z ČR) a 3 sučky (SR), privezené boli 2 psy a 2 sučky z ČR.
Počet odpo- Počet
rúčaní
párení
Počet
vrhov
Narodených
šteniat
Zapísaných
šteniat
Spolu šteniat
psy
suky
psy
suky
19
16
11
30
21
28
20
51
48
Leon - Czuk Hodówla Myslinów SPKP 6813/05
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Eidy Maholánsky les
6811/06
1
1
Alan Amber Twine
SPKP 6937/08
5
3
2
12
3
10
3
15
13
Mery Rožňavská perla
7052/11
1
1
1
7
2
5
2
9
7
Asta zo Salmoša
6993/10
2
2
1
5
1
5
1
6
6
Adela Prievidza
6807/07
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Ika Rožňavská perla
6943/09
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Revestreken´s Hauk
SPKP 7029
1
1
1
4
4
4
4
8
8
Magie z Kmetónyho dvora
7051/11
1
1
1
4
4
4
4
8
8
Aston Martin Dominant instinct SPKP 7113/11
5
5
4
9
5
9
5
14
14
Duvadírtó Fella
7086/10
2
2
1
2
1
2
1
3
3
Jessy Rožňavská perla
6981/09
1
1
1
1
0
1
0
1
1
Lusy Rožňavská perla
7022/11
1
1
1
5
2
5
2
7
7
Jola z Heneberk
7030/10
1
1
1
1
2
1
2
3
3
Töpszli Dakszli Gelse
SPKP 6671/02
2
2
1
0
3
0
3
3
3
Cessy Prievidza
6975/09
2
2
1
0
3
0
3
3
3
Argonaut Goldiana
Člp 84914/12
1
1
1
4
1
4
1
5
5
Mystery Fino Bohemia
6939/09
1
1
1
4
1
4
1
5
5
Damian Felicite Moravia
Člp 78055/10
1
1
1
0
2
0
1
2
1
Dundee z Moravského vikýře
7054/11
1
1
1
0
2
0
1
2
1
Gilbert C. of Silvetta origin
Člp 61067/03
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Alex Amber Twine
6936/10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Ziko z Forgácsovho hradu
SPKP 7077
1
1
1
1
3
1
3
4
4
Zora z Forgácsovho hradu
7079
1
1
1
1
3
1
3
4
4
Bily z Moravského vikýře
Člp 75510/09
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Abigail Amber Twine
6985/09
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Spolu
7
narodených zapísaných
Jazvečík dlhosrstý štandardný
V roku 2012, žiaľ, pokračoval pokles vrhov a bol zapísaný len jeden (4 v r. 2011, 6 v r. 2010), zapísaných 6 šteniat (18 v r. 2011 a 23 v roku 2010). Chovateľ páril sučku v ČR s veľmi kvalitným psom. Máme úzku chovateľskú základňu. V roku 2012 bola uchovnená len 1 sučka (SR), privezené boli 2 sučky z ČR.
Počet
Počet Narodených Zapísaných
Počet párení
odporúčaní
vrhov
šteniat
šteniat
psy
suky
psy
Spolu šteniat
suky narodených zapísaných
Spolu
1
1
1
3
3
3
3
6
6
Derrick du Chene Daniele
Člp 77649/09
1
1
1
3
3
3
3
6
6
Fortuna Fa-dy
6952
1
1
1
3
3
3
3
6
6
Jazvečík hladkosrstý trpasličí
V roku 2012 výrazný pokles počtu vrhov aj zapísaných šteniec oproti roku 2011 - 3 vrhy (8 v r. 2011) a 8 šteniat
(28 v r. 2011). Jeden vrh je po importovanom jedincovi z Maďarska, jeden po importovanom jedincovi z ČR a 1
párenie sa uskutočnilo v zahraničí (ČR). Uchovnená bola 1 sučka (import z ČR), dovezené 2 psy a 4 sučky z ČR.
Počet
Počet Narodených Zapísaných
Počet párení
odporúčaní
vrhov
šteniat
šteniat
psy
suky
psy
Spolu šteniat
suky narodených zapísaných
Spolu
4
3
3
5
3
5
3
8
8
Fianna Piccolo Atlas
SPKP 6517/11
2
1
1
2
2
2
2
4
4
Kisjeszeni Flirt
6516/10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Rose Duracel-Dax
6485/10
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Jaguár z Poodří
ČLP 75745/09
1
1
1
2
0
2
0
2
2
Lola z Poodří
6468/11
1
1
1
2
0
2
0
2
2
Cairo z Malcova mlýna
SPKP 6424/09
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Cashira Red Black Bohemia
6426/09
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Jazvečík dlhosrstý trpasličí
V roku 2012 sa zastavil pokles vrhov aj zapísaných šteniat, boli zapísané 3 vrhy (2 v r. 2011) a 9 šteniat (3 v r.
2011). Všetky vrhy sú zo zahraničného párenia v ČR. V roku 2012 bol uchovnený 1 pes (import z ČR) a 2 sučky
(SR), privezený bol 1 pes a 1 sučka z ČR.
Počet
Počet
odporúčaní párení
Počet Narodených
vrhov
šteniat
Zapísaných
šteniat
psy
suky
psy
suky
Spolu šteniat
narodených zapísaných
Spolu
4
4
3
8
6
6
3
14
9
Dominic Eupatrid
Člp 68175/06
1
1
1
4
4
2
2
8
4
Chanel Južný dvor
6660/09
1
1
1
4
4
2
2
8
4
Romeo vom Benthener Forst
ČLP 73983/08
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Cita ze Stoupovy chaloupky
6740/10
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Oran z Bílé chalupy
ČLP 72200/08
1
1
1
3
1
3
0
4
3
Uxi Klamap Debra
6751/11
1
1
1
3
1
3
0
4
3
Falco z Lopenických kopců
ČLP 71407/08
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Betty zo Srnčej doliny
6744/12
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
Jazvečík hrubosrstý trpasličí
V roku 2012 bol zapísaný rovnaký počet vrhov aj šteniat ako v roku 2011 - bolo zapísaných 7 vrhov (7 v roku
2011), 28 šteniat (28 v roku 2011). Štyri párenia sa realizovali na Slovensku importovanými psami z ČR, 1x
slovenským chovným psom a 1x vycestovali chovatelia do ČR. Uchovnené boli 2 psy (1x imp. ČR, 1x SR) a 4
sučky (1x imp. ČR, 3x SR), dovezené boli 2 psy z ČR. Pozitívne sa rozrastá chovateľská základňa.
Počet
odporúčaní
Počet
párení
Počet Narodených Zapísaných
vrhov
šteniat
šteniat
psy
suky
psy
suky
Spolu šteniat
narodených zapísaných
Spolu
8
7
7
13
15
13
15
28
28
Rock´n´roll Kalokagathia
ČLP 77344/10
1
1
1
1
3
1
3
4
4
Bianca Yopa
6600/10
1
1
1
1
3
1
3
4
4
Rob Roy Kalokagathia
SPKP 6442/03
2
2
2
4
4
3
4
7
7
XXL Bumbrlinka Valentinka
6590/09
1
1
1
2
3
2
3
5
5
Amálka z Obětové
6525/07
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Kasius z Chotára
SPKP 6630/12
1
1
1
2
3
2
3
5
5
Princi Svatoborský revír
6539/09
1
1
1
2
3
2
3
5
5
Gothingham Richard
ČLP 80212/10
1
1
1
3
1
3
1
4
4
Havana Du-Pa zexov dvor
6641/12
1
1
1
3
1
3
1
4
4
Herodes od Černých rytířů
SPKP 6583/09
2
2
2
4
4
4
4
8
8
Asta Diana Slovakia
6484/05
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Dara Zalužice
6587/11
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Ozzy Osbourne Kalokagathia Fai SPKP 8592/10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Azalka z floriánova panství
1
0
0
0
0
0
0
0
0
/11
PLEMENNÁ KNIHA JAZVEČÍKOV ZA ROK 2012
Názov plemena
Počet šteniec
Chovné jedince
suky spolu dovoz vývoz pes suka spolu
vrhy
psy
Jazvečík hladkosrstý
10
24
18
42
4
2
3
4
7
Jazvečík hladkosrstý trpasličo-králičí
3
5
3
8
6
0
0
1
1
Jazvečík dlhosrstý
1
3
3
6
2
1
0
1
1
Jazvečík dlhosrstý trpasličo-králičí
3
6
3
9
2
3
1
2
3
Jazvečík hrubosrstý
53
150
117
267
25
16
9
30
39
Jazvečík hrubosrstý trpasličo-králičí
Spolu
7
77
13
201
15
159
28
360
2
41
2
24
2
15
4
42
6
57
Pre porovnanie počet zápisov v roku 2011
93
230
201
431
43
19
15
44
59
9
7280
7281
7282
7283
7284
7285
Dachshund kurzhaar Standard
Prievidza
Mokrý Ján Ing.
Poľná 50
971 01 Prievidza
18.01.2012
DAMIAN Felicité Moravia/ČLP 78055
DUNDEE z Moravského vikýře/SPKP 7054
7260 S FIALKA
P ALEX
P ANDY
P ARNOLD
P ARNOŠT
S AJA
S ARKA
Rožňavská perla
Piljan Ján
Páterová 36
048 01 Rožňava
16.07.2012
ASTON MARTIN Dominant instinct/SPKP 7113
JESSY Rožňavská perla/SPKP 6981
7288 P WILIAM
Prievidza
Mokrý Ján Ing.
Poľná 50
971 01 Prievidza
22.01.2012
ASTON MARTIN Dominant instinct/SPKP 7113
JOLA z Heneberk/SPKP 7030
7261 P GARO
7262 S GABINA
7263 S GRETKA
z Forgácsovho hradu
Molnár Baltazár Ing.
925 92 Kajal 532
10.09.2012
ZIKO z Forgácsovho hradu/SPKP 7077
ZORA z Forgácsovho hradu/SPKP 7079
7289 P BRUNO
7290 S BELA
7291 S BRIXI
Chobieň
Rajčan Jaroslav
Lesná 191
966 01 Hliník nad Hronom
29.02.2012
ALAN Amber Twine/SPKP 6937
MERY Rožňavská perla/SPKP 7052
7264 P NERO
7265 P NEMO
7266 P NOBEL
7267 P NIKO
7268 P NURO
7269 S NELA
7270 S NORA
z Kršťanskej záhrady
Vidlička Vladimír
919 22 Majcichov 329
12.10.2012
ASTON MARTIN Dominant instinct/SPKP 7113
FELLA Duvadírtó/SPKP 7086
7292 P ŠIRON
7293 P ŠARIK
7294 S ŠIRLY
Hurikán Slovakia
Rožňavská perla
Füri Ján
Tulipánova 5
937 01 Želiezovce
15.10.2012
ALAN Amber Twine/SPKP 6937
ASTA zo Šalmoša/SPKP 6993
7295 P SILVER
7296 P STOKY
7297 P SAMUEL
7298 P SKIP
7299 P SAMU
7300 S SOPHIE
Piljan Ján
Páterová 36
048 01 Rožňava
20.05.2012
HAUK Revestreken´s/SPKP 7029
MAGIE Rožňavská perla/SPKP 7051
7271 P VULKÁN
7272 P VAŠO
7273 P VAURO
7274 P VALDO
7275 S VERA
7276 S VICTORIA
7277 S VANDA
7278 S VIVIEN
z Dragulice
Šlosár Igor Ing.
Vlčkovo 212
957 03 Bánovce nad Bebravou
26.12.2012
GELSE Töpszli Dakszli/SPKP 6671
CESSY Prievidza/SPKP 6975
7302 S BONA
7303 S BRIA
7304 S BRITA
od Peňažnej hory
Baláž Jozef
Nevoľné 146
967 01 Kremnica
20.05.2012
ASTON MARTIN Dominant instinct/SPKP 7113
LUSY Rožňavská perla/SPKP 7022
7279 P ALEŠ
10
821 06 Bratislava
27.05.2012
ORAN z Bílé chalupy/ČLP 72200
UXI Klamap Debra/SPKP 6751
6797 P ACHIM
6798 P ATHAY
6799 P ARTHUR
Dachshund kurzhaar Zwerg
Z Lolinej záhrady
Mičudová Jana
Okružná 387/50
018 51 Nová Dubnica
12.02.2012
JAGUAR z Poodří/ČLP 75745
LOLA z Poodří/SPKP 6468
6556 P ARGO
6557 P ASTON
Dachshund langhaar Standard
z Chotára
Kováč Marian Ing.
Mankovce 18
951 91 p. Hosťovce
17.01.2012
DERRICK du Chene Daniele/ČLP 77649
FORTUNA Fa-dy/SPKP 6952
7049 P MORRIS
7050 P MARLEY
7051 P MONTY
7052 S MERRY
7053 S MOLLY
7054 S MEGGY
West-Fox
Belopotocký Ladislav
Zd. Nejedlého 71
934 05 Levice
11.05.2012
ATLAS Fianna Piccolo/SPKP 6517
ROSE Duracel-Dax/SPKP 6485
6561 P CHARLY
6562 P CHICO
6563 S CHITA
6564 S CHER
Dachshund rauhhaar Zwerg
Ister Slovakia
Fa-dy
Pavelová Miroslava Ing.
Jesenského 12
900 28 Ivánka pri Dunaji
20.07.2012
CAIRO z Malcova mlýna/SPKP 6424
CASCHIRA RED Black Bohemia/SPKP 6426
6566 P ENZO FERRARI RED
6567 S ELISA NESSI RED
Fidrichová Marcela Ing.
951 16 Svätoplukovo 526
11.02.2012
KASIUS z Chotára/SPKP 6630
PRINCI Svatoborský revír/SPKP 6539
6673 P ROBIN
6674 P RINGO
6675 S RUBBY
6676 S ROMMY
6677 S RASKA
Dachshund langhaar Zwerg
Carpinus
Fixelová Želmíra
Fatranská 51
038 52 Sučany
26.03.2012
DOMINIC Eupatrid/ČLP 68175
CHANEL Južný dvor/SPKP 6660
6791 P CASSIDY
6792 P CASIUS
6793 S CATHY
6794 S CARA
Yopa
Oravcová Jozefína
L. Svobodu 2604/53
058 01 Poprad
20.04.2012
ROCK´N´ROLL Kalokagathia Fai/ČLP 77344
BIANCA Yopa/SPKP 6600
6679 P GARRY
6680 S GAYA
6681 S GINA
6682 S GIRA
Calamus de Slovakia
Šišolákovci Jana a Stanislav
Ružová 226
905 01 Senica
17.05.2012
ROMEO vom Benthener Forst/ČLP 73983
CITA ze Stoupovy chaloupky/SPKP 6740
6795 P BONO
6796 S BONNIE
od Zúgova
Miček Slavomír
Novomestká 4
940 60 Nové Zámky
24.05.2012
HERODES od Černých rytířů/SPKP 6583
DARA Zalužice/SPKP 6587
6683 P ARON
6684 P ARCHIE
6685 S ADA
6686 S ALMA
Iggy Arbuckle
Feketeovci Diana a Marek
Pasienková 2 C
11
Oravcová Jozefína
L. Svobodu 2604/53
058 01 Poprad
22.09.2012
ROB ROY Kalokagathia Fai/SPKP 6595
AMÁLKA z Obětové/SPKP 6525
6687 P HUGO
6688 S HAPPY
od Záborského
Záborský Martin
Hontianske Tesáre 27
962 68
08.01.2012
BRIT JDM/SPKP 8787
DIANA zo Šiklóša/SPKP 10511
11885 P CÉZAR
11886 S CITA
Zexov dvor
od Olčáka
Palík Dušan
1. mája 22
985 57 Vidiná
08.11.2012
ROB ROY Kalokagathia Fai/SPKP 6595
XXL BUMBRLINKA Valentinka/SPKP 6590
6690 P JAGER DU-PA
6691 P JACOB DU-PA
6692 S JADE DU-PA
6693 S JUCIE DU-PA
6694 S JORIKA DU-PA
Olčák Ján
090 32 Vyšná Olšava 30
08.01.2012
CEDRIK z Tóthovho dvora/SPKP 10800
LEA Matiov les/SPKP 10655
11887 P ALAN II.
11888 P AMOR II.
11889 P ADAM II.
11890 S AJKA II.
11891 S ASTA II.
11892 S AXA
11893 S ALDA
11894 S AJA
Yopa
Diana-Slovakia
Šimonič Imrich
SNP 81
903 01 Senec
06.11.2012
HERODES od Černých rytířů/SPKP 6583
ASTA Diana-Slovakia/SPKP 6484
6695 P LEON
6696 P LENY
6697 S LIA
6698 S LILI
od Ipeľského brodu
Balkovský Martin
985 02 Breznička 288
20.01.2012
BRIT JDM/SPKP 8787
CESY z Milkinho dvora/SPKP 9725
11896 P DON
11897 P DINO
11898 P DARO
11899 P DEXTER
11900 P DENIS
11901 S DAISY
11902 S DARA
Solipse
Kadnárová Jana
SNP 92
902 01 Pezinok
17.11.2012
RICHARD Gothingam/ČLP 80212
HAVANA DU-PA Zexov dvor/SPKP 6641
6699 P KASINO ROYAL
6700 P KILL BILL
6701 P KOH-I-NOOR
6702 S KIND OF MAGIC
zo Striebornice
Kukučka Roman
A. Hlinku 17/16
921 01 Piešťany
20.02.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
POLLY Kamenný potok/SPKP 10892
11903 P FJODOR
11904 P FOXY
11905 P FRED
11906 P FLYP
11907 S FYA
11908 S FANY
11909 S FYNA
Dachshund rauhhaar Standard
z Hruštínskej poľany
Genšor Alexander
Pod Uhliskom 290
029 52 Hruštín
02.01.2012
CHARIS zo Zeleného domu/SPKP 9476
DONA z Oravskej Magury/SPKP 10714
11880 P ARGO
11881 P AVAR
11882 P ARIS
11883 S AFRA
11884 S AIRA
Pemiko
Demová Miroslava
Komenského 1
940 66 Nové Zámky
04.02.2012
KOLJA Revestreken´s/ČLP 79904
DONA Pemiko/SPKP 11098
12
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
P JOJO
P JOY
P JEFF
P JOHANNES
S JASMINE
S JERSEY
S JOHANKA
S JAQUELINE LILÚ
Diviačí háj
Novák Maroš Ing.
935 03 Bátovce 81
03.03.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
BORKA Millichoff/SPKP 11043
11947 P DON
spod Horúceho vrchu
z Levických vinohradov
Fako Miroslav
Kalinčiakova 2083/30
069 01 Snina
30.03.2012
CÉZAR od Olčáka/SPKP 9343
IDA z Kršťanskej záhrady/SPKP 10637
11948 P HAG
11949 P HARI
11950 P HAROLD
11951 P HUBER
11952 S HALA
11953 S HERA
Čuka Tomáš Ing.
Hlboká 3
934 01 Levice
05.03.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
HESSY zo Šraneckých borín/SPKP 9887
11920 P DAG
11921 P DAN
11922 P DICK
11923 P DINO
11924 P DENNY
11925 P DON
11926 S DAISI
11927 S DIXI
zo Záblatských lesov
Lorenc Štefan
Dolné pažite 86
911 01 Trenčín
08.03.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
VILUŠ zo Záblatských lesov/SPKP 9922
11954 P ALAN
11955 P ALEX
11956 P ARIK
11957 S ANNIE
Korybako
Nagy Martin
Starobystrická 208/43
900 28 Zálesie
20.02.2012
DARGO z Kmeťovej horárne/SPKP 8715
ITA Železná dolina/SPKP 9930
11929 P CAR
11930 P CARLOS
11931 P CASPER
11932 P CSABA
z Hladkého vrchu
Mikuláš Jozef
020 64 Zubák 408
06.03.2012
DARGO z Kmeťovej horárne/SPKP 8715
ELITE z Rechte/SPKP 10139
11958 P GASTON
11959 P GASS
11960 S GESSY
11961 S GYRA
zo Šuchovho dvora
Šucha Milan
Tepličky 44
920 66 Horné Trhovište
01.04.2012
JON zo Šuchovho dvora/SPKP 11088
IZZI zo Šuchovho dvora/SPKP 11021
11933 P MATES
11934 P MAX
11935 P MARLIN
11936 P MIO
11937 P MONTI
11938 S MID
11939 S MINET
11940 S MOLLY
Biela breza
Vasiľ Jaroslav
Hažín 30
072 34 Michalovce
12.04.2012
UM z Hustopečských rybníků/ČLP 74035
CHARLOTTE Horalka/SPKP 11244
11962 P EASY
11963 P EDO
11964 P EMIL
11965 P EBEN
11966 S EMA
Flower of Fëanor
Alexejenková Katarína
Koprivnícka 14
841 01 Bratislava
07.03.2012
BRIT JDM/SPKP 8787
KITA z Kmetónyho dvora/SPKP 10870
11941 S ARYA
11942 S AIRIN
Pemiko
Demová Miroslava
Komenského 1
13
940 66 Nové Zámky
04.04.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
DONA Württemberg/SPKP 9703
11968 P LORD
11969 P LOLO
11970 P LILO
11971 P LOTO
11972 S LANA
11973 S LARA
11974 S LESANA
Vavrečka 80
029 01 Námestovo
13.05.2012
DORRO Viva Moravia/ČLP 73154
BESSY z Oravskej Magury/SPKP 9862
11993 P LORAN
11994 P LARGO
11995 P LARRY
11996 S LEA
11997 S LESSY
11998 S LUNA
Donald
z Krtíšskeho dvora
Anderko Jozef
Okružná 69
082 12 Kapušany pri Prešove
31.03.2012
ASTOR z Močidla/SPKP 11075
CESS Torqes/SPKP 10457
11975 P CEZAR
11976 S CONIE
Černák Ivan
Lučenecká 22
990 01 Veľký Krtíš
23.05.2012
JAŠO zo Suchej Ľubice/SPKP 10237
JESSY z Krtíšskeho dvora/SPKP 10051
11999 P NERO
12000 P NICK
12001 P NEX
12002 P NEO
12003 S NINA
Lasičkina stopa
Rumanová Darina Ing.
Malá Bytča 2
014 01 Bytča
18.04.2012
GARFIELD Kršlenica/SPKP 11171
JENNY Viva Moravia/SPKP 11282
11977 P ANIR
11978 P ATREY
11979 S ARKA
11980 S ARTEMIS
11981 S ASTA
11982 S AURA
z Kršťanskej záhrady
Vidlička Vladimír
919 22 Majcichov 329
11.05.2012
BRIT JDM/SPKP 8787
ŽULA z Kršťanskej záhrady/SPKP 9073
12007 S RIA
z Koplalova
Mederi Roland Ing.
Pleš 41
985 31 Rapovce
21.06.2012
GARFIELD Kršlenica/SPKP 11171
CITA z Jarmočniska/SPKP 10578
12009 P BIM
12010 P BAM
12011 P BON
12012 S BROŇA
12013 S BEBA
12014 S BÁRA
Ľudkin dvor
Olejár Peter
Jablonkova 30
075 01 Trebišov
18.04.2012
BORIS Horalka/SPKP 10528
BESSY z Riečnice/SPKP 10611
11983 S ALMA
11984 S AXA
Kráľovská perla
Daľkovský potok
Papp Gábor
925 91 Kráľová nad Váhom 169
03.05.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
OXANA Kamenný potok/SPKP 10601
11987 P ARES
11988 P ARON
11989 P ARIS
11990 P ATOS
11991 P AKIM
11992 P AVAR
Hanc Vladimír
1. mája 2050/2
069 01 Snina
17.06.2012
CÉZAR od Olčáka/SPKP 9343
MAXA Kamenný potok/SPKP 10373
12015 P BAK
12016 P BOBI
12017 P BORIS
12018 P BOSS
12019 P BRIT
12020 P BRIX
12021 S BETTY
z Oravskej Magury
Nevedel Jozef
14
FEDA zo Suchej Ľubice/SPKP 9101
12045 P YANES
12046 P YACK
12047 P YORIKE
12048 S YAMIRA
12049 S YENNA
od Šifáku
Štellár Viktor
Bratislavská 19
903 01 Senec
21.05.2012
HANT zo Šraneckých borín/SPKP 9881
DARMA od Šifáku/SPKP 9176
12022 P NIKO II.
12023 P NAVAR II.
12024 P NERO
12025 S NELA
12026 S NASŤA
12027 S NORA
z pod Ostrého
Muráň Václav
Pri Rajčianke 2911/40
010 01 Žilina
16.06.2012
GARFIELD Kršlenica/SPKP 11171
ÁJA Nira z Paníhájů/SPKP 11157
12050 P ASKO
12051 P ARIS
12052 S ASTA
12053 S AFRA
12054 S AJKA
z Poiplia
Miadok Ivan
Exnárova 41
985 59 Vidiná
03.06.2012
JAŠO zo Suchej Ľubice/SPKP 10237
BEGY z Milkinho dvora/SPKP 8882
12028 P ŽIGO
12029 P ŽAN
12030 P ŽAK
12031 S ŽOFKA
od Baďuru
Oslej Ivan
Kukučínova 12
901 01 Malacky
25.06.2012
BRIT JDM/SPKP 8787
RENA Zwi-le-ro/SPKP 11476
12056 P VUK
12057 P VIGO
12058 S VERA
12059 S VIKI
Kamenné Hony
Rosinec Rudolf
Ohradská 14
010 02 Žilina-Trnove
26.06.2012
GARFIELD Kršlenica/SPKP 11171
GABA Kamenné Hony/SPKP 11287
12032 P IRBIS
12033 P INDUS
12034 P IROL
12035 P IRES
12036 S IDA
12037 S IKRA
12038 S INES
12039 S IZA
z Kršťanskej záhrady
Vidlička Vladimír
919 22 Majcichov 329
23.06.2012
CITUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 9433
SAŠA Kamenný potok/SPKP 11197
12060 P SATAN
12061 P SAMBOR
12062 P SEVAL
12063 P SUMBUL
12064 P SURBON
12065 S SADIKA
12066 S SÁRA
Čierne háje
Ing. Stavár Michal
Rozkvet 2001/4-10
017 01 Považská Bystrica
15.06.2012
JAGO zo Suchej Ľubice/SPKP 10233
ELA Kamenné Hony/SPKP 10726
12040 P ATOS
12041 P ALF
12042 P ARTUR
12043 S ALMA
12044 S AJDA
zo Šraneckých borín
Kováč Martin Ing.
Pribinova 10/2
901 01 Malacky
02.07.2012
MANDRYKO vom Tannenwichtl/ÖHZB 22722A
HONEY zo Šraneckých borín/SPKP 9889
12067 P ODIN
12068 P ONLY
12069 P ONYX
12070 P ORFEUS
12071 P ORION
12072 P ORLANDO
12073 P OZZIE
12074 S ORCHIS
12075 S OMEGA
Lexus
Karková Svetlana a Zoltán
sídl.L.N.T.85/13
079 01 Veľké Kapušany
22.06.2012
ASTOR z Močidla/SPKP 11075
15
Kamenný potok
Kamenný most
Poljak Vladimír Ing.
930 36 Horná Potôň 233
23.06.2012
YORK von Rauhenstein/VDH 050313
ORNELA Kamenný potok/SPKP 10603
12076 P XAVIER
12077 P XIRIUS
12078 P XERO
12079 P XANTUS
12080 S XENIA
12081 S XANTIPA
12082 S XANDRA
12083 S XSARRA
Méri Jozef
Tichá 329
930 02 Orechová Potôň
04.08.2012
IGALUSZ Pölöskei/SPKP 10094
OKINA Kamenný most/SPKP 9619
12103 P JUMBO
12104 S JASA
12105 S JUTA
12106 S JILKA
12107 S JENA
de Zolio
Šiagiová Tatiana
Zolná 3075/22
960 05 Zvolen
30.07.2012
IGALUSZ Pölöskei/SPKP 10094
STRELA z Poiplia/SPKP 10990
12108 P CASIO
12109 P CINO
12110 P CIRO
Kamenný potok
Poljak Vladimír Ing.
930 36 Horná Potôň 233
24.06.2012
BORIS vom Linteler-Forst/VDH 050113
MISHA Kamenný potok/SPKP 10371
12084 P YOGI
12085 S YVONNE
12086 S YUCA
12087 S YASHIKA
Millichoff
Seneši Michal
Kmeťovce 31
935 03 Bátovce
09.08.2012
JAŠO zo Suchej Ľubice/SPKP 10237
ALLA Millichoff/SPKP 10195
12111 P ED
12112 P ELDAR
12113 P EMAN
12114 S ENNY
12115 S ELA
12116 S EDDA
12117 S ENDY
12118 S EBONY
Arvansis
Krupa Tomáš
Okružná 941
029 01 Námestovo
06.07.2012
GUSTL vom Gamperhof/ÖHZB 23377A
BESSI od Verpánskeho žlabu/SPKP 11273
12088 P ARTUR
12089 P ARIS
12090 P AKIM
12091 P ALVIN
12092 S AYA
z Červenej hliny
Kováč Vladimír
962 52 Cerovo 93
14.07.2012
JAŠO zo Suchej Ľubice/SPKP 10237
AJDA z Jarmočniska/SPKP 9856
12093 P BENO
12094 S BORA
12095 S BONA
12096 S BESI
Ľuborčianska dolina
z Hladkého vrchu
Rodbach
Mikuláš Jozef
020 64 Zubák 408
06.07.2012
DARGO z Kmeťovej horárne/SPKP 8715
CARIN od Jackoviča/SPKP 9358
12098 P HEKTOR
12099 P HUGO
12100 S HAIDY
12101 S HAPPY
12102 S HEXA
Knižka Slavomír
J. Stilla 93
059 86 Nová Lesná
13.09.2012
INDY zo Šraneckých borín/SPKP 11104
DOLLY Rodbach/SPKP 11061
12123 P CHARLY
12124 P CHÁN
12125 S CHARKA
12126 S CHERRY
Rýger Milan
Ľuborča Borovského 5
914 41 Nemšová
04.09.2012
GODY z Lopenických kopců/SPKP 10967
KARMEN z Kršťanskej záhrady/SPKP 10907
12120 P BARON
12121 S BETY
16
12127 S CHANTAL
12128 S CHYTRA
Kamenný potok
Poljak Vladimír Ing.
930 36 Horná Potôň 233
19.10.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
TESSA Kamenný potok/SPKP 11503
12154 P ZANZIBAR
12155 S ZANA
12156 S ZOJA
12157 S ZARA
12158 S ZITA
12159 S ZUZU
12160 S ZAILIN
Kamenný most
Méri Jozef
Tichá 329
930 02 Orechová Potôň
17.09.2012
GODY z Lopenických kopců/SPKP 10967
URA Kamenný most/SPKP 10479
12130 P KAT II
12131 P KAR
12132 P KID
12133 S KORA
12134 S KATTY II
12135 S KITTY II
12136 S KETTY
od Zeleného hradu
Dávid Martin
Komenského 25
911 25 Čebovce
05.11.2012
IGALUSZ Pölöskei/SPKP 10094
STELA z Poiplia/SPKP 10991
12161 P ADOR
12162 P ADRIAN
12163 S ADELA
Orlie hniezdo
Križan Peter Ing.
951 43 Čakajovce 350
26.09.2012
GARFIELD Kršlenica/SPKP 11171
WIKY zo Záblatských lesov/SPKP 10858
12139 P BRIT
12140 P BENNY
12141 P BAK
12142 P BADY
12143 S BÁR
12144 S BELLA
Matiov les
Balog Igor
072 06 Malčice 157
11.10.2012
SASHA Horalka/SPKP 9852
XANTIPA Horalka/SPKP 10201
12164 P TOBY
12165 P TOM
12166 P TARO
z Močidla
Balog Jan
Vyšné Nemecké 111
072 52 Krčava
14.10.2012
BOJAR Veľký Javorník/SPKP 9448
CORA z Bajan/SPKP 9546
12145 P CEZAR
12146 P CYRO
12147 S CITTA
12148 S CORA
zo Sviniarok
Dutková Milada
Ľ.Štúra 2045/9-30
026 01 Dolný Kubín
29.10.2012
BRIX Kamenné Hony/SPKP 9493
DINA zo Sviniarok/SPKP 10088
12168 P EMO
12169 P EFRAN
Diviačí háj
Novák Maroš Ing.
935 03 Bátovce 81
07.11.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
BORKA Millichoff/SPKP 11043
12149 S ELA
12150 S EMA
12151 S EVITA
12152 S ENNY
z Bajan
Hudák Štefan Ing.
072 54 Bajany 70
01.11.2012
LUKO z Bodrogu/SPKP 10838
DORKA z Bajan/SPKP 10064
12153 P FLEK
17
Dovezené jedince – import
Vlama
07.08.2010
6568/ČLP 81922 P FIN
Benadik Roman, Bratislavská 96, 921 01 Piešťany
Dátum zápisu: 13.12.2012
Dachshund kurzhaar Standard
z Heneberk
29.04.2012
7286/ČLP 85213 S QUEBE
Mokrý Ján Ing., Poľná 50, 971 01 Prievidza
Dátum zápisu: 15.08.2012
Dachshund langhaar Zwerg
von Aranmanoth
13.08.2011
6790/OHZB 9965 A P UWE
Agnes Taszliová, Nám. SNP 191/23, 929 01 Dunajská Streda
Dátum zápisu: 23.02.2012
Star Moravia
17.03.2012
7287/ČLP 84920 P GOOFY
Baláž Roman, I.Krasku 1767/18, 960 01 Zvolen
Dátum zápisu: 16.08.2012
Anamsunamon
Magic Seven
08.02.2012
6800/ČLP 84821 S WYANETTA VELVET
Svoreňová-Trucová Ivana,Nejedlého 41, 841 02 Bratislava
Dátum zápisu: 17.09.2012
07.01.2012
7301/Člp 84572 P GIN
Civáň Pavel Ing., Jelšovce 349,951 43 Nitra
Dátum zápisu: 21.01.2013
Dachshund langhaar Standard
Latyn Jagd
Amery
06.05.2012
7305/ČLP 85271 S BARCA
MVDr.Veronika Hrúzová MVDr.,Školská 570/21,935 23
Rybník
Dátum zápisu: 28.01.2013
26.03.2011
7048/ČLP 82889 S CHERRIN
Behro Adam, Sadová 629, 020 01 Púchov
Dátum zápisu: 07.03.2012
z Nýdku
Dachshund kurzhaar Zwerg
29.05.2012
7055/ČLP 85427 S ERNA
Široký Martin, SNP 423/238, 962 23 Očová
Dátum zápisu: 25.10.2012
Vera Fortuna
21.11.2011
6555/ČLP 84355 S AFRODITA
Malíková Terézia, Vávra Šrobára 6,927 01 Šaľa
Dátum zápisu: 21.03.2012
Dachshund rauhhaar Zwerg
Rosmery
Tergy
Kašpar Miloš
756 62 Hutisko-So. 234
27.02.2011
ROCK´N´ROLL Kalokagathia Fai/ČLP 77344
??? 68
6678/ČLP 82851 P GUFF
Jozef Vachálek, Eisnerova 21,Bratislava
Dátum zápisu: 19.03.2012
22.02.2011
6558/ČLP 82776 P SAPHIR
Canová Veronika, 962 31 Sielnica 421
Dátum zápisu: 11.06.2012
Onyx Moravia
27.02.2012
6559/ČLP 84780 S PULP FICTION
Mičudová Jana, Okružná 387/50, 018 51 Nová Dubnica
Dátum zápisu: 26.06.2012
od Olešenky
03.05.2011
6689/ČLP 83199 P ART
Hell Igor Ing., Petzvalova 19, 010 15 Žilina
Dátum zápisu: 25.10.2012
Gapro Bohemia
24.03.2012
6560/ČLP 85072 S JACQUELINE
Jamriškovád Martina, Lotyšská 44, 821 06 Bratislava
Dátum zápisu: 11.07.2012
Dachshund rauhhaar Standard
Viva Moravia
13.07.2011
11895/ČLP 83900 S ORNELA
Čertán Ján Ing.,1. mája 14,073 01 Sobrance
Dátum zápisu: 01.03.2012
z Dolního konce
03.03.2012
6565/ČLP 84866 S TULLA
Kucko Roman Ing.,Košická 31, 066 01 Humenné
Dátum zápisu: 19.07.2012
18
z Dolanské chalupy
Alsónyíresi
Brzokoupil Miroslav
783 16 Dolany 5
03.01.2011
11910/ČLP 82502 S REXA
Ševčík Ľubomír, Žilina-Zástranie, 010 03 Žilina
Dátum zápisu: 09.03.2012
25.03.2011
11986/MET 7414/11 S MIHINA ARANYOS
Abelovský Branislav, 935 04 Devičany 194
Dátum zápisu: 11.06.2012
vom Schwarenberg
13.06.2010
12004/MET 7119/10 P DANTE
Babér Zoltán, Agátova 736/24, 943 42 Gbelce
Dátum zápisu: 28.06.2012
z Podliščí
17.06.2011
11919/ČLP 83670 S ERA
Kuruc Milan, 919 22 Majcichov 328
Dátum zápisu: 23.03.2012
Viva Moravia
04.03.2012
12005/ČLP 84809 S PANDORA
Kubán Peter Mgr.,ČSA 1217/27,974 01 Banská Bystrica
Dátum zápisu: 28.06.2012
Viva Moravia
01.01.2011
11928/ČLP 82478 S MERCY
Kovalčíková Gabriela, 065 42 Čirč 81
Dátum zápisu: 12.04.2012
z Borovské myslivny
15.03.2012
12006/ČLP 84990 S ELLIS
Valúch Jozef Ing.,Štiavnik 1338, 013 55 Bytča
Dátum zápisu: 28.06.2012
z Rechte
26.11.2011
KID z Rechte/ČLP 77167
??? 66
11943/CLP 84378 P QUINT
Ing. Ivan Schlosser, Sasinkova 71, 901 01 Malacky
Dátum zápisu: 20.04.2012
Viva Moravia
20.03.2012
12008/ČLP 85040 S RUBY
Rumanová Darina Ing.,M alá Bytča 2, 014 01 Bytča
Dátum zápisu: 02.07.2012
Grand Amity
15.11.2011
11944/ČLP 84330 S HÉRA
Dušan Karásek, Malinovského 298, 985 52 Ružíná
Dátum zápisu: 23.04.2012
z Potštátu
jeřábek Vrastislav
753 62 Potštát 234
01.07.2011
12097/ČLP 83864 S JESI
Jozef Krolák, Školská 574/17, Spišské Bystré
Dátum zápisu: 04.09.2012
Göröci Ugrasztó
30.07.2011
SZIKRA Tégláskúti/MET 3371
??? 66
11945/MET 7604 S HUNCUT
Jozef Bott, Jasná 723/14, 931 01 Šamorín
Dátum zápisu: 23.04.2012
z Plzínů
10.06.2012
12119/ČLP 85661 P BROK
Šiška Ján, 908 46 Unín 345
Dátum zápisu: 20.09.2012
Zagraj-Házi
12.10.2011
11946/MET 7668 P WHISKY
Jozef Bott, Jasná 11, 931 01 Šamorín
Dátum zápisu: 23.04.2012
Akinom
Sajdák Vladimír Ing.
038 54 Krpeľany 63
07.06.2012
12122/ČLP 85506 S BESSI
Macek Vladimír, Pri Struhe 1614, 908 77 Borský Mikuláš
Dátum zápisu: 15.10.2012
Blume des König
25.04.2011
11967/MET 7531/11 P LINCOLN
Zsolt Kovács, Horusková 6, 945 01 Komárno
Dátum zápisu: 11.05.2012
Akáczközi-Vadász
13.05.2010
12129/MET 7032/10 S ZIMA
Méri Jozef, Tichá 329, 930 02 Orechová Potôň
Dátum zápisu: 25.10.2012
Viva Moravia
20.03.2012
11985/ČLP 185041 S RUSTY
Cachovan Martin,Kanianska cešs.500/15,972 11 Lazany
Dátum zápisu: 11.06.2012
z Rechte
26.11.2011
19
12137/ČLP 84377 P QUINCY
Riška Štefan, 1. mája 92, 901 01 Malacky
Dátum zápisu: 07.11.2012
Dachshund langhaar Zwerg
Iggy Arbuckle
Feketeovci Diana a Marek
Pasienková 2 C
821 06 Bratislava
27.05.2012
ORAN z Bílé chalupy/ČLP 72200
UXI Klamap Debra/SPKP 6751
6797 P ACHIM
M.do Rosário Gouveia Gaiao,Rua dos Castanheiros
97,4455-089 Larra,Por,
Dátum vývozu: 17.07.2012
6798 P ATHAY
Kristýna Páralová,Nejedlého 395/34,CZ-638 00 Brno
Dátum vývozu: 17.07.2012
6799 P ARTHUR
Lubomír Zborovský,Horňanského 1040/1,CZ-691 06 Veľké
Pavlovice,
Dátum vývozu: 02.08.2012
Výv: Feketeovci Diana a Marek, Pasienková 2 C, 821 06
Bratislava
od Zavřelů
09.06.2012
12138/ČLP 85577 S ALMA
Serbák Juraj MVDr., Zochova 27, 060 01 Kežmarok
Dátum zápisu: 09.11.2012
Anons
20.03.2012
12167/PKR.IV-26354 S ODRY
Ján Vakula,013 53 Petrovice 304
Dátum zápisu: 10.01.2013
od Vévody Huberta
Tomáš üíha
lesovňa Vytúň
334 52 Merklín u Přešť.
14.10.2011
12170/ČLP 84208 P TIUMEN
Pavlenko Slavomír, Brusnica 108, 090 31 Kolbovce
Dátum zápisu: 24.01.2013
Dachshund langhaar Standard
z Chotára
vom Bruchsee
Kováč Marian Ing.
Mankovce 18
951 91 p. Hosťovce
17.01.2012
DERRICK du Chene Daniele/ČLP 77649
FORTUNA Fa-dy/SPKP 6952
7049 P MORRIS
Aleš Kovář,Labská 19,CZ-62 500 Brno,
Dátum vývozu: 09.03.2012
Výv: Kováč Marian Ing., Mankovce 18, 951 91 p. Hosťovce
15.06.2012
12171/VDH 12T1975R P TANNER
Martin Kováč, Pribinova 10/2, 901 01 Malacky
Dátum zápisu: 29.01.2013
12172/VDH/DTK 12T1980R S TULPE
Peter Kováč, Pribinova 10/2,901 01 Malacky
Dátum zápisu: 29.01.2013
Vyvezené jedince – export
Dachshund rauhhaar Zwerg
Dachshund kurzhaar Standard
Diana-Slovakia
Králov dvor na Konci
Šimonič Imrich
SNP 81
903 01 Senec
06.11.2012
HERODES od Černých rytířů/SPKP 6583
ASTA Diana-Slovakia/SPKP 6484
6695 P LEON
Zimányi Lászlo,ul. Ilonka 49,H-2440 Százhalombatta,
Dátum vývozu: 31.01.2013
Výv: Šimonič Imrich, SNP 81, 903 01 Senec
Král Jozef
Štúrova 482
908 72 Závod
14.09.2010
BILY z Moravského vikýře/ČLP 75510
ZUNA Fa-dy/SPKP 6868
7185 P ATREY
Ján Prokop,Vltavská 383,CZ-373 41 Hluboká nad Vltavou,
Dátum vývozu: 23.03.2012
Výv: Král Jozef, Štúrova 482, 908 72 Závod
Solipse
Kadnárová Jana
SNP 92
902 01 Pezinok
17.11.2012
RICHARD Gothingam/ČLP 80212
HAVANA DU-PA Zexov dvor/SPKP 6641
6701 P KOH-I-NOOR
Monika Mikulinova,Via Don Minzoni 28,I-30028 S.Michele
Al Tagliamento,
Dátum vývozu: 31.01.2013
Výv: Kadnárová Jana, SNP 92, 902 01 Pezinok
z Kršťanskej záhrady
Vidlička Vladimír
919 22 Majcichov 329
12.10.2012
ASTON MARTIN Dominant instinct/SPKP 7113
FELLA Duvadírtó/SPKP 7086
7294 S ŠIRLY
Jakub Nečas,CZ-742 35 Luboměř 35,
Dátum vývozu: 23.11.2012
Výv: Vidlička Vladimír, 919 22 Majcichov 329
20
z Oravskej Magury
Dachshund rauhhaar Standard
Nevedel Jozef
Vavrečka 80
029 01 Námestovo
13.05.2012
DORRO Viva Moravia/ČLP 73154
BESSY z Oravskej Magury/SPKP 9862
11997 S LESSY
Miroslav Oubrecht,Černikovice 98,CZ-517 04 Rychnov nad
Kněžnov,
Dátum vývozu: 17.07.2012
Výv: Nevedel Jozef, Vavrečka 80, 029 01 Námestovo
Pemiko
Demová Miroslava
Komenského 1
940 66 Nové Zámky
04.02.2012
KOLJA Revestreken´s/ČLP 79904
DONA Pemiko/SPKP 11098
11911 P JOJO
Elio Liboi,Via Marsala 79/B,I-37128 Verona,
Dátum vývozu: 24.05.2012
11912 P JOY
Annaluce Saletti,Via di Sant´agnese 12,I-00198 Roma,
Dátum vývozu: 17.04.2012
11914 P JOHANNES
Akos Poloma,Plattenstrasse 17,CH-5605 Dottikon,
Dátum vývozu: 15.03.2012
11915 S JASMINE
Annaluce Saletti,Via di Sant´agnese 12,I-00198 Roma,
Dátum vývozu: 04.04.2012
11918 S JAQUELINE LILÚ
Aurora Gallina,Vicolo Condove 6,I-10098 Rivoli,
Dátum vývozu: 15.03.2012
Výv: Demová Miroslava, Komenského 1, 940 66 N. Zámky
zo Šraneckých borín
Kováč Martin Ing.
Pribinova 10/2
901 01 Malacky
02.07.2012
MANDRYKO vom Tannenwichtl/ÖHZB 22722A
HONEY zo Šraneckých borín/SPKP 9889
12068 P ONLY
František Bábík,Vítězná 1227,CZ-696 02 Ratíškovice,
Dátum vývozu: 05.09.2012
12069 P ONYX
Skrynnik Anatilii,Kharkovskoe Shosse
No170B,ap.55,Kiev,Ukraine 02091,
Dátum vývozu: 23.01.2013
12071 P ORION
Antonín Vohnický,Budovatelská 291,CZ-387 43 Bělčice,
Dátum vývozu: 05.09.2012
12072 P ORLANDO
Pawel Muzyka,Herbsta 2/22,PL-76-200 Slupsk,
Dátum vývozu: 05.09.2012
12074 S ORCHIS
Ariel Kitzermann,Leśnictwo Olszyny,89-632 Brusy,woj.Pomorskie,PL,
Dátum vývozu: 05.09.2012
Výv: Kováč Martin Ing., Pribinova 10/2, 901 01 Malacky
z Levických vinohradov
Čuka Tomáš Ing.
Hlboká 3
934 01 Levice
05.03.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
HESSY zo Šraneckých borín/SPKP 9887
11926 S DAISI
Kelemen András,Petöfi Sándor út.434,H-7122 Kakasd,
Dátum vývozu: 07.08.2012
Výv: Čuka Tomáš Ing., Hlboká 3, 934 01 Levice
zo Záblatských lesov
Lorenc Štefan
Dolné pažite 86
911 01 Trenčín
08.03.2012
INDUS z Kršťanskej záhrady/SPKP 10635
VILUŠ zo Záblatských lesov/SPKP 9922
11957 S ANNIE
Mag.Birgit Senft,M.Eval,Hohenweg 1,D-9073 Klagenfurt
am Worthersee,
Dátum vývozu: 18.06.2012
Výv: Lorenc Štefan, Dolné pažite 86, 911 01 Trenčín
Kamenný potok
Biela breza
Šiagiová Tatiana
Zolná 3075/22
960 05 Zvolen
30.07.2012
IGALUSZ Pölöskei/SPKP 10094
STRELA z Poiplia/SPKP 10990
12108 P CASIO
Anatolii Demianenko,pereulok Sanatorniy 29/7,UKR-250
19 Kirovograd,
Dátum vývozu: 03.10.2012
Výv: Šiagiová Tatiana, Zolná 3075/22, 960 05 Zvolen
Poljak Vladimír Ing.
930 36 Horná Potôň 233
23.06.2012
YORK von Rauhenstein/VDH 050313
ORNELA Kamenný potok/SPKP 10603
12082 S XANDRA
Dieter Engel ,Ketschendorferstrasse 9a,D-96450 Coburg,
Dátum vývozu: 06.12.2012
Výv: Poljak Vladimír Ing., 930 36 Horná Potôň 233
de Zolio
Vasiľ Jaroslav
Hažín 30
072 34 Michalovce
12.04.2012
UM z Hustopečských rybníků/ČLP 74035
CHARLOTTE Horalka/SPKP 11244
11962 P EASY
Knap Tomas,Syřenov 1,CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou,
Dátum vývozu: 19.06.2012
Výv: Vasiľ Jaroslav, Hažín 30, 072 34 Michalovce
21
Správa výcvikára za rok 2012
Ing. Martin Kováč
Vážení členovia klubu, priatelia poľovníckej kynológie a priaznivci jazvečíkov!
Mám pocit, že čím som starší, tým čas plynie nejako
rýchlejšie. Ani som sa nenazdal, rok je za nami a mne
opäť prináleží vyhodnotiť prácu jazvečíkov za uplynulé obdobie. V minulom roku absolvovalo povrchové
skúšky 398 jazvečíkov a na brlohárskych skúškach
úspešne absolvovali jazvečíci 703 kôl. Čo sa týka povrchových skúšok, tak skúšky vlôh malých plemien
absolvovalo 6 jazvečíkov a všetkých 6 v I. cene. Na
klubových skúškach odvahy a hlasitosti jazvečíkov sa
zúčastnilo v štyroch termínoch 102
jazvečíkov,
z ktorých desiať neabsolvovalo uvedené skúšky
úspešne. Farbiarskych skúšok malých plemien sa
zúčastnilo 145 jedincov, z toho 75 v I. cene, 48 v II.
cene, 17 v III. cene a 5 neobstáli. Na lesné skúšky
malých plemien nastúpilo 11 jazvečíkov, z toho 7 v I.
cene, 2 v II. cene a 2 v III. cene. Jesenné skúšky malých plemien úspešne absolvovali 4 jazvečíci, 2 v I.
cene a 2 v II. cene. Na skúškach duričov bolo 106
jazvečíkov, 49 ich absolvovalo v I. cene, 32 v II. cene,
17 v III. cene a 8 neobstáli. Na farbiarskych skúškach
duričov sa zúčastnilo 53 jedincov, z toho 32 v I. cene,
9 v II. cene, 8 v III. cene a 4 neobstáli. Celkovo získali
jazvečíci na povrchových skúškach poľovnú upotrebiteľnosť 302-krát. Na brlohárskych skúškach štartovali
jazvečíci 804-krát, z toho 549-krát v I. cene, 134-krát
v II. cene, 20-krát v III. cene a 101-krát z nejakého
dôvodu neobstáli. Celkovo teda uspeli jazvečíci na
týchto skúškach 703-krát.
Na skúškach odvahy a hlasitosti jazvečíkov, ako som
už uviedol, bolo v roku 2012 predvedených v štyroch
termínoch 102 jazvečíkov. Pokiaľ si pozriete grafické
vyhodnotenie sledovaných disciplín na skúškach vlôh
a SOHJ, je zreteľné, že sme sa dostali pri čuchu na
úroveň z roku 2006, pri hlasitosti na úroveň z roku
2009 a pri odvahe je priemerná známka dlhodobo
najvyrovnanejšia.
Počet predvedených jazvečíkov na skúškach
z poľovnej upotrebiteľnosti a klubových skúškach
z hlasitosti a odvahy je ustálený.
V sumárnych tabuľkách som tak ako v uplynulých
rokoch vyhodnotil čuch, hlasitosť a odvahu na tých
povrchových skúškach, kde boli hodnotené,
a odvahu, vytrvalosť a hlasitosť na skúškach brlohárskych. Tieto atribúty som za rok 2012 hodnotil jednotlivo podľa rázov, ale opäť som ich nehodnotil
podľa rodičov jednotlivých jedincov, pretože je to
veľmi prácne a časovo náročné, predovšetkým vyhľadávať rodičov pri chýbajúcich alebo neúplných
prihláškach. Známky dosiahnuté jazvečíkmi na klubových skúškach hlasitosti a odvahy jazvečíkov sú
zahrnuté v tabuľke vyhodnotenie práce jazvečíkov na
SVMP a SOHJ.
V roku 2012 klub zorganizoval podľa plánu kynologických podujatí skúšky z hlasitosti a odvahy jazvečíkov v Trsticiach, Dvoriankach a Galante, chovné
skúšky jazvečíkov v Dvoriankach, Memoriál Františka
Vysloužila a medzinárodné skúšky v brlohárení jazvečíkov na Myjave – v Turej Lúke, klubové farbiarske
skúšky duričov v Senici, klubové duričské skúšky
v Českom Hrabove a medzinárodné duričské skúšky
v Malackách. Týmto sa venujú samostatné články
v spravodajcovi. Medzinárodné špeciálne farbiarske
skúšky sa minulý rok niekoľkýkrát nekonali pre nedostatok záujmu vás, členov. Opäť by som vás chcel
vyzvať, aby ste sa prihlasovali na skúšky s plnou mierou vážnosti a rozvahy. Nemusíte sa prihlasovať tri
ani štyri mesiace dopredu, v žiadnom prípade to nie
je rozhodujúce. Ak nie ste si istí, stačí sa prihlásiť
v termíne uzávierky, čo je spravidla dva týždne pred
konaním skúšok, t.z. v dostatočnom časovom predstihu. Špeciálne pri brlohárskych skúškach vás chcem
vyviesť z omylu, že pokiaľ máte prihláseného jedinca,
automaticky máte isté miesto a môžete si v deň skúšok priviezť iného jedinca. Odmietam akýkoľvek náznak „bookovania“ miest, vždy je prijatý konkrétny
jedinec. To znamená, že pokiaľ sa nedostaví, na jeho
miesto postupuje náhradník. Ďalej vás chcem požiadať, aby ste si neprihlasovali na MSBLJ jedincov, ktorí
dosiahli v deň konania skúšok vek 8 rokov. Takýto
jedinec bude prijatý jedine vtedy, ak by prípadný titul
CACIT potreboval na získanie medzinárodného šampióna práce (má titul CACIT zo zahraničia). Títo starší
jedinci už mali dostatok príležitostí ukázať, čo v nich
je a prihliadnuc na skutočnosť, že každoročne pribúdajú noví jedinci a záujem o MSBLJ sa každoročne
zvyšuje, je to logické. V prípade, že chcete prihlásiť
na akékoľvek klubové skúšky suku, u ktorej v termíne
konania skúšok predpokladáte honcovanie, počkajte
s prihlásením na poslednú chvíľu.
V roku 2013 organizuje klub opäť dosť podujatí. Začíname klubovými skúškami z odvahy a hlasitosti
(SOHJ ) 13.4.2013 v Trsticiach, nasledovať budú
chovné skúšky jazvečíkov 7.6.2013 v Dvoriankach a
SOHJ pre východnú časť Slovenska 9.6.2013, taktiež
v Dvoriankach. V dňoch 15.-16.6.2013 prebehnú
súbežne Memoriál Františka Vysloužila (MFV) a medzinárodné skúšky v brlohárení jazvečíkov (MSBLJ),
obe akcie vo Vinohradoch nad Váhom, pokračovať by
sme mali 5. a 6.10.2012 medzinárodnými špeciálnymi farbiarskymi skúškami jazvečíkov (MŠFSJ) v Ma22
lackách, čo ale predbežne nepredpokladám, pretože
si myslím, že nebude dostatočný počet prihlásených
jazvečíkov. Za tohto predpokladu prebehnú
5.10.2013 klubové farbiarske skúšky duričov jazvečíkov (KFDJ) v Malackách. Pracovný rok uzavrieme
klubovými duričskými skúškami (KDSJ) 2. a 3.11.2013
na Myjave – Turej Lúke a medzinárodnými duričskými skúškami (MDSJ) 23. a 24.11.2013 v Sennom.
Opäť platí aj v tomto roku nepísané pravidlo, že kto
sa zúčastní na MŠFSJ, prípadne na KFDJ, bude
v prípade záujmu prednostne prijatý na MDSJ. Pri
prihlasovaní sa prostredníctvom internetu vás prosím posielať naskenovanú podpísanú prihlášku, nie
rôzne výpisy z preukazov o pôvode a samotné pre-
ukazy. Ja vás spätne upovedomím, že som prihlášku
dostal. Pri čakaní na vyrozumenie o prijatí alebo
neprijatí buďte, prosím, trpezliví, všetko sa dozviete
včas. Takisto zostáva v platnosti moja prosba, aby
ste mi neposielali prihlášky doporučene.
Na záver by som rád poďakoval ešte raz všetkým,
ktorí podali pomocnú ruku pri organizovaní
a významnou mierou prispeli k priebehu akcií Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov v roku 2012.
Želám všetkým členom SKCHJ a milovníkom jazvečíkov veľa chovateľských úspechov v roku 2013!
Jazvečíkom zdar!
KLUBOVÉ FD JAZVEČÍKOV, CACT
Kobylárka 27.10.2012
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov opäť zorganizoval v tomto termíne už tretí ročník farbiarskych skúšok duričov s udeľovaním titulov Klubový víťaz
a CACT v spolupráci s Poľovníckym združením Kobylárka a Lesmi SR, š.p., OZ Šaštín Stráže, do ktorého
územnej pôsobnosti spadá uvedený poľovnícky revír.
Tento ročník sprevádzali od začiatku problémy
s prihlásenými jedincami, vypadli nám nejaké suky
kvôli honcovaniu sa, takže z pôvodne prihlásených 13
jazvečíkov sa nakoniec na skúškach zúčastnilo len 9. Z
toho 6 jazvečíkov hrubosrstých štandardných, dva
jazvečíky hladkosrsté štandardné a jeden jazvečík
hladkosrstý králičí s vodičmi zo Slovenska a jedným
vodičom z Česka. Navyše sme prijali mimo poradia
a bez nároku na udelenie niektorého z titulov suku
borderteriéra ako 10. štartujúcu, pretože stôp bolo
nachystaných dosť.
Skúšky prebiehali v nám už známom prostredí PZ
Kobylárka, v blízkom okolí poľovníckej chaty PZ, neďaleko usadlosti Horné Valy. Posudzoval skúsený
rozhodcovský zbor pod vedením Milana Folťana. Po
absolvovaní výcvikových disciplín, ktoré zvládla väčšina vodičov výborne, zaváhal len jeden vodič
s hladkosrstým králikom pri odložení, ktorý neobstál
a skúšky sa preňho predčasne skončili. Ostatní sa
prezentovali vynikajúcou pripravenosťou svojich psíkov a pokračovali v skúškach prácou na nepofarbenej
umelo založenej stope diviačej zveri. Keďže išlo
o klubové skúšky so udeľovaním titulov, stopy boli
dostatočne dlhé s primerane náročnými zlomami
trasy. Typické záhorské jesenné počasie nám tento
rok znepríjemňoval v priebehu celých skúšok neutíchajúci a výdatný dážď. Takže aj bez rušivých hubárov
bol tento ročník mimoriadne náročný, zmáčaných
a uzimených psov aj vodičov riadne preverili náročné
stopy. Nikto z vodičov tento rok neriskoval, všetci
zvolili taktiku „na istotu“ a pracovali so svojimi zve-
rencami ako vodičmi. Aj napriek tomu sa dvom nepodarilo prísť úspešne na koniec stopovej dráhy
a taktiež na skúškach neobstáli. Nakoľko som sa na
týchto klubových skúškach zúčastnil tento rok prvýkrát ako vodič, neviem komplexne posúdiť úroveň
prác ďalších psov na stopách. Môj štart takisto sprevádzali problémy, pretože suka, ktorú som pôvodne
pripravoval, sa začala honcovať, a aby nebolo málo
psov, rozhodol som sa predviesť inú. Jej štart som
bral ako prípravu na MDSJ, o to viac ma teší, že
v konečnom zúčtovaní uspela v I. cene so 72 bodmi
a získala tituly „Klubový víťaz KFDJ 2012“ a CACT. Len
na základe nechovnosti pri rovnosti bodov v I. cene
obsadil druhé miesto hladkosrstý FIGARO ze Zelené
mýtiny s vodičkou Veronikou Gaňovou a získal titul
CACT. Na treťom mieste sa umiestnil hrubosrstý pes
LUIGI zo Šraneckých borín s vodičom Ing. Petrom
Pavlíkom v II. cene so 66 bodmi. Celkovo tak na skúškach obstálo 5 jazvečíkov, z toho dvaja v I. cene, dvaja v II. cene a jeden v III. cene. Borderteriérka obstála
v II. cene so 74 bodmi. V priebehu slávnostného vyhlásenia výsledkov boli súťažiacim odovzdané vecné
ceny, ktoré venoval SKCHJ.
Na záver by som chcel opakovane poďakovať v mene
SKCHJ všetkým, ktorí sa podieľali na príprave týchto
klubových skúšok, predovšetkým však predsedovi PZ
Kobylárka Bc. Martinovi Sigetovi, hospodárovi PZ Ing.
Eugenovi Szökemu a členovi PZ Tiborovi Veselému,
ktorí nám opätovne vytvorili ideálne podmienky pre
ich realizáciu. Dnes už ale definitívne viem, že štvrtý
ročník zorganizujem v prípade jeho realizácie
v Malackách. Ja, samozrejme, dúfam, že úroveň
podmienok a prostredia nezaostane za troma minulými ročníkmi KFDJ a že záujem zo strany členov klubu zostane, tak ako som predpokladal pri zaradení
týchto klubových skúšok do plánu klubových akcií,
štandardne vysoký.
23
Výsledková listina
Por.
Meno psa
Vodič
Pl.
Body Cena
1
Honey zo Šraneckých borín
Ing. Martin Kováč
HR
72
I.
2
Figaro ze Zelené mýtiny
Veronika Gaňová
HL
72
I.
3
Luigi zo Šraneckých borín
Ing. Peter Pavlík
HL
66
II.
4
Zagrajházi Whisky
Jozef Bott
HR
66
II.
5
Ina z Rechte
Radim Ille, CZ
HR
70
III.
6
Adela Dominant Instinct
Veronika Gaňová
HL
18
neobstál
7
Dix z Podliščí
Tibor Veselý
HR
32
neobstál
8
Garfield Kršlenica
Branislav Štrbák
HR
32
neobstál
9
Adjunkt Lemart
Róland Šešera
HL kr.
0
neobstál
CACT, Klubový víťaz 2012
Ing. Martin Kováč
KLUBOVÉ DURIČSKÉ SKÚŠKY (SD) JAZVEČÍKOV, CACT
České Brezovo, 17.-18.11.2012
Druhý ročník KDSJ bol pôvodne naplánovaný na termín 10. a 11.11.2012 a mal sa uskutočniť v poľovnom
revíri PZ Senné. Z dôvodu mimoriadnych udalostí,
ktoré sa v spomínanom PR udiali, sa poľovnícke združenie v Sennom vzdalo organizovania tejto klubovej
akcie. Následne som požiadal výbor klubu o súhlas na
zorganizovanie KDSJ v poľovnom revíri PS České Brezovo v termíne 17. a 18.11.2012. Výbor klubu mojej
žiadosti vyhovel.
Centrum KDSJ bolo v peknom prostredí Stolickej vrchoviny v Penzióne Family. Prihlásených bolo 14 jazvečíkov, z ktorých sa v piatok večer dostavilo 12.
Obaja vodiči, ktorí sa nedostavili, sa vopred ospravedlnili. Po zvítaní a spoločnej večeri nasledovala porada rozhodcov a žrebovanie.
V sobotu ráno sme sa všetci presunuli do 16 km
vzdialeného poľovného revíru České Brezovo na spoločnú poľovačku. Predseda spolu s poľovným hospodárom privítali všetkých prítomných a oboznámili ich
s priebehom poľovačky. Bolo povolené loviť diviačiu
zver bez rozdielu veku a pohlavia s ohľadom na vodiace diviačice. Hlavný rozhodca predstavil svojich
kolegov a zaželal všetkým veľa zdaru na poľovačke,
ako aj na celých skúškach. Zvukom lesných rohov boli
skúšky otvorené a my sme sa presunuli na začiatok
prvého pohonu, do ktorého pre jeho rozsiahlosť
a náročnosť bolo pustených všetkých 12 jazvečíkov.
Hneď po začatí pohonu niektoré psy narazili na jeleniu zver a hlasito ju durili dozadu. V polovici pohonu
sa už psy začali vpredu ozývať vytrvalým hlásením na
mieste, čo bolo podporované aj prvými výstrelmi
strelcov. Na konci pohonu sa nachádzali rozsiahle
húštiny, kde bolo dostatok diviačej zveri a každý pes
mal možnosť ukázať, čo v ňom je a ako vie s diviačou
zverou pracovať. Zásluhou peknej práce jazvečíkov
a dobrej mušky strelcov bol výsledok prvého pohonu
9 kusov diviačej zveri. Po krátkej prestávke sme sa
presunuli do druhého pohonu, kde poľovný hospodár
povolil strieľať už len diviačatá, pretože všetky diviaky z prvého pohonu boli veľké kusy. V druhom pohone sa tiež nachádzalo dostatok diviačej zveri a ulovili
sa ešte tri diviačatá. Jazvečíky Aso, Cony a Gaba sa
síce hneď po pohone nevrátili, ale preukázateľne
durili väčšieho diviaka, na ktorého sa nestrieľalo, no
napriek tomu ich rozhodcovia posúdili známkou 3 z
orientácie. Po teplom guláši a slávnostnom výrade,
na ktorom nakoniec ležalo 11 kusov diviačej zveri
a jedna líška, sa všetci presunuli nad chatu odskúšať
technické disciplíny. Bolo vidno, že všetci vodiči pristupovali k cvičeniu zodpovedne, čo sa preukázalo aj
na dobrých známkach. Všetko nasvedčovalo tomu, že
„chlieb“ sa bude lámať na druhý deň. V penzióne
bola prichystaná slávnostná večera a po nej pri poháriku vína a ľudovej hudbe sa hodnotil pekne strávený
prvý deň pri utužovaní kamarátskych vzťahov.
V nedeľu bol zraz o ôsmej hodine pri diviačom oplôtku v Poltári. Stopy sa nachádzali v neďalekom poraste
za oplôtkom. Otvorenie druhého dňa prebiehalo pri
neustálom skučaní našich jazvečíkov, ktoré už vedeli,
čo ich čaká. Po vyžrebovaní nových čísiel sa začalo
skúšať. V zhruba hektárovom oplôtku sa nachádzala
asi trojročná sviňa a jedno prasa, ktoré však nebolo
jej a na zadnú nohu trochu krívalo, preto bol predpoklad, že psy sa zamerajú hlavne naňho. Rozhodcovia
boli vnútri oplôtku na malom posede, z ktorého mali
dobrý výhľad na celý priebeh práce psov. Psy sa
s jedným povelom púšťali od vchodu do oplôtku
a vodiči sa počas celého trvania skúšobnej doby nachádzali mimo oplôtku. Osobne to považujem za
prínos, pretože sa to približovalo reálnej práci psa na
poľovačke, kde mu nie vždy stojí vodič za chrbtom
a veľakrát sa musí spoľahnúť sám na seba. Najlepšiu
24
a aj najtvrdšiu prácu predviedol pes ASO z Luftova,
ktorý sa hneď po narazení na diviaky snažil oddeliť
diviača od svine, čo sa mu aj podarilo a pracoval
s ním vo veľmi tesnom kontakte. Rozhodcovia nakoniec prácu predčasne ukončili, aby nedošlo
k poraneniu psa, prípadne diviaka. Veľmi peknú, tvrdú kontaktnú prácu tiež predviedla suka Gaba Kamenné hony. Najmenej sa darilo psom Carlosovi zo
Žitného ostrova a Fredymu z Oravskej Magury, ktorí
boli ohodnotení známkou 0 a na skúškach neobstáli.
Slabú prácu tiež predviedli suka Aysha z Údolí vinné
révy a pes Bono od Ipeľského brodu, ktorí pravdepodobne nemali svoj deň a v oplôtku boli ohodnotení
známkou 1, čo ich odsunulo do III.c, so stratou nádeje
na dobré umiestnenie. Po odskúšaní všetkých psov
sme sa presunuli na stopy, kde väčšina predviedla
výborné práce až na psa Cony z Oravskej Magury,
ktorý viackrát opustil stopu a mohol byť ohodnotený
len známkou 2. Na disciplíne správanie sa pri zastrelenej zveri by som vyzdvihol prácu psa Monty Viva
Moravia, ktorý sa prejavil ako prirodzený hlásič
a jediný bol z tejto disciplíny ohodnotený známkou 4.
Záver a aj vyhodnotenie skúšok prebehlo kvôli daždivému počasiu v príjemnom prostredí pizzérie
v Poltári. V celkovom poradí na prvom mieste
s počtom bodov 214 sa po vyrovnanom výkone
umiestnil pes ASO z Luftova s vodičom Ing. Martinom
Balkovským a získal tituly Klubový víťaz KDSJ 2012 a
CACT. Na druhom mieste, so stratou len troch bodov
na víťaza, v I. cene skončil pes Monty Viva Moravia
s vodičom Jozefom Nevedelom a získal titul R. CACT.
Ako tretia v poradí s počtom bodov 209 v I. cene
skončila suka Gaba Kamenné hony s vodičom Rudol-
fom Rosincom. Chcel by som tiež vyzdvihnúť pekné
práce dlhosrstých jazvečíkov – psa Jirk z Močáriho
dvora s vodičom Ing. Petrom Antalíkom, ktorý skončil
so 195 bodmi v I. cene s titulom CACT, a suku Lina
z Chotára s vodičom Ing. Mariánom Kováčom, ktorá
so 187 bodmi tiež skončila v I. cene a získala titul R.
CACT. V celkovom hodnotení 6 jazvečíkov skončilo
v I. cene, po dva v II. a III. cene a dva jazvečíky neobstáli. Myslím si, že je to veľmi dobrá úroveň a naše
jazvečíky nám zasa len dokázali, že sú nenahraditeľnými pomocníkmi nám - poľovníkom-kynológom, či
už na spoločných poľovačkách na diviaky, ale aj pri
individuálnych návštevách našich revírov. A tým,
ktorým to tentoraz nevyšlo, možno nabudúce: „Veď
aj pes je len človek“.
Na záver mi ostáva už len poďakovať vedeniu PS
Komposesorát v Českom Brezovom za poskytnutie
vynikajúceho revíru na spoločnú poľovačku, tiež PZ
Žiar v Poltári, v pôsobnosti ktorého prebiehal druhý
deň skúšok, a tiež všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí
sa akýmkoľvek pričinením zaslúžili o zdarný priebeh
tejto klubovej akcie. Samozrejme aj rozhodcovskému
zboru za korektný prístup a posudzovanie. Keďže
som aj ja na vlastnej koži zistil, koľko je
s organizovaním takejto akcie práce a obetovania
voľného času, chcel by som poďakovať a tiež vyzdvihnúť ľudí, ktorí sa pravidelne podieľajú na organizovaní všetkých klubových akcií a robia ich dobre.
Dúfam, že všetci účastníci KDSJ 2012 boli s organizáciou spokojní a odchádzali z tejto klubovej akcie len s
peknými zážitkami a pozitívnymi pocitmi. Ja, ako
správca skúšok, som pre to urobil maximum.
Výsledková listina
Por. Meno psa
Vodič
Pl.
Body Cena
1
Aso z Luftova
Ing. Martin Balkovský
HR
214 I.
CACT, Klubový víťaz
2
Monty Viva Moravia
Jozef Nevedel
HR
211 I.
R. CACT
3
Gaba Kamenné hony
Rudolf Rosinec
HR
209 I.
4
Vašo z Poiplia
Ján Turoň
HR
208 I.
5
Jirk z Močáriho dvora
Ing. Peter Antalík
DL
195 I.
CACT
6
Lina z Chotára
Ing. Marián Kováč
DL
187 I.
R. CACT
7
Cony z Oravskej Magury
Ladislav Chreno
HR
187 II.
8
Roxana Kamenný potok
Mgr. Juraj Lepiš, PhD.
HR
180 II.
9
Bono od Ipeľského brodu
Martin Harandza
HR
177 III.
10 Aysha z Údolí vinné révy
Emília Cibuľová
HR
169 III.
Carlos zo Žitného ostrova
Milan Folťan
HR
176
neobstál
Fredy z Oravskej Maguy
Ivan Ďuríček
HR
118
neobstál
Jazvečíkom a kynológii zdar!
Ing. Martin Balkovský
25
Postrehy, názory, vďaka Maťko!
Niekoľko poznámok zo strany rozhodcu na týchto
skúškach. Maťko Balkovský veľmi pekne popísal tieto
skúšky vo svojom článku a ja by som chcel vyzdvihnúť
jeho elán a entuziazmus, s akým sa do organizácie
týchto skúšok pustil a výsledok bol naozaj veľmi pekný. Zvládal aj množstvo detailov, skutočne veľmi vydarené skúšky po stránke pracovno-poľovníckej aj
spoločenskej. Normálne budem mať čo robiť, aby
som ho tento rok v Sennom tromfol.
Čo sa týka poľovačky a práce psov na týchto skúškach
som bol ja, aj niektorí moji kolegovia, trošku prekvapený. Poľovalo sa v perfektne zazverenom revíri
s ideálnymi podmienkami pre úkryt diviakov. Po začiatku pohonu netrvalo dlho a väčšina psov narazila
na diviaky a hnala ich na strelcov, padali rany. Zhruba
v strede pohonu psy postupne prichádzali a takmer
všetky sa na môj vkus dosť dlho okolo nás motali.
Nakoniec vysvitlo, že pred nami pár sto metrov sú
diviaky, ktoré najskúsenejšie psy našli a začali hlásiť
a potom sa aj tá váhavejšia väčšina pridala. Práca
v druhom pohone bola už u väčšiny psov podstatne
lepšia. Treba si však uvedomiť, že na týchto skúškach
sa zúčastňujú väčšinou mladé psy. Nie všetky majú
možnosť absolvovať dostatočný počet spoločných
poľovačiek, a v takto zazverených revíroch ešte menej psov. Prajem si, aby náš klub bol schopný pre
tieto skúšky vždy zabezpečiť kvalitný revír, aby nádejné psy, ktoré doma nemajú dobrý diviačí revír,
mali možnosť sa zdokonaliť v práci s touto zverou.
Ján Dobšinský
MEDZINÁRODNÉ DURIČSKÉ SKÚŠKY JAZVEČÍKOV, CACIT
Malacky, 1. a 2.12.2012
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov usporiadal 1. a
2. decembra 2012 v poľovnom revíri VLM Malacky
Medzinárodné duričské skúšky jazvečíkov. Z desiatich
prihlásených psov sa na skúškach zúčastnilo osem,
všetky rázu jazvečík hrubosrstý, z toho šesť zo Slovenska a dvaja z Českej republiky. Všetci zúčastnení sa
zišli v sobotu ráno v krásnom prostredí pri zrubových
chatách vo zvernici VLM v Malackách. Po slávnostnom otvorení spoločnej poľovačky vedúcim LS Riadok
a riaditeľom skúšok Ing. Štefanom Čuvalom,
a krátkom príhovore hlavného rozhodcu Ing. Baltazára Molnára, sme sa presunuli priamo do revíru.
Usporiadatelia mali v prvý deň skúšok pripravené tri
pohony, v ktorých sa podľa ich slov malo nachádzať
dostatok diviačej, ale aj inej raticovej zveri. Ich slová
sa potvrdili ihneď po vypustení psov, ktoré najskôr
prehnali početnú čriedu vysokej zveri cez líniu honcov. Po krátkej chvíli ale už psy s intenzívnym hlásením pracovali s diviačou zverou, ktorú postupne vytláčali z pohonu na strelcov. Po ukončení prvého
pohonu sme sa presunuli na určené miesto zrazu,
kde mali usporiadatelia pripravené výborné občerstvenie, ktoré spríjemňovalo aj krásne počasie. Po
krátkej porade rozhodcov a zhodnotení prvého pohonu sme sa presunuli do ďalšej časti revíru, kde boli
pripravené ešte dva pohony. Aj v druhom a treťom sa
nachádzalo dostatok diviačej zveri, a tak predvádzané
psy mali možnosť predviesť svoju kvalitu práce
s diviačou zverou. Najlepšie práce v revíri predviedli
HONEY zo Šraneckých borín, GABA Kamenné Hony a
LUIGI zo Šraneckých borín. Výbornú prácu pri postrieľanom diviakovi predviedla sučka HONEY, ktorá pri
diviakovi zotrvala až do dostrelenia. Výsledkom práce
psov bolo ulovených 7 kusov diviačej zveri a 2 líšky.
Počas prípravy slávnostného výradu sme vyskúšali
priamo v revíri ostatné technické disciplíny. Tieto
disciplíny zvládli vodiči aj so svojimi zverencami veľmi
dobre, až na zaváhanie psa LAKY z Karny, ktorý
z odloženia na voľno neobstál.
Po ukončení spoločnej poľovačky slávnostným výradom organizátor pripravil príjemne posedenie
s večerou v reštaurácii Kasíno v Malackách.
V nedeľné ráno sme sa opäť stretli vo zvernici
v Malackách, odkiaľ sme sa všetci presunuli
k diviačiemu oplôtku. Disciplína odvaha v diviačom
oplôtku bola rozhodujúca pre niektoré jazvečíky,
ktoré po slabom výkone boli ohodnotené nízkymi
známkami. Od diviačieho oplôtku sme sa opäť presunuli do revíru, kde sa odskúšali posledné disciplíny.
Dohľadávku diviačej zveri absolvovali jazvečíky bez
vážnych zaváhaní.
Po vyhodnotení práce psov z obidvoch dní sa na prvom mieste umiestnila sučka GABA Kamenné Hony
s vodičom Rudom Rosincom s počtom bodov 208, I.
cena, sučka získala tituly KV MDSJ 2012, CACIT, CACT.
Na druhom mieste sučka HONEY zo Šraneckých borín
s vodičom Ing. Martinom Kováčom s počtom bodov
200, II. cena, na treťom mieste pes KID z Rechte
s vodičom Radimom Ille s počtom bodov 197, II. cena. Celkovo jeden jazvečík skončil v prvej cene, dva
v druhej cene, jeden v tretej cene, tri neobstáli
a jeden pre zranenie odstúpil.
Počas týchto dvoch dní usporiadateľ VLM SR Malacky
pripravil výborné podmienky pre uskutočnenie týchto skúšok. Výborne zazvereným revírom a dobre pripravenou spoločnou poľovačkou prispel k hladkému
a príjemnému priebehu celých skúšok.
Jazvečíkom zdar! Tomáš Tomašec
26
Výsledková listina
Por. Meno psa
Vodič
Pl.
Body Cena
1
Gaba Kamenné hony
Rudolf Rosinec
HR
208 I.
Víťaz MDSJ, KV, CACIT, CACT
2
Honey zo Šraneckých borín
Ing. Martin Kováč
HR
200 II.
3
Kid z Rechte
Radim Ille, CZ
HR
197 II.
4
Rena Zwi-Le-Ro
Ivan Oslej
HR
160 III.
5
Luigi zo Šraneckých borín
Ing. Peter Pavlík
HR
190
neobstál
6
Laky z Karny
Branislav Galčík
HR
178
neobstál
7
Aso z Luftova
Ing. Martin Balkovský
HR
112
neobstál
8
Inge Horalka
Jiří Šumbera, CZ
HR
60
odstúpil (zranenie psa)
MEMORIÁL FRANTIŠKA SIGETA, CACT
Žilina, 8. a 9.12.2012
Po dvojročnom intervale sa v roku 2012 opäť uskutočnil Memoriál Františka Sigeta. Na jeho zorganizovanie sa podujala Regionálna organizácia SPZ v Žiline
v termíne 8. a 9.12.2012. RgO začala s prípravou
Memoriálu už v prvej polovici roka 2012, aj vďaka
tomuto zodpovednému prístupu sa jej podarilo vytvoriť vynikajúce podmienky. Centrum Memoriálu
bolo v útulnom Poľovníckom hoteli Diana v Strážach
– asi 10 km od Žiliny. V piatok, 7.12.2012, sa v ňom
zišlo 12 z trinástich nominovaných psov z plemien,
ktoré sa v zmysle štatútu môžu na Memoriáli zúčastniť, a to: 3 slovenské kopovy, 3 jazvečíkovité duriče, 2
jagdteriéry (jeden majiteľ s jagdteriérom nenastúpil)
a 4 jazvečíky (vrátane náhradníka za neprítomného
jagdteriéra). Po porade rozhodcov si účastníci vyžrebovali štartovacie čísla. Rozhodcovský zbor v zostave
Ing. Baltazár Molnár (hlavný), František Šlesár, Ing.
Ján Žofčák, Ján Orečný, Vladimír Tomko, Ing. Ján Pilát
a MUDr. Pavol Brečka ich rozdelil do dvoch skupín.
Z našich jazvečíkov štartovali v prvej skupine s číslom
4 Aida z Hladkého vrchu (vodič R. Rosinec), s číslom 6
Honey zo Šraneckých borín (vodič Ing. M. Kováč),
s číslom 8 Axa od Ipeľského brodu (vodič Ing. M. Balkovský). Do druhej skupiny sa dostal s číslom 11
Monty Viva Moravia (vodič J. Nevedel).
V sobotu 8.12. za krásneho, ale mrazivého rána (v
noci klesla teplota pod mínus 15 °C) sme sa presunuli
k chate Poľovníckej spoločnosti Kotešová-Svederník,
pri ktorej bol nástup a slávnostné otvorenie Memoriálu. V blízkosti chaty sa konal aj prvý pohon, do
ktorého nastúpili štartujúci s číslami 1-6.
Pohon bol krátky, ale ťažký z pohľadu húštin, kde sa
však zdržiavalo dostatok diviačej zveri. Psy pracovali
so striedavou úspešnosťou. Darilo sa najmä AJD Kato
vom Wolfgangtal, ktorého viedla Dr. Hoššová, slovenskej kopovke Cite z Padala s vodičom Ing. Vakulom a jazvečíkovi hrubosrstému Honey zo Šraneckých
borín s Ing. Kováčom. Naproti tomu sa nedarilo Aide
z Hladkého vrchu s R. Rosincom, ktorá uzavrela deň
s dvojkami z hľadania a vytrvalosti. Najhoršie dopadol
jagdteriér Cid Sulinská skala (vodič B. Beňo), ktorý
neprejavoval záujem o diviačiu zver a neobstál. AJD
Jogi od Svätého Huberta s vodičom M. Šťovčíkom bol
za svoj výkon ohodnotený tromi dvojkami – hľadanie,
durenie a hlasitosť. Výsledkom práce psov bolo, že sa
v prvom pohone ulovilo 5 diviakov.
Druhý pohon bol v poľovnom revíri Veliká. Pri obsadzovaní pozícií bolo jasné, že v pohone bude dostatok diviačej zveri. Hneď od začiatku až po koniec pohonu psy s číslami žrebov 6 až 12 aktívne pracovali
a ulovilo sa 20 diviakov, takže aj hodnotenie psov
bolo dobré. Po skončení pohonu sa stihlo odskúšať
ešte niekoľko technických disciplín.
Celý deň bolo mrazivé počasie, a tak sa všetci
s chuťou pustili do vynikajúcej slávnostnej večere.
Pohodu a dobrú atmosféru dotvárala perfektná ľudová kapela, ktorú zabezpečili organizátori podujatia.
V nedeľu ráno sme sa presunuli do Terchovej, kde sa
v revíri PS Omnitrade pokračovalo v posudzovaní
technických disciplín, z ktorých najmä odvaha dobre
zamiešala karty. Nedopadla dobre pre jagdteriéra
Zep Alumínium (vodič Z. Fronc), dostal známku 1
a pre AJD Kara Sušianska dolina s Mgr. Zatloukalom známka 2. Veľmi dobre dopadla disciplína nepofarbená stopa, len jeden psík dostal známku 3, ostatní 4.
Po zosumarizovaní výsledkov sa stala víťazom suka
slovenského kopova Elza spod Sobrany s vodičom M.
Poliakom, druhý bol opäť slovenský kopov Eddy Krššákov dvor s vodičom R. Krššákom a tretí jazvečík
hrubosrstý Monty Viva Moravia s J. Nevedelom. Na 6.
mieste sa umiestnila v I. c. Axa z Ipeľského brodu,
ktorú viedol Ing. Balkovský a v I. c. skončila na 7.
mieste aj Honey zo Šraneckých borín s Ing. Kováčom
len s tromi trojkami. Treba ešte raz poďakovať organizátorom za vytvorenie veľmi dobrých podmienok
a starostlivosť o účastníkov.
27
Výsledková listina
Por. Meno psa
Vodič
Pl.
Body Cena
1
Elza spod Sobrany
Marián Pollák
SK
220 I.
Víťaz MFS, CACT, diviačiar
2
Edy Krššákov dvor
Radovan Krššák
SK
216 I.
R. CACT, diviačiar
3
Monty Viva Moravia
Jozef Nevedel
JHR
214 I.
CACT, diviačiar
4
Kato vom Wolfgangtal
PharmDr. Zuzana Hoššová
AJD
212 I.
CACT
5
Cita z Padala
Ing. Jozef Vakula
SK
210 I.
6
Axa od Ipeľského brodu
Ing. Martin Balkovský
JHR
208 I.
7
Honey zo Šraneckých borín
Ing. Martin Kováč
JHR
206 I.
8
Ajda z Hladkého vrchu
Rudolf Rosinec
JHR
185 II.
9
Kara Sušianska dolina
Mgr. Jozef Zatlukal
AJD
185 II.
10 Zep Alumínium
Zdeno Fronc
Jagdt
odstúpil
11 Jogi od Svätého Huberta
Milan Šťovčík
AJD
odstúpil
12 Cid Sulinská skala
Branislav Beňo
Jagdt
neobstál
R. CACT
Ing. Baltazár Molnár
Príprava na slávnostné otvorenie MFS
Záverečné vyhodnotenie Memoriálu
28
KLUBOVÉ SKÚŠKY
V revíri PZ Diana Trstice sa uskutočnili 14.4.2012 špeciálne skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov. Na skúšky
bolo prihlásených 61 psov, z ktorých sa 4 skúšok z rôznych príčin nezúčastnili. Na skúšky bol delegovaný za
hlavného rozhodcu MVDr. Vladimír Piskay a za rozhodcov Ing. M. Stanovský, CSc. I. Šimonič a Ing. B. Molnár.
Po vyžrebovaní štartovacích čísiel a vytvorení skupín sa začali samotné skúšky. Aj pri takejto vysokej účasti
psov prebiehali skúšky, dá sa povedať, hladko vďaka veľmi dobré zazverenému revíru zajačou zverou.
Z troch skúšaných disciplín neuspel ani z jednej len jeden psík. Psom sa najlepšie darilo v disciplíne pokojnosť
po výstrele. Okrem 4 psov všetky ostatné boli hodnotené známkou 4. Veľmi dobrú hlasitosť preukázalo 34
jazvečíkov, 13 psov bolo hodnotených z tejto disciplíny známkou 3, šesť známkou 2 a štyria neuspeli. Veľmi
dôležitou disciplínou je odvaha. V tejto disciplíne 35 jedincov získalo známku 4, známku 3 deväť psov, známku
2 tiež deväť psov a neobstáli 4 jedince.
Z uvedených výsledkov je zrejmé, že sa skúšok zúčastnili vlohové psy, avšak ich výsledky veľakrát ovplyvnili
vodiči nedostatočnou prípravou, prípadne nesprávnym vedením psíka.
Po skúškach domáce PZ pripravilo bohaté občerstvenie, na ktoré mali vodiči dostatok času počas vyhodnocovania skúšok rozhodcami. Celkovo možno hodnotiť skúšky za dobre zorganizované s dobre zazvereným revírom.
Obdobné skúšky sa uskutočnili 7.6.2012 v Dvoriankach pre východnú časť Slovenska. Pod organizačnou taktovkou MVDr. Piskaya boli skúšky dobre zorganizované. Na skúškach posudzovali Ing. Molnár a I. Šimonič.
V tomto období prevládali neznesiteľné teploty, čo ovplyvnilo aj priebeh skúšok v tom zmysle, že vyhľadávanie
zajacov trvalo dlhšie, až sme uvažovali o ich zrušení. Domáci organizátori urobili všetko pre to, aby psy mohli
byť seriózne posúdené. Až v popoludňajších hodinách sa podarilo prísť na dostatok zajacov, takže nakoniec
všetky jedince mohli byť kvalitne posúdené. Aj tu zúčastnené jedince preukázali dobré vlohové vlastnosti, čo
sa prejavilo na známkach z výkonu.
Dva dni pred skúškami hlasitosti a odvahy v Dvoriankach - 5.6.2012 sa uskutočnili chovné skúšky jazvečíkov
(BL) s účasťou 27 psíkov. Tieto skúšky sa tu organizujú už tradične a prebiehajú v nenapodobiteľne dobrej atmosfére. Sú veľmi dôležité pre chov. Ich úspešným absolvovaním sa prejaví charakter jedinca. Na skúšky boli
delegovaní Ing. Molnár a Ing. M. Kováč, ktorí s prehľadom posúdili výkony predvádzaných jedincov. Dva psy
skončili v oboch kolách s plným počtom bodov. Štrnásť psov získalo aspoň v jednom kole I. cenu, neobstálo
päť psov. Opäť sa prejavili nedostatky v príprave buď z hľadiska množstva alebo kvality prípravy.
Ďalšie skúšky z hlasitosti a odvahy jazvečíkov sa uskutočnili 12.8.2012 v revíri PZ Víťazná cesta, Galanta. Zúčastnilo sa ich 22 psov. Na skúškach posudzovali I. Šimonič a Ing. Molnár. V tomto revíri je zazverenie zajačou
zverou tiež dobré, takže každý jedinec mal možnosť prísť do styku so zajacom minimálne trikrát. Odzrkadlilo sa
to aj na hodnotení psíkov, známku 4 dostalo 16 psov. Podobná situácia bola aj pri odvahe, známkou 4 bolo
ohodnotených 15 jedincov. Treba uviesť, že všetky psy obstáli vo všetkých disciplínach, okrem jednej trpasličej
jazvečíčky, ktorá neuspela z odvahy. PZ vytvorilo pre účastníkov veľmi dobré, až domácke prostredie.
Druhé klubové chovné skúšky (BL) sa uskutočnili 30.9.2012 vo Vinohradoch nad Váhom. Zúčastnilo sa na nich
5 jazvečíkov: 1 hrubosrstý, 2 dhosrsté a 2 krátkosrsté. Úroveň psov nebola najlepšia. Medzi nimi vynikala hrubosrstá jazvečíčka Fibi z Hladkého vrchu, ktorú viedla MVDr. Hrúzová. V obidvoch kolách predviedla tvrdú
prácu, za ktorú získala dvakrát I. cenu, pričom v druhom kole s nedokončeným vyhnaním. Skúšky boli aj tu
dobre zorganizované.
Ing. Baltazár Molnár
29
MEMORIÁL FRANTIŠKA VYSLOUŽILA A MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY V BL JAZVEČÍKOV
Memoriál Františka Vysloužila a Medzinárodné skúšky v brlohárení jazvečíkov sa v roku 2012 už druhýkrát organizovali v prostredí na Myjave, v spolupráci
s miestnym Poľovníckym združením v Turej Lúke.
Keďže tu iba jeden umelý brloh, museli sme pristúpiť
k piatkovému termínu MFV, čo sa ale mne zdá byť
výhodnejšie, ako keď sa tieto dve akcie minulý rok
organizovali na dvoch rozličných miestach, alebo keď
sa organizujú dvojdňovo súbežne. Na MFV sa zúčastnilo 39 a na MSBLJ až 92 jazvečíkov. Brloh situovaný
v blízkosti potoka, obkolesený vysokými stromami v
rámci poľovníckeho areálu Padelky, nám poskytol
výborné prostredie v priebehu všetkých troch horúcich letných dní.
Ako som už spomenul, na MFV nastúpilo 39 jazvečíkov, hlavným rozhodcom bol MVDr. Vladimír Piskay,
ktorému som asistoval ja. Videli sme veľmi pekné
práce, za zmienku stojí najlepší v prvom kole hrubosrstý jazvečík ASO z Luftova s vodičom Ing. Martinom
Balkovským, s hrdelným chvatom v čase 0,32 min.
Druhý v poradí bol hrubosrstý jazvečík HERO Zálužské
lesy s vodičom Miroslavom Salvetom, s vyhnaním
v čase 0,43 min. a tretí hrubosrstý jazvečík ZANDY zo
Záblatských lesov s vodičom Štefanom Lorencom,
s hrdelným chvatom v čase 0,50 min. Každému bolo
jasné, že práve títo sú najvážnejšími kandidátmi na
zisk titulu Víťaz MFV 2012. V druhom kole však ukázali líšky, že dokážu byť vyrovnaným súperom aj tým
najlepším a najlepšie ho zvládli úplne iní - dlhosrstý
HATZ von Baerecizo s vodičom Manfredom Wallotom, ktorý dosiahol vyhnanie v čase 0,35 min., hrubosrstá CITA z Hegerwaldu s vodičom Jaromírom
Adamcom, vyhnanie v čase 1,11 min. a hrubosrstý
LUIGI zo Šraneckých borín s vodičom Ing. Petrom
Pavlíkom, vyhnanie v čase 1,18 min. Posledný z nich
sa práve týmto výkonom zaradil po oboch vyrovnaných kolách (4. a 3. mieste) na celkové prvé miesto a
získal tituly Víťaz Memoriálu Františka Vysloužila
2012 a CACT. Po veľmi vyrovnaných výkonoch
v obidvoch kolách, a len na základe horšieho druhého
kola, sa na celkovom druhom mieste umiestnil hrubosrstý ZANDY zo Záblatských lesov s vodičom Štefanom Lorencom a získal titul Res. CACT. Na treťom
mieste v konečnom zúčtovaní skončila hrubosrstá
ISISS Viva Moravia s vodičom Dr. Karlom Doležalom,
ktorí potvrdili v druhom kole 5. miesto z prvého kola.
V priebehu MFV sa pozvoľna schádzali okrem slovenských účastníkov MSBLJ aj prihlásení z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Dánska. Po slávnostnom vyhodnotení MFV vo večerných hodinách
nasledoval príhovor predsedu SKCHJ Ing. Štefana
Štefíka, ktorý predstavil rozhodcovský zbor v zložení MVDr. Vladimír Piskay (HR), Jan Coufal z ČR a Ing.
Baltazár Molnár a mohlo začať žrebovanie poradia
psov pre nasledujúce dva dni.
V sobotu ráno po krátkom nástupe a doznení
poľovníckych signálov vypuklo dvojdňové zápolenie,
na ktoré sme všetci netrpezlivo čakali celý rok. Opäť,
tak ako to už býva zvykom zopár rokov, sme boli
svedkami vynikajúcich prác a dosiahnutých časov.
Najlepšou bola v prvom kole hrubosrstá KONY z
Rechte s vodičkou Martinou Meacher, ktorá dosiahla
hrdelný chvat vo famóznom čase 0,12 min., nasledoval hrubosrstý RONY Zwi-Le-Ro s vodičom Josefom
Jagelkom – hrdlo 0,25 min., tretí skončil hrubosrstý
GERO od Říčky Šlapanky s vodičom Stanislavom Burešom – vyhnanie 0,26 min., a nasledovalo ďalších 10
výborných prác s časmi do jednej minúty. Tí všetci
mali veľkú šancu zabojovať o celkové víťazstvo. Druhé kolo vie vždy zamiešať s poradím a nebolo tomu
inak ani tento rok. KONY vyhnala v druhom kole
v čase „až“ 1,05 min, takže sa v celkovom poradí prepadla na druhé miesto s titulmi CACIT a Res CACT.
Deviaty po prvom kole, hrubosrstý INDUS
z Kršťanskej záhrady, ktorý predviedol vyrovnané
výkony v oboch kolách - vyhnania v zhodnom čase
0,44 min, obsadil v celkovom poradí tretie miesto
a bol mu udelený titul CACIT. Víťazom MSBLJ 2012
a zároveň klubovým víťazom sa stal po skvelých
a vyrovnaných výkonoch v oboch kolách hrubosrstý
LENNY zo Šraneckých borín s vodičom Gabrielom
Froncom. Získal takisto titul CACIT a CACT. Celkovo
bolo udelených až 22 CACITov, z toho 20-krát hrubosrstým štandardným jazvečíkom, jedenkrát dlhosrstému šandardnému jazvečíkovi a raz hladkosrstému
štandardnému jazvečíkovi. Dlhosrstý DICK od Kamenné svatby s vodičom Romanom Kořenovským po
hrdelnom chvate v prvom kole a vyhnaní v druhom
kole, na celkovom 5. mieste s CACITom, získal ako
najlepší z plemena aj CACT. Podobne hladkosrstý
OSKAR z Kršťanskej záhrady s vodičom Milošom Hargašom po hrdelnom chvate v prvom kole a vyhnaní v
druhom kole, na celkovo 8. mieste a s CACITom, získal tiež ako najlepší z plemena titul CACT. Za zmienku
stojí určite aj hrubosrstá králička ORESTEA OSIRIS
Kalokagathia Fai s vodičom Ing. Mariánom Kováčom,
po krásnych prácach v oboch kolách – nedokončených vyhnaniach a celkovom 38. mieste, ako najlepšia z plemena získala titul CACT. CACT získal aj hrubosrstý trpaslík MATES Sariver s vodičom MVDr. Bohumilom Brožom. Na MSBLJ 2012 sa zúčastnilo už spomenutých 92 jedincov.
Po spracovaní všetkých údajov a zvládnutí
všetkých administratívnych úkonov mohlo v poobedných hodinách v nedeľu prebehnúť samotné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vecných cien pre tých
30
najlepších. Som rád, že „tých najlepších“ bolo v roku
2012 opäť veľa, pretože bolo zabezpečených skutočne veľa hodnotných a pekných vecných cien, o ktoré
sa postarali okrem SKCHJ aj ďalší. Za tento fakt by
som chcel poďakovať v mene SKCHJ všetkým, ktorí
poskytnutými cenami obohatili túto významnú klubovú akciu, predovšetkým však predstaviteľom výboru Českého klubu chovateľov jazvečíkov a jeho členom, miestnemu PZ Turá Lúka a, samozrejme, aktívnym členom nášho klubu. Myslím si, že miestne poľovnícke združenie na čele s predsedom Ing. Pavlom
Hrnčiarom, hospodárom Ing. Jánom Kurtišom
a kynológom Bc. Jánom Smolíčkom nám vytvorilo
opäť vynikajúce zázemie a podmienky pre uskutočnenie MSBLJ vo svojom poľovníckom areáli Padelky
a že sme sa tam všetci opäť cítili veľmi dobe, za čo by
som sa im chcel ešte raz poďakovať v mene svojom
i SKCHJ. Myslím si, že sa sem v budúcnosti s touto
našou najmasovejšou klubovou akciou, samozrejme,
ak to bude možné, veľmi radi vrátime.
Ing. Martin Kováč
Z vyhodnoteia MFV v Turej Lúke
31
Cena
Por.2.D
Súčet por.
0:41
4,4,4
72
I.
6
V
0:26
4,4,4 72
I.
4
10
Hr.
V
V
Hr.
V
Hr.
Hr.
V
Hr.
Hr.
Hr.
V
V
V
V
V
PP
PP
V
V
Hr.
V
V
Bo
PP
V
1P
0:12
0:44
1:16
0:36
0:59
0:25
1:55
1:42
4:45
0:32
0:51
1:05
0:26
0:54
1:26
2:12
0:25
0:38
2:26
1:43
1:27
0:43
0:43
1:27
3:02
2:21
1:42
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
64
64
72
72
72
72
72
72
64
72
64
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
1
9
19
5
13
2
26
24
33
4
11
14
3
12
21
27
43
45
29
25
22
7
7
39
48
28
53
V
V
Hr.
V
V
Hr.
V
V
V
Hl
V
Hr.
Ty
V
V
Hr.
Hr.
Hr.
V
V
Hr.
2P
2P
V
Hr.
Hl
V
1:05
0:44
0:35
1:34
0:58
5:41
0:36
0:39
0:17
0:26
3:41
1:59
0:30
5:33
1:28
1:13
0:19
0:17
1:25
2:21
4:45
0:20
0:23
1:15
0:43
0:56
0:38
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,3,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
15
12
6
21
14
28
7
9
1
30
24
22
33
27
20
16
3
2
19
23
26
45
47
17
11
31
8
16
21
25
26
27
30
33
33
34
34
35
36
36
39
41
43
46
47
48
48
48
52
54
56
59
59
61
Body
Meacher Martina
Rusnák Vladimír
Szarvas Ferenc
Kořenovský Roman
Szabó Zoltán
Jagelka Jozef
Hargaš Miloš
Holub Ján
Nagy Martin, Ing.
Turanský Ivan
Bábík František
Drajkó Imre
Bureš Stanislav
Hudec Vladimír
Ille Radim
Chreno Ladislav
Szabó Zoltán
Rosinec Rudolf
Oslej Ivan
Urban Michal
Šucha Dušan
Dobšinská Zuzana,JUDr.
Drajkó Imre
Poljak Vladimír, Ing.
Svoboda Radomír, Ing.
Bilka Oldřich
Pilař Josef, Ing.
V
Známky
S
P
S
P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
S
P
P
P
S
P
S
S
P
P
S
P
S
P
Čas
Hr.
Hr.
Hr.
Dl.
Hr.
Hr.
Hl.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Práca
Kony z Rechte
Indus z Kršťanskej záhrady
Aliz von Eichelwald
Dick od Kamenné svatby
Göröci Ugrasztó Dongó
Rony Zwi-Le-Ro
Oskar z Kršťanskej záhrady
Luko z Bodrogu
Aron Korybako
Itus zo Šraneckých borín
Jim Hero z Rechte
Tégláskuti Zira
Gero od Říčky Šlapanky
Bora od Ipeľského brodu
Kid z Rechte
Cony z Oravskej Magury
Tégláskuti Szikra
Aida z Hladkého vrchu
Robin od Baďuru
Ebony od Kněžské skály
Asta z Britisu
Aso z Luftova
Tégláskuti Onix
Tessa Kamenný potok
Erik z Rozvadovské hájenky
Agi z Hegervaldu
Ingo z Hlubocké hájovny
Por.1.D
Fronc Zdeno
Cena
P
Body
Hr.
Známky
Lenny zo Šraneckých borín
Čas
Meno vodiča
Meno psa
Práca
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pohlavie
1
Plemeno
Celkové por.
Medzinárodné skúšky v brlohárení jazvečíkov - Turá Lúka 28.-29.7.2012
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
68
72
72
72
72
72
72
72
64
64
72
72
72
72
Tituly
CACIT, CACT,
KV 2012
CACIT, R.CACT
CACIT
CACIT
CACIT, CACT
CACIT
CACIT
CACIT, CACT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
CACIT
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Henry zo Šraneckých borín
Brita Diviačí háj
Elza z Hladkého vrchu
Denny z Berianky
Tégláskuti Cselles
Juk z Rechte
James zo Šraneckých borín
Atos z Hančinského horárne
Dante Horalka
Orestea Osiris Kalokagathia Fai
Cypro zo Šiklóša
Yaro vom Rauhenfeld
Bak od Studéneckých rybníků
Zitta vom Hochfelderhof
Bessy z Oravskej Magury
Sabina Horalka
Hant zo Šraneckých borín
Yaro vom Linteler Forst
Esta z Kršťanskej záhrady
Gin z Ratíškovských vinohradů
Derrick du Chene Daniele
Koralle von der Bismarck-Eiche
Bak od Ipeľského brodu
Kora zo Šuchovho dvora
Intense-Kakao von der Bism.-Eiche
Hatz von Baerecizo
Luigi zo Šraneckých borín
Gaston z Berianky
Elite z Rechte
Fredy z Oravskej Magury
Chira zo Šraneckých borín
Eimy z Oravskej Magury
Lex z Rechte
Prax vom Brennberg
Kiwi zo Šraneckých borín
Aneta z Roštěnských boří
Elf z Rozvadovské hájenky
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.kr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Dl.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Dl.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
P
S
S
P
P
P
P
P
P
S
P
P
P
S
S
S
P
P
S
P
P
S
P
S
S
P
P
P
S
P
S
S
P
P
S
S
P
Adamec Jaromír
Bém Karol, MVDr.
Čapek Juraj, Ing.
Abrman Peter
Kelemen András
Illová Monika
Sojka Branislav
Budinský Marián
Doležal Karel, Dr.
Kováč Marián, Ing.
Babiak Radovan
Probst Franz
Bednářová Martina
Kunz Edgar
Nevedelová Mária
Frančák Ladislav
Hudec Vladimír
Stanovský M., Ing., CSc.
Genšor Alexander
Küchler Miroslav, Mgr.
Spalová Hana
Hartmann Andreas
Vavro Jozef
Šucha Milan
Mikkelsen Niels Bertram
Wallot Manfred
Pavlík Peter, Ing
Zlehovec František
Mikuláš Jozef
Ďuríček Ivan
Kováč Martin, Ing.
Nevedel Jozef
Kafka Ivo
Prechtel Thomas
Pažický Peter, Ing.
Doleželík Roman, Ing.
Svoboda Radomír, Ing.
1P
V
V
2P
V
2P
V
V
V
NV
Bo
V
2P
PP
V
PP
PP
V
V
2P
2P
PP
2P
PP
Hč
1P
2P
2P
Bo
2P
2P
2P
Hč
Hč
Hč
PP
Hč
1:18
1:13
6:56
0:18
1:05
3:41
3:35
1:14
1:24
10:00
0:28
1:35
1:17
3:17
2:30
0:26
0:47
5:10
9:41
0:18
0:31
0:16
0:32
1:41
10:00
0:44
0:35
0:20
5:33
0:40
0:58
0:44
10:00
10:00
10:00
4:07
10:00
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
4,3,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
2,2,4
64
72
72
64
72
64
68
72
72
64
72
72
64
64
72
64
64
72
72
64
64
64
64
64
64
64
64
64
72
64
64
64
64
64
64
64
48
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
52
16
36
55
14
65
31
17
20
41
38
23
64
49
30
44
46
34
37
55
58
42
59
47
66
51
60
57
40
61
63
62
66
66
66
50
82
Hr.
2P
V
V
Hč
V
PP
Hč
Hč
NV
PP
Hč
V
NV
2P
PP
1P
Hč
Hč
PP
NV
Hč
PP
2P
Hl
2P
1P
2P
Hč
2P
2P
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
1P
0:41
0:21
5:57
0:45
10:00
0:32
1:33
10:00
10:00
5:00
0:36
10:00
1:20
5:00
9:05
4:03
0:36
10:00
10:00
0:25
5:00
5:00
0:31
0:36
1:24
0:25
0:47
0:32
10:00
1:39
0:48
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
2:20
4,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,3
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
2,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
2,4,4
3,4,4
72
64
72
72
64
72
64
64
64
64
64
64
72
64
64
64
64
64
64
64
58
64
64
64
72
64
64
64
56
64
64
64
64
64
64
56
64
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
10
46
29
13
54
5
40
54
54
34
39
54
18
34
53
41
42
54
54
37
36
54
38
50
32
48
43
49
72
52
51
54
54
54
54
72
44
62
62
65 CACIT
68
68
70
71
71
74
75 CACT
77
77
82
83
83
85
88
88
91
92
94
96
97
97
98
99 R. CACT
103
106
112
113
114
116
120
120
120
122
126
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Fraser Grand Amity
Gerry z Oravskej Magury
Charletan´s Duncan
Mates Sariver
Éclair Grand Amity
Axa od Ipeľského brodu
Lucy z Hlubocké hájovny
Fany z Heneberk
Gero zo Šuchovho dvora
Jelena von der Bismarck-Eiche
Conny z Hlubocké hájovny
Jon zo Šuchovho dvora
Draco Viva Moravia
Merlin Fino Bohemia
Dunja von Fuchshag
Inka vom Baerecizo
Hugo Horalka
Dark Sparks Elfenspuk
Bak z Rubínu
Gimly z Heneberk
Dum-Dum od Zrzávky
Waldemar vom Ulmengrund
Cash vom Rottelbach
Aimi Akinom
Baron od Řeky Vláry
Queen Teddy v.d. Josephina´s Hoeve
Bor od Hápovy skály
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.tr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hl.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hl.
Dl.
Dl.
Hr.
Hr.
Dl.
Dl.
Dl.
Hr.
Dl.
Hr.
Hr.
Hr.
Hl.
P
P
P
P
S
S
S
S
P
S
P
P
P
P
S
S
P
P
P
P
P
P
P
S
P
S
P
Bábík František
Dvorštiak Jozef, Ing.
Mikkelsen Niels Bertram
Brož Bohumil, MVDr.
Přibáňová Michaela
Balkovský Martin, Ing.
Kesner Jan
Kretek Michael, Mgr.
Šucha Milan
Vaszkó Elek
Kohout Milan
Lovas Radek
Janková Monika
Ryšavá Pavla
Sand Ulli
Greb Gudrun
Šumbera Jiří
Fuß Stefan
Novák Václav
Kretek Michael, Mgr.
Kořenovský Jan
Mikkelsen Niels Bertram
Hořínek Antonín
Illová Monika
Chrobák Jozef
Vaszkó Elek
Maršíková Jitka
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
V
V
N
V
V
N
N
1P
Hč
Hč
Hč
N
Hč
N
N
N
N
N
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
0:47
1:14
3:49
6:35
3,4,3
2,4,3
3,4,4
3,4,4
3,4,4
2,4,4
2,4,4
1,4,4
3,2,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,2,4
58
50
64
64
64
56
56
48
56
72
72
72
64
II.
II.
I.
I.
I.
II.
II.
III.
II.
I.
I.
I.
II.
3:06
10:00
10:00
10:00
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
64
64
64
64
I.
I.
I.
I.
10:00
3,2,3
50
II.
76
81
66
66
66
78
78
83
77
10
17
180
32
35
180
180
54
66
66
66
180
80
180
180
180
180
180
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
N
N
V
N
N
Hč
Hč
N
N
N
N
Hč
N
N
N
N
N
N
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
3,4,4
3,4,4
3,3,4
3,3,4
2,4,4
2,2,4
2,2,4
2,4,4
1,4,4
64
64
60
60
56
48
48
56
48
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
III.
4:45
4,4,4 72
I.
10:00
10:00
3,4,4 64
3,4,4 64
I.
I.
5:00
3,3,4 60
I.
54
54
69
69
72
76
76
72
78
180
180
25
180
180
54
54
180
180
180
180
69
180
180
180
180
180
180
130
135
135
135 CACT
138
154
154
155
155
190
197
205
212
215
234
234
234
246
246
246
249
260
360
360
360
360
360
Cena
Por.2.D
Súčet
por.
V
1,33
4,4,4
72
I.c
4
V
1,18 4,4,4 72
I.c
3
7
Lorenc Štefan
Doležal Karel, Dr.
Balkovský Martin, Ing.
Wallot Manfred
Salvet Miroslav
Kubo Jozef
Hořínek Antonín
Adamec Jaromír
Čuka Tomáš, Ing.
Nevedel Jozef
Bilka Oldřich
Odehnal Lukáš
Lovas Radek
Pečimúth Ivan
Jagelka J. + Kašparová V.
Rumanová Darina, Ing.
Hudec Vladimír
Kmeťo Ľubomír, Ing.
Leonhardtová Zdenka
Matečný Michal, Ing.
Veselý Tibor
Vítek Miroslav
Orčík Dávid
Florianová Blanka
Tomančák Leoš
Sedliský Martin, Ing.
Kretek Michael, Mgr.
Greb Gudrun
Hr
V
Hr
2P
V
Hl
PP
2P
PP
V
2P
Hr
V
2P
2P
PP
PP
2P
2P
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
Hč
0,50
2,35
0,32
0,30
0,43
0,30
4,28
4,46
0,37
4,32
0,42
7,10
7,53
9,45
0,50
3,08
5,09
3,56
7,42
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4,
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4,
3,4,4
3,4,4,
3,4,4
3,4,4,
3,4,4
3,4,4
3,3,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
2,4,4
2,3,3
72
72
72
64
72
72
64
4
64
72
64
72
72
64
64
64
64
64
64
60
64
64
64
64
64
64
56
46
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
II.c
II.c
3
5
1
14
2
9
12
18
10
6
15
7
8
20
16
11
13
17
19
29
21
21
21
21
21
21
31
32
V 2,10 4,4,4 72
V 2,41 4,4,4, 72
1P 0,21 3,4,4 64
V 0,35 4,4,4, 72
1P 0,28 3,4,4, 64
HL 0,27 4,4,4 72
V 3,00 4,4,4, 72
V 1,11 4,4,4 72
PP 0,56 3,4,4, 64
Hč 10,00 3,4,4 64
PP 0,44 3,4,4 64
Hč 10,00 3,4,4, 64
Hč 10,00 3,4,4 64
V 4,12 4,4,4, 72
PP 2,05 3,4,4, 64
Hč 5,00 3,4,4, 64
2P 3,05 3,4,4, 64
2P 0,43 3,4,4 64
2P 0,37 3,4,4, 64
V 2,58 4,4,4, 72
Hč 5,00 3,4,4 64
Hč 5,00 3,4,4 64
Hč 5,00 3,4,4 64
Hč 5,00 3,4,4 64
Hč 5,00 3,4,4, 64
Hč 5,00 3,4,4, 64
Hč 5,00 3,4,4, 64
Hč 5,00 3,4,4 64
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
4
5
13
1
14
9
7
2
11
18
10
18
18
8
12
18
17
16
15
6
18
18
18
18
18
18
18
18
7
10
14
15
16
18
19
20
21
24
25
25
26
28
28
29
30
33
34
35
39
39
39
39
39
39
49
50
Tituly
Body
Známky
Pavlík Peter, Ing.
Meno vodiča
Čas
Práca
P
S
P
P
P
P
S
S
P
P
P
P
S
P
P
S
P
S
S
S
P
S
S
S
P
P
S
P
Por.1.D
Hr.
Hr.
Hr.
Dl.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Dl.
Hr.
Hl.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hl.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.tr.
Dl.
Dl.
Hl.
Dl.
Cena
Zandy zo Záblatských lesov
Isiss Viva Moravia
Aso z Luftova
Hatz von Baerecizo
Hero Zálužské lesy
Kendo z Kmetónyho dvora
Rexi z Hustopečských rybníků
Cita z Hegerwaldu
Hektor z Oravskej Magury
Monty Viva Moravia
Agar z Hegervaldu
Jack z Údolí Vltavínů
Iza z Oravskej Magury
Endy z Hradskej hory
Rony Zwi-le-ro
Jenny Viva Moravia
Cid od Ipeľského brodu
Alfa z Luftova
Angie Bella Morawia
Chita Kamenné Hony
Dix z Podliščí
Marcysia Fidofortis Santa Bara
Inka z Oravskej Magury
Štafetka Valentínka
Leeroy z Chotára
Jorik z Oskovce
Pegy z Heneberk
Wilas vom Nebelstein
Body
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
P
Známky
Hr.
Čas
Luigi zo Šraneckých borín
Práca
1
Pohlavie
Meno psa
Plemeno
Celk.por.
Memoriál Františka Vysloužila, Turá Lúka 27.7.2012
Víťaz MFV
12, CACT
Res. CACT
CACT
Res. CACT
CACT
Res. CACT
CACT
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Elen z Melešínského údolí
Iros z Oravskej Magury
Hena Kamenné Hony
Kasius z Chotára
Feli z Lokte
Riva Kinetik
Corry Amery
Marcus Fa-dy
Elanor Grand Amity
Dana z Malešínského údolí
Dl.
Hr.
Hr.
Hr.tr.
Hr.
Hr.
Dl.
Dl.
Hr.
Dl.
S
P
S
P
S
S
S
P
S
S
Dobrovolný Vladimír
Lovas Radek
Kurucárová Zuzana
Kováč Marián, Ing.
Bábík František
Jagelka Josef
Spalová Hana
Mišovych Peter
Frančák Ladislav
Dobeš Pavel
Hč
Hč
Hč
Hč
N
Hč
N
N
N
N
10,00 3,4,4,
10,00 3,4,4
10,00 3,3,4
10,00 1,4,4
64
64
60
48
10,00 1,2,2,
28
I.c
I.c
I.c
III.c
21
21
29
33
80
III.c 34
80
80
80
80
Hč 5,00
Hč 5,00
Hč 5,00
Hč 5,00
Hč 10,00
N
N
-
2,4,4,
2,4,4
2,2,3
2,4,4
3,4,4
56
56
42
56
64
II.c
II.c
II.c
II.c
I.c
-
-
-
31
31
34
31
18
100
100
100
100
100
52
52
63
64
98
134
180
180
180
180
MSBLJ – slávnostné otvorenie
MSBLJ – prví traja
MSBLJ – víťaz – Fronc Gabriel
MFV – nástup účastníkov
MFV – nástup pred vyhlásením výsledkov
MFV – prví traja
Medzinárodné skúšky v brlohárení, Podolie 4. a 5.8.2012
Druh pr.
Čas
Body
Meno majiteľa
Cena
Pohlavie
Meno psa
Plemeno
Poradie
V tabuľke uvádzame výsledky prvých 22 umiestnených psov s udelenými titulmi. Zo 68 štartujúcich jazvečíkov
iba dvaja neobstáli ani v jednom kole.
Tituly
1 Kony z Rechte
JHR
S Meacher Martina, CZ
I./I.c. 72/72 0,26/0,32
V/V
Víť. MSBL 2012
CACIT, CACT
2 Bora z Ipeľského brodu
JHR
S Hudec Vladimír
I./I.c. 72/72 0,38/0,29
V/V
CACIT, R. CACT
3 Luko z Bodrogu
JHR
P Holub Ján
I./I.c. 72/72 0,26/0,45
V/V
CACIT
4 Indus z Kršťanskej záhrady
JHR
P Rusnák Vladimír
I./I.c. 72/72 0,36/0,36
V/V
CACIT
5 Gaston z Berianky
JHR
P Zlehovec František
I./I.c. 72/72 1,01/0,24
V/V
CACIT
6 Grete von Rauhenstein
JHR
S Siejkowski Leszek, PL
I./I.c. 72/72 0,42/1,26
V/V
CACIT
7 Cony z Oravskej Magury
JHR
S Chreno Ladislav
I./I.c. 72/72 0,38/2,17
V/V
CACIT
8 Tessa Kamenný potok
JHR
S Poljak Vladimír Ing.
I./I.c. 72/72 1,03/2,39
V/V
CACIT
9 Bono od Ipeľského brodu
JHR
P Ďuríček Ivan
I./I.c. 72/72 0,48/3,18
V/V
CACIT
10 Arzin z Přáslavic
JHR
P Jagelka Josef, CZ
I./I.c. 72/64
0,24/10
V/NV
11 Daksibert Adler
JHL
P Logvinov S. A., RUS
I./I.c. 72/64
0,26/10
V/NV CACT
12 Lupo von Schilksee
JDL
P Wagner Karin a Peter,D I./I.c. 72/72 1,25/2,57
13 Jenny Viva Moravia
JHR
S Rumanová Darina
I./I.c. 72/64
14 Tibor von der Stumpfe
JDL
P Übele Albert, D
I./I.c. 64/72 0,47/0,25 1P/HR R. CACT
15 Artus z Brdlen
JHR
P Štěpánková Magd., CZ
I./I.c. 72/72 9,57/1,45
V/V
CACIT
16 Carlos vom Rottelbach
JDL
P Waldmann Helene, D
I./I.c. 72/72 1,38/3,24
V/V
CACIT
17 Lenny zo Šraneckých borín
JHR
P Fronc Gabriel
I./I.c. 64/72 0,24/0,20
2P/V
18 Archie Rechan
JHR
P Zachar Martin
I./I.c. 72/68 1,58/6,56
V/V
19 Rony Zwi-Le-Ro
JHR
P Jagelka Josef, CZ
I./I.c. 72/72 1,58/0,34
20 Bak od Studéneckých rybn.
JHR
P Bednářová Martina, CZ I./I.c. 72/64 1,34/7,07 V/PP
21 Kora zo Šuchovho dvora
JHR
S Šucha Milan
I./I.c. 72/64 0,52/0,46
V/1P
22 Pegi z Henebek
JHL
S Kretek Michal Mgr., CZ
I./I.c. 72/72 4,00/7,17
V/BO CACIT, R. CACT
37
0,33/10
V/V
CACIT, CACT
HR/NV
V/BO CACIT
Správa matrikára
Roman Baláž
Milí priatelia jazvečikári!
K 10. marcu 2013 evidujeme 451 členov. Sú to, samozrejme, členovia zo Slovenska, ale aj z Českej republiky,
Nemecka, Poľska, Rakúska, Maďarska a zo Španielska. Zoznam členov budeme pravidelne aktualizovať na webovej stránke SKCHJ (www.jazvecik.sk). Ak sa v zozname nenájdete, alebo ste sa nenašli, kontaktujte ma na
môj e-mail: [email protected] alebo telefonicky na moje mobilné telefónne číslo 0905 564 581. Pri komunikácii
e-mailom uveďte, prosím, aj Vaše telefónne číslo pre urýchlenie komunikácie. Takisto ma kontaktujte aj
v prípade, že ešte nemáte členský preukaz, známku kolektívneho člena na aktuálny rok alebo ak prejavíte záujem o kúpu odznaku SKCHJ.
Dovolím si upozorniť, že členské na rok 2014 treba uhradiť do 31.12.2013.
Riadni členovia SPZ – poplatok 7 € / rok;
kolektívni členovia SPZ – poplatok 9 € / rok;
ak sa chcete stať členmi nášho klubu, vypíšte čitateľne prihlášku (všetky kolónky). K prihláške priložte
doklad o zaplatení a v prípade, že ste členom SPZ aj potvrdenie o členstve. Zápisné pre nového člena
je 10 € + 7€ ak ste členom SPZ alebo 9 € ak nie ste členom SPZ.
Platbu odporúčam vykonať nasledovným spôsobom:
prevodom z Vášho účtu na účet SKCHJ
priamy vklad v Slovenskej sporiteľni na účet SKCHJ
internetbanking na účet SKCHJ
Číslo účtu: 0031242176/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra
Do kolónky „správa pre prijímateľa“ uveďte Vaše celé meno a členské číslo. Noví členovia, ktorí ešte nemajú
pridelené členské číslo, uveďte do správy pre prijímateľa celé meno a obec, odkiaľ pochádzate.
Uvedený postup odporúčam dodržiavať z dôvodu, nakoľko sa občas stáva, že za člena zaplatí členské napríklad
manželka alebo iný rodinný príslušník, ktorého priezvisko je zhodné s inými členmi, a teda nevieme, komu
máme platbu priradiť.
Prajem veľa potešenia, radosti a úspechov s jazvečíkmi.
SPOLOČENSKÁ KRONIKA NÁŠHO KLUBU
Srdečne blahoželáme všetkým našim členom, ktorí sa tento rok dožívajú významného životného jubilea
a prajeme im veľa zdravia, šťastia, úspechov v práci a, samozrejme, veľa príjemných a veselých chvíľ strávených s ich jazvečíkmi.
50 rokov oslavujú: Jaromír Vodák, Peter Bútora, Vladimír Hargaš, František Homola, Richard Kováč, Marcel
Kubo, Karel Kúdelka, Ladislav Tóth, Jozef Trojan, Bohuslav Vaníček, Jindřich Vrzal, Milan Kuruc, Ján Piljan, Peter Slašťan, Ján Šiagi, Ing. Peter Kurucár
60 rokov oslavujú: Vladimír Hladký, Ing. Jiří Hormuta, Antonín Hořínek, Ján Ivan, Zdeněk Jakuba, Stanislav
Kabašta, Ing. Karol Kopálek, Milan Šucha, Štefan Wild, Gudrun Greb (D)
70 rokov oslavujú: JUDr. Ing. Vojtech Keselý, PaedDr. František Králik, Ivan Miarok, Mgr. Miroslav Kuchler
80 rokov oslavujú: Ladislav Kubo, Ing. Richard Kočkovský
Životného jubilea sa dožívajú aj niektoré členky nášho klubu:
Zdeňka Leonhardtová, Mgr. Andrea Luxová, Milana Štáfová, Katarína Korchaníková
38
Priezvisko
Meno
Ulica
Bydlisko
Poznámka
Abrman
Adamec
Adamička
Adzima
Alexejenková
Anderko
ANJA SK s.r.o.
Antalicová
Antalík
Antl
Antonič
Babiak
Bábík
Babuša
Bajčík
Bako
Bakó
Bakoš
Balaja
Baláž
Baláž
Balco
Balčák
Balkovský
Balog
Baltiar
Balušík
Barto
Baška
Bekéni
Belák
Belopotocký
Bém
Benadik
Benediktová
Birčák
Bók
Bokoč
Bott
Brečka
Brunovský
Bučko
Bukoven
Bukoven
Bureš
Bútora
Capík
Cibuľová
Cigáňová
Civáň
Coufal
Cyprich
Uhr.
do
Zoznam členov SKCHJ k 10.03.2013
Členské
číslo
X - čestný člen - neplatí členské
Peter
Jaromír
Ing.Anton
Marián
Ing.Katarína
Jozef
Marta
Peter
Juraj
MVDr.Jozef
Radovan
František
Jozef
Ing.Jozef
Ing.Marek
Bencze
Doc.Ing.Alexander
Miroslav
Jozef
Roman
MUDr.Ondrej
Anton
Martin
Igor
Peter
Ing.Ladislav
Ing.Ján
Ing.Zdeňek
Eugen
Michal
Ladislav
MVDr.Karol
Roman
Kateřina
Ing.Karol
Rudolf
Marek
Jozef
MUDr.Pavol
Jozef
MVDr.Stanislav
Ján
Doc.Ing.Ján
Stanislav
Peter
Ján
Emília
Mgr. Ivana
Pavel, Ing.
Jan
Anton
Dolní 752
Parková 8
Kordíky 153
Cintorínska 311
Okružná 69
Záhumenská 658/10
Horné Janíky 343
M.R.Štefánika 2
Revolučná 67
Nám. slobody 1622-27
Sokolská 77
Ľ.Štúra 62/19
Szabatka utca 16
Tŕnistá 3
Nevoľné 146
Ivana Krasku 1767/18
Partizánska 4
TSK 39/41
Kozáre 9
Úradnícka 618/3
Poruba 113
Zd. Nejedlého 71
Bratislavská 96
Nová zástavba
Športovcov 534/31
Svätá Mária 77
Jasná 14
Ostravská 1
Karpatská 13
Čebovská Bukovina 456
Jahodová 7
Šlapanov 120
Ptrukša 178
SNP 291/60
Veľký Cér 93/1
Jelšovce 349
Bitov 130
Mlynarovičova 19
39
Dolný Ohaj 505
Štramberk, CZ
Topoľčianky
Tajov
Hamuliakovo
Kapušany
Horné Sŕnie
Zlaté Klasy
Lučenec
Medzev
Úbrež 236
Hontianske Nemce 551
Ratíškovice 1227
Púchov
Valašské Meziříčí
Dolné Vestenice
Budapest
Nitra
Lipov 250
Kremnica
Zvolen
Lučenec
Malý Šariš 289
Breznička 288
Malčice 157
Ochodnica 598
Brvnište 320
Rimavská Sobota
Šenkvice
Bratislava
Lazany
Levice
Litava 150
Piešťany
Svárov u Unhoště
Žemberovce
Somotor
Bohdanovce 168
Šamorín
Zuberec 365
Bratislava
Bratislava
Čebovce
Nitra
Šlapanov (ČR)
Prečín 84
Ruska
Očová
Nitra - Párovské háje
Jelšovce
Bílovec
Bratislava
94143
74266
95193
97634
90043
08212
91442
93039
98401
04425
07242
96265
69602
02001
75701
97223
01182
94901
69672
96701
96001
98401
08001
98502
07206
02335
01812
97901
90081
83103
97211
93405
96244
92101
27351
93502
07635
04416
93101
02732
81104
81105
99125
94901
58251
01815
07677
96223
94901
95143
74301
85103
13
14
15
13
13
13
13
13
13
14
13
13
16
14
X
14
13
X
15
13
13
13
14
13
13
13
17
X
13
X
13
13
15
13
14
13
13
15
13
14
X
13
13
X
13
13
13
13
13
13
13
X
2011652105
2012740806
1994490710
2009482505
2009781611
2008702805
2007366911
2012570209
1993720107
2004650108
1996570206
2007822801
2004630830
2004646819
2001392504
2010831510
2011722802
1990342602
2004021807
2009651403
2005731002
2007542009
2006491802
2002866397
1995673008
2010702001
2008681104
1990282308
2004676206
2010400303
2011802906
2010581511
2007551302
2012691906
2007815473
2008800505
2004576703
2001660607
2008541603
1992650811
1993222602
1998521102
2006540907
1990292508
2012570108
2007632312
2008493006
2012871303
2007842404
2013800301
1992520910
1990340509
Čanaky
Čapek
Čelustka
Čepela
Černek
Černek
Čierny
Danko
Dávid
Demová
Dianiška
Dobeš
Dobšinská
Dobšinský
Doležal
DoležalováDolinaj
Drab
Drab
Drenka
Duda
Dujka
Ďurajka
Ďuríček
Ďuríčková
Dutková
Dvorák
Fabian
Fabo
Fairaislová
Fako
Fedor
Fedor
Fehér
Fekete
Fidrichová
Filípek
Filípek
Filípková
Filipovič
Fintora
Fintorová
Fitz
Fixelová
Folťan
Folťanová
Fördös
Franek
Fronc
Fűhrich
Füri
Gajdoš
Galambos
Galčík
Gallo
Gaňová
Gavenda
MUDr.Ján
Miro
Viliam
Jozef
Ivan
MUDR. Juraj
Ing.Ján
Martin
Miroslava
Miroslav
Pavel
JUDr.Mgr.Zuzana
Ing.Ján
Karel
Maršíková Jitka
Marián
Maroš
Jozef
Marek
Jaroslav
JUDr. Ivan
Ing.Jozef
Ivan
Janka
Milada
Richard
Marian
Ing.Martin
Lenka
Miroslav
Peter
Mikuláš
Róbert
Marek
Ing.Marcela
Vladimír
Vladimír ml.
Marie
Ing.Palo
Oleg
Ľudmila
Mgr.Peter
Želmíra
Milan
Ing. Adriana
Zoltán
Pavol
Zdeno
Tibor
Ján
Marian
Peter
Branislav
Bc.Vladimír
Veronika
Štěpán
Košeca 186
Štefánikova 1377
Pivničná 17
Lesná 491/3
Komenského 1
Daxnerova 772
Podjavorinskej 20
Podjavorinskej 20
Posluchov 31
Kpt.Svatoňe 21
Lipová 1124/5
Vyšná Olšava 30
Pekinská 11
Dobšinského 23
Rovensko 151
Legionárska 45
Nová Bystrica 805
Ľ.Štúra 2045/9-30
I.Krasku 61
Parková 2
Kalinčiakova 2083
Sídl. Západ 1142/27-35
Skároš 183
Mlynská 35/7
Pasienková 2C
Pod vysílačkou 1360
Pod vysílačkou 1360
Pod vysílačkou 1360
Karpatská 9
Flöglova 8
Flöglova 8
Družstevná 39
Fatranská cesta 834/51
Bieloruská 4
Bieloruská 4
Predmierská 85
Ružová 15
Tulipánová 5
Domovina 91
Ludanská 56
L. Svobodu 22
Š.Tučeka 109
Bôrická 34
Hvozdná 191
40
Mojmírovce 994
95115
Ilava
Senica
Sobotište 75
Senec
Podhájska
Čebovce
Nové Zámky
Tisovec
Semice 132
Lučenec
Lučenec
Hlubočky
Předhradí
Kysucké Nové Mesto
Miňovce
Vyšná Olšava 30
Košice
Revúca
Senica
Trenčín
Nová Bystrica 805
Nová Bystrica
Dolný Kubín
Kuchyňa 261
Krupina
Hronovce
Libčice nad Vltavou 93
Snina
Trstená
Ždaňa
Malá Ida
Bratislava
Svätoplukovo 527
Praha 5
Praha 5
Praha 5
Piešťany-Banka
Bratislava
Bratislava
Šenkvice
Sučany
Bratislava
Bratislava
Zlaté Klasy 166
Turzovka
Slaská 224
Žilina
Želiezovce
Maňa
Levice
Malacky
Veľký Krtíš
Žilina
Želechovice
01864
90501
90605
90301
94148
94066
98061
39701
98401
98401
31783
53974
02401
09032
09032
04013
00501
90501
91101
02305
02305
02601
90052
96301
93561
25266
06901
02801
04411
04420
82106
95116
15600
15600
15600
92101
81105
81105
90081
03852
82106
82106
93039
02354
96622
01001
93701
94145
93405
90101
99001
01001
76311
X
15
15
X
X
14
13
13
13
14
13
14
14
14
14
13
14
13
14
13
13
13
13
15
15
16
X
13
X
16
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
X
X
13
13
14
14
14
13
13
13
15
13
13
13
13
13
X
1999321608
1999322105
1993262108
2009572207
2012641903
2010170684
2006811412
2010710102
2006741006
2010091281
1999580222
2010672506
2002760206
2008531410
2012931305
2010660211
2010752309
2007480406
1993541101
2006541610
2004593011
2012630404
2000621607
2010381010
2004470715
1999281408
2001590097
1996461607
2005640107
1995472705
2010700710
2007891608
1990661301
1999462205
1999009876
1995441811
2011442210
2006000002
2006000001
2011751008
2009641302
2005690708
2007681910
2008681312
1999472205
2011640907
2006482207
2001622302
2004756973
2001676331
2012660603
2009691110
2008861305
2004420458
Gažúr
Genšor
Gergeľ
Gergely
Gibas
Glezgo
Golian
Gonda
Greb
Guzi
Hacker
Hájíček
Hanc
Hanzel
Harandza
Hargaš
Havelka
Hegedus
Heleninová
Hellová
Herceghová
Herich
Höger
Holub
Homiak
Homola
Homuta
Horváth
Horváth
Horváth
Hořínek
Hríb, CSc.
Hronec
Hruščák
Hrúzová
Hudák
Hudec
Husár
Chaláni
Chrenko
Chreno
Chrobák
Chudovský
Igrici
Iláš
Illová
Imberger
Ivan
Jacko
Janko
Janková
Jánošík
Janyík
Jesenský
Jevčák
Ježík
Johanová
Ján
Alexander
Marián
Andrej
Dušan
Ing.Peter
Jozef
Ján
Gudrun
Michal
Ján
Ing.Antonín
Vladimír
Jiří
Martin
Miloš
Tibor
Beňadik
Bc.Erika
Eva
Ing.Zuzana
Pavel
František
Ján
Vincent
František
Ing.Jiří
Juraj
Ján
Eduard
Antonín
Ing.Miroslav
Zdenko
Štefan
Veronika, Dr.
Ing.Štefan
Vladimír
Juraj
Radovan
Miroslav
Ladislav
Josef
Peter
Ing. Ivan
Vladimír
Monika
Alexander
Ján
František
Otto
Monika
Mgr.Mário
Jozef
Ivan
Pavol
Peter
Denisa
Bystrická 89/11
Pod Uhliskom 290
Na podskalku 1086/16
Svätá Mária 107
Rajec
Hruštín
Humenné
Somotor
Ladomerská Vieska 236
Žiar nad Hronom
Zvolenská Slatina
Rimavská Sobota
Gedern, D
Slavkovce 150
Bratislava
Radiměř 412
Snina
Hliník nad Hronom
Liptovský Mikuláš
Madunice
Lehnice 160
Bratislava
Topoľčianky
01501
02952
06601
07635
96501
96501
96201
97901
63688
07217
85104
56907
06901
96601
Farma Podskalie
Malužiná
Prešov
Biel 70/142
Kľušov 28
Lúčky pri Ružomberku 541
Mšeno
Krompachy
Šenkvice
Pezinok
Nový Jičín
Zvolen
Kokava nad Rimavicou
01822
03234
08006
07641
08622
03482
27735
05342
90081
90201
74101
96001
98505
Bajany 70
Piešťany
Turany nad Ondavou 79
Veľké Ripňany
Prievidza
Stará Bystrica 437
Dubňany 422
Považská Teplá
07254
92101
09033
95607
97101
02304
69603
01705
Jaroslavova 21
Kežmarok
Jevíčko
Hlohovec
Nové Mesto nad Váhom
Jarovnice 111
Bratislava
06001
56943
92001
91501
08263
85101
Levická 92
Sasinkova 8
Myslina 79
Družstevná 64
Husova 310
Považské Podhradie 309/3
Hronovce
Martin
Humenné
Spišská Belá
Zdice
01704
93501
03601
06601
05901
26751
Ladomerská Vieska 213
Mierová 4
Kružno 78
Schönhausen 5
Haanová 39
1.mája 2050/2
Lehôtka pod Brehmi 27
Iľanovo 130
Školská 128/11
Rumančeková 32
Mlynská 8/D
Nižná Boca 100
Železničná 41
Velký Újezd 34
SNP 361/23
Chorvátska 86
Nálepkova 13
Beskydská 309
Nógrádiho 23
Riečna 1382/1
Vodárenská 103
Vieska 682/257A
Dlhá 46/9
Včelínek 13
Považská Teplá 486
Kamenná baňa 28
Bělá u Jevíčka 106
Koperníkova 3
1.mája 308/4
41
92242
93037
82101
95193
13
13
13
13
13
13
14
X
14
X
14
13
14
13
16
13
13
13
13
13
13
13
X
13
X
14
13
13
14
X
14
15
15
13
13
15
13
X
13
X
13
15
13
14
13
14
X
16
13
X
13
13
13
X
13
13
13
2013660803
2007590403
2006661012
1998742811
2008562005
2004571103
2000550111
1990543105
1997533110
2008381406
2010522503
2007412907
2010280177
2012740401
2012852306
2012621907
2005542807
2013690603
2004716846
2009761107
2011552901
1990262106
2010030882
1990382901
1992631109
2011530306
2007771306
2011440711
2004380710
2000531005
1999641702
2009641506
2002461804
1994463107
1999361204
2012761309
2001360960
2005781203
2007500902
2011752403
2008751405
2009402607
2007532607
2010673005
2004311508
2004710611
2008551503
2007351005
2004680411
2006661205
2006820613
Józsa
Kabašta
Kadnárová
Kafka
Kališ
Kapuscinský
Karásek
Kark
Kašparovský
Kelemen
Kesner
Kicko
Kmeťo
Kmetóny
Kňaze
Knižka
Kobza
Kočalka
Kočkovský
Kohout
Koleda
Kolibač
Kolín
Komínek
Kondé
Konkol
Kopálek
Koperová
Korchaníková
Kořenovský
Kořenovský
Košan
Košarišťan
Koterbová
Kotruch
Kotrus
Kovácz
Kováč
Kováč
Kováč
Kováč
Kovalčík
Kovalická
Kozlík
Kráľovič
Kretek
Kriška
Križan
Križan
Krolák
Krolák
Krupa
Kubica
Kubo
Kubo
Kudělka
Kucharovič
Ján
Stanislav
Jana
Ivo
Miroslav
Jozef
Dušan
Zoltán
MUDr.Zdeněk
András
Jan
Marián
Ľubomír
Stanislav
Jozef, Ing.
Slavomír
Jaroslav
Michal
Ing.Richard
Milan
Jozef
Martin
Vladimír
Ing.Antonín
PhDr.Anton
Ing.Jozef
Ing.Karol
Ing.Janka
Katarína
Jan
Roman
Pavel
Peter
Patrícia
Marek
Ing. Daniela
Peter
Ing.Martin
Mgr. Richard
Ing.Marián
Peter
Ing.Peter
Linda
Ladislav
Michal, Ing.
Mgr.Michael
Ing.Samuel
Rudolf
Ing.Peter
Vladimír
Jozef
Tomáš
Jozef
Ing.Marcel
Ladislav
Karel
Mgr.Ján
Kamenohorská 5
SNP 92
Služátky 21
V zátiší 1173/26
Partizánska 435
Vojany 108
Pri lesíku 12
Petőfi Sándor út 434
Radostín 44
9.mája 642
Fándlyho 9/10
Jána Stilla 93
Jesenského 530
Pod Dubovcom 3/101
Horná Trnovská 314/11
Květuš 27
Cíferská 28
Kalinčiakova 32
Osvoboditelů 552/22
Ľ. Štúra 1296/30
Osloboditeľov 357/77
Slatinská 28
Malíkov 44
Malíkov 44
Zahrádka 48
Medvedzie 162/44-27
J.Bánika 1986/27
Lesnícka 22/7
Žabky 42
Széchényiho 1969/22
Pribinova 10/2
Družstevná 219
Mankovce 18
Pribinova 10/2
Kopaničná 29
Belinského 8
V záhradách 238
Horné Orešany 583
Rybářská 6
Budovateľská 35
Škultétyho 8
Školská 574/17
Okružná 941
M.R.Štefánika 18
Kukučínova 25
Lipová 66/35
Hodslavice 46
42
Váhovce 232
Hlohovec
Pezinok
Světlá nad Sázavou
Kraslice
Kamenica nad Cirochou
Ružiná 298
Vojany
Myjava
Kakasd
Žďár nad Sázavou
Hliník nad Hronom
Tekovská Breznica 283
Šemša 111
Prievidza
Nová Lesná
Ilava
Malatiná 296
Nová Dubnica
Krucemburk 54
92562
92001
90201
58291
35801
06783
98552
07672
90701
07122
59101
96601
96652
04421
97101
05986
01901
02601
01851
58266
Žilina - Trnové
Chyšky
Hrnčiarovce nad Parnou
Topoľčany
Ivanovice na Hané
Zvolen
Rajecké Teplice
Bratislava
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Nové Mitrovice; CZ
Tvrdošín
Zvolen
Pliešovce
Svätý Jur
Dunajská Streda
Malacky
Horné Lefantovce
Hostovce
Malacky
Čierny Balog
Bratislava
Hustopeče nad Bečvou
Horné Orešany
Dolní Benešov
Humenné
Horné Orešany 579
Nitra
01001
39853
91935
95501
68323
96001
01313
82107
57111
57101
33563
02744
96001
96263
90021
92901
90101
95145
95191
90101
97652
85101
75366
91903
74722
06601
91903
94912
Spišské Bystré
Námestovo
Blatné
Piešťany
Piešťany
Nový Jičín
Kálnica 97
05918
02901
90082
92101
92101
74271
91637
X
13
13
15
X
13
13
13
X
14
14
14
14
13
13
13
X
15
X
14
13
13
13
X
X
14
15
14
14
14
14
13
13
13
13
14
13
13
13
13
14
13
13
X
13
14
13
13
15
13
13
13
14
13
X
13
13
2004360713
1999531308
2011822211
2011831805
2006361502
2007782202
2011691111
2012661503
1993292010
2007511122
2007581773
2008580409
2001766950
1994511205
2013541610
2002789061
2001300123
2002707757
1999330103
2007005454
2010852107
1999279299
1990260804
1990312503
2010020859
2008530809
2010701709
2008206033
2005832509
2013521109
1993680612
2009752705
2010772303
2007750810
2004540108
1995731308
2007636757
1994611809
1998801803
2011820601
2010802205
1993380803
2013831203
2005743105
2009780201
2011500907
2010170510
2013711402
2011861612
2010711904
2010631711
2004330107
2001631092
2007621101
Küchler
Kuruc
Kurucár
Lacko
Lacko
Lackovič
Ľalíková
Legény
Lenčeš
Leonhardtová
Lepiš
Lidinský
Lipovská
Liška
Lobo
Lovas
Lugár
Luknár
Luxová
Macák
Macek
Macko
Maczala
Maďoran
Macháč
Majer
Majer
Majoroš
Mák
Mak
Malík
Málik
Maráček
Marínková
Markovičová
Martinec
Matal
Matečný
Matoušek
Mederi
Mederi
Mendel
Mendroš
Méri
Méri ml.
Miadok
Miadok
Miadok
Miadok, CSc.
Mičudová
Mihók
Michalík
Mikuláš
Mitáček
Mituch, CSc.
Mládek
Močková
Mgr. Miroslav
Milan
Ing.Peter
Peter
Peter
Karol
Mgr.Marianna
Ing.Jozef
Marian
Zdeňka
Mgr.Juraj
JUDr.Ladislav
Viera
Ján
Andrej
Radek
Ing.Jaroslav
Albín
Mgr.Andrea
JUDr.Peter
Vladimír
Jozef
Tomáš
Michal, ml.
Ľuboš
Marián
Ing.Miroslav
Julius
Štefan
Juraj
Jozef
Igor
Juraj
Petra
Mária
Tibor
Miroslav
Ing.Michal
PhDr.Rostislav
Ing.Peter
Ing.Roland
Miroslav
Jozef
Jozef
Jozef
Ivan
Július
Ivan
Doc.RNDr. Daniel
Jana
MUDr.Igor
František
Jozef
Jiří
Ing.Ján
Václav
Viera
U Lesa 1275
Ratíškovice
Majcichov 328
Žilina
Ružomberok
Michaľany
Trakovice 206
Tomášovce
Košice
Nitra-Zobor
Troubsko
Banská Bystrica
Lučenec
Prievidza
Podolie
Zemplínske Jasrtabie
Studénka
Trnava
Záhorská Ves
Košice
Blatné
Borský Mikuláš 1614
Lovčica-Trubín 240
Trnovec nad Váhom
Kuzmice
Vrbové
Liptovský Mikuláš
Plasy
Moldava nad Bodvou
Komárno
Jelšava
Turzovka
Liptovský Mikuláš
Jalšové 1
69602
91922
01001
03401
07614
91933
98556
04001
94901
66441
97411
98401
Hatalov 55
Prievidza
Jevíčko (ČR)
Piešťany
Bratislava
Trnava
Rapovce
Nedožery-Brezany
Hažin nad Cirochou 189
Orechová Potôň 329
Orechová Potôň 355
Vidiná
Breznička 152
Poltár
Bratislava
07216
97101
56943
92101
85101
91701
98531
97212
06783
93002
93002
98559
98502
98701
Slnečná 456/15
Trnavská 2
Vranov nad Topľou
Žilina
Zubák 408
09301
01008
02064
Čermeľ 90
Horní Domaslavice 85
Velehradská 32
Košice
Horní Domaslavice , CZ
Bratislava
04000
73951
82108
Ružová 1638/40
Veterná 19
Na sídlisku 374
Poľná 412/9
Zádielska 8
Hornozoborská 60
Vyšehrad 60
Starohorská 30
Osloboditeľov 13
Tkáčska 1/11
Očkov 134
Kašovská 131/10
Malá Strana 683
Na hlinách 36
Školská 29
Tyršovo nábrežie 2
Kráčice 247/4
Lesnícka 677
Cintorínska 309/27
6.apríla 363/10
Žiarska 604/6
Lesní 492
Tehelná 7
Jazerná 10/200
Pri štadióne 231
Stred 168
Krajná 103/10
U cihelny 667
Sadová 113/1
Švabinského 4
Teodora Tekela 11
Pleš 41
ul. Mladých 431/4
Exnárova 41
Homolova 15
43
91622
07605
74213
91701
90065
04001
90082
90877
96623
92571
07612
92203
03104
33101
04501
94501
04916
02354
03101
92231
13
14
13
13
13
15
13
X
13
13
13
13
14
X
13
13
13
X
13
14
14
14
13
13
13
13
13
14
13
X
X
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
13
13
13
X
X
X
X
13
13
13
13
13
X
13
14
2008430102
1999631809
2012630204
2011750104
2004661501
1995491407
2012832912
1993252104
2006611401
2010630305
2010842711
2011602606
2011572302
1993372802
2008742802
2011721803
2012572505
1990331302
2004636974
2011740809
1999470805
2007602702
2010861903
2011901710
2012901309
2011580308
2007006968
1999582304
2010792809
1990222210
1990250108
1993561611
2004837407
2006842411
2012650907
2012712303
2011791006
2008562207
2012822008
2009830712
2012731506
2011761811
2001450703
2006003322
1990431602
2009340817
2009390901
2009390828
2012641912
1990542709
2004607135
1990252609
2010600710
1993512811
Mokrý
Molnár
Molnárová
Morvic
Moštenan
Mozíková
Muráň
Nagy
Nečas
Nevedel
Nevedelová
Noška
Novák
Novák
Nováková
Ocásek
Olejár
Onuška
Oravcová
Orčík
Oršula
Oslej
Osrman
Ostrica
Palík
Pančuchár
Passer
Paulov
Pavelová
Pavlo
Pavlovič
Pažický
Petrík
Pikna
Piljan
Piskay
Podsklan
Poljak
Prášek
Prekop
Procyková
Přibáňová
Pytlounová
Rácz
Rajčan
Rečný
Renčo
Rešutík
Rievaj
Rigo
Riška
Rosinec
Rumanovský
Rusnák
Růžičková
Rybanský
Rychlíková
Ing.Ján
Ing.Baltazár
Lucia
Ján
Marian
MUDr.Petra
Václav
Martin
Jakub
Jozef
Mária
Eduard
Ing.Maroš
Václav
Magda
Rudolf
Mgr.Peter
Radoslav
Jozefína
Dávid
Renát
Ivan
Marcel
Ján
Dušan
Jozef
RNDr.Hanuš
Ing.Ivan
Miroslava
Miroslav
Mário
Peter
Dušan
Štefan
Ján
MVDr.Vladimír
Ing.Milan
Ing.Vladimír
Radoslav
Ing.Tibor
Ing.Monika
Ing.Michaela
JUDr.Lenka
Ján
Jaroslav
František
Ľubomír
Ing.Ján
Marián
Miroslav
Štefan
Rudolf
Vladimír
Vladimír
MUDr.Silvie
Juraj
RNDr.Zuzana
Poľná 50
Muškátová 23
Jaselská 1
Pri Rajčianke 2911/40
Starobystrická 208/43
Poštovní 581
Vavrečka 80
Vavrečka 80
Pod oborou 92/6
Hvížďalka 148
Za jednotou 930/3
M.J.Husa 612/453
Jablonková 30
L.Svobodu 2604/53
Mládeže 2131/17
Červenej armády 643
ul. 1.mája 22
Mechenická 6
Šancová 20
Jesenského 12
Turá Lúka 307
Dubodiel 61
Páterova 36
Mlynská 280
Nový domov 8
Dolné Kočkovce 341/59
Na papiereň 363/42
Studnická 2142
Kišiněvská 8
Hliník 1589/2
Lesná 191
Pršianska 4
Okružná 2061/1-1
Červenákova 379
Krásna 1462/205
1. mája 92/77
Ohradská 14
Chmelová dolina 19
Školská 291/6
Pertoldova 3380
Miletičova 12
44
Prievidza
Kajal 532
Pezinok
97101
92592
90021
Lysá pod Makytou 196
Přerov
Žilina
Zálesie
Studénka
Námestovo
Námestovo
Rohožník
Bátovce 81
Spálené Poříčí
Neratovice
Most
Trebišov
Budkovce 447
Poprad
02054
75002
01001
90028
74216
02901
02901
90638
93503
33561
27711
43401
07501
07215
05801
Diviacka Nová Ves 335
Malacky
Sverepec 165
Klenovec
Vidiná
Divina 154
Praha
Pezinok
Ivánka pri Dunaji
Nová Dedina 304
Jalšové 106
Myjava
Dubodiel, okr. Trenčín
Vlčkovce 123
Rožňava
Veľké Úľany
Oščadnica 1545
Horná Potôň 233
Žilina
Púchov
Kamenec pod Vtáčnikom
Praha 9
Praha 10
Šaľa-Veča
Hliník nad Hronom
Plavecké Podhradie 207
Banská Bystrica
Dolný Kubín
Pliešovce
Galanta
Malacky
Žilina
Nitra
Moravany nad Váhom
Praha 4
Malženice 288
Bratislava
97224
90101
01701
98055
98559
01331
14100
90201
90028
93525
92231
90703
91323
91923
04801
92522
02301
93036
01001
02001
97244
19300
10000
92705
96601
90636
97405
02601
96263
92401
90101
01002
94901
92221
14300
91929
82108
15
13
13
13
16
13
15
15
13
13
13
13
14
14
13
X
13
15
13
13
13
15
13
13
15
13
X
13
13
13
13
13
13
X
16
13
14
13
13
13
14
14
13
15
15
13
X
16
15
13
14
14
13
13
13
13
15
1998611811
1990570912
2012180578
2004800806
2009692210
2012460609
2008842002
2011822503
1998640702
2006612812
2008472708
2003736709
2005522206
2006650810
2007000901
2010591501
2006802104
2008571011
2008830604
1990642605
2004717987
2007730110
2009791710
2005557379
2001280090
2006583011
2005791302
2007650807
2010720512
2012822402
2013660810
2001380732
2004636342
1991662404
2002001122
1994652303
2002737921
1990591604
2007783005
1999731108
2006560626
2004626832
1991500606
2011602901
2004370776
1993572602
2010770508
2001611912
1995590409
1993462704
2012753103
2005650209
2000593001
1990491712
2010510601
Sakalik
Sakalík
Salvet
Seneši
Serbák
Sháněl
Schlosser
Schlosser
Siva
Sivák
Sivčák
Skupinová
Slačka
Slahučka
Slavík
Slovák
Sojka
Sokol
Spalová
Stanovský, CSc.
Staviarska
Steinemannová
Stejskal
Strasserová
Strašík
Strejček
Suchánek
Svoboda
Svoreňová-Trucová
Szabo
Szabó
Šablatúra
Šaršaň
Šebek
Šeďo
Šenkeřík
Šesták
Ševčík
Šiagi ml.
Šimonič
Široký
Šiška
Šiška
Šišoláková
Škorupa
Škriniar
Škutová
Šlosár
Šlosár
Špitalský
Šrank
Štefek
Štefík
Štiglincová
Štosel
Štrba
Štrbák
Miroslav
Adrián
Miroslav
Michal
MVDr.Juraj
Ing.Pavel
Ing.Ivan
Ivan
František
Milan
Zdenek
Andrea ing
Peter, RNDr.
Pavol
Jaromír
Jozef
Branislav
Ing.Marek
Hana
Ing.Miroslav
Mgr.Viera
MVDr. Petra
Stanislav
Jana
Albert
Jozef
Roman
Ing.Radomír
Ivana
Dezider
Tibor
Karol
Gabriel
Ing.Kamil
Daniel
Leopold
Ing.Juraj
Vladimír
Ján
Imrich
Martin
Vojtech
Vladimír
Jana
Jozef
Branislav
Eva
Igor
Igor
Rudolf
Peter
Marian
Ing.Štefan
Gabriela
Pavol
Ján
Branislav
Lackovce 17
Humenné
Brestov 84
Šajdíkove Humence 346
Kmeťovce 31
Kežmarok
Brno
Malacky
Bratislava
Bratislava
06601
06601
90501
93503
06001
63400
90101
81103
84100
Nejedlého 41
Klin 262
Svit
Liptovský Mikuláš
Galanta
Třebíč
Horné Dubové
Maňa
Levice
Slabce
Zvolen
Veľké Úľany
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Tomášov
Papradno 508
Bratislava
Čáry
Rozvadov 147
Bratislava
02941
05921
03101
92401
67401
91906
94145
93401
27041
96001
92522
91501
94001
90044
01813
85106
90843
34807
84102
Horná Potôň 360
Horná Potôň
93036
Nová 17
Přehvozdí 53
Nálepkovo
Kostelec nad Černými lesy
Važec 907
Malenovice
Pezinok
Lukov pri Bardejove
Lieskovec
Senec
Očová
05333
28163
03261
76302
90201
08605
96221
90301
96223
Bratislava
Senica
Liptovský Mikuláš
Ladomerská Vieska 105
Bratislava
Bánovce nad Bebravou
83101
90501
03101
96501
84104
95703
Galanta
Veľký Lapáš 374
Marianka
Bratislava
Maňa
Hronský Beňadik
Bzovík 221
Nitrianske Rudno
92400
95104
90033
84108
94145
96653
96241
97226
Zochova 27
Oblá 65
Sasinkova 47
Krátka 4
Kaletova 22
Záhradná 951/12
Nábr. K. Petroviča 20
Nová 421/2
Sokolovská 320/3
Horné Dubové 73
P.O. Hviezdoslava 582/5
Horša 120
Modřejovice 11
Dr. Ertla 1450/7
Mlynská 280
Odborárska 1
Jánošíkova 8
Svätej Trojice 1
Budatínska 47
M.Kollára 196
Tyršova 1083
Jesenského 14
Zolnianska 3075/22
SNP 81
SNP 423/238
Rozvodná 1
Ružová 226/14
Ondrašovská 648
Janotova 14
Dežerice 212
Revolučná 973/26
P.O. Box 12
Š. Králika 27
Mlynská 603/11
Janovské 96/25
Čsl. partizánov 281/31
45
13
13
14
13
13
13
15
X
X
13
14
13
13
X
X
X
13
14
14
14
13
14
13
13
X
13
13
14
15
14
16
13
15
15
X
15
13
13
14
14
13
13
X
13
13
13
13
13
14
15
13
13
20
13
13
13
13
2005471211
2012920406
1993662905
2006051209
1990491105
2005681702
1994642102
2001370726
1991371912
2007722002
2012852901
2013550904
2002360716
2009382202
2012372306
2010830703
2010831101
2002650608
1990492901
2008660411
2008802401
1999591804
2010791702
2001300202
2006642103
2007727041
2002680976
2006732003
2012872007
2004450740
2004720782
1990310308
2005590622
2012451909
2010521203
2009631409
2001606324
2012853107
1994420510
2009572003
1996580604
2000602008
2013570401
1999671604
2006681311
2011581008
2005001711
1990461506
2010910809
2012541208
2010752204
2010761003
Šubertová
Šucha
Šucha
Šulek
Šumbera
Šustek
Švec
Takáč
Tászliová
Tokár
Tománek
Tomašec
Trojan
Tulák
Tůmová
Turoň
Uhliarik
Ulman
Urban
Urbáni
Vajanský
Vakula
Války
Valtýni, DrSc.
Vaníček
Vasiľ
Veselý
Vetráková
Vidlička
Vítek
Vitková
Vodák
Volentier
Vorobeľ
Vrzal
Vysloužilová
Wendlová
Záborský
Záhumenská
Zachar
Zacharovský
Zajac
Zavadil
Zavatzka
Zdechovan
Zeleňák
Zeller
Zlehovec
Zwillingová
Žabka
Žák
Žák
Žaťko
Žlkovan
Žofčák
Žumár
Mgr.art.Dana
Milan
Dušan
Pavol
Jiří
Pavol
Ladislav
Ing.Ján
Ágnes
Ing.Ján
Karol
Tomáš, Ing.
Ing.Jozef
Ján
Marcela
Ján
Miloš
Igor, Ing. Phd.
Michal
Milan, MUDr.
Radomír
Ing.Ján
Zoltán
Prof.Ing.Július
Bohuslav
Ján
Tibor
Ing.Danka
Vladimír
Miroslav
Zuzana
Jaromír
Milan
Tomáš, Bc.
Jindrich
Valéria
Katarína
Martin
Oľga
Martin
Ing.Branislav
Peter
Tomáš
Zuzana
Jozef
Patrik
Juraj
František
Lenka
Ing.Andrej
Pavol
Ján
Martin Mgr.
Radoslav ing
Ing.Ján
Jozef
Výtvarná 46
Bratislava
Tepličky 44
Dolné Trhovište 110
Divín
Vikýřovice
Holíč
Hliník nad Hronom
Kuzmice
Bratislava - Rača
Prešov
Bošany
Dlhé Pole
Gemerská Poloma
Prietrž
Praha 9
Kalinovo
Handlová
Boleráz
Senomaty
Banská Bystrica
Bratislava
Petrovice 447
Galanta
Zvolen
Krucemburk
Hažín 30
Kvetná 34
Rimavská Baňa
Majcichov 329
Bělotín 291
Moravany nad Váhom
Přerov-Vinary
Tekovská Breznica
Havaj
Merašice 117
Važec 69
Bratislava
Hontianske Tesáre 27
82106
92066
92061
93505
03815
96652
90632
06783
98551
95104
Perecká 4
Skvrňov 33
Riečna 35
Košutovec 1028
Sadová 22/1017
Mlynská 8
Pukanec
Blatnica 234
Tekovská Breznica
Jablonica
Kamienka 1
Podkriváň 126
Veľký Lapáš
Pribeta
Levice
Zásmuky
Žilina
Hlboké
Vrbové
Bánovce nad Bebravou
Štúrova 392
Jasenov 75
Zborov
72042
08633
U pošty 36
SNP 17
Prestavlky 219
Medzi jarky 452/12
Žarnovická 1
Javorinská 10
Škultétyho 250
Forbaky - Klukany 1052
Podsúlová 553
Oslobodenia 25
Vysočanská 234/95
Partizánska 807/69
Nová Lehota 244
Boleráz 532
Šanov 34
ČSA 29
Zvončeková 54/A
Nová doba 926/23
Kimovská 22
Vinička IV. 413
Kraskovská 135
Školská 291
Pod zahradami 11
Havaj 144
Mlynarovičova 9
Hrnčiarska 9
Tekovská Breznica 632
Hurbanova 770
Veľký Lapáš 374
46
78813
90851
96601
07612
83106
08001
95618
01332
04922
90611
19000
98501
97251
91908
27031
97401
83106
01353
92400
96001
58266
07234
90051
98053
91922
75364
92221
75124
96652
09023
92061
03261
85103
96268
93401
28144
01004
90631
92203
95701
15
15
15
13
13
14
X
13
13
X
X
13
14
13
13
13
13
15
14
13
13
15
15
X
14
13
14
15
X
13
14
13
13
13
13
X
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
14
X
X
X
13
13
13
13
2006732312
1993531701
2002806836
2009700515
2007582012
2008320202
2011832606
2011871409
2008352204
1997322309
2013832307
2008631903
1994540803
1996732101
2012602412
2010722106
2012682902
2011731303
2013691309
2001543277
1992560904
2011722003
1990360605
2009631604
2010872507
2009870408
2002768195
1991392207
2002540695
2012762009
2008631911
2011502109
2013830712
2007633008
1990361107
2000520708
2009802812
2001736679
2004807912
2013872809
2006810101
2010010678
2007737850
2013800904
2011561704
2000612705
2007412505
1990290104
2001300763
2012881206
2012542106
2009500612
Zoznam členov, ktorí majú uhradené členské iba do roku 2012
Prosím, aby ste si členský poplatok na rok 2013 uhradili čím skôr, ak chcete zostať členmi klubu, najneskôr
však do 15.4.2013.
Priezvisko
Meno
Ágh
Ambroz
Argaláš
Bahno
Bakajsa
Balandová
Balint
Balog
Barantal
Bednářová
Belička
Belopotocká
Beňadik
Berešík
Bezúr
Bilka
Brezula
Brož
Bruňáková
Budinský
Bukoven
Cachovan
Cibuľa
Čermák
Černák
Černušková
Čertan
Červeň
Čuka
Čuková
Čuridlo
Danko
Doleželík
Drahoš
Drajkó
Ďurdiak
Durec
Dvorštiak
Farníková
Fik
Frolo
Gama
Girgoško
Gračka
Grégr
Hampl
Haraga
Hargaš
Hauerland
Hell
Herčút
Fridrich
Marián
Ing.Pavol
Adam
Michal
Ing.Zuzana
Blažej
JUDr.Ján
Jozef
Martina
Peter
MVDr.Beáta
Ing.Jaroslav
Andrej
Tomáš
Oldrich
Ing.Drahoš
Miroslav
Katarína
Marián
Marek
Martin
Jaroslav
Karol
Ivan
Katarína, Ing.
Ing.Ján
Miroslav
Ing.Tomáš
MUDr.Yvonne
Eduard
Richard
Bc.Roman
Bohuslav
Imre
Ing.Branislav
Ján
Ing.Jozef
Martina
Ing.Martin
Ivan
Karol
Marián
Dušan
Jan
Mgr. Milan
Jakub
Vladimír
František
Igor, Ing.
Marián
Ulica
Bydlisko
Sadová 629
Čičarovská 9
Bzovská Lehôtka 65
Narcisová 7
Záhumenice 571/26
Z. Nejedlého 71
Hollého 4
Čsl. Parašutistov 1
Henčov 47
Kavečany-Nivky 11
Kaplna 228
Čebovská Bukovina 457
Kanianska cesta 500/15
SNP 291/60
Pod Lipami 107
Lučenecká 22
Východná 2426/7
1.mája 14
Malé Borové 61
Hlboká 3
Hlboká 3
Hviezdoslavova 31
Budovateľská 41
Roštění 155
Sirály utca 1
Myjavská 10
Hviezdoslavova 720
Slnečná 164/20
Hospodárska 8
Greschika 5
Trnávka 913
Pri Tehelni 1
K Trnávkam 624
Liptovská 1290/5
Podkylava 202
Petzvalova 19
47
Danišovce 90
Zalužice 369
Púchov
Veľké Kapušany
Sása
Slivnik 223
Michalovce
Veľké Zálužie 599
Hukvaldy 107
Jarok
Levice
Pružina 375
Horný Vadičov 298
Nitra
05322
07234
02001
07901
96262
07612
07101
95135
73946
95148
93405
01822
02345
94901
Bratislava
Velký Beranov
Košice
Kaplna
Čebovce
Lazany
Očová
Liptovský Mikuláš
Veľký Krtíš
Trenčín
Sobrance
Zuberec
Levice
Levice
Piešťany
Humenné
Kostelec u Holešova
Svratouch 149
Vác
Bratislava
Stará Turá
Námestovo
Přední Arnoštov 31
Nitra
Veľké Rovné 71
83103
58821
04001
90084
99125
97211
96223
03301
99001
91108
07301
02732
93401
93401
92101
06601
76843
53942
02600
81103
91601
02901
56941
94901
01362
Levoča
Horná Súča
Levice
Buchlovice
Handlová
Krajné
Bystřice pod Lopeníkem 344
Žilina
Necpaly 282
05401
91333
93401
68708
97251
91616
66755
01015
03812
Platba
do
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Členské č.
2009730108
2011491509
2012921412
2008510405
2010831008
2009721003
2008561406
2000520203
2007007107
2010822706
2011841808
2008651108
2007870405
2011893103
2006552807
2003694363
2012712502
2012750301
2006770407
2012842204
2011620111
2010611806
1999591502
2012870508
2010802502
2010701201
2002766776
2010731806
2008471909
2012792108
2010852504
2010490601
2011591601
1994460309
2006430806
2010540112
2010791709
2008820902
2005687085
2006541503
2004660606
2009311079
2007520703
2012942102
2009630712
2004500040
2012652903
1990592204
Herényi
Hladký
Honza
Hudač
Chodilová
Chodúr
Chudý
Ille
Jagelka
Jakuba
Jakuba ml.
Jansa
Jursa
Karman
Keselý, CSc.
Kister
Klago
Kluknavský
Kostelník
Koťka
Koťka
Kováč
Kováčik
Kozák
Králik
Kubán
Kukučka
Kukučka
Kultán
Kunert
Kuruc
Kurucárová
Kusková
Kvanka
Kvanková
Labanc
Laurová
Lehocký
Livora
Lorenc
Lunter
Lutter
Martínková
Mati
Maxian
Meňhart
Mészároš
Miček
Mihálik
Michalec
Mikluš
Mikulaj
Mikulinová
Mikuš
Mišovych
Moráň
Múdry
Tomáš
Vladimír
Tomáš
Ján
Markéta
Miroslav
Miroslav
Radim
Josef
Zdeněk
Zdeněk
MVDr.Josef
Jozef, Ing. CSc.
Ján
JUDr.Ing.Vojtech
Milan
Vladimír
MVDr.František
Marián
Peter
Peter
Vladimír
Jozef
Štefan
PaedDr.František
Peter
Juraj
Roman
Jozef
Peter
Dušan
Zuzana
Darina
Ing.Milan
Soňa
Štefan
Mária
Radovan
Július
Štefan
Vladimír
Ing.Patrick
Petra
Jozef
Milan
Richard
Marián
Slavomír
Jozef
Martin
Peter, Ing.
Peter
Ing.Alena
Róbert
Peter
Václav
Roman
Rozkvet 2064/141
Bělá u Jevíčka 106
Přeseka 1
Zahradní 257
Zahradní 257
F. Zoubka 656
Valašská 11
Petrovce 85
Třebíč
Brestovany
Koprivnica
Velký Borek
Jasenica 326
Považská Bystrica
Jevíčko
Třeboň; CZ
Slušovice
Slušovice
Kostelec nad Orlicí
Bratislava
98035
67401
91927
08643
27731
01817
01701
56943
37901
76315
76315
51741
81104
Račianska 39
Bratislava
83102
Kukučínova 11/4
Merník 149
Dlhé Pole 555
Gelnica
Vranov nad Topľou
01332
05601
09423
Podhradie
Cerovo
Pravenec 468
Humenné
Prievidza
Banská Bystrica
Piešťany
Piešťany
Nová Bystrica
Dubnica nad Váhom
03852
96252
97216
06601
97101
97401
92101
92101
02305
01841
Ružová 1638/40
Námestie Kozmonautov 9
Kmeťovce 17
Žilina
Košice
Bátovce
Kmeťovce 17
Jabloň 48
01001
04012
93503
93503
06713
Bernolákova 633
Dolné pažite 86/76
Kráľová 46
Mestská 8
Poštovní 390
Sadová 33/13
Borinka 51
Dlhá 38/83
Alstrová 227
Novomestská 4
Nováky
Trenčín
Zvolen
Bratislava
Studénka
Dvorianky
Malacky
Kalná nad Hronom
Bratislava
Nové Zámky
Hrušov 122
Modra
Gelnica
Dolný Kubín
Ľubietová
Zvolen
Čeľadince 112
Žilina
Topoľčany
97271
91106
96001
83103
74213
07662
90032
93532
83106
94060
99142
90001
05601
02601
97655
96001
95616
01001
95501
U studánky 420/40
Družstevná 7
Stuľany 163
Vavřineč 1
SNP 38/26
Cerovo 93
Jasenovská 19
J.Francisciho 765/19
ČSA 1217/27
Hviezdoslavova 64
Mudroňova 12
Vychylovka 899
Murgašova 899/27
Komenského 16
Záhradná 8
Mládežnícka 345/11
Povrazník 34
Novozámocká 30
Pri Rajčianke 2911/40
Mieru 1384/33
48
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2011842205
2004530190
2010822407
2008832011
2005624147
2011680512
2012740807
2001743517
2006721309
1995532101
2005782202
1990482003
2012472410
2004430402
1992572512
1992590204
2012621204
2012862109
2007772310
2007512912
2001520608
1990432603
2012853006
2010661510
2009702901
2011680611
2006697998
2012890305
2007650409
2000762207
2007751509
1998581311
1995491407
1996652401
2002556368
2012572006
2008680911
2002835278
2011620205
2011741604
2012240277
2009482207
2008720702
2007751803
2012822912
2012852912
2010691112
2008713005
2001698272
2010740707
2012460609
2011691407
Nagy
Nechvátal
Nikluš
Novikmec
Novotňák
Olčák
Olexa
Oravec
Palič
Papp
Paraničová
Paulík
Pavlík
Pavlov
Pecár
Pilař
Píri
Podstavský
Povoda
Profant
Psotný
Radovič
Rajský
Recký
Regula
Remeník
Rovner
Rozemberg
Rumanová
Rýger
Sabo
Savka
Segeč
Siládi
Siládiová
Skukálek
Skukálek
Slašťan
Slavko
Smoleň
Somogyiová
Somorovský
Stančík
Stanko
Stavár
Szabo
Štáfová
Štellár
Štěpán
Šulovský
Šušor
Švorc
Tkáč
Tomančák
Trgiňa
Turanský
Uhlíková
Ľudovít
Tomáš
Peter ing
Peter
Michal
Ján
Emil
Peter
Karol
Gábor
Lenka
Jozef
Peter
Ján
Peter
Josef
Miroslav
Karol
Viliam
Zdenko
Peter
Pavol
Matúš
Ladislav
Ing.Pavol
Ľudovít
Rudolf
Pavol
Ing.Darina
Milan
Dezider
Stanislav
Ján
Rastislav, MVDr.
Michaela
Ján
Juraj
Peter, Ing.
Vladimír
Ján
Gabriela
JUDr.Matej
Peter
Dušan
Michal
Zoltán
Milana
Libor
Dušan
Juraj
Adam
Peter
Leoš
Marcel Ing
Ivan
Monika
Holice-Budafa 46
Praha 4
Gelnica
93034
14900
Budkovce 344
Miňovce
Sobrance
Skalité 181
Bratislava
Kráľová nad Váhom 169
07215
09032
07301
02314
83106
92591
Jasenica 17
Malacky
Senohrad 103
01817
90101
96243
Jastrabá 13
Višňová 23
Veľké Pole 124
Maleč 103
Kremnica
Michalovce
Žarnovica
58276
96701
07101
96674
Štefánikova 86
Vyšehradská 15
Neratovické nám. 2144/4
Stará Turá
Bratislava
Dunajská Streda
91601
85106
92901
Havanská 12
Pod Orešovcom 798/4
Pinciná 113
Banská Belá 316
Banská Belá 316
Jánošíkova 1
Jánošíkova 3
Strážska cesta 39
Nová 2941/59
Medvedzie 146/27-5
Košice
Žabokreky 175
Mojš 191
Lovčica-Trubín 7916
Bytča
Nemšová
Kostolná pri Dunaji 41
Horné Sŕnie
Lučenec
Banská Belá
Banská Belá
Trnava
Trnava
Zvolen
Lieskovec
Tvrdošín
04013
03840
01001
96622
01401
91441
92525
91442
98401
96615
96615
91701
91701
96001
96221
02744
Uhliská 44
Cerovo 273
Rokytov pri Humennom 85
Rozkvet 2001/4-10
Lekai ut. 46
Na Července 429/7
Šenkvice
Cerovo
Humenné
Považská Bystrica
Mohora, H
Praha 10 - Kolovraty
90081
96252
06713
01701
02698
10300
Šebešťanová 248
Vajanského 3
Jánošíkova 1
Železničná 2
Považská Bystrica
Zlaté Moravce
Polomka
Báhoň
Lemešany 280
Ratíškovice 329
Prievidza
Stupava
Tomášov
01704
95301
97666
90084
08203
69602
97101
90031
90044
Osvětová 804
Vyšná Olšava 30
Hlivištia 52
Na medzi 1/A
1.mája 53
Malá Bytča 2
Borovského 5
Pod Hrádkom 1
Záhumenská 16
Veterná 2
49
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2002626526
2006762703
2011752804
2001462411
2010690119
1995700703
2010581601
2011852606
2011641501
2011790201
2004728275
2010752504
2009592106
2011891705
2012701106
1990510909
2011701407
2006782602
2008621812
2009591207
2008700608
2011740806
2011862204
1997611105
2002556927
2004566853
2006847859
2012731208
2012031101
1993490803
2005797357
2012632411
2012830911
2008643012
2010820408
1999751412
2011510612
2009851204
2012722812
2007531810
2011661407
2005472906
2007792609
2009932602
2007730707
2003541656
2012752604
2010712304
2006140275
Václavínek
Valúch
Vargočko
Vaszkó
Vavro
Vážny
Vlašič
Vojtko
Vozárová
Vráblik
Wallot
Wild
Záhumenský
Zeman
Zvonár
Zykánová
Radovan
Ing.Jozef
Andrej
Elek
Jozef
Ľubomír
Ján
Ing.Radim
MVDr.Miroslava
Miroslav
Manfred
Štefan
Martin, Bc.
Michal ing
Tomášikova 452
Štefana Moyzesa 36/A
Jelšava
Štiavnik 1338
Košická Nová Ves
Mórahalom; H
Moravany nad Váhom
Banská Bystrica
Bratislava
Nevoľné 106
Trnava
04916
01355
04014
06782
92221
91701
83100
96701
91701
Forsthausstrasse 13
Jesenského 51
1. Nový svet 23
J.D.Matejovie 1717/82
Steinau (D)
Pezinok
Dvory nad Žitavou
Čierny Balog
36396
90201
94131
97652
Eva
Nedbalova 2143
Tábor
39001
Herlianska 12/A
Vl. Körzet Tanya 117
Výtocká 8/55
Na Karlove 54
Pri mlyne 20
50
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2008652802
2008691805
2012730708
2012842811
2011741401
2011571507
2009511605
2004003375
2008770706
2012112233
2012531203
2012900103
2012732010
2004502004
K
KL
LU
UB
BO
OV
VÉ
ÉV
VÝ
ÝS
ST
TA
AV
VY
YV
VR
RO
OK
KU
U2
20
01
12
2
KLUBOVÁ VÝSTAVA JAZVEČÍKOV, BRATISLAVA 11.05.2012
Rozhodca: Švegelj Ž. Damjana, SLO
Kat
Výsledok
čís.
69
1
60
3
4
2
5
61
6
7
64
8
65
9
10
11
12
66
V1,CAJC,KV,BOB
V1, CAC, KV
V1, CAJC, KVM
VD2
VD1
V1, CAC
V2, R. CAC
V1,CAC,KV,BOB
V1,CAC,KV,BOB
VN1
V1, CAJC, KVM
V2
V1, CAC
V1,CAC,KV,BOB
V1, CAC
V1, CAC, KV
V2, R. CAC
VD3
Meno psa
GULIVER Jessyline
KILIX Fa-Dy
SANDOKAN S Pro-Euro
HERTA West-Fox
HOLLY West-Fox
POPPY CHILD Pro-Euro
Cyberdachs Mini KIMBELY
PUCCA DOLLY Pro-Euro
HORNY HILDA Vitoraz
MARLEY z Chotára
AARON zo Zámlynčia
MORFEUS Fa-dy
AKHIRO zo Zámlynčia
DOCTEUR HOUSE von Vosecky
DARIUS von Vosecky
EBBIE Amery
LUNA Fa-Dy
HYLLA Mackov dvor
ASTON MARTIN Dominant in13 V1,CAC,KV,BOB
stinct
14 V1
GORA Ekzecirák
15 V1, CAC, KV
ADORY Dominant instinct
16 VN2
Del Piero z Roštěnských boří
17 VN1
Zagraj-Házi WHISKY
18 V2
DYX z Podliščí
19 x
Jagermeister-Teckel ARCHIBALD
20 V3
SHUMY Della Val Vezzeno
21 V1, CAJC, KVM UŠKO Kamenný potok
22 VD4
VETO z Lopenických kopců
67 VD
NOX zo Šraneckých borín
68 VD
NUGGET zo Šraneckých borín
23 x
AMOSZ von Savaria Feld
24 V1
BRANDO Ra Da Va
25 D
CINO z Hockového
26 VD1
HAŤO Žičiho pustatina
27 V1,CAC,KV,BOB CARLOS zo Žitného ostrova
28 VD
ABBIE z Koplalova
29 VD
AYSHA z Údolí vinné révy
30 VD
HENA Kamenné Hony
31 V4
CHINA Kamenný most
32 odstúpil
CHITA Kamenné Hony
33 x
Jagermeister-Teckel ARABELLA
34 V3
MANDY zo Šraneckých borín
35 x
PERIDA z Kršťanskej záhrady
36 V2
PRETTY WOMAN Jamador
37 V1, CAJC, KVM USHI Kamenný potok
Trieda Plem. kn.
Po PlemeDát. nar.
hl. no
ml.
šamp.
ml.
ml.
ml.
str.
otv.
otv.
str.
šteniat
ml.
str.
str.
otv.
prac.
otv.
otv.
otv.
P
P
P
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
S
S
S
SPKP 6779
SPKP 6753
Člp 83398
SPKP 6550
SPKP 6548
SPKP 6537
SPKP 6538
Člp 82285
Člp 82153
SPKP 7050
SPKP 7027
SPKP 7022
SPKP 7028
LOF 25058
Člp 80599
SPKP 7021
SPKP 7003
SPKP 7013
JDL kr. 24.12.2010 Pisoňová Martina
JDL kr. 24.11.2009 Tászliová Ágnes, Mgr.
JHL kr.
1.6.2011 Brož Miroslav + Petra
JHL kr. 13.7.2011 Belopotocký Ladislav
JHL kr. 13.7.2011 Belopotocký Ladislav
JHL kr. 14.9.2010 Feketeová Diana, ml.
JHL kr. 23.12.2010 Belopotocký Ladislav
JHL kr. 14.9.2010 Brož Miroslav + Petra
JHR kr. 18.9.2010 Bušta Jan, Ing.
JDL
17.1.2012 Molnárovci L. a D.
JDL
5.1.2011 Ivan Ján
JDL
4.9.2010 Fidrichová Marcela, Ing.
JDL
5.1.2011 Ivan Ján
JDL
22.2.2010 Vedel Aline
JDL
22.2.2010 Chrzová Blanka, PaedDr.
JDL
2.5.2010 Šrank Peter
JDL
19.2.2010 Fidrichová Marcela, Ing.
JDL
8.6.2010 Igrici Ivan, Ing.
šamp. SPKP 7113
P JHL
prac.
šamp.
dor.
dor.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
str.
str.
otv.
otv.
šamp.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
51
SPKP 7159
SPKP 7116
Člp 84195
SPKP ?
Člp 83655
MET 7571
Člp 84475
SPKP11693
SPKP11877
SPKP11637
SPKP11638
MET 7160
SPKP11565
SPKP11498
SPKP10934
SPKP11418
SPKP11613
SPKP11782
SPKP11577
SPKP11605
SPKP11588
MET 7572
SPKP11631
SPKP11745
SPKP11878
SPKP11696
Majiteľ
JHL
JHL
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
JHR
22.12.2009 Baláž Roman
13.7.2010
22.12.2009
29.09.2011
12.10.2011
12.6.2011
12.07.2011
22.06.2011
22.05.2011
29.01.2011
10.04.2011
10.04.2011
08.06.2010
23.01.2011
04.09.2010
7.3.2009
05.07.2010
28.3.2011
22.04.2011
28.01.2011
20.03.2011
12.02.2011
12.07.2011
09.04.2011
18.06.2011
07.07.2012
22.05.2011
Skukálek Ján
Baláž Roman
Doleželík Roman, Ing.
Bott Jozef
Veselý Tibor
Varga Péter
Doleželík Roman, Ing.
Jursa Jozef, Ing.
Filo František, MUDr.
Abrahám Juraj
Lackovič Mário
Varga Péter
Lunter Vladimír
Pančuchár Jozef
Pajger Roman
Folťan Milan + Adriana
Mederi Peter, Ing.
Cibuľová Emília
Kurucárová Zuzana
Méri Jozef
Matečný Michal, Ing.
Varga Péter
Kováč Martin, Ing.
Vidlička Vladimír
Wendlová Katarína
Poljak Vladimír, Ing.
38
39
40
41
42
44
43
70
45
46
47
48
62
49
63
50
51
VD2
V1
V1, CAC, KV
VN1
V1, CAJC, KVM
V1, CAC
V1,CAC,KV,BOB
V1, CAJC, KVM
V1, CAC
V1, CAC
V1, CAC
V1, CAC, KV
V1,CAC,KV,BOB
V1, CAC
V1, CAC, KV
V2
V3
CINTA z Hockového
FILKA Kamenné Hony
Revestreken´s MYSTIC
UWE von Aranmanoth
KEN Trias Duo
SIR ATHOS Eupatrid
GONNY z Neratovické skalky
GUILLETA Jessyline
AIMEE Calamus de Slovakia
ARNICA z Plywackiej
TREASY od Hubertovy skály
OKLAHOMA Anamsunamon
PIRATE BLACK PEARL Pro-Euro
FANTA West-Fox
MY LOVE Pro-Euro
BRUNO Čierna skala
GUFF Rosmery
XTREME XANDIDO Kalokagathia
52 V1, CAJC, KVM
Fai
53 V1, CAC
VOODO´S VOW KalokagathiaFai
54 V1, CAC, KV
KAMELOT z Chotára
55 V1, CAJC, KVM Diana ZSEBI
56 x
HÉRA DU-PA Zexov dvor
57 V1, CAC
UNA od Baďuru
58 V1,CAC,KV,BOB SAMANTA FOX Vitoraz
59 V1, CAC
KELLY Diana-Slovakia
otv.
otv.
šamp.
dor.
ml.
str.
prac.
ml.
str.
otv.
prac.
šamp.
str.
otv.
prac.
ml.
ml.
SPKP11499
SPKP10947
Člp 80862
SPKP 6790
SPKP 6787
SPKP 6778
Člp 82308
SPKP 6780
SPKP 6774
SPKP 6772
SPKP 6783
SPKP 6777
Člp 82282
SPKP 6523
Člp 80981
SPKP 6642
Člp 82851
S
S
S
P
P
P
P
S
S
S
S
S
P
S
S
P
P
JHR
JHR
JHR
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JHL trp.
JHL trp.
JHL trp.
JDL trp.
JDL trp.
ml.
SPKP 6671
P JDL trp. 15.6.2011 Koterbová Patrícia
str.
prac.
ml.
str.
otv.
prac.
šamp.
SPKP 6635
SPKP 6629
SPKP 6663
SPKP 6639
SPKP 6616
Člp 77635
SPKP 6617
P
P
S
S
S
S
S
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
JDL trp.
04.09.2010
10.03.2009
12.08.2009
13.8.2011
16.2.2011
06.10.2010
2.11.2010
24.12.2010
25.08.2010
1.2.2010
2.10.2010
27.03.2010
14.9.2010
22.9.2010
10.4.2010
26.1.2011
27.2.2011
14.5.2010
1.6.2010
17.5.2011
26.10.2010
7.4.2010
30.8.2008
4.5.2010
Pančuchár Jozef
Dolinaj Marián
Doleželík Roman, Ing.
Tászliová Ágnes, Mgr.
Skupinová Andrea, Ing.
Kovalická Linda
Nováková Magda + Milan
Pisoňová Martina
Antalicová Marta
Svoreňová Trucová Ivana
Sýkora Ľuboš, Ing.
Strasserová Jana
Brož Miroslav + Petra
Belopotocký Ladislav
Brož Miroslav + Petra
Radovič Pavol
Vachalek Jozef
Siládiová Michaela
Fidrichová Marcela, Ing.
Belopotocký Ladislav
Palík Dušan
Oslej Ivan
Bušta Jan, Ing.
Šimonič Imrich
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA JAZVEČÍKOV, ZVOLEN-SIELNICA 01.07.2012
Rozhodcovia: Ing. Štefan Štefík, Ing. Ján Dobšinský
Ocenenie
Meno psa
Číslo záp.
Dátum
nar.
Pohl.
Trieda
Majiteľ
Jazvečík dlhosrstý
VD1
Marcus Fa-Dy
SPKP 7023
4.9.2010
pes
stredná
SPKP 7022
SPKP 6990
4.9.2010
21.6.2009
pes
pes
stredná
pracovná
ČLP 78811
15.5.2009
suka
šampiónov Konkol Jozef Ing.
SPKP 6778
SPKP 6772
ČLP 71694
6.10.2010
1.2.1010
4.4.2006
pes
suka
suka
pracovná Kovalická Linda
otvorená Svoreňová Ivana
šampiónov Konkol Jozef Ing.
Argo z Ostricovho dvora
Omar Rožňavská perla
Balthasar Dominant Instinct
Max Rožňavská Perla
Dona Prievidza
Fujtáš z Hustého brehu
SPKP 7215
SPKP 7108
SPKP 7145
SPKP 7049
SPKP 7057
SPKP 7120
22.4.2011
30.11.2009
29.6.2010
5.5.2009
21.5.2009
21.1.2010
pes
pes
pes
pes
pes
pes
stredná
otvorená
otvorená
otvorená
pracovná
pracovná
Ostrica Ján
Schvarzbacher Igor
Stančík Peter
Zeman Michal Ing.
Žaťko Martin Bc.
Remeník Ľudovít
Aston Martin Dominant Instinct
Megy Chobieň
SPKP 7113
SPKP 6937
22.12.2009 pes
6.6.2011
suka
víťazov
mladých
Baláž Roman
Hanzel Jiří
V1,VT,CC,BOB Morfeus Fa-Dy
diskvalif.
Barry od Dubovej
Mišovich Peter
Fidrichová Marcela
Ing.
Koťka Peter
Jazvečík dlhosrstý králičí
V1, CC, BOB
Afrodita Hannquin Moravia
Jazvečík dlhosrstý trpasličí
V1, CC
V1, CC
V1, CC
Sir Athos Eupatrid
Arnica z Plywackiej
Hennessy Trias Duo
Jazvečík hladkosrstý
VD1
VD1
V1, CC
D
VD1
VD1
V1,VT,CC
Najkr.pes
VD1
52
V1, VT, CC
VD2
VD
V1, VT, CC
VD2
V1, VT, CC
Najkr. pes
Asta z Ostricovho dvora
Ornela z Kršťanskej záhrady
Aurora Dominant Instinct
Asta z Dragulice
Pompea z Heneberg
SPKP 7217
SPKP 7200
SPKP 7117
SPKP 7156
SPKP 7220
22.4.2011
3.12.2010
22.12.2009
30.6.2010
25.9.2010
Adory Dominant Instinct
SPKP 7116
suka
suka
suka
suka
suka
stredná
stredná
otvorená
pracovná
pracovná
Ostrica Ján
Rozemberg Pavol
Baláž Jozef
Šlosár Lukáš
Dianiška Miroslav
22.12.2009 suka
víťazov
Baláž Roman
ČLP 82776
SPKP 6507
SPKP 6509
22.2.2011
1.8.2010
1.8.2010
pes
pes
suka
stredná
otvorená
otvorená
Gaňová Veronika
Bukoven Marek
Bukoven Ján
Cerovský Michal
Hudec Vladimír
Wild Štefan
Rusnák Vladimír
Borbély František
Ing.
Veselý Tibor
Oravec Peter
Macko Jozef
Nevedel Jozef
Endrody Alexander
Dvorštiak Jozef Ing.
Mikulová Petra
Šulek Pavol
Hacker Ján Ing.
Štrbák Branislav
Vavro Jozef
Kubo Jozef
Fronc Gabriel
Stanovský Miroslav
Sojka Branislav
Chmelík Zdeno
Sivčáková Laura
Šesták Juraj Ing.
Herčút Marián
Záborský Martin
Cibuľová Emília
Čerman Radoslav
Vidlička Vladimír
Nevedel Jozef
Sviečka Milan
Uhliarik Miloš
Chreno Ladislav
Ragač Roman
Matečný Michal Ing.
Kovalčíkovci G. a P.
Zeller Juraj
Riecky Pavol Mgr.
Lacko Peter Mgr.
Nagy Ľudovít
Štosel Pavol
Štefániková Gabriela
Mendel Miroslav
Pažický Peter Ing.
Fik Martin Ing., PhD.
Blandová Zuzana Ing.
Jazvečík hladkosrstý trpasličí
VD1
VD1
VD1
Saphir Tergy
Lord Žičiho pustatina
Lesy Žičiho pustatina
Jazvečík hrubosrstý
VD
V2
D
V1, CCJ, BOB
Voro z Poiplia
Cid od Ipeľského brodu
Magic zo Šraneckých borín
Kid z Oravskej Magury
SPKP 11725
SPKP 11665
SPKP 11629
SPKP 11734
18.6.2011
24.4.2011
9.4.2011
14.6.2011
pes
pes
pes
pes
mladých
mladých
mladých
mladých
V3
VD
V4
V1
V2
VD 3
V1
VD2
VD3
V2
VD4
odstúpil
VD
VD
VD
V3
V1, CC
VD4
V2
VD
VD
VD
VD
VD
VD
V1
VD3
VD4
V1
V2
VD
V3
VD
VD
VD3
V2
VD3
VD
VD4
V1
V2
Atos z Koplalova
Dyx z Podliščí
Bruno Jova dolinka
Irox od Olčáka
Monty Viva Moravia
Guliver Pemiko
Gerry z Oravskej Magury
Vax z Lopenických kopců
Hektor Kamenné hony
Gert Garex
Garfield Kršlenica
Hogy Zálužské lesy
Kendo z Kmetényho dvora
Lenny zo Šraneckých borín
Yaro vom Linteler Forst
James zo Šraneckých borín
Irro Viva Moravia
Cecilka spod Kunovho vrchu
Perla z Kršťanskej záhrady
Ena Veľká Fatra
Beky od Záborského
Aysha Údolí vinné révy
Cherry Kršlenica
Perida z Kršťanskej záhrady
Kony z Oravskej Magury
Brita Jelenia skala
Stela Matiov les
Cila z Riečnice
Uma z Poiplia
Chita Kamenné hony
Mercy Viva Moravia
Brita Zibalky
Fanny od Bielej vody
Ina z Čerešňovej
Lizi Budafa
Aura z Luftova
Afra Zibalky
Chytra Kamenné hony
Kiwi zo Šraneckých borín
Haja Kamenný most
Ikara Viva Moravia
SPKP 11611
ČLP 83655
SPKP 11847
SPKP 11531
SPKP 82474
SPKP 11548
SPKP 10968
SPKP 11711
SPKP 11569
ČLP 81327
SPKP 11171
SPKP 11365
SPKP 10866
SPKP 11396
VDH 0911099
SPKP 11217
ČLP 80222
SPKP 11708
SPKP 11746
SPKP 11764
SPKP 11717
SPKP 11782
SPKP 11751
SPKP 11745
SPKP 11737
SPKP 11645
SPKP 11562
SPKP 11485
SPKP 11434
SPKP 11588
SPKP 11928
SPKP 11461
SPKP 11429
SPKP 11091
SPKP 11039
SPKP 11494
SPKP 11167
SPKP 11589
SPKP 11400
SPKP 11539
SPKP 11616
28.3.2011
12.6.2011
9.9.2011
16.12.2010
1.1.2011
9.12.2010
30.4.2009
29.1.2011
28.1.2011
4.6.2010
30.11.2009
11.6.2010
14.10.2008
24.6.2010
14.4.2009
26.2.2010
21.11.2009
23.5.2011
18.6.2011
16.6.2011
6.6.2011
22.4.2011
30.6.2011
18.6.2011
14.6.2011
3.5.2011
30.1.2011
22.8.2010
27.7.2010
12.2.2011
1.1.2011
28.8.2010
21.7.2010
10.8.2009
28.5.2009
2.9.2010
14.12.2009
12.2.2011
7.6.2010
30.11.2010
21.11.2009
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
mladých
mladých
mladých
stredná
stredná
stredná
otvorená
otvorená
otvorená
pracovná
pracovná
pracovná
pracovná
pracovná
pracovná
pracovná
pracovná
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
stredná
stredná
stredná
stredná
stredná
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
pracovná
pracovná
pracovná
pracovná
pracovná
53
Jazvečík hrubosrstý králičí
VD1
Eli Kunis
SPKP 6654
17.6.2011
suka
Xtreme Xandido Kalokagathia Fai
Héra Du-Pa Zexov dvor
Voodo´s Vow Kalokagathia Fai
SPKP 6671
SPKP 6639
SPKP 6635
15.6.2011 pes
26.10.2010 pes
14.5.2010 pes
Kamelot z Chotára
Kelly Diana Slovakia
Havana Du-Pa Zexov dvor
SPKP 6629
SPKP 6617
SPKP 6641
1.6.2010
pes
4.5.2010
suka
26.10.2010 suka
mladých
Koleda Jozef
Jazvečík hrubosrstý trpasličí
V1, VT, CCJ
V1, VT, CC
V1, VT, CC
V1, VT, CC
Najlepší pes
V1, VT, CC
V1, VT, CC
mladých
stredná
otvorená
Koterbová Patrícia
Palík Dušan
Siládiová Michaela
Fidrichová Marcela
pracovná Ing.
pracovná Šimonič Imrich
šampiónov Kadnárová Jana
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA JAZVEČÍKOV, DVORIANKY 05.07.2012
Rozhodca: Kis Tibor, H
Ocenenie
Meno psa
Číslo záp.
Dátum nar. Pohl.
Trieda
Majiteľ
Jazvečík hladkosrstý
VN
VD2
Diskv.
V1, CAJC, BOB
VD1
VD1
X
VD1
Diskv.
V1, CAC, NS
PACO Dachsmania
AZOR z Ostricovho dvora
FELIX FRODO z Poschingeru
NEXUS vom red Onyx
HUGO spod Anderovho kúta
CALIBRA Dominant instinct
CORVETTE Dominant instinct
PEGI z Heneberg
BLACKBERRY Dominant instinct
PEGGY Rožňavská perla
JR 71358
SPKP 7212
Člp 84184
MET 1375
SPKP 7176
SPKP 7248
SPKP 7250
Člp 82213
SPKP 7149
SPKP 7139
1.1.2012
22.4.2011
16.9.2011
23.6.2011
28.8.2010
29.9.2011
29.9.2011
25.9.2010
29.6.2010
15.5.2010
pes
pes
pes
pes
pes
suka
suka
suka
suka
suka
dorastu
mladých
mladých
mladých
stredná
mladých
mladých
stredná
mladých
otvorená
Toth Richard
Stanko Dušan
Kretek Michael, Mgr.
Toth Richard
Hajdu Július, Ing.
Fiľo Tomáš
Stanko Dušan
Kretek Michael, Mgr.
Mendroš Jozef
Piljan Ján
SPKP 11867
Člp 83790
SPKP 11624
SPKP 11728
SPKP 11841
SPKP 11692
SPKP 11592
SPKP 11594
SPKP 11491
SPKP 11487
SPKP 11555
SPKP 1154
SPKP 11536
SPKP 11534
SPKP 11321
SPKP 10499
SPKP 11876
SPKP 11760
SPKP 11648
SPKP 11627
SPKP 11660
ČLP 82665
SPKP 11844
SPKP 11845
SPKP 11475
SPKP 11598
31.10.2011
14.6.2011
20.4.2011
22.6.2011
8.9.2011
22.5.2011
30.3.2011
30.3.2011
2.9.2010
16.9.2010
28.1.2011
16.6.2009
30.11.2010
16.12.2010
2.6.2010
2.1.2008
2.12.2011
7.7.2011
13.4.2011
20.4.2011
15.5.2011
14.2.2001
8.9.2011
8.9.2011
12.8.2010
30.3.2011
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
pes
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
suka
dorastu
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
stredná
stredná
stredná
stredná
stredná
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
dorastu
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
mladých
stredná
stredná
Siládiová Michaela
Bednářová Martina
Kostelník Marián
Machač Ľuboš
Varvaruk Stanislav
Mihók Igor, MUDr.
Burik Jozef
Kapraľ Michal
Šablatúra Karol
Hruščák Štefan
Mikluš Peter, Ing.
Fehér Róbert
Štrigner Jakub
Olčák Ján
Forgács Ján
Slašťan Peter, Ing.
Lobo Andrej
Anderko Jozef
Siládiová Michaela
Kozák Štefan
Jevčák Pavol
Ščerba Ján
Pustaiová Katarína
Tkáč Peter
Maďoran Michal
Gergeľ Marián
Jazvečík hrubosrstý
N
VD
D
V1, CAJC
VD
VD
VD
Diskv.
D
V1
VD
Diskv.
VD
V2, R. CAC
VD
V1,CAC,NP,BOB
VN
V1, CAJC
VD
Diskv.
VD
VD
VD
Diskv.
VD
VD
DON Millichoff
BARD ze Zářicí
DON Vlčí vrch
ESO spod Babej hory
FIDO Rodbach
URSUS Kamenný potok
ARIS Daľkovský potok
ART Daľkovský potok
ASKO z Luftova
CEZAR od Hruščáka
RONY Matiov les
AJAX Daliho dvor
HELO Kamenný most
IRIS od Olčáka
KERY z Papugovho dvora
OMAR z Kmetónyho dvora
BIRA zo Zemplínskeho jastrabia
BAFY Donald
CELEST z Batočky
DAJA Vlčí vrch
DEJSY Korbov hrun
DITA z Lomnického zámečku
FANY Rodbach
FEDA Rodbach
ARMA zo Zemplínskeho jastrabia
AXA Daľkovský potok
54
VD1
VD
VD
VD
VD
Diskv.
Diskv.
VD
Diskv.
VD
VD
BRITA z Močidla
SPKP 11509
30.9.2010 suka pracovná
ALBA zo Zemplínskeho jastrabia
BEKI Daliho dvor
BONA od Ipeľského potoka
FANY spod Horúceho vrchu
HAJKA z Maračkova
CHELSEA Arvin dvor
KIKA z Papugovho dvora
KIKA zo Zeleného domu
LOLA Matiov les
MORA z Bodrogu
SPKP 11474
SPKP
SPKP 11333
SPKP 11389
SPKP 11395
SPKP 11412
SPKP 11322
SPKP 11121
SPKP 10654
SPKP 11141
12.8.2010 suka
suka
3.6.2010 suka
17.6.2010 suka
1.7.2010 suka
21.6.2010 suka
2.6.2010 suka
19.7.2009 suka
29.2.2008 suka
1.9.2009 suka
Žofčák Ján, Ing.
Dudáš Gabriel,
MVDr.
Bokoč Marek
Novotňák Michal
Vataha Lukáš, Ing.
Pankuch Stanislav
Barančo Vladimír
Holub Ján
Mroč Jozef
Hanc Vladimír
Takáč Ján, Ing.
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
otvorená
Jazvečík hrubosrstý trpasličí
VD1
VOODO´S VOW Kalokagathia Fai
SPKP 6635
14.5.2010
pes
otvorená
Siládiová Michaela
Kalendár klubových podujatí SKCH jazvečíkov 2013
Klubové výstavy
Klubová výstava jazvečíkov, KV, CAC
01.09.2013 Zvolen (Bieň)
Špeciálna výstava jazvečíkov, CAC
08.06.2013 Dvorianky
Špeciálna výstava jazvečíkov, CC
09.06.2013 Sielnica
Chovné zvody jazvečíkov
08.06.2013 Dvorianky
09.06.2013 Sielnica
01.09.2013 Zvolen (Bieň)
30.11.2013 Nitra (pri MVP)
Klubové skúšky
Skúšky z hlasitosti a odvahy jazvečíkov
13.04.2013 13.04.2013
Skúšky z hlasitosti a odvahy jazvečíkov
09.06.2013 09.06.2013
Chovné skúšky jazvečíkov
07.06.2013 07.06.2013
Memoriál F. Vysloužila
15.06.2013 15.06.2013
Medzinárodné BL jazvečíkov, CACIT
15.06.2013 16.06.2013
Skúšky z hlasitosti a odvahy jazvečíkov
28.07.2013 28.07.2013
Chovné skúšky jazvečíkov
29.09.2013 29.09.2013
Medzinárodné špec. farb. sk. jazvečíkov, CACIT
05.10.2013 06.10.2013
Klubové FD jazvečíkov, CACT
05.10.2013 05.10.2013
Klubové SD jazvečíkov
02.11.2013 03.11.2013
Medzinárodné DS jazvečíkov, CACIT
23.11.2013 24.11.2013
Trstice
Dvorianky
Dvorianky
Vinohrady nad Váhom
Vinohrady nad Váhom
Trstice
Lučenec
Malacky
Malacky
Turá Lúka
Senné (VK)
Kalendár kynologických podujatí SPZ na rok 2013
Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov
Medzinárodná výstava psov, CACIB
11.05.2013 12.05.2013 Košice-mesto
Celoštátna výstava psov, CAC
31.05.2013 31.05.2013 Senec
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
01.06.2013 02.06.2013 Nitra
Oblastná výstava psov
08.06.2013 08.06.2013 Dvorianky
Žitnoostrovská oblastná výstava poľov. plemien 15.06.2013 15.06.2013 Dun. Streda - Báč
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
06.07.2013 07.07.2013 Košice-mesto
Oblastná výstava psov
11.08.2013 11.08.2013 Dolný Kubín
55
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
ZŠK
SPZ
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
Celoštátna výstava psov, CAC
Národná výstava psov, CAC, Víť. SR
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
17.08.2013
14.09.2013
15.09.2013
26.10.2013
30.11.2013
18.08.2013
14.09.2013
15.09.2013
27.10.2013
01.12.2013
Bratislava
Lučenec
Lučenec
Bratislava - Incheba
Nitra
Vrcholové podujatia SPZ
Medzinárodné skúšky v brlohárení
20.07.2013 21.07.2013 Turá Lúka
Okresné a regionálne skúšky psov
Špeciálne skúšky z vodnej práce
20.07.2013 Galanta
Jesenné skúšky stavačov a malých plemien
03.08.2013
24.08.2013
29.08.2013
31.08.2013
14.09.2013
15.09.2013
21.09.2013
22.09.2013
28.09.2013
29.09.2013
05.10.2013
06.10.2013
12.10.2013
19.10.2013
26.10.2013
13.04.2013
14.04.2013
20.04.2013
27.04.2013
28.04.2013
18.05.2013
25.05.2013
25.05.2013
01.06.2013
08.06.2013
09.06.2013
15.06.2013
16.06.2013
22.06.2013
23.06.2013
30.06.2013
06.07.2013
07.07.2013
17.08.2013
18.08.2013
Pezinok, Šaľa
Skalica
Galanta, Trnava
Levice
Malacky, Piešťany
Bratislava, Galanta, Sobrance
Nitra, Nové Zámky, Topoľčany
Košice-mesto
Galanta, Komárno
Lučenec, Trebišov
Trnava
Michalovce, Senica
Dunajská Streda, Senec
Nové Zámky
Dunajská Streda
Skúšky vlôh stavačov a malých plemien
Galanta
Senica
Senec
Košice-mesto, Trnava
Michalovce
Farbiarske skúšky malých plemien
Galanta, Senec
Malacky
Michalovce
Šaľa
Levice
Gelnica
Nitra, Spišská Nová Ves, Žiar nad Hronom
Bratislava, Humenné, Senica
Piešťany
Stará Ľubovňa, Trnava
Zvolen
Topoľčany
Čadca, Košice-mesto
Bardejov, Krupina
Ružomberok
56
SPZ
UKK
ZŠK
(SKJ)
UKK
01.09.2013
07.09.2013
08.09.2013
14.09.2013
15.09.2013
21.09.2013
22.09.2013
29.09.2013
06.10.2013
13.10.2013
20.10.2013
Svidník, Vranov nad Topľ.
Brezno, Ilava, Levoča, Prievidza
Považská Bystrica, Prešov
Námestovo
Detva, Poprad, Zlaté Moravce
Lučenec, Partizánske, Rimavská Sobota
Trenčín, Tvrdošín
Kežmarok, Liptovský Mikuláš
Komárno
Košice-okolie
Dolný Kubín, Trebišov
Lesné skúšky malých plemien
09.06.2013 Košice-mesto
29.06.2013 Zvolen
30.06.2013 Sobrance
13.07.2013 Levice
15.09.2013 Košice-okolie
21.09.2013 Ilava
22.09.2013 Čadca, Lučenec
05.10.2013 Zlaté Moravce
Farbiarske skúšky duričov
23.06.2013 Košice-okolie
14.09.2013 Bratislava, Ilava
15.09.2013 Námestovo
21.09.2013 Galanta
06.10.2013 Malacky
12.10.2013 Trenčín
19.10.2013 Trnava
26.10.2013 Žiar nad Hronom
27.10.2013 Senica
09.11.2013 Michalovce
17.11.2013 Košice-mesto
23.11.2013 Prievidza
07.12.2013 Zvolen
Skúšky duričov
19.10.2013 20.10.2013 Krupina
26.10.2013 27.10.2013 Bánovce nad Bebravou, Lučenec, Ružomberok, Žilina
02.11.2013 03.11.2013 Malacky, Vranov nad Topľ.
Ilava, Liptovský Mikuláš, Prešov, Rimavská Sobota, Zlaté Moravce, Žiar nad Hro09.11.2013 10.11.2013 nom
16.11.2013 17.11.2013 Brezno, Čadca, Košice-okolie, Námestovo, Poprad, Považská Bystrica, Sobrance,
Zvolen
23.11.2013 24.11.2013 Banská Bystrica, Bardejov, Dolný Kubín, Humenné, Kežmarok, Krupina, Levice,
Partizánske, Senica, Stropkov, Trenčín, Tvrdošín
30.11.2013 01.12.2013 Čadca, Piešťany, Rimavská Sobota, Topoľčany
07.12.2013 08.12.2013 Gelnica, Humenné, Prievidza, Senica, Svidník, Trenčín, Vranov nad Topľ., Veľký
Krtíš
Žiar nad Hronom
14.12.2013 15.12.2013 Levoča, Martin, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa
57
Príspevky !
čo to o dianí u susedov - príspevky
Európsky pohár jazvečíkov
špeciálne farbiarske skúšky bez sprievodu rozhodcov v roku 2012
EP – špeciálne farbiarske skúšky bez sprievodu rozhodcov (SchwPoR) na 20 a 40 hodín starej stope sa uskutočnili 18. augusta v Rusku pod patronátom predsedu Ruského medzinárodného klubu jazvečíkov (RID) Andreya Klishasa v regióne Demino pri Rybinsku vzdialenom 320 km severne od Moskvy. Skúšky sa konali
v Rusku prvýkrát. So stopami im pomáhali Nemci na čele s pánom Brandenburgom, ktorý organizuje tohtoročné skúšky v Nemecku. Na skúškach sa zúčastnilo spolu 8 párov, z toho 1 na 40-hodinovej stope. Počas príprav a zakladania stôp bolo stále mokro. Biotop v tejto oblasti je tvorený brezou a borovicou a bohatým podrastom brusníc. Cez stopy sa neustále pohybovali zberači brusníc.
Rád by som tu vyzdvihol výkon Jazvečíka (sučky jazvečíka hrubosrstého), ktorý pracoval v takomto podraste,
do ktorého pršalo v priebehu dvoch dní, spolu s vodičom 63 minút. Pri zhasnutom kuse odovzdali všetkých päť
markerov, a to ešte musel nemecký vodič vysvetľovať ruskej zberačke brusníc, ktorá našla jeden marker skôr
ako vodič, že ten marker patrí jemu. Myslím si, že takýchto výkonov sú schopní len príslušníci tohto plemena.
Hovorím to v tom kontexte, že takýto jedinec je špičkový aj pri práci pod zemou, aj pri poľovačkách na diviačiu
zver. Mal som jedného takého, len, bohužiaľ, veľmi krátko.
Jazvečíkom zdar, obdivujem ich!
Výsledky:
Psy na 40-hodinovej stope
René Roger Kirsch (D) a Vicky vom Queichtal
Psy na 20-hodinovej stope
1. miesto: Luigi Taina (I) a Susina della Val Vezzeno
2. miesto: Gerhard Seibel (D) a Tino vom Queichtal
3. miesto: Yuri Marchenko (RUS) a Vilvars's Hant Varjag
4. miesto: Piero Canizzo (I) a Miro
Európsky pohár - Všestranné skúšky jazvečíkov (EP-Vp) 2012
V roku 2012 pripadla organizácia týchto skúšok na maďarský klub. Ten sa rozhodol pre lokalitu v okolí Kaszó.
Skúšalo sa podľa nového skúšobného poriadku FCI pre InterVp. Podľa tohto poriadku sa už neudeľujú ceny,
uvádza sa len počet bodov. Skúšok sa zúčastnilo 14 vodičov s jazvečíkmi, súťaž dokončilo päť dvojíc.
Výsledky:
1. miesto Kyrah von der Jufferfey, vodič Alfred Schmucki, CH, 276 bodov, CACIT
2. miesto Dunja vom Fuchshang, vodič Ulli Sand CH, 265 bodov
3. miesto Urmel vom Waldesgraben, vodič Magnus Latzel D, 258 bodov
4. miesto Elf z Rozvadovské hájenky, vodič Radomír Svoboda CZ, 243 bodov
5. miesto Eddy z Revíru Zálesí, vodič Ladislav Fryš CZ, 220 bodov
Ako je vidieť, náš klub nemal v minulom roku na medzinárodných skúškach žiadne zastúpenie, čo sa dúfam
v tomto roku zmení.
58
Veľká cena brlohárov - Grösser Preis der Erdhunde, GPE FCI 2012
Tieto skúšky sa konali prvýkrát 24.8. až 26.8.2012 v Nemecku v Hildburghausene podľa nového skúšobného
poriadku. Súťaží sa v disciplínach pofarbená stopa bez sprievodu rozhodcov, práca na líšku, hľadanie v lese
a poslušnosť. Táto skúška je vypísaná pre 8 jazvečíkov a 8 terriérov. Nakoľko sa v tomto istom termíne konali
medzinárodné CACIT skúšky jagterriérov vo Švédsku, nakoniec súťažilo 13 jazvečíkov a jeden terriér. Nakoniec
do malebnej dedinky Trostadt na juhu Thürínska dorazilo 14 psov s vodičmi z Česka, Švajčiarska, Holandska,
Belgicka a Nemecka. V prvý deň sa robili dohľadávka, líška a poslušnosť, v záverečný deň hľadanie v lese,
a v tejto disciplíne pokračovali už len piati.
Výsledky:
1. miesto: Bella z Tanaborku, kr. štand., Zdenka Leonhardtová, CZ, 223 b.
2. miesto: Fadiem Wind in de Wilgen, hr. štand., E.Verwilligen van Heck, NL, 207 b.
3. miesto: Bingo vom Bilderfeld, hr. štand., S. Pazak, D, 201 b.
4. miesto: Caruso Canjer v. Boyvital, kr. štand., G. van Tankeren, NL, 192 b.
5. miesto: Eider du Domaine de Locus, dlh. štand., J.Bitterlin, CH, 155 b.
Ako vidieť, náš klub nemal už v dvoch predchádzajúcich rokoch na medzinárodných skúškach žiadne zastúpenie, čo sa, dúfam, v tomto roku zmení.
V roku 2013 oslavuje Nemecký klub jazvečíkov 125. výročie založenia a na túto počesť sa klub rozhodol, že
všetky významné medzinárodné akcie sa uskutočnia v Nemecku. Termíny týchto akcií sú na inom mieste.
Ing. Ján Dobšinský
Pozývame vás na
Medzinárodné duričské skúšky jazvečíkov 2013
sa uskutočnia v termíne 23. a 24.11.2013 v Novohradskom regióne. Večer 22.11. sa uskutoční tradične
žrebovanie poradia skúškaných psov a spoločenské posedenie v centre skúšok, v hoteli AQUATERMAL v
Dolnej Strehovej. Vstup do bazénov hotela je v cene izby, ostatné welness služby za mierny príplatok.
Spoločná poľovačka bude v poľovnom revíri Senné, okres Veľký Krtíš. Ak všetko dobre dopadne, aj druhý deň sa bude pokračovať v Sennom. Presné propozície budú na klubovej internetovej stránke, informácie u mňa.
(Ing. J. Dobšinský)
59
WUT a FCI podujatia v roku 2013
Na úvod treba povedať, že FCI sprísnila, resp. obmedzila udeľovanie titulu CACIT len
na tie skúšky, ktorých skúšobné poriadky sú v štruktúrach FCI a príslušnou komisiou,
pre jazvečíky je to komisia pre brloháre (Erdhundekommission der FCI), schválené
a príslušnou komisiou spravované a zverejňované. V skúšobnom poriadku každej skúšky sú uvedené exteriérové a pracovné podmienky účasti na skúške. Pre všetky skúšky, na ktorých je možné udeliť CACIT, platí, že
jedinec musí získať na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB FCI vo veku minimálne 15 mesiacov v triede
strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, bez ohľadu na počet psov v triede, ocenenie minimálne
„veľmi dobrá“.
Aby mohol brlohár získať titul medzinárodný šampión práce - C.I.T., musí získať dvakrát CACIT zo skúšok, ktorých skúšobné poriadky sú v komisii pre brloháre schválené a vyhlásené, od dvoch rôznych rozhodcov v dvoch
rôznych krajinách. Tento reglement platí od 1.1.2011.
Ku dnešnému dňu môže jazvečík získať CACIT len na týchto skúškach:
Europa-Cup-Prüfungen für Erdhunde, ECP – Európsky pohár pre brloháre
Grosser Preis der Erdhunde, GPE - Veľká cena brlohárov
Internationale Bauprüfung am Fuchs für Erdhunde, InterBau - Medzinárodné brlohárske skúšky na líšku pre
brloháre
Internationale Vielseitigkeitsprüfung für Dachshunde, InterVp - Medzinárodné všestranné skúšky pre jazvečíky
Internationale Vollgebrauchsprügung für Dachshunde, InterVGP – Medzinárodné skúšky z úplnej poľovnej
upotrebiteľnosti jazvečíkov
Internationale Bauprüfung am Kanin für Zwerg- und Kaninchendachshunde, InterKanin - Medzinárodné brlohárske skúšky na králika pre trpasličie a králičie jazvečíky
Európska pohár – Všestranné skúšky jazvečíkov (EP-Vp) - CACIT
sa uskutoční 4. až 6. októbra v revíroch štátnych lesov Bavorska, lesný podnik Ebrach. Každá krajina môže prihlásiť dvoch psov a jedného náhradníka. Maximálny počet psov je 18. Prihlásiť sa je možné len prostredníctvom nášho klubu. Uzávierka prihlášok je 12.7.2013. Štartovné 100 € .
Skúšajú sa disciplíny: práca na pofarbenej stope 600 m dlhej, poslušnosť, sliedenie, práca pod zemou, vodná
práca.
Podmienky prijatia okrem tej, ktorá je uvedená vyššie, sú absolvovaná hlasitosť na zajaca min. v II. cene, farbiarska skúška a brlohárska skúška v umelom alebo prírodnom brlohu na líšku, prípadne jazveca. Každá zúčastnená krajina môže delegovať jedného rozhodcu.
Veľká cena brlohárov – Grösser Preis der Erdhunde, GPE FCI
Ide o novú skúšku, ktorá sa prvý raz uskutočnila vlani v Nemcku. Konať sa bude vždy v auguste. Pre účasť na
týchto skúškach platia tie isté podmienky ako pre všetky medzinárodné skúšky pod patronátom FCI. Psov delegujú kluby členských krajín podľa plemena. Môže byť prihlásený jeden štartujúci a jeden náhradník.
Pre tento rok v tomto čase zatiaľ nie je nič známe.
Štartovať môže 8 jazvečíkov a 8 jagdterriérov.
Súťaží sa v disciplínach:
SchwPoR – farbiarska skúška bez sprievodu rozhodcov, 600 m dĺžka, 20 hodín, 2 ležoviská, 2 zlomy, 0,25 l farby – srnčia, dančia alebo jelenia, 4 markery, čas 60 minút
Waldsuche – skúška v lese, posliedka na remeni/voľne, hľadanie v lese 15 min,
Brlohárska skúška bez kontaktu
Poslušnosť – vodenie na remeni/voľne, odloženie na remeni/voľne a správanie na stanovišti na remeni/voľne
Na skúšky z výkonu, ktoré sa konajú pod záštitou WUT a FCI, je možné prihlásiť sa prostredníctvom nášho
klubu.
Ján Dobšinský
60
WUT podujatia
Farbiarske skúšky bez sprievodu rozhodcov (SchwPoR)
sa budú konať tento rok v Nemecku, v časti Saarland, v revíri Warndt, ktorý má cca 5000 ha s vysokými počtami diviačej zveri. Centrum je v obci Linslerhof.
Každá členská krajina môže delegovať jedného psa a jedného náhradníka. Maximálny počet štartujúcich psov
je 12. Každá krajina môže delegovať jedného rozhodcu
Podmienkou prijatia na medzinárodné skúšky je vek psa nad jeden rok, skúška po výstrele, farbiarska skúška.
Skúša sa podľa skúšobného poriadku WUT, SchwPoR z 10.08.2001, farba použitá na stopu jelenia 2,5 dcl na
jednu stopu, dĺžka stopy okolo 1000 m.
Štartovné je 100 €, uzávierka prihlášok 22. júna 2013.
Svetová výstava WUT sa koná tento rok v Nemecku.
WUT-Weltsieger-Ausstellung (WUT-WS) und Klubsieger-Ausstellung (KSA)
27. a 28.07.2013
Miesto konania: Ostwestfalenhalle Kaunitz, Paderborner Str. 408, 33415 Verl OT Kaunitz
WUT-WS – Svetový víťaz WUT
Dátum: 27.07.2013
Vstup: 08.00
Pozdravy: 09.15
Začiatok posudzovania: 09.30
KSA- Klubový víťaz DTK
Dátum: 28.07.2013
Vstup: 09.00
Pozdravy: 10.15
Začiatok posudzovania: 10.30
Rozhodcovia WUT-WS
Kurzhaar-Kt: Dr. J. Svec (CZ)
Kurzhaar-Zw: H. Odenweller-Klügl (D)
Kurzhaar-N: W. Petersen (D)
Rauhhaar-Kt: Dr. J. Svec (CZ)
Rauhhaar-Zw: J. Naveda (E)
Rauhhaar-N: H. Kliebenstein (D)
Langhaar-Kt: M. Sastre (E)
Langhaar-Zw: A. Klishas (RUS)
Langhaar-N: W. Trumpfheller (D)
Richter KSA
Kurzhaar-Kt: W. Trumpfheller (D)
Kurzhaar-Zw: A. Klishas (RUS)
Kurzhaar-N: Dr. J. Svec (CZ)
Rauhhaar-Kt: W. Trumpfheller (D)
Rauhhaar-Zw: M. Sastre (E)
Rauhhaar-N: H. Odenweller-Klügl (D)
Langhaar-Kt: J. Naveda (E)
Langhaar-Zw: W. Petersen (D)
Langhaar-N: H. Kliebenstein (D)
Poplatky:
WUT-WS: € 45,00 (prvý pes), € 40 (každý ďalší pes)
WUT-WS trieda mladých € 30,00 (prvý pes), € 25,00 (každý ďalší pes)
KSA: € 30,00 (prvý pes), € 25 (každý ďalší pes)
KSA trieda mladých € 20,00 (prvý pes), € 15 (každý ďalší pes)
WUT & KSA: € 65,00 (prvý pes), € 55 (každý ďalší pes)
WUT & KSA trieda mladých € 40,00 (prvý pes), € 30,00 (každý ďalší pes)
Skupinové súťaže zdarma!
Prihlášky:
Deutscher Teckelklub 1888 e.V.
Postfach 10 03 62
47058 Duisburg
E-Mail: [email protected]
Tel.: 0203-330005, Fax: 0203-330007
Uzávierka prihlášok s platbami
do 5.7.2013. Pri neskoršom
pripísaní platieb sa vyberie poplatok 5,00 Euro. Za platbu
v deň výstavy je poplatok 10,00
Euro.
Koná sa aj slávnostný večer 27.7., cena pre jednu osobu je 40 €.
Prihlásiť sa a zaplatiť treba do 30.6.2013. K dispozícii je aj parkovanie pre karavany a obytné automobily s el. prúdom za 10 €
na deň (dopredu to treba oznámiť usporiadateľa).
Ján Dobšinský
61
Vybraté zo spravodaja Nemeckého klubu jazvečíkov
(Deutscher Teckelklub 1888 e.V.) - Der Dachshund
Nemecký klub jazvečíkov, ako klub krajiny pôvodu jazvečíka, je zodpovedný za jeho platný štandard. Z toho dôvodu pozorne sledujem spravodaj klubu Der Dachshund, čo je v klube nové,
pretože aj náš klub by mal reagovať na aktuálne
zmeny v štandarde, na novinky a odporúčania
„materského“ klubu. Rád by som v nasledujúcich
riadkoch uviedol niektoré zaujímavé informácie.
V nemeckom klube je povinný DNA profil pre
chovné jedince. Od mája 2012 sa nepovoľujú
žiadne výnimky z tejto povinnosti. Profil sa stanovuje zo vzorky krvi na GOkarte. Vzorku môže
odobrať veterinárny lekár alebo poradca chovu.
Zisťujú sa ISAG markery. Na najbližšej schôdzi
delegátov má byť prijatá zmena chovateľského
poriadku, podľa ktorého bude povinnosť stanovovať DNA profil všetkých šteniat, ktoré pochádzajú z párení od 1.1.2012.
V roku 2012 oslávil 75. narodeniny aj u nás dobre známy Horst Kliebenstein, predseda komisie
FCI pre rozhodcov, all round rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov a predseda krajinského
zväzu v nemeckom klube. Rovnakého jubilea sa
dožil aj bývalý prezident WUT a terajší jej čestný
predseda Wolfgang Ransleben.
V nemeckom klube stále intenzívne prebieha
debata o štvrtej veľkosti v skupine jazvečíkov aj
napriek tomu, že ju už dvakrát zhromaždenie
delegátov zamietlo. V čísle 11/2012 prezentuje
svoje podporné stanovisko Dr. Karsten Schoeler,
hlavný poradca chovu v nemeckom klube. Vplyvom kvalitnejšej potravy sa posúva obvod hrudníka, resp. hmotnosť jazvečíkov smerom nahor.
Ako vieme, v Nemecku sa od roku 2005 povinne
meria a váži a z toho sú už aj výsledky. Napr.
67,35 % králičích jazvečíkov má obvod hrudníka
v intervale 30 až 32 cm a u trpaslíkov 43,16 %
populácie má obvod hrudníka v intervale 35 až
37 cm. U jazvečíkov štandardnej veľkosti má 29,5
% populácie hmotnosť v intervale 9,4 až 10,0 kg
a 6,53 % štandardných jazvečíkov má hmotnosť
nad 10 kg. V nemeckej poľovníckej verejnosti
vraj stúpa záujem o väčších jazvečíkov, lebo sa
stále viac používajú pri poľovaní na povrchu na
naháňanie, sliedenie a durenie.
Okrem toho sa uvažuje zaviesť pre štandardné
jazvečíky (v Nemecku sa používa označenie
Normalteckel (normalschlag) teda normálnej
veľkosti, čo je určite správnejšie, lebo štandardné - teda v zmysle štandardu - sú aj malé rázy)
kritérium obvod hrudníka, a nie hmotnosť. Toto
kritérium má väčšiu výpovednú hodnotu ako
hmotnosť a oveľa ťažšie sa ním manipuluje.
V decembri 2012 sa uskutočnila pravidelná porada rozhodcov z exteriéru členských krajín
WUT, ktorej sa Slovensko pravidelne nezúčastnilo. Uvádzam niektoré zaujímavosti, ktoré tam
zazneli.
Od roku 2009 nie je možné v Nemecku ani na
výnimku páriť medzi sebou trpasličie a králičie
jazvečíky v dlho- a hrubosrstom variante osrstenia. Dodržiavanie štandardu jazvečíka, najmä čo
sa týka hmotnosti a obvodu hrudníka je aj
v rámci Európy veľmi problematické. Väčšina
rozhodcov váhu a meter nepoužíva a veľmi často
dostávajú neštandardné jedince najlepšie ocenenia. Mimo Európy je to ešte horšie, čo sa týka
veľkosti, ale aj typu a sfarbenia.
V zime by sme mali našim psíkom zabrániť požierať sneh, lebo to môže viesť ku gastritíde a mali
by sme po pobyte vonku skontrolovať labky psíka, najmä pri pohybe po komunikáciách posypávaných cestárskou soľou.
Čokoláda je pre psy jed! Najmä vďaka obsahu
theobrominu, ktorý je pre psí organizmus jedovatý. Pri konzumácii 300 mg theobrominu na 1kg
hmotnosti zomiera polovica psov. Jedna 100 g
tablička horkej čokolády obsahuje 1600 mg theobrominu a je teda schopná usmrtiť psíka do 5,5
kg hmotnosti. Okrem toho sa tento jed veľmi
ťažko v organizme psa odbúrava, takže pozor na
malé dávky denne.
Jazvečíkom zdar!
Ján Dobšinský
62
Správa zo zasadnutia WUT – Svetovej únie jazvečíkov
v Ríme 8. februára 2013
Dňa 8.2.2013 sa v hoteli v Ríme konalo pravidelné každoročné zasadnutie členských štátov Svetovej
únie jazvečíkov WUT s programom:
1. Otvorenie a privítanie účastnikov
2. Odsúhlasenie WUT zápisu zo zasadnutia v roku 2012
3. Správa prezidenta WUT (Stefanus Middendorf)
4. Správa tajomníka WUT (Jan Schürings)
5. Správy delegátov členských štátov WUT
6. Správa o porade rozhodcov WUT
Obedná prestávka
7. Návrhy podané na zasadnutie delegátov WUT (prílohy)
8. Žiadosť Estónskeho klubu chovateľov jazvečíkov o členstvo vo WUT
9. WUT – jubilejná výstava 2012 v Taliansku: Správa prezidenta
10. WUT Svetová výstava
- 2012 Maďarsko: Správa
- 2013 Nemecko: Informácia o príprave
11. WUT farbiarske skúšky bez sprievodu rozhodcov
- 2012 Rusko: Správa
- 2013 Nemecko: Informácia o príprava
12. FCI Európsky pohár - Všestranné skúšky
- 2013 Nemecko: Správa o príprave
13. Termíny
- Zasadnutie WUT 2014 - miesto a termín
- Farbiarske skúšky bez sprievodu rozhodcov 2014
- WUT Svetová výstava 2014
- FCI Europský pohár – VS
14. Rôzne
Rokovanie k jednotlivým bodom programu:
1. Prezident WUT pán Stefanus Middendorf privítal prítomných WUT delegátov, dal schváliť program a skontroloval prítomnosť delegátov. Privítal čestného predsedu pána Wolfganga Ranslebena a v priebehu zasadnutia sa dostavil ešte pán Robert Osterwalder – predseda FCI komisie
pre brloháre. Program bol prijatý v navrhnutom rozsahu.
2. Sekretár pán Schürings urobil kontrolu zápisu z posledného zasadnutia WUT v roku 2012
v Moskve. Zápis bol s malými úpravami schválený.
3. Prezident WUT podal správu o činnosti od posledného zasadnutia WUT a referoval o zmenách,
ktoré sa pripravujú v rámci DTK. Medzi iným oboznámil prítomných o rozhodnutí DTK zaviesť
povinnú kontrolu DNA u všetkých narodených šteniat (len formou archivácie vzorky) a všetkých
chovných jedincov, bez DNA testu nebude možno chovať a ani páriť so zahraničnými jazvečíkmi
bez DNA testu. Zatiaľ odoberajú krvnú vzorku. Upozornil na silnejúci záujem niektorých zástupcov Nemecka na zavedenie štvrtého veľkostného rázu jazvečíkov, silná opozícia proti tomuto návrhu. Diskutovalo sa návrhu na zrušenie váženia štandardných jazvečíkov a zavedenie horného
limitu obvodu hrudníka.
4. Pán Schürings podal správu za sekretariát WUT a predložil na schválenie rozpočet WUT.
5. Delegáti WUT v krátkosti referovali o situácii v kluboch jazvečíkov v každej zo zúčastnených krajín.
63
6.
7.
8.
9.
10.
-
11.
12.
13.
14.
-
Porada rozhodcov bola vo Švajčiarsku, zúčastnili sa zástupcovia len štyroch krajín. Vysoké náklady na účasť nedovolili viacerým krajinám vyslať svojich zástupcov.
Návrhy členských štátov:
Belgicko : menovanie pána D. Honsálka z Nemecka za čestného prezidenta WUT – návrh bol
stiahnutý predkladateľom.
Belgicko: návrh na zriadenie triedy šampiónov pre šampiónov pracovnej triedy a udeľovanie titulu na WUT výstave. Návrh bol prepracovaný a podmienky budú spresnené.
Žiadosť Estónska o členstvo vo WUT pre neprítomnosť ich zástupcov sa neprerokovávala.
Správa podaná pánom Middendorfom z Nemecka a doplnená pánom Paladínym z Talianska.
- 2012 Maďarsko – podaná správa
Nemecko: termín 27.7.2013, WUT svetová výstava a 28.7.2013 Klubová výstava DTK, miesto
Verl, Nemecko, uzávierka: 30.6.2013, výstava sa koná pri oslave 120. výročia založenia DTK. Na
oboch výstavách sa bude udeľovať víťazom triedy titul Jubileum 120, viac info na
www.dtk1888.de.
- 2012 - Rusko, správa, boli dosiahnuté nie veľmi dobré výsledky
2013 - Nemecko: termín 24. a 25.8.2013, miesto: Linslerhof, (Űberherrn) Saarland, Nemecko
FCI Európsky pohár - 4. až 6.10.2013, Steigerwald, Sulzheim, Bayern, Nemecko, 12.7.2013 uzávierka, účasť 18 psov, poplatok 100 euro, skúšať sa bude na farbe jelenej zveri (nebude sa skúšať
hlasitosť na stope zajaca).
Termíny:
WUT zasadnutie 2013, Drážďany, Nemecko, 8.2.2014
WUT zasadnutie 2014, Rakúsko
Farbiarske skúšky bez sprievodu rozhodcov 2014, Slovensko
WUT Svetová výstava 2014, Helsinky, Fínsko, 7.8.2014
WUT Svetová výstava 2015, Belgicko
WUT Svetová výstava 2016, Taliansko
WUT Svetová výstava 2017, Rusko, + Jubileum
Rôzne:
Štvrtý ráz jazvečíka (do 15 kg) - dlhá diskusia, väčšina proti, okrem iného hrozí preradenie jazvečíkov do 6-tej FCI skupiny medzi duriče
Kontrola DNA
Posudzovanie jazvečíkov na výstave, schopnosti rozhodcov?, zaviesť školenia
V Bratislave, 20.2.2013
Štefan Štefík
64
Z pera našich členov
Vychádzka ako každá iná
B
ol pekný májový podvečer. Ako takmer každý,
aj v tento deň som sa vybral prebehnúť môjho
hrubosrstého jazvečíka. Za celé tie spoločné
roky tento krok prerástol v náš denný rituál. Vyberieme sa smerom k Váhu a tam ho nechám voľne
prebehnúť v širokom, náletmi zarastenom zelenom
páse, ktorý lemuje na strane jednej rieka Váh a na
strane druhej hrádza. Táto oblasť je záplavovým
pásmom, a tak časté zdvihnutie hladiny vyženie všetku zver z tejto časti. Neobľúbené a nezmyselné preháňanie zveri voľne sa pohybujúcimi psami tam teda
nehrozí. Môj psík tam niekedy vyženie nejakého bažanta, ale hlavne sa tam má možnosť stretnúť so
zajacom, pričom si dokonale precvičíme čuch
a hlasitosť. Takýto scenár nás čakal aj v osudný májový podvečer. Psík ohlásil stopu a po malej chvíľke
z porastu vybehol cez hrádzu rovno popred mňa
smerom do poľa zajac. S tesným odstupom kopíroval
jeho stopu s nízkym nosom a intenzívnym štekotom
aj môj jazvečík. Pole bolo posiate jačmeňom, ktorý
bol v tomto období už značne odrastený. Zajac a za
ním bežiaci pes sa okamžite stratili v zelenom láne
obilia. Keďže obilnina bola v plnom vzraste, psík musel vynaložiť veľa úsilia na prekonanie tejto prekážky.
Jeho štekot trval dobrých dvadsať minút, keď sa jeho
hlas s väčšími prestávkami začal strácať. Pes sa na
moje pískanie niekoľko minút nevracal. Obišiel som
celé pole a pomaly som sa vzďaloval. Po chvíli som ho
uvidel, ako vybehol z hustého poľa, narazil na moju
stopu a okamžite ju nasledoval. Takáto práca ma
vždy veľmi poteší. Spozoroval som, že sa akosi potáca a neovláda svoje pohyby. Pri prvej kaluži si ľahol
a hlava mu nevládne spadla na zem. Vrátil som sa
k nemu, pochválil som ho za dobrú prácu a poslušný
návrat. Jeho stav som považoval za absolútnu vyčerpanosť, ktorú som u neho pri intenzívnom dúreni už
v minulosti spozoroval. Keď som sa k nemu priblížil,
utrúsil som uštipačnú poznámku, že s tou kondíciou
musíme čosi urobiť a vybral ho z blatovej kaluže do
náručia. Bol úplne nevládny. Po asi 15 minútach chôdze som prišiel domov. Pes sa mi v náručí ani nepohol. Doma sa napil vody a hlava mu opäť nevládne
spadla do misky. Vtedy mi prvýkrát prebehlo hlavou,
že čosi nie je v poriadku. Asi o pol hodinu som telefonicky kontaktoval veterinára. Bola už pokročilá večerná hodina, keď som bezvládneho jazvečíka nakla-
dal do auta s veľmi nepríjemným pocitom. Veterinárny lekár nevedel okamžite presne určiť dôvod takéhoto stavu, podal mu nejaké lieky a zobral vzorky
krvi. Prvé podozrenie smerovalo na problém
s chrbticou, ktorý je u jazvečíkov pomerne častý.
Domov som sa vracal s rovnako nevládnym psom,
smutný a myšlienky smerovali na tie najsmutnejšie
pesimistické scenáre. Večer, keď sme v rodinnom
kruhu rozoberali celú situáciu, náhodne som si spomenul, že na poli boli čerstvé koľaje po traktore. Vtedy ma napadlo, že pole bolo tesne v podvečer asi
chemicky ošetrované a pes sa pri dúreni zajaca
v hustom obilnom láne chemických látok intenzívne
nadýchal. Ráno sme ešte nemohúcnejšieho položivého psa viezli opäť k veterinárovi s novými správami.
Výsledky krvných testov skutočne smerovali na zlyhávanie pečene a potvrdili intenzívnu otravu. Následne podané lieky a séria infúzií však už psíkovi
pootvorili oči a začal veľmi pomaly opäť ožívať . Návštev u veterinára bolo niekoľko a trvalo takmer tri
týždne, kým náš jazvečík po prvýkrát opäť zožral plnú
misku a šťastne zavrtel chvostom o viac ako mesiac,
kedy štekotom ohlásil prvého zajaca.
Tento príbeh sa mi skutočne stal. Je to príbeh so
šťastným koncom a píšem ho preto, aby som varoval
majiteľov psíkov pred takouto naoko banálnou situáciou. Verte, že chvíle, keď držíte v náručí svojho
štvornohého spoločníka s pocitom, že navždy odchádza, patria k tým najnepríjemnejším chovateľským
zážitkom.
V. Rusnák
65
Hrubosrsté miniatúry v chovateľskej stanici z Chotára
J
azvečíkom som prepadol už v mladosti a táto
láska ma sprevádza dodnes. Životom ma sprevádzali všetky druhy srsti u štandardov a boli medzi
nimi nezabudnuteľné psy, na ktoré rád spomínam.
Avšak významná kapitola patrí malým diablom z rodu
hrubosrstých miniatúr.
Prvá sučka, ktorá sa u nás vyskytla, bola Gwyneth
Arvin dvor od Vlada Piskaya. Bola dlho očakávaná
a ihneď si podmanila celú rodinu. Všetci sme sa jej
venovali s obrovskou láskou. Ako rástla začali sa prejavovať exteriérové i povahové rysy. Navštevovali
sme výstavy, prebúdzali poľovné vlohy. Bola úspešná
na oboch frontoch. Získala ocenenia na junior šampióna, bola národný víťaz. Splnila podmienky na
chovnosť. Pomáhala s výcvikom švagrovej suky dlhosrstého trpaslíka. Pri jednej pochôdzke revírom odbehla tak, ako už mnohokrát a ja som ju čakal navyknutým spôsobom. Nechodila. Najskôr nervozita, nepokoj, potom beznádej. Našiel som ju po niekoľkých
dňoch. Syn, ktorý k nej mimoriadne priľnul, bol zdrvený. Nebavil sa s nikým.
Hľadali sme náplasť. Prišla Nostalgy Ninie Kalokagathia Fai. Nevyšli jej zuby, a preto sme sa rozrástli
o Otresteu Osiris Kalokagathia Fai od Lenky Fairaislovej. (Boha, kde tá ženská chodí na tie mená – viete si
predstaviť tú radosť pri vypisovaní prihlášok? A to aj
matky majú podobné mená.)
Oresta sa stala našou nádejou na chov. Spočiatku
nebola najkrajšia, ale zlepšovala sa tak, že
v súčasnosti bojuje o interšampióna a vo výkone je
nedostižná. Posúďte sami.
Začali sme nenásilne, ako s každým šteniatkom. Prechádzky, ktoré sa stále predlžovali, sem tam nejaká
poslušnosť. Najmä k nej prejavovala jazvečícky odpor. Avšak o čo menej je poslušná, o to viac je poľovnícky vášnivá. Prvé stopy zveri zaznamenala asi vo
veku štyri mesiace a začala s ich sledovaním. Najskôr
potichu, vzápätí hlasito. Čím ďalej, tým viac sa u nej
rozvíjala túžba. Túžba zabíjať. Začala, samozrejme,
doma – sliepky, králiky, ale podarilo sa aj vonku –
mačka. Syn Martin v obave o ňu kategoricky zakazoval akýkoľvek výcvik v umelom brlohu. Ale poznajúc
jej povahu som neodolal a vzal som ju rovno na skúšky do Galanty. Malo to byť prekvapenie pre Martina.
Hneď po vystúpení z auta som spozoroval dve veci.
Tá malá sviňa neviem ako, ale vedela, čo sa bude
robiť. Nevedela postáť, stále sa mykala, štekala. Druhá vec bol Martin. Najradšej by ju uchytil a zmizol
s ňou. Nebolo však úniku. Začiatok skúšok prebehol
ako zvyčajne a už sa blížil čas štartu v prvom kole.
Vstupujem do areálu brlohu, zahlasujem sa
a pripravujem k štartu. „No, drž sa malá.“ Po povele
ju púšťam, a hádajte, čo vykonala. Behá po povrchu
ako raketa. Čo mám robiť? Letím za ňou. Ledva som
ju chytil a už bežím k vchodu do brloha, a tentokrát
jej nedám šancu niečo mi vyparatiť. Je vnútri. Upokojujem sa a snažím sa zistiť, čo sa deje vnútri. Chce to
aj rozhodca a snaží sa žartovať, že otvorí brloh
z opačnej strany. Druhý rozhodca však prekvapene
vraví: „Otočila.“ O chvíľu je líška vonku a za ňou Orestea s výrazom očí, ktorý dobre poznám. Čas 0,52.
Veľký výdych a von z brlohu. Aj okolostojaca korona
sa spamätáva. Druhé kolo odhlásila pri treťom kotle,
kam si líšku tvrdo dotlačila. Po takom výkone nemohlo nasledovať nič iné, len prihláška na medzinárodné
brlohárky. Aj Martin bol za. „No vidíš...“
Prišiel čas a my dvaja s Oresteou a jej synom Kasiusom cestujeme do Turej Lúky. Znovu stretávame
kamarátov, ktorých sme dlho nevideli. Mám rád takéto podujatia. Je tu bohovská atmosféra, debaty, ale aj
podrypovačky. Celý rok na to čakám. Teraz sme tu ale
aj pre iný účel. Kasius štartuje na Memoriáli Františka
Vysloužila. Je mladý a jeho výkon nie je oslňujúci.
„Nič to, chlapče, dozrieš.“ S o to väčším napätím čakáme na výkon Orestey. A už je tu prvé kolo. Vstupujem, zahlasujem sa, vpúšťam a... A behám za ňou po
brlohu. A to som si neodpustil bokom pošepnúť rozhodcom: „Držte si klobúky, ideme z kopca.“ Iste si
viete predstaviť reakcie rozhodcov, ale aj korona
mala z toho prdel. „Ja vášho..., veď vám ukážeme.“
Konečne tú malú mrchu mám a je vnútri. Dokonca
pred tretím kotlom. Za ohradou vidím uznanlivé pokyvovanie hláv. „Na králika dobré.“ No počkajte. To
nie je všetko. Odrazu je hrmot v kotle, rozhodcovia
uvažujú, či ide o chvat. Boďo Molnár, ktorý nás videl
v Galante, vie, o čo ide a nedovoľuje otvoriť. Po pár
sekundách nastal pohyb v brlohu smerom von. Najradšej by som vykríkol od radosti, ale sa držím. Niekoľko víťazných gest si však neodpustím. Očakávam
líšku vonku, no nastal zvrat. Kmotričke sa von nechce. Zostala v prvom spáde. Skončili sme nedokončeným vyhnaním. Beriem čerta na ruky, pozriem sa
okolo. Vidím úprimnú radosť, pochvalné pohľady
a gestá, ale aj spadnutú sánku. Nuž, aj to patrí
k životu. Druhé kolo dopadlo podobne a máme CACT
SR.
Orestea je náš miláčik (ostatne, ako všetci ostatní –
veď to poznáte). Jej potomstvo je tiež šikovné. Okrem Kasiusa aj Kamelot bojuje na výstavách
i skúškach. Teším sa na tento rok. Budeme mať šteniatka a dúfam, že stihneme aj nejaké súťaže.
Ing. Marián Kováč
66
JEME
U
M
R
O
IN F
Stála rubrika
Nov é predpisy
Dávame do pozornosti!
Poplatky členov platné od 1.1.2009
- zápisné (jednorazové)
- členské – riadni členovia SPZ
- členské – kolektívni členovia SPZ
- chovný zvod
- vydanie odporúčania na párenie
- výnimka pri vydaní odporúčania na párenie
- vystavenie protokolu o zubnom vzorci
Eur
10
7
9 (7+2)
5
3
20
2
Dôležité upozornenie!
 Predsedníctvo kynologickej rady SPZ na zasadnutí 21.1.2007 prijalo uznesenie, v zmysle ktorého sú všetci
chovatelia povinní od 1.3.2007 priložiť ku každej prihláške na zápis narodených šteniec (vrhu) fotokópiu členského preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena). Bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ
preukazy o pôvode pre narodené štence.
Chovatelia na túto povinnosť stále zabúdajú, takže vybavovanie vrhov sa zbytočne predlžuje urgovaním zaslania dokladu. Riadni členovia SPZ (poľovníci) nepotrebujú potvrdenie z OkO-RgO SPZ, stačí, ak si urobia fotokópiu členského preukazu SPZ, v ktorom sú uvedené roky, na ktoré majú predĺžené členstvo v SPZ.
V členskom preukaze je tento záznam potvrdený pracovníkom OkO-RgO SPZ, preto zbytočne nezaťažujte
pracovníkov okresných organizácií žiadosťou o vydanie potvrdenia. Navyše tam musíte buď vycestovať, alebo telefonicky či písomne o potvrdenie požiadať. Sú to zbytočné náklady a strata času, stačí zájsť do kopírovacej služby. Ak máte v jednom roku viac ako jeden vrh, stačí poslať kópiu pri 1. vrhu šteniec v danom roku.
 Preukazy o pôvode pre plemená zastrešené v SPZ vybavuje plemenná kniha SPZ, preto zbytočne neposielajte prihlášky na SKJ, ktorá ich následne odovzdáva kynologickému odboru SPZ.
Slovenská kynologická jednota vybavuje pre členov všetkých klubov: vybavuje šampionáty SR alebo medzinárodné – exteriérové i pracovné. Všetko ostatné si členovia klubov zastrešených v SPZ vybavujú na kynologickom odbore SPZ.
 Pri dovoze jedinca zo zahraničia je nevyhnutné zabezpečiť si u chovateľa, od ktorého psa či sučku kupujete,
aby vybavil pre vášho nového psíka u príslušnej plemennej knihy exportný preukaz o pôvode a ten vám poslal
alebo odovzdal. Skôr, ako pošlete preukaz o pôvode importovaného jedinca na zápis do slovenskej plemennej
knihy, zabezpečte si od vášho, alebo najbližšieho veterinárneho lekára, potvrdenie o tom, že číslo, ktoré má
pes vytetované alebo kód zavedeného čipu, súhlasí s tým, ktoré je uvedené v preukaze o pôvode. Potvrdenie vydáva veterinár na predpísanm tlačive, ktoré si môžete vyžiadať na kynologickom odbore SPZ, alebo si ho
môžete vytlačiť z webovej stránky SPZ (www.polovnictvo.sk).
 Pri vývoze psa do zahraničia treba taktiež vyplniť a poslať na kynologický odbor SPZ tlačivo – žiadosť
o vydanie exportného preukazu o pôvode. V tlačive treba uviesť úplnú adresu zahraničného nadobúdateľa psa
a priložiť k nej tuzemský preukaz o pôvode. Ak žiadate o vydanie exportného preukazu už pri zápise vrhu,
uveďte v prihláške alebo v prílohe adresu nadobúdateľa šteňaťa. Exportné preukazy pre členov klubov zastrešených v SPZ vybavuje kyn. odbor SPZ, neposielajte teda žiadosť na SKJ alebo novú organizáciu – Úniu kynologických klubov, tá robí servis pre členov svojich klubov.
 Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice si vybavujte dostatočne včas pred predpokladaným párením (noví chovatelia). Vybavovanie chovateľskej stanice trvá 3-4 mesiace, takže začať ju vybavovať, keď už sú
šteniatka na svete, je neskoro. Tlačivo a poštovú poukážku na uhradenie poplatku 35 € vám pošle na požiadanie kyn. odbor SPZ. Pre členov klubov SPZ chovateľské stanice vybavuje kyn. odbor SPZ, aj keď žiadosti na FCI
posiela prostredníctvom SKJ.
67
Poplatky za služby poskytované plemennou knihou SPZ a tlačivá
Služby chovateľom
EUR
Vydanie preukazu o pôvode psa
Zápis importovaného jedinca
Súhlas na vývoz (exportný PP)
Oprava PP za chybu zavinenú chovateľom
Vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa
Opis preukazu o pôvode psa
Uchovnenie psa
Chránenie názvu chovateľskej stanice
Zápis do knihy brlohárov, diviačiarov, všestranných psov
Príloha k preukazu o pôvode psa
Poštovné (dobierky)
Pracovný certifikát
7,00
5,00
10,00
3,50
3,50
3,50
4,00
35,00
2,00
2,00
2,00
5,00
Tlačivá a rôzne informácie nájdete na stránke SPZ: (www.polovnictvo.sk)
pod knižnicou Kynológia.
Podmienky chovnej spôsobilosti jazvečíkov platné od 1.6.2008
Štandardný ráz
Výstavné ocenenie
minimálne
veľmi dobrá
vek v deň výstavy
min. 12 mesiacov
Pracovné ocenenie
- skúšky v brlohárení (BL)
- skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti na
povrchu a SHOJ
- hlasitosť na stope pes 3, suka 2
- odvaha na povrchu pes 3, suka 2
Hmotnosť
pes do 9,5 kg
Prípustné chyby
––
suka do 9 kg
Trpasličí a králičí ráz
Výstavné ocenenie
minimálne
veľmi dobrá
vek v deň výstavy
min. 15 mesiacov
Pracovné ocenenie
- akákoľvek skúška z výkonu,
môže byť aj skúška vlôh (SV) alebo SHOJ
- hlasitosť na stope pes i suka známka
aspoň 2
výnimkou z hlasitosti je úspešné absolvovanie BL
Obvod hrudníka
trpasličí ráz
30-35 cm
králičí ráz
max. 30 cm
tolerancia +1 cm
Prípustné chyby
môžu chýbať najviac
2 zuby z kategórie
M3 a P1
Niekoľko pripomienok a rád
Majiteľ, prípadne aj držiteľ, musia byť členmi klubu chovateľov jazvečíkov.
Podmienkou pre získanie chovnosti psov jazvečíkov štandardných rázov je absolvovanie jednej skúšky na
klubovej alebo celoštátnej akcii (odporúčame skúšky v brlohárení).
Podmienkou pre získanie chovnej spôsobilosti jazvečíkov štandardných rázov dovezených zo zahraničia je
plnochruposť, pri trpasličích a králičích môžu chýbať najviac 2 zuby z kategórie P1 a M3.
Pri všetkých rázoch jazvečíkov musia pes i suka ocenenie získať na výstave organizovanej SPZ alebo SKJ
alebo výstave konanej so súhlasom SPZ či SKJ na území SR.
Do chovu môžu byť zaradené iba psy a suky, ktoré pri výbere do chovu dostali pečiatku „kandidát chovu“.
Pri párení trpasličích a králičích jazvečíkov obom partnerom môžu spolu chýbať najviac 2 zuby.
Párenie blízkych príbuzných jedincov v priamom rade (imbriding) je možné len vo výnimočných prípadoch
a len po schválení chovateľskou radou klubu.
Pre zaradenie jazvečíkov do chovu sa veterinárne potvrdenia zdôvodňujúce mechanické či iné chyby exteriéru neberú do úvahy.
Známku z hlasitosti a odvahy môžu štandardné jazvečíky získať na SHOJ alebo iných klubových povrchových skúškach, miniatúrne jazvečíky aj na skúškach vlôh malých plemien.
68
Po splnení všetkých podmienok:
Majiteľ psa pošle preukaz o pôvode a originály dokladov (nie fotokópie) zo všetkých absolvovaných výstav, skúšok a protokol z výberu do chovu hlavnému poradcovi spolu s dvoma rovnakými fotografiami psa
(z jedného záberu) s rozmermi 9x13 cm, podľa možnosti farebné, ktorý psa zaregistruje do zoznamu chovných psov a preukaz o pôvode i s dokladmi pošle na kynologický odbor SPZ v Bratislave na potvrdenie
chovnej spôsobilosti.
Majiteľ suky pošle preukaz o pôvode a originály všetkých dokladov z absolvovaných výstav, skúšok a protokol z výberu do chovu hlavnému poradcovi chovu, ktorý suku zaregistruje do zoznamu chovných súk a
preukaz i s dokladmi pošle taktiež na SPZ na potvrdenie chovnej spôsobilosti. Musí tak isto zaslať 2 fotografie svojej sučky. Vhodné fotografie budú uverejnené v spravodajcovi.
Neposielajte diplomy, CAC, CACIB a iné kartičky zo získaných titulov. Všetko je zapísané v posudkoch a tabuľkách.
Len v prípade, ak ste členom klubu menej ako 3 mesiace, pošlite hlavnému poradcovi chovu aj fotokópiu
členského preukazu.
V žiadosti o uchovnenie jedinca uveďte aj Vaše kontaktné telefónne číslo. Poradcovia chovu ho budú uvádzať v odporúčaniach na párenie, vďaka čomu sa môže urýchliť dohoda chovateľa s majiteľom chovného
psa pred párením.
Niekoľko poznámok k uchovňovaniu jazvečíkov
Do SKCHJ neustále pribúdajú noví členovia, a nie všetci sú oboznámení s podmienkami pre získanie chovnosti psa alebo suky jazvečíka. Ale aj mnohí starší chovatelia nie presne dodržujú stanovený postup, preto
opakujeme zásady a postup, čo je držiteľ povinný urobiť pre to, aby jeho jedinec získal do preukazu o pôvode pečiatku „chovný pes“ alebo „chovná suka“.
Každý člen SKCHJ sa vstupom do klubu dobrovoľne zaväzuje, že bude dodržiavať všetky klubové predpisy,
organizačný a chovateľský poriadok, ako aj klubovú disciplínu. Je nesprávne, ak chovatelia žiadajú od klubu udeľovanie rôznych výnimiek, ktoré nevedú k celkovému zvyšovaniu úrovne chovu.
Nové podmienky udeľovania chovnosti sú náročné, ale objektívne a boli schválené na základe poznatkov a
skúseností mnohých dlhoročných chovateľov. Naviac je snaha zachovať pôvodné prirodzené vlastnosti
jazvečíka a výberom vhodných jedincov ich udržiavať. Preto sa za prvoradé považuje absolvovanie skúšok
v brlohárení. Ďalšie skúšky na povrchu musia preukázať zachovanie prirodzenej hlasitosti jazvečíka na stope a jemu vrodenej odvahe. Tu nechávame na rozhodnutí majiteľov, pre aký druh skúšky sa rozhodnú.
Podmienkou je, aby jedinec na skúškach obstál a preukázal požadovanú hlasitosť a odvahu. Odporúčame,
pre overenie genetických kvalít, aj absolvovanie skúšok vlôh (SVMP), na ktorých sa majú prejaviť prirodzené vlastnosti.
Pre zaradenie do chovu sa musí jedinec zúčastniť, okrem iného, výberu do chovu a získať tzv. „kandidáta
chovu“. Toto potvrdenie sa zapisuje do preukazu o pôvode a oprávnenie na to majú poradcovia chovu
alebo rozhodcovia poverení výborom klubu. Výber kandidátov do chovu sa robí na výstavách, zvyčajne po
skončení posudzovania. Po kontrole chrupu a celkovom posúdení jedinca sa v prípade splnenia kritérií do
preukazu o pôvode zapíše „kandidát chovu“. Kandidáta chovu môže získať len jedinec s ocenením na výstave aspoň „veľmi dobrá“, ak v deň výstavy dosiahol vek 12 mesiacov pri jazvečíkoch štandardných a 15
mesiacov pri jazvečíkoch trpasličích a králičích. Dôvodom podmienky 15 mesiacov pri menších rázoch je
ešte možnosť ich preradenia do iného rázu po ustálení veľkosti.
Pre potvrdenie chovnosti je pri psoch aj suchách povinné priložiť 2 fotografie z jedného záberu psa alebo
sučky, na ktorej musí byť pes odfotografovaný z profilu na pevnej podložke, bez rušivých vplyvov v pozadí.
Fotograf by mal byť výškovo na úrovni fotografovaného psa, aby bolo vidieť nohy, profil hlavy a líniu chrbta. Na fotografii by psík mal vypĺňať celý formát. Nie sú vhodné fotografie spracované na počítači, pretože
sa na nich dajú retušovať chyby psa. Fotografie vytlačené tlačiarňou nie sú vhodné na ďalšie spracovanie.
Myslite na zhotovenie fotografií včas a zhotovte si viac záberov, aby ste mali možnosť vybrať ten najvhodnejší. Uvedomte si, že fotografia bude psa reprezentovať po celý zvyšok jeho života. Veľkosť fotografie
musí byť 9x13 cm.
Informácie Vám ochotne poskytne hlavný poradca chovu. Žiadosti o uchovnenie svojich jazvečíkov posielajte na adresu: MVDr. Vladimír Piskay, Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany.
69
KLUBOVÝ ŠAMPIÓNOV KRÁSY
Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy SKCHJ
Udelenie titulu Klubový šampión krásy SKCHJ je podmienené:
1. Jedinec musí získať 3x CC na výstavách organizovaných SKCHJ
2. Tituly musia byť udelené minimálne dvoma rôznymi rozhodcami
3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy, musí byť členom SKCHJ.
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna krásy SKCHJ CC (Certificate Club)
1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triede strednej, otvorenej, pracovnej a víťazov na klubovej alebo
špeciálnej výstave SKCHJ.
2. CC sa môže udeliť jedincovi s ocenením výborný 1.
3. CC nie je nárokovateľné a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca, len pri mimoriadnych kvalitách jedinca.
4. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión krásy SKCHJ získal.
Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých SKCHJ
Udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých SKCHJ je podmienené:
1. Získaním troch titulov v triede mladých - napr. CCJ, CAJC, Najkrajší mladý pes/suka (Jugendbester), atď.
2. Aspoň jedno čakateľstvo musí jedinec získať na výstave organizovanej SKCHJ, ostatné môže získať na celoštátnych výstavách alebo národnej výstave usporiadanej pod patronátom SKJ, alebo na medzinárodných
výstavách pod patronátom FCI, konaných u nás alebo v zahraničí.
3. Čakateľstvá boli udelené aspoň dvomi rozhodcami.
4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých, musí byť členom SKCHJ.
Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ
Udelenie titulu Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ je podmienené:
1. Získaním troch ocenení V1 v triede veteránov.
2. Aspoň jedno ocenenie musí jedinec získať na výstave organizovanej SKCHJ, ostatné môže získať na celoštátnych výstavách alebo národnej výstave usporiadanej pod patronátom SKJ, alebo na medzinárodných
výstavách pod patronátom FCI, konaných u nás alebo v zahraničí.
3. Ocenenia boli udelené aspoň dvomi rozhodcami.
4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ, musí
byť členom SKCHJ.
Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode psa a fotokópie posudkových listov
spolu s originálmi CC kartičiek a fotokópie CAJC kartičiek na adresu hlavného poradcu chovu SKCHJ.
Klubový šampión krásy 2012
získali
Kelly Diana-Slovakia, jazvečík hrubosrstý trpasličí, maj. Imrich Šimonič, Senec
Arnica z Plywackiej, jazvečík dlhosrstý trpasličí, maj. Ivana Svoreňová-Trucová, Bratislava
70
Propozície
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
usporiada
v Dvoriankach
Chovné skúšky jazvečíkov (BL) - 7.6.2013
Skúšky z hlasitosti a odvahy jazvečíkov - 9.6.2013
Uzávierka prihlášok: 28. mája 2013
Absolvovaním skúšok psy spĺňajú podmienku pre zaradenie do chovu.
Program
7.6.
8.00
9.00- 17.00
- Prijímanie psov a žrebovanie poradia
- Priebeh skúšok
9.6.
09.00–17.00 - Otvorenie a priebeh SHOJ
Štartovací poplatok (platí sa v deň skúšok):
- chovné skúšky - 30 €
- SHOJ - 10 €
Prihláška a propozície budú uverejnené na webovej stránke SKCHJ – www.jazvecik.sk.
Prihlášky zasielajte na adresu:
MVDr. Vladimír Piskay, Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany
Info: +421 905 722 247, email: [email protected]
71
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
Miestny kynologický klub Slovakia dog
pod záštitou SPZ a SKJ
Špeciálna výstava jazvečíkov
CAJC, CAC, BOB
Rozhodca: Ing. Miroslav Stanovský
a
Oblastná výstava psov všetkých plemien
Rozhodca: Ing. Jaroslav Matyáš
---- možnosť absolvovania 2 výstav a získania 2 posudkov
v jednom dni a na jednom mieste ----
DVORIANKY
8. 6. 2013
Uzávierka prihlášok: 24.5.2013
Info: e-mail: [email protected], www.slovakiadog.eu
Propozície a prihláška budú uverejnené na stránke SKCHJ – www.jazvecik.sk.
Po posúdení v kruhu sa bude robiť výber do chovu
72
Sumárne vyhodnotenie povrchových skúšok za rok 2012
Čuch
Sum
Pr.
Hlasitosť
Pr.pl. Sum
Pr.
Odvaha
Pr.pl. Sum
Pr.
Pr.pl.
jazvečík hrubosrstý
Priemer plemena
SVMP a SOHJ
4
3,75
85
3,39
85
3,52
Priemer plemena
FSMP a LSMP
8
3,13
20
2,95
8
3,63
Priemer plemena
SD
98
3,42
90
3,41
95
2,87
Priemer plemena
JSMP a VSMP
2
3,50
2
3,00
2
3,00
Priemer plemena spolu
112
3,41
197
3,35
190
3,19
jazvečík dlhosrstý
Priemer plemena
SVMP a SOHJ
Priemer plemena
FSMP a LSMP
Priemer plemena
SD
3
Priemer plemena
JSMP a VSMP
1
Priemer plemena spolu
6
3,83
6
3,00
4,00
3
3,33
3
3,67
4,00
1
4,00
1
4,00
4
4,00
10
3,70
10
3,30
jazvečík hladkosrstý
Priemer plemena
SVMP a SOHJ
1
3,00
9
2,89
9
3,00
Priemer plemena
FSMP a LSMP
1
3,00
1
2,00
1
2,00
Priemer plemena
SD
5
2,60
5
3,20
5
2,00
Priemer plemena
JSMP a VSMP
1
3,00
1
2,00
1
3,00
Priemer plemena spolu
8
2,75
16
2,88
16
2,63
jazvečík hrubosrstý tr.+kr.
Priemer plemena
SVMP a SOHJ
1
4,00
6
3,00
6
3,50
Priemer plemena
FSMP a LSMP
1
4,00
3
3,33
1
4,00
Priemer plemena
SD
Priemer plemena spolu
2
4,00
9
3,11
7
3,57
0
0
0
jazvečík dlhosrstý tr.+kr.
Priemer plemena
SVMP a SOHJ
Priemer plemena
FSMP a LSMP
Priemer plemena
SD
Priemer plemena spolu
0
0
0
0
0
3
1,33
3
0,67
1
3,00
1
4,00
0
jazvečík hladkosrstý tr.+kr.
Priemer plemena
SVMP a SOHJ
Priemer plemena
FSMP a LSMP
Priemer plemena
SD
Priemer plemena spolu
Celkový priemer
1
3,00
1
3,00
4
1,75
4
1,50
127
3,40
236
3,30
227
3,14
73
Vyhodnotenie práce jazvečíkov na BL v roku 2012
jazvečík hrubosrstý
Priemer plemena
jazvečík dlhosrstý
Priemer plemena
jazvečík hladkosrstý
Priemer plemena
jazv. hrub. tr.+kr.
Priemer plemena
jazv. hladkosrstý tr.+kr.
Priemer plemena
4
3
2
179 308 89
9
10
1
27
22
11
11
12
8
1
Celkový priemer
Odvaha
1 Sum
9 585
585
3 50
50
2 46
46
1 21
21
1
1
703
Pr.S Pr.P 4
3,12
520
3,12
2,84
41
2,84
2,87
36
2,87
2,57
18
2,57
2,00
2,00
3
45
7
5
2
1
3,07
Vytrvalosť
2 1 Sum
20
585
585
2
50
50
5
46
46
1
21
21
1
1
703
Hlasitosť
Pr.S Pr.P 4 3 2 1 Sum Pr.S
3,85
568 12 4 1 585 3,96
3,85
585
3,78
47 3
50 3,94
3,78
50
3,67
44 1 1
46 3,93
3,67
46
3,81
21
21 4,00
3,81
21
3,00
1
1 3,00
3,00
1
3,83
703
Pr.P
3,96
3,94
3,93
4,00
3,00
3,98
Pr.S = piemer za suku, Pr.P = priemer za psa
Vyhodnotenie práce jazvečíkov na FSMP a LSMP v roku 2012
jazvečík hrubosrstý
Priemer plemena
jazvečík hladkosrstý
Priemer plemena
jazv. hrub. tr.+kr.
Priemer plemena
jazv. hladkosrstý tr.+kr.
Priemer plemena
Celkový priemer
4
3
3
3
2
2
1
1
1
Pr.S = piemer za suku, Pr.P = priemer za psa
Čuch
1 Sum
8
8
1
1
1
1
1
1
11
Pr.S Pr.P
3,13
3,13
3,00
3,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,18
4
5
1
3
9
2
1
Hlasitosť
2 1 Sum
6
20
20
1
1
1
3
3
1
1
25
Pr.S Pr.P
2,95
2,95
2,00
2,00
3,33
3,33
3,00
3,00
2,96
4
5
1
1
3
3
Odvaha
2 1 Sum Pr.S
8 3,63
8
1
1 2,00
1
1 4,00
1
1 4,00
1
11
Pr.P
3,63
2,00
4,00
4,00
3,55
Vyhodnotenie práce jazvečíkov na JSMP a VSMP v roku 2012
jazvečík hrubosrstý
Priemer plemena
jazvečík hladkosrstý
Priemer plemena
jazvečík dlhosrstý
Priemer plemena
Celkový priemer
4 3 2 1
1 1
1
1
Čuch
Sum
2
2
1
1
1
1
4
Pr.S
3,50
3,00
4,00
Hlasitosť
Pr.P 4 3 2 1 Sum Pr.S
2
2
3,00
3,50
2
1
1
2,00
3,00
1
1
1
4,00
4,00
1
3,50
4
Pr.P 4 3 2 1
1
1
3,00
1
2,00
1
4,00
3,00
Odvaha
Sum
Pr.S
2
3,00
2
1
3,00
1
1
4,00
1
4
Pr.P
3,00
3,00
4,00
3,25
Pr.S = piemer za suku, Pr.P = priemer za psa
Vyhodnotenie práce jazvečíkov na SD v roku 2012
4
jazvečík hrubosrstý
Priemer plemena
jazvečík dlhosrstý
Priemer plemena
jazvečík hladkosrstý
Priemer plemena
Celkový priemer
3
2 1
53 35 9
3
1
3 1
Pr.S = piemer za suku, Pr.P = priemer za psa
Čuch
Sum
98
98
3
3
5
5
106
Pr.S
Pr.P
3,42
4
3
2
47 33 10
Hlasitosť
1 Sum Pr.S
2,60
90
90
3
3
5
5
3,4
98
3,42
4,00
1
2
1
4
4,00
2,60
Pr.P
3,41
4
3
2
1
Odvaha
Sum
33 33 16 10
3,20
95
95
3
3
5
5
3,4
103
3,41
3,33
2
1
3,33
3,20
2
1
2
Pr.S
Pr.P
2,87
2,87
3,67
3,67
2,00
2,00
2,85
Vyhodnotenie práce jazvečíkov na SVMP a SOHJ v roku 2012
jazvečík hrubosrstý
Priemer plemena
jazvečík dlhosrstý
Priemer plemena
jazvečík hladkosrstý
Priemer plemena
jazv. hrub. tr.+kr.
Priemer plemena
jazv. dlhosrstý tr.+kr.
Priemer plemena
jazv. hladkosrstý tr.+kr.
Priemer plemena
Celkový priemer
4
3
3
1
1
1
Pr.S = piemer za suku, Pr.P = priemer za psa
2 1
Čuch
Sum
4
4
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
6
Pr.S
Pr.P
3,75
4
3
2 1
49 28 4
3,75
3,00
5
1
2
4 3
3,00
4,00
3
2
4,00
2
3,67
Hlasitosť
Sum Pr.S
85
85
6
6
9
9
6
6
0
0
3
3
109
Pr.P
3,39
4
3
2 1
61 14 6 1
Odvana
Sum Pr.S
1,33
85
85
6
6
9
9
6
6
0
0
3
3
3,29
109
3,39
3,83
4
1
4
3 1
3,83
2,89
2,89
3,00
4
1 1
3,00
1,33
1
Pr.P
3,52
3,52
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
3,50
0,67
0,67
3,37
Porovnanie priemerných známok zo sledovaných disciplín na SVMP a SOHJ za roky 2006 až 2012
4
3,5
3
2,5
2
známka
1,5
1
0,5
0
čuch
06
čuch
07
čuch
08
čuch
09
čuch
10
čuch
11
čuch
12
hlas
06
hlas
07
hlas
08
hlas
09
hlas
10
hlas 11 hlas 12 odvaha odvaha odvaha odvaha odvaha odvaha odvaha
06
07
08
09
10
11
12
sledované disciplíny
katalóg chovných psov a súk – farebná príloha od strany 78 do 89
od strany 90 tabuľka – zoznam chovných súk
78
Download

spravodajca 2012