OBSAH
KULTÚRNE POZVÁNKY
04 |
Verejné prerokovanie o výrobe anilínu
06 |
Sviatok sv. Urbana
06 - 07 |
Relikvia sv. Cyrila v Močenku
08 |
Okresné športové hry dôchodcov
10 |
10. výročie Zväzu
zdravotne postihnutých
18 |
Futbalistky ZŠ Močenok
získali bronz v celoslovenskom kole
Coca – Cola - Školský pohár
KONCERT
Obec Močenok – kultúrne stredisko a Farský úrad v Močenku, Vás srdečne pozývajú
na koncert „K ÚCTE sv. Cyrilovi a Metodovi“, ktorý sa uskutoční dňa 7. júla 2013
o 16.30 h v kostole sv. Klementa v Močenku. V programe sa Vám predstavia
Spevácky zbor Camaretta z Nitry, ŽSZ Cantica Močenok a žiaci zo ZUŠ Močenok.
Vstupné: zdarma.
OZNAM
Redakcia Časopisu Močenok oznamuje,
že uzávierka vydania dvojčísla júl – august je do 15. augusta 2013.
● Časopis Močenok
Informačný a inzertný mesačník obce
Krásne životné jubileum oslávil
bývalý zástupca starostu obce Močenok pán Július Pistovič.
K tomuto nádhernému jubileu prajeme všetko najlepšie, nech každý deň je pre Vás
slávnostný a úsmev nevymizne z pier radostný, zdravie nech Vám slúži
ešte dlhé roky, šťastné nech sú všetky Vaše ďalšie kroky.
Vedenie obce a kolektív pracovníkov OcÚ Močenok
● Adresa redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok
● e-mail: [email protected] ● Tel. č.:
037/655 22 41, 0907 759854 ● fax: 037/655 22
41 ● Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia
nevracia ● Stanoviská v jednotlivých článkoch
môžu a nemusia odrážať stanovisko redakcie ●
Vydáva: Obec Močenok ● Riadi redakčná rada
v zložení: predseda Ing. Norbert Halász, členovia
Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová,
Mgr. Peter Sýkora, redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová ● Jazyková úprava: Mgr. Eva Čierniková
● Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr.
Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo ● Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci ● Náklad: 1450 ks ●
Registračné číslo: 6/1998/X002270 OU Šaľa. ● Redakcia nezodpovedá za pravdivosť údajov uverejnených v inzerátoch a platených oznamoch.
Redakcia si vyhradzuje právo zaradiť príspevky,
ktoré plánuje zverejniť v časopise, do jednotlivých čísel časopisu podľa vlastného uváženia a
zároveň podľa potreby krátiť a upravovať jednotlivé príspevky.
POĎAKOVANIE
V mene občianskeho združenia Klub
kresťanskej mládeže, Močenok, a v mene
svojom, srdečne ďakujem pánovi Jozefovi Benčíkovi, majiteľovi firmy A-DEMO
v Močenku, za darovanie materiálu a bezplatnú výrobu stojana na novú svetelnú
tabuľu a plošiny pre potreby kamerovania,
ktorá je umiestnená pri hokejbalovom ihrisku a slúži pre skvalitnenie podmienok
hry pre deti a mládež z obce i okolia.
S úctou Juraj Lenický, štatutár KKM
BLAHOŽELANIE
Spolupracovníčky FU ES KREDIT Mirka a Zuzka blahoželajú
svojim spolupracovníkom Mgr. Stanislavovi Szabovi a Bc. Romanovi Szabovi
k ukončeniu vysokoškolského štúdia.
Niečo o kultúre v obci
Hovorí sa, že človek nie je len chlebom
živý. Do uspokojenia potrieb patrí aj účelné
využívanie voľného času. Už starí Gréci hlásali, že ak má byť pokoj a pohoda, treba dať
národu chlieb a hry. Keď rinčia zbrane, mlčia múzy. Do uspokojovania životných potrieb patrí aj rozvoj kultúry. V našej obci túto
oblasť vypĺňania voľného času zabezpečuje
kultúrne stredisko. Jeho pracovný kolektív
prichádza s nápadmi, aby si každý občan
mal z čoho vybrať. V roku prvej písomnej
zmienky o obci, teda 900. výročia, sa budú
zraky upierať aj týmto smerom. Nie náhodou starosta obce zvolal už dve stretnutia
predstaviteľov spoločenských organizácií,
aby ich aktivizoval k organizovaniu podujatí
práve na počesť tohto jubilea. Budú to podujatia na úseku kultúry, športu a všeobecných
aktivít. Oslavy vyvrcholia na Dňoch obce,
ktoré sa tradične konajú začiatkom septembra. Pred nimi to bude Festival Gorazdov Močenok. Kultúra stojí na peniazoch.
Ak sa dajú hlavy dohromady, dajú sa aj pri
skromnosti zorganizovať pekné podujatia,
ktoré lákajú stále viac divákov. Potešiteľné
je aj to, že našu obec navštevujú aj občania
z okolitých obcí. Novinkou v tomto roku bol
aj 1. ročník Fašiangovej zabíjačky. Bola to
pekná akcia. Mala trošku chybu krásy. Bol
to chaos pri predaji zabíjačkových špecialít.
No, kto robí, robí aj chyby. Na budúci rok by
bolo dobre, keby sa časť výrobkov spracova-
la už v piatok a potom by sa v sobotu od rána
aj predávalo, aj zabíjalo. No podmienkou je,
aby boli dve ošípané. Inak sa ten nápad nedá
realizovať. Vďaka štedrým sponzorom je to
reálne. Bolo pekné, keď sa do podujatia zapojili nielen pracovníci kultúry na čele s pani
vedúcou, ale aj zamestnanci hospodárskeho
dvora a ochotní občania na čele s pánom Lenickým. Ich výrobky nemali chybu. Najmä
zabíjačková špecialita – zabíjačková žobrácka kaša a vynikajúca kapustnica.
Na oslavách sa určite predstavia s novým
programom nielen hostia, ale aj naše obecné kultúrne telesá: Močenčanka, Matičiarik,
Močenská kapela, Cantica. Očakávame, že
troškou do mlyna prispeje aj naša Ľudová
škola umenia. Popri centrálnych oslavách by
bolo dobré zorganizovať aj slávnostnú akadémiu, ktorej by sa zúčastnili všetky kultúrne
telesá. Netreba zabudnúť ani na Močenských
spevákov, ktorí prisľúbili zaspievať aj na
oslavách 10. výročia vzniku Stolnotenisového klubu senior Močenok. Podujatie sa
uskutoční začiatkom mája za účasti členov
klubu a pozvaných hostí. Aj toto podujatie
sa bude niesť v znamení obecného jubilea.
Treba na záver vysloviť s rozvojom kultúry
v obci všeobecnú spokojnosť. Nemá to ľahké, pretože ju čaká veľká úloha – digitalizácia
kina. Aj to je súčasť i keď návštevnosť klesá.
PaedDr. Vincent Tóth
učiteľ na dôchodku
Číslo 6 | Jún 2013 | XX. ročník |
3
Verejné prerokovanie o výrobe anilínu
V utorok 4. júna 2013 sa uskutočnilo
v našej obci verejné prerokovanie zámeru akciovej spoločnosti Duslo vybudovať
výrobu anilínu. Prerokovanie zorganizovala obec Močenok na čele so starostom obce Ing. Mariánom Borzom, ktorý
stretnutie otvoril. Svoj zámer prišlo do
našej obce prezentovať niekoľko zástupcov spoločnosti Duslo, akciová spoločnosť – odborníkov na technickú oblasť,
logistiku, organickú chémiu, priemyselné
havárie a podobne. Ich argumenty si prišlo do kultúrneho domu vypočuť približne
140 občanov z obce Močenok a okolitých
obcí. Verejnosť sa z úst odborníkov dozvedela, že anilín je jedovatá látka používaná ako prvotná surovina na výrobu
množstva produktov ako napríklad gumárenských výrobkov, farbív, liečiv, polyuretánov na výrobu montážnych pien,
molitanu a podobne. Takisto, že jedna zo
základných surovín potrebných na výrobu anilínu je karcinogénny benzén. Prezentované boli aj najnovšie technológie,
takzvané BAT technológie, z ktorých by
sa mala nová prevádzka budovať a mali
by zabrániť únikom alebo styku pracovníkov s látkami poškodzujúcimi zdravie.
V diskusii sa občania zaujímali o potenciálne zdravotné riziká, dopady novej
prevádzky na životné prostredie, možnosť
eliminácie havárií, ale vyjadrovali sa aj
k tomu, že celý región potrebuje čo najviac pracovných príležitostí. Predstavitelia spoločnosti postupne odpovedali na
všetky otázky verejnosti a vysvetľovali
všetky aspekty a dopady realizácie novej
prevádzky na život v regióne Šale. „My,
technicky založení ľudia, veľmi ťažko
chápeme tie obavy, pretože skutočnosť je
tá, že žiadny orgán nepovolí technológiu,
ktorá nespĺňa spoločenské riziko, akonáhle to spoločenské riziko je neprijateľné, tak tá technológia sa nemôže postaviť.
Na druhej strane platí aj to, že Duslo nekupuje výbehové technológie, tie roky sú
dávno za nami, Duslo kupuje len licencie,
samé BAT technológie, najlepšie dostupné, aké existujú,“ povedal nám technický
riaditeľ Dusla, a.s. Šaľa Ing. Ľubomír
Zatlukaj. Za 4 hodiny prezentácií a diskusií o možných dopadoch pripravovanej
výroby si prítomní vypočuli množstvo argumentov, prečo výrobu nepovoliť,, alebo
naopak, prečo čo najskôr začať budovať.
„Každý si môže povedať svoj názor, ja ich
neodsudzujem, nech neodsudzujú ani oni
iný názor. Debata dnes tuná bola veľmi
kultivovaná, ako som počul, tak v Šali to
tak vôbec nebolo a dúfam, že v Trnovci
to bude podobne. Osobne som spokojný
a teraz záleží teda od zastupiteľstva a starostu ako rozhodnú, či podporia, alebo
nepodporia,“ povedal nám po skončení
jeden z návštevníkov prerokovania Ľudovít Čerešňák. „Táto problematika ma
zaujala, priznám sa, že nemám o tom až
príliš veľa informácií, vlastne aj kvôli
tomu som sem prišiel a som veľmi rád,
že tu bolo pomerne veľa ľudí a že tu bola
diskusia. Človek si musí nechať niektoré
veci uležať v hlave a potom si ešte o tom
naštudovať nejaké informácie a potom si
aj ja vytvorím názor, či som za alebo nie
som za, lebo už tie riziká sú tu, to nemôžeme nijako vyvrátiť, sú tu aj ekonomické
záujmy spoločnosti Dusla Šaľa, no a teraz
to treba celé zosúladiť,“ myslí o celej veci
Ing. Tomáš Rábek, Phd. „Ja osobne som
proti tomu, pretože žijem hneď na konci
dediny a takisto mám osobnú skúsenosť,
keď sa robili pred pár rokmi nejaké odbery pôdy, vody u nás práve doma, že sa
našla zvýšená hladina dioxínov. Myslím
si, že celkovo sa to dnes viedlo v takej
dobrej rovine, že ľudia mali pripomienky
a ja teda dúfam, že ministerstvo životného
prostredia rozhodne tak, ako má rozhodnúť,“ dodala Katarína Tichá. Návštevníci
sa počas verejného prerokovania v sále
kultúrneho domu rozdelili na dva pomyselné tábory – jeden bol proti budovaniu
novej prevádzky v závode, druhý rozvoj
fabriky podporoval. „Musia byť dva tábory, ináč by diskusia nemala zmysel. Zažili
sme už prerokovania, kde sme sa stretli len
s predstaviteľmi obce a potom vlastne nie
je o čom diskutovať, ale keď je to verejne
diskutované, tak sa veľa vecí dostáva dopredu, veľa vecí sa proste rieši, je tá diskusia o živote a ten život je proste taký,“
myslí si technický riaditeľ Dusla Ing. Zatlukaj. „Som rád, že prišla veľká skupina
našich občanov, ktorí sa živo zaujímajú o
budúcnosť života v našej obci aj na základe výsledkov, ktoré boli publikované
v hodnotiacej správe vplyvu na životné
prostredie tejto plánovanej výrobne. Výsledok, ktorý vzišiel z dnešného verejného prerokovania bude spracovaný vo forme záznamu, ktorý bude celý postúpený
na riadiaci orgán, ktorým je v tomto prípade ministerstvo životného prostredia a to
na základe sumarizácie výsledkov prerokovania vo všetkých dotknutých obciach
dá záverečné stanovisko,“ potvrdil to, že
posledné slovo bude mať v rozhodovaní
o realizácii novej prevádzky v Dusle, a.s.
ministerstvo životného prostredia starosta
obce Ing. Marián Borza.
ný zbor,“ myslí si PaedDr. Vincent Tóth.
Informácie, ktoré sa dozvedeli občania
z médií, boli vyvrcholením niekoľko-
mesačnej práce polície. Prvá informácia o nekalej činnosti policajtov
bola na okresnom riaditeľstve v Šali
zachytená už koncom uplynulého
roka, v podozrení boli vtedy príslušníci zo Šale. V úzkej spolupráci
s Krajským riaditeľstvom polície v Nitre
sa rozbehla pátracia akcia. „Informáciu
sme ihneď postúpili na sekciu kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra
SR. Tento špecializovaný úrad sa začal
zaoberať touto informáciou a vlastne to
vyústilo až do toho, čo sme mali možnosť
sledovať na obvodnom oddelení ...
pokr. na str. 5 >>>
Problémy v polícii
Koncom mája sa všetkými médiami doslova prevalila zlá reklama pre
obec Močenok – policajti z tunajšieho
obvodného oddelenia boli totiž svojimi
kolegami z útvaru špeciálneho nasadenia zadržaní a obvinení z niekoľkých
trestných činov. „Niečo som počul, že
sa niečo deje, ale neviem presne čo,“
povedal nám Juraj Hulák. „Počul som
a je to veľmi smutná vec pre Močenok, pretože chlapci, ktorí túto robotu robia, si ju asi nevážia a dopustili
sa závažných vecí, ako je podvádzanie,
kriminalita a podobne, a to sa na policajtov nepatrí, vrhajú zlé svetlo na policaj4
| Časopis obyvateľov obce Močenok
>>> v Močenku, kde prišlo k zadržaniu
troch
aktívnych
policajtov, ktorým bolo doručené uznesenie
o vznesení obvinenia z obzvlášť závažných skutkov,“ so smútkom v hlase konštatoval riaditeľ Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Šali mjr. Mgr. Roman
Révay. Do tejto protispoločenskej činnosti bolo zapletených aj 6 civilných osôb,
ktoré sa rôznym spôsobom spolupodieľali
na tejto organizovanej trestnej činnosti a
rovnako ako voči policajtom aj voči nim
boli vznesené obvinenia. „U týchto policajtov je spracovaný návrh na prepustenie
zo služobného pomeru. Momentálne je to
v štádiu riešenia. Všetci, ktorí boli zadržaní, budú prepustení z policajného zboru.
Boli obvinení zo zneužívania právomoci
verejného činiteľa, zo zločinu podvodu a
zločinu vydierania. To sú naozaj obzvlášť
závažné trestné činy a podieľali sa na nich
formou spolupáchateľstva v organizovanej skupine,“ spresnil okresný riaditeľ mjr.
Révay. Policajtom za spomínanú trestnú
činnosť hrozí sadzba až do výšky 10 rokov odňatia slobody. „Sú tam čestní ľudia,
ale niektorí, verte mi, sú tam takí, ktorí si
nezaslúžia, aby boli policajtmi,“ myslí si
Juraj Hulák. „Ja si myslím, že snáď ich je
tam takých podvodníkov len nejaké percento, ktorí sa dali zlákať na cestu rýchleho zbohatnutia, ale nemôžeme predsa
všetkých hádzať do jedného vreca,“ myslí
si Jarmila Lenčéšová. „Z celospoločenského hľadiska polícia stráca dôveru a týmito
prípadmi tú dôveru stráca ešte viacej a ľudia neveria tomu, kto je v uniforme, ako sa
správa a ako plní prísahu, ktorú dal, keď
vstúpil do polície,“ dodal PaedDr. Vincent
Tóth. S poklesom dôveryhodnosti polície
nie je spokojný ani riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Šali mjr. Révay: ,,Verejná
mienka je voči policajnému zboru, hlavne v Močenku a okolitých obciach, dosť
naštrbená. Týmto chcem vyzvať občanov,
ak majú nejaké informácie k protispoločenskej a protizákonnej činnosti policajtov, aby sa nebáli s tým vystúpiť, prišli za
mnou alebo mojím zástupcom na okresné
riaditeľstvo PZ v Šali, aby sme to vyriešili. S takýmto konaním policajtov z obvodného oddelenia v Močenku sa nikto
z našich radov nestotožňuje, urobili nám
strašne zlú reklamu.“
Vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Šali je presvedčené, že
všetci príslušníci v obvodnom oddelení
v Močenku, ktorí neboli zapletení do
kauzy, sú spoľahliví a vykonávajú si svoju
prácu svedomite a čestne. Občania sa na
nich môžu s dôverou obrátiť s akýmkoľvek problémom.
AKTUALITY Z OBCE
● V druhej polovici mája pracovníci obce
finišovali s prácami na rozšírení miestnej
komunikácie v Ulici dekana Dubravického.
Uložili posledné kusy zatrávňovacích tvárnic, ktoré následne spojili s telesom cesty a
pripravili tak komunikáciu na používanie.
● Vďaka nástupu jarného počasia s príjemnými teplotami a zrážkami potrebovali
zelené plochy v obci v polovici mája opäť
úpravy. Pracovníci obce kosili trávniky
v parku v areáli kostola a zelené plochy
v areáli horného cintorína.
● V areáli kalvárie pokračovala ďalšia etapa reštaurátorských prác na súsoší
ukrižovaného Ježiša a lotrov. Reštaurátori
súsošie dokonale vyčistili, tmelom zacelili praskliny, celé súsošie farebne zjednotili
s pôvodným materiálom a nakoniec ho zakonzervovali.
● Pracovníci obce počas mája upravili
živé ploty v širšom centre obce. Všetky ploty strihom upravili na ideálnu výšku a šírku.
Pracovníci v aktivačnej činnosti upravili po
strihu i okolie.
● Nečakaná búrka v podvečerných hodinách v utorok 28. mája nepríjemne prekvapila množstvo obyvateľov našej obce.
Najviac nepríjemností spôsobila v uliciach
Hájska a Borzagoš, kde voda, ktorú nestíhal odvádzať rigol, tiekla záhradami majiteľov pozemkov v tejto lokalite ako rieka.
Veľké mláky sa tvorili vo viacerých uliciach
a niekoľko občanov sa muselo postarať aj
o svoje zaplavené pivnice. S masou dažďovej vody sa museli popasovať aj pracovníci
obce v Mlynskej ulici pred zdravotným strediskom a obchodnými prevádzkami.
● Divadlo Dominus sa v polovici mája
predstavilo s hrou Keď jubilant plače divákom v obci Rajčany, ktorá sa nachádza
v topoľčianskom okrese. Na veselohru
v podaní močenského divadla sa do miestneho kultúrneho domu prišlo pozrieť niekoľko desiatok divákov.
● Ženský spevácky zbor Cantica sa
v druhej polovici mája predstavil na oslavách 200. výročia úmrtia Antona Bernoláka, oslavách 150. výročia založenia Matice
slovenskej a 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie
v Šuranoch. V programe osláv vystúpili
spoločne so zbormi z Nových Zámkov,
Radvanky a domácich Šurian.
● Koncom mája sa v našej obci realizoval zber veľkorozmerného a drobného
stavebného odpadu. Občania vyložili pred
svoje nehnuteľnosti veľkorozmerný odpad
– najmä kusy starého nábytku, kobercov a
podobne, ktoré naplnili 3 veľkoobjemové
kontajnery. Popri tom ešte pracovníci obce
v spolupráci s podnikateľmi z našej obce
vlastniacimi techniku zozbierali približne
200 ton drobného stavebného odpadu.
● Katolícka cirkev slávila vo štvrtok 30.
mája 2013 Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaného Božie
telo. Sviatok je oslavou daru eucharistie a
úcty k Spasiteľovi. Tradičná procesia k oltárikom sa uskutočňuje vždy v príslušnú
nedeľu po tomto sviatku. Veriaci sa preto v
nedeľu 2. júna po svätej omši zišli na čele so
správcom farnosti Močenok vdp. Jozefom
Černákom a za účasti močenských požiarnikov a hudobného doprovodu Dychovej hudby Močenská kapela v slávnostnej procesii
v areáli kostola, fary a parku pred kostolom.
Vdp. Jozef Černák symbolicky znázorňoval
pamiatku nosením monštrancie s kúskom
premeneného chleba. Procesia sa postupne
zastavovala pri oltároch symbolizujúcich
štyri svetové strany, ktoré mali predstavovať ľudí prichádzajúcich zo všetkých kútov
obce.
● V prvej polovici júna sa začali v areáli
obecného úradu realizovať technické práce
predchádzajúce výsadbe trávnika. V prvej
fáze odborná záhradnícka firma uložila do
zeme závlahový systém. Potom nasledovala
pokládka elektrickej kabeláže a spracovanie vrchnej vrstvy pôdy.
● Pracovníci obce v prvej polovici júna
realizovali predĺženie chodníka v Ulici biskupa Klucha. Na jestvujúci chodník pred
nehnuteľnosťami na konci Hornej Kráľovej
sa pripojí nová časť chodníka už v našej
obci, aby sa obyvatelia tejto lokality bezpečne a bez vstupu na vozovku dostali do
svojich domovov
● V spoločenskej sále obecného úradu
sa v utorok 11.júna uskutočnilo stretnutie
členov a priaznivcov Matice slovenskej.
Viedla ho predsedníčka miestneho odboru
Jolana Lenčéšová. Prítomní sa oboznámili
so závermi matičnej konferencie pre Západoslovenský kraj zo začiatku júna, prebrali
aktuálnu situáciu v Matici a venovali sa aj
otázke Valného zhromaždenia Matice, ktoré
sa uskutoční v polovici októbra tohto roku.
● Komunita Kráľovnej pokoja spustila
začiatkom júna kampaň na podporu projektu s názvom Rozšírme si srdce (o)tvorením.
Projekt mohli podporiť všetci občania cez
web alebo hlasovanie prostredníctvom sms
správy. Ak bude projekt úspešný, budú sa v
kaštieli realizovať tvorivé dielne prístupné
aj občanom obce, ktoré budú realizované
počas niekoľkých mesiacov v druhej polovici roka.
Číslo 6 | Jún 2013 | XX. ročník |
5
Sviatok svätého Urbana
V sobotu 25. mája vinári, vinohradníci
a veriaci z našej obce slávili sviatok svätého Urbana. Urban I. bol pápežom v rokoch
222 – 230. Legenda hovorí o tom, že Urban sa raz v núdzi skryl pred prenasledovateľmi vo vinici a to mu zachránilo život.
Stal sa tak obľúbeným patrónom vinárov,
vinohradníkov, ale i debnárov. Je dokonca
vraj aj ochrancom proti mrazu.
V lokalitách, kde sa na území Slovenska pestuje hrozno, patrí 25. máj, sviatok
svätého Urbana, už oddávna k významným sviatkom. Vinohradníci sa vždy snažili modlitbami si vyprosiť jeho priazeň a
ochranu úrody vo viniciach. Mnohé obce
mu vo vinohradoch z úcty postavili kaplnky alebo sochy. Rovnako úctu svätému
Urbanovi každoročne prejavujú aj veriaci
a vinohradníci z našej obce. Svätá omša sa
vždy koná medzi vinicami pred Kaplnkou
svätého Urbana. V tomto roku sa na pobožnosť zišla viac ako stovka veriacich.
Svätú omšu celebroval správca farnosti
vdp. Jozef Černák. Všetci účastníci omše
si uctili svätého Urbana a spoločne prosili
o ochranu viníc a polí.
Po svätej omši bol pripravený zaujímavý program pre deti i dospelých. Pre detičky boli pripravené rôzne súťaže a hry,
kde si vyskúšali svoju šikovnosť a mohli
sa zabaviť. Neskôr si spoločne aj zaspievali. „Páči sa mi tu, lebo tu je muzika aj
hry,“ povedala nám počas súťaží Veronika
Chudáčiková. „Najviac sa mi páči, že som
dnes miništroval, úplne najviac a ešte sa
mi páči, že sa môžem hrať s kamarátmi,“
doplnil Veroniku Milan Kiss. „Je to určite
lepšie, než sedieť doma pred televízorom
a nič nerobiť. Máme tu všelijaké súťaže,
baví nás to, možno získame aj nejakú odmenu a páči sa mi tu,“ vecne skonštatoval
Martin Lenčéš. K súťažiacim deťom sa
na chvíľu pripojil aj správca farnosti vdp.
Jozef Černák: „Dnešné popoludnie je také
zaujímavé, pretože raz do roka sa tu zídeme pri Kaplnke sv. Urbana a je tu aj dosť
detí, môžu sa zahrať jednotlivé súťaže,
samozrejme, dospelí majú svoj program,
takže nálada, myslím si, že je výborná a
nech sa opakujú takéto akcie častejšie, aby
sa ľudia stretávali, zabavili, porozprávali
sa.“ Program po svätej omši pokračoval
nielen spievaním detských piesní, ale s radosťou si zanôtili aj dospelí. Sprevádzali
ich dva akordeóny a členovia speváckej
skupiny. Zároveň si deti mohli nad ohňom
opiecť slaninku alebo špekáčiky a dospelí na počesť svätého Urbana ochutnávali
víno. „Omša tu vždy bola, teraz sa trošku
zmenilo, no, či to bude dobré alebo zlé,
to uvidíme po skončení programu. Ak to
bude slušné, je to v poriadku, keď sa niekto pripije, tak to nie je veľmi dobre,“
povedal nám jeden z tradičných účastníkov svätých omší na počesť sv. Urbana
a dlhoročný vinár Vincent Lenčéš. „Dnes
aj takí ľudia prídu, ktorí by sem možno
neprišli iba na svätú omšu, ale keď sa tu
takto zabávame po tej sv. omši, tak ja to
vítam, je to pekné a dobré a mohlo by sa
to takto robiť,“ páčila sa myšlienka podujatia Alexandrovi Habdákovi. „Je to vynikajúca vec, že sa takto spestrila oslava
sviatku sv. Urbana. Mohlo by sa to každý
rok opakovať. Je to veľmi pekné, ľudia sa
aj zabavia aj odslúžia sv. omšu,“ doplnil
Karol Malík.
Ochutnávanie vína spojené so symbolickým odomykaním vinohradov zorganizovala po svätourbanskej svätej omši
priamo vo vinohradoch domáca organizácia Slovenského zväzu záhradkárov.
„Myslím, že sa to vydarilo pomerne dobre,
ľudia sú tu, majú záujem a už teraz záleží
len od nás a od tých ľudí, ako sa budú baviť. Najviac ma teší to, že tí ľudia teraz idú
do tej prírody, lebo s tou prírodou by sa
mali viacej zbližovať a malo by to trošička
viacej fungovať medzi ľuďmi a prírodou,“
povedal nám predseda ZO SZZ v Močenku Marián Švondra. Nadšení vinohradníci
a priatelia vína a prírody sa po svätej omši
vybrali spievajúc ľudové piesne odomykať vinohrady. Zastavovali sa pri jednotlivých viniciach a vinohradníkom priali
bohatú úrodu a prosili svätého Urbana o
priazeň. Zaujímavá novinka po tradičnej
svätourbanskej omši sa stretla so záujmom
a pochopením a časom sa z nej možno vyvinie vyhľadávaná tradícia.
Relikvia sv. Cyrila v Močenku
V tomto roku celé Slovensko slávi
1 150. výročie príchodu solúnskych bratov Konštantína, neskôr Cyrila a Metoda
na naše územie. V močenskej farnosti sme
si mohli uctiť relikviu svätého Cyrila počas nedeľnej svätej omše 19. mája 2013.
Konštantín a Metod pochádzali z gréckeho Solúna a ich otec bol vysokým by6
| Časopis obyvateľov obce Močenok
zantským úradníkom. Bratia sa slovanský
jazyk naučili v okolí svojho rodného mesta a boli vybraní na vytvorenie slovanského písma, preklady Biblie do tohto jazyka
a misiu v slovanskom prostredí Veľkej
Moravy. Cyril a Metod už pred odchodom na Veľkú Moravu napísali viacero
prekladov Svätého písma a vlastných tex-
tov v tzv. hlaholike. Na naše územie prišli
v roku 863, zrejme 5. júla. Veľká Morava spadala v tom čase do cirkevnej sféry
Ríma, preto sa v roku 867 vybrali bratia
Konštantín a Metod na žiadosť veľkomoravského kniežaťa Rastislava do Ríma,
aby získali súhlas pápeža na používanie ...
pokr. na str. 7 >>>
>>> staroslovienčiny ako liturgického jazyka. V tej dobe sa liturgia mohla
sláviť iba hebrejsky, grécky a latinsky.
Pápež im však dovolil používať starosloviensky jazyk pri bohoslužbách.
Vzácna relikvia svätého Cyrila putovala po všetkých diecézach na Slovensku
od roku 2010 a v nedeľu 19. mája sa dostala aj do našej farnosti, aby si ju mohli
uctiť aj veriaci z Močenku a Hornej Kráľovej. „Pre našu farnosť je dnešný deň
veľmi vzácny, pretože slávime liturgický
deň zoslania Ducha svätého, ale zároveň
sú v našej farnosti relikvie svätého Cyrila. V tomto týždni náš diecézny biskup
Mons. Viliam Judák uviedol do nášho dekanátu tieto relikvie k úcte, aby si veriaci
po jednotlivých farnostiach mohli uctiť
svätého Cyrila. Pre našu farnosť je to o to
vzácnejšie, že práve svätý Cyril so svojím bratom a priateľmi našli ostatky svätého Klimenta, rímskeho pápeža, ktorý je
patrónom našej farnosti. Je to taká krásna
symbolika, keď oni putovali s relikviami
pápeža Klimenta s Chersónu do Grécka a
odtiaľ potom na Veľkú Moravu. To prepojenie symboliky svätého Cyrila a Klimenta je veľmi silné, v prvom rade pre nás,
ktorí žijeme v tejto močenskej farnosti,“
povedal nám správca farnosti Močenok
vdp. Jozef Černák.
Obrad venovaný relikviám svätého
Cyrila sa v nedeľu 19. mája konal počas
každej svätej omše v oboch kostoloch
farnosti - v Močenku aj Hornej Kráľovej.
Množstvo veriacich prichádzalo vzdať
úctu svätému Cyrilovi priamo k relikvii
vystavenej v chráme. „Som veľmi hrdá,
že relikvie prišli aj sem, do nášho chrámu.
Sú to veľmi krásne dni u nás v Močenku, slávnostné, ja to aspoň tak vnímam,“
netajila radosť s pocty, ktorej sa dostalo
močenskej farnosti Etela Prváková. „Bol
som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať
aj sa mi páči to, v čom je relikvia uzavretá. O svätom Cyrilovi som iba počul,
ale neviem o ňom nič,“ prezradil na seba
štvrták Michal Rábek. „Ja sa veľmi teším,
že do našej farnosti tiež prišli relikvie svätého Cyrila, ja som ich už stretla, keď boli
v Košiciach a tam sa na to pripravovala
celá farnosť. Veľmi som sa na to tešila už
aj tam a keď to prišlo do Močenku, tak
som sa veľmi potešila,“ povedala nám
Gertrúda Velčická. Púť relikvie svätého
Cyrila po farnostiach sa končí v júni tohto
roku, aby 5. júla, v deň 1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu, bola počas ústredných osláv v
Nitre na svojom mieste. Telo svätého Cyrila bolo pochované v rímskej Bazilike sv.
Klementa a vzácna relikvia, časť kľúčnej
kosti sv. Cyrila, ktorá je darom Vatikánu
z čias druhého Vatikánskeho koncilu, je
uchovávaná v Pribinovej kaplnke v Katedrále svätého Emeráma na Nitrianskom
hrade od roku 1964.
Svätý Cyril druhýkrát v Močenku
Pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskej misie na čele so sv. Cyrilom
a Metodom na Veľkú Moravu putuje od
r.2012 po Slovensku relikvia sv. Cyrila,
ktorá v 20. týždni zavítala aj do
našej obce.
V nedeľu 19.5.2013 bola relikvia sv. Cyrila vystavená k verejnej
úcte v Kostole sv. Klimenta v Močenku.
Na túto jedinečnú udalosť pripravil Klub filatelistov 52-46 Močenok sprievodnú akciu – príležitostnú poštovnú pečiatku a vydal
príležitostný lístok. Žiaľ, na slávnostné uvedenie príležitostnej poštovnej pečiatky sa v obci nenašli
peniaze, preto sa Klub filatelistov
rozhodol pre skromnejšiu formu
(pre klub aj tak finančne vysoko náročnú)
a zabezpečil príležitostnú poštovú pečiatku
tak, že ju uhradili členovia klubu filatelistov a používala ju len pošta v Močenku za
priehradkou v piatok 17.5.2013 a týždeň na
opečiatkovanie celistvosti z ochoty.
Poštová pečiatka zobrazuje relikviu
sv. Cyrila umiestnenú v bohato zdobenej
schránke – relikviári, s popisom v kruhopise - Sv. Cyril druhýkrát v Močenku, Močenok 17.05.2013. Po bokoch schránky sú
uvedené roky zľava 863 a sprava 2013,
dolu nápis relikvia. Z hľadiska kvality, obsahu i prevedenia je na vysokej úrovni a
vzorne reprezentuje cyrilometodskú obec
Močenok. Robili sme na nej spolu s akademickým maliarom Vladimírom Hirkom. Grafické práce previedol on.
Zároveň bol vydaný aj príležitostný
lístok. Tu chcem poďakovať aj pánovi Gabrielovi Blehovi z PC Technik Močenok za jeho majstrovskú
prácu na elektronickom spracovaní
poštového lístka a príležitostnej
poštovej pečiatky.
Sv. Cyril, ty, ktorý si už v 9.st po
Kristovi obdaroval náš slovenský
národ písmom, hlaholikou a spolu s
bratom Metodom si ho privádzal ku
Kristovi, orodujte za náš slovenský
národ u pána Boha a pomáhajte mu,
aby si zachoval, rozvíjal a odovzdával dedičstvo otcov aj budúcim generáciám.
Jozef Kútny
KF 52-46 Močenok
Číslo 6 | Jún 2013 | XX. ročník |
7
Okresné športové hry dôchodcov
21. júna 2013 sa niekoľko desiatok dôchodcov z Diakoviec, Hájskeho a Močenku stretlo v športovej hale v našej obci na
prvom ročníku podujatia Okresné športové
hry, ktoré sa konalo aj pri príležitosti celoročných osláv 900. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Močenok. Športových hier
sa mohli zúčastniť všetci dôchodcovia, ktorí majú záujem o šport a príjemné stretnutia
– v tomto roku sa tu zišla asi tridsiatka súťažiacich. Podujatie zastrešila Jednota dôchodcov okresu Šaľa a organizačne ho za-
S básňou z vlastnej tvorby vystúpila
členka domáceho súťažného kolektívu
Vlasta Horehájová a so zostavou cvikov sa
prezentovali aj členky z Klubu cvičeniek
pre zdravie.
Potom družstvá žien z Diakoviec,
Hájskeho a Močenku a družstvo mužov
z Močenku začali súťažiť v jednotlivých
športových disciplínach. Organizátori pripravili pre súťažiacich 4 disciplíny, v ktorých mohli preukázať svoju kondíciu a
šikovnosť. Pre pánov bola pripravená ešte
povedala nám súťažiaca z Hájskeho Mária Popelková. „Vôbec sme netrénovali,
ale boli sme pozvaní, tak sme sem prišli
a súťažíme,“ povedal nám s úsmevom
domáci súťažiaci Imrich Paštéka. „S tým
vajíčkom to bolo zaujímavé, lebo svojím
spôsobom je to také srandovné, že musíte
dávať pozor nielen na to, kade idete, ale aj
na to ľahké vajíčko, aby nespadlo, takže
to sa mi najviac páčilo,“ pochvaľovala si
súťažiaca Magda Juríčková z Diakoviec.
„Ja mám rada všetky súťaže a toto máme
bezpečila Jednota dôchodcov v Močenku,
čiže klub dôchodcov. Prítomných privítala
predsedníčka domácej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Anna
Hanáková. Podujatie slávnostne otvorila
predsedníčka okresnej organizácie Mária
Runáková spolu so starostom obce Ing.
Mariánom Borzom. „Som rád, že aj naši
dôchodcovia sa v rámci klubu dôchodcov
v spolupráci s Jednotou dôchodcov zo Šale
pripojili k oslavám 1. písomnej zmienky
o našej obci a v tomto roku zorganizovali
1. ročník tohto krásneho podujatia. Mám,
samozrejme, radosť z vysokej účasti nielen
dôchodcov z našej obce, ale aj z okolitých
obcí a verím, že toto podujatie sa stane trvalou súčasťou celkového spoločenského
života v našej obci,“ verí v úspech podujatia starosta obce.
bonusová disciplína zameraná na rýchlosť
a obratnosť.
Prvou disciplínou bol slalom s vajíčkom na lyžici. V druhej disciplíne sa jednotlivé tímy pripravili na hod na cieľ, kde
mali k dispozícii dva cvičné a tri súťažné
hody. Treťou disciplínou boli kolky, ktoré
bolo najvhodnejšie zhodiť všetky a trikrát
za sebou. Počas spomínaných disciplín
prebiehali aj stolnotenisové zápolenia
žien aj mužov. Páni sa stretli aj bonusovej
disciplíne – kedy mali rôznymi spôsobmi čo najrýchlejšie prekonať stanovenú
vzdialenosť. Každý zo súťažiacich sa snažil svojmu družstvu pomôcť k lepšiemu
výsledku čo najlepším výkonom a všetci
sa pri tom zabávali. „Boli sme tu aj vlani, veľmi sa nám to páčilo, tak sme sa aj
tento rok zúčastnili a tešíme sa z toho,“
druhý rok, tak troška už vieme, o čo sa
jedná, myslím, že sa to podarí tak ako aj
vlani,“ myslí si domáca Valéria Pappová.
„Veľmi sa mi tu páči, až mi Pánbožko dá
zdravie aj na rok, zase by som došla. Aspoň človek žije, keď niečo robí a o niečo sa
stará,“ povedala nám s úsmevom najstaršia členka súťažného družstva z Hájskeho,
77-ročná Helena Halásová. „Dva razy do
týždňa chodím cvičiť, takže celkom fajn
je to,“ pochvaľovala si kondíciu aj atmosféru podujatia ďalšia z členiek domáceho
družstva Mária Blehová. „Boli sme tu aj
minulý rok, tak preto sme sa zúčastnili aj
tento rok, trošku športovať a rozhýbať sa,“
doplnila Diakovčanka Anna Novosadová.
„My sa preto tešíme, že chodíme medzi
mladšie, aspoň omladneme ...
pokr. na str. 9 >>>
8
| Časopis obyvateľov obce Močenok
>>> a je to dobre, že takéto staršie
ženy chodia medzi ľudí, lebo keď je človek sám doma, to nie je dobre,“ myslí si
jedna z najstarších súťažiacich, osemdesiatnička Magdaléna Tomková.
Predsedníčka močenskej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Anna Hanáková spolu s predsedníčkou Jednoty
dôchodcov Slovenska Máriou Runákovou
sledovali celý priebeh podujatia a dohliadali na jeho hladký priebeh. „Je to lepšie
ako vlani, lebo už aj moje kolegyne hovorili, že trochu trénovali doma, takže už
vedia, o čom je reč aj sa pekne držia. Ja si
myslím, že o to ide - aby bola nálada dobrá, aby to bolo spontánne, páči sa mi to,“
tešila sa z vydareného podujatia pre desiatky dôchodcov predsedníčka OO JDS
v Šali Mária Runáková. „Tento 1. ročník
sa nám snáď vydaril aj organizačne a dievčence, ja im hovorím dievčence, sa veľmi
tešili. Výborne športujú a sú nadšené. Prišli k nám aj hostia z Hájskeho a Diakoviec
a tiež sa veľmi tešili na tento športový deň.
Mávame aj iné akcie spolu, nadväzujeme spoločné priateľstvá a vzťahy,“ bola
spokojná s priebehom podujatia hlavná
organizátorka a predsedníčka Klubu dôchodcov v Močenku Anna Hanáková.
Pripravené disciplíny a zábavu si užívali
nielen súťažiaci, ktorí sa tešili z každej
prekonanej prekážky alebo dobre zvládnutej disciplíny, ale aj diváci, ktorí súťažiacich povzbudzovali a potleskom odmenili
každý ich úspech. „Veľmi sa nám to páči,“
povedala nám diváčka Anna Benčíková,
ktorá prišla na podujatie aj s priateľkami
zo susednej Hornej Kráľovej. „Páči sa mi
to, pravdaže, preto som sem prišla,“ potvrdila aj pani Hanáková. „Podujatie je pekne organizačne zabezpečené, je to krásne
športové podujatie,“ pochvaľoval si aj Izidor Brestič, ktorý si nechcel nechať ujsť
súťaženie svojich priateľov. „Výborné je
to, krásne, zábavné. Dôchodcovia ukazujú, že nesedia len doma, ale že dokážu ešte
tromfnúť aj tých mladých, ktorí len pozerajú video,“ myslí si nadšená diváčka Mgr.
Anna Tóthová.
V závere po absolvovaní všetkých disciplín organizátori vyhodnotili najúspešnejších súťažiacich v každej
z disciplín. Medaily a diplomy športovcom odovzdali predsedníčky základnej a
okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
a starosta obce. Zároveň dostalo každé
súťažné družstvo pamätný list. Pamätný
list hlavnému organizátorovi, domácemu
Klubu dôchodcov, odovzdal starosta obce
ako poďakovanie za dlhodobú iniciatívu
v tejto oblasti.
Výsledky:
Beh s lyžičkou:
1. miesto – muži Močenok
2. miesto – ZO JDS Diakovce
3. miesto – ZO JDS Hájske
Hod na cieľ:
1. miesto – ZO JDS Močenok
2. miesto – ZO JDS Diakovce
3. miesto – ZO JDS Hájske
Kolky:
1. miesto – ZO JDS Močenok
2. miesto – ZO JDS Hájske
3. miesto – ZO JDS Diakovce
Stolný tenis – víťazi:
Mária Prochádzková Hájske
a Štefan Bleho Močenok
Užovka v záhrade
Hady sú z mnohých pohľadov zaujímavé a zároveň obávané a zaznávané živočíchy. Niekto ich má rád, iný ich vyslovene
neznáša a väčšina ľudí z nich má strach.
Na Slovensku našťastie vysoký výskyt hadov nie je, neznamená to však, že tu nežijú. „V okolí Nitry sa vyskytuje hlavne
užovka stromová, to je asi najväčší druh
hada na Slovensku, dorastá zhruba do dĺžky 1,5 – 1,8 metra. Užovka všeobecne nie
je pre človeka nebezpečná, ale veľa ľudí
má strach z hada všeobecne. Jediný had,
ktorý je na Slovensku pôvodne nebezpečný, je vretenica severná, ale tá sa v našich
lokalitách nevyskytuje,“ informoval nás
o situácii odborný pracovník Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre Ing.
Róbert Kirchner. Hada vo svojej záhrade
náhodou našla koncom mája aj Gabriela Kováčová z Hájskej ulice. V jej tichej
záhradke s kríčkami, kvetmi a jazierkom
sa mu tak zapáčilo, že sa tam zabýval na
takmer dva týždne. Majiteľke záhrady
však svojou prítomnosťou naháňal strach.
„Bála som sa ho a mám z toho aj fóbiu, tak
som volala hasičov. Prišli hasiči aj obecná
polícia z Močenku, ale v prvý deň sa im ho
nepodarilo chytiť. Až na druhý deň, keď
prišla obecná polícia z Močenku, tak pán
Turjan ho chytil, bola som veľmi rada,“
netajila úľavu Gabriela Kováčová. Štefan
Turjan, príslušník obecnej polície z našej
obce, sa k odchytu hada v záhrade dostal
náhodou, keď počas služby asistoval príslušníkovi hasičského a záchranného zboru
privolanému na odchyt. „Videli sme toho
hada, ale nevedeli sme ešte, aký je to druh.
Rýchlo sa schoval, takže sme ho nestihli
chytiť. Tak som po telefonáte majiteľky
domu prišiel aj na druhý deň. Had bol na
kríku a vyhrieval sa, bolo mu vidieť len
časť tela a bol stočený do klbka. Keď som
sa k nemu priblížil, chcel sa znova skryť,
ale vyhodil som ho na trávnik, chytil som
ho za hlavu a dal som ho do vreca. Nakoniec som ho vyviezol von do prírody,“
stručne opísal príhodu s lovom užovky
príslušník OP v Močenku Štefan Turjan.
Pekná veľká, zákonom chránená užovka
sa tak z príjemného prostredia záhrady
dostala vďaka ochote obecných policajtov
späť do prírody, kam patrí. Odborník však
v žiadnom prípade ľuďom bez školenia a
neodborníkom neodporúča manipulovať s
akýmkoľvek nájdeným hadom, riziko, že
to nie je neškodná užovka totiž stále existuje. „S nájdeným hadom by som nerobil
vôbec nič, nechal by som ho na pokoji. Určite by som ho vôbec nechytal, lebo zase
nedá sa 100% povedať, že je to užovka.
Nemusí byť, niekto mohol mať doma nebezpečný druh hada a mohol ho vypustiť,
alebo mu mohol utiecť. Takže by som
neradil vôbec manipulovať s hadom, v ta-
komto prípade by mali občania kontaktovať Slobodu zvierat a obvodný úrad životného prostredia,“ radí odborník na hady
Ing. Kirchner. Okrem spomínanej užovky
stromovej sa v našich končinách vyskytujú aj užovky obojkové a hladké. Všetky chráni zákon a keďže nie sú jedovaté,
nie je dôvod ich zabíjať ani keď navštívia
vašu záhradku. Podrobnejšie informácie
o užovkách, ale aj iných druhoch hadov
nájdete napríklad na webových stránkach
Národného toxikologického informačného
centra.
Číslo 6 | Jún 2013 | XX. ročník |
9
10. výročie Zväzu zdravotne postihnutých
18. mája 2013 sa v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu zišlo na valnom zhromaždení Občianskeho združenia
Zväzu zdravotne postihnutých v Močenku
a zároveň na oslave 10. výročia založenia
združenia a 900. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Močenok približne 150 členov a hostí. Podujatie odštartovali kultúrnym programom detičky z materskej školy
básňami a tancami, deti z Folklórneho súboru Malý Matičiarik ľudovým pásmom a
členovia Folklórnej skupiny Močenčanka
pásmom piesní. Potom sa prítomným prihovorila predsedníčka Základnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých Mgr.
Eva Molnárová. Oboznámila prítomných
s hospodárením zväzu v uplynulom roku,
zhodnotila činnosť organizácie a predostrela aj plán práce pre tento kalendárny
rok. Počas schôdze si členovia zväzu zvolili aj niektorých členov do správnej rady základnej organizácie – napríklad hospodára,
a robia to s radosťou. Pri tejto príležitosti
odovzdal základnej organizácii pamätný
list, ktorý prevzala predsedníčka Mgr. Eva
Molnárová. „Základná organizácia Zväzu
zdravotne postihnutých v Močenku, ktorá
v tomto roku oslavuje 10. výročie existencie, patrí svojimi aktivitami, činnosťou a
celkove prístupom k spoločenskému životu v našej obci k najaktívnejším organizáciám. Chcem členom organizácie na čele s
výborom poblahoželať k tomuto krásnemu
jubileu a popriať im do ďalších rokov veľa
dobrých nápadov, veľa aktívnych členov,
aby napĺňali hlavný zmysel a poslanie tejto
organizácie, ktorým je spríjemňovať život
a zabezpečovať voľnočasové aktivity pre
ľudí, ktorí majú zdravotný hendikep,“ povedal nám starosta obce Ing. Marián Borza.
Program valného zhromaždenia a osláv
10. výročia vzniku občianskeho združenia
pokračoval prednesom básní a voľnou zábavou. Podujatie navštívili aj hostia z iných
do tejto organizácie v Močenku a dnes som
už čítala aj návrh uznesenia,“ pochvaľovala si Lýdia Trubačová. „Tu sa stretajú ľudia, ktorí sú seberovní, telesne postihnutí,
možno aj niektorí nie, ale je tu príjemná
spoločnosť a príjemní priatelia, s ktorými
sa dá porozprávať,“ myslí si Jolana Hečková. „Ja sa tu cítim výborne, ako jedna
rodina sme tu. Tak to má byť ako jedna
rodina a jeden druhého si vážiť,“ doplnil
Štefan Kolenčík. „Som už v predčasnom
dôchodku a tak som sa dala medzi zdravotne postihnutých do Močenku. V Močenku
je to také pestrejšie, aktuálnejšie, chodí sa
tu aj na výlety, napríklad do Tatier. Tuná sa
aj porozprávame, oddýchneme si aj pestrý
program je tu,“ tešila sa zo skvelej atmosféry a programu na celý rok Mária Urbanová. „Postretávame sa tu, porozprávame
sa, je tu veselo, zábavne, zabudneme tu na
starosti,“ bola spokojná aj Helena Blehová.
10 rokov je ideálne obdobie na zhodnote-
kultúrneho referenta a podobne.
Po skončení oficiálnej časti sa prítomným prihovorili aj hostia podujatia – predsedníčka Zväzu zdravotne postihnutých
Nitrianskeho kraja Magdaléna Bakytová
a starosta obce Močenok Ing. Marián Borza. Predsedníčka Magdaléna Bakytová
pripomenula, že aj nitriansky zväz slávi v
tomto roku 10. výročie a všetkým členom
organizácie poďakovala za ľudský prístup
a ochotu pomáhať si navzájom. „Je to vidieť, že tí ľudia sa zobúdzajú, vychádzajú
zo svojej ulity a nezostávajú doma aj keď
sú chorí. Keď prídu, to svoje bremeno donesú so sebou, ale určite ho nenesú naspäť
domov a to je taký dobrý pocit, že dokážeme rozdávať lásku, dokážeme rozdávať
pochopenie pre všetkých tých členov a tí,
ktorí sem prídu, dokážu to zase prenášať
do svojich domovov, k svojim blízkym,“
tešila sa z toho, že si členovia navzájom
pomáhajú Magdaléna Bakytová. Starosta
obce Ing. Marián Borza takisto vyjadril
veľký obdiv všetkým, pre ktorých je pomoc iným ľuďom úplnou samozrejmosťou
základných organizácií zväzu, ktorí prišli
podporiť slávnostné zhromaždenie v našej
obci. „U nás tiež funguje zväz zdravotne
postihnutých, my máme iba 40 členov, sme
malá obec. Mávame aj posedenia, aj k 10.
výročiu s výročnou členskou schôdzou, ale
tu je to také krásne a veľkolepé, že človek
stráca reč, sme očarení,“ veľmi sa páčilo
prostredie a atmosféra v Močenku predsedníčke ZO ZZP vo Veľkej Doline Júlii
Tóthovej. Spokojnosť s priebehom podujatia a atmosférou netajili ani pozvaní
členovia močenskej základnej organizácie.
Mnohí z nich trpia ťažkými a nevyliečiteľnými chorobami a napriek tomu nestrácajú optimizmus. „Ťahá ma sem táto dobrá
nálada, pretože zo začiatku choroby, keď
mi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu,
som stále v depresii, 2 roky zavretá doma
a potom som vstúpila do spoločnosti Parkinson Slovensko, kde som sa o 180 stupňov zmenila. Zmenila som rozmýšľanie
a odvtedy som sa začala organizovať vo
viacerých takýchto spoločnostiach a dosť
aktívne, takže aj preto som sa zapojila aj
nie a poohliadnutie sa za vykonanou prácou. Stúpajúci alebo klesajúci počet členov
je akýmsi barometrom toho, či im aktivity
združenia vyhovujú a chcú sa do nich zapájať. Spätná väzba od členov je pre predsedníčku organizácie mimoriadne dôležitá.
„Keď som začínala s touto organizáciou
pred 10 rokmi, tak nás bolo 30, dnes nás je
180. Naozaj ďakujem týmto ľuďom, že našli pochopenie, že zväz zdravotne postihnutých nie je organizácia, ktorá by im nič
nedala. Určite im niečo musí dať, pretože
by sem nechodili. Zažili sme spolu veľa
krásnych chvíľ, boli sme na rôznych pobytoch, boli sme sa kúpať, boli sme na rekondičných pobytoch, na kultúrnych podujatiach, v divadle, v opere, naozaj máme
bohaté skúsenosti. Veľa mi dali títo ľudia
a ja som rada, že môžem aj ja pre nich
niečo urobiť,“ vyjadrila vďaku za podporu svojim členom predsedníčka ZO ZZP v
Močenku Mgr. Eva Molnárová. Základná
organizácia Zväzu zdravotne postihnutých
v Močenku vykročila do ďalšieho obdobia
s bohatými plánmi na zaujímavé aktivity.
10
| Časopis obyvateľov obce Močenok
Fyzioterapia s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Komunita Kráľovnej pokoja je v Močenku - kaštieli zriaďovateľom Detského
domova a zariadení sociálnych služieb Domova sociálnych služieb, Zariadenia
pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej
služby a Denného stacionára.. V Detskom
domove sú umiestnené tiež deti so zdravotným postihnutím, psychickými poruchami,
rôznymi životnými traumami, deti so špeciálnymi potrebami. V domove sociálnych
služieb, v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom
stacionári sú umiestnení klienti s rôznymi
zdravotnými ťažkosťami – mentálnym,
zmyslovým, telesným postihnutím, psychickými problémami, zdravotnými ťažkosťami. Vo svojej prevádzke poskytuje
Komunita od roku 2008 rehabilitáciu a
fyzioterapiu pre deti a klientov – magnetoterapiu, elektroliečbu, liečbu ultrazvukom,
laserom, teplom a svetlom (parafín, sauna,
Biolampa), masáže. Pomocou rehabilitácie a fyzioterapie sa dosahuje zlepšenie
zdravotného stavu detí, klientov, zmiernenie bolestí, zvýšenie celkovej psychickej
pohody, zlepšenie mentálnej a pohybovej
integrity.
Od roku 2012 sa indikuje v zariadení tiež vodoliečba v balneologickej vani
so saturátorom. Voda je zabezpečovaná
z vlastného zdroja artézskej studne. Zvýšené náklady na ohrev vody však limitovali kapacitu – počet denne poskytovanej
vodoliečby, o ktorú majú zvýšený záujem
klienti i deti nášho zariadenia.
V období od septembra 2012 do júna
2013 v Komunite Kráľovnej pokoja prebiehal projekt „Fyzioterapia s využitím obnoviteľných zdrojov energie“. Projekt bol
realizovaný vďaka podpore z Nadačného
fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis.
Z finančného príspevku poskytovateľa
sa zakúpilo a inštalovalo k doterajšiemu
solárnemu systému ohrevu teplej úžitkovej
vody ďalších 8 kolektorov pre prevádzkovanie vodoliečby v balneologickej vani
so saturátorom CO2 v rámci fyzioterapie
poskytovanej v zariadeniach. Realizácia
projektu „Fyzioterapia s využitím obnoviteľných zdrojov energie“ nám umožnila
poskytovať denne vodoliečbu väčšiemu
počtu detí a klientov. Na jednu procedúru
je potrebné použiť cca 200 l vody zohriatej
na teplotu cca 35 0C. Denne na vodoliečbu
bolo potrebné ohriať okolo 4000 L vody.
Znížila sa energetická záťaž, náklady na
ohrev vody využitím slnečnej energie.
Procedúry sme aplikovali v spolupráci
s rehabilitačnou sestrou. Do projektových
aktivít sa zapojilo 93 detí a klientov detského domova a zariadení sociálnych služieb.
Projekt pokračuje aj po skončení podpory v rámci fyzioterapie poskytovanej v
našich zariadeniach. V prípade prebytku je
teplá voda používaná v rámci bežnej prevádzky. Na záver môžeme skonštatovať,
že projekt „Fyzioterapia s využitím obnoviteľných zdrojov energie“, bol úspešný
a prospešný. Aj touto cestou vyjadrujeme
našu vďaku Nadačnému fondu Živá energia a Nadácii Ekopolis. Veríme, že finančné možnosti týchto inštitúcií umožnia
podporiť ďalšie verejnoprospešné projekty
a aktivity neziskových organizácií na Slovensku.
Mgr. Monika Kadúcová
Vysoké spodné vody v studniach
Po výdatných dažďoch v ostatnom období niektoré časti Slovenska ohrozovali
záplavy, naša obec sa našťastie v záplavovej zóne nenachádza. Aj napriek tomu však
niektorí obyvatelia problémy s nadbytkom
dažďovej alebo stúpajúcej spodnej vody
pocítili. Mnohým občanom voda zaplavila
nielen záhrady, ale aj pivnice. Obyvatelia si
sťažovali, že spodná voda, prípadne voda
valiaca sa z polí, sa im vliala do domácich
studní. „Áno, voda sa nám dostala do studne, ale aj do pivnice. Pivnicu máme pod stavaním. Na pitie, našťastie, používame pitnú
mestskú vodu,“ povedala nám pani Miklášová, ktorá sa borí s problémami s dažďovou aj spodnou vodou už od skorej jari.
„Spodná voda sa tu vyskytuje, studne máme
momentálne dosť plné, ale pravidelne si to
dávame kontrolovať a zatiaľ bola voda pitná, z hygieny nám povedali, že je naša voda
zo studne vhodná na pitie,“ povedal nám aj
Mgr. Jaroslav Kováč. „V čase záplav, ale aj
pri výdatných dažďoch, býva častým problémom zvýšená hladina spodnej vody v
studniach, čo môže mať za následok ohro-
zenie kvality vody v týchto studniach. Obyvateľom by som doporučovala v prípade,
že majú takto podídenú vodu v studniach,
aby túto vodu nevyužívali ani na pitné účely, ani na úžitkové. Je tam totiž riziko kontaminácie a tá kontaminácia vody môže byť
buď po mikrobiologickej stránke, alebo po
stránke chemickej v prípade, že sa do vody
dostali nejaké chemické prípravky,“ objasnila problémy so znečistenou vodou v
studniach pracovníčka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Nitre RNDr. Mária Kraváriková. Voľným okom zvyčajne
kontamináciu vody občania nespozorujú,
voda môže byť napríklad zakalená, ale zo
zbežného pohľadu nemožno zistiť stupeň
kontaminácie, ani nebezpečnosti studničnej
vody. Je na občanoch, aby dôkladne zvážili
možnosť kontaminácie vody a z toho vyplývajúce možné následky, ktorými sú najčastejšie črevné problémy, ale žiaľ, môžu sa
vyskytnúť aj parazitózy alebo v závažnejších prípadoch ochorenia pečene a podobne. „Je potrebné počkať, kým opadne voda,
kým odídu záplavy a zabezpečiť si čistenie
a vyčerpanie vody zo studne. Tá voda by sa
mala dostať do takého stavu, ako bola pred
záplavami a následne po tom vyčistení a
vyčerpaní by mala nasledovať dezinfekcia
vody. Ak by si chceli občania overiť potom
kvalitu vody, je potrebné požiadať o laboratórnu analýzu vody,“ doplnila RNDr. Kraváriková. Informácie o dezinfekcii zaplavených studní, všeobecných zásadách čistenia
a ochrany studní po záplavách alebo informácie o vyšetrení kvality studničnej vody
sú dostupné v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Nitre alebo na webových
stránkach Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky.
Číslo 6 | Jún 2013 | XX. ročník |
11
Deň detí v základnej a materskej škole
Dátum najobľúbenejšieho sviatku všetkých detí – Medzinárodného dňa detí, ktorý
slávime vždy 1. júna, padol v tomto roku na
sobotu. To však nebolo žiadnou prekážkou
pre vedenie základnej školy, ktoré sa rozhodlo, že deti svoj sviatok oslávia hrami a
zábavou v piatok 31. mája. Počasie hrám a
súťažiam vonku neprialo a tak sa podujatie
uskutočnilo v športovej hale a kultúrnom
dome. „Deň detí je pre našich žiakov významným dňom, kedy si vlastne môžu svoje
radosti, záujmy a schopnosti naplno vyskúšať medzi všetkými svojimi spolužiakmi,
tým myslím celú školu. Žiaľ, v posledných
rokoch nám nepraje počasie a musíme riešiť vždy nejaké alternatívne možnosti, ako
zabaviť naše deti. Dnes sme v spolupráci s kultúrnym strediskom vymysleli taký variant, že časť detí je
na výchovno-vzdelávacom a zábavnom programe v kultúrnom dome,
časť sa zabáva v športovej hale a
potom sa vystriedajú,“ informovala nás riaditeľka základnej školy
Mgr. Gabriela Lovásová. Učitelia
školy pripravili v úzkej spolupráci
so žiakmi 9. ročníka pre ostatných
žiakov v športovej hale niekoľko
súťažných stanovíšť so zaujímavými úlohami. „Pre deti sme pripravili rôzne zaujímavé súťaže, kde si
mohli zmerať svoje sily, myslím, že najviac
sa im asi páčilo preťahovanie lanom, potom
mali rôzne disciplíny kde triafali na cieľ a
bolo to trošku také pre nich aj nové, aj netradičné,“ doplnila informácie o programe
jedna z organizátoriek súťaží Mgr. Zuzana
Borecká. Najprv starší a potom mladší žiaci
súťažili v zhadzovaní kolkov, prekážkovom
behu s loptou, skákaní cez prekážky, hode
na cieľ, streľbe do brány, meraní si síl medzi triedami a podobne. „Najzaujímavejšia
disciplína bola trafiť sa do brány s hokejkou,“ myslí si Matúš. „Samozrejme, že sa
budem radšej toto plaziť, ako keby som
mal sedieť v lavici a nudiť sa tam,“ uznáva
akýkoľvek únik z triedy Marek. „Najlepšia
disciplína bola, keď sme museli zhadzovať
kolky, podarilo sa mi zhodiť 4,“ pochválila
sa Barbara. „To preťahovanie lanom bola
najlepšia disciplína a vyhrali sme ju,“ tešil
sa z malého víťazstva Filip. „Vyskúšala som
si šípky a podarilo sa mi jednu trafiť,“ povedala nám s úsmevom aj Petra. „Najviac sa
mi páči hrať sa a súťažiť,“ páčili sa všetky
pripravené súťaže prváčke Ninke. „Najviac
sa mi páčili šípky a triafanie do brány hokejkou,“ doplnil Timotej. „Mne sa páčilo,
že sme vyhrali v preťahovaní lana s béč12
| Časopis obyvateľov obce Močenok
karmi a že bude v sobotu deň detí a my ho
slávime teraz v škole a všetko sa mi páčilo,“
žiaril od radosti ako slniečko Samko. „Tu
máme všelijaké atrakcie – hádžeme loptu
do bránky, do kýblika, súťažíme s lanom
a ešte hádžeme loptu do tých kolkov,“ neskrývala nadšenie Lianka. „Dnešný deň sa
mi veľmi páči, páčilo sa mi veľmi aj v kine
a páči sa mi aj tu, sú tu super súťaže,“ dodala Terezka. Všetky pripravené stanovištia
so svojimi triedami prechádzali aj učitelia,
povzbudzovali svojich žiakov a sem-tam
si s nimi aj zasúťažili. Napriek nepriaznivému počasiu boli s priestormi športovej
haly spokojní nakoniec aj učitelia, ktorí by
boli určite najradšej, aby sa deti mohli vy-
blázniť v prírode. „Deťom sa veľmi páči, sú
súťaživé, hravé, disciplíny sú primerané ich
veku, ich schopnostiam a zabávame sa všetci, nielen deti, ale aj my učitelia. Pán učiteľ
Čiernik zapojil aj učiteľov v niektorých súťažiach, takže stmeľujeme kolektív a držíme sa,“ povedala nám počas súťaží triedna
učiteľka 6.a PaedDr. Miriam Sklenárová.
„Deti strašne radi súťažia, toľko síl do toho
dajú, ako keby išlo o život,“ bavila sa spolu
s deťmi aj pani učiteľka Mgr. Júlia Dičérová. „Deťom sa páči, prvotná reakcia je úžasná, sú nadšení, že budeme súťažiť, zbierať
body a keď zistia, aké sú niektoré disciplíny
komplikované a ťažké, tak strácame body
a sú nahnevaní,“ skomentovala situáciu
v triede Mgr. Zuzana Horňáková. Okrem
pohybovej časti v športovej hale absolvovali počas piatkového dopoludnia žiaci školy
aj výchovno-zábavný koncert v kultúrnom
dome. Veľmi zaujímavú prednášku o astronómii, vesmíre a rôznych zaujímavostiach
spojenú s hudobnou produkciou si pochvaľovali deti aj vyučujúci.
Vedenie materskej školy sa po minuloročnej prvej skúsenosti rozhodlo sláviť
Medzinárodný deň detí netradičným spô-
sobom, nie počas jedného dňa, ale počas
celého týždňa plného rôznych aktivít, ktorý
dostal názov Týždeň detskej radosti. „Tento
týždeň je taký, že tie deti si to naplno vychutnajú. Pri príležitosti dňa detí sme si pripravili pre ne na každý deň nejaké aktivity.
Dnes sme využili tú možnosť, že deti sa už
aj tu v materskej škole pripravujú do základnej umeleckej školy a s pani učiteľkou nám
predviedli taký krátky výchovný koncert.
Počas ďalších dní pripravujeme divadelné
predstavenia, prednášky o prvej pomoci, no
a záver bude ukončenie nocou v škôlke pre
najstaršie deti. Bude to skúška odvahy, či si
dokážu predstaviť noc bez rodičov. Myslím,
že tento týždeň bude pestrý,“ informovala
nás riaditeľka materskej školy Mgr.
Soňa Hippová. Počas prvého dňa
sa uskutočnil v priestoroch školy
mini koncert detí a pedagógov základnej umeleckej školy. Svojim
spolužiakom zaspievali niekoľko
piesní v sprievode klavíra a huslí.
V závere si zaspievali všetci spoločne známe piesne, ktoré poznajú
všetky deti. „Sú to deti prípravného
ročníka, ktoré majú hudobno-pohybovú výchovu. Čiže ten prierez činnosti, čo sme sa naučili v priebehu
celého školského roka sme odprezentovali. Dopadlo to fantasticky,
deti si to užívali, boli veľmi veselé, myslím, že sa to všetkým páčilo,“ zhodnotila
po koncerte učiteľka umeleckej školy Mgr.
Jana Csampaiová. „Ja veľmi rád spievam a
tie pesničky bolo veľmi ľahké zaspievať,“
zdal sa koncert nenáročný Filipkovi. „Spolu
s pani učiteľkou sme spievali pesničky. Ja
by som chcela spievať a chodiť do umeleckej školy,“ pridala sa Naďka. Deti sa tešia
na ďalšie aktivity počas celého týždňa – divadlo, súťaže, opekačku alebo noc v škôlke.
„Celý týždeň budeme oslavovať Deň detí,
kvôli tomu bol dnes perfektný koncert,“
povedala nám Silvika. „Bude sa mi páčiť
skákací hrad a vôbec sa nebudem báť sama
spať v škôlke,“ plánovala Kvetka. „Najviac
sa teším na skákací hrad. Aj dnešný koncert
bol dobrý, páčil sa mi,“ doplnila Karolínka.
„Budeme spať v škôlke, budeme mať kakaovú fontánu, skákacie hrady a opekačku,“
s radosťou menovala zaujímavosti z celotýždňového programu Ninka. Oslava najkrajšieho detského sviatku tak bude tešiť
deti v materskej škole celých 5 dní, podľa
vývoja počasia však bude musieť vedenie
školy program plánovaný v areáli škôlky
prispôsobiť aktuálnym poveternostným
podmienkam.
Deň otcov
Tak ako každoročne slávime Deň matiek, majú svoj sviatok aj otcovia. Existujú
mnohé dohady o tom, kde a ako vlastne
vznikol sviatok otcov a niektoré zdroje
uvádzajú, že sa otcovstvo oslavovalo už
v dávnej minulosti. Jednou z novších verzií vzniku sviatku je tá, ktorá hovorí, že jeho
tradícia siaha do roku 1910, kedy si
Američanka Sonora Doddová chcela
uctiť všetkých otcov, ktorí boli ako
ten jej - vojnový veterán, čo ju po
smrti matky vychovával spolu s 5
súrodencami. Sviatok otcov sa slávi
vždy v tretiu júnovú nedeľu a udomácňuje sa už aj u nás. Nie je však
taký vžitý ako napríklad Deň matiek.
„Viem o tom, že existuje,“ povedala
nám Erika Rábeková. „Viem o tom,
v telke to dávali,“ potvrdila Helena
Kolenčíková. Úloha otca je v rodine
a v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Aj
keď v mnohých rodinách otec chýba,
stále je to osoba, ktorá výrazne ovplyvňuje
formovanie osobnosti dieťaťa. Za všetko,
čo otcovia pre svoje rodiny a deti robia –
zarábajú na živobytie, učia deti hrať futbal,
bicyklovať sa, alebo strieľať z praku, im
patrí uznanie a vďaka. „Môj ocinko je veľmi dobrý a dobrý je preto, lebo mi všetko
dovolí,“ povedala nám Hanka Horňáková.
„Ja ho mám veľmi rád a je dobrý preto, lebo
môjho brata v noci aj uspáva a niekedy aj
mňa,“ potvrdil aj Samko Nožička. „Môj
ocko ma učí hrať na keyboarde,“ pochválila sa Erika Lenčéšová. „Naučil ma voziť
sa na bicykli a doniesol mi aj kolobežku,
aj bicykel a ešte je dobrý v tom, že sa so
mnou hrá,“ pridala sa Chiara Grmanová.
„Môj ocko je dobrý preto, že mi dovolí sa
hrať v autobuse,“ povedala nám Pavlínka
Leššová. „Naučil ma matiku a kopu iných
vecí, chodíme na výlety, na chatu a tak. Je
to najlepší ocino a nevymenila by som ho
za nič,“ doplnila Mirka Vagundová. Sviatok Dňa otcov je tiež dôvodom spomenúť
si aj na otcov, ktorí už nevychovávajú
malé deti, teda tých starších. Aj keď už
my, ich deti, máme vlastné rodiny, môžeme im v tento deň milým slovom alebo
darčekom vyjadriť svoju vďačnosť a úctu.
Mnohí si v tento deň s láskou spomenú na
svojich otcov, ktorí už nie sú medzi nami.
„Otec je stále v mojej mysli, spomínam
skoro každý deň naňho, už 13 rokov nie je
medzi nami a spomínam si naňho v tom,
že sa nám venoval – hrali sme napríklad
spolu karty alebo dámu a veľmi sa
venoval aj mojim deťom,“ zaspomínala si Erika Rábeková. „Veľmi si na
spoločné hry nespomínam, lebo otec
chodil na montáže a my sme sa hrávali vonku, ale naňho si spomínam,
samozrejme, v dobrom, hoci tu už
pár rokov medzi nami nie je,“ pridala sa aj Helena Kolenčíková. „Môj
otec bol aktívny na športovom poli
a ja tiež, takže sme v podstate spojení stále. Lásku k športu mám od
neho. On bol tým človekom, ktorý
ma do toho športu nenásilným spôsobom dostal, mal som v ňom vzor,
lebo on športoval od malička, až dokedy
nezomrel,“ zaspomínal si na svojho otca
s láskou Igor Muran. Je na každom z nás,
ako sa k sviatku otcov postavíme. Tí, ktorí
chcú, si Deň otcov 16. júna pripomenú a
urobia ho výnimočným, tí, ktorí tento sviatok neuznávajú, ho nemusia vôbec sláviť.
Všetci, ktorí si svojich otcov vážia, si však
určite nájdu čas aspoň na krátky rozhovor
a poďakovanie za starostlivosť.
Burza v základnej škole
Koniec mája patril v základnej škole
tradičnej burze. Podujatie, ktoré sa pravidelne koná v priestoroch 2. pavilónu
základnej školy a kde je možné predávať,
kupovať, alebo prípadne vymieňať najrôznejší tovar sa už roky teší veľkému
záujmu zo strany žiakov. „Hlavne na
prvom stupni je záujem veľmi veľký
aj predávajúci sú hlavne deti z prvého
stupňa, starších žiakov tu máme menej,
čo ma trochu mrzí,“ – povedal nám organizátor podujatia, učiteľ základnej
školy Mgr. Radoslav Novelinka. – „Čo
sa týka predávajúcich, každým rokom
máme väčší a väčší počet, takže aj tých
lavíc je tu stále viac a viac. Záujem je
naozaj veľký, čo sa týka tovaru, tak
zasa vidím, že pomohli aj mamičky
a že tu máme naozaj aj rôzne pochutiny,
rôzne sladkosti, veci, ktoré doma už žiaci nepotrebujú.“ Desiatky predávajúcich
a množstvo kupujúcich si mohli vyberať
z mimoriadne širokej ponuky – sladké či
slané pečivo, sošky, knihy, hračky, peňaženky, nálepky, hračky z kinder vajíčok,
ručne maľované obrázky sa záujemcom
núkali na každom kroku, stačilo si vybrať. „Ešte sa len začína táto burza, takže
nevieme, ako to skončí, ale zatiaľ to ide
celkom dobre, je tu dosť ľudí na predaj aj
na kúpu,“ skonštatoval Boris Horváth. „Ja
som si kúpila také ako keby jojo a obal na
telefón,“ povedala nám Terezka Sabová.
Predávajúci núkali svoj tovar s úsmevom
a boli radi, ak sa niekomu zapáčilo práve
to, čo mali vo svojej ponuke. „Babka mi
upiekla pagáče. Niektorí pagáče kúpia,
ale niektorí nie, je tu veľa vecí na jedenie, tak môžu sa rozhodovať,“ myslí si
predávajúca Táňa Sklenárová. „Predávam knižky a kupujú si to hlavne pani
učiteľky, už som dosť zarobila a už sa
mi aj veľa minulo,“ skonštatovala Simona Bilková. „Je trochu záujem, už
som predala peňaženku a jeden si už
objednal náramok,“ hodnotila situáciu
na burze Sabína Pintérová. „Dnes som
sem priniesol predávať sošky, najľahšie sa mi predávajú také, ktoré sú také
srandovnejšie,“ doplnil Šimon Boháč.
Burza pre všetkých záujemcov z radov
žiakov, ale aj učiteľov alebo zamestnancov školy trvala viac ako 2 hodiny. Svojho
majiteľa zmenilo množstvo tovaru a zahanbené nezostali ani kuchárske špeciality, o ktoré je každoročne veľký záujem.
Číslo 6 | Jún 2013 | XX. ročník |
13
JUDr. Lýdia Vylimcová
advokátka
Sídlo advokátskej kancelárie: Švábska 1431/18, 951 31 Močenok
Kontakt: tel: 037/6552833, mobil: 0903 729 822
email: [email protected], [email protected]
www: http://www.judrvylimcova.sk
Ponúka právnu pomoc v nasledovných
oblastiach:
Zastupovanie v súdnych a mimosúdnych konaniach
V oblasti obchodného práva
• založenie, zmena, zrušenie a likvidácia obchodných
spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná
spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť)
• poradenstvo o založení, zmene, zrušení a likvidácií obchodných spoločností
• vyhotovovanie obchodných zmlúv ( kúpna zmluva,
zmluva o predaji podniku, zmluva o uložení veci,
zmluva o skladovaní ,zmluva o dielo, mandátna
zmluva,
zmluva o nájme dopravného prostriedku,
zmluva o prevádzke dopravného prostriedku, zmluva
o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení,
zmluva o tichom spoločenstve, nepomenované zmluvy)
• posudzovanie
návrhov
obchodných
zmlúv
vyhotovených v zmysle Obchodného zákonníka
• zabezpečenie záväzkov( napr. záložným právom, uznaním záväzku a ďalšie)
• návrh na konkurz a reštrukturalizáciu, resp. konanie
v konkurzných veciach podľa zák.č.7/2005 Z..z.
V oblasti pracovného práva
• vznik, zmena a zánik pracovného pomeru, včítane posúdenia prípadnej neplatnosti skončenia pracovného
pomeru
• nároky vyplývajúceho z pracovného pomeru
• otázky týkajúce sa mzdy a náhrady mzdy
• otázky náhrady škody – zodpovednosti za škodu
• dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
• uplatňovanie práv zamestnancov a zamestnávateľov
súdne aj mimosúdne
V oblasti občianskeho práva
• vlastnícke právo, spoluvlastníctvo
• usporiadanie práv k pozemkom
• vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
• zodpovednosť za škodu
• nároky z bezdôvodného obohatenia
• dedičské právo
• vyhotovovanie občiansko-právnych zmlúv ( kúpna
a zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo,
zmluva o pôžičke, resp. výpožičke, zmluva o nájme
bytu, resp. nebytových priestorov, zmluva o podnájme,
zmluva o záložnom práve, dohody o zriadení vecného
bremena a ďalšie zmluvy včítane nepomenovaných
zmlúv).
V oblasti rodinného práva
• vznik manželstva, vzťahy medzi manželmi, zánik
14
| Časopis obyvateľov obce Močenok
manželstva rozvodom
• vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
manželov
• práva a povinnosti rodičov a detí
• spory o určenie otcovstva
• otázky osvojenia dieťaťa
• vyživovacia povinnosť
V oblasti správneho a priestupkového práva
spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie
v konaniach pred
• katastrálnym úradom vo veci zápisov do KN
• stavebným úradom ( oznamovacia povinnosť,
povoľovacie konania o vyvlastnení)
• živnostenským orgánom ( o vydanie živnostenského
oprávnenia, koncesie, výpisov)
• priestupkovým orgánom
• matrikou
• odborom pôdohospodárstva a lesného hospodárstva
a ďalšími orgánmi
• v konaniach o priestupkoch.
V oblasti vyhotovovania zmlúv
• vypracovanie zmlúv v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka
Zákonníka práce a podľa ďalších všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
ako
aj
nepomenovaných zmlúv podľa požiadaviek klienta,
v súlade s platným právom Slovenskej republiky
a EÚ.
V oblasti vymáhania pohľadávok
vymáhanie pohľadávok vzniknutých
• z občiansko-právnych vzťahov
• z obchodných záväzkov
• vymáhanie pohľadávok súdnou a mimosúdnou cestou,
formami povolenými platným právom Slovenskej
republiky a EÚ.
• zastupovanie v exekučnom konaní
Vypracovanie návrhov na začatie súdneho konania
a ďalších podaní v konaniach pred súdmi, orgánmi
štátnej správy a miestnej samosprávy
• návrh na zápis, zmenu alebo vklad listiny do katastra
nehnuteľností
• návrh na zápis, zmenu alebo výmaz obchodnej
spoločnosti v obchodnom a živnostenskom registri
• návrh na vydanie platobného rozkazu
• žaloby v občiansko-právnom súdnom konaní
• žaloby v obchodno-právnom súdnom konaní
• návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
• návrh na začatie exekučného konania
• oznámenie o spáchaní priestupku
• ďalšie podania podľa požiadaviek klienta.
POĎAKOVANIA
Skupina „Močenskí speváci“ týmto vyslovuje úprimné poďakovanie pánom Ing.
Miroslavovi Tóthovi, Štefanovi Brestičovi
a Jozefovi Benčíkovi za sponzorské dary a
pani Júlii Kollárovej za ušitie krojov. Vrelá
vďaka za Vašu podporu našich aktivít!
Chcela by som sa touto cestou poďakovať pánu Turjanovi, pracovníkovi obecnej
polície Močenok. Dňa 26.05.2013 som v
záhradnom jazierku, ktoré mám pri dome,
zbadala plávať hada. Myslela som si, že
keď ma zbadal, zľakol sa a ušiel. Potom
som ochorela a štyri dni som nebola vonku na dvore. Keď som vyšla na dvor, had
sa veselo vyhrieval na políhavej tuji pri
jazierku a evidentne sa tváril akože je náš
a nechystá sa odísť. Ublížiť som mu nechcela, ale nevedela som, ako sa ho zbaviť.
Zavolala som na Obecný úrad v Močenku
a pani Flammichová mi poradila, aby som
zavolala na Slobodu zvierat do Nitry. Poradili mi, aby som počkala, kým had odíde alebo zavolala na životné prostredie do
Šali, lebo obec Močenok nepatrí do Nitry.
Čakala som asi dva dni dúfajúc, že sa had
odplazí. Neodplazil sa. Volala som na ži-
votné prostredie do Šali. Horko-ťažko som
prehovorila pracovníka zo životného prostredia, aby sa prišiel pozrieť na hada. Prišiel
asi po 5-6 hodinách, obloha bola zatiahnutá
a hada nevidel. Povedal, že sa príde pozrieť
asi o týždeň!! To už bol had u mňa týždeň.
Ja a moja rodina sme sa báli chodiť na dvor.
Na druhý deň, keď bol had znovu na
dvore, som volala pani Flammichovej, poradila mi, aby som zavolala hasičov a na
životné prostredie do Šali. Pán zo životného prostredia v Šali sa zachoval tak, že
to tu nebudem písať... Pán od hasičov zo
zásahovej služby prišiel v priebehu 15-20
minút a zároveň s ním prišiel aj pán Turjan z Obecnej polície Močenok. Had sa im
ale vyšmykol ako ho chytali a potom sa už
neukázal. Pán Turjan mi povedal, že v priebehu dňa mu môžem zavolať kedykoľvek
a on ho príde chytiť. V ten deň som volala
Obecnú políciu z Močenku ešte asi trikrát,
ale had vždy ušiel. To už bol jedenásty deň,
čo bol had u mňa. Na druhý deň som hada
znovu videla vyhrievať sa na dvore a volala
som znovu pána Turjana. Tentokrát sa mu
hada podarilo chytiť a pustiť von do prírody, kam patrí.
SMÚTOČNÉ OZNAMY
Dňa 19.
júla 2013 si
pripomenieme
11. výročie,
čo nás navždy
opustila naša
drahá manželka, mamička a
babička Magdaléna Tóthová.
S úctou a láskou spomínajú
manžel a deti s rodinami
„Už nepočuť po
dome otcov hlas, už
viac nepríde medzi
nás. Neúprosný
osud to najdrahšie
nám vzal, len bolesť
v srdciach, smútok,
prázdny domov
a spomienky nám ponechal.“
Dňa 19.7.2013 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil otec,
dedko Štefan Kupka.
S láskou spomínajú dcéry
Ľuba a Hana s rodinou
„Aj keď už
nie si medzi
nami, v našich srdciach
zostávaš stále
s nami.“
Dňa 21. júna
2013 sme si
pripomenuli 36. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, dedko,
pradedko Štefan Fűrstenzeller.
S úctou a láskou vo svojich
modlitbách spomínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami
Dňa 9. júla 2013
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Jozef Kondrót.
S láskou spomína
celá rodina.
Chcela by som podotknúť, že pán Turjan
prišiel v civile a na svojom aute. To znamenalo, že nemal službu!!! Myslím si, že tomu
pánovi od hasičov /neviem jeho meno/ aj
pánovi Turjanovi z Obecnej polície Močenok heslo „Pomáhať a chrániť“ nie je cudzie. Ešte raz im veľmi pekne ďakujem a ak
budem mať podobný problém, viem, kam
mám zavolať. Ďakujem.
Kováčová Gabriela
Ul. Hájska 1140/57
Močenok
ZO ZZP Močenok ďakuje za kultúrny
program, ktorý sa konal dňa 18.5.2013 pri
príležitosti 10. výročia založenia občianskeho združenia a 900. výročia písomnej
zmienky o obci Močenok tanečnej skupine
Malý matičiar – J. Lenčéšovej, MŠ Močenok - S. Hippovej, folklórnej skupine Močenčanka a sponzorom.
Jozef Benčík
ELZA Močenok, reštaurácia
OBECNÝ ÚRAD Močenok
DUSLO a.s. Šaľa
TRANSPETROL a.s. Bratislava
folklórna skupina Močenčanka
SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
MOČENOK / 14. 06. 2013
Privítali sme:
Igor Anyalai
Sofia Dičérová
Povedali si áno:
Juraj Rábek a Terézia Slamková
18.05.2013
Dušan Pápay a Alexandra Balajthyová
25.05.2013
Milan Hajdák a Nina Muranová
01.06.2013
Ing. Tomáš Straňák
a Ing. Monika Trubačová
01.06.2013
Matúš Lenčéš a Terézia Lovászová
01.06.2013
Opustili nás:
Pavol Novák, 59 ročný
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a širokej verejnosti za prejavy sústrasti a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke Pavla Nováka.
Smútiaca rodina
Číslo 6 | Jún 2013 | XX. ročník |
15
Historické udalosti obce
ROK 1971
V tomto roku sa vybudovalo v obci 6 km
asfaltových ciest a 5 km chodníkov.
Pokračovala stavba zdravotného strediska, 4-bytovky pre zdravotnícky personál
a dvoch 12-bytových domov.
Riaditeľom základnej školy bol aj v tomto
školskom roku Ľudovít Suchý. Zástupcami
boli Jiřina Gašparíková a Jarolím Koprda.
Bohatá mimoškolská činnosť formou krúžkov bola organizovaná pionierskou organizáciou pod vedením Oľgy Slamkovej a Júliusa
Kolenčíka.
Koncom roka 1971 sa konali v Československu voľby do všetkých zastupiteľských
orgánov. Volieb sa zúčastnilo 99,6% všetkých voličov.
V tomto roku sa slávilo 50. výročie vzniku Komunistickej strany Československa –
pri tejto príležitosti sa okrem iného konalo v
obci množstvo brigád zameraných na zlepšenie vzhľadu obce alebo rôzne kultúrne akcie.
Kultúrny život sa realizoval najmä
v miestnom kine alebo reštaurácii. Mladí
členovia Socialistického zväzu mládeže naštudovali hru „Šialene smutná princezná“
a veľký záujem bol aj o tanečné zábavy.
Šport – futbalové A mužstvo bojovalo
v súťaži o záchranu a dorastenci vybojovali
titul Majstrov okresu A skupiny. Veľký záujem o futbal nebol v tomto ročníku súťaže ani
zo strany fanúšikov, ktorých návštevnosť na
stretnutiach bola veľmi nízka.
Vynikajúci úspech dosiahli hádzanárky –
staršie žiačky sa stali Majsterkami Českoslo-
venska pre rok 1971. Dorastenky hrali prvý
rok v divízii a skončili na 3. mieste
Stolnotenisti sa vo svojej súťaži umiestnili na 3. mieste a v Dožinkovom turnaji zvíťazili. Dostali za to dar ministra poľnohospodárstva.
V Jednotnom roľníckom družstve pracovalo v roku 1971 371 stálych zamestnancov, ktorí obrábali 2 770 ha pôdy, starali sa
o 1 417 kusov dobytka a 2 966 kusov ošípaných.
Združené služby boli podnikom riadeným
Miestnym národným výborom v Sládečkovciach a zamestnávali 79 pracovníkov.
Štátny majetok Horný dvor mal v roku
1971 129 stálych zamestnancov, ktorí pod
vedením Jána Chudého zarábali priemerne
1 780 Kčs.
ROK 1972
V roku 1971 sa narodilo 107 detí – 54
chlapcov a 53 dievčat. Všetkých obyvateľov
bolo spolu 5 603.
Najvýznamnejšou politickou udalosťou
roku 1972 boli spomienkové oslavy 50. výročia štrajku poľnohospodárskych robotníkov.
Štrajk sa konal v roku 1922 a počas neho bol
pri majeri Hrúšťov postrelený Michal Sládeček, ktorý svojmu zraneniu podľahol. Podľa zápisov kronikára: „Boli stredobodom
pozornosti takmer celého Slovenska. V deň
osláv poctili našu obec svojou návštevou najvyšší predstavitelia straníckych a štátnych orgánov na čele s predsedom vlády Slovenskej
socialistickej republiky Petrom Colotkom.“
Oslavy začali položením vencov na hrob Michala Sládečka a pokračovali manifestáciou
na ihrisku.
V roku 1972 občania odpracovali 61 275
brigádnických hodín v akciách ako napríklad
výsadba kvetinových záhonov, budovanie
parku pri artézskej studni, práce na trhovisku, na priestranstve pred národným výborom
alebo na autobusovom nástupišti.
Vinohradská ulica dostala v tomto roku
asfaltový koberec.
Kultúrny život podľa zápisov v kronike
stagnoval: „Ani v tomto roku neboli zlepšené podmienky na rozvoj kultúrneho života,“
píše kronikár.
Klubovňa pri starej základnej škole
(v Orlovni) sa zmenila na knižnicu s čitárňou.
Žiaci školy pod vedením pedagógov
pripravovali na všetky významné sviatky
program a v našej obci sa prezentoval aj folklórny súbor Zobor z Nitry.
Základnú školu navštevovalo 1 016 detí,
podľa kroniky bolo 90% z nich z robotníckych a roľníckych rodín.
Telovýchovná jednota začala koncom
roka nacvičovať divadelnú hru Faraóni.
Telovýchovnej jednote bol v tomto roku
udelený titul „Vzorná telovýchovná jednota“
a hádzanárskemu a stolnotenisovému oddielu titul „Vzorný oddiel“.
Materská škola v našej obci pracovala
v 2 triedach. Jednej pre staršiu a druhej pre
mladšiu vekovú skupinu. Deťom sa venovali
3 učiteľky a riaditeľka Irena Káčerová.
INZERCIA
● Strihanie psíkov všetkých plemien –
kvalita, spoľahlivosť, spokojnosť, prijateľná cena a precíznosť. tel. č.: 0905 559 708
● Autoškola L-PRIM – CAR pri Spojenej škole Šaľa-Veča, Vás pozýva do
kurzov vodičov na získanie VP na osobný
automobil a motocykel nad 25 kW (vrátane trojkoliek a štvorkoliek) Info: 0905 601
812, 0948 350 381, [email protected]
Vykonávame aj kondičné jazdy a školenie vodičov.
● Ponúkam zemné a výkopové práce na
stroji JCB3CX. Tel. č. 0907 777 809, 0905
693 952
● Predám rodinný dom so záhradou
v Močenku. Tel. č. 0910 842 165
● Predám rodinný dom so záhradou
v Hornej Kráľovej. Tel. č. 0949 165 684
16
| Časopis obyvateľov obce Močenok
1KM = 0,70 € V RÁMCI CELEJ EÚ
Univerzálny olympionik
Samuel Novelinka úspešne reprezentoval Základnú
školu Močenok už
takmer vo všetkom.
Súťažil v biblickej,
chemickej, fyzikálnej a matematickej
olympiáde, bodoval aj v olym­piáde
v anglickom jazyku. Ako mladší žiak
dvakrát postúpil do
celoštátneho kola
Pytagoriády. NajNa snímke odovzdáva Samkovi Novelinkovi ocenenie
viac sa mu darilo
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec CSc.
práve v predmetoch, o ktorých sa zvykne vravieť, že v nich val sa do najvyššieho,krajského kola, kde
"žiak nesmie byť lenivý myslieť". Minulý bol "len" úspešným riešiteľom. Tento rok
školský rok ako ôsmak súťažil na matema- si to vynahradil. Po víťazstve v okresnom
tickej olympiáde s deviatakmi, prebojo- kole matematickej aj fyzikálnej olympiá-
dy získal v konkurencii žiakov základných
škôl a osemročných gymnázií Nitrianskejo
kraja 2. miesto v matematickej olympiáde
a 6. miesto vo fyzikálnej.
Na slávnostnom vyhodnotení týchto
súťaží zazneli z úst renomovaných slovenských matematikov a fyzikov slová o nutnosti podporovať a motivovať žiakov práve
k štúdiu matematiky a fyziky. Podceňovanie
týchto predmetov, resp. ich vytesňovanie
z učebných osnov je, zdá sa, už minulosťou. Súčasná vláda sa snaží zvrátiť tento
stav. Dôkazom je pridanie hodín matematiky
v odborných školách, od budúceho školského roka sa má zvýšiť počet povinných hodín
matematiky aj na gymnáziách. Nám ostáva
len dúfať, že absolventi našej školy, ktorí boli
úspešní v prírodovedných súťažiach, ostanú
verní exaktným vedám aj v ďalšom štúdiu.
text a foto Mgr. A. Somorčík,
učiteľ v ZŠ Močenok
Rastie v močenskej škole budúca olympionička?
Asi áno! Naša žiačka Silvia Lenčéšová
je výrazný športový talent, ktorý si nemohli nevšimnúť učitelia telesnej výchovy a tréneri močenskej hádzanej. Je rýchla, obratná, dostatočne na svoj vek zrelá
a hlavne používa pri športovaní hlavu.
Dobre si rozmyslí, ako sa pohybovať po
ihrisku, aby ju súperi neprekonali. A ona
je naozaj neprekonateľná. Či už ako členka
nášho bronzového tímu v celoslovenskom
kole Školského pohára vo futbale dievčat / dala 3 góly/ alebo ako vicemajsterka
v hode kriketovou loptičkou na atletických majstrovstvách Slovenska. Má striebornú medailu a vidno, že chce postupovať
k vyšším métam. Možno naozaj v budúcnosti získa olympijské zlato! Ak nepoľaví
v tréningoch, určite sa bude posúvať vyššie
a všimnú si ju kompetentní ľudia, jej budúcnosť môže byť priam skvelá. Veríme,
že nezabudne, že vyrástla v močenskej
škole, kde sme všetci na ňu patrične hrdí!
Mgr. Gabriela Lovásová
riaditeľka ZŠ Močenok
Ako ďalej s močenským futbalom
V druhej polovici mája sa v zasadacej
miestnosti obecného úradu uskutočnilo
stretnutie vedenia obce, zástupcov futbalového klubu a potenciálnych sponzorov
futbalu v našej obci. Stretnutie zvolal starosta obce na základe oznámenia terajšieho
predsedu futbalového klubu Ľudovíta Hochela, že vo funkcii predsedu so záverom
aktuálneho ročníka súťaží končí. Stretnutia
sa z približne tridsiatky pozvaných zúčastnila asi jedna tretina sponzorov a tréneri
mládežníckych mužstiev. Predseda klubu
Ľudovít Hochel sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti stretnutia nezúčastnil.
Obec každoročne na chod klubu prispieva tisíckami eur – konkrétne v tomto roku
to je 26 500 eur, z ktorých má byť zabezpečené fungovanie celého klubu so všetkými
zložkami, ktoré v ňom pôsobia. Podľa slov
prítomných, najmä trénerov mládeže, však
schéma spravodlivého rozdeľovania dotácie medzi všetky mužstvá klubu nefunguje
a využíva ju iba mužstvo dospelých. Tento
stav plánujú členovia klubu v budúcnosti
radikálne zmeniť. „V prvom rade výbor
musí pracovať podľa stanov. Treba začať
od mládeže, aby tá mládež, ktorá je tu veľmi bohatá, športovo zdatná a trénuje, mohla
rásť. Lebo tá mládež nám inak upadá, lebo
ďalej nevidí budúcnosť v pokračovaní svojej športovej kariéry, keď dosiahne tých 1718 rokov, pretože sú tu určité nedostatky vo
vedení klubu,“ vyjadril sa k téme podporovateľ mládežníckeho futbalu Ing. Stanislav
Szabo. Debata sa niesla aj v duchu sponzorstva, pretože klub na svoje fungovanie
potrebuje ešte ďalšie finančné prostriedky.
Sponzori z radov podnikateľov z našej obce
sú podľa ich vyjadrení ochotní klubu pomáhať aj naďalej, avšak iba pod podmienkou
prerozdelenia dotácie obce pre jednotlivé
mužstvá od prípraviek až po mužov. „Kým
obec bude garantovať tie peniaze ako doteraz a prostriedky na platenie energií alebo
autobusu, tak nie je problém, určite zvýšime úroveň mládeže a dostane sa ešte vyššie. Treba tú mládež pozdvihnúť vyššie,
verím mladým trénerom, pomôžeme im,“
doplnil k téme ďalší z podporovateľov futbalu Gabriel Odráška. Celé stretnutie pozorne sledoval aj predseda komisie športu
a mládeže Mgr. Daniel Čiernik, ktorému na
správnom fungovaní klubu veľmi záleží: ...
pokr. na str. 18 >>>
Číslo 6 | Jún 2013 | XX. ročník |
17
>>> „Som rád, že sme sa zišli na tomto
stretnutí takto celkom početne so sponzormi a som prekvapený z niektorých ľudí,
ktorí pekne povedali, že kde je asi najväčšia chyba v celom klube. Ide o tú mládež
a dúfam, že ju podporia a pôjdeme vyššie,
aby sme mohli doplniť o domácich hráčov
aj tých mužov.“ Celý problém fungovania
klubu stojí a padá na aktivite členskej základne, ktorá musí iniciovať zmeny v riadení
a práci klubu tak, aby sa činnosť realizovala podľa predstáv väčšiny. Obec môže klub
podporiť dotáciou zo svojho rozpočtu, nemôže však vstupovať do jej rozdeľovania
v rámci organizácie. Svoju nespokojnosť
s doterajším riadením klubu a rozdeľovaním financií si musia funkcionári, členovia,
dobrovoľníci a nadšenci futbalu vysvetliť
na svojej členskej schôdzi, ktorú by mala
v rámci klubu členská základňa zvolať.
„Podľa pravidiel a stanov futbalového klubu pripraví a zorganizuje základňa členskú
schôdzu, na ktorej bude zvolený nový výbor klubu, ktorý si, samozrejme, stanoví
pravidlá a podmienky ďalšieho fungovania
klubu. Zo strany niektorých prítomných
boli načrtnuté možnosti možného sponzorovania futbalového klubu a verím, že aj
na základe tohto stretnutia sa podarí zachrániť organizovaný futbal v našej obci
aj vzhľadom na to, že sme v uplynulých
rokoch slávili 80 rokov organizovaného
futbalu v našej obci a aj toto stretnutie zabezpečí jeho plynulé pokračovanie a rozvoj v podmienkach našej obce,“ myslí si o
téme starosta obce Ing. Marián Borza. Po
členskej schôdzi a voľbách by malo nové
vedenie futbalového klubu na čele s predsedom, ktorého si základňa zvolí namiesto
odchádzajúceho Ľudovíta Hochela, pristúpiť k reorganizácii rozdeľovania dotácií a
sponzorských príspevkov tak, aby bolo do
budúcnosti zabezpečené bezproblémové
fungovanie celého klubu.
Futbalistky ZŠ Močenok získali bronz v celoslovenskom kole
Coca – Cola - Školský pohár
V dňoch od 12. do 14. júna sa v Národnom tréningovom centre v Senci odohral
záverečný turnaj podujatia Coca - Cola
Školský pohár. „My sa snažíme dlhodobo
podporovať aktívny a hlavne zdravý životný
štýl. Ide o to, aby sa mládež hýbala, takže sa
snažíme umožniť jej zmysluplne tráviť voľný čas,“ uviedol na margo celoslovenského
podujatia manažér Coca- Cola Školského
pohára 2013 Jakub Loos. Medzi osmičku
najlepších tímov na Slovensku v kategórii
dievčat sa prebojovali aj zástupkyne Základnej školy Močenok v zložení : T.Šoková, P.Bolfová, P.Rábeková, S.Lenčéšová,
K.Búranová, M.Karlubíková, B.Packová,
N.Szalayová, M.Nagyová, N.Verešová,
A.Tóthová, K.Macháliková, M.Tichá,
R.Vrabcová, B.Miháliková pod vedením
trénera Mgr. D.Čiernika. Po žrebovaní
družstiev do skupín čakali na dievčenské
družstvo Močenku počas prvého dňa finálového turnaja dva zápasy. V oboch stretnutiach dominovali. Najskôr si poradili s Levicami 2:0 a rovnakým výsledkom zdolali
aj súperky zo Základnej školy Selce. Tretí
zápas v skupine odohrali dievčatá Močenku v druhý deň finálového turnaja proti
Klátovej Novej Vsi, ktorá mala rovnako
na konte dve víťazstvá. Hoci sa Močenok
ujal vedenia a v prvom polčase mali viac
z hry, v druhom dejstve boli už aktívnejšie
ich súperky a po dvoch góloch sa tešili z víťazstva a z prvého miesta v skupine B. Močenok obsadil druhé miesto, čo ho posnulo
do semifinále, kde naň čakal víťaz A skupiny Spišská Nová Ves. Dlho sa ani jedno
z družstiev semifinalistov nevedelo gólovo
presadiť. Strelecký účet otvorila kapitánka
Spišskej z priameho kopu niekoľko minút
pred koncom prvej časti. V druhom polčase
18
| Časopis obyvateľov obce Močenok
sa snažili hráčky Močenku bojovnosťou
súpera predčiť, no po chybe inkasovali
druhý gól. Víťazstvo 2:0 zabezpečilo finále
hráčkam Spišskej Novej Vsi. Druhým finalistom sa stali hráčky Trebišova, ktoré si
poradili s Klátovou Novou Vsou 1:0.
Zápas o tretie miesto bol reprízou posledného stretnutia B skupiny. Močenok
nastúpil proti Klátovej Novej Vsi s veľkým
odhodlaním, čo bolo vidieť aj na hracej
ploche. Stretnutie sa však postupne vyrovnalo a šance si vytvárali obe družstvá. Po
prvom bezgólovom polčase sa v druhom
dejstve viac presadzovali hráčky Klátovej
Novej Vsi. Defenzíva Močenku však pracovala bezchybne. V samom závere mohla
rozhodnúť Lenčéšová, no po dlhom sóle
jej už nezostali sily na presnejšie zakončenie. O treťom mieste tak rozhodli strely zo
značky pokutového kopu. Veľkou oporou
pre Močenok bola brankárka Karlubíková,
ktorá zlikvidovala tri strely hráčok súpera.
O všetkom rozhodla Šoková, ktorej premenená penalta znamenala, že Základná škola Močenok obsadila vo finálovom turnaji
tretie miesto. „Hralo sa mi dobre. Chytala
som jedenástky aj všetky zápasy. Vyhrali
sme tri zápasy a dve stretnutia sme prehrali. Som šťastná, že sme skončili na treťom
mieste,“ tešila sa výsledku brankárka ZŠ
Močenok Michaela Karlubíková. „Zápas o tretie miesto bol ťažký. Nakoniec sa
skončil remízou. V penaltách som išla ako
posledná a rozhodla som. Som šťastná, že
som dala ten posledný gól a že sme obsadili tretie miesto. Ďakujeme trénerom, ktorí to s nami vydržali a podporovali nás,“
netajila radosť z víťazstva ani hráčka ZŠ
Močenok Tamara Šoková. „Celý turnaj bol
kvalitne zorganizovaný v peknom prostre-
dí. Dievčatá sa zabávali a momentálne je
tu aj futbalista Martin Škrteľ, tak sú nadšené. Zápas o tretie miesto bola veľká dráma. Nakoniec sa nám ho podarilo dotiahnuť do víťazného konca, takže dievčatá sú
spokojné. Tretie miesto na Majstrovstvách
Slovenska pre Základnú školu Močenok je
určite pekný výsledok,“ pochválil organizáciu aj umiestnenie svojich zverenkýň
tréner a učiteľ Mgr. Daniel Čiernik. Ceny
zúčastneným odovzdal manažér podujatia
Jakub Loos a reprezentant Slovenka Martin Škrteľ. Tréneri a žiačky Močenku si
z ich rúk prevzali medaily a pohár za tretie
miesto. „Je dôležité aby mladí ľudia športovali a keď sa organizujú turnaje v tejto
veľkej forme, myslím, že je to pre nich dobre. Majú možnosť sa porovnať s rovesníkmi
z celého Slovenska, vyhrať zaujímavé ceny,
takže si myslím, že majú vytvorené dobré
podmienky na to, aby mohli ďalej športovo
rásť. Na niektorých môžeme vidieť, že na
tom ihrisku im to ide, ale ako sa bude ďalej
vyvíjať ich profesia, to záleží len a len na
nich. Predpoklady na to majú,“ kvitoval
vynikajúci nápad zorganizovať podujatie
pre celé Slovensko reprezentant Slovenska vo futbale Martin Škrteľ. „Určite sme
tu mohli vidieť dievčenské talenty. Výkony
boli úžasné, rozhodne, keď to tak posúdim
zo svojho pohľadu, tak mali veľký zápal,
ako by som aj očakával. Keď ich niekto
fauloval, tak rýchle vstali a znovu hrali.
Bolo to úžasné,“ nadchýnal sa odhodlaním dievčat manažér Coca - Cola Školský
pohár 2013 Jakub Loos. Druhé miesto na
turnaji patrilo hráčkam Spišskej Novej Vsi
a zlato obhájili dievčatá zo Základnej školy
Gorkého v Trebišove.
Ing. Marek Karlubík
Download

Niečo o kultúre v obci