Obsah
pozvánkY
Aktuality z obce �������������������������������� 4
Zrekonštruovaný chodník
v Ulici A. Hlinku����������������������������������� 7
Projekt pre separovaný odpad������� 8
Zmeny v evidencii vozidiel.������������10
Národný výstup na Sitno���������������� 11
Základná škola
drží vysoký kredit������������������������������12
Rozlúčka z materskou školou�������13
koncert nedvědovcov
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás pozýva na koncert bratov Nedvědovcov,
pri príležitosti 40. výročia od založenia ich folkovej skupiny Brontosauři. Koncert sa
uskutoční v sobotu 1. septembra 2012 o 19.00 h v Kultúrnom dome Močenok.
Vstupné v predpredaji: 12,- €, pred koncertom 14,- €.
Vstupenky si môžete zakúpiť v Kultúrnom stredisku v Močenku.
výstava ovocia a zeleniny
V dňoch od 14. do 16. septembra 2012 sa konajú oslavy Dní obce Močenok. Pri
tejto príležitosti sa uskutoční i výstava produktov ovocia a zeleniny z močenských
záhrad. Touto cestou prosíme všetkých, ktorí majú záujem vystavovať svoje produkty na tejto výstave, že ich môžu priniesť vo štvrtok 13. septembra 2012 v čase
od 8.00 h - 16.00 h do kultúrneho strediska (na prízemí obecného úradu).
oznamY
Nový kaplán v našej obci���������������24
Predstavenstvo Spolku urbárov a želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku,
oznamuje svojim členom, že najbližšie zasadnutie predstavenstva spolku bude prvý
pondelok v mesiaci október 2012 so začiatkom o 18.00 h v priestoroch spoločenskej
sály ESO obecného úradu na 2. poschodí.
Predstavenstvo spolku
Festival halušiek s močenskými
účinkujúcimi���������������������������������������24
Obec Močenok oznamuje občanom, že v mesiaci september môžu v podateľni
Obecnom úrade v Močenku nahlasovať žiadosti o odvoz azbestového odpadu.
XX. jubilejný Gorazdov Močenok� 14
Divadelníci s novým režisérom
obsadili druhé miesto���������������������25
Prevencia je dôležitá��������������������� 26
Spoločenská kronika�������������������� 28
Športový deň dôchodcov���������������31
Úspešná sezóna pre karatistov
Blehovcov�������������������������������������������33
Časopis Močenok – informačný
a inzertný mesačník obce
Adresa
redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada
v zložení: predseda Ing. Ján Valek,
členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Jazyková úprava: Mgr. Eva Čierniková
Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo
Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad:
1450 ks Registračné číslo: 6/1998/
X002270 OU Šaľa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BLAHOŽELANIE
Dňa 18.augusta 2012 sa dožila krásneho životného jubilea 70 rokov p. uč. Mgr.
Anna Tóthová. Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život
bez starostí a vždy dobrú náladu. Všetko najlepšie k Vášmu jubileu želajú cvičenky z Klubu cvičeniek pre zdravie.
BLAHOŽELANIE
V mesiaci august sa žil krásneho životného jubilea 70 rokov pracovník Obce
Močenok p. Štefan Fica. Do ďalších rokov Vám prajeme veľa zdravia, spokojnosti a krásne a pokojné chvíle strávené s príjemnými ľuďmi. Všetko najlepšie
praje vedenie obce a pracovníci Kultúrneho strediska v Močenku.
BLAHOŽELANIE
Dňa 19. augusta sa dožila krásneho jubilea p. uč. a naša milá pani dirigentka
Mgr. Mária Mišunová. Do ďalších rokov Vám prajeme veľa zdravia, umeleckej
tvorivosti, inšpirácie a vďačných poslucháčov. Všetko len to najlešie praje vedenie obce Močenok a kolektív Ženského speváckeho zboru Cantica Močenok.
BLAHOŽELANIE
V mesiaci august sa dožila krásneho životného jubilea p. uč. Mgr. Anna
Tóthová. Do ďalších rokov Vám prajeme veľa, veľa zdravia, lásky od svojich
najmilších a spokojnosti v kruhu rodiny. Z úprimného srdca Vám všetko len to
najlepšie praje vedenie Obce Močenok a pracovníci Kultúrneho strediska v Močenku.
BLAHOŽELANIE
V mesiaci august sa dožil krásneho jubilea 80 rokov pán Juraj Šarkézy. Do
ďalších rokov mu veľa zdravia, spokojnosti a elánu prajú členovia a funkcionári
Telovýchovnej jednoty v Močenku.
Aktuality z obce
• Práce v lokalite Balajka pokračovali koncom júna pokládkou elektrického vedenia v časti ulice, kde si už
pracovníci dodávateľa prác pripravili
stavebný výkop pre vedenie. Postupne
a po etapách uloží dodávateľ prác
vedenie v chráničke po celej dĺžke a
osadí trafostanicu pre celú ulicu. Zároveň sa začali realizovať výkopové
práce aj na druhej strane miestnej komunikácie.
• V polovici júna obec Močenok
dokončila sanáciu dočasnej skládky
zeminy a stavebného odpadu v lokalite pod Kalváriou. Pracovníci obce
zo skládky oddelili komunálny odpad,
ktorý sem priviezli nedisciplinovaní
obyvatelia obce a ostatnú zeminu a
prírodný materiál použili na rekultiváciu jednej z bývalých skládok odpadu v okrese.
• Počas posledného júnového týždňa sa v našej obci uskutočnil zber
veľkorozmerného a drobného stavebného odpadu spred nehnuteľností občanov. Obyvatelia mohli počas tohto
zberu vyložiť maximálne 200 kilogramov stavebného odpadu, starého nábytku, kobercov, matracov a podobne.
V žiadnom prípade do zberu nepatrila
žiadna z komodít, pre ktoré sú určené
iné zbery alebo kontajnery v obci.
• Folklórna skupina Močenčanka
počas uplynulého týždňa vystúpila
so svojím pásmom Priadky na Šalianskych slávnostiach spojených s jarmokom tradičných remesiel a oslavou
1010. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šaľa. Počas trvania Šalianskych slávností sa návštevníkom
v centre mesta predstavilo okrem Močenčanky ešte niekoľko ďalších folklórnych skupín a ľudových hudieb.
• Pracovníci obce pokračovali začiatkom júla v rekonštrukcii chodníka
v Ulici Andreja Hlinku. Prvá časť od
bývalého obecného úradu po Mlynskú ulicu bola už takmer ukončená.
Celý chodník je kvôli bezpečnosti
chodcov oproti telesu cesty zdvihnutý
o niekoľko centimetrov.
• Pracovníci v aktivačnej činnosti
sa aj napriek horúčavám vysoko nad
30°C začiatkom júla venovali úpravám verejných priestranstiev v obci.
Hrabali skosené plochy trávnikov a
zametali chodníky.
• V sobotu 30. júna sa v areáli futbalového štadióna uskutočnila Jánska
oldies zábava. Podujatie pre občanov
zorganizovala obec Močenok a do
tanca hral až do skorých ranných hodín DJ Boďo.
Uznesenie z 9. riadneho zasadania
obecného zastupiteľstva obce Močenok
zo dňa 28. 6. 2012.
Uznesenie č. 31/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh starostu obce zmenu
programu nasledovne:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice, vyjadrenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Kontrola uznesení
6. Informácia o činnosti Domova
dôchodcov
7. Správa o činnosti Útvaru služieb a
investičnej výstavby
8. Rozpočet obce – 1. zmena
9. Plat zástupcu starostu obce
10. Rôzne
- Kúpa pozemku pre bytový dom
- Vydržanie vlastníckeho práva nehnuteľnosti navrhovateľky Emílie Szabovej
11. Diskusia
12. Záver
Takto nasledovný program schválili
poslanci:
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
2 – Ľudovít Hochel, Marek Mesároš
2. Na návrh starostu obce overovateľov zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva Jozefa Benčíka a Antona
Karlubíka.
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet
neprítomných: 1 - Marek Mesároš
3. Na návrh starostu obce Návrhovú
komisiu v zložení Angelika Kútna –
predseda komisie, Simona Mesárošová a
Ernest Vereš – členovia.
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet
neprítomných: 1 - Marek Mesároš
K bodu 4 programu
Uznesenie č. 32/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. v o l í
1. Na návrh poslanca Benčíka Ing. Juraja Vargu – náčelníka obecnej polície za
člena komisie verejného poriadku.
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
1 - Marek Mesároš
K bodu 5 programu
Uznesenie č. 33/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informácie o plnení uznesení z 8. riadneho obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 17/R/2012/A - splnené,
Uznesenie č. 19/R/2012/C4 - trvá, Uznesenie č. 30/R/2012/A - trvá.
Oprava zápisu uznesenia č. 19/R/2012/
C4 z 8. riadneho OcZ v Močenku:
Na žiadosť poslanca Urbánika zmena
zápisu v súlade s priebehom rokovania
obecného zastupiteľstva, tak ako to bolo
predložené na 8. riadnom obecnom zastupiteľstve dňa 26. 04. 2012.
Uznesenie č. 19/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
C. ukladá
4. Na návrh poslanca Urbánika ukladá
prednostovi úradu zaradiť do 1. zmeny
rozpočtu výstavbu chodníka v Ul. M. R.
Štefánika o finančnom objeme 12 600.€. T: jún 2012. Z. prednosta úradu
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Marek Mesároš, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0 . Zdržalo sa: 3 - Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj Lenický,. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2- Jozef Benčík, Anton Karlubík,
K bodu 6 programu
Uznesenie č. 34/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Informácia o činnosti Domova
dôchodcov
K bodu 7 programu
Uznesenie č. 35/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o činnosti Útvaru služieb a
investičnej výstavby
K bodu 8 programu
Uznesenie č. 36/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. u k l a d á
1. Na návrh poslanca Lenického
vedúcemu útvaru služieb a investičnej
výstavby spracovať návrh, zmapovať
a posúdiť dokončenie výmeny okien a
dverí v MŠ s cieľom vyhlásenia verejnej
sútaže a zapracovania finančných nákladov do ďalšej zmeny rozpočtu.
T: najbližšie OcZ. Z: v texte
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Zdržalo sa: . Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 1 - Marek Mesároš
B. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh poslanca Lenického zaradiť náklady na realizáciu akcie „Okenné
žalúzie v MŠ“ v objeme 1 500 € do I.
zmeny rozpočtu obce pre rok 2012 a
alikvotne znížiť o túto časť náklady na
úvery z rozpočtu obce.
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
1 - Marek Mesároš
2. Na návrh starostu obce príjmovú a
výdavkovú časť I. zmeny rozpočtu obce
na obdobie 2012 – 2014 ako celok, v rozsahu ako bol predložený so schválenými
pozmeňujúcimi návrhmi.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 1 – Roman Urbánik. Zdržalo
sa: 1 – Peter Sýkora. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 1 - Marek Mesároš
C. n e s c h v a ľ u j e
1. Na návrh poslanca Sýkoru vypustiť
z rozpočtu obce nákup motorového vozidla pre OP a ušetrené prostriedky akútne
použiť na opravy chodníkov v obci Močenok. Za hlasovalo: 3 – Peter Sýkora,
Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 4 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik,
Anton Karlubík, Juraj Lenický. Zdržalo
sa: 3- Ľudovít Hochel, Angelika Kútna,
Simona Mesárošová. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 1 - Marek Mesároš
K bodu 9 programu
Uznesenie č. 37/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh poslanca Karlubíka výšku
mesačného platu zástupcovi starostu
obce Močenok p. Lenickému vo výške 1
359,00 € pre rok 2012.
Za hlasovalo: 6 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton
Karlubík, Angelika Kútna, Peter Sýkora.
Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 4 – Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Ernest
Vereš, Roman Urbánik. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 1 - Marek Mesároš
K bodu 10 programu
Uznesenie č. 38/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na starostu obce kúpu pozemku na
ulici A. Hlinku pre výstavbu bytového
domu v cene 40,00 €/m2 podľa predloženého materiálu a poveruje starostu obce
Močenok podpisom príslušnej právnej
dokumentácie.
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet
neprítomných: 1 - Marek Mesároš
2. OcZ schvaľuje súhlas navrhovateľky
Emílie Szabovej s vydržaním vlastníckeho práva podľa priloženého materiálu.
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet
neprítomných: 1 - Marek Mesároš
K bodu 11 programu
Uznesenie č. 39/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh predsedníčky finančnej
komisie odpredaj kompostérov v cene
5,00 € pre obyvateľov obce Močenok.
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet
neprítomných: 1 - Marek Mesároš
B. d o p o r u č u j e
1. Na návrh poslanca Vereša doporučuje dať predbežný súhlas k odpredaju
časti pozemku p. č. 6925/62 a časť pozemku p. č. 6925/82 k .ú. Močenok po
pozemok p. č. 6925/107 pani Mgr. Eve
Kučerovej, Hollého 1425/5, Šaľa.
Za hlasovalo: 10 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo:
0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet
neprítomných: 1 - Marek Mesároš
C. u k l a d á
1. Obecné zastupiteľstvo ukladá prednostovi obecného úradu preskúmať
právny stav a právne normy, za ktorých
je možné zrušiť výberové konanie na
funkciu riaditeľa MŠ Močenok a vyhlásiť nové, v záujme zapojenia sa čo najširšej verejnosti.
Zapísal: JUDr. Pavol Vermeš, PhD.
• V prvej polovici júla pracovníci
dodávateľa prác realizujúceho elektrifikáciu Ulice Balajka - spoločnosť
Enermont - pripojili prívodný 22 kilovoltový kábel pre napájanie trafostanice, ktorá bude zásobovať elektrikou
celú ulicu.
• V polovici júla pracovníci obce
udržiavali trávnaté porasty v areáli
dolného cintorína a jeho okolí. Po
vykosení trávnatých plôch v tejto lokalite budú pokračovať v ďalších častiach obce.
• Na futbalovom štadióne boli zrealizované drobné rekonštrukčné práce.
Pracovníci obce opravili poškodené
lavičky pre návštevníkov a skosili
trávniky a zelené plochy v areáli štadióna. Všetky sedacie časti lavičiek,
ktoré boli poškodené alebo prehnité,
boli kompletne vymenené za nové.
Pracovníci v aktivačnej činnosti po kosení pozametali a pohrabali celý areál
a trávu odviezli na zberné miesto.
• Pracovníci obce počas druhého
júlového týždňa uložili do pripravenej
stavebnej ryhy v Ulici Balajka kabeláž
pre vybudovanie rozvodov miestneho
rozhlasu. Vedenie pre rozhlas bude
zabudované do stĺpov, ktoré budú v
ulici osadené v niektorej z ďalších fáz
stavebných prác.
• V polovici júla bola v rámci dopravnej nehody poškodená rozvodná
skrinka a zosilňovač káblovej televízie v Ulici Čingov. Vodička Felície
idúca v smere z Močenku do Šale z
neznámych príčin prešla do protismeru, vošla do rigolu vedľa cesty,
zrovnala so zemou zariadenie káblovej televízie a jej automobil zastavil
až betónový vjazd do dvora bytového
domu. Pri nehode nikto neprišiel o život a vyšetruje ju polícia.
• Zlodeji v našej obci sú schopní
vziať všetko, čo doslova nie je prilepené o zem. Pred niekoľkými dňami
sa im napríklad zapáčila dobre zakorenená guľatá tuja, ktorá skrášľovala
prostredie v Ulici Sv. Gorazda. Výsadba ihličnatých stromčekov a trvaliek v záhone pred komplexom obchodíkov tak teraz vďaka chamtivým
spoluobčanom vyzerá ako nedokončená, u zlodeja doma to však vďaka
peknému zdravému stromčeku iste
vyzerá veľmi kultivovane.
• Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti koncom júla
riešili poruchu kanalizácie v Ulici Milana Rastislava Štefánika. Čerpadlá
pumpujúce splaškové vody do hlavnej
vetvy kanalizácie boli upchaté textilom, kusmi dreva alebo drobnosťami
z domácností.
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Obec Močenok v zmysle zákona č. 522/2003 Z. z.
v znení neskorších zmien a doplnkov
vyhlasuje výberové konanie na funkciu
prednosta
obecného úradu
na zastupovanie počas dlhodobej PN.
Uchádzači musia spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:
• ukončené VŠ vzdelanie, minimálne I. stupeň, právnického, technického alebo ekonomického zamerania, resp. minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
obdobného zamerania
• prax minimálne 5 rokov
• prax v riadení pracovného kolektívu
• práca na PC
• vodičské oprávnenie skupiny B
Iné kritériá:
• občianska bezúhonnosť
• prax v podmienkach samosprávy vítaná
Obec Močenok
v zastúpení starostom obce Ing. Mariánom Borzom,
so sídlom ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie:
Riaditeľ Základnej umeleckej školy
Močenok
Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Iné kritériá a požiadavky:
• organizačné a riadiace schopnosti
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• návrh koncepcie rozvoja školy
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, odbornej spôsobilosti
• doklady o prípadnom absolvovaní ďalšieho doplňujúceho vzdelávania a školenia
Uchádzači k žiadosti o účasť na výberovom konaní priložia:
• prihláška na výberové konanie
• overená fotokópia o nadobudnutí najvyššieho
vzdelania
• profesijný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu
• doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov najneskôr v deň výberového konania)
Predpokladaný nástup úspešného uchádzača je október 2012, resp. podľa dohody.
Prihlášku a požadované doklady zasielajte najneskôr
do 28. 9. 2012 do 15.00 h na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok alebo
osobne do podateľne obecného úradu v uzavretej
obálke s označením „Výberové konanie – prednosta
úradu.“
Informácie: 037/6552370
[email protected]
email: • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002
Z.z.
• výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
• písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte s uvedením kontaktu na
uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne
do podateľne obecného úradu) na uvedenú adresu:
Obec Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok
s označením funkčného miesta, o ktoré sa uchádzate: „Riaditeľ základnej umeleckej školy – výberové konanie, n e o t v á r a ť!“
Termín doručenia žiadosti s požadovanými dokladmi
do 28 . septembra 2012 do 15.00 h.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený písomne.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo
nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov,
ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
V Ulici Balajka rozvod el. energie
Začiatkom júla vedenie obce a dodávateľ prác upozornili majiteľov pozemkov
v lokalite Balajka na fakt, že v blízkej
budúcnosti sa začnú realizovať stavebné
práce na budovaní rozvodu elektrickej
energie. Dodávateľ prác – spoločnosť
Enermont – začala s prvou fázou výkopových prác v uplynulých dňoch. Prvý výkop je realizovaný od Nitrianskej smerom
k Štúrovej ulici po pravej strane miestnej
komunikácie. „Nebude sa to realizovať
naraz, pôjde to po etapách, aby sme nemali všetko rozkopané a aby sme ochránili
káble. Trafostanica by mala byť v druhej
polovici júna a dá sa povedať, že do konca
júla by zemné práce mali byť dohotovené.
Nejaké 2-3 mesiace môže trvať kolaudácia, ale elektrika by technicky koncom
júla už mohla byť v domácnostiach,“
informovala nás Ladislav Szabo, vedúci
tímu Nitra spoločnosti Enermont. V tejto
fáze budovania už bude vecou Západoslovenskej energetiky, kedy spustí skúšobnú
prevádzku elektrického vedenia, aby obyvatelia z tejto lokality mohli elektrinu
skutočne využívať. „Chceme čo najskôr
ukončiť rozostavanú stavbu – uličný rozvod elektrickej energie a následne podľa
spracovaného programu plánujeme realizovať aj uličný rozvod zemného plynu.
Po predbežnej dohode s dodávateľom
sme sa dohodli aj na realizácii pokládky
káblového rozvodu pre potreby verejného
osvetlenia, obecného rozhlasu a taktiež
sa do stavebnej ryhy uloží aj rozvod pre
potreby káblovej televízie,“ doplnil aktuálne informácie starosta obce Ing. Marián
Borza. Do budúcnosti tak budú pripravené ďalšie tri investičné aktivity – dobudovanie pouličného osvetlenia, obecného
rozhlasu a rozvodov káblovej televízie a
internetu pre jednotlivých záujemcov. V
prípade dostatočných zdrojov finančných
prostriedkov obec čo najskôr dohotoví
verejné osvetlenie a prevádzkovateľ káblovej televízie a internetu na základe požiadaviek občanov pripojí domácnosti k
rozvodom káblovej televízie.
Zrekonštruovaný chodník v Ulici A. Hlinku
S rekonštrukciou chodníka v Ulici
Andreja Hlinku sa začalo koncom mája
tohto roku. Pôvodne boli chodníky v tejto
lokalite vybudované po oboch stranách
miestnej komunikácie, oba chodníky však
už boli zničené a preto sa začalo s celkovou rekonštrukciou jedného z nich, druhý
slúži ako odstavná plocha pre parkujúce
autá. „Výstavbou chodníka v Ulici Andreja Hlinku sme chceli vyriešiť dva základné problémy a to bolo hlavne zlepšiť
technický stav tohto chodníka, ktorý bol
už v dezolátnom stave a tým samozrejme,
vyriešiť otázku bezpečnosti pohybu chodcov v tejto časti našej obce. Cieľom bolo
tiež zlepšiť dopravnú situáciu v Ulici Andreja Hlinku, jej statickú časť, kde boli
problémy s parkovaním. Tým, že sme vybudovali chodník, mierne sme rozšírili aj
miestnu komunikáciu, čo umožnilo riešiť
otázku parkovania,“ povedal nám starosta
obce Ing. Marián Borza na margo prác.
Vedenie obce má v pláne rekonštrukciou
chodníka zlepšiť aj dopravnú situáciu na
križovatke ulíc Andreja Hlinku – Mlynská, kde sa pôvodný chodník jednoducho
končil a chodci museli prejsť na druhú
stranu cesty stredom križovatky. Často tu
z tohto dôvodu dochádzalo k dopravným
kolíziám. Teraz chodník bude končiť až za
križovatkou, aby mohli chodci bezpečnejšie prechádzať na druhú stranu cesty. „Verím, že po dobudovaní tejto časti chodníka
v tejto ulici nastane výrazné zlepšenie jednak bezpečnosti chodcov, ale aj celkovej
dopravnej situácie,“ dodal starosta. V poslednej časti prác bude zrekonštruovaný
chodník pred bytovými domami v časti za
bývalým obecným úradom, kde sa Ulica
Andreja Hlinku teraz končí. „Páči sa mi
tento chodník, bude sa mi po ňom dobre
chodiť,“ skonštatovala Karinka Rábeková
na prechádzke so psom. „Myslím, že by
to malo byť dobré, ten chodník je trošku
vyššie, ale to je v poriadku,“ konštatoval
obyvateľ lokality Dušan Horváth.
Dopravnú situáciu musí vedenie obce
riešiť aj v iných častiach obce, zlá je napríklad aj v Školskej ulici pred areálom
základnej školy. „Tam taktiež už máme
spracovanú dokumentáciu, cieľom ktorej
je vyriešiť hlavne parkovanie v tejto časti
našej obce v ranných a odpoludňajších hodinách, kedy rodičia vozia svoje ratolesti
do základnej školy a často tu dochádza ku
kolíziám,“ ozrejmil situáciu starosta Ing.
Borza.
Kanalizácia v základnej škole
Areál základnej školy v našej obci je
starý päť desiatok rokov a v čase jeho
budovania sa samozrejme realizovali aj
všetky inžinierske siete. Niektoré z nich
bolo časom potrebné rekonštruovať, prípadne rozšíriť. Situácia v odkanalizovaní
objektov je však nová, pretože pôvodný,
desiatky rokov starý projekt riešil odvod
splaškových vôd do miestneho potoka.
Teraz sa takýmto spôsobom situácia z
pohľadu zákona ani ochrany životného
prostredia riešiť nedá. V obci, kde je vybudovaná kanalizácia, musia majitelia
nehnuteľností, v ktorých sa produkujú
odpadové vody zo zákona, tieto objekty
pripojiť na kanalizáciu. Z tohto dôvodu
situáciu v základnej škole riešila aj obec
ako zriaďovateľ školy.
„Podstatnú časť objektov a zariadení
sme v uplynulom období zrekonštruovali. Treba zrekonštruovať ešte rozvody
kanalizácie. Vzhľadom na to, že kana-
lizácia v našej obci bola zrealizovaná v
minulom volebnom období, je našou povinnosťou aj tieto objekty napojiť na verejnú kanalizáciu,“ informoval starosta
Ing. Marián Borza. V rozpočte obce pre
rok 2012 je na vybudovanie pripojenia objektov školy ku kanalizačnej sieti
obce vyčlenená čiastka 35 000 eur. Práce
v areáli sa rozbehli začiatkom školských
prázdnin.
„V rámci stavby, ktorú v súčasnom období realizujeme, budú zrealizované výkopové práce a osadené nové kanalizačné
rozvody, ktoré poprepájajú jednotlivé
objekty školy s vyústením do kanalizácie
v Školskej ulici. Termín realizácie akcie
sme dohodli tak, aby sme čo najmenej
obmedzili chod prevádzok jednotlivých
objektov školy. Chceme to realizovať
počas mesiaca júl a august tak, aby sme
začiatkom školského roku už mali jednotlivé objekty napojené na kanalizá-
ciu,“ doplnil starosta obce. Vzhľadom
na pôvodné kanalizačné potrubia, ktoré
smerovali od Školskej ulice, teda od prvej budovy školy smerom k jedálni a von
z areálu do ulice dekana Dubravického,
bude potrebné vybudovať novú hlavnú
kanalizačnú sieť so spádom presne opačným smerom - ku Školskej ulici, pretože
práve tu bude školský areál pripojený do
jestvujúceho zberného kanalizačného
potrubia.
„Materiál na kanalizáciu je objednaný
prostredníctvom verejného obstarávania
a bude postupne dovážaný na stavbu,“
informoval nás vedúci útvaru služieb
a investičnej výstavby Miroslav Lóži.
Stavbu realizuje obec svojpomocne
– vlastnými pracovnými kapacitami v
spolupráci s dodávateľom prác, ktorý
postupne zrealizuje všetky výkopové
práce spojené s odkanalizovaním objektov základnej školy.
Zhodnocovať bioodpad v kompostéroch
Koncom júna obec Močenok v spolupráci s obcou Horná Kráľová zabezpečila nákup kompostérov pre použitie v
domácnosti. Obecné zastupiteľstvo takúto aktivitu odobrilo svojím súhlasom a
schválilo návrh, podľa ktorého sa budú
kompostéry záujemcom predávať za nákupnú cenu.
„Obec v spolupráci s Hornou Kráľovou, našou susednou dedinou, sprostredkovala nákup kompostérov za priaznivých ekonomických podmienok, čiže
za nákupnú cenu 5 eur,“ informoval nás
prednosta obecného úradu JUDr. Pavol
Vermeš.
Zariadenia určené na ekologické
zhodnocovanie zeleného bioodpadu a
kuchynského odpadu by mohli významným spôsobom nielen pozdvihnúť envi-
ronmentálne povedomie obyvateľov, ale
najmä umožniť im spracovať bioodpad
zo svojich domácností. Obec pri nákupe
nepoznala predbežný záujem obyvateľstva o kompostéry, ale predpokladala,
že o takéto spracovanie prebytkov by
mohli občania prejaviť záujem – zaobstarala 70 kusov týchto zariadení. „Vždy
to záleží od ľudí, poznám obce v ktorých
dávali zadarmo kompostéry a predsa to
ľudia nechceli, povedali: my máme hnoj
a to nám stačí. Ja si myslím, že tu bude
záujem a tých 70 podľa mňa stačiť nebude, ale zrejme bude treba zabezpečiť
nejaké ďalšie. Keď si ľudia na to zvyknú,
je to veľmi dobrá vec a pomôže to aj obci
- nebude musieť ten zelený odpad vyvážať v takom množstve ako teraz, keď si
to ľudia budú kompostovať v priebehu
roka sami,“ priklonil sa k myšlienke
kompostérov pre domácnosti aj predseda
Komisie pre ochranu životného prostredia a kultúrnych pamiatok pri OcÚ Mgr.
Peter Sýkora. Momentálne majú občania
možnosť spracovať svoj bioodpad buď
svojpomocne vo svojich domácnostiach,
alebo využiť zberňu zeleného bioodpadu
v Úzkej ulici, kde môžu priviezť aj orezané konáre stromov a krov. V prípade
nákupu kompostérov by mohli viacerí
občania využiť výrobu vlastného kompostu na zlepšenie kvality pôdy vo svojich záhradkách. „Je to za výhodných
podmienok. Občan príde a zaplatí si
správny poplatok na obecnom úrade a na
hospodárskom dvore po zaplatení tohto
poplatku si prevezme toto zariadenie,“
doplnil JUDr. Vermeš.
Pozemok pre novú bytovku
Koncom uplynulého roka bol odovzdaný do užívania bytový dom v Ulici
Milana Rastislava Štefánika. 16 rodín
vyriešilo nasťahovaním sa do nových
priestorov domu svoju bytovú otázku, v
poradovníku obce však zostalo ďalších
takmer 100 záujemcov o byt najmä z
radov obyvateľov obce. „V záujme riešenia neutešenej bytovej situácie obec
hľadá možnosti, ako uspokojiť potreby
svojich obyvateľov s cieľom postaviť
bytové domy. Našli sme vhodnú lokalitu v Ulici Andreja Hlinku,“ informoval
nás starosta obce Ing. Marián Borza. O
vhodnosti ponuky rokovali na svojich
stretnutiach členovia finančnej a bytovej
komisie a potom na júnovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva aj poslanci s vedením obce. Rokovania o kúpe pozemku
sa rozbehli najmä po tom, čo sa medzi
obyvateľmi lokality v blízkosti Ulice
Milana Rastislava Štefánika návrh na
výstavbu nových bytových domov nestretol so súhlasným stanoviskom. „Finančná komisia sa na svojom zasadnutí
podrobne zaoberala týmto problémom a
odporučila poslaneckému zboru a vedeniu obce, aby odkúpilo tento pozemok
pre bytovku. V rozpočte obce Močenok
sú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v objeme asi 40 000 eur a ako
sme videli tento rok, bytov je málo a je
potrebné, aby obec Močenok investovala a postavila ešte najmenej 1-2 bytové
domy,“ povedala nám predsedníčka Finančnej komisie pri OcÚ Ing. Angelika
Kútna. Obecné zastupiteľstvo tak na svojom 9. riadnom zasadnutí 28. júna 2012
schválilo zámer kúpy pozemku v lokalite
Ulice Andreja Hlinku pre potreby výstavby nového bytového domu. Perspektívne v tejto lokalite schválený územný
plán obce ráta aj s pokračovaním miestnej komunikácie, ktorá by spájala Ulicu
Andreja Hlinku s Kakavou. Najdôležitejšou úlohou pre nasledujúce obdobie je
však realizácia stavby bytového domu.
„Po nevyhnutných legislatívnych krokoch máme zámer ešte v tomto roku zabezpečiť potrebnú dokumentáciu, to znamená projektovú dokumentáciu a ostatné
náležitosti potrebné k tomu, aby sme do
konca roka 2012 zabezpečili právoplatné
stavebné povolenie. Následne v budúcom roku 2013 sme hľadali riešenie, ako
zabezpečiť finančné potreby pre realizáciu tejto stavby. Cieľom obce je, samozrejme, financovať túto stavbu hlavne zo
zdrojov štátneho rozpočtu – cez Štátny
fond rozvoja bývania a ďalších zdrojov,“
doplnil starosta Ing. Borza.
Plánovaný termín výstavby bytového
domu je po jeho schválení v nasledujúcom kalendárnom roku – v roku 2013.
Projekt pre separovaný odpad
Počas prvého júlového týždňa sa v
Mojmírovciach uskutočnilo valné zhromaždenie členov Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Združenie eviduje
65 členov – obcí z okresu Nitra, Šaľa a
Topoľčany, medzi ktoré patrí aj Močenok. Obce z Ponitrianskeho združenia
spoločne so spracovateľom odpadov
spoločnosťou Envi-Geos Nitra realizujú
úspešný projekt s názvom Separovaný
zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, ktorého celkové
investičné náklady predstavujú čiastku
vyššiu ako 10 miliónov eur. Na júlovom
rokovaní predseda združenia aj zástupca
spracovateľa odpadov postupne zhodnotili stav projektu. „Myslím si, že to bolo
veľmi potrebné, aby sme sa dnes zišli a
aby sme informovali kolegyne a kolegov
o prebiehajúcom projekte a od septembra začíname do jednotlivých obcí voziť
nádoby na papier, plasty a biologický odpad,“ komentoval situáciu predseda Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Imrich
Kováč. Postupne sa do diskusie zapojil aj
zástupca ministerstva životného prostredia ako dozorujúceho orgánu projektu a
členovia, ktorých zaujímali najrôznejšie
otázky týkajúce sa fungovania alebo
konkrétnej realizácie jednotlivých krokov. „Už niektoré výberové konania prebehli, idú sa dodávať nádoby, postupne
kontajnery, technika. Prebieha súťaž na
stavebnú časť projektu a hovorilo sa už
aj o začiatku realizácie v júli 2013. To
považujem za veľmi veľký prínos. Dôležité bolo zjednotenie určitých názorov na
spoločné hospodárenie Ponitrianskeho
združenia z hľadiska príjmových položiek, no a potom bolo veľmi dôležité, že
sa zúčastnili aj koordinátori z ministerstva životného prostredia, ktorí takisto
vydali svoje stanoviská,“ objasnil situá-
ciu konateľ spoločnosti Envi-Geos Nitra
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. Členovia
združenia už netrpezlivo očakávajú reálne spustenie projektu do praxe, pretože si uvedomujú dôležitosť separácie a
zhodnocovania odpadov a ich dopady na
životné prostredie a ekonomiku. Projekt
zastrešuje vybavenie domácností niekoľkými nádobami na konkrétne druhy
odpadov a ich pravidelný zber. Občania
by tak mali namiesto jednej nádoby na
komunálny odpad aj nádobu na plasty,
papier a biologický odpad. „Som rád, že
Zmena v evidencii vozidiel
Už 1. septembra 2009 začala platiť novela zákona číslo 725 z roku 2004 Zbierky
zákonov o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2013. „Novela zákona č. 725 z roku
2004 hovorí o tom, že prevádzkovateľ
vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v
premávke na pozemných komunikáciách
prevádzkovať vozidlá, ktoré majú vydané
technické osvedčenie a neboli prihlásené
do evidencie vozidiel, musí požiadať o
vydanie osvedčenia o evidencii,“ informoval nás príslušník OR PZ ODI v Šali
por. Mgr. Patrik Červenák. Novela zákona spresňuje, že ide o kategórie vozidiel L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls, ktoré
mali vydané technické osvedčenie, ale
neboli prihlásené do evidencie, to znamená že nemali evidenčné čísla. Ide
napríklad o kategórie vozidiel ako sú
rôzne motorky, babety, štvorkolky, prípojné vozidlá, kolesové a pásové traktory, pracovné stroje, prípojné vozidlá
traktorov a podobne.
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako poverený orgán
vydáva osvedčenia o evidencii, na základe ktorých bude majiteľovi na polícii
pridelené evidenčné číslo pre konkrétne
vozidlo. Najdôležitejším dokladom pre
úspešnú evidenciu je, samozrejme, technické osvedčenie vozidla. „Ak majiteľ
potrebuje zaevidovať vozidlo niektorej zo
spomínaných kategórií, vyplní si na našom
úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie žiadosť o vydanie osvedčenia
o evidencii, ku ktorému pripojí odborný
posudok o kontrole originality, protokol o
emisnej a technickej kontrole a technické
osvedčenie. Na základe týchto dokladov
mu vydáme osvedčenie o evidencii vozidla,“ doplnil informácie riaditeľ Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Šali Bc. Peter Jaroš. Ak
majiteľ technické osvedčenie od vozidla
z akýchkoľvek príčin nemá, musí v prvom rade na polícii nahlásiť jeho stratu
a na obvodnom úrade pre cestnú dopravu
požiadať o vydanie duplikátu. Toto technické osvedčenie je totiž nevyhnutnosťou
aj pre vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii - všetky musia mať po 1. januári nový
typ technického osvedčenia. „Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári
2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá kategórie
S, čo sú ťahané vymeniteľné stroje za
traktor a kategórie Pn, čo sú nesené pracovné stroje a výmenné nadstavby, ktoré
majú vydané technické osvedčenie vozidla – tzv. staré typy – musia požiadať o
vydanie technického osvedčenia vozidla,
teda výmenu technického osvedčenia za
novší typ. Technické osvedčenia vozidiel
vydané vozidlám do 1. decembra 2006
zostávajú v platnosti do konca decembra
tento projekt dospel do tejto, dá sa povedať finálnej fázy, keď už sa vlastne začne napĺňať. To znamená, že sa začne s
distribúciou nádob, pripraví sa technika
potrebná na triedenie a využitie odpadov. Verím, že realizáciou tohto projektu aj v našej obci dôjde k významnej
zmene v povedomí občanov, keď občania budú kvalitnejšie separovať a tým
pádom znížia množstvo nevytriedeného
zvyškového komunálneho odpadu, čo
v konečnom dôsledku bude mať dopad
aj na ekonomiku jednotlivých domácností, že sa znížia náklady na odpadové
hospodárstvo,“ konštatoval starosta našej obce Ing. Marián Borza. Vo svojej
komplexnosti riešenia viacerých druhov
odpadových komodít je tento projekt na
Slovensku zatiaľ ojedinelý. Konkrétne
pozitívne výstupy však bude možné vyhodnotiť až po jeho spustení v jednotlivých obciach, čo by malo byť v polovici
budúceho roka.
2012,“ spresnil Bc. Peter Jaroš. Všetky
doklady, ktoré sú potrebné pre vybavenie
osvedčenia v obvodnom úrade pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie, majitelia opakovane použijú aj pri fyzickom
prihlasovaní vozidla do evidencie Polície
Slovenskej republiky. „Doklady potrebné
pre prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sú: osvedčenie o evidencii časť II.,
kontrola originality, nie staršia ako 15
dní, protokoly stavu technickej kontroly a
emisnej kontroly, správny poplatok a rozhodnutie obvodného úradu,“ doplnil por.
Mgr. Patrik Červenák.
Občania, ktorí vlastnia vozidlá doteraz
nepodliehajúce evidencii a nie sú si istí,
či práve ich vozidlo spadá do niektorej z
menovaných kategórií, by sa mali o svojom konkrétnom prípade informovať v
Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie v Šali. Úrad sídli
v budove mestského úradu. Evidencia
spomínaných vozidiel vyplýva zo zákona, ktorý nadobudne účinnosť už o 5
mesiacov. Pre všetkých majiteľov by tak
bolo výhodné zaevidovať svoje vozidlá v
čo najväčšom predstihu, aby sa vyhli náporu pri evidovaní koncom kalendárneho
roka.
Archeologické práce na Kalvárii
V polovici júla sa v areáli Kalvárie zišli
zástupca pamiatkového úradu, archeológ
a zástupca obce, aby spoločne symbolicky otvorili ďalšiu sezónu archeologického bádania v lokalite kalvárie, kde mal
podľa historických prameňov stáť prvý
močenský kostolík. Archeologické pracovisko a nálezy boli počas zimných mesiacov chránené prestrešením, ktoré plánujú odborníci využiť aj pri svojej ďalšej
práci. „Vidieť, že obec si váži svoje pamiatky a váži si aj archeologické nálezy
aj to, čo ešte nie je celkom doskúmané a
o čom máme len kusé informácie,“ – povedal nám archeológ Dr. Karol Prášek.
– „My sme boli veľmi prekvapení z toho
nádherného prekrytia náleziska. Nepoznám momentálne na Slovensku lokalitu
alebo archeologický nález, ktorý by bol
tak pekne chránený.“ Už v nasledujúcich
dňoch by sa mal archeologický výskum
opäť fyzicky rozbehnúť tak, aby mohli
byť jeho výsledky zadokumentované
a spracované čo najskôr. „Predpokladáme, že naša práca bude prebiehať v
týchto letných mesiacoch, na jeseň práce
ukončíme. Našou úlohou je tento rok tieto informácie sceliť, ukončiť výskum a
podať správu o tom, čo sa tu našlo, čo
tu bolo možné predpokladať, čo môžeme
veriť, že tu stálo v minulosti a zároveň aj
ponúknuť spôsob, ako sa dá nález, ktorý
bol pôvodne iba v zemi, prezentovať
na povrchu,“ doplnil Dr. Prášek. Počas
stretnutia zúčastnené strany rokovali aj o
tom, ako čo najzaujímavejšie prezentovať výsledky niekoľkoročného výskumu
a bádania verejnosti. „Na dnešnom rokovaní boli dohodnuté ďalšie postupové
kroky, čo sa týka pokračovania tohto
výskumu. Na základe vyjadrení kompetentných pracovníkov archeologického
výskumu predpokladám, že bude ukon-
čený v tomto roku a definitívne výsledky
a sprístupnené miesto by mohlo byť v
nasledujúcom roku – v roku 2013, kedy
aj my v rámci pripravovaných osláv 900.
výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci chceme túto aktivitu sprístupniť ve-
rejnosti,“ informoval nás starosta obce
Ing. Marián Borza. Okrem budúcoročných osláv 900. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci bude prezentácia
výsledkov archeologického výskumu
na kalvárii skvelou sprievodnou akciou
aj v rámci slávenia 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše
územie.
Hromadný odber krvi v Močenku
Druhý tohtoročný hromadný odber
krvi v našej obci sa niesol v znamení
Svetového dňa darcov krvi. Slovenský
Červený kríž a jeho územné spolky pri
tejto príležitosti každoročne vzdávajú
hold dobrovoľným darcom krvi – spolupracujú pri tom s Národnou transfúznou
službou a hematologicko - transfuziologickými oddeleniami nemocníc. Dátum
Svetového
dňa
darcov krvi je
stanovený na 14.
jún, čo je dátum
narodenia Karla
Landsteinera, držiteľa Nobelovej ceny
za objavenie modelu 4 krvných skupín.
Presne v tento dátum venovali napríklad
hromadný odber Svetovému dňu v Nitre. „V Nitre sme mali vtedy 130 darcov,
takže sme veľmi spokojní s účasťou,
10
nám tento Svetový deň darcov veľmi
pomôže,“ pochvaľovala si lekárka NTS
v Nitre MUDr. Lenka Nitrianska. V Močenku prišlo o týždeň - po zorganizovaní
odberu Miestnym spolkom Slovenského
Červeného kríža a mobilnou odberovou
jednotkou Národnej transfúznej stanice v
Nitre, darovať najvzácnejšiu tekutinu 43
darcov z Močenku a okolia. Medzi nimi
boli okrem 3 prvodarcov aj
dlhoroční darcovia – držitelia bronzových, strieborných,
zlatých a dokonca aj diamantových Jánskeho plakiet. „Teším sa na každý odber, lebo
je to tu dobre zorganizované,
človek sa tu dobre cíti. Je to
raz za čas, nie je to každý týždeň a keď
sem prídem, zároveň si aj svoje zdravie
kontrolujem,“ povedal nám držiteľ diamantovej Jánskeho plakety Jozef Dičér.
„Človek daruje krv preto, že si myslí, že
niekomu môže pomôcť. V neposlednom
rade myslím, že každý očakáva, že keď
sa mu niečo stane, tiež dostane tú pomoc,
takže je to pekné snažiť sa niekomu pomôcť,“ pridal sa aj niekoľkonásobný
dobrovoľný darca Peter Kohút. „Keď
človek môže, je zdravý, tak ja si myslím, každý rozumne uvažujúci by sa mal
nad tým zamyslieť a ísť darovať. Krv je
vec, ktorá sa nahradiť ešte stále nedá,
je to pre život jedna z najdôležitejších
vecí a keď človek môže darovať, nemal
by váhať, to je pre mňa samozrejmosť,“
vyjadril sa k téme aj ašpirant na diamantovú Jánskeho plaketu Ladislav Sabo. „V
tých začiatkoch, keď som začal darúvať,
to bolo o tom odhodlaní a už teraz, keď
si to tak premietnem, že tá krv dokáže
niekomu pomôcť, tak je to už ten dobrý
pocit,“ pridal sa aj niekoľkonásobný
darca Slavomír Péli. Cieľom Svetového
dňa darcov krvi je zvýšiť povedomie o
potrebe krvi a krvných produktov a zároveň sa poďakovať všetkým dobrovoľným darcom za ich ochotu zachraňovať
životy a zdravie neznámych pacientov.
Hematologické oddelenia jednotlivých
nemocníc mávajú v letných mesiacoch
problémy s dostatkom krvných náhrad,
preto je práve Svetový deň darcov v polovici júna akýmsi odrazovým mostíkom
pre doplnenie zásob na náročné letné obdobie. „Našťastie chodia darovať všetky
vekové kategórie, hlavne tí stabilní darcovia. V lete je to vždy slabšie, ale vždy
si spravíme zásoby pred letom, takže
nám to vydrží,“ konštatovala MUDr.
Lenka Nitrianska.
Ďalší hromadný odber krvi je Národnou transfúznou službou v Nitre v našej
obci naplánovaný na piatok 21. september 2012.
Národný výstup na Sitno
Tretia júlová nedeľa patrila
v tomto roku už 11. ročníku
Národného výstupu na Sitno.
Už tradične ho organizuje
Dom Matice slovenskej v Leviciach a miestne odbory v
Banskej Štiavnici a Štiavnických Baniach. Po predpoludňajšom spoločnom výstupe na
Sitno sa pri Počúvadlianskom
jazere potom vždy koná kultúrny program. „Slováci, objavte znova svornosť, nedajte
sa rozdeľovať, nech Matica
slovenská zjednocuje všetkých - toto je základná myšlienka kardinála Korca, pod
ktorou sa uskutočnil 15. júla
výstup na Sitno,“ informovala
nás predsedníčka Miestneho
odboru Matice slovenskej v
našej obci Mgr. Jolana Lenčéšová. Tohtoročné slávenie
Národného výstupu podporilo
niekoľko folklórnych telies a
skupín z rôznych kútov Slovenska. Stovkám účastníkov,
medzi ktorými boli aj členo-
via miestneho odboru Matice
slovenskej a sympatizanti
tohto podujatia z našej obce,
sa predstavili aj
Močenčania – niekoľkými piesňami
totiž obohatili program aj Močenskí
speváci. „Nás so
súborom našich
Močenských spevákov
pozvali
organizátori, pretože už raz sa im
predstavili. Takéto
vystúpenie je dosť ojedinelé,
pretože súbory sú väčšinou
zmiešané alebo ženské, takže
naši muži – speváci - mali
vynikajúci úspech,“ doplnila
Mgr. Lenčéšová. „Bolo to tam
veľmi dobré, škoda len, že
trochu pršalo, ale nálada bola
veľmi dobrá a priateľskí ľudia tam boli tak ako aj minulý
rok. Stretli sme sa tam ako
starí priatelia. Aj vystúpenie
nám vyšlo na jednotku,“ potvrdil vedúci skupiny Močen-
roku 11-člennej skupiny účastníkov vo veku od 16 do 46 rokov, poprial všetkým starosta
obce i predseda Slovenského
orla šťastnú cestu bez nehôd
a problémov. „Táto tradícia
sa dobre zakorenila v rôznych
oblastiach okolo Nitry. My,
ako Orol, robíme taký hviezdicový systém pelotónov. Jeden pelotón ide od Bánoviec
cez Hrušovany, ďalší pelotón
ide od Moraviec taký veľmi
silný a som veľmi rád, že aj
tu z Močenku ide pelotón cyklistov Slovenského orla a čo
je také veľavravné,
ide spred sochy sv.
Gorazda. Ja osobne
by som bol rád, keby
tento pelotón postupne silnel a silnel
a možnože by to mal
byť hlavný pelotón,“
myslí si predseda Slovenského
orla Ing. Jozef Gálik. Skupinu
cyklistov v typických žltých
orolských tričkách na ceste
do Nitry sprevádzal kvôli bezpečnosti aj príslušník obecnej
polície. Cesta do centra mesta
trvala močenskému pelotónu
približne hodinu. „Som rád,
že v našej obci sa darí rozvíjať
aktivity aj v súvislosti s oslavami sviatku svätých Cyrila
a Metoda. Teším sa hlavne
z tej skutočnosti, že do tejto
aktivity sa zapájajú aj mladí
ľudia z našej obce. Verím, že
v týchto aktivitách budú pokračovať a my z vedenia obce
budeme vytvárať také podmienky, aby sa všetky dobré aktivity mohli v našej obci rozvíjať,“ doplnil starosta obce
Ing. Marián Borza. Na Svä-
skí speváci Štefan Lenčéš. Po
programe si všetci účinkujúci
spoločne zaspievali slovenské
piesne. Spev a vynikajúca nálada prilákala aj množstvo návštevníkov podujatia, ktorí sa
k spevu postupne pridávali. O
naplnení myšlienky kardinála
Korca o svornosti a zjednotení
Slovákov sa tak v tejto chvíli
určite nedalo pochybovať.
Cyrilo-Metodská cyklopúť do Nitry
V deň sviatku sv. Cyrila
a Metoda – 5.júla sa už po
13. raz konala Orolská Cyrilo-Metodská púť do Nitry.
Záujemcovia z rôznych častí
Slovenska sa mohli pridať k
pútnikom pešo, na bicykloch
alebo autobusmi. Močenčania
sa v tomto roku zúčastnili organizovanej púte po tretíkrát
na bicykloch. Pred sochou sv.
Gorazda sa ráno zišli pútnici,
ktorí sa vybrali na približne
20 kilometrovú cestu do Nitry, kde sa po prvý raz konala sviatočná svätá omša
na Svätoplukovom námestí.
„Minulý rok ma zaujala táto
akcia, lebo boli aj kamaráti,
tak podľa toho som sa rozhodol, že pôjdem aj ja a baví
ma aj bicyklovanie, tak kvôli
tomu,“ povedal nám mladý
cyklista Peter Šimko. „Kamaráti ma nahovorili a bude
to podľa mňa zábava,“ pridal
sa aj Andrej Tóth. Účastníkov
cyklopúte v areáli obecného
úradu vítal starosta obce Ing.
Marián Borza spolu s predsedom kresťanskej, telovýchovnej a športovej organizácie
Slovenský orol Ing. Jozefom
Gálikom, ktorý cyklopúte organizuje už niekoľko rokov.
Po skompletizovaní, v tomto
toplukovom námestí sa naši
cyklisti stretli s ďalšími skupinami orolských cyklistov,
ktorí prišli z rôznych miest a
obcí, aby sa spoločne zúčastnili slávnostnej svätej omši.
Počas Cyrilo-metodskej národnej púte bol otvorený jubilejný Cyrilo-metodský rok.
11
Základná škola drží vysoký kredit
V piatok 29. júna symbolicky poslednýkrát v školskom roku 2011/2012 zazvonil zvonec aj v základnej škole v našej obci. Žiaci prichádzali na slávnostné
ukončenie školského roka s obalmi na
vysvedčenia a kvietkom alebo čokoládou pre triedneho učiteľa. Viac ako štyri
stovky žiakov si prišli prevziať v tento
deň hodnotenia svojej celoročnej práce
– vysvedčenia. Slávnostný nástup pri
príležitosti ukončenia školského roka otvorila zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.
Eva Čierniková. Školský rok krátko
zhodnotila riaditeľka školy Mgr. Gabriela Lovásová a žiakom i pedagógom sa
prihovoril aj starosta obce Ing. Marián
Borza. Žiakov, ktorí najlepšie reprezentovali školu v športových a vedomostných súťažiach, vedenie školy odmenilo
drobnými darčekmi a diplomami. „Keď
som ďakovala našim úspešným žiakom
za to, že tak krásne reprezentovali školu
v rozličných súťažiach a podávala som
ruku deviatakom, tak sa mi vtisli slzy do
očí. Tam som si uvedomila, aký je čas
veľmi rýchly. Všetkým veľmi pekne ďakujem, lebo oni nás učia byť hrdými na
to, že sme učitelia,“ povedala nám dojatá
riaditeľka školy Mgr. Gabriela Lovásová.
„Ja som rád, že naša škola drží vysoký
kredit, čo sa týka výsledkov vo vzdelávacom procese, ale aj v ostatných akti-
vitách. Chcem sa poďakovať všetkým
pedagógom a ostatným zamestnancom
školy, že takýmto spôsobom vedú toto
zariadenie, pripravujú našu mládež do
ďalšieho života a samozrejme, ďakujem
aj rodičom detí. Najväčšie poďakovanie
určite patrí deťom, ktoré pretavujú úsilie
rodičov a pedagógov do reálnej praxe,“
tešil sa z vynikajúcich výsledkov školy
aj starosta Ing. Borza. Po ukončení slávnostného nástupu sa už učitelia aj žiaci
odobrali do svojich tried, aby si prevzali
koncoročné vysvedčenia. Učitelia v triedach zhodnotili ich 10-mesačnú prácu,
niektorých pochválili, iných nabádali k
väčšej usilovnosti. „Toto je úžasná trieda,
veľmi dobrá, sú šikovní, sú tvoriví, chcú
sa učiť. Oni majú ešte takú detskosť,
získavanie vedomostí je pre nich hrou a
zaujímavosťou,“ chválila svojich žiakov
triedna 3.a Mgr. Eva Králiková. Väčšina
žiakov bola so svojím koncoročným
hodnotením spokojná, pretože pravdivo
odrážalo ich úsilie počas školského roka.
„Som spokojný, vydaril sa mi tento školský rok,“ konštatoval jednotkár Norbert
Benko. „Ja chcem poďakovať mojej pani
učiteľke, že ma učila, aby som sa slušne
chovala, aby som sa aj niečo naučila nové
a chcem jej poďakovať aj za vysvedčenie,
že ma tak dobre naučila - na jednotky,“
prekvapila nás svojím poďakovaním
triednej Terezka Sabová. „Zlepšil som
si vysvedčenie oproti 1. polroku a som
spokojný,“ stručne skonštatoval Timotej Kudlička. „So svojím vysvedčením
som spokojný, aj keď som si myslel, že
bude dvojka zo slovenčiny, ale netipoval
som dobre,“ netajil radosť zo známok na
koncoročnom vysvedčení Šimon Boháč.
„Ja sa chystám na budúci školský rok si
to zlepšiť na samé jednotky,“ zastrája
sa Adriana Mesárošová. „S vysvedčením som spokojná, myslela som, že tam
bude aj jedna dvojka, ale nie je, som
prekvapená,“ doplnila Laura Jedličková.
„Ja som spokojná s vysvedčením a na
prázdniny sa teším,“ ukončila debatu o
výsledkoch v škole Laura Lóžiová. Deti
sa po prevzatí vysvedčení tešili na voľné
dni plné slnka a sladkého ničnerobenia.
„Teším sa na dovolenku do Chorvátska
a na prázdniny ku bratrancovi,“ prezradil nám Boris. „Pôjdeme na plaváreň, k
ujovi, budeme sa kúpať,“ plánuje Veronika. „Teším sa na prázdniny, ale ešte
neviem, čo budem robiť,“ skonštatoval
Števko. Žiaci si od školských povinností
oddýchnu 65 dní, do školy opäť nastúpia
v pondelok 3. septembra.
Rozlúčková slávnosť v základnej škole
Posledný týždeň školského roka využili deviataci močenskej základnej školy
na rozlúčku so základnou školou. Priestory školského klubu zaujímavo vyzdobili a na slávnosť pozvali všetkých pedagógov, ktorí sa im venovali počas 9-tich
rokov školskej dochádzky. Rozlúčkovú
slávnosť otvorila zástupkyňa riaditeľky
školy Mgr. Eva Čierniková. Potom sa žiakom prihovorila riaditeľka školy Mgr.
Gabriela Lovásová a všetkým pedagógom sa za deväťročnú starostlivosť poďakovali aj zástupkyne oboch deviatackých tried. Žiaci si pre učiteľov a svojich
spolužiakov pripravili krátky kultúrny
program, na ktorom sa spoločne bavili.
Napriek dobrej zábave a tancu sa však
celým podujatím niesla aj nepatrná stopa
12
smútku z lúčenia so školou a dobrými
priateľmi. „Určite mi bude smutno, mám
tu skvelých spolužiakov, kopec kamarátov a teraz zase pôjdem do nového a
tam si budem musieť hľadať znova. Aj
učitelia sú tu v pohode, zase si zvykať
na niečo nové, ale tak nevadí, život ide
ďalej, tak to musí byť,“ skonštatovala
Karin Antošová. „Bude mi smutno za
kamarátmi, učiteľmi, za celou školou,“
pridal sa aj Róbert Vančo. „Teším sa
na nových kamarátov,“ bol zmierený s
odchodom Gabriel Lenčéš. „Bude mi
smutno, určite za učiteľmi, ale veľmi sa
ani neteším na strednú školu, lebo určite
tam bude viacej učenia a tu to bolo také
ľahšie,“ dodala Aneta Dičérová. S deviatakmi prežili triedne učiteľky Mgr. Eva
Lóžiová a Mgr. Jana Straňáková za ostatných päť rokov najrôznejšie situácie. Zažili spolu veľa pekných chvíľ, ale riešili
spolu aj nejeden problém. Navzájom sa
vedeli potešiť a podržať a aj preto sa im
lúčilo ťažko. „Panta rhei – všetko plynie, tak uplynulo vlastne 5 rokov môjho
triednictva s mojou triedou, ktorá bola
veľmi dobrá. Bola to super trieda, ktorú
tvorilo 22 šikovných mladých ľudí. Ja
im do budúceho života chcem popriať
hlavne zdravie, šťastie a veľa úspechov,“
zaželala svojim zverencom z 9.a triedna
učiteľka Mgr. Eva Lóžiová. „Bola to
moja prvá trieda, ktorú som dostala a
veľmi by som sa im chcela poďakovať,
pretože všetkých 22 deciek, ktoré som
mala, ma zaškolilo úplne geniálne. Tak,
ako som učila ja ich, tak učili aj ony mňa
a za to im patrí veľká vďaka,“ neskrývala dojatie nad odchodom svojich obľúbencov triedna Mgr. Jana Straňáková.
Zo základnej školy v tomto školskom
roku odchádza 44 deviatakov, ktorí v
septembri nastúpia do škôl, ktoré si vybrali. Svoju šikovnosť a múdrosť budú
teraz prezentovať tam, ale v srdciach
pedagógov močenskej základnej školy
na väčšinu z nich zostane pekná spomienka. „Boli to žiaci, ktorí dosahovali
výborné výsledky nielen v súťažiach, nielen v reprezentácii školy, ale vždy, keď
sme za nimi išli, že potrebujeme pomoc,
napríklad pri zbere papiera alebo pri
úprave areálu školy. Boli vždy ochotní
bez nejakého zbytočného ponúkania.
V celoštátnom testovaní deviatakov sa
zásluhou týchto detí naša škola dostala
medzi prvých 10% škôl na Slovensku,
čo sa týka kvality vyučovacieho procesu.
Ja zo srdca ďakujem týmto deťom za to,
čo urobili pod vedením svojich učiteľov,
vďaka výchove svojich rodičov a želám
im šťastné kroky na ich ceste životom.
Verím, že tak, ako sme boli my na nich
pyšní, tak budú na nich pyšní ich rodičia
pri maturite, pri promóciách a potom aj
pri tom, ako sa uplatnia v živote,“ nerada
sa lúčila so šikovnými žiakmi riaditeľka
školy Mgr. Gabriela Lovásová.
Deviataci sa v školskom klube zabávali
do neskorého večera. Na skutočnú rozlúčku so školou, učiteľmi a spolužiakmi
im do rozdávania vysvedčení zostalo potom už iba niekoľko hodín.
Rozlúčka s materskou školou
Tak ako sa školský rok skočil slávnostným nástupom a prevzatím vysvedčení
v základnej škole, slávnostnú rozlúčku
zorganizovali pre odchádzajúcich predškolákov aj v materskej škole. Na piatok
29. júna, kedy boli predškoláci poslednýkrát v škôlke, pozvali na svoju rozlúčku
s materskou školou aj rodičov a príbuzných. Žiakom v oboch predškolských
triedach sa prihovorila riaditeľka zariadenia Mgr. Soňa Hippová a deti rodičom
predviedli aj svoje tablá. „Je to také milé
rozlúčenie, naozaj vidíme, že tým deťom tu bolo dobre a tie ich emocionálne
prejavy sú vlastne pre nás takou spätnou
väzbou a možno do budúcna aj výzvou,
aby sme v tom pokračovali ďalej,“ povedala nám riaditeľka zariadenia Mgr. Soňa
Hippová. Potom už nasledovala najhlavnejšia časť podujatia – odovzdávanie
vysvedčení, ktoré si deti s papierovou
čiapkou na hlavách, podľa vzoru čiapky
z talára promujúcich, hrdo prevzali z rúk
svojich učiteliek. K programu patrilo aj
vystúpenie detí z oboch tried, ktoré si
pripravili na túto slávnosť. Už vtedy si
deti začali uvedomovať, že to sú ich posledné chvíle v škôlke a niektorí priznali,
že im bude smutno. „Nebude mi smutno,
lebo pani učiteľka Ľubka býva na dvojke
uličke a ja bývam na jednotke, tak ja ju
môžem navštíviť,“ vyriešila patovú situáciu Lucka Sýkorová. „Bude mi trošku
smutno,“ priznala Eliška Suchá. „Za pani
učiteľkami mi bude smutno,“ prezradila
Karinka Chudáčiková. „Bude mi smutno
aj za škôlkou, aj za pani učiteľkami,“
skonštatovala Radka Soroková. „Trošku
mi bude smutno za hračkami,“ myslí
si Dianka Lenčéšová. „Bolo tu veľmi
dobre,“ povzdychla si Kiara Grmanová.
Rovnako ako žiaci, uvedomovali si začiatok novej etapy v živote svojich detí aj
rodičia a starí rodičia, pre nich bol tento
program o to dojímavejší. „Veľmi sa mi
to páčilo, mám tu svojho vnúčika, ktorého zbožňujem, takže som bola veľmi
nadšená,“ nešetrila chválou Sabína Štítnická. „Rozlúčka bola veľmi zaujímavá,
veľmi pekná, decká sa na to pekne nachystali a mne sa to osobne veľmi páčilo,“ pochvaľoval si aj otec predškoláka
Jaroslav Kováč. „Bol veľmi krásny ten
program, veľmi dojímavý,“ tešila sa z
pekného popoludnia aj Eva Lovászová.
„Deti boli výborné, len škoda, že už mu-
síme opustiť tento ročník, čaká nás ďalší
ťažký rok,“ myslela aj na ďalší školský
rok mamička Zuzana Čviriková. Napriek lúčeniu si deti už robili plány do
budúcnosti a vstup do základnej školy
nikoho z nich nevystrašil. „Ja sa teším do
tej veľkej školy,“ povedala nám Natálka
Šikulová. „Teším sa, že sa budem učiť
matematiku,“ pridala sa Lucka Sýkorová. „Že sa budem učiť a budem čítať,“
pridal sa aj Samko Kaločaj. „Teším sa na
to, že pôjdem na gymnastiku,“ prezradila smelé plány Kiara Grmanová. „Že
sa budem učiť,“ povedala nám Radka
Soroková. „Že budeme mať novú pani
učiteľku,“ dodala Karinka Chudáčiková.
Iba to najlepšie popriala odchádzajúcim
žiakom aj riaditeľka zariadenia Mgr.
Soňa Hippová: „Aby im tá škola išla ako
po masle, aby sa stretali s čo najmenšími
problémami a ak prídu, tak aby tie problémy zvládali veľmi hravo, ľahko a samozrejme, s oporou svojich rodičov.“
Škôlkari sa už ako prváčikovia spoločne stretnú opäť 3. septembra, ale
vtedy to už bude na nádvorí základnej
školy, kde ich privítajú ich starší spolužiaci a nové triedne učiteľky.
13
GORAZDOV MOČENOK 2012
XX. jubilejný ročník
Celonárodného festivalu
kresťanského divadla
GORAZDOV MOČENOK
Dňa 26. júla sa otvoril
jubilejný 20. ročník
Rok 2012 je pre
Celonárodný festival
Gorazdov Močenok
jubilejným rokom,
pretože v čase od 26.
do 29. júla sa koná už
jeho 20. ročník. Na
slávnostnej nálade
mu pridáva aj fakt,
že Festival Gorazdov
Močenok je zaradený
do kultúrnych podujatí v rámci osláv
1150. výročia príchodu svätých Cyrila
a Metoda na územie Slovenska.
V našej obci sa opäť počas štyroch
programom nabitých dní festivalu
stretnú priaznivci kresťanského divadla
a kultúry, herci, divadelníci i nadšenci
festivalu. Organizátori pre nich pripravili zaujímavý a bohatý program zložený
nielen zo súťažných divadiel, ale aj zo
sprievodných akcií súvisiacich s tematikou a poslaním festivalu.
že aj v tomto roku táto tradícia zostala
zachovaná a teším sa hlavne z tej skutočnosti, že medzi pútnikov sa zapájajú
aj mladí ľudia, čo je zárukou toho, že
táto tradícia bude žiť aj v budúcnosti,“
doplnil starosta obce Ing. Marián Borza.
Predpoludním na Nitrianskom hrade
pútnici odovzdali festivalové posolstvo,
kyticu poľných kvetov z púte a pozdravy
účastníkov festivalu nitrianskemu sídelnému biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi. „Teším sa, že už 6. raz išla delegácia z Gorazdovho Močenku do Nitry.
Tam sa vyjadruje také duchovné puto
medzi týmito dvoma miestami a vlastne
týmito aktivitami vyjadrujeme to bohatstvo, ktoré kresťanstvo prináša aj v oblasti kultúry, takže prajem účastníkom
Gorazdovho Močenku, aby si prehĺbili
svoj vzťah k Bohu a cirkvi navzájom a
aby pobyt v Močenku bol obohacujúci a
potom, aby aj oni obohatili ďalších, na-
Prvý deň festivalu
sa začal požehnaním pútnikov,
ktorí sa stretli pred sochou sv. Gorazda,
aby spoločne po starej ceste do Nitry odniesli festivalové posolstvo a pozvanie
na podujatia nitrianskemu sídelnému
biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi.
Desiatke obetavých pútnikov odovzdal
pred odchodom starosta obce Marián
Borza posolstvo a poprial im šťastnú
cestu. Takisto správca farnosti vdp. Jozef Černák poprial všetkým príjemné
putovanie. Kaplán dp. Ján Vician púti
požehnal. „Je to púť, ktorá už má určitú
tradíciu a chce vyjadriť to prepojenie s
Gorazdovom a Močenkom nasmerované
priamo na Nitru, pretože Nitra bola centrom tých udalostí, ktoré si chceme pripomenúť. Chcem popriať pútnikom, aby sa
im na ceste dobre darilo a aby prežili radosť,“ poprial pútnikom správca farnosti
Močenok vdp. Jozef Černák. „Som rád,
14
jmä v tomto Cyrilo-metodskom jubilejnom roku, ktorý slávime,“ netajil radosť
z návštevy pútnikov Mons. Judák. Všetci
pútnici boli po ceste poľami príjemne
unavení a šťastní, že mohli tradičné festivalové posolstvo osobne odovzdať v
biskupskom úrade. Je to pre nich česť
a tešia sa z každej zvládnutej púte. „Ja
si to beriem za povinnosť a naberiem aj
veľa duchovných síl. Je to aj také povzbudenie a teraz zvlášť, keď je 1150.
výročie pozvania sv. Cyrila a Metoda na
Slovensko. Je to také zadosťučinenie,
že máme tú príležitosť aj tú česť prejsť
sa niekoľko pár kilometrov, ale keď sa
mám vyjadriť k tej ceste, tak teraz to
bola najťažšia cesta,“ povedal nám po
púti Štefan Bleho. „Ja som púť absolvovala druhý raz. Cesta bola možno náro-
čnejšia oproti minulému roku, lebo bolo
viacej napršané, ale som šťastná, že sme
prišli vlastne až priamo na hrad. Chcela
by som sa každý rok zúčastniť, ak sa to
bude organizovať, tak určite pôjdem,“
pridala sa s pozitívnymi zážitkami Zuzana Horváthová. „Už som bola po 6. raz
na tejto púti do Nitry z Močenku. Cesta
bola mokrá, dusno, ale zvládli sme ju
ako každý rok. Tešila som sa na to, že sa
môžem zúčastniť, pretože nás - pútnikov
z Močenku - prijal otec biskup,“ tešila sa
pútnička Mária Urbanová.
Program štvrtkového dopoludnia
v kultúrnom dome
pokračoval prvým súťažným
divadelným predstavením
Divákom a odbornej porote v zložení
– Dária Fojtíková Fehérová, ktorá bola v
tomto roku predsedníčkou poroty, Elena
Bakošová, Mišo Adamov Kováč a vdp.
Igor Hanko sa predstavil detský divadelný súbor Bosniačik z Tepličky nad
Váhom s hrou Marjana Lamovšeka Pozor, čas! „Mňa to veľmi oslovilo, takže
som sa musel aj ja zamyslieť, čo idem
teda vo svojom živote zmeniť – s tým časom. Pre mňa to bolo veľmi dotknuteľné,
super,“ bol predstavením nadšený brat
Lukáš Mikovíny. „Páčilo sa mi to, decká
boli hrozne zlaté. Je to fakt prínosné pre
tie deti, lebo naozaj sú za tými počítačmi
a ten individualizmus v tých rodinách sa
ukazuje ako veľmi škodlivý pre tie deti,“
pridala svoj názor diváčka Mária. Hra o
čase a pocite ľudí, že sa treba pretekať
s časom, ukazuje posolstvo dievčiny
Momo, že skutočne získaný čas je ten,
ktorý je darovaný. Hra je vlastne vyjadrením Ježišovho povzbudenia k bedlivosti. Deti sa snažili podať námet čo
najvernejšie a najzaujímavejšie. „Mne
sa hralo výborne, hral som zametača Pepiho a zároveň aj Majstra času. Viac sa
mi páčila postava Pepiho,“ povedal nám
po predstavení mladý herec Andrej Štefanov. „Celkom v pohode, hrala som dievčatko Momo, ktoré pomáhalo zachrániť
svojich priateľov,“ doplnila nádejná
herečka Barbora Beťárová. Spokojná s
výkonom svojich zverencov bola aj reži-
GORAZDOV MOČENOK 2012
sérka Cvetka Muzek, ktorá deti pripravovala: „Myslím, že táto hra môže osloviť
každého, lebo s tým časom každý deň
vlastne narábame, máme ho 24 hodín a
je veľmi dôležité, ako ho využijeme.“
Analyticko-kritická dielňa
Po prvom súťažnom divadelnom predstavení bola vo vestibule kultúrneho
domu slávnostne otvorená tvorivá analyticko-kritická dielňa, ktorú viedol Peter Weinciller. Účastníci sa v nej mohli
naučiť hodnotiť divadelné predstavenia
z pohľadu odborníkov. „Cieľom je, aby
nezostalo to hodnotenie predstavenia len
v rovine, že páčilo sa mi to, nepáčilo, ale
aby frekventanti vedeli pomenovať to,
prečo sa im to páčilo a čo bolo na tom
pozitívne, čo ich oslovilo, čo obohatilo
a prečo sa im to nepáčilo,“ ozrejmil
prácu v tvorivej dielni lektor Peter Weinciller. Lektor sa chce zamerať aj na to,
aby frekventanti poznatky z dielne dokázali preniesť do vlastnej tvorby alebo
divadla, aby sa neskôr dokázali vyhnúť
chybám v predstaveniach. „Podľa mňa
sa určite niečo naučíme, lebo keď sa
rozprávame o tom divadle, čo sa nám
páčilo, čo nepáčilo, potom proste dokážeme na to divadlo mať taký priamy a
dobrý názor,“ skonštatoval účastník dielne Tadeáš Bolo.
V druhom súťažnom divadle
sa predstavil takisto
detský divadelný súbor – tentoraz
to bol súbor Hviezdička zo Sniny
Hru Hraškuľča režírovala sestra Stellamaris a tvorila ju spoločne s kolektívom
súboru. V tomto roku sa režisérka Stellamaris zamerala na čoraz rozšírenejší celospoločenský problém šikanovania na
školách. Hra vznikla aj na základe osobných skúseností hercov. „Veľmi pekné,
milé, možno v dnešnej dobe treba na to
poukázať, že deti sú všelijaké a treba sa
doma nad tým naozaj zamyslieť a tie detičky tak trocha aj navádzať, aby jeden
druhému pomáhali,“ povedala nám svoj
názor na tému jedna z diváčok Alžbeta
Lenčéšová. „Práve preto sme sa rozhodli
pre tento námet, lebo je to veľmi aktuálne a deti z tohto súboru sa stretli aj v
škole so šikanou. Vnímajú aj to, že niektoré deti sú v škole šikanované. Zahrali
veľmi pekne, som spokojná, musím ich
pochváliť. Verím, že to zanechalo aj v
divákoch stopy, lebo bolo hrobové ticho,
čo ma naozaj tešilo, aj ja sama som bola
hlboko dojatá pri niektorých pasážach,“
pochválila prácu svojich mladých hercov
režisérka sestra Stellamaris. Malí herci
zo Sniny sa námetu, ktorý sami stvorili,
chopili s vervou a s radosťou. „Mne sa
dnes hralo veľmi výborne. Hrala som
postavu spolužiačky hlavnej hrdinky a ja
som bola tiež tá, čo ju šikanovala,“ povedala nám Eva Minčičová. „Je to vlastne
naša autorská hra, to sme vymysleli my
ako kolektív. Hralo sa mi tu fajn, bolo tu
fajn publikum,“ doplnila Evina herecká
kolegyňa Patrícia Gerbocová.
Vernisáž výstavy
„DUCHOVNÝ SVET
SLOVÁKOV V KANADE“
Popoludnie sa začalo v spoločenskej
sále obecného úradu vernisážou výstavy
Duchovný svet Slovákov v Kanade, ktorú
zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej v našej obci v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.
Výstava pozostávala z niekoľkých panelov s historickými fotografiami Slovákov,
ktorí aj napriek desiatkam rokov odlúčenia od vlasti stále udržiavajú slovenskú
reč alebo zvyky. „Veľmi si vážim tých,
ktorí si dokázali udržať jazyk. Bolo by
možno zaujímavé urobiť takú štatistiku,
že koľko sa ich vysťahovalo do Kanady
a vie po slovensky a drží si tú svoju reč
a je na to hrdých a koľko do Maďarska
a koľko ich tam ešte vie po slovensky,“
zamyslel sa počas vernisáže návštevník
Ernest Karlubík. „Je to jediná slovenská zahraničná enkláva, ktorá sa ocitla
prakticky na všetkých kontinentoch – v
Kanade, Amerike, Európe, Austrálii, dokonca aj v Afrike a prakticky 300 rokov
si udržiava slovenčinu, slovenské školy,
slovenský duchovný život a tak to podistým patrí aj do Močenka. Autor tejto
výstavy pán Ondrej Mihál, inak Slovák
z Vojvodiny, pozdravuje Močenok a teší
sa na najbližšie stretnutie,“ odovzdal
pozdravy Dr. Stanislav Bajaník, expert
Svetového združenia Slovákov v zahraničí.
Vernisáž výstavy obrazov
„Kresťanské dejiny Slovenska
v obrazoch“
Zároveň bola otvorená vernisáž výstavy obrazov predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča pod názvom Kresťanské dejiny Slovenska v obrazoch.
Výstava 25 obrazov – portrétov alebo
dejinných udalostí zobrazovala najvýznamnejších predstaviteľov Slovanov
a vládcov na našom území a udalostí,
ktoré sa podľa autora na tomto území
odohrali. „Som unesená touto výstavou,
pretože si myslím, že toto našim deťom
chýba, aby cez obrázky získali informácie potrebné k našim dejinám, pretože
deti naozaj majú rady obrazy a cez tieto
spoznajú dejiny Slovenska oveľa ľahším spôsobom, zábavnejším a určite pri
tých sprievodných textoch im napadne
preštudovať si viacej súvisiacich vecí s
históriou Slovenska,“ nadchýnala sa návštevníčka Miroslava Kozárová. „Je tu
fantastická atmosféra, jednak to aj vidieť
na očiach tu prítomných hostí, ktorí prišli na túto vernisáž. Samozrejme, Matica
slovenská vždy bola úzko spätá s našou
históriou,“ tešila sa z výstavy Mária Miháliková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre.
Olejomaľby Mariána Tkáča spolu s
popismi konkrétnych zobrazených osôb
a udalostí uvádzali návštevníkov vernisáže do celkového dejinného obrazu.
Všetky obrazy autor namaľoval v ostatných dvoch rokoch vo svojom voľnom
čase. „V istom zmysle je to relax, pretože
práca s ľuďmi je náročná a ťažká a keď
prídem domov, alebo mám voľný víkend,
tak si sadnem k maľovaciemu náčiniu.
Chcel by som vytvoriť obrázkové dejiny
Slovenska v takom mojom ponímaní,
lebo nie všetci naši vzdelaní historici súhlasia napríklad s tým, že Slováci sú tu
odjakživa, preto som aj namaľoval obraz
Kolíska v Tatrách, lebo tam pod Tatrami
vznikol náš život a tu sme od nepamäti,“
prezradil autor obrazov Marián Tkáč.
15
GORAZDOV MOČENOK 2012
Treťou vernisážou
bola výstava divadelných fotografií
„Spomienka na Filipa Lašuta“
Účastníkom vernisáže sa prihovoril
priateľ zosnulého fotografa Filipa Lašuta
Mišo Adamov Kováč, ktorý sa rozhovoril
o jeho tvorbe a láske k divadlu. Vo vestibule kultúrneho domu, kde bola výstava
prístupná až do konca festivalu, bola
nainštalovaná aj stála výstava fotografií
domáceho divadelného súboru rovnako
z dielne Filipa Lašuta, ktorá v tomto
prípade festivalovú výstavu vhodne doplnila. Jeho umelecké zábery kľúčových
scén divadelných hier poznajú všetci
účastníci festivalu. „Ja si myslím, že je
tu teraz s nami, že to všetko vníma, že
cíti to, že ho ľúbime, že nikdy neprestáva
byť s nami,“ povedala nám dojatá účastníčka vernisáže a priateľka zosnulého
autora fotografií Magda Pajanková.
20. ročník festivalu
Gorazdov Močenok
otvoril Mons. František Rábek
Po otvorení výstav nasledovalo slávnostné otvorenie festivalu. Všetkých
hostí a divadelníkov privítal na jubilejnom 20. ročníku starosta obce Ing.
Marián Borza. Sálu kultúrneho domu
zaplnili predstavitelia cirkevného života,
zástupcovia štátnej správy a samosprávy,
spoluorganizátori, sponzori, herci a nadšenci divadla. Prostredníctvom zostrihu
z 19-tich ročníkov festivalu sa prítomní
hostia mohli oboznámiť s jeho bohatou
históriou. Tým, ktorí sa pričinili o vznik
a rozvoj festivalu počas uplynulých rokov, odovzdal starosta obce pamätný list.
Následne 20. festival kresťanského divadla otvoril ordinár Ozbrojených síl a oz16
brojených zborov Slovenskej republiky
Mons. František Rábek. „Hovorí sa, že
nie je majster ten, kto začne, ale ten kto
dokončí. Samozrejme, tu nejde o dokončenie, ale o pokračovanie, pretože ten
festival má svoj zmysel, ak je každý rok.
Boli zrejme situácie, keď nebolo ľahké
niečo nové, niečo zaujímavé, hoci to má
100 alebo 200 rokov. Celková atmosféra
festivalu je už taká vzácna a vznešená,
že možno by ten záver júla ani nemohol
byť krajší, ako je,“ konštatovala predsedníčka Matice slovenskej v Močenku
Mgr. Jolana Lenčéšová.
Divadlo DOMINUS –
„KEĎ JUBILANT PLAČE“
pokračovať a preto chcem aj touto cestou
vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa pričinili
o to, že prekonali tie akoby mŕtve polohy,
keď to vyzeralo tak nie celkom nádejne
a dali do toho všetko úsilie, aby festival
pokračoval,“ povedal nám Mons. František Rábek. „Myslím, že históriu festivalu
pripomenul návštevníkom otvorenia ten
film, ktorý vytvorila Televízia Močenok.
Ten vlastne pripomenul tie prvé ročníky
a myslím si, že to bolo veľmi dobre spravené, že ľudia mali predstavu o celom
priebehu festivalu. Divadlá v podstate
vyšli z tej izolácie a ako tá práca pokračovala, aj tie predstavenia sa zlepšovali.
Veľmi rád spomínam na tie prvé roky,
kedy sa veľmi ochotne aj ľudia zapájali
do prípravy festivalu,“ zaspomínal jeden
zo zakladateľov podujatia Mgr. Peter Sýkora. „Gorazdov Močenok pokiaľ možno
navštívim každý rok aj so svojou manželkou. Máme k nemu zvláštny vzťah,
nielen cez otca biskupa Rábeka, ktorý je
odtiaľto rodák a náš dobrý priateľ, ale aj
z iniciatívy obce Močenok, pretože som
bol požiadaný o prácu - o kaplnku v časti
Gorazdov,“ tešil sa z jubilejného 20. ročníka autor návrhu kaplnky v Gorazdove,
architekt Ing. Arch. Stanislav Babčan.
„Ja si myslím, že sa to pekne rozvíjalo
od samého začiatku, najmä tá duchovná
oblasť a to boli veľké šance urobiť to na
istej úrovni a to sa aj podarilo,“ spokojne
skonštatoval prof. PhDr. Tibor Žilka,
DrSc. „Každý rok počas festivalu s radosťou zisťujeme, aké máme prekrásne
divadelné hry a aké vzácne sú predstavenia našich klasikov. Každý rok prichádza
Po slávnostnom otvorení nasledovalo
už tretie súťažné predstavenie z dielne
domáceho divadelného súboru Dominus
pod názvom Keď jubilant plače v réžii
Mgr. Art. Petra Weincillera. Úsmevnú
hru Ivana Stodolu odohrali močenskí
herci v premiére. „Myslím, že na tejto
premiére sa každý sústredil, ako len mohol. Obecenstvo komunikovalo aj počas predstavenia a pri tých jednotlivých
miestach, ktoré sa im zdali ako vtipné
zatlieskali, čo hercov vždy povzbudí,“
povedal nám predstaviteľ hlavného hrdinu Imrich Thúroczy. „Veľmi dobre
sa mi hralo a reakcie divákov, tak ako
vždy v Močenku, boli vynikajúci,“ pochvaľovala si herečka Mária Blehová.
„Toto predstavenie bolo veľmi náročné,
bola to pre mňa taká výzva, ale dúfam,
že divákom sa to páčilo,“ doplnil herec
Tomáš Danko, ktorý počas predstavenia
odohral niekoľko mužských hereckých
postáv. Hru Ivana Stodolu vybral pre
súbor režisér. Herci príležitosť využili a
divákom sa predstavili v hodinovej hre,
kde 6 hercov zahralo množstvo úloh.
„Uvidíme, čo nám publikum povie, ešte
budeme počúvať reakcie, lebo už vidím,
že sa tým zaoberáme trošku dlhšie a strácam odstup. Myslím, že herci sa snažili,
dali do toho maximum a musím povedať,
že to bola veľmi príjemná spolupráca a
že sa nám veľmi dobre spolupracovalo,
veci fungovali, herci chodili na skúšky
pripravení, skúšali sami, takže bolo to
perfektné,“ konštatoval po hre režisér
Peter Weinciller.
Festivalovú svätú omšu celebroval
Vdp. Igor Hanko
Po skončení tretieho súťažného divadelného predstavenia program pokračoval svätou omšou v Kostole sv. Klementa,
ktorú celebroval náš rodák vdp. Igor
GORAZDOV MOČENOK 2012
Hanko, správca farnosti Dolné Krškany.
Akosi samozrejme vdp. Hanko po svätej
omši hodnotil festival v čase jubilejného
20. ročníka: „V tom čase, keď začínal
festival, tak mne by ani na um neprišlo
premýšľať nad otázkou, že čo môže byť
o 20 rokov. Jednoducho začalo nové podujatie, ktoré bolo plné entuziazmu a postupne možno trošičku toho entuziazmu
upadlo, aj menej záujemcov z našej obce
sa do toho zapojilo takých úplne zaangažovaných, ale festival pokračoval ďalej a
jednoducho v každej päťročnici sa to trošičku tak inak menilo, vyvíjalo, že každé
obdobie má čosi, nejaký iný rozmer.“
Monografia Miša Kováča Adamova
Večerný program umocnilo uvedenie
monografie Miša Adamova Kováča na
knižný trh. Publikáciu o 15-tich ročníkoch Festivalu Gorazdov Močenok a
kresťanskom divadle na Slovensku pod
názvom Dozrievanie kresťanského divadla uviedol na trh lektor knihy prof.
PhDr. Tibor Žilka, DrSc.: „Je to veľmi
dôležitá publikácia, pretože mapuje termín kresťanského divadla vcelku. Ani by
som nepovedal len Močenok, lebo tých
prvých 50 strán je o kresťanskom divadle, o slovenskom kresťanskom divadle.“ Účastníci tohto slávnostného aktu
sa počas stretnutia s autorom dozvedeli
podrobnosti o jej vzniku a obsahu. Po
predstavení knihy sa rozprúdila beseda
o diele. Účastníci vyjadrili vďaku autorovi, že pre budúce generácie zachytil
dôležité momenty vývinu kresťanského
divadla. „Mne sa táto publikácia veľmi
páči, už som si ju prezrela a je skutočne
kvalitná a odzrkadľuje túžbu a snahu nás,
kresťanov, prispieť k evanjelizácii tohto
sveta a nášho slovenského národa práve
cez divadlo,“ tešila sa z novej knihy sestra Stellamaris. „Gorazdov Močenok
mi poskytol veľkú príležitosť, aby som
mohol poznať súbory celého Slovenska
a domýšľať ich, nielen hodnotiť, ale aj
domýšľať ich príspevky a zovšeobecňovať, takže nejde len o hodnotenia tých,
ktorí sa predstavili na Gorazdovom Močenku, ale aj o to, čo kresťanské divadlo
znamená vôbec,“ v stručnosti zhodnotil
svoju najnovšiu publikáciu autor Mišo
Adamov Kováč.
Divadelné predstavenie
– Neprebudený z Popradu
Františkáni z Bratislavy
a ich „Škriatok“
Posledným bodom vo štvrtkovom
programe festivalu bolo nesúťažné divadelné predstavenie divadelného súboru
Commedia z Popradu. Popradčania si
vybrali klasický námet od Martina Kukučína Neprebudený. Režisér Vladimír
Benko pracoval s osvedčeným hereckým
mužským triom, pre ktorý vypracoval
nové zaujímavé stvárnenie celého príbehu. „Veľmi sa mi to páčilo. Podľa mňa
to bolo veľmi pekné, jednoduché, čisté.
Tie kontrasty balónikov a čiernej a bielej, vynikajúce nápady s kľačadlami a
balónmi boli vynikajúce,“ pochvaľoval
si neskoré večerné predstavenie Tomáš
Pargáč. Hranie niekoľkých postáv naraz
– mužských i ženských a mimoriadne
jednoduché pomôcky na scéne, ktorými
herci dokážu vyjadriť všetko potrebné
– to bol základ hry, ktorý spolu s klasickou predlohou dokázali členovia Commedie pretaviť do zaujímavého stvárnenia. „Sú tam výstupy, na ktoré som bol
zvedavý, ako zarezonujú na festivale
kresťanského divadla. Pretože napríklad
výstupy so ženami, ktoré sa odohrávajú
v domácnosti, sme premiestnili do kostola. Zámerne sme tam nedávali ani kríž,
ani kňaza, aby každý pochopil, že to nie
je o tej viere, ale o tých ľuďoch, ktorí sa
stretnú v tom kostole a kujú tam pikle,“
uviedol nás do zákulisia vzniku hry herec Dušan Kubáň. „Po tejto postave som
túžil strašne dávno. Svojho času mi to
moja manželka Zuzka zasiala do hlavy
a odvtedy som rozmýšľal, ako by som
robil Neprebudeného ja. Milujem túto
postavu, lebo je absolútne čistá. Ten
Ondráš sa na nič nehrá, to čo počuje, to
považuje za pravdu, to čo vidí, považuje
za pravdu a jednoducho tak koná, takže
v podstate hrať túto postavu je pomerne
jednoduché,“ povedal nám po predstavení hlavný predstaviteľ Michal Novák.
Režisér Vladimír Benko si zaspomínal,
ako vlastne celý nápad o Neprebudenom
dostal reálnu podobu: „Ako sa hovorí v
umeleckom svete – prišla múza a kopla
ma. Napadli mi tieto balóny, tie balóny
plnené héliom som vymyslel, že to budú
vlastne husi a krajší symbol som si nevedel predstaviť a už som tejto myšlienke,
tomuto inscenačnému kľúču veril. Aj potom, keď sme to x-krát vyskúšali, som
vedel, že to musí mať úspech.“
Prvý deň festivalu sa skončil v neskorých večerných hodinách rozborom
predstavenia domáceho divadelného súboru.
Druhý deň festivalu kresťanského divadla odštartovalo súťažné Františkánske
ochotnícke divadlo Elzeár z Bratislavy,
ktoré porote a divákom ponúklo 90 minútovú ľudovú komédiu Ferka Urbánka
Škriatok v réžii Márie Kleinovej. “Boli
veľmi dobrí. Inak bolo to veľmi náročné,
ale sa mi to páčilo, mala som pekný zážitok,“ pochvaľovala si jedna z diváčok
Marta Hromádková. „No bola trochu
nuda, ale nezaspal som,“ skonštatoval po
predstavení Gabriel Leferovič. Známa
Urbánkova hra so spevmi zo začiatku
20. storočia poukazuje na poverčivosť,
závisť a túžbu po majetkoch na úkor
iných. Venuje sa však aj druhej stránke
– pokore, odpusteniu a milosrdenstvu,
ktoré dokážu takmer zázraky. „Tento súbor je vlastne veľmi mladý a to je jeho
druhá hra. Hru som si nenašla ja, ale ona
si našla mňa, pretože nebol to môj výber,
ja som bola oslovená podstatne neskôr,
kde som veľmi váhala, či vôbec túto hru
je možné hrať dnes,“ objasnila režisérka
Mária Kleinová. Napriek tomu, že súbor
existuje krátko a spoločne pracujú iba
niekoľko mesiacov, nemožno im uprieť
snahu podať pre radosť a spokojnosť divákov čo najlepší výkon. „My chceme
robiť všetko tak, ako to vieme najlepšie, ale to musí divák posúdiť a porota.
Je tu vynikajúca atmosféra a obecenstvo nás tiež milo prijalo,“ pochvaľovala si herečka Monika Olečková. „Je to
taká dosť ťažká rola, ale veľmi sa mi tu
dobre hralo. Je tu veľa priestoru a pekné
javisko a aj vy všetci ste nás tak pekne
prijali a obecenstvo bolo perfektné,“ pridala sa aj predstaviteľka hlavnej postavy
Zuzana Kramaričová. „Viac-menej sme
sa snažili trošku ten dej priblížiť aj do tej
dnešnej polohy. Nebolo to robené úplne
tak, aby to vyznievalo archaicky, takže
snažili sme sa skôr takým spôsobom aj
do toho vžívať,“ dodal herec Oliver Sitár.
Pytliakova žena
z Opatovej nad Váhom
Popoludní festival pokračoval ďalším
súťažným predstavením, zhodou okolností opäť na námet poviedky Ferka Urbánka- tentoraz to bola hra Pytliakova
žena. Hru pod režisérskym vedením
Romana Oravca naštudoval divadelný
súbor z Opatovej nad Váhom. Skúsenejší i menej skúsení herci odetí v dobových krojoch prišli pripravení podať
čo najlepšie výkony, čomu podriadili aj
všetky skúšky pred cestou do Močenku.
„Bol tam na začiatku trošku problém s
17
GORAZDOV MOČENOK 2012
tým plačom, lebo ja som dosť taký optimistický, veselý človek a asi mesiac
mi trvalo, kým som sa naučila tak realisticky plakať,“ zaspomínala s úsmevom
na nácviky herečka Romana Kopecká.
„Moji rodičia, hlavne mama chodila v
kroji, čiže mne je ten blízky. Tieto hry
v kroji sa mi strašne páčia a už niekoľko
ráz som hral v kroji,“ bol spokojný aj s
výberom kostýmov herec Ondrej Ďuriš.
Celé predstavenie, samozrejme, okrem
divákov pozorne sledovala aj festivalová
porota na čele s Dáriou Fojtíkovou Fehérovou a výkony svojich zverencov na
pódiu ocenila aj vedúca súboru Ľubica
Lišková, ktorá súbor na festival sprevádzala: „Oni sú úžasní ako vždy. Malé
chybičky, o ktorých vieme, tak tie budú
vždy, nikdy to nie je na 100%, ale tešíme
sa, je to fakt super. A prečo výber takejto
hry? No, chceme niečo také tradičné,
niečo ľudové, zachovanie tej kultúry a
zároveň, aby to nieslo nejaké posolstvo
pre budúce generácie.“
obradné relikvie alebo sochy, ktoré majú
súvislosť s touto tematikou.
Multimediálna výstava filatelistov
preto prišiel i keď tieto veci ešte nie sú
známe, určite sa dozvieme niečo nové
a na to sa tešíme. Samozrejme, budem
chcieť potom aj mojim ďalším vnukom
odovzdávať tie poznatky, ktoré tu získam,“ tešil sa na prednášku o výskume
Július Kolenčík. Záujemcov o túto oblasť na mieste výskumu privítal archeológ Dr. Karol Prášek, ktorý výskum realizuje. Podrobne návštevníkom vysvetlil
postup prác aj zistené fakty.
Neskôr popoludní patril program veľkej filatelistickej výstave spojenej s multimediálnou výstavou na počesť príchodu
svätých Cyrila a Metoda na naše územie.
Zároveň bola uvedená príležitostná poštová pečiatka s názvom „20 ročníkov Festivalu Gorazdov Močenok“, kvôli ktorej
si v spoločenskej sále obecného úradu
Archeologická prednáška
na Kalvárii
Približne v tom istom čase ako sa konal popoludňajší program v kultúrnom
dome a spoločenskej sále, bol verejnosti
prístupný aj areál Kalvárie, v ktorom sa
koná archeologický výskum. „Každý,
kto býva v Močenku a hovorí si, že je
Močenčan, by sa mal zaujímať o svoju
históriu, o svoju rodnú obec. Ja som sem
ŠOK zo Šale šokoval...
zriadila príležitostnú poštovú priehradku
Slovenská pošta. „20. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla
Gorazdov Močenok sme prišli pozdraviť
ako močenskí filatelisti, tak ako po iné
roky filatelistickou výstavou, tento rok v
ústrety Veľkému jubileu, presnejšie - S
blahoslaveným Jánom Pavlom II., čiže k
1150. výročiu príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na naše územie,“
povedal nám predseda Klubu filatelistov
52-46 Jozef Kútny. Výstava sa skladala z
troch častí bohatých na vystavované exponáty. Prvou bola príležitostná poštová
pečiatka „Kristus, jediná nádej sveta“.
Druhú časť výstavy tvorili príležitostné
lístky a poštové pečiatky, ktoré boli za
20 rokov trvania festivalu vydané. Tretia časť výstavy zastrešovala naše kresťanské korene od rímskych čias. Boli tu
vystavené najrôznejšie obrazy, plastiky,
18
Podvečer už v kinosále kultúrneho
domu patril divadelnému súboru ŠOK zo
Šale, ktorý v réžii Vala Kozaňáka prezentoval hru Pavla Kohouta Kyanid o piatej.
Ide o komornú hru o osudovom stretnutí
dvoch žien – kresťanky a židovky. Hrou
sa intenzívne nesie téma holokaustu, netolerancie, predsudkov, ale i pokánia a
odpustenia. „Zdalo sa mi to veľmi pôsobivé, tá tematika o nenávisti, o odpustení, náboženstvách sa mi veľmi páčila.
Bola to veľká výzva pre mňa a samotná
realizácia tohto predstavenia trvala 3
roky, ale nemyslím tým, že sme nacvičovali 3 roky, ale až po troch rokoch sme
sa nakoniec k tomu dostali a urobili sme
toto predstavenie. Medzitým sme robili
ešte iné, ale tak v hlave, vnútorne sme
sa vysporiadavali s tou tematikou,“ povedal nám režisér hry Valo Kozaňák. Na
javisku v Močenku pred porotou a publikom excelovali herečky Alena Demková
a Ľudmila Iványiová, ktoré rozohrali
rafinovanú hru na city, presvedčenie a
zmysel pre spravodlivosť divákov. „Táto
úloha je naozaj veľmi ťažká a vyžaduje
si úplné sústredenie, ale stačí myslieť
len na to, že som spisovateľka, ktorá
možno ukradla alebo neukradla nejaký
text, trošku sa do toho vžiť a možnože
to ide. Neviem, či to bolo navonok tak
prijaté, že to všetci pochopili, ale myslím si, že áno, lebo obecenstvo bolo
nesmierne vnímavé, bolo tu tichučko a
dobrá atmosféra ako vždy v Močenku
a na javisku. Ešte to chcem povedať, že
to javisko je fantastické, že sa tu dobre
hrá,“ pochvaľovala si hlavná predstaviteľka Alena Demková. „My sme túto
hru pomerne dosť dlho študovali, analyzovali, prekladali, veľa sme sa o nej
bavili, takže sme sa ju snažili predtým,
než sme vôbec vyliezli na javisko, najprv
nejakým spôsobom pochopiť a uchopiť,
takže už potom na javisku sme vedeli, o
čom hráme,“ dodala Ľudmila Iványiová.
Diváci za predvedené herecké výkony
odmenili herečky búrlivým dlhotrvajúcim potleskom. Po prvý raz v tomto roku
sa divákom hra tak páčila, že neváhali
vyjadriť svoje pocity potleskom postojačky. „Predstavenie bolo fajn, páčilo
sa mi všetko, hlavne tie zvukové efekty,
svetelné efekty. Bolo to výborné,“ povedal nám mladý divák Marek. „Každý
človek má svoju identitu, každý človek
má svoju hrdosť aj ľudskosť a tú by si
mal zachovať. Takže aby sa v budúcnosti
niečo takéto nevyskytovalo, myslím si,
že by sme na to nemali zabudnúť,“ skonštatoval Jozef Šuvada.
Sv. omšu celebroval
Mons. Viliam Judák
Piatkový program festivalu pokračoval vo farskom Kostole sv. Klementa
večernou sv. omšou, ktorú celebroval
nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam
Judák. Otca biskupa privítal správca farnosti Močenok vdp. Jozef Černák. Svätú
omšu spevom spestril domáci ženský
spevácky zbor Cantica. Otec biskup sa
vo svojej homílii venoval najmä odkazu
sv. Gorazda v prepojení so súčasnosťou a sláveniu Cyrilo-metodského roka.
V závere svätej omše Mons. Judákovi
starosta obce Močenok Marián Borza
odovzdal ocenenie za prínos pri rozvíjaní Festivalu Gorazdov Močenok. Otec
biskup netajil radosť z toho, že jedinečné
podujatie, akým Festival Gorazdov Močenok nepochybne je, pretrvalo už dve
GORAZDOV MOČENOK 2012
desiatky rokov: „Tešili sme sa z týchto
aktivít všetci, ale ako pribúdali roky, tak
bolo treba k tomu aj veľa vytrvalosti, ale
je to naozaj taký Boží zázrak, že mnohé
takéto diela podobné zanikli, ale Gorazdov Močenok si uchoval túto kontinuitu
a myslím, že to vidieť aj na kvalite.“
ako sme postupom cvičili tie generálky a
všetko okolo toho, tak nejako sme sa do
toho vžívali,“ priznal hlavný hrdina hry
Matej Krátky, že nehral v predstavení
celkom sám seba.
Mladí Partizánčania
- „Postavený na skale“
Poslednou akciou piatkového bohatého
programu bol gospelový koncert skupiny
Kapucíni and Stanley, ktorí sa predstavili
so svojím repertoárom na pódiu v areáli
obecného úradu. Gospelová hudba pritiahla desiatky fanúšikov z radov účastníkov festivalu aj domácich. „Mne sa Kapucíni veľmi páčia, ja ich počúvam už
dlhé roky,“ netajila radosť z koncertu Zuzana Vörösová. „Poznám ich a páčia sa
mi,“ pridala sa Mária Budzáková. „Bola
som tu len na chvíľku a bolo to úžasné,
aj by som si to zopakovala, škoda, že to
už končí,“ ľutovala, že je už koniec koncertu Barbora Pišťáková. „Kapucíni boli
fantastickí, veľmi sa mi páčili, verím, že
aj všetkým ľuďom, ktorí tu boli,“ doplnil
Tomáš Danko. Kapucíni sa nezúčastnili
koncertu v našej obci prvý raz, účastníci
festivalu si ich hudbu mohli užiť aj počas uplynulých ročníkov. „To, že sme
tu znovu, svedčí o tom, že sem chodíme
radi – kvôli atmosfére, kvôli výbornému
ozvučeniu a hrá sa nám spolu dobre,“
povedal nám po koncerte kapucín brat
Norbert. „Hralo sa nám veľmi dobre,“
potvrdil aj líder skupiny brat Ondrej. „Ja
mám hlavne fantastické pocity z ľudí,
ktorých som tu stretol, som rád, že sme
tu mohli byť,“ dodal Stanley.
Po svätej omši sa účastníci festivalu
opäť vrátili do kultúrneho domu, aby si
pozreli posledné piatkové súťažné predstavenie divadelného súboru Domka z
Partizánskeho. Mladí Partizánčania si
pre porotu i divákov pripravili dynamické, mladé a odvážne divadelné predstavenie, ktoré na základe scenára Veroniky Ďurčekovej, Michaely Mažgutovej
a Miroslava Perniša zrežíroval Lukáš
Števík. „Ja som si zobral na starosť réžiu a živú hudbu mal na starosti salezián
Róbert Flamík, ktorý si zobral pod patronát svojich hudobníkov, s ktorými to
celé nacvičili, čiže hudba je autorská,“
doplnil informáciu režisér Lukáš Števík.
Partizánčanom sa na pódium zmestili
hudobníci, množstvo svetelnej techniky,
kulisy i 17 hercov, ktorí sa snažili vydať
zo seba maximum. „Je to veľmi náročné
zladiť sa, je to veľa ľudí, ale prevládlo
to, že je tam tá živá emócia, že to, ako sa
tí hudobníci cítia, tak to aj zahrajú a išli
sme do toho, lebo tých mladých máme
naozaj talentovaných,“ potvrdil Miroslav Perniš. „Mne sa to páčilo. Doobeda
som videla Škriatka, myslím si, že toto
bolo lepšie ako Škriatok,“ povedala nám
po predstavení Oľga Karlubíková. „Mne
osobne sa to veľmi páčilo, bola tam aj
hlboká myšlienka, bolo to také iné - hudobná aj tanečná stránka, takže mne sa to
naozaj veľmi páčilo,“ pridal sa s pochvalou predstavenia Erik Vörös. „Veľmi sa
mi páčilo toto divadlo mladých, pretože
využili aktuálnu tému a bolo to o to krajšie, že využili aj prvky modernej hudby,“
doplnila Lucia Dičérová. Hlavné postavy v hre tvorila dvojica mladých ľudí
– Alica a Manuel, ktorí si vyskúšajú bezstarostný život bez akýchkoľvek hodnôt,
aby zistili, že k životu je potrebná stabilita, rodina, priateľstvo, práca i zázemie.
„Čo sa týka mojej postavy, od začiatku
až do konca som sa s ňou neuveriteľne
zladila, vžila som sa do nej, pretože v
podstate sčasti to hovorí aj o mojom živote. Keď sme hrali, tak občas som sa
stihla pozrieť do očí niektorého z divákov a videla som, že sa usmieva, tak to
dokáže nakopnúť toho herca, keď vidí,
že to, čo on hrá, že sa to páči,“ tešila sa
z priazne divákov hlavná predstaviteľka
Silvia Ďurinová. „Zo začiatku mi to išlo
tak ťažšie, to sa dalo aj čakať, ale tak,
Kapucíni excelovali
Dvojhodinový gospelový koncert sa
skončil úderom polnoci a tým symbolicky aj program druhého dňa festivalu.
Náš a v nás Ján Pavol II.
Tretí slnečný festivalový deň sa začal v
sobotu predpoludním súťažným divadelným predstavením Znievskeho rado(sť)dajného divadla z Kláštora pod Znievom.
Znievsky divadelný súbor si vybral hru
Miša Adamova Kováča pod názvom Náš
a v nás Ján Pavol II. Hra bola rozdelená
na dve časti – v prvej Znievčania predstavili pápeža Jána Pavla II. ako chlapca a v
druhej časti, keď už bol pápežom sa dej
odohrával v rodine veriacich. Časovo bol
dej v druhej časti situovaný do 80.-tych
a 90.-tych rokov minulého storočia. „Zo
začiatku to bolo ťažšie, ale sme to tak
dlhšie cvičili, aj viackrát sa to hralo, už
to potom išlo. Keď môžete hrať sv. Otca,
je to také duchovné,“ povedal nám predstaviteľ mladého Karola Wojtylu Martin
Jánošík. „Ako divadelný súbor sme skúšali aj trošičku iné žánre nacvičovať a
toto bola náhoda na základe žiadosti pána
farára Hýrošša z Kláštora pod Znievom.
Bolo to také osvieženie a zišli sme sa tu
aj noví, aj starí herci,“ pochvaľovala si
dobrý nápad predstaviteľka hlavnej postavy v hre Monika Schumichrastová.
Divadelníci z Kláštora pod Znievom sa
na Gorazdovom Močenku predstavili
po prvý raz, na divadelných doskách
však nie sú nováčikmi a majú za sebou
roky divadelných skúseností. Aj s hrou,
s ktorou sa prezentovali na festivale, sa
predstavili už na niekoľkých miestach.
„Prvú časť hry sme nacvičovali asi mesiac s deťmi a na druhú časť s dospelými
som mal iba dva týždne. V živote by som
nepovedal, že to dokážeme zvládnuť, ale
zvládli sme to a potom sme mali rok na
to, aby sme to ešte nejako vyšperkovali,
i keď občas sa niečo podarí, občas nie,
celkovo som spokojný,“ prezradil režisér
znievskeho divadla Igor Mikula.
Ľuďom nevyhovieš ...
Posledné súťažné divadlo ponúkli porote a divákom deti z divadelného súboru
Gašparko z Lendaku. Súbor naštudoval
na motívy ľudovej rozprávky hru s názvom Ľuďom nevyhovieš. Réžie sa ako
tradične ujala Mária Budzáková, ktorú
deti zo súboru poznajú aj zo školy, kde
je zástupkyňou. „Pani zástupkyňa, ona
je akoby základ a my sme to potom
trošku dotvarovali. Na našich nácvikoch
to vyzerá výborne, je sranda, človek sa
uvoľní, s kamarátmi spolu vymýšľame
rôzne nápady,“ prezradil informácie zo
zákulisia tvorby predstavenia v Lendaku
František Gallik. Dej hry sa odohráva na
Slovensku, najmä v Lendaku a hovorí o
putovaní otca so synom, ktorí brázdia
slovenské obce a mestá na ťave. Množstvo humorných scén a vtipných dialógov vyzdvihlo základnú myšlienku, že
sa máme vždy v prvom rade spoliehať
na vlastný rozum a úsudok. Deti počas
20-tich minút pobavili divákov v sále.
„Snažili sa, ale ono je to tak, keď je to na
súťaži, je to zväzujúce, je to iné. Keď je
to spontánne - pre nejakú školu alebo len
tak pre radosť, tak je to zase iné. Dnes to
bolo pekné, čisté,“ pochválila mladých
hercov režisérka Mária Budzáková.
19
GORAZDOV MOČENOK 2012
Šiesty ročník
po stopách Sedempočetníkov
Sobotňajší program ďalej pokračoval 6. ročníkom cyklopúte po stopách
Sedempočetníkov z Močenku do Nitry
a potom do Gorazdova. Pútnikov pred
sochou sv. Gorazda privítal starosta obce
Ing. Marián Borza spolu s predsedom
Slovenského orla Ing. Jozefom Gálikom.
„Tento rok je to už 6. ročník, je teplo a je
trochu slabší, čo sa týka účasti. Možno to
je preto, že sa nadýchli a budúci rok bude
siedmy ročník Sedempočetníkov. Pevne
verím, že pán minister nás podporí a bude
kvapila divákov tým, že herec už vlastne
hral, keď vošli do sály. Príbeh fiktívneho
dramatika, ktorý prežíva osudy svojich
postáv sa začal rozvíjať okamžite, ako sa
diváci v sále usadili. „K tomuto predstaveniu prišlo na návrh samej autorky a režisérky Kataríny Mišíkovej. Po prvýkrát
sa na javisku objavujem v monodráme.
Neviem si ešte predstaviť do budúcna, či
to budem robiť, je to náročné, zvlášť keď
nehrám jednu postavu, ale štyri. Bolo mi
potešením, že Katka si spomenula na
mňa a mňa videla v tejto úlohe,“ prezradil, ako sa dostal k úlohe, Ján Kmeťko
z divadelného súboru Janka Čemana z
Pivnice.
VYHODNOTENIE
Gorazdovho Močenka
nás 49, teda 7x7,“ plánoval s úsmevom
predseda Slovenského orla Ing. Jozef
Gálik. Po prvý raz sa k cyklistom na púť
cez Nitru pridali aj traja mladí Močenčania. Symbolická šestica tak po šiesty raz
odštartovala spred sochy sv. Gorazda.
„Cyklopúť pre mňa znamená veľa, čo
sa týka duchovného tak aj športového,
aj toho nášho zdravíčka, ktoré si troška
potvrdíme. A chvála Bohu, vládzem aj
v mojom veku. Kondičku mám troška
slabšiu tento rok, po minulé roky bola
lepšia, ale dúfam, že to celé zvládnem,“
povedal nám už tradičný účastník cyklopútí Milan Bagin. „Chcel som ísť preto,
aby som si trošku zatrénoval a chcel som
si preveriť svoje sily,“ povedal mladý
účastník cyklopúte z našej obce Andrej
Révay. „Trošku aj z toho duchovna, aj
ma baví cyklistika, takže v podstate to
spojíme jedno s druhým,“ konštatoval
cyklista zo Šurian Radovan Rak.
Srbskí Slováci
účinkovali na festivale
Popoludnie v kultúrnom dome patrilo
hosťom zo Srbska. Slováci žijúci v Srbskej Pivnici sa prišli návštevníkom festivalu predstaviť s nesúťažným divadlom
pod názvom To nenapíšeš! Hru napísala
i režírovala Katarína Mišíková: „Toto
predstavenie je veľmi náročné tým, že je
to malá javisková forma. Deje sa to na
javisku, herec vytvára interakciu – zostupuje z toho javiska, tým to je náročnejšie. Prvýkrát sa stalo, že nám spadla
scéna, ale myslím, že Janko Kmeťko
to zvládol a dokázal sa s tým vyhrať a
nakoniec aj pokračovať v hraní.“ Zaujímavá komicko-tragická monodráma pre20
Bezprostredne po skončení srbského
predstavenia bol 20. ročník Festivalu
kresťanského divadla Gorazdov Močenok slávnostne vyhodnotený. Predsedníčka poroty Dária Fojtíková Fehérová
oboznámila návštevníkov podujatia s
celkovým hodnotením tohtoročných
divadiel odohraných v súťažnej časti
festivalu. Následne moderátorka podujatia Mária Vörösová vyhlásila výsledky
súťažnej časti. Ocenenia súborom odovzdali: predsedníčka odbornej poroty
Dária Fojtíková Fehérová, riaditeľ Občianskeho združenia Krediv Jozef Šuvada,
predsedníčka Miestneho odboru Matice
slovenskej Jolana Lenčéšová a starosta
obce Marián Borza.
Individuálne ocenenie
v tomto roku získal Tomáš Danko za
stvárnenie troch postáv v inscenácii Keď
jubilant plače a Robert Flamik a kolektív za autorskú hudbu k inscenácii Postavený na skale.
Porota 20. ročníka Celonárodného
festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2012 sa rozhodla udeliť
diplomy za účasť:
- Františkánskemu ochotníckemu divadlu Elzeár Bratislava za inscenáciu hry
Škriatok,
- Divadelnému súboru Domka Partizánske za inscenáciu Postavený na skale,
- Detskému divadelnému súboru Gašparko Lendak za inscenáciu Ľuďom
nevyhovieš
- Cenu za výtvarné spracovanie hry Pozor, čas! získal detský divadelný súbor
Bosniačik z Tepličky nad Váhom
- Znievske rado(sť)dajné divadlo získalo
ocenenie za uchovávanie odkazu blahoslaveného Jána Pavla II. v inscenácii
Náš a v nás Ján Pavol II.
- Divadelný súbor Opatová nad Váhom
bol ocenený za morálny odkaz v inscenácii Pytliakova žena
- 3. miesto získal v tomto ročníku detský
divadelný súbor Hviezdička zo Sniny
za inscenáciu Hraškuľča. „Som veľmi
spokojná, tento ročník je taký jubilujúci a pre nás to bolo krásnym ocenením, pretože my sme na krajskej súťaži
nepostúpili, ale dali sme si tú námahu
a znova sme si sadli s deťmi a začali
sme tvoriť a dotvárať celú hru. Naozaj
Pán Boh nám pomohol, že sme to dotvorili do takej podoby, že sme získali
3. miesto, takže pre nás je to obrovská
radosť,“ povedala nám po vyhlásení
výsledkov režisérka Hviezdiška sr.
Stellamaris.
- Na 2. mieste sa umiestnil divadelný
súbor Dominus Močenok za inscenáciu Keď jubilant plače. „Som veľmi
milo prekvapený, že sme dostali ako
súbor ocenenie za 2. miesto na tomto
festivale. Verím tomu, že sa to divákom veľmi páčilo a je to pre nás takou
satisfakciou za to, že sme do toho dali
veľa práce a úsilia. Zároveň chcem ešte
poďakovať divákom aj porote za moje
individuálne ocenenie, za to, že som
hral 3 postavy, čo mi dalo veľmi veľa
do môjho budúceho hereckého pôsobenia,“ netajil radosť nad cenami člen
divadla Dominus Tomáš Danko.
- Hlavnú cenu jubilejného 20. ročníka
Gorazdovho Močenka porota udelila
divadelnému súboru Šok zo Šale za
inscenáciu Kyanid o piatej. „My sme
nesmierne vďační za to, že sme vôbec
mohli prísť na tento festival. Táto cena
je pre nás strašne veľkým ocenením a
veľmi veľkou výzvou. Chceme sa poďakovať aj organizátorom a všetkým
kamarátom a známym divadelníkom,
nielen z Močenku, ale aj z celého Slovenska, ktorí nás poctili po predstavení
krásnym potleskom. Máme nesmiernu
radosť,“ tešila sa Alena Demková z divadelného súboru ŠOK z víťazstva.
GORAZDOV MOČENOK 2012
Porotcovia v tomto roku hodnotili 9
divadelných predstavení. Sú opakovane
už niekoľko rokov členmi festivalovej
poroty, takže dokážu objektívne zhodnotiť smerovanie a úroveň kresťanského
divadla na Slovensku aj porovnať jednotlivé ročníky festivalu. „Tento ročník
nesie na sebe v úvodzovkách kríž toho,
že je to jubileum, takže je na organizátoroch aj na prichádzajúcich divadlách
veľká zodpovednosť. Myslím, že túto
zodpovednosť prijali všetci naozaj zodpovedne a podarilo sa vytvoriť veľmi
intenzívny ročník. Musím povedať aj
kvalitatívne – čo sa týka predstavení,
pretože tie výkony boli väčšinou veľmi
herecky vyrovnané. Boli tu pekné režijné
interpretácie veľmi vážnych a dôležitých
tém - historických, aj súčasných. Napríklad, čo sa týka aj detí, ako je šikana v
triede, čo bolo priam šokujúce vidieť
na javisku. Keby som mala porovnávať
s minulými ročníkmi, myslím si, že v
tomto ročníku (tento trend pokračuje už
taký druhý, tretí rok) znova vidím smerovanie kresťanského divadla niekam
vyššie, nielen čo sa týka šírenia myšlienok kresťanstva, ale aj formy. Myslím,
že úroveň divadelných predstavení stúpa
po istých rokoch beznádeje a stagnácie,
ktorú sme tu pozorovali možno pred piatimi-šiestimi rokmi. Znova sa objavujú
nové súbory s chuťou ďalej tvoriť, pracovať a rozvíjať sa,“ zhodnotila stručne
súťažnú časť podujatia predsedníčka poroty Dária Fojtíková Fehérová.
Vo svojej homílii hovoril o obetavosti a
láske k blížnym. „Myslím si, že je veľmi
dôležité robiť takéto podujatia, pretože
tieto podujatia tvoria aj akúsi kreativitu
ľudí a myslím si, že dnešná doba nie je
o nič ťažšia, ako bola doba predtým, že
človek zostáva taký istý a má stále tie
isté potreby,“ konštatoval výpomocný
duchovný vo farnosti Cabaj-Čápor vdp.
Štefan Bebjak. Po svätej omši bol ešte
v Gorazdove pripravený Gorazdovský
dvor – okrem divadla návštevníkom zahrali aj mladí nadaní hudobníci a ukončili
tak tretí festivalový deň bohatým programom.
Cyklotrasa z Močenku cez Pereš
do Gorazdova
Nedeľná svätá omša vysielaná
v Slovenskej televízii
V podvečer starosta obce Marián
Borza odprevadil na cyklotrasu pre nenáročných z Močenku do Gorazdova cez
Pereš cyklistov, ktorí sa vybrali na bicykloch na svätú omšu.
Tretí festivalový deň vyvrcholil v Gorazdove, kde sa konala svätá omša, ktorej sa zúčastnili stovky veriacich. Boli
medzi nimi aj účastníci oboch cyklopútí,
ktorí bezpečne dorazili do Gorazdova.
Napriek hrozivým predpovediam meteorológov o prívalových dažďoch bolo
ráno posledného festivalového dňa jubilejného 20. ročníka Gorazdovho Mo-
Svätú omšu celebroval
vdp. Štefan Bebjak
, výpomocný duchovný
vo farnosti Cabaj-Čápor
čenka zaliate slnkom. Už tradične festival
vrcholil v Gorazdove slávnostnou svätou
omšou, ktorú celebroval náš rodák, otec
biskup Mons. František Rábek, ordinár
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky. Slávnostnú svätú
omšu aj v tomto roku v priamom prenose
vysielala Slovenská televízia. Liturgiou
hudobne sprevádzal Ženský spevácky
zbor Cantica z našej obce a dychová
hudba Močenská kapela. Mons. František Rábek sa vo svojej homílii venoval
historickým súvislostiam príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, ich
pôsobeniu a boju za rozvoj kresťanstva.
Nevynechal, samozrejme, ani nezastupiteľnú úlohu ich žiaka, svätého Gorazda,
nášho rodáka a Metodovho nástupcu,
ktorého odkaz v nás rezonuje dodnes a
odzrkadľuje sa aj v organizovaní Festivalu kresťanského divadla Gorazdov
Močenok. „Ja by som chcel podčiarknuť
skutočnosť, že 20 rokov sa tieto festivaly
organizujú a treba za tým vnímať množstvo vytrvalosti a práce ľudí, od ktorých
to závisí. Veľmi rád by som sa im poďa-
koval, chcel by som ich aj povzbudiť a aj
samozrejme, ďalších, aby pokračovali v
tomto diele, aby sa mohlo rozvíjať, kvalitatívne aj kvantitatívne. Z toho potom
vyplýva samozrejme, aj obohacovanie
samotných Močenčanov, masmédií aj širokého prostredia. Vďaka za vytrvalosť
20 rokov a nech to je povzbudením pre
ďalšie desaťročie,“ poďakoval sa Mons.
František Rábek všetkým, ktorí za 20 rokov tvorili festival.
Nedeľné sprievodné akcie
Po svätej omši sa v rámci Gorazdovského dvora mohli návštevníci potešiť
ešte pohľadom na zručné prsty ľudových remeselníkov a umelcov, ktorí tu
vystavovali svoje výrobky. Záujemcovia
o starú slovanskú kuchyňu sa dokonca
mohli pokochať pohľadom na výrobu
tradičných jedál. Podujatie obohatilo aj
vystúpenie hudobnej skupiny Slnkom
odetí z Cabaja – Čápora.
Posledným podujatím patriacim k
jubilejnému 20. ročníku Celonárodného festivalu kresťanského divadla
bola ľudová zábava v areáli kultúrneho
strediska. V úvode sa návštevníkom so
21
GORAZDOV MOČENOK 2012
svojím programom predstavila folklórna
skupina Močenčanka. Folkloristi divákom zaspievali niekoľko pekných ľudových piesní. Po vystúpení folklórnej
skupiny až do polnoci hrala do tanca aj
na počúvanie dychová hudba Močenská
kapela.
20. ročník festivalu, ktorý okrem obce,
množstva sponzorov a dobrovoľníkov,
podporil aj Nitriansky samosprávny kraj
a Ministerstvo kultúry SR sa skončil v
nedeľu 29. júla s úderom polnoci.
Bilancovanie festivalu
V posledný deň festivalu už mohli
bilancovať organizátori aj spoluorganizátori tohto podujatia. Hodnotili jeho
priebeh a úroveň. „Na jubilejný 20. Gorazdov Močenok sa hlásilo asi 30 divadelných súborov, niektorým to nevyšlo
z hľadiska termínu, niektorí už potom z
iných dôvodov nemohli prísť a nejakých
20 malo naďalej záujem. Z tých potom
porota vybrala predstavenia, ktoré sme
videli v rámci tohto ročníka festivalu.
Bola to rôznorodá paleta predstavení, samozrejme, nemôžeme ovplyvniť všetky
inscenácie, ktoré do Močenku prídu, záleží od toho, čo sa podarí ktorému súboru
doma nacvičiť. My v podstate žneme,
čo sa na Slovensku urodí, ale myslím
si, že divák, ktorý má záujem a má rád
kresťanské divadlo, si na svoje prišiel,“
konštatoval tajomník OZ Krediv Mgr.
Peter Sýkora.
„Môžem s potešením a s pokorou skonštatovať, že sa nám 20.ročník festivalu
vydaril. Chcem poďakovať všetkým organizátorom, spoluorganizátorom, ale aj
tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
pomohli, či už materiálne, finančne, radami alebo modlitbami, aby sa nám toto
podujatie vydarilo. Veľmi sa teším, že na
podujatie si našla cestu veľká skupina
mladých ľudí, záujemcov o divadelníctvo a kresťanské hodnoty, ktoré prezentujú náš festival. Vďaka všetkým!“ poďakoval sa za pomoc starosta obce Ing.
Marián Borza.
Sponzori festivalu
Gorazdov Močenok 2012
• Obec Močenok
• Ministerstvo kultúry SR
• Nitriansky samosprávny kraj
• Krajské osvetové stredisko Nitra
• Národné osvetové centrum Bratislava
• Farský úrad Močenok
• Základná škola Močenok
• Miestna organizácia Matice slovenskej Močenok
• Reštaurácia Elsa Močenok
• Penzión Anup Močenok
• Poľovnícky spolok Močenský háj, p. Ivan Tóth
• PZ Zálesie Močenok
• Záhradníctvo Urban, p. Jozef Urban Močenok
• DOPA Močenok – p. Kamil Dobiš
• Elektroslužby – Ing. Stanislav Szabo
• Kvetinárstvo Hortenzia Močenok
– Ing. Daniela Kováčová
• Kvetinárstvo Močenok, p.Veronika Lencsésová
• Potraviny p. Syslová, ul. Mlynská Močenok
• Menert spol. s r.o. Šaľa
• Nákladná doprava Močenok - p. Ján Vereš
• p. Bohumil Súkeník, Pata
• Ing. Peter Zelenay, Močenok
• Rodina Lenická, Nitrianska ul. Močenok
• Rodina Horváthová, Rokošova ul. Močenok
• Rodina Hanková, Rokošova ul. Močenok
• p. Marián Sumega, Lešenárske práce a drevovýroba,
Oravské Veselé
• p. Miroslav Šamaj, Maliarske a natieračské práce,
Žilina
• KROVBAU, spol. s r.o. – p. Ladislav Lenčéš Močenok
• Monstav – p. Štefan Brestič, Močenok
• p. Anna Karlubíková, Rokošová ul. Močenok
• MARFIL, spol. s r.o. – stavebno-obchodná spoločnosť
• Železoobchod Tóth Močenok
• KORA MONT spol. s r.o. Močenok
• PHOBOS Corporation Šaľa
• ROKOS spol. s r.o. Bratislava
• PATOK, a.s. Šaľa
• Vinotéka – p. Ivan Konečný, Močenok
• ZŠ sv. Marka, Peczvalova, Nitra
• Vdp. Michal Striženec, Nitrianske Súčany
• p. Dušan Dičér, Močenok
Srdečne ďakujeme!
22
GORAZDOV MOČENOK 2012
Jubilejný Gorazdov Močenok
v rámci Jubilejného roka
sv. Cyrila a Metoda
Dvadsiaty ročník festivalu Gorazdov
Močenok bol príležitosťou zaspomínať
si na jeho začiatky. Občianske združenie KREDIV k tejto príležitosti vydalo
bulletin „Dvadsaťročný Gorazdov Močenok“. O svoje dojmy z festivalu sa
v ňom podelili viaceré osobnosti, ktoré
sa podieľali na realizácii prvých ročníkov festivalu.
P. Peter Dušička bol v roku 1993
správcom farnosti Močenok a významným podporovateľom Gorazdovho Močenku. V súčasnosti pôsobí v
kláštore v Holandsku.
„... prvé, čo mi prichádza na myseľ,
je hlboký obdiv a úcta voči všetkým
tým, čo vložili svoje schopnosti a sily
do toho, aby sa sen o festivale stal skutočnosťou. Týmto oddaným a obetavým veriacim patrí moja vďačnosť za
to, že dali do pohybu čosi, čo prerástlo
nielen geografické hranice obce a Nitrianskeho kraja, ale svojimi duchovnými siločiarami aj po dvadsiatich rokoch zasahuje celé Slovensko.“
Dp. Igor Hanko, ako vtedajší bohoslovec, účinkoval na GM `93 v inscenácii DS Kňazského seminára v Nitre
- Gorazd.
„Som presvedčený, že prvý ročník
festivalu GM bol dôležitým medzníkom v rozvoji obce a farnosti Močenok a s pribúdajúcimi ročníkmi sa stal
podstatným miestom udávajúcim nové
inšpirácie a určitú istotu pre tvorcov a
aktérov kresťanských divadiel.“
Ing. Marek Mesároš stvárnil vo
víťaznej inscenácii domáceho súboru
postavu žreca.
„Gorazdov Močenok je unikátny
zjav v postkomunistických dejinách
slovenskej kresťanskej kultúry. Hľadím naň ako na špičku prezentácie divadla s kresťanským a morálnym posolstvom.“
Ing. Jozef Šuvada, vtedajší starosta
obce Močenok, spoluzakladateľ a významný podporovateľ festivalu.
„Rád spomínam na ten zápal a entuziazmus, ktorý bol v Močenku a to
ako u organizátorov, ale aj cudzincov - návštevníkov, účastníkov GM...
účastníkom sme zdarma zabezpečovali
nocľah a stravu. Veľa ľudí sa bez nároku na odmenu zapojilo do organizačných prác.“
Jedným z iniciátorom vzniku Gorazdovho Močenku bol aj otec biskup Mons. František Rábek. Festival
podporuje dodnes a účastníkom XX.
ročníka sa prihovoril aj prostredníctvom príhovoru v monografii
Dozrievanie kresťanského divadla.
„Gorazdov Močenok robí už takmer
dvadsať rokov veľkú službu rozvíjaniu
ochotníckeho kresťanského divadla.
jeho iniciátorom a pravidelným aktívnym účastníkom je Dr. Michal A. Kováč. Som rád, že po dlhých peripetiách
Občianske združenie KREDIV vydáva
jeho monografiu Dozrievanie kresťanského divadla. Kniha mapuje prvých
pätnásť rokov týchto podujatí a môže
byť veľmi užitočná pre všetkých, ktorí
sa ako kresťania angažujú v tejto oblasti umeleckej tvorby. Tým spôsobom
prispievajú k tomu, aby sa ich viera
stávala kultúrou a cez kvalitnú kultúru,
aby obohacovala mnohých.“
KREDIV aj v tomto roku zastrešoval odbornú časť festivalu Gorazdov
Močenok. Nechýbal ani tradičný Gorazdovský dvor, ktorý sa začínal v sobotu a v nedeľu po sv. omšiach v Gorazdove.
Účastníci si mohli prezrieť práce
ľudových umelcov: p. Dičérovej, p.
Macurovej, p. Karlubíkovej a sl. Kútnej. Predstavila sa hudobná skupina
(IM)POSSIBLE, Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova a spevácky
zbor Slnkom odetí z Cabaja - Čápora.
Návštevníci mohli ochutnať Babičkine
dobroty, ktoré pripravili babičky z
Veľkého Zálužia, špeciality slovanskej
kuchyne.
Pre návštevníkov podujatia v Gorazdove zabezpečila obec Močenok guláš
a Občianske združenie KREDIV opekačku.
Gorazdovský dvor v tomto roku pokračoval v Nitre v rámci podujatia Putovanie sv. Cyrila a Metoda, ktoré bolo
venované Jubilejnému roku príchodu
vierozvestov na naše územie.
Šesťdesiat mladých nadšencov pripravovalo divadelné obrazy zo života
sv. Cyrila a Metoda do piatka 3. augusta v tvorivých dielňach. Lektormi
boli Michal Kováč-Adamov, sr. Stellamaris, Mária Budzáková a Marek
Mokoš.
Spoločné vystúpenie, ktoré sa uskutočnilo v Gotickej priekope Nitrianskeho hradu sa mohlo uskutočniť aj
vďaka kostýmom, ktoré KREDIV-u
na tento účel zapožičalo Kultúrne stredisko Močenok.
Poďakovať chcem všetkým, ktorí sa
o priebeh XX. Gorazdovho Močenku a
IV: Gorazdovského dvora pričinili.
Najväčší podiel na organizácii Gorazdovho Močenku mal hlavný organizátor - obec Močenok, vedenie obce,
pracovníci kultúrneho strediska a hospodárskeho dvora. K úspešnému priebehu podujatia významnou mierou prispeli aj spoluorganizátori a sponzori,
ktorí sú uvedení na str. 22. Všetkým
patrí veľká vďaka.
Podujatie Gorazdovský dvor zastrešoval KREDIV. V nitrianskej časti podali pomocnú ruku Biskupstvo Nitra,
Diecézne múzeum, Cirkevné centrum
voľného času Nitra - Klokočina, Farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina a
Cirkevná základná škola sv. Marka.
Veľkú zásluhu na zabezpečení podujatia má riaditeľ KREDIV-u Ing. Jozef
Šuvada, projektový manažér Ing. Marek Mesároš, Mgr. Gabriela Mesárošová, Broňa Kohútová a Peter Kohút.
Pódium na hrade pripravila firma
Krovbau p. Ladislava Lenčéša. S prepravou pomohol p. Štefan Brestič z
firmy MONSTAV a p. Dušan Dičér.
V organizácii podujatia „Putovanie
sv. Cyrila a Metoda“ Občianske združenie KREDIV pokračuje aj v budúcom roku v rámci osláv Jubilea 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie.
Mgr. Peter Sýkora,
tajomník Občianskeho združenia
KREDIV
23
Nový kaplán v našej farnosti
Doterajší kaplán našej farnosti dp. Jozef
Vaľko, ktorý v Močenku a Hornej Kráľovej pôsobil takmer 2 roky, bol preradený
do farnosti Prešov. Na uvoľnené miesto
v Močenku bol pridelený nový kaplán
dp. Ján Vician, ktorý predtým pôsobil ta-
kisto ako kaplán vo farnosti Topoľčany.
„Tam som pôsobil 3 roky a naozaj ďakujem za ten čas tých 3 rokov pôsobenia v
meste, ale teraz naozaj prežívam radosť
z toho, že som prišiel sem do Močenku a
môžem tu pôsobiť ako kaplán tejto farnosti,“ povedal nám dp. Mgr. Ján Vician.
Kaplán Ján Vician pochádza z malebnej
vinohradníckej obce Sebechleby, ktorá
leží v strede trojuholníka miest Banská
Štiavnica, Krupina, Dudince, v oblasti
nazývanej Hont v Banskobystrickom
kraji. Na miesto kaplána v našej farnosti
nastúpil 30. júna. „Som rád, že som sa
z mesta dostal na dedinu. Vedel som do
čoho idem a preto som naozaj veľmi rád,
že som tu v Močenku, v tejto farnosti a
dúfam, že zanechám dobrý dojem, keď
raz budem z tejto farnosti odchádzať,“
dodal dp. Vician.
Pánom kaplánom Jozefovi Vaľkovi a
Jánovi Vicianovi prajeme v ich nových
pastoračných službách veľa Božích milostí.
Festival halušiek s močenskými účinkujúcimi
Počas horúcej a slnečnej letnej soboty
30. júna sa v areáli Salaša v Cabaji konal
Festival halušiek. Na toto zaujímavé podujatie sa prišli pozrieť stovky návštevníkov milujúcich naše národné jedlo, folklór, ľudovú hudbu, šport alebo atrakcie
pre deti. „Festival halušiek je v podstate
kultúrnym podujatím, ktoré obec v spolupráci so salašom pripravuje tento rok
už druhýkrát. Tie bryndzové halušky, tie
tu majú dnes sólo a podávajú sa v podstate na každom rohu a je to viac-menej
o nich,“ prezradil spoluorganizátor podujatia, starosta obce Cabaj-Čápor Ing.
Jozef Ligač. Pozvanie do kultúrneho
programu dostali aj tri telesá z našej
obce – Folklórny súbor Matičiarik, detská dychová hudba a folklórna skupina.
Divákom sa ako prvý predstavil súbor
Matičiarik so svojím tanečným pásmom.
Napriek horúčave detičky zožali potlesk
a zaradili sa medzi ostatné úspešne vystupujúce detské a mládežnícke súbory.
„Folklórne vystúpenie súboru Matičiarik
bolo tento raz vlastne takým pekným zavŕšením školského roka. Detičky to dostali v podstate aj ako odmenu, ale vystupovali s veľkou radosťou, pretože ony sú
naozaj folkloristi ako vyšití. Môžu sa tu
24
porovnávať aj s inými detskými súbormi
z okolia Nitry, ktoré tu vystupujú,“ povedala nám vedúca súboru Mgr. Jolana
Lenčéšová. O niečo neskôr už pódium
patrilo mladým z detskej dychovky.
Ani umiestnenie pódia na páliacom
slnku nepokazilo mladým umelcom
skvelé výkony a hoci hudobníkom
počas hrania stekal pot do očí, dohrali svoje pásmo bez zaváhania
až do konca. „Toto vystúpenie považujem za veľmi veľký prínos aj
pre obyvateľov tejto dediny,
aj pre nás hudobníkov, lebo
na takomto podujatí sme
ešte nevystupovali a napriek
tomu, že sú extrémne horúčavy, tak tu panuje veľmi dobrá
nálada,“ skonštatoval kapelník
detskej dychovej hudby Tomáš
Obola. Medzi vystúpeniami močenských telies sa na pódiu vystriedali aj iné spevácke a folklórne
skupiny z okolia. „Do kultúrneho
programu sme zapojili všetky kultúrne telesá, ktoré sú tu v obci - dva spevácke súbory, jeden detský súbor folklórny, ale pozvali sme aj vystupujúcich
z okolitých dedín,“ doplnil informácie
starosta obce Cabaj-Čápor Ing. Ligač.
Neskôr popoludní prišiel rad aj na
Folklórnu skupinu Močenčanka. Divákom v areáli salaša sa predstavili
s pásmom Priadky, za ktoré aj tu zožali zaslúžený potlesk. „Tešíme sa,
že nás do Cabaja pozvali, pekne sme
leto otvorili, veľmi krásne počasie je
a myslím si, že ľudia boli spokojní,
tlieskali nám,“ skonštatovala vedúca
FS Močenčanka Mária Szabová. Diváci si počas jednotlivých vystúpení
spolu s účinkujúcimi vyklopkávali
rytmus, alebo si spolu s nimi spievali.
Mnohí z nich si pochvaľovali najmä
folklórne vystúpenia, ktoré sa im páčili.
„Všetko, čo sa týka folklóru, sa mi páči,“
povedala nám diváčka Marta. „Veľmi sa
mi to páči, ja na takéto rád chodím,“ pridal sa aj František. „Prišla som sa zabaviť, na dobrú hudbu, folklór, tanec, keby
tu bol chládok, už by sme možno aj tancovali,“ dodala Helena. Počas celého podujatia boli k dispozícii najmä deťom v
areáli salaša rôzne atrakcie a súťaže, ktorých sa mohli zúčastniť – samozrejme,
nesklamala obľúbená šmykľavka, maľovanie na tvár, jazda na poníkovi a množstvo zaujímavých súťaží, ktorých sa zúčastnili aj močenské deti.
Divadelníci s novým režisérom obsadili
druhé miesto na festivale GM 2012
V tomto roku divadlo Dominus prezentovalo v premiére na Festivale Gorazdov
Močenok ďalšiu naštudovanú divadelnú
hru. Na základe odporúčania Petra Weincillera, ktorý sa ujal režisérskej taktovky, sa súbor začal venovať satirickej
komédii Ivana Stodolu pod názvom Keď
jubilant plače. Nová hra a nový režisér
znamenali výzvu pre obe strany – pre divadelníkov, ktorí sa museli zžiť s novým
textom a zvyknúť si na nové vedenie, ale
aj pre režiséra, ktorý s močenským súborom doposiaľ nepracoval. „Tento súbor
má divadelné skúsenosti a čo mňa milo
prekvapilo, bolo práve to, že tu vládne
disciplína a to, že herci sú zvyknutí skúšať, sami pracovať a pripravovať sa na
skúšky, to je veľmi príjemné. Je tu taká
veľmi príjemná, taká tvorivá atmosféra,
veľmi dobre sa tu pracuje, takže to vní-
mam ako veľké pozitívum,“
povedal nám režisér súboru
Peter Weinciller.
K tradičnému hereckému
obsadeniu súboru známemu
všetkým milovníkom divadla v
Močenku sa v tejto sezóne pridal aj staro-nový herecký kolega – Imrich Thúroczy, bývalý
režisér a herec, ktorý stvárnil
hlavnú mužskú úlohu. „Po
dlhých rokoch je to trošičku
také nezvyklé, ale ja myslím,
že celkom dobré, nemáme tu
zatiaľ nijaké problémy. Je tu
skvelá partia ľudí a som veľmi rád, že
ma zobrali medzi seba,“ povedal nám
herec Imrich Thúroczy.
Úsmevná satira Keď jubilant plače
sa venuje medziľudským vzťahom, malomeštiactvu a predsudkom, ale
zároveň v sebe nesie jasný odkaz.
Diváka pobavia najmä humorné dialógy a groteskné situácie miestami
vykreslené až do absurdity. „Ide
o veľmi vtipnú komédiu, ktorá v
sebe nesie silné a zaujímavé posolstvo o tom, v akom stave je dnešná
spoločnosť, v akom stave je naša
kultúra, v akom stave sa vlastne
nachádzame a čomu veríme, čomu
neveríme. Prináša témy, ktoré môžu
Letný tábor v škole
Počas tretieho júlového týždňa areál
základnej školy opäť ožil – život mu počas prázdnin na chvíľu vdýchla trinástka
detí, ktoré sa prihlásili do miestneho letného tábora organizovaného základnou
školou pod názvom Pippi Dlhá Pančucha. Vedúce tábora Mgr. Eva Králiková
a Lenka Szabová sa postarali o 5-dňový
pestrý program, ktorý zahŕňal šport, zábavu alebo rôzne tvorivé činnosti. Tábor
bol určený pre žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí s radosťou vyskúšali
všetky pripravené aktivity.
„Najlepšie bolo na plavárni. Potápali
sme sa, uja plavčíka sme hádzali do
vody a boli sme vo veľkom bazéne,“ povedala nám Lea Ľahučká. „Najviac sa mi
tu páčil futbal,“ nezaprel v sebe chlapca
– športovca Tomáš Bleho. „Páči sa mi,
ako sme išli na plaváreň, na turistiku, čo
sme museli ísť pešo veľký kus a ešte sa
mi páčilo, ako sme sa maľovali,“ pridala
sa Lianka Selešiová. „Mňa tu zaujímalo
všetko,“ dodal Roman Szabo. Všetky
deti mali táborové tričká, v ktorých s
radosťou realizovali táborové činnosti.
Za športovými a inými aktivitami vonku
nezaostávali ani kreatívne zábavky, počas ktorých deti vyrábali alebo zdobili
najrôznejšie darčeky, brošne, ozdôbky,
svietniky alebo prívesky. „Najviac sa mi
páčilo, že sme vytvárali všelijaké veci.
Servítkovou technikou sme si lepili na
papier servítky a potom sme ich vystrihovali,“ povedala nám Karolínka Lenická. „Hrali sme sa a potom sme boli
aj vnútri,“ doplnila Lenka Szabová. Nezabudnuteľný zážitok deťom priniesla aj
návšteva obory pre voľnežijúce zvieratá
v takzvanej Ičkesovej záhrade. „Mne sa
páčil futbal, plávanie a ešte tá farma.
Tam sa mi páčili pierka - mám jedno z
páva a dve zo sliepočiek,“ tešil sa Stanko
Szabo. „Videli sme dvoch jeleňov a bol
tam aj kohút, čo nás skoro napadol a veľa
sliepok,“ doplnila Stanka Terezka Packová. Dobrá nálada detí bola neklamným
znakom, že v tábore sa im páčilo a spo-
byť pre divákov obohatením. Tešíme sa,
že sa nás ujal skvelý človek a veľmi skúsený režisér, ktorý má bohaté divadelnorežisérske skúsenosti. Pracovať s ním
bolo obohacujúce a veľmi príjemné pre
všetkých močenských divadelníkov,“
skonštatovala vedúca Kultúrneho strediska v Močenku Gabriela Borzová.
Močenskí ochotníci sa stretávali na
divadelných skúškach niekoľkokrát týždenne, aby novú hru dokonale naštudovali pre premiérový deň počas posledného júlového týždňa. Hra Ivana Stodolu
Keď jubilant plače bola totiž zaradená do
súťažnej časti Festivalu Gorazdov Močenok, kde močenskí divadelníci obsadili
druhé miesto.
kojnosť s tým, že si deti vybrali tento tábor a dali prednosť kamarátom pred počítačom a televíziou netajila ani vedúca
Mgr. Eva Králiková: „Myslím si, že sa
im páčilo, že bola pre nich úžasná plaváreň, tam mali pána plavčíka, ktorý sa
im venoval a skákali a bláznili sa. Veľmi
dobrá bola aj farma, hoci sme prišli na
to, že deti nevedia chodiť - nevládzu, len
prejdú možno pár metrov. Dnes ideme
na koníky, takže určite bude aj to zaujímavé, mnohí nemali možnosť sa povoziť
na koníkovi. Tu v tábore je to iné, sú tu s
kamarátmi, nesedia samé doma, nemusia
len rozmýšľať, čo si pozrú v telke. Veľa
sa naučia z rôznych techník, pretože sme
veľa robili, maľovali, so špagátikmi tvorili a hlavne bola sranda spolu s kamarátmi.“
Zaujímavé výtvory, ale i pekné táborové tričká si deti v posledný deň tábora
odniesli domov. Na regeneráciu im tak
pred nástupom do školy zostalo ešte
dlhých 6 týždňov.
25
Letný tábor Obojživelník
Počas druhého júlového týždňa areál
základnej školy opäť ožil detským smiechom a džavotom – konal sa tu totiž
miestny letný tábor pod hlavičkou základnej školy. Letný tábor Obojživelník
má už niekoľkoročnú tradíciu a medzi
žiakmi školy dobrú povesť. Možno aj
preto sa ho niektoré z detí zúčastňujú opakovane. Vedúci Mgr. Zuzana Borecká a
Mgr. Daniel Čiernik pre deti každoročne
pripravujú zaujímavé, nielen športové
aktivity, ktorými si cibria svoju šikovnosť, alebo sa naučia nové zručnosti, či
pravidlá rôznych druhov športov. „Chodíme na kúpaliská, hrávame sa, hrávame
futbal, páči sa mi tu a je tu dobre,“ skonštatoval Jakubko Lenčéš. „Je tu veľmi
dobre, už sme sa boli kúpať aj dnes sa
pôjdeme. Strieľali sme zo vzduchovky,
hrali futbal aj hokejbal, no páči sa mi tu,“
pridal sa aj Samuel Lencsés. Viac ako
desiatka detí v miestnom tábore skúsila
najrôznejšie aktivity od spoločenských
hier cez zvyšovanie počítačových zručností, športovanie až po netradičné aktivity. „Plávanie alebo vodné zábavky sa
poniektorým viac páčia ako takéto športové, lebo nie všetky deti sú športové
typy, ale snažíme sa vyhovieť každému.
Majú tiež záujem o počítače a napríklad
aj hokejbal ich veľmi baví,“ hodnotil
záujem detí vedúci tábora Mgr. Daniel
Čiernik. Každé dieťa, samozrejme, zaujíma a baví niečo iné a je na pedagógoch,
aby dokázali zaujať a zabaviť všetkých
prítomných. V tomto prípade sa im to
zrejme podarilo, pretože deti boli s programom spokojné a prezradili nám aj
top aktivity, ktoré sa im najviac páčili.
Mali dokonca vybratý aj najlepší deň tábora. „Bola to streda, lebo sme boli na
kúpalisku,“ povedal nám Erik Lenický.
„Najlepšia bola streľba zo vzduchovky,
počítače tak normálne a dobré boli aj
kruhy. Som rada, že som si vybrala tento
tábor,“ dodala Kristína Dubnická. Tábor
Obojživelník sa pre deti skončil v piatok
13. júla o 16.00, ale školský areál stíchol
iba na víkend, pretože od pondelka školu
opäť oživili deti z ďalšieho plánovaného
tábora.
Prevencia je dôležitá
Letné mesiace sú nielen najobľúbenejšími mesiacmi školopovinných detí,
ktoré majú v tomto období prázdniny,
ale sú aj časom dovoleniek ich rodičov,
kedy rodiny spoločne trávia dovolenkové dni mimo domova. Práve v tomto
čase nastáva aj raj pre vykrádačov bytov alebo zlodejov áut, ktorí si dokážu
vytipovať prázdne byty a domy a počas
neprítomnosti domácich ich vykradnú.
Práve z tohto dôvodu pripravilo Obvodné oddelenie policajného zboru v
našej obci stručný prehľad opatrení, na
ktoré by sa mali občania zamerať, aby sa
nestali obeťami vlamačov práve počas
dovolenky. „Pre zlodejov to môže byť
dobrou príležitosťou vniknúť do nikým
nestráženého opusteného obydlia a pripraviť tak majiteľov o ich cennosti a po
návrate z dovolenky aj o nervy. Ochrana
majetku pred trestnou činnosťou pritom
často závisí od dodržiavania niektorých
jednoduchých pravidiel, ktoré sa možno
notoricky opakujú, ale predsa len môžu
prispieť k zefektívneniu boja proti majetkovej kriminalite,“ informoval nás zástupca riaditeľa OO PZ v Močenku npor.
Bc. Jozef Komlósi. Opatrenia, ktoré sú
vyvesené aj na informačnej tabuli obce
alebo na webe, upozorňujú najmä na zabezpečenie všetkých okien a dverí, na
26
zabezpečenie osoby, ktorá bude vyberať
zo schránky poštu, aby sa tam nekopila
a neupozorňovala tak, že nikto nie je
doma. Rovnako dôležité je nenechávať
doma väčšie sumy peňazí alebo drahé
šperky, ak nie sú v trezoroch. Ak poznajú obyvatelia dôveryhodnú osobu, je
dobré, ak bude dom alebo byt v čase ich
neprítomnosti vetrať a budiť tak dojem,
že majitelia sú doma.
Nebezpečenstvo vykradnutia alebo
prepadnutia, žiaľ, hrozí aj v ostatných
ročných obdobiach a to najmä osamelým starším ľuďom. „Seniori sú ohrozenou skupinou z pohľadu páchania
trestnej činnosti hlavne preto, že páchatelia sa snažia využiť menší odpor,
ktorý od starších ľudí očakávajú. Taktiež
sa snažia využiť ich sociálnu citlivosť
a dôverčivosť a oslovujú ich s rôznymi
emotívnymi historkami s cieľom vylákať od nich peniaze,“ doplnil npor. Bc.
Jozef Komlósi. Známe sú prípady, keď
dôchodcov zlodeji preľstili telefonátom,
v ktorom sa predstavili ako vnuk alebo
vnučka, ktorí potrebujú peniaze, alebo
zazvonili pri dverách, že potrebujú rozmeniť bankovky. Seniori by nemali otvárať cudzím osobám, v žiadnom prípade
podpisovať neznáme dokumenty ani
nehovoriť o svojich cennostiach alebo
úsporách. „Mne sa to ešte nestalo, ale
počuť je toho veľa. Starší ľudia si musia
dávať na seba pozor. Ten, kto dôveruje,
zle dopadá, ešte dokonca ho môžu aj
zabiť, takže ja by som odporúčal veľkú
opatrnosť,“ dáva za pravdu upozorneniam polície pán Vörös. „Žiadne skúsenosti doteraz nemám, chvalabohu, ešte
ma nikto neprepadol, ale či to nespraví
v budúcnosti, to nikto nevie,“ pridala
sa aj pani Mesárošová. „Byť zamknutý,
to je prvoradá vec, nepustiť nikoho do
dvora, keď neviem, kto je. Nepoznám
ťa, nebudem sa s tebou ani baviť a hotovo,“ znela rázna rada pani Kohútovej
najmä všetkým dôchodcom. Rovnako
obozretne by sa mali seniori správať aj
vonku – dávať si pozor na kabelku alebo
batožinu a byť opatrní aj pri výbere peňazí z banky alebo bankomatu – vtedy je
dobre, ak ich napríklad sprevádza niekto
známy. „Žiadam obyvateľov o spolupôsobenie na tomto úseku trestnej činnosti.
Prvoradé je, aby do svojich domovov nevpúšťali cudzie osoby, aby nedôverovali
ľuďom, ktorí sa z ničoho nič objavia a
ponúkajú rôzne výhody a finančné výhry či bonusy. Samozrejme, najväčšou
prevenciou sú dobré susedské a rodinné
vzťahy,“ radil npor. Bc. Jozef Komlósi,
zástupca riaditeľa OO PZ v Močenku.
Všetky základné informácie o preventívnych opatreniach, ktoré je dobré dodržiavať, sa občania dozvedia napríklad zo
spomínanej úradnej tabule obce. Ak sa
však obyvatelia napriek tomu do problé-
mov dostanú, mali by mať poznačené telefónne čísla na najbližších príbuzných,
prípadne čísla na tiesňové linky – číslo
112 pre linku tiesňového volania alebo
158 priamo na políciu.
Bilancovanie obecnej polície
Obecná polícia je poriadkový útvar
pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov, ich
majetku a majetku obce. Na tomto
poste päť mesiacov pôsobí vzdelaný,
obetavý, zodpovedný, ústretový, ale
hlavne odborník vo svojom obore Ing.
Juraj Varga – náčelník obecnej polície
v Močenku.
Pán náčelník od Vášho nástupu do
funkcie uplynulo niekoľko mesiacov,
aké výsledky ste dosiahli za toto obdobie. V akom stave bol útvar obecnej
polície, čo bolo potrebné riešiť v prvom kroku?
Od môjho nástupu do funkcie uplynulo už niekoľko mesiacov. Nastúpil
som začiatkom apríla, takže teraz je to
piaty mesiac môjho pôsobenia vo funkcii Náčelník obecnej polície v Močenku.
Útvar obecnej polície bol naplnený iba
na 50%, čo znamenalo, že v prvom rade
je potrebné vyriešiť personálnu otázku.
Pri polovičnej naplnenosti nebolo možné
vykonávať hliadkovú činnosť v takom
rozsahu, ako keď je útvar na plných počtoch. Na voľné miesto pracovníka obecnej polície bol prijatý p. Štefan Turjan,
ktorý pochádza z H. Kráľovej a teda mal
výhodu znalosti miestnych pomerov, terénu a obyvateľstva.
V uplynulom období ste dosiahli zaujímavé výsledky v oblasti objasňovania priestupkov a trestných činov. O
aké išlo?
Za dané obdobie sme riešili množstvo
priestupkov, aj trestných činov. Jednalo
sa o riešenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
alebo priestupky na úseku ochrany životného prostredia, alebo priestupky
proti verejnému poriadku. Vlastnou pátracou činnosťou – výkonom policajnej
práce sa nám napr. podarilo objasniť
utajených pôvodcov priestupkov. Môžem spomenúť napríklad odhalenie páchateľa krádeže káry, páchateľa čiernej
skládky odpadu v oblasti Gorazdov, kde
bolo zistené že sa nejedná o obyvateľov
Močenku, prípad sme preto odovzdali
na vyriešenie príslušnej obecnej polícii.
Ďalší úspech sme zaznamenali pri šírení
poplašnej správy, kde bol na núdzovú
linku HaZZ anonymne nahlásený požiar
Zdravotného strediska v obci. Po vypátraní páchateľov sme týchto odovzdali na
vyšetrenie OO PZ SR v Močenku.
Práca príslušníkov obecnej polície nie
je však len o riešení priestupkov. Počas
nášho pôsobenia pomáhame obyvateľom
obce Močenok napr. odchytom túlavých
alebo zabehnutých psov. V nedávnej minulosti sme riešili odchyt agresívneho a
nebezpečného psa, ktorý útočil na ľudí.
Ako raritu môžem uviesť žiadosť o pomoc pri odchyte neznámeho plaza v záhrade jedného rodinného domu. Ďalej
sme sa podieľali na pomoci pri zabezpečovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií (sprievod cyklotrasy Močenok – Nitra - Gorazdov, zabezpečovanie
slávností Gorazdov Močenok).
Aké úlohy vás čakajú v najbližšom
období?
Dôležitou súčasťou našej práce je technika. Napríklad zavedenie kamerového
systému v obci bolo veľkým prínosom
pre bezpečnosť občanov. Každá technika je však časom zastaralá, preto sa v
najbližšej dobe pripravuje rekonštrukcia
kamerového systému v obci. Mojím záujmom je rozšírenie kamerového systému
na ďalšie vytypované lokality. Záznamy
z kamier môžu slúžiť ako dokumentačný
materiál pre Policajný zbor Slovenskej
republiky, napríklad pri vyhodnotení krádeží, vlámaní, lúpežných prepadnutí ako
aj závažných dopravných nehôd. Ďalšou
technickou pomôckou, ktorá bude prospešná v našej práci je fotopasca. Tento
systém nám pomôže pri odhaľovaní páchateľov čiernych skládok, pripravujeme
umiestnenie niekoľkých takýchto zariadení v najfrekventovanejších miestach
výskytu čiernych skládok odpadu. Pripravuje sa taktiež rekonštrukcia priestorov pracoviska obecnej polície.
Pretože je letná sezóna – čas dovoleniek, na zabezpečenie bezpečnosti obča-
nov a ich majetku, ako aj majetku obce
sme sa po dohode so starostom obce
rozhodli rozšíriř nočné hliadkovanie aj v
priebehu pracovného týždňa. Touto preventívnou činnosťou chceme prispievať
k znižovaniu kriminality v našej obci.
Pre skvalitnenie výkonu služby chcem
stále zvyšovať odbornú pripravenosť a
fyzickú zdatnosť príslušníkov obecnej
polície. Pravidelne plánujem vykonávať výcvik v streleckej príprave a to v
teoretickej i praktickej časti, (táto povinnosť vlastne vyplýva aj zo zákona), kde
ide predovšetkým o odborné a bezpečné
zaobchádzanie so služobnou zbraňou.
Jedným z mojich plánov je výcvik mojich príslušníkov v používaní hmatov a
chvatov sebaobrany.
Pri plnení našich úloh úzko spolupracujeme s obecnými políciami okolitých
obcí a s príslušníkmi PZ SR, či už vykonávaním spoločných akcií, alebo odovzdávaním si informácií.
Za rozhovor sa poďakovala
Gabriela Borzová
PROGRAM
KINA MOČENOK
23. september 2012 16,00 h
MADAGASKAR 3
USA 90 min., slov. dabing
Úspešná animovaná komédia pokračuje tretím dielom, v ktorom sa lev Alex,
zebra Marty, hrošica Gloria a žirafa
Melman schovali v Afrike. Uprostred
civilizácie im poskytne maskovanie
kočovný cirkus, ktorý sa po európskom
turné chystá do New Yorku. Ďalšie
postavičky ako kráľ Julien, Maurice a
banda tučniakov sa pripoja k potulnému
cirkusu, a nebola by to bláznivá zvieracia skupinka, keby celý cirkus nezmenili vo svojom madagaskarskom štýle.
Animovaná komédia.
MP Vstupné: 2,- €
NA MESIAC OKTÓBER 2012
PRIPRAVUJEME:
DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE - najobľúbenejšia zvieracia partička na svete je konečne späť!
27
Smútočné oznamy
Dňa 6. júla 2012
uplynul jeden rok,
čo nás navždy opustila naša drahá mama,
babka a svokra
Anna Lenčéšová,
rod. Karlubiková.
Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dve dcéry s rodinami
„Aj keď je čas
akýkoľvek dlhý,
nezahojí ranu,
ktorá stále bolí.
Na hrobe kytica,
kahanec svieti,
spomienka manželky, matky
a babky stále bolí...“
Dňa 23. 9. si pripomenieme
4.výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná
manželka, matka, babka
Katarína Szöllösyová.
S úctou a láskou spomínajú
manžel, dcéra s rodinou,
syn s rodinou a ostatná rodina
Spoločenská
kronika
Privítali sme:
Daniel Ridzoň
Matúš Karlubík
Lukáš Couf
Martin Mondek
Marek Garai
Tobias Šelmeci
Tamara Obolová
Sofia Judáková
Povedali si áno:
Mgr. Peter Kováč a Ing. Petronela
Lenická
16.06.2012
Peter Pčola a Mgr. Jana Braunová
30.06.2012
Ing. Martin Sklenár a Mgr. Viera
Kralovenská
14.07.2012
Ľudovít Hochel a Renáta Hvizdová
04.08.2012
Opustili nás:
Anna Lenická, 77-ročná
Jozef Hipp, 68-ročný
Milan Lenický, 69-ročný
Igor Jánoška, 32-ročný
28
„Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname,
márne Ťa Radko
naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.“
Dňa 30. augusta 2012
si pripomíname 6. výročie,
čo nás navždy opustil náš syn a brat
Radoslav Kristín.
S láskou spomínajú rodičia, brat,
rodina a priatelia
„Oči sa zalievajú
slzami, srdce sa zviera
bôľom, už bolo tomu
rok, čo sme Ti dali
posledné zbohom.
Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí.
No pekná spomienka na Teba,
ako večný plameň v našich srdciach
nezhorí.“
Dňa 19. júla 2012 sme si
pripomenuli 1. smutné výročie,
kedy nás navždy opustil náš drahý
otec a dedko Štefan Kupka.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Ľuba a Hana s rodinou
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť
s Jozefom Hippom,
ktorý nás navždy opustil dňa
1. augusta 2012 vo veku 68 rokov.
Poďakovanie patrí
aj MUDr. Váhalovi
a celému kolektívu
kardiologického centra v Nitre.
Smútiaca rodina
Dňa 22. augusta 2012
si pripomíname úmrtie
našej mamy a babky
p. Adely Švondrovej,
rod. Rusnákovej.
S láskou spomínajú
manžel, dcéry a syn s rodinami
Dňa 13. septembra 2012
uplynie 2. výročie úmrtia môjho
milovaného manžela
Gabriela Rábeka.
S bolesťou v srdci a láskou
spomína celá rodina.
„S tichou spomienkou
k jeho hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok
sa za neho modlíme.“
Dňa 23. augusta 2012
sme si pripomenuli
1. smutné výročie, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec, dedko
a pradedko Michal Bleho.
S úctou a láskou
spomína celá rodina
„Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Márne Ťa Danka
naše oči hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.“
Dňa 9. septembra 2012
si pripomenieme šesť bolestných
mesiacov, čo nás navždy opustila
naša drahá sestra, milujúca
mamička a láskavá babka
Daniela Kováčová, rod. Lazarová.
S láskou spomína celá rodina
Inzercia
Ponúkame kompletnú realizáciu v domoch a bytoch, prípojku
vody, kanalizácie a plynu. Vnútorné rozvody plynu, vody, kanalizácie, montáž ústredného a
podlahového vykurovania, kompletnú dodávku materiálu a poradenské služby. Ďalej ponúkame
kompletnú
rekonštrukciu
kúpeľní, bytov, bytových jadier,
zateplovanie rodinných domov,
maľby, stierky, výrobu kovaných
brán a plotov. Kontakt: Radoslav
Braun, Močenok č. 805, mobil:
0905 455 352, e-mail: radoslav.
[email protected]
Na základe Vašich požiadaviek
po zrušení pobočky banky v Močenku, bolo zriadené exkluzívne
obchodné zastúpenie formou
finančného
sprostredkovateľa
tejto banky. Bližšie informácie
na t. č.: 0918 259 935 alebo na
obecnom úrade.
Predám letný kvetový med, 1
kg/3,-€, tel. č.: 037/77 818 65.
Výhodné veľkoobchodné bezkonkurenčné
ceny na predaj elektro-inštalačného
materiálu, ako sú vypínače, zásuvky,
zástrčky, medené káble (ploché, guľaté),
svietidlá, priemyselné zásuvky 380 V, ističe,
rozvodné krabice a iné druhy tovarov
Poďakovanie
Ďakujem p. Júliusovi Kolenčíkovi, p. Marte Braunovej,
všetkým členkám klubu a jednoty dôchodcov za pomoc pri
organizácii „Športového dňa seniorov.“ Patrí Vám úprimná
vďaka.
Predsedníčka Klubu a ZO JDS
Poďakovanie
Touto cestou sa chceme poďakovať starostovi obce Ing.
Mariánovi Borzovi, zástupcovi starostu obce Jurajovi Lenickému, kolektívu pracovníkov kultúrneho strediska, ktorí nám
pomohli pri organizovaní „Športového dňa seniorov“. Veľmi
si vážime a oceňujeme tento ústretový krok, ktorý potešil a
myslíme si, že bola naplnená myšlienka spojenia zábavy a
vzájomných stretnutí. Tešíme sa na ďalšie ročníky.
Patrí Vám úprimná vďaka.
Klub dôchodcov a ZO JDS Močenok
Jazykovka Moni
ponúka v š. r. 2012/2013
tieto kurzy cudzích jazykov:
anglický
nemecký
taliansky
ruský
francúzsky
Pre deti, žiakov, študentov, dospelých,
začiatočníkov, pokročilých, maturantov a opatrovateľky.
Kontakt: [email protected]
0910 351 021
Pet Shop
Chovatelské potreby
a príslušenstvo
Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám oznámiť,
že predajňa chovateľských potrieb sa presťahovala
do nových priestorov.
Nájdete nás v priestoroch bývalej Orlovne.
Z rozšíreného sortimentu:
- Krmivá pre hospodárske zvieratá (hydinu, ošípané,
kačice, husi, morky, králiky) - kompletné kŕmne zmesi,
koncentráty, premixy, vitamíny a ďalšie prísady do
krmív.
- Granule, konzervy a iné doplnky pre psov a mačky.
Veľký výber od najlacnejších až po prémiové krmivá.
- Akvaristické a iné príslušenstvo, krmivá pre rybičky,
hlodavce a vtáčiky.
Otváracie hodiny:
Po. - Pia. 08.00 - 1 2.00 h 13.30 - 16.30 h
So. 08.00 - 12.00 h
29
30
Športový deň dôchodcov
Dňa 19. júna sa niekoľko desiatok
dôchodcov z Diakoviec, Hájskeho a Močenku stretlo v športovej hale v našej obci
na nultom ročníku podujatia s názvom
Športový deň, ktorého sa mohli zúčastniť
všetci dôchodcovia. Podujatie zastrešila
Jednota dôchodcov okresu Šaľa a organizačne ho zabezpečila Jednota dôchodcov
v našej obci. Podujatie slávnostne otvorila predsedníčka okresnej organizácie
Mária Runáková spolu so starostom obce
Ing. Mariánom Borzom. „Myšlienka organizovať takéto aktivity pre dôchodcov
je určite výborná a my vo vedení obce
sme ju podporili. Ako starosta obce som
rád, že každá skupina obyvateľstva si
svoje aktivity organizuje na základe svojich myšlienok a robia si tie veci, ktoré
ich zaujímajú. Verím, že táto myšlienka
nájde odozvu aj v ďalších rokoch a
stane sa súčasťou spoločenského života
v našej obci,“ tešil sa zo zorganizovania
zaujímavej akcie pre seniorov starosta
obce Ing. Marián Borza. Vzápätí sa začali jednotlivé športové disciplíny. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia z troch
obcí šalianskeho okresu,
lebo práve toľko obcí Jednota dôchodcov v okrese
Šaľa združuje. Vznikli tak
tri dámske tímy a jedno
družstvo zložené z troch
mužov, ktorí si takisto prišli zasúťažiť.
Organizátori pripravili pre súťažiacich
5 disciplín, v ktorých mohli preukázať
svoju kondíciu a šikovnosť. Prvou disciplínou bol beh na 30 metrov, do ktorého jednotlivé tímy nominovali svojich
zástupcov. Predsedníčka močenskej základnej organizácie Jednoty dôchodcov
s napätím očakávala začiatok akcie a to,
aký bude mať úspech. „Myslím, že sa to
podarilo podľa mojich predstáv a dúfam,
že to dobre dopadne. Ženy sa veľmi tešili, už mesiac žili v klube tým, ako budú
súťažiť a myslím, že to je pre ne dobré,“
tešila sa z hladkého priebehu podujatia a
záujmu dôchodcov oň predsedníčka Jednoty dôchodcov v Močenku Anna Hanáková. Ďalšou zaujímavou disciplínou bol
presný hod na cieľ, kde mali súťažiaci v
troch pokusoch zhodiť čo najviac prázdnych plechoviek postavených do pyra-
mídy. Niektorým sa darilo viac, iným
menej, ale všetci trafili plechovice aspoň
jeden raz. „Som veľmi spokojná, mám
kondičku,“ – nezdržala sa smiechu na
otázku, ako sa cíti na športovom podujatí
jedna z najstarších a najveselších účastníčok, Močenčanka Magdaléna Tomková
po hode na cieľ. – „Toto bola taká najľahšia disciplína pre nás staré babky -79
ročné a 80 ročné.“ V tej istej disciplíne
úspešne súťažila aj jej 80-ročná kolegyňa Mária Beňová: „Nemôžem deťom
spraviť hanbu, lebo by si povedali – hádzanárka a nevie triafať. Dobré to bolo.“
Potom nasledovala disciplína vyžadujúca kondíciu, dobrú koordináciu pohybov a vyvinutú jemnú motoriku – súťažiaci totiž mali bežať pomedzi reflexné
kužele s vajíčkom na polievkovej lyžici.
Súťaž bola organizovaná formou štafety
a naplno sa v nej prejavil športový duch
účastníkov. „Je to tu na úrovni, môžem
pochváliť, zorganizované je to naozaj
dobre,“ pochvaľovala si Mária Procházková z Hájskeho. „Je tu dobrá zábava. Je
to prvý raz, nezvyk, takže nám to nejde
až tak, ako sme si predstavovali,“ poznamenala so smiechom Anna Novosadová
z Diakoviec. „Ženy sú v prevahe, ale musíme to nejako prežrieť a vydržať. Inak
je to tu dosť zaujímavé ešte som sa takého niečoho nezúčastnil,“ povedal nám
známy nadšenec športu
z našej obce
Štefan Bleho.
Po štafete s
vajíčkami nasledoval hod
na cieľ, kde
sa mali traja
súťažiaci z
jednotlivých tímov snažiť do pripravených vedierok umiestniť z troch hodov
čo najviac loptičiek. „Je to tu fajn pripravené,“ konštatovala Kamila Boháčová z
Hájskeho. „Bol to dobrý nápad, áno, potrebujeme občas trošku vypnúť,“ pridala
sa Mária Uhrínová z Diakoviec. „Som
spokojná, až veľmi, dobré je to tu. Aspoň
sa my, dôchodcovia, pobavíme,“ tešila sa
z pekného podujatia aj Elena Buranová z
Hájskeho. „Mne sa tu veľmi páči, hoci
ja mám doma toľko roboty, ako dôchodkyňa sa vôbec nenudím, ale práve na takéto podujatia som sa tešila. Dala som sa
na ten beh, ale mohla som viacej skúšať
doma,“ s úsmevom konštatovala Margita Lenčéšová z Močenku. Poslednou
disciplínou boli kuželky, z ktorých bolo
treba štyrmi hodmi zhodiť čo najvyšší
počet. Do tejto disciplíny sa z recesie
zapojila aj hlavná rozhodkyňa Marta
Braunová, moderátor Július Kolenčík a
jediný nedôchodca v tíme, starosta obce
Ing. Marián Borza. Na výkonoch všetkých zúčastnených sa zabávali a úspechy
oceňovali potleskom aj diváci v hale, v
budúcom roku sa niektorí z nich určite
pridajú k súťažiacim. „Zapojila by som
sa, aj sa asi v budúcom roku zapojím,
až dožijem, je to zaujímavé,“ povedala
nám diváčka pani Kolenčíková. „Mňa
priviezli na vozíčku, ale musím predsa
prísť podporiť športovcov,“ vynikajúco
sa zabávala diváčka pani Tóthová. „Ja sa
možno tiež zapojím,“ plánoval na budúci
rok pán Packa. „Páči sa mi tu veľmi, ja
som tu za Klub dôchodcov. Zobrala som
sem aj manžela a on začal súťažiť. Tak
asi sa aj na rok na to budeme pripravovať,“ doplnila pani Lenčéšová. Pripravené disciplíny a zábavu si užívali diváci, organizátori, ale najmä súťažiaci,
ktorí sa tešili z každej prekonanej prekážky alebo dobre zvládnutej disciplíny.
Desiatky účastníkov svedčili o záujme o
takéto podujatie. „V šalianskom okrese
sme organizovaní v Jednote dôchodcov
len tri obce, takže preto nás je takto po-
menej. Je to nultý ročník, pretože ešte
sme to nikdy nerobili a sme tam všetko
nové funkcionárky, preto to takto robíme, aby sme sa presvedčili, čo dokážeme, či do toho môžeme ísť,“ – objasnila predsedníčka OO JDS v Šali Mária
Runáková. – „Robili si z nás aj posmech,
že nemáme rozum a neviem čo, ale ja si
myslím, že máme rozum, pretože sedieť
doma a rozmýšľať nad márnosťou sveta
nemá význam.“
V závere, po absolvovaní všetkých
disciplín, každý zo súťažiacich dostal
od organizátorov pamätný list za účasť
a zaujímavú medovníkovú medailu.
Listy a medaily účastníkom odovzdala
predsedníčka okresnej organizácie, predsedníčka základnej organizácie Jednoty
dôchodcov a starosta obce.
31
Hochel Cup 2012 vyhral FK Močenok
Obsadenie 6. ročníka Hochel Cup-u
bolo rovnaké ako minulý rok. Pozvanie
prijali mužstvá Hájskeho, Hornej Kráľovej a Šoporne.
V prvom zápase o postup do finále sa
stretli domáci futbalisti s Hájskym. Hráči
Močenku nenechali nič na náhodu a po
dvoch góloch Matušicu, jednom presnom
zásahu Meška a Polednáka porazili Hájske presvedčivo 4:1. V zápase o druhú
miestenku do finále nastúpili hráči Hornej Kráľovej proti obhajcovi prvenstva z
minulého roka - mužstvu Šoporne. Zápas
bol plne v réžii hráčov Šoporne. Po ich
nepremenených šanciach sa prvý polčas
skončil bez gólov, no v druhom dejstve
už zabral obhajca prvenstva naplno. Po
góle Pila z penalty mali rovnakú možnosť i hráči Hornej Kráľovej, ale Újovu
strelu Cicák vystihol. V závere poistil
víťazstvo Šoporne gólom na 2:0 Herák.
V súboji o tretie miesto sa tak stretla
Horná Kráľová s Hájskym. V prvom pol-
čase sa hralo
väčšinou
na
polovici Hájskeho a po niekoľkých šanciach sa otvorenia
skóre dočkala
Kráľová. Do šestnástky si zbehol Bleho
a bolo 1:0. Úvod druhej časti patril opäť
hráčom v Hornej Kráľovej – Straňákovu
prihrávku využil Rábek – 2:0. Po inkasovanom góle ožili aj hráči Hájskeho, ktorí
si vytvorili niekoľko príležitostí. Do
konca stretnutia sa presadili ešte obidva
celky. Za Hornú Kráľovú skóroval Kollár a za Hájske Kadúc. Tretie miesto tak
po výsledku 3:1 obsadili hráči Hornej
Kráľovej.
„Organizovanie takéhoto turnaja, či
už v Kráľovej, v Močenku alebo v Hájskom, je už veľká tradícia. Kolektív,
ktorý to chce zorganizovať, to stojí obrovské množstvo síl. Čo sa týka nášho
mužstva, tak bohužiaľ sme v prvom
zápase sklamali. Máme ešte dva týždne
na to, aby sme sa zlepšili a do majstráku
boli pripravení tak, aby sme potešili aj
my svojich divákov,” zhodnotil účinkovanie mužstva prezident KFC TIBI
Horná Kráľová Ladislav Kokeš.
V poslednom zápase Hochel Cup-u
sa stretli domáci so Šoporňou. Hráči
Močenka začali aktívnejšie, no chýbalo
presnejšie zakončenie. Šoporňa využila
zaváhanie domácej obrany a Rojka otvoril skóre finále. V ďalšom priebehu si
obidve mužstvá vytvorili niekoľko gólových príležitostí. Hráči Močenka v snahe
o vyrovnanie zahodili v prvom polčase
i nemožné. Pokoj domácim priniesol až Matušica, ktorý v závere 1.
polčasu vyrovnal na 1:1.
V úvode druhého dejstva
zaistil vedenie domácim
po Tichého prihrávke
Lalúch – 2:1. Močenok
mohol toto vedenie zvýšiť, no proti bol brankár
Šoporne Cicák. V závere
si Šoporňa vytvorili ešte tlak, ktorý však
zmenu skóre nepriniesol.
„Močenok bol kvalitný súper, chalani
predviedli veľmi pekný výkon, hlavne
v prvom polčase. Nám už v druhej časti
dochádzali sily. My nemáme toľko natrénované čo súper, ale i napriek tomu som
s výkonom môjho mužstva spokojný.
Zahrali veľmi dobre. Je to len príprava,
odohrali sme kvalitný zápas a ideme
ďalej, nič sa nedeje,” zhodnotil finálové
účinkovanie svojho mužstva tréner ŠK
Šoporňa Pavol Krchnák.
„Vo finále som chlapcov dostal trochu
pod tlak, pretože som ich prinútil hrať
systém, ktorý by som chcel skúšať, keď
budeme hrať majstrovské zápasy u súperov. Nevyšlo to, zmenili sme spôsob
hry a boli sme úspešní. S výsledkom sme
spokojní, ale s hrou nie,” zhodnotil hru
FK Močenok tréner Jozef Kollárik.
Po víťazstve 2:1 nad Šoporňou si tak z
rúk prezidenta futbalového klubu Močenok Ľudovíta Hochela prevzal pohár kapitán domáceho celku Peter Slíž. Letný
futbalový turnaj Hochel Cup pritiahne na
štadión FK Močenok každoročne množstvo divákov a výnimkou nebol ani tento
ročník. Spokojnosť s priebehom podujatia vyjadril aj hlavný organizátor a prezident futbalového klubu.
„Turnaj hodnotím veľmi dobre, počasie bolo ideálne pre futbal. Myslím si, že
aj účastníci si užili toto podujatie. Turnaj
- čo sa týka športovej a spoločenskej časti
-dopadol veľmi. Toto sa musí i naďalej
opakovať a pokračovať ďalej. Ľudia sa
postretajú a zažijú pekné popoludnie,”
konštatoval prezident futbalového klubu
FK Močenok Ľudovít Hochel.
6. ročník futbalového turnaja Hochel
Cup ukončilo už tradičné žrebovanie
tomboly, do ktorej prispeli sponzori 45timi hodnotnými cenami.
Ing. Marek Karlubík
Seminár karate
Močenské karate oslávilo v druhej polovici júla už 30. výročie svojho vzniku.
Jeho zakladateľom bol v našej obci Ing.
Miroslav Tóth, ktorý tu tradíciu tohto
japonského športu zasial tak hlboko, že
pretrvala už tri desaťročia. Jeho myšlienkou bolo osláviť výročie zaujímavým
spôsobom – seminárom a tréningami s
legendou karate Takeji Ogawom, ktorý
stál aj pri zrode organizovaného karate
na Slovensku v 70-tych rokoch uplynulého storočia a trénoval aj Miroslava
Tótha, ktorý bol v tom čase reprezentant
Československa. „Je to úspech, že sensei
Takeji Ogawa, ktorý je takým celosvetovým lídrom v prednášaní karate, si našiel
32
čas, aby nás navštívil. Obľúbil si ma ešte
z mojich bývalých pretekárskych čias a
tak prijal pozvanie,“ tešil sa z návštevy
takého významného hosťa v Močenku
organizátor podujatia Ing. Miroslav Tóth.
Oslava 30. výročia karate v Močenku sa
niesla najmä v znamení tréningov s už 70ročným mimoriadne vitálnym a trénovaným majstrom počas troch dní. Tréningy
si nenechalo ujsť viac ako 100 mladších
či starších športovcov, trénerov, či bývalých karatistov z celého Slovenska,
Macedónska, Rakúska, Maďarska alebo
dokonca Nového Zélandu. „Je to v podstate aj športový, aj kultúrny zážitok a je
to zároveň stretnutie starých karatistov,
s ktorými som začínal,“ pochvaľoval si
Rudolf Vanca, ktorý na seminár pricestoval z Košíc. „Niečo také významné v
takejto malej dedine by človek ani neočakával. Dať dokopy takúto karatesmotánku, ktorá je na Slovensku a v okolí,
no, klobúk dole,“ pridal sa ostrieľaný karatista Milan Hajdák z Galanty. „S pánom
Ogawom som dosť často, ale pre mňa je
výnimočnosť to, že tu som postretal ľudí,
s ktorými som voľakedy začínal,“ tešil sa
zo stretnutia aj Ladislav Straňák zo Šiah.
„Majster Ogawa ma dlhé roky trénoval
a dokonca mám naňho jednu obrovskú
spomienku, na ktorú sa nedá nikdy v živote zabudnúť – udelil mi 1. dan, takže
s majstrom Ogawom som už dlhé roky,
vždy s nejakou tou prestávkou a vďaka
tomu, že tu oslavujeme jubileum - 30.
výročie, tak sa tu stretneme fantastická
partia, moji bývalí kolegovia z reprezentácie,“ netajil radosť ani Rastislav Mráz
z Bratislavy. Majster Ogawa vedie už desaťročia semináre zamerané na tradičné
formy karate a vďaka svojej veľkorysosti
a prístupu k žiakom sa k nemu s radosťou chodia učiť karatisti, ktorí sa venujú
najrôznejším formám karate. „Mojím posolstvom je priniesť karate do Európy aj
na Slovensko, učiť tu a nadväzovať priateľstvá,“ – povedal nám majster Ogawa.
– „Predtým tam boli dosť veľké rozdiely
medzi karate v Japonsku a v Európe, ale
už sa to vyrovnáva a rozdiely nie sú také
očividné.“ Seminár s japonským majstrom si účastníci pochvaľovali – to, čo
sa naučili počas niekoľkých hodín v močenskej športovej hale, by sami trénovali
dlhé dni či mesiace. „Tí sensei - majstri
sú otvorení ku každému, majú
tú povahu takú, že rozdávajú
to svoje umenie ďalej. Čo sa
týka mňa, tak tento seminár mi
dá viac ako to, čo ja rok cvičím sám, alebo sa snažím naučiť z teórie alebo z videí. Je to
hodnotnejšie ako rok tej driny,
čo trénujem sám. Čiže tu nadobudnem veľké poznatky,
detaily, ktoré ten sensei odovzdá ostatným. To, čo sa dnes
naučím, môžem potom ponúknuť deťom, keď sa dostanú do určitej technickej vyspelosti,“ nevedel si vynachváliť
návštevu majstra Ogawu domáci tréner
karate Štefan Móri.
K oslavám 30. výročia založenia karate v Močenku patrilo samozrejme aj
oceňovanie úspešných karatistov, uctenie si trénerov alebo sponzorov, ktorí sa
takisto pričinili o to, aby sa tento šport
v našej obci rozvíjal. Plakety oceneným
odovzdával zakladateľ karate v Močenku
Ing. Miroslav Tóth spoločne so starostom obce Ing. Mariánom Borzom. „Som
rád, že aj karate ako samostatná športová
disciplína v našej obci, ktorá oslavuje
30. výročie svojho vzniku, dospelo k
tomu, že dnes sa tu v našich priestoroch,
v našej obci stretla, dá sa povedať, elita
slovenského karate. Chcem sa za to poďakovať organizátorom na čele s pánom
Ing. Tóthom, ktorí toto krásne podujatie
zorganizovali. Svojím spôsobom zviditeľnilo nielen karate v našej obci, ale samozrejme, aj našu obec ako celok,“ vyjadril vďačnosť starosta obce Ing. Marián
Borza. „Videli ste sami, že naozaj to bol
sviatok, lebo sami tí ľudia, ktorí tu boli,
neverili tomu, že sa postretajú taká partia, čo sme boli v reprezentačnom tíme
a čo sme vlastne tvorili československé
dejiny športového karate. Na našej pôde
v Močenku sa to podarilo, nie v Bratislave alebo Nitre a to je práve úspech pre mňa aj pre klub, aj pre obec,“ cítil
radosť Ing. Tóth. Desiatky priaznivcov
karate zo Slovenska i zahraničia tak zároveň so stretnutím s významným japonským majstrom oslávili výročie vzniku
klubu karate v našej obci a presvedčili
sa o tom, že na šport v Močenku napriek
všemožným krízam a iným prekážkam,našťastie, nezanevreli ani športovci, ani
sponzori.
Úspešná sezóna pre karatistov Blehovcov
Karatisti Boris a Filip Blehovci pred
niekoľkými týždňami ukončili ďalšiu
úspešnú sezónu. Jej vyvrcholením boli
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali
v Martine. Na podujatí sa stretli pretekári
z 15 slovenských klubov a zmerali si sily
v cvičení kata, kumite aj kobudo. „Ja som
súťažil v 5 kategóriách, v ktorých som
aj uspel. V mojej najhlavnejšej kategórii
kata juniori som získal zlatú medailu. V
tejto kategórii nás bolo 25 súťažiacich,
postupne sme sa dostávali až do finále,
kde som nakoniec vyhral,“ skromne konštatoval Boris Bleho. Starší z bratov Blehovcov - Boris už aktívne trénuje viac
ako desaťročie a okrem zlatej medaily
v cvičení kata získal na majstrovstvách
ešte ďalšie 3 zlaté medaily – jednu z
kata a dve z kobudo v cvičení s krátkou
a dlhou zbraňou. Medailovú zbierku nakoniec doplnil ešte bronzovou medailou
z cvičenia kata. „Tohtoročná sezóna bola
pre mňa určite najúspešnejšia za tých
12 rokov, čo cvičím – získal som titul
majstra sveta, na Majstrovstvách Európy
som bol tretí, na Európskom pohári som
vyhral a som aj majstrom Slovenska,“
bol spokojný Boris. Oboch mladých
karatistov na súťažiach i sústredeniach
sprevádza otec, ktorý s nimi prežíva aj
všetky úspechy alebo nezdary. „Sezóna
prebehla veľmi dobre, som veľmi spokojný. Vyvrcholilo to majstrovstvami
Slovenska, kde boli obidvaja moji synovia, ktorí získali prakticky
všetko, čo sa
dalo. Hlavne
u mladšieho
Filipka sa z
toho veľmi
teším, lebo
nastúpil do
novej kategórie kumite,
kde
získal
2 zlaté medaily,“ tešil
sa z úspechu
svojich synov otec Igor Bleho. Deväťročný Filip
trénuje iba pár rokov, ale už dosahuje
prvé významné úspechy. Na majstrovstvách Slovenska dokázal bodovať aj
v osobných súbojoch kumite, čo bolo
preňho nové, aj v cvičeniach kata.
„Boli tam silní súperi. V kumite som sa
stretol s takými súpermi, čo už poznám a
niekedy ma už aj porazili, ale teraz som
sa nevzdal a bojoval som stále, aby som
ich porazil,“ povedal nám počas rozhovoru Filip Bleho. V konečnom súčte si
Filip na Majstrovstvách Slovenska
vybojoval 4 zlaté medaily – dve v
kata a dve v kumite, k čomu pridal ešte bronzovú medailu z kata.
„Ako otca ma veľmi teší, že chlapci
robia tento šport a ešte sú aj veľmi
úspešní. Som na nich hrdý. Svoj
voľný čas trávia týmto spôsobom,
ktorý im dá do života nielen lásku
k športu, kondíciu, ale spoznajú aj
nových ľudí,“
skonštatoval
otec oboch športovcov. Prelom
júla a augusta
strávili
obaja
karatisti na spoločnom sústredení, aby boli na
nasledujúcu sezónu čo najlepšie pripravení.
33
Otvorenie 4. ročníka hokejbalovej ligy
V polovici júna bol v priestoroch areálu
kultúrneho strediska otvorený už 4. ročník hokejbalovej ligy Pastoračného centra. Podujatie organizačne zabezpečuje
Klub kresťanskej mládeže a slávnostne
ho otvoril jeho štatutár Juraj Lenický:
„Tento ročník nadväzuje na tie predošlé a ten tretí a štvrtý sa už odohráva na
novom hokejbalovom ihrisku. Do tohto
súťažného ročníka sa prihlásilo 5 mužstiev. Štyri sú viac-menej z Močenku a z
Hornej Kráľovej, jedno je zo Šale.“ Do
ligy sa prihlásili víťazi ostatného ročníka – mužstvo SHC Imro, Rebels, All
Reds, Bláznivé banány a nováčikovia v
súťaži mužstvo Vikings zo Šale. Spolu
sa do hokejbalu v tomto roku zapojilo
takmer 70 hráčov. „Máme ambíciu obhájiť titul, ale bude to určite ťažké. Sú tu aj
nové tímy, nevieme ako hrajú, dnes sa to
všetko ukáže - kto bude hrať a akú majú
kvalitu ostatné tímy,“ povedal nám kapitán minuloročných víťazov, tímu SHC
Imro Miroslav Zelenický. „Nepoznáme
nikoho, sme tu prvýkrát a naše ambície
sú vyhrať každý zápas, zahrať čo najlepšie a ukázať, že vieme hrať,“ plánoval
stratégiu kapitán tímu Vikings zo Šale
Rastislav Tóth.
Hokejbalová liga je rozdelená na dve
časti – letnú, ktorá sa práve začala a
bude trvať približne do polovice júla a
jesennú, ktorá bude pokračovať po letnej
prázdninovej prestávke. Každý ligový
zápas trvá 3 x 15 minút. Organizátori
mali počas plánovania tohto športového
podujatia na zreteli okrem športového
vyžitia mladých ľudí aj výchovný aspekt
– zakázali pred zápasmi a počas nich používať alkohol a návykové látky a snažia sa obmedziť nešportové správanie
a akékoľvek používanie vulgarizmov.
„To, čo je dôležité a na čo sa sústredíme aj touto hokejbalovou ligou, je dať
priestor mladým ľuďom, športovcom,
aby zmysluplne využili svoju energiu
a svoj čas v zmysle fair play, ľudských
a kresťanských hodnôt. Je to vedenie k
fair play nielen na športovisku, ale aj v
tom denno-dennom živote,“ dodal Juraj
Lenický.
V úvodnom kole boli odohraté dva zápasy. V prvom dueli sa stretli hráči SHC
Imro s Bláznivými banánmi – výsledok
bol jednoznačný 16:2 pre Bláznivé banány. All reds mali v tomto kole voľno
a tak sa v druhom zápase stretli Rebels
s Vikings. Vysoké skóre 11:3 zaistilo
v úvodnom kole prvé body do tabuľky
tímu Rebels.
Ing. Marek Karlubík
Stretnutie členov futbalového klubu s vedením obce
V druhej polovici júna sa vedenie obce
stretlo v priestoroch spoločenskej sály
obecného úradu s hráčmi a funkcionármi
A-mužstva Futbalového klubu Močenok,
ktoré na konci tohto súťažného ročníka
postúpilo do vyššej súťaže – IV. ligy Juhovýchod. Predseda Západoslovenského
futbalového zväzu odovzdal kapitánovi
mužstva Petrovi Slížovi trofej za víťazstvo v práve ukončenom ročníku V. ligy
a starosta obce spolu s prezidentom futbalového klubu odovzdali zúčastneným
pamätné listy ako prejav vďaky za výkony na trávniku a reprezentáciu obce.
„Ja osobne Močenok - klub, ktorý postúpil teraz do IV. ligy - sledujem veľmi
dlho a tým, že som bol aj predseda disciplinárnej komisie a v súčasnosti som dva
roky predseda regionálneho zväzu, som
sa nestretol s nejakými negatívnymi reakciami na správanie sa či funkcionárov,
alebo na prostredie priamo v Močenku.
Takže ja môžem účinkovaniu Močenčanov do ďalšieho obdobia, do najbližšej
sezóny, popriať len to najlepšie,“ povedal nám predseda ZsFZ Nitra Ladislav
Gádoši.
„Som rád, že naši futbalisti, futbalový
klub po štyroch rokoch konsolidácie a
bojov v V. lige konečne postúpil do vyššej súťaže. Tešíme sa z tohto výsledku a
samozrejme, gratulujem všetkým, ktorí
sa o to pričinili. Ďakujem im za vzornú
reprezentáciu obce a chcem vysloviť
presvedčenie, že aj vo vyššej súťaži sa
im bude dariť a budú robiť radosť nielen
sebe, ale aj občanom našej obce a futbalovým priaznivcom nášho regiónu,“ do34
plnil starosta obce Marián Borza. Nikto
z prítomných neskrýval radosť a hrdosť
na to, že futbalovému Á-čku Močenku sa
podaril úspešný návrat do vyššej súťaže.
Cestu za postupom však museli krok za
krokom budovať všetci zúčastnení od
prezidenta klubu, cez trénera až po hráčov, ktorí klub reprezentovali svojimi
výkonmi na ihrisku.
Najväčšiu zásluhu na postupe A
mužstva do IV. ligy má však prezidet
Futbalového klubu Močenok a poslanec obecného zastupiteľstva Ľudovít
Hochel, ktorý je spolu s obcou najväčším sponzorom klubu: „Snažil som
sa do klubu dostať takých hráčov, ktorí
majú charakterovo-vôľové vlastnosti, to
je prvá vec, sú inteligentní a počúvajú to,
čo sa im hovorí, to je totiž základ úspechu. Ďalej samozrejme, bolo treba zvoliť
trénera, ktorý bude takisto náročný ako
ja a to sa nám podarilo v osobe pána Kollárika, ktorý je skutočne starý harcovník,
veľmi rozumný, inteligentný a náročný.
Tak tieto dve veci keď sa dali dokopy,
tak došlo k tomu, že sme dosiahli tento
úspech,“ tešil sa z úspechu predseda
klubu Ľudovít Hochel. „Boli sme na 5.
mieste, bolo všetko v poriadku, po 5 kolách sme zbadali, že môžeme ísť aj na
postup. Zrazu sme hráčom povedali, že
to vyskúšame a oni sa zrazu zľakli zodpovednosti, zrazu začali hrať zle, začalo
to byť horšie, nebola disciplína, to znamená, že tí mladí hráči, ktorí sú tu, nie
sú naučení na zodpovednosť. Najťažšie
bolo naučiť mužstvo byť disciplinované,
ale po čase sa to podarilo, tak na 50%,“
skonštatoval s úsmevom po úspešnom
ročníku tréner Jozef Kollárik. Hráči
však počas súťaže na trénerove podmienky na zlepšenie disciplíny pristúpili
a chuť víťaziť pretavili do výborných
výsledkov z jednotlivých majstrovských
zápasov. „Tento ročník hodnotím veľmi
kladne, po jesennej časti sme boli na 5.
mieste. Všetci sme si mysleli, že vieme
zabojovať o vyššie priečky, vhodne sa
doplnil káder a myslím si, že sme to dotiahli do správneho konca tam, kde sme
si zaslúžili,“ dodal kapitán A-mužstva
FK Močenok Peter Slíž. V auguste sa
rozbehne nový futbalový ročník a močenský futbal sa už bude prezentovať vo
IV. lige. Vyššia súťaž so silnejšími súpermi však trénerovi ani hráčom strach
nenaháňa. „Ja osobne si myslím, že toto
mužstvo, ktoré keď sa vhodne doplní,
tak má perspektívu. Ochotní sú, trvalo
mi to pol roka, kým som ich prehovoril,
ale myslím, že to pôjde, že to bude len
lepšie a lepšie,“ neskrýval nadšenie pred
novou výzvou v ďalšom ročníku tréner
Kollárik. „S tým kolektívom čo máme, si
myslím, že vieme uhrať minimálne stred
tabuľky, ale po vhodnom doplnení kádra
si myslím, že môžeme zabojovať aj o
vyššie priečky. Samozrejme, za pomoci
trénera, ktorý nám dal veľa, či už v V.
lige alebo teraz do nového ročníka nám
určite dá nejaké nové veci a som presvedčený o tom, že budeme možno aj „šťuka
ligy“,“ pridal sa aj Peter Slíž. Priaznivci
močenského futbalu sa tak môžu opäť po
štyroch rokoch tešiť na zaujímavé štvrťoligové majstrovské stretnutia.
Download

na stiahnutie ( pdf - 3113KB )