VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
... aby sa život detí menil k lepšiemu
A5+5mm_hodina_detom.indd 1
16.4.12 15:01
STRATEGICKÍ FINANČNÍ PARTNERI NDS 2011
OBSAH
príhovor
1 Príhovor správkyne nadácie
Prihovor správkyne nadácie
3 Ľudia v NDS
„To, ako dieťa prežije svoje detstvo,
sa na ňom, na jeho okolí, či celej
spoločnosti podpíše natrvalo. Robíme ho preto čo najlepšie všetkým
deťom na Slovensku.
5 NADAČNÉ FONDY
pri Nadácii pre deti Slovenska
7 I. PROJEKTY A GRANTY
15 II. VZDELÁVANIE
23 III. FILANTROPIA
34 Hospodárenie nadácie
40 Anglická časť
48 Správa audítora
50 Poďakovanie
Napĺňanie nášho poslania vyžaduje
neustále zlepšovanie sa. Aj v roku
2011 sme posilnili najvýznamnejšie
postavenie Nadácie pre deti Slovenska v problematike detí a mladých
na Slovensku. Viac sme hovorili
o potrebách detí a mladých, pomáhali sme dospelým porozumieť im,
inak s nimi komunikovať. Rozbehli
sme aktivity, ktoré pod naším vedením zintenzívnia spoluprácu podobne zameraných mimovládnych
organizácii. Pomohli sme biznisu zamerať svoju filantropiu na aktuálne
potreby detí a mladých. Zintenzívnili
sme spoluprácu s verejnou správu.
Spájali sme všetkých, vrátane jednotlivcov – dobrovoľníkov, ktorým
záleží na lepšom živote detí. Oslovili
sme nových partnerov a hľadali nové
zdroje financovania našich zámerov
i možnosti na šetrenie. Vstúpili sme
do zahraničnej spolupráce, aby sme
medzinárodné know-how zúžitkovali
v prospech slovenských detí.
Naša práca nás baví a napĺňa, avšak
bez vás, našich partnerov a priaznivcov by nedosiahla méty, ktoré pred
sebou má.“
Ďakujem vám za vašu dôveru a pomoc.
1
Správna rada
Dozorná rada
Pavol Kárász, Economic Consulting
Ľubomír Slocík, Next Level Consulting
Ján Užík, Interaudit International
Alena Heribanová, moderátorka
Matej Ribanský, Predseda správnej rady a riaditeľ Centra reklamy
TV Markíza
„Detstvo formuje človeka na celý život, preto pomáhame v tom, aby ho
čo najviac detí na Slovensku malo
inšpiratívne a šťastné.“
Peter Guráň, člen Výboru OSN pre
práva dieťaťa
„Som členom Nadácie, lebo sa tejto
oblasti venujem cely život. Myslím si,
že deti patria medzi tú najzraniteľnejšiu časť obyvateľov, ale zároveň sa
samé nemôžu a nevedia účinné brániť, tak im niekto musí pomáhať.“
2
„Členkou SR NDS som viac ako 10
rokov, ale členkou veľkej rodiny, ktorá pomáha deťom, chcem zostať
do konca života. V NDS máme jedinečnú šancu pomáhať s čistým štítom
tým, ktorí to najviac potrebujú, rozdávať lásku aj materiálnu podporu, a zároveň tešiť sa zo spoločnej radosti.“
Tomáš Kamenec, právnik, DEDÁK
& Partners, s.r.o.
„Akýkoľvek rozvoj našej spoločnosti smerom k otvorenosti, tolerancii,
oddanosti a hodnotám predpokladá, aby sme umožnili deťom stať sa
vzdelanými a sebavedomými dospelými. Bez šťastného a naplneného
detstva táto misia zlyhá. Preto verím,
že nadácia má v tomto svoje nezastupiteľné miesto.“
Ľudia v NDS
Dana Rušinová, správkyňa nadácie, [email protected] (od marca 2011)
Lucia Štasselová, správkyňa
nadácie (do februára 2011),
manažérka pre stratégiu (od marca
2001), [email protected]
Oľga Hátasová, office manažérka,
[email protected]
Ľudovít Čábi, ekonóm,
[email protected]
Ján Fukas, účtovník,
[email protected]
Peter Bernáth, web správca,
[email protected]
Dagmar Brisudová,
PR konzultantka, [email protected]
Soňa Suchalová, manažérka
pre produkciu (od decembra 2011
na MD)
Žofia Teplická, manažérka zbierok
Hodina deťom (od decembra 2011
na MD)
Projekty a granty
Filantropia
Karin Vaňatková, programová
manažérka, [email protected]
Daniel Podhradský, projektový
manažér, [email protected]
Alžbeta Padyšáková, programová
manažérka, [email protected]
Lenka Marešová, projektová
manažérka, [email protected]
Vzdelávanie
Tatiana Piovarčiová, programová
manažérka, [email protected]
Erika Galanská, projektová
manažérka, [email protected]
Aneta Chlebničanová, projektová
manažérka, [email protected]
Alena Matúšková, projektová
manažérka, [email protected]
Andrea Geregová, koordinátorka
projektov, [email protected]
Juraj Šikra, projektový manažér,
[email protected]
3
Sme členmi
Americká obchodná
komora na Slovensku
Vzájomne prospešná členská nezisková organizácia združujúca podnikateľské spoločnosti a iné organizácie, ktoré majú spoločný záujem
rozvíjať vzájomné vzťahy slovenských a amerických subjektov.
(www.amcham.sk)
European Children and
Youth Foundations Network
Medzinárodná nezisková organizácia, založená v roku 2004 v Bruseli,
ktorej zakladajúcim členom sa stala
aj naša nadácia. Cieľom európskej
siete partnerov je výmena skúseností s realizáciou podobných programov a budovanie partnerstiev pri
získavaní nových zdrojov.
(www.ecyn.org)
4
Fórum donorov
Združenie grantových a donorských
organizácií, ktoré udeľujú finančné
prostriedky slovenským mimovládnym organizáciám (MVO). Jeho poslaním je zvýšiť efektívnosť udeľovania grantov, napomáhať pri vytváraní
podmienok na zlepšenie finančnej
podpory MVO a prispievať k zvyšovaniu kultúry dávania a filantropie
na Slovensku.
(www.donorsforum.sk)
International Youth
Foundation
Medzinárodná nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku
1990 v Baltimore, USA. Nadácia ako
národný partner sa stala súčasťou
jej siete v roku 1995. IYF vytvorila
partnerskú sieť v 70 krajinách sveta, ktoré spoločne hľadajú riešenia
problémov detí a mladých ľudí v celosvetovom meradle na základe
poznania miestnych potrieb. Spolupracuje s uznávanými odborníkmi
a finančne podporuje národné nadácie so zameraním na deti a mladých
ľudí.
(www.iyfnet.org)
Nadačné fondy v správe Nadácie pre deti Slovenska
Nadačný fond MyšLienka
Detský fond Leaf
Nadačný fond Samsung
Fond vznikol z iniciatívy a za finančnej podpory spoločnosti ANASOFT.
Je otvorený aj pre ďalších partnerov.
Poslaním fondu je podporiť zážitkové vzdelávanie v oblasti technických
a prírodných vied do slovenského
vzdelávacieho systému. V spolupráci s NDS chce spoločnosť ANASOFT
podporiť prirodzený záujem mladých
ľudí o svet okolo nás, priblížiť im netradičným spôsobom prírodné vedy,
ponúknuť motiváciu pre ich ďalší
profesionálny rast v oblasti vedy
a výskumu. V roku 2011 Nadačný
fond Myšlienka podporil projekt First
LEGO League na Slovensku.
Detský fond Leaf je nadačný fond
spoločnosti Leaf, ktorý je zameraný
na pomoc ľuďom žijúcim v levickom
okrese. Fond má ambíciu vtiahnuť
zamestnancov spoločnosti Leaf
do rozvoja jeho programu a prehlbovať v nich dobrovoľníctvo. Fond chce
posilniť komunikáciu so širokou verejnosťou s cieľom prezentovať postoje spoločnosti Leaf k problémom
v levickom okrese.
Nadačný fond Samsung zriadila
spoločnosť Samsung na podporu
a pomoc ľuďom žijúcim v okrese
Galanta a v Trnavskom kraji s ambíciou byť viac ako len zamestnávateľ a sponzor. Samsung chce prostredníctvom fondu budovať lojalitu
svojich zamestnancov, zvyšovať citlivosť na problémy komunity a získavať ďalších partnerov k spolupráci.
V roku 2011 bol z fondu podporený
Grantový program Hodina deťom,
Samsung KAMA – Nielen futbal
a projekt Domov.
5
Finančná pomoc Nadácie pre deti Slovenska v roku 2011 podľa krajov
Prehľad grantov a štipendií udelených NDS do roku 2011
rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
SPOLU
počet grantov a štipendií
10
28
47
48
225
174
135
232
178
147
142
158
143
189
134
138
2 128
udelená podpora v EUR
57 402
111 084
160 431
253 940
514 225
454 631
404 859
535 786
419 061
396 579
408 954
383 239
350 867
578 444
324 871
332 212
5 686 586 €
Poskytnuté granty v roku 2011
Žilinský
18 grantov
48 072,40 €
Trenčiansky
7 grantov
8 754,40 €
Bratislavský
22 grantov
81 159,60 €
Trnavský
6 granty
31 653,23 €
6
Banskobystrický
16 grantov
29 105,14 €
Nitriansky
19 grantov
35 836,42 €
Prešovský
24 grantov
45 703,88 €
Košický
24 grantov
51 027,40 €
Projekty a granty
Podporujeme modernú školu
a komunitu, finančnú a sociálnu
gramotnosť. Pomáhame sociálne slabým, talentovaným a iným
deťom presadiť sa v živote a žiť
plnohodnotne. Cez programy
a granty podporujeme rozvoj
zdravej osobnosti dieťaťa.
Grantový program
Hodina deťom - 12. Ročník
www.hodinadetom.sk
Projektová manažérka:
Karin Vaňatková
Projekt bol podporený sumou:
303 531 €
Suma určená na granty:
258 783,55 €
Poskytnuté granty: 254 787,42 €
(poznámka: 2 organizácie odstúpili
od zmluvy)
Podporené organizácie: 59
Expertná komisa:
Hanková Mária, Kuchárová Barbora, Žovinec Erik, Nedoroščík Peter,
Rummelová Silvia, Drtilová Sveta,
Lapošová Karolína, Horanič Marián,
Mihalovičová Lucia, Belišová Jana,
Morvayová Ivana, Izraelová Jana,
Hipš Juraj, Holúbková Kristína, Jadroňová Martina, Kožuch Branislav,
Michalica Anton, Gregová Jana, Lovašová Dana, Mušinka Alexander,
Paligová Marta, Šalagovičová Darina, Zelená Agnesa
Partner programu:
Z výnosu grantového programu Hodina deťom každoročne podporíme
organizácie, školy, krízové centrá,
voľno časové aktivity, denné stacionáre a iné kvalitné projekt pre deti
a mladých ľudí.
Cieľová skupina:
Deti a mladí ľudia do 26 rokov.
Zdravotne, sociálne, etnicky a inak
znevýhodnené deti.
Nadané deti.
Deti v krízových situáciách.
Dospelí dôležití pre deti.
•
•
•
•
•
7
Grantový program Hodina deťom 2011 – podporené projekty
Východoslovenský región
Názov organizácie
Názov projektu
Člověk v tísni o.p.s. - pobočka Slovensko
Poradenské centrum Iná možnosť
Spišská katolícka charita
Člověk v tísni o.p.s. - pobočka Slovensko
Dorka
Inštitút Krista Veľkňaza
Horúci tím
Našim deťom pri ZŠ Jenisejská Košice
ArtEst - polyestetické vzdelávanie
znevýhodnenej mládeže
RELEVANT, n.o.
Občianske združenie Borzova
Základná škola Košice
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj
Základná škola s materskou školou,
Komenského 2, Spišský Hrhov
Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Poprade
Podtatranská knižnica v Poprade
Regionálna rada mládeže Prešovského kraja
Návrat
Detský klub zdravotne postihnutých detí
a mládeže v Košiciach
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
SPOLU
SOS Povodne 2010
Aby deti mali pocit bezpečia
Dokážem žiť samostatne
Komplexne bez komplexov
Dorkáči do sveta
Deti z domčeka
Rómska dobrovoľnícka škola 3. ročník
O nás s nami
Terapia tancom
8
schválená
suma €
2080,00
2742,40
2990,00
7150,00
4425,00
4582,00
3850,00
3732,00
2606,00
„Spolu dokážeme viac“
Tradičnými remeslami k sebarozvíjaniu
Ruka v ruke s prírodou
Šanca pre inakosť
Bylinková mozaika - krok mladých k zdraviu
2770,13
2163,00
2902,50
3750,00
4682,00
Sme iní, no nie horší
6177,38
Darujme deťom našu pozornosť
Žiacka participácia
O krok bližšie k tebe
Stávame sa samostatnými.
728,00
5857,00
3630,00
5680,00
Niekto ma počúva a venuje sa mi
4386,00
76883,41
Stredoslovenský región
Názov organizácie
Názov projektu
Nadácia Krajina harmónie
Pocity a čo s nimi
Združenie Slatinka
Cykloduch
5553,08
Liptovský šachový zväz
Šachom prekonávame bariéry
3722,50
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Variácie s prírodou - Praktická ekovýchova pre materské školy
3633,64
Návrat
Poradňa - Žutimasko kher
3826,00
Základná škola Kvačany
Mojich sedem divov
4154,00
Náruč - Pomoc deťom v kríze
Posilnenie rodinných zdrojov u detí v kríze
7975,90
MISIA MLADÝCH
Rýchla pomoc pre rodiny v ohrození
4500,00
Občianske združenie Prales
Zem s otvorenou náručou
4108,00
Špeciálna základná škola v Klenovci
Čarovná škôlka
2906,00
Mesto Žilina
Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre
3020,00
DAR-Detvianska Aliancia Rómov
Veď mi na to máme, a preto sa hráme a zároveň vzdelávame.
1450,80
Základná škola s MŠ A. Bernoláka
Možnosti využitia rodinnej terapie v školskom prostredí
4020,00
Občianske združenie Okáčik
„Svet s tebou ma baví“
2392,00
IN Network Slovakia, n.o.
Black and white 2
3895,00
Arca
Me som manuš - Som človek
3650,00
SPOLU
schválená
suma €
5600,00
64406,92
9
Západoslovenský región
Názov organizácie
Názov projektu
Klub Detskej Nádeje
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Základná škola Bátovce 368
Detský fond Slovenskej republiky
Detská farma Humanita
PLAMIENOK n.o.
Bol raz jeden človek
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo
hydrocefalus
Lorien
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar
Centrum Slniečko, n.o.
Občianske združenie Krištáľ
Slovenská humanitná rada
Domka - združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Daliborovo nám.
SPOLU
Kardio projekt 2011 - nádej pre srdce
Filmujeme krok za krokom
10
schválená
suma €
4890,00
3000,00
KOMPAS
MIXáčik nízkoprahové rodinné centrum
Nielen mať
LETNÝ TÁBOR PRE SÚRODENCOV „NIE SI SÁM“ 2011
D.A.N.C.E.
Samostatne na kolesách
5000,00
4629,45
6336,00
5757,28
3674,75
5149,00
Pátrači na ceste za priateľstvom
Pre malých ľudí s veľkými očami
2203,12
4010,00
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
Pre život
Slnko v dlani
Oratórium Daliborko 2011/12 - priestor pre výchovu detí
a mladých z Petržalky
3118,38
1460,00
5000,00
1226,00
117493,22
Grantový program
Raz ročne spoločne
Cieľová skupina:
Deti do 18 rokov so špecifickým
•chronickým
ochorením
Blízki príbuzní, rodičia či súrodenci
•týchto
detí
Manažérka projektu:
Karin Vaňatková
Projekt bol podporený sumou:
4662 €
Poskytnutý grant: 3 500 €
Podporené organizácie: 1
Partner programu :
Program je určený na pomoc dlhodobo chorým deťom. Umožniť im
prekonávať následky zdravotného
znevýhodnenia.
Názov
projektu
Názov
organizácie
Mesto
Anotácia
Rehabilitačný
tábor detských
hemofilikov
Slovenské
hemofilické
združenie
Bratislava
Rehabilitačný tábor detských hemofilikov má
rehabilitačný charakter so zameraním na zlepšenie
celkového zdravotného stavu, hlavne k zlepšeniu
hybnosti pohybového aparátu a zvýšeniu fyzickej
kondície, čo je predpokladom k zníženiu počtu
krvácavých príhod. Tábor je určený pre 55 detí
a mladých osôb (6-18 rokov) s vrodeným krvácavým
ochorením.
Suma v €
3 500
11
Cieľová skupina:
Mladí ľudia, ktorí odchádzajú z det•ských
domovov a zo dňa na deň
Projekt DOMOV –
najdôležitejšie miesto
na zemi
Projektový manažér:
Daniel Podhradský
Projekt bol podporený sumou:
47 182 €
Poskytnuté granty: 18 795 €
Podporené organizácie: 3
DOMOV – najdôležitejšie miesto
na zemi od roku 2008 pomáha najohrozenejšej skupine mladých ľudí –
odchádzajúcim z detských domovov.
V roku 2010 sa vďaka silnému strategickému partnerovi, spoločnosti
Samsung Electronics Slovakia začal
projekt Domov II. Vďaka nemu deti
získavajú vzdelanie, životné zručnosti, samostatné bývanie a sprevádzanie na trhu práce. Sprevádzkovali sme pracovnú dielňu v spolupráci
s Radou pre poradenstvo v sociálnej
práci v Košiciach. Mladí dospelí tu
môžu absolvovať pracovnú terapiu
a absolventskú prax. V tomto roku tu
začali aj drevársku výrobu na zákazky, čo môže do budúcna pomôcť k finančnej nezávislosti dielne. Projekt
realizujeme prostredníctvom podporených organizácií.
12
sa musia stať sebestačnými. Zvyčajne sú bez sociálnych väzieb,
podpory rodiny a s nižším vzdelaním.
Generálny partner:
Nadačný fond
Partneri:
ING
Prvá stavebná sporiteľňa
„Učím sa prijímať zodpovednosť.
Do Domova na pol ceste, v ktorom
bol projekt realizovaný som bol prijatý ako bezdomovec a projekt mi
pomohol zaradiť sa do chodu spoločnosti a zbaviť sa zlých návykov
a závislostí,“
Kristián, účastník projektu.
Podporené organizácie
Suma v €
Detský domov Pečeňady
6 155,00
Detský domov Dunajská Streda
6 150,00
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach
6 490,00
SPOLU
18 795 €
Cieľová skupina:
Chlapci, ktorí trénujú vo futba•lovom
klube LP DOMINO (200)
Samsung KAMA
(Nielen futbal)
Projektový manažér:
Daniel Podhradský
Projekt bol podporený sumou: 0 €
(prostriedky boli využívané z roku
2010)
Podporená organizácia:
LP DOMINO
Realizačným partnerom projektu je
futbalový klub LP DOMINO, kde trénuje 500 chlapcov a mladých mužov.
Popri športe sa zameriavajú na budovanie tímu a osobnostný rast pod
vedením dobrovoľníkov. Finálový zápas je vyvrcholením ich tréningovej
aktivity. V roku 2011 sa chlapci zúčastnili exhibičného zápasu na Dni
Samsungu a mesta Galanty, kde
vyhrali.
Špeciálne celoslovenské turnaje
Samsung KAMA hráva 300 chlapcov
z 18 stredísk mimovládnej organizácie DOMKA.
a chlapci zo stredísk Domky z celého Slovenska (300).
Partner:
Nadačný fond
„V tomto klube hrávam od svojich 10
rokov a som brankár. Vďaka projektu
som mohol vnímať atmosféru veľkej bojovnosti a túžby po víťazstve
a na druhej strane silné priateľské
zväzky, ktoré za tých pár rokov medzi nami vznikli,“
Erik Kolárik, účastník projektu.
13
Cieľová skupina:
Deti a mladí ľudia do 26 rokov v le•vickom
regióne.
Grantový program
Detský fond Leaf 3
Partner:
„Počas projektu som sa naučila veľa
nových vecí, aké stromy rastú navôkol, ako separovať odpad a veľa
o zvykoch a tradíciách v obci - ako
žila starká, ako pracovala.“
predškoláčka, účastníčka projektu.
Projektový manažér:
Daniel Podhradský
Projekt bol podporený sumou:
10 366 €
Poskytnuté granty: 7775 €
Projekt od roku 2007 prostredníctvom nadačného Detského fondu
Leaf, podporuje projekty z levického
okresu a podnecuje spoluprácu v komunite. Zameriava sa predovšetkým
na oblasti ako zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie a voľný čas.
Do hlasovania a odporúčania konkrétnych projektov boli tento rok zapojení aj samotní zamestnanci spoločnosti Leaf Slovakia.
Názov organizácie/Mesto
Názov projektu
Schválená suma v €
Základná škola Školská 14, Levice
Tajomstvo ukryté v knihách
1 228,00
Základná škola, Bátovce
Dám telu, čo potrebuje
1 577,00
Miesto v dome, Levice
Spolu to zvládneme
1 147,20
Obec Beša, Beša
Deti pre Bešu
544,00
Materské centrum Medulienka, Levice
(Ne)obyčajné spoločné chvíle
906,00
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Zacvičme si!
Spojená škola Z. Nejedlého 41, Levice
Cestujeme s Guliverom
SPOLU
14
1 050,00
1 323,00
7 775,20 €
Vzdelávanie
Vzdelávame dospelých dôležitých
pre deti, pedagógov, pracovníkov
MVO a dospelých v oblasti rozvoja
sociálnych kompetencií. Nadácia
pre deti Slovenska spolupracuje
so školami pri tvorbe vzdelávacích programov a spoločne s odborníkmi prináša inovácie.
Partner programu:
Poznaj svoje peniaze
www.poznaj.sk
Manažérka projektu:
Aneta Chlebničanová
Projekt bol podporený sumou:
40 274 €
Poskytnuté granty: 2 100 €
Projekt Poznaj svoje peniaze je unikátny model sociálno-finančného
vzdelávania pre študentov stredných
a základných škôl, ocenený na Slovensku i v zahraničí. Priniesol atraktívnu formu vzdelávania prostredníctvom e-learningu. Účastníci programu
získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti osobných financií.
„Vyhľadávanie na internete spojené
s výučbou je pre študentov a ich rodičov motivujúce. E-learning znamená pre nás nielen klikanie správnych
odpovedí, ale aj vyjadrovanie svojich
názorov a hľadanie rôznych riešení
a prístupov,“
M. Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a spozoringu Slovenskej
sporiteľne, zdroj: http://profit.etrend.sk
„Je potrebné, aby sme vedeli, že
na peniaze musia naši rodičia makať,“ účastníčka Študentskej konferencie Poznaj svoje peniaze, zdroj:
http://bratislava.sme.sk
Cieľová skupina:
Pedagógovia ZŠ, pedagogóvia SŠ.
Deti a mladí ľudia od 6 – 20 rokov.
•
•
Názov projektu
Odkiaľ pochádzajú slovenské euromince?
Hurá na hrad - Bratislava
Prehliadka pracovísk NBS v Bratislave
s podrobným výkladom
Po stopách peňazí
Gymnázium Andreja Vrábla Levice Levice
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša
Prešov
Spojená škola
Brezno
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Stredná odborná škola
sv. Cyrila a Metoda
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola obchodu
a služieb
Michalovce
Košický kraj
350
Martin
Prešov
Žilinský kraj
Prešovský kraj
350
350
Poznaj svoje peniaze v Bratislave
Exkurzia Kremnica
SPOLU
Mesto
Región
Schválená
suma v €
350
350
350
Názov organizácie/Mesto
2 100 €
15
Mediálna výchova
a ochrana detí pred
nevhodným obsahom
Manažérka projektu:
Aneta Chlebničanová
Projekt bol podporený sumou:
15 050 €
Vzdelávacie aktivity: 71 učiteľov
Projekt pripravuje učiteľov na prácu s témou Ochrana detí pred nevhodným obsahom na základných
a stredných školách prostredníctvom
inovatívnej metodiky Vysoko efektívneho učenia podľa S. Kovalikovej.
Podnecuje efektívnu spoluprácu
rodičov a učiteľov, hľadanie spoločných pravidiel a možností pri ochrane detí pred nevhodným obsahom
v médiách, na internete a najmä
v rámci sociálnych sietí. Vzdelávacích aktivít a workshopu výmeny
skúseností z inovatívneho vyučovania sa zúčastnilo 71 učiteľov a rodičov z celého Slovenska.
16
Cieľová skupina:
Učitelia základných a stredných
•škôl.
•Rodičia.
Pracovníci mimovládnych organi•zácií.
•Študenti vysokej školy.
Partner projektu:
Spolupracujúca organizácia:
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. Storočie na Slovensku
„Chceme byť pripravení, žiť v reál­
nom a virtuálnom svete spolu so
svojimi deťmi a žiakmi,“
účastník projektu.
Cieľová skupina
Populácia nad 15 rokov – deti
odchádzajúce z detských domovov, mládež a dospelí v krízových
a komunitných centrách, mamičky
na materskej dovolenke, občania
zo sociálne slabších komunít, nezamestnaní, seniori, ostatná verejnosť.
•
Škola rodinných financií
www.skolarodinnychfinancii.sk
Projektová manažérka:
Alena Matúšková
Projekt bol podporený sumou:
57 294 €
Poskytnuté granty: 21 706 €
Podporené organizácie 24
Škola rodinných financií (ŠRF) je
prvý komunitný projekt finančného
vzdelávania na Slovensku. Projekt
je od roku 2011 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Lektori pomáhajú
účastníkom seminárov zorientovať
sa vo finančných produktoch na trhu,
byť zodpovedný za svoje financie
a vedieť pracovať s rodinným rozpočtom.
Bilancia projektu za rok 2011:
2 276 preškolených účastníkov
1257 odučených hodín
23 realizovaných projektov
realizovanie 6 seminárov ako služieb pre organizácie
24 vyškolených nových lektorov
1 hodnotiace stretnutie
dva 3-trojdňové kurzy pre nových
lektorov
dva 6-týždňové e-learningové kurzy pre lektorov
dotlač 3000 brožúr – textov pre
účastníkov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner projektu:
Partneri projektu:
Únia materských centier
Asociácia užívateľov služieb
„Som rád, že sa rozprávame o peniazoch a šetrení. Aj rodičia boli radi,
keď som im povedal, že sa učime
v škole o peniazoch a o šetrení. Rodičia mi sľúbili, že budem mať účet
v banke a platiť si mobil sám,“
Martin, SOŠ dopravná.
17
Podporené organizácie
Názov projektu
Organizácia
Mesto
Kraj
O troch grošoch II
Rozvíjanie finančnej gramotnosti
Tréning finančnej gramotnosti
pre domovákov
Skúsme to spoločne
„Umenie hospodáriť s peniazmi
predpokladá nejaké
Rozvíjanie finančnej gramotnosti
obyvateľstva
Euro k euru - budú kapce
Spojená škola
Stredná odborná škola
Partneri pre sociálny rozvoj
a pomoc
Klejoro ando jilo
DeD sv. Klementa Hofbauera
Zvolen
Nováky
Prešov
Banskobystrický
Trenčiansky
Prešovský
Podporená
suma v €
650,00
650,00
1 200,00
Žiar n/H
Podolínec
Banskobystrický
Prešovský
649,00
420,00
ARCUS
Zvolen
Banskobystrický
1 950,00
Spišské Podhradie
Prešovský
650,00
Komárno
Dolný Kubín
Michalovce
Nitriansky
Žilinský
Košický
1 100,00
648,00
1 297,50
Hýľov
Vranov nad Topľou
Košický
Prešovský
650,00
649,20
Martin
Žilinský
1 598,00
Považská Bystrica
Košice
Trenčiansky
Košický
647,00
1 213,00
Čierne
Nálepkovo
Spišská Nová Ves
Žilinský
Košický
Košický
1 300,00
650,00
638,00
Rohožík
Prešov
Sušany
Bratislavský
Prešovský
Banskobystrický
650,00
648,30
648,00
Banská Bystrica
Banskobystrický
650,00
Rajec
Žilinský
1 900,00
Liptovské Sliače
Žilinský
650,00
21 706,00 €
Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko
Rodinný poklad
Odysea Mysle
Získajme kontrolu nad svojimi peniazmi Aktív-Relax
Základy finančnej gramotnosti
Cirkevná stredná odborná
škola sv. Cyrila a Metoda
Premeny II.
OZ Mamám Slovenska
Ako narábať s peniazmi - Sar the kheren Mesto Vranov nad Topľou
le lovenca
Škola rodinných financií ako životná
Stredná odborná škola dozručnosť
pravná
Rodinný rozpočet v domácnosti
Obchodná akadémia
Financie, etika a rodina
Gréckokatolícka eparchia sv.
Cyrila a Metóda
Lano pomoci
Slovenské centrum pomoci
Domáci groš
OZ Vondrišel
Dobrý hospodár
Občianske združenie Hnutie
R - Spiš
MC Kvietok - Škola rodinných financií
Materské centrum Kvietok
Nežiť len pre dnešok
Relevant n.o.
Rozumné hospodárenie s financiami
ZO Slovenského zväzu záhradkárov
ŠRF pre klientov krízového centra
Krízové stredisko pre deti
a osamelých rodičov
Zvyšovanie finančnej gramotnosti
ARCUS
obyvateľstva
Miniškola domáceho rozpočtu
Materské centrum Pramienok
SPOLU
18
tímami po všetkých stránkach. Súťaž
je akreditovaná na MŠ SR.
First LEGO League
www.fll.sk
Projektoví manažéri:
Daniel Podhradský, Juraj Šikra
Projekt bol podporený sumou:
25 771 €
Poskytnuté granty: 2 850 €
Podporené organizácie/školy/
študenti: 4
FLL je najväčšia robotická súťaž
pre ZŠ. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a najlepšie
tímy postupujú do ďalších – semifinálových a finálových kôl, prípadne
až na celosvetový festival. Okrem
turnaja tímy riešia aj výskumnú úlohu vo svojom okolí, ktorú konzultujú
s odborníkmi z praxe. Víťazi z regionálnych turnajov v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici postúpia
na medzinárodné postupové kolo
V4. V roku 2011 sa z regiónov zapojilo 416 detí v 51 tímoch. Šesť najúspešnejších tímov postúpilo na semifinálové kolo v poľskom Gdaňsku.
Finálový turnaj sa uskutočnil v nemeckom Cottbuse, kde sa z 24 tímov
umiestnil náš tím Nine friends and
robot na vynikajúcom ôsmom mieste. Okrem toho získal i tretie miesto
v kategórii Prezentácia výskumného
projektu a druhé miesto v kategórii Tímová práca a dokázal tak, že
slovenské tímy sú na porovnateľnej
úrovni s najkvalitnejšími európskymi
Cieľová skupina:
Deti vo veku 10 až 16 rokov zo zá•kladných
škôl, stredných škôl, cen-
tier voľného času a iných detských
organizácií, ako aj deti zamestnancov firiem.
Generálni partneri:
„Najcennejšie je na súťaži to, že sa
deti naučia komunikovať v tíme, vyhľadávať, spracovávať a prezentovať informácie, ktoré si musia nájsť
ku každoročne vyhlásenej téme.
Ceny v súťaži sú pre ne len motiváciou,“
Mgr. Pavel Petrovič, PhD., odborný
garant podujatia a pedagóg z Katedry aplikovanej informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave.
Partner:
Nadácia Allianz
Podporené organizácie
Suma v €
Gymnazium Košice, Alejová 1
300
Univerzita Komenského, Bratislava
1000
Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica
900
Slovenská technická univerzita v Košiciach
650
SPOLU
2 850 €
Vďaka podpore Nadačného fondu Myšlienka dostali školy možnosť
získať stavebnice LEGO v hodnote 475,00 €.
Názov
tímu
Dream
Team
I-Droid
Robot
Brains
Mindsorm
GYMPU
SPOLU
Názov
organizácie
Základná škola,
Hrnčiarska Zvolen
Základná škola
Žarnovica
Základná škola
M.R.Štefánika
Gymnázium
Púchov
Mesto
Regionálne kolo
Zvolen
Banská Bystrica
25.11.2011
Banská Bystrica
25.11.2011
Banská Bystrica
25.11.2011
Bratislava
22.11.2011
Žarnovica
Lučenec
Púchov
Odporúčaná
suma v €
475,00
475,00
475,00
475,00
1 900,00 €
19
BUS II – Nová cesta pre
budovanie,porozumenie
a rozvoj zručností
Manažérka projektu:
Erika Galanská
Projekt bol podporený sumou:
37 874 €
Suma určená na granty:
14 439,62 €
Vzdelávacie aktivity : 120 lektorov,
1841 účastníkov
Podporené školy/organizácie: 32
Projekt BUS II - Nová cesta pre
budovanie, porozumenie a rozvoj
zručností je zameraný na pomoc
deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia, chudobným ľuďom a deťom z detských domovov. Pomáha
im odhaliť príčiny ich súčasného
stavu a prináša do komunít sociálno
finančné
vzdelávanie
formou
praktických činov a aktivít bežného
života.
Cieľová skupina:
Lektori a pracovníci s deťmi a mládežou.
•
Partneri projektu: 20
Podporené organizácie
OZ Pomocník - Spišské Podhradie
Občianske združenie ARCUS
Združenie Rómskych asistentov učiteľa
OZ Jablonka
Základná škola s materskou školou, Gbely
Detský domov sv. Klementa Hofbauera Podolínec
Komunitné centrum Ostrovany
Špeciálna základná škola, Púchov
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Stredná odborná škola, Nitra
Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa
Občianske združenie Appelia
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Sušany
Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Detský domov Spišský Štiavnik
ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Základná škola s materskou školou, Dolný Kubín
VPV - ARWA, n.o.
Mesto Partizánske
Základná škola, Sečovce
POKESON
Špeciálna základná škola, Pavlovce nad Uhom
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
Nová Baňa
Centrum voľného času v Starej Ľubovni
Centrum voľného času PRIMA
Občianske združenie Pajštún
SOS Záhorie
Občianske združenie Pohodka
Špeciálna základná škola, Košice
Spoločnosť pre pomoc deťom detského domova
Cirkevné centrum voľného času
DOMEC Chynorany
SPOLU
Suma v €
500,00
300,00
300,00
2 300,00
500,00
300,00
300,00
500,00
300,00
300,00
300,00
600,00
250,00
298,00
300,00
1 914,00
200,00
200,00
200,00
400,00
200,00
400,00
177,62
200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200,00
600,00
14 439,62 €
Novovynárajúce sa potreby
detí v komunite Rohožník
Think Big
www.codetipotrebuju.sk
www.o2thinkbig.sk
Projektová manažérka:
Erika Galanská
Projekt bol podporený sumou:
959 €
Vzdelávacie aktivity: 12 účastníkov
Manažérka projektu:
Aneta Chlebničanová
Projekt bol podporený sumou:
13 817 €
Vzdelávacie aktivity: 56 mladých
ľudí
Projekt sa zameriava predovšetkým
na 3 novo vynárajúce sa potreby detí
(NPD) v komunite Rohožník - zážitkové formy učenia, - spoluprácu rodičov a učiteľov a - rozvoj kritického
vyhodnocovania hrozieb virtuálneho
sveta. Projekt sa realizuje prostredníctvom workshopov a konzultácií.
Súčasťou projektu sú aj preklady
case studies z Rumunska, ktoré pomáhajú v rozvoji témy NPD v komunitách.
Cieľová skupina:
Pedagogickí pracovníci a rodičia
v komunite Rohožník.
Think Big je príležitosťou pre mladých ľudí zapojiť sa do vytvárania
pozitívnych zmien vo svojom okolí - skrášliť prostredie, v ktorom žijú.
Vymyslieť novú a zmysluplnú náplň
priestorom, na ktorých sa stretávajú,
upraviť športové plochy, zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie. Výstupom projektu
za rok 2011 bol vzdelávací program
pre 56 mladých ľudí z podporených
projektov .
•
Cielová skupina:
Mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov.
Partner projektu:
Partner projektu:
•
Zdraví s Tescom
Manažérka projektu:
Alenka Matúšková
Projekt bol podporený sumou:
1 246 €
Projekt učí deti byť zodpovednými
za vlastné zdravie, zlepšiť kvalitu
ich života a schopnosť rozhodovať
sa v prospech zdravého životného
štýlu. Zároveň rozširuje informácie
o význame zdravých potravín medzi
deťmi, zvyšuje záujem detí a rodičov
o zdravší spôsob stravovania. Školí
animátorov, ktorí budú vedieť vysvetliť význam zdravých potravín a ich
vplyv na zdravie detí.
Cieľová skupina:
deti od 6 do 12 rokov
mladí ľudia, rodičia, dospelí
•
•
Partner projektu:
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. Storočie na Slovensku
Projekt podporuje:
„Najviac sa mi páčila zážitková tréningová forma tohto školenia,“
účastníčka projektu.
21
Vzdelávanie detí
zo sociálne a ekonomicky
znevýhodneného
prostredia
Manažérka projektu:
Aneta Chlebničanová
Projekt bol podporený sumou:
9 160 €
Projekt pripravuje a realizuje inovačný vzdelávací program pre učiteľov,
vychovávateľov a rómskych asistentov z ekonomicky znevýhodnených komunít v rôznych regiónoch
Slovenska. Je zameraný na rozvoj
sociálnych a osobných kompetencií
detí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia, pričom využíva metodiku Vysoko efektívneho
učenia, podľa S. Kovalikovej.
22
Cieľová skupina:
•Učitelia základných škôl.
pedagógovia.
•Špeciálny
Pracovníci mimovládnych
•zácií.
•Rómski asistenti.
organi-
Partner projektu:
Spolupracujúca organizácia:
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. Storočie na Slovensku
„Toto stretnutie bolo pre mňa veľmi
inšpirujúce. Páčilo sa mi prepojenie
získaných informácií s praxou. Veľmi
prospešná bola účasť lektoriek, ktoré
sa rozvoju životných zručností venujú dlhšie obdobie,“
účastníčka projektu.
Filantropia
Filantropia znamená humanisticky motivovanú dobročinnosť,
darovanie financií, tovaru, času
alebo úsilia pre podporu verejne
prospešného účelu, s jasne definovanými cieľmi. Nadácia pre
deti Slovenska podporuje mnohostranný rozvoj detí aj cez filantropiu a nadačné fondy.
Cieľová skupina :
a mladí ľudia do 26 rokov žijú•ciDetina Slovensku.
Hodina deťom
www.hodinadetom.sk
Manažérka projektu:
Alžbeta Padyšáková
Hrubý výnos verejnej zbierky: 259 656,53 €
Hodina deťom už 13. rokov pomáha
výhradne deťom a mladým ľuďom
na Slovensku. Jej pomoc je určená
všetkým deťom bez výnimky, či ide
o deti zdravé, sociálne alebo zdravotne znevýhodnené. Úžasné je, že
partnerstvom s Hodinou deťom podporíte takmer 100 projektov z celého
Slovenska.
V 13.ročníku verejnej zbierky Hodina deťom sme zbierali:
Nástroje a spôsoby
Bankomaty
Internet
Telekomunikační operátori
Individuálne dary - Fyzické osoby
Individuálne dary - Celonárodná zbierka
Individuálne dary - Spontánne zbierky
Individuálne dary – Trvalé príkazy
Firemné dary a mzdové učtárne - Právnické osoby
Firemné dary a mzdové učtárne - Mzdové učtárne
Eventy - Aukcia „Hodina Fotografie Deťom“
Predaj predmetov + CRM
Vrátené granty - HD
Hrubý výnos verejnej zbierky
Suma v €
3 420,04
939,00
146 276,00
5 118,06
42 279,37
13 864,88
245,00
11 612,05
4 409,52
22 010,00
4 000,00
5 482,61
259 656,53 €
23
Televízna šou Hodiny
deťom
Zbierky Hodiny deťom
Manažérka projektu:
Alžbeta Padyšáková
Manažérka projektu:
Žofia Teplická
TV šou 6 .decembra 2010 na STV 1,
plná známych osobností priniesla výbornú zábavu a veľa silných momentov, ktoré pomohli vyzbierať na záver
programu 222 523,00 €. Galavečer
režíroval Tomáš Eibner.
Hodina deťom umožňuje získavať
financie na podporu detí a mladých
ľudí na Slovensku prostredníctvom
rôznych typov zbierok. Najvýraznejšia je celoslovenská celonárodná
zbierka Uličnica. Podporiť Hodinu
deťom sa rozhodli aj rôzne organizácie tak, že zorganizovali spontánnu
zbierku. Svojich priaznivcov stále má
aj jedna z najstarších foriem prispievania a tou je poukázanie časti cez
mzdové učtárne.
Prehľad zbierok
Typ zbierky
Uličnica
42 279,37
Spontánne zbierky
13 864,88
Zbierky cez mzdové učtárne
Dary právnických osôb
24
Vyzbieraná suma v €
4 409,52
11 612,05
Celonárodná zbierka ULIČNICA 2011
Do zbierky sa 11. 11. 2011 zapojilo 2043 dobrovoľníkov zo 162 škôl a organizácií v 83 obciach a mestách Slovenska.
Vyzbierali spolu 42.279,37 €. Každý, kto prispel, bol odmenený malým okrúhlym odznakom s Hugom, maskotom Hodiny deťom. Pri organizácii pomáhalo 7 lokálnych koordinátorov pre väčšie mestá: Bratislava, Banská Bystrica, Košice,
Nitra, Prešov, Trnava, Žilina.
V celonárodnej zbierke Uličnica zbierali:
Subjekt
Amalia - Domov sociálnych služieb
anonymné
Arca
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Asociácia Divadelná Nitra
Centrum environmentálnych aktivít - CEA
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum voľného času
Centrum voľného času
Centrum voľného času detí a mládeže
Centrum voľného času Domino a Študentský parlament mesta Košíc
Centrum voľného času Relax
Detská organizácia Fénix, územná organizácia Mlynky
Domka - Združenie saleziánskej mládeže - stredisko Bratislava
Domka - Združenie saleziánskej mládeže - stredisko Košice
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže - stredisko Nová Dubnica
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže - stredisko Trnava
Domka - Združenie saleziánskej mládeže - stredisko Žilina
Dopravná akadémia
Evanjelické gymnázium
Evanjelické lýceum, Vranovská
Expression o. z.
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
Gymnázium sv. Františka Assiského
Gymnázium sv. Františka z Assisi
Gymnázium sv. Jána Bosca
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Gymnázium, Dr. C. Daxnera
Gymnázium, Jablonská
Gymnázium, Javorová
Gymnázium, Javorová
Gymnázium, Komenského
Obec
Rožňava
SR
Banská Bystrica
Košice
Nitra
Trenčín
Bratislava
Rožňava
Žiar nad Hronom
Dobšiná
Košice
Rimavská Sobota
Mlynky
Bratislava
Košice
Nová Dubnica
Trnava
Žilina
Žilina
Banská Bystrica
Bratislava
Spišská Belá
Vrútky
Levoča
Žilina
Bardejov
Košice
Sereď
Vranov nad Topľou
Myjava
Rajec
Spišská Nová Ves
Trebišov
Suma v €
141,93
802,02
160
99,93
66
85,46
105,41
333
335,55
102,94
252,36
279,71
122,61
1884,31
483,02
298
594,25
211,31
214,55
424,2
591,38
316,7
142,67
522,06
469,49
71,35
247,2
923,88
395,27
435
288,34
465
348,76
25
Subjekt
Gymnázium, Konštantínova
Gymnázium, Kukučínova
Gymnázium, Študentská
Gymnázium, Štúrova
Gymnázium, Ul. 1. mája
Chyťme sa za ruky o.z.
IN Network Slovakia, n.o.
Informačné centrum mladých
Klub detskej nádeje
Konzervatórium Žilina
Liptovská šachová škola
Lorien o.z.
Materské centrum Stonožka
Miestny spolok SČK pri Strednej zdravotníckej škole
Občianske združenie ELPIS - Nádej
Občianske združenie KULTÚRA
Občianske združenie MISIA MLADÝCH
Občianske združenie Storm
Obchodná akadémia Dudova
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Obchodná akadémia, F. Madvu
Obchodná akadémia, Lúčna
Obchodná akadémia, Námestie hrdinov
Obchodná akadémia, Stöcklova
Obchodná akadémia, Tehelná
Obchodná akadémia,Jesenského
Obchodná akadémia,Kálmána Kittenbergera
OZ Komunitné centrum
OZ Okáčik
OZ Prima
p. Marcel Vričan
Park kultúry a oddychu
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského
Pomoc ohrozeným deťom
Poradenské centrum Iná možnosť
Rada mládeže Nitrianskeho kraja
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Regionálna rada mládeže Prešovského kraja
RELEVANT n.o.
Slovenský skauting, 10. zbor skautov Trstená, 2. oddiel skautov Liesek
Slovenský skauting, 12. zbor Skarabeus Žilina
Slovenský skauting, 120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné
26
Obec
Prešov
Poprad
Snina
Želiezovce
Púchov
Stropkov
Lučenec
Banská Štiavnica
Bratislava
Žilina
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Košice
Trenčín
Hybe
Rajec
Tvrdošín
Nitra
Bratislava
Žilina
Prievidza
Lučenec
Šurany
Bardejov
Hlohovec
Považská Bystrica
Levice
Chminianske Jakubovany
Žiar nad Hronom
Bratislava
Trnávka
Banská Bystrica
Nitra
Bratislava
Košice
Topoľčany
Košice
Prešov
Prešov
Trstená
Žilina
Humenné
Suma v €
339,82
114,01
278,38
117,86
331,3
298,01
127,65
28,5
430,4
33,22
92,86
72,35
192,15
232,9
95,08
85,43
58,6
363,69
538,34
170,09
166,16
174,54
321,33
560,7
43,2
489,44
321,16
32,94
1073,01
16,86
255,75
162,11
388,94
8,08
163,61
333,52
241,85
297,03
569,79
219,69
107,76
95
Subjekt
Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva B.P. Vráble
Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek Trnava
Slovenský skauting, 25. zbor Vodopád Žilina
Spojená škola sv. Jána Bosca
Spojená škola, Kremnička
Spojená škola, Laskomerského
Spojená škola, Štúrova
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola - stavebná, Szakközépiskola
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Stredná odborná škola Andyho Warhola
Stredná odborná škola Cintorínska
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola Ivanská cesta
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola podnikania
Stredná odborná škola podnikania Strečnianska
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola, Garbiarska
Stredná odborná škola, Gemerská
Stredná odborná škola, Hlavná
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova
Stredná odborná škola, Jesenského
Stredná odborná škola, Košická
Stredná odborná škola, Nerudova
Stredná odborná škola, Ul. Jána Zigmundíka
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Stredná priemyselná škola, Františka Hečku
Obec
Vráble
Trnava
Žilina
Nová Dubnica
Banská Bystrica
Brezno
Detva
Pruské
Nové Zámky
Dvory nad Žitavou
Moldava nad Bodvou
Šahy
Medzilaborce
Nitra
Topoľčany
Gbely
Bratislava
Holíč
Nová Baňa
Prešov
Prievidza
Prešov
Bratislava
Trnava
Michalovce
Poprad
Kežmarok
Košice
Hnúšťa
Rožňava
Tisovec
Prešov
Hlohovec
Vrbové
Levice
Bratislava
Košice
Košice
Humenné
Hurbanovo
Košice
Levice
Suma v €
280
19,95
268,7
117,99
268,13
187,36
299,21
142,52
86,57
63,89
172
260,42
53,4
72,73
112,96
240,11
58,15
332,99
70,46
303,61
150
536,08
646,54
87,29
154,27
56,73
533,67
231,94
207
85,62
230,51
446,24
177,54
218,38
652,55
166,26
102,04
295,48
343,62
80,77
278,28
213,15
27
Subjekt
Stredná umelecká škola
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
Súkromné centrum voľného času
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola - Alapiskola
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská
Základná škola Jozefa Urbana
Základná škola Martinská
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s Materskou školou v Kátlovciach
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Základná škola SNP
Základná škola Viliama Záborského
Základná škola, Hunyadiho
Základná škola, Konštantínova
Základná škola, Malonecpalská
Základná škola, Sládkovičova
Základná škola, Školská
Základná škola, Školská
Združenie Laura
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch
Združenie Slatinka
SPOLU
28
Obec
Prešov
Prešov
Humenné
Trnava
Žilina
Poprad
Topoľčany
Trnava
Námestovo
Prešov
Čičava
Bratislava
Trstená
Bátovce
Kvačany
Spišský Hrušov
Štítnik
Veľká nad Ipľom
Bratislava
Košice
Žilina
Cinobaňa
Horná Kráľová
Prakovce
Spišský Hrhov
Kátlovce
Plešivec
Horná Ždaňa
Vráble
Kráľovský Chlmec
Stropkov
Prievidza
Gemerská Poloma
Poltár
Štrba
Banská Bystrica
Nové Zámky
Zvolen
Suma v €
33,06
211,13
167,85
327,65
35,28
229,27
510,38
158,3
113,8
356,65
433,6
1407,41
191,1
322
158,14
212,49
165,53
206
615,63
1272,31
35
130
240
140,49
64,1
527,54
83,13
525
433,22
256,6
75
149,3
131,86
103,37
303,19
246,83
94,96
50,32
42279,37€
Spontánne zbierky
Počas 13. ročníka bolo v rôznych mestách a obciach na celom Slovensku uskutočnených 33 „spontánnych zbierok“
s celkovým výnosom 13.864,88 €.
Organizátor
Základná škola, Tekovské Lužany
Gymnázium školských bratov, Bratislava
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko,
Michalovce
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov
HS HSV s.r.o.
skupina Desmod
Základná škola s materskou školou, Spišský Hrhov
Základná škola Kniežaťa Pribinu, Nitra
Základná škola, Košice
ProCare, a.s., Poliklinika Betliarska
ProCare Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o.
ProCare, a.s., Poliklinika Daxnerovo námestie
ProCare, a.s., Poliklinika Košice
Stredná odborná škola, Topoľčany
Bratislavská arcidiecéza, Nadácia pre deti Slovenska
Black Stork Resort, Golf International, s.r.o.
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže - stredisko Rožňava
Ivana Tóthová
Technik-Akademik, Bratislavská arcidiecéza, Zbor dobrovoľníkov
maltézskeho rádu, Nadácia pre deti Slovenska
IBM Slovensko, spol. s r.o.
Amareon, s.r.o.
Mestské kultúrne stredisko Šaľa
Róbert Kohlmayer; Základná škola s materskou školou, Petrovany
Creative Web, s.r.o.
Cafe JAZZ Club, INVESCO CHS, s.r.o.
Róbert Kohlmayer
Slavomír Švajka
Školský internát pri Strednej odbornej škole technickej, Bratislava
Marcel Vričan
SPOLU
Suma v €
65,05
50
24,6
586,6
100
215
150,8
300
80
13,6
47,45
16,51
34,65
55
1469,5
6465
701,54
15,04
824,34
1010
108,1
209,93
13,14
576
450
154,17
13,61
40
75,25
13864,88 €
29
Zbierky cez mzdové učtárne a dary právnických osôb
V rámci 13. ročníka priniesol tento typ zbierky výnos 4.409,52 €. Okrem toho venovalo taktiež 16 právnických osôb samostatné dary na účet Hodiny deťom a prispelo tak celkovou sumou 11 612,05 €.
Spoločnosť
Accenture, s.r.o.
ACIS s.r.o.
AGROSERVIS - TECHNOLÓGIE, spol. s r.o.
Agroservis - Západ s.r.o.
AGROSERVIS spol.s.r.o.
ALFOPA, spol. s r.o. Košice
AXESS, spol. s r. o.
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.
dm drogerie markt, s.r.o.
Ekofin Bratislava, s.r.o.
Generali IT s. r. o.
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť
INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
INTECH Komárno, spol. s r.o.
KROS a.s.
LOXX Logistik & Spedition GmbH, Gelsenkirchen
MEDIAN SK, s.r.o.
Mesto Čadca
Mestské lesy s.r.o.
Mestský úrad Čadca
Nadácia pre deti Slovenska
PESTPAL, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o.
SecuriLas, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
SUPRA- ELEKTRO, s.r.o.
UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.r.o.
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
Vizada Networks spol. s r.o.
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Železnice Slovenskej republiky
SPOLU
30
Suma v €
1 558,27 €
230,00 €
39,00 €
54,00 €
207,00 €
17,00 €
900,00 €
15,00 €
3 974,09 €
300,00 €
150,04 €
100,00 €
2 000,00 €
6,00 €
721,00 €
43,15 €
552,00 €
3,00 €
122,18 €
3,00 €
8,00 €
12,03 €
1 846,00 €
110,00 €
361,96 €
2 000,00 €
60,62 €
100,00 €
78,00 €
62,00 €
240,00 €
65,58 €
82,65 €
16 021,57 €
Hodina FOTOGRAFIE
deťom
Manažérka projektu:
Lenka Marešová
Vyzbieraná suma: 22 010 €
Už desať rokov Nadácia pre deti
Slovenska realizuje benefičnú aukciu Hodina fotografie deťom, ktorá
spája filantropiu s umením. Desiaty
ročník, 22. novembra s ponukou 46
jedinečných fotografií, moderovala
licitátorská dvojica, Nina Gažovičová
a Matej „SAJFA“ Cifra. Dražitelia si
okrem nádherných fotografií odnášali aj lahodné vína, ktoré do aukcie venoval Národný salón vín Slovenskej
republiky.
Od roku 2001 sa v Hodine FOTOGRAFIE deťom vydražilo 579 fotografií v celkovej hodnote 190 819 €.
Doposiaľ najdrahšou sa stala fotografia Martina Machaja vydražená
v roku 2010 za 2 800 €.
Hlavný finančný partner:
Partneri projektu:
Sheraton Hotel Bratislava
Aukčná
spoločnosť
SOGA
Maxgallery, Esperanzo, Coca-Cola, Národný salón vín SR, Nielsen,
Slovenské národné múzeum, Linwe/
KRAFT
31
Ďakujeme partnerom 13. Ročníka Hodiny deťom
Generálny partner
Generálni mediálni partneri
Hlavní finanční partneri
Hlavní mediálni partneri
Hlavní partneri
Mediálni partneri
Partneri
Hodinu deťom podporili aj
32
Rádio Slovensko Rádio FM Rádio Regina BA Rádio Regina BB Rádio Regina KE Rádio Aligátor Rádio Best Rádio Beta
Rádio Frontinus Rádio GDJ Rádio HitFM Rádio HEY Rádio Kiss Rádio LUMEN Rádio Prešov Rádio Sity Rádio ZET
Záhorácke rádio Bánovské Televízne Vysielanie Bardejovská televízia Devínskonovovestská televízia Carisma TV
Hlohovská televízia Levická televízia Televízia Liptov Televízia Prešov TV PEZINOK, s.r.o. TV Poprad TV Štrba
Bánovské Noviny Pardon-BB, s.r.o. Považskobystrické noviny Spravodajský týždenník POKROK Alejtech, spol. s.r.o.
compART s.r.o. Dexia banka Slovensko, a.s. Dopravné vydavateľstvo s.r.o. Eurorafting s.r.o. First Data Corporation
Francesca Creation, s.r.o. Vodax, a.s. Panox Panta Rhei, s.r.o. Poštová banka, a.s. RailAd
Slovenská sporiteľňa, a.s. UniCredit Bank Slovakia, a.s. Volksbank Slovensko, a.s.
www.24hod.sk www.mamatata.sk www.privatne.sk www.stuzkova.eu www.matura.sk www.zones.sk
Využitie zdrojov z 2% asignovanej
dane získaných v roku 2011
2 percentá deťom
Získaná suma: 134 491,96 €
Manažérka projektu:
Lenka Marešová
Získané 2% asignovanej dane sú
primárne určené na pomoc deťom
a mladým ľuďom prostredníctvom
našich najznámejších projektov
a programov.
Program - 2 % použité v roku 2011
Suma
Percento
0,00%
Grantový program Hodina deťom
Raz ročne spoločne
2 100,00 €
Štipendijný program Per Aspera Ad Astra
DOMOV
Vzdelávanie detí zo sociálne a ekonomicky
znevýhodneného prostredia
1,56%
557,70 €
0,00%
0,41%
0,00%
0,00%
Prvá legová liga
Škola rodinných financií
7 063,26 €
5,25%
Kampaň Hodina deťom
37 489,33 €
27,87%
Kampaň pre deti Slovenska
11 849,66 €
8,81%
9 945,98 €
7,40%
Správa NDS
NIKA
0,00%
Nielen futbal - NF Samsung
0,00%
Program - 2 % použité v roku 2012
Grantový program Hodina deťom
Nielen futbal
DOMOV
NIKA
Suma
Percento
20 000,00 €
14,87%
7 000,00 €
5,20%
36 442,30 €
27,10%
1 854,52 €
1,38%
Prvá legová liga
0,00%
Správa NDS
0,00%
Kampaň Hodina deťom
SPOLU
189,21 €
0,14%
134 491,96 €
100,00%
33
Hospodárenie nadácie
Východiská pre zostavenie
účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená
za predpokladu nepretržitého trvania Nadácie. Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania
v súlade so zákonom o účtovníctve
a postupmi účtovania pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo
zriadené za účelom podnikania.
Účtovanie prijatých
a poskytnutých grantov
V čase prijatia grantu podpísaním
zmluvy o darovaní nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu pohľadávok
a v prospech fondov organizácie vo
vlastnom imaní s výnimkou prostriedkov, ktoré sa nadácia v zmysle
zmluvy o darovaní zaviazala prerozdeliť tretím stranám, pričom tieto
prostriedky sa zaúčtujú v prospech
účtu ostatných záväzkov. Pri vzniku
nákladovej položky nadácia zaúčtuje náklad na ťarchu príslušného
nákladového účtu a v prospech účtu
záväzkov. Zároveň zaúčtuje sumu
v rovnakej výške na ťarchu účtu fondov a v prospech účtu výnosov.
Kompletná účtovná závierka so
správou audítora je k nahliadnutiu
v Nadácii.
34
Súvaha - Aktíva
rok 2011
rok 2010
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
veci
Dopravné prostriedky
Dlhodobý finančný majetok
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom
Ostatný dlhodobý finančný majetok
411 325
0
0
0
300 881
5 661
291 034
328 833
0
0
0
326 609
5 661
311 577
867
3 319
110 444
2 989
6 382
2 224
10 444
100 000
2 224
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Iné pohľadávky
Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty
Krátkodobý finančný majetok
885 869
0
0
32 597
1 607
0
30 990
853 272
5 892
233 456
613 924
1 010 038
0
0
157 542
101 516
0
56 026
852 496
2 612
238 535
611 349
146 194
1 048
145 146
1 443 388
145 759
2 942
142 817
1 484 630
(v celých €)
MAJETOK
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU
Súvaha - Pasíva
(v celých €)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE
rok 2011
rok 2010
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
1 018 902
138 399
129 784
395
1 031 737
132 881
129 784
3 097
8 220
1 129 747
1 129 747
-242 746
-6 498
0
1 141 601
1 141 601
-214 747
-27 998
CUDZIE ZDROJE SPOLU
Rezervy
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdratovnými
poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
129 818
784
784
3 051
-32
3 083
125 983
14 717
2 636
137 614
742
742
5 637
5
5 632
131 235
20 987
2 994
1 172
855
106 603
1 240
275
105 739
0
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Výnosy budúcich období
294 668
294 668
315 279
315 279
1 443 388
1 484 630
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
35
Výkaz ziskov a strát
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
(v celých €)
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Dary
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku
Náklady na precenenie cenných
papierov
Tvorba a zúčtovanie opravných
položiek
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým
osobám
NÁKLADY SPOLU
36
rok
2011
20 952
5 533
9 118
6 430
2 240
301 408
46 760
rok
2010
15 145
3 582
5 313
7 289
777
286 789
59 556
10 805
1 590
171
337
11
179
0
476
1
0
3 765
12 033
4 343
171
466
0
0
0
593
1
8 900
3 777
25 728
25 473
0
-14 425
27 998
332 212
329 765
753 291
0
791 971
VÝNOSY
Tržby z predaja služieb
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého
nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku
Výnosy z precenenia cenných
papierov
Výnosy z nájmu majetku
Prijaté príspevky od organizačných
zložiek
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
VÝNOSY SPOLU
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED
ZDANENÍM
Daň z príjmov
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
PO ZDANENÍ
5 601
12 884
16
3 957
1 305
8 913
49
5 249
0
2 000
315
0
2 575
2 532
2 983
0
0
565 835
14 268
141 317
0
551 131
1 803
191 784
749 300
765 217
-3 991
-26 754
2 507
1 244
-6 498
-27 998
Výsledok hospodárenia
NDS je tvorený
nasledovnými výnosmi
a nákladmi
Výsledok hospodárenia NDS je tvorený nasledovnými výnosmi a nákladmi
(v celých €)
rok 2011
rok 2010
úroky
12 884
8 913
výnosy z krátkodobého finančného majetku
315
0
kurzové zisky
16
49
výnosy z precenenia
2 575
2 983
náklady z precenenia
0
0
kurzové straty
-1
0
daň z príjmov
-2 507
-1 244
výnosy z nájmu majetku
2 532
0
VH projektov
-30 695
-8 396
mimoriadne výnosy
3 957
5 249
mimoriadne náklady
-256
-63
zmluvné pokuty a penále
0
0
odpisy majetku
-9 745
-7 490
odpisy dar. maj
0
0
tvorba opravných položiek k pohľadávkam
14 426
-22 335
tvorba opravných položiek k majetku
0
-5 663
odpis nevymožiteľných pohľadávok
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA SPOLU
-6 498
-27 998
Základný fond a nadačné
imanie
Základný fond nadácia buduje už
od roku 1998.
Účtovná hodnota základného fondu
bola k 01.01.2011 868 396 €.
V roku 2011 sa prostriedky základného fondu čerpali vo výške 0 €.
Účtovná hodnota základného fondu
je k 31.12.2011 868 396 €.
Účtovná hodnota nadačného imania
bola k 01.01.2011 119 296 €.
V roku 2011 sa prostriedky nadačného imania čerpali vo výške 0 €.
Účtovná hodnota nadačného imania
je k 31.12.2011 119 296 €.
Prostriedky základného fondu a nadačného imania sú investované do:
podielových fondov VÚB Asset
Management
podielových fondov Tatra Asset
Management
dlhopisov emitovaných Privat bankou
krátkodobých termínovaných vkladov.
O profesionálne spravovanie investícií sa stará Investičný výbor nadácie.
•
•
•
•
Zmeny v nadačnej listine
a v zložení orgánov nadácie
V roku 2011 boli vykonané zmeny
v nadačnej listine a v orgánoch nadácie.
Dňom 02.06.2011 sa nový správcom
nadácie stala Dana Rušinová a členom správne rady nadácie už nie je
Filip Vagač.
37
Výnosy a náklady NDS
v roku 2011
1,7%
Prehľad výnosov NDS podľa zdrojov a ich pôvodu
Firemné dary
213 159 € 28,4%
Individuálne dary
14 268 €
1,9%
2 % - podiel zaplatenej dane
141 317 € 18,9%
Verejné zbierky
306 327 € 40,9%
Zahraničné zdroje
46 348 €
6,2%
Verejné zdroje
0 €
0,0%
Úroky
12 884 €
1,7%
Kurzové zisky
16 €
0,0%
Výnosy z precenenia
2 575 €
0,3%
Výnosy z nájmu majetku
2 532 €
0,3%
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
315 €
0,0%
Iné výnosy
9 558 €
1,3%
Výnosy NDS spolu
749 300 € 100,0%
Prehľad nákladov NDS podľa jednotlivých druhov činností
Poskytnuté granty, štipendiá
332 212 € 44,0%
Náklady programových pilierov
338 992 € 44,9%
Správa nadácie
70 527 €
9,3%
ochrana a zhodnotenie majetku
propagácia účelu nadácie
3 291 €
prevádzka nadácie
16 309 €
odmena za výkon funkcie správcu
5 762 €
cestovné náhrady
3 745 €
mzdové náklady
12 448 €
iné náklady na správu nadácie
28 971 €
Náklady z precenenia
0 €
0,0%
Kurzové straty
1 €
0,0%
Daň z príjmov
2 507 €
0,3%
Tvorba opravných položiek
-14 425 € -1,9%
Odpisy majetku
25 728 €
3,4%
Iné náklady
256 €
0,0%
Náklady NDS spolu
755 798 € 100,0%
38
6,2%
28,4%
40,9%
1,9%
18,9%
Firemné dary
Individuálne dary
2 % - podiel
zaplatenej dane
Verejné zbierky
Zahraničné zdroje
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy
z precenenia
Výnosy z nájmu
majetku
Iné výnosy
3,4%
9,3%
44,0%
44,9%
Poskytnuté granty,
štipendiá
Náklady programových pilierov
Správa nadácie
Náklady
z precenenia
Daň z príjmov
Odpisy majetku
Iné náklady
Prehľad o činnosti
Nadačných fondov spolu
s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Nadačný fond Myšlienka
spravovaný Nadáciou pre deti
Slovenska
V roku 2011 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách spravovala nadačný fond Myšlienka.
K 1.1.2011 bol stav vo fonde 0 €.
V roku 2011 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške
19 302 €. Navýšenie prostriedkov
fondu sa uskutočnilo na základe poskytnutých prostriedkov od spoločností:
ANASOFT APR, spol. s r.o. vo výške 15 241 €
HANDS on TECHNOLOGY e.V. vo
výške 61 €
Microsoft Slovakia s.r.o. vo výške
1 000 €
Nadácia Allianz vo výške 3 000 €
•
•
•
•
V roku 2011 bolo čerpanie fondu
v celkovej výške 18 938 €. Prostriedky fondu boli použité na realizáciu
projektu Prvá legová liga - First lego
league. Stav vo fonde k 31.12.2011
je 364 €.
Detský fond LEAF
Nadačný fond Samsung
V roku 2011 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách
spravovala nadačný fond s názvom
Detský fond LEAF.
V roku 2011 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách
spravovala nadačný fond s názvom
Nadačný fond Samsung.
Nadačný fond Samsung bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou
SAMSUNG Electronics Slovakia
s.r.o.
K 1.1.2011 bol stav vo fonde 3 097 €.
V roku 2011 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške
7 300 €. Navýšenie prostriedkov fondu sa uskutočnilo na základe poskytnutých prostriedkov od spoločnosti
Leaf Slovakia, s.r.o. V roku 2011
bolo čerpanie fondu v celkovej výške
10 367 €.
Prostriedky fondu boli použité na:
manažment nadačného fondu vo
výške 2 592 €
poskytnuté granty vo výške 7 775 €
•
•
Stav vo fonde k 31.12.2011 je 30 €.
K 1.1.2011 bol stav vo fonde
45 395 €.V roku 2011 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo
výške 80 000 €. Navýšenie prostriedkov fondu sa uskutočnilo na základe
prijatého podielu zaplatenej dane
od spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
V roku 2011 bolo čerpanie fondu
v celkovej výške 61 953 €. Prostriedky fondu boli použité na:
realizáciu mediálnej kampane verejnej zbierky Hodina deťom vo
výške 16 000 €
na realizáciu projektu DOMOV II
vo výške 25 395 €
na realizáciu projektu DOMOV III
vo výške 558 €
na realizáciu grantového programu
Hodina deťom vo výške 20 000 €.
•
•
•
•
Stav vo fonde k 31.12.2011 bol
63 442 €.
39
ANNUAL REPORT 2011
Children of Slovakia
Foundation (CSF)
For 16 years the Foundation connected those who want to help with
those in need of help. The program
aims of the Children of Slovakia
Foundation are derived from the international survey “Newly emerging
needs of children in Slovakia” published in 2010 and we still keep focus
on them. Among the threaths and
need belong:
Parents’ engage very loosely in the
•upbringing
of their children.
in aggressiveness.
•Increase
The possibility of negative impact
•through
communication technologies and media.
Ineffective methods of education in
•schools.
Possibilities and problems con•nected
to the spending of leisure
time.
Pressure on performance and suc•cess
of children.
40
ENDOWEMENT FUNDS
administered by the
Children of Slovakia
Foundation
Nadačný fond MyšLienka (MyšLienka
Endowment Fund)
Detský fond Leaf (Leaf Children´s
Endowment Fund)
Nadačný fond Samsung (Samsung
Endowment Fund)
Projects and Grants
Projects and Grants
The Children of Slovakia Foundation
is one of the few NGOs in Slovakia
that has been dedicated to supporting projects with a preventive impact.
We are convinced that the prevention
of problems is more effective than
solving them after they surface. Long
term support enables us to build up
stable partnerships as well as developing, testing and implementing
innovative solutions. Out projects
we run and support are therefore focused also on this important part.
Children’s Hour Grant
program
Once a Year Together Grant
program
www.hodinadetom.sk
The grant program Once a Year Together is aimed to support the children under the age of 18 suffering
from a specific chronic illness (in
e.g. oncologic illness, cystic fibrosis, muscular dystrophy, hemophilia), that live in Slovakia. Due to the
specific nature of the chronic illness
these children lack the opportunity
to meet together. The treatment of
this illness cannot be systematic and
therefore the consequences of their
physical handicap persist.
The Children’s Hour Grant program is
from the beginning of 2000 the largest grant program of the Children of
Slovakia Foundation. Thanks to the
annual money collection the Foundation can continue to address those
questions that are most urgent. The
grant program has been contributing
to the professionalization and stabilization of organizations that work
with children and youth, encouraging
cooperation with interfacing organizations from various sectors with the
goal of helping children and youth,
drawing attention to the problems
which children and youth face in Slovakia. The CSF also acknowledges
those persons that are crucial for the
development of these children.
41
HOME – The Most
Important Place on Earth
Samsung – KAMA Not Only
Football...
Four years have elapsed in 2011
since we established the project
HOME – The Most Important Place
on Earth that supports the community model of young people that are
leaving orphanages. The project
systematically supports specific individuals in seeking accommodation,
education (seminars of social and
personal competences, educational
program for financial literacy), tutor
support (terrain social worker), support in the orientation on the labor
market as well as “networking” of the
crucial partners.
The goal of the project is to develop
the healthy potential of youth in Slovakia. The partner for implementation is football club LP Domino. Within the framework of this project 500
boys and young men train 3- 4 times
a week. Weekly meetings are organized by volunteers; it serves to build
up the team and personal growth.
The final football match is the awaited climax of the season.
Grant Program
Childrens’fund Leaf III
The project has existed since 2007. It
supports projects from the Slovak region Levice, and encourages cooperation within the community there. It
is focused especially on the field of
the health and healthy lifestyle, education and free time. On the evaluation process participated this year
also employees from Leaf Slovakia.
42
Education
Get to Know Your Money
www.poznaj.sk
For 16 years we have been successful in establishing and maintaining long term partnerships with
NGOs, state bodies, and businesses
which respond to the newly emerging needs of children. Our aid in the
educational sector is aimed to extend the use of innovative and tested
methods of pedagogy not only in the
formal sector- schools and expert
state institutions. It also enters into
other program fields that affect children – families, informal leisure time
centers, and other groups. The traditional methods of education and upbringing have been found no longer
effective due to the newly emerging
needs that children face, and which
have been pointed out by the CSF in
the internationally published survey
“Newly emerging needs of children”,
published in 2010.
The first e-learning program of financial education in Slovakia, which addresses the development of financial
intelligence and literacy, managed
to acquire a new strategic partner in
2011 – The Foundation of Slovenská
sporiteľňa. This program’s primary
aim was to educate high school students, but now it continues to develop to suit the needs of elementary
school children from first to early second stage of education. It also strives
to become the leading project in this
specific field of financial education in
Slovakia.
New Media Education
and Protection from in
inappropriate content
The Survey of Newly Emerging Needs of Children in Slovakia
points out the risks children face
when working with informationalcommunication technologies as well
as the impact the media have on
their development. It describes various situations in which today’s children find themselves – younger and
younger children are starting to use
the computer, babies playing with
cell phones, young person closes
the doors of his room only to accept
food from “the outside world”, group
violence, cyber bullying, recording
violence on cell phones and posting them online, children in commercials, and commercials aimed at the
youngest children, virtual friendships
of children, new identities and many
more.
43
School of Family Finances
FIRST LEGO League
www.skolarodinnychfinancii.sk
www.fll.sk
The School of Family Finances is the
first community project of financial
education. Its goal is to improve the
quality the financial literacy in communities as well as Slovakia entire.
Financial education is an effective
preventive tool against economic
and social problems. The program
offers permanent and up-to-date
edu­cation by a lector, which assists
the attendants in comprehending the
information about the financial market, rational financial management,
and creation of the family budget with
the minimal risks of a bad decision.
FIRST LEGO League – is the largest international robotic competition
for elementary schools and high
schools. Its goal to motivate a group
of children lead by an adult to create
a team and build a functional LEGO
robot from that is capable of fulfilling
the small missions of the competition. The missions are linked to the
main topic of the competition that is
announced every year by the central
coordinator. Besides that the team
has to develop a research project
that is consulted with experts from
the related field. From the year 2011
the Children of Slovakia Foundation
has become the organizer of FLL in
Slovakia. In 2011 were involved 416
children from all the reagions within
Slovakia in 51 teams. Six the most
successful teams made it to the semifinal took place in Gdaňsk. The final
tournament took place in Cottbuse in
Germany and our team was on excelent eight place.
44
BUS II - Next Way with
the BUS –Building,
Understanding and Skills
Project BUS II – Next Way with the
BUS – Building, Understanding and
Skills aids poor people and children
from orphanages. Many times ­they’re
excluded from society due to poverty.
The project helps them to integrate
into society through explaining the
causes of their current situation followed by a set of practical tools that
can be used to get out of it in e.g.
the development of financial literacy, strengthening of personal competences. In 2011 the training was
enriched through seminars of social
competences that served as a mean
of innovation to the standard model.
Innovative Approach to
Professionalizing Work
With Children
www.codetipotrebuju.sk
The research survey of newly emerging needs of children in Slovakia from
2009 as a theoretical basis for the
continuation of the project in 2010.
The program is implemented via the
workshops and trainings. The program of the workshops was aimed
at developing skills for identification
of the newly emerging needs, methods of coping with them, responsibilities of the local communities, and in
some case the creation of strategic
plans for specific communities.
How to cross the boarders
Educational program that aims to
develop life skills and create a network of cooperating organizations
from NGOs, schools, psychological
clinics, educational centers, to organizations of specific interest. The
established networks of participants
continue to cooperate even after the
termination of the project – they create their own activities for the development of life skills. The participants
can create their own program at
a higher level, identify the various life
skills, as well as evaluate the entire
program afterwards.
Healthy with Tesco
The project learns children how to be
more responsible for their health, to
improove their quality of living and
ability to make decision in favour of
the health lifestyle. At the same time
the project spread the information
about the importance of the health
food and increases the interest of
their parents to eat in healtier way. It
trains the animators to know how to
explain importance of the health food
and its influance on children.
Think Big
www.o2thinkbig.sk
Thing big is an opportunity for yong
people to participate in the activities in the enviroment they live in.
To spend their time in an usefull way
and to change the enviroment, where
they meet with each other, for a nicer
place – the sport areas, organize
cultural events, etc. The result of the
project for 2011 was the educational
program for 56 young people from
the supported projects.
45
Philanthrophy
One of the fundamental activities of
the Children of Slovakia Foundation
is the raising of financial resources
for supporting long term program that
raise the quality of life of children and
youth in Slovakia. At the same time
we strive to develop fellowship and
integrity of the expert and laic public
towards the vulnerability of children.
By carrying out the fundraising activities, CSF develops a philanthropic
trend in society. The Children’s Hour
continues to be the most intense and
long term fundraising activity in Slovakia.
46
Children’s Hour
Children’s Hour TV show
www.hodinadetom.sk
Joining philanthropy with excellent TV entertainment is a concept
upon which the CSF built the three
hour TV show that is being annually broadcasted live on 6th December on 1st Channel. The most
famous celebrities from the Slovak
and Czech medias, culture and social life brought many beautiful and
touching moments. Those who are in
need of help can for a moment catch
a glimpse of the world of those that
offer help. The participants and the
callers have created a solid chain
of solidarity and respect to help children. The creation of short documentary footage by Slovakia’s best
directors enabled the CSF to inform
the public on how their resources are
being used in various projects. The
Children’s Hour continues to raise
its trustworthiness also thanks to the
participation of numerous celebrities
without any requirements for salary.
The Children’s Hour is a yearlong financial collection that concentrates
and divides resources for prevention
and intervention to help children and
youth in Slovakia. The main contribution of Children’s Hour is that independent finances are moved to the
program area of where the largest
identification of need. The Children’s
Hour managed to help establish and
stabilize numerous high quality projects which systematically support
individuals or groups in helping children and youth in Slovakia.
Children’s PHOTOGRAPHY
Hour
The Children’s PHOTOGRAPHY
Hour had auctioned photographs
from renowned Slovak and Czech
photographers in 2011 for the 10th
time. The extraordinary initiative of
the photographers do donate their
masterpieces to the auction makes
this event amazing in the Month of
photography in Slovakia. Since 2001
were auctioned in Children’s PHOTOGRAPHY Hour 579 photograps in
total amount of 190 819 €.
2 percent for Children
The Children of Slovakia Foundation
organizes a campaign with the goal
to collect finances from private and
legal persons’ income taxes. The collected 2 % from tax income are assigned primarily to help children and
youth without parents, with handicaps, or come from a socially poor
background which we support in our
projects.
Collections of CHILDREN’S
HOUR - ULIČNICA –
national money collection
On the 5th year of the national street
collection – ULIČNICA, 11th November 2011, we have registered a total
number of 2043 volunteers in from
162 schools and organizations in 83
cities and towns of Slovakia. The volunteers collected the financial contributions into paper boxes and gave
the donators a yellow badge in return
with the clown Hugo, mascot of Children’s Hour 42.279,37 €.
47
Správa audítora
48
Prehľad darcov s darom
presahujúcim 331 €
Právnické osoby:
Accenture Technology Solutions Slovakia, s.r.o.
Accenture, s.r.o.
ANASOFT APR, spol. s r.o.
AXESS, spol. s r.o.
BAMAC spol. s r.o.
Civil Society Development Foundation
Creative Web, s.r.o.
CSR Europe
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
dm drogerie markt, s.r.o.
Dóm sv. Martina
Express Slovakia „Medzinárodná
preprava a.s.“
Francesca Creation, s.r.o.
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Hlava 98
Holcim (Slovensko), a.s.
INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
INVESCO CHS, s.r.o.
KROS a.s.
Leaf Slovakia s.r.o.
MEDIAN SK, s.r.o.
Miba AG
Microsoft Slovakia s.r.o.
Nadácia Allianz
Nadácia Ekopolis
Nadácia Orange
Nadácia SALVE
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia TESCO
Orange Slovensko, a.s.
Provident Financial, s.r.o.
SecuriLas, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
TECHNIK AKADEMIK
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
tesa tape s.r.o. - organizačná zložka
Slovensko
UniCredit Foundation
United Way Worldwide
Unlimited, s.r.o.
VAGABOOND s.r.o.
Vizada Networks spol. s r.o.
Fyzické osoby:
Bernáth Peter
Boskovič
Ciz Blazej
Čábi Ľudovít
Farkaš Peter
Gunár Andrej
Holič Luboš
Kalabus Branislav
Kapišinský Zeno
Kočner Marián
Kucej Igor
Marešová Jana
Meszárošová Zuzana
Potoczki Mikuláš
Seppová Mária
Slavická Jana
Streško Vladimír
Szabo Martin
Šikra Juraj
Štasselová Lucia
Šubin Michal
Teplická Žofia
Záhradník Branislav
49
poďakovanie
Ďakujeme právnickým
osobám
Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku
Indícia, n.o.
IUVENTA
ZŠ Ul. Obrancov mieru 884, Detva
Freshmini, s.r.o.
Samsung Electronics Slovakia
Accenture, s.r.o.
ACIS s.r.o.
AGROSERVIS - TECHNOLÓGIE,
spol. s r.o.
Agroservis - Západ s.r.o.
AGROSERVIS spol.s.r.o.
Amareon, s.r.o.
AXESS, spol. s r. o.
BILLA s.r.o.
Bratislavská arcidiecéza
Cafe JAZZ Club Rožňava
Creative Web, s.r.o.
Desmod
dm drogerie markt, s.r.o.
DOMKA - Združenie saleziánskej
mládeže
Ekofin Bratislava, s.r.o.
Francesca Creation, s.r.o.
Generali IT s. r. o.
Golf International, s.r.o.
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť
HS HSV s.r.o.
IBM Slovensko, spol. s r.o.
IKAR, a.s.
INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
50
KROS a.s.
Kursalon Trenčianske Teplice
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
LOXX Logistik & Spedition GmbH,
Gelsenkirchen
MEDIAN SK, s.r.o.
Mestské kultúrne stredisko Šaľa
Mestské lesy s.r.o.
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov
MM Partners Slovakia, spol. s r.o.
OC Laugaricio Trenčín
Panox, s.r.o.
Panta Rhei, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
ProCare, a.s.
Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o.
SecuriLas, s.r.o.
Slovak Telekom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovenský skauting
SUPRA- ELEKTRO, s.r.o.
Technik-Akademik
Tesco Stores SR, a.s.
UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.r.o.
Verejná knižnica Jána Bocatia,
Košice
Vizada Networks spol. s r.o.
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Železnice Slovenskej republiky
Ďakujeme jednotlivcom
Áčová Petra
Adamec Lukáš
Alexandra Zajíčková
Ančič Peter
Arce Isabelle
Bagalová Ľubica
Bagárová Monika
Bagin Ondrej
Balašková Bronislava
Balážová Daniela
Balco Andrej
Bán Andrej
Banášová Adela
Baranič Richard
Baranovič Roman
Barátová Helena
Bartoš Juraj
Batthyany Peter
Bederková Ľubica
Bekr Jaro a tanečná skupina SPIN
Belajová Mariana
Bella Miloš
Benický Karol
Bernáth Tibor
Bírošíková Viera
Bizoň Michal
Blanárik Miloš
Blanarovičová Alexandra
Blaškovič Eugen
Blecharžová Ivana
Blizniaková Radka
Bobeková Magdaléna
Bogyóova M.
Bohušová Eva
Bratislavský chlapčenský zbor pod
vedením Magdalény Rovňakovej
Breier Pavol
Brišová Ruth
Brodnianska Priechodská Diana zodpovedná spolupráca na projekte
ŠRF
Brychtová Katarína
Bubelínyová Eva
Bugala Michal
Cifra Matej „Sajfa“
Cmorík Peter
Čepelová Dagmara
Čírová Mária
Danková Kvetoslava
Danková Kvetoslava - dlohoročná
kvalitná odborná pomoc v šírení
finančnej gramotnosti
Denešová Katarína
Dodek Martin
Dojč yuri
Dorková Valéria - dlohoročná kvalitná odborná pomoc v šírení finančnej
gramotnosti
Dragulová Zuznana
Drlička Matej
Dunka Matúš
Ďurišová Zdenka
Egriová Anna
Eibner Tomáš
Erich Mistrík
Farkašová Kristína
Fedorčíková Renáta
Fekiač Vladimír
Ferancová Janette
Forgáč Marcel
Forrai Šimon
Fridner Martin
Furimská Iveta
Garajová Mária
Gašpar Igor
Geľhošová Judita
Geľová Jaroslava
Gogolová Darina
Gombošová Gabriela
Gondová Jana
Gordulič Ján
Grolmusová Vanda
Gunčíková Gabriela
Habancová Lucia
Hajdúchová Jana
Halašová Daniela
Haľko Jozef
Handlovičová Danka
Hankociová Mária
Hasprová Katarína
Havrilayová Adriana
Heldáková Katarína
Heldová Petra
Helembaiová Eva
Henterová Barbara
Heribanová Alena
Hičová Katarína
Hojstričová Jana
Holko Daniel
Hollóová Katarína
Homoláková Martina
Hönischová
Horáček Jan
Horčinová Anna
Horváthová Kvetka
Horvátová Viera
Hraňová Jana
Hrešková Ľuboslava
Hromkovičová Oľga
Hugáňová Andrea
Hugecová Adriana
Hurajtová Izabella
Hvilová Mária
Hyža Alan
Chabroňová Andrea
Chlpiková Miriam
Chorvátová Božena
Chovančáková Veronika
Chovanec Marián
Chovanec Martin
Christovao Ben
Chudík Ladislav
Ilavský Bohuslav
Ivan Juraj
Ivanička Peter
Ivaničová Gabriela
Jančo Michal
Jandová Andrea
Janečková Patrícia
Jánošová Tatiana
Jarabová Danka
Javorská Jozefína
Jendrálová Kristína
Johanides Juraj
Junior
Kadliečková Janetta
Kállay Karol
Kalmárová Lívia
Kapitán Marián
Kárová Elena
Karvay Dalibor
Kišová Jana
Kliman Šymon
Kluvancová Marta
Kociánová Jana
Kočan Robo
Kohlmayer Róbert
Kolčáková Zuzana
Kolesárová Eva
Kollárová Slavka
Koňuchová Ivana
Kopinská Daniela
Kopráš Vladimír
Koreňová Mária
Kotzigová Sandra
Kováčiková Danuša
Kováčová Silvia
Kožlejová Dana
Krajnak Miroslav
Kráľová Katarína
Kráľová Katarína
51
Krivušová Jana
Kubíková Gabriela
Kukučková Ivana
Kulišev Filip
Kumančíková Mirka
Kuric Janko
Kuška Tomáš - dlhodobá spolupráca
na projekte Raz Ročne Spoločne
Kvassay Pavol
Kvaššay Peter
Kyselová Mária
Laci Strike a SDA
Lada Igor
Ladižinský Ivo
Lazar David
Lazorová Iveta
Lenarčič Jozef
Lipa Peter
Lisoneková Valéria
Liszkai Štefan
Líšková Marta
Lukáčová Anna
Luleiová Silvia
Mačátová Izabela
Macháčková Jana
Machaj Martin
Majerová Ľubica
Majerová Lucia
Majtánová Karin
Malachovská Iveta
Malachovský Sveťo
Marcin Peter
Marková Zuzana
Matušková Antónia
Medal Richard
Medveď Peter
Mihál Miroslav
Mihálik Pavol
Miháliková Jana
Miklošová Lucia
Minarčik Pavol
52
Minarovičová Daniela
Mockovčiaková Dana
Mokrošová Ľubica Mokrý Juraj
Molitorisová Bibiána
Moncoľová Katarína
Mosorjaková Silvia
Mrenicová Alena
Mrvová Eva
Mudríková Eva
Mullerová Soňa
Nemčeková Martina
Németh Boris
Neupauerová Jana
Nigutova Natália
Niwner Pavol
No Name
Nociarová Andrea
Nogová Lívia
Novellová Iveta
Oleníková Silvia
Oľga Kováčiková
Olšanská Denisa
Ondrušová Marta
Ongradyová Dana
Opatovský Robo
Paligová Marta
Palkovič Martin
Palkovič Peter
Palšovičová Lucia
Para
Partlová Mirka
Paula Okániková
Pavel Petrovič
Pavlíková Jana
Pecha Pavel
Peľaková Jana
Peter Kvašňovský
Petráň Miriam
Petrusová Petronela
Piricova Slavomira
Píšová Alena
Pocisková Nela
Podobová Katarína
Poláčková Anna
Polnišová Petra
Popovič Anton
Popovič Tomi
Porhajašová Katarína
Porubská Nikoleta
Posová Lucia
Prasličková Soňa
Predná Zdenka
Pribula Marek
Pristašová Martina
Prokop Zbyněk
Radačovský Mário a Balet Bratislava
Radimáková Paulína
Reibergerová Marta
Remenová Martina
Remeňová Martina
Revajová Michaela
Robl Peter
Rogožníková Andrea
Ronďošová Erika
Rosolová Monika
Rózsa Oskar
Rudnayová Andrea
Rybanská Lucia
Sabolova Mária
Sabolová Mária
Sabová Veronika
Sadovská Dorota
Saparová Silvia
Sárkozyová Alžbeta
Saudková Sarah
Skalská Ingeborg
Skokanová Lucia
Soňa Praličková
Sosková Ľudmila
Stillerová Ivana
Stopiak Peter
Strýčkova Daniela
Sudorová Alena
Suchaničová Daniela
Suttonbrown Mike
Svetlík Jozef
Svienta Soňa
Szabo Martin
Šalagovičová Darina
Šankweilerová Marta
Šimková Anna
Šinko Pavol
Škoda Pavol – dlohoročná kvalitná
odborná pomoc v šírení finančnej
gramotnosti
Školnikovičová
Šľachta Norbert
Šoltysová
Špalek
Špirková Jana
Štálniková Štefánia
Štefancová Gregorová Dáša
Štefánik Milan Rastislav
Štefániková Janka
Štreit Jindřich
Štúr René
Šubjak Marek
Šubjak Marek
Šulík Anton
Šuňavcová Ivana
Šupová Zuzana
Šútorová Jana
Švandová Hana
Švigárová Ivana
Švrčková Tatiana
Talian Vlado
Tancošová Gabriela
Tatárová Katarína
Tatiana Kizivatová
Tešlárová Sylvia
Tibenský Ľuboš
Tornóczyová Ľubica
Tóthová Denisa
Tóthová Ivana
Tóthová Jana
Tóthová Stellamaris
Trhan Peter
Tudíková Ľubomíra
Tuma Filip
Turnerová Katarína
Uhláriková Ester
Valach Michal
Valentová Andrea
Valihora Martin
Valt ľuboš
Vaňatka Matúš
Varga Kamil
Vargicová Ľubica
Vargová Mária
Varcholová Lenka
Vášáryová Emília
Vaváková Petra
Vávra Juraj
Vavrinčíková Lenka
Veľasová Martina
Velecká Danka
Venczel Ladislav
Vereščáková Jana
Vizváry Eugen
Vlasta Dúbravová
Vrabko Martin
Vričan Marcel
Wittgruber Martin
Zadžorová Helena
Zacharová Katarína
Zaťková Miroslava
Zimányiová Andrea
ZŠ pre slabozraké deti, Svrčia ul.
Bratislava
Zvarová Stanislava
Žbirka Miro
Žiaková Miroslava
Žiga Patrik
Žilíková Anna
Župník Peter
... aby sa život detí menil k lepšiemu
Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: +421 2 5263 6471
fax: +421 2 5263 6462
e-mail: [email protected]
A5+5mm_hodina_detom.indd 1
www.nds.sk
www.hodinadetom.sk
www.2percentadetom.sk
www.poznaj.sk
www.skolarodinnychfinancii.sk
www.fll.sk
www.partnerstva.sk
www.codetipotrebuju.sk
Právna forma: nadácia
IČO: 31753833
Číslo účtu: 1169960001/1111
UniCredit Bank, a. s.
Grafická úprava:
grafické štúdio compART s. r. o.
www.compart.sk
Fotografie: archív NDS
© Nadácia pre deti Slovenska
16.4.12 15:01
Download

VÝROČNÁ SPRÁVA /ANNUAL REPORT