Obsah
kultúrnE pozvánkY
Novoročný príhovor starostu obce4
Dvadsiate výročie
Slovenskej republiky ����������������������� 7
Močenskí filatelisti
v národnej rade����������������������������������� 8
Zdobenie vianočných medovníčkov
���������������������������������������������������������������� 9
Vianočné obdobie����������������������������10
Betlehem v priestoroch úradu������12
90. výročie úmrtia
Michala Sládečka�����������������������������13
Spoločenská kronika��������������������� 15
Predvianočná poľovačka
v poľovníckom spolku���������������������16
Turnaj na konci sveta���������������������� 17
Vianočný turnaj
o pohár starostu obce������������������� 18
Časopis Močenok – informačný
a inzertný mesačník obce
Adresa
redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada v
zložení: predseda Ing. Norbert Halász,
členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Jazyková úprava: Mgr. Eva Čierniková
Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo
Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad:
1450 ks Registračné číslo: 6/1998/
X002270 OU Šaľa.
Redakcia nezodpovedá za pravdivosť údajov uverejnených v inzerátoch a platených oznamoch. Redakcia
si vyhradzuje právo zaradiť príspevky,
ktoré plánuje zverejniť v časopise,
do jednotlivých čísel časopisu podľa
vlastného uváženia a zároveň podľa
potreby krátiť a upravovať jednotlivé
príspevky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OBECNO - PODNIKATEĽSKÝ PLES
Dňa 2. februára 2013 o 19.00 h sa uskutoční obecno-podnikateľský ples v spoločenskej sále ESO v Močenku.
V programe vystúpia:
Hudobná skupina Profil – hrá do tanca a na počúvanie
Moderuje – Peter Marcin
Terchovská muzika – vypĺňa prestávky, v ktorých si môžete s terchovskou muzikou zaspievať
Hostia plesu: Hudobná skupina The Backwards (Beatles)
Tanečná škola VIVA – reprezentanti spoločenských tancov
Speváčka Miriam Klimentová
Vstupné: 40,- €
V cene je zahrnuté:
2 x večera, kulinárske špeciality formou švédskych stolov, sladké potešenie – torty
zákusky, ovocie, ovocné poháre, ½ l vína na osobu, čapované pivo – množstvo podľa
chuti, miešaný nápoj podľa vlastného výberu, suché pečivo, nealko nápoje a káva.
Pre návštevníkov bude pripravený bohatý kultúrny program a zaujímavá tombola.
Výťažok z tomboly bude použitý na kultúrne podujatia v obci Močenok.
Predaj vstupeniek v Kultúrnom stredisku Močenok a na Čerpacej stanici pohonných hmôt v Močenku. V prípade telefonickej objednávky volať na t.č. 0905 620
392, mail [email protected]
Obecná fašiangová zabíjačka
Obec Močenok-kultúrne stredisko pozýva všetkých obyvateľov našej obce na
obecno-fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 9. februára 2013 v čase od 7.00
- 17.00 h v areáli obecného úradu. Organizátori Vás pozývajú ochutnať tradičné zabíjačkové špeciality a iné občerstvenie (varené víno, čaj a pod.) Na počúvanie dobrú
náladu bude znieť fašiangová reprodukovaná hudba.
Vstupné: 2,00 € (v cene vstupenky je zahrnutá porcia zabíjačkových špecialít a
jedna porcia kapustnice).
Fašiangové popoludnie
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na Fašiangový program,
v ktorom so svojimi piesňami a fašiangovým pásmom vystúpia Močenskí speváci,
DH Močenská kapela, FS Močenčanka a nebude chýbať ani pásmo „Pochovávanie
basy“.
Programom Vás budú sprevádzať naši známi humoristi Roman Mihálka a Adrián
Ohrádka. Fašiangový program sa uskutoční v nedeľu 10. februára 2013 o 16.00
h v Kultúrnom dome v Močenku. Po programe je pre Vás pripravené fašiangové
občerstvenie.
Vstupné: 1,50 €.
BLAHOžELANIE
V týchto dňoch oslávili krásne jubileum „Zlatú svadbu“ manželia Alžbeta a
Michal Packoví.
„Vieme, že vďačnosti sotva dosť sa nájde za roky radosti vo chvíli každej, za
roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky, aj tak však prijmite kyticu vďaky.
Všetko dobré priať sme chceli, nech Vás láska povznáša, nech ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.“
Do ďalších spoločných rokov pevné zdravie, veľa lásky, pokoj v duši a každý
deň úsmev na Vašich tvárach Vám z celého srdca prajú syn Dušan, dcéra Nora
s manželom Michalom, syn Michal s manželkou Veronikou a vnúčatá Nikolka,
Michalka a Zuzanka.
BLAHOžELANIE
V mesiaci január sa dožil krásneho životného jubilea 50 rokov miestny podnikateľ p. Gabriel Lenčéš. Do ďalších rokov Vám veľa zdravia, pracovných úspechov, spokojnosti a rodinnej pohody praje vedenie obce a kolektív pracovníkov
kultúrneho strediska.
Novoročný príhovor starostu obce
Ing. Mariána Borzu
Vážení spoluobčania,
srdečne Vás pozdravujem na prahu nového
roka a dovoľte mi, aby som sa Vám i prostredníctvom časopisu Močenok prihovoril.
Tieto dni sú dňami obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme za uplynulý rok zažili,
vykonali, či nestihli urobiť. Aj naša obec
počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ktoré jej dnešná a veľmi zložitá doba
priniesla, ale sa i tešila z dokončených diel a
úspechov.
I napriek menšiemu objemu finančných
zdrojov sme v oblasti rozvoja obce realizovali projekty, ktoré verím, že zmenili našu
obec k lepšiemu. Z tých najvýznamnejších
uvediem niekoľko:
- Najväčšou investičnou akciou z hľadiska
nákladov, ale i rozsahu prác, bolo ukončenie
výstavby inžinierskych sietí v Ulici Balajka.
V spolupráci s investorom - Západoslovenskou energetikou – bola zrealizovaná výstavba rozvodu elektrickej energie s prípojkami pre 130 plánovaných rodinných domov.
Naša obec zo svojich nákladov vybudovala
rozvody pre verejné osvetlenie, obecný rozhlas a káblovú televíziu. V druhej polovici
roka bola v tejto lokalite ukončená výstavba
rozvodu zemného plynu a 26 prípojok k rodinným domom. Odovzdaním tejto stavby do
užívania boli vytvorené podmienky pre komplexnú výstavbu rodinných domov.
- Nemenej významnou aktivitou obce v
oblasti bývania bolo rozhodnutie pripraviť
podmienky pre výstavbu ďalšieho bytového
domu. V Ulici A. Hlinku bol vo vlastníctve
obce vhodný stavebný pozemok. V záujme zabezpečenia plánovanej výstavby nájomných
bytov v budúcom období bol pre tento účel
zakúpený susediaci pozemok. Týmto obec
vytvorila podmienky pre výstavbu troch bytových domov s celkovou kapacitou 36 bytov.
Ich výstavba je plánovaná postupne v rokoch
2013-2015. Tieto jedno- a dvojizbové byty sú
určené hlavne pre mladých ľudí, mladé rodiny, resp. osamelých občanov. Hlavným zámerom obce je vytvoriť podmienky tak, aby
mladí ľudia ostávali bývať u nás.
- Súčasťou starostlivosti o rozvoj obce boli
i aktivity zamerané na zveľadenie objektov
zabezpečujúcich vzdelávanie detí a mládeže.
V objekte materskej školy boli v roku 2012
realizované opatrenia na skvalitnenie podmienok pobytu detí: objekt bol napojený na verejnú kanalizáciu, na okná MŠ boli osadené
žalúzie. V záujme ochrany areálu boli do
objektu osadené zabezpečovacie zariadenia.
Vonkajšia zeleň areálu bola zrevitalizovaná
a boli nainštalované ďalšie osvetľovacie telesá.
- Objekty základnej školy boli taktiež napojené na verejnú kanalizáciu. Týmto boli
odstránené dlhoročné problémy s likvidáciou
odpadových vôd. V záujme zvýšenia bezpečnosti detí, ale i chodcov pred areálom ZŠ na
križovatke ulíc Školská - Švábska bol dobu-
dovaný chodník a nové dopravné značenie. V
spolupráci s vedením školy boli realizované
ďalšie drobné opravy a úpravy objektov s
cieľom zlepšiť podmienky pre výchovnovzdelávací proces v ZŠ.
- Problémy s parkovaním motorových vozidiel, ale i zhoršená bezpečnosť chodcov v
Ulici Andreja Hlinku boli podnetom na komplexnú rekonštrukciu chodníka v tejto ulici.
Následne bolo upravené i dopravné značenie.
V spoluinvestorstve s občanmi v tejto ulici
boli upravené i vstupy do jednotlivých bytových domov.
- Riešením nedostatku parkovacích miest
pred areálom zdravotného strediska bola
rekonštrukcia resp. rozšírenie existujúceho
parkoviska. Realizáciou tejto akcie a úpravou
dopravného značenia sa výrazne zlepšili podmienky pre parkovanie návštevníkov v tejto
časti obce. V záujme zlepšenia zásobovania
pitnou vodou bola pre objekt vybudovaná
nová vodovodná prípojka.
Mnoho ďalších, nemálo dôležitých investícií bolo realizovaných počas uplynulého
roka 2012 ako napr. predĺženie chodníka v
Ul. Nitrianska, oprava nebytových priestorov
v objekte futbalového štadióna a polyfunkčnej budovy v Ul. A. Hlinku, oprava fasády
Domu smútku na dolnom cintoríne, oprava
objektu domu kultúry, športovej haly, strechy
stolno-tenisovej herne a ďalšie. Obec pokračovala v plánovanej rekonštrukcii a úpravách
zariadení detských ihrísk. Veľkú pozornosť
sme venovali údržbe a rozširovaniu verejnej
zelene.
Obec i napriek finančnej kríze a nižším
príjmom finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu aj v uplynulom roku významnou
mierou podporovala aktivity športových,
spoločenských, záujmových a kultúrnych organizácií pôsobiaci v obci. Na ich činnosť z
rozpočtu obce bolo vynaložených viac ako 76
tisíc eur.
Vážení spoluobčania,
rok 2013 je pre nás, Močenčanov, veľmi
významný. Slávime dva pre nás tak významné sviatky. Dňa 1. januára sme si pripomenuli 20. výročie vzniku našej modernej
štátnosti. V roku 1993 pred 20 rokmi sme
nastúpili na cestu, kde sme sa zaradili medzi
slobodné národy sveta. Vďaka nej sme sa ako
rovnocenný partner stali subjektom, ktorý
môže a aj presadzuje svoje záujmy vo veľkej
rodine suverénnych štátov.
Ďalším sviatkom, ktorý si v prvých dňoch
tohto roku pripomíname, je 900. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Znamená
to pre každého z nás začiatok nových plánov,
predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré
by sme počas nastávajúceho – pre nás jubilejného roka - chceli uskutočniť v pracovnom i
v súkromnom živote.
Pre rok 2013 má obec naplánované nemalé
úlohy. Máme pripravené a už rozpracované
aktivity, ktoré majú za cieľ jediné, zabezpečiť jej aktívny rozvoj. Dovoľte mi, aby som v
krátkosti spomenul najvýznamnejšie z nich:
- Ukončiť rekonštrukciu objektu kultúrneho strediska, v podkroví objektu dobudovať ubytovacie priestory.
- Zahájiť výstavbu bytového domu v Ulici
A. Hlinku s kapacitou 12 nájomných bytov.
- Pripraviť podklady a zahájiť výstavbu komunikácie v lokalite Borzagoš. (Tento zámer
sme v uplynulom roku nemohli realizovať z
titulu nedostatku finančných zdrojov).
- Pokračovať v rekonštrukcii a výstavbe
chodníkov v obci – v uliciach Školská, Vinohradská, M.R. Štefánika, Dúbravického a
ďalšie.
Aj v roku 2013 máme spracované projekty
s cieľom získať finančné prostriedky z fondov
EÚ. Verím, že po ich úspešnom schválení budeme môcť realizovať nasledovné aktivity:
- Ukončiť rekonštrukciu objektu MŠ,
- Zabezpečiť podporu a rozvoj kultúrnospoločenských a športových aktivít organizovaných obcou,
- Zabezpečiť prípravu a realizáciu dôstojných osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci,
- Uskutočniť revitalizáciu verejnej zelene
a verejných priestranstiev v obci, ako napr.
kostolný park a pod.
Samozrejme, okrem týchto akcií budeme
robiť i ďalšie činnosti, ktoré si vyžadujú
bežné potreby obce. Veľa je potrebné v obci
vybudovať, zlepšiť a skrášliť, ale zasa na
druhej strane, musíme sa do budúcna pozerať
reálne. Uprednostniť také projekty, ktoré sme
schopní v rámci nášho ľudského úsilia, ale
hlavne financií zvládnuť.
Mojím osobných želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce. Vždy som si
vážil a budem si vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu.
V tejto chvíli mi dovoľte úprimne sa poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a
zveľadeniu našej obce. Ďakujem poslancom
obecného zastupiteľstva, členom odborných
komisií, zamestnancom obce, členom všetkých spoločenských organizácií v obci a podnikateľom pôsobiacim v našej obci. Chcem
sa poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie
je ľahostajný. Ďakujem Vám touto cestou za
spoločne vykonanú prácu v prospech obce
Močenok.
V začínajúcom novom roku 2013 Vám v
mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, v mene svojich spolupracovníkov
a taktiež v mene svojom prajem veľa síl a
šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, vzájomného
pokoja, harmónie a zlepšenia medziľudských
vzťahov.
Uznesenie z 12. riadneho zasadania obecného
zastupiteľstva obce Močenok zo dňa 22. 11. 2012
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí prerokovalo nasledovné body:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice, vyjadrenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Kontrola uznesení
6. Návrh VZN č. 1/2013 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za služby poskytované v
rámci opatrovateľskej služby
7. Návrh VZN č. 2/2013 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Močenok
8. Návrh VZN č. 3/2013 O miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(ďalej len „poplatku“)
9. Návrh VZN č. 4/2013 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za služby poskytované v
Domove dôchodcov Močenok
10. Rôzne, došlá pošta
11. Diskusia
12. Záver
K bodom 1 - 3 programu
Uznesenie č. 62/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh starostu obce zmenu programu nasledovne: bod 9 - Návrh VZN
č. 4/2013 O spôsobe určenia úhrady,
výške úhrady a spôsobe platenia úhrady
za služby poskytované v Domove
dôchodcov Močenok z dôvodu stiahnutia uvedeného materiálu spracovateľom
z rokovania, pôvodné body č.10., 11. a
12. označiť ako 9., 10. a 11.
Za hlasovalo: 7 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Simona Mesárošová, , Roman
Urbánik, Ernest Vereš; Proti hlasovalo:
0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0; Počet
neprítomných: 4 - Anton Karlubík, Juraj
Lenický, Marek Mesároš, Peter Sýkora
2. Na návrh starostu obce overovateľov
zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva Jozefa Benčíka a Romana Urbánika.
Za hlasovalo: 8 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš;
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0; Počet neprítomných: 3 - Anton
Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš
3. Na návrh starostu obce Návrhovú komisiu v zložení Angelika Kútna - predseda komisie, Simona Mesárošová a Er-
nest Vereš - členovia.
Za hlasovalo: 8 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš;
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0; Počet neprítomných: 3 - Anton
Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš
B. b e r i e n a v e d o m i e
4. Informáciu, že overovatelia zápisnice
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Angelika Kútna, Ernest Vereš zápisnicu
podpísali.
K bodu 5 programu
Uznesenie č. 63/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o plnení uznesení z 11.
riadneho obecného zastupiteľstva, ktorú
predložil starosta obce.
B. n e s c h v a ľ u j e
2. Opakovaný návrh poslanca Urbánika
delegovať do Rady školy pri MŠ Močenok pre funkčné obdobie 2012 - 2016
nasledujúcich zástupcov: Mgr. Peter Sýkora, Ing. Ernest Vereš a Ing. Angelika
Kútna.
Za hlasovalo: 3 - Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 2
- Ľudovít Hochel, Angelika Kútna; Zdržalo sa: 3 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik,
Simona Mesárošová; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 3 - Anton Karlubík,
Juraj Lenický, Marek Mesároš
C. s c h v a ľ u j e
3. Na návrh starostu obce delegovať
do Rady školy pri MŠ Močenok pre
funkčné obdobie 2012 - 2016 nasledujúcich zástupcov: Ľudovíta Hochela, Ing.
Angeliku Kútnu, Juraja Lenického a Bc.
Lenku Sabovú.
Za hlasovalo: 5 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Simona Mesárošová; Proti hlasovalo: 2 - Peter Sýkora, Ernest Vereš;
Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 1 - Roman
Urbánik; Počet neprítomných: 3 - Anton
Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš
K bodu 6 programu
Uznesenie č. 64/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh VZN č. 1/2013 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za služby poskytované v
rámci opatrovateľskej služby v rozsahu
podľa návrhu.
Za hlasovalo: 7 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesáro-
šová, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 2
- Marek Mesároš, Roman Urbánik; Zdržalo sa: 1 - Peter Sýkora; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
K bodu 7 programu
Uznesenie č. 65/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh starostu obce schvaluje VZN
č. 2/2013 O podmienkach určovania a
vyberania dane z nehnuteľností na území
obce Močenok s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli schválené v predchádzajúcich častiach..
Za hlasovalo: 10 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
K bodu 8 programu
Uznesenie č. 66/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh poslanca Hochela v návrhu
VZN č. 3/2013 O miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v § 24, ods.5
upraviť sadzby tak, ako sú v platnosti v
terajšom VZN O miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.
Za hlasovalo: 9 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 0; Zdržalo
sa: 1 - Roman Urbánik; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
2. Na návrh poslankyne Kútnej v návrhu
VZN č. 3/2013 O miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad upraviť v § 12
predložený návrh nasledovne: v ods.1
písm. a) zo 6€ na 10€, písm. b) z 12€ na
15€, odsek 2 z 50€ na 100€, vypustiť v §
23 celý odsek 5.
Za hlasovalo: 7 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 2
- Marek Mesároš, Roman Urbánik; Zdržalo sa: 1 - Peter Sýkora; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
3. Na návrh poslanca Lenického v návrhu VZN č. 3/2013 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v
§ 5 upraviť sadzby z 2€ na 3€.
Za hlasovalo: 6 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová; Proti hlasovalo: 2 - Peter Sýkora,
Roman Urbánik; Zdržalo sa: 2 - Marek
Mesároš, Ernest Vereš; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
B. n e s c h v a ľ u j e
4. Návrh starostu obce VZN č. 3/2013
O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad s pozmeňujúcimi návrhmi,
ktoré boli schválené v predchádzajúcich
častiach.
Za hlasovalo: 6 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová; Proti hlasovalo: 3 - Marek Mesároš, Peter Sýkora, Roman Urbánik; Zdržalo sa: 1 - Ernest Vereš; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
K bodu 9 programu
1. Žiadosť o odkúpenie pozemkov
Uznesenie č. 67/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Návrh poslanca Vereša prerokovať
materiál č. 66/R/2012 až po vyjadrení
Komisie pre výstavbu, územného plánu
a dopravy pri OcZ v Močenku.
B. s c h v a ľ u j e
2. Na návrh Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy vydanie
súhlasného stanoviska v zmysle § 63
zákona č.323/1991 Zb pre žiadateľa Mária Straňáková, bytom Šaľa, v zastúpení
Notárskym úradom Šaľa - JUDr. Alena
Kovácsová.
Za hlasovalo: 10 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
3. Na návrh Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy odpredať s
podmienkou vecného bremena pozemok
parc. č. 374/3 o výmere 35 m2 v cene
podľa cenovej mapy, t.j. 4,14€ pre žiadateľa Ernesta Packu a manželku Janku,
bytom Močenok.
Za hlasovalo: 10 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
2. Výpoveď nájomnej zmluvy Barlička,
n. o. Močenok
Uznesenie č. 68/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy
Barlička, n. o. Močenok.
B. s c h v a ľ u j e
2. Na návrh poslanca Urbánika stanoviť
komisiu v zložení prednosta OcÚ Močenok Ing. Norbert Halász, predseda Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy Ing. Ernest Vereš a vedúci Útvaru
služieb a investičnej výstavby Miroslav
Lóži, na prebratie objektu od súčasného
nájomcu s cieľom dokumentovať stavebno - technický stav nehnuteľnosti,
o prebratí vytvoriť protokol, ktorého
súčasťou bude fotodokumentácia, s prílohou pohľadávok, ktoré obec eviduje
ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy so
súčasným nájomcom. Termín: podľa žiadosti. Zodpovedný: komisia podľa predloženého návrhu.
Za hlasovalo: 9 - Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Ľudovít Hochel, Juraj Lenický,
Marek Mesároš, Simona Mesárošová,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš; Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 1
- Angelika Kútna; Nehlasovalo: 0; Počet
neprítomných: 1 - Anton Karlubík
3. Voľba členov redakčnej rady
Uznesenie č. 69/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh starostu obce zvoliť prednostu OcÚ Močenok Ing. Norberta Halásza za predsedu redakčnej rady časopisu Močenok.
Za hlasovalo: 10 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
4. Žiadosť o predĺženie pracovného pomeru opatrovateľky.
Uznesenie č. 70/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Predložený návrh a doporučuje starostovi obce podpísať pracovnú zmluvu
v rozsahu podľa návrhu, t.j. do konca
roka 2014.
Za hlasovalo: 10 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
5. Žiadosť o nájom nebytových priestorov.
Uznesenie č. 71/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
1. Na návrh poslanca Mesároša v čl. IV.
bod 5 - nájomca sa zaväzuje pri podpise
zmluvy uhradiť trojmesačné nájomné,
ktoré po skončení zmluvy bude vrátené
nájomcovi.
Za hlasovalo: 8 - Jozef Benčík, Daniel
Čiernik, Angelika Kútna, Marek Mesároš, Simona Mesárošová, Peter Sýkora,
Roman Urbánik, Ernest Vereš; Proti
hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 2 - Ľudovít
Hochel, Juraj Lenický; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
2. Na návrh poslanca Vereša upraviť čl.
VI. bod 2 nasledujúco: „Nájomca preberá predmet nájmu od prenajímateľa ku
dňu 1.1.2013 v stave, v akom sa tento nachádza na základe stavebno-technického
stavu nehnuteľnosti, protokolu a fotodokumentácie súčasného stavu“.
Za hlasovalo: 6 - Jozef Benčík, Marek
Mesároš, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš;
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 4 - Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
3. Predložený návrh a poveruje starostu
obce podpisom právnej dokumentácie
Zmluva o nájme nebytových priestorov
podľa predchádzajúcich uznesení (viď.
bod 1. a 2.) .
Za hlasovalo: 9 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Marek Mesároš, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš; Proti hlasovalo: 0; Zdržalo
sa: 1 - Juraj Lenický; Nehlasovalo: 0;
Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
Uznesenie č. 72/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. n e s c h v a ľ u j e
1. Na návrh poslanca Sýkoru presunúť
rokovanie o návrhu poslanca Lenického
týkajúceho sa zvýšenia vymenovaných
poplatkov na najbližšie zasadnutie OcZ,
pred tým návrh prerokovať na zasadnutí
príslušných komisií.
Za hlasovalo: 4 - Marek Mesároš, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš;
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 6 - Jozef
Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel,
Angelika Kútna, Juraj Lenický, Simona
Mesárošová; Nehlasovalo: 0; Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
2. Na návrh starostu obce zrušiť uznesenia platné v oblasti poplatkov za cenovú
mapu, poplatkov za kopírovacie služby,
poplatkov za inzerciu v časopise Močenok, poplatkov za prenájom športovej
haly a poplatkov za prenájom viacúčelového ihriska, pričom v uzneseniach sa
doplnia príslušné čísla uznesení, ktoré sú
tohto času platné.
Za hlasovalo: 5 - Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický; Proti hlasovalo: 3
- Marek Mesároš, Peter Sýkora, Roman
Urbánik; Zdržalo sa: 2 - Simona Mesárošová, Ernest Vereš; Nehlasovalo: 0; Počet neprítomných: 1 - Anton Karlubík
Zapísal: Ing. Norbert Halász
Dvadsiate výročie Slovenskej republiky
Dňa 1.januára 2013 uplynulo presne
20 rokov od vyhlásenia samostatnosti
Slovenskej republiky. Slovenská a Česká
republika vtedy vznikli na základe politických dohôd predstaviteľov oboch štátov po rozdelení federatívnej republiky.
Od slávnostného momentu vyhlásenia
samostatnosti republiky už prešli dve
desaťročia a Slovensko si svoju slobodu stále váži. Pri tejto príležitosti sa
v našej obci 4. januára konalo podujatie
zamerané na oslavu 20 rokov slobody
a samostatnosti. Podujatie v spoločenskej sále obecného úradu zorganizoval
Klub filatelistov 52-46 v spolupráci s
obcou, Slovenskou národnou stranou a
Miestnym odborom Matice slovenskej
v Močenku. Návštevníkom podujatia sa
postupne prihovorili predstavitelia obce
a zapojených organizácií. „20 slovenských rokov bolo určite nie len podľa
mňa krásnych. Myslím, že sme tých 20
rokov prežili bez straty bodu a budeme
si ho ďalej budovať a chrániť tak, ako to
Rúfus povedal vo svojej básni - že nám
pomôže aj samotný Pán Boh ochraňovať
ho, aby sme mali naozaj pokojný a radostný život,“ myslí si o samostatnosti
Slovenska predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Močenku Mgr.
Jolana Lenčéšová. „1.januára tohto roku
sme sa dožili 20 rokov našej štátnosti,
našej Slovenskej republiky, za ktorú
sme tak tvrdo bojovali a ktorú sme tak
veľmi chceli. Dnes si s úctou spomínam
na tých ľudí, ktorí aj napriek nepriazni
čechoslovakistov, stáli za vznikom Slovenskej republiky. Vyžadovalo to veľmi
veľké úsilie a dovoľte mi aj touto cestou,
aby som im z celého srdca prejavil svoju
vďaku za to, že žijem v Slovenskej republike,“ pridal sa aj predseda Krajskej
organizácie Slovenskej národnej strany v
Nitre Miloslav Horka.
Medzi jednotlivými príhovormi sa
návštevníkom podujatia predstavili so
svojim programom deti z materskej a
základnej školy v našej obci a mužský
súbor Močenskí speváci. Vyvrcholením
podujatia bolo uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky venovanej práve
oslavám 20. výročia samostatnosti Slo-
venskej republiky. „Na túto slávnosť
sme ako filatelisti prispeli príležitostnou poštovou pečiatkou, ktorá v srdci
nesie krásny dvojramenný kríž na troch
slovenských kopcoch a v popise – Sedembolestná panna Mária ochraňuj Slovenskú republiku!,“ tešil sa z vydarenej
akcie a vzácnej príležitostnej poštovej
pečiatky k významnému jubileu predseda Klubu filatelistov v Močenku Jozef
Kútny. V spoločenskej sále bola k tejto
príležitosti samozrejme zriadená aj príležitostná poštová priehradka, kde pracovníčky Slovenskej pošty poskytli všetkým záujemcom odtlačok spomínanej
príležitostnej poštovej
pečiatky.
Približne 150 návštevníkov podujatia si
počas programu zaspomínalo na obdobie
pred 20 rokmi a netajili radosť z toho, že
sme samostatným štátom, niektorí z nich
však mali aj obavy o jeho ďalší rozvoj.
„Na pleciach minulých generácií ležala
táto myšlienka, ktorá sa podarila splniť
aj tou prvou Slovenskou republikou, aj
touto druhou. Naplnili sa stáročné priania slovenského národa, ktorý žil dlho v
útlaku a porobe. Toto je vlastne vyvrcholením snáh každého národa, takže toto
výročie je jedno krásne výročie, ktoré by
malo byť blízke srdcu každého Slováka
a Slovenky,“ vyjadril vďačnosť za existenciu samostatného štátu Slovákov Ing.
arch. Juraj Gajdoš, predseda Okresnej
organizácie SNS a Okresného odboru
Matice slovenskej v Nitre. „Je to fajn,
ale neviem či to pomaly nekončí, pretože nie je dobrá situácia a nikto o tom
nehovorí,“ vyjadril obavy Jaroslav Priesol. „Ja som plne presvedčený o tom, že
samostatnosť našej republiky nám určite
OZNAM
Obec Močenok v rámci osláv 900.výročia prvej písomnej zmienky o obci pripravuje vydanie reprezentačnej publikácie. Účelom publikácie bude prezentovať historické stavby a objekty nachádzajúce sa na území obce. V tejto súvislosti prosíme
k spolupráci všetkých občanov, ktorí majú záujem poskytnúť svoje archívne dokumenty (fotografie, pohľadnice, obrazy a pod.) dokumentujúce život v našej obci.
Akákoľvek forma Vašej pomoci a spolupráce je vítaná. Svoje ponuky odovzdajte
do konca mesiaca február osobne alebo zasielajte na adresu:
Obecný úrad – kultúrne stredisko, ul. Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.
Vaše materiály Vám budú ihneď vrátené!
prospela, pretože teraz môžeme ukázať,
čo v nás je, robíme sami za seba a sami
pre seba a pre naše deti,“ doplnil svoj
názor aj ďalší návštevník podujatia, Ing.
Alexander Hlavatý. Myšlienku vyhlásenia samostatného štátu vysoko hodnotí
aj starosta obce a ešte viac si váži nielen
organizátorov, ale najmä občanov, ktorí
si prišli toto pre Slovensko významné jubileum pripomenúť. „V roku 2013 si pripomíname 20. výročie novodobých dejín
Slovenska. Som rád, že aj v našej obci
sa našli ľudia, ktorí si toto krásne jubileum v spolupráci s obcou pripomenuli.
Chcem z tohto miesta poďakovať Klubu
filatelistov na čele s pánom Kútnym,
Slovenskej národnej strane a Matici slovenskej v našej obci, že spolu s obcou
pripravili toto podujatie, ktorým sme pripomenuli hlavne mladej generácii akým
spôsobom vznikla Slovenská republika,“
dodal starosta obce Ing. Marián Borza.
V závere podujatia si mohli návštevníci pozrieť filatelistickú výstavu, zobrať
si odtlačok príležitostnej poštovej pečiatky, ale mohli sa venovať aj vzájomným rozhovorom a pochutiť si na guláši
a víne.
Prehľad počtu obyvateľov
a ich skladba k 31. 12. 2012
Súčasný počet obyvateľov 4423
Kategória muži od 18 do 60 rokov ženy od 18 do 55 rokov deti do 18 rokov ostatní obyvateľstvo celkom počet
1436
1289
808
890
4423
Štruktúra obyvateľstva
podľa vekových kategórií
kategória počet
do 6 mesiacov 18
od 6 do 12 mesiacov 29
do 6 rokov 242
643
do 15 rokov od 1 do 15 rokov 569
od 6 do 15 rokov 401
do 18 rokov 808
od 1 do 18 rokov 761
od 15 do 18 rokov 165
od 15 rokov 3780
od 18 rokov 3615
Poznámka: “ od “ je vrátane, “ do “ nie
je vrátane
Štatistické údaje z močenskej
evidencie a matriky - rok 2012
Narodení: 49
Sobášení: 25
(z toho občianske sobáše 8)
Zomrelí: 44 muži 22 ženy 22
Prisťahovaní: 44 muži 21 ženy 23
Odsťahovaní: 49 muži 22 ženy 2
Močenskí filatelisti v národnej
rade na podujatí „Dni vidieka“
Koncom minulého roka sa vo výstavných priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade
uskutočnil už 11. ročník tradičného podujatia Dni vidieka. Tento ročník sa niesol v znamení motta ,,Ženy do voza i do
koča“ a jeho cieľom bolo pohovoriť si
so zákonodarcami o potrebách a problémoch slovenského vidieka, o možnostiach riešenia a zároveň predstaviť aktivity
vidieka. „Keďže sme celoslovenská organizácia, snažíme sa o zvýšenie kvality
života na vidieku a k tomu treba našich
zákonodarcov. Je to teda veľmi zložité,
pretože doba je nepriaznivá pre vidiek,
ktorý sa tak odsúva, ale snažíme sa pripomínať sa. Poslancom ukážeme postupne
rôzne kúty Slovenska s aktivitami, pozoznamujeme tie regióny s poslancami,
s výbormi a tak sa začína komunikácia a
dosahujú sa aj určité výsledky,“ informovala nás o práci Vidieckeho parlamentu
jeho predsedníčka Mária Behanovská.
V rámci podujatia bola vyhodnotená
aj súťaž Dedina roka, v ktorej sa o titul
za rok 2011 uchádzalo 21 slovenských
obcí. Víťazom sa stala obec Oravská
Lesná, ale zapojiť sa môžu do každého
ročníka obce, ktoré prejavia záujem a
splnia určité podmienky. „Súťaž Dedina
roka je veľká výzva pre každú obec, pretože tá má jedinečnú možnosť zviditeľniť sa na každom úseku, či je to na úseku
kultúry, priemyslu, školstva, pamiatok,
všetkého toho, čo obec môže ponúkať.
Ja preto vyzývam všetkých starostov
obcí Slovenska, aby do takejto súťaže
išli, pretože je to jedinečná možnosť, ako
zviditeľniť tú obec a ako stmeliť tú obec
so všetkými zložkami, ktoré v tej ktorej
obci pôsobia,“ ozrejmila poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing.
Viera Mazorová.
V rámci podujatia sa vo výstavných
priestoroch národnej rady prezentovali
nielen súťažiace obce, ale aj hostia z
ostatných kútov Slovenska. Jedným z
vystavovateľov bola aj obec Močenok,
ktorú reprezentoval Klub filatelie 52-46
s výstavou na počesť 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše
územie. „Mám úžasnú radosť, že Močenok tu môžeme prezentovať. Pripravili
sme túto filatelistickú výstavu a môžeme
obohatiť toto veľké spoločenstvo, kde sú
rôzne remeslá, rôzne činnosti prezentujúce celé Slovensko. My sem prinášame
slovenčinu, živú vieru v Ježiša Krista cez
svätých Cyrila a Metoda, lebo sa blížime
k 1150. výročiu ich príchodu cez ich
veľkého učeníka, nášho rodáka Sv. Gorazda,“ netajil radosť z podujatia predseda Klubu filatelistov v Močenku Jozef
Kútny. „Za takýmito výsledkami, ako je
táto výstava a niektoré materiály, ktoré
sú tam, za tým sú ľudia, veľa drobnej
práce, tak ja dávam úctu ľuďom, ktorí sa
na týchto veciach podieľajú. Taká malá
dedina rozlohou a veľká obsahom, ako
je Močenok, sa takto úspešne prezentuje
nielen vo svojom kruhu pôsobenia, ale aj
v rámci Slovenska. Ja vítam tento moment aj v tom, že my môžeme byť veľmi
dobrí partneri na spoluprácu – združenie
Magny Via – Veľká cesta, to sa tiež viaže na históriu. Určite sa budeme častejšie stretávať a zaradíme do programu
pre turistov, keď pôjdu po ceste Magna
Via, nejakú zastávku aj v Močenku a v
jeho okolí,“ bol nadšený našou históriou
predseda združenia Magna Via Doc. Ing.
Jozef Húska, CSc. Prezentácia množstva obcí vytvorila zaujímavú mozaiku
zloženú z toho, čo všetko dokážu obce
a najmä v nich žijúci občania. „Niekedy
vzniká taký optický klam, že slovenský život sa krúti len okolo Bratislavy
a okolo slovenských miest. Ja som hlboko presvedčený, že vidiek čelí takým
istým problémom. Som veľmi rád, že
títo vzácni ľudia, ktorí prišli z rôznych
končín Slovenska nás oboznamujú s tým
úžasným, čo všetko robia krásne na vidieku a zároveň nás aj upozorňujú na
tie problémy, s ktorými by sme sa mali
spoločne boriť a ktorých riešeniu by sme
mali pomôcť,“ zasadil sa za rozvoj vidieka poslanec NR SR a zároveň predseda
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie prof. RNDr. Mi-
kuláš Huba, CSc. Podujatia sa okrem
zástupcov Národnej rady SR zúčastnili,
samozrejme, aj zástupcovia Vidieckeho
parlamentu, hostia z rôznych štruktúr.
Pozvanie neodmietol ani starosta našej
obce Ing. Marián Borza: “Podujatie,
ktoré organizuje Vidiecky parlament Slovenska v rámci Dní vidieka v Národnej
rade Slovenskej republiky, sme s veľkou
radosťou prijali a jednou z tých aktivít
bola prezentácia našej obce - tvorba našich filatelistov, konkrétne pána Jozefa
Kútneho, ktorý tu prezentoval nielen filatelistický klub, ale hlavne našu obec a
aktivity v nej. Som rád, že toto podujatie
mohlo byť organizované aj v spolupráci
s našou obcou. Ďakujem všetkým spoluorganizátorom, samozrejme, to poďakovanie patrí hlavne filatelistom našej obce
a verím, že aj touto prezentáciou našej
obce a jej aktivít sme prispeli k šíreniu
dobrého mena Močenku v širšom okolí.“
Slovenské obce majú snahu sa rozvíjať a
pripravovať svojim obyvateľom čo najlepšie podmienky pre život. Rýchlosť a
kvalita ich rozvoja však závisí od viacerých faktorov, ktoré sa snaží udržať na
čo najlepšej úrovni aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. „Sme
v štádiu ukončenia programovacieho obdobia Programu rozvoja vidieka na roky
2007-2013 a sme vo fáze prípravy nového Programu rozvoja vidieka na roky
2014-2020. V tomto programe rozvoja
vidieka sa budeme snažiť čo najlepšie
nastaviť tento program, aby vlastne pomohol rozvoju vidieka a zamestnanosti
na vidieku, aby pomohol k tomu, aby sa
zas ľudia na ten vidiek opäť vracali a tam
žili,“ zaželal si generálny riaditeľ sekcie
Rozvoja vidieka Ing. Martin Barbarič.
Každoročné Dni vidieka tak prezentujú
snahy a úspechy slovenských obcí a
ukážky ich rozvoja, zároveň však poukazujú na problémy, s ktorými sa obce
každodenne musia boriť. Potešujúce je,
že na takejto veľkej akcii sme sa mohli
prezentovať aj my ako obec priamo súvisiaca s najstaršími dejinami Slovenska.
Mikulášske posedenie ZZP
V nedeľu 9. decembra sa členovia
Základnej organizácie Zväzu zdravotne
postihnutých v Močenku zišli v spoločenskej sále obecného úradu na Mikulášskom posedení. Úvod podujatia patril
vystúpeniu Folklórnej skupiny Močenčanka, ktorá sa predstavila s pásmom
piesní. Potom asi 120 členov z takmer
200 člennej základne privítala predsedníčka organizácie Mgr. Eva Molnárová.
Netajila radosť z toho, že členovia mali
záujem o toto podujatie. „Viac sa spoznáme, sme radi, že sa môžeme takto
spolu stretnúť a myslím, že už každý na
to čakal, že sa tu spolu stretneme a bude
to také príjemné, predvianočné, pokojné
aj atmosféra okolo,“ tešila sa zo záujmu
o posedenie zo strany členov predsedníčka ZO ZZP Mgr. Eva Molnárová. Nálada bola veľmi príjemná, pretože nikto
z hostí sa nikam neponáhľal a všetci si
v predvianočnej atmosfére vychutná-
vali stretnutie a rozhovory s priateľmi.
Vedenie organizácie im k tomu zabezpečilo okrem kultúrneho programu aj
malé pohostenie vo forme kapustnice a
vína a členky organizácie sa prezentovali
drobným pečivom. „Málo sa vidíme a ja
sa teším, že tu stretnem svojich spolužiakov a spolužiačky. Nič si nezoberieme
na druhý svet, len tie zážitky a spomienky,“ povedala nám členka organizácie
Darina Štangová. „Veľmi sa mi tu páči,
som spokojná,“ pridala sa aj Jaroslava
Krivošíková. „Všetko je dobré, ja si nesťažujem aj vínko, aj všetko je dobré tak,
ako to má byť,“ pochvaľoval si Imrich
Dúc. „Dobre je to, takéto posedenia treba
robiť a hlavne pre tých dôchodcov, aby
sa stretávali, podebatili, zaspievali si, zabavili sa,“ pridal sa k spokojným členom
aj Vladimír Lenčéš. „Veľmi je to príjemné a veľmi je to dobré, ďakujeme, že
sa uskutočňujú takéto veci,“ doplnila Júlia Pistovičová. V rámci oficiálnej časti
predsedníčka organizácie Mgr. Eva Molnárová nadhodila aj tému spoločných
podujatí a zaujímalo ju, o aký typ akcií
by mali členovia v nasledujúcom období
najväčší záujem. „Kultúra je na prvom
mieste, každý má záujem si pozrieť muzikál alebo nejakú operu, divadlo, ale na
druhej strane sme chorí ľudia. Myslím, že
teraz Slovensko vôbec a aj títo naši občania sú takí chorľavejší, no a myslím, že
im pomôže napríklad rekondičný pobyt.
Plánovala som napríklad Nimnicu alebo
Liptovský Mikuláš, určite to pomôže
každému jednému z nás,“ konštatovala
Mgr. Molnárová. O návrhoch a plánoch
sa potom členovia rozprávali aj medzi
sebou. Predsedníčka organizácie Mgr.
Eva Molnárová sa nezabudla poďakovať
ani sponzorom zväzu, vďaka ktorým sa
môžu podobné podujatia uskutočňovať a
členovia organizácie tak môžu udržiavať
priateľstvá.
Zdobenie vianočných medovníčkov
V predvianočnom čase - 10. decembra
- v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu kultúrne stredisko zorganizovalo obľúbené podujatie – zdobenie
medovníčkov.
V tomto roku malo záujem naučiť sa
dokonale zdobiť vianočné medovníčky
asi 30 obyvateľov našej obce, vo veľkej miere deti. Lektorkou bola skúsená
pernikárka Mgr. Eva Prúčna, ktorá sa
zdobeniu medovníčkov ku všetkým príležitostiam venuje už mnoho rokov a jej
skúsenosti sú pre účastníkov kurzu nevyčerpateľnou studnicou dobrých rád. Deti
sa zaujímali najmä o pekné vianočné
motívy, ktoré na medovníčky nakreslia.
„Pozerala som sa tu trošku a našla som
taký stromček, ktorý by som chcela doma
robiť,“ povedala nám Sabínka Pintérová.
„Tak hádam sa mi podarila rovná čiara,
to je asi úspech,“ – povedala nám počas
zdobenia medovníčka Ivana Pápayová.
„Síce som to už predtým raz robila, ale
to nebolo nič moc, prišla som preto, že
som videla oznam v novinách a zaujalo
ma to.“
„Páči sa mi to, keď je to vyzdobené a
asi to budem tento rok ja, kto u nás doma
vyzdobí najviac medovníkov,“ myslí si
Adelka Kútna. „Väčšinou ich zjeme, ale
pár ich vydrží aj do Vianoc a zdobenie
medovníkov sa mi zatiaľ darí,“ konštatoval so smiechom Šimon Boháč.
Dámy sa zasa zaujímali v prvom rade
o dobrý recept na zdobiacu polevu, ktorá
musí byť dokonale hladká a dostatočne
hustá, aby sa ňou dali na medovníčky
kresliť krásne motívy. Väčšina prítomných žien už zdobenie doma skúšala, ale
neboli s tým celkom spokojné.
„Doma som to skúšala, ale nič moc,
tak som sa rozhodla, že prídem sem, lebo
pani Prúčna má zlaté ruky,“ myslí si Emí-
lia Straňáková. „Ja som tu prvýkrát, ja si
doma zdobím medovníky, aj pre vnúčatká robím takých sobíkov. Vyzdobím
si to tak, ako to viem, lenže to sa nedá
ani porovnať také vyzdobenie s tým, ako
to pani učiteľka vysvetľovala. Preto som
prišla, aby som sa naučila krajšie zdobiť
a teda tie vnúčatá nech majú radosť z
toho, keď im to na Vianoce pripravím,“
povedala nám Margita Lencsésová.
Všetci účastníci predvianočného kurzu
zdobenia poctivo trénovali bodky, čiarky
i okrajové linky, aby sa im doma podarili
čo najkrajšie medovníčky.
Vianočné obdobie
Slávnostná polnočná svätá omša
Čaro Vianoc a Štedrého dňa sa v uplynulom kalendárnom roku v Kostole
sv. Klementa v našej obci naplnilo počas slávnostnej polnočnej svätej omše.
Omšu celebroval kaplán farnosti Močenok Dp. Ján Vician a zúčastnilo sa jej
niekoľko stoviek veriacich najmä z našej obce. Dp. Vician priblížil veriacim
v posvätnej chvíli začínajúceho sa dňa
tajomstvo narodenia Spasiteľa. Homília
bola práve vďaka danej chvíli narodenia Ježiša oveľa emotívnejšia a veriaci
ju mohli viac precítiť. Vzácnosť chvíle
bola umocnená aj sviatočnou výzdobou
chrámu – ozdobenými a rozžiarenými
stromčekmi a jasličkami.
Sviatok narodenia Pána slávili veriaci v našej obci aj na ďalších svätých
omšiach v Kostole sv. Klementa v dopoludňajších hodinách toho istého dňa.
Omše celebroval Dp. kaplán Ján Vician.
Sviatok narodenia Ježiša je v rímskokatolíckej cirkvi druhým najhlavnejším
sviatkom. Vianoce sa v kresťanskom
svete začínajú sláviť už deň vopred – na
Štedrý deň a oslava narodenia Pána tak
môže byť slávená dlhší čas.
Prvý sviatok vianočný
a Jasličková slávnosť
popoludní patril vo farskom Kostole
svätého Klementa deťom. Konala sa v
ňom tradičná Jasličková slávnosť, počas
ktorej sa prišli novonarodenému Ježiškovi pokloniť najmä deti. Slávnosťou
prítomných sprevádzal správca farnosti
Vdp. Jozef Černák. Ako prvé svoju lásku
k Ježišovi vyjadrili spevom a hovoreným
slovom deti a mladí ľudia z našej obce
v muzikálovej scénke o ceste Jozefa a
Márie do Betlehema a narodení Ježiška.
Krátky muzikál naštudovala s deťmi
Iveta Leššová, ktorá program pre Jasličkovú slávnosť pripravuje pravidelne
už niekoľko rokov. Program vhodne dopĺňali hrou na dychové hudobné nástroje
aj mladí členovia dychovej hudby pod
vedením Tomáša Obolu.
Po skončení prvej časti programu
10
novonarodenému Ježiškovi zaspievali
piesne a koledy alebo zarecitovali básne
aj deti, ktoré prišli na Jasličkovú slávnosť
ako návštevníci. Potom sa návštevníkom
slávnosti predstavili mladí koledníci s
pásmom kolied, ktoré si pripravovali
pre Dobrú novinu už niekoľko týždňov.
Mnohí dospelí, ale aj mladí návštevníci,
si v tejto časti zaspievali spolu s nimi.
„Páčilo sa mi to, nebola som tu ešte ani
raz, ale ak budem zdravá, tak určite prídem každý rok. Veľmi to bolo pekné,
až ma to dojalo,“ tešila sa zo zážitku
Magdaléna Sládečková. „Pekne prednášali a spievali, bol to aj taký dosť pekný
zážitok,“ pridala sa Helena Kĺbiková.
„Veľmi dobre to bolo nacvičené, bolo to
veľmi náročné na nácvik a ja sa chcem
poďakovať aj v mene rodičov ostatných
detí, ktoré to cvičili rodine Leššovej,
pretože tí to naozaj odmakali a oddreli a
bolo to veľmi krásne. Bolo na tom vidno,
že sa tomu venovali naozaj celé týždne
a obetovali tomu všetok svoj voľný čas
pred Vianocami,“ zo srdca ďakoval Ing.
Marek Mesároš. Tridsiatka detí, ktoré
sa na Jasličkovú slávnosť pripravovali
niekoľko týždňov, vydala zo seba to najlepšie pre novorodeniatko v jasličkách,
ale aj pre rodičov, starých rodičov a priateľov, ktorí sedeli v obecenstve. „Najprv
to bolo pre nás ťažké, ale potom sme si
zvykli, tak nám to potom išlo,“ zaspomínala na uplynulé týždne Lucia Lenčéšová. „Tento rok to bolo o niečo ťažšie,
lebo boli ťažšie pesničky a s deťmi to
dať dokopy bolo trošku náročnejšie, ale
myslím, že sa nám to podarilo,“ skonštatovala Monika Leššová. Organizátorka
programu pre Jasličkovú slávnosť Iveta
Leššová každoročne venuje mimoriadnu
pozornosť zostavovaniu programu a
práci s deťmi, s ktorými nacvičuje vždy
niekoľko mesiacov pred Vianocami.
„Podklady na túto Jasličkovú slávnosť,
na tento muzikál, nám poskytla sestra
Gabriela zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Tiež sa chcem poďakovať hudobníkom na čele s Tomášom Obolom, že
sa toho takto zhostili a našim detičkám,
ktoré to zvládli perfektne. Chcem sa im
poďakovať za ten čas a námahu, ktorú
do toho vložili,“ vyjadrila vďaku za pomoc a podporu Iveta Leššová. Radosť z
vydareného podujatia a záujmu občanov
neskrývali ani duchovní z našej farnosti,
ktorí sa slávnosti zúčastnili. „Boli sme
naplnení radosťou z tých detí, ktoré si
pripravili túto vianočnú akadémiu na
počesť narodeného Ježiška a odnášame
si radosť, lásku, pohodu a porozumenie
do našich domácností, do našej farnosti,“
konštatoval kaplán farnosti Dp. Ján Vician. Čaro Vianoc oslovilo každého z
návštevníkov a bolo priam hmatateľné
najmä počas záverečnej modlitby a spoločne spievanej Tichej noci.
Druhý sviatok vianočný
a Dobrá novina
Svätoštefanská sv. omša sa konala v
Kostole sv. Klementa počas 2. sviatku
vianočného. Celebroval ju Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky Mons. František
Rábek. Svätej omše sa zúčastnili okrem
veriacich aj koledníci Dobrej noviny.
Počas vianočného obdobia sa totiž na
celom Slovensku pod realizačnou taktovkou eRka – Hnutia kresťanských
spoločenstiev detí uskutočnila už po 18.
raz akcia zameraná na pomoc deťom v
afrických krajinách pod názvom Dobrá
novina. Dobrá novina má hlboko zakorenenú tradíciu aj v našej obci – deti - koledníci spolu so svojimi sprevádzajúcimi
osobami ohlasovali radostnú zvesť o
narodení Ježiša v rodinách v tomto roku
už 16.-krát. „Koledujeme a chodievame
ohlasovať radostnú zvesť o narodení
Spasiteľa. Týmto spôsobom pomáhame
ľuďom v znevýhodnených krajinách,
konkrétne v krajinách subsaharskej Afriky. Peniaze, ktoré vyzbierame poputujú
do týchto krajín - do Kene, Ugandy, Tanzánie, Južného Sudánu a v tomto roku
budú podporené projekty pre ľudí, ktorí
sú nejakým spôsobom postihnutí, mentálne alebo fyzicky. Chcela by som sa
poďakovať nielen všetkým koledníkom,
ktorých máme v tomto roku veľmi veľa
a prihlásili sa nám aj takí, ktorí po prvýkrát koledujú a taktiež sa chcem veľmi
pekne poďakovať všetkým rodinám a
dobrodincom, ktorí nám každoročne
pomáhajú pri tomto veľmi ľudskom a
ušľachtilom diele,“ poďakovala za pomoc koordinátorka Dobrej noviny v našej obci Ing. Mária Vörösová. V tomto
roku obetovalo svoj voľný čas a sladké
ničnerobenie v čase vianočných prázdnin 45 koledníkov, ktorí spolu so svojimi
sprevádzajúcimi osobami strávili mnoho
hodín nácvikom kolied. Požehnanie
na cestu do jednotlivých domácností,
domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb im po slávnostnej svätoštefanskej omši dal náš rodák Mons.
František Rábek. „Prišla som koledovať
preto, lebo ma teší, keď koledujem a poteším zároveň deti v Afrike,“ povedala
nám koledníčka Lucia Lenčéšová. „Dnes
som prišla, lebo chcem pomôcť všetkým
detičkám,“ pridala sa aj Jana Sýkorová.
„Chcem pomôcť deťom v Afrike, aby
mali čo jesť a piť,“ doplnila Laura Lóžiová. „Deti prinášajú do rodín zvesť o
Ježišovom narodení a oživia Vianoce aj
tými krásnymi koledami, vinšovaním a
samé sa zapoja do takejto činnosti, čím si
osvojujú lepšie jednak vianočnú udalosť,
jej poznanie, ale potom aj to, čo s ňou
súvisí - tie pekné tradície alebo spevy.
Je to krásny prejav solidarity, do ktorého
sa zapájajú aj rodiny, ktoré navštevujú,
čiže umožňujú ľuďom, aby prispievali
a takto aby sme sa delili o to, čoho my
máme viacej, s tými, ktorým to chýba a
ktorí nemajú ani to najpotrebnejšie,“ vysoko si váži obetu koledníkov a myšlienku pomoci ordinár OS a OZ SR Mons.
František Rábek. Koledníci rozdelení do
niekoľkých skupín sa po požehnaní otcom biskupom vydali do domácností a
zariadení v obci, aby v rámci Dobrej noviny, ktorá je zároveň verejnou zbierkou,
priniesli k ľuďom nielen radostnú zvesť
o narodení Krista, ale zároveň podporili
projekty realizované na pomoc deťom v
núdzi.
Koledníci koledovali v obci
Prvou zastávkou na ich dlhej ceste bol
Domov dôchodcov Milosrdného samaritána, kde si prišlo koledy vychutnať
niekoľko obyvateľov zariadenia. „Je to
veľmi krásne, my si to veľmi ceníme,
troška nás to aj rozplače, vráti nás to do
detských čias a je to pekné, nech sa to
len ďalej rozvíja, nech máme vždy jeden
druhého,“ myslí si Kvetoslava Sabová.
„Je to od nich veľmi pekné, že nás prišli navštíviť. Bolo to pekné, krátke, ale
pekné,“ pridal sa aj Štefan Habdák. Potom
sprievod koledníkov navštívil zariadenie
Detského domova a domova sociálnych
služieb Komunity Kráľovnej pokoja, kde
ich s radosťou vítali desiatky obyvateľov
a pracovníkov zariadenia. Ďalšia cesta
viedla na Síky, kde už boli koledníci
netrpezlivo očakávaní a dokonca aj najmladší obyvatelia domu poznali niektoré
z kolied, ktoré počas koledovania odzneli. „Veľmi sa mi páčili. Poznal som
to Dávidove mesto, ktoré spievali,“ povedal nám škôlkar Andrejko Holubiak.
„Veľmi sme sa potešili, aj sme ich dosť
dlho čakali, lebo sme mysleli, že prídu
skôr a už sme sa nemohli dočkať,“ tešila
sa z návštevy koledníkov pani domáca
Janka Holubiaková. Potom koledníkov
čakali ešte ďalšie rodiny v obci. Všetky
skupiny koledníkov navštívili v tomto
roku spolu až 35 domov a zariadení.
Obyvatelia, ktorí si ich pozvali, mali z
ich návštevy nesmiernu radosť – vypočuli si koledy a zároveň mohli aj pomôcť
ľuďom v núdzi. „Každý rok takto privítame túto Dobrú novinu a touto formou
sa snažíme prispieť aj africkým deťom,
aspoň tým málom a na diaľku,“ povedal
nám Ján Lešš. „Na jednej strane je to
náročné v zime, keď sneží, mrzne, ísť z
domu do domu, ale je to aj taká zábava,
keď ste v kruhu kamarátov a pomáhate
tým vlastne aj iným deťom. Odnesiete si
hlavne dobrý pocit z toho, že pomáhate,“
pridala sa Miriam Horváthová, ktorá ako
dieťa strávila koledovaním Dobrej noviny niekoľko sviatkov.
Obetovanie sa v mene dobrej veci a
pomoci si u koledníkov vždy vysoko
cení aj správca farnosti Vdp. Jozef Černák, ktorý sa spolu s kaplánom Dp. Jánom Vicianom pripojil ku koledníkom
a spoločne tak roznášali dobrú zvesť po
celej farnosti. „Opäť máme možnosť pomôcť tým ľuďom, ktorí sú odkázaní na
pomoc zvonka, pretože nie sú schopní vo
svojich krajinách a rodinách zabezpečiť
si základné hodnoty do života. Čiže táto
akcia Dobrá novina je aj v tomto roku pre
našu farnosť takou príležitosťou takto na
diaľku a zároveň priamo pomôcť deťom,
ktoré to najviac potrebujú. Teší ma, že sa
aj v tomto roku zapojili mnohí mladí ľudia, najmä tie menšie deti, ktoré aj týmto
spôsobom cez tú obetu, cez to sebazaprenie vlastne prinášajú dar pre tieto deti,“
myslí si Vdp. Jozef Černák. Močenskí
koledníci kráčajúc od domu k domu sa
delili o svoju radosť, čím umocňovali
sviatočnú atmosféru a dôležitosť vianočných dní. V tomto roku vykoledovali a
od dobrodincov vyzbierali pre chudobných a postihnutých ľudí, najmä deti v
afrických štátoch, 2 650 eur.
Novoročný ohňostroj
a príhovor starostu obce
Hodinu po polnoci 1. januára 2013,
teda hneď na začiatku nového roka sa
zišli stovky obyvateľov našej obce na
slávnostnom novoročnom ohňostroji v
areáli obecného úradu. Tento deň bol významný okrem toho, že sa začínal nový
kalendárny rok aj tým, že v tento deň
sme oslávili 20. výročie vzniku samostatného Slovenska. Po národnej hymne
všetkých prítomných srdečne privítal a s
prianím šťastia a zdravia v novom roku
sa im prihovoril starosta obce Ing. Marián Borza: „Želám všetkým našim občanom aj návštevníkom našej obce, aby
rok 2013 bol rokom šťastným, aby našli
pokoj v rodinách, na pracoviskách, aby
sa im darilo v súkromí, ale aj v pracovnom živote.“ Po príhovore starostu obce
bol zo strechy kultúrneho domu odpálený bohatý ohňostroj, na ktorý prispel aj
podnikateľ a poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Benčík. V areáli obecného
úradu sa pri tejto príležitosti každoročne
schádza množstvo obyvateľov Močenku
a návštevníkov obce, pre ktorých bolo aj
v tomto roku pripravené občerstvenie vo
forme vareného vína, ktoré sponzorsky
daroval podnikateľ Ivan Konečný.
Spomienka na 20 rokov
samostatného Slovenska
Obyvatelia obce si popri vychutnávaní
ohňostroja a vareného vínka spomínali
aj na ostatných 20 rokov prežitých v ére
samostatnosti Slovenska. „20 rokov samostatnosti Slovenskej republiky hodnotím pozitívne, nakoľko máme vlastnú
identitu a myslím, že zachovávame aj
tradície,“ myslí si Zoltán Sklenár. „Za
20 rokov samostatnosti Slovenska sme
si to mohli vyskúšať, aké to je stáť na
vlastných nohách a byť samostatní. Je
mi troška aj ľúto za tým spoločným štátom Čechov a Slovákov,“ doplnila Ing.
Angelika Kútna. Návštevníci ohňostroja
si vzájomne želali úspešný rok a prianiami nešetrili ani voči ostatným občanom
a celej obci. „Veľa zdravia pre seba a
pre všetkých ľudí v našej obci, ostatné
všetko bude,“ poprial Ivan Tóth. „Hlavne
veľa zdravia, šťastia a lásky, nech sa ľuďom darí v novom roku,“ pridal sa aj
Stanislav Kolenčík. „Všetkým spoluobčanom, priateľom a známym prajem do
nového roku 2013 hlavne pevné zdravie,
každodennú lásku, šťastie a celoročné
úspechy v pracovnom aj osobnom živote,“ doplnila kyticu prianí MUDr. Simona Mesárošová. Ohňostroj sa skončil
po pol druhej 1. januára a ľudia sa rozišli
do svojich domovov.
11
Vianočný odber krvi
Vo sviatočnom predvianočnom čase
sa v spoločenskej sále obecného úradu
uskutočnil 4. tohtoročný hromadný odber krvi, takzvaná Vianočná kvapka
krvi. Pracovníci Národnej transfúznej
služby z Nitry postupne privítali desiatky dobrovoľných darcov z Močenku
a okolia. V ovzduší už bolo cítiť kúzlo
Vianoc, spolupatričnosti a pomoci. Väčšina z prítomných darcov chodieva krv
darúvať pravidelne, nie iba jedenkrát
ročne, ale všetci svorne dúfajú, že niekomu ich krv pomohla a že ľudia budú
čoraz lepší a ústretovejší voči tým, ktorí
to potrebujú. „Nabudúce, ak sa mi nič
neprihodí, už budem dávať krv 80.-krát,
keď to pomohlo aspoň jednému alebo
dvom ľuďom ten odber, tak som veľmi
spokojný,“ povedal nám dlhoročný darca
Ladislav Szabo. „Dnes som prišla darovať krv aj kvôli tomu, že sú Vianoce, ale
netreba chodiť, len keď sú Vianoce. Ľudí
prišlo viac, je vidieť, že si chcú počas
sviatkov pomáhať,“ konštatovala Nina
Muranová. „Nakoľko sú Vianoce a vianočný čas, mám pocit, že prišlo aj viacej
ľudí. Chcú pomáhať a chcú byť lepší,“
myslí si aj Dušan Dičér. „Ľudia určite
chcú byť lepší a preto sa snažia pomáhať
aj takouto formou. Tento vianočný čas
prináša také obdobie, čo v každom z nás
zobudí kúsok dobra a mnohí sa rozhýbu
a idú darovať krv,“ doplnil Filip Hubina.
„Som veľmi prekvapený, že veľa ľudí sa
tu stretlo a prekvapuje ma, že veľa ľudí
chce pomáhať ľuďom, ktorí to v núdzi
potrebujú. Som druhodarca, ale som rád,
že som sa na to dal a budem pokračovať
v tejto tradícii,“ tešila pomoc druhým
aj Adriána Lovásza. Pozitívnu predvianočnú energiu a náladu ľudí vnímal aj
personál Národnej transfúznej služby,
hoci jej pracovníčky sú bez ohľadu na
ročné obdobie alebo sviatky vždy veľmi
milé ku všetkým darcom. „Veľa ľudí,
ktorí počas roka nemajú čas, alebo si
ten čas nevedia tak upratať, tak pred
tými Vianocami sa snažia, chodia darovať a je to také milé. Je to iné, ľudia sú
ochotnejší darovať a lepšie sa cítia tým,
že pred Vianocami urobili niečo dobré,“
pochvaľovala si ochotu darcov lekárka
NTS v Nitre MUDr. Lenka Nitrianska.
V Močenku sa 14. decembra odberu
zúčastnilo 52 darcov, predvianočné odbery krvi sa však realizujú na mnohých
miestach a zúčastňuje sa ich množstvo
darcov. To znamená veľký objem krvi
pre Národnú transfúznu službu práve v
čase, keď je počet operácií v nemocniciach obmedzený. „Tá krv sa určite všetka
využije. So spracovaním je to také náročnejšie, ale dá sa to všetko zvládnuť.
Odbery, ktoré sa realizujú a to sa týka aj
mobilných, tak do tých 80-100 ľudí je to
ešte v pohode, potom je to také náročné
aj pre tie sestry, ktoré sú tu,“ objasnila
MUDr. Lenka Nitrianska. Za nenahraditeľnú obetavosť a ochotu všetkých darcov prísť častokrát vo svojom voľnom
čase bola darcom nesmierne vďačná aj
predsedníčka Miestneho spolku Červeného kríža Regina Kohútová: „Ďakujem
všetkým darcom, ktorí sa dnes zúčastnili
odberu krvi a prajem im príjemné prežitie vianočných sviatkov.“
Betlehem v priestoroch úradu
Tesne pred Vianocami sa nielen výklady obchodov a ulice, ale aj priestory
obecného úradu odeli do typickej vianočnej atmosféry – do vestibulu úradu bol
totiž nainštalovaný vyrezávaný drevený
betlehem. Autorom diela je známy močenský rezbár Tibor Lešš, maštaľku pre
postavičky vytvorili pracovníci obce. V
betleheme je 7 postáv z topoľa - Jozef,
traja králi, dvaja pastieri a anjel. Ôsma
postava - Mária s Ježiškom na rukách je z lipového dreva. Tibor Lešš postavy
vyrábal približne 2 mesiace. „Takto vo
veľkom je to moja prvotina. Malých
betlehemov som spravil už 22 – sú aj v
zahraničí, napríklad v Taliansku. Takýto
podobný betlehem sme robili na jednom podujatí v Humennom, odtiaľ som
si zobral taký vzor, ale sochy som ro-
12
bil podľa svojho a predstavu nosím vo
svojej hlave,“ povedal nám autor diela
Tibor Lešš. Rezbár Tibor Lešš plánuje
do betlehema zhotoviť ešte postavičky
zvieratiek, aby bol kompletný – ovečky,
somárika, vola, ťavu a samozrejme, na
streche maštaľky by nemal chýbať anjel.
Betlehem vo vestibule obecného úradu
je novinkou pre samotného umelca, ale
aj pre obec. „Je pre nás česť, že sme
mohli takému šikovnému rezbárovi, ako
je pán Lešš, poskytnúť tento priestor na
takomto dôstojnom mieste, tu v obecnom
úrade, aby mohol vystaviť svoje práce. V
tento sviatočný čas betlehem navodzuje
vianočnú atmosféru aj tu v úrade,“ páčila
sa myšlienka vianočnej výzdoby úradu
prednostovi Ing. Norbetovi Halászovi.
„Veľmi ma poteší, keď sa betlehem bude
páčiť aj občanom, ktorí navštívia Močenok a samozrejme, aj domácim,“ doplnil
rezbár Lešš.
Rezbárčenie Tibora Lešša baví už od
malička, intenzívne sa mu však začal
venovať iba pred niekoľkými rokmi.
Vyrezať dokáže čokoľvek od drobných
detských hračiek až po postavy v životnej alebo nadživotnej veľkosti. „Je to
veľmi pekná myšlienka, myslím, že v
okolitých mestách a dedinách už začínajú túto tradíciu presadzovať a myslím,
že patrí vďaka všetkým, čo sa pričinili o
toto pekné umelecké dielo a realizáciu v
úrade, patrí im veľká vďaka a obdiv,“ páčil sa betlehem Bohuslavovi Lenčéšovi.
„Mne sa to celkom ľúbi, je to aktuálne.
Je to také obdobie tajomné, krásne a takýmto spôsobom zviditeľnené, nič krajšieho nemôže byť,“ pridal sa aj Ing. Jozef
Šuvada. „Máme to prvýkrát tu, u nás v
úrade, a je to výborné. Páči sa mi, že pracovníci kultúrneho strediska sa do toho
pustili a takisto aj pán Lešš veľmi pekné
sochy vyrezal a poskytol obci,“ povedala
nám pracovníčka obce Eleonóra Flammichová. „Myslím si, že je to veľmi krásna
a pekná myšlienka, že aj v priestore
obecného úradu sa nachádza betlehem
a tí, ktorí prichádzajú na úrad, si môžu
uvedomiť hodnotu a zmysel Vianoc aj
cez tento krásny drevený betlehem,“ nešetril chválou na zaujímavú myšlienku
kaplán farnosti dp. Ján Vician. Betlehem
s meter vysokými postavičkami skrášľoval vstupnú časť obecného úradu počas
celého vianočného obdobia.
90. výročie úmrtia Michala Sládečka
Nedávno uplynulo 90 rokov od úmrtia Michala Sládečka, ktorý zomrel na
poranenie spôsobené výstrelom z pušky
miestneho žandára, keď spolu so svojimi
druhmi, poľnohospodárskymi robotníkmi, bránili žandárom odviesť zaisteného p. Jozefa Obucha spolu s p. Vincentom Tóthom a p. Jánom Hladkým do
nitrianskej väznice.
Keďže naša starobylá Cyrilometodská
obec mala hoci len krátkodobo meno
podľa p. Michala Sládečka – „Sládečkovce“, zastavme sa tu a priblížme si
tieto udalosti.
Po skončení 1. svetovej vojny najmä v
r. 1921 – 1922 doľahla na náš kraj veľká
bieda. V obci žilo veľa poľnohospodárskych robotníkov, ktorí mali viacdetné
rodiny a výplaty boli slabé a tak častejšie aj hladovali. Túto nedôstojnú situáciu sa rozhodli riešiť tak, že požiadali
veľkostatkárov, aby im zvýšili mzdu, t.j.,
aby im vyplácali „deviaty diel z úrody“
a nie desiaty, čo páni zamestnávatelia
odmietli. A tak to niekde riešili po svojom a domov si odvážali každý deviaty
diel úrody (Garázda, Szíky, Kráľová) a
odmietli pokračovať v žatve. (29. augusta 1922 na dvore Szíky, 1. augusta v
Garázde (Gorazdov), 5. augusta v Močenku, za čo boli prepustení z práce a na
ich miesto boli povolaní ďalší robotníci,
ktorým miestni občania bránili v práci,
lebo to boli štrajkokazi.
Dňa 5. augusta 1922 sa údajne pred
žandárskou stanicou v Močenku zišlo
okolo 300 občanov, ktorí žiadali prepustenie miestneho kolára Jozefa Obucha na
slobodu a prichádzali ďalší z okolitých
majerov (asi 80). Žandári však zatkli p.
Vincenta Tótha a p. Jána Hladkého pokladajúc ich za organizátorov štrajku a
začali zhromaždenie občanov rozháňať.
Oboch zatknutých spolu s p. Obuchom
eskortovali kočom do nitrianskej väznice.
Keď sa to nespokojní občania dozvedeli, začali koč stíhať, až ho dohonili a
zastavili pri kráľovskom háji a žiadali
žandárov, aby im vydali troch svojich
druhov. A potom sa tá strašná tragédia
stala, vyzvali občanov, aby sa rozišli a
vystrelili najprv do vzduchu a potom do
skupiny vyjednávačov vzdialenej asi 15
m od nich. Zasiahli p. Michala Sládečka
a p. J. Vagundu. Michal Sládeček spadol
a už viac nevstal – zomrel.
Po druhej svetovej vojne, hlavne po
r. 1948, si komunistická strana spolitizovala celú robotnícku agendu, čo nám
však nesmie brániť prijať fakty a pozrieť
sa pravde do očí, a teda spoznávať a poznať, ale i prijať históriu svojej obce.
Dňa 1. 8. 1951 bola naša obec pre-
menovaná na Sládečkovce a na budove
MNV bola umiestnená pamätná tabuľa.
V r. 1972 si obec pripomínala 50. výročie týchto udalostí a Okresné osvetové
stredisko v Nitre vydalo publikáciu „Bojovali za lepšiu budúcnosť“, v ktorej p.
Ľudovít Suchý, správca osvetovej besedy v obci, spracoval spomienky priamych účastníkov štrajku.
Ján Mihálik a Viliam Benčík na
mieste, kde zomrel Michal Sládeček.
Tak aj v r. 1982 si naša obec slávnostne
pripomenula už 60. výročie tragických
udalostí a boli usporiadané rôzne kultúrno-spoločenské a branno-športové
akcie, ako napr. beh obcou, pod názvom
„Memoriál Michala Sládečka“ za účasti
športovcov z celej republiky. Osvetová
beseda Sládečkovce vydala k uvedenej
slávnosti Bulletin a Klub filatelistov 5246 Sládečkovce usporiadal filatelistickú
výstavu, pri ktorej vydal príležitostný
lístok s erbom obce MOČENOK. Zároveň vydal katalóg výstavy so stručnou
históriou obce.
Ešte aj dnes, po deväťdesiatich rokoch,
majú naši spoluobčania rôzne názory na
uvedené udalosti. Ale položme si otázku,
či blahobyt a samopašnosť alebo poctivá,
tvrdá práca boj o chlieb každodenný a
zodpovednosť za seba a svoje rodiny
prinútili našich občanov konať tak, ako
konali? Myslím si, že všetci títo občania si zaslúžia našu pozornosť a úctu,
obzvlášť p. Michal Sládeček, ktorý tu
obetoval svoj život. Menovaný je pochovaný na dolnom cintoríne v Močenku a
myslím si, že jeho hrob by už bolo treba
opraviť.
Je len prirodzené, že po r. 1989 sme
sa vrátili k pôvodnému vzácnemu pomenovaniu našej obce Močenok. Na pamiatku tohto veľkého historického aktu
pred 20 rokmi vydali močenskí filatelisti
príležitostný lístok s erbom obce, v ktorom vyjadrili veľkú radosť nad vrátením
pôvodného názvu obci, ako aj odhodlanie brániť ho do budúcna:
„Močenok si už nikdy zobrať nedáme“.
1113 - *1. 7. 1992
Poznanie histórie by nám malo pomôcť lepšie sa orientovať v živote, vyvarovať sa chýb, mohlo by slúžiť lepšej
komunikácií i chápaniu medzi občanmi,
väčšej úcte k našim predkom a kultúrnejšiemu prežívaniu života tak, aby človek
človeku bol bratom či sestrou.
Slováci, my sme potomkovia najstaršieho národa v Európe a máme veľké poslanie, buďme teda na to patrične hrdí a
konajme rozvážne a zodpovedne. Zdvihnime vyššie latku pravej kultúrnosti a
buďme tak vzorom aj iným národom.
Pramene:
Rajniak, H.: Bojovali za lepšiu
budúcnosť 1922 – 1972, Okresné osvetové stredisko v Nitre, júl 1972,
Autor nezmány: Tridsať rokov JRD
Pokrok Sládečkovce, Nositeľ Radu
práce, 1979,
Jasan, R.: Memoriál Michala Sládečka,
Bulletin, Osvetová beseda Sládečkovce
1982,
Klub filatelistov 52-46 Močenok:
Miestna výstava poštových známok Sládečkovce ´82.
Jozef Kútny
Zápis do 1.ročníka Základnej školy v Močenku
v školskom roku 2013/2014
Riaditeľstvo Základnej školy v Močenku oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy v Močenku sa uskutoční v 1.budove školy na poschodí v dňoch:
Deň
Pondelok
Utorok
Štvrtok
Dátum
4. február 2013
5. február 2013
7. február 2013
Čas
14.00 - 16.00
14.00 - 16.30
14.00 - 16.00
Rodičia prídu na zápis aj s budúcim prvákom a prinesú si rodný list dieťaťa,
občiansky preukaz a uhradia zápisný poplatok 17 €.
V Močenku 9. januára 2013
Mgr.Gabriela Lovásová, riad.školy
13
JUDr. Lýdia Vylimcová
advokátka
Sídlo advokátskej kancelárie: Švábská 1431/18, 951 31 Močenok
Kontakt:
tel: 037/6552833, mobil: 0903 729 822
email: [email protected], [email protected]
www: http://www.judrvylimcova.sk
Ponúka právnu pomoc v nasledovných
oblastiach:
Zastupovanie v súdnych a mimosúdnych konaniach
V oblasti obchodného práva
• založenie, zmena, zrušenie a likvidácia obchodných
spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná
spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť)
• poradenstvo o založení, zmene, zrušení a likvidácií obchodných spoločností
• vyhotovovanie obchodných zmlúv (kúpna zmluva,
zmluva o predaji podniku, zmluva o uložení veci,
zmluva o skladovaní, zmluva o dielo, mandátna zmluva,
zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o prevádzke dopravného prostriedku, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom
spoločenstve, nepomenované zmluvy)
• posudzovanie návrhov obchodných zmlúv vyhotovených v zmysle Obchodného zákonníka
• zabezpečenie záväzkov (napr. záložným právom, uznaním záväzku a ďalšie)
• návrh na konkurz a reštrukturalizáciu, resp. konanie v
konkurzných veciach podľa zák.č.7/2005 Z.z.
V oblasti pracovného práva
• vznik, zmena a zánik pracovného pomeru, včítane posúdenia prípadnej neplatnosti skončenia pracovného
pomeru
• nároky vyplývajúceho z pracovného pomeru
• otázky týkajúce sa mzdy a náhrady mzdy
• otázky náhrady škody - zodpovednosti za škodu
• dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
• uplatňovanie práv zamestnancov a zamestnávateľov
súdne aj mimosúdne.
V oblasti občianského práva
• vlastnícke právo, spoluvlastníctvo
• usporiadanie práv k pozemkom
• vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
• zodpovednosť za škodu
• nároky z bezdôvodného obohatenia
• dedičské právo
• vyhotovovanie občiansko-právnych zmlúv (kúpna a
zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo,
zmluva o pôžičke, resp. výpožičke, zmluva o nájme
bytu, resp.nebytových priestorov, zmluva o podnájme,
zmluva o záložnom práve, dohody o zriadení vecného
bremena a ďalšie zmluvy včítane nepomenovaných
zmlúv).
V oblasti rodinného práva
• vznik manželstva, vzťahy medzi manželmi, zánik man14
želstva rozvodom
• vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
• práva a povinnosti rodičov a detí
• spory o určenie otcovstva
• otázky osvojenia dieťaťa
• vyživovacia povinnosť.
V oblasti správneho a priestupkového práva
spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie v konaniach pred
• katastrálnym úradom vo veci zápisov do KN
• stavebným úradom (oznamovacia povinnosť, povoľovacie konania, konanie o vyvlastnení)
• živnostenským orgánom (o vydanie živnostenského
oprávnenia, koncesie, výpisov)
• priestupkovým orgánom
• matrikou
• odborom pôdohospodárstva a lesného hospodárstva a
ďaľšími orgánmi
• v konaniach o priestupkoch.
V oblasti vyhotovovania zmlúv
• vypracovanie zmlúv v zmysle príslušných ustanovení
Ochodného zákonníka,Občianskeho zákonníka Zákonníka práce a podľa ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj nepomenovaných zmlúv podľa
požiadaviek klienta , v súlade s platným právom Slovenskej republiky a EÚ .
V oblasti vymáhania pohľadávok
vymáhanie pohľadávok vzniknutých
• z občiansko-právnych vzťahov
• z obchodných záväzkov
• vymáhanie pohľadávok súdnou a mimosúdnou cestou,
formami povolenými platným právom Slovenskej republiky a EÚ
• zastupovanie v exekučnom konaní .
Vypracovanie návrhov na začatie súdneho konania a
ďalších podaní v konaniach pred súdmi,orgánmi štátnej
správy a miestnej samosprávy
• návrh na zápis, zmenu alebo vklad listiny do katastra
nehnuteľností
• návrh na zápis, zmenu alebo výmaz obchodnej spoločnosti v obchodnom a živnostenskom registri
• návrh na vydanie platobného rozkazu
• žaloby v občiansko-právnom súdnom konaní
• žaloby v obchodno-právnom súdnom konaní
• návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
• návrh na začatie exekučného konania
• oznámenie o spáchaní priestupku
• ďaľšie podania podľa požiadaviek klienta .
Smútočné
oznamy
Dňa 5. februára 2013
si pripomenieme
1. smutné výročie,
čo nás navždy opustila
naša drahá mama
a babka Štefánia Flammichová.
„Už niet domova, už niet kam ísť,
len pri Tvojom hrobe sa pomodliť.“
Venujte jej tichú spomienku.
S láskou na ňu spomínajú
syn Michal, dcéry Darina a Helena
s rodinami
„Dňa 9. februára 2011
v močenskom chotári
mrazivý februárový
vietor fúkal a Teba,
syn náš drahý,
sťa ranené vtáča
odniesol v diaľavu,
odkiaľ niet návratu.
Smutný je les i polia, kadiaľ
si s pýchou chodieval, zvieratá
a príroda, ktoré si miloval.
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
klesli ruky, ktoré detičky pohládzali.
Keď zomrel ocko náš,
slniečko zašlo,
v srdiečkach sa nám uhniezdil
smútok a žiaľ.
Na celom svete, ach, ocko náš,
sotva sa niekto nájde, kto by nás
ako Ty, ocko náš, vedel mať rád.“
Dňa 9. februára 2013 uplynú
smutné dva roky, čo nás navždy
opustil náš drahý syn, ocko a brat
Norbert Lenčéš.
S úctou a láskou spomínajú
detičky Šimonko a Emka, rodičia,
sestra Tánička, brat Janko
s rodinami a ostatná rodina
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa prišli dňa
17. decembra 2012
rozlúčiť s naším
manželom, otcom,
dedkom a pradedkom
Jánom Podhradským.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
„Na hrobe kytica,
kahanček svieti,
spomienka na Teba
vždy priletí.“
Dňa 13. januára 2013
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko Jozef Hipp.
S láskou spomína manželka,
dve dcéry s manželmi, dvaja
synovia s manželkami, vnúčatá
a celá rodina
„Odišiel si, v srdci
veľkú bolesť zanechal,
tak rýchlo bez rozlúčky,
to nik nečakal.
Čas plynie ako tichej
rieky prúd, kto ťa mal
rád, nevie zabudnúť!
Dňa 3. januára 2013 uplynuli
2 roky, čo nás opustil náš milujúci
manžel, otec, dedko Jozef Lenčéš.
S úctou a láskou spomínajú
manželka a traja synovia
s rodinami
„Utíchlo srdce, utíchol hlas.
Milovali ste život, všetkých nás.“
Dňa 6. januára 2013 uplynulo
20 rokov, čo nás navždy opustila
naša mama Terézia Fusková
a 15. januára 2013 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustila
mama Mária Jancová.
S láskou a úctou
spomína celá rodina
Spoločenská
kronika
Privítali sme:
Simona Székelyová
Marko Šimko
Matúš Sarvaš
Lenka Švajlenová
Povedali si áno:
Ján Lenický a Alica Hnilická 8. 12. 2012
Opustili nás:
Jozef Adamuška, 83-ročný
Ján Podhradský, 72-ročný
Helena Tóthová, 65-ročná
Vojtech Vereš, 74-ročný
Zuzana Macháliková, 49-ročná
Júlia Vyskočová, 89-ročná
INZERCIA
Požičiam kostýmy na karneval. Pre deti
aj dospelých. Tel. č.: 0948 440 239.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
dňa 28. decembra 2012 naposledy
rozlúčiť s mojím manželom, otcom,
dedkom a pradedkom
Vojtechom Verešom a odprevadili
ho na poslednej ceste.
Ďakujeme za úprimné prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Dňa 10. februára 2013
si pripomenieme smutné
3. výročie, čo nás navždy opustil
náš otec, dedko a manžel
Milan Janca.
S úctou a láskou
spomína smútiaca rodina
poďakovanie
Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať nášmu kostolníkovi p. Františkovi Kolenčíkovi za jeho 20 ročnú obetavú prácu v našej farnosti. Do ďalších
rokov Vám prajeme veľa duchovných a telesných síl a od nebeského Otca Vám
vyprosujeme veľa Božích milostí, hojnosť Ducha Svätého a ochranu Matky Božej. Močenskí veriaci
15
Predvianočná poľovačka
v Poľovníckom spolku Močenský háj
Po celoročnej starostlivosti o zver a
revír členov poľovníckych združení nastal v zimnom období obrazne povedané
čas zberu úrody – to znamená čas poľovačiek. Poľovnícky spolok Močenský
háj usporiadal pre svojich členov a hostí
v nedeľu 16. decembra predvianočnú
poľovačku. Desiatky poľovníkov sa v
nedeľu ráno vydali do revíra poľovníckeho spolku na spoločnú poľovačku na
zajace a bažanty. Počasie nebolo ideálne,
ale nepršalo a v lese sa ešte držal sneh.
„Vyjasnilo sa, nepršalo, mali sme krásne
počasie, bolo veľmi pekne. Počas poľovačky boli strelci maximálne disciplinovaní, veľmi dobre sa poľovalo, pohoda.
Výrad bol pekný, odlovil sa prakticky
naplánovaný počet zajacov,“ netajil
spokojnosť s priebehom podujatia hos-
podár Poľovníckeho spolku Močenský
háj Ivan Tóth. „Hospodár riadil poľovačku, rozdeľoval strelcov, kde sa prví
dvaja strelci, ktorí idú z jedného kola
do druhého kola, majú stretnúť. Ostatní
členovia idú za prvým strelcom, ktorý
to vedie a riadi, musí tam byť dodržaná
vzdialenosť, ktorú zabezpečoval pán
Tóth. Pri dobre zvládnutých organizačných veciach je parádna poľovačka, keď
každý dodržiava disciplínu a bezpečnosť
pri streľbách,“ povedal na margo poľovačky hosť Štefan Brestič. Pozvanie na
predvianočnú poľovačku v Močenku si
nenechalo ujsť 44 strelcov a 16 honcov,
ktorí spoločne lovili zver v revíri spolku.
„Samozrejme, tej zveri nie je toľko, ako
bývalo po iné roky, ale dávno sa nám
v lese nepodarilo streliť 30 zajačikov.
Nezisková organizácia ADVENTUS,
korešpondenčná adresa:
Dekana Sčasného 1826/1, 951 31 Močenok (objekt bývalej fary),
poskytujúca sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na nasledovné pracovné pozície:
- zdravotná sestra - opatrovateľ/opatrovateľka - sekretárka - administratívna pracovníčka -
Kritériá účasti vo výberovom konaní: • minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného zamerania; • prax v odbore minimálne 5 rokov (zdravotná sestra); • prax
v riadení kolektívu (zdravotná sestra); • certifikát o absolvovaní opatrovateľského
kurtu (opatrovateľky); • zdravotný preukaz (zdravotná sestra a opatrovateľky);
• práca s PC: MS Word, MS Excel, Outlook Expres, internet (zdravotná sestra a
sekretárka); • schopnosť pracovať aj cez víkendy; • vodičský preukaz skupiny B
výhodou; • znalosť cudzieho jazyka výhodou
Prihláška do výberového konania musí obsahovať: • životopis s telefonickým,
príp. emailovým kontaktom na uchádzača; • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace); • overená fotokópia dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní; • overená fotokópia certifikátu o absolvovaní opatrovateľského kurzu (opatrovateľky); • potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti
(nie staršie ako 1 mesiac); • overená fotokópia zdravotného preukazu (zdravotná
sestra a opatrovateľky)
Požiadavky kladené na uchádzača: • odolnosť voči stresu, trpezlivosť v práci
so starými a nevládnymi; • morálna a občianska bezúhonnosť, sociálne cítenie;
• komunikatívnosť, empatia, flexibilnosť, kreativita; • zodpovednosť, samostatnosť, svedomitosť, organizačné schopnosti
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke na adresu:
Dekana Sčasného 1826/1, 951 31 Močenok (výlučne iba poštou) do 28. februára
2013.
Blahoželanie
Dňa 9. januára 2013 sa dožil významného životného jubilea pán Ján Sklenár,
hráč stolnotenisového oddielu TJ Močenok.
Veľa zdravia, šťastia a životného elánu prajú hráči stolnotenisového oddielu
TJ Močenok.
16
Dokonca sme tam strelili na spoločnej
poľovačke jedného diviaka, čo bol veľký
úspech,“ komentoval poľovačku člen PS
Močenský háj Vincent Lenčéš.
Počas celého dňa poľovníci ulovili
okrem spomínaného diviaka a 30 zajacov aj líšku a 170 bažantov nakúpených
z bažantnice. Neplánovane dokonca
aj jednu srnku, ktorá sa po vyplašení
poľovníkmi zranila a uhynula. Hospodár
spolku naplánoval počas tejto zimy ešte
jednu spoločnú poľovačku – tento raz
na diviaky, ktoré sú v revíri mimoriadne
premnožené. „Poľovníci chodia loviť diviaky, ale nemajú šťastie, lebo ten diviak
je ozaj profesor, ten háj nie je veľký, diviaky sú naučené na ľudí, chodia po tom
lese, takže ony nemajú s tým problém a
zostávajú tu. Pritom robia veľké škody
na poľnohospodárskych plodinách, zoberú všetku drobnú zver, bažanty, zajace,“ premýšľal, ako riešiť problém s
diviakmi hospodár združenia Ivan Tóth.
Predvianočný čas tak aj poľovníci využili na priateľské stretnutie spojené s
poľovačkou v chotári našej obce.
„Poďakovanie“
zlodejovi
Pred najkrajšími sviatkami v roku
– pred Vianocami, mi zlodej ukradol 2
krásne stromčeky. Ukradnutými stromčekmi si určite zlodeji vyzdobili svoje
príbytky a asi aj prežívali pokojné a radostné sviatky. Mne tento čin pokazil
celé sviatky. Dlhé roky som sa o stromčeky staral, udržiaval okolo nich poriadok a tešil sa z nich. Pred dušičkami mi
tiež opílili vetvičky a zničili 3 stromčeky.
Tie stromčeky neboli radosť iba pre mňa,
ale aj pre ostatných a hlavne pre zdravé
životné prostredie. Jedno šťastie zlodej
mal, že som ho neprichytil pri čine! Odteraz budem ešte viac sledovať okolie
svojho domu.
Poškodený občan z Močenku
Poďakovanie
Stolnotenisový oddiel v Močenku
ďakuje podnikateľovi p. Gabrielovi
Lenčéšovi z Chalúp za sponzorský
dar.
Súčasne k 50-tim narodeninám,
ktoré oslávil 16. januára 2013, veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti želá
Stolno-tenisový oddiel
a osobitne spolužiak Ján Sklenár
Turnaj na konci sveta
Krátko pred skončením kalendárneho
roka sa v piatok 28. decembra 2012
uskutočnil v priestoroch Baru Imro zaujímavý turnaj v stolnom futbale s úsmevným prívlastkom – Turnaj po konci
sveta. Podujatia, ktoré už po 14. raz zorganizoval Matúš Pec, sa zúčastnilo 16
súťažných dvojíc.
„Myšlienka zorganizovať tento turnaj prišla vtedy, keď som zistil, že veľa
mojich kamarátov sa venuje tomuto
športu. Chcem sa poďakovať hlavne
majiteľovi Imro baru za to, že nám poskytol priestory a samozrejme, všetkým
tým ľuďom, ktorí prišli sem a zúčastnili sa tohto turnaja,“ tešil sa zo záujmu
o turnaj Matúš Pec. Výborná sviatočná
nálada vianočného obdobia sa preniesla
aj do súťaže a každý sa vynikajúco bavil. „Chlapci a dievčatá si sem prišli
hlavne dobre zahrať, aj sa porozprávať,
takže je tu veľmi dobrá atmosféra. Ja
som prišiel s manželkou dobre si zahrať,
zabaviť sa a dúfam, že turnaj prebehne
Vianočný stolnotenisový turnaj registrovaných hráčov sa v močenskej stolnotenisovej herni uskutočnil 21. decembra
2012. 15. ročníka stolnotenisového turnaja registrovaných hráčov sa zúčastnilo
13 hráčov. Podujatie otvoril predseda
stolnotenisového oddielu TJ Močenok
Karol Malík. Zúčastnení hráči boli rozdelení do troch skupín, z ktorých postupovali do ďalších bojov prví dvaja. V A
skupine si najlepšie počínal obhajca prvenstva Marián Malík, ktorý vo svojich
troch zápasoch v základnej časti stratil
iba jeden set a s tromi bodmi postúpil z
prvého miesta. Druhým postupujúcim sa
stal s dvomi bodmi Peter Špik.
V B skupine mal hrať prím Čiernik, no
do popredia sa postupne dostávajú mladí
hráči, ako sú Lenčéš a Martin Malík. Základnú skupinu vyhral posledný menovaný, ktorý vyhral všetky svoje zápasy.
Z druhého miesta postupoval ďalej s
dvomi bodmi Čiernik.
Zrejme najviac vyrovnaná bola skupina C. Víťazom sa stal s plným počtom
bodov Imrich Bleho. Šancu na postup
z druhého miesta si do posledného zápasu udržali iba Karol Malík s Dičérom.
O druhom postupujúcom pri rovnakom
počte bodov a rovnakom skóre nakoniec
rozhodol výsledok vzájomného zápasu
– postúpil Dičér.
Finalistov určil semifinálový pavúk.
Účasť v posledných zápasoch si zabezpečili Marián Malík, Juraj Dičér a Peter
Špik. Z finálovej trojice si v záverečných
zápasoch najlepšie počínal už niekoľkonásobný víťaz Marian Malík a po dvoch
výsledkoch 3:0 obhájil prvenstvo i tento
rok. Pred vyhlásením výsledkov v kategórii jednotlivcov starosta obce Ing.
Marián Borza poďakoval a odovzdal
ocenenie za prínos k rozvoju športu v
obci predsedovi stolnotenisového oddielu Karolovi Malíkovi. „Veľmi si to vážim, ale nedalo by sa to bez spolupráce
dobrého kolektívu a hráčov, ktorí mi pomáhajú túto činnosť realizovať. Verím,
že to bude pokračovať aj ďalej,” netajil
dojatie Karol Malík.
V kategórii jednotlivcov sa v tomto
ročníku turnaja na treťom mieste umiestnil Peter Špik:„Trochu so šťastím som
sa dostal do finále, kde už som neuhral
skoro nič, ale tesne mi ušlo tretie miesto.
Celkovo som spokojný.” Druhé miesto
turnaja registrovaných hráčov patrilo
Jurajovi Dičérovi: „Konečne som po
niekoľkých rokoch postúpil do finále.
Potreboval som na to aj šťastie, veľmi
som spokojný.” Víťazom 15. ročníka
Vianočného stolnotenisového turnaja sa
stal Marián Malík. „Chcel by som poďakovať za to, že každý rok sa uskutočňuje
tento turnaj. Som rád, že som obhájil prvenstvo, pretože obhajoba je vždy ťažká.
Teší ma aj to, že aj mladí hráči sa začínajú presadzovať, zlepšujú sa a idú výkonnostne hore,” tešil sa z víťazstva aj
zaujímavých zápasov Marián Malík.
Štvorhier sa zúčastnili 4 dvojice. V
zápasoch dominovala dvojica Karol a
Marián Malíkovci, ktorá nenašla premožiteľa. Ich zápasy boli vyrovnanejšie
ako v uplynulých ročníkoch, no víťazi sa
nemenili. O víťazoch sa rozhodlo v poslednom stretnutí medzi Malíkovcami a
Dičérom s Lenickým. V zápase mali navrch prví menovaní.
Ceny, rovnako ako pri vyhodnocovaní
jednotlivcov, odovzdal starosta obce a
predseda stolnotenisového oddielu. Na
bez nejakých problémov,“ povedal nám
jeden z účastníkov turnaja Miloš Bleho.
„Čo sa mňa týka, tak je to hra, ktorá ma
dosť dostala a keď sa to spojí s týmito
úžasnými ľuďmi, ktorí sem dnes prišli,
tak je to super zážitok,“ pochvaľoval si
Marek Macura, takisto účastník turnaja.
Súťažiaci boli počas turnaja rozdelení
do niekoľkých skupín a najlepší z nich
sa napokon stretli v bo-joch o najvyššie
priečky. Po často vyrovnaných zápasoch
si cenu za 3. miesto odniesla dvojica
Simona Jarošová a Marek Macura, Matúš Pec a Richard Sýkora si vybojovali
striebornú priečku a palmu víťazstva si v
tomto turnaji vybojovala dvojica Tomáš
Prvák a Gabriel Hambalko.
Pätnásty ročník stolnotenisového turnaja
registrovaných hráčov
štvrtom mieste sa umiestnili Lenčéš s
Martinom Malíkom, tretie miesto obsadili Špik s Blehom, na striebornú priečku
sa dostali Dičér s Lenickým a víťazstvo
z minulého ročníka obhájili Karol a Ma-
rián Malíkovci. Turnaj registrovaných
hráčov v závere vyhodnotil a hráčom sa
za účasť poďakoval starosta obce. „Som
rád, že toto podujatie sa organizuje, pretože aj cez tieto aktivity má skupina ľudí
priestor sa stretnúť a zahrať si. Chcem
poďakovať organizátorom a zablahoželať víťazom. Verím, že aj toto podujatie
bude pokračovať, napredovať a nájde
odozvu u mladých ľudí, ktorí si nájdu
cestu k tomuto krásnemu a ušľachtilému
športu,” dúfa fanúšik stolného tenisu Ing.
Marián Borza.
Športová pozvánka
FK Močenok Vás pozýva na
futbalové turnaje prípraviek, ktoré sa
uskutočnia v športovej hale Močenok
v dňoch:
9. februára 2013 – Turnaj prípraviek
U10
24. februára 2013 – Turnaj
prípraviek U9 pod názvom E-S
KREDIT CUP.
17
Vianočný turnaj o pohár starostu vo futbale
V sobotu 22. decembra
2012 sa v močenskej športovej hale uskutočnil Vianočný turnaj o pohár starostu
obce vo futbale. Podujatia sa
zúčastnilo 10 tímov, ktoré
medzi sebou v dvoch skupinách hrali o postup do ďalšej
fázy turnaja. Do semifinále
postupovali prvé dve mužstvá z každej skupiny. Hrací
čas jednotlivých zápasov turnaja bol 1x17 minút s počtom
hráčov na hracej ploche 4+1.
Vianočný turnaj o pohár starostu aj v tomto roku prilákal
do močenskej športovej haly
množstvo divákov.
V A skupine si o postup zahral Real Madrid, Barcelona,
Cuci team, Cipo Team a FC
Imro. Najlepšie si v základnej
skupine počínali hráči Barcelony, ktorí vyhrali všetky štyri
zápasy. O druhom postupujúcom sa rozhodlo až v samom
závere – ako druhý postúpili
hráči Realu Madrid.
Víťazom B skupiny sa
stali hráči Benkovej, pred ADemo, Chemikmi, FC Ivar a
FC Santa.
Prvé semifinále zaobstarali
futbalisti Benkovej a Realu
Madrid. V zápase dominovali
jednoznačne hráči Benkovej
v červenom, ktorí vyhrali
presvedčivo 4:0. Druhé semifinále už nebolo také jednoznačné. Viac mali loptu v
moci hráči Barcelony, no aj
A-Demo predviedlo dobrý
výkon. Po výsledku 3:1 sa z
postupu do finále tešila Barcelona.
Hráčom A-Demo a Realu
Madrid tak zostal iba zápas o
3. miesto. V ňom sa A-Demo
rýchlo ujalo vedenia 3:0. Real
dokázal stretnutie zdramatizovať a znížil z jeho pohľadu na
2:3. A-Demo však vyrovnanie nepripustilo, pridalo ešte
dva presné zásahy a porazilo
Real Madrid 5:2.
Finálové stretnutie bolo
vyrovnané. Viac útočili hráči
Barcelony, ktorí sa ujali vedenia. V ďalšom priebehu
spálila Barcelona množstvo
šancí. Benková vývoj zápasu
otočila a po dvoch presných
zásahoch sa dostala do vedenia. Niekoľko sekúnd pred
koncom sa ale Barcelone podarilo vyrovnať. O víťazovi
tak rozhodli strely zo značky
pokutového kopu. Benková
zaváhala hneď v prvej sérii,
hráči Barcelony boli stopercentní a vyhrali 3:1.
Turnaj vyhodnotil hlavný
organizátor, zástupca starostu
obce Juraj Lenický: „Pravidlá, ktoré sme stanovili na
tohtoročný turnaj, sa mimoriadne osvedčili. Mohli hrať
aj hráči, ktorí majú menej
ako osemnásť rokov. Videli
sme krásne zápasy. Ďakujem
všetkým, ktorí tu vynikajúco
fandili, bola tu super atmosféra. Ďakujem aj tým, ktorí
mi pomáhali, predovšetkým
Matúšovi Pecovi, Milošovi
Blehovi, Danielovi Čiernikovi a každému, kto v tomto
ročníku priložil ruku
k dielu, aby mohlo aj
takto pred Vianocami
vzniknúť jedno pekné
podujatie.“ Ceny zúčastneným odovzdal
starosta obce Ing. Marián Borza a poslanci
obecného
zastupiteľstva Ing. Angelika Kútna,
Jozef Benčík a Mgr. Daniel
Čiernik. V individuálnych
oceneniach si cenu pre najlepšieho brankára odniesol
Matúš Vencel z tímu Real
Madrid. Najlepším strelcom sa stal Karol Karlík z
A-Demo. Vo vyhodnocovaní
turnaja sa na treťom mieste
umiestnili hráči A-Demo.
„Určite je to zásluha všetkých
chlapcov. Dnes ráno sme sa
videli prvýkrát, ale sme spokojní so zápasmi, ktoré sme
odohrali a aj s celkovým
umiestnením,“ konštatoval
Karol Karlík z mužstva A-
Demo. Druhé miesto obsadili
futbalisti Benkovej. „Za tento
krásny pohár by som chcel
poďakovať chlapcom, ktorí
ho vyhrali. Hrali veľmi dobre
ako mužstvo a patrí im veľká
vďaka,“ tešil sa z úspechu v
tomto turnaji momentálne
nehrajúci kapitán mužstva
Ľuboš Rimovský. Víťazom
vianočného turnaj o pohár
starostu obce sa stali hráči
Barcelony. „Celkovo hodnotím turnaj veľmi pozitívne.
Kvalita všetkých mužstiev
bola veľmi vysoká. Finále podujatia bol jeden z najlepších
zápasov v mojom živote, čo sa
týka halového futbalu. Ja som
s turnajom veľmi spokojný
a obzvlášť, že sme získali
prvé miesto,“ netajil radosť z
víťazstva kapitán Barcelony
Miloš Bleho. S podujatím a
výkonmi hráčov vyjadril spokojnosť aj starosta obce Ing.
Marián Borza: „Tohtoročná
vysoká účasť mužstiev svedčí
o tom, že o futbal, respektíve o jeho halovú verziu, je
v našej obci veľký záujem.
Som rád, že tejto aktivity sa
chytila úzka skupina ľudí pod
vedením pána zástupcu Juraja
Lenického, ktorá pripravila
toto krásne podujatie. My z
pozície vedenia obce budeme
tieto aktivity vždy s radosťou
podporovať. Gratulujem víťazom a najväčšiu radosť mám
z víťazstva športu. “
Tretí ročník vianočného biliardového turnaja
Tesne pred Vianocami sa v
Pohostinstve Benko uskutočnil 3. ročník Vianočného biliardového turnaja. Podobné
akcie, ktoré stmeľujú priateľstvá a znamenajú dobrú zábavu pre desiatky účastníkov
v tomto podniku realizujú
často. „Zvykneme robiť také
akcie – guláš varíme, huspeninu sme minule, takže som
rada, keď sa to tu u nás trošička tak rozvíri,“ pochvaľovala si aktivity mladých
prevádzkarka pohostinstva
Denisa Rimovská. Na biliardovom turnaji sa stretli mladí
ľudia, hlavne športovci, ktorí
sa venujú aj iným druhom
18
športov z Močenku a okolia. Podujatie, do ktorého sa
prihlásilo 16 hráčov, otvoril
zástupca starostu obce Juraj
Lenický. „Som tu už po tretíkrát a vždy tu bola dobrá
atmosféra, tak som prišiel
zas a verím tomu, že sa dobre
umiestnim a že bude zábava,
s kamarátmi posedíme,“ povedal nám jeden zo súťažiacich Adam Víglacký. „Všetko
je v poriadku, zabavíme sa
starší, mladší,“ pochvaľoval
si Ľudovít Tóth. „Úroveň
tohto turnaja je veľmi dobrá,
poznám chalanov, ktorí hrajú
veľmi dobre, niektorí slabšie,
ale je to fajn,“ tešil sa z dob-
rej akcie Slavomír Péli. Autorom myšlienky organizovania
pravidelných
biliardových
turnajov v kruhu priateľov je
Miloš Bleho, ktorý má s organizáciou rôznych športových
a zábavných podujatí bohaté
skúsenosti. „Organizujem to
nielen kvôli tomu, aby sme
hrali biliard, ale aby sme sa aj
ako kamaráti stretli, porozprávali sa, ide hlavne o tú dobrú
atmosféru,“ prezradil Miloš
Bleho. Hráči boli vyžrebovaní
do pavúka – kto prehral vypadol, až sa rozhodovalo o troch
najlepších. Po dueli Tomáša
Hippa a Vladimíra Lenčéša
skončil na 3. mieste Tomáš
Hipp. Vo finále sa stretli
Adam Víglacký, obhajca titulu z uplynulého roka a Slavomír Péli. Víglacký prehral,
čo znamená, že sa umiestnil
na druhom mieste a celkovým
víťazom tohtoročného turnaja
sa stal Slavomír Péli.
Download

na stiahnutie ( pdf - 1428KB )