Zásady ochrany osobných údajov
Otázky a odpovede
Ďakujeme vám za návštevu tejto webovej stránky. Dúfame, že vás poteší dozvedieť sa viac o spoločnosti Nestlé
a našich produktoch.
Spoločnosť Nestlé rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našich webových stránok
a pri elektronickej komunikácii s nami. Zavádzame všetky nevyhnutné opatrenia a snažíme sa čo najlepšie
zabezpečiť všetky osobné informácie, ktoré nám poskytujete. Neustále sa usilujeme, aby sme spĺňali zákony
vašej krajiny na ochranu osobných údajov a súkromia.
Tento dokument o politike ochrany osobných údajov popisuje postupy spracovania údajov/dát vykonávaných
spoločnosťou Nestlé pri používaní internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí.
Je nanajvýš dôležité, aby sme vás informovali, že spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. je správca dát.
Registráciou na týchto stránkach dávate v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v
platnom znení (ďalej iba „zákon o OOÚ“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu
registračných údajov za účelom preverenia platnej registrácie a pre ďalšie obchodné a marketingové účely
Nestlé, a to na dobu do odvolania. Takisto vyjadrujete súhlas s tým, aby Vaše osobné údaje boli v rozsahu a k
účelu vyše uvedeným spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Nestlé, najmä spoločnosťou
zabezpečujúcou prevádzku webových stránok.
V zmysle zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 284/2002 Z.z., v platnom znení, dávate svojou registráciou súhlas s použitím svojej emailovej
adresy k zasielaniu obchodných oznamov, informácií o priebehu súťaží a ďalších marketingových akcií Nestlé.
Položili sme si niekoľko kľúčových otázok týkajúcich sa osobných informácií, ktoré poskytujete spoločnosti
Nestlé, o ktorých sme si mysleli, že by ste na ne chceli poznať odpovede. Odpovede vás majú informovať
o vašich právach súvisiacich s vašimi osobnými informáciami a o opatreniach, ktoré spoločnosť Nestlé
prijíma, aby zachovala dôvernosť a bezpečnosť spomenutých osobných informácií. Veríme, že vám tieto
informácie budú prospešné.
Pokiaľ budete mať akékoľvek požiadavky týkajúce sa vašich osobných informácií, alebo akékoľvek pochybnosti
ohľadom týchto postupov, kontaktujte spoločnosť Nestlé Slovensko na adrese uvedenej nižšie v Otázke 5.
Použitím tejto webové stránky súhlasíte s podmienkami užitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Ak
s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek
zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto
podmienky a zistili prípadne prevedené zmeny.
Pokiaľ máte akékoľvek dotazy týkajúce sa vašich osobných informácií alebo akékoľvek otázky týkajúce sa týchto
postupov, obráťte sa prosím na nás tu.
Ochrana osobných údajov detí
Ak ste rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa a chcete sa zoznámiť s politikou zberu a spracovania osobných
údajov detí mladších 13 rokov, choďte na otázku 11 nižšie.
Kliknite na ľubovoľnú otázku a budete presmerovaní na príslušnú odpoveď v hlavnom texte.
1. Aké osobné údaje zbierame a ako?
2. Ako vaše osobné údaje zabezpečujeme?
3. Pre aké účely používame vaše osobné údaje?
4. Čo sa stane, keď odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje?
5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo?
6. Ako môžete sledovať, kontrolovať, meniť alebo vymazávať svoje osobné údaje?
7. Do akých krajín budú zasielané vaše osobné údaje a prečo?
8. „Technológia sledovania“ – ako a prečo ju používame?
9. E-marketing – čo to je SPAMMING a aká je pozícia Nestlé ku spamovým e-mailom?
10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
11. Aká je naša politika zberu osobných údajov detí, ktoré používajú naše webové stránky?
12. Pripájame sa k iným webovým stránkam mimo Nestlé?
13. Ako nás môžete kontaktovať?
1. Aké osobné údaje zbierame a ako?
Nepožadujeme od Vás žiadne údaje, ak si iba naše webové stránky prezeráte. Pokiaľ sa rozhodnete využiť
službu alebo funkcionalitu, ktoré stránky ponúkajú, môžeme Vás požiadať o poskytnutie určitých osobných
a/lebo demografických údajov. Termín osobné údaje (použitý v tomto dokumente) predstavuje akýkoľvek údaj,
ktorým možno Vašu osobu identifikovať alebo Vás kontaktovať online alebo offline. Ide napr. o meno, poštovú
adresu, emailovú adresu, telefónne číslo rovnako ako demografické údaje ako je dátum narodenia, vek,
pohlavie, zvyky alebo vyznanie, pokiaľ je tento údaj viazaný na Vaše osobné identifikačné údaje.
Osobné údaje sú zbierané iba s Vaším súhlasom (napr. pokiaľ nám ich vedome oznámite v online formulári
našich webových stránok) a väčšinou je to formou:


Registrácie alebo prihlásenia na webové stránky;
Prihlásenie k odberu newsletteru, ktorý sa týka konkrétnej aktivity, výrobku alebo webových stránok
a nie je zahrnuté pod registráciou na samotné webové stránky;

Súťaží a iných aktivít;

Dotazníkov a ankiet;

Násteniek a iných interaktívnych činností;

Nákupu výrobkov Nestlé cez naše online obchody;

Elektronických pohľadníc, pozvaní priateľa alebo iných jednorazových funkcií;

Vašich otázok alebo komentárov podaných cez naše kontaktné online formuláre;

Informácií uvedených v obchodnom oznámení (ako resumé, otázky médií apod.);

Online náboru zamestnancov (napr. poslaním životopisu ako reakcie na voľné pracovné pozície);

Prihlásení priateľa k účasti na konkrétnej kampani výrobku; alebo

akákoľvek iná požiadavka, ktorá vyžaduje poskytnutie osobných údajov (ako panel spotrebiteľov,
žiadosť o vzorku, “Kde kúpim”, atď.).
Poznámka: v závislosti na stránkach, ktoré navštívite, niektoré alebo niekoľko aktivít uvedených vyššie nemusí
byť k dispozícii.
Typ a množstvo informácií zbieraných pre potreby uvedené vyššie sa môžu líšiť. Požadované osobné údaje
môžu obsahovať: krstné meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, doručovaciu adresu, telefónne číslo (v
práci alebo doma), a (v prípade online nákupu) informácie o platobnej karte. Pre iné potreby od Vás môžeme
žiadať vytvorenie užívateľského mena a/alebo hesla a/alebo poskytnúť dodatočné, demografické údaje,
vrátane: (i) veku alebo dátumu narodenia, (ii) pohlavia, (iii) frekvencie užitia, nákup a spotrebu konkrétneho
výrobku Nestlé a/alebo podobných výrobkov, (iv) informácie o vašej domácnosti alebo životnom štýle, a/alebo
(v) iné informácie relevantné k výrobkom Nestlé, ktoré kupujete alebo konkrétnej webovej stránke, ktorú
navštívite.
Hore
2. Ako vaše osobné údaje zabezpečujeme?
Spoločnosť Nestlé prijíma všetky nevyhnutné opatrenia, aby vaše osobné informácie nazbierané z webových
stránok, vrátane citlivých osobných údajov a osobných údajov detí mladší ako 13 rokov, ostali dôverné
a chránené. Tieto opatrenia zahŕňajú, však nie sú obmedzené: (i) na uchovanie vašich osobných údajov
v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie sú prístupné verejnosti a sú prístupné iba povereným
zamestnancom Nestlé, agentúr a zmluvne viazaných strán; (ii) na užití štandardne používaných SSL kryptovaní
k zabezpečeniu určitých citlivých osobných údajov (informácie o platobnej karte alebo zdraví) v priebehu
presunu na naše webové stránky, a (iii) na overovanie identít užívateľov stránok predtým, než im dáme
možnosť prezrieť si svoje osobné údaje, ktoré o nich vedieme. Viac v otázke 4 nižšie.
Hore
3. Pre aké účely používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné informácie budú použité iba na účely, na ktoré ste ich spoločnosti Nestlé poskytli alebo ak je
uvedené v časti o zbere osobných údajov v tomto dokumente. Napr. pokiaľ sa prihlásite alebo registrujete na
niektorých webových stránkach Nestlé, poskytnuté údaje sú použité k ponuke výhod, ktoré sú na túto
registráciu viazané. To môže predstavovať prístup a užitie vybraného alebo personifikovaného obsahu alebo
aktivít danej webovej stránky, účasť na špeciálnych aktivitách a súťažiach, možnosť získať komunikáciu alebo
materiály, ktoré si vyberiete v momente registrácie, alebo ktoré sú na registráciu viazané. Podobne, pokiaľ nás
kontaktujete cez online formulár alebo cez niektorú z našich poradní, sú informácie od Vás použité k reakcii na
otázky alebo komentár, v niektorých prípadoch, k zverejneniu ako reakcie anonymnou formou. A samozrejme
akékoľvek údaje o platobnej karte sú použité čisto k dokončeniu a realizácii online nákupu.
V priebehu registrácie alebo poskytnutia informácií na webových stránkach Nestlé môžete byť požiadaní o
výber rozsahu použitia informácií formou zaškrtnutia políčka (check box), pokiaľ ide o odlišné aktivity, ako tie
prvotne ponúkané alebo požadované. Pokiaľ sa napr. prihlásite do súťaže alebo inej promócie, môže Vám byť
umožnené prihlásiť sa k odberu newsletteru alebo získavaniu upozornenia o súťaži alebo iných webových
stránok alebo výrobkov Nestlé. Pokiaľ si túto ponuku vyberiete, my informácie využijeme k splneniu ponuky.
Vaše osobné a/alebo demografické údaje môžeme použiť pre interný marketing a demografické štúdie, aby
sme neustále zlepšovali a upravovali služby a výrobky, ktoré ponúkame. To môže predstavovať náhodné
spojenie, aktualizáciu a iné spracovanie osobných údajov zozbieraných z webových stránok Nestlé s dátami
získanými z iných zdrojov alebo od tretích strán.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme iba po dobu, kedy je Váš účet aktívny alebo po dobu nutnú k poskytnutiu
vyžiadanej služby. Pokiaľ si naďalej neprajete získavať naše služby (odhlásenie od prijímania emailov) alebo
chcete zrušiť účet, či nás požiadate o vymazanie/odstránenie Vašich osobných údajov, kontaktujte nás. Vaše
osobné údaje budú napokon zhromažďované iba po nutnú dobu k dokončeniu legislatívnych náležitostí či
zmluvných dohôd.
Nasledujúce oznámenie udáva prehľad možných funkcií na webových stránkach Nestlé:

Newslettery a E-mail
Pokiaľ nám poskytnete svoju e-mailovú adresu a/alebo poštovnú adresu (nech je to v rámci obecnej
registrácie na našich stránkach alebo pre účely konkrétneho newsletteru alebo oznámenia), budú vami
poskytnuté kontaktné informácie použité pre zaslanie požadovaných newsletterov, oznámení, alebo literatúry.
Okrem toho môžete dostávať oznámenia, ktoré vás budú informovať o ďalších značkách a webových stránkach
Nestlé. Tieto materiály môžete obdŕžať klasickou poštou alebo e-mailom v závislosti na tom, na akej webovej
stránke ste sa registrovali a na informáciách, ktoré ste v priebehu registrácie poskytli.
Môžeme použiť vašu e-mailovú adresu pre zaslanie oznámenia týkajúcich sa transakcií alebo administrácie
(napr. potvrdzujúci e-mail po zakúpení produktu online alebo pri prihlásení alebo odhlásení u špecifických
registrácií alebo aktivít), alebo pre zaslanie niektorých oznámení o službách (napr. oznámení o zmenách v
Ochrane osobných údajov, ukončení funkcií alebo programov na našich webových stránkach, zmenách v našich
online službách alebo zásadách technickej podpory, alebo o ďalších súvisiacich zmenách). V rámci tohto
dokumentu o Ochrane osobných údajov sa tieto typy oznámenia budú spoločne nazývať „Administratívne
oznámenia.“

Súťaže a propagačné akcie
Ak sa chcete zúčastniť online súťaže alebo inej propagačnej akcie (súhrnne „propagačné akcie“), môže byť
nutné najskôr previesť registráciu na webových stránkach Nestlé. Informácie zhromaždené v rámci propagačnej
akcie sú použité pre určenie vášho nároku, pre oznámenie prípadného víťazstva a/alebo pre plnenie a
doručenie cien. Pokiaľ sa stanete víťazom, určité informácie o vás (ako je vaše meno a fotografie) môžu byť
umiestnené na súvisiacej webovej stránke Nestlé. Pokiaľ je u propagačnej akcie povolená účasť detí mladších
ako 13 rokov, potrebujeme najskôr súhlas rodičov.
Viac informácií o propagačných akciách nájdete v oficiálnych pravidlách alebo detailoch zverejnených spolu s
danou propagačnou akciou.

Prieskumy a ankety
Existujú dva typy prieskumov alebo ankiet, ktoré môžu na webových stránkach Nestlé prebiehať. V prvom z
nich sú zhromažďované iba demografické alebo anketové informácie (napr. vek, pohlavie, údaje o domácnosti,
iné záujmy, atď.) a tieto informácie nie sú spojené s žiadnymi z vašich osobných údajov. V iných prípadoch
(napríklad pri registrácii účtu) je možné, že také informácie spojíme s vašimi osobnými údajmi. Pokiaľ je v
danom prieskumu alebo ankete, ktorá zhromažďuje alebo je spojená s osobnými údajmi, povolená účasť detí
mladších ako 13 rokov, je najskôr potreba získať overiteľný súhlas rodičov.

Nástenky a ďalšie interaktívne prvky
Môžeme poskytnúť interaktívne funkcie, ktoré vám umožnia nahrať alebo publikovať správy, príbehy, obrázky
alebo diela na našich webových stránkach. Hoci sa snažíme chrániť tých, ktorí tieto aktivity používajú a
zúčastnia sa ich, odporúčame vám, aby ste boli opatrní pri zverejňovaní vašich osobných informácií alebo
obrázkov vo verejných priestoroch, ako sú nástenky alebo iné funkcie spojené s online komunitami. Tieto
informácie môžu byť zhromažďované a používané ľuďmi, ktorých nepoznáte. Z tohto dôvodu nemôžeme
zaručiť bezpečnosť a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré v týchto priestoroch zverejníte a nenesieme za
nich zodpovednosť. Používanie týchto funkcií je na vaše vlastné riziko. Pokiaľ chcete požiadať o odstránenie
svojich osobných údajov z nášho blogu alebo komunitného fóra, prosím kontaktujte nás. V niektorých
prípadoch sa môže stať, že nebudeme schopný odstrániť vaše osobné údaje. V takom prípade by sme vás o
tejto skutočnosti informovali a zdôvodnili nemožnosť odstránenia týchto údajov.
Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ sa rozhodneme zverejniť obrázok alebo správu, ktorú ste nám poskytli
pomocou niektorej z týchto funkcií, môžeme spolu s týmto obrázkom alebo správou zverejniť taktiež určité
údaje o vás, ako napríklad vaše užívateľské meno, krstné meno, prvé písmeno z vášho priezviska a/alebo mesto
a krajinu, v ktorej žijete.

Online nakupovanie výrobkov Nestlé
Niektoré z našich webových stránok vám umožnia nakupovať výrobky Nestlé prostredníctvom internetového
obchodu prevádzkovaného nami alebo našimi predajcami („internetový obchod Nestlé“), zatiaľ čo niektoré z
našich stránok môžu obsahovať odkazy na stránky nepridružených spoločností predávajúcich výrobky Nestlé,
ktoré nie sú pod správou Nestlé prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva („tretia strana“,
alebo súhrnne „tretie strany“). Pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu Nestlé budete
požiadaní o poskytnutie informácií o vašej kreditnej karte, vrátane čísla kreditnej karty a fakturačnej a dodacej
adresy a taktiež o ďalšie základné kontaktné informácie (napr. telefón, e-mailová adresa). Tieto informácie sa
používajú pre realizácii vášho nákupu a potvrdení vašej objednávky.
Pokiaľ internetový obchod, v ktorom nakupujete, prevádzkuje tretia strana, môžeme vám pre vaše pohodlie
poskytnúť priamy odkaz na obchod tejto tretej strany. Vezmite však na vedomie, že také webové stránky
neprevádzkujeme my a nevzťahujú sa na ne tieto Zásady ochrany osobných údajov. Pri výbere partnerov pre
online predaj výrobkov Nestlé sme starostlivo vyberali a spolupracujeme iba s internetovými predajcami, ktorí
(rovnako ako my) používajú priemyselný štandard šifrovania pri zhromažďovaní a spracúvaní objednávok na
svojich webových stránkach. To pomáha zabrániť neoprávnenému elektronickému prístupu k vašim osobným
údajom, ako je napríklad číslo vašej kreditnej karty. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek
osobných údajov, ako je číslo vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online
obchodu.

E-pohľadnice, tell-a-friend (povedzte o nás priateľovi) a ďalšie jednorazové funkcie
Osobné údaje vyžadované pre e-pohľadnice, tell-a-friend a ďalšie odporúčacie funkcie alebo iné jednorazové
funkcie (obvykle mená a e-mailové adresy) sú použité iba jednorázovo (napr. pre odoslanie oznámenia) a nie
sú nami ďalej ukladané. Pokiaľ sú funkcie tohto typu prístupné i pre deti mladšie ako 13 rokov sú navrhované
tak, aby bol najskôr zaručený súhlas rodičov.

Informácie súvisiace s pracovnými príležitosťami
Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých sekciách našich webových stránok nám môžete oznámiť
informácie o vás alebo o spoločnosti, ktorú zastupujete v rámci vašej obchodnej pozície. Môže ísť napríklad o
sekciu, kde môžete nahrať váš životopis alebo online žiadosť o zamestnanie, alebo sekciu či kontaktný formulár
pre spracúvanie mediálnych požiadaviek. Hoci akékoľvek osobné údaje zhromaždené v tejto súvislosti budú
použité výhradne k ich stanovenému účelu (napr. životopis bude použitý iba v rámci procesu žiadosti o
zamestnanie), na tieto informácie sa inak tieto Zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú.
 Stránky o zdravotnej starostlivosti a výžive
Niektoré z našich webových stránok poskytujú nutričné a/alebo zdravotné informácie a nástroje, ktoré sú
určené zdravotníckym pracovníkom, spotrebiteľom, alebo obidvom týmto skupinám. Okrem základných
kontaktných informácií (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) môžu tieto webové stránky zhromažďovať aj
špecifické alebo citlivé osobné informácie: (i) o praxi zdravotníckeho pracovníka (napr. názov ordinácie,
lekárske / profesionálne tituly, spolupráce s nemocnicami, použitie nutričných výrobkov Nestlé pri liečbe
pacientov, atď.); (ii) o záujme spotrebiteľa o určité nutričné výrobky (napr. použitie nutričných výrobkov Nestlé,
stravovacie a cvičebné návyky, atď.); alebo (iii) diagnóza spotrebiteľa u niektorých onemocneniach.
Rovnako ako u iných webových stránkach sú tieto informácie použité pre účely uvedené pri ich
zhromažďovaní, tj. pre poskytovaní a zasielaní relevantných nutričných a/alebo zdravotných informácií
užívateľom a pre poskytnutie prístupu k výhodám a nástrojom určeným iba pre členov.
Hore
4. Čo sa stane, keď odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje?
Pokiaľ sa rozhodnete neposkytnúť na požiadanie žiadne osobné údaje, možno sa nebudete môcť zúčastniť
niektorých aktivít a personalizovaných funkcií na našich webových stránkach a môže dôjsť k obmedzeniu
služieb a špeciálnych ponúk, ktoré vám môžeme ponúknuť. Napríklad pokiaľ odmietnete zdieľať vašu e-mailovú
adresu, nebudete môcť prijímať žiadne z našich newsletterov, alebo vykonať akúkoľvek registráciu na našich
webových stránkach. Pokiaľ odmietnete poskytnúť číslo vašej kreditnej karty, nebudete môcť nakupovať
výrobky v internetovom obchode Nestlé. Však pre účely prechádzania našich webových stránok a získavanie
informácií o našich výrobkoch nám nemusíte poskytovať žiadne vaše osobné údaje.
Hore
5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo?
Nestlé nebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie s žiadnou treťou stranou, ktorá ich chce použiť pre účely
priameho marketingu, pokiaľ sme vás o tom dopredu neinformovali a vy ste nám k tomu neposkytli výslovný
súhlas.
Nestlé môže zdieľať vaše osobné informácie so svojimi dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú pod riadením Nestlé
Group prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva (súhrnne „skupina Nestlé“). Nestlé môže tiež
zdieľať vaše osobné informácie s tretími stranami, avšak iba v týchto prípadoch:
Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia
Môžeme používať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia pre zaistenie
podpory interných funkcií našich webových stránok a pre pomoc so správou webových stránok alebo ich
funkciami, programami a propagačnými akciami. Niektoré z týchto tretích strán sa môžu nachádzať v inej
krajine, než z ktorej pristupujete na túto webovú stránku. Napríklad náš hlavný poskytovateľ služieb
webhostingu sa nachádza v Spojených štátoch a v Spojenom kráľovstve (viď tiež Otázka 7 nižšie). Tieto tretie
strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s vašimi osobnými informáciami v rámci poskytovania svojich
služieb. Tieto tretie osoby musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia vašich osobných informácií ako
Nestlé a sú viazané písomnou zmluvou o spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, podľa nich budú vaše osobné informácie uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracovávané
iba na základe špecifických pokynov firmy Nestlé.
Partneri a spoločná propagácia
Čas od času sa môžeme zúčastniť spoločného programu alebo propagačnej akcie v rámci našich webových
stránok s ďalšou spoločnosťou, organizáciou alebo inou renomovanou treťou stranou a v rámci priebehu tejto
udalosti bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných informácií. Pokiaľ sú v rámci tiež
propagačnej akcie vaše osobné údaje zhromažďované (alebo zdieľané s) inou spoločnosťou ako Nestlé, budeme
vás o tom informovať pri zbere týchto dát. Pravidelne môžeme na našich webových stránkach spustiť tiež
propagačnú akciu, ktorá zahŕňa výrobky alebo služby inej spoločnosti a dáme vám možnosť zvoliť si, ak chcete
prijímať informácie priamo od danej tretej strany. Pokiaľ bude niektorá z týchto propagačných akcií prístupná
tiež deťom do 13 rokov, budeme pred zdieľaním osobných údajov dieťaťa najskôr vyžadovať overiteľný súhlas
rodičov.
V rámci všetkých propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti môžeme tiež poskytnúť samostatný odkaz na
zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporúčať vám prečítať si ich pred zdieľaním osobných
informácií, pretože nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržuje rovnaké zásady ochrany osobných údajov.
Pokiaľ si neprajete, aby boli vaše osobné údaje zhromažďované alebo zdieľané s inou spoločnosťou, môžete sa
pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa danej akcie.
Právne a obchodné prevody
Vaše osobné informácie môžeme tiež zdieľať v prípade, ak to bude vyžadovať zákon, alebo pokiaľ bude podľa
nášho úsudku taký úkon primerane nutný pre dodržiavanie zákonných procesov, pri reakcii na akékoľvek
nároky alebo pre ochranu bezpečnosti a práv spoločnosti Nestlé, ich zákazníkov, alebo verejnosti.
V prípade fúzie alebo akvizície celej spoločnosti Nestlé alebo jej časti inou spoločnosťou, alebo v prípade, že by
spoločnosť Nestlé mala predať alebo sa zbaviť časti alebo celej spoločnosti, nadobúdateľ by získal prístup k
informáciám spravovaným spoločnosťou Nestlé, ktoré by mohli zahŕňať aj osobné údaje, v súlade s platnými
právnymi predpisy. Podobne môžu byť osobné údaje prevedené v rámci podnikovej reorganizácie, konkurzného
konania, alebo inej podobnej udalosti, ak je to povolené a bude tak učinené v súlade s platnými právnymi
predpismi.
Súhrnné informácie
Môžeme zdieľať súhrnné demografické alebo prieskumové informácie s tretími stranami, ale tieto informácie
sú v anonymnej forme a neobsahujú žiadne osobné údaje. Súhrnné informácie, ktoré zdieľame, môžu
obsahovať anonymné informácie, ktoré sú zachytené prostredníctvom použitia cookies a iných podobných
technológií sledovania, ako je vysvetlené nižšie v Otázke 8.
Hore
6. Ako môžete sledovať, kontrolovať, meniť alebo vymazávať svoje osobné údaje?
Nasledujúci text popisuje možnosti, ktoré máte v súvislosti s zhromažďovaním a použitím vašich osobných
údajov našou stranou.
1.
Vždy máte možnosť neposkytovať nám žiadne osobné údaje. Avšak pokiaľ zvolíte túto možnosť, bude
obmedzené množstvo aktivít a funkcií, ktoré vám môžeme poskytnúť, ako už bolo vysvetlené vyššie v Otázke 4.
2.
Pokiaľ si neprajete dostávať newslettery alebo iné oznámenia a/alebo služby z webovej stránky alebo
značky spoločnosti Nestlé, neprihlasujte sa prosím k odberu týchto oznámení alebo služieb pri registrácii. Pokiaľ
ste tak urobili a napokon chcete tento odber odhlásiť, otvorte prosím príslušnú sekciu na našich webových
stránkach a upravte vaše nastavenie.
3.
Spolu s každým e-mailovým marketingovým oznámením, ktoré vám zasielame, vám tiež poskytujeme
možnosť ukončiť ďalšie prijímanie marketingových oznámení (tj. Odhlásiť odber). Stačí postupovať podľa
pokynov pre odhlásenie odberu uvedených v e-maily.
4.
Vždy môžete skontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci vašej
registrácie na našej webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, otvorte prosím zodpovedajúcu sekciu na našich
webových stránkach (pokiaľ je dostupná).
Pokiaľ niektorý z mechanizmov uvedených vyššie nie je k dispozícii, alebo si prajete urobiť inú požiadavku,
kontaktujte nás prosím.
Okrem toho, pokiaľ ste sa zúčastnili niektorej propagačnej akcie alebo programu, ktorého sa zúčastnila aj
niektorá tretia strana a v rámci tejto akcie ste súhlasili s odberom oznámení priamo od tejto tretej strany,
budete musieť pre odhlásenie odberu týchto oznámení kontaktovať priamo túto tretiu stranu. Tento proces
môže byť popísaný v zásadách ochrany osobných údajov danej tretej strany.
Hore
7. Do akých krajín budú zasielané vaše osobné údaje a prečo?
Nestlé je globálna spoločnosť a Vaše osobné údaje môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice. Môžu byť
prenesené do krajín, ktoré majú rôzne úrovne zákonov o ochrane osobných údajov v porovnaní s krajinami, z
ktorých ste vaše osobné údaje poskytli. Vaše osobné údaje môžu byť tiež prenesené medzi rôznymi
spoločnosťami v rámci skupiny Nestlé, ktoré sa nachádzajú v rôznych krajinách. Nestlé vždy prijme príslušné
zákonné opatrenia k zachovaniu bezpečnosti osobných informácií v priebehu prenosu, aj v mieste určenia.
Server, ktorý sprístupňuje túto stránku, sa môže nachádzať mimo krajinu, z ktorej ste na túto stránku pristúpili.
Náš hlavný poskytovateľ služieb webhostingu u väčšiny našich webových stránok sa nachádza v Spojených
štátoch a v Spojenom kráľovstve. Tento poskytovateľ je viazaný písomnou zmluvou v súlade s platnými
právnymi predpisy SR, ktorá zaisťuje vysoký štandard ochrany súkromia a vyžaduje (okrem iných ustanovení),
aby jednal iba podľa pokynov firmy Nestlé a priebežne vykonával všetky technické opatrenia potrebné pre
zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov.
Hore
8. „Technológia sledovania“ – ako a prečo ju používame?
Nestlé využíva technológie sledovaní („Cookies“, „IP adresy“, „Log súbory“, „webové majáky“) pre
zhromažďovanie určitých informácií, ako napríklad typ prehliadača a operačný systém, odkazujúca stránka,
cesta cez stránku, ISP doména atď. za účelom zlepšenia použitia a funkčnosti našich webových stránok a pre
lepšie pochopenie toho, ako návštevníci používajú naše stránky a nástroje a služby ponúkané na týchto
stránkach. Technológie sledovaní nám umožňujú prispôsobovať naše webové stránky vašim osobným
potrebám.
Cookies
Používame cookies pre zlepšenie použitia a funkčnosti našich webových stránok a pre lepšie pochopenie toho,
ako návštevníci používajú naše stránky a nástroje a služby na nich ponúkané. Ukladanie cookies na vašom
počítači poskytuje ľahký a pohodlný spôsob, ak môžeme personalizovať alebo zlepšovať váš zážitok pri
používaní našich webových stránok a umožňuje nám zlepšiť vašu budúcu návštevu.
Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o politike Nestlé ohľadom cookies a vašich právach, navštívte prosím sekciu
Nestlé zásady použitia cookies.
IP adresy
Môžeme sledovať IP adresy pre účely (okrem iného): (i) riešení technických problémov, (ii) udržovaní
bezpečnosti a ochrany webových stránok, (iii) obmedzovaní prístupu na naše webové stránky určitým
užívateľom a (iv) lepšie pochopenie spôsobu využitia našich stránok. IP adresa je číslo, ktoré používajú počítače
v sieti pre identifikáciu vášho počítača pri každom prihlásení k internetu.
Log súbory
My (alebo tretia strana našim menom) môžeme zhromažďovať informácie vo forme log súborov, ktoré
zaznamenávajú aktivitu webovej stránky a zhromažďujú štatistiky o návykoch prehliadania webových
užívateľov. Tieto položky sú generované anonymne a pomáhajú nám zhromažďovať okrem iného (i) informácie
o prehliadači a operačnom systéme užívateľa, (ii) informácie o relácii užívateľa (ako napríklad URL adresu, z
ktorej prišiel, čas a dátum návštevy našej stránky, aké stránky zobrazoval a ako dlho) a (iii) ďalšie podobné
navigačné alebo clickstream dáta. Informácie zachytené v našom log súbore tiež používame pre naše interné
marketingové a demografické štúdie, aby sme mohli neustále zlepšovať a prispôsobovať online služby, ktoré
vám poskytujeme. Log súbory sú používané iba interne a nie sú spojené s žiadnym konkrétnym užívateľom.
Webové majáky
Môžeme používať webové majáky (alebo priehľadné GIFy) na našich webových stránkach alebo ich zahrnúť do
e-mailových správ, ktoré vám zasielame. Webové majáky (tiež známe ako „webové blchy“) sú malé reťazce
kódu, ktoré umožňujú použiť grafický obrázok na webovej stránke alebo v e-mailovej správe pre účely prenosu
dát späť k nám. Informácie zhromažďované prostredníctvom webových majákov môžu obsahovať niektoré
informácie popísané vyššie v sekcii IP adresy a tiež informácie o tom, ak užívateľ reaguje na e-mailovú kampaň
(napr. čas otvorenia e-mailu, kam užívateľ z e-mailu pokračuje, atď.). Informácie z webových majákov
používame pre rôzne účely, vrátane, ale nie výhradne pre reporting prevádzky na stránke, počítaní unikátnych
prístupov, reklamu a e-mailový audit, reporting a personalizáciu.
Hore
9. E-marketing – čo to je SPAMMING a aká je pozícia Nestlé k spamovým e-mailom?
Spamovanie znamená, že sú vám bez vášho súhlasu zasielané nevyžiadané e-maily obsahujúce reklamy alebo
marketingové materiály.
Nestlé NEROZOSIELA spamové e-maily. Spoločnosť Nestlé používa antispamový nástroj pre ochranu svojich
zamestnancov pred spamovaním. Rozosielanie e-mailov bez súhlasu je v mnohých krajinách nezákonné.
Nebudeme používať vaše osobné údaje (vrátanie e-mailovej adresy) pre účely priameho marketingu alebo
následnú komunikáciu, pokiaľ nám nedáte svoj VÝSLOVNÝ súhlas. Ten sa nazýva „OPT-IN“ súhlas.
Nestlé tiež nezdieľa žiadne vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá by vaše údaje používala pre
rozosielanie spamových e-mailov.
Webové stránky Nestlé vám umožňujú dostávať e-maily obsahujúce marketingové informácie. Každý e-mail
odoslaný spoločnosťou Nestlé obsahuje možnosť zrušenia zasielania e-mailov.
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu domnievate, že ste obdržali nevyžiadanú poštu od spoločnosti skupiny Nestlé
Group, ihneď nás prosím kontaktujte.
Hore
10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Môžeme uchovávať osobné informácie, ktoré nám zašlete prostredníctvom tejto webovej stránky, v našich
databázach. Vaše osobné údaje budú uchovávané skupinou Nestlé iba tak dlho, ako je to primerane nutné,
pričom sa vezme v úvahu naša potreba zodpovedať otázky alebo vyriešiť problémy, poskytnúť vylepšené a nové
služby a dodržiavať platné právne predpisy. To znamená, že môžeme uchovávať vaše osobné informácie po
primeranú dobu potom, čo ste požiadali o odstránenie vašich registračných údajov. Po uplynutí tejto doby budú
vaše osobné informácie riadne odstránené zo všetkých systémov v skupine Nestlé Group.
Pripomíname, že máme právo vaše osobné údaje kedykoľvek zmazať. Viď Otázka 6 vyššie.
Hore
11. Aká je naša politika zberu osobných údajov detí, ktoré používajú naše webové stránky?
Sme si vedomí dôležitosti ochrany súkromia detí na internete, a že informácie zhromažďované od detí do 13
rokov („deti“ alebo „dieťa“) vyžadujú špeciálne zaobchádzanie. Preto sme vyvinuli nasledujúce zásady pre
online zhromažďovanie, použitie a oznamovanie osobných údajov detí. Odporúčame, aby rodičia prechádzali
naše webové stránky so svojimi deťmi a aby deťom pripomenuli, že pred poskytnutím akýchkoľvek osobných
údajov by sa mali s rodičmi poradiť.
Väčšina internetových stránok prevádzkovaných Nestlé S.A. nie je zameraná na deti a vedome nepožaduje
alebo nezhromažďuje osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. Na niektorých z našich webových stránkach,
ktoré môžu byť zamerané na ľudí všetkých vekových kategórií, môžeme podniknúť opatrenia, ktoré zaistia, aby
záujemcovia o registráciu alebo oznámenie osobných údajov splňovali určitú vekovú požiadavku.
Nasleduje popis našich postupov pre tie webové stránky, ktoré sú zamerané alebo zhromažďujú informácie od
detí mladších ako 13 rokov.
Zhromažďovanie informácií o deťoch
Anonymné alebo neosobné informácie
Obecne si môžu deti prechádzať naše webové stránky, prehliadať obsah a hrať hry, bez poskytnutia
akýchkoľvek osobných údajov, ako je meno alebo e-mailová adresa. Na niektorých webových stránkach môžu
byť deti požiadané, aby poskytli anonymné alebo neosobné informácie (napr. užívateľské meno, heslo, krstné
meno alebo mesto a krajina) s cieľom získať prístup k personalizovaným funkciám alebo funkciám, ktoré
umožňujú deťom sledovať najvyššie skóre v hrách, ukladať obľúbené položky, upravovať webové stránky alebo
vykonávať ďalšie podobné aktivity. Pokiaľ sú k registrácii potrebné iba anonymné informácie, môžeme deťom
umožniť použiť ich deň narodenia (iba mesiac a deň) ako ich heslo. Vďaka tomu si deti ľahko zapamätajú svoje
heslo.
Osobné informácie
V prípade stránky, ktorá zhromažďuje osobné informácie o deťoch (ako je tomu v prípade niektorých
newsletterov, súťaží, lotérií a iných podobných akcií), môžu zhromažďované informácie zahŕňať meno a emailovú adresu dieťaťa a meno a e-mailovú adresu rodiča, okrem ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre
poskytnutie požadovanej funkcie či služby (napr. mesiac a deň narodenia pre priania k narodeninám). Obvykle
sú tieto informácie ukladané a používané iba v prípade, kedy sme najskôr obdržali overiteľný súhlas rodičov
alebo zákonného zástupcu („rodič“). Mechanizmus používaný k získaniu súhlasu rodičov sa môže líšiť v
závislosti na informáciách potrebných pre danú aktivitu a na zamýšľanom účele takých informácií. Napríklad
pokiaľ sa dieťa prihlási k odberu newsletteru alebo vykoná registráciu u inej funkcie na našej webovej stránke,
môžeme poslať rodičom oznámenie e-mailom a v závislosti na danej funkcii rodičom oznámiť, ak chce svoje
dieťa odhlásiť, alebo ak chce poskytnúť svoj súhlas. Pokiaľ rodič poskytne potrebný súhlas, môžeme poslať ešte
potvrdzujúci e-mail. Pokiaľ ale rodič rozhodne neprihlásiť svoje dieťa alebo nepovolí danú aktivitu či registráciu,
všetky informácie, ktoré nám už dieťa oznámilo, budú odstránené. V iných prípadoch, keď sa dieťa účastní (i)
súťaže a získa cenu, alebo (ii) aktivity, ktorá zahŕňa možné zverejnenie osobných údajov dieťaťa alebo jeho
príbeh na webových stránkach, môžeme vyžadovať spoľahlivejšie formy súhlasu, ako napríklad písomný súhlas
rodiča. Okrem toho rodičia budú mať v prípade potreby možnosť dať súhlas k zhromažďovaniu a použitiu
osobných údajov dieťaťa a zároveň nesúhlasiť so zdieľaním týchto údajov s tretími stranami.
Za všetkých okolností budeme osobné údaje detí zhromažďovať iba so súhlasom rodičov. Množstvo
zhromažďovaných osobných údajov tiež obmedzíme len na údaje nutné pre účasť dieťaťa v danej aktivite. To
znamená, že pokiaľ nepotrebujeme konkrétnu informáciu o vašom dieťati (napr. telefónne číslo), aby sme ho
mohli prihlásiť k odberu newsletteru, jednoducho ho nebudeme ani vyžadovať. Pokiaľ si chcete prečítať viac
informácií o opatreniach, ktoré používame pre ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov detí, pozrite
sa prosím do sekcie o bezpečnosti vyššie.
Nezhromažďujeme žiadne osobné informácie o deťoch pomocou pasívnych mechanizmov zberu dát, ako sú
cookies, však informácie obsiahnuté v cookies môžu byť spojené s osobnými údajmi dieťaťa. Viac informácií o
tom, ako používame cookies a ďalšie technológie sledovaní, nájdete v príslušnej sekcii Nestlé zásady použitia
cookies.
Použitie osobných údajov detí
Po zbere osobných údajov detí sú tieto údaje použité iba pre účely, ku ktorým boli pôvodne zhromaždené a ku
ktorým dal súhlas rodič (v prípade, že bol súhlas rodiča vyžadovaný). Napríklad pokiaľ sa dieťa prihlási (a rodič
poskytne svoj súhlas) k odberu elektronického newsletteru alebo oznámenia, e-mailová adresa dieťaťa bude
použitá pre doručenie požadovaných oznámení.
Prístup/kontrola rodičov
Pokiaľ ste rodič, ktorý nám dal súhlas k zhromažďovaniu a ukladaniu osobných údajov vášho dieťaťa, môžete
kedykoľvek vykonať nasledujúce:
1.
Skontrolovať osobné údaje vášho dieťaťa na príslušnej stránke pre súhlas rodičov/kontrolu. Odkaz na
túto stránku nájdete v oznámeniach, ktoré sme vám poslali pri prvej žiadosti o váš súhlas.
2.
Prerušiť ďalšie používanie alebo zhromažďovanie osobných údajov vášho dieťaťa (napr. odhlásiť
odber). Ak tak chcete urobiť, navštívte prosím stránku pre odhlásenie na webovej stránke, na ktorej sa vaše
dieťa registrovalo, alebo sa riaďte pokynmi pre odhlásenie odberu obsiahnutých v newsletteru alebo e-maily,
ktorý je zasielaný na e-mailový účet vášho dieťaťa.
3.
Požiadajte o zmazanie osobných údajov vášho dieťaťa pomocou postupu popísaného v bode 2 vyššie.
Odhlásením odberu pre vaše dieťa zároveň dôjde k zmazaniu jeho/ich osobných údajov v našich záznamoch.
Pokiaľ niektorá z možností uvedených vyššie nie je k dispozícii, alebo si prajete urobiť inú požiadavku, prejdite
prosím (i) dokumentáciu, ktorú ste obdržali pri udeľovaní vášho súhlasu; alebo (ii) nás kontaktujte. Uistite sa
prosím, že máte pripravené nasledujúce informácie pre účely overovania: meno a e-mailovú adresu vášho
dieťaťa, vaše meno a e-mailovú adresu a názov webovej stránky, na ktoré je vaše dieťa registrované.
Pokiaľ vášmu dieťaťu povolíte registrovať sa na webovej stránke alebo sa zúčastniť ďalších aktivít prístupných
deťom do 13 rokov veku, vaše dieťa bude mať možnosť kontrolovať, upravovať, alebo zmazať svoje osobné
údaje spojené s danou registráciou či aktivitou. To môže zahŕňať aj možnosť odhlásiť sa z danej aktivity či
funkcie, ku ktorej ste dali váš súhlas.
Hore
12. Pripájame sa k iným webovým stránkam mimo Nestlé?
Túto webovú stránku môžeme pomocou odkazu prepájať s inými stránkami spoločností alebo organizácií
(súhrnne „webové stránky tretích strán“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové
stránky tretích strán, pretože nespadajú pod našu správu. Pokiaľ pomocou poskytnutého odkazu navštívite
stránky tretích strán, prevádzkovatelia týchto stránok môžu zhromažďovať vaše osobné informácie. Pred
poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov sa prosím uistite, že ste spokojný so zásadami ochrany osobných
údajov v rámci týchto webových stránok tretích strán. Snažíme sa čo najlepšie zaistiť, aby všetky webové
stránky tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, mali ekvivalentné opatrenia pre ochranu vašich osobných
údajov, ale nemôžeme niesť zákonnú ani akúkoľvek inú zodpovednosť za aktivity, zásady ochrany osobných
údajov alebo úroveň dodržovania súkromia na týchto webových stránkach tretích strán.
Hore
13. Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo
našich postupov pri spracovaní informácií, kontaktujte nás prosím listom na Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre
spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, pošlite elektronickú správu na
[email protected] alebo zavolajte 0800 135 135.
Hore
VEVEY, June 2012
Copyright © 2012 Société des Produits Nestlé S.A.
Download

Zásady ochrany osobných údajov Otázky a odpovede