XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc, 7.–9. května 2012 OD SLOVA K MODELU JAZYKA PROGRAM PONDĚLÍ 7. KVĚTNA 2012 8.30–9.30 Registrace na FF UP, OLOMOUC (Křížkovského 10, AULA – přední trakt, 2. poschodí) 9.30 Pracovní setkání soutěžní poroty (celostátní lingvistická soutěž Student a věda) 10.00 Slavnostní zahájení konference (AULA), úvodní přednáška: prof. Jarmila Tárnyiková – Vágnost jako komunikační strategie? (FF UP Olomouc) 11.30–12.30 Přestávka na oběd 12.30–18.00 Celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda (AULA) – 15 minut soutěžní příspěvek + diskuse (délka dle poroty) + referáty hlavní části konference (15 minut referát + 5 minut diskuse, na konci bloku diskuse souhrnná) 18.00 Zasedání poroty 19.00 Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní lingvistické soutěže Student a věda (AULA) Pozn.: referáty hlavní části konference (15 minut referát + 5 minut diskuse, na konci bloku diskuse souhrnná) 1. blok: 12.30–14.00 SEKCE A (aula) SEKCE B (K10 − zasedací místnost děkanátu) Student a věda Referáty hlavní části konference Stanislava Zajacová a Kateřina Kubová ESTERKOVÁ Yvona (FF OU Ostrava) KONEČNÁ Sabina (ÚJČ AV ČR) Analýza novoročních projevů prezidentů České Truhlářská nářeční terminologie v obci republiky – se zaměřením na projevy Václava Havla Rájec‐Jestřebí GABRIELOVÁ Hana (FF UK Praha) RYCHNOVSKÁ Lucie (FF MU Brno) Disjunktivní spojovací výrazy v humanistické češtině Proč a jak vytvářet diachronní korpusy (na Korpusu odeslané a přijaté česky psané korespondence Bedřicha Smetany) KRÁLOVÁ Lenka (FF OU Ostrava) BARNOVÁ Katarína (FHV UMB Banská Bystrica) Přejatá slova v současné školní praxi Obsahová a formálna stránka v úvodníkoch Pravdy -1-
PAVLÍČKOVÁ Irena (FF UP Olomouc) Jak nahlédnout do hlavy překladatele, aniž bychom ji museli rozbít 14.00‐14.30 Přestávka 2. blok: 14:30–16:00 SEKCE A (aula) Student a věda PONCAROVÁ Alena (FF UK Praha) Kolísání rodu substantiv (v literatuře a ČNK) PROKOPOVÁ Eliška (JU České Budějovice) Mluva sportovního komentátora Jaromíra Bosáka STŘÍTESKÁ Jarmila (FF UP Olomouc) Vybraná česká a slovinská slovesa a ekvivalence slovinské předložka „za“ SUCHÁČKOVÁ Tereza (FF OU Ostrava) Nářeční slovní zásoba spojená s technologií výroby tradiční houněné obuvi na Valašskokloboucku chudoby v rokoch 1920–1922 TRUNDOVÁ Zuzana (FF UP Olomouc) Manželské smlouvy z let 1370–1486 v nejstarší litovelské městské knize DISKUSE SEKCE B (K10 − zasedací místnost děkanátu) Referáty hlavní části konference Katarína Barnová a Lucie Rychnovská KUBOVÁ Kateřina (FF UK Praha) Jazyková analýza mediálního obrazu alternativních kultur v minulosti a dnes KUŠNIERIKOVÁ Jarmila (FHV UMB Banská Bystrica) Rámce a scenáre ako forma reprezentácie znalostí vo vtipoch DANIELOVÁ Kateřina (FF UP Olomouc) Jakou příležitost, komu a jak nabízí přímý prodej? ZAJACOVÁ Stanislava (FF PU Prešov) Znaky disproporčnej komunikácie v reči matky a v reči otca orientovanej na dieťa DISKUSE 16.00–16.30 PŘESTÁVKA 3. BLOK: 16.30–18.00 SEKCE A (aula) Student a věda VÁZLEROVÁ Veronika (FF UP Olomouc) Problematika audiovizuálního překladu se zaměřením na humor VYSKOČILOVÁ Karolína (FF UK Praha) K slovosledu mluvené češtiny v rumunském Bígru SEKCE B (K10 − zasedací místnost děkanátu) Referáty hlavní části konference Kateřina Danielová a Anna Maria Perissutti PEČENÝ Pavel (ÚJOP, FF UK Praha) Testování gramatické kompetence v Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE) KUBÍČKOVÁ Jitka (FF UK Praha) Signál jako prostředek prezentace gramatického jevu, aneb využití signální gramatiky v učebnicích češtiny -2-
ZÁMEČNÍKOVÁ Jitka (PedF JU České Budějovice) Vietnamští imigrati a jejich verbální obraz v českých tištěných médiích pro cizince HOLASOVÁ Jitka, PEŠKOVÁ Šárka (PedF UJEP Ústí nad Labem) Některá hybridní kompozita při výuce češtiny na SŠ MASHAYEKHI Somayeh, TABATABAEI Omid (Azad University) The Relationship between EFL Learners’ Learning Styles and Their L2 Achievement DISKUSE ÚTERÝ 8. KVĚTNA 2012 1. blok: 09.00–10.30 WORKSHOP A (uč. 11) Dynamická tendence v popisu lexikálního významu Marek Nagy DOČEKAL Mojmír (FF MU Brno) Algebraické modely významu přirozeného jazyka: případová studie o kvantifikátorech, shodě a číslovkách STRACHOŇOVÁ Hana (FF MU Brno) Formální přístupy k typologii: případová studie o větné negaci v evropských jazycích TVRDÝ Filip (FF UP Olomouc) K některým extravagantním teoriím významu IZAVČUK Jaroslav (PdF MU Brno a FSE UJEP) K sémaziologii politické korektnosti DISKUSE 10.30–11.00 Přestávka WORKSHOP B (MMU) SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu) Diachronní workshop Referáty hlavní části konference Robert Dittmann Lucia Luptáková a Andrea Goótšová KREISINGEROVÁ Hana (ÚJČ AV ČR) BENIKOVSKÝ Martin (FHV UMB Banská Bystrica) Přípisky z díla Mikuláše Lyry v Klementinském Novém Priestor ako pendant samoty pre postavy Rudolfa zákoně Slobodu PYTLÍKOVÁ Markéta (ÚJČ AV ČR) Staročeské lexikum Výkladu na evangelium Matoušovo Mikuláše z Lyry v kontextu druhé redakce staročeského bibl. překladu BRANKAČKEC Katja (SLÚ AV ČR) Aorist a imperfektum v horní lužické srbštině – čistě morfologický rozdíl? MARUŠ Jakub (FF MU Brno) Negace Svatováclavské bible v diachronním pohledu DISKUSE -3-
KELČÍKOVÁ Petra (FHV UMB Banská Bystrica) Mytologizmus v dráme Petra Kellnera‐Hostinského KARPINSKÝ Peter (FF UP Prešov) Historicko‐jazyková analýza rukopisného spevníka Karola S. Seredaiho PROSOLENKO Natalia (FF UP Olomouc) Překlad historických reálií v dílech B. Akunina DISKUSE 2. blok: 11.00–12.30 WORKSHOP A (uč. 11) Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů Markéta Janebová a Michaela Martinková Představení workshopu: Michaela Martinková a Markéta Janebová WORKSHOP B (MMU) Diachronní workshop Markéta Pytlíková KUBĚNOVÁ Jana (FF UP Olomouc) K vybraným evangelním citátům v Besědách Řehoře Velikého JAMNÁ Bohuslava (FF UP Olomouc) Formální analýza latinismů a grécismů ve staroslověnštině a církevní slovanštině DITTMANN Robert (FF UK Praha) Překlad Modlitby Manassesovy v Šestidílce MARTINKOVÁ Petra (FF UP Olomouc) Konkurence vokativu s nominativem (aneb oslovujeme, voláme v korpusu a v komunikaci) NAJBRTOVÁ Kateřina (FF MU Brno) Zavolal jsem si taxík/ taxíka – životná koncovka neživotných maskulin v akuzativu singuláru ZÍKOVÁ Magdalena (FF UK Praha) MARTÍNEK František (FF UK Praha) Ten Watson, ten Miloš, ten Mácha – demonstrativum Německé dopisy Karla Havlíčka. Specifika němčiny s vlastním jménem ve třech korpusech ČNK poloviny 19. století v nich a projevy purismu ve starších českých překladech dopisů RICHTEROVÁ Olga (FF UK Praha) DISKUSE Všeříkající, or nicneříkající? What can corpora reveal about these participial derivatives of the verb ‘to say’? 12.30–13.30 Oběd 3. blok: 13.30–15.00 WORKSHOP A (uč. 11) SEKCE B (MMU) Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů Diachronní workshop Plenární přednášky Markéta Janebová a Michaela Martinková
Hana Kreisingerová 13.30‐14.15 PREJZOVÁ Lucie (FF MU Brno) Doc. Vladimír PETKEVIČ Slovosled kondicionálového auxiliáru ve staročeské Morfologické značkování v korpusech současné památce Tkadleček češtiny NAVRÁTILOVÁ Olga (FF MU Brno) Kde hledat demonstrativa ve staré češtině aneb K slovosledu demonstrativních zájmen 14.14‐15.00 VELČOVSKÝ Václav (Pdf UK Praha) Ing. Alexandr ROSEN, Ph.D. Jazyková politika diachronně? Jak přidávat texty do paralelního korpusu InterCorp -4-
SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu) Referáty hlavní části konference Peter Karpinský a Eliška Vejrychová SKÁCEL Ondřej (FF UP Olomouc) Je kodifikace tvaru bysme krok správným směrem? BENEŠ Martin (ÚJČ AV ČR) Čyři typy kodifikací JANEČKA Martin (FF UP Olomouc) Multimodalita jako možnost pro gramatiku „procesuálního“ typu TSE Keith (University of Oxford) The grammaticalization of KPs: formalism vs functionalism, synchrony vs diachrony
DISKUSE SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu) Referáty hlavní části konference Jan Chromý a Markéta Vahalíková FILAS Adriana (FF UK Praha) Porównanie polskiego i czeskiego systemu certyfikacyjnego (część gramatyczna) na poziomie B2 TÖLGYESI Tamás (Univerzita Petra Pázmánye) Gramatické chyby v esejích maďarských studentů bohemistiky PERISSUTTI Anna Maria (Università di Udine) Akvizice sloves pohybu v češtině z hlediska italského rodilého mluvčího 15.00–15.30 Přestávka 4. blok: 15.30–17.00 WORKSHOP A (uč. 11) Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů Markéta Janebová a Michaela Martinková VESELOVSKÁ Kateřina (MFF UK Praha) Paralelní závislostní korpusy – the low hanging fruit? VÁLKOVÁ Lucie (FF UK Praha) Korpus/y spontánní mluvené češtiny z pohledu tvůrce BOŁBOT Katarzyna, ROMAŠEVSKÁ Kateřina (FF UK Praha) Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským TIMOFEEV Dmitry (FF UK Praha) ŠNYTOVÁ Jana (Univerze v Ljubljani) Jazyková politika Habsburků: současný stav zkoumání Frazeologie a idiomatika při překládání slovinské prózy do češtiny DISKUSE DISKUSE WORKSHOP B (MMU) Diachronní workshop Kateřina Voleková SVOBODOVÁ Andrea (FF UK Praha) Nářeční jevy ve staročeských kázáních dzikovských KLOUDOVÁ Martina (FF MU Brno) Proměny pojmenování mužů v matrice farnosti Horní Štěpanice v 1. polovině 18. století CHYBOVÁ Barbora (ÚJČ AV ČR) Relační adjektiva v češtině doby střední KŘIVAN Jan (FF UK Praha) Možnosti frekvenční analýzy na příkladu stupňování adjektiv v češtině 17.00–17.30 Přestávka 5. blok: 17.30–19.00 WORKSHOP A (uč. 11) Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů Markéta Janebová a Michaela Martinková JANEBOVÁ Markéta, MARTINKOVÁ Michaela (FF UP Olomouc) Relevance korpusových dat: případové studie PETRÍK Daniel (FF UK Praha) DISKUSE WORKSHOP B (MMU) Diachronní workshop Olga Navrátilová VOLEKOVÁ Kateřina (ÚJČ AV ČR) Nomen omen v Klaretově rybí říši HANZOVÁ Barbora (ÚJČ AV ČR) -5-
SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu) Referáty hlavní části konference Dagmar Machová a Ondřej Skácel CHROMÝ Jan, LEHEČKOVÁ Eva (FF UK Praha) Diskurzní význam obouvidých sloves v češtině VESELÝ Luboš (ÚJČ AV ČR) Otázka ne/účasti okamžitých sloves na vidové korelaci češtiny SZALONTAI Adam (Eötvös Loránd University, Budapest), SURÁNYI Balázs (Hungarian Academy Of Sciences; Research Institute for Linguistics) An experimenal study of Hungarian dative constructions BLAHO Sylvia (Hungarian Academy of Sciences), SZEREDI Dániel (New York University) Antiharmonic and vacillating stems in Standard and Slovakian Hungarian DISKUSE SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu) Referáty hlavní části konference Luboš Veselý a Tamás Tölgyesi MERGEŠ Jozef (FF PU Prešov) Televízne komentovanie ako stereotyp – komentovanie nedovolených zákrokov RAŠOVÁ Dominika (FHV UMB Banská Bystrica) Přístup překladových slovníků a paralelního korpusu InterCorp k vybraným mnohoznačným výrazům ve španělštině GUTTIÉRREZ RUBIO Enrique (FF UP Olomouc) Důležitost korpusů při studiu španělských přísloví ČERNÁ Lucie (FF UP Olomouc) Would with the past infinitive and its Czech equivalents ČAKÁNYOVÁ Michaela (FF UP Olomouc) Corpus Based Diachronic Study of Ingressive Phasal Verbs 20.00 Neformální posezení „v hospůdce“ Expresivita deminutiv ve staročeském Pasionálu Sociopragmatické kritériá ako východisko posudzovania kultúry vyjadrovania v písanej publicistike ŠIMEK Štěpán (ÚJČ AV ČR) BERROCAL Martina (Universität Jena) Několik poznámek k dataci vzniku staročeské kroniky Přístup ke zdvořilosti prostřednictvím rapport – Martimiani managementu od Spencer‐Oatey a jeho aplikace na český parlamentní diskurz JAMBOROVÁ Martina (ÚJČ AV ČR) DUFEK Ondřej (ÚJČ AV ČR) Středověký rukopis jako zdroj metajazykových Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický informací? fenomén DISKUSE DISKUSE STŘEDA 9. KVĚTNA 2012 8.30 Ranní káva 1. blok: 9.00–10.30 SEKCE A (uč. 11) Referáty hlavní části konference Natalia Prosolenko a Nataliya Yemchura SMEJKALOVÁ Kamila (ÚJČ AV ČR) K systémové vágnosti v jazyce WORKSHOP B (MMU) Diachronní workshop Jana Kuběnová ŠTEFKOVÁ Marta (ÚJČ AV ČR) Hláskosloví v české naučné literatuře 18. století KOVALČÍKOVÁ Kvetoslava (FF PU Prešov) Ilokučný potenciál zámen (korpusová sonda do vybraného zámenného subsystému) SEKCE C (seminární pracovna bohemistiky) Referáty hlavní části konference Jana Šnytová a Martin Benikovský GAŠPERANOVÁ Veronika (FHV UMB Banská Bystrica) Fabula vs. sujet v diele Alfonza Bednára KOSEK Pavel (FF MU Brno) GLOGAROVÁ DAVIDOVÁ Jana, ČECH Radek (FF OU Transkripční pravidla edice F. Bridelia „Jesličky. Staré Ostrava) nové písničky“ Tematická koncentrace textu – kvantitativní analýza autorského stylu Ladislava Jehličky ŠTĚPÁNKOVÁ Barbora (FF UP Olomouc) VEJRYCHOVÁ Eliška (FF UP Olomouc) URBANOVÁ Eva (FHV UMB Banská Bystrica) Zdůrazňovací částice na konci výpovědi Změny osobních jmen po roce 1945 na Ostravsku Signály subjektivizmu v naračnom pláne románu Františka Švantnera Nevesta hoľ SPIVAK Marina (Univerzita Tartu) BORBÉLY Róbert (FHV UMB Banská Bystrica) Текстовые функции главных членов предложения
Topos Pohronia v literárnom stvárnení Andreja Sládkoviča (Vybrané aspekty literárnej topológie) -6-
DISKUSE 10.30–11.30 Oběd 2. blok: 11.30–13.00 SEKCE A (uč. 11) Referáty hlavní části konference Barbora Štěpánková a Radek Čech SOKOLOVÁ Jana (FF PU Prešov) Východiská výskumu vývinu ranej syntaxe DISKUSE DISKUSE RYSOVÁ Kateřina (FF UK Praha) K valenci sloves v češtině a v němčině GOÓTŠOVÁ Andrea (FHV UMB Banská Bystrica) Pomenovací model hydroným v povodí Hornádu SEKCE C (seminární pracovna bohemistiky) Referáty hlavní části konference Jana Davidová Glogarová a Kvetoslava Kovalčíková YEMCHURA Nataliya (Lvovská univerzita, UK Praha) K některým aspektům tvoření politických neologismů v dnešní češtině a ukrajinštině MALANOWSKA‐STATKIEWICZ Marta (Uniwersytet Opolski) Tytuły administracji kościelnej w języku czeskim i polskim – paradygmat słowotwórczy MENCLOVÁ Hana (FPE ZČU Plzeň) Pragmatické funkce německých a českých deminutiv MACHOVÁ Dagmar (FHS UTB Zlín) Syntaktická charakteristika anglických a německých modálních sloves DISKUSE 13.00 Slavnostní ukončení konference (MMU) FICNAROVÁ Michaela (FF MU Brno) Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území České republiky DISKUSE POSTLOVÁ Vratislava (FSE UJEP Ústí nad Labem) Komparace klasifikace a výskytu zkratek a slov zkratkových v češtině a němčině DISKUSE SEKCE B (MMU) Referáty hlavní části konference Petra Martinková a Kamila Smejkalová VAHALÍKOVÁ Markéta (FF UP Olomouc) Subjektivní pohledy na vlastní idiolekt českých repatriantů z Volyně PROKŠOVÁ Hana (ÚJČ AV ČR, FF UK Praha) LUPTÁKOVÁ Lucia (FHV UMB Banská Bystrica) Konkurence předložkových a bezpředložkových vazeb Farba v kontexte slovanskej toponymie v současné češtině -7-
Download

od slova k modelu jazyka program