Obsah
kultúrnE pozvánkY
Aktuality z obce ��������������������������������� 4
Novela zákona o obecnom zriadení
���������������������������������������������������������������� 8
Kolaudácia prečerpávacej stanice
���������������������������������������������������������������� 9
Vodičské preukazy a dôchodcovia
�������������������������������������������������������������� 11
Cyrilometodská púť�������������������������12
21. ročník festivalu
Gorazdov Močenok�������������������������14
Historické udalosti obce�����������������24
Rozlúčka s kaplánom
dp. Vicianom��������������������������������������26
Činnosť Zväzu močenských
chovateľov poštových holubov ����27
Spoločenská kronika�������������������� 32
Tradičný letný futbalový turnaj ����33
Časopis Močenok – informačný
a inzertný mesačník obce
Adresa
redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada v
zložení: predseda Ing. Norbert Halász,
členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Jazyková úprava: Mgr. Eva Čierniková
Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo
Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad:
1450 ks Registračné číslo: 6/1998/
X002270 OU Šaľa.
Redakcia nezodpovedá za pravdivosť údajov uverejnených v inzerátoch a platených oznamoch. Redakcia
si vyhradzuje právo zaradiť príspevky,
ktoré plánuje zverejniť v časopise,
do jednotlivých čísel časopisu podľa
vlastného uváženia a zároveň podľa
potreby krátiť a upravovať jednotlivé
príspevky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktívne cvičenie
Klub športovo-aktívnych žien v Močenku, pozýva všetky ženy a dievčatá, ktoré
chcú cvičiť pre radosť a potešenie na aktívne cvičenie, ktoré sa bude konať vždy v
pondelok a vo štvrtok v čase od 19.30 do 20.30 h v športovej hale. Cvičiť sa začína
od 2. 9. 2013. Potrebné je priniesť si podložku - karimatku na cvičenie a športovú
obuv. Poplatok je 0,50,-€. Tešíme sa na Vašu účasť.
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
V dňoch od 13. do 15.septembra 2013 sa konajú oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti sa uskutoční i výstava produktov ovocia
a zeleniny z močenských záhrad. Touto cestou prosíme všetkých, ktorí majú záujem vystavovať svoje produkty na tejto výstave, že ich môžu priniesť vo štvrtok 12.
septembra 2013 v čase od 8.00 h do 16.00 h do kultúrneho strediska (na prízemí
obecného úradu).
Obec Močenok sa prihlásila
do súťaže Dedina roka 2013
Obec Močenok sa pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci v
Zoborskej listine z roku 1113 prihlásila do celoslovenskej súťaže DEDINA ROKA
2013. Touto formou chceme prezentovať naše krásy, výnimočnosť, obyvateľov, ich
prácu a život v obci, a taktiež iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny. Starobylý Močenok sa má čím pochváliť! Krásne prírodné scenérie, národné a kultúrne
pamiatky, občianska vybavenosť, to sú dostatočné dôvody k tomu, aby sme ich propagovali po celom Slovensku. Močenok si to svojou históriou určite zaslúži. Súčasťou súťaže je aj internetové hlasovanie o „NAJ obec roka 2013“. Všetkých občanov
našej obce prosíme, aby sa zapojili do tejto súťaže internetovým hlasovaním. Informácie nájdete na stránke www.e-obce.sk.
BLAHOŽELANIE
V mesiaci jún sa dožil krásneho životného jubilea 60. rokov p. Imrich Mlčúch.
Na váhach Tvojho života nech prevláda zdravie, šťastie, láska a porozumenie.
Nech máš život ako sen, užívaj si každý deň. Od starostí žiadne vrásky, v každej
chvíli veľa lásky. Všetko najlepšie do ďalšej šesťdesiatky Ti prajú
členovia Stolnotenisového klubu veteránov z Močenku
BLAHOŽELANIE
V mesiaci júl 2013 sa dožili životného jubilea pani Olinka Paštéková a pani
Evička Horňáková. Do ďalších rokov veľa lásky, pevné zdravie, šťastie a rodinnej pohody z celého srdca prajú členky Klubu dôchodcov a členky Klubu pre
zdravie.
POĎAKOVANIE
Miestny spolok Červeného kríža ďakuje p. Jozefovi Benčíkovi za občerstvenie a
spríjemnenie popoludnia pre darcov krvi.
Aktuality z obce
• V druhej polovici júna v parčíku
neďaleko reštaurácie v našej obci
spadla niekoľko desiatok rokov stará
vŕba. Obrovský strom bol zvnútra
úplne poškodený drevokazným hmyzom a z toho dôvodu sa tesne nad pôdou zlomil a spadol na chodník vedľa
artézskej studne. Strom dopadol aj na
miestnu komunikáciu, pracovníci
obce cestu okamžite uvoľnili a celý
strom rozpílili a odpratali počas nasledujúceho dňa.
• Pracovníci obce v uplynulých
dňoch opravovali zanesené zvody
zo strechy budovy kultúrneho domu.
Zvody v prednej časti budovy boli naplnené opadaným lístím a prachom.
Pracovníci obce museli časť upchatých zvodov odstrániť a nahradiť ju
plastovými rúrami na odvod vody.
• Počas ostatného víkendu sa Močenskí speváci zúčastnili 5. ročníka
Folklórnych slávností spojených s
prehliadkou ľudových remesiel, ktoré
sa konali v mestskom športovom
areáli v Žarnovici. Na slávnostiach
vystúpili 4 domáce súbory a 8 hosťujúcich, medzi ktorými boli aj Močenskí speváci. Speváci z Močenku náš
región reprezentovali pásmom ľudových piesní.
• Ženský spevácky zbor Cantica z
našej obce sa počas druhej júnovej
nedele zúčastnil v Diakovciach 13.
ročníka prehliadky speváckych zborov pod názvom Spev nás spája. Divákom sa v prehliadke predstavilo 6
speváckych zborov: Zmiešaný zbor
Krédo z Trnovca nad Váhom, Spevácky zbor Lipka z Nitry, Zoboralja
zo Žirian, Zmiešaný spevácky zbor z
Jarku, domáci zbor Nefelejcs a Ženský spevácky zbor Cantica. Cantica si
pre túto príležitosť pripravila pásmo
šiestich sakrálnych piesní. Takmer
dvojhodinový koncert zložený z troch
desiatok piesní si prišlo do Kostola
Nanebovzatia Panny Márie vypočuť
niekoľko desiatok obyvateľov obce
Diakovce.
• Pracovníci obce začiatkom júla
upravovali verejnú zeleň, ktorá svojím rastom zasahovala do chodníkov
alebo zakrývala dopravné značenie.
Pracovníci obce postupne rezom
upravili kry a stromy v celej obci.
• Pracovníci v aktivačnej činnosti
sa v prvom júlovom týždni venovali
odstraňovaniu náletových burín z
betónových plôch a chodníkov. Ich
kolegovia upratovali krajnice ciest a
chodníkov a zberali smeti z verejných
priestranstiev.
Uznesenie z 9. mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva obce Močenok zo dňa 31. 5. 2013.
Uznesenie č. 1/M/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh starostu obce program rokovania OcZ, ako bol predložený.
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Žiadosť o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva
5. Záver
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna,
Juraj Lenický, Marek Mesároš, Simona
Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2 – Anton Karlubík, Peter Sýkora
2. Na návrh starostu obce overovateľov
zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva Jozefa Benčíka a Mareka Mesároša.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna,
Juraj Lenický, Marek Mesároš, Simona
Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2 – Anton Karlubík, Peter Sýkora
3. Na návrh starostu obce Návrhovú komisiu v zložení Angelika Kútna – predseda
komisie, Ľudovít Hochel a Simona Mesárošová – členovia.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna,
Juraj Lenický, Marek Mesároš, Simona
Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2 – An-
ton Karlubík, Peter Sýkora
K bodu 4 programu
Uznesenie č. 2/M/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh poslanca Ľudovíta Hochela v
znení: Obecné zastupitelstvo Obce Močenok nesúhlasí s realizáciou navrhovanej
činnosti „Výroba anilínu“ v areáli Duslo,
a. s. Šaľa.
Za hlasovalo: 6 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj Lenický,
Simona Mesárošová, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 1 - Jozef Benčík. Zdržalo sa: 0.
Nehlasovalo: 2 - Marek Mesároš, Roman
Urbánik. Počet neprítomných: 2 – Anton
Karlubík, Peter Sýkora
Uznesenie č. 3/M/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh poslankyne Angeliky Kútnej v
znení: Obec Močenok bez predchádzajúceho schválenia činnosti obecným zastupiteľstvom nevydá súhlasné stanovisko (ak
bude o vydanie stanoviska požiadaná alebo
ak bude na vydanie stanoviska povinná) k
žiadnej činnosti plánovanej v okruhu 30
km od Obce Močenok, v ktorej dôsledku
by mohlo dôjsť k znečisteniu životného
prostredia.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna,
Juraj Lenický, Marek Mesároš, Simona
Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2 – Anton Karlubík, Peter Sýkora
Zapísal: Ing. Norbert Halász
Uznesenie z 15. riadneho zasadania obecného
zastupiteľstva obce Močenok zo dňa 27. 6. 2013.
Uznesenie č. 29/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh starostu obce program rokovania OcZ, ako bol predložený.
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice, vyjadrenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Kontrola uznesení
6. Informácia o činnosti Domova
dôchodcov
7. Správa o činnosti Útvaru služieb a investičnej výstavby
8. Správa audítora o výsledku auditu
obce Močenok za rok 2012
9. Záverečný účet Obce Močenok za rok
2012
10. Návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky
mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Močenok
11. Návrh VZN č. 4/2013 o spôsobe
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za služby poskytované v
rámci opatrovateľskej služby
12. Návrh VZN č. 5/2013 o Obecnej polícii obce Močenok – Štatút Obecnej polície Močenok
13. Schválenie platu starostu obce a zástupcu starostu obce
14. Rôzne, došlá pošta
15. Diskusia
16. Záver
Za hlasovalo: 7 – Daniel Čiernik, Anton
Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 4
– Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Marek
Mesároš, Peter Sýkora
2. Na návrh starostu obce overovateľov
zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva Juraja Lenického a Simonu Mesá-
rošovú.
Za hlasovalo: 7 – Daniel Čiernik, Anton
Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 4
– Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Marek
Mesároš, Peter Sýkora
3. Na návrh starostu obce Návrhovú komisiu v zložení Roman Urbánik – predseda
komisie, Daniel Čiernik a Anton Karlubík
– členovia.
Za hlasovalo: 7 – Daniel Čiernik, Anton
Karlubík, Angelika Kútna, Juraj Lenický,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 4
– Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Marek
Mesároš, Peter Sýkora
B. b e r i e n a v e d o m i e
4. Informáciu, že overovatelia zápisnice
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Angelika Kútna a Juraj Lenický zápisnicu
podpísali.
K bodu 5 programu
Uznesenie č. 30/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o plnení uznesení zo 14.
riadneho obecného zastupiteľstva, ktorú
predložil starosta obce.
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Marek Mesároš, Peter Sýkora
Uznesenie č. 31/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje na návrh starostu obce:
- poskytnutie nového úveru v SZRB vo
výške 1 026 804,89 € na splatenie staršieho
úveru, č. zmluvy 63554-2010,
- zabezpečenie úveru blankozmenkou
obce,
- lehotu splatnosti úveru do decembra
2018,
- povolenie na inkaso z účtu Obce Močenok v prospech účtu SZRB č. 111341/3000,
limit 1 233 000,- € (120% výšky istiny
úveru), bez VS, bez konečného termínu
splatnosti.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu
obce podpisom príslušnej právnej dokumentácie.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
K bodu 6 programu
Uznesenie č. 32/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o činnosti Domova dôchodcov
Močenok za obdobie od 14. 06. 2012 do
27. 06. 2013, ktorú predložila riaditeľka
Domova dôchodcov Močenok Ing. Eleonóra Justusová.
K bodu 7 programu
Uznesenie č. 33/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o činnosti Útvaru služieb a
investičnej výstavby za obdobie od 1. júla
2012 do 31. mája 2013, ktorú predložil
vedúci Útvaru služieb a investičnej výstavby p. Miroslav Lóži.
K bodu 8 programu
Uznesenie č. 34/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu audítora o výsledku auditu
obce Močenok za rok 2012, ktorú spracovala Ing. Jolana Takácsová, audítorka
Obce Močenok.
K bodu 9 programu
Uznesenie č. 35/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. n e s c h v a ľ u j e
1. Návrh poslanca Urbánika stiahnuť z
rokovania bod Záverečný účet obce Močenok za rok 2012 a materiál presunúť na 16.
zasadnutie OcZ Močenok.
Za hlasovalo: 3 - Marek Mesároš, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 2 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna.
Zdržalo sa: 4 - Ľudovít Hochel, Anton
Karlubík, Juraj Lenický, Simona Mesárošová. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
2 - Jozef Benčík, Peter Sýkora
Uznesenie č. 36/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Tvorba rezervného fondu vo výške:
45.765,04 €.
Použitie zostatku peňažných prostriedkov na bankových účtoch ako príjem rozpočtu obce pre r. 2013: vo výške
38.056,84€.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová. Proti hlasovalo: 3 - Marek Mesároš,
Roman Urbánik, Ernest Vereš. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
Uznesenie č. 37/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh poslanca Mesároša, ktorým
obecné zastupiteľstvo vyzýva správcov
rozpočtových kapitol, aby dôsledne dodržiavali rozpočtovú disciplínu.
• So školským rokom sa koncom
júna lúčili aj deti v materskej škole
v našej obci. Niektorí žiaci mladších
vekových skupín budú síce materskú
školu navštevovať aj počas letných
prázdnin, ale väčšina detí, najmä všetci
predškoláci, ukončili školský rok 28.
júna. Všetci žiaci dostali krásne škôlkarské vysvedčenia a drobné spomienkové darčeky. Najväčšou slávnosťou bolo skončenie školského roka
pre predškolákov. Svoje pôsobenie v
materskej škole ukončili slávnostnou
rozlúčkou, ktorú si pripravili spoločne
so svojimi učiteľkami a pozvaní boli
aj ich rodičia.
• Začiatkom júla sa v priestoroch
obecného úradu v našej obci uskutočnilo stretnutie členov Občianskeho
združenia Via Romanum, ktorého členom je aj Močenok. Členovia združenia sa stretli, aby zhodnotili úspešnosť
projektov, ktoré podávali na základe
výzvy Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Združenie v tomto roku podalo
niekoľko projektov, z ktorých bolo 6
úspešných a združenie tak na svoje
aktivity v jednotlivých obciach získalo sumu 15 878 eur. Obec Močenok
bola úspešná s projektom Obnova sakrálnej pamiatky historického kríža
na dolnom cintoríne v Močenku, na
ktorú dostala dotáciu 3500 eur.
• V areáli futbalového klubu sa v prvej polovici júla realizovali najrôznejšie opravy. Boli opravené poškodenia
múrov, obnovené nátery na lavičkách,
vyupratovaná tribúna pre divákov a
vysadená okrasná zeleň.
• Počas letných mesiacov realizovali pracovníci obce aj opravy budov
v majetku obce. Na kultúrnom dome
boli v prvej fáze prác nahradené chýbajúce zvody a opravené poškodené
schody
• Drobné rekonštrukčné práce sa v
druhej polovici júla dotkli aj sochy
sv. Gorazda. Pracovníci obce na podstavec sochy opätovne nalepili poškodený kamenný obklad, ktorý sa po
rokoch uvoľnil a na niektorých miestach odpadol.
• Počas júla boli zrealizované aj
práce zamerané na úpravu verejnej
zelene v obci – pracovníci obce okrem opakovaného kosenia trávnatých
porastov upravili strihom aj živé ploty
v centrálnej časti obce.
• Prípravné práce na festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok
vrcholili v druhej polovici júla aj v
osade Gorazdov. Pracovníci obce tu
upravili trávnaté plochy, aby bola lokalita pripravená na slávenie svätých
omší.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
K bodu 10 programu
Uznesenie č. 38/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky
mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Močenok v rozsahu podľa návrhu bez
zmien.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
K bodu 11 programu
Uznesenie č. 39/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh VZN č. 4/2013 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci
• Odborní pracovníci spoločnosti
Korekt z Nových Zámkov v uplynulom týždni v našej obci zrekonštruovali povrch ciest miestnych
komunikácií. Výtlky na miestnych
komunikáciách pracovníci opravili
tryskovou technológiou pod tlakom.
Všetky výtlky a porušenia miestnych
komunikácií postupne zacelili živičnou zmesou asfaltu a prírodného drveného kameniva.
• V Gorazdove pracovníci obce
počas týždňa pred začiatkom festivalu Gorazdov Močenok realizovali
posledné prípravné práce na slávenie svätých omší. Dokončili kosenie
trávnatých plôch, úpravu dlažby pred
kaplnkou, do ktorej zapustili pätky na
upevnenie prestrešenia a zlikvidovali
všetok zelený odpad po kosbe.
• Počas predposledného júlového
víkendu sa v Banskej Štiavnici uskutočnil už 12. ročník Národného výstupu na Sitno. Podujatie už tradične organizujú rôzne odbory Matice
slovenskej z okolia a okrem výstupu
na vrch Sitno bol aj v tohtoročnom
programe zaradený bohatý kultúrny
program, v ktorom sa predstavilo niekoľko folklórnych súborov. Medzi
pozvanými hosťami boli aj Močenskí
speváci. Účastníkom výstupu aj ostatným hosťom sa predstavili s pásmom
ľudových piesní.
opatrovateľskej služby v rozsahu podľa návrhu, v § 4, bod 6. výška úhrady za hodinu
poskytovanej služby je 50 % ceny práce
opatrovateľky.
Za hlasovalo: 7 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová,
Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo
sa: 2 - Marek Mesároš, Roman Urbánik.
Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
K bodu 12 programu
Uznesenie č. 40/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh VZN č. 5/2013 o Obecnej polícii obce Močenok – Štatút Obecnej polície Močenok v rozsahu podľa návrhu bez
zmien.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
K bodu 13 programu
Uznesenie č. 41/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh poslanca Lenického plat starostu obce podľa predloženého návrhu.
Za hlasovalo: 6 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová. Proti hlasovalo: 2 - Marek Mesároš,
Roman Urbánik. Zdržalo sa: 1 - Ernest Vereš. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
Uznesenie č. 42/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh starostu obce plat zástupcu
starostu obce podľa predloženého návrhu.
Za hlasovalo: 5 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Simona Mesárošová. Proti hlasovalo: 2 - Marek Mesároš, Roman Urbánik.
Zdržalo sa: 2 - Juraj Lenický, Ernest Vereš. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
K bodu 14 programu
1. Návrh VZN o vodách
Uznesenie č. 43/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Návrh VZN o spôsobe náhradného
odvádzania odpadových vôd a náhradného
zásobovania vodou na území obce Močenok s možnosťou VZN pripomienkovať
prednostovi úradu do 31. júla 2013.
2. Rada školy pri ZŠ Močenok
Uznesenie č. 44/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. n e s c h v a ľ u j e
1. Pozmeňujúci návrh poslanca Vereša
delegovať do Rady školy pri ZŠ Močenok
pre funkčné obdobie 2013 – 2017 nasledovných zástupcov: Ing. Angelika Kútna,
Mgr. Daniel Čiernik, Mgr. Peter Sýkora a
Ing. Marek Mesároš.
Za hlasovalo: 3 – Marek Mesároš, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 1 - Angelika Kútna. Zdržalo sa: 5
- Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton
Karlubík, Juraj Lenický, Simona Mesárošová. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
2 – Jozef Benčík, Peter Sýkora
Uznesenie č. 45/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh starostu obce delegovať do
Rady školy pri ZŠ Močenok pre funkčné
obdobie 2013 – 2017 nasledovných zástupcov: Ing. Angelika Kútna PhD., Mgr.
Daniel Čiernik, p. Jozef Benčík a p. Juraj
Lenický.
Za hlasovalo: 6 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický,
Angelika Kútna, Simona Mesárošová.
Proti hlasovalo: 3 - Marek Mesároš, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
3. Pozemky ulica Borzagoš II. – kúpa
Uznesenie č. 46/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom a podmienkami na kúpu pozemkov v
lokalite Borzagoš II. pre potreby plánovanej výstavby miestnej komunikácie v nasledovnom rozsahu:
Predávajúci - výmera pozemku v m2 jednotková cena v €/m2
p. Lukáš Tóth - 1493 - 20,p. Tibor Dičér - cca 260 - 20,ostatní vlastníci podľa geometrického
plánu 2,46
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu
obce realizáciou potrebných právnych úkonov a podpisom právnej dokumentácie.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 47/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií odpredať pozemok na LV č. 4274, „KN registra E“ parc. č. 1749 v časti odčlenenej
GP ako parc. č. 1749/95 a 1749/96, druh
pozemku – zastavané plochy o výmere
17 m2 k. ú. Močenok pre žiadateľku Máriu Šimkovú v súlade s § 9a, ods.8, písm.
b) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí, za
cenu podľa cenovej mapy, t.j. 4,50 €/m2, v
rozsahu podľa žiadosti a poveruje starostu
obce podpisom príslušnej právnej dokumentácie.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
2. Na návrh Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií odpredať pozemok na LV č. 4274, „KN registra E“ parc. č. 598 v časti odčlenenej GP
ako parc. č. 598/6, druh pozemku – ostatné
plochy o výmere 46 m2 a parc. č. 598/7,
druh pozemku – záhrady o výmere 27 m2 k.
ú. Močenok pre žiadateľa Miroslava Straňáka a manž. Eriku v súlade s § 9a, ods.8,
písm.b) Zákona č. 138/1991 o majetku
obcí, za cenu podľa cenovej mapy, t.j. 4,50
€/m2, v rozsahu podľa žiadosti a poveruje
starostu obce podpisom príslušnej právnej
dokumentácie.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0- Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0.Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
3. Na návrh Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií
predbežný súhlas odpredať pozemok parc.
č. 846/1 a 1747/116 o výmere 1,86 x 9,15
m, k. ú. Močenok pre žiadateľa Gabriela
Pápaya a manž. Annu, bytom Močenok za
podmienky predloženia GP.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
5. Žiadosť o prenájom pozemku
Uznesenie č. 48/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií
prenájom pozemku za účelom vytvorenia
parkovacích miest podľa predloženej žiadosti pre žiadateľa Dušana Dičéra, bytom
Močenok.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
6. Žiadosť o vydanie stanoviska
Uznesenie č. 49/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií
vydanie súhlasného stanoviska v zmysle
§ 63 zákona č. 323/1992 Zb. o vydržaní
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre
žiadateľa Miloša Mihálika a manž. Silviu,
rod. Mészárosovú, bytom Močenok, v rozsahu podľa žiadosti.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
2. Na návrh Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií vydanie súhlasného stanoviska v zmysle § 63
zákona č. 323/1992 Zb. o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre žiadateľa Ivana Konečného, v rozsahu podľa
žiadosti.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok v roku 2013 v Obci
Močenok
Uznesenie č. 50/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok v roku 2013 v obci
Močenok, ktorý predložil hlavný kontrolór
obce Močenok Ing. Ján Prachár, s doplňujúcim návrhom poslankyne Kútnej zaradiť
bod „Kontrola čerpania pridelených dotácií
organizáciám obce Močenok k 30.6.2013 Hádzanársky klub a Futbalový klub“ ako
ďalší bod č. 6 a správu predložiť písomne
na augustové zasadnutie OcZ.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
8. Žiadosť o zrušenie zmluvy – Obec
Hájske
Uznesenie č. 51/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Vypovedanie zmluvy medzi obcou
Močenok a obcou Hájske v prenesenom
výkone štátnej správy – Stavebný úrad.
9. Vyradenie budovy čerpacej stanice
Uznesenie č. 52/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Vyradenie objektu budovy čerpacej
stanice pitnej vody z evidencie majetku
obce Močenok.
Za hlasovalo: 9 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2
– Jozef Benčík, Peter Sýkora
9. Oznámenie o potrebe opráv a návrh
riešenia – Adventus, n. o.
Uznesenie č. 53/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Predložený návrh o potrebe opráv
v zmysle Čl. VI., bod 5 Zmluvy o nájme
nebytových priestorov medzi prenajímateľom obec Močenok a nájomcom Adventus, n. o., zo dňa 13.12.2012 a návrh riešenia. OcZ poveruje starostu obce podpisom
dodatku č. 1 Zmluvy o nájme nebytových
priestorov. Za hlasovalo: 5 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika Kútna, Simona Mesárošová. Proti
hlasovalo: 2 - Marek Mesároš, Roman Urbánik. Zdržalo sa: 2 - Juraj Lenický, Ernest
Vereš. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2 – Jozef Benčík, Peter Sýkora
10. Návrh VZN o Domove dôchodcov
Močenok
Uznesenie č. 54/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Návrh VZN o spôsobe určenia úhrady,
výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za
služby poskytované v Domove dôchodcov
Močenok s možnosťou VZN pripomienkovať prednostovi úradu do 31. júla 2013.
11. Príprava návrhu VZN o nájme nebytových priestorov
Uznesenie č. 55/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. u k l a d á
1. Prednostovi úradu pripraviť návrh
VZN o nájme nebytových priestorov s
účinnosťou od 1.1.2014 a návrh predložiť
na prerokovanie na augustové zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Marek Mesároš,
Jozef Benčík, Peter Sýkora
12. Mimoriadna dotácia – Futbalový
klub Močenok
Uznesenie č. 56/R/2013
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Predbežný súhlas na mimoriadnu dotáciu na 2. polrok v roku 2013 pre Futbalový
klub Močenok, o výške dotácie rozhodne
OcZ na základe žiadosti FK.
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 3 – Marek Mesároš,
Jozef Benčík, Peter Sýkora.
Zapísal: Ing. Norbert Halász
Novela zákona o obecnom zriadení
V parlamente sa pripravuje novela
zákona o obecnom zriadení. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369 z roku 1990 je základným
pilierom práce samosprávy. Na základe
postupného vývoja samosprávy bol už
niekoľkokrát novelizovaný. Najnovší
návrh novely rieši 3 základné okruhy
– platy hlavných kontrolórov, zmenu v
menovaní a odvolávaní riaditeľov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti obcí a zmenu počtu poslancov v obciach s určitým počtom obyvateľov. „Čo sa týka našej obce, táto kompetencia, ktorá je teraz na zastupiteľstve,
by podľa pripravovanej novely mala
prejsť na štatutára, to znamená starostu
obce. Ten by mal rozhodovať na základe výberových konaní o riaditeľoch,
respektíve štatutároch organizácií, ktoré
sú zriadené obcou,“ spresnil informácie
starosta našej obce Ing. Marián Borza. V
podmienkach našej obce sa táto zmena
týka základnej, materskej a umeleckej
školy a domova dôchodcov, ak sa v nich
budú podľa zákonných ustanovení meniť riaditelia, alebo sa im skončí funkčné
obdobie. Platy hlavných kontrolórov
rieši novela z dôvodu, že počas ostatnej
novelizácie boli upravené platy starostov
a zástupcov starostov, zabudlo sa však
na hlavných kontrolórov, ktorí tak na
základe novely mohli mať v niektorých
prípadoch aj vyššie platy ako starostovia.
Tretia zmena v zákone sa týka počtu
poslancov v obciach s počtom obyvateľov vyšším ako 10 000, čo umožní
šetriť finančné prostriedky. „Čo sa týka
počtu poslancov, tak vždy rozhoduje
poslanecký zbor na konci volebného
obdobia o tom, koľko bude poslancov v
novom volebnom období a taktiež rozhoduje aj o výške úväzku starostu, prípadne zástupcu starostu obce, ale to sa
rieši v období 2. polovice posledného
roku príslušného volebného obdobia,“
doplnil starosta Borza. Všetky navrhované zmeny sú čiastkovými riešeniami,
nie zásadnou reformou zákona o obecnom zriadení. „Sú to skôr kozmetické
úpravy, ktoré zásadným spôsobom nebudú ovplyvňovať dianie v samospráve,
pretože jednoduchá drobná úprava, čo
sa týka platov kontrolórov nie je vec,
ktorá by nejakým spôsobom významne
ovplyvňovala dianie v obci, taktiež kompetencie zastupiteľstva alebo starostu, čo
sa týka menovania štatutárov zo zriaďovateľskej pôsobnosti obce,“ konštatoval
Ing. Borza. „Zákon, ktorý momentálne
funguje, je dobrý. Pokiaľ ekonomická
situácia núti niektoré mestá a obce znížiť
počet poslancov, tak môžu to urobiť aj
sami, nemusí to byť v zákone. Čo sa týka
tých ostatných ustanovení, nepovažujem
ich za také dôležité, hlavne koncentráciu
moci do rúk primátorov a starostov pri
vymenovávaní riaditeľov organizácií. Ja
si myslím, že nič nebráni tomu, aby sa
uplatňoval súčasný zákon a aby primátor
a starosta niečo navrhol a zastupiteľstvo
to schválilo,“ myslí si o celej veci predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. V prípade,
že by sa poslanecký zbor Národnej rady
zhodol v hlasovaní a novelu by schválil,
navrhované zmeny v zákone o obecnom
zriadení by mali začať platiť už od augusta tohto roku.
Stavba bytového domu
Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia
z Močenku neodchádzali, ale naopak,
chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Takýto zámer je potrebné podporiť
prípravou podmienok – zabezpečením
miesta pre individuálnu bytovú výstavbu
a výstavbou nových bytov. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna, preto sa v ulici
Andreja Hlinku začalo s výstavbou 12bytového domu. „Na začiatku tohto roku
obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zámere
výstavby bytového domu v ulici Andreja
Hlinku. Tohto roku sme zvolili trošku
iný postup v tom, že vlastnú realizáciu
zabezpečuje na svoje náklady privátny
investor, ktorý následne na základe dohody a zmluvy s obcou po ukončení
výstavby hotovú stavbu bytového domu
predá do vlastníctva obce. Som rád, že
stavba sa rozbehla a dodávateľ, i keď
má rozostavané ďalšie stavby, plní termín výstavby tak, aby sme koncom roka
mohli stavbu bytového domu pripraviť
ku kolaudácii,“ mal radosť zo spolupráce
starosta obce Ing. Marián Borza. Práce
na výstavbe bytového domu sa realizujú
už niekoľko týždňov a za tento krátky
čas stoja už všetky nadzemné podlažia
budúceho nájomného domu. „SVS Nitra
vykonáva túto stavbu pre obec Močenok.
Vzhľadom k tomu, že máme krátky čas
na dokončenie, lebo chceme skolaudovať do konca roku, sme použili úplne
jednoduchý stavebný systém, ktorý má
všetky montované prvky od obvodového
muriva, cez schodisko, preklady, až po
stropy, takže táto stavba postupuje veľmi
rýchlo. Súčasťou tejto stavby sú samozrejme aj inžinierske siete, ktoré budú takisto dobudované do konca roka,“ vyjadril sa k stavbe konateľ spoločnosti SVS
Nitra, s.r.o. Pavel Varga. Nových bytov
bude v budovanom dome 12 a budú 1a 2-izbové. Obec netradičným riešením
- stavbou na náklady investora a jej následným odkúpením - ušetrila viac ako
1 kalendárny rok, počas ktorého by prebiehali legislatívne procesy a výberové
konania. Rovnakým systémom obec
plánuje v tejto lokalite postaviť aj ďalšiu
bytovku. Finančné zabezpečenie bude
kryté cez dotácie a úver. „Tieto bytové
domy budú mať charakter nájomných
bytových domov, to znamená, že budú
spĺňať aj podmienky pre poskytnutie dotácie zo zdrojov Ministerstva dopravy a
regionálneho rozvoja a taktiež poskytnutie úveru cez ŠFRB,“ dodal starosta.
Začiatkom budúceho roka by tak
mohla obec nové byty v prvom nájomnom dome odovzdať do užívania nájomníkom. Vybudovanie druhej, rovnakej
stavby je plánované na rok 2014, kedy
by mala byť jej výstavba aj kompletne
ukončená.
Kolaudácia prečerpávacej stanice
Začiatkom prvého júlového týždňa sa
všetky dotknuté strany – zástupcovia
Obvodného úradu životného prostredia
zo Šale, Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti z Nitry a obce Močenok zišli na kolaudácii prečerpávacej stanice
patriacej ku kanalizačnému systému v
našej obci. Niektoré stavebné pozemky
v tejto lokalite – v ulici Pri kamennom
moste - sú totiž pod úrovňou okolitého
terénu a teda aj pod úrovňou kanalizačných rozvodov. „Vzhľadom na konfiguráciu terénu v tejto lokalite bolo potrebné
riešiť možnosť napojenia plánovaných
novostavieb rodinných domov do kana-
lizácie, z tohto dôvodu sa obec rozhodla,
že tu vybuduje malú prečerpávaciu stanicu. Na dnešnom rokovaní v spolupráci
s obvodným úradom životného prostredia a budúcim prevádzkovateľom, zástupcom vodárenskej spoločnosti boli
dohodnuté podmienky,“ informoval
starosta obce Ing. Marián Borza. Počas
kolaudácie stavby boli zistené drobné
nedostatky, ktoré síce neovplyvňujú
funkčnosť celého systému, ale ich skoré
odstránenie zjednoduší situáciu. „V stavebnom povolení boli odbočky na dva
susedné pozemky a preto bude potrebné
jednu chýbajúcu odbočku dorobiť, lebo
1,5 metra od kanalizácie je ešte verejná
kanalizácia. Ak by sa to nedorobilo, potom by sa to muselo opäť znovu celé povoľovať, bolo by to teda škoda, aby sa
to nerealizovalo. Bola tu ešte otázka, či
to bude prevádzkovať Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, ale pán starosta
hovoril, že tieto vzťahy si doriešia, takže
to nebude problém. My môžeme vydať
kladné kolaudačné rozhodnutie, až keď
budeme mať zmluvu o budúcej zmluve,
že tento úsek budú prevádzkovať vo-
dárne,“ doplnila prednostka OÚ ŽP v
Šali Ing. Petronela Vižďáková.
„Závady, ktoré boli v dnešnom konaní zistené, v krátkej dobe odstránime
a pripravíme stavbu tak, aby mohla byť
definitívne skolaudovaná a následne sa
mohli občania pripojiť na verejnú kanalizáciu,“ doplnil starosta Ing. Borza. Odstránenie nedostatkov by malo trvať maximálne niekoľko dní. Po tomto termíne
môže obvodný úrad životného prostredia
vydať k stavbe kladné kolaudačné rozhodnutie a majitelia dotknutých rodinných domov môžu po nadobudnutí jeho
právoplatnosti začať bez obmedzení využívať verejnú kanalizáciu.
Oprava výtlkov v obci
Dlhá a vlhká zima s množstvom mrazivých dní spôsobila na cestách nielen
nášho regiónu, ale celého Slovenska
množstvo poškodení cestných komunikácií. Cestné komunikácie 3. triedy,
ktoré pretínajú našu obec, spravuje Regionálna správa a údržba ciest Nitra, ktorá
s postupnými opravami poškodených
komunikácií začala v najskoršom možnom termíne, tesne po zime. „Podarilo
sa nám v jarných mesiacoch v spolupráci s regionálnou správou a údržbou
ciest zabezpečiť opravy výtlkov hlavne
v extraviláne obce, na štátnej ceste Pereš
- Močenok, respektíve Močenok - Duslo.
V mesiacoch máj a jún bolo v obci obnovené vodorovné dopravné značenie,
bola obnovená stredová čiara a značenie
priechodov pre chodcov. V súčasnom
období regionálna správa a údržba ciest
po dohode s pani riaditeľkou zabezpečila opravu výtlkov na štátnych cestách
v intraviláne našej obce. „Som rád, že aj
touto aktivitou sa nám podarilo zabezpečiť zlepšenie bezpečnosti premávky
na pozemných komunikáciách v našej
obci,“ informoval nás starosta obce Ing.
Marián Borza. Opravy komunikácií 3.
triedy, teda takzvaných štátnych ciest
priamo v našej obci sa začali realizovať
začiatkom júla v smere od Šale. „Najhorší úsek, ktorý sa javil v rámci obvodu,
bol práve úsek Pereš – Močenok, ktorý
sme zrealizovali ešte v mesiaci apríl a
máj. Teraz vlastne pokračujeme v druhej
etape, realizujeme opravy v obci na ceste
Močenok - Duslo a Močenok - Hájske.
Začali sme práce v pondelok 1. júla a
mali by sme ich ukončiť do piatku. Predpokladaný rozsah opráv je zhruba 305
m2, kde je množstvo porúch a deštrukcií.
Budeme používať technológiu teplej živice, to znamená vybratie poškodeného
miesta, jeho vyčistenie, napenetrovanie,
nanesenie, rozprestretie a zhutnenie,“ doplnil informácie o realizovanom rozsahu
prác cechmajster RSÚC Nitra Ján Tupý.
Rovnako ako štátne cesty, potrebujú po
zime opravy aj miestne komunikácie v
obci, ktorých je niekoľko kilometrov.
Vzhľadom k všeobecne nepriaznivému
stavu ciest po zimnom období sa vláda
Slovenskej republiky rozhodla dotovať
opravy miestnych komunikácií v jednotlivých obciach. Močenok by mohol
počítať približne s piatimi tisícmi eur
určenými na ich opravu. Ak bude rozsah poškodení väčší a dotácia na všetky
práce nebude postačovať, obec bude musieť ostatné náklady zabezpečiť z vlastných zdrojov.
Obec sa prihlásila do celoslovenskej
súťaže „Dedina roka“
Ministerstvo životného prostredia,
Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a
Združenie miest a obcí Slovenska vyhlásili v tomto roku už 7. ročník celoslovenskej súťaže Dedina roka. Do
súťaže sa môže zapojiť každá dedina,
ktorá chce prezentovať svoje aktivity
a rozvoj. V tomto roku sa do tejto súťaže zapojila aj naša obec.
„Hlavným zámerom, že sme sa prihlásili do súťaže Dedina roka, bolo prezentovať našu obec v rámci nielen regiónu,
ale celého Slovenska, že v obci Močenok
sa našim občanom dobre žije, že obec
vytvára v spolupráci s podnikateľským
sektorom, ale hlavne aj tretím sektorom,
to znamená záujmovými združeniami,
také podmienky pre bývanie a život v našej obci, že sa našim ľuďom v našej obci
oplatí bývať,“ objasnil starosta obce Ing.
Marián Borza dôvod prihlásenia obce
do súťaže. Po prihlásení obce do súťaže
navštívila Močenok hodnotiaca komisia
zložená z členov s rôznym zameraním,
napríklad na bývanie, spoločenské a
podnikateľské aktivity, ochranu životného prostredia, rozvoj obce, kultúru
alebo sociálnu oblasť. „Jedná sa o to,
že chceme poukázať na to, ako sa obce
dokážu prezentovať nielen z tej stránky,
že či je obec pekná, alebo nie, jedná sa
nám o všetky stránky života v obci, čiže
hlavne ako tá pospolitosť žije, aké sú tie
partnerské vzťahy v rámci obce, mimo
obce, s podnikateľskými subjektmi, so
školstvom, prípadne s náboženskými
zariadeniami,“ ozrejmil jeden z členov
komisie Ing. Alexander Králik zo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Komisia si počas návštevy v našej obci
vypočula a pozrela činnosť záujmových
organizácií, ktoré ju nielen chlebom a
soľou, ale aj spevom a tancom privítali
na pôde našej obce. Počas prezentácie
obce sa členom hodnotiacej komisie venoval najmä starosta obce Ing. Marián
Borza spolu s poslancom obecného zastupiteľstva Mgr. Danielom Čiernikom
10
a vedúcou kultúrneho strediska Gabrielou Borzovou. Komisia mala možnosť
zoznámiť sa činnosťou ochotníkov,
umelcov, náplňou práce dobrovoľných
spolkov a organizácií, ale aj s výsledkami postupnej obnovy obce v ostatných
rokoch. Tvár dediny si komisia prezrela
návštevou centra obce, najrôznejších
objektov od zdravotného strediska, cez
domov dôchodcov, biskupský kaštieľ,
športovú halu, farskú pivnicu, kostol, až
po základnú školu. „Život v obci súvisí
aj s tým, ako si dokážete udržať deti a
mládež, čiže budovanie tých zariadení a
voľnočasových aktivít aj pre túto vekovú
skupinu, taktiež starostlivosť o starších,
čo sme teda videli, už keď sme prešli
tieto vaše zariadenia. Takže je to široké
spektrum zo života obce. Napríklad aj
súlad toho starého s novým, čiže u vás
sú to napríklad tie národné kultúrne pamiatky, ako ich udržiavate s tým, že ste
vlastne vyhlásili aj pamiatkovú zónu a
nejaké objekty ste do nej zaradili. No,
je to zo všetkého trošku, by som povedal, ale to trošku, to je málo, nám ide o
to prezentovať sa čo najlepšie a vlastne
víťaz je ten, ktorý je najlepší, lebo to,
čo prezentuje aj funguje a aj to dokáže
využiť pre rozvoj tej svojej obce,“ dodal
Ing. Králik. Trojhodinový časový limit,
ktorý mala komisia vyhradený pre návštevu našej obce bol veľmi krátky na
to, aby videli všetky zaujímavé miesta a
mohli sa dozvedieť o všetkých aktivitách
obce a občanov, dostali však komplexný
obraz o obci pomocou množstva propagačného materiálu v rôznych formách.
Okrem rozhodovania sa o víťazovi celej
súťaže tak môžu členovia komisie na základe svojich preferencií rozhodovať o
čiastkových cenách napríklad za vzhľad
obce, zachovávanie tradícií, starostlivosť
o pamiatky, vytváranie podnikateľského
prostredia a podobne. „Viac-menej skôr
sa snažíme tie obce tak motivovať, že nie
je to o peniazoch, ale je to o tej prestíži, o
takom zviditeľnení, je to vec konkurencieschopnosti. Samozrejme, že obce do-
stanú aj nejaké ohodnotenie, aj finančné,
nie sú to síce peniaze na stôl, ale sú to
peniaze oproti projektu. Čiže obec, ktorá
je ocenená napíše projekt na Program
obnovy dediny a vlastne má garanto-
vané, že ten projekt dostane,“ doplnila
informácie predsedníčka Spolku pre obnovu dediny Ing. arch. Anna Kršáková.
V rámci Slovenska pôsobí v tomto čase
niekoľko regionálnych hodnotiacich komisií, ktoré fyzicky navštívia každú obec
prihlásenú do súťaže, o výsledkoch bude
rozhodovať takzvaná národná komisia
zložená zo zástupcov regionálnych komisií, vyhlasovateľov aj podporovateľov
podujatia. Budú sa brať do úvahy všetky
objektívne aj subjektívne poznatky z
jednotlivých obcí a na základe toho rozhodnú o celkovom víťazovi aj víťazoch
jednotlivých kategórií. „Komisia navštívila viacej dedín a hodnotila ich. Myslím
si, že pozitívne hodnotili našu dedinu
a dúfam, že budeme na vyššom stupni
rebríčku ich hodnotenia,“ konštatoval po
návšteve komisie poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Daniel Čiernik. „Snažili sme sa prezentovať všetky aktivity,
ktoré v našej obci máme, či už sú to podnikateľské, spoločenské, voľnočasové
aktivity, vzdelávacie a podobne tak, aby
si hodnotiaca komisia vytvorila o našej
obci čo najvernejší obraz. Snažíme sa
odprezentovať všetkých, ktorí v našej
obci vykonávajú zmysluplnú činnosť
a tým vytvárajú podmienky pre dobrý
život našich občanov. Verím, že v konkurencii ďalších obcí, ktoré sa do súťaže
prihlásili, sme sa prezentovali tak, že budeme dôstojne reprezentovať našu obec
v súťaži a možno, ak komisia uzná, tak
budeme aj úspešne vyhodnotení,“ dodal
starosta Borza.
Národná hodnotiaca komisia bude
v tomto roku vyberať víťaza zo zatiaľ
najvyššieho počtu 27 uchádzačov o titul Dedina roka. Výsledky by mali byť
vyhlásené v októbri tohto roku. Víťazná
obec bude zaradená aj do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.
Trávnik v areáli obecného úradu
Verejná zeleň v areáli obecného úradu
slúži svojmu účelu v tejto lokalite už
takmer dve desiatky rokov. Stromy a kry
už narástli do želaných rozmerov, ale celkove zelená časť areálu vykazuje znaky
starnutia. Najmä trávnaté plochy už boli
v ostatnom období v zlom stave - trávnik prerastali buriny a bol rajom krtov.
„Preto sme sa rozhodli túto verejnú zeleň, hlavne trávnaté plochy, zrekonštruovať. Samozrejme, v súčasnom období,
aby trávnik dobre vyzeral, potrebuje zabezpečiť pravidelnú závlahu a údržbu,
preto sme sa rozhodli tú rekonštrukciu
robiť v takom rozsahu, aby vyhovovala
podmienkam dnešnej doby na údržbu
a prevádzku verejnej zelene. Verím, že
vybudovaný parčík a zrekonštruovaný
trávnik bude po zakorenení slúžiť občanom našej obce. Aj z príležitosti 900.
výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci sme sa snažili okolie úradu primerane upraviť,“ informoval nás starosta
obce Ing. Marián Borza. Na revitalizáciu trávnatých plôch v areáli obecného
úradu bola vyhlásená súťaž, do ktorej sa
prihlásili 4 záujemcovia. So suverénne
najlepšou ponukou výberové konanie
vyhrala firma Záhradník Urban z našej
obce, ktorá práce na revitalizácii trávnatej časti zelených plôch realizuje. „Pekné
to je, krásna úprava. Máme tu veľmi
pekné prostredie aj sedenie, lavičky a už
bolo potrebné obnoviť ten trávnik,“ konštatovala Margita Lenčéšová. „Veľmi sa
mi to páči, samozrejme, Močenok roz-
kvitá,“ pridala sa aj Viola Perinová. „Vyzerá ako umelý, je taký dobrý na pohľad
a myslím si, že by mohol byť taký aj na
štadióne,“ povedal nám malý nádejný
futbalista Aurel Vágai. „Ja si myslím,
že je to fajn, že sa to robí, nemám ani
potuchu, že koľko by to mohlo stáť, ale
bude to určite pekné,“ doplnila Helena
Lenčéšová. S obnovovaním plôch verejnej zelene v obci sa rátalo už pri tvorbe
tohtoročného rozpočtu. Autori rozpočtu
vyčlenili finančné prostriedky na udržiavanie a revitalizáciu verejnej zelene
v celej obci vo výške približne 7 000
eur. Zároveň obec reagovala na výzvy k
projektom riešiacim verejnú zeleň a rekultiváciu verejných priestranstiev. „K
súčasnému obdobiu nemáme výsledky
projektov, ktoré boli venované verejnej
zeleni v našej obci, ale v minulých rokoch sme na takéto aktivity získali celý
balík peňazí. Svedčí o tom aj revitalizácia okolo fontány a ďalšie práce v centrálnej časti obce,“ dodal starosta Ing.
Borza. Ambíciou obce je získať aj ďalšie
prostriedky na investičné akcie zahrnuté
do podaných projektov, ktoré sa týkajú
revitalizácie verejnej zelene a oddychových zón v obci.
Vodičské preukazy a dôchodcovia
Začiatkom kalendárneho roka, konkrétne 19. januára 2013, vošla do platnosti novela zákona o cestnej premávke.
Jednou zo zmien po novelizácii je okrem
obmedzenia platnosti vodičských preukazov, ktoré dovtedy platili bez obmedzenia, zmena v periodicite lekárskych
prehliadok pre dôchodcov nad 65 rokov.
„Počul som o tom, o tých lekárskych
prehliadkach, ale ešte som na prehliadke
nebol, ešte do toho nespadám,“ povedal
nám dlhoročný vodič Alexander Procházka. „Počul som, ale ja už nemám ani
vodičák, už ho nepotrebujem,“ poznal
problematiku Pavol Karlubík. „Viem o
tom, pretože s tým robím, robím bezpečnosť práce, takže viem, že vodiči nad
65 rokov už musia mať, dokonca nad 62
rokov už musia mať zdravotnú spôsobilosť a to sa opakuje každých päť rokov.
Je to potrebné,“ myslí si Vladimír Sabo.
„Poznám to, počul som o tom, je to také
divné, ale je to tak,“ nevedel pochopiť
predlžujúci sa interval lekárskych prehliadok Viliam Svitek. Novela zákona je
pre vodičov-dôchodcov benevolentnejšia ako doteraz, hoci šoféri v tomto veku
majú pravdepodobne viac zdravotných
problémov ako v mladosti – namiesto každých dvoch rokov sa bežní vodiči nad 65
rokov, ktorí šoférujú najmä osobné autá,
zúčastnia zdravotných prehliadok iba raz
za 5 rokov. „Vodiči, ktorí vedú vozidlo
skupiny A, AM, B , B+E a T, to znamená
motocykle, osobné vozidlá a traktory, sú
povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke po dovŕšení 65 rokov a
následne každých 5
rokov. Vodič musí mať
pri sebe okrem dokladov predpísaných na
vedenie a prevádzku
motorového vozidla
aj doklad o zdravotnej
spôsobilosti, ktorý mu
vydá jeho všeobecný
lekár na predpísanom
tlačive. Iný doklad
pri kontrole v cestnej
premávke nie je akceptovateľný,“ informoval nás por. Mgr. Patrik Červenák z
OO PZ v Šali. Táto alternatíva platí pre
vodičov, ktorí majú vodičské preukazy
vydané pred 19. januárom tohto roku.
Každý takýto vodič by sa mal najskôr
2 mesiace pred dovŕšením, alebo najneskôr 2 mesiace po dovŕšení 65 rokov
zúčastniť lekárskej prehliadky. „Doklad
o zdravotnej spôsobilosti vodičovi vydá
jeho praktický lekár, ktorý mu ho vydá
buď na základe svojho vyšetrenia, alebo
prípadne, keď má nejaké pochybnosti,
tak ho vyšle k špecialistovi na ďalšie
vyšetrenie. Vyjadrenie špecialistu už ob-
sahuje aj doporučenie, či toho pacienta
nechať ďalej šoférovať, alebo nenechať,
lebo ten praktický lekár ho tam pošle s
cielenou otázkou, či je schopný a spôsobilý viesť ďalej motorové vozidlo, alebo
nie je. Konečné rozhodnutie o zdravotnej spôsobilosti je tak v kompetencii praktického lekára,“
doplnil informácie všeobecný lekár MUDr. Karol Rathouský.
V prípade, ak si vodič dôchodca mení aj vodičský preukaz, polícia mu
ho vydá iba na základe
potvrdenia praktického
lekára, že je aj naďalej spôsobilý viesť
motorové vozidlo. Ďalšie potvrdenie potom už spolu s vodičským preukazom
nemusí nosiť.
Zbystriť pozornosť by mali ale šoféri,
ktorí majú okrem oprávnenia na vedenie
motoriek, osobných áut a traktorov aj
oprávnenie na vedenie nákladných vozidiel alebo autobusov, ich sa 5-ročný interval netýka a aj naďalej musia absolvovať zdravotné prehliadky každé 2 roky.
Riešením je pre nich výmena vodičského
preukazu, v ktorom budú mať povolené
iba riadenie spomínaných základných
skupín motorových vozidiel.
11
Leto a horúčavy
Letné obdobie prináša okrem dní
prázdnin, dovoleniek a relaxu aj zvýšené nároky na zdravie ľudí. Pohyb na
čerstvom vzduchu a dopĺňanie vitamínu
D pobytom na slniečku je síce pre zdravie nevyhnutný, ale všetkého veľa môže
škodiť a letné horúčavy sa môžu stať
problémovými. „Leto je obdobie, kedy
je intenzita slnečného žiarenia niekoľkonásobne vyššia ako v iných mesiacoch v
roku, čiže aj pokožka viac trpí. Jedným
z takých našich zlozvykov je, že zanedbávame pitný režim, málo pijeme. Potom ešte zanedbávame ošetrovanie kože
ochrannými prostriedkami, rôznymi
krémami a olejmi, prípadne v sprejovej
forme. Chybou je, že ľudia si dávajú
málo tých opaľovacích prostriedkov.
Pacienti so znamienkami sú v tomto prípade zvláštnou kapitolou, musia si dávať
pozor, lebo pokožka si pamätá. Ak sme
sa v minulosti slnili, vyložili sme sa na
slnko a 4 hodiny sme tam ležali, tak ona
nám to možno o 20 rokov pripomenie,“
varuje kožná lekárka MUDr. Jana Vnuková. Lekárka upozorňuje aj na neprezieravé opaľovanie počas horúcich letných
dní v čase od 11.00 do 15.00 hodiny,
kedy je intenzita ultrafialového žiarenia
mimoriadne vysoká a mohla by poškodiť
ľudskú pokožku. V ostatných rokoch totiž počas leta býva čoraz viac takzvaných
tropických alebo letných dní. Tropické
dni sú dni s teplotou nad 30°C a letné dni
sú také, keď teplota vzduchu počas dňa
presiahne 25°C. „V minulom roku na letisku v Nitre zaznamenali v celej letnej
sezóne až 102 letných dní, čo je veľmi
veľa, pretože priemer za posledných 30
rokov je 77 letných dní, takže v minulom
roku ich bolo výrazne viac. Obdobie posledných 30 dní od konca mája do konca
júna bolo plné krajností – chladno, dážď
aj horúčavy. Keď sa potom pozrieme na
to, čo nás môže v lete čakať, tak osobne
si myslím, že ten nevyvážený charakter
počasia bude zrejme pokračovať ďalej.
Leto ako také by som nechcel považovať
za zlé, pretože napríklad v priebehu júna
bolo v Nitre zaznamenaných už 6 tropických dní,“ ozrejmil situáciu klimatológ
SHMÚ Bratislava RNDr. Pavel Faško.
Najmä tropické dni s teplotami prevyšujúcimi 30°C prinášajú so sebou nielen
množstvo skvelých letných zážitkov, ale
aj kopec problémov, ktoré môžu pociťovať občania pri dlhšom pobyte na slnku,
alebo v prehriatych priestoroch. Osobitnou skupinou sú v tomto prípade starší
a chorí ľudia a deti, ktorí by sa mali vyhýbať dlhodobému pobytu na páliacom
slnku.
„Medzi 11.00 a 15.00 sa podľa možnosti nezdržiavať na priamom slnku,
alebo teda len veľmi krátku, úplne nevyhnutnú dobu. Túto časť dňa je vhodné
tráviť skôr v chladných miestnostiach.
Prísun tekutín by mal byť zhruba asi
nasledovný: pre deti by to malo byť
približne 1,5 až 2 l tekutín denne, u žien
je to množstvo stanovené na zhruba 2-3 l
tekutín a u mužov je ten interval od 3 až
do 5 l denne. V prípade, že človek robí
nejakú namáhavú prácu, alebo teda musí
byť z nejakých dôvodov na slniečku dlhšie, treba piť ešte viacej tých tekutín,“
varuje praktický lekár MUDr. Karol Rathouský. Ak je už človek prehriaty a je
mu zle alebo odpadne, prvou reakciou
okolia by malo byť jeho umiestnenie do
tieňa, najlepšie však do chladnej alebo
klimatizovanej miestnosti a podanie
zvýšeného množstva tekutín. „Dostať do
seba čo najviac tekutín, lebo všetko je o
tých tekutinách, keď človek dostatočne
pije, tak je málo pravdepodobné, že ten
kolaps z horúčavy vôbec príde. U starších ľudí je problém to, že oni necítia ten
smäd natoľko, ako mladší ľudia a tým
pádom ich nič nenúti piť to dostatočné
množstvo tekutín,“ doplnil MUDr. Rathouský.
Nielen starší ľudia a deti by mali byť
počas leta obozretní a dávať si veľký pozor na prehriatie alebo úpal. Dôležité je
však všímať si aj ostatných ľudí okolo
nás, aby sme včas dokázali pomôcť, ak
to bude potrebné. Od pomoci neznámych
okoloidúcich raz môže závisieť aj náš
vlastný život.
Cyrilometodská cyklopúť
V deň sviatku sv. Cyrila a Metoda - 5.
júla - sa už po 14. raz konala Orolská
Cyrilo-Metodská púť do Nitry. V tomto
roku bola o to významnejšia, že sa konala v roku osláv 1 150. výročia príchodu
svätých Cyrila a Metoda na naše územie.
12
Záujemcovia z rôznych častí Slovenska
sa tak ako každoročne mohli pridať k
pútnikom, ktorí išli pešo, na bicykloch
alebo autobusmi. Močenčania sa zúčastnili organizovanej púte na bicykloch už
po štvrtýkrát. Pred sochou sv. Gorazda
ich vo sviatočné ráno privítal starosta
obce Ing. Marián Borza: „Oslava sviatku svätých Cyrila a Metoda nabrala v
posledných rokoch v našej obci aj iný
rozmer. Sme vyzvali skupinu športovcov, cyklistov a v spolupráci so Slovenským orlom organizujeme toto podujatie
už viac rokov. Som rád, že aj v tomto
roku 900. výročia 1. písomnej zmienky o
našej obci a zvlášť pri príležitosti 1 150.
výročia príchodu vierozvestcov na naše
územie. Aj v našej obci sa našla skupina
mladých ľudí, ktorí si aj touto formou
uctili týchto svätcov. Verím, že sa táto
tradícia v našej obci bude naďalej rozvíjať a aj takouto formou si naši mladí ľudia budú pripomínať týchto významných
dejateľov histórie slovenského národa.“
V tomto roku sa pred sochou svätého
Gorazda zišlo 6 cyklistov, ktorí sa rozhodli absolvovať približne 20-kilometrovú cestu na Svätoplukovo námestie do
Nitry a po skončení omše zasa späť. „Ja
som tu druhýkrát, aj tuto s kamarátom
a si myslím, že to je fajn akcia,“ povedal nám jeden z cyklistov Andrej Tóth.
„Tento rok som sa trošku aj hanbil ísť
na tú cyklistiku, lebo nemám dosť najazdených kilometrov, takže dúfam, že
ma budú čakať a trošku mi pomôžu. Teším sa,“ mal radosť zo zaujímavého po-
dujatia Erik Vörös. „Som tu prvýkrát a
dúfam, že to bude fajn akcia,“ pridala sa
Henrieta Srnková z Čeladíc. „Tento rok
sa nám to snáď podarí zdolať rýchlejšie
ako minulý rok,“ dodal s úsmevom Peter
Šimko, ktorý sa cyklopúte zúčastnil aj v
minulom roku. Po prvý raz sa v tomto
roku k pútnikom na bicykloch pridal aj
kaplán farnosti Močenok dp. Ján Vician
známy nielen svojou láskou k Bohu, ale
aj k cyklistike. „Aj v našej farnosti sa
mladí ľudia rozhodli ísť cyklotúrou do
Nitry a osláviť sv. Cyrila a Metoda. Tešíme sa na to a veríme, že všetko dobre
dopadne a že šťastlivo sa vrátime naspäť,“ plánoval dp. Vician. Po oboznámení sa s organizačnými pokynmi sa
cyklisti pripravili na púť. Starosta obce
všetkým poprial šťastnú cestu. Cesta do
centra Nitry trvala močenskému pelotónu približne hodinu a na Svätoplukovom námestí sa naši cyklisti stretli s tisíckami ďalších veriacich, aby spoločne
slávili slávnostnú svätú omšu.
Koncert „K úcte svätému Cyrilovi a Metodovi“
Aj naša obec sa začiatkom júla pripojila k celoslovenským oslavám 1 150.
výročia príchodu vierozvestcov Cyrila
a Metoda na územie Veľkej Moravy.
Hlavné oslavy sa konali v neďalekej historickej Nitre, ale hodnotným koncertom
si výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda uctila v nedeľu 7. júla aj naša obec.
Koncert s názvom K úcte svätému Cyri-
lovi a Metodovi sa konal v priestoroch
farského Kostola svätého Klementa. Návštevníkov i účinkujúcich v chráme privítal farár farnosti Močenok vdp. Jozef
Černák. Pri tejto zvláštnej príležitosti sa
všetkým prihovoril aj starosta obce Marián Borza. Potom už moderátorka podujatia Simona Mesárošová predstavila
účinkujúce zbory, ktorými bol spevácky
zbor Camaretta z Nitry a domáci ženský
spevácky zbor Cantica. Medzi jednotlivými vystúpeniami moderátorka recitovala z Proglasu, predslovu k evanjeliu
podľa apoštola Jána. Cantica sa divákom
predstavila ako prvá s pásmom sakrálnych piesní. Spevácky zbor Camaretta
zložený z pedagógov umeleckých škôl si
na koncert pripravil zmes rôznych skladieb. V závere koncertu obe telesá spoločne zaspievali starosloviensky otčenáš.
„Ja sa vždy teším na všetky koncerty v
kostole, bývajú úžasné, lebo je tu veľmi
dobrá akustika. Teším sa hlavne na vystúpenie nášho súboru Cantica, bol to
umelecký zážitok a samozrejme aj súbor
z Nitry, ďakujem im veľmi pekne,“ povedala nám svoje dojmy bezprostredne
po skončení koncertu Anna Tóthová.
„Veľmi sa mi páčilo, bolo to spríjemnenie, bol som sa tu vlastne pozrieť na
manželku a páčilo sa nám to, boli sme
tu s rodinou,“ pridal sa aj Marián Hátaš.
„Veľmi krásny zážitok. Výkon obidvoch
zborov bol perfektný, bola som veľmi
prekvapená z toho zboru pánov učiteľov z Nitry, že naozaj nádherne spievali, veľmi to obohatilo môj vnútorný,
duchovný a kultúrny zážitok,“ netajila
radosť z koncertu Anna Rábeková. Členovia oboch zborov sa stretávajú na rôznych podujatiach a členovia Camaretty
sú známi z mnohých kultúrnych podujatí
aj močenským divákom. Členmi zoskupenia Cameretty sú pedagógovia a bývalí absolventi ZUŠ Jozefa Rosinského
v Nitre. V jeho repertoári sa nachádzajú
skladby všetkých štýlových období od
renesancie až po súčasnosť. „Keďže oslavujeme Cyrila a Metoda, tak je to krásna
príležitosť zaspievať, ale je pravda aj to,
že je to dôvod, aby sme sa stretli, to je
tiež dôležité. Mne sa to páčilo, dúfam,
že sa aj všetkým ostatným, ktorí sedeli v
hľadisku, ja som spokojná s tým, aký výkon podala Camaretta, ale takisto sa mi
veľmi páčil aj spevácky zbor Cantica,“
povedala nám po skončení koncertu
umelecká vedúca speváckeho zboru
Camaretta z Nitry Zuzana Babuljaková.
„Človek víta každú príležitosť koncertovať, najmä keď prichádzajú ľudia, ktorí
si chcú vypočuť pekné
piesne. 1 150. výročie
bolo takou príležitosťou, hoci dnes nie je
presne 5. júla, ale je
to skutočne veľkolepá
oslava a vôbec veľkolepé dianie počas celého júla a myslím si,
že celá Európa tým
žije,“ doplnila dirigentka ŽSZ Cantica
Močenok Mária Mišunová. Naša obec,
tak ako množstvo iných na Slovensku, v
tomto roku viac ako inokedy vzdáva úctu
svätým Cyrilovi a Metodovi. „Počas celého roku 2013 si v našej obci okrem
900. výročia prvej písomnej zmienky o
obci pripomíname samozrejme aj 1 150.
výročie príchodu vierozvestcov na naše
územie. Aj na dnešný deň sme pripravili
pre našich občanov a návštevníkov našej
obce hodnotné podujatie, ktorým sme si
pripomenuli toto krásne jubileum,“ dodal starosta obce Marián Borza. Sviatok
svätých Cyrila a Metoda bol pre obec aj
farnosť vynikajúcou príležitosťou pre
zorganizovanie kultúrneho podujatia,
ktoré poteší najmä milovníkov hudby.
„Dnešný podvečer bol takým obohatením pre každého z nás, ktorí sme boli
účastní tohto koncertu, pretože to umenie a duch, ktorý vyžaroval z tých piesní,
určite každého z nás povzbudil, aby sme
ďakovali za odkaz sv. Cyrila a Metoda,
aby sme si zachovali dedičstvo našich
otcov, kultúrnosť, ale aj duchovnosť,“
bol atmosférou nadšený aj farár farnosti
Močenok vdp. Jozef Černák.
13
Gorazdov Močenok
21. ročník festivalu Gorazdov Močenok
Rok 2013 bol pre celonárodný festival
kresťanského divadla Gorazdov Močenok jubilejným rokom, napriek tomu, že
je to v poradí 21. festival. Konal sa totiž
v rámci osláv 1 150. výročia príchodu
svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a v rámci osláv 900. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Močenok
v Zoborskej listine.
V Močenku sa v čase od 27. do 30.
júla 2013 aj v tomto roku stretli priaznivci kresťanského divadla a kultúry i
priaznivci svätého Gorazda. Organizátori pre všetkých návštevníkov podujatia
pripravili bohatý program zložený nielen
zo súťažných divadiel, ale aj zo sprievodných akcií súvisiacich s tematikou a
poslaním festivalu.
ktorí kedysi putovali do Nitry, tak sme
sa dohodli, že urobíme aj v rámci tohto
festivalu putovanie pútnikov do Nitry,
ktorí potom odovzdajú posolstvo otcovi
biskupovi. Dnes, keď slávime 900. výročie prvej písomnej zmienky o našej
obci a pripomíname si aj 1 150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda
na naše územie, som rád, že aj v našej
obci táto tradícia stále žije a teším sa z
toho, že aj v tomto roku sa tohto podujatia zúčastnilo veľké množstvo mladých
ľudí, ktorí, verím, že túto tradíciu ponesú
ďalej,“ doplnil informácie starosta obce
Marián Borza.
Rekordný počet pútnikov do Nitry
Prvý deň festivalu sa začal požehnaním pútnikov, ktorí sa stretli pred sochou
sv. Gorazda, aby spoločne po starej ceste
do Nitry odniesli festivalové posolstvo
a pozvanie na podujatia nitrianskemu
sídelnému biskupovi Mons. Viliamovi
Judákovi. V tomto roku sa pred sochou
svätého Gorazda stretol rekordný počet
pútnikov – 24. Väčšina z nich sa na putovanie do starobylej Nitry vybrala po
prvý raz. „Som tu prvýkrát a teším sa
na to,“ povedal nám najmladší účastník
púte Martin Lešš. „Rozhodli sme sa, že
pôjdeme na túto púť, ešte keď sme boli
na rekreácii v Liptovskom Jáne a slovo
sa snažíme dodržať, prišli sme skoro
všetky. A čo nás vedie? Niečo nové, aby
sme mohli získať nejaké nové poznatky,
keď chodili naši starí rodičia tadiaľ, tak
skúsime to aj my, hádam to dokážeme,“
doplnila pútnička Mária Dičérová.
Starosta obce pred odchodom odovzdal posolstvo pre otca biskupa symbolicky najmladšiemu, 10-ročnému
pútnikovi Martinovi a všetkým poprial
šťastnú cestu. Takisto farár farnosti Močenok vdp. Jozef Černák poprial všetkým príjemné putovanie a púti požehnal.
„Keď sme sa pred 7 rokmi snažili rozšíriť program festivalu o sprievodné podujatia mysliac na tradíciu našich predkov,
14
Napoludnie na nitrianskom hrade pútnici odovzdali festivalové posolstvo, kyticu poľných kvetov z púte a pozdravy
účastníkov rehoľnej sestre, ktorá posolstvo odovzdala otcovi biskupovi, ktorý
bol v čase návštevy pútnikov na Nitrianskom hrade zaneprázdnený pracovnými
povinnosťami. 20 kilometrov dlhú cestu
z Močenku na hrad zvládli všetci pútnici.
„Keď sme išli v háji, bolo to fajn, horšie
to bolo v poli alebo medzi kukuricou, ale
zvládli sme to a sme radi, že sme tu, v
cieli a zdraví,“ pochvaľovala si pútnička
Irena Dobišová. „Je to dosť náročné,
chcel som to vyskúšať ísť do Nitry cez
Fabián dolinu, tak voľakedy už starí rodičia chodili,“ pridal sa Ľudovít Deváth.
„Som veľmi rada, že som to zvládla, keď
sme boli v polovičke cesty, bola som hrdinka, myslela som si, že vyjdem ja až
na hrad, ale postupne mi sily ubúdali
a teraz som mlela už z posledného, ale
som rada, že som sa sem dostala,“ tešila
sa Mária Blehová. „My - ako organizácia Slovenské hnutie obrody sa hlásime
k odkazu našich predkov, vážime si odkaz sv. Cyrila a Metoda, pravidelne sa
zúčastňujeme celonárodnej púte, nebolo
tomu inak ani tento rok. Podporili sme
aj túto krásnu púť z Močenka do Nitry
práve kvôli svätému Gorazdovi. Je to
pre nás veľmi dôležité obdobie našej histórie, ku ktorému sa hlásime,“ povedal
nám pútnik Róbert Švec. „Ja sa teším,
že som sa mohla tejto púte zúčastniť, už
som tu vlastne po štvrtýkrát a dalo sa to
zvládnuť, ale bolo teplo, veľmi horúco,
4 a pol hodiny rýchlo kráčať,“ doplnila
Mária Vörösová. „Pre mňa je to také
poďakovanie za udelené milosti po celý
rok, ktoré dostávame pre našu rodinu a,
samozrejme, nesieme aj to posolstvo,“
pochvaľovala si Zuzana Horváthová.
Prezentácia archeologického
výskumu na kalvárii
Program prvého dňa potom pokračoval
prezentáciou archeologického výskumu,
ktorý sa v ostatných rokoch realizoval na
kalvárii. Desiatky zvedavých návštevníkov miestom výskumu sprevádzal vedúci
výskumu archeológ Karol Prášek: „Za
pomoci pána farára ako vlastníka pozemku a starostu obce sa nám podarilo
sprístupniť dnes verejnosti archeologickú sondu, v ktorej sme prezentovali
základy, alebo zvyšky základov staršej
tehlovej stavby. Tej stavby, ktorá bola
narušená novovekými a stredovekými
hrobmi a ktorá je vo veľmi veľkej hĺbke.
V auguste chceme navrhnúť spôsob trvalej prezentácie zvyškov tohto nálezu.
Záleží na vlastníkovi, pre aký spôsob sa
rozhodne, či to bude formou informačnej tabule, alebo či to bude hmotná rekonštrukcia pôdorysu tejto stavby, to už
necháme na rokovanie s vlastníkom a s
obcou.“
Návštevníci prezentácie sa o výskum
živo zaujímali, kládli množstvo otázok
týkajúcich sa výskumu a celkovo sa zaujímali o históriu miesta. „Mňa zaujímalo
to, či je tam nejaký náznak, že by tam bol
kostolík z Veľkej Moravy a to sme sa samozrejme nedozvedeli, tam je len nejaká
možnosť, ale nie sú žiadne dôkazy, žiadny predmet z tej veľkomoravskej doby
nenašli, ale je to úžasná práca, bez toho
by sme nevedeli napríklad povedať, že
Gorazdov Močenok
tam niečo nebolo,“ povedal nám Vladimír Hirko. „Pochádzame z Močenku a
ešte ani raz sme na tejto kalvárii neboli.
V spojení s touto príležitosťou sme si prišli pozrieť tento archeologický výskum,
využili sme tú príležitosť,“ pochvaľoval
si svoju voľbu pozrieť si kalváriu Pavol
Rábek.
Vernisáže výstav k sv. Cyrilovi,
Metodovi a Gorazdovi,
900.výročie prvej písomnej zmienky
o obci
a príležitostná poštová pečiatka
Popoludnie patrilo vernisážam výstav,
ktoré boli venované najmä cyrilo-metodskej a gorazdovskej tematike. Ako prvá
bola otvorená výstava obrazov predsedu
Matice slovenskej Mariána Tkáča,
ktorý sa vo svojich dielach venoval výlučne dejinám Slovenska od najstarších
čias. „Ja hovorievam – nikto nemôže za
to, ako sa narodil, ale každý môže za to,
ako sa správa. Takže mám taký pocit, že
konečne sa začíname správať tak, ako
sa na vyspelý, moderný, slušný, dobrý,
ohľaduplný, trpezlivý, spravodlivý národ
patrí. Pripomíname si našich predkov a
dokonca poodhaľujeme závesy toho tajomstva, čo nám nebolo umožnené, aby
sme sa dozvedeli doteraz, lebo iní za nás
písali, iní za nás maľovali, iní za nás filmovali, iní za nás mysleli, takže prišla
doba, trvalo to možno až 20 rokov, odkedy máme samostatný slovenský štát,
ale predsa tá doba je tu a bolo by hriešne,
keby sme ju nevyužili,“ myslí si Marián
Tkáč.
Druhou vernisážou bola výstava Stanislava Bajaníka zo Svetového združenia Slovákov s výstižným názvom
Cyrilo-metodské ozveny v Ríme. Autor výstavy ju zo zdravotných dôvodov
nemohol osobne prezentovať, v jeho
mene prítomných o jej podstate obozná-
mila predsedníčka miestneho odboru
Matice slovenskej v Močenku Jolana
Lenčéšová: „Každoročne Matica slovenská prispieva na sprievodné podujatia
festivalu a samozrejme nikdy nechýbalo
Svetové združenie Slovákov. Vždy nové
veci môžeme ponúknuť našim občanom,
aj táto výstava je veľmi pôsobivá a pevne
veríme, že zostane majetkom našej obce
a budeme sa ňou môcť pýšiť ďalších niekoľko desaťročí.“
V rámci otvárania výstav využil predseda Matice slovenskej Marián Tkáč
priestor na to, aby sa poďakoval starostovi obce Močenok Mariánovi Borzovi a
predsedníčke Miestneho odboru Matice
slovenskej v našej obci Jolane Lenčéšovej za dlhoročnú spoluprácu a prezentáciu Matice slovenskej nielen v rámci
festivalu Gorazdov Močenok. Obom
odovzdal Poďakovanie predsedu Matice
slovenskej.
Rovnako si spoluprácu s Maticou
slovenskou vysoko váži starosta obce
Marián Borza, ktorý ďakovným listom
vyjadril vďaku za podporu a výraznú
spoluprácu predsedovi Matice slovenskej Mariánovi Tkáčovi a predsedníčke
miestneho odboru matice Jolane Lenčéšovej.
Ako posledná bola otvorená výstava z
dielne Klubu filatelistov 42-56 z Močenku Živé Cyrilo-metodské dedičstvo
spolu s uvedením príležitostnej poštovej pečiatky. „Dedičstvo otcov zachovaj
nám Pane! - a čo je to dedičstvo otcov?
Pomaly budeme hovoriť - mali sme výročie sv. Cyrila a Metoda, ich požehnaného účinkovania, ale čo nám to dalo do
hĺbky? Ako vykročíme zajtra, pozajtra, o
rok, čo budeme robiť? Kázeň v kostole
má týždeň človeka držať nad vodou, v
ťažkostiach, vo všetkých prípadoch, aby
mi to, hlavne ten pán Kútny, on to úplne
oduševnene, tak krásne podá. Veľmi sa
mi to páči, aj životy sv. Cyrila, Metoda
a Gorazda,“ vychutnávala si vernisáže
Mária Urbanová. „Mňa to profesionálne
zaujíma, lebo som vyštudovala históriu,
aj robím históriu, takže ma to zaujíma aj
z profesionálneho hľadiska, aj keď sa zaoberám neskorším obdobím, ale určite to
prispieva k posilneniu vedomia a k rozšíreniu obzoru, takže určite je to dobre,“
pridala sa návštevníčka podujatia Adelaida Mezeiová.
Cyklopúť do Gorazdova
V podvečer odprevadil na cyklopúť
pre nenáročných starosta obce Močenok
Marián Borza päticu veriacich na čele
s kaplánom našej farnosti Jánom Vicianom, ktorí sa po trase Močenok - Pereš Gorazdov vybrali na svätú omšu do Gorazdova. Na svätú omšu dorazili všetci
cyklisti v poriadku a okrem nich sa tu
ešte zišli stovky veriacich z Močenku a
okolia.
„Bicyklovanie je zaujímavé, aj táto
sv. omša je zaujímavá. Druhýkrát som
tu, vlani som nebol, predvlani som bol
a teraz som sa zasa zúčastnil,“ povedal
nám po príjazde do Gorazdova cyklista
Zdenko Ostríž. „Som si trocha zašportoval, prevetral som sa a aj tomu Gorazdovu niečím prispel svojím spôsobom,“
mal radosť z toho, že sa pridal k cyklistom, Jozef Suchý.
Svätá omša v Gorazdove
na sviatok sv. Gorazda
sa vedel preniesť, je to poučenie. A aké
poučenie nám sv. Cyril a Metod dali - no
predsa priniesli živú vieru v Ježiša Krista
v reči zrozumiteľnej, krásnej slovenčine,“
myslí si Jozef Kútny. Z príležitosti výstavy Živé Cyrilo-metodské dedičstvo
pripravil klub filatelistov v spolupráci so
Slovenskou poštou aj uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky, ktorej odtlačok
si mohli záujemcovia zadovážiť v príležitostnej poštovej priehradke priamo v
mieste všetkých výstav. „Som rada tejto
výstave, chodím sem každý rok, páči sa
Omšu v rodisku svätého Gorazda celebroval farár farnosti Močenok vdp.
Jozef Černák. Vo svojej homílii sa venoval najmä trom najvýznamnejším slovenským svätým – Cyrilovi, Metodovi a
Gorazdovi. „V dnešný deň slávime litur-
15
Gorazdov Močenok
gicky význačný sviatok pre našu farnosť
a pre túto časť našej farnosti osady Gorazdov, keď prosíme o príhovor sv. Gorazda a jeho spoločníkov, aby aj naďalej
v tejto našej farnosti bola živá viera, aby
sme dobre počúvali Božie slovo a žili tú
svoju vieru a tak vlastne rozširovali aj tie
vzťahy s tými našimi blízkymi príbuznými. Skúsme si dať aj také predsavzatie, aby sme viac počúvali a možno rozmýšľali nad tým, čo nám iní hovoria, čo
nám vyjadrujú, o čo nás prosia,“ nabádal
farár farnosti Močenok vdp. Jozef Černák. Po svätej omši pokračoval program
v Gorazdove ešte vystúpením speváckej
skupiny Slnkom odetí z Cabaja-Čápora a
opekačkou.
Nedeľnú slávnostnú svätú omšu
v priamom prenose
vysielala Slovenská televízia
Druhý deň festivalu – nedeľa 28. júla
2013 - sa začal slávnostnou pontifikálnou svätou omšou, ktorú už tradične
celebroval náš rodák, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek.
V Gorazdove sa pri tejto príležitosti zišli
stovky veriacich zo širokého okolia, aj
množstvo podporovateľov festivalu.
Počas svätej omše, ktorú v priamom
prenose pre všetkých veriacich na Slovensku vysielala Slovenská televízia, sa
predstavil Ženský spevácky zbor Cantica a Dychová hudba Močenská kapela.
Mons. Rábek sa vo svojej homílii venoval v prvom rade odkazu svätých Cyrila,
Metoda a Gorazda pre dnešok a pre náš
ďalší život. „Teraz závisí veľké úsilie aj
od nás, že ako sa pričiňujeme o odovzdávanie tohto posolstva, tohto diela, toho,
čo nazývame dedičstvo otcov, ďalším
generáciám, takže je tu potom aj ďalšia
okolnosť a to je 900. výročie písomnej
zmienky o Močenku v Zoborskej listine.
Čiže Močenok tých 900 rokov prežil
práve vďaka svojej kresťanskej viere,
no a dúfame, že bude žiť aj ďalej a aby
sa mohol rozvíjať, tak znova je potrebné
túto vieru posilňovať a prehlbovať,“
myslí si Mons. František Rábek, ordinár
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky.
Po skončení svätej omše bol pre návštevníkov napriek mimoriadne vysokej
16
teplote vzduchu pripravený kultúrny program v podobe divadla o živote svätých
Cyrila a Metoda, ktoré si pre túto príležitosť pripravili členovia DS Gorazd.
Slávnostné otvorenie 21. ročníka
festivalu Gorazdov Močenok
Nedeľné popoludnie v programe festivalu už patrilo slávnostnému otvoreniu v
priestoroch kultúrneho domu. Návštevníkov privítal v našej obci starosta obce
Marián Borza a festival v mene otca biskupa Mons. Rábeka slávnostne otvoril
vikár vojenského ordinariátu Mons.
Bartolomej Juhász: „Poslal ma otec
biskup Rábek, aby som vás v jeho mene
srdečne pozdravil. Učiteľ sv. Gorazda
Konštantín dostal od učených Arabov
otázku o tom, aký je náš Boh, keď ich
Mohamed je taký a taký a všetko sa prostredníctvom neho dá dosiahnuť, Konštantín im odpovedal: Náš Boh je ako
morská hlbina, kto ju preskúma? Iba tí
odvážni. A keď sa na to dajú, vrátia sa s
múdrosťou. Ja som veľmi rád a skladám
svoju úctu a obdiv všetkým tým, ktorí tú
múdrosť cez divadlo dokázali objavovať
a nielen objavovať, ale podávať aj nám,
ktorí sa tu schádzame. Dovoľte, aby som
teraz otvoril 21. ročník celonárodného
festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok.“
Slávnostného otvorenia 21. ročníka
celonárodného festivalu kresťanského
divadla sa zúčastnilo množstvo predstaviteľov cirkevného života, zástupcov
štátnej správy a samosprávy, spoluorganizátorov, sponzorov, hercov a divákov obľubujúcich divadlo. „Tu vyrástol
slávny syn Močenku sv. Gorazd, takže tá
spojitosť, aj historická, tu je a naviac dnes
má Močenok v úvodzovkách 900 rokov
1. písomnej zmienky, lebo určite je táto
obec historicky omnoho staršia, ale má
slávnu históriu a myslím, že práve tento
muž preslávil Močenok. Ja som pyšný na
to, že máme našu Nitru, matku slovenských miest, a máme také obce, ako je
Močenok, alebo Bojná, ktoré preslávili
Slovensko svojim významom práve tými
historickými koreňmi,“ myslí si predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica. „Ja si myslím, že
výročia osobností a udalostí, ale najmä
myšlienkový presah diela týchto osob-
ností a posolstva týchto udalostí sú stále
žriedlom toho, aby sme sa poznali, kto
sme, odkiaľ kráčame, kde sme a kde majú
naše súradnice ďalej smerovať. Každý
kultúrny národ to tak robí, ja si myslím,
že Slováci musia tak robiť vo vzťahu k
nášmu prvosvetcovi, prvoučiteľovi najviac,“ vyjadril presvedčenie predseda
Spoločnosti sv. Gorazda Miroslav Holečko. „Táto obec, ktorá nie je taká veľká
ako mestá, ale má ten život skutočne
veľmi čulý, nielen po stránke kultúrnej
alebo športovej. Ja obdivujem túto obec
a tých obyvateľov, pretože dokážu takto
žiť kultúrne a vlastne ten Gorazdov Močenok im priniesol prehliadku, ktorá sa
za tých 21 rokov stala už veľkou prehliadkou,“ tešila sa z prosperovania festivalu riaditeľka Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Helena Psotová.
„Myslím si, že toho roku je viacej tých
mládežníckych súborov, tak uvidíme,
čo to prinesie. I keď musím povedať, že
ten termín festivalu je zvláštny, pretože
mnohé súbory pracujú cez školský rok
a v lete je problém, aby sa stretli. Čiže
prichádzame tým pádom možno aj o tie
kvalitnejšie súbory, ktoré by rady prišli
a nemôžu. Ale zase je to spojené s tou
tradíciou, teda gorazdovskou, takže musí
sa nájsť nejaký konsenzus. Myslím si, že
to bude celkom zaujímavý ročník a že
bude obohatením,“ skonštatoval predseda festivalovej poroty Peter Weinciller. „Čo sa týka záujmu súborov, tak tie,
ktoré poznajú festival, tie si zrejme ten
čas zadelia tak, aby prísť mohli. Začali
sme nedeľnou sv. omšou, ktorú celebroval Mons. František Rábek, je to zmena,
ale je to zaujímavý štart, že vlastne najskôr sme sa venovali tým duchovným
veciam a potom ideme k tomu, na čo
je festival založený – k divadlu,“ dodal
tajomník OZ Krediv Peter Sýkora.
„Tohtoročný, v poradí už 21. ročník festivalu Gorazdov Močenok sme aj na základe vonkajších okolností organizovali
v trošku inom poradí, ako bolo zvykom.
Prišla veľká skupina obyvateľov nielen
na slávnostnú sv. omšu, ale aj na otvorenie festivalu, ktoré bolo v popoludňajších hodinách v kultúrnom dome. Teším
sa, samozrejme, z vysokej účasti našich
hostí, ktorí prijali naše pozvanie, či sú to
zástupcovia štátnej správy, samosprávy,
regiónu, som poctený, že k nám zavítala
i poslankyňa Národnej rady SR Viera
Tomanová, taktiež vysoké obsadenie
malo aj duchovenstvo na otvorení festivalu, verím, že tí návštevníci jednotlivých predstavení nájdu svoje obohatenie
v témach, ktoré budú odprezentované a
hlavný cieľ festivalu - podpora a rozvoj
ochotníckeho divadla zameraného na
kresťanskú tematiku - sa nám podarí naplniť,“ doplnil informácie starosta obce
Marián Borza.
rekvizít a sugestívnou hudbou. „My sme
sa ešte predtým, ako sme začali samotné
skúšky, trošku venovali tej téme, riešili
sme teda históriu, kto to bol Cyril a Metod, takže vžívalo sa do toho celkom v
pohode, texty nám celkom sadli,“ povedal nám tesne po predstavení vedúci divadelného súboru Daniel Mikloši. „Môžem sa priznať, že táto hra ma veľmi
oslovila a zakaždým, keď hrám túto hru,
tak sa mi to tak pekne dostáva pod kožu.
Niekedy mám z nej zimomriavky, lebo
texty sú veľmi pekné, až sa mi dostávajú
pod kožu a zakaždým, keď to hrám, tak
objavujem v tých textoch zase niečo iné,
niečo nové. Veľmi sa mi táto hra páči,
mali sme pekný potlesk, tak dúfam, že aj
ľuďom sa to páčilo a priznám sa, že tento
text sa mi učil najťažšie zo všetkých scenárov, ktorý som sa kedy učil, aj keď bol
najkratší,“ doplnil člen DS Pod plachtou
Peter Domáň.
Hra o solúnskych bratoch pôvodne
určená pre stredoškolskú mládež sa vyznačovala jednoduchosťou, minimom
Ľudová zábava
v areáli obecného úradu
Súťažné divadelné predstavenia sa
skončili podvečer a program pokračoval ľudovou zábavou v areáli obecného
úradu. V programe sa návštevníkom
podujatia s pásmom piesní predstavil
Folklórny súbor Močenčanka a Močenskí speváci, ľudovými piesňami hostí
bavila aj Dychová hudba Močenská kapela. „Tak ako aj ostatné súbory, aj my
s radosťou prispejeme v tento sviatočný
deň svojou štipkou umenia, dúfam, že
potešíme všetkých poslucháčov,“ netajil
Druhým súťažným divadelným
predstavením
aktuálneho ročníka bolo divadlo
DDS súboru Čhave Kamoro zo Sniny
Predstavenie Čary a láska na tému
rozprávky Daniely Hivešovej Šilanovej
o čarovaní, ktoré aj dodnes v rómskom
svete existuje, zrežírovala sestra Stellamaris. Predstavenie svojou zaujímavou
Prvé súťažné divadelné predstavenie
v podaní DS Pod Plachtou z Ilavy
Bezprostredne po otvorení festivalu
bolo odohrané prvé súťažné divadelné
predstavenie divadelného súboru Pod
plachtou z Ilavy pod názvom Na počiatku
bolo slovo. Predstavenie pozorne sledovala aj festivalová porota, ktorej v tomto
roku predsedal Peter Weinciller. Členmi
boli Elena Bakošová, Igor Hanko, Mišo
Adamov Kováč a Marián Lacko.
Gorazdov Močenok
na to, akí sú a že stále sú to deti prírody
a veria poverám, veria čarám,“ objasnila
režisérka hry sr. Stellamaris.
témou zaujalo aj divákov v sále. „Dobre
bolo, boli celkom takí dobrí, takže páčilo
sa mi to,“ povedala nám Helena Mareková. „Veľmi sa nám páčilo určite, super
to bolo,“ bola spokojná aj Mária Hanáková. „Bolo to nádherné, bol som prvýkrát, priznám sa a dúfam, že na budúci
rok sa zúčastním znovu,“ nešetril chválou Marián Suchý. V divadle bola použitá minimalistická kostýmová výbava
a autentický zvukový sprievod. Mladí
rómski herci hru zvládli a spomínali na
nácviky. „Sestrička nám pomáhala, aj
my sme si pomáhali, tak sme si robili,
aby sme to vedeli. Potom sme šatky také
vymysleli a tak sme si hrali toto divadlo.
Museli sme sa učiť celé tie vety, museli
sme sa veľa učiť,“ povedala nám hlavná
predstaviteľka hry Melánia Gabčová.
„Tento námet ma zaujímal už možno aj
takých 8-10 rokov, pretože keď som zistila, že Rómovia stále čarujú a že je to
stále aktuálne, tak som si povedala, že je
to veľmi dobrý námet poukázať ľuďom
radosť z toho, že kapela mohla zahrať
návštevníkom podujatia, kapelník Dychovej hudby Močenská kapela Tomáš
Obola. „Pripravili sme si na dnešný
deň program aj my, Folklórna skupina
Močenčanka, aby sme mohli ukázať aj
účastníkom festivalu, aj močenským
divákom, aké sa u nás spievajú krásne
pesničky,“ pridala sa vedúca FS Močenčanka Mária Szabová. „No, bolo to až
na tú horúčavu dobré. Mal som obavy,
že to nezvládneme v tej veľkej horúčave,
sme tu všetko starší páni, dôchodcovia,“
povedal nám s úsmevom vedúci Močenských spevákov Štefan Lenčéš. Bavili
sa nielen hudobníci, ktorí s radosťou
prezentovali svoje umenie, ale najmä návštevníci, pre ktorých bolo podujatie určené. „Ja chodím každý rok aj na divadlá
chodím, mne sa to tu páči všetko,“ povedala nám Mária Horňáková. „Páči sa
mi tu veľmi, ako obvykle, je to tu pekné,
počasie vyšlo, síce je veľmi teplo, ale je
to nádherné, dobrá hudba, to je hlavné,“
pochvaľoval si Ernest Hanák. „Je to tu
veľmi príjemné, chodievame sem každý
rok a je super, že sa niečo takéto deje, aj
pre občanov, aj pre návštevníkov obce.
17
Gorazdov Močenok
Je to kultúrne podujatie s veľmi historickým, takým dobrým aj cirkevným podtónom. Na omši som síce nebola, bolo
teplo, ale na divadelné predstavenia dúfam, že sa pôjdeme pozrieť no a dúfam,
že sa dneska príjemne zabavíme,“ dodala
Marta Hanáková.
Dychová hudba Močenská kapela hrala
pre všetkých návštevníkov až do polnoci,
kedy sa ľudová zábava skončila.
príjemné, diváci sa zabavili, herci sa tiež
dosť dobre bavili, to je podstatné.“ Mladí
herci z Čadce sa s chuťou zhostili náročnej témy Hugovho románu a snažili sa
ju divákom v sále a porote podať čo najdôveryhodnejšie. „Boli to tri roky práce,
vlastne všeobecne až doteraz a bolo to
najprv tak, že som dostal text skúsiť a
vyšlo to, najprv aby som si dal nejakú
rečovú chybu a následne mi pridávali
fyzické vady Quasimodove. Nakoniec
sme to všetko nejako skĺbili dokopy,“
povedal nám po predstavení predstaviteľ Quasimoda Tomáš Vojtuš. „V prvom
rade každý sme si to museli dobre naštudovať, aby sme to pochopili a potom
už sa s tým dalo úplne super zžiť. Takže
pre mňa to už potom bolo celkom jednoduché, ale stále sa treba snažiť a zlepšovať,“ doplnila Alžbeta Kubanková, predstaviteľka Esmeraldy.
DDS EVA z ČADCE
s hrou Tlkot (d)uší
DDS EVA z ČADCE
s hrou Matka Tereza
Tretí festivalový deň – pondelok 29.
júla 2013 – bol naplnený súťažnými
predstaveniami. Už predpoludním sa
predstavil porote aj divákom Detský a
mládežnícky divadelný súbor Eva pri Základnej umeleckej škole Jozefa Potočára
a Kysuckom informačnom centre Domu
kultúry v Čadci s hrou Tlkot (d)uší. Hru o
láske, ktorá sa postupne vytráca z nášho
života a spletitosti vzťahov na motíve románu Victora Huga Chrám Matky Božej
v Paríži režijne zastrešili Eva Matysová
a Dagmar Štekláčová. „Bolo dobré divadlo, veľmi, sa mi páčilo,“ pochvaľovala
si Mária Grunzová. „Bolo to zaujímavé
spracovanie románu Victora Huga, ozaj
veľmi, veľmi zaujímavé a pekné, celkom
sa mi to páčilo, až na to, že musel sa človek zamyslieť a veľmi sledovať, čo tým
sledovali, bolo to pekné, ďakujem im,“
tešila sa z predstavenia Anna Tóthová. V
tento deň zavítal do Močenku na festivalové súťažné divadelné predstavenia
Druhé pondelkové súťažné divadelné
predstavenie odohral takisto divadelný
súbor Eva z Čadce. Tentoraz to bola
inscenácia Písané srdcom a Počúvaj,
čo hovorí láska podľa predlohy napísanej Matkou Terezou. „Skutočne obidve
predstavenia boli plné ducha, myšlienok,
ktoré by sa v dnešnej dobe mali rozvíjať. Ja sa tomu veľmi teším, že prišli tak
aj riaditeľ útvaru záujmovo-umeleckej
činnosti z Národného osvetového centra
Jozef Burič: „Sme spokojní, preto sme
prišli, lebo poznáme toto podujatie, sme
dokonca jeden z takých menších spoluusporiadateľov - Národné osvetové centrum. Toto predstavenie bolo, myslím, že
18
zďaleka k nám,“ myslí si Jozef Šuvada.
„Veľmi sa mi páčila myšlienka, že mládež sa snaží si pripodobniť a učiť sa o
veľkých svätcoch, ktorých máme. To
sa mi zdá veľmi dobrý nápad a veľmi
dobrá myšlienka. Aj spracovanie bolo
zaujímavé, že využívali všetky talenty,
ktoré majú v súbore a či už po hudobnej zložke, či už po zložke divadelnej a
že takto prinášajú to posolstvo aj medzi
nás,“ povedal nám po predstavení dlhoročný pravidelný návštevník festivalu
Marek Mokoš. Divadelné predstavenie o
živote a diele nositeľky Nobelovej ceny
za mier Matky Terezy naštudovali mladí
herci z príležitosti 100. výročia jej narodenia a 20. výročia návštevy matky Terezy v Čadci. „Hralo sa mi veľmi dobre,
zo začiatku som síce mala problém sa
vžiť do tej postavy, ale postupne som na
to prišla a je to veľmi príjemný charak-
ter. Ja som aj do školy mala isté projekty,
kde som využívala informácie o Matke
Tereze a mala som aj knižku požičanú od
našej vedúcej, kde som si mohla tieto informácie zistiť a veľmi mi to pomohlo,“
vyjadrila sa k svojej úlohe Matky Terezy
Katarína Sačková. Divadelný súbor Eva
pravidelne študuje nové divadelné predstavenia s najrôznejšími zaujímavými
námetmi. Vždy ich majú pripravených
niekoľko a zvládajú aj alternácie na herecké úlohy. „My máme širokú členskú
základňu - 70 detí. Tie decká rastú v tom
kolektíve a vždy sa nám nejako podarí
na mieru vybrať hru, ktorá vychádza
vlastne z toho kolektívu. Ja som s dnešným predstavením spokojná, vždy je
nejaký problém, aj nám veľa detí chýba,
veľa nových máme, zaskakujú sa a tak,
takže ja som spokojná a hlavne decká si
zahrali schuti, to si myslím, že ocenili
všetci,“ skonštatovala režisérka súboru
Eva Matysová.
Divadelný súbor Saleziánov
z Prešova s hrou Príliš malá izba
Popoludnie už patrilo divadelníkom z
Prešova – Divadelný súbor Saleziánov,
ktorí si vravia aj Náhodný zhluk osobností, ktorým priali okolnosti sa predstavil so súťažným divadelným predstavením Príliš malá izba. Réžiu hry si vzala
na starosť Magdaléna Žiaková v spolupráci s Jakubom Muranským. Zaujímavý
námet sa odohráva v nemocnici, ktorej
okolie je vďaka záplavám zaliate vodou.
V nemocnici sa nachádza iba lekárka a
jej pomocník, ktorí spoločne zachránia
z rozvodnenej rieky 3 stroskotancov.
Nemocničná izba je počas celého predstavenia nabitá emóciami. „Je to ťažké
sa do toho dostať a potom to celú hru
aj udržať, lebo tých emócií je tam naozaj veľmi veľa. On má byť od začiatku
až do konca v tej nejakej emócii a tá
emócia je skôr negatívna ako pozitívna,
takže to je veľmi náročné, treba na to asi
tréning a cvičenie spolu s ostatnými,“
zhodnotil svoju rolu predstaviteľ Sarmienta Jakub Muranský. Termín festivalu
koncom júla súboru spôsobil menšie
personálne problémy, ale hru odohrali
a od publika zožali zaslúžený potlesk.
„Pracovalo sa nám fajn podľa mňa, bolo
to také zvláštne, lebo ten chlapec, čo
Gorazdov Močenok
hral Sarmienta, tak bol náhradník a ako
náhradník to už hral druhý raz, predstavenie sme hrali tretíkrát. Je to zvláštne,
že tento Gorazdov Močenok je v strede
prázdnin, pretože sme mali problém sa
zohrať všetci dokopy a vlastne sme sa
ani nezohrali, ako ste mohli vidieť, bolo
to vidno, že tam nesedia detaily a som
z toho nervózna,“ konštatovala režisérka
Magdaléna Žiaková.
Práve divadelné predstavenie mladých
Prešovčanov si vybrali dvaja vzácni hostia, ktorí si ho do kultúrneho domu prišli pozrieť – otec biskup Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených
síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky a poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky Pavol Abrhan.
„Ja som nevedel priamo ani obsah, ani
tematiku tohto predstavenia, čiže som tu
viac-menej náhodne, eventuálne z hľadiska mojich časových možností. Som
samozrejme veľmi rád, že títo mladí
ľudia pripravili takéto predstavenie a
že ho aj pekne a presvedčivo zahrali.
Zaujímavá tematika po každej stránke,
takže som veľmi rád, ďakujem pekne,“
pochvaľoval si divadelné predstavenie
Mons. František Rábek. „Nie som tu prvýkrát a už aj predtým ma táto atmosféra
oslovila, preto sa sem vždy rád vraciam
a preto som aj teraz prišiel. Vyberám si
vždy nejaké predstavenie, na ktoré prídem a snažím sa trošku občerstviť a načerpať síl aj v týchto letných horúcich
mesiacoch. Veľmi vítam takúto aktivitu,
že aj pán starosta ju podporuje a že v takejto obci sa uskutočňuje takéto krásne
stretnutie mladých ľudí,“ myslí si poslanec NR SR Pavol Abrhan.
Sv. omša celebrovaná naším rodákom
Mons. Františkom Rábekom
a koncelebrovaná generálnym
vikárom Mons. Petrom Brodekom
Tradičnú večernú svätú omšu v Kostole
sv. Klementa celebroval ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek. V
homílii sa veriacim prihovoril generálny
vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter
Brodek. Hovoril najmä o svätej Marte,
ktorej sviatok sme v tento deň slávili, ale
nezabudol samozrejme ani na svätých
Cyrila, Metoda a Gorazda a dotkol sa aj
festivalového diania, ktoré je venované
práve slovenskému svätcovi Gorazdovi.
„Samotný festival, ktorý sa organizuje
vo vašej farnosti, vo vašej obci a ktorý
má už niekoľkoročnú tradíciu, je miesto,
kde sa zídu tak mnohí mladí ľudia, ako
iste aj starší, aby mohli vyjadriť aj touto
formou, javiskovou formou svoje kresťanské myslenie a dá sa povedať kultúru,
ktorá dvíha človeka, ktorá ho nejakým
spôsobom nedegraduje, ale práve naopak,“ pochvaľoval si myšlienku festivalu
Mons. Peter Brodek.
BSD BADIDO
pri MsKS Rimavská Sobota
s hrou O Bračekoch,
sestričkách sv. Františka
Posledným bodom programu tretieho
dňa festivalu bolo súťažné divadelné
predstavenie Bábkarského súboru dospelých Badido účinkujúceho pri Mestskom
kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote. Herci sa predstavili močenskému
publiku a porote s hrou O bračekoch,
sestričkách sv. Františka v réžii Ľuba
Šárika. „Bolo to veľmi dobré, mne sa
to veľmi páčilo, také netradičné, hlavne
tie staršie postavy to tak príjemne okorenili,“ myslí si Peter Štelma. „Prvýkrát
som videl dospelých ľudí hrať takú na
prvý pohľad detskú hru, čo mi prišlo celkom originálne,“ páčila sa hra Filipovi
Moriakovi.
Divadelné predstavenie rimavskosobotského divadla poctila svojou návštevou aj riaditeľka Krajského osvetového
strediska v Nitre Daniela Gundová: „Ja
som si vybrala toto predstavenie jednak
preto, že je po pracovnej dobe a mám
naň čas a jednak preto, že režisérom
tohto predstavenia je veľmi známy porotca, ktorý hodnotí v celoslovenských
súťažiach, tak som bola zvedavá, aké režijné dielko sa mu podarilo vytvoriť. No
a zabavili sme sa všetci spoločne veľmi
dobre, aj sme sa zasmiali, aj sme sa poučili, bolo to výborné.“ Divadelný súbor
zaujímavou a mnohokrát aj humornou
formou priblížil život svätého Františka.
„V dnešnej dobe, keď je taký pretlak rôznych agresívnych intervencií na človeka,
ktorému vsugerujú istý druh životného
štýlu, ako jednoduchú samostatnú vec,
prichádza sv. František, ktorý nám ukazuje zase na cestu späť k prírode. Tak si
myslím, že niet aktuálnejšieho posolstva
ako je takéto, ktoré naozaj nesúvisia s
osobným životom nejakého svätca, ale
so životom nás ľudí všeobecne,“ vysvetlil režisér hry Ľubo Šárik. Po poslednom
pondelkovom divadelnom predstavení
nasledoval jeho rozbor porotou, na ktorom porotcovia hodnotili jeho úroveň,
radili im, čo by bolo možné v hre vylepšiť alebo podať inovatívnym spôsobom.
Program tretieho dňa sa tak skončil o pol
jedenástej večer.
DS dobrých kamarátov z Hlohovca
s hrou Základné kamene stavby
Na posledný deň festivalu - utorok 30.
júla - bol pripravený najmä divadelný
program. Deň sa začal divadelným predstavením Divadelnej spoločnosti dobrých kamarátov z Hlohovca, ktorí si na
21. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok
pripravili hru Základné kamene stavby.
Hru o historickom príchode františkánov
do mesta Hlohovec zrežírovala Zuzana
Hlavienková na podnet duchovného
Leopolda Jablonského. „Ja som veľmi
rada, že som stihla toto predstavenie a
som veľmi spokojná, nadšená,“ tešila sa
zo skvelého kultúrneho zážitku Terézia
Štefanovičová. „Bolo to pekné, aj také
pekné kostýmy tam mali, aj používali
starodávne, stredoveké veci,“ bol spokojný aj Viliam Mocák. Predstavenie
kládlo dôraz najmä na časť života Jána
Kapistrána, ktorý sa z vojenského kapitána v nepriateľskom väzení prerodil
na mnícha. „Mne sa tá rola po prečítaní
scenára veľmi páčila, pretože to bola
rola veľmi dynamická, s množstvom vnútorných zvratov. Najskôr je to postava
istého cholerika, prudkého človeka,
možno trošku povýšeného, ale s istou
dávkou pokory a odstupu voči Bohu, to
myslím, že tam bolo cítiť hneď od začiatku a potom počas toho vystúpenie
tá krásna premena jeho vnútra a vlastne
to, že sa z toho človeka stal úplne niekto
iný,“ povedal o svojej postave herec Roman Drgoň. Hra plná historických faktov
a súvislostí je úzko zameraná na domovské mesto súboru – Hlohovec, pre ktoré
bola aj naštudovaná. „Oslovil nás páter
Leopold Jablonský, že či by sme niečo
nenaštudovali v zmysle výročia postavenia františkánskeho kláštora. Bolo
520. výročie, tak sme teda skúsili niečo
naštudovať a nebolo to jednoduché, pretože išlo o históriu a historické podklady
a fakty, ktoré by nemali byť pre diváka
mylné,“ vysvetlila vznik predstavenia
režisérka Zuzana Hlavienková.
19
Gorazdov Močenok
DS Saleziáni z Humenného
s hrou Podpaľač
Posledné súťažné divadlo tohto ročníka festivalu si mohli diváci pozrieť
popoludní. S hrou Mariána Husára SDB
Podpaľač sa predstavili mladí ľudia z
Divadelného súboru Saleziáni z Humenného. Autor scenára Marián Husár
SDB sa ujal aj réžie a s mnohopočetným
hereckým obsadením naštudoval hru o
živote Dona Bosca a jeho pôsobení v komunite chudobných chlapcov. „Zhodnotiť to môžem ako celkom podarené vystúpenie, spokojní sme boli,“ odchádzal
spokojný divák Ľuboš Pikna. „Tie myšlienky sú v podstate povzbudivé,“ pridal
sa divák Pavol. „Páčilo sa mi to, bolo to
perfektné,“ pridal sa Radko Dudikoťa.
„Bolo to dobré, názov Podpaľač vystihol
celkovú podstatu toho divadla. Bolo to
o Donovi Boscovi, aj keď to nebolo na
prvý pohľad jasné, že to bude o ňom,“
myslí si Mária Kopecká. Hra Podpaľač
bola akýmsi pokračovaním divadelných
predstavení Svätý komediant a Malý kominár, s ktorými sa saleziáni predstavili v
uplynulých rokoch. Mnohé postavy, tak v
podstate pokračovali vo svojich úlohách.
„Ja už som od malička taký nezbedník, a
preto som bol rád, keď mi režisér dal túto
postavu. Tešil som sa z nej a neučil som
sa ju dlho, lebo som ju poznal, lebo už aj
minulé divadlo, čo sme mali, som ju hral.
Bol som rád, že som ju dostal opäť, radšej hrám zápornú postavu ako kladnú,“
povedal nám Boris Buňak, jeden z hlavných predstaviteľov hry. „Do postavy
Dona Bosca som sa celkom dobre vcítil
tým, že som animátor v saleziánskom
stredisku a poznám životopis Dona
Bosca, takže sa mi celkom ľahko hrala tá
postava,“ pochvaľoval si aj predstaviteľ
Dona Bosca Daniel Roško. V tretej časti
trilógie o živote Dona Bosca sa režisér a
autor scenára v jednej osobe pokúsil zobraziť nielen poslanie Dona Bosca, ktorý
vyhľadával trpiacich a opustených, neodsudzoval ich, ale snažil sa ich v rámci
možností zachrániť čo najviac. „Chlapci
a dievčatá boli nadšení, povzbudzovali
sa pred predstavením a išli tak naplno, že
sa úplne do toho vložili. Sami to cítime,
že nám ide o to, dať peknú myšlienku,
20
prežívať to ako apoštolát a tešiť sa na tie
vystúpenia. Pre nás je to tu v Močenku
vždy veľký zážitok hrať. Nehráme každý
rok a keď sem prídeme, tak sa veľmi tešíme a je to pre nás taká určitá púť, taký
výlet, také čosi, čo nás dá dokopy, ale nie
len nás, ale práve aj tu s tými ľuďmi, čo
ste tuná,“ zdieľal nadšenie svojich zverencov aj režisér Marián Husár SDB.
VYHODNOTENIE FESTIVALU
GORAZDOV MOČENOK
Po odohraní posledného súťažného divadelného predstavenia sa porota spolu s
divadelným súborom odobrala na rozbor
predstavenia. Bezprostredne po rozbore
porota zasadla k spoločnému stolu, za
ktorým sa rozhodlo o tohtoročnom víťazovi festivalu.
Na slávnostnom vyhodnotení 21.
ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok
sa zúčastnili nielen divadelné súbory,
ale aj divadelní nadšenci a organizátori
podujatia. Prítomných privítala moderátorka Mária Vörösová. Tohtoročný festival stručne zhodnotil predseda poroty
Peter Weinciller, ktorý na zhodnotenie
dramaturgickej časti festivalu pozval
na pódium aj dlhoročného festivalového porotcu Miša Adamova Kováča.
Bezprostredne potom bol 21. ročník
slávnostne vyhodnotený. Ocenenia súborom odovzdali predseda poroty Peter
Weinciller, starosta obce Marián Borza,
predsedníčka Miestneho odboru Matice
slovenskej Jolana Lenčéšová, ordinár
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky Mons. František
Rábek a riaditeľ Občianskeho združenia
Krediv Jozef Šuvada.
Cenu za účinkovanie na 21. ročníku
získali súbory:
- Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov Hlohovec s inscenáciou Základné
kamene stavby za epické spracovanie
príbehu z histórie mesta
- Náhodný zhluk osobností, ktorým
priali okolnosti z Prešova s inscenáciou
Príliš malá izba za spracovanie morálneho motívu detektívnym žánrom
- Detský a mládežnícky divadelný súbor Eva pri Základnej umeleckej škole
Jozefa Potočára a Kysuckom informačnom centre Domu kultúry v Čadci za
inscenáciu Tlkot (d)uší za kolektívnu
interpretačnú výpoveď
- Detský a mládežnícky divadelný súbor Eva pri Základnej umeleckej škole
Jozefa Potočára a Kysuckom informačnom centre Domu kultúry v Čadci za inscenáciu Matka Tereza za spracovanie
života osobnosti v tendenciách divadla
dokumentu
- Divadelný súbor Pod plachtou Ilava
za inscenáciu Na počiatku bolo slovo...
za spracovanie života osobností v tendenciách divadla dokumentu
Individuálne ocenenie:
získala sestra Stellamaris za tvorivý
prínos pre rozvoj kresťanského divadla.
Porota v tomto roku udelila dve rovnocenné druhé miesta:
- Divadelnému súboru Saleziáni z Humenného v inscenácii Podpaľač za autorskú kolektívnu výpoveď témy viny a
odpúšťania a
- Detskému divadelnému súboru
Čhave Kamoro za obrazovú imagináciu
v inscenácii Čary a láska
1. miesto a hlavnú cenu festivalu v
tomto roku získal:
Bábkarský súbor dospelých Badido z
Rimavskej Soboty za hru O bračekoch,
sestričkách sv. Františka.
Vždy človeka poteší, keď po umeleckom výkone dostane súbor ocenenie.
Pred 10 rokmi sme v Močenku boli s
Vojnami tureckými, keď sme skončili na
3. mieste a teraz sme festival vyhrali, tak
ako predtým už dvakrát so špičkovými
inscenáciami ako bol Neprebudený a
Betlehemská hviezda. Mám taký pocit,
že skôr ten súper nebol toho roku až taký
silný, ako sme my boli dobrí. Dozvedel
som sa o víťazstve smskou a veľmi ma to
potešilo, hlavne kvôli mojim kolegom,“
netajil radosť z víťazstva režisér súboru
Badido z Rimavskej Soboty Ľubo Šárik.
„Som veľmi potešená a prekvapená,
pretože som si myslela, že dostaneme
maximálne 3. miesto, no a tak som
šťastná a určite aj deti, že sme získali 2.
miesto, nečakali sme to. Z individuál-
Gorazdov Močenok
nej ceny som takisto veľmi prekvapená,
veľmi potešená, pretože od roku 2000
sem chodím pravidelne, iba jeden rok
som nemala divadelný súbor a pre mňa
je to už tretia cena tu v Močenku, ktorú
som získala za rozvoj kresťanského divadla. Je to také potešiteľné aj pre našu
rehoľu, že môžem pracovať v tejto oblasti a že sa môžem podieľať na šírení
toho dobra, toho kresťanského ducha aj
cez divadlo,“ tešila sa z ocenení sestra
Stellamaris.
„S napätím sme čakali a rátali tie súbory, že kedy pôjdeme. Je to radosť taká
pomiešaná s očakávaním, ale o to nejde,
v podstate ide o to, čo tu načerpáme a čo
tu môžeme odovzdať,“ tešil sa spolu so
svojimi zverencami Marián Husár SDB
z ocenenia.
Porotcovia v tomto roku hodnotili 8
divadelných predstavení. Bývajú opakovane členmi porôt na rôznych festivaloch, ale najmä v Močenku, takže dokážu objektívne zhodnotiť smerovanie i
úroveň kresťanského divadla na Slovensku aj porovnať jednotlivé ročníky festivalu. „Čakali sme tú úroveň tohto festivalu možno vyššiu, možno kvalitnejšie
divadelné predstavenia, možno lepšie
výkony. Ono vždy to je také špecifické,
nie každý ročník môže byť tým top, tým
najlepším. Dokonca musím priznať, že
sme mali aj problém s tým, či teda udeliť
prvé miesto, alebo ho neudeliť. Napokon sme sa teda rozhodli, že pôjdeme do
toho a že oceníme tých, ktorí sa naozaj
podujali a zúčastnili sa tohto ročníka, ale
zas musím povedať, že z hľadiska dramaturgie je to veľmi zaujímavé, pretože
sme videli zaujímavé druhy, typy, žánre
a štýly divadelné, ktoré sú veľmi blízke
s európskym divadlom alebo v tom kontexte toho európskeho aj dokonca svetového divadla, ako napr. divadlo dokumentu, výpoveď o osobnostiach alebo
autorské výpovede,“ hodnotil predseda
festivalovej poroty Peter Weinciller.
Posledná festivalová svätá omša
celebrovaná naším rodákom
vdp. Igorom Hankom
Ani v posledný deň festivalu nemohla
samozrejme v programe chýbať večerná
svätá omša v Kostole sv. Klementa.
21. ročník festivalu Gorazdov Močenok
okrem dobrovoľníkov podporili:
Obec Močenok
Ministerstvo kultúry SR
Nitriansky samosprávny kraj
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Dopa-servis, spol. s r.o. Róbert Packa
Poľnohospodárske družstvo Močenok
Biskupský úrad v Nitre
Autobusová doprava Jaroslav Pilár
Poľovnícky spolok Močenský háj
Poľovnícke združenie Zálesie Močenok
Penzión Anup – p. Ivan Sklenár
A-DEMO Močenok, Jozef Benčík
MO Matice slovenskej v Močenku
Pekáreň Hochel, p. Ľudovít Hochel
Reštaurácia ELSA Močenok
Základná škola Močenok
Farský úrad Močenok
Kvetinárstvo Hortenzia,
Ing. Daniela Kováčová, Močenok
Kvetinárstvo, p. Veronika Lencsesová, Močenok
KORA–MONT, Štefan Rábek, Močenok
Záhradníctvo Urban – Jozef Urban, Močenok
Autodoprava, Ján Vereš, Močenok
p. Mária Hanáková
MENERT, spol. s r. o. Šaľa
Supramat, spol. s r. o. Šaľa
Eisen, spol. s r. o. Šaľa
p. Anna Lenická, Nitrianska ul. Močenok
Ing. Stanislav Szabo, Elektroslužby Močenok
p. Alžbeta Pápayová, Nitrianska ul. Močenok
Národné osvetové centrum Bratislava
Patok – technicko-ekologické služby, a. s.
Marfil, spol. s r. o. Nitra
Rokos, spol. s r. o. Bratislava
Dolina, spol. s r. o. Veľká Dolina
Phobos, spol. s r. o. Šaľa
Montstav Močenok, Štefan Brestič
p. Marián Sumega, lešenárske práce, Oravské Veselé
p. Miroslav Šamaj - natieračské
a maliarske práce, Žilina
rodiny: Čagáneková, Šuvadová, Horváthová, Blehová,
rodina Eugena, Petra a Jozefa Kohútových,
rodina Štefana Skalického, Jozefa Mesároša,
Anny Karlubíkovej
SRDEČNE ĎAKUJEME!
21
Gorazdov Močenok
Akosi symbolicky festivalové omše
uzatvoril náš rodák vdp. Igor Hanko,
farár farnosti Dolné Krškany, ktorý bol
celebrantom. „Ja sa veľmi teším, že môžeme sláviť už 21. ročník Gorazdovho
Močenku a samozrejme v tomto zvlášť
jubilejnom roku 1150. výročia príchodu
našich solúnskych bratov a spolu so
svätým Gorazdom a ostatnými, pretože
popri viere bola práve tá kultúra, ktorá
iným spôsobom učila náš ľud kresťanskému životu,“ povedal nám vdp. Igor
Hanko.
V posledný deň festivalu
po slávnostnom vyhodnotení
už mohli bilancovať úspešnosť
podujatia organizátori
aj spoluorganizátori
tohto podujatia.
„Festival je už dospelý, čiže má 21
rokov, to znamená, že za tie ročníky sa
posunul. Tá pôvodná myšlienka bola v
tom, aby sme pokračovali v diele sv. Cyrila a Metoda, ktorí kresťanstvo priniesli
spolu s kultúrou a to zasa je snaha cez
kultúru zviditeľňovať alebo inšpirovať
tie kresťanské hodnoty. Tie skúsenosti
za tie roky sú nové a nové, čiže ja vidím
v tom rast a zdokonaľovanie a zvlášť aj
tento ročník, pokiaľ som mal možnosť
vidieť zopár hier, tak bolo to o tom, že
jednak tematicky sa dali títo tvorcovia
inšpirovať veľmi peknými, hodnotnými
námetmi. A čo mňa zvlášť potešilo, tak
to je skutočnosť, že väčšina tvorcov boli
mladí ľudia, no a to je radosť, keď mladých zaujíma niečo hodnotné a dobré,“
myslí si Mons. František Rábek. Tohtoročnú divadelnú časť festivalu zhodnotil aj tajomník OZ Krediv: „V podstate
to, čo sa urodí, to čo sa podarí nacvičiť,
to vlastne pozývame sem do Močenku.
Samozrejme, ešte je tam ten problém, že
niektorým súborom nevyhovuje to leto, a
napriek tomu, že chcú ísť sem, nakoniec
nemôžu ísť. Takže, keď je tento ročník
trošku slabší ako niektoré predtým, tak,
samozrejme, taká úroveň na Slovensku v
tomto roku bola. Chcel by som sa poďakovať močenkým hercom, ktorí sa predstavili po sv. omši v Gorazdove a zahrali
divadelný obraz zo života sv. Cyrila a
Metoda.“
Po skončení podujatia ho v skratke
zhodnotil za hlavného organizátora starosta obce Marián Borza: „Rok 2013 je
rokom veľkého jubilea, kedy si pripomíname a slávime 1150. výročie príchodu
solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda
na naše územie. Ich priamym pokračovateľom bol sv. Gorazd, náš rodák. No
a tieto hlavné myšlienky sú a boli aj
hlavným motívom tohtoročného festivalu Gorazdov Močenok. Som rád, že
festival žije, že festival má opäť vysokú
návštevnosť, nielen našich občanov, ale
aj ďalších návštevníkov z okolia a samozrejme veľkú radosť mám aj z toho, že
sa festivalu zúčastnili súbory, kde bola
drvivá väčšina mladých ľudí. Na záver
chcem poďakovať členom odbornej poroty, ktorí zhodnotili jednotlivé súbory a
objektívne stanovili poradie. Poďakovanie patrí aj všetkým divákom, ktorí prichádzali na akcie počas festivalu. Veľké
poďakovanie patrí tým, ktorí realizovali
celý festival a to pracovníkom kultúrneho
strediska a televízie pod vedením Gabriely Borzovej, ďalej pracovníkom útvaru
služieb na čele s Miroslavom Lóžim a
pracovníkom obecnej polície. Vysoko si
vážim štedrosť sponzorov, ktorí nám pomohli, aby sme v tejto ťažkej dobe festival zrealizovali na takejto úrovni. Touto
cestou sa chcem úprimne poďakovať za
ochotu a ústretovosť našim poľovníkom
a to Poľovníckemu združeniu Zálesie
Močenok, predsedovi Ing. Miroslavovi
Pápayovi, jeho kolegom a Poľovníckemu spolku Močenský háj, p. Ivanovi
Tóthovi a spolupracovníkom, ktorí v
sobotu a taktiež v nedeľu uvarili chutný
guláš pre všetkých, ktorí boli účastní na
svätých omšiach v Gorazdove. Všetkým,
ktorí nám pomohli zorganizovať toto
krásne podujatie, patrí moja úcta a poďakovanie. ĎAKUJEM“
Gorazdov Močenok v znamení
Jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda
Na Slovensku v tomto roku pribudlo
množstvo zaujímavých podujatí, ktoré
pripomínajú život a pôsobenie Solúnskych bratov. Venované im boli aj viaceré sprievodné podujatia XXI. ročníka
celonárodného festivalu kresťanského
divadla Gorazdov Močenok.
Jubilejný rok vyhlásili na cyrilometodskej púti v Nitre 5. júla 2012. Občianske združenie KREDIV začalo robiť
dvojročný projekt Putovanie sv. Cyrila a
Metoda, ktorého cieľom bolo pripraviť
divadelné obrazy zo života solúnskych
bratov. V nadväznosti na XX. ročník Gorazdovho Močenku, sme nacvičili vystúpenia s detskými súbormi, ktoré si mohli
pozrieť návštevníci gotickej priekopy
Nitrianskeho hradu. V tomto priestore sa
o rok neskôr predstavili dospelí herci z
Močenku i iných miest a obcí Slovenska.
Ich vystúpenie, ktoré režijne pripravil
Peter Weinciller sme si mohli pozrieť aj
v Gorazdove 28. júla po slávnostnej sv.
omši.
Podujatia v Gorazdove, ktorými každoročne vrcholí Gorazdov Močenok, ho
tentoraz otvárali. Po sv. omšiach nechý22
balo agapé – Gorazdovský dvor.
Návštevníkom chutil guláš, ktorý venoval p. Štefan Brestič z firmy Monstav.
Koláče pripravili močenské gazdinky p.
Júlia Mesárošová, p. Alžbeta Pápayová,
rodina Jozefa Mesároša, Eugena a Petra
Kohúta, r. Čagáneková, r. Šuvadová a r.
Skalická. Zeleninu venovala rodina Jozefa Kohúta.
V horúcom počasí pomohol stan, ktorý
zdarma zapožičal p. Marek Lenčéš. Veriaci zo Šale ďakujú p. Jaroslavovi Pilarovi, ktorý ich zdarma dopravil na púť do
Gorazdova. Súboru Čhave Kamoro zase
pomohol, keď sa v stredu ráno po skončení festivalu nezmestili v Močenku do
autobusu. Ochotne ich bezplatne odviezol k vlaku do Šale.
Návštevníkov Gorazdova zaujali aj
pletené drôtiky p. Ľuby Dičérovej, maľované kraslice p. Ireny Macurovej a tiež
práce p. Lenky Bollovej, ktorá používa
servítkovú metódu.
Gorazdov Močenok je festival, ktorému venujú pozornosť aj viaceré médiá. Veľkým prínosom je určite priamy
prenos z pontifikálnej sv. omše v Goraz-
dove, ktorý aj v tomto roku zabezpečovala RTVS. Pomohli však aj Katolícke
noviny, televízia LUX, rádio LUMEN
samozrejme časopis Močenok, Močenská televízia a mnohé iné médiá. Samozrejme médiá články skracujú a niekedy
spôsobia aj drobné chyby. Stalo sa tak aj
v tomto roku a preto v závere môjho príspevku uvediem celý článok, ktorý som
ponúkol médiám. Informácie o vystúpeniach poslal v druhom článku predseda
poroty Peter Weinciller.
Chcel by som tiež opraviť môj titulok,
ktorý chybne uviedli v istom médiu. Ja
nie som riaditeľom festivalu Gorazdov
Močenok. Prostredníctvom KREDIV-u
zabezpečujem výber súborov, porotcov
a odbornú stránku festivalu. Hlavnú časť
práce podľa mňa riadi p. Gabika Borzová, za čo jej patrí veľké poďakovanie.
Podobne ako obci Močenok, ktorá aj v
tomto finančne náročnom období zabezpečuje toto podujatie.
Poďakovanie tiež patrí farskému úradu
a mnohým dobrovoľníkom. Jozefovi Šuvadovi, Marekovi Mesárošovi, Petrovi
Kohútovi s rodinami a mnohým ďalším.
Gorazdov Močenok
Tým všetkým sa dokáže poďakovať asi
len sv. Gorazd.
Mne dovoľte, teraz trochu netradične,
poďakovať i všetkým, ktorí pomohli
mne osobne. Ďakujem za modlitby a
podporu, vďaka ktorej som sa po autonehode mohol vrátiť k svojej rodine a k
festivalu Gorazdov Močenok.
XXI. ročník
Gorazdov Močenok
Už dvadsiatyprvýkrát sa v obci Močenok neďaleko Nitry stretli priaznivci
kresťanského divadla a ctitelia sv. Gorazda. Festival sa každoročne uskutočňuje v týždni, keď si 27. júla pripomíname sviatok sv. Gorazda. Začína sa
súťažnou časťou a vyvrcholením je nedeľná slávnostná sv. omša. V tomto roku
sme program zmenili, pretože v tom termíne sa v Ružomberku uskutočnilo Národné stretnutie mládeže.
Začali sme pontifikálnou sv. omšou,
ktorú v Gorazdove celebroval Mons.
František Rábek, ordinár OS a OZ SR.
„Slávime sv. omšu, ktorá je sprítomnením Ježiša Krista. Ale je aj sprítomnením
všetkých tých, ktorí sú s ním spojení.
Celej cirkvi tu na zemi a samozrejme
všetkých tých, ktorí sú s ním spojení vo
večnosti, vrátane sv. Gorazda. A tak naša
dnešná spomienka na sv. Gorazda nie
je len spomínaním na niekoho z dávnej
minulosti. Je aj prežívaním jeho prítomnosti. Sv. Gorazd je nám vzorom, v spoločenstve s Kristom za nás oroduje, prihovára sa, aby sme aj my v našom živote
a v našej dobe zvládli svoje povolanie a
poslanie tak, ako ho zvládol on.“
Pôsobenie sv. Gorazda pripomenulo po
sv. omši občianske združenie KREDIV,
ktoré zastrešuje odbornú časť festivalu.
Pripravilo divadelný obraz zo života sv.
Cyrila a Metoda. Sv. Metod v ňom určil
Gorazda za svojho nástupcu. Historické
udalosti, ktoré nasledovali potom, priblížil návštevníkom podujatia farár močenskej farnosti dp. Jozef Černák.
„Keď po smrti Svätopluka v roku 894
preberá vládu na Veľkej Morave Mojmír
II. žiada pápeža Jána IX. o samostatnú
hierarchiu na Veľkej Morave. V roku
898 traja legáti Sv. otca konsekrovali
jedného arcibiskupa a troch biskupov.
Tým arcibiskupom mohol byť jedine sv.
Gorazd.“
Sv. Gorazda a solúnskych bratov na
festivale pripomínali aj rôzne sprievodné
podujatia.
Výstava „Cyrilo-Metodská ozvena v
Ríme“ od Stanislava Bajaníka a Svetového združenia Slovákov.
Výstava obrazov predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča „1150 výročie
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše
územie.“ a výstava klubu filatelistov z
Močenku „Živé Cyrilometodské dedičstvo.“
Po ceste solúnskych bratov z Močenku
do Nitry sa vybralo 24 peších turistov,
ktorí odniesli posolstvo nitrianskemu
sídelnému biskupovi Mons. Viliamovi
Judákovi.
Ďalší návštevníci sa zase zapojili do
cyklotrasy a cestu do Gorazdova zvládli
na bicykloch.
V súťažnej časti festivalu diváci videli
8 divadelných predstavení. Na otvorení
ich privítal Ing. Marián Borza starosta
obce Močenok, ktorá je hlavným organizátorom festivalu.
„Stretávame sa opäť po roku, ktorý bol
bohatý na rôzne udalosti, 900. výročie
prvej písomnej zmienky o našej obci a
na Jubilejný rok 1150. výročia príchodu
solúnskych bratov na naše územie. Pripomenuli nám ho mnohé podujatia na
Slovensku, ktorých súčasťou je aj náš
XXI. ročník Gorazdovho Močenku.“
Hlavnú cenu získal súbor BADIDO z
Rimavskej Soboty za hru „O bračekoch,
sestričkách sv. Františka“
Na druhom mieste skončil súbor Čhave
Kamoro zo Sniny s hrou „Čary a láska“
a súbor Saleziáni z Humenného s hrou
„Podpaľač.“
Peter Sýkora,
dramaturg festivalu
23
Historické udalosti obce - 1975 - 1978
za celý rok bol 10 536 000 Kčs.
1975
Od 1. 1. 1975 bola na základe záverov
XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa zlúčená naša obec so susednou Hornou Kráľovou. Novovzniknutá
obec dostala názov Sládečkovce. V zlúčenej obci žilo 7 980 obyvateľov.
V dôsledku zlúčenia oboch obcí došlo aj k zmene v správe obce. Predsedom miestneho národného výboru sa po
plenárnom zasadnutí stal Jozef Révay,
podpredsedom Ľudovít Valenta a tajomníkom Jozef Bečko. V pléne MNV pôsobilo spolu 68 poslancov z Hornej Kráľovej a Sládečkoviec.
Z investičných prostriedkov bolo použitých 274 000 Kčs na rekonštrukciu
budovy bývalého zdravotného strediska
(teraz budova domova dôchodcov v Ulici
sv. Gorazda), kde boli na poschodí zriadené klubové miestnosti.
Investovalo sa aj v areáli ešte nedokončeného kúpaliska (teraz areál Futbalového štadióna Eldus) a do výstavby
kabín na hádzanárskom ihrisku.
Bolo vybudovaných 1 500 metrov nových chodníkov v Nitrianskej a Švábskej
ulici a boli zrekonštruované miestne komunikácie v dĺžke 2 km.
Do užívania bola daná nová budova
miestneho národného výboru (teraz viacúčelový objekt v Ulici A.Hlinku), 12
bytových jednotiek a bola ukončená
výstavba domu smútku na hornom cintoríne.
Občania v roku 1975 odpracovali v
obci 56 609 brigádnických hodín.
Obec mala problémy so zásobovaním
pitnou vodou, pretože mnohé studne v
domácnostiach občanov neboli hygienicky vyhovujúce. Nedošlo však k žiadnej hromadnej epidémii.
O zdravie občanov zlúčenej obce a
Hájskeho sa v priestoroch zdravotného
strediska pod vedením MUDr. Pavla
Kapsu staralo vyše 30 pracovníkov. Z
toho boli 3 všeobecní lekári, 3 zubní lekári, 2 detské lekárky, 1 gynekológ a 1
rehabilitačná sestra. V tomto roku bolo
zrealizované celonárodné hromadné očkovanie proti tetanu a hromadný bezplatný odber krvi.
Zlúčené jednotné roľnícke družstvo
hospodárilo v roku 1975 na 5 368 ha
poľnohospodárskej pôdy, z čoho bolo 4
974 ha ornej pôdy. Čistý príjem družstva
24
Združené služby, ktoré riadil miestny
národný výbor, podali v roku 1975 tri
zlepšovacie návrhy, ktoré priniesli ekonomický efekt 18 000 Kčs. Kolektív
zámočníctva dostal bronzové odznaky v
súťaži Brigád socialistickej práce. Celý
podnik sa v rámci Západoslovenského
kraja umiestnil na 1. mieste v rozvoji
zlepšovateľského hnutia.
Po zlúčení obcí boli v Sládečkovciach
3 základné školy – jedna v Sládečkovciach a dve v Hornej Kráľovej (slovenská
a maďarská) a 2 materské školy.
Pre kultúrne vyžitie občanov slúžil v
Sládečkovciach kultúrny dom v Hornej
Kráľovej, knižnice, kino a reštaurácia.
Knižnica v Sládečkovciach mala viac
ako 800 čitateľov, ktorým bolo k dispozícii 10 000 knižných titulov. V roku
1975 zaznamenala 20 000 výpožičiek.
Umiestnená bola v budove Orlovne.
V roku 1975 sa v našej obci konala
obvodová spartakiáda. Zúčastnilo sa jej
približne 1 000 cvičencov.
Telovýchovná jednota zastrešovala 3
oddiely – futbalový, hádzanársky a stolnotenisový. Futbalový oddiel mal 108
členov a viedol ho Michal Voros. Hádzanársky oddiel mal 72 členov a pracoval
pod vedením Jozefa Korgu. Stolnotenisový oddiel s 32 členmi viedol Jarolím
Koprda. Celú telovýchovnú jednotu riadil Michal Bleho.
V tomto roku zaznamenali úspechy
folkloristi – členovia folklórnej skupiny
sa zúčastnili súťaže spevákov ľudových
piesní v Krakovanoch. Michal Bartuš 2.
a Mária Kolenčíková 4. miesto v Západoslovenskom kraji.
Súbor ľudového tanca pri základnej
škole sa na celoslovenskom festivale v
Prešove umiestnil na 2. mieste.
1976
V roku 1976 sa do obce prisťahovalo
105 a odsťahovalo 246 občanov. Narodilo sa 149 detí. Obec mala ku koncu
roka 7 923 občanov.
V roku 1976 sa konali voľby do zastupiteľských orgánov všetkých stupňov.
Predsedom miestneho národného výboru
aj naďalej zostal Jozef Révay, podpredsedom Ľudovít Valenta a tajomníkom
Jozef Bečko.
V tomto roku sa investovalo do vý-
stavby Materskej školy v Hornej Kráľovej, kúpaliska, chodníkov v Nitrianskej a
Hlavnej (teraz sv. Gorazda) ulici a parčíkov v Hornej Kráľovej.
Realizovala sa aj oprava kina, dobudovanie sobášnej miestnosti v miestnom
národnom výbore, údržba miestnych
komunikácií a rekonštrukcia pouličného
osvetlenia.
Sociálno-zdravotná komisia pri MNV
riešila v tomto roku prípady občanov,
ktorým bolo potrebné poskytnúť finančnú a sociálnu výpomoc. Na jednorazovú výpomoc – na uhlie alebo ošatenie
bolo rozdelených 200 000 Kčs. V obci
bolo v tom čase 1 400 dôchodcov, z ktorých bolo 628 odkázaných na sociálnu
výpomoc. Komisia riešila aj dva prípady
bezvládnych občanov, ktorým Československý Červený kríž zabezpečoval opatrovateľskú službu. Dôchodcom chodili
pomáhať aj pionierske timurovské družiny detí, ktoré im pomáhali s drobnými
prácami.
V školstve si dalo vedenie a učitelia
záväzky vychovávať žiakov čo najlepšie: „miestne ZDŠ zabezpečovali cieľ
vyzbrojovať žiakov hlbokými a trvalými
vedomosťami. Dôraz sa kládol na rozvíjanie logického myslenia a uplatňovanie
teoretických poznatkov v praxi.“ – píše
sa v kronike.
Základná škola udržiavala priateľstvo
s družobnými školami v českom Břeste a
maďarskom Fertöde.
V jednotnom roľníckom družstve 688
stálych zamestnancov zarábalo priemerne 2 068 Kčs. Starali sa o viac ako
3 000 ks hovädzieho dobytka a viac ako
8 000 ks ošípaných. V rastlinnej výrobe
sa pestovala pšenica, jačmeň, kukurica
a cukrová repa. Na 26 ha bola zasadená
vínna réva a na 120 ha koreninová paprika.
Kultúrny život v obci usmerňoval profesionálny kultúrny pracovník Gabriel
Sýkora, ktorého koncom roka vystriedala
Irena Kapsová. Kultúrne podujatia sa realizovali v priestoroch Kultúrneho domu
v Hornej Kráľovej, v zrekonštruovaných
priestoroch Domu spoločenských organizácií (teraz Domov dôchodcov Milosrdného samaritána), v kine a knižnici.
Folklórna skupina pri Osvetovej besede, ktorú tvorili mládežníci aj dospelí,
sa prezentovala na Západoslovenskom
folklórnom festivale v Myjave a na celoslovenskom festivale vo Východnej.
Predviedli tu Sečkársky tanec. Skupina
pod vedením Anny Tóthovej bola ocenená čestným uznaním a diplomom.
Športovci boli aktívni v časti obce
Horná Kráľová aj Sládečkovce. V Hornej Kráľovej pracoval futbalový oddiel,
v Sládečkovciach futbalový, hádzanársky, stolnotenisový a turistický oddiel.
V rámci športových podujatí sa na
hádzanárskom ihrisku v roku 1976 konal
1. ročník interligy v minifutbale za účasti
140 športovcov.
1977
V roku 1977 bolo v našej obci uzavretých 82 sobášov a zaevidovaných 16 rozvodov. Narodilo sa 139 detí a obec mala
ku koncu roka 7 923 obyvateľov.
V Sládečkovciach bolo v roku 1977
evidovaných 1 067 a v Hornej Kráľovej
369 dôchodcov.
V investičnej oblasti sa počas roka
1977 realizovala výstavba chodníkov
s celkovou plochou 5 309 m2, výstavba
Materskej školy v Hornej Kráľovej a výstavba autobusových čakární.
V obci bola zabezpečená kompletná
starostlivosť o všetkých občanov. V oblasti zdravotníctva sa im venovali interní
a zubní lekári, gynekológ a rehabilitačná
sestra. 2 453 detí ošetrovali 2 lekárky.
Jedna zdravotná sestra sa venovala návštevám seniorov a invalidných občanov.
Zlúčené Jednotné roľnícke družstvo
Pokrok obrábalo 5 296 ha poľnohospodárskej pôdy 96 traktormi, 21 kombajnmi a rôznymi druhmi prídavných zariadení. Okrem toho vlastnili 2 autobusy, 2
osobné vozidlá a terénny GAZ.
Podnik Združené služby stále poskytoval občanom základné služby v oblasti
zámočníctva, stolárstva, maliarstva, murárstva, klampiarstva, taxislužby, holičstva, kaderníctva, cukrárne, pohrebníctva a zberne a čistiarne odevov.
Aj v tomto roku fungovali v obci 3 základné školy – 2 slovenské v Sládečkovciach a Hornej Kráľovej a jedna maďarská v Hornej Kráľovej.
V Sládečkovciach bola pre účely brannej výchovy vybudovaná prekážková
dráha a pracovná výchova sa realizovala
aj na novovzniknutom školskom pozemku.
V oblasti telesnej výchovy bolo viac
ako 80% žiakov držiteľmi „odznaku
zdatnosti“.
V roku 1977 začal v našej obci pracovať aj Dom pionierov. Nemal vlastné
priestory, preto záujmovú činnosť vyvíjal v Dome spoločenských organizácií
(teraz domov dôchodcov).
Koncom roka sa začalo s rekonštrukciou budovy bývalého miestneho národného výboru (križovatka ulíc sv. Gorazda
a dekana Dúbravického oproti fotoateliéru) na Dom pionierov. Riaditeľkou zariadenia bola Margita Muranová.
Kultúrno-osvetová činnosť sa v obci
riadila jednotným plánom, ktorý bol
schválený vo februári 1977. V kultúrnoosvetovej činnosti boli zabezpečované
hlavné úlohy – dodržanie dôstojného
rámca kultúrno-politických udalostí,
formovanie vedeckého svetonázoru
kultúrno-výchovnou prácou, vytváranie
socialistického vzťahu k práci, predmanželská a rodičovská výchova, boj proti
kriminalite a príprava obyvateľstva na
obranu vlasti.
V oblasti kultúry boli okrem iného
zorganizované 3 divadelné predstavenia, estrády a niekoľko tanečných zábav.
Socialistický zväz mládeže vysielal v
miestnom rozhlase relácie a pripravoval
rôzne programy a verejné oslavy.
V športovej oblasti mala Telovýchovná
jednota Družstevník Sládečkovce 236
členov a Telovýchovná jednota v Hornej
Kráľovej 200 členov. V Sládečkovciach
bolo 90 a v Hornej Kráľovej 50 aktívnych športovcov.
Futbalové mužstvo dospelých bolo po
prvej polovici súťaže v ročníku 1977/78
v III. triede na 5. mieste.
Hádzanárske družstvo žien po víťazstve v Majstrovstvách kraja postúpilo
do 1A triedy. Nové hádzanárske talenty
vychovával v športovom stredisku Július
Kolenčík.
V stolnotenisovom oddiele boli zastúpené všetky vekové kategórie. Muži
hrali majstrovstvá okresu, B družstvo
súťaž v rámci okresu a žiaci hrali v krajskej súťaži.
1978
V roku 1978 mala naša obec 7 900
obyvateľov. V miestnom národnom výbore bolo okrem 79 tradičných sobášov
aj 11 zlatých a 1 diamantová svadba.
Zbor pre občianske záležitosti zorganizoval 20 kolektívnych privítaní detí do
života, 1 pohreb s občianskym obradom
a 8 besied so snúbencami. V spolupráci
s verejnou bezpečnosťou bolo odovzdaných 140 občianskych preukazov.
V rámci plánovanej údržby bol opravený Dom smútku v Hornej Kráľovej za
40 000 Kčs a zrekonštruovaná budova
bývalého miestneho národného výboru
na Dom pionierov a mládeže. Práce si
vyžiadali náklady vo výške 300 000 Kčs.
Pokračovala aj výstavba Materskej školy
v Hornej Kráľovej a koncom kalendárneho roka sa začalo s nákupom nábytku
do domu pionierov a materskej školy.
V roku 1978 bolo vybudovaných 1,4
km asfaltových ciest v lokalite Hliníka
(teraz okolie zberne druhotných surovín).
V rámci údržby štadióna bola plocha
hádzanárskeho ihriska pokrytá asfaltom,
čím sa zlepšili podmienky pre športovú
činnosť.
Jednotné roľnícke družstvo v roku
1978 zamestnávalo 703 stálych pracovníkov a počas roka využívalo na sezónne
práce 112 ľudí. Pšenicu v tomto roku
pestovali na 1 700 ha, jačmeň na 550
ha, cukrovú repu na 350 ha, slnečnicu na
300 ha, papriku na 120 ha, 1050 ha bolo
obsiatych krmovinami a 16 ha zaberali
vinice.
Základná škola v Sládečkovciach mala
780 žiakov a obe školy v Hornej Kráľovej navštevovalo spolu 420 žiakov.
V sociálnej a zdravotnej oblasti riešila
problémy vo svojej kompetencii sociálna komisia – systematicky sledovala
situáciu v problémových rodinách, kde
sa zamerala na zlepšovanie hygieny.
Dôverníčky starostlivosti o deti a mládež
navštevovali rodiny s nezaopatrenými
deťmi, ktoré žili v nevyhovujúcom prostredí a problémy riešili pomocou sociálno-zdravotnej komisie.
Z infekčných ochorení sa vyskytla v
obci u žiakov základnej školy žltačka.
Kultúrny život obce stál hlavne na podujatiach venovaných oslavám rôznych
výročí komunistickej strany, socialistickej republiky alebo výročiach socialistických revolúcií. Osvetová beseda pri
týchto príležitostiach zorganizovala 5 tematických večerov, 3 tematické pásma, 6
besied, 4 kvízy, 38 prednášok, 3 ľudové
akadémie, 2 kurzy a 4 vystúpenia súborov.
V športe mali futbalisti v súťaži 2
mužstvá – dorastencov a dospelých.
Predsedom oddielu bol Ladislav Antoš
a priemerná návštevnosť na zápas bola
150 divákov.
Hádzanársky oddiel mal 90 členov a
hádzanárky boli zapojené do 3 súťaží.
Predsedom oddielu bol Gabriel Mondočko.
Stolnotenisový oddiel zaznamenal
úspech v súťaži starších žiakov, ktorí vyhrali krajskú súťaž. Predsedom stolnotenisového oddielu bol Jarolím Koprda.
25
Rozlúčka s kaplánom dp. Vicianom
Pred 13 mesiacmi, presnejšie 30. júna
2012 bol pridelený do našej farnosti kaplán dp. Ján Vician. K 1. augustu 2013
však z rozhodnutia diecézneho biskupa
Mons. Viliama Judáka odchádza na
miesto administrátora farnosti Trenčín
– Opatová. S veriacimi sa dôstojný pán
Vician rozlúčil v nedeľu 21. júla počas
omše vo farskom Kostole sv. Klementa.
Za jeho službu vo farnosti sa mu poďakovala za farníkov Ing. Mária Vörösová
a za obec zástupca starostu obce Juraj
Lenický. „Ďakujem Pánu Bohu za to,
že som mohol byť tu, v tejto farnosti,
že som tu mohol zažiť krásne chvíle a
mohol som tu pôsobiť. Našiel som tu
aj dobrých ľudí, ochotných, ktorí prichádzali aj do Božieho chrámu, chceli si
vypočuť nielen moje slová, ale chceli aj
pristupovať k sviatostiam,“ ďakoval za
príležitosť dp. Vician. Kaplána Viciana
poznajú všetci veriaci aj ostatní obyvatelia obce ako charizmatického a družného. Rád sa zhováral s ľuďmi a spoznával okolie obce – napríklad aj na bicykli,
za rok kaplánčenia v Močenku najazdil 2
400 km. „Vždy, keď som prechádzal cez
našu dedinu a farnosť, tak som mal otvorené oči a otvorené uši a som sa stretával
aj takýmto spôsobom s ľuďmi, potom aj
na rôznych, či už kultúrnych, alebo športových podujatiach a preberali sme rôzne
témy a rôzne otázky,“ dodal dp. Ján Vician. Dp. Ján Vician si obľúbil Močenok, ale aj mnohých z jeho obyvateľov,
dúfa, že sa aspoň s niektorými z nich ešte
stretne. „Keďže je toto môj posledný
rozhovor z tej pozície, v ktorej sa teraz
nachádzam, tak by som chcel vám, milí
veriaci, ale aj občania tejto obce popriať,
nech sa vám vo vašom živote darí, nech
vás Božia ruka sprevádza, nech vám radosť a úsmev z perí a zo života nikdy nevymizne a tak ako som aj v nedeľu pri sv.
omši povedal, vždy keď pôjdete okolo
farnosti, v ktorej budem pôsobiť, máte
otvorené dvere a otvorené srdce, vždy
vás s radosťou prijmem a vždy sa budem
tešiť na stretnutie s vami,“ poprial obyvateľom a veriacim dp. Vician.
Pánovi kaplánovi, teraz už farárovi
Jánovi Vicianovi, prajeme v jeho novej
pastoračnej službe veľa Božích milostí.
Júnový odber krvi
V piatok 21. júna 2013 sa v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu
v našej obci uskutočnil druhý tohtoročný
hromadný odber krvi. Odber zorganizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Močenku v úzkej spolupráci
s Národnou transfúznou službou z Nitry,
ktorá do Močenku vyslala mobilnú odberovú jednotku. Júnový odber krvi sa
niesol v znamení Svetového dňa darcov
krvi, ktorý sa slávi každoročne 14. júna
– v deň narodenia objaviteľa štyroch
krvných skupín, držiteľa Nobelovej ceny
- doktora Karla Landsteinera.
Počas piatkového dopoludnia sa odberu v Močenku zúčastnilo šesťdesiat
dobrovoľných darcov, z ktorých boli 5
prvodarcovia. Celkovo sa odberu zúčastnilo množstvo mladých ľudí, ktorí
postupne striedajú staršiu generáciu darcov. Darovanie krvi má aj jeden dôležitý
benefit navyše – okrem pomoci ľuďom
v núdzi sa každý darca dozvie informácie o svojom zdravotnom stave, ktoré
nezíska ani v rámci preventívnej prehliadky u praktického lekára. „Na mobilných odberoch robíme vzorku krvi, kde
26
vyšetrujeme hemoglobín, červené krvné
farbivo a u nás na transfúzke vyšetrujeme
kompletný krvný obraz, čiže množstvo
červených krviniek, bielych krviniek,
krvných doštičiek a tú vzorku krvi posielame do Bratislavy, kde sa vyšetrujú
protilátky proti infekčným ochoreniam,
ktoré sa prenášajú krvou,“ potvrdila lekárka MUDr. Lenka Nitrianska.
Tradíciu darovania najvzácnejšej tekutiny neporušila v tento deň ani niekoľkými Jánskeho plaketami ocenená
Mária Kondrótová: „Začala som darovať
krv po 18-tke a dnes to už bolo 70. krát.
Veľmi ma to teší, že mi to zdravotný stav
dovolí a som rada, že môžem niekomu
pomôcť.“ Aj jej mladší kolegovia, darcovia, prišli práve kvôli tomu, aby pomáhali pacientom, ktorí sú na ich krv
odkázaní a môže pre nich znamenať záchranu života. „Láka ma sem v prvom
rade akási povinnosť voči ľuďom, keď
môžem pomôcť, tak pomôžem a je jedno
či v lete, alebo v zime. A keď ma z darovania vyradia, tak budem vyradená a
prídem zasa nabudúce,“ povedala nám
niekoľkonásobná darkyňa Veronika De-
váthová. „Kolegovia ma nahovorili, ale
v prvom rade chodím darovať preto, aby
som pomáhal ľuďom aj ostatným, tým,
čo to naozaj potrebujú,“ doplnil Martin
Mrázik. „Prišiel som v prvom rade preto,
že sa tým dá niekomu pomôcť a aj pre
mňa to je veľmi dobre, kvôli môjmu
zdraviu,“ myslí si Jozef Vereš. Pomáhať a chrániť je notoricky známe heslo
slovenskej polície. Hoci uplynulé dni
práve v našej obci kredit polície pochybením niektorých jej príslušníkov trochu
znížili, ich kolegovia, ktorí sú služobne
pridelení v našom obvodnom oddelení
sa každodenne poctivo a s nasadením
venujú svojim povinnostiam a vychádzajú v ústrety občanom. Dokázali to aj
počas odberu krvi. „Môže to byť pozitívny impulz, keď možno ľudia vidia, že
uniformované zložky sa neboja ísť na
takéto veci a je to vec, ktorá môže pomáhať inému. Keďže nedokážem napríklad stavať múry, alebo zabezpečiť svetový mier, tak aspoň takýmto spôsobom
ľuďom pomôžeme,“ povedal nám za
trojčlennú skupinu policajtov zástupca
riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru Slovenskej republiky v Močenku npor. Bc. Jozef Komlósi.
Júnový odber krvi určite nevyužili
všetci darcovia z pracovných, osobných
alebo zdravotných dôvodov, každodenne
však majú možnosť darovať krv v budove Národnej transfúznej služby vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Rovnako rady
pracovníčky transfúznej služby privítajú
aj prvodarcov. „Radi by sme pozvali aj
tých, čo majú obavu z darovania. Nie je
to nič také závažné, trvá to 10-15 minút a
dozvedia sa niečo o svojom zdravotnom
stave. Boli by sme radi, keby teda prišli
darovať, hlavne teraz v letnom období,
kedy máme vždy nedostatok zásob krvi,
lebo odídu študenti na prázdniny a dovolenky, takže nám to dosť chýba,“ pozvala
všetkých darcov počas leta darovať krv
MUDr. Lenka Nitrianska.
Hromadný odber tradične zastrešoval
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v našej obci. Členky Červeného
kríža sa starali o pohodu darcov a pripravili pre každého z nich občerstvenie
a pitný režim. „Veľmi pekne ďakujem
všetkým darcom, ktorí prišli darovať krv,
teraz v lete je to veľmi dôležité, lebo krvi
je málo,“ vyjadrila vďaku za ochotu darcov prísť darovať krv predsedníčka MS
SČK v Močenku Regina Kohútová.
Nenahraditeľná tekutina od darcov z
našej obce a okolia, ktorej bolo z tohto
odberu viac ako 25 litrov, tak môže pomôcť vrátiť zdravie alebo zachrániť život viacerým pacientom.
Činnosť Zväzu močenských
chovateľov poštových holubov
Zväz chovateľov poštových holubov
má v našej obci dlhoročnú tradíciu a jeho
členovia za roky tvrdej driny bohaté výsledky. V týchto dňoch preteková sezóna
poštových holubov pomaly vrcholí. Močenskí holubári sa počas uplynulej soboty
pripravovali na predposledný pretek, pretek Slaný, čo je mestečko niekoľko kilometrov za Prahou. Holuby, ktoré sa chovatelia rozhodli dať do preteku, priniesli
do svojich trochu stiesnených priestorov
v areáli starej meštianky. „Chovatelia
vlastne teraz nasádzajú tie holuby cez
elektronický systém a cez klasické konštatovacie hodiny. Je to potrebné z hľadiska kontroly,“ začal s informáciami o
postupe prác pred odvozom holubov na
súťaž predseda SZCHPH v Močenku
Ing. Gabriel Prvák. Každý holub má
na nohe čip alebo krúžok s jedinečným
identifikačným číslom, podľa ktorého je
zaevidovaný do systému pretekov - buď
elektronicky, alebo pomocou označenej
jednorazovej gumičky určenej pre jeden
pretek. Všetky označené holuby určené
pre pretek boli naložené do prepraviek,
tzv. košov, v ktorých budú spoločne
transportované až do miesta štartu. „Na
holubníky v Močenku a tu v okolí je to
vzdialenosť 355 km a holuby to zvládnu
za nejakých 5-6 hodín v závislosti od
poveternostných podmienok, ktoré ich
na trati čakajú. Bude horúco, mal by byť
ale slabý severný vietor, ktorý im vlastne
troška pomôže na tej trati,“ predpokladá
Ing. Prvák. Močenský klub má 22 členov
z obce aj širšieho okolia. Približne 15 z
nich pracuje mimoriadne aktívne – zúčastňujú sa počas každej sezóny čo najväčšieho počtu súťaží na rôzne dlhých
tratiach od krátkych, až po najnáročnejšie
dlhé trate, ktoré merajú stovky kilometrov. Ak však chce chovateľ poslať akéhokoľvek svojho holuba na pretek, musí
ho trénovať a rôznymi spôsobmi – podľa
toho, či je to samček, alebo samička - motivovať, aby chcel domov priletieť čo najrýchlejšie. „Keď človek chce, aby jeho
holuby lietali špicu, tak tomu musí venovať nejakých 4 až 5 hodín denne. Ráno
o 5.00 už trénujem holuby, čiže od 5.00
do 6.00 lietajú holubice, od 6.00 do 7.00
samce, potom vypustím mladých. Popritom vyčistím holubníky a večer vlastne
to isté, tento kolotoč treba absolvovať
ráno aj večer,“ ozrejmil každodennú rutinu holubárov Ľubomír Bekényi. Slová
o niekoľkých hodinách tréningu denne
potvrdili všetci členovia klubu. Dodali aj
to, že ak to chovateľ zanedbá, okamžite
sa to prejaví na výsledkoch. „Uplynulé
dve sezóny som nedokončil, zaneprázdnený som bol, musím podnikať, keď sú
nízke dôchodky. Tento rok to chcem dokončiť, sezóna bola dosť náročná a zatiaľ som 8. z celej oblasti. Som pomerne
spokojný, lebo to, čo im odovzdávam ja,
oni mi určite odovzdajú naspäť,“ myslí
si Milan Kelemen. Napriek neustálemu
boju s nedostatkom času dosahujú Močenčania každoročne vynikajúce výsledky nielen v nitrianskej oblasti, kde
ich je okolo 160, ale aj na celoslovenskej
a medzinárodnej úrovni. „Už som bol
aj majster oblasti, teraz sa pohybujem
okolo toho 10. miesta, takže teraz je to
slabšie. Pretekám asi tak s 90 holubmi,
teraz je stav závodníkov necelých 70, po
sezóne sa vyradia holuby, ktoré slabšie
leteli, čiže zostane na holubníku asi tak
40 holubov a plus po pretekoch mladých
sa k nim pridajú ďalší,“ objasnil postup
obmeny holubov v holubníku Ľubomír
Bekényi. Členovia močenského Zväzu
chovateľov poštových holubov v ostatnom období napríklad dvakrát vyhrali
oblastný pretek a na národnom preteku
z Nemeckej Gothy sa spomedzi 19 000
štartujúcich holubov na približne 600 km
dlhej trati holub chovateľa Jozefa Gálu
umiestnil v prvej dvadsiatke. Vždy je na
zvážení majiteľa, na koľko pretekov počas sezóny pošle svoje holuby, úspechy
sa však dajú dosahovať iba s kvalitným
genetickým materiálom, kvalitným krmivom a pravidelným tréningom a súťažením. „Chovateľ poštových holubov nie
je povinný zúčastniť sa každého preteku,
je to na jeho vôli, ale holubár je jednoducho tým holubár, že tie holuby pravidelne nasádza, pretože jednoducho vyjdú
z kondície, keď nebudú nasadené. Je v
záujme chovateľov, aby tie holuby tréno-
vali a teda aj pretekali a prinášali radosť
tým chovateľom,“ doplnil Ing. Prvák. O
niekoľko dní budú holubári hodnotiť aktuálnu sezónu – budú sa kompletizovať
výsledky a porovnávať v klube, oblasti
i v rámci celého Slovenska a sveta. K
oceneniam z uplynulých rokov tak chovateľom poštových holubov z Močenku
pribudnú aj mnohé výborné výsledky z
práve sa končiacej sezóny.
27
Poľovnícky deň v Trnovci
V polovici júna sa v areáli športovej
strelnice Hubert v Trnovci nad Váhom
uskutočnil 11. Šaliansky okresný poľovnícky deň. Podujatia, ktoré zorganizovala
Obvodná poľovnícka komora a Okresná
organizácia Slovenského poľovníckeho
zväzu v Šali, sa zúčastnilo množstvo
poľovníkov z rôznych poľovníckych
združení okresu a takisto aj množstvo
nadšencov poľovníctva a ochrany prírody. „Slovenská poľovnícka komora
na celom Slovensku v rámci osvetovej
činnosti zabezpečuje podobné akcie, nazývame to práca s verejnosťou. Chceme,
aby sa šírili tie pozitívne myšlienky o
poslaní poľovníctva nielen na Slovensku, ale všade vo svete. Každý jeden región, kde sa nájdu takí vzácni ľudia, ako
je pán Horváth, predseda OPK v Šali, a
jeho spolupracovníci, ktorí si nájdu čas
na laickú verejnosť a predovšetkým, že
si nájdu čas na deti, podporujeme,“ povedal nám prezident Slovenskej poľovníckej komory, Slovenského poľovníckeho zväzu a zároveň poslanec NR SR
Ing. Tibor Lebocký. Medzi poľovníckymi združeniami z celého okresu sa
prezentovali aj dve združenia z Močenku
– Poľovnícke združenie Zálesie a Poľovnícky spolok Močenský háj.
Počas podujatia sa konalo aj slávnostné zhromaždenie Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácie
Slovenského poľovníckeho zväzu, počas
ktorej boli odovzdané vyznamenania
a čestné uznania členom zväzu. Medzi
ocenenými bol aj člen Poľovníckeho
združenia Zálesie Močenok Ján Vörös,
ktorý dostal ocenenie II. stupňa z príležitosti životného jubilea, dlhoročnej aktívnej činnosti vo zväze a za reprezentáciu
okresu v streľbe. „Samozrejme, že sa teším, je to pre mňa pocta, lebo sa snažím
celé roky robiť to, čo treba pre to poľovníctvo. Hlavne strelectvo sa snažím povzbudzovať aj na dnešný poľovnícky
deň som postavil družstvo z mladých
členov, nech tí mladí sa zaúčajú, lebo to
súťažné strelectvo je u nás v Močenku
dosť pozadu,“ tešil sa z toho, že si niekto
všimol jeho prácu, Ján Vörös. Obe združenia z našej obce – Zálesie aj Močenský háj sa zapojili do varenia guláša, kde
o najlepší guláš súťažilo 11 družstiev.
„Reprezentujem tu Poľovnícke združenie Zálesie Močenok, zúčastňujem sa
na tomto varení gulášov už roky a páči
sa mi tu toto podujatie. Kolegovia sem
chodia na streľby, máme založené strelecké družstvo,“ pochvaľoval si jeden z
členov PZ Zálesie Jozef Lenčéš. „Sme tu
prvýkrát na súťaži vo varení guláša v Trnovci, nemali sme pozvanie doteraz, ale
teraz nás pozvali, tak sme sa zúčastnili.
Celkom sa mi to tu pozdáva, je to dobrá
akcia, poľovníci sa tu stretnú, porozprávajú sa, máme tu kolegov z Močenku aj
z Kráľovej, takže partia je dobrá. Tešíme
sa z toho, myslím, že nám to vyjde a ako
sa umiestnime, to záleží od poroty,“ povedal nám aj hospodár PS Močenský háj
Ivan Tóth.
Okrem súťaže vo varení guláša, v
ktorom sa mimochodom Močenský háj
umiestnil na 1. mieste a Zálesie na 2.
mieste, sa počas poľovníckeho dňa konalo v areáli športovej strelnice množstvo podujatí, medzi ktoré patrili atrakcie pre deti, ukážky plemien poľovne
upotrebiteľných psov a ich výkonov,
streľba z luku, súťaž vo vábení zveri,
súťaž v streľbe a podobne. Do streleckej
súťaže družstiev sa zapojili aj členovia
Poľovníckeho združenia Zálesie Marián
Lenčéš, Miroslav Pápay a Ján Vörös.
Strieľali postupne na 4 stanovištiach na
tzv. asfaltové holuby.
Celookresné
podujatie
prilákalo
stovky návštevníkov, pre ktorých bolo
v areáli pripravené všetko potrebné na
strávenie príjemného dňa v spoločnosti
poľovníkov. „Väčšinou tie poľovnícke
združenia, ktoré aktívne pracujú vo svojich obciach, tak sa sem prídu prezentovať. Ten štáb ľudí, ktorý okolo toho je,
je to hlavne predstavenstvo Obvodnej
poľovníckej komory a Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
a komisie, ktoré pracujú pri týchto orgánoch, sú schopné toto podujatie zabezpečiť bez nejakých väčších problémov.
Považujeme, samozrejme, túto našu
akciu za hlavnú akciu tohto roka a tu sa
vlastne všetci stretneme, porozprávame,
dohodneme sa, súťažíme v kolektívoch,
takže myslím si, že tu je každý rok dobrá
nálada,“ krátko zhrnul organizáciu podujatia hlavný organizátor Ing. Jozef Horváth, predseda Obvodnej poľovníckej
komory v Šali. Dobrá nálada i počasie
vydržalo až do večera a popoludní dokonca náladu všetkým návštevníkom
spríjemňovala Dychová hudba Močenská kapela.
Koncert základnej umeleckej školy
V nedeľu 16. júna 2013 sa v priestoroch kultúrneho domu v našej obci konal
záverečný koncert základnej umeleckej
školy. Záverečný koncert po prvom roku
fungovania školy bol akýmsi míľnikom
v činnosti zariadenia. „Naši žiaci sa celý
rok usilovne venovali nástrojovej hre,
spevu, maľbe, herectvu a tanečnému
umeniu a teraz nadišiel čas, aby sa prezentovali na tomto koncerte. Všetky odbory pripravili svoj projekt, najviac bude
samozrejme hudobníkov, lebo tam máme
najviac žiakov a myslím si, že všetci
príjemne prekvapia obecenstvo, lebo
28
sú veľmi dobre pripravení, spravili obrovský kus práce a právom môžeme byť
na nich hrdí,“ tešila sa z pokroku žiakov
školy riaditeľka zariadenia Mgr. Henrieta Záležáková. „Zároveň sa veľmi teším
na ďalších žiakov, lebo teraz bude zápis
do ZUŠ, ktorí už na budúci rok obohatia svojim vystúpením takýto záverečný
koncert.“
Podujatie otvorila riaditeľka základnej
umeleckej školy Mgr. Henrieta Záležáková a návštevníkom sa prihovoril aj starosta obce Ing. Marián Borza. Tešil sa z
úspechov školy a talentov jej žiakov o to
viac, že obec Močenok je zriaďovateľom
umeleckej školy.
Žiaci školy aj ich pedagógovia sa prezentovali pred rodičmi a návštevníkmi
dvojhodinovým programom. Na pódiu
sa postupne vystriedali žiaci hudobného,
literárno-dramatického a tanečného odboru. Návštevníci si vypočuli sólový i
zborový spev, hru na keyboard, klavír,
husle, gitaru, flautu, trúbku a pozaunu.
Vystúpenia osviežili mladí dramatici
svojou scénkou bez slov a mladší a starší
tanečníci živými tanečnými číslami.
Mnohé z detí nie sú na podobné veľké
podujatia ešte zvyknuté, ale svoje talenty predvádzali s radosťou a bez veľkej trémy. „Bolo to podľa mňa dobré, ale
nemala som už trému,“ povedala nám
jedna zo žiačok školy Sofia Lenčéšová.
„Troška tam aj tréma bola,“ priznala po
vystúpení Andrea
Straňáková. „Bolo to
ľahké a vôbec
som sa nebála,“ doplnila
malá tanečnica
Sabína Mikušová. Niekoľko
desiatok
návštevníkov si
vychutnalo bohatý program
v kinosále, ale
aj vo vestibule,
kde boli vystavené najrôznejšie diela žiakov
výtvarného od-
Balzam na telo i dušu
Celkom šesťdesiat členov patriacich
do našej základnej organizácie Zväzu
zdravotne postihnutých v Močenku pobudlo od nedele 9. júna do piatka 14.
júna 2013 na Liptove v relaxačnom hoteli Avena - Liptovský
Ján. Ubytovanie s plnou
penziou, pripravenou a
podávanou na profesionálnej úrovni, splnilo
aj tie najprísnejšie kritériá. Raňajky boli riešené formou švédskych
stolov. Obedy a večere
ponúkali možnosť výberu z viacerých jedál,
každému hosťovi podľa
chuti. Od pondelka do štvrtka absolvoval každý z nás dve procedúry za deň.
Tie sme si mohli pri nástupe vybrať a
dohodnúť z ponuky procedúr podľa individuálnej potreby. Autobus, ktorým sme
boru. „Chvályhodné, za ten rok spravili
hodný kus práce,“ zhodnotil spokojne
Peter Straňák. „Úžasné, deti boli skvelé,“
pridala sa aj pani Anna. „Bolo to super
úplne, šikovné zlaté učiteľky, pekné deti,
no paráda,“ tešila sa z krásneho zážitku
Lucia Mikušová. „Veľmi pekné to bolo
aj obrovský zážitok máme z toho, vidieť
za ten celý rok, čo spravili tie deti, aj tie
pani učiteľky, veľká vďaka im,“ dodala
Elena Lenčéšová. Prezentácia talentov
žiakov močenskej Základnej umeleckej
školy z príležitosti ukončenia školského
roka bola vynikajúcou reklamou nielen
pre deti, ale aj pre odborníkov, ktorí v
nej vyučujú a starajú sa o rozvoj nadania
každého dieťaťa.
pricestovali a ktorým sme sa tiež vrátili
domov, nám počas týždňa poslúžil aj na
návštevu termálneho kúpaliska v Bešeňovej.
Nasledujúci deň nás odviezol do Liptovských kúpeľov
v Lúčkach a rovnako sme s ním
navštívili aj skanzen v Pribyline.
Každý večer sme
spolu
posedeli
v
spoločenskej
miestnosti,
kde
sme si aj zaspievali, aj zaspomínali. O dobrú náladu veru nebola
núdza. Najkrajší
večer sme však
strávili vo štvrtok v hotelovom
zariadení, kde sme tancovali a spievali
pri živej hudbe, ktorá nemala chybu. K
príjemným spomienkam patria aj prechádzky v nádhernej prírode Jánskej
doliny, dobré počasie a vždy príjemná
spoločnosť. Môžeme pokojne prehlásiť,
že všetko, čo sme za necelý týždeň absolvovali, bolo skutočným balzamom na
telo a dušu. Bol to reálny rekondičný pobyt pre našich členov, ktorý bezpochyby
splnil svoje poslanie: načerpať energiu a
elán do ďalších dní života so zdravotným
postihnutím.
29
Hospodársky život v obci
Schválený rozpočet obce obsahuje dva
základné údaje. Sú to bežné výdavky,
ktoré zahŕňajú dotácie za šport, kultúru
a prevádzku. V kapitálových výdavkoch
je zahrnutá výstavba a údržba obce. Tu
sa nachádzajú priority na tento rok. Rozpočet tvoria dotácie od štátu, dane od občanov a právnických osôb. Okrem toho
sú to poplatky za prevádzku trhoviska a
rôzne iné poplatky. O kultúre a jej rozvoji bol príspevok v inom čísle.
S nápadmi, čo majú obsahovať kapitálové výdavky, prichádzajú občania a
poslanci zastupiteľstva. Jednou z priorít
na tento rok je otvorenie novej ulice na
Borzagoši. Vybudovať cestné teleso,
kanalizáciu, vodovod a elektrinu je finančne náročné. To, že tam vzniknú desiatky pozemkov je chvályhodné. Ľudia
sa zbavia záhrad, ktoré nemá kto obrábať
a často ležia úhorom. Možno sa budú na
mňa občania Borzagoša hnevať, ale ja by
som s výstavbou ulice počkal na budúce
roky. Prečo? Na Balajke je viac ako 100
pozemkov, o ktoré je malý záujem. Zdá
sa mi, že cena je na dedinské pomery
príliš nadsadená. Zastavajme Balajku a
potom otvorme Borzagoš. V havarijnom
stave je Orlovňa. Časť strechy si pamätá
ešte 19. storočie. V stolnotenisovej herni
padá plafón. To považujem za prioritu,
ak nechceme, aby zanikol stolnotenisový
oddiel.
Ďalšou časťou, ktorú by sme mali dostavať, je pešia zóna popri potoku. Asfaltový chodník je pekný. Slúži deťom aj
dospelým. No má jednu chybu krásy. Nie
je tam osvetlenie. Žiadalo by sa osadiť
aspoň 20 lámp. A čo tam ešte chýba? Nie
sú tam žiadne lavičky. Mladé mamičky
na prechádzke by si občas na lavičke oddýchli. Treba sa pochvalne vyjadriť o zamestnancoch hospodárskeho dvora. Ich
šikovné ruky si pochvaľujú v miestnych
školách. Kus práce vykonávajú na futbalovom štadióne. Ak spomíname štadión,
žiadala by sa jeho dostavba. Chodíme po
kraji a sú aj menšie dediny s peknými
šatňami a sociálnymi zariadeniami. Turnaje majú veľkú návštevnosť a sociálne
zariadenia už svojimi priestormi nestačia. Keď sa našli prostriedky na sociálne
zariadenia v hádzanárskej hale, mali
by sa nájsť aj na futbalový klub. Tento
šport tu bol, je a bude. Je to investícia
do budúcnosti. Aj starú budovu, ktorá
má takmer 70 rokov, ničí zub času. Betónová ohrada by si tiež žiadala nový kabát. Prvý dojem je rozhodujúci.
Hovorí sa, že kde vôľa, tam je cesta.
Bol by som rád, keby si poslanci tieto nápady osvojili a hľadali spôsoby, ako ich
realizovať. Predsa všetci chceme, aby
naša obec bola ozaj naším domovom, na
ktorý budeme hrdí a budeme sa pýšiť,
že sme Močenčania. Kto pracuje, robí aj
chyby. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Aj o
tom je život v obci, na ktorú máme byť
hrdí. Veď má 900 rokov.
PaedDr. Vincent Tóth
učiteľ na dôchodku
Reakcia občanov na Váš článok
„Hospodársky život v obci“
Vážený pán PaedDr. Tóth
Konečne po 45 rokoch čakania sme sa
aj my dočkali, že poslanci na čele s pánom starostom Ing. Mariánom Borzom
schválili vybudovanie novej ulice Borzagoš II. Boli na to vyčlenené aj peniaze z
rozpočtu obce a majú sa použiť na tento
účel, a nie hľadať len iné priority, veď
tých by sa našlo dosť.
Táto cesta je vo verejnom záujme, lebo
obec starne a tým, že umožníme mladým
postaviť si rodinné domy, oni ostanú v
obci a neodídu z nej ako v 60. rokoch do
Šale, ale budú zveľaďovať svoju vlastnú
obec. Podľa Vášho vyjadrenia, že o pozemky na Balajke je malý záujem, to nie
je pravda. Balajka sa sfunkčnila len pred
pár mesiacmi a tam je tiež dosť majiteľov, ktorí nechávajú pozemky pre deti a
vnukov. Stolnotenisová herňa nie je majetok obce, patrí to biskupskému úradu.
Mladí a starší, ktorí chcú hrať stolný
tenis môžu, veď máme krásnu športovú
halu. Chceme sa spýtať na pešiu zónu
pri potoku. Podľa našich vedomostí je
to cyklotrasa a tam lavičky nemajú čo
robiť, dochádzalo by tam k úrazom detí.
Že tam chýba osvetlenie? Podľa nás je
to zbytočné, lebo cyklotrasa sa používa
v lete kedy je dlho svetlo a o 22 hodine
je už nočný kľud. Futbalový štadión že
nie je v takom stave, v akom by si ho
niektorí obyvatelia želali, ale podľa nás
aj oni môžu počkať, veď my už čakáme
45 rokov. Aj my obyvatelia Borzagoša
uznávame, že by boli aj iné priority, ale
uznajte, že aj my už príliš dlho čakáme
na vyriešenie cesty, na ktorú je už rozpočet schválený. Tak isto platíme dane
ako ostatní obyvatelia obce. Táto cesta je
prvá vec, ktorú by pre Borzagoš obec financovala. Doteraz sme si svojpomocne
robili rozvod plynu, tam sme si kupovali
materiál, platili výkopové práce aj zvá-
račov. Spolufinancovali sme si rozvod
vody a kanalizácie ako aj chodník.
Pán Tóth, keď sa robila cesta k Vašim
domom, aj vtedy bol štadión v ešte horšom stave ako dnes. Vy ste vtedy nepovedali, ani nenapísali, že sú tu iné priority a my na cestu počkáme. A tak aj my
končíme tým, že by sme boli radi, keby
si poslanci osvojili tieto naše dôvody tak,
ako aj u ostatných obyvateľov, ktorí žiadali o rôzne výpomoci obce a tie zrealizovali. Pevne veríme, že výstavba tejto
cesty sa začne a nebude sa to odďaľovať,
lebo dôvod, čo treba robiť dôležitejšie,
sa podľa jednotlivcov vždy nájde. Preto
sme presvedčení, že keď sa niečo začne
robiť, tak sa to aj dokončí, za čo Vám budeme vďační. Budú na to hrdí aj tí, ktorí
mali stále len iné priority. Ďakujeme za
pochopenie.
Obyvatelia Borzagoša
Reakcia na článok „Hospodársky život v obci“
Vážený pán PaedDr. Tóth,
dostal sa mi do rúk článok, v ktorom
sa vyjadrujete k niektorým vybraným
položkám schváleného rozpočtu obce
Močenok na rok 2013, a to najmä k jeho
výdavkovej časti.
Názory všetkých občanov si treba
30
vážiť, najmä keď sú podnetné a cieľom
ich prezentácie je zlepšiť hospodársky
a kultúrny život v obci. Nemožno nesúhlasiť s Vaším názorom, keďže v ňom
prezentujete snahu o zlepšenie materiálno-technického vybavenia športovísk a
ihrísk v našej obci, a to najmä priestorov,
ktoré má v prenájme stolnotenisový oddiel, a priestorov futbalového štadióna.
V týchto priestoroch sa zdržujú a trávia
voľný čas predovšetkým deti a mládež z
Močenku. Je prirodzené, že Vám ako pedagógovi vždy záležalo na rozvoji tejto
vekovej kategórie a na podmienkach, v
akých trávi voľný čas, a je chvályhodné, že Vám jej osud nie
je stále ľahostajný. Poslanci a vedenie obce Močenok vedia
o technických problémoch na spomínaných športoviskách a
snažia sa ich riešiť. Ale vždy je prínosom, ak sa o problémy v
obci zaujímajú aj ostatní občania a svojimi životnými skúsenosťami im v tom pomáhajú. Patrí Vám za to vďaka. Pravdou
však je aj to, že podnetom pre napísanie tohto článku bol Váš
názor na vybudovanie cesty Hájska – Úzka, tzv. Borzagoš II,
s ktorým nesúhlasím a pokúsim sa vysvetliť prečo.
Čo by bola obec bez občanov? Na túto otázku možno odpovedať rôznymi spôsobmi, ale záver je vždy ten istý. Obec
by časom zanikla. Je základnou a prirodzenou potrebou ľudí
mať domov, mať kde bývať. Každá obec, nielen Močenok
rastie najmä novými možnosťami ľudí na bývanie a to tým,
že sa budujú nové ulice a stavajú nové bytové domy. Túto
skutočnosť si uvedomovali poslanci a vedenie aj v minulých
volebných obdobiach a uvedomujú si ju spolu s terajším vedením obce aj súčasní poslanci. Môj osobný názor je, že výstavba nových bytových domov a budovanie ulíc by mala byť
prioritou každého poslanca a všetky ostatné aktivity obce už
len jej doplnkovou nadstavbou. Výstavba ulice je vždy finančne veľmi náročná a dlhodobá záležitosť. Nie je to záležitosť
jedného kalendárneho roka a často ani jedného volebného
obdobia. Výkup pozemkov od občanov, geometrické plány,
samotná výstavba komunikácie a dobudovanie inžinierskych
sietí sú všetko časovo a finančne náročné aktivity spojené s
rôznymi sprievodnými problémami, ako sme koniec koncov
mohli vidieť pri budovaní ulice Balajka.
Každé dokončené dielo muselo byť raz začaté. Finančné
prostriedky vyčlenené v rozpočte obce Močenok na rok 2013
sú prostriedky práve na tento začiatok. Bolo by veľmi nerozumné a nehospodárne pomíňať ich iným spôsobom. Ak sa
však s výstavbou začne a ulica sa v budúcnosti dokončí, bude
to spoločné dielo nás všetkých, na ktoré budeme všetci právom hrdí.
Ing. Angelika Kútna, PhD.
poslankyňa obecného zastupiteľstva
Jazyková škola ZUNIGA
Mgr. Zuzana Gáliková
www.zuniga.sk
Od septembra 2013
– otvárame kurzy anglického jazyka
pre všetky vekové a jazykové úrovne
Kurzy sa konajú 2 x týždenne
DETI
STREDOŠKOLÁCI
DOSPELÍ
AJ pre najmenších (škôlkari, prváci)
AJ pre deti mladšieho a staršieho školského veku
(prvý a druhý stupeň ZŠ)
AJ pre stredoškolákov
(úrovne od začiatočníkov po pokročilých)
Komplexná príprava na maturitu od 3. ročníka SŠ
Príprava na maturitu pre študentov 4. ročníka SŠ
Anglický jazyk
- začiatočníci
- falošní začiatočníci
- mierne pokročilí
- pokročilí
Konverzačné kurzy AJ (mierne pokročilí a pokročilí)
Príprava na prijímacie skúšky AJ na vysoké školy
Mini skupiny 3-4 študenti.
Malé skupiny 5-8 študentov.
Tel.:0907/701497, web: www.zuniga.sk
e-mail: [email protected]
31
Smútočné
oznamy
Dňa 6. júla 2013
uplynuli dva roky,
čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, babka a svokra
Anna Lenčešová,
rod. Karlubiková.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dve dcéry s rodinami
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa
prišli dňa 11. júla 2013
naposledy rozlúčiť
s našim drahým manželom, otcom,
starým otcom a prastarým otcom
Jozefom Selešim.
Manželka, dcéra Gabriela, synovia
Jozef a Marian s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli dňa 30. júla 2013 naposledy
rozlúčiť s našou drahou mamičkou,
babičkou a prababičkou
Valériou Sabovou.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Zároveň sme si dňa 6. augusta 2013
pripomenuli 13. výročie úmrtia
nášho otca, dedka a pradedka
Jozefa Sabu.
S úctou a láskou spomínajú deti,
vnúčence a pravnúčence
Dňa 1.augusta 2013
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko a pradedko
Jozef Hipp.
S úctou a láskou vo svojich
modlitbách spomíname.
Dňa 1. septembra 2013
sme si pripomenuli
22. výročie,
čo nás navždy opustil
náš syn a brat
Ľuboš Lenčéš.
S láskou spomína
mama, sestry a brat
32
Dňa 29. augusta 2013
uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka,
mamička, babka
a prababka
Anna Mesárošová.
S úctou a láskou spomína celá
rodina a pravnúčik Tobiasko
„Osud nevráti,
čo čas vzal,
nechal spomienky
a v srdci žiaľ.“
Dňa 30. augusta 2013
sme si pripomenuli 7. výročie,
čo navždy odišiel
Radoslav Kristín.
S láskou spomínajú
rodičia, brat, rodina a priatelia
V dňoch
9. a 15.
augusta
2013
sme si
pripomenuli
20. výročie úmrtia
našich drahých rodičov
Vendelína a Natálie Koňanových.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
syn Pavol s rodinou
„Odišiel si rýchlo, chcelo sa ti spať,
nechal si nás všetkých,
ktorých si mal rád.“
Dňa 13. septembra uplynie tretie
výročie úmrtia môjho milovaného
manžela, otca a dedka
Gabriela Rábeka.
S bolesťou v srdci
spomína celá rodina
Dňa 15.
septembra
2013 si
pripomenieme 5.
výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, babička
a prababička
Anna Blehová rod. Pauschová
a 7. júna 2013 sme si pripomenuli
12. výročie od smrti nášho drahého
otca, dedka a pradedka
Jozefa Bleha.
Vám, ktorí v modlitbách
si na našich rodičov spomínate,
patrí naše úprimné ďakujeme.
S úctou a láskou
spomínajú dve dcéry s rodinami
Dňa 8. augusta 2013 sme si
pri sv. omši pripomenuli 1. výročie,
čo si Pán života a smrti povolal
k sebe nášho milovaného manžela,
otca, dedka a brata
Milana Lenického.
S láskou spomíname!
Spoločenská
kronika
Privítali sme:
Marek Gábor
Lukáš Svitek
Diana Slamková
Povedali si áno:
Marián Martiš a Helena Martišová 13. 7. 2013
Mgr. Jozef Lešš a Ing. Rita Šimková 13. 7. 2013
Ľuboš Petrovský a Petra Rábeková 13. 7. 2013
Gabriel Lencsés a Ing. Beáta
Lenčéšová 13. 7. 2013
Ing. Tomáš Straňák a Ivana Velická 27. 7. 2013
Opustili nás:
Barbora Blehová, 76 ročná
Mária Tóthová, 71 ročná
Jozef Seleši, 78 ročný
Jolana Balážiová, 83 ročná
Mária Móryová, 81 ročná
Karol Száraz, 90 ročný
Anna Kútna, 84 ročná
Valéria Sabová, 75 ročná
Margita Benčíková, 81 ročná
Helena Sláviková, 69 ročná
Helena Mesárošová, 56 ročná
INZERCIA
Strihanie psíkov všetkých plemien
– kvalita, spoľahlivosť, spokojnosť,
prijateľná cena a precíznosť. tel. č.:
0905 559 708
Predám starší rodinný dom s pozemkom vo výmere 403 m2. Cena dohodou.
Tel. č.: 0915/267 641
Autoškola L-PRIM – CAR pri Spojenej škole Šaľa-Veča, Vás pozýva do kurzov vodičov na získanie VP na osobný
automobil a motocykel nad 25 kW (vrátane trojkoliek a štvorkoliek) Info: 0905
601 812, 0948 350 381, l.prim.car@
zoznam.sk. Vykonávame aj kondičné
jazdy a školenie vodičov.
Predám detské bicykle pre 10 a 3 až
5 ročné dieťa, kolieskové korčule č. 40
lacno a kalové čerpadlo + hadice. Tel. č.:
0907 680 769
Tradičný letný futbalový turnaj
Močenský pohár 2013
V nedeľu 14. júla sa na
ihrisku futbalového klubu
uskutočnil tradičný letný futbalový turnaj, tento rok pod
názvom Močenský pohár.
Turnaja Močenský pohár sa okrem už tradičných
mužstiev FK Močenok, KFC
Horná Kráľová a ŠK Hájske
zúčastnil v tomto roku aj Futbalový klub Veča. V prvom
stretnutí nastúpil tím usporiadateľa proti Hájskemu. Už od
úvodu mali viac streleckých
šancí hráči Močenku. Gólový účet otvoril v 8. minúte
Zlatňanský. Nápor domácich
pokračoval a po faule na Koňana sa z nariadeného pokutového kopu nemýlil Lenčéš.
Močenok dvojgólové vedenie neuspokojilo a naďalej
sa hralo väčšinou na polovici
Hájskeho. Šance si vytvárali
najmä Koňan, Bakyta a Zlatňanský. Posledný menovaný
stanovil v 28. minúte na polčasových 3:0. Po zmene strán
nový domáci tréner prestriedal zostavu, no i napriek tomu
si Močenok dokázal vytvoriť
viacero šancí. Po nepremenených príležitostiach domácich Hájske znížilo Juríčkom.
Výsledok 3:1 však zaručil
postup do finále domácim futbalistom.
O druhú finálovú miestenku si zahrali futbalisti
Hornej Kráľovej a FK Veča.
Prvý polčas bol vyrovnaný.
Ani jeden z tímov sa gólovo
nepresadil, a tak o postupujúcom rozhodla druhá 30-minútovka. V nej boli aktívnejší
hráči Hornej Kráľovej a po
góle Gyarfása sa stali druhým
finalistom.
Organizátori turnaja pripravili pre návštevníkov množstvo atrakcií a súťaží pre
deti. V prestávke podujatia sa
predstavili hráči močenských
prípraviek, mladších žiakov a bronzové medailistky
školského pohára. Pozornosť
pútal najmä exhibičný zápas
dievčat a chlapcov.
Po prestávke sa už na hracej
ploche predstavili aktéri stretnutia o 3. miesto ŠK Hájske a
FK Veča. Hájske sa ujalo vedenia po faule v pokutovom
území a premenenej penalte
Michala Lenčéša. Po zmene
strán mohli z jedenástky hráči
Veče vyrovnať, no proti bol
brankár Hájskeho. To pridalo
a vzápätí Jankulár strelil druhý
gól Hájskeho. Veči sa podarilo v závere znížiť. Víťazom
stretnutia o 3. miesto sa tak
stali hráči ŠK Hájske.
Pred posledným zápasom
turnaja organizátori ocenili
výkony prípraviek, mladších
žiakov a bronzových medailistiek za ich výkony počas
uplynulej sezóny.
Finále Močenského pohára
prinieslo behavý futbal najmä
zo strany domácich. V 20.
minúte ako prvý udreli hráči
Močenku, keď Zlatňanský na
dvakrát prekonal Odrášku.
Kráľovej pokusy o rýchlu
odpoveď nevychádzali. Na
druhej strane našiel Sýkora
Zlatňanského, ktorý zvýšil už
na 2:0. Po prestávke tempo
„Turnaj hodnotím veľmi
kladne. Hra sa nám darila a
dúfam, že sme potešili nielen
seba ale aj divákov. Je ešte
na čom pracovať. Tento výsledok nás nesmie uspokojiť,
hry neupadlo, no presne triafali iba domáci. V 31. minúte
sa presadil Sýkora a ďalšie
dva presné zásahy pridal opäť
Zlatňanský. Futbalisti Močenku tak po víťazstve 5:0
obhájili minuloročné prvenstvo.
„Vyhrali sme dva zápasy,
takže vystúpenie hodnotím
pozitívne. Cieľ sme splnili
a verím, že sme svojou hrou
divákov potešili. Tento rok sú
tu mladí chlapci, ktorí sú dravejší a tešíme sa na nový ročník súťaže,“ vyjadril spokojnosť s účinkovaním na turnaji
hráč FK Močenok Peter Slíž.
ale musíme ďalej pracovať.
Je to mladé mužstvo a pevne
verím, že časom budú hráči
odohrať viac kvalitných zápasov,“ zhodnotil vystúpenie na
turnaji a plány do budúcnosti
tréner FK Močenok Jozef
Czuczor.
Turnaju sa prizeralo viac
ako tisíc divákov. Záver už
tradične patril žrebovaniu
tomboly, do ktorej prispeli
sponzori 60-timi hodnotnými
cenami.
„Je potrebné vynaložiť maximálne úsilie, aby sa mohlo
takéto podujatie zorganizovať. Myslím si, že za všetko
Už štrnásty rok cvičíme
Klub cvičeniek pre zdravie už 14. rok navštevujú ženy rôznych vekových kategórií v telocvični ZŠ s ľahšími zdravotnými problémami. Jednotlivé cviky som naštudovala v odbornej literatúre a za pomoci rehabilitačného lekára a sestier
sme vytvorili pre ženy ako rekondično-rehabilitačné. Sú to
cviky na: inkontinenciu (unikanie moču), osteoporózu, krčové žily, Pilates chrbtice, cviky z jogy na spevnenie svalstva
rúk a nôh, cviky na uvoľnenie šije, ramien, ...hlavne s dôrazom na správne dýchanie a držanie tela.
Stretávame sa vo večerných hodinách v pondelok a stredu
v telocvični ZŠ. Na cvičenie stačia tepláky, tričko, hrubé ponožky, alebo cvičky s bielou podrážkou a karimatka.
Tešíme sa na nové cvičenky a aj milovníčky – speváčky
ľudových piesní.
Mgr. Anna Tóthová a Gabriela Sklenárová
cvičiteľka
zástupca
33
hovorí aj obrovský počet
divákov, ktorí sa dnešného
turnaja zúčastnili. Organizácia turnaja sa novému vedeniu močenského futbalu
podarila,“ zhodnotil turnaj
prezident KFC TiBi Horná
Kráľová Ladislav Kokeš.
„Turnaj sme pripravovali
trochu iným spôsobom. Chceli
sme sem dotiahnuť nové veci,
niečo modernejšie a dúfam,
že sa nám to podarilo. Chcem
sa poďakovať všetkým divákom, ktorý sa dnes prišli pozrieť na náš štadión a podporiť
klub. Ja a celé vedenie futbalového klubu sa chceme ďalej veľmi pekne poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí nás
podporili. Myslím si, že turnaj sa vydaril aj po športovej
a po spoločenskej stránke,“
vyjadril spokojnosť s podujatím predseda FK Močenok
Martin Boháč.
V nedeľu 30. júna sme po
2. finálovom zápase spoznali
víťaza 3. ročníka Juniorskej
hokejbalovej ligy Pastoračného centra.
Lepšiu pozíciu mali pred 2.
finálovým stretnutím Papaláši.
Zápas začali lepšie Juniori All
Reds, no ich tlak nepriniesol
ovocie. Gólový účet stretnu-
Horňákom. Do konca strednej
časti sa už ani jedno mužstvo
gólovo nepresadilo.
V úvode záverečnej tretiny
mali loptičku viac na hokejkách hráči All Reds Junior,
no opäť stroskotávali na
dobrej obrane a brankárovi
Papalášov. Ako prví sa v tretej tretine gólovo presadili
tia otvorili Papaláši, ktorí sa
dvomi zlepenými gólmi ujali
vedenia, presne mierili Matušica s Dičérom. Juniori All
Reds sa dočkali kontaktného
gólu z hokejky Karlubika,
ktorý využil početnú výhodu.
Skóre prvej tretiny uzavreli
Papaláši, ktorým vrátil dvojgólové vedenie Pinter.
Po prestávke patril úvod
tretiny opäť hráčom All Reds
Junior. Papaláši mali veľkú
oporu v brankárovi Kolenčíkovi, ktorý zneškodnil niekoľko šancí súpera. Na gól
Tótha bol však i on prikrátky.
Papaláši vzápätí odpovedali
Lenčéšom, ktorého nenápadná strela skončila až za
Papaláši – Segeč zvyšoval
už na 5:2. All Reds sa neskôr
opäť podarilo znížiť, no v
závere presne mierili iba Papaláši. Tí po dvoch presných
zásahoch Dičéra uzavreli na
konečných 7:3 a tešili sa po
druhom víťaznom zápase i z
celkového triumfu v druhom
ročníku Juniorskej hokejbalovej ligy. Ceny mužstvám
odovzdal štatutár hlavného
organizátora Klubu kresťanskej mládeže Juraj Lenický a
koordinátor druhého ročníka
ligy Erik Vereš. Medaily a pohár za tretie miesto si prebrali
hráči mužstva Miništranti.
„Sezóna prešla veľmi
rýchlo. My sme si zahrali
Finále Juniorskej hokejbalovej ligy
Pastoračného centra
34
hlavne pre zábavu. Skončili
sme tretí, ale teraz začneme
viac trénovať, keďže sme počas tohto ročníku veľa času
na tréning nemali. V budúcom ročníku by sme chceli
skončiť lepšie,“ skonštatoval
kapitán mužstva Miništranti
Lukáš Lenčéš.
Na striebornom stupienku
sa umiestnili hráči All Reds
Junior. „Úroveň tohto ročníku
ligy bola dostatočná. Náš tím
neurobil žiadnu hanbu. Dúfam, že do ďalšieho ročníka
sa prihlási viac mužstiev. V
novej sezóne by sme sa chceli
pokúsiť dostať ešte ďalej,“
prezradil plány hráčov All
Reds Junior kapitán Ladislav
Žember.
hrať, ale poctivo sme sa pripravovali. Chlapci sa snažili a
hrali naplno v každom zápase.
Ďakujem celému mužstvu
za predvedené výkony. Sme
radi, že sme získali titul,“ netajil radosť kapitán víťazného
mužstva Marek Dičér.
Podujatie na záver zhodnotili a hráčom sa za ich výkony
poďakovali štatutár hlavného
organizátora a koordinátor 2.
ročníka súťaže.
„Mužstvá v súťaži boli vyrovnané. Niekoľko zápasov
medzi finalistami ešte v základnej časti sa skončilo až
po samostatných nájazdoch.
Tretí ročník súťaže prebiehal vcelku dobre. Bolo to v
podstate akési rozbiehanie sa,
Víťazom druhého ročníka
Juniorskej hokejbalovej ligy
Pastoračného centra sa stali
Papaláši, ktorí si okrem medailí a pohára odniesli aj putovnú trofej ligy.
„Nebola to prechádzka ružovou záhradou, nevedeli
sme s akými tímami budeme
pretože juniorská liga mala
3 roky prestávku,“ zhodnotil
celú súťaž Erik Vörös, koordinátor Juniorskej hokejbalovej ligy.
Organizátori juniorskej hokejbalovej ligy už pripravujú
nový súťažný ročník.
Download

na stiahnutie ( pdf - 3172KB )