Obsah
kultúrnE pozvánkY
Novoročný príhovor��������������������������� 4
Aktuality z obce ��������������������������������� 5
Rozpočet a úsporné opatrenia
obce������������������������������������������������������� 8
Kolaudácia 12-bytového domu ������ 9
Projekt na zber
separovaného odpadu ������������������10
V obci vznikol Klub tvorivosti��������12
Vianočné obdobie
bohaté na akcie��������������������������������14
Polročné hodnotenie žiakov����������15
Spoločenská kronika��������������������� 16
Stolní tenisti a oslavy 900. výročia
obce����������������������������������������������������� 17
IV. ročník
Memoriálu Štefana Murana���������� 18
Časopis Močenok – informačný
a inzertný dvojmesačník obce Adresa redakcie: Školská 1690, 951 31
Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada
v zložení: predseda Ing. Ján Valek,
členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo
Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad:
1450 ks Registračné číslo: 6/1998/
X002270 OU Šaľa.
Redakcia nezodpovedá za pravdivosť údajov uverejnených v inzerátoch a platených oznamoch. Redakcia
si vyhradzuje právo zaradiť príspevky,
ktoré plánuje zverejniť v časopise,
do jednotlivých čísel časopisu podľa
vlastného uváženia a zároveň podľa
potreby krátiť a upravovať jednotlivé
príspevky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FAŠIANGOVÉ POPOLUDNIE
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na Fašiangový program,
v ktorom so svojimi piesňami a fašiangovým pásmom vystúpia DFS Matičiarik, FS
Močenčanka, DH Močenská kapela, Močenskí speváci a nebude chýbať ani pásmo
Pochovávanie basy. Programom Vás budú sprevádzať známi humoristi Roman Mihálka a Adrián Ohrádka. Fašiangový program sa uskutoční v nedeľu 2. marca o
16.00 h v Kultúrnom dome v Močenku. Vstupné: 1,50 €
DEŇ NARCISOV
Liga proti rakovine SR vyhlasuje verejnú finančnú zbierku pod názvom „Deň narcisov“. Zbierka sa na Slovensku uskutoční už po 18.-krát a Močenok sa do zbierky
zapojí po 15.-krát. Akciu v našej obci realizuje kultúrne stredisko v piatok 11. apríla
2014 v čase od 7.00 do 16.00 h. Zbierka bude prebiehať na nasledovných stanovištiach: pri miestnom trhovisku a pri nákupnom stredisku Jednota. Veríme, že podporíte
túto finančnú zbierku i v tomto roku. V mene onkologických pacientov vopred srdečne ďakujeme!
Kol. pracovníkov kultúrneho strediska
Stavanie MÁJA
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás pozýva na stavanie Mája, ktoré sa uskutoční v stredu 30. apríla 2014 o 18.00 h v areáli obecného úradu. O spríjemnenie
atmosféry sa postarajú žiaci MŠ, ZŠ, DFS Matičiarik, FS Močenčanka, Močenskí
speváci a DH Močenská kapela, ktorá vám bude hrať do tanca a na počúvanie až do
24.00 h.
VEĽKONOČNÝ KONCERT
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás pozýva na Veľkonočný koncert, ktorý sa
uskutoční v Kostole sv. Klementa v Močenku v nedeľu 4. mája 2014 o 16.30 h počas
koncertu sa Vám predstavia pedagógovia ZUŠ Močenok, ŽSZ Cantica Močenok,
Tinkl kvartet Močenok.
POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať štedrému sponzorovi, podnikateľovi a
poslancovi OcZ Jozefovi Benčíkovi za sponzorské dary, ktoré štedro daroval počas
uplynulého roka na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia organizované kultúrnym
strediskom v našej obci. Veľmi si vážime štedrosť, ktorú prejavuje v prospech všetkých. ĎAKUJE vedenie obce a kolektív pracovníkov kultúrneho strediska.
Úprimné a srdečné poďakovanie patrí i podnikateľovi a sponzorovi Ivanovi Konečnému za občerstvenie, ktoré poskytol pri príležitosti vítania nového roka všetkým obyvateľom.
V mene všetkých účastníkov novoročných osláv ĎAKUJE vedenie obce.
POĎAKOVANIE
Správca farnosti v Močenku Jozef Černák s organizačným výborom srdečne ďakujú všetkým sponzorom, ktorí prispeli cenami do tomboly na V.ročník farského
plesu. Výťažok z tomboly sa použije na opravu farského kostola sv.Klementa v Močenku. Taktiež ďakujeme obecnému úradu a kultúrnemu stredisku za pomoc a spoluprácu.
Pán Boh Vám odplať za Vašu pomoc. Jozef Černák, správca farnosti
Ďakujeme vdp. Jozefovi Černákovi a vdp. Miroslavovi Cimerákovi za organizovanie a podporu V. farského plesu v Močenku. Veľký záujem o podujatie, ktoré organizujete spolu s kresťanským spoločenstvom je určite najväčším poďakovaním a
povzbudením pri organizovaní ďalších ročníkov.
Pán Boh Vám odplať Váš obetavý prístup. Močenskí veriaci
OZNAM
Vážení čitatelia a prispievatelia časopisu Močenok. Na základe úsporných opatrení sme boli nútení obmedziť vydávanie nášho periodika. Od roku 2014 bude
časopis Močenok vychádzať vždy v párnom mesiaci, t. j. vo februári, apríli, júni,
auguste, októbri a decembri. Uzávierka časopisu bude do 15. dňa v danom mesiaci. Ďakujeme za pochopenie!
Ing. Ján Valek,
predseda redakčnej rady časopisu Močenok
Vážení spoluobčania,
na začiatku nového roka 2014 Vás srdečne
pozdravujem. Koniec každého kalendárneho
roka, resp. začiatok nového, je príležitosťou
na hodnotenie a bilancovanie toho, čo sme v
uplynulom období prežili a vykonali. Taktiež
je priestorom na plány do nového obdobia.
Aj pre našu obec bol rok 2013 obdobím,
kedy sme spoločne dosiahli úspechy, podarilo
sa nám realizovať niektoré projekty. Spoločným úsilím všetkých počas uplynulého roku
sme prekonali i prekážky, ktoré priniesla zložitá doba, hlavne v ekonomickej oblasti.
V obci počas 2. polroka 2013 sme museli
priebežne riešiť nedostatok finančných prostriedkov na strane príjmov. Výpadok tzv.
podielových daní bol ku koncu roka vo výške
takmer 29 tis. €, z ostatných daní a poplatkov evidujeme príjem nižší o 25 tis. €. Tieto
nižšie príjmy obce boli spôsobené hlavne
vonkajšími ekonomickými vplyvmi. Najväčší
výpadok v príjmoch obce sme zaznamenali v
oblasti refundácie nákladov na financovanie
dvoch veľkých projektov „Centrum obce“ a
„Rekonštrukcia KS“. Tieto investície obec
prefinancovala prostredníctvom úverov, ich
prevádzku obec zaťažuje neplánovanými nákladmi. V súvislosti s nižšími príjmami obce
boli priebežne prijaté a realizované potrebné
opatrenia na strane výdavkov. Tieto boli smerované hlavne v oblasti bežných nákladov,
prevádzky jednotlivých útvarov, resp. časť v
oblasti rozvoja obce. Prijaté opatrenia boli
realizované tak, aby bol zabezpečený bežný
chod obce. Všetky činnosti a služby pre občanov boli zabezpečované v štandardnom
režime.
I za týchto nie utešených ekonomických
podmienok v oblasti rozvoja obce a investičných činností sme veľkú pozornosť venovali
týmto aktivitám:
- rekonštrukcia objektu kláštora a jeho
prestavba na Múzeum a galériu sv. Gorazda.
Všetky plánované práce boli úspešne ukončené, objekt bol skolaudovaný a v závere
mesiaca november bol slávnostne uvedený do
užívania. Moje poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa zaslúžili o to, že toto dielo môže po
viacročnej prestávke opäť slúžiť našim občanom.
- výstavba bytového domu v ulici A. Hlinku.
Aj táto stavba bola v závere roka úspešne
skolaudovaná. V spolupráci s privátnym investorom obec vytvorila podmienky pre bývanie ďalším svojim občanom. Začiatkom tohto
roku budú byty podľa schváleného poradovníka odovzdané novým nájomníkom. Z celkového počtu 12 bytov je v bytovom dome 5
jednoizbových bytov a 7 dvojizbových bytov.
- súčasťou starostlivosti o rozvoj obce boli i
aktivity zamerané na prípravu výstavby novej
miestnej komunikácie v lokalite „Borzagoš“.
Prvým veľmi dôležitým krokom bolo získanie
súhlasu všetkých vlastníkov pozemkov v predmetnej lokalite s realizáciou tohto zámeru. Z
celkového počtu 160 vlastníkov pozemkov
má naša obec podpísanú Zmluvu o budúcej
zmluve so 103 vlastníkmi.
Veľa ďalších a nemálo dôležitých aktivít
bolo realizovaných v uplynulom roku, ako
napr. oprava strechy a objektov základnej
školy, opravy ďalších objektov vo vlastníctve
obce, verejných priestranstiev, údržbu a rozvoj verejnej zelene.
Z kultúrnych aktivít minulého jubilejného
roku uvediem niekoľko najvýznamnejších:
- oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Tieto boli organizované priebežne počas celého kalendárneho roka.
Slávnosti vyvrcholili v septembri počas „Dní
obce“. V priebehu troch dní sa na podujatiach s rôznym zameraním zúčastnilo niekoľko
stoviek občanov našej obce, susedných a
partnerských obcí a hostí. Súčasťou osláv
bolo i niekoľko významných aktov, ako:
- udelenie ocenení Obce Močenok občanom a organizáciám za pomoc a spoluprácu
pri rozvoji obce,
- podpis Zmluvy o družobnej spolupráci s
mestom Vracov v ČR,
- uvedenie publikácie „Skvosty Močenka“
na knižný trh.
- vydanie nástenného kalendára s dobovými fotografiami pre rok 2013 a s fotografiami zo súčasnosti pre rok 2014.
Do príprav a realizácie osláv sa veľmi
aktívne zapojili členovia všetkých spoločenských, kultúrnych, záujmových a športových
organizácií, klubov a spolkov pôsobiacich v
našej obci. Bez každého z veľkej plejády obetavých dobrovoľníkov by sme nemohli realizovať tieto jubilejné oslavy. Za Vašu iniciatívu,
prístup, obetavosť a spoluprácu pri zabezpečovaní jednotlivých podujatí vyjadrujem ešte
raz aj touto cestou veľké poďakovanie.
Okrem aktivít kultúrno-spoločenského života, nemenej dôležitou súčasťou našej práce
boli i aktivity zamerané na zabezpečenie bežného chodu a všetkých samosprávnych činností obce.
Aj napriek nižším príjmom naša obec významnou mierou podporovala činnosť spoločenských, športových, kultúrnych a záujmových organizácií v obci. Na ich aktivity boli
z rozpočtu obce vynaložené prostriedky vo
výške 80 500,- €. Okrem týchto prostriedkov sa nám podarilo zabezpečiť 22 800,- €
zo zdrojov ministerstiev, VÚC a iných zdrojov. Tieto prostriedky boli použité na rozvoj
kultúry, športu, životného prostredia a technickej vybavenosti našej obce. Sme si vedomí
toho, že podstatná časť týchto organizácií by
bez materiálnej, ale hlavne finančnej podpory
zo strany Obce nemohla vykonávať svoju
činnosť, resp. by prestali existovať. Preto i
v rozpočte na tento rok významnú položku v
nákladoch obce tvoria prostriedky na tieto
aktivity.
Vážení spoluobčania!
Aj rok 2014 je pre každého z nás začiatkom nových plánov, predsavzatí a stanovení
si nových cieľov. Vzhľadom k očakávanému
vývoju ekonomiky okolo nás sme v rozpočte
obce pre tento rok výraznou mierou znížili
bežné náklady vo všetkých oblastiach, režijné náklady, personálne náklady, náklady
na údržbu a prevádzku. Základnou prioritou
je zabezpečenie všetkých samosprávnych činností obce bez negatívneho dopadu na Vás,
občanov.
V našej obci máme plánované nie malé
úlohy, máme rozpracované a pripravené aktivity, ktorých cieľom je jediné – zabezpečiť
jej rozvoj a zlepšiť podmienky pre život jej
občanov.
Tie najvýznamnejšie a najdôležitejšie Vám
s skrátenej podobe predstavím:
- v spolupráci s privátnym investorom budeme pokračovať vo výstavbe ďalšieho bytového domu v ul. A. Hlinku. Výstavba, ukončenie a odovzdanie stavby, pridelenie bytov
nájomníkom do užívania je plánovaná v roku
2014,
- v lokalite Borzagoš pokračovať v legislatívnych krokoch s cieľom vytvoriť podmienky
na prípravu výstavby novej miestnej komunikácie. I naďalej budem intenzívne pokračovať v rokovaní so zostávajúcimi vlastníkmi
na podmienkach podpisu zmluvného vzťahu.
Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí v
roku 2014 dosiahnuť cieľ, vytvoriť legislatívne podmienky pre výstavbu miestnej komunikácie.
Naďalej budem pokračovať v rokovaní s
cieľom zabezpečiť výstavbu technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, uličný
rozvod EE) nie zo zdrojov obce, ale na náklady budúcich prevádzkovateľov sietí.
- dokončiť výstavbu verejného osvetlenia v
obývanej časti ulice Balajka,
- pokračovať v rekonštrukcii a opravách
objektov, miestnych komunikácií a chodníkov
vo vlastníctve obce,
- pripraviť a realizovať legislatívne a technické opatrenia v súvislosti s realizáciou projektu Ponitrianskeho združenia obcí na zber,
triedenie TKO v našej obci.
Okrem týchto aktivít budeme robiť i ďalšie činnosti, ktoré si vyžadujú potreby obce
a jej občania. Naším cieľom je uprednostniť
také projekty, ktoré budeme schopní v rámci
nášho ľudského úsilia, ale hlavne finančných
možností zvládnuť. Mojím osobným želaním
je neustála spolupráca s vami, občanmi obce.
Vážim si každú dobrú radu, pripomienku i
kritický názor, ktorého cieľom je dosiahnuť
zlepšenie situácie v tej, či onej oblasti.
Milí spoluobčania,
v závere môjho príhovoru mi dovoľte čo
najúprimnejšie sa poďakovať všetkým vám,
naším občanom, ktorí ste svojou prácou, snahou i radami prispeli v uplynulom jubilejnom
roku k rozvoju obce. Súčasne ďakujem poslancom OcZ, členom komisií OcZ, zamestnancom obce, zástupcom podnikateľského
sektora a všetkým členom spoločenských
organizácií za spoluprácu v roku 2013. Ďakujem vám aj touto cestou za váš podiel na
rozvoji obce.
V novom roku 2014 vám v mene členov poslaneckého zboru, v mene spolupracovníkov i
v mene svojom želám veľa zdravia a radosti v
každodennom živote. Marián Borza
starosta obce
Uznesenie zo 18. riadneho zasadania obecného
zastupiteľstva obce Močenok zo dňa 9. 1. 2014.
K bodom 1 - 3 programu
Uznesenie č. 01/R/2014
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh starostu obce program
rokovania OcZ tak, ako bol predložený.
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice, vyjadrenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Kontrola uznesení
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
– II.zmena
7. Návrh rozpočtu obce na obdobie
2014-2016
8. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2014
9. Rôzne, došlá pošta
10. Diskusia
11. Záver
Za hlasovalo: 7 – Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Angelika Kútna, Juraj Lenický,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0.
Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 4
– Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Marek Mesároš, Simona Mesárošová
2. Na návrh starostu obce overovateľov
zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva Jozefa Benčíka a Petra Sýkoru.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0.. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Anton Karlubík,
Marek Mesároš, Simona Mesárošová
3. Na návrh starostu obce Návrhovú
komisiu v zložení Roman Urbánik –
predseda komisie, Ernest Vereš a Daniel
Čiernik – členovia.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Anton Karlubík,
Marek Mesároš, Simona Mesárošová
B. b e r i e n a v e d o m i e
4. Informáciu, že overovatelia zápisnice zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Daniel Čiernik a Anton Karlubík zápisnicu podpísali.
K bodu 5 programu
Uznesenie č. 02/R/2014
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh starostu obce dodatok
č.1 k VZN č. 7/2013 o spôsobe určenia
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia
úhrady za služby poskytované v Domove
dôchodcov Močenok. OcZ schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca Urbánika v §
8, ods.7 nasledovne: text „môže obec
prispievať prijímateľovi“ nahradiť textom „obec prispeje prijímateľovi“.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Anton Karlubík,
Marek Mesároš, Simona Mesárošová
B. b e r i e n a v e d o m i e
2. Informáciu o plnení uznesení zo 17.
riadneho obecného zastupiteľstva, ktorú
predložil starosta obce.
K bodu 6 programu
Uznesenie č. 03/R/2014
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh starostu obce II. zmenu
rozpočtu Obce Močenok na rok 2013
tak, ako bol predložený.
Za hlasovalo: 5 – Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Ľudovít Hochel, Juraj Lenický,
Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo
sa: 4 – Angelika Kútna, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2 – Anton
Karlubík, Simona Mesárošová
K bodu 7 programu
Uznesenie č. 04/R/2014
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh starostu obce rozpočet
Obce Močenok na rok 2014-2016 tak,
ako bol predložený.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0.
Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Anton Karlubík, Simona Mesárošová
B. u k l a d á
1. Zabezpečiť spracovanie a predloženie návrhu I. zmeny rozpočtu na rok
2014 na februárové rokovanie OcZ.
Termín: v texte Z: prednosta úradu
finančná komisia
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0.
Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Anton Karlubík, Simona Mesárošová
Aktuality z obce
• Počas prvého februárového týždňa
sa v priestoroch Múzea a galérie sv.
Gorazda konal úvodný kurz pletenia
z pedigu. Zúčastnili sa ho desiatky záujemcov a o tento druh ručnej práce
sa zaujímali aj muži. Niektorí prišli
ako lektori, iní zasa s cieľom naučiť
sa základy pletenia košíkov. Počas
prvej hodiny kurzu sa účastníci pod
vedením lektorov naučili základné
techniky a všetci si dokázali upliesť
jednoduchý košík.
• Vždy vo februári slávime sviatok
svätého Valentína, patróna zamilovaných. Dátum sviatku - 14. február si
pripomínajú najmä mladé zaľúbené
dvojice. Historické fakty o tomto
katolíckom kňazovi a biskupovi hovoria, že bol liečiteľom a napriek zákazu aj vykonávateľom katolíckych
sobášnych obradov, za čo približne v
roku 269 zomrel mučeníckou smrťou.
Už dlhé desaťročia si ho ctia najmä
mladí zaľúbenci ako svojho patróna a
vždy vo februári sa pulty v obchodoch
priam prehýbajú pod valentínskymi
darčekmi – červenými srdiečkami,
kvetmi, sladkosťami, hračkami a podobne.
• Pracovníci obce v druhej polovici
decembra pripravili v areáli novopostaveného 12-bytového domu v ulici
Andreja Hlinku podmienky pre napojenie domu k rozvodom káblovej televízie. Obyvatelia bytovky, ktorí budú
mať záujem o sledovanie močenskej
káblovej televízie sa tak budú môcť
po nasťahovaní bez problémov pripojiť ku káblovým rozvodom televízie
alebo internetu.
• V základnej škole sa v polovici decembra stala havária na vodovodnom
potrubí. Rozvod vody medzi tretím
pavilónom školy a budovou jedálne a
školského klubu sa poškodil a prívod
vody do tejto časti areálu musel byť
odstavený. Poruchu sa podarilo odstrániť počas nasledujúceho dňa.
• V budove patriacej futbalovému
klubu sa začali realizovať rekonštrukčné práce. Práce realizujú pracovníci obce na základe požiadaviek
vedenia klubu. Po rekonštrukcii vnútorných priestorov budú futbalistom k
dispozícii okrem vynovených šatní a
klubovne aj nové sociálne priestory.
• Počas decembra sa v priestoroch
základnej a umeleckej školy v našej
obci konalo zasadnutie pre voľbu
Rady Základnej umeleckej školy v
Močenku. Na stretnutí sa okrem riaditeľky školy a starostu obce za zriaďovateľa, zišli aj ďalší členovia, ktorí
spomedzi seba volili predsedu rady.
Predsedníčkou rady školy sa po hlasovaní členov stala učiteľka základnej
umeleckej školy Alena Vaňová.
• V polovici decembra sa na hokejbalovom ihrisku v našej obci uskutočnil prestížny hokejbalový zápas
medzi miništrantmi z Močenku a Hornej Kráľovej. Po viac ako hodinovom
zápase sa jasnými víťazmi duelu stali
miništranti zo susednej Hornej Kráľovej, ktorí dokázali svojich kolegov z
Močenku poraziť o 6 gólov – 21:15.
• V druhej polovici decembra pracovníci obce vyzdobili vianočnou
výzdobou našu obec. Nainštalovali
osvetlenie a výzdobu na živý stromček
v areáli obecného úradu, osvetlenie na
balkón úradu a tradičné vianočné priania nad štátnou cestou na vstupoch
do obce. Milé repliky zdobených
vianočných medovníčkov na strom
pred úradom zhotovil pracovník obce
Igor Bolla v spolupráci s pracovníkmi
kultúrneho strediska. Aj v tomto roku
potešil okoloidúcich vo vstupe do
obecného úradu krásny vyrezávaný
betlehem z dielne umeleckého rezbára Tibora Lešša. Betlehem bol tento
raz bohatší o nové postavičky.
• V rámci úsporných opatrení vedenie obce riešilo niektoré personálne a
technické zmeny vo fungovaní samosprávy v našej obci. Z tohto dôvodu
bola predajňa sv. Gorazda presťahovaná do priestorov knižnice v Múzeu
a galérii sv. Gorazda. Štítky na smetné
nádoby si občania môžu zakúpiť v
podateľni obecného úradu, rovnako
aj poplatky za hrobové miesta môžu
občania uhradiť v obecnom úrade.
Kultúrne stredisko a Televízia Močenok sa v rámci reorganizácie presťahovali do priestorov Múzea a galérie
sv. Gorazda
• Členovia Pozemkového spoločenstva Spolku urbárov a želiarov z našej
obce sa 10. januára stretli na členskej
schôdzi. Schôdzu viedol predseda
spoločenstva Ernest Vereš a hlavným
bodom rokovania členskej základne
a vedenia spolku bola transformácia
spoločenstva bez právnej subjektivity
na spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zákona o pozemkových
spoločenstvách. Prítomní boli obo
K bodu 8 programu
Uznesenie č. 05/R/2014
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh starostu obce Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok
2014 tak, ako bol predložený.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0.
Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Anton Karlubík, Simona Mesárošová
K bodu 9 programu
Uznesenie č. 06/R/2014
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. r u š í
1. Uznesenie č. 81/R/2011, ktorým
bol schválený poradovník na pridelenie
obecných nájomných bytov.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0.
Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Anton Karlubík, Simona Mesárošová
B. s c h v a ľ u j e
1. Poradovník na prideľovanie nájomných obecných bytov tak, ako bol predložený predsedom komisie miestneho
hospodárstva, bytov a podnikateľskej
činnosti poslancom Hochelom.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0.
Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Anton Karlubík, Simona Mesárošová
2. Na návrh poslanca Lenického vstup
Obce Močenok za člena občianskeho
združenia Renovacio od 1. 2. 2014 za
účelom získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ v rámci obdobia
2014-2020 a úhradu členského poplatku
100 eur/rok.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 1 – Roman Urbánik.
Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Anton Karlubík, Simona Mesárošová
3. Návrh komisie výstavby, územného
plánovania a dopravy nepredať obecný
pozemok parc č. 1749/40, 1749/41 a
1749 vedený kat. území Močenok žiadateľke Márii Nožičkovej, Horná Kráľová
a ponuku na prenájom týchto pozemkov
žiadateľke.
Za hlasovalo: 7 – Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Marek Mesároš, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
4 – Daniel Čiernik Anton Karlubík, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová
4. Návrh komisie výstavby, územného
plánovania a dopravy predať obecný pozemok vedený v kat. území Močenok na
LV č.2425 ako parc. č. 833/11 o výmere
151 m2 žiadateľom Ľudovítovi Vaškovi,
a manželke Helene, Močenok v súlade s
§ 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991
o majetku obcí, za cenu podľa cenovej
mapy tj. 3,- €/m2, v rozsahu podľa žiadosti a poveruje starostu obce podpisom
príslušnej právnej dokumentácie.
Za hlasovalo: 7 – Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Marek
Mesároš, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo
sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 4 – Daniel Čiernik, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Simona Mesárošová
5. Návrh komisie výstavby, územného
plánovania a dopravy nepredať obecný
pozemok vedený v kat. území Močenok
na LV č.2425 ako parc. č. 833/11 o výmere 151 m2 žiadateľovi Radovanovi
Dobrovodskému, Močenok.
Za hlasovalo: 7 – Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Marek
Mesároš, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo
sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 4 – Daniel Čiernik, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Simona Mesárošová
6. Návrh komisie výstavby, územného
plánovania a dopravy predať obecný
pozemok zapísaný na LV 2425 parc.
č.188/12 o výmere 227 m2 podľa GP č.
188/12 overeným pod číslom 9/441/2013
žiadateľovi Františkovi Kútnemu, Močenok v súlade s § 9a, ods. 8, písm. b)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí, za
cenu podľa cenovej mapy tj. 4,50 €/m2,
v rozsahu podľa žiadosti a poveruje starostu obce podpisom príslušnej právnej
dokumentácie .
Za hlasovalo: 7 – Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Marek
Mesároš, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo
sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 4 – Daniel Čiernik, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Simona Mesárošová
7. Návrh komisie výstavby, územného
plánovania a dopravy nevyhovieť žiadosti Milana Lenčéša na spolufinancovanie
projektovej dokumentácie.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Marek Mesároš, Peter Sýkora,
Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Anton Karlubík,
Juraj Lenický, Simona Mesárošová
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2014 v Obci Močenok tak, ako bol predložený.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Marek Mesároš, Peter Sýkora,
Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Anton Karlubík,
Juraj Lenický, Simona Mesárošová
9. Predložený návrh uznesenia na kúpu
12 bytového domu:
1. Účel – Kúpa bytového domu v
obci Močenok na parcelách č. C-KN
188/3,188/4,188/6 a 2. Investičný zámer: - Kúpu bytov v bytovom dome s
12 bytovými jednotkami /názov stavby
Bytový dom A – 12 b.j./ postavenom
podľa PD spracovanej firmou Ing. Ľubomír Candrák, C- projekt, Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 4, na parcelách C-KN č.
188/3,188/4,188/6 v obci Močenok od
firmy SVS Nitra, s.r.o. Topoľčianska 66,
Nitra, IČO: 35922737. Byty v bytovom
dome budú slúžiť ako nájomné byty bežného štandardu, ktoré budú vo vlastníctve Obce Močenok. Nájomný charakter
bytov bude zachovaný minimálne po
dobu splatnosti úveru, t.j. minimálne po
dobu 40 rokov.
- Kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu podľa PD Bytový dom A –
12 b.j. v obci Močenok, na parcelách CKN č. 188/3,188/4,188/6, k.ú. Močenok
podmieňujúcej užívanie bytov v dome
pre nájom – počet bytových jednotiek je
12, ktoré budú vo vlastníctve Obce Močenok od firmy SVS Nitra, s.r.o. Topoľčianska 66, Nitra, IČO: 35922737.
Spôsob financovania kúpy bytov v bytovom dome pre nájom s 12 b.j. formou:
- Dotácia z MDVRR SR vo výške 25%
z obstarávacích nákladov podľa zákona
č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
- Úver z prostriedkov ŠFRB vo výške
75% z obstarávacích nákladov podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania.
3. Spôsob financovania kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie
bytov v bytovom dome pre nájom s 12
b.j., ktoré budú vo vlastníctve Obce Močenok formou:
- Dotácie z MDVRR SR vo výške určenej výpočtom podľa platných predpisov z oprávnených nákladov stavby.
- Z rozpočtu Obce Močenok vo výške
určenej ako zostatok nákladov po odpočítaní dotácie z oprávnených nákladov
stavby.
4. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a následnej kúpnej
zmluvy podľa §10, ods. 13 zákona č.
150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja
bývania.
5. Predloženie žiadosti o poskytnutie
podpory z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania vo výške podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení na
účel Kúpa bytu v bytovom dome pre nájom s 12 b.j., vo výške 75% obstarávacej
ceny bytov s DPH.
6. Predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie na kúpu bytu v bytovom dome
z MDVRR SR vo výške podľa podmienok zákonných predpisov a nariadení pre
Obec Močenok vo výške 25% obstarávacej ceny bytov s DPH.
7. Predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie na kúpu technickej vybavenosti
podmieňujúcej užívanie bytov vo výške
určenej výpočtom podľa platných predpisov z oprávnených nákladov s DPH.
8. Súhlas so zriadením záložného práva
na nájomné byty v prospech ŠFRB.
9. Zachovanie nájomného charakteru
bytov po dobu 40 rokov a zaväzuje sa
dodržiavať ustanovenia osobitého predpisu § 22 zákona č. 443/2010 Z.z.
10. Záväzok Obce Močenok vyčleňovať v budúcich rokoch – počnúc rokom,
v ktorom bola podaná žiadosť, finančné
prostriedky v rozpočte obce na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania počas
celej doby jeho splatnosti t.j. 40 rokov
pri úrokovej sadzbe 1%.
11. Zabezpečenie záväzku – ručenia
nehnuteľnosťou – budova bytového
domu s 12 b.j. v obci Močenok, na parcelách C-KN č. 188/3,188/4,188/6 k.ú.
Močenok s príslušenstvom a pozemkami
/pozemok pod stavbou, prístup k verejnej
komunikácii/ alebo bankovou zárukou.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Marek Mesároš, Peter Sýkora,
Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Anton Karlubík,
Juraj Lenický, Simona Mesárošová
10. Na návrh starostu obce výšku nájomného v 12 bytovom dome tak, ako bol
predložená tj. nájomné 2,40 eura za m2/
mesiac a poplatok do fondu opráv 0,20
eura za m2/mesiac.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Marek Mesároš, Peter Sýkora,
Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Anton Karlubík,
Juraj Lenický, Simona Mesárošová
11. Návrh starostu obce na doplnenie
memoranda o spolupráci Obce Močenok
a Duslo, a.s. Šaľa tak, ako bol predložený a poveruje starostu obce podpisom
príslušnej dokumentácie.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Marek Mesároš, Peter Sýkora,
Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Anton Karlubík,
Juraj Lenický, Simona Mesárošová
Zapísal: Ing. Ján Valek
známení so stanovami spoločenstva,
ktoré schválili aj so správou o finančnom hospodárení za rok 2013. V
ďalšej časti schôdze si zvolili výbor
spolku, ktorý bude pracovať počas
nasledujúceho roka.
• V druhej polovici januára sa na
celom Slovensku ochladilo a prvýkrát
v tomto roku padli i snehové vločky.
Sneženiu sa potešili najmä deti, pretože ich čakali polročné prázdniny.
• 22. januára oslávil 90. narodeniny
emeritný diecézny biskup nitrianskej
rímskokatolíckej diecézy a autor kníh
nielen s náboženskou tematikou kardinál Ján Chryzostom Korec. Jeho vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná obrana dôstojnosti človeka,
slobody a identity slovenského národa,
jeho kresťanských základov a tradícií,
bola ocenená aj tromi čestnými doktorátmi univerzít v Spojených štátoch
amerických, doktorátom z univerzity
v Poľsku a vo Veľkej Británi. Na Slovensku získal Ján Chryzostom Korec
čestný doktorát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Trnavskej univerzity a Katolíckej univerzity. V roku
1993 mu bolo udelené vysoké francúzske vyznamenanie Čestnej légie, v
roku 1995 štátne vyznamenanie Rad
Ľudovíta Štúra I. triedy a v roku 1999
štátne vyznamenanie Rad Andreja
Hlinku I. triedy. Jeho knižná tvorba
predstavuje viac ako 80 titulov kníh
a v našej obci máme z jeho tvorby v
knižnici zriadenú Knižnicu viery. Do
ďalších rokov života prajeme kardinálovi Korcovi veľa pevného zdravia a
božieho požehnania.
• V rámci kultúrnych podujatí organizovaných z príležitosti sviatku Troch
kráľov sa ženský spevácky zbor Cantica predstavil začiatkom januárana
Trojkráľovom koncerte v obci Cabaj. Podujatie sa konalo v miestnom
kostole Najsvätejšej trojice, ktorý pri
tejto príležitosti navštívilo približne
100 divákov.
• 15. januára naša obec privítala
desiatky kňazov, medzi ktorými bolo
aj niekoľko biskupov. Duchovní z celého Slovenska sa v Močenku zišli na
pohrebe matky ordinára ozbrojených
síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky, nášho rodáka Mons. Františka Rábeka. Pohrebné obrady, ktoré
viedol Mons. Viliam Judák sa konali
v kostole sv. Klementa. Matka biskupa - Anna Rábeková nás opustila v
požehnanom veku 91 rokov. Česť jej
pamiatke!
Štatistické zisťovanie
záväzky, spotrebné výdavky, úspory,
príjmy, pracovnú aktivitu, dôchodkové
nároky, medzigeneračné prevody, dary
a vnímanie rizika zo strany domácností
a podobne. „Na základe ubezpečenia
Národnej banky a Štatistického úradu
bude so všetkými údajmi respondentov
narábané v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov. Všetky informácie,
ktoré opytovateľom občania poskytnú
budú spracované anonymne a budú použité na štatistické a vedecké analýzy
nekomerčného charakteru,“ doplnil informácie Ing. Valek. Údaje zo zisťovania
budú využité pre rôzne štúdie zaoberajúce sa napríklad bytovými a dôchodkovými otázkami, sporením obyvateľov,
zadlženosťou, alebo vplyvom bohatstva
na výšku spotreby. Umožnia zmapovať
ekonomické správanie rôznych typov
domácností v celej eurozóne a môžu byť
cenným prínosom v hospodársko-politickej oblasti.
Národná banka Slovenska a Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje vo februári a marci na území
celej republiky Zisťovanie o financiách
a spotrebe domácnosti. Do zisťovania
bolo vybratých 430 obcí, medzi ktorými
je aj obec Močenok. Pracovníci šatatistiky navštívia za dva mesiace viac ako 4
000 domácností. Občania by mali odpovedať na ich otázky. „No veď keď prídu,
tak im otvorím. Možno práve ku mne ani
neprídu, lebo tam sú vyberaní určití ľudia, na celom Slovensku je neviem aký
počet ľudí a domácností,” poznal problematiku Jozef Straňák. “No ja by som im
nepovedala, je to moja súkromná vec a
aj tak mi to nepomôže,” skonštatovala
Júlia Pistovičová. “Ja by som sa s nimi
rád podelil o moje životné skúsenosti,”
doplnil s úsmevom Štefan Fica. Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti
je súčasťou projektu Európskej centrálnej banky a zúčastňujú sa na ňom všetky
krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať
spoľahlivé údaje o aktuálnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne.
„Náhodne vybrané domácnosti v obci
navštívi pracovník štatistického úradu
poverený touto úlohou, ktorý je povinný
preukázať sa preukazom zamestnanca
Štatistického úradu a listom podpísaným
guvernérom národnej banky a predsedníčkou štatistického úradu. Prosím občanov, aby vyšli týmto pracovníkom v
ústrety, ale aby si vždy podľa preukazu
overili ich totožnosť, aby sa nestalo, že
nechtiac prezradia citlivé údaje podvodníkom,“ upozornil prednosta obecného
úradu Ing. Ján Valek. Cieľom zisťovania
je zistiť finančnú situáciu a spotrebné výdavky domácností na Slovensku – napríklad finančné a hmotné aktíva, finančné
Vedenie obce v úzkej spolupráci s
obecným zastupiteľstvom a jednotlivými
komisiami pôsobiacimi pri obecnom zastupiteľstve vypracovalo návrh rozpočtu
pre rok 2014, ktorý bol schválený na
prvom tohtoročnom riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v januári. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný 9.
januára tohto roku s objemom 4 milióny
eur.
„V rámci návrhu rozpočtu boli prijaté
dosť radikálne úsporné opatrenia, hlavne
zamerané na bežné výdavky, samozrejme úsporné opatrenia boli realizované v každej oblasti. Opatrenia boli prijaté v súvislosti s plánovanými príjmami
obce v rozpočte tak, aby rozpočet bol
vyrovnaný a bol rezervovaný dostatok
finančných prostriedkov aj na rozvojové,
tzn. kapitálové investičné náklady,” informoval nás starosta obce Ing. Marián
Borza. Úsporné opatrenia sa v rámci
rozpočtu objavili v oblasti personálnych
nákladov, kde bol v útvare kultúrneho
strediska znížený počet zamestnancov o
dvoch a v útvare obecnej polície takisto
o dvoch pracovníkov. Úsporné opatrenia
sa premietnu aj do oblasti úspory energií,
bežných prevádzkových nákladov, alebo
nákladov na opravy.
„Úsporné opatrenia sa nevyhnú samozrejme ani nákladom na dotácie pre jednotlivé organizácie, ktoré obec dotuje zo
svojho rozpočtu,” potvrdil starosta obce.
V uplynulom roku bolo z rozpočtu pre
dotáciu klubov, spolkov a organizácií vyčlenených 58 000 eur plus mimoriadna
dotácia 2 500 eur pre futbalový klub. V
tomto roku dostanú žiadatelia o dotáciu
iba 48 100 eur plus mimoriadnu dotáciu
2 500 eur dostane futbalový klub. Pri
tvorbe rozpočtu pamätali jeho autori aj
na nepredvídateľné situácie a udalosti
a vytvorili rezervu v objeme 30 000
eur, ktorou sa budú v prípade potreby a
schválení zastupiteľstvom vykrývať položky nezohľadnené v rozpočte.
„Zo strany poslancov boli vznesené
niektoré pripomienky, ktoré budú zohľadnené v 1. zmene rozpočtu. Táto by
mala byť prerokovaná na najbližšom za-
sadnutí obecného zastupiteľstva v závere
mesiaca február. Po nevyhnutných úpravách budú realizované prípadné ďalšie
opatrenia tak, aby obec zabezpečovala
základné samosprávne činnosti a aktivity, ktoré jej zo zákona vyplývajú tak,
aby bežní občania našej obce nepocítili
úsporné opatrenia v jednotlivých kapitolách,” doplnil informácie Ing. Borza.
O ďalších zmenách v rozpočte obce budeme informovať po ich schválení obecným zastupiteľstvom.
INFORMÁCIA
o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky
cha, Dekana Dubravického, Dekana
Sčasného, Chalupy, Mlynská, Párovce,
Pod kalváriou, Rokošova I., Rokošova
II., Rokošova III., Sv. Gorazda súp. č.
(512 – 572).
Volebný okrsok č. 2: volebná miestnosť v budove Obecného úradu, prízemie, Močenok, Sv. Gorazda 629/82 pre
voličov oprávnených voliť prezidenta
SR bývajúcich v nasledovných uliciach: Borzagoš, Cintorínska, Čingov,
Gorazdov, Hájska, Kakava, Lipová,
Lúčky, Malá Kakava, Pri kamennommoste, Pri kúpalisku, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Gorazda, súp. č. ( 573 – 696,
1894 ), Úzka.
Volebný okrsok č. 3: volebná miestnosť v budove Kultúrneho strediska,
prízemie, Močenok, Školská 1690/7 pre
voličov oprávnených voliť prezidenta SR
bývajúcich v nasledovných uliciach: AndrejaHlinku, Balajka, Biskupa Majera,
Družstevná, Krátka, Ľudovíta Štúra, M.
R. Štefánika, Nad ihriskom, Nitrianska,
Pribinova, Školská, Športová, Švábska,
Topoľová, Vinohradská.
Rozpočet a úsporné opatrenia obce
Obec M o č e n o k
podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999
Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o
jeho odvolaní a o doplnení niektorých
ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že 1. kolo voľby
prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014 od 7.00
hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, bude sa druhé
kolo voľby prezidenta SR konať v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 hodiny do
22.00 hodiny.
Volebný okrsok č. 1: volebná miestnosť v Klube dôchodcov, Močenok, Sv.
Gorazda č. 537/10 pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR bývajúcich
v nasledovných uliciach: Biskupa Klu-
Kolaudácia 12-bytového domu
Začiatkom decembra sa uskutočnila
kolaudácia 12-bytového domu, ktorého
stavba sa začala na jar v ulici Andreja
Hlinku. Bytový dom stojí na pozemkoch
obce a jeho realizáciu zabezpečoval privátny investor – spoločnosť SVS, s.r.o.
Nitra.
Na kolaudácii sa zišli zástupcovia investora, dodávateľa prác, obce a všetkých
dotknutých štátnych orgánov. Kolaudácia bola rozdelená na niekoľko častí, kolaudoval sa dom, miestne komunikácie a
spevnené plochy, dažďová kanalizácia a
distribučný rozvod elektrickej energie.
„Nedostatky ani nedorobky sme nezistili
z hľadiska ochrany verejného zdravia a
bude vydané záväzné stanovisko v prípade, že investor stavby, alebo teda stavebník požiada Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o
vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby,“ informovala nás o svojich
zisteniach ohľadne stavby RNDr. Mária
Kraváriková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. „Náš úrad
povoľoval dažďovú kanalizáciu, teda
odvedenie dažďových vôd z parkovísk
cez odlučovač ropných látok. Na tomto
kolaudačnom konaní sme zistili, že to,
čo sme povoľovali vlastne nie je to, čo
ideme kolaudovať, tak to musíme nejako
doriešiť a dohodli sme sa, že do týždňa
budú všetky závady, ktoré sme zistili
odstránené a potom budeme pokračovať
v kolaudačnom konaní,“ doplnila informácie prednostka Obvodného úradu Životného prostredia v Šali Ing. Petronela
Vižďáková.
Postupne boli skontrolované všetky
kolaudované časti stavby. Nájdené nedostatky boli takého charakteru, že ich
investor dokáže odstrániť v priebehu
niekoľkých dní. „Stavba bola dokončená, ja si myslím, že v dobrej kvalite
s tým, že určite nám tam chýbajú ešte
malé nedorobky, nedávali sme plávajúce podlahy kvôli vlhkosti. Samozrejme,
že ešte nejaké legislatívne papiere, čo
bude treba dokladovať, inak so všetkým
ostatným sme spokojní,“ vyjadril sa ku
kolaudácii investor, majiteľ spoločnosti
SVS Nitra Ing. Pavel Varga. „Kolaudácia prebehla bez problémov. Boli zistené
drobné nedostatky, ktoré sa odstránia a
po doplnení vyjadrení dotknutých orgánov bude vydané kolaudačné rozhodnutie,“ skonštatovala Ing. Jozefína Eisellová zo Stavebného úradu v Močenku.
Po odstránení všetkých nedostatkov a
doplnení vyjadrení dotknutých a povoľujúcich orgánov bude bytový dom a
priľahlé priestranstvá pripravený na užívanie.
„Verím, že po odstránení možných
nejakých nedostatkov bude celý dom
úspešne skolaudovaný tak, aby ešte v
priebehu mesiaca december, po schválení poradovníka na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, mohli byť byty pridelené
budúcim užívateľom,“ dúfa starosta obce
Ing. Marián Borza. Podobným spôsobom
vedenie obce plánuje pokračovať vo výstavbe aj v nasledujúcom roku tak, aby
boli spokojní všetci žiadateli, ktorí majú
záujem o bývanie v našej obci.
Rekonštrukcia budovy futbalového klubu
Vedenie futbalového klubu sa po dohode s vedením obce a sponzormi rozhodlo rekonštruovať jestvujúcu budovu
patriacu k futbalovému štadiónu, kde sa
nachádzajú šatne hráčov, klubovňa a sociálne zariadenia. „Do rekonštrukcie budovy sme sa pustili s cieľom skvalitnenia
podmienok u nás v klube a aby mali naši
hráči všetkých kategórií dôstojné miesto
pre futbal. Myslím, že po tejto rekonštrukcii bude budova spĺňať všetky štandardy, ktoré sú na dnešnú dobu potrebné,“
povedal nám o projekte predseda Futbalového klubu Močenok Martin Boháč.
Práce v budove zabezpečujú pracovníci
obce. Postupne realizujú všetky potrebné
kroky k tomu, aby budova patriaca k futbalovému štadiónu mohla vo svojich vynovených priestoroch čo najskôr privítať
prvých futbalistov. „V januári pracovníci
obce začali s rekonštrukciou budovy patriacej k futbalovému ihrisku. Spravila
sa nová kanalizačná prípojka, rozvody
vody a momentálne sa robia murárske
práce. Všetky práce budú ukončené do
začiatku sezóny,“ doplnil informácie
vedúci útvaru služieb a investičnej výstavby Miroslav Lóži.
Po realizácii inžinierskych sietí sa pracovníci obce venujú výmene okenných
výplní, stavbe nových priečok, alebo
oprave stien a ich náterom. „Osobne by
som chcel poďakovať obecnému úradu
Močenok a sponzorom, ktorí nám pomohli s rekonštrukciou budovy a tak isto
aj chlapom, ktorí tu pracujú. V prvej fáze
rekonštrukcie budovy sme chceli vynoviť interiér. V druhej fáze by mala prísť
na rad strecha a ak sa nám podarí, tak by
mala nasledovať fasáda,“ doplnil Martin
Boháč. Plánované práce zamerané na
opravu strechy a výmenu strešnej krytiny a úpravy vonkajšej fasády budovy
by chcelo vedenie klubu stihnúť ešte počas tohtoročnej jari.
Začiatkom kalendárneho roka bola
zrušená predajňa sv. Gorazda. Agendu
štítkov na smetné nádoby a hrobových
miest vybavuje teraz referentka v podateľni obecného úradu a devocionálny tovar sa predáva v priestoroch knižnice na
poschodí Múzea a galérie sv. Gorazda.
Priestor v budove Orlovne, kde sídlila
predajňa sv. Gorazda bude upravený pre
ďalšie aktivity. „Pracovníci obce začali
s rekonštrukciou bývalej predajne sv.
Gorazda. Vybúrali priečku medzi predajňou a skladom a vznikla tak jedna
väčšia miestnosť. Budú v nej opravené
omietky a celá miestnosť vymaľovaná,
aby tu mohli pôsobiť jednotlivé kluby,”
informoval nás o prácach vedúci útvaru
služieb a investičnej výstavby Miroslav
Lóži. Všetky potrebné práce bude obec
realizovať svojpomocne z vlastného
rozpočtu. Naplánované práce by mali
byť ukončené v priebehu niekoľkých
týždňov. Potom budú priestory dané k
dispozícii tanečnému odboru základnej
umeleckej školy a folklórnej skupine
Močenčanka, ktoré tu budú mať podľa
harmonogramu výučbu alebo stretnutia
spojené s nácvikom programu. „Som
veľmi rada, že folklórna skupina už má
priestory, kde budeme môcť nacvičovať. Máme aj veľa rekvizít a diplomov,
všetko čo máme patrí tam. Preto by som
sa chcela za celú folklórnu skupinu poďakovať vedeniu obce za to, že nám
vychádzajú v ústrety,” tešila sa z priestorov vhodných na nácviky vedúca FS
Močenčanka Mária Szabová. „Veľmi sa
tešíme, že nám boli poskytnuté priestory,
v ktorých môžeme s deťmi rozvíjať ich
talent a nadanie. Touto cestou by som sa
rada poďakovala vedeniu obce, že nám
poskytlo túto možnosť.“ skonštatovala
Erika Sýkorová, pedagogička ZUŠ Močenok.
Rekonštrukčné práce v Orlovni
Projekt na zber separovaného odpadu
Koncom decembra sa v obci VýčapyOpatovce uskutočnilo valné zhromaždenie členov Ponitrianskeho združenia obcí
pre separovaný zber. Do tohto združenia
patrí 65 obcí a medzi nimi je aj obec Močenok.
Na valnom zhromaždení členovia
združenia riešili rozpočet pre rok 2014 a
výborom združenia na čele s predsedom
Imrichom Kováčom boli informovaní o
stave projektu na separovaný zber, na
ktorého spustenie do praxe už netrpezlivo čaká viac ako 20 000 obyvateľov
obcí patriacich do združenia. „Konečne
sa všetky veci pohli tak, že uvedenie do
života, alebo do realizácie, tak, aby to už
pociťovali všetci občania nášho regiónu
by mohla byť v máji alebo júni 2014,“ informoval predseda združenia Imrich Kováč. V rámci na Slovensku ojedinelého
a priekopníckeho projektu separovaného
zberu bolo potrebné postupne realizovať
6 verejných obstarávaní na techniku,
technológie a stavby. „V súčasnosti prebieha dodávka technológií a techniky,
priebežne pokračujú ešte stavebné práce
na objektoch dotrieďovacej haly a kom-
postárne. Tieto objekty boli vlastne tou
brzdou, prečo sa ten projekt trošku zdržiava - verejné obstarávanie bolo veľmi
náročné. Pobili sa, v úvodzovkách, o
dodávku týchto stavieb silné firmy, ktoré
podávali odvolania a samotné obstarávanie tak trvalo vyše 2 rokov,“ konštatoval
štatutár ENVI GEOS Nitra Doc. Štefan
Sklenár.
Separovanie odpadov je v rôznych obciach Ponitrianskeho združenia na rôznych úrovniach, ale všetky obce sa snažia
svojim obyvateľom vytvoriť čo najlepšie
podmienky na to, aby si na separáciu
zvykli a brali ju ako samozrejmú pomoc
prírode a jej obnoviteľným aj neobno-
viteľným zdrojom. „V našej obci máme
všetky podmienky vytvorené na to, aby sa
projekt mohol realizovať. Máme dodané
nádoby na jednotlivé komodity, ktoré sú
už spárované, očipované, taktiež sú nádoby na zber skla. V momente, keď budú
vytvorené podmienky v rámci združenia
na to, aby sa projekt mohol rozbehnúť,
budú o tomto občania informovaní prostredníctvom našich médií a samozrejme
obec zabezpečí distribúciu jednotlivých
nádob do domácností občanov tak, aby
občan mohol plynule prejsť k odovzdávaniu a separácii jednotlivých zložiek
odpadov,“ doplnil informácie starosta
našej obce Ing. Marián Borza. Úspech
pripravovaného projektu samozrejme
závisí od ochoty občanov dôsledne separovať jednotlivé komodity odpadov. Vedenie našej obce na čele so starostom je
však presvedčené, že močenčania so separáciou problémy mať nebudú, pretože
pred niekoľkými týždňami obec dostala
ocenenie týkajúce sa práve výborne fungujúcej siete separovaného zberu, ktorá
bude so spustením projektu ešte prepracovanejšia.
Rekonštrukcia elektrorozvodov
Počas uplynulých dní sa v Ulici svätého Gorazda realizovali práce zamerané
na rekonštrukciu elektrických rozvodov.
Dodávatelia prác realizujúci rekonštrukciu pre Západoslovenskú energetiku, akciovú spoločnosť, intenzívne pracovali
v časti Ulice svätého Gorazda niekoľko
dní. „Ide o investičnú akciu, ktorá sa
realizuje na náklady Západoslovenskej
energetiky, a.s.. V rámci tejto akcie vykonávame rekonštrukciu a posilnenie
jestvujúceho nízkonapäťového vedenia
od trafostanice v Ulici Čingov, až po
podperný bod v Ulici sv. Gorazda. Akcia
sa realizuje z dôvodu poklesov napätia
na tomto vedení a rekonštrukcia bude
kompletne ukončená v priebehu januára
2014,“ podrobne nás o veci informoval
vedúci komunikácie spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. PaedDr.
Peter Kimijan. V časti obce, kde Západoslovenská energetika realizuje rekonštrukčné práce, sídli pekáreň Hochel. V
prevádzke pekárne pociťovali kolísanie
napätia počas plného výkonu pekárenských strojov najviac, rovnako začal problémy nestály prívod prúdu spôsobovať
aj obyvateľom v okolí. „Bolo to hlavne
badať na osvetlení, keď sa asi zapla pec,
neviem ako často to robí, alebo ako to
funguje, ale vtedy stiahlo svetelný prúd,
takže ste zbadali, že svetlo troška pokleslo a znovu sa vrátilo naspäť a trvalo
to dosť dlho. Báli sme sa hlavne o spotrebiče, lebo žiarovku ešte vymeníte, to
je relatívne lacná záležitosť, ale televízory, počítače, mikrovlnka, práčky a takéto veci tým určite trpeli,“ povedal obyvateľ spomínanej lokality Ernest Packa.
„Predtým blikali tie žiarovky, sem-tam aj
chladničky nám sa vypli,“ doplnila Mária Konečná. „Ja tu mám dvojobrátkové
stroje, to znamená, že tie miešače idú
pomaly a potom sa prepínajú do rýchla,
lebo to cesto sa miesi aj pomaly, aj
rýchlo. Pri zmenách otáčok týchto strojov nám začala robiť problémy elektrina
s tým, že vyhadzovalo ističe, robili sme
problémy ľuďom, keď nevyhodilo ističe,
tak im zase sťahovalo elektriku tuná v
okolí atď. Avizoval som to elektrikárom
s tým, že v prvom kole sme sa nedohodli,
ale potom pristúpili k tomu, že sa spravil projekt a ten sa začal teraz na jeseň
realizovať,“ ozrejmil situáciu majiteľ
pekárne Ľudovít Hochel. Práce elektrikárov boli prednostne zamerané na
vybudovanie osobitného pripojenia pre
pekáreň, ktorá má vysoký odber elektrického prúdu. Odpojením pekárne zo spoločnej siete s obyvateľmi sa problémy
s kolísavým prúdom stratili. „Teraz je
to úplne super, žiadne problémy nie sú,
máme tento problém vyriešený, myslím
si, že k spokojnosti nás a teda hlavne k
spokojnosti obyvateľov,“ skonštatoval v
závere rozhovoru Ľudovít Hochel. „Teraz to je všetko v poriadku, sme spokojní
s elektrikou,“ dodala aj Mária Konečná.
„Odkedy to napojili, tak zatiaľ sme nezbadali žiadny problém, všetko je v poriadku,“ dosvedčil aj Ernest Packa.
Odpad v revíri a na dolnom cintoríne
Reportáže o čiernych skládkach v obci
i mimo nej by sme vám mohli ponúkať
v pravidelných intervaloch, pretože stále
by sme mali dostatok námetov. Vyzerá
to, že ľudia sú nepoučiteľní napriek
tomu, že majú možnosti nielen odpady
odovzdať do zberu, ale ešte ich aj sepa10
rovať a pomáhať tak chrániť prírodné
zdroje, životné prostredie a zhodnocovať
použité materiály.
Najnovšia čierna skládka sa objavila
v extraviláne obce – v lese, ktorý by
mal byť oázou kľudu, pokoja a najmä
čistoty. Na nemilé prekvapenie členov
poľovníckeho spolku Močenský háj,
ktorí mali v tejto lokalite poľovačku sa
namiesto lovenej zveri pred nimi v lese
objavila kopa odpadu. „Bolo to veľmi
nepríjemné, mali sme tu hostí, vzácnych
hostí z okolia, takže som sa cítil veľmi
nepríjemne. Bola to naša dá sa povedať
taká vizitka. My sa staráme v prvom rade
o zver a nie, aby tu poľovnícky spolok
robil upratovaciu čatu,” bol nahnevaný
ešte aj pár dní po poľovačke hospodár
poľovníckeho spolku Ivan Tóth. Všetci
účastníci poľovačky si mohli prezrieť,
čo dokážu naši občania – uprostred lesa
totiž vysypali približne za prívesný vozík vlnitej plastovej strešnej krytiny,
plechovice so starou farbou a korunu
tomu nasadil starý detský kočík. Iba pre
informáciu sa obyčajná tenká plechovka
od nápoja v prírode rozkladá 20 až 100
rokov podľa podmienok a plastová
fľaša, ktorá je neporovnateľne tenšia ako
strešná krytina 100 až 500 rokov podľa
podmienok. Koľko by asi trvalo, kým by
sa rozložila táto kopa odpadu? „Chcel by
som aj ľudí poprosiť, nech odpad nevyhadzujú do prírody. Chodia sem z celej
dediny ľudia na prechádzky a keď ti vidia, čo si pomyslia? Takže platí to pre
tých neporiadnych občanov. Dnes obec
odpratáva smeti na svoje náklady, takže
nie je s tým žiadny problém, že by sa to
muselo vyvážať sem do lesa. Chráňme si
tú prírodu!” nabáda Ivan Tóth. Členovia
poľovníckeho spolku Močenský háj samozrejme na svoje náklady odpad z lesa
odpratali, aby udržali čistotu v prírode
a lesnej zveri poskytli čo najlepšie podmienky pre život.
Rovnako ako si občania nevážia životné
prostredie v extraviláne obce, nevážia si
ani snahu o separáciu odpadov priamo
v obci. V oboch cintorínoch sú pripravené kontajnery určené na cintorínsky
odpad, do ktorých nepoučiteľní občania
opakovane vysýpajú komunálny odpad
zo svojich domácností, alebo plasty a
Zber starého textilu
V prvej polovici februára sa v našej
obci opäť realizoval zber opotrebovaného šatstva a starého textilu. Prvý zber
sa uskutočnil v októbri minulého roka a
vyvolal u občanov pozitívny ohlas. Pre
samotný zber boli vyhradené tri popoludnia, kedy mohli do budovy kultúrneho domu občania priniesť zachovalé
staršie oblečenie alebo textil.
Aktivita neziskovej organizácie Pomocný anjel, ktorá zbery organizuje po
celom Slovensku je zameraná na pomoc
ľuďom v núdzi, ktorí ocenia darovanie
oblečenia.
„Vo vedení obce sme sa rozhodli, že
využijeme túto pomoc a pomôžeme
takto i našim občanom, ktorí majú obnosené šatstvo a nemusia ho potom vy-
hadzovať do komunálneho odpadu , čím
sa ušetria i nemalé prostriedky za vývoz
aj uskladnenie tohto komunálneho od-
Dňa 1. januára 2014 nadobudla platnosť novela zákona o cestnej premávke,
v rámci ktorej sa rozšírili povinnosti
chodcov vo vzťahu k bezpečnosti cestnej premávky. Podľa novely zákona už
nie sú chodci povinní nosiť reflexné
prvky iba mimo obce, ale ak idú po krajnici vozovky za zníženej viditeľnosti aj
v obci. Občania situáciu nepodceňujú
a zodpovední rodičia, ktorým záleží na
bezpečnosti svoje deti poučili o tom,
na čo slúžia reflexné prvky. „Na to, aby
nás nezrazilo auto. Mám to na školskej
taške, nosievam to na vetrovke a všade
kde treba,” odpovedala bez zaváhania na
otázku druháčka Eliška Suchá. „Počula
som to v televízii, že od nového roku je
to povinné, aby chodci nosili reflexné
prvky, tak to mám na taške, na bicykli to
mám už roky a keby som mala oblečené
niečo tmavé, tak si to dám na rukáv. Je
to veľmi dobré, treba to, ja to uznávam,
aj tak je veľa nehôd, ale myslím si, že to
pomôže,“ povedala nám Magdaléna Móriová. „Veľmi to uznávam, lebo ja som aj
vodička a keď idem a chodec je neosvetlený, tak je to veľmi zlé,” pochvaľuje si
nové pravidlá aj Vlasta Horehájová. Zákon definuje zníženú viditeľnosť, kedy
je potrebné mať na odeve reflexné prvky,
ako viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci
cestnej premávky dostatočne zreteľne
navzájom nevidia a zreteľne nevidia ani
padu. Naši ľudia pomocou tejto aktivity
umožnia využiť tieto prostriedky na
zlepšenie situácie sociálne slabších ľudí
elektroniku – všetko druhy odpadov, na
ktorých zber sú v obci vytvorené podmienky. Tentoraz však drzosť niektorého
občana naozaj prekročila všetky medze
- do kontajnera na cintorínsky odpad pohodil po domácej zabíjačke vnútornosti
z ošípanej. Zápach rozkladajúcich sa
vnútornosti obťažoval nielen návštevníkov cintorína, ale aj okoloidúcich, keďže
kontajner priamo susedí s Cintorínskou
ulicou.
v rámci celého Slovenska,“ informoval
prednosta obecného úradu Ing. Ján Valek. Obnosené šatstvo a textil v priestoroch kultúrneho od občanov odoberali
pracovníci v aktivačnej činnosti, ktorí
sa starali o poriadok a následnú jednoduchú manipuláciu so šatstvom, ktoré
bude potrebné naložiť do transportného
vozidla. „Minulý rok ľudia nosili viacej ,
no ale nemôžem povedať, aj tento rok sa
snažia. Kto ešte má niečo v skriniach čo
mu zostalo, tak tie nepotrebné veci prinesie,“ konštatovala koordinátorka zberu
Anna Mesárošová. Prinesené oblečenie a
textil si pracovníci neziskovej organizácie Pomocný anjel vyzdvihli z priestorov
kultúrneho domu v nasledujúci deň po
ukončení zberu.
Reflexné prvky povinné už aj v obciach
predmety na ceste. Je to najmä v čase od
súmraku do úsvitu, za hmly, počas sneženia, alebo dažďa.“Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky,
preto na ceste musia byť viditeľní. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých chodcov vrátane detí a osôb vyššieho veku.
Za nerešpektovanie tejto povinnosti je
možné uložiť chodcom pokutu na mieste
vo výške 50 eur a v správnom konaní až
do výška 100 eur,” upozorňuje na sankcie
spojené s novými povinnosťami príslušník Obvodného oddelenia Policajného
zboru SR v Močenku kpt. Bc. Jozef Komlósi. Občania si už na reflexné prvky a
prilby na bicykloch zvykli. Mnohí majú
reflexné prvky na svojich bicykloch
pripevnené permanentne. Teraz si ešte
musia na povinnosť zviditeľniť sa počas chôdze po krajnici zvyknúť aj všetci
chodci. Nosenie reflexných prvkov im
totiž môže zachrániť život.
11
Vianočná kvapka krvi
V predvianočnom čase sa v našej obci
uskutočnil už 4. tohtoročný hromadný
odber krvi pod názvom Vianočná kvapka
krvi. Pravidelné podujatie zorganizoval
Miestny spolok Slovenského červeného
kríža v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Nitry a obcou. Krv prišlo
darovať až 64 dobrovoľných darcov.
Boli medzi nimi prvodarcovia, darcovia,
ktorí najvzácnejšiu tekutinu darovali niekoľkokrát, ale aj darcovia, ktorí už boli
za svoju aktivitu ocenení všetkými plaketami, ktoré dobrovoľní darcovia krvi
môžu získať.
„Teraz v decembri je 41 rokov, čo som
začal darovávať krv. Mám asi 115 odbe-
rov, dovŕšil som už aj 60 rokov, takže už
to nechám mladším, mám syna, ktorý už
má zlatú plaketu, takže som rád, že som
sa v zdraví dožil tej 60-tky a že teda som
mohol teda pomôcť ľuďom, ktorí to potrebovali,“ povedal nám dlhoročný darca
Štefan Boháč.
Pravidelní darcovia prezradili, že vianočné obdobie a Vianočná kvapka krvi
síce nabáda k tomu, aby boli ľudia k sebe
milší a robili dobré skutky, ale oni krv
darúvajú bez ohľadu na to, aké je ročné
obdobie a dúfajú, že tým niekomu pomôžu. O príjemnú atmosféru sa okrem
vždy dobre naladeného a príjemného
personálu mobilnej odberovej jednotky z
Nitry starali aj členky Červeného kríža v
našej obci, ktoré si vážia každého darcu,
ktorý je ochotný bez nároku na odmenu
pomáhať ľuďom v núdzi.
V našej obci vznikol Klub tvorivosti
Dňa 12. decembra vznikol v našej obci
nový klub – Klub tvorivosti. Na zakladajúcom stretnutí sa zišli takmer dve desiatky záujemkýň o členstvo a zástupcovia
obce. Klub vznikol na základe dohody
záujemcov s obcou, konkrétne vedúcou
kultúrneho strediska Gabrielou Borzovou, pretože klub bude zastrešovať práve
kultúrne stredisko. Na zakladajúcom
stretnutí sa zišli dámy, ktoré sa vo svojom
voľnom čase venujú paličkovaniu, drôtikovaniu, háčkovaniu, pleteniu z pedigu,
patchworkovaniu, servítkovej technike
alebo mnohým iným prácam vyžadujúcim zručnosť, trpezlivosť a kreativitu.
„Ja sa veľmi teším, že takýto klub vznikol, kvôli tomu, že u nás je veľmi veľa
šikovných žien, ktoré vedia rôzne ručné
práce a myslím si, že je veľa ľudí, čo by
sa chceli niektorú techniku naučiť a nemajú možnosť chodiť na kurz,“ myslí si
jedna z členiek klubu Jana Sklenárová.
Dámy sa po oficialitách spočívajúcich
v založení klubu venovali najmä plánom
do blízkej budúcnosti – predložili množstvo návrhov aktivít, ktoré chcú postupne
realizovať a vzájomne sa aj prostredníctvom miniatúrnej výstavky svojich výrobkov informovali o tom, akým technikám ručných prác sa aktuálne venujú.
„K tomu množstvu klubov a spolkov,
ktoré pracujú v našej obci pribudol dnes
12
i Klub tvorivosti. S týmto nápadom
založiť Klub tvorivosti prišla Ľubka
Dičérová, ktorá sa zaoberá nielen drôtikovaním, ale i rôznym technikám, ako
dekupáži, pedigu a pod. I touto cestou
jej za tento nápad ďakujem. Mňa veľmi
teší, že v klube budú tvoriť ženy, ale i
muži rôznych vekových kategórií. Klub
bude pracovať pri kultúrnom stredisku v
budúcnosti plánujeme spolu robiť rôzne
výstavy a kurzy,“ tešila sa zo záujmu verejnosti vedúca kultúrneho strediska Gabriela Borzová.
Do novovzniknutého Klubu tvorivosti
môžu priebežne vstupovať aj noví záujemcovia, ktorí majú o členstvo záujem.
Na prvom stretnutí sa síce zišli iba ženy,
ale dvere sú otvorené aj pre šikovných
mužov alebo mládež.
Kurzy klubu tvorivosti
Mesiac po vzniku klubu sa konal prvý
kurz - kurz dekupáže, ktorý sa konal v
priestoroch kultúrneho strediska v budove Múzea a galérie sv. Gorazda a tvorivú prácu so servítkami si prišla vyskúšať viac ako 30-tka žien a dievčat z našej
obce aj okolia. Lektorkou techniky boli
Kristína Fidlerová a Lenka Bollová, ktoré
sa ňou zaoberajú už dlhší čas: „Som prekvapená, že toľko ľudí prišlo, to som ani
som nečakala, ale myslím si, že to bolo
veľmi príjemné stretnutie a že tie panie
sú šikovné a chcú sa niečo naučiť. Ja
som rada, že som ich to naučiť mohla.“
Účastníčky kurzu sa naučili základy
techniky, prácu s rôznymi podkladovými
materiálmi a podobne. K dispozícii mali
niekoľko rôznych druhov servítok, z
ktorých si mohli vyberať a tvoriť. „Som
spokojná, veľmi sa mi to páči, lebo už
mám hodne servítok a nevedela som čo s
nimi. Myslím, že to využijem, využijem
to, spravím si obrázky doma kadejaké,“
tešila sa z kurzu účastníčka Jozefína Antošová. Kurz servítkovej techniky mal u
návštevníčok veľký úspech a dohodli sa
na spoločnom stretávaní jedenkrát týždenne. Počas celého januára sa tak venovali dekupáži, vo februári si naplánovali
pletenie košíkov z pedigu a postupne počas celého roka budú striedať jednotlivé
ručné práce tak, aby boli spokojní všetci
záujemcovia. „Klub tvorivosti otvoril
svoj prvý kurz, kurz servítkovej techniky. Mňa veľmi teší, že prišlo toľko záujemkýň. Pre ďalších záujemcov o kurzy
klubu tvorivosti informujem, že budú
prebiehať vždy vo štvrtok o 16.00 h.
Každého záujemcu pozývame do Múzea
a galérie sv. Gorazda,“ pozvala ďalších
záujemcov o kurzy ručných prác vedúca
kultúrneho strediska Gabriela Borzová.
KLUB TVORIVOSTI
Časový
harmonogram akcií
Obec Močenok-kultúrne stredisko a členovia Klubu tvorivosti v
Močenku, Vás srdečne pozývajú na
nasledovné kurzy, ktoré sa uskutočnia každý štvrtok o 16.00 h v Múzeu
a galérii sv. Gorazda.
MESIAC MAREC
6. a 13. marca 2014 - pedig
20. a 27. marca 2014 - výzdoba
veľkonočných kraslíc
MESIAC APRÍL
3. a 10. apríla 2014 - výzdoba
veľkonočných perníkov
14. - 17. apríla 2014 - veľkonočná
výstava spojená s predajom
24. apríla 2014 - ukážky servítkovej
techniky, pedigu a drôtikovanie
ŽSZ Cantica koncertoval v Žiari i vo Viedni
Predvianočné obdobie ponúkalo pre
záujemcov o hudbu množstvo podujatí,
ktoré súviseli s nadchádzajúcimi sviatkami. Jedným z takýchto podujatí bola
celoslovenská nesúťažná prehliadka zoskupení a capella pod názvom Vianoce a
capella v Žiari nad Hronom. Podujatia
sa 13. decembra zúčastnil aj náš ženský
spevácky zbor Cantica. Na podujatí organizovanom Pohronským osvetovým
strediskom v Žiari nad Hronom, ktoré zo
svojich prostriedkov hradilo aj cestovné
výdavky účastníkov, sa zúčastnili zbory
z Košíc, Trenčína, Nitry a Močenku,
ktoré spoločne vytvorili peknú predvianočnú atmosféru.
O dva dni neskôr sa Cantica vďaka
sponzorom zúčastnila Adventného spie-
vania vo Viedni. Toto podujatie sa pýši
niekoľko desiatok rokov dlhou tradíciou
a každoročne sa ho zúčastňujú desiatky
zborov z Rakúska a susedných krajín.
„Vaša dirigentka tu bola pred niekoľkými
rokmi, počúvala tieto zbory a zaujímala
sa o to, ako by sa aj ona so svojím zborom mohla tohto podujatia zúčastniť.
Poslala nám informácie a zvukovú nahrávku zboru a my sme ich pozvali. Ako
som teraz počul, bolo to správne rozhodnutie, sme veľmi spokojní, pretože
toto je veľmi dobrý zbor,“ povedal po
vystúpení Canticy organizátor podujatia
Franz Schuller.
Sálu vo viedenskej radnici naplnili
stovky návštevníkov túžiacich si vychutnať vianočnú atmosféru prostredníctvom
rôznych piesní prezentovaných niekoľkými hudobnými telesami. Nádherná
atmosféra vianočnej Viedne si svojím
čarom podmanila všetkých – účinkujúcich aj návštevníkov a neodolala mu ani
dirigentka zboru Mária Mišunová, ktorej
atmosféra učarovala už pred niekoľkými
rokmi.“Podarilo sa to v čo sme dúfali, že
sme dostali pozvanie na tento festival a
som nesmierne rada, že ženy môžu zakúsiť túto atmosféru vianočnej nálady vo
Viedni, keď je sála nabitá ľuďmi a môžeme spievať od sakrálnych až po naše
slovenské piesne. Ľudia kladne prijali
slovenské piesne,“ tešila sa z účinkovania dirigentka zboru Mgr. Mária Mišunová. V závere dňa si členky ženského
speváckeho zboru pred odjazdom na
Slovensko ešte vychutnali koncertnú atmosféru viedenskej radnice.
Darčeky v materskej škole
Počas posledného týždňa pred vianočnými sviatkami zorganizovali pani
učiteľky v materskej škole tradičnú vianočnú besiedku pre rodičov spojenú s
podujatím zameraným na pomoc malým
onkologickým pacientom. „Skrsla taká
myšlienka u jednej z pani učiteliek, že
budú spoločne s rodičmi detí vytvárať
nejaké pekné vianočné pozdravy pre detičky, ktoré sú choré a nemôžu stráviť vianočné sviatky v kruhu svojich rodín, ale
budú ležať v nemocniciach a tieto naše
detičky pre ne vytvoria pekné pozdravy,“
ocenila iniciatívu riaditeľka školy Mgr.
Soňa Hippová. Najprv detičky svojim
rodičom predviedli vianočné pásmo zložené z básní, piesní a tancov. Potom sa
v peknej vianočnej atmosfére spoločne
pustili do výroby vianočných pohľadníc,
pozdravov a prianí. „Robíme prekvapenie pre choré detičky, pretože na Vianoce
nie sú doma, tak ako ostatné detičky,“
konštatovala predškoláčka Emka Matušicová. Rodičia deťom s radosťou pomáhali pri výrobe vianočných pozdravov a
prianí. Zložitejšie detaily, alebo písanie
deti prenechali im a oni vlastnoručne vyrobili alebo dokreslili obrázky. „Tie deti
určite budú mať radosť, pretože sú malí
bojovníci a zaslúžia si aspoň takú malú
radosť od nás a našich detí,“ myslí si
mamička Helena Leššová. „Veľká vďaka
pani učiteľkám, že takto vedú naše deti,
aby neboli sebecké, aby sa vedeli aj
podeliť s druhými,“ doplnila mamička
Zuzana Matušicová. Rodičia sa s myšlienkou pomoci stotožnili tak, že navrhli
aj malú finančnú zbierku, z prostriedkov
ktorej pani učiteľky pre malých onkologických pacientov zakúpia spoločenské
hry a hračky, aby ich počas Vianoc v nemocnici potešili ešte viac.
Čaro predvianočného času využili na
stretnutie členovia Miestnej organizácie
Zväzu zdravotne postihnutých. Približne
130 členov organizácie považovalo
účasť na predvianočnom stretnutí nie
za povinnosť, ale skôr za radosť a odmenu. Podujatie otvorila výberom zo
svojho bohatého repertoáru folklórna
skupina Močenčanka a členky organizácie básňami a humorným slovom. Potom
sa prítomným prihovorila predsedníčka
zväzu Mgr. Eva Molnárová a hosť podujatia, starosta obce Močenok Ing. Marián
Borza: „Som rád, že tento spolok robí
radosť nielen sebe, ale aj svojim priateľom. Chcem im poďakovať za to, čo
urobili pre svojich členov, pre seba, ale
aj prostredníctvom svojich podujatí. Želám im, aby v podobnom duchu v dobrej
nálade prežili vianočné sviatky a dobre
naštartovali do roku 2014.“Dobrá nálada vládla v spoločenskej sále obecného
úradu, kde sa členovia zväzu stretli, počas celého podujatia. Radosť umocnilo
aj odovzdávanie symbolických darčekov
jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili
okrúhleho životného jubilea. Myšlienku
stretávať sa na spoločnom podujatí s radosťou kvitovali všetci prítomní, ktorí
netajili, že podobné stretnutia s priateľmi
sú pre nich počas predvianočného zhonu
tou najlepšou terapiou.
Vynikajúca zábava podporená pravou
močenskou kapustnicou z kotlíka predsedníčky zväzu a slaným a sladkým pečivom, ktoré bolo dielom šikovných cuk-
rárok z radov členiek organizácie trvala
od popoludnia až do večerných hodín a
prítomní sa rozchádzali s prianím krásnych vianočných sviatkov. „Prajem všetkým našim občanom krásne, požehnané,
milostiplné sviatky, aby si otvorili svoje
srdcia, aby mohlo preniknúť do každého jedného srdca svetlo lásky, nádeje
a viery,“ popriala predsedníčka zväzu
Mgr. Eva Molnárová.
Vianočné stretnutie členov ZZP
Vianočný koncert ZUŠ
Tesne pred Vianocami, 19. decembra sa v sále kultúrneho domu uskutočnil vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v našej obci. II. ročník koncertu
navštívilo takmer 200 divákov - rodičov, starých rodičov, súrodencov a priateľov
nadaných detí. Počas koncertu sa postupne predstavili žiaci rôznych ročníkov školy
hrou na hudobné nástroje – klavír, keyboard, trúbku, flautu či gitaru, tancom a sólovým spevom. Vystúpenia jeden a pol hodinového programu sa niesli v krásnom
vianočnom duchu. „Krásne to bolo, výstižné, vianočné, veľmi pekné, len tak pokračovať ďalej,“ povedala za všetkých návštevníkov Katarína Tóthová. Organizačne celé podujatie v spolupráci s obcou zastrešovala riaditeľka základnej umeleckej
školy Mgr. Henrieta Záležáková, ktorá pomocou talentov svojich žiakov dokázala
v podobe koncertu pripraviť pre všetkých divákov pekný vianočný darček. Tesne
po koncerte bola pre návštevníkov vo vestibule kultúrneho domu pripravená ešte
prezentácia prác výtvarného odboru. Návštevníci, aj vystupujúci si ju so záujmom
prezreli.
13
Vianočné obdobie bohaté na akcie
Adventné obdobie roku 2013 sa skončilo na Štedrý deň 24. decembra po západe
slnka a začali sa Vianoce. Čaro Vianoc sa
naplnilo počas slávnostnej polnočnej svätej omše v kostole sv. Klementa v našej
obci. Omšu celebroval farár farnosti Močenok vdp. Jozef Černák a čaro chvíle bolo
umocnené aj sviatočnou výzdobou chrámu
– jasličkami a ozdobenými rozžiarenými
stromčekmi.
Sviatok narodenia Pána
slávili veriaci v našej obci aj na ďalších
svätých omšiach v kostole sv. Klementa v
dopoludňajších hodinách toho istého dňa.
Omše celebroval dp.kaplán Miroslav Cimerák . Sviatok narodenia Ježiša je v rímskokatolíckej cirkvi jedným z najhlavnejších sviatkov a Vianoce sa v kresťanskom
svete začínajú sláviť už deň vopred – na
Štedrý deň, aby oslava narodenia Pána
mohla byť slávená dlhší čas.
Prvý sviatok vianočný
a Jasličková pobožnosť
Popoludnie Prvého sviatku vianočného patrilo vo farskom kostole svätého
Klementa najmä deťom. Konala sa totiž
tradičná Jasličková pobožnosť. Slávnosť
sa začala Vianočným príbehom v podaní
močenských detí a mladých ľudí, ktorý
porovnával Vianoce mnohých moderných
domácností, ktoré nemajú čas venovať sa
duchovnému rozmeru Vianoc s tradičným
ponímaním slávenia Vianoc veriacimi na
Slovensku. Scénku dopĺňali hrou na hudobné nástroje a spevom nadaní mladí
ľudia z našej obce. Program s deťmi naštudovala Iveta Leššová, ktorá túto časť
Jasličkovej pobožnosti pripravuje pravidelne už niekoľko rokov. Po skončení prvej
časti programu novonarodenému Ježiškovi
zaspievali piesne a koledy alebo zarecitovali básne aj deti, ktoré prišli na Jasličkovú
slávnosť ako návštevníci. Touto časťou ich
sprevádzal farár farnosti Močenok vdp.
Jozef Černák. Nakoniec sa všetkým predstavili mladí koledníci s pásmom kolied,
ktoré si pripravovali pre Dobrú novinu už
niekoľko týždňov pred Vianocami. Záver
Jasličkovej pobožnosti patril požehnaniu
detí a mladých ľudí, ktoré udelil kaplán
farnosti dp. Miroslav Cimerák.
Druhý sviatok vianočný
a DOBRÁ NOVINA
Svätoštefanská sv. omša sa konala v
kostole sv. Klementa počas 2. sviatku vianočného. Celebroval ju Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky Mons. František Rábek. Svätej
omše sa zúčastnili okrem veriacich aj koledníci Dobrej noviny. Dobrá novina má
hlboko zakorenenú tradíciu aj v našej obci
a deti - koledníci spolu so svojimi sprevádzajúcimi osobami ohlasujú radostnú zvesť
o narodení Ježiša v rodinách - v Močenku
už takmer dve desaťročia. 31 koledníkov
symbolizujúcich troch kráľov, pastierov a
anjelov sa so svojím programom najskôr
14
predstavilo vojenskému ordinárovi Mons.
Františkovi Rábekovi, vdp. farárovi a kaplánovi. Potom koledníci prinášali svojimi
koledami a vinšami do rodín, domovov
dôchodcov a komunity Kráľovnej Pokoja
radostnú zvesť o narodení Spasiteľa a vinšovali Božie požehnanie do nového roka.
Súčasne zbierali finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové
projekty v krajinách afrického kontinentu.
Dohromady navštívili v tomto roku 27
domov a zariadení. Koordinátorka dobrej
noviny v našej obci Ing. Mária Vörösová
nás informovala, že v tomto roku od dobrodincov koledníci vyzbierali na projekty pre
ľudí v núdzi 2280 €.
Novoročný ohňostroj
Začiatok nového roka prišli obyvatelia aj
návštevníci obce osláviť hodinu po polnoci
do areálu obecného úradu. Po slovenskej
hymne prítomných srdečne privítal a s prianím šťastia a zdravia v novom roku sa im
prihovoril starosta obce Ing. Marián Borza.
„Želám všetkým našim občanom, aby ich
v roku 2014 postretlo len šťastie, aby boli
zdraví, mali úspechy a aby sa im darilo, či
už v práci alebo škole, alebo kdekoľvek
pôsobia,“ poprial všetkým starosta Ing.
Borza. Po príhovore starostu obce bol zo
strechy kultúrneho domu odpálený novoročný ohňostroj, na ktorý sa prišlo pozrieť
množstvo najmä mladých návštevníkov. Aj
v tomto roku bolo pre záujemcov pripravené občerstvenie vo forme vareného vína,
ktoré daroval podnikateľ Ivan Konečný.
Návštevníci ohňostroja si vzájomne želeli úspešný rok a iba to najlepšie priali aj
ostatným občanom obce.
Trojkráľový koncert
V nedeľu 5. januára sa z príležitosti
sviatku Zjavenia Pána, čiže Troch kráľov,
konal v kostole sv. Klementa Trojkráľový
koncert. Podujatie sa uskutočnilo pod organizačnou taktovkou kultúrneho strediska
obce v spolupráci s farárom farnosti vdp.
Jozefom Černákom. Počas koncertu sa divákom predstavili domáci umelci – Tinkl
kvintet, detský spevácky zbor účinkujúci
pri Základnej umeleckej škole v našej obci
a ženský spevácky zbor Cantica. Hosťami
koncertu boli organistka Mária Plšeková a
sólisti Dominika Výberová a Matej Benda.
V rámci koncertu sa predstavili aj domáce
mladé talenty – Laura Janičová a Monika
Leššová. Vyvrcholením podujatia bola
spoločne všetkými interpretmi odohraná a
zaspievaná Tichá noc, ku ktorej sa pripojili
aj všetci návštevníci koncertu. „Koncert
sme si vychutnali, obecenstvo bolo veľmi
milé, váš kostol je veľmi pekný a akustika
je vynikajúca. Organ je skvost známy široko-ďaleko, historický nástroj, na ktorom
bolo česť a radosť hrať,“ povedala nám po
skončení koncertu organistka Mgr. Mag.
art Mária Plšeková PhD.
Stráviť popoludnie s hudbou sa rozhodlo
okolo dvesto návštevníkov z našej obce i
okolia.
Vianočná akadémia 2013
Týždeň pred Vianocami základná škola v našej obci v spolupráci s kultúrnym strediskom a materskou školou zorganizovala tradičné slávnostné podujatie pod názvom
Vianočná akadémia. Program uvádzali mladé moderátorky, deviatačky Katarína Kohútová a Nina Sklenárová. V takmer dvojhodinovom pásme básní, piesní, tancov
alebo scénok sa predstavili žiaci materskej školy a potom žiaci jednotlivých tried
základnej školy, ktorí takýmto spôsobom chceli svojim rodičom a starým rodičom
spríjemniť predvianočný čas. „Veľmi sa mi to páčilo, ako každý rok, deti sú úplne
úžasné, ďakujeme aj pani učiteľkám, že to tak krásne všetko pripravili,“ poďakovala
za všetkých divákov Viola Perinová.
Žiaci sa na vianočnú akadémiu pripravovali niekoľko týždňov a snažili sa svoj
program predviesť čo najlepšie. Prezentovať sa pred stovkami rodičov bola pre mnohých z nich výnimočná situácia. Celé podujatie už viac ako desiatku rokov organizačne zastrešuje jeden z členov učiteľského zboru základnej školy Mgr. Radoslav
Novelinka: „Už som bol viackrát oslovený ako organizátor programu, ale musím
povedať, že za tie roky všetky pani učiteľky, aj všetky decká sú už tak úžasne zohratí,
že ja vlastne už naozaj plním len takú funkciu človeka, ktorý otvára a zatvára oponu,
lebo všetko to v podstate ide akoby samo. Všetka tá práca, tá drina, všetka tá chuť,
ktorá je tam do toho vložená je tak vlastne pretavená do niečoho, čo si myslím, že
diváci ocenia a že sa im to páči, takže ja môžem len vyjadriť veľké uznanie všetkým
účinkujúcim, aj všetkým pani učiteľkám.“
Záujem o podujatie, ktoré každoročne navštívi niekoľko stoviek rodičov, starých
rodičov, alebo mládežníkov, ktorí ešte prednedávnom navštevovali základnú školu,
teší riaditeľky oboch škôl. „Verím, že každému sa akadémia páčila, pretože bola
pripravovaná s láskou a zo srdca pre všetkých ľudí dobrej vôle. Preto prajem všetkým močenčanom a všetkým ľuďom na svete veľa zdravia, veľa lásky,“ popriala
riaditeľka základnej školy Mgr. Gabriela Lovásová. „Som rada, že aj deti z materskej
školy mohli prispieť svojim milým vystúpením. Chcela by som zaželať všetkým
rodičom a takisto ich detičkám príjemné sviatky, aby mali pod stromčekom hlavne
veľa lásky,“ pridala sa aj riaditeľka materskej školy Mgr. Soňa Hippová.
V. ročník Farského plesu
Plesovú sezónu v našej obci v tomto roku otvoril Farský
ples, ktorý sa konal v priestoroch spoločenskej sály obecného
úradu už po 5. raz. Podujatie slávnostne otvoril hlavný organizátor podujatia farár farnosti Močenok vdp. Jozef Černák
spolu s kaplánom dp. Miroslavom Cimerákom. „Som rád, že aj
tento rok si mnohí naši veriaci a hostia našli čas a prišli na toto
naše podujatie. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom,
aj tým, ktorí prijali pozvanie a prajem si, aby aj naďalej ľudia
vytvárali dobré hodnoty vo svojom živote,“ myslí si vdp. Černák. Dve stovky hostí sa prišli zabaviť na tradičné podujatie,
ktorým ich moderátorsky sprevádzala Mária Vörösová. „Je tu
výborná atmosféra, dobrá nálada, výborná hudobná skupina,
na ktorú dosť často chodievame, takže dúfam, že sa dobre zabavíme,“ pochvaľoval si jeden z hostí Marián Pikna. Mnohí
hostia navštevujú farský ples opakovane a každoročne si pochvaľujú jeho príjemnú atmosféru. Pozvanie prijal dokonca aj
bývalý kaplán našej farnosti Ján Vician, ktorý sa počas celého
večera dobre bavil: „Prišiel som na pozvanie pána farára na
tento ples a som rád, že môžem tu byť medzi mojimi bývalými
farníkmi.“ O dobrú náladu v sále aj na parkete sa počas celého
večera starala osvedčená hudobná skupina Brilax. Na plese samozrejme nemohla chýbať bohatá tombola, do ktorej prispeli
štyri desiatky sponzorov zaujímavými cenami. Výťažok z tomboly bude použitý na rekonštrukciu a opravy farského kostola.
Polročné hodnotenie žiakov
Posledný januárový deň sa niesol aj v tomto roku na všetkých základných a stredných školách na Slovensku v znamení
hodnotenia polročnej práce žiakov. Výpisy známok za prvý
polrok dostávali žiaci aj v základnej škole v Močenku počas 4
vyučovacej hodiny. „Mám samé jednotky, tak som spokojná,“
povedala nám prváčka Kristínka. „Naučili sme sa veľa písmen
a čítať,“ pochvaľovala si prvý polrok ďalšia Kristínka. „Páči sa
mi toto vysvedčenie,“ pridal sa aj prvák Adamko držiac výpis
so samými jednotkami. Radosť z rozdávania výpisov, ktoré sa
veľmi podobali na vysvedčenia mali najmä žiaci nižších ročníkov. Niektorí z nich si však pri pohľade na súpis známok uvedomili, že koncoročné vysvedčenie by si možno predstavovali
aj lepšie. „V druhom polroku by som si chcel zlepšiť slovinu a
čítanie,“ priznal kriticky druhák Sebastián. „Asi matematiku,“
– mieni Lucka – „nahnevala ma dvojka z matematiky.“ Samozrejmosťou je, že žiaci majú obľúbené a menej obľúbené predmety. Dokonca už aj prváčikovia si ich delia na predmety, ktoré
majú radi a ktoré nie. „Bavila ma telesná, čítanie, písanie, počítanie a najviac matematika,“ vymenovala Ninka. Prácu svojich
zverencov hodnotili v každej triede školy učitelia aj slovne.
Počas rozdávania výpisov
známok jednotlivých žiakov
pochválili, povzbudili alebo
nabádali k väčšej usilovnosti.
„Sú šikovní, je toho veľa, musia zvládnuť dve písmenká
za týždeň, snažia sa, niektorí
si poplačú, ale potom to nakoniec zvládneme. Aj rodičia
nám pomáhajú,“ povedala nám triedna učiteľka 1.b Mgr. Eva
Králiková. „Začiatok v septembri bol trošku ťažší, ale teraz je
to už super, učivo zvládajú, skoro samé jednotky som písala,
sem-tam nejakú dvojku alebo trojku. Ja som s mojou triedou
spokojná,“ pridala sa aj triedna 2.a Mgr. Diana Kamenická. Potom si žiaci užili predĺžený víkend, keďže v pondelok 3. februára boli polročné prázdniny. Oddýchli si tak od školských povinností a 4. februára začali s plným nasadením zbierať dobré
body do druhého polroka školského roka.
BLAHOŽELANIE
V mesiaci január 2014 sa dožila významného životného
jubilea Mária Podhradská. Do ďalších rokov veľa lásky,
pevné zdravie, šťastie a rodinnej pohody z celého srdca
Vám prajú členky Klubu dôchodcov a členky Klubu pre
zdravie.
BLAHOŽELANIE
V mesiaci február oslávila naša mamička, babička, prababka Jolana Grúlová krásne jubileum 90 rokov. Prajeme jej do ďalšieho života, veľa zdravia, pokoja, lásky od
detí, vnukov a pravnukov.
INZERCIA
• Strihanie psíkov, všetkých plemien – kvalita, spoľahlivosť,
spokojnosť, prijateľná cena a precíznosť. Tel.č.: 0905 559 708
• Kto daruje za odvoz staré noviny – nie časopisy a lesklé reklamné letáky. Stačí prezvoniť, zavolám naspäť. Ďakujem!
Tel.č.: 0905 559 708
• Najlacnejšia krátkodobá pôžička od 200 – 2000,- €. Peniaze
až k Vám domov do 48 hodín. Neúčtujeme žiadne skryté poplatky. Váš obchodný zástupca 0910 843 481
• Predám v Močenku rodinný dom so záhradou. Mlynská ul.
č. 450. Plyn, elektrina v dome, kanalizácia a vodovod pred domom. Cena dohodou. Tel.: 0904/ 343 856, 0904/ 829 621
Všetko dobré v novom roku 2014 praje
Jazyková škola ZUNIGA
Mgr. Zuzana Gáliková
www.zuniga.sk
Od februára 2014 dopĺňame kurzy
anglického jazyka pre deti základných škôl.
Skupiny: druháci, piataci, siedmaci, ôsmaci, prípadne
ďalšie ročníky.
Kurzy prebiehajú 2 x týždenne. Cena za semester 96 Eur
(1 vyučovacia hodina 2,20 Eur).
Nečakajte, kým bude mať Vaše dieťa problém v škole, ale
včas tomu predíďte.
Pri výučbe sa zameriavame na komunikáciu, na ktorú v
bežných triedach nie je priestor, a osobný prístup, ktorý je
umožnený malým počtom študentov v triedach.
DOSPELí
Anglický jazyk - začiatočníci
- falošní začiatočníci
- mierne pokročilí - pokročilí
Mini skupiny 3-4 študenti
Malé skupiny 5-8 študentov
Ponúkame úradne (súdne) overené preklady z anglického
jazyka do slovenského a naopak.
Tel.: 0907/701497, web: www.zuniga.sk
e-mail: [email protected]
15
Smútočné
oznamy
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa dňa
9. decembra 2013 prišli
naposledy rozlúčiť
s Evou Žemberovou,
ktorá nás opustila vo veku 54 rokov.
Za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary úprimne ďakuje
mama, brat a sestra s rodinami
Kto žije
v srdciach,
ktorých
opustil,
ten nezomrel.
V uplynulých dňoch
sme si pripomenuli smutné výročia
našich milovaných
16. decembra 2013 – 18.rok
od smrti syna a brata Petra Szabu
a 9. januára 2014 – 5. rok od smrti
manžela, otca a dedka
Michala Szabu.
Kto Vás poznal, spomenie si,
kto Vás mal rád nezabudne.
S láskou spomína celá rodina
Odišiel si preč,
nás to teraz bolí,
opustil si tento svet aj
proti svojej vôli.
Dňa 23. decembra 2013
uplynulo 20 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko Michal Buch.
S úctou a láskou na Teba
spomínajú manželka, dve dcéry
s rodinami a syn s rodinou
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
naposledy rozlúčiť s našou drahou
mamou, starou mamou
Margitou Vörösovou,
rod. Blehovou, ktorá zomrela dňa
3. januára 2014 vo veku 98 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
To, že rana sa zahojí
je len zdanie
v srdci však zostalo
len tiché spomínanie.
Dňa 3. 1. 2014 uplynuli
tri smutné roky, čo nás opustil
manžel, otec a dedko Jozef Lenčéš.
S úctou a láskou spomíname
16
Ako ticho žila,
tak ticho odišla.
Skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej láske
a dobrote.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou mamičkou, starou
mamou, prastarou mamou
a svokrou Annou Rábekovou,
ktorá zomrela 12. januára 2014
vo veku 91 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť,
modlitby a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Dňa 27.januára 2014
sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia našej drahej mamy, babky
a prababky Kataríny Mihálikovej
a 20. februára 25. výročie úmrtia
nášho drahého otca, dedka
a pradedka Klementa Mihálika.
S úctou a láskou
spomína celá rodina
Dňa 27. 1. 2014 sme
si pripomenuli výročie
úmrtia nášho drahého
Gabriela Vörösa.
S úctou a láskou
spomína manželka, syn Gabriel
s rodinou, Dominika a Erika
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte, prosím, tichú spomienku.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa 31. januára 2014 prišli
rozlúčiť s našou drahou
Helenou Lenickou,
rod. Sklenárovou,
ktorá nás opustila vo veku 49 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
„Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Na hrobe
kahanec svieti, to od manželky
a Tvojich detí.
Kyticu na hrob dáme
a s láskou spomíname.“
Dňa 2. februára 2014 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starký
František Packa.
S láskou spomínajú manželka
a štyri dcéry s rodinami
V uplynulých dňoch
slovenský literárny svet zasiahla
smutná správa. Vo veku 86 rokov
nás 21. januára navždy opustil
významný básnik, prozaik
a scenárista Andrej Chudoba,
vlastným menom
Ondrej Hudoba.
Jeho bohatá literárna tvorba
je úzko spätá najmä s regiónom
Tekov. Najznámejšími jeho dielami
sú napríklad Sedemdesiatsedem
povestí alebo scenár k filmu Pustý
dvor. Do povedomia močenčanov
sa zapísal ako autor básnických
textov k monografii Cez močenské
lúky. Posledná rozlúčka s Andrejom
Chudobom sa konala 24. januára
v evanjelickom kostole v Pukanci.
Česť jeho pamiatke.
Ďakujeme všetkým príbuzným ,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli dňa 4. 2. 2014
naposledy rozlúčiť
s našou milovanou manželkou,
mamou a babkou
Anastáziou Vrabcovou.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
„More lásky
si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Čas plynie vánok slzy
suší, no bolesť v srdci
nikdy neutíši.“
Dňa 9. 2. 2014 uplynuli tri smutné
roky, čo nás navždy opustil náš
drahý syn Norbert Lenčéš.
S láskou a úctou na Teba
spomínajú rodičia, deti Šimonko
a Emka, manželka, sestra a brat
s rodinami a celá ostatná rodina
Dňa 13. februára 2014 sme si pri
svätej omši pripomenuli 15. výročie
úmrtia nášho drahého otca
Karola Hajdinu.
Odpočinutie večné daj mu ó Pane
a svetlo večné nech mu svieti,
nech odpočíva v pokoji.
S úctou, láskou a vďakou,
vďačné deti s rodinami
Dňa 14. februára 2014
sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia nášho
rodáka pána
Michala Karlubíka.
S úctou a vďakou spomína
vedenie obce Močenok
a vďační spoluobčania
V januári
2014 sme si
pripomenuli
nedožité 56.
narodeniny
a tretie
výročie
úmrtia nášho brata
Vladimíra Mihálika.
Dňa 21.februára 2014
sme si pripomenuli nedožitých
100 rokov nášho drahého otca
Vojtecha Mihálika, ktorý nás
opustil v decembri 1990 a 19.
marca si pripomenieme nedožitých
94 rokov našej milej mamy
Jozefy Mihálikovej,
rod. Balontayová,
ktorá zomrela v júni 2004.
S láskou a úctou na rodičov
a brata spomínajú Michal,
Helena, Jozefa, Gabriela, Mária,
Eva s rodinami
„Kto ju poznal,
spomenie si,
kto ju mal rád
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.“
Dňa 9. marca 2014 uplynú 2 roky
od smrti našej drahej sestričky a
mamičky Daniely Lazarovej.
S láskou spomínajú deti Konštík,
Rastík a Lucka s rodinami
a súrodenci s rodinami
Len kytičku kvetov
z lásky Ti na hrob
môžeme dať,
pokojný a večný spánok
Ti vrúcne priať.
Dňa 8. marca 2014 uplynie prvé
smutné výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko Michal Gombáš.
S úctou a láskou si na neho
spomínajú manželka,
dcéry a synovia s rodinami
Dňa 27. februára 2014
sme si pripomenuli
5. výročie od smrti
našej drahej mamičky,
babky a prababky
Valiky Ištokovičovej.
S úctou a láskou si spomína
dcéra Gitka s rodinou
Pred rokom
Tvoje unavené srdce
prestalo biť bez slova
rozlúčky musel si ísť ...
Dňa 24. februára 2014
uplynul rok , čo nás navždy opustil
náš drahý brat Pavol Lenčéš.
Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a modlitbou spomínajú
súrodenci s rodinami
Dňa 9. 3. 2014 uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ivan Révay.
S láskou spomína celá rodina
Dotĺklo srdce
drahej mamičky,
odišlo na večnosť spať.
Mamička zlatá,
zostaneš s nami vo
večných spomienkach.
Dňa 12. marca 2014
si pripomenieme 6. výročie
od smrti našej drahej mamičky
Márie Lazarovej.
S láskou deti s rodinami
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym,
ktorí sa prišli naposledy
rozlúčiť s našou drahou
manželkou, mamičkou
a babičkou Irenou Sklenárovou,
ktorá zomrela dňa 29. 1. 2014
vo veku 73 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Dňa 10.marca 2014
uplynul rok,
čo nás navždy opustil
náš drahý otec
Juraj Šarkezi.
S láskou spomína
syn Juraj s rodinou
Spoločenská
kronika
Privítali sme:
Nina Martinková
Kevin Gábor
Karolína Bencová
Eva Zabáková
Ivan Petrovič
Lukáš Straňák
Samuel Lenčéš
Lea Braunová
Ján Rezák
Sebastián Stojka
Opustili nás:
Zita Suchá, 51-ročná
Mária Straňáková, 69-ročná
Margita Vörösová, 98-ročná
Ernest Packa, 55-ročný
Anna Rábeková, 91-ročná
Irena Sklenárová, 73-ročná
Mária Eiselleová, 58-ročná
Anastázia Vrabcová, 59-ročná
Ján Pintér, 69-ročný
Jozef Horeháj, 86-ročný
Helena Sklenárová, 80-ročná
INZERCIA
Klasická masáž v príjemnom prostredí,
taktiež možnosť masáže v pohodlí Vášho
domova. Volajte: 0911 578 656
Zľavový kupón
na masáž - 1 €
Predám palmu, výška 2 m, cena dohodou. Tel.č.: 0904 905 085
Stolní tenisti a oslavy 900. výročia obce
Aj stolnotenisový oddiel, ktorý vyvíja aktívnu činnosť viac ako 70 rokov,
prispel svojou činnosťou k dôstojným
oslavám prvej písomnej zmienky o našej
obci – teda 900. výročia. Veľmi úspešne
zorganizoval Veľkonočný turnaj o Pohár
starostu obce registrovaných a neregistrovaných hráčov. Druhým podujatím
bolo 10. výročie vzniku Klubu veteránov. K dôstojnému priebehu osláv pris-
pela Obec Močenok. Kultúrne stredisko
sa zameralo na propagáciu, výrobu čestných uznaní, starosta obce zabezpečil na
oslavy chutný guláš a o občerstvenie sa
postarali ochotní sponzori a manželky
veteránov.
Dôstojným podujatím bolo zorganizovanie 16. ročníka Vianočného turnaja
registrovaných a neregistrovaných hráčov. Ku cti organizátorov patrí aj to, že
turnaja sa zúčastnili naši priatelia z Čermáňa a Nededu, s nimi má klub dlhoročnú družbu. Vzájomne sa navštevujú a
zúčastňujú sa ich stolnotenisových podujatí. Stolnotenisový veterán Dr. Jarolím
Koprda sa stal víťazom v kategórii nad
70 rokov, pred p. Priesolom a Dr. Tóthom. V tejto kategórii hralo 7 veteránov
nad 70 rokov. Dr. Vincent Tóth
stredoškolský profesor na dôchodku
17
IV. ročník Memoriálu Štefana Murana
V sobotu 18. januára sa v močenskej
športovej hale uskutočnil už 4. ročník
Memoriálu Štefana Murana. Podujatia
určeného pre vekovú kategóriu hráčov
do 8 rokov sa zúčastnilo 12 mužstiev
– okrem domácich futbalových nádejí
to boli hráči FA Nitra, Interu Bratislava,
Senca, Trenčína, Banskej Bystrice, Zlatých Moraviec, Šamorína, Trnavy, Dunajskej Stredy, Nových Zámkov a Petržalky. Zúčastnené tímy boli rozdelené
do dvoch skupín, z ktorých po odohraní
vzájomných zápasov postúpili do finále
najlepší, mužstvá na druhých priečkach
si zahrali zápas o 3. miesto.
Domáci futbalisti hrali v A skupine. V
základnej fáze turnaja sa domácim darilo. Najskôr porazili FA Nitra 4:0, Trenčín 3:1, Banskú Bystricu 2:0 a remizovali s Interom a so Sencom. S 11 bodmi
a skóre 10:2 Močenok vyhral základnú
skupinu. Rovnaký počet bodov mal na
konte i Senec no od 1. miesta ho delil iba
jediný gól.
V B-skupine si najlepšie počínali hráči
Spartaka Trnava, ktorí bez straty bodu
svoju základnú časť vyhrali. Na druhom mieste sa v tejto skupine umiestnila
vďaka lepšiemu skóre Dunajská Streda.
V zápase o 3. miesto sa lepšie darilo
Dunajskej Strede. Senec síce dokázal zápas zdramatizovať, no z víťazstva 3:2 sa
napokon tešili hráči zo Žitného ostrova.
Finále memoriálu prinieslo vyrovnaný
zápas. Viac streleckých pokusov si vy-
pracovali hráči Trnavy, no Kramarovič
ani Karhan nedokázali Mihálika prekonať. Svoje šance nevyužili ani hráči Močenku a tak sa v riadnej hracej dobe finále
skončilo bez gólov. Rozhodnutie padlo v
penaltovej lotérii. V nej mali viac šťastia
hráči Trnavy, ktorí vyhrali 3:2.
Ceny víťazom odovzdala dcéra Štefana
Murana Libuša Lenčéšová: „Chcela by
som poďakovať organizátorom, že každoročne spomínajú na môjho otca, ktorý
celý svoj život venoval nielen futbalu,
ale aj práci s mladými. Som veľmi rada,
že som sa mohla už štvrtý rok zúčastniť
tohto podujatia a vidieť naše mladé talenty, na ktoré by bol aj on veľmi pyšný.“
Ako najlepší hráč bol vyhodnotený Végh
z Dunajskej Stredy, najlepším strelcom
sa s 11 gólmi stal Kramarovič z Trnavy
a titul najlepšieho brankára podujatia
patril gólmanovi Močenku Mihálikovi.
„Som spokojný s turnajom a s celkovým
umiestnením. Ešte takto musíme pokra-
čovať ďalej,“ takmer dospelácky skonštatoval skvelý mladý brankár Gabriel
Mihálik. Na konečnom treťom mieste sa
umiestnili hráči Dunajskej Stredy. Strieborná priečka patrila hráčom prípravky
FK Močenok U8. „Chlapci na turnaji
podali veľmi dobré výkony. Zlepšovali
sa od zápasu k zápasu, až to dotiahli k
účasti vo finále. Chlapcom sa chceme
veľmi poďakovať za dobrú reprezentáciu
Močenku,“ netajil spokojnosť s výkonmi
aj výsledkom tréner prípraviek FK Močenok Stanislav Packa.
Víťazom 4. ročníka Memoriálu Štefana Murana sa stali hráči Spartaka Trnava. „S hrou môjho mužstva som spokojný. Plnili moje pokyny a pokyny,
ktoré im na tréningu vštepujeme, čiže
hra jeden na jedného a rozťahovanie hry
do priestoru. Môžem zhodnotiť turnaj
veľmi dobre, nakoľko sa zúčastňujeme
aj turnajov v zahraničí, veľmi dobré obsadenie a dobrá hra všetkých tímov,“ pochválil organizáciu podujatia v Močenku
tréner prípravky Spartaka Trnava U8 Tomáš Lahký.
POĎAKOVANIE
Prípravkári U8 FK Močenok ďakujú
Gabrielovi Lenčéšovi a jeho firme EISEN RECYCLING a Ernestovi Dičérovi, majiteľovi firmy PrimaSteel za
finančnú pomoc pri organizovaní IV.
ročníka Memoriálu Štefana Murana.
A-Demo Cup 2014
Močenská športová hala hostila v sobotu 25. januára mužstvá futbalových
prípraviek. Turnaj pod názvom A-Demo
Cup bol určený pre hráčov do 11 rokov.
Podujatia sa zúčastnilo 10 tímov, ktoré
boli rozdelené do 2 skupín. Po odohraní
skupinovej fázy turnaja postupovali do
štvrťfinálovej časti prvé štyri celky z
každej skupiny, mužstvá na posledných
miestach si zahrali zápas o konečné 9.
miesto. Hrací čas jedného zápasu bol
1x14 minút.
Tréneri močenskej prípravky postavili
do turnaja dva celky. V A-skupine si Močenok A zmeral sily so zeleným tímom
Senca, Banskou Bystricou, Interom Bratislava a červeným mužstvom ViOnu.
Prvému mužstvu domácich sa darilo a na
konto si pripísali 4 víťazstvá. Bez straty
bodu a so skóre 12:2 si zabezpečili postup z prvého miesta.
Horšie obstálo v B-skupine druhé
mužstvo domácich. Bez bodu obsadili
posledné miesto. B-čko Močenku v zápase o 9. miesto nastúpilo proti Interu
18
Bratislava. Po remíze 1:1 sa z víťazstva
po pokutových kopoch tešilo B mužstvo
Močenku.
A-čko domácich ostalo na víťaznej
vlne i vo vyraďovacej fáze turnaja – vo
štvrťfinále si Močenok A poradil so Sencom 4:1 a v semifinále s červeným tímom ViOnu 2:1.
Vo finále sa stretol Močenok s modrým
mužstvom ViOnu. Lepšie začali hráči
Zlatých Moraviec a v úvodnej päťminútovke viedli 2:0. Močenok nedokázal
svoje šance pretaviť na gól a tak podľahol modrému mužstvu ViOnu Zlaté Moravce 0:2.
Ceny zúčastneným odovzdal zástupca
hlavného sponzora Patrik Benčík. Najskôr organizátori vyhodnotili individuálne ocenenia. Najlepším brankárom sa
stal Alex Benčík z Močenku. „S turnajom
som spokojný, bol som najlepší brankár.
Prehrali sme až vo finále, ale musia byť
aj nejaké prehry,“ skonštatoval najlepší
brankár turnaja Alex Benčík. Najlepším
hráčom bol Adam Šútor zo Zlatých Mo-
Cenu odovzdáva Patrik Benčík, zástupca firmy A-DEMO
raviec a najlepším strelcom s 12 presnými zásahmi sa stal Thomas Kotlár z
Močenku. V celkovom poradí sa na treťom mieste umiestnili hráči Topoľčian.
Druhé miesto patrilo A-mužstvu futbalovej prípravky Močenku. „Nemôžeme
stále len vyhrávať. V zápasoch chlapci
nechali všetky sily na ihrisku a to je pre
mňa dôležité. Je to radosť ich trénovať a
turnaje, to je už len vyvrcholením našej
snahy.“ Chválil svojich zverencov tréner
prípraviek FK Močenok Stanislav Packa.
Víťazom A-Demo Cupu pre hráčov do
11 rokov sa stali futbalisti modrého tímu
ViOnu Zlaté Moravce.
Download

na stiahnutie ( pdf - 1575KB )