Obsah
Aktuality z obce ��������������������������������� 4
Napriek hospodárskej kríze
sa obci dar����������������������������������������� 6
Multifunkčné ihrisko
nadobudlo svoje črty������������������������� 7
Poslanecký prieskum������������������������ 9
Čerpadlá k dispozícii i občanom�10
Skúšky poľovných psov������������������12
Matičný svetový festival
slovenskej mládeže�������������������������14
Močenskí ochotníci na východe
ocenení až tromi cenami ��������������19
Gorazdov Močenok
- XVIII. ročník��������������������������������������21
Komunita Kráľovnej pokoja
vydala knihu���������������������������������������31
Spoločenská kronika�������������������� 32
Močenčanky na Majstrovstvách
sveta vo futbale���������������������������������34
10. výročie Klubu cvičeniek
pre zdravie������������������������������������������35
Letný turnaj - Hochel Cup 2010���37
Časopis Močenok – informačný
a inzertný mesačník obce Adresa
redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie
Vydáva: Obec Močenok Šéfredaktorka
Gabriela Borzová
Redaktorka
Ing. Marcela Lenčéšová Jazyková
úprava: Mgr. Eva Čierniková Redakčná rada: Ing. Ján Valek, Juraj
Lenický, Mgr. Peter Sýkora
Grafická úprava: Vladimír Líška Tlač:
Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského,
Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a
kníhviazačstvo Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad: 1450 ks Registračné
číslo: 6/1998/X002270 OU Šaľa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kultúrnA pozvánkA
Obec Močenok a DH Močenská kapela Vás pozývajú pri príležitosti sviatku
„Povýšenia sv. Kríža“ na VIII. ročník Dní obce Močenok, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 11.-12. septembra 2010 (program - viď. príloha).
BLAHOŽELANIA
V mesiaci júl oslávila krásne životné jubileum naša mamička a babka Helena
Kondrótová. Touto cestou jej prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania.
Deti a ostatná rodina
V auguste oslávila krásne životné jubileum vedúca Folklórnej skupiny Močenčanka pani Mária Sabová.
Do ďalších rokov jej veľa zdravia, lásky, rodinnej pohody a veľa tvorivých nápadov v oblasti ľudovej kultúry prajú členovia FS Močenčanka, pracovníci Kultúrneho
strediska Močenok a vedenie obce.
V mesiaci júl sa dožil krásneho životného jubilea 75 rokov močenský divadelný
ochotník pán Jozef Šimko.
Do ďalších rokov mu veľa zdravia a spokojnosti v kruhu najbližších praje vedenie
obce a členovia Divadla Dominus Močenok.
Tanečná skupina STRANGERS v spolupráci s kultúrnym strediskom, Vás
pozýva na zápis do tanečnej školy, ktorý sa uskutoční dňa 7. 9. 2010 v čase
od 18.30 do 20.00 hod. v priestoroch kultúrneho strediska (kláštor) v Močenku.
Naučíte sa tancovať tanečné štýly...
... HIP – HOP
LOCKIN
POPPIN ...
Bližšie info na t.č.: 0944 007 828
Referendum 2010
Referendum sa vykoná v sobotu 18.
septembra v čase od 700 do 2200 hod.
s otázkami:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť fyzických osôb a právnických
osôb platiť úhradu za služby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou a
Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom rozšírila
možnosť prejednať konanie poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky ako
priestupok na všetky priestupky podľa
zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu
obstarávať osobné motorové vozidlá s
obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc
eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom
internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom vyňala
osoby poverené výkonom verejnej moci
z možnosti uplatniť právo na odpoveď
podľa tlačového zákona?
V obci Močenok sú vytvorené 3
okrsky na konanie referenda:
okrsok č. 1 v Klube dôchodcov na ul.
Sv. Gorazda,
okrsok č. 2 v sobášnej miestnosti
Obecného úradu,
okrsok č. 3 v Kultúrnom stredisku.
Každý občan evidovaný v aktuálnom
zozname voličov v obci Močenok obdržal v auguste oznámenie o mieste, na ktorom bude hlasovať v referende dňa 18.
9. 2010. Ten občan, ktorý takéto oznámenie neobdržal, sa môže informovať na
obecnom úrade o tejto skutočnosti.
Oprávnení občania, ktorí nebudú môcť
hlasovať v okrsku, v ktorom sú zapísaní
do zoznamu, môžu požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu. Žiadosť podáva
občan alebo ním splnomocnená osoba v
úradných hodinách obce. Občan hlasuje
po preukázaní sa preukazom totožnosti
v danom okrsku. Na hlasovacom lístku
označí znamienkom „X“ odpoveď na
otázky v predtlačenom rámčeku a hlasovací lístok vhodí do schránky na hlasovanie. Ing. Ján Valek
prednosta obecného úradu
Aktuality z obce
• Dňa 16. júna starosta obce Marián
Borza a zástupca starostu obce Juraj
Lenický ako predstavitelia obce, ktorá
je zriaďovateľom základnej školy v
našej obci, slávnostne odovzdali riaditeľke školy Gabriele Lovásovej
menovací dekrét pre ďalšie funkčné
obdobie. Vo funkcii riaditeľky bude
školu viesť Gabriela Lovásová už 3.
funkčné obdobie.
• V sobotu 12. júna sa v Kaplnke
svätého Urbana – patróna vinohradníkov – uskutočnila slávnostná svätá
omša na počesť sviatku tohto svätca,
ktorý pripadá na 25. máj. Z dôvodu
nepriaznivého počasia sa však omša
nemohla konať v termíne sviatku.
Za pekného slnečného počasia ju v
kaplnke vo vinohradoch celebroval
vdp. Jozef Černák. Svätej omše sa
zúčastnila asi 100 veriacich z našej
obce. Pre deti boli po omši pripravené
zaujímavé súťaže a pre všetkých opekačka.
• Pracovníci dodávateľskej spoločnosti začali vo štvrtom júnovom
týždni s úpravou podkladu pre nový
asfaltový koberec v Úzkej ulici. V prvej fáze upravili okraje miestnej cestnej komunikácie tak, aby mohol byť
asfaltový koberec položený v širšom
páse ako pôvodný.
• V Ulici Rokošová pribudlo nové
dopravné značenie upozorňujúce vodičov na zvýšený pohyb detí v tejto
lokalite. Značky sú osadené v blízkosti detského ihriska v Rokošovej I.
Samotný areál ihriska upravili pracovníci obce - okolo stabilnej drevenej
konštrukcie hojdačiek a šmykľavky
zhotovili obrubníky a vzniknutý
priestor vysypali drobným kamením,
pre zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa
detí.
• Pracovníci zamestnaní prostredníctvom projektu Podpora nových
pracovných miest v obci Močenok v
polovici júna čistili rigoly, ktoré boli
počas ostatných rokov a posledných
daždivých týždňov zanesené rôznym
naplaveným odpadom. Ďalší pracovníci tohto projektu sa zaoberali úpravou verejnej zelene v časti obce pri
soche Svätej trojice.
• Informačná tabuľa v areáli obecného úradu, vedľa sochy sv. Gorazda,
je od polovice júna vyplnená informáciami o samotnej soche sv. Gorazda a
histórii. Text je okrem slovenčiny aj
v anglickej jazykovej mutácii a slúži
ako informácia pre všetkých návštevníkov tohto miesta.
• Pondelok 21. jún bol prvým let
Uznesenie z 38. zasadnutia
OcZ v Močenku,
konaného dňa 10. 06. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Močenku:
A/Berie na vedomie:
Uznesenie č.92/2010
Kontrolu plnenia uznesení z 37. riadneho zasadania OcZ a konštatuje, že
uznesenia č.86/2010 – zberné miesto
zeleného odpadu, č.87/2010 vysporiadanie majetku KTV a č.88/2010 VZN o
verejnom obstarávaní - trvajú. Uznesenie č.89/2010 – čiastočne splnené, nebol
predložený štatút časopisu Močenok.
Uznesenie č.93/2010
Správu o činnosti Komisie mládeže a
športu, ktorú predložil predseda komisie
Juraj Lenický.
B/Schvaľuje:
Uznesenie č.94/2010
Program rokovania tak, ako bol predložený starostom obce.
Za: 6 - Jozef Horváth, Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj Lenický, Roman
Urbánik, Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní: 5 - Ľuboš Blažo, Zuzana
Horváthová, Marek Mesároš, Peter Sýkora, Jozef Šuvada
Uznesenie č.95/2010
Na návrh starostu obce za overovateľov zápisnice z 38. zasadnutia OcZ
poslancov: Jozefa Horvátha a Juraja Lenického.
Za: 7 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj Lenický, Roman Urbánik, Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní: 4 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Peter Sýkora, Jozef Šuvada
Uznesenie č.96/2010
Na návrh starostu obce návrhovú
komisiu v zložení: Jolana Lenčéšová predseda komisie, Peter Kohút a Ernest
Vereš - členovia komisie.
Za: 7 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj Lenický, Roman Urbánik, Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:4 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Peter Sýkora, Jozef Šuvada
Uznesenie č.97/2010
Na návrh poslanca Sýkoru Štatút televízie Močenok tak, ako bol predložený.
Za: 5 - Jozef Horváth, Peter Kohút,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš
Proti: 1 - Juraj Lenický
Zdržal sa: 2 - Ľuboš Blažo, Jolana
Lenčéšová
Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.98/2010
Na návrh poslanca Sýkoru zloženie
Dozornej rady Kabel TV Močenok s.r.o.
nasledovne: Jozef Horváth – predseda,
Ľuboš Blažo a Peter Kohút – členovia .
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.99/2010
Na návrh OR VZN č.1/2010 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Močenok.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.100/2010
Na návrh starostu obce schvaľuje príjmovú časť I. zmeny rozpočtu obce na
rok 2010 tak, ako bol predložená.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.101/2010
Návrh poslanca Urbánika - výdavková
časť návrhu I. zmeny rozpočtu na rok
2010 – v programe 2 Bezpečnosť vypustiť výdaje 2500 eur a tieto preradiť do
rezervy obce.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.102/2010
Návrh poslanca Sýkoru - výdavková
časť návrhu I. zmeny rozpočtu na rok
2010 – navýšiť program 5. Služby obča-
nom podprogram 5.1 Kultúra o 3000 eur
na nákup nástrojov pre dychovku.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.103/2010
Na návrh vedenia obce finančnú výpomoc 1000 eur s doplňujúcim návrhom
poslanca Urbánika pre obec Nová Ľubovňa postihnutú záplavami.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.104/2010
Na návrh starostu obce výdavkovú
časť rozpočtu s pozmeňujúcimi návrhmi z uznesení č. 101/2010,102/2010
a 103/2010 a zároveň I.zmenu rozpočtu
obce na rok 2010 ako celok.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.105/2010
Na návrh Komisie výstavby a OR
predaj pozemku parc. č. 6914/1 v časti
upresnenej GP
pre žiadateľku Máriu Sorokáčovú,
Močenok za cenu podľa cenovej mapy
a zároveň poveruje starostu obce podpisom zmluvy.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.106/2010
Na návrh Komisie výstavby a OR predaj pozemku vedeného na LV 4274 parc.
č. 1745 v časti odčlenenej GP č.41168950
- 021/2007 ako parc.č. 15/1 vo výmere
686 m2 a parc.č. 15/2 vo výmere 25 m2,
pre žiadateľa Petra Kováča, Močenok, za
cenu podľa cenovej mapy a zároveň poveruje starostu obce podpisom zmluvy.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.107/2010
Na návrh Komisie výstavby a OR
vydanie súhlasného stanoviska k nadobudnutiu vlastníckeho práva podľa § 63
písm.a/ ods.3 zákona č.323/1992 Zb.pre
žiadateľa Petra Kováča, Močenok, k nehnuteľnostiam vedeným na LV č.4585
ako parc č. a parc č. 9 v časti odčlenenej GP č.41168950 - 021/2007 ako parc.
č.8/1 vo výmere 178 m2, parc.č. 8/2 vo
výmere 140 m2 a parc.č.15/3 vo výmere
329 m2 pod B/1 LV v 1/10.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.108/2010
Na návrh Komisie výstavby a OR predaj pozemku vedeného na parc.č. 1845/19
vo výmere 46 m2 pre Jozefa Peca, Šaľa a
na parc.č. 1845/18 vo výmere 57 m2, pre
Vladimíru Lenčéšovú, Močenok, odčlenených GP č.038/2010 za cenu podľa cenovej mapy a zároveň poveruje starostu
obce podpisom zmluvy.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.109/2010
Na návrh Komisie výstavby a OR predaj pozemkov pre žiadateľov Michal Hanák a Júlia Pindešová, Močenok, Valéria
Kadúcová, Močenok, Slavomíra Mihaliková, Močenok, Emília Hambáleková,
Močenok, Ján Eiselle a manž. Mária,
Močenok, Margita Blehová, Močenok
a Ladislav Hanko, Močenok za cenu
podľa cenovej mapy a zároveň poveruje
starostu obce podpisom zmluvy.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.110/2010
Na návrh poslanca Urbánika schvaľuje
pre volebné obdobie 2010 - 2014 vytvoriť jeden volebný obvod a a podľa zákona
369/1990 Zb. §11 ods.3 určuje podľa počtu obyvateľov obce 11 poslancov pre
nasledujúce volebné obdobie.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
ným dňom. Počasie však teplotami
letnému dňu vôbec nezodpovedalo.
Počas noci pršalo a cez deň teplota
nedosiahla ani 20°C. Dlhodobé predpovede meteorológov hovoria, že počas tohtoročného leta nebudú teploty
stúpať príliš vysoko a bude často pršať. Horúce a slnečné letné prázdniny
si tak deti v tomto roku zrejme neužijú.
• Na výbočisku pre autobusy v Ulici
sv. Gorazda pracovníci obce koncom
júna realizovali posledné úpravy pred
jeho uvedením do prevádzky. Novovybudované výbočisko tak od posledných júnových dní slúži občanom,
čím sa podstatným spôsobom zvýšila
bezpečnosť cestnej premávky v tejto
lokalite. V ďalšej fáze prác pracovníci
obce upravia ešte priľahlé verejné
priestranstvá dotknuté budovaním výbočiska.
• V lokalite Gorazdov sa realizovali
rekonštrukčné práce. Opätovne bol
vymaľovaný celý objekt kaplnky. V
mieste oltára bola zrekonštruovaná
poškodená podkladová platňa. Nové
miesto pre celebrantov je teraz vyložené zámkovou dlažbou. Lokalita Gorazdov tak už je v podstate pripravená
na privítanie návštevníkov festivalu
Gorazdov Močenok. Ešte pred celonárodným festivalom navštívili toto
miesto zahraniční Slováci a slovenskí
účastníci Matičného svetového festivalu mládeže.
• V čase od 1. do 5. júla sa na Slovensku uskutočnil Matičný svetový
festival slovenskej mládeže. Do programu slávností sa zapojila aj obec
Močenok. Močenok v sobotu 3. júla
privítal mladých folkloristov z Austrálie, ktorí si prezreli našu obec, predstavili sa v zaujímavom programe,
kde slovenskú kultúru prezentovali aj
domáce telesá.
• Pred skončením školského roka
sa v základnej škole v našej obci
uskutočnil športový deň. Zmeralo si
v ňom sily niekoľko hokejbalových
družstiev siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Vo finálovom zápase sa
stretlo družstvo chlapcov 7.b a 9.b. Po
peknom výkone sa najlepším hokejbalovým tímom stali chlapci z 9.b.
• Zlodeji opäť úradovali na cintoríne
– odcudzili takmer desiatku mladých
tují vysadených pred areálom horného
cintorína. Rovnako sa zlodeji realizovali pred objektom reštaurácie Elsa,
kde odcudzili okrasné dreviny.
• Dňa 2. júla tohto roku úspešne
ukončila moderátorka Televízie Močenok Simona Mesárošová štúdium
všeobecného lekárstva na Univerzite
Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a bol
jej udelený titul doktorky medicíny.
Srdečne blahoželáme a prajeme jej
veľa úspechov v praxi.
• Začiatkom mesiaca júl 2010 sa
začali realizovať výkopové práce potrebné pre budovanie multifunkčného
ihriska. Prvá fáza prác sa začala odstránením hornej vrstvy pôdy do hĺbky
niekoľkých desiatok centimetrov.
• Práce na multifunkčnom ihrisku
pokračovali počas júla realizáciou
novej elektrickej prípojky pre ihrisko.
Takisto boli vybetónované pätky na
stĺpy elektrického osvetlenia a basketbalových košov. Paralelne pokračovali aj práce spojené s vrstvením
makadamu, ktorý slúži ako drenážna
vrstva a podklad pre teleso ihriska.
• Začiatkom júla boli vyprázdnené
oba zberné dvory zeleného odpadu v
našej obci. Po jarnom oreze drevín a
kosbách tráv boli značne naplnené,
preto bolo vhodné odviezť bioodpad
zo zberných dvorov na ďalšie spracovanie.
• Členovia dorastu futbalového
klubu Poľnohospodár Močenok,
funkcionári klubu a niekoľkí priaznivci futbalu sa v sobotu 10. júla 2010
stretli na brigáde na štadióne Poľnohospodára, aby novým náterom opatrili zábradlie okolo hracej plochy. V
Uznesenie č.111/2010
Na návrh poslanca Horvátha predaj
domu v Ulici Pri kúpalisku pre Magdalénu Tóthovú za cenu podľa znaleckého
posudku s úhradou 12 tis. eur splatnou
pri podpise zmluvy a doplatkom do
výšky znaleckého posudku do 1 roka
v splátkach. Zároveň poveruje starostu
obce podpisom zmluvy.
Za: 7 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 1 - Juraj Lenický;
Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.112/2010
Na návrh poslanca Sýkoru predaj pozemku vo vlastníctve obce v Ulici Čingov za sumu ponúknutú v súťaži a poveruje starostu obce podpisom zmluvy.
Za: 6 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Jolana Lenčéšová, Peter Sýkora, Roman
Urbánik, Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 2 - Peter Kohút, Juraj Lenický; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.113/2010
Na návrh poslanca Sýkoru za podpredsedu Rady Kabel TV Močenok Romana
Urbánika.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 1 - Roman Urbánik;
Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Uznesenie č.113/2010
Na návrh zástupcu starostu obce podanie žiadosti o NFP na výzvu FSR operačný program Zamestnanosť a sociálna
inklúzia 2010.2.3/1 a spoluúčasť vo
výške 5 %.
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
C/Neschvaľuje:
Uznesenie č.114/2010
Na návrh Komisie výstavby a OR predaj pozemku v Ulici Sv.Gorazda parc.č.
1749/40 a parc.č.1749/41 pre žiadateľku
Máriu Nožičkovú, Horná Kráľová
Za: 8 - Ľuboš Blažo, Jozef Horváth,
Peter Kohút, Jolana Lenčéšová, Juraj
Lenický, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš
Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 0
Neprítomní:3 - Zuzana Horváthová,
Marek Mesároš, Jozef Šuvada
Zapísal: Ing. Ján Valek
prednosta úradu
Napriek hospodárskej kríze sa obci darí
Jedným z hlavných predvolebných
sľubov Ing. Mariána Borzu, starostu obce
Močenok, v oblasti bytovej výstavby
bolo vybudovanie novej miestnej komunikácie s názvom Balajka. Jedná sa o
lokalitu záhrad medzi ulicami Nitrianska
a Vinohradská, s prístupom z Ulice Ľudovíta Štúra a vyústením na Nitriansku
ulicu. „S realizáciou novej komunikácie
sme začali na začiatku volebného obdobia. Spracovali sme geometrický plán a
zvolali prvé stretnutie občanov - vlastníkov dotknutých pozemkov. Na stretnutí
väčšina občanov súhlasila s realizáciou
novej cesty, no boli aj takí, ktorí váhali,
alebo boli proti. Tých sme museli individuálne presviedčať a získať ich pre túto
myšlienku, ktorá prinesie našej obci, najmä mladých občanom, 120 stavebných
pozemkov“, uviedol starosta obce.
Vedenie obce následne začalo s výkupom pozemkov pod cestu a pod inžinierske siete. Zároveň dal starosta obce
spracovať projektovú dokumentáciu na
cestu, vodovod, kanalizáciu, elektrické
vedenie a zemný plyn. Predmetom ďalších stretnutí s občanmi bolo riešenie
vzniknutých problémov, najmä pomoc
obce s vysporiadaním pozemkov, ktoré
mali niektorí občania. Obec musela pristúpiť aj k preloženiu 22 kV elektrického
vedenia, ktoré bolo umiestnené nad pozemkami niektorých občanov, čím boli
tieto pozemky znehodnotené.
Finančné náklady na realizáciu cesty
sú pokryté z rozpočtu obce. Vzhľadom
na to, že sa jedná o veľkú investičnú akciu, starosta obce hľadal spôsob, ako nezaťažiť celým dielom obecnú pokladňu.
“Intenzívnymi rokovaniami so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou sa mi podarilo vyrokovať a presadiť, že vodovod a kanalizáciu na novej
cestnej komunikácii zrealizovala vodárenská spoločnosť na svoje náklady.
Obec týmto ušetrila cca 300 tisíc Eur
(9 mil. Sk) vlastných prostriedkov. Po
roku 1990 je cesta Balajka treťou novovybudovanou cestou, je najdlhsia,
no zároveň jediná, ktorá bola vybudovaná aj z iných, než obecných finančných prostriedkov,” dodáva starosta
obce.
Koncom minulého roka boli začaté
práce na výstavbe samotného telesa cesty
a začiatkom tohto roku bola cesta dokon-
čená. Jej dĺžka je 1085 m. V ďalšom období budú prebiehať práce na výstavbe
elektrického vedenia, tak aby bolo do
konca tohto roka ukončené. “Naším plánom bolo v tomto roku aj vybudovanie
zemného plynu, pouličného osvetlenia,
káblovky a rozhlasu, no vzhľadom na
to, že aj naša obec je zaťažená hospodárskou krízou a výpadok z podielových
daní v tohtoročnom rozpočte predstavuje
k dnešnému dňu 200 tis. Eur, tieto investičné aktivity musia byť presunuté do
budúceho roka,“ informuje starosta.
Napriek všadeprítomnej hospodárskej
kríze sa obci v tomto volebnom období
podarilo, okrem iného, vybudovať novú
cestu, ktorá je už v súčasnom období k
dispozícii vlastníkom nových 120 pozemkov. Cesta Balajka, o ktorej sa v
obci rozprávalo 40 rokov, bola napokon vďaka manažérskym schopnostiam
starostu obce vybudovaná takmer kompletne za jedno volebné obdobie. Verím,
že jej prínosom bude ďalší rozvoj obce a
že tu nájdu svoj domov mnohé mladé rodiny, bývalí Močenčania či noví občania
Močenku.
Roman Králik
Nedostatok financií v samosprávach
V médiách sa v ostatnom období objavili informácie o finančných problémoch
miest a obcí, ktoré vznikli výpadkom vyplácania podielových daní z ministerstva
financií, ktoré každoročne napĺňajú rozpočty samospráv. Nedostatok peňazí tak
už v polovici roka vážne ohrozuje chod
obcí a miest na celom Slovensku.
„Na základe oznámenia daňového
úradu vieme, že už teraz, za mesiac
jún, dostaneme zo štátneho rozpočtu
z podielových daní iba 11 tisíc eur,
pričom zálohová platba podľa schváleného rozpočtu Slovenskej republiky
mala byť vo výške 80 tisíc eur. Tento
rozdiel sa prejavil za 1. polrok v tom,
že obec dostala o viac ako 100 tisíc eur
menej, ako mala dostať na základe
schváleného rozpočtu,“ informoval nás
o situácii prednosta obecného úradu Ing.
Ján Valek. „V tejto veci mimoriadne zasadalo aj Regionálne združenie miest a
obcí Nitrianskeho regiónu, kde som sa
zúčastnil za našu obec a región,“ – doplnil informácie starosta obce Ing. Marián Borza. – „Problematiku sme na
zasadnutí podrobne prediskutovali a v
tejto súvislosti bola spracovaná výzva
štátnym orgánom, ktoré zabezpečujú
prísun finančných prostriedkov pre
nevyhnutný chod samosprávy obce.“
Vedenie obce sa tak už niekoľko mesiacov zaoberá prípravou opatrení, kto-
rými bude možné znížiť negatívny dopad nedostatku financií na chod obce.
Priebežne monitoruje stav príjmov a
výdavkov a operatívne prijíma opatrenia na plynulý chod všetkých zariadení
a organizácií napojených na rozpočet
obce. „V prvom rade bude obec zabezpečovať z vlastných príjmov prevádzku
obecného úradu, prevádzku materskej
a základnej školy, odvoz smetí, úhrady
za elektrickú energiu a plyn,“ – menoval
priority prednosta Ing. Valek. – „Medzi
nevyhnutné výdavky, ktoré musí obec
realizovať, patria aj splátky úverov, nákup pohonných hmôt alebo vyplácanie
miezd zamestnancom. Celkove mesačné
výdavky na bežnú prevádzku obce tvoria od 120 do 150 tisíc eur.“ Šetrenie vo
všetkých oblastiach pocítia útvary obce
i zariadenia, ktorých zriaďovateľom je
obec. Vedenie obce však nepredpokladá,
že by sa mohol naplniť najhorší scenár,
teda kolaps obce. „V prípade negatívneho dopadu na rozpočet obce máme
pripravené konkrétne opatrenia, ktorými budeme musieť eliminovať výpadok v podielových daniach. Tento
výpadok vieme v priebehu druhého
polroka 2010 riešiť takým spôsobom,
že obmedzíme rozvojové aktivity obce,
ktoré sú plánované pre tento kalendárny rok,“ uzavrel tému starosta
obce Ing. Marián Borza.
najbližšom období plánujú ešte natrieť panely tribúny a lavičky.
• Počas júla bol pracovníkmi obce
realizovaný obnovovací náter na soche
svätej Trojice. Súsošie bolo vplyvom
poveternostných podmienok v zlom
stave, preto bolo potrebné obnoviť
na ňom nátery, aby sa zachovalo v čo
najlepšom stave aj pre budúce generácie.
• V polovici júla bolo rozšírené prepojenie cesty na strete ulíc Chalupy
a Mlynská. Spojovací asfaltový pruh
je často využívaný šoférmi aj pešími
chodcami na prechod do vedľajšej
ulice. Vedenie obce uznalo potrebu
asfaltový pruh ešte rozšíriť a zjednodušiť tak odbočenie z Mlynskej do
Chalúp a naopak.
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva odobral v júni vzorky vody
z artézskych studní v našej obci.
Podľa výsledkov laboratórnych vyšetrení vzoriek voda z artézskej studne
pri reštaurácii Elsa vyhovuje v stanovených laboratórnych ukazovateľoch
požiadavkám na kvalitu vody určenej
pre ľudskú spotrebu. Rovnako je voda
vyhovujúca pre ľudskú spotrebu aj v
studni Sýky II.. Voda zo studne Sýky
I. (studňa so žľabom) však v stanovených podmienkach nevyhovuje požiadavkám na vodu určenú pre ľudskú
spotrebu a preto sa jej konzumácia až
do odvolania neodporúča.
Multifunkčné ihrisko nadobudlo svoje črty
Práce na budovaní multifunkčného
ihriska v areáli základnej školy pokračovali v letných mesiacoch. Prvú časť
prípravných a stavebných prác realizovala obec. „Prvú fázu prác obec robila
vlastnými kapacitami hlavne preto, aby
sme ušetrili finančné prostriedky. Realizovalo sa vyhotovenie podložia pod
samotné ihrisko, ďalej práce pozostávali z výkopových prác, umiestnenia
kabeláže, samotnej vrstvy makadamu
a umiestnením obrubníkov. Následne
prevzal stavbu od obce dodávateľ prác,
ktorý na diele pracoval podľa zmluvy,
“ informoval nás zástupca starostu
obce Juraj Lenický, ktorý dotáciu na
ihrisko vo výške 39. 832 Eur (1.200
tis. Sk) vybavil.
Dodávateľom prác sa stala po štandardnom výberovom procese spoločnosť Sport Real z Nitry, ktorá sa zaoberá realizáciou podobných športovísk
už niekoľko rokov. „Práce spočívajú v
pokládke umelého trávnika, následnej
zasypávke kremičitým pieskom a potom montáže mantinelového systému,
bránok, futbalových a ochranných sietí
vrátane basketbalových konštrukcií.
Tieto práce obnášali časový horizont
rádovo 7 až 10 pracovných dní, čo zna-
mená, že do konca mesiaca august už
boli tieto práce ukončené,“ informoval
o postupe realizácie stavby samotného
ihriska konateľ spoločnosti Sport Real
Nitra Ing. Roman Moravčík.
Znamená to, že na začiatku školského roka 2010/2011 bude viacúčelové ihrisko určené na futbal,
hádzanú, volejbal a tenis s kompletným vybavením pripravené na používanie. Počas školského vyučovania
bude využívané základnou školou,
popoludní a cez víkend bude k dispozícii širokej verejnosti.
Rekonštrukcia cesty v Úzkej ulici
Niektoré miestne cestné komunikácie
v našej obci dlhoročným používaním a
stavebnými zásahmi počas budovania inžinierskych sietí mimoriadne utrpeli na
kvalite. Vznikli v nich množstvá výtlkov,
prepadnutých miest alebo odlomených
častí povrchového asfaltu. Jednou z ulíc,
kde bol asfaltový koberec vo veľmi zlom
stave, bola aj Úzka ulica. „Obec každoročne vyčleňuje na opravu miestnych
komunikácií čiastku okolo 15 až 20 tisíc Eur. Tohto roku sme vzhľadom na
zlý technický stav miestnej komunikácie v Úzkej ulici spracovali návrh na
väčšie opravy. Z tohto dôvodu bola po
schválení v rámci 1. zmeny rozpočtu
táto akcia zrealizovaná. Už niekoľko
rokov boli totiž v tejto ulici problémy
nielen s technickým stavom vozovky,
ale aj s odvodom dažďovej vody,“ oboznámil nás s problematikou a jej riešením starosta obce Ing. Marián Borza.
V uplynulých dňoch dodávateľ prác
spoločnosť Strabag, ktorá bola víťazom
verejného obstarávania, realizovala rekonštrukciu povrchu a v niektorých
častiach aj pokládku nového povrchu
približne 700 metrov dlhej cestnej komunikácie. Ulica bola počas samotných
asfaltérskych prác pre autá neprejazdná.
„Na rekonštrukciu tejto ulice bol navrhnutý asfaltový kryt hrúbky 5 cm. Predtým bolo treba podvíhať kanalizačné poklopy, komunikáciu sme vyčistili, urobili
sme asfaltový spojovací postrek a na to
kladieme asfaltovú vrstvu, ktorú zhutňujeme hutniacimi valcami,“ informoval
nás o postupe prác stavbyvedúci spol.
Strabag Jozef Jariabka. Obyvateľom
tejto lokality nevadil ani niekoľkodňový
ruch a dopravné obmedzenia prijaté z
dôvodu prebiehajúcich prác na rekonštrukcii cesty. „Pekná cesta, spokojná
som s ňou, ale bolo by treba vyriešiť aj
odtok dažďovej vody a množstvo nákladných áut, čo tadiaľto chodia,“ – povedala
nám obyvateľka lokality Helena Horňáková. „Ja sa teším, že sa tu budem môcť
korčuľovať, bicyklovať a hrať,“ tešila sa
z krásnej rovnej novej cesty škôlkarka
Lenka Benčíková.
„Určite to bude lepšie, lebo tie výtlky
už boli nenormálne veľké,“ skonštatoval
Štefan Benčík. „Bolo to tu ako jazerá,
nedalo sa tu chodiť, boli tu stále mláky a
my sme každé ráno metlou odhadzovali
vodu, aby sme aj my neboli stále blatoví
a špinaví, takže sa tešíme a ďakujeme,“
vyjadrila za všetkých poďakovanie
Lenka Benčíková.
Finančné náklady na rekonštrukciu
povrchu komunikácie dosiahli 32 tisíc
Eur. Cesta je od 29. júna prejazdná v
plnej šírke a slúži nielen obyvateľom
danej lokality. „Po dobudovaní tejto
akcie obec svojpomocne obnoví rigoly,
ktorými bude odvádzaná dažďová
voda, hlavne v tej strednej časti, kde
sa zlievajú vody z Borzagoša a Úzkej.
Podobné problémy máme aj iných
častiach obce, takže postupne budeme
riešiť odvod dažďovej vody z miestnych komunikácií aj v ďalších lokalitách obce,“ informoval nás starosta obce
Ing. Marián Borza.
Riešenie odpadových vôd – povinnosť alebo iniciatíva...
Likvidácia odpadových vôd sa stále
viac dostáva do popredia vzhľadom k
ochrane životného prostredia ako neoddeliteľnej súčasti života ľudí.
Podľa platného zákona č. 442/2002 Z.
z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov je stanovená povinnosť pre
vlastníkov nehnuteľností, na ktorých
vznikajú odpadové vody, pripojiť takéto
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, ak
v obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza,
je táto zriadená. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vlastníkov nehnuteľností,
ktorí už majú povolenie od príslušného
orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Za iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami sa považuje povolenie na osobitné
užívanie vôd v rámci domácej čistiarne
odpadových vôd.
V našej obci bola skolaudovaná a daná
do užívania kanalizácia, ktorá pokrýva
takmer celú obec, čím sa vytvorili podmienky na odvádzanie odpadových vôd.
Na komplexné riešenie odpadu vytvára
tlak i legislatíva Európskej únie, na základe ktorej konajú i jednotlivé členské
štáty. Jednoducho to znamená, že každý
producent odpadu musí tento odpad likvidovať podľa vytvorených podmienok
v súlade s platnými predpismi. V našej
obci je možnosť vývozu odpadových
vôd riešiť pripájaním sa na kanalizáciu
resp. vývoz odpadových vôd na základe
žiadosti a úhrady služby obcou.
Na pripojenie sa do verejnej kanalizácie bude v súvislosti s legislatívou i ekonomickými podmienkami pôsobiť štát,
v ktorého mene konajú Obvodný úrad
životného prostredia a tiež i prevádzkovateľ kanalizácie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OZ Nitra.
Na spoločnej porade prevádzkovateľa
kanalizácie, Obvodného úradu životného
prostredia v Šali a obcí okresu Šaľa boli
dohodnuté postupy, ako budú realizované kontroly pripojenia sa na kanalizáciu a návrhy na ďalšie riešenia subjektov,
ktoré nepreukážu likvidáciu odpadových
vôd v súlade s legislatívou.
V súčasnej dobe je aktuálny i problém
napojenia zrážkových vôd na kanalizáciu.
Na základe nadmerných dažďových
zrážok v mesiacoch máj a jún 2010
upozorňujeme producentov odpadových vôd, ktorí majú na kanalizáciu
pripojené i odvádzanie zrážkových
vôd, že Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. bude túto skutočnosť
kontrolovať. Odpojenie odvodu zrážkových vôd do verejnej kanalizácie je
potrebné realizovať do 31. 8. 2010. Po
tomto termíne prevádzkovateľ pristúpi
k fyzickej kontrole jednotlivých odberných miest s tým, že v prípade zistenia
napojenia zrážkových vôd bude postupovať v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. t.
j. uplatňovanie sankcií.
Zároveň treba konštatovať, že ten
kto nebude likvidovať odpadové vody
v súlade s platnými predpismi, skôr či
neskôr na túto skutočnosť doplatí, v
akom rozsahu, to ukáže čas. Aby tieto
dopady neboli reálne, je lepšie iniciatívne reagovať na možnosť riešiť situáciu s odpadovými vodami v súlade s
legislatívou a predpismi.
Na Balajke sa kolaudovalo
Presne 1. júla sa konala kolaudácia
prvej budovanej časti novej ulice v lokalite Balajka. Kolaudoval sa vodovod
a kanalizácia. Kolaudačného konania sa
zúčastnili zástupcovia dotknutých strán a
dozorujúcich štátnych orgánov –
obce, stavebného
úradu, investora,
dodávateľa prác,
zástupcov úradu
životného prostredia a správy
ciest.
S
budovaním predmetnej
stavby sa začalo
ešte v uplynulom kalendárnom roku a
stavba bola z pohľadu funkčnosti dohotovená už v októbri. „V októbri ešte
nebola známa niveleta cesty, preto sme
dielo nemohli ukončiť úplne na komplet
- chýbalo osadenie poklopov na šachty
a hydranty,“ – informoval nás o postupe
prác Ing. Ján Kulhavý, zástupca dodávateľa prác, spoločnosti Terratechnik s.r.o.
Bratislava. –„Po zrealizovaní cesty sa
znovu dalo nastúpiť na pokračovanie v
prácach, čiže k dnešnému dňu je dielo
komplet ukončené, prevádzkyschopné a
funkčné.“
Účastníci konania sa podrobne zoznámili s projektovou dokumentáciou aj fyzickým stavom diela priamo v teréne, aby
mohli posúdiť
kvalitu realizácie
a jeho spôsobilosť na spustenie
do prevádzky.
„Stavba kanalizácie a verejného vodovodu
je ukončená. Je
to v poriadku,
až na nejaké terénne
úpravy,
ale k tomu bude ešte následná kolaudácia cestného telesa, takže stavba je v
poriadku a nič nebráni vydaniu kolaudačného rozhodnutia z našej strany,“
konštatovala vedúca oddelenia zložiek
životného prostredia Obvodného úradu
Životného prostredia v Šali Ing. Eva
Zlatošová. „Účastníci konštatovali, že
stavba bola vykonaná v súlade s projektovou dokumentáciou a je zrealizovaná
tak, aby mohla byť odovzdaná do užívania. Občania, ktorí v tejto lokalite začali
s výstavbou svojich rodinných domov, sa
môžu postupne napájať na tieto inžinierske siete. Predpokladám, že po dnešnom
konaní nadobudne kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť v stanovených zákonných lehotách a začiatkom augusta
sa môžu občania začať reálne napájať,“
doplnil starosta obce Ing. Marián Borza.
Ďalšie kolaudačné konanie sa bude
pravdepodobne realizovať v blízkej
budúcnosti – kolaudovať sa bude cestné
teleso. Ešte v tomto kalendárnom roku
by malo pokračovať aj budovanie ďalších inžinierskych sietí – vedenie obce
plánuje do konca roka zrealizovať v tejto
lokalite vybudovanie rozvodov elektrickej energie.
V uplynulom období iniciovali poslanci obecného zastupiteľstva realizáciu poslaneckého prieskumu. Poslanecký zbor pred časom schválil
vybudovanie kamerového systému v
obci a systém monitorovania diania
v obci je už približne rok v prevádzke. „Inicioval som tento poslanecký
prieskum, aby sme to videli v skutočnosti, či ten kamerový systém funguje
tak, ako sme si predstavovali a či to
bola dobrá voľba, že nerozširovať rady
obecnej polície, ale skôr ísť do tohto kamerového systému,“ vyjadril sa k téme
poslanec obecného zastupiteľstva Peter
Kohút. „Problematika prevádzky kamerového systému, ktorý v našej obci funguje prakticky jeden rok, je pravidelnou
témou pracovných porád starostu obce,
kde náčelník obecnej polície informuje
o výstupoch z tohto systému, respektíve
o problémoch, ktoré sa vyskytnú počas
prevádzky,“ informoval nás starosta
obce Ing. Marián Borza. Poslanci sa na
jednom zo stretnutí v rámci prieskumu
zišli v podvečerných hodinách, aby si
overili kvalitu záznamu obrazu aj počas
zhoršených svetelných podmienok, zistili, či je monitorovaný dostatočný počet miest v obci, alebo či je záznam kvalitný. „Skonštatovali sme, že niekde
sme našli technické problémy, ktoré
sa týkali prenosu alebo uchovávania
dát. Neboli tam veľké technické problémy, ale našli sa,“ komentoval výsledky prieskumu poslanec Kohút. „V
uplynulom období pracovníci chránenej
dielne zistili nedostatky pri práci s ka-
sme zvýšili pásmo z 2,4 GHz na 5
GHz, čo je pásmo, ktoré nie je zahltené a v tomto pásme už neboli žiadne
problémy,“ ozrejmil situáciu aj jej riešenie dodávateľ kamerového systému,
konateľ spoločnosti GTK Tech Šaľa
Kamil Gofjar. Po niekoľkomesačnom
používaní systému začali pracovníci
dodávateľskej firmy realizovať aj garančné prehliadky, servis a kontrolu
systému, ktorý nastavia presne podľa
požiadaviek užívateľa. „Systém bude
ďalej fungovať bez problémov. Väčšina prípadných nedostatkov, ktoré
vznikli buď poveternostnými vplyvmi - pootočením antén a podobne,
bude nastavená a vyladená tak, aby
to fungovalo ešte spoľahlivejšie, čo je
samozrejme, v
rámci servisu a
údržby, takže zo
strany obce by
nemalo prísť ani
k nejakým ďalším výdavkom,“
doplnil
Kamil
Gofjar. Poslanci
sa stretnú v rámci
prieskumu a kontroly kamerového
systému ešte minimálne jeden raz, aby
skontrolovali odstránenie nedostatkov v
prevádzke systému a tému uzavreli.
Poslanecký
prieskum...
merovým systémom. Vypadával zdroj,
strácal sa obraz, alebo bol nedostatočný
signál. Tieto zistenia sme tlmočili dodávateľovi, ktorý sa zaviazal odstrániť
ich do určitého termínu,“ doplnil informácie náčelník obecnej polície Vladimír Soroka. „Boli zistené nedostatky
kamerového systému, ktoré predovšetkým spočívali v tom, že v
obci nastal široký
rozvoj wifi pripojenia, kde sa
začali pripájať
rôzni bežní užívatelia. Táto sieť
je už preto značne zanesená rôznymi pásmami. Vznikli tým problémy
v komunikácii medzi jednotlivými
kamerovými bodmi a z tohto dôvodu
Teplo a problémy s ním spojené
Priebeh počasia v ostatných dňoch a
týždňoch potvrdzuje, že letá sa v miernom podnebnom pásme stávajú čoraz
teplejšími. Napríklad minulotýždňové
teploty, ktoré vysoko presahovali 30
stupňov už predstavovali nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Väčšina dospelých si nebezpečenstvo uvedomuje a
preto sa snažia slnku, pokiaľ je to možné,
vyhýbať. „Snažím sa radšej ráno skôr
niečo porobiť a potom cez obed sa osviežiť vo vode, v chládku, alebo som vo vnútri a potom idem von zase až večer a
porobím, čo treba v záhrade alebo okolo
domu,“ prezradil nám svoj recept, ako sa
nedať týrať teplom Marián Horváth. „Ja
sedím doma v chládku a až večer idem
von,“ pridal sa s podobným názorom aj
Imrich Dúc. Rovnako múdro tropické
horúčavy obchádza aj Helena Vörösová: „Idem von skoro ráno, nakúpim a
potom až večer, veď ani v záhrade teraz
toho netreba až tak veľa robiť a pre nás
starších to už nie je dobré, v takomto
teple aby sme chodili po záhrade.“ Vy-
soké teploty zvyčajne spôsobujú problémy najmä starším ľuďom, pacientom
s kardiovaskulárnym ochorením alebo
osobám trpiacim na vysoký krvný tlak.
Osobitnou skupinou sú deti, ktoré milujú
slnko a vodu, ale samé nedokážu odhadnúť nebezpečenstvo prehriatia. „Detský
organizmus obsahuje v porovnaní s dospelým viacej vody, takže aj je háklivejší
na stratu tekutín. V extrémnych horúčavách treba tekutiny pravidelne dopĺňať,
dbať na to, aby sa deti nezdržiavali priamo na slnku, aby neboli v nevetraných
miestnostiach,“ upozorňuje pediatrička
MUDr. Oľga Páleníková. „Radil by som
spoluobčanom, aby si dávali veľký pozor, hlavne aby dodržiavali pitný režim,“
– pridal sa aj praktický lekár MUDr. Anton Karlubík. – „Znamená to, že treba
veľa piť. Piť treba najmä tekutiny, ktoré
obsahujú veľa iontov, teda veľa soli, čiže
najmä minerálne vody a aj iné stolové
vody. Je dôležité nevypiť naraz veľa tekutín, pretože ak sa napijeme veľa naraz,
už samotné to vypitie vyvoláva potenie
a to nechceme, čiže treba piť po troche a
často.“ Pacienti, ktorí sa liečia na kardiovaskulárne choroby, by síce nemali soliť,
ale v extrémnych horúčavách by si mali
presa len dopriať trošku viac soli, lebo
telo potením stráca množstvo soli a soľ
organizmus potrebuje, keď jej nemá dostatok, človek sa cíti zle, je malátny a má
sklon ku kolapsu.
K letu patrí teplo a k teplu zasa dovolenky pri vode. Aj napriek dodržiavaniu
rád lekárov o pitnom režime a ochladzovaní organizmu sa komukoľvek môže
stať, že ho spáli slnko. Lekári radia v
žiadnom prípade nezanedbávať ochranu
kože opaľovacími prípravkami s ochranným faktorom. „Nespáliť sa! Na to si
treba dať pozor,“ – dôrazne upozorňuje
kožná lekárka MUDr. Jana Vnuková.–
„Opakované spálenie môže viesť neskôr
k vzniku zhubných nádorových ochorení
na koži. Niekoľkonásobne zvýšená expozícia slnečným žiarením zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože.“
Nebezpečenstvo, i keď nie také veľké
ako pri spálení kože, na náš organizmus
číha počas dovoleniek aj vo vode. Dermatológovia jednoznačne pre ľudskú
pokožku odporúčajú ako najvhodnejšie
prírodné kúpaliská alebo vodné plochy
so zabezpečeným vysokým štandardom
hygieny. „Čo sa týka kúpalísk, tam hrozí
najmä na termálnych kúpaliskách nebezpečenstvo vyššieho rizika nákazy vírusovými ochoreniami - to sú klasické kurie
oká alebo plesňové ochorenia, ktoré sú
časté hlavne na stupajach alebo v med-
ziprstí nôh,“ doplnila informácie MUDr.
Vnuková. Predchádzať nepríjemným
kožným ochoreniam môžeme najmä používaním prezuviek alebo topánok do
vody, utieraním sa zásadne iba do svojho
uteráka a zvýšenou hygienou po opustení bazéna. Ak sa napriek všetkým opatreniam stane, že si niekto z dovolenky
privezie nechcený suvenír v podobe kožného ochorenia alebo príliš spálenej kože
- čo najskôr by mal navštíviť lekára. Ak
sa však stane, že sa niekto počas pobytu
vonku prehreje, je mu zle z tepla, alebo
je dehydrovaný je potrebné konať okamžite.
„Pacienta treba posadiť, alebo dať ležať do chladnejšej miestnosti, nie celkom chladnej, ale na pocit príjemnej a
treba mu, samozrejme, zabezpečiť dostatočný príjem tekutín,“ hovoril o prvých
krokoch pri odstraňovaní problémov s
prehriatím MUDr. Karlubík.
„Ak dôjde k tomu, že je prehriate dieťa
a má teploty, treba ho dať do chladnej
miestnosti, zmerať mu teplotu, ktorú
treba prípadne znížiť bežnými antipyretikami, ktoré mamičky poznajú - paralenom, brufenom, nurofenom a podobne.
Ak má dieťa aj iné ťažkosti, je napríklad
malátne, alebo sa prejavujú iné chorobné
znaky, potom je potrebné vyhľadať lekársku pomoc,“ doplnila informácie
najmä pre rodičov malých detí MUDr.
Páleníková.
Veľmi všeobecné pravidlo pre tropické
dni teda znie – vyhýbať sa priamemu
slnku a dodržiavať pitný režim.
Čerpadlá k dispozícii i občanom
Príroda sa počas uplynulých dní s nami
opäť zahrala. V noci z nedele na pondelok 27. júna sa prihnala búrka, počas
ktorej v krátkom čase spadlo niekoľko
milimetrov zrážok, ktoré predošlými
dažďami ubitá pôda nedokázala vstrebať. Z tohto dôvodu sa opätovne objavili
u niektorých občanov obce problémy s
dažďovou vodou, ktoré sa vedenie obce
snaží operatívne riešiť. „Začiatkom týždňa bolo potrebné pomáhať občanom
10
hlavne v Ulici Štúrovej, kde boli zaplavené suterénne priestory a miestna komunikácia. Pracovníci obce technikou,
ktorú máme k dispozícii odstránili nánosy bahna a operatívne umyli miestnu
komunikáciu. Taktiež čerpacou technikou pomáhali riešiť odstránenie vôd
zo zaplavených priestorov,“ informoval
nás počas nasledujúcich dní starosta
obce Ing. Marián Borza. Voda narobila
nepríjemnosti aj obyvateľom v iných
lokalitách, keď sa im dostala do pivníc,
garáží, revíznych šácht alebo zostala stáť
v záhradách. „Zobudilo ma to o 3 ráno,
počula som v pivnici buchot, tak som sa
išla pozrieť a voda bola až na schodoch.
Ráno, keď som vyšla na chodník, vedela
som, že je zle, ale nemyslela som si, že
to bude až také – všade bola nielen voda,
ale aj bahno! Nahlásila som to na obecný
úrad aj do poisťovne,“ povedala nám
nešťastná obyvateľka Nitrianskej ulice
Terézia Štefanovičová.
Obec mala doteraz k dispozícii iba
ťažkú techniku vhodnú na čerpanie vody
- traktor s cisternou a požiarnické auto.
Vedenie obce v týchto dňoch zabezpečilo ešte dve plávajúce čerpadlá, ktoré
dokážu rôzne zaplavené priestory vyčerpať rýchlo a účinne. „Tieto čerpadlá sú
k dispozícii v útvare služieb v obecnom
úrade a každý občan, ktorý má potrebu
vyčerpať takúto vodu môže nahlásiť
svoju požiadavku na obecný úrad, či už
v podateľni alebo sekretariáte starostu
obce. Vieme účinne zasiahnuť a pomôcť
každému občanovi,“ doplnil informácie starosta Ing. Borza. Obe čerpadlá na
spaľovací pohon obsluhujú pracovníci
obce a postupne podľa poradia nahlásenia čerpajú vodu u obyvateľov obce.
Prednosť pred vonkajšími priestormi, samozrejme, dostávajú pivnice a suterény
domov.
„Chcem poprosiť občanov o trpezlivosť, nemôžeme všetkým vyhovieť
okamžite, postupujeme tak, ako sú nahlásené požiadavky,“ požiadal starosta o
trpezlivosť.
So zaplavenými vnútornými alebo
vonkajšími priestormi nehnuteľností a
pozemkov úzko súvisia aj úpravy terénov v obci. „Obec operatívne spracúva
program, ktorým zabezpečíme vyčistenie rigolov, priepustí a podobne tak, aby
sme vedeli zabezpečiť plynulé odtekanie
všetkých vôd, ktoré zaplavujú komunikácie alebo pozemky. Verím, že občania,
ktorí svojou činnosťou spôsobili to, že
rigoly sú zanesené a boli upravené na
verejné priestranstvá sa presvedčili o
tom, že existencia týchto rigolov bola
opodstatnená. Obec bude opakovane riešiť obnovenie rigolov,“ doplnil starosta
Marián Borza.
V súvislosti s priebehom počasia uplynulých týždňov sa v mnohých obciach
a mestách vyskytol problém s premnožením komárov. Túto situáciu riešilo
vedenie obce v spolupráci s Obvodným
úradom a Šali. Na základe toho bola v
druhej polovici mesiaca jún situácia vyriešená postrekom komárov v intraviláne
našej obce.
Malotraktory na cestách...
Obyvatelia našej obce - väčšinou záhradkári - sa každoročne najmä počas
vegetačného obdobia zaujímajú o možnosť obhospodarovať svoje záhradky a
políčka pomocou drobnej techniky. V
kurze sú najmä malotraktory, ktorých
majitelia bývajú často na opačnom konci
obce a do predmetnej záhradky alebo na
pole sa musia dostať po cestných komunikáciách. „Mám malotraktor a používam ho väčšinou na záhradke, chodím
na ňom do vinice, odviezť obilie alebo
kukuricu. Mám ho v dobrom technickom
stave a mám na jeho prevádzku aj povolenie, platím zaň aj daň,“ pochválil sa
dobre udržiavaným pomocníkom Michal
Vereš. „Ja to používam na odvoz odpadu
– buriny, konárov zo stromov a podobne.
Nikdy v živote to nemalo ŠPZ-ky a kým
sme boli okres Nitra, mal som každý rok
platnú výnimku na cesty,“ povedal nám
Kazimír Kollár. Problematiku pohybu
malotraktorov na cestách v obci nám
vysvetlil riaditeľ Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Šali kpt. Mgr. Roman Révay: „Na jazdu po miestnych
komunikáciách v obci môžu občania
Močenku využiť svoje traktory, ktoré
by mali byť schválené technickým
osvedčením na premávku po pozemných komunikáciách, s tým, že môže
ísť o jednoosé alebo dvojosé traktory.“ Mnohí záhradkári vlastnia najmä
spomínané jednoosé alebo jednonápravové traktory typu Vari systém, ktoré nie
sú vybavené evidenčným číslom, čiže
ŠPZ-kou. Napriek tomu je pri dodržaní
určitých podmienok možné, aby s nimi
majitelia jazdili po cestách 3. triedy a
miestnych komunikáciách, aké sa nachádzajú aj v našej obci. „Tieto traktory by mali mať technické osvedčenie, ktoré nadobudli ich majitelia pri
zakúpení týchto strojov u predajcu.
Ak by takéto osvedčenie nemali, treba
si zadovážiť príslušnú technickú dokumentáciu, aby im technické osvedčenie mohlo byť vystavené Obvodným
úradom, odborom dopravy v Šali,“
informoval nás riaditeľ OR PZ kpt.
Mgr. Roman Révay.
Zákon č. 8/ 2009 Z.z. o cestnej premávke v žiadnom prípade nedovoľuje
jazdiť po cestnej komunikácii vyššej triedy ako tretej malotraktorom, ktoré v zákone spadajú do kategórie „zvláštne motorové vozidlá“. Konkrétne v našej obci
sa však nachádzajú iba cesty tretej triedy
a miestne komunikácie. „Pri traktoroch, ktoré si občania sami skonštruujú alebo zmontujú z nejakých dielov,
ku ktorým sa dostanú neviem akým
spôsobom, teda podomácky vyrobené
malotraktory v žiadnom prípade
nesmú ísť po cestných komunikáciách. Prepravovať ich možno iba na
prívesnom vozíku,“ doplnil riaditeľ
kpt. Révay. Túto relatívne zlú správu
pre majiteľov vlastnoručne vyrobených
traktorov vyvažuje tá, že dvojnápravové
pracovné stroje označované aj ako malotraktory pochádzajúce od priemyselných
výrobcov, sa môžu zúčastniť cestnej premávky na cestách tretej triedy a miestnych komunikáciách. „U týchto strojov
sa tiež vyžaduje technické osvedčenie
od výrobcu. Pri zakúpení každý jeden
majiteľ by mal mať od výrobcu alebo od
predajcu, ktorý tento traktor predával,
nejaké technické osvedčenie od toho malotraktora, ktorý používa a týmto by sa
mohol preukázať orgánom policajného
zboru,“ objasnil možnosti kpt. Roman
Révay. Osobitnou kategóriou sú veľké
poľnohospodárske traktory, ktoré podliehajú povinnej evidencii a majú pridelené aj vlastné evidenčné číslo – takéto
stroje majú vstup na cestné komunikácie
povolený zo zákona, obmedzenie je iba
v tom, po cestách ktorej triedy sa môžu
pohybovať.
Stručne zhrnuté – ak vlastníte jedno
alebo dvojnápravový traktor spolu s
príslušným technickým osvedčením
– môžete sa s ním presúvať po cestných komunikáciách v našej obci. Ak
vlastníte malotraktor vlastnej výroby
– nemá čo robiť na ceste, prepraviť ho
môžete na potrebné miesto napríklad
pomocou prívesného vozíka za auto.
11
Začiatok žatvy na močenských poliach
Poľnohospodári vyšli do polí na začiatok tohtoročnej žatvy v pondelok 12.
júla. Začali s tohtoročným zberom úrody
repky olejnej a obilnín. V zberovej zrelosti sú už všetky parcely repky olejnej,
ktorú močenské poľnohospodárske družstvo pestuje v tomto roku na ploche 530
hektárov. „Oproti minulému roku sa nám
žatva oddialila zhruba o tých 12-14 dní.
Čo sa týka prognóz nebudem predbiehať
– iba dnes sme začali, ale porasty sú po-
merne dobré, myslím si, že úroda by nemala byť zlá. Ak nám bude počasie priať,
repku by sme mohli pozberať v priebehu
4 dní,“ konštatoval agronóm Poľnohospodárskeho družstva v Močenku Zdeno
Braun. Na parcele, ktorú sme navštívili, pracovali 3 kombajny spolu s niekoľkými traktormi, ktoré pozberanú
úrodu priebežne odvážali. Na ďalších
parcelách zberalo úrodu
ešte 5 brigádnických kombajnov. „Kombajny kosia
plynule. Straty sú podľa
mňa výnimočne malé,
pretože tu pracujú skúsení
kombajnisti,“ – pridal
svoj názor jeden z pracovníkov družstva Miroslav
Slamka. – „Horúčavy by
mohli trocha klesnúť, ale
pršať by zatiaľ nemuselo,
až keď zoberieme repku,
potom by to bolo dobre.“
Močenskí poľnohospodári musia v tomto roku v
žatve pozberať úrodu z približne 2 500
hektárov pôdy. Okrem repky už vykazujú
známky zberovej zrelosti aj niektoré parcely pšenice, ktorej je spolu 1 460 hektárov a následne o niekoľko dní dozreje
aj približne 550 hektárov jačmeňa. „Dúfam, že žatva sa nám nepreruší, aby sme
mohli pokračovať, ak nám to počasie
dovolí, v jednom kuse. Tieto slnečné dni
nám vyhovujú, lebo budeme môcť robiť
zrejme aj dlhšie večer a hlavne začínať
skôr ráno, lebo rosy nám nástup na polia
odďaľujú a tým sa žatva predlžuje,“ zaželal si pekné počasie na nasledujúce dni
agronóm Zdeno Braun. V prípade ideálneho počasia by poľnohospodári mohli
zber všetkých obilnín ukončiť začiatkom
augusta.
Skúšky poľovných psov
Druhý júnový víkend
patril v extraviláne našej
obce farbiarskym skúškam
poľovných psov. Podujatie
organizačne zastrešil Slovenský poľovnícky zväz v
úzkej spolupráci s domácimi
združeniami Močenský háj
a Zálesie. „Nachádzajú sa
tu rôzne plemená od jazvečíkov, kopovov až po labradorov. Všetky tieto plemená
patria do skupiny malých
a robia skúšky na poľovnú
upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri,“ – informoval nás kynologický
referent OK SPZ v Šali Ján
12
Plenta. – „Myslím, že psy
sú pripravené a budeme ich
hodnotiť podľa platného
skúšobného poriadku, ktorý
vydal ÚV SPZ.“
Farbiarskych skúšok sa
v Močenku zúčastnilo 17
psov so svojimi majiteľmi
alebo psovodmi z regiónov
od Krupiny až po Záhorie.
Počas dopoludnia absolvovali niekoľko disciplín, ktoré
boli hodnotené v celkovom
výsledku. „Na farbiarskych
skúškach malých plemien
sú určité disciplíny. Hlavnou
je disciplína tzv. pofarbená
stopa, ktorá musí byť mini-
málne 12 hodín stará a podľa
nej psy hľadajú zver,“ informoval nás hlavný rozhodca
podujatia Baltazár Molnár.
Ďalšími disciplínami bolo
odloženie psa, ktorý musí
diť. Hlavne treba trpezlivosť
pri tom, lebo každý psík je
inakší, každý potrebuje niečo
iné,“ jednoducho opísal
prácu so svojím štvornohým
miláčikom jeden z majiteľov
zostať na mieste odloženia
psovodom, sliedenie, kľud
po výstrele a počas celých
skúšok sa hodnotila aj poslušnosť všetkých zúčastnených psov. „Trošku sa mu
treba venovať, nejaké prechádzky absolvovať, povely,
do prírody treba s ním cho-
skúšaného psa Tomáš Šišulák
z Dubovej. Pätica rozhodcov počas niekoľkých hodín skúšok prísne hodnotila
všetkých adeptov. Psy aj ich
psovodi boli na podmienky
skúšok pripravení a preto
všetkých 17 psov uspelo a
skúšky zvládli úspešne.
Historický výskum v našom kostole
So začiatkom posledného júnového
týždňa sa v interiéri farského Kostola
sv. Klementa začali realizovať prvé
kroky na rozbehnutie reštaurátorského a historického výskumu, ktorý
by sa mal začať realizovať od 1. júla
2010. Oba výskumy predchádzajú
plánovanej obnove celej stavby.
„Sú to podmienky, ktoré nám stanovil
krajský pamiatkový úrad a musíme ich
splniť, aby sme dostali povolenie k obnove nášho farského kostola,“ uviedol
nás do problematiky správca farnosti
vdp. Jozef Černák. V priestoroch kostola bolo na základe povinnosti uskutočniť výskum postavené lešenie pre lepší
prístup výskumníkov aj do vyšších častí
klenbovej stavby. Po skončení približne
trojtýždňového výskumu sa bude môcť
lešenie z priestorov kostola demontovať.
Výsledky výskumu budú pamiatkovým
úradom aplikované do povolenia, ktorým úrad umožní rekonštrukčné zásahy
do budovy a do pokynov, podľa ktorých
sa bude musieť riadiť obnova jednotlivých častí stavby. „Povolenie
rekonštrukcie na základe
týchto výskumov je smerodajné, lebo na základe toho
sa potom odvíja ďalší proces. Chceli by sme osloviť
kompetentné úrady a žiadať
peniaze z eurofondov na rekonštrukciu celého kostola.
V prvom rade je dôležité zrekonštruovať strechu, lebo odtiaľ sa
všetko začína, keď
nie je dobrá a kvalitná strecha, tak nemá zmysel maľovať kostol alebo robiť iné
práce v interiéri,“ spresnil
správca farnosti vdp. Černák informácie.
Napriek tomu, že kostol je
doslova preplnený lešeniami,
program svätých omší sa ne-
mení a kostol, aj keď v obmedzenom
režime, naďalej slúži veriacim. „Chcel
by som poprosiť veriacich, aby boli trpezliví, aby vnímali túto situáciu ako
nevyhnutnosť, pretože bez týchto krokov sa nedá ísť ďalej pri obnove tejto
pamiatky,“ žiadal o zhovievavosť pán
farár. Budova kostola bude zrejme obnovovaná postupne – tak ako budú rekonštrukčné práce dovoľovať finančné
podmienky. V prípade, že by postupná
obnova kostola trvala aj niekoľko rokov, podobný výskum, aký sa realizuje
teraz, už nebude potrebné vykonať. Jeho
výsledky sú platné desiatky rokov – časom sa totiž nemenia fakty o pôvodných
omietkach, maľbách, výzdobe chrámu a
ich stave.
Reštaurátorský výskum v Kostole sv. Klementa
Reštaurátorský výskum v Kostole sv.
Klementa, o ktorom sme vás informovali
pred jeho realizáciou, je potrebné zrealizovať ešte pred rekonštrukciou objektu
kostola. Od začiatku júla sa mu venujú
niekoľkí reštaurátori. Postupne sa na
rôznych miestach zamerali na farebné
úpravy stien stropov a iných povrchov,
aby zistili, ktorá z vrstiev je pôvodná a
ako vyzerala.
„Začali sme robiť sondážny výskum, ktorý sa skladá z vyrobenia sond
priamo na mieste a zistenia pôvodnej
farebnej úpravy stien, malieb alebo
ozdôb. Už na začiatku nám bolo jasné,
že zrejme tu toho veľa nenájdeme, pretože po tých prvých sondách sa neukazovali žiadne pôvodné výmaľby,“ – informoval nás o prebiehajúcom výskume
akademický maliar a reštaurátor Vojtech
Mýtnik. – „Museli sme urobiť viacero
overovacích sond, ktoré by mali potvrdiť
alebo vyvrátiť tento stav.“ Niekoľko dní
v interiéri kostola pracoval tím reštaurátorov. Reštaurátorka Zuzana Grainerová
sa rozhovorila o svojej práci: „Táto práca
je veľmi zaujímavá, ale veľmi náročná.
Ľudia, ktorí nás vidia pri práci, hovoria,
že toto by chceli robiť. Asi by to však
nikdy nechceli robiť, pretože by museli
loziť do výšok, pracovali by v chlade a
prachu. Napriek tomu všetkému mne sa
tá práca páči a musím povedať, že je naozaj zaujímavá, lebo sa dostanem tam,
kde sa nedostanú druhí ľudia.“
Po prvej fáze výskumu sa uskutoční
ďalšia časť, ktorá spočíva v označení a
očíslovaní jednotlivých vrstiev, ktoré sa
počas výskumu našli a odbere vzoriek
na rozbory. Z doterajšieho výskumu,
žiaľ, zatiaľ vyplýva, že po veľkých stavebných zásahoch v roku 1927, kedy
sa pristavovali bočné lode kostola a
kompletne sa rekonštruoval aj interiér
kostola, boli pôvodné omietky a maľby
veľmi dôsledne odstránené. „My sme
boli vtedy deti, nevieme skoro nič,“
– spomínala si na pristavovanie lodí kostola v roku 1927 deväťdesiatročná Mária
Sedláková. – „Boli tam lešenia, čo si pamätám a chlapi ani neviem, akí tam robili, asi starý pán Kompas a nejakí tunajší
murári, to už neviem naozaj. Vtedy tam
boli ešte len malé stromčeky a chodievali
sme tam pásť husi.“
„Po skončení výskumu musíme spracovať dokumentáciu z reštaurátorského
výskumu a návrh na reštaurovanie, kde
odporučíme pamiatkovému úradu, čo
ďalej s týmto priestorom. Pokiaľ sa tu
nenájdu žiadne historické vrstvy, ktoré
by sme my, ako reštaurátori mohli reštaurovať, tak zrejme rozhodnutie zostane
na pamiatkovom úrade, ktorý rozhodne
o ďalšom postupe,“ informoval nás o
ďalších krokoch akademický maliar
Vojtech Mýtnik. Kladný postoj majú k
výskumu v kostole aj veriaci z farnosti,
hoci ich to trochu obmedzuje počas svätých omší. Jozef Kútny, ktorého história
Močenku mimoriadne zaujíma, je rád, že
sa výskum uskutočňuje: „Som rád, že
sa robí výskum, lebo treba tento náš
kostol trošku preklepať, dostať sa mu
pod kožu, pretože ten posledný vyhorel v roku 1760 a stál na inom mieste.
Tento súčasný kostol je však pre nás,
Močenčanov, ešte taký, dá sa povedať
neprebádaný aj keď má viac ako 200
rokov.“
Celkové výsledky reštaurátorského
prieskumu budú známe až o niekoľko
týždňov. Následne potom sa farský úrad
ako žiadateľ o rekonštrukciu budovy dozvie stanovisko reštaurátorov aj pamiatkového úradu k tomu, či bude potrebné
niektoré časti kostola reštaurovať alebo
nie, aj o tom, akým spôsobom by sa
mohla realizovať rekonštrukcia budovy.
13
Kurz drôtikovania zaujal
Začiatkom júna kultúrne stredisko vo
svojich priestoroch privítalo lektorku
- drôtikárku -Máriu Dičérovú, našu obyvateľku, a záujemcov o toto zaujímavé
staré remeslo na kurze drôtikovania.
Podujatia sa zúčastnila asi desiatka záujemcov so vzťahom k ručným prácam.
„Každý kto príde na kurz, toho to zaujíma, a preto sa aj snaží niečo naučiť,“
– potvrdila lektorka Mária Dičérová.
– „Všetci sú šikovní, všetci dokážu spraviť aspoň nejakú maličkosť.“
Lektorka sa postupne venovala všetkým účastníkom. Každému vysvetlila
základy práce s drôtikmi a spoločne vytvorili niekoľko ozdôb. Účastníci kurzu
sa učili základom drôtikovania so zanietením a veľmi dobre sa im darilo. Svoju
šikovnosť nezapreli najmä deti.
„Doviezol nás sem tatino, lebo vedel,
že tu bude niečo zaujímavé,“ – povedal
nám Šimonko Boháč. – „Naučili sme sa,
že sa dá hocičo z drôtikov spraviť.“ Pridal sa k nemu aj brat Matúško: „Najviac
sa mi páči tento zvonček, tatino mi s ním
pomáhal. Zvonček už viem spraviť a ešte
chcem dokázať aj rybičku.“ Práca zaujala aj dospelých účastníkov kurzu. „Sme
začiatočníci a nie sme ešte takí skúsení,
takže je to trošku ťažké na začiatok,
ale to sa odpustí, to že to nevyzerá tak
pekne,“ povedala nám počas práce Mária Coufová. „Veľmi ma zaujímajú ručné
práce, všetky. Srdiečko mi išlo pekne, ale
s touto rybou je to trošku horšie,“ pridala
sa s úsmevom Darina Štangová. „Ja som
už dávnejšie videla výrobky pani Dičérovej a veľmi sa mi páčili. Zaujalo ma to,
tak skúšam, čo sa mi podarí,“ dodala Gabriela Sklenárová. To, že niektoré tvary
sú jednoduchšie a iné ťažšie, potvrdila
aj lektorka Mária Dičérová: „Najľahšie
sú srdiečka, potom opletanie kameňov.
Tým sa získava zručnosť a potom ďalej
už sú košíky, ktoré sú náročnejšie a samozrejme, vajíčka.“ Krátky kurz zaujal
účastníkov na 2,5 hodiny a šikovné ruky
účastníčok vytvorili pod vedením skúsenej lektorky množstvo pekných ozdôb.
Za najťažšie považuje Mária Dičérová
postavičky a zvieratká, ale jej srdcovou
záležitosťou sú veľkonočné vajíčka.
„Každý chce mať ten svoj štýl, tak aj ja
hľadám svoj štýl. Na malých vajíčkach
som si ho už našla, málokto robí také ako
ja, ešte som také nikde nevidela. Teraz
skúšam hlavne pštrosie vajíčka, pokúšam sa niečo kreatívne na nich spraviť,“
povedala nám pani Dičérová. Kultúrne
strediskom pripravuje pre záujemcov z
Močenku v spolupráci s lektorkou Máriou Dičérovou aj kurz pletenia zo šúpolia, ktorý by sa mal uskutočniť v mesiaci
október.
Nedajte sa oklamať !
Západoslovenská energetika upozorňuje na množiace sa prípady sťažností
a reklamácií, s ktorými nás oslovujú
zákazníci, ktorí naleteli podomovým
predajcom elektriny. Podomoví predajcovia elektriny sa často vydávajú za
pracovníkov Západoslovenskej energetiky alebo za osoby, ktoré sú oprávnené
Západoslovenskú energetiku (v skratke
ZSE) zastupovať.
Týmto si vás dovoľujeme upozorniť na to, že ZSE nevykonáva podomový predaj elektriny.
Dávajte si preto zvýšený pozor na to,
koho vpustíte do vášho bytu a komu dáte
k nahliadnutiu váš občiansky preukaz
alebo faktúru za elektrinu.
Pracovníci Západoslovenskej energetiky sa identifikujú:
- zamestnaneckým preukazom,
- jazdia autami označenými logom
Západoslovenskej energetiky,
- majú pracovné oblečenie s logom
Západoslovenskej energetiky.
Pred dôležitými rozhodnutiami je
14
vždy vhodné si nechať čas na rozmyslenie, preto odporúčame:
1. Dôkladne si overte, s kým hovoríte.
Stretávame sa s prípadmi, keď sa
rôzne osoby vydávajú za
pracovníkov Západoslovenskej energetiky, zákazníkov
uvádzajú do omylu, že ZSE
končí, že sa premenovala,
že sa zmenila legislatíva, že
je potrebné podpísať nové
zmluvy a pod. Ide o konanie, proti ktorému podnikáme právne kroky, nenechajte sa oklamať!
2. Nepodpisujte nič „medzi dverami“,
nedajte sa do ničoho tlačiť.
Na každé dôležité rozhodnutie si
nechajte čas, porovnajte si výhodnosť
ponuky, spýtajte sa známych, hľadajte
informácie o dodávateľovi na internete.
Zmluvu nepodpisujte hneď, nechajte
si pár dní na jej dôkladné prečítanie a až
potom sa rozhodnite.
3. Pýtajte si cenník a zmluvu na
preštudovanie a urobte si prepočet.
Pýtajte sa vždy na to, koľko eur mesačne ušetríte, nenechajte sa oklamať
prísľubom zľavy. Porovnávajte celkovú
výšku stálej mesačnej
platby, nielen cenu samotnej elektriny. Väčšina
zdanlivo výhodných ponúk
nie je vôbec výhodná.
4. Nenaleťte podvodníkom.
V prípade pochybností o
predajcovi alebo ak potrebujete pomôcť s posúdením
cenovej ponuky, môžete sa
vždy obrátiť na ZSE. Telefonicky na
Zákaznícku linku 0850 111 555 alebo
osobne v niektorom z kontaktných
miest.
Ak ste v nevedomosti naleteli podvodníkom, zavolajte v pracovných
dňoch od 7.00 do 19.00 hod. na našu
zákaznícku linku 0850 111 555. Poradíme vám, ako ďalej.
Matičný svetový festival slovenskej mládeže
Močenok hostil mládež
z Austrálie
V čase od 1. do 5. júla sa v Nitre konal Matičný svetový festival slovenskej mládeže, do ktorého sa zapojili
aj okolité mestá a obce. Obec Močenok sa vďaka vedenia obce a aktivite
miestneho odboru Matice slovenskej
pridala k spoluorganizátorom podujatia a počas soboty 3. júla hostila zahraničných Slovákov z austrálskeho
Melbourne.
Členov folklórneho súboru Ľudovít
Štúr z Melbourne privítal v Močenku
starosta obce Ing. Marián Borza chlebom
a soľou. Počas oficiálnej časti programu
sa im v priestoroch kultúrneho domu
prihovoril starosta obce a moderátorka
Mária Vörösová všetkým v krátkosti
priblížila históriu a súčasnosť obce. V
kultúrnom programe sa hosťom predstavila folklórna skupina Močenčanka
a svoj program pred divákmi s radosťou
prezentovali aj mladí austrálski Slováci
odetí do myjavských krojov.
„Som veľmi rada a spokojná, nenazdali sme sa, že nás všetci takto
láskavo prijmú,“ – mala slzy radosti v
očiach vedúca súboru z Austrálie Zuzana
Gajdošová. – „Veľmi sa nám páči program, aj týmto našim mladým sa páči,
že vidia každý deň niečo iné. Niekedy
sa mi síce zdá, že nemajú o to záujem,
ale neskôr prídu a vypytujú sa ma na to,
takže ich to zaujíma.“ Mladí austrálski
Slováci aj ostatní členovia delegácie hovorili s hostiteľmi počas celej návštevy
veľmi peknou slovenčinou. „Od malička
ma môj otec aj moja stará mama učili,“
potvrdila Adriana Gajdošová. „Môj otec
aj mama sú obidvaja Slováci, tak ma od
malička učia slovensky,“ pritakala aj Tatiana Chrčanová. – „Veľmi dobre je tu na
Slovensku, by som prišla aj viackrát ako
dva.“
Program v Močenku pre zahraničnú
návštevu pokračoval prehliadkou kostola, priestorov obecného úradu, budovy
kultúrneho strediska a Kaplnky svätého
kríža. Zavŕšením programu bolo uctenie
si Sochy sv. Gorazda v areáli obecného
úradu, kde sa zišli aj početné delegácie
z Poľného Kesova a Mojmíroviec spoločne so svojimi zahraničnými hosťami.
Následne sa v priestoroch spoločenskej
sály obecného úradu konala vernisáž
príležitostnej poštovej pečiatky pri príležitosti Svetového matičného festivalu a
príležitostného lístka k 20. výročiu znovuoživenia Matice slovenskej v Močenku
z dielne Klubu filatelistov 52-46 v Močenku, konkrétne jeho predsedu Jozefa
Kútneho: „Matici slovenskej vďačíme
za to, že po časoch a nečasoch, ktoré
sa valili na slovenský národ, pozdvihla
cyrilo-metodskú štafetu a keďže teraz je
tu Svetový festival, tak nás potešilo, že
môžeme takýmto spôsobom prezentovať
pre našu mládež a Slovákov zo zahraničia aj touto činnosťou túto myšlienku.“
Všetci návštevníci sa spolu so svojimi
hostiteľmi po vernisáži príležitostnej
poštovej pečiatky presunuli do Gorazdova, aby si spoločne uctili pamiatku sv.
Gorazda v jeho rodisku. „Ponúkli sme
Slovákom ktorí prišli do našej obce,
pestrý kultúrny program, obohatili
sme ho aj prehliadkou pamätihodností
a významných aktivít, ktoré v obci
máme. Toto podujatie hodnotím ako
veľmi významné, pretože naša obec
sa prezentovala na medzinárodnom
poli, mohli sa o nej dozvedieť Slováci
z rôznych kútov sveta,“ – hodnotil akciu starosta obce Ing. Marián Borza.
– „Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom v našej obci, ktorí prispeli
svojim dielom, k tomu, že toto podujatie
sa mohlo uskutočniť.“
Členovia folklórnych súborov a skupín a predstavitelia obcí Poľný Kesov,
Mojmírovce a Močenok sa presunuli
do Poľného Kesova, kde sa divákom a
návštevníkom podujatia predstavili so
svojím programom. Močenok sa prezentoval vystúpením folklórnej skupiny
Močenčanka a ženského speváckeho
zboru Cantica. Okrem slovenských hostiteľských súborov si návštevníci mohli
vychutnať tanečné pásma a pásma piesní
Slovákov zo Srbska, Maďarska a Austrálie. „Veľmi sa mi tu páči, myslím, že
aj ostatným zo súboru,“ – povedal nám
mladý folklorista Tomáš Kotváš. – „Sme
hrdí na to, že vidieť, skade pochádzame.
Tie tradície si pamätám od mala, čo mama
a oco nás učili. Najväčší problém je, že
je nás málo, zozbierať sa do tanca je ťažšie ako tu.“ Rovnako bol atmosférou na
Slovensku nadšený aj Emil Dubovský:
„V Austrálii sú veľmi slabé festivaly a tie
tradície. Aj Slováci sú tu lepší ako tam
Austrálčania. To je najlepšie na nás, že
máme mentalitu Slovákov, každý je kamarát, tam v Austrálii je sám za seba, tu
nás všetci prijali ako svojich.“
Hostia z Austrálie, o ktorých sa počas
celého dňa starali zástupcovia z Močenku,
si svojím vystúpením získali srdcia všetkých prítomných – choreograficky výborne zvládnuté tance a nádherne slovensky zaspievané piesne nenechali nikoho
na pochybách, že sú to Slováci telom aj
dušou. „Chceli sme našim deťom ukázať odkiaľ naši predkovia pochádzajú,
chceli sme im ukázať slovenskú kultúru a obyčaje, aby sme udržali našu
slovenskú identitu, jazyk a kultúru,“ –
povedala nám vedúca súboru Zuzana
Gajdošová. – „Nebolo to ľahké, lebo
naši mladí sú už druhá generácia narodená v Austrálii. My starší dbáme na
to, aby sa stretávali v Slovenskom dome,
stále to udržiavame, lebo mladší majú už
aj iné záujmy, ale snažíme sa, aby sme
ich k tomu viedli. Máme okolo 300 aktívnych členov, ktorí si nájdu na to čas,
lebo to je všetko dobrovoľná práca.“ O
choreografickú stránku sa v súbore stará
Anna Sklenárová: „Tento tanec, čo dnes
tancujú, je myjavský tanec, ale máme aj
veci, ktoré si sami zložíme. Pomáhajú
nám niekedy aj tanečníci zo Slovenska,
keď k nám prídu. Oni nám pomôžu tanec
vyčistiť, aby sme mali správne kroky.“
Celá slovenská komunita sa stretáva spoločne na niekoľkých podujatiach. „Deti
sa stretávajú tak asi 3-4-krát do týždňa,
my dospelí sa stretávame tak asi raz za
mesiac,“ – povedala nám Anna Chrčanová, ktorá sa stará v súbor aj o kroje.
– „Mávame také tanečné nálady, večery,
kde sa stretávame, také akoby priadky.
V Slovenskom spolku sa stretávajú aj
matky, ktoré napríklad vyšívajú a hovoria po slovensky, tak aj tie deti, ktoré tam
s nimi chodievajú a hrajú sa tam, tak hovoria po slovensky.“
Posledná návšteva tohto dňa pod záštitou Svetového matičného festivalu
sa konala v Mojmírovciach, kde bol
takisto pripravený zaujímavý kultúrny
program. Predstavili sa tu domáce telesá, hostia z ostatných slovenských
obcí a samozrejme, hlavná časť programu patrila zahraničným hosťom.
Najväčší úspech u publika zaznamenala
a zlatým klincom programu bola pieseň
15
Po nábreží koník beží v podaní súboru Ľudovít Štúr z
Melbourne.
„Naša obec bola vybraná
medzi obce, ktoré sa podieľali na uskutočnení jednodňového programu pre
týchto Slovákov,“ – informovala nás predsedníčka
Matice slovenskej v Močenku Mgr. Jolana Lenčéšová. – „Program sa veľmi
dobre vydaril, v našej obci
bol podporovaný obcou a
MO MS v Močenku. Zúčastnili sme sa aj štafety odovzdania stuhy ako matičného pozdravu. To, že sme sa mohli
spojiť s obcami Poľný Kesov
a Mojmírovce a takto uvítať
viac zahraničných súborov, je
podľa mňa veľký prínos.“
Časti podujatia v Mojmírovciach sa zúčastnila aj
riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Ing. Mária
Miháliková: „Chcem sa poďakovať za túto nádhernú
príležitosť, aby sme mohli
my všetci vidieť tieto krásne
zvyky, obyčaje, kroje a tak si
pripomenúť vlastne dedičstvo našich otcov. Z celého
srdca sa chcem poďakovať
obci Močenok a všetkým
tým, ktorí tento program
pripravili s obrovskou láskou.“
Zaujímavý a bohatý program Svetového matičného
festivalu v satelitných obciach
sa skončil neskoro večer, pričom zábava ďalej v Poľnom
Kesove aj Mojmírovciach pokračovala ľudovou veselicou.
Zahraniční účastníci festivalu
mali pripravený program aj
na nasledujúce dni.
Divadlo Labyrint rozprávok
Divadelný krúžok patriaci
pod Školské stredisko záujmovej činnosti Slniečko
uviedol v závere školského
roka pre svojich pedagógov a
spolužiakov premiéru divadla
„Labyrint rozprávok“. Hru
tvoril kolektív autorov – v
prvom rade režisérka hry a
zároveň učiteľka Mgr. Lenka
Vovolková a svojou troškou
do mlyna prispeli aj členovia
celkom spontánne autenticky
zahrali, takže im mohli diváci uveriť,“ opísala vznik
predstavenia režisérka Mgr.
Lenka Vovolková. Hra je o
mladých ľuďoch, študentoch,
z ktorých jedna časť tvorí takzvanú bandu, spoločenstvo,
ktorého prvoradým záujmom
je nerobiť nič a v žiadnom
prípade sa nevenovať učeniu.
Druhú časť tvorí Sára a jej ka-
krúžku. „Veci, ktoré boli z
rozprávky, som písala sama,
ale tie reálne veci, ktoré vedeli
deti zahrať, vžiť sa do nich,
si robili samy. Úvod a záver
marát Ben, ktorý má najradšej
štúdium a knihy. Obaja stoja,
samozrejme, na druhej strane
bariéry, hoci Sára by sa rada
dostala do tejto spoločnosti.
Po konflikte medzi
oboma skupinami,
kedy sa pobije Ben
s Jojom a ostatní mu
rozkopú knihu, sa
začnú diať zvláštne
veci, ktoré riešia
najmä Sára a Ben.
Členovia bandy sa
premenia na rozprávkové bytosti a vrátiť im ich pôvodné
životy dokážu len odmietaní bifľoši – Sára s Benom.
„Veľmi sa mi to páčilo, bolo
to super. Neviem, čo mám k
tomu dodať, jednoducho nemám slov,“ pochvaľoval si
predstavenie Lukáš. „Bolo
to pekné, snažili sa,“ pridal
sa aj Samo. „Bolo to zaujímavé, najmä tie rozprávkové
bytosti,“ vychádzala z divadla
spokojná ďalšia z diváčok.
Mladí herci si bez problémov rozdelili úlohy a ťažkosti
im nerobilo hrať ani záporné
roly. „Keď sme začínali, tak
pani učiteľka navrhla postavy,
ja som si vybral toho bifľoša,“
tešil sa zo svojej úlohy predstaviteľ bifľoša Bena Pater
Vereš. „Ja som veľmi spokojná s tým, že hrám takúto
postavu. Hrám radšej takéto
postavy, také zo zlej bandy a
tak,“ bola spokojná s pridelenou postavou Veronika Vrabcová. Publikum zložené zo žiakov školy pozorne sledovalo
hru a spontánne reagovalo, čo
pozitívne hodnotili aj mladí
herci. „Hralo sa mi dobre, publikum bolo fajnové. Vypadli
nám trochu texty, ale nevadí,
bolo to v pohode,“ usmievala
sa po premiére mladá herečka
Silvia Lovásová. „Mohlo to
byť aj lepšie, ale dobre sa to
hralo,“ bola stručná predstaviteľka Sáry Katka Kohútová.
Spokojná s výkonmi hercov
bola aj režisérka a učiteľka
v jednej osobe Mgr. Lenka
Vovolková: „Myslím, že to
zvládli celkom dobre, sú šikovní, strašne zlatí. Niečo
možno vynechali, ale to sa
bežne stáva. Boli suproví, za
to im ďakujem.“
Deviataci sa lúčili so základnou školou
Dňa 28. júna 2010 sa zo základnou
školou lúčilo 53 deviatakov. Rozlúčková
slávnosť sa konala v budove jedálne a
školského klubu. Odchádzajúci deviataci
na ňu pozvali vedenie školy, svojich triednych učiteľov a pedagógov, ktorí ich
počas deviatich rokov učili. „Opäť odchádza ďalší ročník deviatakov, ktorých
sme pripravili do života, verím, že dobre
a že sa v ňom uplatnia. Je nám za nimi
veľmi smutno, pretože toto boli žiaci, s
ktorými neboli nikdy žiadne problémy,
naopak boli vždy ochotní pomôcť, prilo16
žiť ruku k dielu,“ skonštatovala so smútkom v hlase riaditeľka školy Mgr. Gabriela Lovásová. „Mala som už niekoľko
tried, ale neviem, či ešte vôbec niekedy
nájdem takúto úžasnú partiu. To boli deti,
ktoré nefrflali, nereptali, dalo sa s nimi
dohodnúť, dali si mnohé veci vysvetliť. Skutočne mi budú veľmi, ale veľmi
chýbať,“ netajila smútok ani triedna 9.a
Mgr. Dana Čermáková. So smútkom v
hlase sa so svojimi žiakmi lúčila aj ďalšia triedna učiteľka Mgr. Petra Čančová:
„Toto sú moji poslední deviataci, pretože
s nimi končí moja profesionálna kariéra.
Môžem povedať, že to boli najlepší deviataci, akých som kedy mala. Budem
na nich veľmi dlho spomínať a myslieť,
pretože to boli veľmi milé a zlaté deti.“
Odchádzajúcim žiakom sa v úvode rozlúčkovej slávnosti prihovorila riaditeľka
školy Mgr. Gabriela Lovásová, za všetkých žiakov vyjadrila poďakovanie za
starostlivosť a obetavosť všetkých pedagógov Miroslava Sýkorová. Deviataci
pre svojich spolužiakov a učiteľov pripravili program, na ktorom sa spoločne
zabavili – zostrih fotografií z detstva a
rôznych spoločných akcií. Spoločne si
aj zaspievali. Neskôr sa všetci zabávali
na tanečnom parkete a sledovali aj časť
futbalových majstrovstiev. Mnohí zo žiakov si však uvedomovali, že sa končí
jedna z ich životných etáp a budú musieť
začínať na novom mieste, v novej škole.
„Bude mi smutno za spolužiakmi, ale
hádam si nájdem nových kamarátov a
zvyknem si,“ povedal nám Erik. „Je mi
strašne ľúto, že odchádzam, lebo sme
super partia. Chodila som sem 2 roky
do školy, od osmičky, ale všetkých mám
rada. Teším sa aj na strednú, ale také
zážitky, aké sme zažili tu už podľa mňa
nezažijeme,“ priadla sa Monika. „Spolu-
žiakov budem aj ďalej stretávať, takže
veľmi za tým nesmútim. S väčšinou z
nich budem chodiť do školy, takže teraz
mi nie je smutno,“ skonštatoval Lukáš.
„Z jednej stránky sa aj teším, ale bude mi
ľúto za spolužiakmi,“ zosmutnela Lenka.
„Som rád, že vychádzam zo základnej
školy a s kamošmi sa budem stretávať
aj naďalej,“ doplnil Andrej. Hoci sa vedenie školy a najmä triedni učitelia so
svojimi žiakmi lúčili ťažko, do ďalšieho
života im priali iba to najlepšie. „Týmto
deťom zo srdca želám veľa úspechov na
ich ďalšej životnej dráhe,“ stručne ale srdečne popriala všetkým riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Lovásová. „Prajem im
veľa zdravia, lebo to je najdôležitejšie,
potom nech sa každému darí na strednej
škole a aby zostali takí, akí sú dnes – to
znamená rozumní a inteligentní, proste
im prajem len to najlepšie“ zaželala
Mgr. Čermáková. „Ja želám každému
jednému z obidvoch deviatych tried, aby
sa im v živote vždy podarilo to, po čom
budú túžiť, aby sa ich profesionálny rast
dostal na čo najvyššiu úroveň a aby sa im
v živote veľmi dobre darilo,“ uzatvorila
tému Mgr. Čančová.
Rozlúčková slávnosť sa skončila vo
večerných hodinách a deviataci sa so
základnou školou definitívne rozlúčili v
stredu 30. júna dopoludnia.
Koniec školského roka 2009-2010
Kalendárny rok sa prehupol
do svojej druhej polovice a to
pre žiakov základných a stredných škôl vždy znamená koniec školského roka a krásne
dva mesiace zaslúženého oddychu. So školským rokom sa
slávnostným nástupom rozlúčili aj žiaci a učitelia močenskej základnej školy. Všetkých prítomných na nádvorí
medzi pavilónmi školy privítala zástupkyňa riaditeľky
školy Mgr. Eva Čierniková,
k tomu prirátam ďalších vyše
80 detí, ktoré prospeli veľmi
dobre, teda nemali trojku, tak
môžeme byť na našu prácu
hrdí,“ – tešila sa z úspechov
žiakov riaditeľka školy Mgr.
Gabriela Lovásová. – „Za
všetko patrí obrovská vďaka
rodičom, že spolupracovali
so školou, učiteľom za to, že
žiakov pripravovali a mojim
milým deťom, dovolím si to
takto povedať, za to, že sa
snažili.“
ktorá žiakov oboznámila s organizačnými pokynmi dôležitými pre ukončenie školského
roka 2009/2010 a začiatok
nasledujúceho
školského
roka. Všetkým žiakom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr.
Gabriela Lovásová, ktorá
sa im poďakovala za celoročnú snahu a popriala krásne
prázdniny. „Zo 459 detí prospelo s vyznamenaním 229
detí, čiže viac ako 50%, keď
V ďalšej časti sa najmä prítomným žiakom, ale aj učiteľom a ostatným pracovníkom školy prihovoril správca
farnosti vdp. Jozef Černák
a starosta obce Ing. Marián
Borza, ktorý im poprial pekné
prázdniny, aby nabrali nové
sily do ďalšieho štúdia. V
rámci slávnostného ukončenia školského roka si z rúk riaditeľky školy a starostu obce
prevzali ocenenia aj najšikov-
nejší žiaci školy, ktorí seba,
školu aj obec počas celého
školského roka reprezentovali v predmetových olympiádach, na rôznych súťažiach
alebo v športe. Boli ich viac
ako dve desiatky. Potom sa
žiaci rozišli do tried, aby si
z rúk triednych učiteľov prevzali vysvedčenia. Mnohí z
nich boli spokojní, ale našli
sa aj takí, ktorí by sa v budúcom roku radi zlepšili. „Mal
som samé jednotky, s tým
som spokojný. Páčili sa mi
aj krúžky, aj ostatné, čo sme
sa učili, aj pani učiteľka bola
milá,“ skonštatoval spokojne
Samko. „V piatom ročníku
sa budem trochu viac snažiť,“
robil si plány Patrik. „Chcem
sa stále zlepšovať, aby som
deň školského roka vynikajúcu letnú náladu a množstvo
plánov na prázdninové dni.
„Najradšej by som sa celé
leto hrala vonku,“ povedala
nám Paťka. „My sa budeme
kúpať,“ pridala sa Adrika.
„Moja mamina chce, aby
sme išli na chatu a ešte sa budeme kúpať,“ skonštatovala
Sabínka. „Pôjdem s babkou
do Talianska a s rodičmi na
chatu,“ prezradil plány na
prázdniny Filip.
Rodičia tiež nenechali
nič na náhodu a program na
prázdniny sa snažili zadeliť
podľa prianí a záujmov svojich ratolestí. Niektorí pripravili deťom v posledný deň
školského roka opekačku,
ďalší majú naplánované spo-
mala až do 9. ročníka samé
jednotky,“ povedala nám jednotkárka Dianka. Celú debatu
o známkach zaklincoval svojim výrokom druhák Šimon:
„Bolo to ľahké, stačilo sa iba
učiť.“ Žiaci mali v posledný
ločné dovolenky, prázdniny
v zahraničí, alebo u príbuzných.
Do školských lavíc opäť
zasadnú žiaci po 63 dňoch oddychu vo štvrtok 2. septembra
2010.
17
Letné tábory v základnej škole
Prázdninové aktivity v základnej škole
pokračovali aj počas týždňa od 12. do
16. júla, kedy sa naraz konali dva letné
tábory. Jedným z nich bol letný tábor
Obojživelník, ktorý viedli vedúci Mgr.
Zuzana Borecká a Mgr. Daniel Čiernik.
Rovnako ako v prvom turnuse tohto tábora bol oň záujem aj teraz – zúčastnila
sa ho 15 detí, ktoré majú záujem o šport,
hry alebo prácu na počítači. Najväčší
úspech mala, samozrejme, návšteva
kúpaliska, streľba zo vzduchovky alebo
cvičenie na kruhoch.
Druhým táborom bol letný tábor pod
názvom Kamoš neleňoš, ktorý viedli
vedúce Mgr. Zuzana Horňáková a Lýdia
Lenčéšová. „Snažili sme sa tento tábor
robiť tak, aby tu bolo veľa kreatívnych
výtvarníckych činností, aby si niečo sami
vyrobili, zapojili vlastnú fantáziu a druhá
časť tábora je športová – rôzne športové
aktivity, vyžitie v okolí,“ informovala
nás o náplni letného tábora Mgr. Zuzana
Horňáková. Počas celého týždňa vedúce
pre žiakov pripravovali zaujímavé činnosti, ako je maľovanie tričiek, výroba
ozdobných magnetiek, šálok, podnosov
a podobne, ktoré boli rovnomerne striedané so športovými činnosťami – návštevou kúpaliska, hrami v prírode alebo
zaujímavými aktivitami v telocvični. „Ja
som sem prišla kvôli tomu, že tu budeme
všeličo vyrábať a že to bude zábava,“
povedala nám Karolínka Lenická oblečená v krásnom vlastnoručne namaľovanom tričku. Deti sa s radosťou zapájali
do všetkých činností – kreatívnych aj
športových, medzi ktorými si našli svoje
obľúbené činnosti, naučili sa mnoho nových techník alebo vyskúšali nové druhy
športov. „Najviac sa mi ľúbilo, keď
sme boli na počítačoch a na kúpalisku,“
skonštatovala Katka Pilarová. „Mne sa
najviac páčila šálka so srdiečkami, ktorú
sme robili,“ pridal sa Šimonko Boháč.
„Mne sa najviac páčilo, keď sme si vyrábali tričká a podšálky,“ doplnila Eliška
Sabová. „Aj mne sa najviac páčilo, keď
sme ozdobovali šálky a ešte keď sme
robili podšálku z CD-čka,“ skonštatoval
Danko Kútny. „Je tu zábava, mám veľa
nových kamarátov a ešte k tomu vyrábame všelijaké zaujímavé veci,“ tešila
sa z dobrého programu v tábore Karolína
Lenická.
Letná táborová aktivita sa v základnej
škole skončila v piatok 16. júla. Celá
škola opäť ožije džavotom močenských
detí až v septembri 2010.
Letný tábor Obojživelník
So začiatkom prázdnin sa v priestoroch
základnej školy v našej obci rozbehla
letná táborová činnosť. Ako prvý sa konal letný tábor Obojživelník zameraný
na šport a hry. „Už som raz bola v tábore,
ale tento je športový, v športovom som
ešte nebola,“ povedala nám Barbara.
„Prišiel som sem, lebo sa tu chcem zabávať, nechcem celé leto stráviť iba sám,
chcem niekde chodiť, mám tu aj kamarátov, plávame,“ pridal sa Slavo. „Ja som
sa sem prihlásila, lebo som si myslela, že
to bude zábavné. A je to zábavné,“ dodala Jasmínka.
Tábor trval 4 dni v čase od 6. do 9. júla
a viedli ho skúsení pedagógovia Mgr.
Zuzana Borecká a Mgr. Daniel Čiernik.
18
„Pre deti sme pripravili rôzne
športové súťaže, streľbu zo
vzduchovky, turnaje vo futbale aj vo vybíjanej. Na konci
dostanú diplomy a odmeny.
Poniektorí sa prihlásili už aj
na ďalší turnus,“ oboznámil
nás s približnou náplňou práce
v tábore Mgr. Čiernik. „Robili sme aj základný plavecký
výcvik, takže trošku sa učili
aj neplavci plávať. Pripravili
sme deťom hry vo vode, lovili
puky, boli sme aj na plavárni.
Voda a streľba zo vzduchovky
ich asi najviac zaujali,“ doplnila Mgr.
Borecká.
23 detí vo veku od 6 do
10 rokov absolvovalo počas
štyroch dní nabitých rôznymi
činnosťami množstvo zaujímavých aktivít, ktoré boli dokonale prispôsobené ich veku
a záľubám. „Najviac sa mi
páči, že sme sa kúpali a hrali
sme futbal,“ pochvaľoval si
Timotej. „Strieľali sme zo
vzduchovky, hrali sme futbal,
ping-pong a ešte sme boli aj
na počítačoch,“ pridal sa Šimon. „Mám tu kamarátky a
všelijako sa hráme. Naučila som sa tu aj
strieľať,“ potvrdila, že v tábore je fajn
zábava Laura. „Ja som sa naučil cvičiť
na kruhoch,“ tešil sa Slavo. Janka si zasa
pochvaľovala kúpanie v Horných Salibách a Peťo futbal. Jasmínka bola trochu
sklamaná, že sa jej nedarilo vzduchovkou triafať plechovky, ktoré boli terčmi,
ale s táborom bola veľmi spokojná. „Ja
cez prázdniny nemám doma čo robiť a
keď už ide o to, mám tu kamarátov, bratranca a hráme sa tu spolu,“ ukončil debatu o tábore Samo.
V závere pobytu v miestnom letnom
tábore deti dostali od vedúcich tábora
účastnícke diplomy a odmeny za snahu
a šikovnosť.
Močenskí ochotníci na východe
ocenení až tromi cenami
Divadlo Dominus sa počas druhého
májového víkendu zúčastnilo s hrou
Matka 18. ročníka Celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou v Trebišove. Prestížny festival
hostí každý rok niekoľko divadelných
súborov, ktoré sa uchádzajú o víťazstvo
v tejto súťaži, pretože majú vo svojom
repertoári zaradenú hru od slovenského
autora. V konkurencii 8 ďalších divadelných súborov sa Močenčania so svojou
hrou predstavili ako poslední v poradí.
„Táto hra je naozaj silne emotívna a v
našom slovenskom prostredí určite užitočná,“ – povedal po odohraní predseda
poroty Ľubomír Šárik. – „Táto inscenácia poskytuje veľký priestor pre psychologickú kresbu postáv. Okrem hlavnej predstaviteľky sú aj party ostatných
hercov nemenej dôležité i keď plocha
ich prítomnosti je na javisku menšia.“
Vysoko hodnotili predstavenie aj diváci v sále. „Herecké výkony boli úplne
úžasné. Matka bola taká presvedčivá, že
ja som mala zimomriavky a musela som
sklopiť oči, aby som sa nerozplakala.
A tí bratia boli tiež veľmi presvedčiví,“
povedala tesne po predstavení jedna z
diváčok. „Som veľmi milo prekvapený,
veľmi sa mi to páčilo. Herecké výkony
sa mi páčili a celá hra, všetko bolo tak
dobre zosúladené,“ dodal divák Jozef.
Trojčlenná porota po odohraní a rozboroch všetkých súťažných divadelných
predstavení určila poradie víťazov v rôznych oceňovaných kategóriách. Močenské divadlo Dominus si z podujatia odnieslo až tri ceny. Divadelný súbor sa s
hrou Matka umiestnil na druhom mieste
a zároveň získal cenu divákov, čo znamená, že sa zo všetkých hier divákom
páčil najviac. „Sme trošku sklamaní, že
to bolo 2. miesto, tešili sme sa na to prvé,
ale myslím, že môžeme byť aj tak veľmi
radi, pretože porota nás ocenila aj v ostatných kategóriách a dostali
sme aj divácku cenu, takže
ja verím, že do budúcnosti
máme veľké šance,“ konštatoval jeden z hercov Tomáš
Danko. „Bolo trošku teplo,
to bolo asi aj cítiť, boli sme
ustatí z toho tepla. Dobre sa
nám hralo, len čo nás troška
mrzí, že zas nám víťazstvo
ušlo. Sme na 2. mieste, to je
úspech, ale pomýšľali sme
na víťazstvo,“ bol trochu
sklamaný ďalší z hercov
Marek Mesároš.
Ďalšie udeľované ceny
nepatrili súborom, ale jednotlivcom. Ocenenie za najlepší ženský herecký výkon
si odniesla Antónia Plevková za postavu
matky v rovnomennej hre. „Ja som veľmi
šťastná, teraz to ešte akosi neviem predýchať, samozrejme,
ďakujem všetkým mojim spoluhercom, pánovi režisérovi,
bez ktorých by som to určite
nebola dokázala tak zahrať, ako
som to zahrala,“ vyjadrila sa
tesne po prebratí ceny Antónia
Plevková. „Je to na porotcoch,
ktorí majú plné právo rozhodnúť o tom, kto bude prvý a nám
sa už stalo dvakrát, že sme boli
druhí. Nie je to zlé umiestnenie,
ale nie je to najlepšie umiestnenie, ktoré som si predsavzal,“
– konštatoval režisér hry Vladimír Sadílek. – „Dominus získal
cenu diváka, to znamená, že sa
môže odborná porota stavať na
zadné koľko chce, divák je človek, ktorý
je objektívny a vie
si vnútorne určiť
hodnotu každého
predstavenia. Mňa
cena diváka nadchla
a veľmi im pekne
ďakujem, lebo oni
prečítali, čo bolo
základným mottom
matky, to je tá duša
a srdce, ktoré ona
rozdáva.“
„Členovia
divadla
Dominus
sa snažia naštudované hry vždy
predstaviť čo naj-
väčšiemu počtu divákov. Preto sa okrem hrania pre verejnosť zúčastňujú
aj množstva divadelných prehliadok
a súťažných festivalov, kde čerpajú
nové inšpirácie a drahocenné skúsenosti. Jedným z nich bol i festival v
Trebišove, kde sme získali najviac ocenení z prítomných súborov (z 9 súborov). Veľmi sa tomuto úspechu teším i
napriek tomu, že súbor sa umiestnil na
druhom mieste. Chcem sa poďakovať
hercom, ktorí do toho vložili množstvo
námahy v týchto horúcich dňoch a
veľa času. Nenachádzam dostatočne
úprimné slová vďaky našim sponzorom – manželom Dankovcom, ktorí
nám hradili dopravu do Trebišova.
Úprimne Vám, Marika a Ondrej, ďakujem!“ nešetrila vďakou vedúca kultúrneho strediska Gabriela Borzová.
Ďalší súťažný festival čaká divadlo
Dominus na domácej pôde. Už o niekoľko týždňov sa totiž predstaví s Matkou počas festivalu Gorazdov Močenok.
19
Počas agapé vo vinohradoch
program pre všetky generácie
Daždivé počasie ovplyvnilo
program viacerých podujatí.
Pán farár Dp. Jozef Černák
musel kvôli tomu preložiť aj
tradičnú sv. omšu, ktorú každoročne slávime pri Kaplnke
sv. Urbana vo vinohradoch. V
nedeľu 13. júna konečne ne-
pršalo a do chotára sa vybralo
niekoľko stoviek veriacich z
Močenku.
Po sv. omši, ktorú slúžil
pán farár, sa však domov neponáhľali. Prijali pozvanie na
„agapé.“ Bolo to pohostenie
po sv. omši. Chlapi túto tradí-
ciu zachovávali už niekoľko
rokov. Po sv. omši koštovali
svoje vína. V tomto roku rodičia pridali aj program pre
deti. Pripravili malé pohostenie a opekanie špekačiek.
Pán farár si s deťmi zaspieval
„ukazovačky“ a animátorky
s nimi súťažili. Nechýbali
odmeny a dobrá nálada. Deti
i tí skôr narodení zostali pri
kaplnke niekoľko hodín a to i
napriek otravným komárom.
Peter Sýkora
Rekonštrukcia v Gorazdove
Prípravy na 18. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla
Gorazdov Močenok, ktorý sa konal od
26. júla do 1. augusta, počas júlových
dní vrcholili. Obec ako hlavný organizátor zastrešoval väčšinu aktivít spojených s konaním podujatia.
“Obec zabezpečovala komplexne
všetky materiálne, technické aj personálne potreby celého podujatia. Významná časť aktivít sa v rámci festivalu
konala aj v osade Gorazdov a v okolí
Kaplnky sv. Gorazda. Keďže táto stavba
má už viac rokov, bolo potrebné pristúpiť
k jej komplexnej rekonštrukcii - obnove
20
vonkajšej fasády a interiéru. Súčasťou
rekonštrukčných prác bola, samozrejme,
aj rekonštrukcia spevnenej plochy pred
areálom kaplnky, ktorá vykazovala už
značné opotrebenie. Práce na rekonštrukcii spevnenej plochy realizovala
firma Krovbau Ladislava Lenčéša,“ – informoval nás starosta obce Ing. Marián
Borza.
„Ten základný betón, ktorý tu bol a
slúžil už možno 15 rokov, tak ten už bol
zdeformovaný časom a poveternostnými
vplyvmi. Tento podkladový betón sme
odstránili, nahradili sme ho podsypovým
kameňom a na ňom sme vytvorili kruh
zo zámkovej dlažby,“ zhodnotil majiteľ
firmy Krovbau Ladislav Lenčéš.
Samozrejmosťou bola aj príprava okolia kaplnky, ktorú pracovníci obce postupne vykosili. Ďalšie práce na príprave
festivalu sa týkajú technického zabezpečenia všetkých priestorov, kde sa akcie
počas festivalu konali, ako spoločenská
sála ESO, kultúrny dom, miestnosti v základnej škole, telocvični alebo školskom
klube. „Obec na základe požiadavky
spoluorganizátora OZ Krediv taktiež
pripravila všetky ostatné náležitosti k
aktivitám, ktoré boli organizované v Gorazdove. To znamená, že tam bolo treba
pripraviť pódiá pre účinkujúcich a pre
vystúpenia umeleckých telies,“ doplnil
informácie starosta obce Ing. Borza.
Okrem materiálneho zabezpečenia a
prípravy priestorov pre konanie festivalu
bolo nemenej dôležitou časťou príprava
programu na festivalový týždeň, ktorá
sa začala už pred niekoľkými mesiacmi.
„Obec aj v tomto roku pripravila pre
návštevníkov, ale aj pre svojich občanov, bohaté kultúrne podujatia, najmä
čo sa týka sprievodných akcií, ktoré sú
už rokmi osvedčené. Ťažiskom celého
festivalu boli, samozrejme, divadelné
predstavenia, nakoľko je to divadelný
festival. V tomto roku spoluorganizátor OZ Krediv vybralo 15 divadelných predstavení, ktoré boli odohrané v kultúrnom
dome a verím, že naši občania ako aj návštevníci mali z týchto predstavení bohatý duchovný a kultúrny zážitok,“ doplnil zástupca starostu obec Juraj Lenický.
Gorazdov Močenok - XVIII. ročník
bohatý a úspešný hlavne pre domácich divadelníkov
Obec Močenok ako hlavný organizátor Festivalu kresťanského divadla
Gorazdov Močenok pripravila v spolupráci s usporiadateľmi: Občianskym
združením KREDIV, Krajským osvetovým strediskom v Nitre, Základnou
školou v Močenku, Farským úradom v
Močenku, Klubom kresťanskej mládeže
v Močenku, Občianskym združením Sv.
Gorazda v Močenku a Miestnym odborom Matice slovenskej pre návštevníkov
tohto podujatia bohatý a zaujímavý program aj v tomto roku. Už po 18. raz sa
herci, divadelníci, nadšenci a priaznivci
kresťanského divadla, kultúry a histórie
stretli v Močenku na celonárodnom festivale Gorazdov Močenok. Rok 2010 je
Rokom kresťanskej kultúry a Svätogorazdovským rokom. Festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok bol
zaradený do hlavného programu Roka
kresťanskej kultúry na Slovensku. Aj to
bola výzva pre organizátorov, aby pre
návštevníkov opäť pripravili zaujímavý
a bohatý program na celý týždeň od 26.
júla do 1. augusta.
jal vo svojej kancelárii. „V ostatných rokoch každoročne prichádza z Močenku
skupina Gorazdovcov po cestách, po
ktorých putovali aj naši predkovia. Je to
veľmi krásny zvyk, ktorý vlastne spája
to národné s kresťanským a chce oživiť
to dobré, čo bolo v našom národe a v
cirkvi na Slovensku a ktoré sa hodí aj pre
dnešné časy. V tomto duchu prajem aj
18. ročníku Gorazdovho Močenku, aby
opäť šíril dobro, krásu, pravdu aj týmto
spôsobom a Močenčanom želám, aby
mali dostatok trpezlivosti, vytrvalosti
a ochoty zachovať túto skvelú tradíciu
dnešných čias,“ tešil sa z návštevy a pozvania Mons. Viliam Judák.
Festivalová porota
Bezprostredne po oficiálnom otváracom ceremoniáli bolo pripravené prvé
súťažné divadelné predstavenie, ktoré
sledovala aj festivalová porota. V tomto
roku počas celého týždňa pracovala v
zložení: predseda poroty – Mišo Adamov Kováč a členovia: Elena Bakošová, Božena Čahojová, Peter Weinciller a vdp. Igor Hanko, ktorého počas
prvého dňa zastupoval vdp. Jozef Černák.
Divadlo Dominus Močenok - MATKA
Festivalové posolstvo
a pozvanie na festival
Program festivalu sa začal hneď v
pondelok ráno, keď sa pred Sochou sv.
Gorazda stretli pútnici nesúci festivalové
posolstvo a pozvanie na festival nitrianskemu sídelnému biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi. Štvrtá pešia púť do Nitry
bola v tomto roku organizovaná aj v spolupráci so združením Slovenského orla.
“Súčasťou festivalu Gorazdov Močenok
je aj putovanie pútnikov do starobylej
Nitry. Je to obnovenie tradície, ktorú založili naši predkovia, keď kedysi chodili
pešo do Nitry. Verím, že táto tradícia v
našej obci zotrvá a bude súčasťou festivalu aj v ďalších ročníkoch,“ dúfa v zachovanie púte starosta obce Ing. Marián
Borza. Trinásť pútnikov sa po požehnaní
správcom farnosti Močenok vdp. Jozefom Černákom v nie veľmi priaznivom
– zamračenom a pomerne chladnom počasí, vydalo po ceste solúnskych bratov,
aby doniesli srdečný festivalový pozdrav
až na Nitriansky hrad. Štyria z týchto
pútnikov sa dokonca zúčastnili všetkých
doterajších pútí do Nitry.
Napoludnie na Nitrianskom hrade pútnici spolu so starostom obce Ing. Mariánom Borzom a zástupcom starostu obce
Jurajom Lenickým odovzdali festivalové
posolstvo a kyticu poľných kvetov z
púte nitrianskemu sídelnému biskupovi
Mons. Viliamovi Judákovi, ktorý ich pri-
kresťanskej kultúry tešil aj riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR
Ján Juran. Srdečne pozdravil všetkých
prítomných. Samotný festival slávnostne
otvoril správca farnosti Močenok vdp.
Jozef Černák.
Slávnostné otvorenie 18. ročníka
Popoludní sa v priestoroch kultúrneho
domu v Močenku konalo slávnostné otvorenie 18. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov
Močenok. Všetkých účastníkov festivalu
na pôde obce srdečne privítal starosta
obce Ing.Marián Borza. Už 18. ročníku
celonárodného festivalu sa zvlášť v Roku
Ako prvý sa divákom aj porote predstavil domáci divadelný súbor Dominus
s hrou Matka od Júliusa Barča-Ivana.
Režisérsky hru zastrešil Vladimír Sadílek a dramaturgom predstavenia bol
Peter Čahoj. Okrem poroty a divákov aj
oni ostro sledovali každú repliku predstavenia, pretože ich hra bola hraná ako
prvá súťažná a navyše pred najvyberanejším publikom. „Táto hra rozhodne
bola hodná toho, aby otvárala festival,“
– konštatoval dramaturg Peter Čahoj.
– „Nejaké veci sme od premiéry ešte
vylepšili, tak dúfam, že porota to ocení
a dosiahneme nejaký pekný výsledok.“
„Dnes boli vynikajúci, mali veľmi zaujímavé rôznorodé obecenstvo, v ktorom
neboli samí divadelníci a ten záverečný
aplauz bol dojímavý,“ – pridal sa režisér
Vladimír Sadílek. – „Herci dnes odviedli
kus poctivej práce, aj keď my z dramaturgom sme zas videli chyby ako vždy,
ale kto nerobí chyby keď hrá, ďakujem
im veľmi pekne.“
Názory niektorých pozvaných hostí
Pozvanie na otvorenie festivalu každoročne príjme množstvo osobností
zo štátnej správy, samosprávy, cirkvi,
predstaviteľov kultúrneho, politického
a spoločenského života. Mnohí z nich si
pokladajú za česť opätovne sa zúčastniť
tohto festivalu.
Ján Juran, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR
Som vždy nielen poctený, ale aj potešený, keď dostávam pozvanie na Gorazdov divadelný Močenok, pretože ja sám
21
som bol kedysi ochotník, takže mám,
myslím si, blízko k divadlu a som veľmi
rád, že práve na tomto festivale sa prezentuje kresťanské divadlo a kresťanské
hodnoty.
je to už dospelý festival, jednoznačne
presviedča nielen domáce publikum, nielen odborníkov, ktorí sa schádzajú na
tomto festivale, ale aj tých, ktorí majú
divadlo - amatérske, divadlo - amatérsku
divadelnú tvorbu na starosti, že je to kvalitný festival a preto sa víťazi tohto festivalu zúčastňujú aj na najväčšom, najstaršom divadelnom festivale v Európe, na
Scénickej žatve.
Príležitostná poštová pečiatka
Viera Tomanová, poslankyňa NR
SR
Treba poďakovať v mene celého Slovenska tým, ktorí zorganizovali po prvýkrát aj po 18,-krát tento festival. Ja si
myslím, že by bolo veľmi dobré, keby sa
o ňom ďaleko viac vedelo. A teraz už len
ďakovať Močenku, že existuje a Gorazdovmu Močenku, že sa pravidelne vracia
k tejto tradícií. Bola som veľmi milo prekvapená úrovňou domáceho divadelného
súboru.
Jozef Markuš, predseda Matice slovenskej
Ja som si dnes napríklad uvedomil, že
aj my, Slováci, máme niečo ako svätú
Trojicu, teda Cyrila, Metoda a Gorazda.
To je, samozrejme, trošku povedzme
prehnané v takom zmysle, že tá pravá
svätá Trojica je Božia. Toto boli ľudia,
ale ľudia, ktorí žili s Bohom a žili pre
Boha. Močenský festival je ozaj veľmi
cenný aj veľmi moderný. Myslím si, že
za tých 18 rokov Močenok a jeho festival urobil veľa pre slovenskú kresťanskú
kultúru.
Podvečer prvého dňa festivalu patril
svätej omši v Kostole sv. Klementa,
ktorú celebroval vdp. Jozef Černák,
správca farnosti Močenok. Vo svojej
homílii poukázal na tendenciu mladých
ľudí vyberať si za svoje vzory slávne
osobnosti. Upozornil však, že pravými
vzormi by mali byť rodičia zodpovedne
vychovávajúci svoje deti.
Po svätej omši pán farár slávnostne
požehnal príležitostnú poštovú pečiatku
klubu filatelistov 52-46 a vyjadril nádej,
že odkaz svätého Gorazda bude pretrvávať aj naďalej.
predstavilo s hrou Návrat do raja - o zábave, priateľstve, emóciách, následkoch
nerozmyslených činov a treste za ne. Súťažné predstavenie si prišla pozrieť okrem poroty aj viac ako stovka divákov.
Divadlo ASI sa na festivale Gorazdov Močenok predstavilo po prvýkrát
a súťažnú hru Návrat do raja režisérsky
zastrešili Roman Budai a Myro Demín.
„Predstavenie nám zrelo v hlave už dlhé
roky – od zhliadnutia filmu Poprava.
Myslím, že toto prestavenie na festival
patrí, pretože je to téma veľmi vážna,
téma smrti, téma záchrany a priateľstva,“
skonštatoval režisér Roman Budai.
Tvorivá dielňa pracovala
na dramatizácii Krížovej cesty
od utorka v školskom klube základnej školy. V tomto roku fungovala jedna
tvorivá dielňa, ktorej frekventanti v priebehu festivalového týždňa nacvičili dramatizáciu Krížovej cesty na motívy
predlohy Mons. Viliama Judáka Krížová cesta národných svätcov.
Dielňu otvorili starosta obce Marián
Borza a tajomník občianskeho združenia Krediv Peter Sýkora spolu s vedúcou kultúrneho strediska a lektormi. Pre
potreby festivalu podklady na Krížovú
cestu do tvorivej dielne upravili vdp. Igor
Hanko, Miriam Kičiňová a Peter Sýkora.
Krížová cesta bola zameraná na národných svätcov, takže autori museli v životopisoch slovenských svätých hľadať
podobnosti s jednotlivými zastaveniami
Ježišovej krížovej cesty. Takmer týždňový nácvik sa konal pod režisérskou
taktovkou skúseného Petra Weincillera,
asistovali mu lektorky Dária Fehérová a
Miriam Kičiňová.
Historická udalosť - uvedenie
poštovej známky sv. Gorazda
Milan Belica, predseda NSK
Ja chodím každý rok pravidelne na
toto podujatie. A toto podujatie si jednoznačne vážim z viacerých dôvodov. V
prvom rade z úcty k tomu, aký názov toto
podujatie nesie tento festival a to je sv.
Gorazd. Je to skutočne osobnosť, ktorá
je takým jasným lúčom v našej histórii.
Dr. Miroslav Holečko, predseda
spoločnosti sv. Gorazda z Národného
osvetového centra
Chcem povedať, že tento festival tým,
že už vlastne má dnes maturitný vek, že
22
Večer po 20. 00 h sa v spoločenskej
sále obecného úradu konala sprievodná
akcia - uvedenie príležitostnej poštovej
pečiatky „Sv. Cyril a Sv. Metod u Sv.
Gorazda“ z dielne Klubu filatelistov 5246 v Močenku. Prítomným sa prihovoril
predseda klubu filatelistov v Močenku
Jozef Kútny a historik a filatelista Dr. Jozef Gál. Oboznámili návštevníkov vernisáže s dôvodmi realizácie tejto pečiatky,
históriou a okolnosťami vzniku tohto
zbierkového diela.
Divadlo ASI zo Šale
Záver pondelkového programu patril
divadelníkom zo Šale – divadlo ASI sa
Druhý festivalový deň, utorok, pokračoval popoludní v spoločenskej sále
obecného úradu vernisážou poštových
známok z emisie Sv. Sedmopočetníci
- Sv. Gorazd a sv. Kliment. Vernisážou
sprevádzala Bc. Mária Vörösová a filatelista Jozef Kútny. Presne v deň svätého
Gorazda sa teda udial historický okamih
– v rodisku tohto svätca bola uvedená do
života prvá poštová známka s vyobraze-
ním sv. Gorazda. Známka vyšla spoločne
so známkou sv. Klimenta ako pokračovanie vydávania známok slovenských
svätcov. „Je to významný počin už len z
toho hľadiska, že poštové známky venované slovenským alebo národným svätcom sa vydávajú od vzniku Slovenskej
republiky. Dnešná emisia sv. Gorazd a
sv. Kliment reprezentuje dvoch najvýznamnejších žiakov sv. Cyrila a sv. Metoda, čiže je to doplnenie série staroslovanských svätcov na známkach,“ netajil
radosť nad vyjdením známok riaditeľ
divízie Pofis Slovenskej pošty a.s. Dr.
Martin Vančo. Autormi známok sú akademický maliar Karol Felix a rytec František Horňák, ktorí sú aj autormi známok
s vyobrazením sv. Cyrila a sv. Metoda,
ktoré boli vydané v roku 2003. „Je problém urobiť fiktívne portréty, nemáme
totiž zachovanú ani podobu Cyrila a Metoda, už vôbec nie Sedempočetníkov, to
znamená, že vždy je to umelecká licencia toho výtvarníka, ktorý to stvárňuje.
Ja som sa snažil to robiť podľa svojej
predstavy, mal som vynikajúce podklady
zo Slovenskej pošty a vzťah k tomu
mám pomerne veľký. Okrem toho som
fascinovaný hlaholikou a cyrilikou, pretože ja sám používam vo vlastnej tvorbe
grafémy a rôzne písma, to znamená, že
pre mňa to bola veľmi príjemná robota,“
povedal nám akademický maliar Karol
Felix. „Pokiaľ sa podieľam na známke
ako spoluautor, tak je to pre mňa trošku
jednoduchšie, samozrejme, že tú mravenčiu prácu si musel urobiť výtvarník.
Táto známka je urobená technikou kombinovanou s ofsetom, to znamená ofset
prikrytý jednofarebnou rytinou,“ doplnil
grafik a rytec František Horňák.
svätcom uvedená do života práve na
pôde našej obce, v Roku kresťanskej
kultúry, Svätogorazdovskom roku a
počas festivalu Gorazdov Močenok a
navyše aj v deň svätého Gorazda.
„Začíname splácať dlh voči sv. Gorazdovi v známkovej tvorbe,“ komentoval
situáciu s radosťou predseda Klubu filatelistov v Močenku Jozef Kútny. „Ak sa
niečo dá ľahko urobiť, nemá to trvácnosť,
ale keď sa niečo robí pomaličky, tehlička
po tehličke, keď sa to skladá, tak to má
trvácnosť a ľudia si to vážia. Znamená to,
že si budeme vážiť obidve tieto známky
a celý ten tlačový list, na ktorom to je,“
dodal Dr. Jozef Gál, zanietený filatelista
a historik. Tento pre obec významný okamih si cenil aj starosta obce Ing. Marián
Borza, ktorý neskrýval radosť z uvedenia
známky do života a vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa pričinili o jej vznik a vydanie. „Základným atribútom organizovania festivalu Gorazdov Močenok bola
postava sv. Gorazda, ktorá ako je historicky doložené, pochádza z našej obce,
resp. z blízkeho okolia. Dlhoročné úsilie
klubu filatelistov z našej obce konečne v
dnešný deň dosiahlo výsledok a dnešný
deň bol významný tým, že bola prezentovaná prvá samostatná poštová známka
na počesť tohto svätca. Ja verím tomu, že
toto podujatie sa zapíše do histórie našej
obce, že bude významným dňom nielen
v prítomnosti, ale aj v budúcnosti. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o toto
historické dielo,“ netajil radosť starosta
obce Ing. Marián Borza.
Výstava fotografií Karola Plicku
Nadšenci svätého Gorazda a najmä
filatelisti z našej obce sa roky márne
snažili o vydanie známky s portrétom
sv. Gorazda. Podarilo sa im to až v
tomto roku, kedy mala byť známka
vydaná v polovici júla – po apelovaní
vedenia obce na ministra dopravy, pôšt
a telekomunikácií, aby bola známka
uvedená do života až počas festivalu
Gorazdov Močenok a to priamo v Močenku a súhlasnom stanovisku ministra a aj vďaka ústretovosti zo strany
Slovenskej pošty mohla byť dvojica
známok s portrétmi Močenku blízkym
Neskôr, takisto v spoločenskej sále,
pokračoval program vernisážou výstavy
fotografií Karola Plicku pod názvom
„Slovenská duchovná Amerika 1935
– 36 očami Jozefa Cígera Hronského,
Jozefa Cincíka a Konštantína Čulena
vo fotografiách Karola Plicku.“ Exponáty na výstavu zabezpečilo Krajanské
múzeum Matice slovenskej a jeho riaditeľ Dr. Stanislav Bajaník prítomných
s témou vysťahovalectva Slovákov do
Ameriky a najmä ich duchovným životom za morom pred desiatkami rokov
aj oboznámil. „Slováci v Amerike boli
prví, ktorí stavali kostoly a chrámy v
slovenskom svete. Takmer 90% z nich
zasvätili sv. Cyrilovi a Metodovi. Verná
myšlienke sv. Cyrila a Metoda a jeho
učeníkom sa vybrala matičná delegácia
na čele s bývalým správcom a tajomníkom J.C.Hronským do Ameriky takmer
na rok, kde chcela vrátiť to, čím oni
prispeli v Amerike do slovenskej identity. To bolo 84 debien nádherného prezentačného materiálu – kníh, keramiky,
krojov. Prešli vyše 120 obcí a miest, kde
Slováci žili, mali prednášky, prijatia, semináre,“ osvetlil históriu Dr. Bajaník.
Práve na tejto ceste matičiarov za Slovákmi v Amerike vznikli vystavované
fotografie kostolov, ľudí a miest, kde žili
Slováci. Počas prednášky Dr. Stanislava
Bajaníka bežal aj Plickov nemý film z
tohto obdobia – z miest, ktoré delegácia
navštívila. Autentické čiernobiele zábery
z 30.-tych rokov minulého storočia zaujali viacerých návštevníkov, ale najmä
Slováka, ktorý roky prežil v Amerike,
aby sa pred časom opäť vrátil do vlasti.
„Ten vzťah k Slovensku, to sa nedá
vymazať a aj to, že som sa vrátil, je
asi dôkazom toho, že mám Slovensko
rád. Bolo veľmi ťažké vyrovnať sa s
tým, nakoľko ten život mimo domova
je o niečom celkom inom, človek doma
necháva prakticky všetko – svoju
identitu, svoj život, svoje hodnoty,
tradície. Ten pocit je ťažko vysvetliť,
už keď sa lietadlom vraciate naspäť
a prechádzate nad Európou, nad Slovenskom, tak tu vnútri v hrudi sa stále
niečo deje, čo je ťažké opísať,“ vyznal
sa s dojatím Krištof Antono.
Najkrajšia kniha Slovenska
za rok 2009
Zároveň s vernisážami výstav sa v
priestoroch spoločenskej sály obecného
úradu konala aj výstava kníh, ktoré si
23
mohli návštevníci pozrieť počas celého
festivalového týždňa. „V rámci Roka
kresťanskej kultúry sa nám podarilo na
festival Gorazdov Močenok zabezpečiť
výstavu Najkrajšia kniha Slovenska za
rok 2009. Medzi najkrajšími knihami
Slovenska je vystavená i publikácia
„Cez močenské lúky“, ktorá obsadila
vo svojej kategórii pekné 3. miesto,“
informovala nás vedúca kultúrneho strediska Gabriela Borzová.
Koncert Musicantici Róberta Žilíka
Utorkový podvečer opäť patril sv. omši
v Kostole sv. Klementa, ktorú celebroval vdp. Róbert Stenchlák. Svätú omšu
otvoril slávnostnou fanfárou súbor Musicantica a po nej sa veriacim prihovoril
riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej Dr. Stanislav Bajaník, ktorého
príhovor bol venovaný Slovákom žijúcim v zahraničí, na ktorých sa pamätalo
pri slávení sv. omše. Eucharistiu celebroval vdp. Róbert Stenchlák – výpomocný
duchovný v Komunite kráľovnej pokoja.
V rozhovore sa venoval sv. Gorazdovi,
po ktorom je pomenovaný celý festival
a ktorého deň sme si práve pripomínali.
„Ja si ho vážim ako veľkého priebojníka
pravdy, nebál sa odísť, aj keď pozeral na
tú pravdu úplne ináč a vôbec si myslím,
že neveril tomu, že niekedy sa budú robiť jeho oslavy na tomto území a v jeho
mene,“ povedal nám vdp. Stenchlák.
Bezprostredne po svätej omši zostala
väčšina veriacich a návštevníkov v kostole, aby si vypočuli starú hudbu v podaní
Roberta Žilíka a hudobného združenia
Musicantica. Nádherné melódie plynúce z historických hudobných nástrojov a krásny spev nenechali chladnými
nikoho z prítomných. „V priestore tohto
kostolíka je vždy veľmi dobrá akustika,
veľmi dobrá atmosféra, ľudia sú pozorní,
už sme tu taký inventár, dá sa povedať,
dobre sa tu cítime,“ tešil sa s výbornej
atmosféry Robert Žilík.
Po skončení koncertu mali návštevníci
možnosť detailne si prezrieť všetky nástroje, Róbert Žilík ich oboznámil aj s
tým, odkiaľ pochádzajú alebo na akom
princípe pracujú. Zaujímavý koncert
prilákal do priestorov kostola asi 40 návštevníkov.
24
DDS Bosniačik z Tepličky nad Váhom
Tretí deň festivalu otvorili divadlá.
Ako prvé bolo odohraté súťažné divadelné predstavenie detského divadelného
súboru Bosniačik z Tepličky nad Váhom,
ktorý sa predstavil s hrou slovinského saleziána Marjana Lamovšeka - Otvor oči.
Režijne hru zastrešila sestra Cvetka Muzek. Hra o živote sv. Pavla bola akýmsi
posolstvom o tom, že každý, aj najzarytejší nepriateľ sa môže stať priateľom a
oporou. Malí herci sa vystriedali v niekoľkých úlohách, aby priniesli celkový
pohľad na obdobie, v ktorom žil svätý
Pavol. Herci mali na podobnom veľkom
podujatí svoju premiéru, niektorí na začiatku pociťovali aj trému. „Deti boli
dobré, keď to porovnávam s nácvikmi,
tak si myslím, že naozaj. Snažili sa, ako
vládali,“ skonštatovala po predstavení sr.
Cvetka Muzek.
DS Domka z Partizánskeho
Program ďalej pokračoval opäť súťažným divadelným predstavením, v ktorom
sa divákom a porote predstavil mladý divadelný súbor Domka z Partizánskeho,
zložený z mladých ľudí do 21 rokov. Pre
divákov v Močenku si pripravili hru s
názvom - Stačí otvoriť dlaň - z autorskej dielne Ľudmily Sokolovej, Mariána
Baranoviča a Veroniky Ďurčekovej. Režijne celé predstavenie zastrešil Lukáš
Števík. Hra o medziľudských vzťahoch,
živote mladých, láske a neporozumení
bola popretkávaná modernou hudbou a
najmä tancom, ktorý dotváral celkovú
atmosféru predstavenia. Tanečné časti v
hre zastrešili mladí, ktorí sa postarali aj
o pohybové stvárnenie všetkých tanečných úloh. Mladí ľudia žijúci na veľkých
sídliskách poznajú námet hry z reálneho
života, preto sa herci veľmi snažili, aby
svoju úlohu zahrali tak dobre, že si z nej
vezme ponaučenie čo najviac mladých.
„Vídavam to pravidelne, tá situácia je
vždy taká istá, pravidelne sú tam pouličné vojny. Bola mi príjemná táto moja
úloha. Dobre som sa do nej vcítil, ako by
som hral sám seba,“ vyjadril sa po predstavení jeden z hercov Dávid Hudeček.
„Tá myšlienka za tým bola ponúknuť
realitu a dať myšlienku nádeje. Myšlienku nádeje, že mladý človek je
schopný sa rozhodnúť pre dobro, ak
mu niekto dôveruje,“ objasnil dôvod
vzniku hry koordinátor P. Róbert Flamík, sdb.
1125. výročie ustanovenia sv.Gorazda
Popoludnie tretieho dňa patrilo besede
v spoločenskej sále. Besedu na tému
1125. výročie ustanovenia sv. Gorazda
za nástupcu sv. Metoda na arcibiskupskom stolci viedol Dr. Jarolím Koprda.
Prednášajúci sa osobou svätého Gorazda,
jeho životom, prostredia, v ktorom vyrastal a podobne, zaoberá už niekoľko
rokov. Jeho snaha bola úspešná, pretože
počas besedy mohol účastníkom predložiť dôkazy o panstve v Gorazdove,
unikátnych archeologických nálezoch
z okolia a iné. „Sv. Gorazd je osoba,
ktorá už bola v mnohých veciach spracovaná, ale má aj mnohé medzery a tie
medzery treba časom dopĺňať, aby tá
história bola priblížená hlavne mladej
generácii. Skutočne stojí za to, aby sa
tomu človek venoval veľa rokov, lebo
treba dopĺňať mnohé medzery, ktoré neboli publikované v mnohých oblastiach,
napríklad archeologické nálezy,“ doplnil
Dr. Koprda. Pútavým rozprávaním zaujal
všetkých poslucháčov, nielen tých, ktorí
sa špeciálne zaujímajú o osobnosť svätého Gorazda alebo o dejiny našej obce
a jej okolia, ale aj bežných návštevníkov
a mládež.
Sv. omša celebrovaná naším rodákom
Večernú svätú omšu v tento deň celebroval vdp. Igor Hanko, správca farnosti
Nitra – Dolné Krškany. Svoju homíliu
začal otázkou, čo zbiera dnešný človek
a súčasný kresťan. Či sú to výpredaje v
obchodoch alebo množstvo informácií a
predstáv z internetu. Podotkol, že skutočnou hodnotou a najvzácnejšou perlou je pre človeka Božie slovo, pretože
len prostredníctvom neho vieme rozlíšiť vzácne od podlého. Skonštatoval, že
tak ako semená v pôde sa i kresťanské
hodnoty a kultúra hlboko zakorenili do
súčasnej generácie, čoho dôkazom je i
festival kresťanského divadla. „Festival
kresťanského divadla právom patrí
medzi podujatia – hlavné podujatia
Kresťanského roka kultúry a Roka
sv. Gorazda, o tom niet pochybnosti
a myslím si, že každý rok sa rozsieva
množstvo zrniečok hodnotných slov,
zážitkov. A za tých 18 rokov už festival vychoval niekoľko umelcov, ktorí
pracujú a rozvíjajú tieto hodnoty skutočnej kultúry – teda kresťanskej kultúry,“ povedal nám vdp. Hanko.
Spomienkový dokument
na dekana A.Dubravického
Posledným bodom programu bola v
stredu videoprojekcia v priestoroch kultúrneho domu. Témou večera bol spomienkový dokument na dekana Alojza
Dubravického, ktorý pôsobil v Močenku
pred niekoľkými desaťročiami a vďaka
svojej práci a prístupu k veriacim rezonujú milé spomienky naňho v mysliach
obyvateľov obce dodnes. Žiaľ, projekcie
sa zúčastnila iba hŕstka domácich obyvateľov, ktorí si s radosťou spomínajú na
pôsobenie dekana Dubravického v Močenku. Ostatní účastníci festivalu pracovali v tvorivej dielni.
Tanečné divadlo Shadow od music
Program štvrtého dňa 18. ročníka festivalu sa začal predpoludním súťažným
divadelným predstavením mladých divadelníkov z tanečného divadla Shadow
of music pri Základnej umeleckej škole
v Turčianskych Tepliciach. Ako námet si
vybrali Stvorenie sveta na motívy knihy
Genezis. Divákov uviedol do deja hlas
rozprávača - to čo prerozprával, tanečníci vyjadrili tancom a strhujúcou hudbou. Postupne sa dejom divák dostal od
stvorenia neba a zeme, rastlín a živočíchov až po stvorenie človeka. „Ja sa
orientujem na pohyb a nebaví ma robiť
choreografie, ktoré nič nepovedia ľuďom. Proste, chcem tou svojou tvorbou
niečo ľuďom povedať. A toto je jedna
z tých vecí, ktoré som chcela povedať
– stvorenie sveta vyrobiť len pohybovou
formou,“ prezradila nám režisérka Monika Kajanová. Divákom sa toto zaujímavé stvárnenie stvorenia sveta páčilo,
nadchli ich nielen výkony tanečníkov,
ale aj hudba a farby. Mladé tanečníčky
od 13 do 18 rokov sa do projektu stvorenia sveta s nadšením zapojili aj keď ich
na skúškach čakala drina.
Divadelný súbor (nie) JE čo dodať!
z Nitry
Ďalším súťažným divadelným predstavením bolo vo štvrtok divadlo s podobnou témou ako predošlé – divadelný
súbor (nie) JE čo dodať! Pri združení
Mariánskej mládeže v Nitre sa totiž predstavil s hrou Jaroslavy Muchovej Príbeh
stvorenia. Hra divákovi prerozprávala
príbeh stvorenia sveta od prvého dňa až
po vyhnanie Adama a Evy z raja. Predstavenie zaujalo zaujímavými kostýmami
tanečníkov, priliehavou hudbou a bohatými svetelnými efektmi. Myšlienku prerozprávať príbeh o stvorení sveta tancom
mala režisérka predstavenia Jaroslava
Muchová, s realizáciou jej pomohol celý
kolektív. „Myslím si, že stvorenie sveta
má ako také čo povedať a takýmto spôsobom je to také modernejšie. Nechceli
sme to poňať ako klasickú činohru, ale
také niečo scénické, - prezradila režisérka Jaroslava Muchová. – „Toto je naše
prvé tanečné divadlo. Skúšky boli ťažké
aj tie začiatky boli ťažké, ale všetko sa
to vypracovalo. Ešte máme čo na sebe
zlepšovať, určite.“ Väčšinou mladí herci,
ktorí v súbore účinkujú, sa teraz museli
naučiť vyjadrovať tancom, téma ich však
zaujala a preto sa s nadšením pustili do
realizácie projektu.
DIK z Čičavy
Tretie štvrtkové divadelné predstavenie režíroval kolektív súboru – je ním
divadelný súbor zložený z mladých ľudí
z Čičavy, ktorý sa volá DIK – divadlo
inšpirované Kristom a na festivale sa
predstavili s hrou, vlastne krátkymi etudami Zachránená cudzoložnica, Vojaci a
Rodina. Členovia súboru tvoria scenáre
jednotlivých hier ako kolektív. Vždy sa
dohodnú na tom, aké posolstvo chcú divákom odovzdať a potom tvoria. „Námety na tieto scénky vznikajú väčšinou
na predstavenia, na ktoré nás pozývajú,
kde vždycky je nejaká téma dopredu určená a vlastne vždy sa predtým zídeme
a tvoríme scénky na tieto dané témy.
„Vždy sa snažíme, aby scénky čo robíme,
mali nejaké svoje posolstvo a scénky,
ktoré nemajú dajakú danú tému, tak sa
snažíme vynechávať,“ objasnil princíp
práce menežer súboru Erik Horváth.
Jednotlivé scénky sa odohrávali na pódiu s minimom kulís a hoci s posolstvom
lásky k blížnemu a viere v Boha, vždy
plné humoru. Mladí z Čičavy boli na Gorazdovom Močenku po prvý raz, ale skúsenosti s divadlom už majú a to, že môžu
hrať, berú ako boží dar. „Mne sa tu hralo
výborne, skvelé publikum, skvelí ľudia
a je tu taká atmosféra fajná. A ako som
sa do toho dostal? Tak cez Boha. Určite.
Boh poslal jedného krásneho človeka a
tak som sa dostal do divadla. Bola to odmalička taká moja túžba hrať v divadle a
spoznal som tu rodinu, vôbec som nevedel, že tu mám rodinu,“ vyznal sa jeden z
hercov Erik Daňo.
DDS Gašparko z Lendaku
dinou, majetkom, má svoje telo a svoju
dušu – hra je o symbióze alebo nesúlade týchto štyroch vecí a o tom, kto má
ku ktorej z nich bližší vzťah. „Téma je
ťažká, chceli sme tam aj humor, neviem
či sa to podarilo, ale cieľom je, aby sa
možno ľudia zamysleli, kam smeruje náš
život a aké sú naše životné hodnoty,“
konštatovala režisérka Mária Budzáková. Deti z Lendaku sa ťažkej témy
zhostili s nadhľadom a čím viac ju hrajú,
tým viac si ju prispôsobujú a dopĺňajú o
drobné gestá alebo slová, ktoré ju spestrujú aj divákom.
Festival navštívil
i dekan močenského dekanátu
Podvečer ako tradične patril svätej
omši v Kostole sv. Klementa. Omšu
celebroval vdp. Peter Brisuda, dekan
dekanátu Močenok a obrad sprevádzal
svojím spevom spevácky zbor z Jarku.
Dekan Brisuda vo svojej homílii povzbudil veriacich k dosahovaniu vlastných
cieľov a snov a vysoko ocenil obetavosť
organizátorov aj účinkujúcich 18-tich
ročníkov festivalu, ktorí rovnako kráčajú
za svojimi cieľmi. Festivalu propagujúcemu kresťanstvo a kresťanskú kultúru
poprial dekan Peter Brisuda mnoho trpezlivosti a šťastia: „Je to veľkým požehnaním pre kultúru a myslím si,
že zvlášť aj pre nás kresťanov, že sa
môžeme zviditeľniť a môžeme naozaj
tieto kresťanské hodnoty dať tomuto
svetu. A myslím si, že aj v tomto roku
sv. Gorazda, je to práve na mieste,
aby ich teda aj toto podujatie, ktoré
slávime tu, v Močenku, naozaj prinieslo.“
Program spestril
i Jarocký spevácky zbor
Posledným bodom štvrtkového programu bolo vystúpenie Speváckeho
zboru pri Kostole sv. Martina z Jarku v
priestoroch Kostola sv. Klementa po svätej omši. Poslucháčom sa hostia z Jarku
predstavili pásmom sakrálnych piesní.
Výborný jarocký spevácky zbor už močenskí poslucháči dobre poznajú z iných
podujatí, zaujal však aj návštevníkov
festivalu, ktorí sa zúčastnili svätej omše
a koncertu.
Popoludnie už patrilo aj močenskému
divákovi dobre známemu detskému divadelnému súboru Gašparko z Lendaku.
Lendačania si v tomto roku pod vedením
Márie Budzákovej pripravili divadelnú
hru Štyri (manželky) na motívy chorvátskej legendy. Ide v podstate o pohľad na
každého človeka, ktorý je obklopený ro25
Ochotníci z Opatovej nad Váhom
V piatkovom programe 18. ročníka
Festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa porote a divákom predstavili dva divadelné súbory so súťažnými predstaveniami. Prvým z nich bol
Ochotnícky divadelný súbor z Opatovej
nad Váhom s hrou Stanislava Vanča Drotár zhrdzavených duší. Hra o rodákovi z Opatovej, kňazovi a profesorovi
Štefanovi Hlaváčovi, priniesla pohľad
na kresťanstvu neprajnú dobu raného socializmu na Slovensku. Autor vykreslil
život profesora Hlaváča v prelínajúcich
sa príbehoch.
Predstavenie Drotár zhrdzavených
duší poctil svojou návštevou aj otec
biskup Mons. František Rábek, ktorý
má k tejto osobnosti mimoriadny a srdečný vzťah: „Je to postava, ktorá je z
hľadiska našich dejín, tak národných
ako cirkevných, veľmi významná.
Napríklad kardinál Tomko rád spomína
prof. Hlaváča, to bol jeho profesor na
Gymnáziu v Michalovciach, čiže aj z
toho vidíme, že akých mal študentov,
akých vychoval. Chcem vyjadriť svoju
hrdosť z toho, že títo mladí ľudia, niektorí aj starší ľudia z Opatovej, urobili
takýto pekný počin.“ Divadelný súbor
zložený z ochotníkov milujúcich divadlo
sa podujal svojím predstavením pripomenúť svojim spoluobčanom, ale aj celému Slovensku, nezabudnuteľnú osobnosť kňaza a profesora Hlaváča.
Výstava fotografií
18. ročníkov GM
Po divadelnom predstavení ochotníkov
z Opatovej sa vo vestibule kultúrneho
domu konala vernisáž výstavy fotografií
fotografa Filipa Lašuta pod názvom 18
ročníkov festivalu fotoobjektívom. Počas vernisáže sa mu za dlhoročnú prácu
pre slovenské ochotnícke divadlo poďakoval Mišo Adamov Kováč. Filip Lašut
fotografuje divadlá i sprievodné akcie
festivalu Gorazdov Močenok od jeho
prvého ročníka a dokumentuje tak festivalové dianie.
Beneditktínski mnísi
tradične na festivale
Podvečer patril svätej omši v Kostole
sv. Klementa. Piatkovú omšu celebrovali
benediktínski mnísi z Bacúrova. Otec
František sa vo svojej homílii venoval
medziľudským vzťahom, ktoré sú veľmi
dôležité napríklad aj počas organizovania festivalu Gorazdov Močenok. Vyjadril úprimnú radosť z toho, že sa koná už
18. ročník tohto kresťanského podujatia,
26
zvlášť ak je to v Roku kresťanskej kultúry a Svätogorazdovskom roku.
Neprebudení z Rimavskej Píly
Záver piatkového programu patril
opäť súťažnému divadlu. Večer pred deviatou sa návštevníkom a porote predstavil divadelný súbor Terézie Vansovej z
Rimavskej Píly s hrou Martina Kukučína
a Jaroslava Lacka - Neprebudení. Hra
o dedinskom sprostáčikovi – husiarovi
Ondrášovi Machuľovi poukazovala na
intoleranciu väčšinu vo vzťahu k handicapovaným jedincom, nepochopenie a
obavy skrývajúce sa za výsmech. „Námet ma oslovil hlavne kvôli tomu, že
svojou myšlienkou je veľmi súčasný.
Hlavne v dnešnej dobe je medzi nami
veľa handicapovaných ľudí, ku ktorým
sa spoločnosť stavia tak, ako sa stavia a
myslím si, že treba hovoriť o týchto veciach aj keď Neprebudený ako poviedka
bola zdramatizovaná viackrát a hralo to
veľa súborov, snažil som sa hľadať takú
svoju vlastnú cestu,“ povedal nám režisér Jaroslav Lacko. Predstavenie Neprebudení bolo posledným podujatím piatkového programu, prišli si ho pozrieť asi
dve stovky divákov.
Dária Fehérová
a jej „MUŽ je MUŽ“
Šiesty festivalový deň – sobota – bol
nabitý programom. Prvým podujatím
tohto dňa bolo divadelné predstavenie
STUDIA POETICA pri divadelnom
súbore Daxner z Tisovca. Monodráma
Stena Kaala Muž je muž bola sondou
do mysle podvedeného muža. Hrala sa
dokonca v netradičnom priestore – vo
vestibule kultúrneho domu, kde sa herec
pohyboval v priestore baru a toaliet a porota a diváci sedeli ako v aréne v ostatnej
časti priestoru. Návštevníci si počas hodinového predstavenia mohli vychutnať
množstvo emotívnych scén a úvah citovo
zraneného muža. Režijne hru zastrešila
návštevníkom festivalu Gorazdov Močenok dobre známa lektorka a dlhoročná
porotkyňa Dária Fehérová, ktorá prijala
výzvu hrať inde ako na javisku a riskovať
tak reputáciu svojho predstavenia. „Využili sme možnosť, že budeme hrať vo
vestibule, kde je bar a kde sú záchodové
dvere, ktoré teda my máme normálne
postavené regulárne na javisku. Takže
sú to pre nás veľké výzvy,“ komentovala
zmenu javiskového priestoru režisérka
Dária Fehérová. Hlavný predstaviteľ experimentuje rovnako rád ako režisérka,
preto aj on súhlasil s neobvyklým javiskovým priestorom a dokázal sa v ňom
plne sústrediť na hru, čo diváci ocenili
srdečným potleskom.
STUDIO POETICA pri DS Daxner
v Tisovci
sa predstavilo aj v nasledujúcom programe – tentoraz však s inscenáciou
Hájnikova žena. Scéna bola opäť situovaná do tesnej blízkosti herečky ako
aréna. Monodráma na motívy diela
P.O.Hviezdoslava bola plne prispôsobená súčasnému divákovi a hoci ju hrala
jedna jediná herečka, nestratila tým nič
na svojej kvalite. Režisér Jaroslav Lacko
pri výbere hry hľadal vhodný titul pre
etudu zahranú jedným hercom, ktorá by
bola zaujímavá pre herca aj obecenstvo
a priniesla by určité posolstvo aj súčasnému divákovi: „Tak nám napadla Hájnikova žena ako dielo klasika – jedno z
najklasickejších slovenských diel, ktorá
má stále čo priniesť a keď je obecenstvo
vnímavé a herec vidí na tvári diváka
odozvu, tak sa to hrá výborne. Myslím
si, že divák prijal túto inscenáciu.“
Cyklotúry Sedempočetníkov
sa zúčastnil aj Mons. Viliam Judák
Popoludní sa pred Sochou svätého
Gorazda zišli vyznávači cyklistiky a
členovia Slovenského orla, aby si opäť
vyskúšali svoje fyzické sily na trase Sedempočetníkov – Močenok, Cabaj-Čápor, Nitra, Ivánka pri Nitre, Mojmírovce,
Veľká Dolina, Gorazdov. Účastníkov
cyklotúry spred Sochy svätého Gorazda
s prianím šťastnej cesty vypravila vedúca
kultúrneho strediska Gabriela Borzová a
zástupca Slovenského orla Jozef Gálik.
Na viac ako 50 kilometrov dlhú cyklotrasu sa v tomto roku odvážili už z
Močenku iba 5 účastníci, cestou sa k
nim však pripojili ďalší 7 cyklisti. Na
čele pelotónu bol nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák - spolu s ďalšími šiestimi cyklistami prišli do Gorazdova ako symbolickí Sedempočetníci.
„Každý, nech už príde akokoľvek, tak
si uctí sv. Gorazda, keď sem prichádza s
tým úmyslom. Ja do Gorazdova chodievam aj mimo púte, takže dnes som sa rád
pripojil k pelotónu Sedempočetníkov,
aby sme takto symbolicky spojili Nitru
s Gorazdovom a Močenkom,“ povedal
nám bezprostredne po príchode do Gorazdova Mnos. Viliam Judák.
DS Matičiar z Podzámčoku
Popoludní divadelný súbor Matičiar z
Podzámčoku odohral posledné súťažné
predstavenie tohtoročného festivalu. Išlo
o hru Oldřicha Dubovského Na manželskom fronte sa štrajkuje. Veselohru
o typických voľakedajších pomeroch
na dedine, začiatky mechanizácie aj feminizmu režijne zastrešila Anna Babiaková.
Nesúťažné divadelné predstavenia
Sobotňajšie popoludnie patrilo v sále
kultúrneho domu i dvom krátkym nesúťažným predstaveniam. Prvé odohral
Detský divadelný súbor Gašparko z
Lendaku. Súbor zdramatizoval známu
baladu Išli hudci horou, ktorá v podaní
nadaných lendackých detí nestratila nič
zo svojho náboja. Dielo prerozprávali typickým gašparkovským spôsobom – využili svoje talenty a jednoduché hudobné
nástroje – výsledok diváci ocenili srdečným potleskom.
Program dňa pokračoval v už spomínanom Gorazdove, kde pred svätou omšou do rodiska svätého Gorazda dorazili
cyklisti z oboch cyklotúr. Ani pútnikom
sa nevyhýbajú problémy a preto niektorí
z nich museli posledné stovky metrov ku
kaplnke prejsť pešo. Vôbec im to však
neubralo na dobrej nálade z úspešne absolvovanej cesty. Cyklisti sa s ostatnými
účastníkmi festivalu stretli v podvečer,
keď na bicykloch dorazili na svätú omšu
do Gorazdova.
Dramatizácia Krížovej cesty
v divadelnom podaní
Bezprostredne po skončení svätej omše
sa na pódiu v Gorazdove pripravili herci
z tvorivej dielne, aby predviedli dramatizáciu Krížovej cesty na motívy predlohy
Mons. Viliama Judáka, ktorú naštudo-
Svätá omša v Gorazdove
celebrovaná Mons. Viliamom Judákom
s asi 500 veriacimi
vali počas festivalového týždňa pod vedením lektorov Petra Weincillera, Dárie
Fehérovej a Miriam Kičiňovej. Krížová
cesta národných svätcov v úprave vdp.
Igora Hanku, Miriam Kičiňovej a Petra
Sýkoru dostala názov Priatelia Boží. 14
zastavení, ktoré sa striedavo odohrávali
Pred začiatkom svätej omše sa s repertoárom piesní s náboženskou tematikou
predstavil spevácky zbor Slovenského
orla Večernica z Hrušovian. Svätú omšu
celebroval nitriansky sídelný biskup
Mons. Viliam Judák. Zúčastnilo sa jej
asi 500 veriacich.
Druhé predstavenie odohral Divadelný
súbor pri Základnej škole sv. Gorazda
v Nitre. Divákom v Močenku sa predstavili s hrou Igora Hanku a Petra Sýkoru
Exkurzia u Gorazda. Hru o niekoľkých
obdobiach zo života svätého Gorazda v
podaní žiakov základnej školy režírovala
Silvia Antonyová.
Cyklotúra pre nenáročných
do Gorazdova
V podvečer starosta obce odprevadil
spred Sochy svätého Gorazda ďalších
účastníkov cyklotúry – tentoraz pre nenáročných - z Močenku cez Pereš do Gorazdova na svätú omšu.
na dvoch pódiách, hovorilo o živote
slovenských svätcov a divákom približovalo fragmenty z ich života. Návštevníci sa medzi jednotlivými zastaveniami spoločne modlili. „Uvedomujem si
jedno, že 5 dní je málo na to, aby sa veci
Otec biskup Mons. Judák sa vo svojej homílii venoval rôznym témam,
ktoré prináša život a samozrejme,
aj Gorazdovmu Močenku šíriacemu
medzi ľuďmi dobro, lásku, vzájomnú
úctu a posolstvo viery.
veľmi dobre zladili a fungovali. Ale ja
som veľmi rád a vďačný všetkým, ktorí
sa do celého projektu krížovej cesty zapojili a bojovali z celej sily, snažili sa
naučiť texty, pripraviť sa,“ komentoval
odohranú krížovú cestu jej režisér Peter
Weinciller. V jednotlivých zastaveniach
krížovej cesty si zahrali desiatky účastníkov – z divadelných súborov, hostí
festivalu, obyvateľov Močenku i Hornej
Kráľovej, Jarku, Šale a Nitry. Obrazy
27
festivalu, že tuná na Gorazdov prišlo
tak včera ako aj dnes, myslím si, že
doteraz najviac ľudí, tak to sú všetko
také pozitívne javy, ktoré hovoria o
tom, že toto podujatie nielen žije, ale
sa rozvíja a to by som chcel zaželať aj
do ďalších rokov, aby tento rozvoj pokračoval,“ poprial do ďalších ročníkov
festivalu Mons. František Rábek.
cvičili deti i dospelí, ktorí chceli svojou
troškou prispieť do stvárnenia obrazov o
živote slovenských svätých.
Záver soboty v Gorazdove patril koncertu gospelových skupín Kéfas z Ružomberka a An(dž)elino z Nitry. Najmä
mladí ľudia sa pri ich hudbe vynikajúco
bavili. Skončením koncertu pod názvom
Chváľte pána sa ukončil aj sobotňajší
festivalový program.
Nedeľná sv. omša v priamom prenose
STV a Slovenského rozhlasu
Takmer celý posledný festivalový deň
- nedeľa - sa konal v Gorazdove. Začal
sa slávnostnou svätou omšou, ktorú
celebroval Mons. František Rábek,
ordinár ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky. Pontifikálnu slávnostnú svätú omšu v priamom
prenose vysielala Slovenská televízia
a Slovenský rozhlas. Mnos. František
Rábek sa vo svojej homílii venoval medziľudským vzťahom a najmä vzťahom
ľudí k Bohu. Nabádal veriacich budovať
svoj vzťah k Bohu a viere. Ako pekný
príklad postupného budovania vzťahu k
viere sa dá uviesť aj festival Gorazdov
Močenok, ktorý už 18 rokov nenásilným
spôsobom ukazuje jeho návštevníkom
cestu ku kresťanským hodnotám. „Samotný fakt, že sa 18. ročník konal, že
pomerne veľa súborov sa zúčastnilo
28
Fragmenty Krížovej cesty
Bezprostredne po skončení svätej
omše predviedli účastníci divadelnej
dielne fragmenty Krížovej cesty, ktorú
ako celok prezentovali počas predošlého
dňa.
Výsledky 18. ročníka festivalu
Moderátorky Simona Mesárošová a
Mária Vorosová vyhlásili výsledky 18.
ročníka festivalu.
Ochotnícky divadelný súbor z Opatovej nad Váhom bol ocenený za vytvorenie divadelného dokumentu o živote
kňaza profesora Hlaváča v inscenácii
DROTÁR ZHRDZAVENÝCH DUŠÍ.
Divadelný súbor Terézie Vansovej z Rimavskej Píly za scénografiu v hre NEPREBUDENÍ. Divadelný súbor Domka
Partizánske si odniesol diplom za zobrazenie života dnešnej mladej generácie
v inscenácii STAČÍ OTVORIŤ DLAŇ.
Divadlo ASI Šaľa bolo ocenené za nastolenie morálnej témy v inscenácii NÁVRAT DO RAJA. STUDIo POETICA
pri divadelnom súbore Daxner z Tisovca
za javiskovú interpretáciu diela HÁJNIKOVA ŽENA. Divadelný súbor Shadow
of music pri ZUŠ v Turčianskych Tepliciach získal ocenenie za neverbálne stvárnenie témy v inscenácii STVORENIE
SVETA. Divadelný súbor (nie) JE čo dodať! pri Združení mariánskej mládeže v
Nitre bol ocenený za stvárnenie biblickej
témy v inscenácii PRÍBEH STVORENIA. Detský divadelný súbor Bosniačik
z Tepličky nad Váhom bol ocenený za
priblíženie života a pôsobenia svätého
Pavla deťom inscenáciou OTVOR OČI a
divadelný súbor Matičiar z Podzámčoku
za stvárnenie klasickej inscenácie.
rada, že sme si takto overili svoje schopnosti, ja teda režisérske a môj herec svoje
herecké schopnosti a že sme zvládli
pracovať v improvizovanom priestore.
Dostali sme dve ocenenia, myslím, že
2. miesto je absolútne výborné a už len
dobehnúť domáci súbor a máme to vo
vrecku,“ tešila sa z ocenení režisérka Dária Fehérová. „Pocity mám úplne úžasné,
ceny hovoria za seba. Ja sama sa necítim
byť takou dobrou herečkou, takže ďakujem, že to tí ostatní ocenili,“ povedala
nám dojatá Mariana Perenčajová.
Najlepšie súbory na festivale
Na záver boli vyhlásené najlepšie divadelné súbory 18. ročníka festivalu Gorazdov Močenok.
3. miesto získal súbor DIK z Čičavy
za inscenáciu kolektívu - TAKÝ JE ŽIVOT.
Porota udelila dve druhé miesta –
jedno Detskému divadelnému súboru
Gašparko z Lendaku za inscenáciu hry
Márie Budzákovej Štyri (manželky)
a druhé Studiu Poetica pri divadelnom súbore Daxner v Tisovci za monodrámu Stena Kaala Muž je muž.
Prvé miesto a hlavnú cenu 18. ročníka Gorzadovho Močenku získal
domáci divadelný súbor Dominus
za inscenáciu Júliusa Barča – Ivana
MATKA.
Po vyhodnotení súťažnej časti festivalu podujatie slávnostne ukončil starosta obce Ing. Marián Borza. Potom
nasledoval ešte program pre návštevníkov Gorazdova – prehliadka práce sokoliarov a šermiarov, ukážky starej slovanskej kuchyne, vozenie sa na koni alebo
príjemné posedenie pri tónoch dychovej
hudby Močenská kapela.
Zhodnotenie festivalu
Porota udelila
aj individuálne ocenenia
Týždeň trvajúci festival sa tak blížil k
svojmu koncu a jeho súťažnú časť bolo
možné zhodnotiť. Slávnostného vyhodnotenia 18. ročníka festivalu Gorazdov
Močenok sa ujali organizátori spolu s
predsedom tohtoročnej festivalovej poroty Mišom Adamovom Kováčom, ktorý
podrobne informoval o prínose festivalu,
jeho kresťanských a kultúrnych hodnotách.
Ďalšie udelené ocenenia boli individuálne. Dária Fehérová získala cenu za
réžiu monodrámy Muž je muž. Mária
Budzáková za tvorivé pedagogickoumelecké vedenie DDS Gašparko. Peter
Liška za vytvorenie postavy profesora
Hlaváča v hre Drotár zhrdzavených duší
a Mariana Perenčajová za herecký výkon v hre Hájnikova žena. „Som veľmi
• „18. festival Gorazdov Močenok,
tá súťažná časť bola bez nadsázky jedinečná, od účasti súborov počnúc, cez
ich skladbu. Prišla asi polovica začiatočníkov a polovica zrelých súborov,
paradox je, že aj medzi tými začiatočníkmi sa prezentovali aj námetovo krásne
témy. Nemôžem nepoďakovať tomu
nádhernému kolektívu vašej obce, že
si takýmto tvorivým spôsobom uctieva
vynaloženie veľkej námahy aj finančnej, aj obetavej, lebo vy, organizátori,
vy ste všade od rána do noci, to je veľká
námaha, ale pán Boh vám ho určite vynahradí, pretože len takýto obetaví ľudia môžu pohnúť našou spoločnosťou,“
skonštatoval predseda poroty Mišo
Adamov Kováč.
• Po skončení oficiálnej časti festivalu
zhodnotil priebeh súťaže aj tajomník
KREDIVu Mgr. Peter Sýkora: „Je Rok
kresťanskej kultúry, preto sme trošku otvorili brány festivalu aj súborom, ktoré
nemajú príliš veľké divadelné skúsenosti.
Pre nich to môže byť taký najväčší skok
dopredu a verím, že v ďalších ročníkoch
sa sem prídu ukázať s kvalitnejšími inscenáciami.“
• „Divadlo Dominus Močenok si najvyššie ocenenie plne zaslúži. Členovia
súboru boli veľmi disciplinovaní a pripravení, takže už sa môžem s nimi len
tešiť a želáme si, aby sme vyhrali ešte
niekoľko Gorazdových Močenkov,“
skonštatoval režisér Vladimír Sadílek.
• „18. ročník Gorazdovho Močenka
bol veľmi bohatý a unikátny na festivalový program, ale čo nás, močenských
ochotníkov, veľmi teší, že sme po 17 rokoch vyhrali s divadelnou hrou MATKA
a získali tým najvyššie ocenenie – sochu
sv. Gorazda. Ja v tom vidím veľkú symboliku, že práve v Roku kresťanskej kultúry a Svätogorazdovskom roku hlavná
cena zostáva u nás doma - v rodisku sv.
Gorazda. Nie je to náhoda ani protekcia poroty. Za naším úspechom je tvrdá
a poctivá práca hercov, režiséra, dramaturga, technikov, ktorí na divadelnej
hre MATKA pracovali. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým divadelníkom, režisérovi Vladimírovi Sadílekovi,
dramaturgovi Mgr. Art. Petrovi Čahojovi, PhD, technikom Petrovi Sýkorovi
a Marekovi Karlubíkovi za ich skvelú
Sponzori festivalu
Gorazdov Močenok 2010
Finanční sponzori: Obec Močenok;
Ministerstvo kultúry SR; Nitriansky samosprávny kraj; Krajské osvetové stredisko Nitra; Biskupský úrad, Nitra; p.
Jiří Vylimec, Švábska Močenok; KORA
MONT, spol. s r. o., Močenok; p. Ján
Vereš - Nákladná doprava, Močenok;
p. Štefan Bako, Topoľová Močenok; p.
Jarmila Danková – MGS, Močenok; Ján
Šilák – MARFIL spol. s r.o., Cabaj-Čápor; Marián Sumega, lešenárske práce,
Oravské Veselé; p. Jozef Lenčéš, Družstevná Močenok; Elektroslužby - Ing.
Stanislav Szabo, Šaľa; ROKOS spol. s r.
prácu, ktorú ocenila i porota “ tešila sa
vedúca Divadla Dominus Močenok Gabriela Borzová.
• „Pokiaľ ide o súbor, ktorý podľa
mňa zaznamenal veľký pokrok, tak to
je domáci súbor s inscenáciou Barčovej
Matky. Text, s ktorým sa popasovali aj
profesionálne súbory, ale viac neúspešne
ako úspešne, sa Močenčanom podarilo
vytvoriť inscenáciu zaujímavú nielen
tým, že udržali myšlienkovú rovinu na
istej úrovni, ale že dokázali k tomu nájsť
aj adekvátnu divadelnú reč,“ zhodnotila
súťažné súbory porotkyňa Božena Čahojová.
• „Festival sa vyvíja dopredu v sile
mladých účastníkov, v sile počtu prihlásených aj vybraných kolektívov a vyvíja
sa dopredu u súborov, ktoré sú tu už
niekoľkýkrát a na ktorých sa zrkadlí aj
naša reflexia a my sme tomu veľmi radi,
že sme trošku prospešní,“ povedala na
margo končiaceho sa festivalu porotkyňa
Elena Bakošová.
• „Bolo tu viacero súborov, ktoré sú
už skúsené, boli tu súbory nové, ktoré sa
učia, ale je to veľmi dobre, pretože som
videl na tých nováčikoch, že sa chcú
toho dozvedieť viac, chcú tvoriť, pracovať, chcú sa posúvať ďalej a to je veľmi
pozitívne. Kiežby takýchto súborov bolo
ďaleko, ďaleko viac. Tie skúsené súbory
priniesli viac alebo menej vydarené inscenácie, ale myslím si, že celkovo bol
to ročník, ktorý mal svoju kvalitu a úroveň,“ skonštatoval ďalší člen poroty Peter Weinciller.
• „Ako každý rok, aj toto bol ročník
mimoriadnych tém, veľmi pôsobivých v
inscenáciách, ktoré sme videli. Mali sme
možnosť zamyslieť sa nad biblickými
témami, hlavne stvorenia alebo téma rodiny a ďalšie iné. Hodnotím tento ročník
ako veľký prínos,“ doplnil porotca vdp.
Igor Hanko.
• Z pohľadu hlavného organizátora –
o. Bratislava; PATOK – o.z. SK; Phobos
spol. s r.o. Šaľa; p.Veronika Lencsésová,
Hájska Močenok; Rodina Lenická, Nitrianska Močenok; Rodina Karlubíková,
Rokošová Močenok; Potraviny Móri,
Močenok; FOTO COLOR PESTRA,
Močenok; p. Jozef Urban – firma Urban
– záhradníctvo, Hájske
Materiálni sponzori: Armáda slovenskej
republiky, náčelník generálneho štábu
generál Bulík; p. Ľudovít Hochel, majiteľ Pekárne Hochel Močenok; Reštaurácia ELSA Močenok; Penzión ANUP
- Ivan Sklenár Močenok; Ivan Tóth, Nitrianska, Močenok; Kvetinárstvo Ľalia
- p. Krišková, Sv. Gorazda, Močenok;
Tauris Nitria spol. s r. o., Mojmírovce; p.
obce - zhodnotil festival takmer na konci
dňa aj starosta obce Ing. Marián Borza:
„Môžem s radosťou skonštatovať,
že aj tento ročník sa nám vydaril. Aktivity, ktoré sme realizovali v spolupráci
so spoluorganizátormi, sa nám v plnom
rozsahu podarilo zrealizovať v termínoch a časoch, ktoré boli určené, takže
nevznikli žiadne sklzy, ale hlavne preto
som spokojný, že boli spokojní naši návštevníci a divadelníci. Touto cestou
chcem poďakovať všetkým organizátorom a spoluorganizátorom - OZ
Krediv, Farskému úradu Močenok,
Matici slovenskej, Základnej škole
Močenok, OZ Sv. Gorazd a ďalšej
veľkej skupine nemenovaných dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli pri organizovaní tohto veľkého a významného
podujatia v našej obci. Najväčšie moje
poďakovanie patrí pracovníkom kultúrneho strediska za perfektne vykonanú prácu. Mám veľkú radosť i z
toho, že náš domáci Divadelný súbor
Dominus tohto roku konečne dosiahol
najvyššiu métu a stal sa víťazom 18.
ročníka. Blahoželám členom divadla
Dominus k tomu krásnemu úspechu.
Dlhoročná práca sa prejavila v tom, že
porota ocenila ich výkon.“
Posledné podujatie počas festivalu
Posledným podujatím patriacim k 18.
ročníku celonárodného festivalu kresťanského divadla bola ľudová zábava v
areáli kultúrneho strediska. V úvode sa
so svojím programom predstavila folklórna skupina Močenčanka. Divákom
predstavili svoje nové pásmo o prácach
našich predkov a najmladšie členky
– folkloristky zatancovali divákom nové
tance. Neskôr už do tanca a na počúvanie
hrala dychová hudba Močenská kapela
DJ Huxo.
Úspešný festival, ktorý podporilo aj
Ministerstvo kultúry SR a Nitriansky
samosprávny kraj sa skončil v nedeľu
1. augusta s úderom polnoci.
Jozef Urban – firma Urban – záhradníctvo, Hájske ; DVA PLUS, spol. s r. o. Mgr. Maroš Šimko, Močenok; MO Matice slovenskej Močenok; Farský úrad
Močenok; Pizzeria Publes Močenok;
Základná škola Močenok; Ing. Jozef
Paľo, Cabaj-Čápor; Rodina Révayová,
Rokošová Močenok; p. Mária Borzová,
Rokošová Močenok; Rodina Kohútová,
Družstevná Močenok; Rodina Hanková,
Rokošová Močenok; Kvetinárstvo Hortenzia - p. Kováčová, Sv. Gorazda, Močenok; Divadlo Andreja Bagara v Nitre;
p. Jaroslav Kováč, Hájska Močenok; p.
Dominika Kováčová, Veľká Dolina
Ď A K U J E M E!
29
Gorazdovský dvor obohatil Gorazdov Močenok
V Roku kresťanskej kultúry na Slovensku organizátori festivalu rozšírili
program o víkendové podujatia na Gorazdove - Gorazdovský dvor. Bola to
hlavne hraná krížová cesta. Tvorcovia
vychádzali z Krížovej cesty národných
svätých, ktorú v roku 1996 zostavil
Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny
biskup. Každé zastavenie bolo venované
jednému svätcovi. Zo života každého
svätca zahrali účastníci tvorivých dielní
krátky divadelný výstup.
„My sme sa v tomto projekte snažili
nájsť paralelu medzi zastaveniami krížovej cesty Krista a medzi jednotlivými
etapami v živote svätcov. Pri niektorých
výstupoch sme to riešili dialógom, inokedy zase pantomímou, využívali sme
rytmus, hudobnosť...“ vysvetlil režisér
projektu Peter Weinciller.
Jednotlivé zastavenia boli venované
sv. Gorazdovi, Cyrilovi, Metodovi, Bystríkovi, Žofii Bošniakovej a mnohým
ďalším národným svätcom. Ochotnícki
herci pri živých obrazoch z ich osudov
predstavili 150 postáv. Kostýmy na vystúpenia bezplatne zapožičalo Divadlo
Andreja Bagara v Nitre, Kultúrne stredisko v Močenku a ZŠ s MŠ v Lendaku.
Do pobožnosti hranej krížovej cesty sa
aktívne zapojili aj veriaci zo Šale, Nitry,
Jarku, Hornej Kráľovej, Močenku a z
farnosti Dolné Krškany.
Premiéru hranej krížovej cesty si pozrel aj autor predlohy, nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. „Som
vďačný tvorcom, že siahli po tomto texte
a že to tak príťažlivo spracovali. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili. Želal
by som si, keby napríklad v pôstnom období s týmto vystúpením obišli farnosti.
Aby sa aj týmto spôsobom myšlienka
Kristovho utrpenia a tiež tých, ktorí ho
nasledovali, uživotnila. Aby sme aj my
dokázali znášať svoje kríže a kráčať po
tej ceste, ktorá nie je ľahká.“
Neľahkú cestu do Gorazdova si vybral
aj Mons. Viliam Judák. Na sv. omšu v
sobotu o 19.00 hod. prišiel na bicykli v
rámci cyklotrasy „Sedmopočetníkov.“
Nedeľnú sv. omšu celebroval vojenský ordinár Mons. František Rábek. Po
prvýkrát v histórii festivalu ju prenášala
v priamom prenose súčasne Slovenská
televízia aj Slovenský rozhlas. Počas
sv. omše sa predstavila Dychová hudba
ministerstva vnútra a Spevácky zbor
slovenských učiteľov. Ochotnícki herci
v priamom prenose zahrali výstup o sv.
Gorazdovi.
Gorazdovský dvor pokračoval vystúpením dychovej hudby Močenská kapela, ukážkou šermiarstva, sokoliarstva
a streľby z prvých palných zbraní.
Návštevníci Gorazdova mohli ochutnať jedlá slovanskej kuchyne či Babičkine dobroty, ktoré napiekli ženy z
Veľkého Zálužia. So záujmom si tiež
prezreli tvorbu ľudových umelcov drevorezby Tibora Lešša, paličkovanú
čipku Veroniky Pistovičovej a šperky
Evy Rybárovej. Drôtikované vajíčka do
Gorazdova priniesla Ľubica Dičérová a
maľované vajíčka Irena Macurová.
Podujatie podporil aj Jaroslav Kováč,
ktorý zapožičal trampolínu a Dominika
Kováčová, ktorá vozila deti na koni.
Príjemné prostredie na Gorazdove pomohli vytvoriť stany, ktoré priviezli a
postavili vojaci.
Materiálne podujatie zastrešovala
obec. Pod kvalitne pripravené priestory
na slávenie liturgie a sprievodných podujatí sa podpísal svojím iniciatívnym
prístupom starosta obce Ing. Marián
Borza. Poďakovanie patrí aj jednotlivým
útvarom, hlavne kultúrnemu stredisku a
hospodárskemu dvoru.
Víkendový program v Gorazdove i celotýždňový festival v Močenku sa mohol
uskutočniť aj vďaka podpore obecného
zastupiteľstva. Poslanci spomedzi podujatí, ktoré finančne podporujú, ani v
tomto roku nevynechali Gorazdov Močenok.
Dôstojný priebeh osláv významnou
mierou pomohol zabezpečiť aj Dp. Jozef
Černák.
Náročný víkend i celý festivalový
týždeň sa podarilo zabezpečiť aj vďaka
pomoci Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Mareka
Mesároša a Mgr. Gabriely Mesárošovej.
Úsilie mnohých ďalších Močenčanov
a návštevníkov festivalu zhodnotil Mons.
František Rábek, vojenský ordinár.
„Je to podľa mňa určité spojenie súčasnosti a začiatkov kresťanskej kultúry
na Slovensku. Sv. Cyril, sv. Metod a sv.
Gorazd tvorili na tomto území aj kresťanskú kultúru, ktorá trvá už 1125 rokov.
Dôstojný spôsob, akým sme si mohli na
Gorazdovom Močenku toto výročie pripomenúť, zaraďuje tento festival medzi
vrcholové podujatia Roka kresťanskej
kultúry na Slovensku.“
Tohtoročný Gorazdov Močenok hodnotil ako jeden z najlepších aj člen poroty Dp. Igor Hanko.
„Je to môj názor, aj názor mnohých, s
ktorými som sa rozprával. Medzi súťažiacimi súbormi boli také, ktoré začínajú,
no boli i také, ktoré pripravili kvalitné
inscenácie. Veľmi ma oslovilo vyvrcholenie festivalu v sobotu a v nedeľu na
Gorazdove. Krížová cesta, aktívne zapojenie množstva ľudí, to bolo úžasné.
Chcel by som poďakovať každému, ktorý
sa pričinil o to, aby sme mohli takto spoločne osláviť sviatok sv. Gorazda.“
Mgr. Peter Sýkora
tajomník
Občianskeho združenia KREDIV
K Celonárodnej púti sa pridali aj Močenčania
V pondelok 5. júla, kedy celé Slovensko slávi sviatok svätého Cyrila a Metoda, sa uskutočnila celonárodná púť do
Nitry. Jedným z pútnických podujatí pri
tejto príležitosti bola aj cyklopúť organizovaná spolkom Slovenský Orol. K Slovenským Orlom sa pridali aj obyvatelia
našej obce a občania z iných miest, ktorí
si takýmto spôsobom chceli uctiť tento
sviatok a urobiť niečo aj pre svoje zdravie. „Na sviatok svätého Cyrila a Metoda
som bol už niekoľkokrát na svätej omši,
ale táto forma, o ktorej som sa dopočul,
ma oslovila, chcem vyskúšať svoje sily
aj spolu s mojimi kolegami na bicykli a
dúfam, že to dobre zvládnem,“ povedal
nám jeden z pútnikov Jozef Horváth. „Ja
30
som prišla na pozvanie občanov Močenku, aby som sa zúčastnila tejto významnej akcie,“ tešila sa na púť Renáta
Rathouská. „Som rada, že v tento letný
deň sa môžeme takouto netradičnou cestou dostať na Nitriansky hrad, kde sa zú-
častníme svätej omše, ktorú bude slúžiť
Otec biskup,“ povedala nám pútnička
Katarína Horváthová. Osemnástich pútnikov odprevadil s prianím príjemnej
a bezpečnej jazdy na približne 20 kilometrovú cestu starosta obce Ing. Marián
Borza a vedúca kultúrneho strediska
Gabriela Borzová. „Som rád, že v našej
obci táto výzva našla odozvu a v spolupráci s obecným úradom sme pripravili
cyklotrasu - putovanie do starobylej Nitry, na oslavy sviatku Cyrila a Metoda. Z
tohto miesta chcem poďakovať všetkým
účastníkom, ktorí sa k tejto výzve pridali
a želám im, aby v podobných aktivitách
pokračovali naďalej,“ tešil sa z bohatej
účasti cyklistov starosta.
Aktivity Slovenského Orla sa našej
obce úzko dotýkajú posledných niekoľko rokov. Presnejšie odvtedy, ako
Orol spoločne s obcou každoročne organizuje cyklistické púte do Gorazdova
počas festivalu Gorazdov Močenok. Slovenský Orol ako organizácia však už v
našej obci pôsobil. Pred niekoľkými desiatkami rokov tu vyvíjal mnohé aktivity
ako napríklad športové stretnutia, najmä
futbalové, divadelné predstavenia a iné.
Spomienkou na jeho činnosť je napríklad
aj názov Orlovňa v Ulici sv. Gorazda.
„Chceme túto tradíciu obnoviť, verím,
že sa nám spoločným úsilím
podarí vytvoriť také podmienky, aby Slovenský Orol opäť
vyvíjal aktivity aj u nás a zaoberal sa hlavne športovými aktivitami,“ doplnil starosta Ing.
Borza.
Členovia a sympatizanti
tejto organizácie sa v počte
niekoľkých stoviek stretli aj na
spomínanej Cyrilometodskej
púti v Nitre, čo znamená vzostupný záujem o športovanie
zo strany obyvateľstva.
Močenčania pozvaní Slovenským Orlom na cyklopúť
Počas sviatku svätého Cyrila a Metoda, v pondelok 5. júla, sa uskutoční už
11. ročník Cyklistickej cyrilo-metodskej
púte do Nitry, ktorú organizačne zastrešuje Slovenský Orol, dobrovoľná spoločenská organizácia zameraná najmä na
športovú a kultúrnu činnosť, s dôrazom
na kresťanskú hodnotovú orientáciu. Do
cieľa púte, do Nitry, sa pútnici schádzajú
zo širokého okolia. Ťažiskom celej púte
sú cyklistické pelotóny, ktoré vyrazia z
rôznych častí kraja a stretnú sa práve v
Nitre. „Do Nitry chodíme v pelotónoch
v sprievode s policajtmi, lebo nás býva
okolo 300 až 400. Je to púť Slovenského
Orla poriadaná pre všetkých pútnikov,
čiže aj nečlenov Orla,“ informoval nás
predseda spoločnosti Slovenský Orol
Ing. Jozef Gálik. Pri pohľade na mapu je
zrejmé, že miesta, odkiaľ cyklisti vyrážajú, tvoria akúsi symbolickú hviezdu,
ktorej stred tvorí mesto Nitra. Okrem
pelotónov z Levíc, Mojzesova, Mojmíroviec, Rišňoviec, Hrušovian a Veľkých
Vozokán bude v tomto roku jeden pelotón vypravený aj z Močenku. „Zraz
je pred sochou sv. Gorazda a odchod je
cez Cabaj-Čápor do Nitry. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť u pani Borzovej, ako
vedúcej tohto podujatia. Bolo by dobre,
keby sa prihlásili čo najskôr, aby som vedel koľko treba objednať tričiek,“ – doplnil informácie Jozef Gálik. – „Pozývam
všetkých, najmä ľudí z Močenka a okolia, nech sa k nám pridajú.“ Pri príprave
celého podujatia organizátori nezabudli
ani na pútnikov, ktorí zo zdravotných
alebo iných dôvodov nemôžu púť absolvovať na bicykloch – pre nich je pripravená možnosť prísť do Nitry a zúčastniť
sa svätej omše pešo, autom alebo autobusom. „Je pre nás veľkou cťou, že sa
môžeme prostredníctvom Slovenského
Orla zúčastniť celonárodnej púte v Nitre. Preto pozývam všetkých cyklistov,
ktorí si trúfajú na túto cestu, aby prišli v
pondelok 5.júla o 7.15 h pred sochu sv.
Gorazda,“ pozvala obyvateľov Močenku
vedúca kultúrneho strediska Gabriela
Borzová. „Ja som si uvedomil, že sv.
Gorazd a sviatok Cyrila a Metoda spolu
súvisia. Čiže skutočne ten Močenok patrí
do tejto púte. Ak sa k nám Močenčania
pridajú, tak tiež dostanú orolské tričko a
budú účastní na živom koridore, kadiaľ
pôjde sprievod na omšu,“ spresnil Ing.
Jozef Gálik.
Sprievod bude prechádzať koridorom
pútnikov až na miesto konania slávnostnej omše. Orolská cyklistická púť sa
každoročne koná na podnet Národnej
cyrilometodskej púte určenej všetkým
veriacim.
Komunita Kráľovnej pokoja vydala knihu ...
Dážď ruží od francúzskeho autora
Gery Gauchera „Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta...“ O preklad
knihy z francúzskeho originálu sa zaslúžil akademický maliar Vladimír Hirko
(pôsobiaci v Komunite Kráľovnej pokoja). Publikácia vychádza pri príležitosti 100. výročia prvej exhumácie telesných ostatkov sv. Terézie z Lisieux.
Našim súčasníkom prepadnutým pýche, pocitu sebestačnosti, duchu ziskuchtivosti a pritom často znechuteným zo
života, či blízkym zúfalstvu, Terezka ponúka istú a priamu cestu - jednoduchosť
a pokoru dieťaťa, osobnú dôveru v Boha,
synovskú a dcérsku lásku k Bohu. A Boh
obdaroval toto dieťa, čo zomrelo úplne
neznáme vo veku 24 rokov v útrobách
kláštora Karmelu, neuveriteľnou silou.
Vo svojej autobiografii „Príbeh mojej
duše“ napísala toto: „Celý svet ma bude
milovať!... Dobrý Pán Boh bude v nebi
musieť urobiť všetko, čo budem chcieť,
lebo na zemi som nikdy nehľadala svoju
vôľu... Po mojej smrti, uvidíte, to bude
ako dážď ruží. Áno, spustím dážď ruží
(zázraky)... Budem tráviť svoje nebo tak,
že budem robiť dobro na zemi. Nie, nebudem si môcť vôbec oddýchnuť až do
konca sveta, kým bude koho zachraňovať...“
Táto Terezkina túžba rozbehnúť sa
svetom a evanjelizovať – milovať Ježiša
a spôsobiť, aby bol milovaný – sa začala
uskutočňovať vo Francúzsku po druhej
svetovej vojne. Jej relikviár križoval krajinu od Paríža až po najmenšie dedinky.
Odvtedy až po súčasnosť sa púť relikvií
nezastavila. Do dneška jej relikviár putoval po vyše 50 krajinách celého sveta.
Zostávame v nádeji, že priputuje tiež na
Slovensko. „Dážď ruží“, ktorý sľúbila,
naozaj prišiel – v podobe milostí, duchovného obrátenia, fyzického uzdravenia, milosti zmierenia medzi ľuďmi,
zjavenia, tajomné vône, rozhodnutia pre
kňazské povolania.... Všetko ostatné,
čo sa odohráva v ľudských srdciach pri
stretnutí s relikviárom, je nevypovedané
a dôverné. Treba to zažiť. Je to stretnutie
s Bohom samým.
Veľkú poctu získala sv. Terézia Ježiškova, keď jej 19. októbra 1997 Ján Pavol
II. udelil titul – učiteľka Cirkvi. Tým sa
stáva najmladšou zo všetkých cirkevných učiteľov.
O vydanie tejto knihy sa zaslúžil páter
Branko Tupý, moderátor a spoluzakladateľ Komunity Kráľovnej pokoja, ktorého
jedným z poslaní je aj rozširovanie a
prehlbovanie duchovného odkazu svätej
Terézie Ježiškovej. V závere Príhovoru
slovenského vydavateľa píše: „Terezka,
učiteľka Cirkvi, vyučuj aj nás pravej
múdrosti – daj nám poznať Pána Boha
tak, ako si ho poznala ty, nauč nás milovať ho tak, ako si ho milovala ty; vypros
nám pevnú dôveru v Pána, v jeho moc a
víťazstvo!
Oľga Cerulíková
Poznámka:
Záujemcovia si môžu kúpiť knihu
v kancelárii Komunity Kráľovnej pokoja.
31
PROGRAM
Spoločenská kronika
KINA MOČENOK
Povedali si áno:
5. september 2010 16.00 h
Hynek Škrabal a Alena Česká
19.06.2010
Erik Čanaky a Lenka Pecháčová
26.06.2010
Ľuboš Vaško a Mária Janičová
10.07.2010
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
USA 103 min., slov. dabing
Alica Kingsleighová po svojich dobrodružstvách v Krajine zázrakov vyrástla v zasnenú a roztržitú, ale aj krásnu
a moderne zmýšľajúcu dámu. Nečudo,
že na záhradnej slávnosti ju požiadal o
ruku dedič majetku Hamish Ascot. V
rozhodujúcom okamihu jej pozornosť
upúta králik vo veste a s hodinami, trieliaci cez lúku.
S náhlym vnuknutím opustí Alica
spoločnosť a vydá sa za králikom. Králičia nora nie je obyčajná a Alica sa prepadáva do fantastického sveta, svojim
obyvateľom známeho ako Podzem. Tu
stretáva množstvo bytostí i starých známych...
Dobrodružný, fantazijný film.
Hrajú: Johnny Depp, Anne Hathaway,
Helen Bohnam-Carter a ďalší.
MP 7 Vstupné: 2,- €
19. september 2010 20.00 h
TWILIGHT SÁGA: ZATMENIE
USA 130 min., české titulky
Potom, čo Edward opustil Bellu, vytvorila si silné puto s vlkolakom Jacobom. Okrem toho Seattle zachvátilo aj
vážne nebezpečenstvo. Pustoší ho séria
vrážd, za ktorými stojí chladnokrvná
Viktória, túžiaca po pomste za smrť
svojho druha. Uprostred toho všetkého
je Bella nútená vybrať si medzi láskou
svojho života Edwardom a priateľstvom
s Jacobom. Vie, že jej voľba môže vyvolať vojnu medzi upírmi a vlkolakmi,
nech je akákoľvek. S blížiacou sa maturitou je postavená pred najdôležitejšie
rozhodnutie živote - ostať človekom,
alebo stať sa upírom?
Romantický horor.
Hrajú: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner a ďalší.
MP 12 Vstupné: 2,- €
NA MESIAC OKTÓBER
PRIPRAVUJEME:
SHREK: ZVONEC A KONIEC
- Zo Shreka sa stal „starý foter“. Namiesto toho, aby desil dedinčanov, otrávený im dnes rozdáva autogramy.
PREDÁTORI – Ďalší diel série o
najslávnejšom vesmírnom zabijakovi
všetkých čias.
32
Privítali sme:
Nina Eisellová Rokošová III. 356
Jozef Spál Nitrianska 1217
Nela Straňáková Hájska 1110
Richard Leon Kumaj Gorazdov 909
Benjamín Bilka Ľudovíta Štúra 1563
Tamara Pápayová Čingov 862
Sára Kissová Kakava 734
02.06.2010
04.06.2010
06.06.2010
07.06.2010
19.06.2010
22.06.2010
24.06.2010
Martin Karlubík Švábska 1476
Viktória Klinková M.R.Štefánika 470
Peter Lenický Mlynská 440
28.06.2010
13.07.2010
19.07.2010
Opustili nás:
Jozef Sklenár
* 28.04.1932 Mária Hippová
* 06.07.1929 Alexander Mikláš
* 12.11.1938 Alžbeta Szabová
* 23.04.1937 Anton Lenčéš
* 30.05.1937 Michal Kornidesz
* 10.02.1937 Viktória Karlubíková
* 10.05.1943 Alexander Péter
* 25.10.1957 + 26.06.2010
+ 14.07.2010
+ 17.07.2010
+ 19.07.2010
+ 21.07.2010
+ 27.07.2010
+ 13.08.2010
+ 15.08.2010
Smútočné oznamy
Dňa 9. júla 2010 sme si
pripomenuli 2. výročie,
čo nás navždy opustil
náš manžel, otec a dedko
Jozef Kondrót.
S úctou a láskou
spomínajú manželka, deti
a ostatná rodina
„Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
na našu drahú mamičku
zabudnúť sa nedá.
Milovali sme ju a ona
milovala nás, tú lásku v srdciach
nezničí žiaden čas.
Odišla ticho, pomaličky.
Túžila veľmi s nami žiť, no srdce,
čo život milovalo,
nevládalo už dlhšie biť.“
Dňa 29. júla 2010
sme si pripomenuli desiate
výročie smrti našej drahej mamičky
Anny Hippovej, rod. Vöröšovej
z Hornej Kráľovej.
Ktorí ste ju poznali a mali ste ju
radi, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina, manžel,
synovia, dcéry, vnuci, vnučky,
pravnuk, pravnučka
a ostatná rodina
„Dotĺklo srdce,
ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás
pracovali, zhasli oči,
stíchol hlas, vďaka Ti,
tato, za všetkých nás.
Žiarila u Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.“
Dňa 14. júla 2010
sme si pripomenuli 1. výročie
od smrti nášho drahého tatu, dedka
a pradedka Jordana Lazarova.
S úctou a láskou
spomína smútiaca rodina
„Čas plynie, smútok
však zostáva.
Slzu zotrieme,
sviečku zapálime,
ako veľmi nám chýba,
tíško pošepkáme.“
Dňa 5. augusta 2010 uplynulo
štvrté výročie, čo nás navždy
opustil náš syn, vnuk, kamarát
Janko Borza.
Dňa13. septembra 2010
by oslávil 27. narodeniny.
S láskou spomína
celá rodina a kamaráti
„S tichou spomienkou k tvojmu
hrobu chodíme, pri plameňoch
sviečok sa za teba modlíme.“
Dňa 17. júla 2010
sme si pripomenuli 2. výročie
od smrti našej drahej mamičky,
babky a prababky
Emílie Pospišovej.
S úctou a láskou spomínajú
syn Štefan s rodinou
Dňa 6. augusta 2010
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho drahého manžela,
otca a dedka
Jozefa Sabu.
S úctou a láskou spomínajú
manželka Valéria, deti a vnúčence
V auguste sme si
pripomenuli 6. výročie
úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
Tibora Hippa.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
V septembri si
pripomenieme 3.
výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca
a zaťa
Martina Šoka.
S úctou a láskou
spomína smútiaca rodina
Dňa 9. augusta 2010
sme si pripomenuli
smutné 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
dedko
Mgr. Štefan Muran.
„Miesto po tebe zostalo prázdne,
v spomienkach budeš žiť stále!“
S úctou a láskou
spomína celá rodina
„Len kytičku kvetov
z lásky Ti na hrob
môžeme dať, pokojný
a večný spánok Ti
vrúcne priať
a s bolesťou v srdci
spomínať.“
Dňa 26. augusta 2010
sme si pripomenuli 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš manžel,
otec, dedko Vojtech Vörös.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti s rodinami
„Už rok chýbaš medzi
nami, odišiel si navždy,
zostali sme sami.
Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.“
Dňa 27. augusta 2010
sme si pripomenuli
smutné prvé výročie,
kedy nás navždy opustil náš ocko
a manžel Gabriel Süttö.
S láskou spomíname
Dňa 29. augusta 2010
uplynuli 3 roky
od úmrtia našej drahej
a milovanej manželky,
mamičky a babičky
pani Anny Mesárošovej.
S láskou a úctou
spomína celá rodina
„Čas plynie, zastaviť
sa nedá, na nášho syna
a brata zabudnúť
sa nedá. Hoci odišiel
tak rýchlo, bez rozlúčky,
v srdci si nám bolesť
zanechal, to z nás nikto nečakal“.
Dňa 30. augusta 2010
si pripomíname 4. výročie úmrtia
Radoslava Kristína.
Úctou a láskou spomínajú rodičia,
brat, priatelia a rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli dňa 22. júla 2010
naposledy rozlúčiť s našou drahou
mamičkou a babičkou
Alžbetou Sabovou.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
„Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
čo si rada mala.
Od života pre seba nič
si nežiadala. Všetko len pre svoje
deti a rodinu. Svoje zlaté srdce
celé si nám dala. Odišla si od nás,
zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť
v srdciach našich. Večný kľud nech
dá Ti Boh za odmenu“.
Dňa 23. septembra 2010 uplynú
2 roky, čo nás opustila naša drahá
milovaná manželka, matka, babka
Katarína Szöllösyová.
S láskou a s úctou spomínajú
manžel Jozef, dcéra Gabika
s rodinou, syn Jozef s rodinou
a ostatná rodina
V týchto
dňoch
sme si
pripomenuli
smutných
24 a 7 rokov, čo nás opustili
naši rodičia
Michal a Veronika Perinoví.
S láskou na nich spomínajú
synovia a dcéra s rodinami
„Iba kytičku kvetov
Ti na hrob môžeme dať,
zapáliť sviečku a v tichosti srdca
na Teba spomínať.“
Dňa 12. septembra 2010 uplynuli
3 roky, čo nás navždy opustila
Helena Móriová.
S láskou spomínajú
manžel s rodinou
„I keď si odišiel,
aj tak si medzi nami.“
Dňa 17. septembra
2010 si pripomenieme
20. výročie,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Ľudovít Kolenčík
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dvaja synovia
s manželkami a vnučky s rodinami
•
Inzercia
Predám domáce vykŕmené, očistené
a vypitvané husokačice s hmotnosťou
4 – 6 kg. Husokačice sú aj s drobkami.
Pečienky majú od 0,5 – 0,8 kg. Cena je
5,- € za 1 kg. Predávame počas celého
roka. Tel. kontakt: 0905 126 622
MP Štúdio zdravia a krásy ponúka
kompletnú analýzu celého tela na japonskom analyzéri: funkcia a opotrebovanie orgánov, poruchy vstrebávania a trávenia, hmotnosť kostí, svalová hmota,
štítna žľaza, chudnutie, kondícia, poradenstvo a riešenie zdravotných problémov.
Predávame hygienické vložky,
ktoré majú vysokú absorpčnú schopnosť a liečia vaginálne zápaly, výtoky,
mikózy, plesne, nepravidelnú a bolestivú menštruáciu, hemoroidy, hnisavé
rany, vredy. Treba sa objednať na tel. č.:
0907 912 964.
•
•
•
Predám stavebný pozemok v Močenku. Info: 0903 729 822
Vymením veľký 3 izbový byt v Šali
vo výbornej lokalite + pekná záhradka
v Kráľovej nad Váhom za rodinný dom
v Močenku. Výmena možná aj bez záhradky. Tel. kontakt: 0944 232 390
•
33
Močenčanky na Majstrovstvách sveta vo futbale
V čase od 11. júna do 11.
júla tohto roku sa v Juhoafrickej republike konali Majstrovstvá sveta vo futbale. Do
súťaže o najprestížnejší futbalový titul sa prebojovali aj
reprezentanti Slovenska, čo
znamená, že napriek obrov-
mal najlepšie priemerné hodnotenie divákov, takže vďaka
našim kamarátom a rodine,
ktorí klikali celé dni a veľmi
nás tým podporovali, začo
sme im strašne vďačné, sme
mali túto úžasnú možnosť
a skúsenosť zažiť Afriku a
skej vzdialenosti od Slovenska mnohí futbaloví fanúšikovia túžili povzbudzovať svoj
tím priamo v mieste konania
zápasov. Zájazdy na majstrovstvá ponúkali mnohé cestovné
kancelárie, ale dali sa vyhrať
aj v niekoľkých súťažiach. To
je prípad fanúšičiek z našej
obce – Ing. Beáty Gierovej a
Ing. Eriky Horváthovej. „Tak
náhodou sme na internete našli upútavku na súťaž - Ukáž,
ako fandíš slovenskému tímu
- a tak sme sa rozhodli, že je
dosť veľká šanca na to, aby
sme vyhrali,“ – začala rozprávanie so šťastným koncom
Beáta. – „Natočili sme krátke
video a vložili sme ho na internet. Vyhrať mal ten, kto
majstrovstvá.“ Hoci je futbal
prevažne doménou mužov,
tieto dievčatá mu fandia už
dlho a nenechajú si ujsť žiadnu príležitosť naživo si pozrieť dobrý futbalový zápas.
Určite aj to bol dôvod, prečo
sa na majstrovstvách chceli
zúčastniť a pridali sa k davom
fanúšikov. Leteli 12 hodín
s prestupom v Káhire, kde
sa celým letiskom ozývalo
nadšené skandovanie slovenských fanúšikov. Prvý zápas
si pozreli v Rustenburgu, kde
štadión pojme viac ako 44
tisíc návštevníkov a druhý
zápas absolvovali v Bloemfontein. „Boli sme na prvých
dvoch zápasoch, to bolo
Slovensko – Nový Zéland a
34
Slovensko - Paraguaj, žiaľ,
neboli to práve tie vydarené
zápasy, ale čo už. Atmosféra
tam sa nedá opísať, pretože
domáci obyvatelia si naozaj
život užívajú oveľa viac ako
my Slováci,“ skonštatovala
Erika. „Vuvuzely sú typickým
znakom týchto majstrovstiev,
ľudia si na to musia zvyknúť
a myslím si, že tie majstrovstvá budú vďaka týmto vuvuzelám nezabudnuteľné. Je to
troška iritujúce, ale my sme si
na to rýchlo zvykli, nevadilo
nám to. V telke to znie ako
včelí úľ, ale na tom mieste sa
ľudia zabávajú, trúbia, mávajú vuvuzelami, je to pre
nich tradičné,“ doplnila toľko
diskutovanú tému o vuvuzelách Beáta. Dievčatá si samozrejme, tiež kúpili vuvuzely
– typické trúbky s hrdým nápisom Slovakia mali v miestnom nákupnom centre.
nanuky si kupovali. Najzaujímavejšie bolo to, že Slováci z
Trnavy si priniesli tekvicové
jadierka a ponúkali ich domácim černochom a učili ich, ako
ich lúskať,“ takisto sa nezdržala smiechu pri spomienke
na černochov trápiacich sa s
jadierkami Erika. Bežné jedlo
si dievčatá príliš nechválili,
na zvyknutie si na nové chute
boli v Afrike príliš krátko,
ocenili však, že kuchári sa
snažili. Počas studených dní
im napríklad pripravili aj polievku, ktorú oni nevarievajú
– a taký bol aj výsledok. „Tá
polievka bola všelijaká, vyzeralo to skôr ako kakao! Ale
vždy tam bolo k dispozícii
nejaké ovocie, zelenina, takže
sa to dalo prežiť. Nešli sme
tam predsa kvôli jedlu a tá
futbalová atmosféra to všetko
vynahradila,“ dodala Erika.
K zaujímavému programu
Lístky na zápas s Paraguajom mali do horného sektora,
štadión však nebol vypredaný,
tak presvedčili jedného z organizátorov, aby ich pustil na
lepšie miesta. „Dala som mu
slovenský šál na krk, nech má
od nás nejaký darček, tak nás
nakoniec pustil. Sedeli sme v
prvom rade pri striedačkách,
bolo to proste neopísateľné,
neskutočný zážitok,“ usmievala sa pri spomienke na tento
zápas Beáta. Napriek tomu,
že počas dní, ktoré dievčatá
strávili v Afrike stále svietilo
slnko, bola nezvyčajná zima –
počas dňa bolo maximálne 15
°C, v noci teploty klesali až
na -8 °C. „Videla som ako v
treskúcej zime chodí černoch
s nanukmi, bolo to veľmi prekvapujúce, ale domáci v tom
nevideli žiadny problém, tie
patrilo aj jednodňové safari,
kde dievčatá najviac uchvátili
žirafy alebo spoločné sledovanie zápasov, ktoré sa konali
v ostatných afrických mestách.
Domov si tieto mladé dámy
odniesli úžasné zážitky, spomienky a najmä vďaku v
srdci všetkým, ktorí im pomohli dostať sa do Afriky.
„Bol to neskutočný zážitok,
ktorý by sme určite nezažili, keby nebolo obrovskej
podpory priateľov, rodiny a
známych, ktorú sme vôbec
nečakali,“ netajila vďačnosť
Beáta. „Ešte raz by sme chceli
srdečne poďakovať všetkým
našim kamarátom, kolegom
a rodine, bez ktorých by sme
v Afrike neboli. Ďakujeme!“
ukončila rozhovor Erika.
10. výročie Klubu cvičeniek pre zdravie
V prvej polovici júla sa v priestoroch
spoločenskej sály Eso stretli členky
Klubu cvičeniek pre zdravie, aby spoločne oslávili 10. výročie od začiatku
svojho organizovaného stretávania sa.
V úvode podujatia sa prítomným prihovorila lektorka a zakladateľka klubu
cvičeniek Mgr. Anna Tóthová, ktorá zároveň poďakovala sponzorom za pomoc.
Neskôr bol pre zúčastnených pripravený
krátky kultúrny program v podaní detí z
klubu Karate Močenok a niekoľkých členiek Klubu cvičeniek.
Členky klubu sa stretávajú pravidelne niekoľkokrát do týždňa na
lekciách, na ktorých sa
presne cieleným cvičením snažia zmierniť
svoje zdravotné problémy, zlepšiť si kondíciu a stretnúť sa s
priateľkami. V klube sa
za ostatných 10 rokov
vystriedali už desiatky
žien, z ktorých väčšina
je stále aktívnymi členkami. „Boli to roky veselé, hlavne tým, že sme
pridávali rôzne cvičenia
podľa zdravotných problémov, potom aj to, že
chodievame do domova
dôchodcov k tým starkým, takže ten čas veľmi rýchlo uplynul.
Čo ma vždy najviac teší je, že sa vrátia tie ženy, ktoré už predtým chodili, z
rôznych dôvodov, buď rodinných alebo
zdravotných nemohli chodiť, ale teraz
chodia opäť, takže to ma teší,“ netajila
radosť zo záujmu žien o jej cvičenie
vedúca klubu Mgr. Anna Tóthová.
Počas rokov predcvičovania lektorka
Mgr. Anna Tóthová vyladila cvičiace
programy pre jednotlivé skupiny žien
tak, aby vyhovovali ich požiadavkám a
najmä preferovanej zdravotnej stránke,
pretože väčšina žien sa do klubu pridala
najmä zo zdravotných dôvodov. „Priviedli ma k tomu také menšie zdravotné
problémy, pretože sedavé zamestnanie
to prináša so sebou – stuhnutú chrbticu
a podobne, takže chcela som trocha cvičiť, aj od stresov si oddýchnuť, tak som
sa zapojila,“ povedala nám Gabriela
Sklenárová. „Som z Hájskeho a tohto
klubu som sa pridala z toho dôvodu aj s
priateľkou, pretože u nás sa nič takého
momentálne nerobí a keďže máme už
určitý vek, tak je veľmi dôležité, aby sa
človek pravidelne hýbal,“ dodala Magdaléna Juríčková. „Ja som sem prišla
prvýkrát v apríli a od toho času som
pondelky a štvrtky v telocvični,“ – po-
chvaľovala si Darina Štangová. – „Nebolí ma chrbát, môžem sa hýbať, takže
som spokojná a je radosť byť v tejto
partii.“
Zrejme do najvyššieho veku cvičiacou
členkou je zatiaľ Magdaléna Tomková,
ktorá aktívne cvičila ešte dlho po 70-tke:
„Veľmi dobre som sa tam cítila, je tam
dobrý kolektív. Vtedy, keď som tam ja
chodila, mala som 75 rokov a keď som
skončila, bola som najstaršia.“
Sponzori pozvaní na oslavy 10. výročia Klubu cvičeniek pre zdravie takisto
výrazne podporili rozvoj klubu. Ich
podpora bola materiálna – napríklad poskytnutie priestorov na cvičenie, reflexných prvkov alebo aj nemateriálna, keď
pre záujemkyne z radov členiek klubu
zorganizovali krátky kurz sebaobrany.
„Chcel by som zaželať klubu cvičeniek
hlavne pevné zdravie, veľa úspechov a
najmä elán do ich ďalšej práce a cviče-
nia,“ poprial členkám klubu tréner karate
Bohumil Kadvan.
Niektoré členky klubu boli za svoju
starostlivosť o vlastné zdravie počas
ostatných desiatich rokov a dlhodobé
členstvo v klube odmenené spomienkovým diplomom. Všetky pozvané dámy
dostali zozbierané recepty, ktoré si počas
rokov vymieňali na svojich stretnutiach
a pekné medovníkové srdiečko. Členky
klubu si pri príležitosti 10. výročia založenia Klubu cvičeniek pre zdravie
ocenili aj obetavosť a odbornosť svojej
lektorky Mgr. Anny Tóthovej – odovzdali jej
spomienkovú plaketu.
Napriek tomu, že klub
funguje už spomínaných
10 rokov, jeho vedúca
Mgr. Anna Tóthová sa
ženy so zdravotnými
problémami
nechystá
nechať v štichu a s činnosťou skončiť. Chce
im pomáhať aj naďalej.
„Bola by som rada, keby
tie, ktoré cvičia vydržali,
prípadne, keby prišli ešte
ďalšie a nebáli sa aj keď
majú problémy, lebo už
3 roky máme skupinku
žien, ktoré cvičia len pol
hodinku, viacej nemôžu,
lebo sú po operácii bedrového kĺbu alebo majú iné vážne zdravotné problémy, takže cviky sú prispôsobené ich potrebám,“
Príjemné posedenie k výročiu založenia klubu sa skončilo v podvečerných
hodinách a v nasledujúcich dňoch sa
členky opäť stretli v telocvični v cvičebných úboroch, aby si ďalej upevňovali
svoje zdravie.
35
Močenský dorast postúpil do V. ligy
Močenskí dorastenci majú za sebou
úspešnú sezónu, ktorú korunovali postupom do V. ligy.
V kádri pred novým ročníkom nenastali žiadne výrazné zmeny, bol stabilizovaný. Pozitívnou zmenou však bolo,
že chlapci boli skúsenejší, vyzretejší a
mali jasný cieľ - vyhrať svoju skupinu.
Keď k tomu pripočítame disciplínu v
zápasoch a vynikajúcu tréningovú morálku, výsledky nenechali na seba čakať.
V 18-tich stretnutiach sme strelili 58 gólov a inkasovali iba 14. Jedinú prehru zaznamenali ešte na jeseň v Drážovciach.
Na jar nezískali všetky tri body iba po
remíze v Jarku i to po dosť diskutabilnej
jedenástke. Rozuzlenie však prinieslo až
posledné kolo, keď sme na našom štadióne privítali nášho rivala o postup, mužstvo Nededu. Pred zápasom sme mali
náskok dvoch bodov, teda nám stačilo
uhrať i nerozhodný výsledok. Na konci
zápasu svietila na strane domácich 2 a na
súperovej 0. Takže o najlepšom kolektíve celej súťaže nebolo pochýb.
Hlavným poslaním dorasteneckého
futbalu je príprava futbalistov pre „A“
tím. I v tomto ukazovateli môžeme byť
spokojný. Za „A“ mužstvo nastúpili až
štyria dorastenci: Kostoláni, Škopek,
Szorád, Révay. Neboli to iba „taktické
striedania,“ keďže niektorí z nich nastupovali i od začiatku zápasu a s ich výkonmi bol spokojný i tréner „A“ týmu p.
Andrašík. S potenciálom, ktorým chlapci
disponujú a pri pracovaní na sebe budú
určite platnou súčasťou družstva dospelých.
Čo možno trochu mrzí je, že si iba
málo močenských divákov našlo cestu
na štadión aby povzbudili našich chlap-
cov. Veríme, že v novom ročníku vo
vyššej súťaži bude na zápasoch dorastu
podstatne viac fanúšikov.
Chceli by sme sa poďakovať chlapcom, ktorí v doraste končia – Tomáš Škopek, Miloš Takács, Matej Szorád, Oliver
Vágo, Tomáš Čunčík a prajeme im veľa
športových úspechov medzi dospelými.
Výbor FK Močenok
Chýbajú Dušan Dičér, Pavol Hanák, Vladimír Valent, Jozef Nagy a Bohumil Pákozdy, ktorý ako tréner viedol mužstvo do 15. kola.
Baráž futbalového dorastu
Dorastenci futbalového klubu Poľnohospodár Močenok vyhrali svoju súťaž a v sobotu 26. júna na nich čakala
baráž. V Sľažanoch sa v súbojoch o
postup do piatej ligy stretli tri tímy.
36
Pred zápasmi odovzdal víťazom jednotlivých tried poháre a značkové lopty
predseda oblastného zväzu Nitra Peter Martinec. I.A triedu dorastu vyhrali
Zbehy, I.B triedu Močenok a I.C triedu
Klasov. Vylosovanie barážových stretnutí určilo, že dorastenci Močenku sa
predstavia v dvoch zápasoch po sebe.
Hrací čas zápasu bol 2x30 min..
V prvom stretnutí nastúpili proti dorastu zo Zbehov. Močenok mal v prvom
polčase jasnú prevahu, čo zúročil v otvárací gól kapitán Poľnohospodára Packa.
S príležitosťami Zbehov si poradila
obrana Močenka a brankár Pápay. Dorastenci Poľnohospodára v ďalšom priebehu doplatili na nevyužívanie šancí.
V druhom polčase boli Zbehy aktívnejšie a ich bojovnosť priniesla i ovocie.
V 53. minúte sa po štandardke a chybe
defenzívy Poľnohospodára dočkali vyrovnania. Močenok však hneď kontroval
najlepším hráčom na ihrisku Packom,
ktorý opäť poslal Poľnohospodára do
vedenia. O konečnom výsledku 2:2 rozhodla 58. minúta a Budzelová tečovaná
strela. V rozstrele zo značky pokutového
kopu mali viac šťastia dorastenci Močenku. Rozhodlo sa až v siedmej sérii,
kedy Pápay vychytal Macha a Szorád z
bieleho bodu nezaváhal.
V ďalšom svojom stretnutí nastúpil
Močenok proti Klasovu. Bleskový nástup do stretnutia zariadil Poľnohospodáru Tichý, ktorého strela z priameho
kopu skončila až v sieti Kováčovej
bránky. V nasledujúcich minútach bol
obraz hry rovnaký ako v prvom stretnutí
– dobrá hra Močenku, ale opäť nevyužité šance. Za tie dorast Poľnohospodára
pykal, nedorozumenie v obrane využil v
28. minúte Šimko a hoci sa zdalo, že gólu
predchádzal faul, rozhodca gól uznal. V
druhej časti boli opäť lepší dorastenci
Močenku – Škopek nastrelil v 38. minúte
brvno. Po 3-ťom rohu v rade pri Pápayo-
kartu. Močenok tak podľahol Klasovu
1:2. Baráž vyhrali dorastenci Zbehov,
ale z postupu do piatej ligy Juh západoslovenského futbalového zväzu sa tešili
nakoniec hráči Močenku, ktorí ako jediní
z tejto trojice prejavili o súťaž záujem.
FK Poľnohospodár Močenok – Zbehy
2:2 (1:0) na pok. kopy 7:6
Góly: 15. a 54. S.Packa – 53. a 56.
Š.Budzel
vej bránke poslal zatočenou loptou Klasov do vedenia Hrvola. Poľnohospodár
už nemal sily na otočenie výsledku. V
57. minúte ho oslabil ešte Sýkora, ktorý
po druhej žltej videl následne červenú
FK Poľnohospodár Močneok – Klasov
1:2 (1:1)
Góly: 2. J.Tichý – 28. R.Šimko, 46.
T.Hrvola
Bc. Marek Karlubík
Letný turnaj - Hochel Cup 2010
V nedeľu 18. júla sa na ihrisku Futbalového klubu Močenok uskutočnil
turnaj Hochel Cup 2010. Turnaja sa
zúčastnili mužstvá Hájskeho, Hornej
Kráľovej, Jarku a domáci futbalový
klub Močenok. Hrací čas jedného
stretnutia bol 2 x 30 minút.
V prvom stretnutí nastúpil Močenok
proti Jarku. Z množstva šancí dokázali
hráči Močenku využiť jednu. Dedič ešte
v prvom polčase zabezpečil Močenku
tesnú výhru 1:0 a tým postup do finále.
V druhom zápase si zmerali sily hráči
Hornej Kráľovej a Hájskeho. Postupne
po góloch Kollára, Úja, Práznovského a
Kališa porazili Hájske 4:1.
Pred stretnutím o tretie miesto sa konala súťaž v kopaní penált. Štyria brankári postupne preverili 37 účastníkov.
Najlepšie si v súťaži počínali Piterka a
Kováč. Víťazom s 10-timi presne kopnu-
tými penaltami sa nakoniec stal Richard
Kováč, ktorý si z rúk hlavného sponzora
podujatia Ľudovíta Hochela prevzal cenu
a finančnú odmenu 200 Eur.
V súboji o tretie miesto sa stretlo Hájske s Jarkom. Obidve mužstvá si vypracovali niekoľko príležitosti, no bez gólového zakončenia. Brankári sa doslova
prekonávali v zákrokoch na bránkovej
čiare a hráči v zahadzovaní šancí. Po remíze 0:0 sa tak rozhodlo až v penaltovom rozstrele. Na penalty vyhrali hráči
Hájskeho 3:1 a obsadili tretie miesto.
Pred finálovým stretnutím odovzdal
starosta obce Marián Borza a prezident futbalového klubu Marián Szabo
ocenenie za dlhoročný aktívny prínos
vo futbale v našej obci Mariánovi Malíkovi.
Finále turnaja zaobstarali hráči Hornej
Kráľovej a Močenku. V 7. minúte sa po
Drotárovom priamom kope ujal Moče37
poĎakovanie
nok vedenia 1:0. Útočné akcie sa prelínali zo strany na stranu, ale ani jedno
mužstvo sa do polčasu už gólovo nepresadilo. V druhom dejstve pokračovali
obidve mužstvá v útočnej aktivite. Močenok postupne gólmi Dediča a Majdiaka
zvýšil svoje vedenie až na 3:0. Hráčom
Hornej Kráľovej sa podarilo už iba skorigovať na 3:1, keď domáceho brankára
prekvapil Šipka. Víťazom futbalového
turnaja Hochel Cup 2010 sa tak stali
hráči Futbalového klubu Močenok.
Pohár víťazom odovzdal hlavný sponzor turnaja Ľudovít Hochel.
Organizátori sa tešili bohatej účasti
divákov, ktorých na štadión zavítalo
približne 1200. Pre všetkých návštevníkov turnaja organizátori pripravili bohaté
občerstvenie. Na záver bola vyžrebovaná
bohatá tombola, do ktorej prispeli podnikatelia a sponzori 50-timi cenami.
Turnaj bol pre futbalistov Močenku
hlavne previerkou pred novou sezónou.
Cez letnú prestávku nastali zmeny v kádri, jedná sa hlavne o posilnenie, s ktorým sú spojené i nové ciele v V. futbalovej lige skupine JUH.
Bc. Marek Karlubík
POĎAKOVANIE
FK Poľnohospodár Močenok touto
cestou srdečne ďakuje obci Močenok
na čele so starostom obce Ing. Mariánom Borzom a kolektívu Kultúrneho
strediska pod vedením p. Gabriely Borzovej za veľkú pomoc pri organizovaní
futbalového turnaja.
Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli cenami do tomboly a to:
p. Ľudovítovi Hochelovi, p. Jozefovi
Benčíkovi, Ing. Miroslavovi Tóthovi,
Ing. Milošovi Kútnemu, p.Štefanovi
Rábekovi, p. Štefanovi Brestičovi, p.
Jozefovi Nagyovi, p. Gabrielovi Blehovi, p. Radislavovi Lenčéšovi, p. Petrovi Kňazemu, p. Gabrielovi Odráškovi, p. Rastislavovi Benčíkovi, firme
TIBI Horná Kráľová, Stavebnej firme
BUCH, Potraviny Móry, p. Ivanovi
Konečnému, p.Miroslavovi Lenčéšovi,
Invest spol. s r.o. Šaľa Ing. Petrovi Perinovi, p. Michalovi Slávikovi, p.Jurajovi Syslovi, p.Vladimírovi Lenčéšovi,
38
p.Jiřímu Vylímecovi, p.Štefanovi Bakovi, HP Transport Logistic spol. s r.o.,
Ubytovanie MONDOK – Štefan Bleho,
PD Močenok, Agrária spol. s r.o., Kvetinárstvo Hortenzia Močenok, p. Jozefovi Hippovi, Obuv Kompas, Kvetinárstvo Vierka Močenok, Phobos Šaľa
– Ing. Vereš, p.Slavomírovi Nožičkovi,
p.Petrovi Blehovi, p.Petrovi Pápayovi,
p.Jánovi Lenickému, p.Miroslavovi Fábikovi, p.Stanislavovi Lovásovi, p.Ivanovi Sklenárovi, p.Stanislavovi Sabovi,
p.Slavomírovi Prúčnemu, p.Imrichovi
Blehovi, p.Gabrielovi Lenčéšovi, firme
ELSA – Ing. Petrovi Szabovi, p.Ernestovi Dičérovi, p. Ľubošovi Packovi,
Pizzérii Publes, p.Jánovi Verešovi,
Poľovníckemu spolku Močenský háj,
starostovi obce Močenok Ing. Mariánovi Borzovi.
Všetkým Vám patrí srdečná a
úprimná vďaka !
Výbor FK Poľnohospodár Močenok
FK Poľnohospodár Močenok
touto cestou srdečne ďakuje Ing.
Mariánovi Borzovi, starostovi obce
Močenok, pracovníkom OcÚ pod
vedením Miroslava Lóžiho - za
ich pomoci sa nám podarilo krásne
skrášliť športový areál.
Taktiež využívame túto možnosť
a touto cestou chceme srdečne poďakovať za veľkú pomoc pri zorganizovaní futbalového turnaja prípraviek 3. až 5. ročníka Ing. Mariánovi
Borzovi, starostovi obce Močenok a
taktiež sponzorom turnaja Ing. Miroslavovi Tóthovi, p. Jozefovi Benčíkovi, p. Ľudovítovi Hochelovi,
p. Štefanovi Rábekovi, p. Jozefovi
Nagyovi, p. Ladislavovi Kováčovi,
p. Radoslavovi Révayovi, p. Petrovi
Kňazemu, p.Vladimírovi Lenčéšovi, p. Štefanovi Brestičovi, p.
Gabrielovi Odráškovi, p. Martinovi
Boháčovi, p. Hambalkovej - Bagetérii Vanilla.
Naše úprimné a srdečné poďakovanie patrí p. Jozefovi Benčíkovi, p.
Gabrielovi Odráškovi a firme Inex
za finančnú pomoc na opravu trávnika
Ďalej sa chceme srdečne poďakovať p. zástupcovi starostu obce
Jurajovi Lenickému za sponzorstvo
hráča FK.
Všetkým patrí naše úprimné a
srdečné ĎAKUJEME!
•
Inzercia
Predám 3 – izbový byt v Močenku.
Cena: 48 000,- € + dohoda.
Tel. kontakt: 0903 188 117;
00447871408841
Predám kočík Peg Perego a detskú
sedačku. Lacno. Tel. kontakt: 0908 496
247.
Jazykovka Moni so sídlom v Močenku ponúka v šk.r.2010/2011 tieto
kurzy: anglicky, nemecky, taliansky,
francúzsky, španielsky jazyk
- pre deti, žiakov, študentov, dospelých,
- začiatočníci
- pokročilí
- príprava k maturite
- opatrovateľský kurz
- konverzácie – aj odborne
- preklady
Kontakt: 0910 351 021, jazykovka.
[email protected],
www.jazykovkamoni.sk
•
•
Download

na stiahnutie ( pdf - 3472KB )