Obsah
kultúrne pozvánkY
Aktuality z obce �������������������������������� 4
Zrekonštruovaný chodník
v Ulici A. Hlinku����������������������������������� 7
Projekt pre separovaný odpad������� 8
Zmeny v evidencii vozidiel.������������10
Národný výstup na Sitno���������������� 11
Základná škola
drží vysoký kredit������������������������������12
Rozlúčka z materskou školou�������13
XX. jubilejný Gorazdov Močenok� 14
Nový kaplán v našej obci���������������24
Festival halušiek s močenskými
účinkujúcimi���������������������������������������24
Divadelníci s novým režisérom
obsadili druhé miesto���������������������25
Prevencia je dôležitá��������������������� 26
Spoločenská kronika�������������������� 28
Športový deň dôchodcov���������������31
Úspešná sezóna pre karatistov
Blehovcov�������������������������������������������33
Časopis Močenok – informačný
a inzertný mesačník obce
Adresa
redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada
v zložení: predseda Ing. Ján Valek,
členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Jazyková úprava: Mgr. Eva Čierniková
Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo
Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad:
1450 ks Registračné číslo: 6/1998/
X002270 OU Šaľa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
divadelné predstavenie
Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ starosta obce Močenok srdečne pozýva
všetkých močenských dôchodcov na divadelné predstavenie Keď jubilant plače.
Divadelné predstavenie sa uskutoční v nedeľu 14. októbra 2012 o 15.00 h v kultúrnom dome. Vstup voľný.
slávnostné stretnutie
Vedenie obce na čele so starostom obce Ing. Mariánom Borzom pozýva všetkých
občanov, ktorí v tomto kalendárnom roku dovŕšili alebo dovŕšia životné jubileum 65,
70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov, na slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu
14. októbra 2012 po divadelnom predstavení Keď jubilant plače v Spoločenskej sále
ESO v Močenku (obecný úrad). Tešíme sa na stretnutie s Vami!
BLAHOŽELANIE
Dňa 5. septembra 2012 sa dožila krásneho životného jubilea 80 rokov pani
Mária Beňová. Do ďalších rokov prajeme veľa zdravia, spokojnosti, veľa lásky,
šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu.
Všetko najlepšie želajú členky klubu dôchodcov k blahoželaniu sa pripája i vedenie obce na čele so starostom Ing. Mariánom Borzom a pracovníci Kultúrneho
strediska v Močenku.
poďakovanie
Ďakujem starostovi obce Ing. Mariánovi Borzovi, za udelenie „Ceny starostu
obce“ pri príležitosti môjho životného jubilea, ako aj Národnému osvetovému
centru za udelenie „Pocty generálnej riaditeľky NOC“, PhDr. Jany Kresákovej, za
osvetovú činnosť, rozvoj filatélie a uchovávanie významných historických udalostí.
Je to pre mňa veľkým povzbudením, kráčať ďalej po stopách sv. Gorazda. Hlboko v srdci cítim vďačnosť voči svojím rodičom, manželke, deťom, súrodencom, kňazom, učiteľom, kolegom..., ktorí majú na tom veľký podiel. Isteže veľká
vďaka patrí vedeniu obce a jej poslancom, kultúrnemu stredisku, ale aj Klubu
kresťanskej mládeže pod vedením p. Juraja Lenického, ktorí vytvárajú vhodné
podmienky pre rozvoj kultúry v našej drahej, starobylej, cyrilometodskej obci
Močenok, významnej kultúrnej obce Slovenska.
Vážený pán starosta, priatelia, Močenčania, keďže sa cítim len nehodným
nástrojom Ducha svätého, dovoľte mi, svoje poďakovanie ukončiť vzdávaním
vďaky Pánu Bohu za všetko.
S úctou
Jozef Kútny
poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí si na mňa spomenuli pri mojom významnom výročí či
už písomne, telefonicky alebo osobne.
Každé blahoželanie ma vzpružilo, lebo mi pomaly ubúdajú sily v boji so zákernou chorobou.
Prajem všetkým pevné zdravie, veľa šťastia a mnoho pekných chvíľ s tými,
ktorých majú najradšej.
Mgr. Anna Tóthová
poďakovanie
Dôchodcovia z našej obce touto cestou srdečne ďakujú vedeniu obce obecného
úradu za pekný výlet do Poľného Kesova. Ďakujeme!
Uznesenie z 10. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
obce Močenok zo dňa 30. 8. 2012.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
prerokovalo nasledovné body:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice, vyjadrenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov
5. Kontrola uznesení
6. Informácia o plnení rozpočtu za I.
polrok 2012
7. Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Močenok
8. Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Močenok
9. Rôzne, došlá pošta
10. Diskusia
11. Záver
K bodom 1- 3 programu
Uznesenie č. 40/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh starostu obce program rokovania OcZ tak, ako bol predložený.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5 - Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
2. Na návrh starostu obce overovateľov zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva Daniela Čiernika a Petra
Sýkoru.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5 - Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
3. Na návrh starostu obce Návrhovú
komisiu v zložení Simona Mesárošová
– predseda komisie, Angelika Kútna a
Ernest Vereš – členovia.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5 - Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš.
B.berie na vedomie
4. Informáciu starostu obce, že overovateľ zápisnice z 9. zasadnutia obecného
zastupiteľstva Jozef Benčík zápisnicu
podpísal a Anton Karlubík zápisnicu nepodpísal, z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.
K bodu 6 programu
Informácia o plnení rozpočtu za I. polrok 2012
Uznesenie č. 41/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. Berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu za I. polrok 2012.
K bodu 7 programu
Uznesenie č. 42/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. Berie na vedomie
Informáciu o výchovno–vzdelávacích
výsledkoch ZŠ Močenok.
K bodu 8 programu
Uznesenie č. 43/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. Berie na vedomie
Informáciu o výchovno – vzdelávacích
výsledkoch MŠ Močenok.
K bodu 9 programu
1. Žiadosti o vydanie stanoviska v
zmysle zákona č. 323/1992 Zb.
Uznesenie č. 44/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií
vydanie súhlasného stanoviska obce
podľa ust. § 63 písm. a, ods. 2 zákona
č. 323/1992 Zb. k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa
žiadosti pre žiadateľa: Hedvigu Lenčéšovú, r. Manduchovú, bytom Močenok
č. 1307/142.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5- Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš.
2. Na návrh komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií
vydanie súhlasného stanoviska obce
podľa ust. § 63 písm. a, ods. 2 zákona
č. 323/1992 Zb. k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa
žiadosti pre žiadateľa: Emíliu Karlubíkovú, r. Mišákovú, bytom Močenok č.
1282/112.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0 ; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5 - Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš.
2. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
Uznesenie č. 45/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií
odpredať pozemok parc. č. 153/16 k.ú.
Močenok o výmere 129 m2 v cene 4,14.€ podľa cenovej mapy pre žiadateľa
Ernesta Vereša, bytom Ul. Sv. Gorazda
602/19, 951 31 Močenok.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5- Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš.
2. Na návrh komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a investícií
nevyhovieť žiadosti na odpredaj časti
pozemkov p.č. 1757 a 1747/1 k.ú. Močenok pre žiadateľov Petra Kosku a manž.
Ingrid, bytom Ul. Sv. Gorazda 513/3,
951 31 Močenok.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5- Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš.
3. Žiadosť o prenájom pozemkov
Uznesenie č. 46/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
Na návrh komisie výstavby, územného
plánovania, dopravy a investícií prenajať
pozemok v plnom rozsahu podľa predloženej žiadosti pre žiadateľa Mareka
Lenčéša, bytom Ul. Švábska 1461/27,
951 31 Močenok.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5- Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš.
4. Poplatky v ZUŠ Močenok
Uznesenie č. 47/R/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
Na návrh starostu obce výšku poplatkov v Základnej umeleckej škole v Močenku v šk. roku 2012/2013 tak, ako boli
predložené: individuálne štúdium 3,0.- €/
mesiac, skupinové štúdium 2,00.- €/mesiac, dospelí, pracujúci 6,00.- €/mesiac,
poplatok za zápisné 2,50.- €/šk. rok.
Za hlasovalo: 6 - Daniel Čiernik, Angelika Kútna, Simona Mesárošová, Peter
Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 5 - Jozef
Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Juraj Lenický, Marek Mesároš.
Zapísala: Ing. Mária Suchá
Kolaudácia elektrickej energie
v Ulici Balajka
Pred niekoľkými týždňami boli
stavebné práce v Ulici Balajka ukončené
a 14.augusta sa konala kolaudácia stavby
vonkajších rozvodov elektrickej energie
v tejto lokalite.
Kolaudačného konania sa zúčastnili
zástupcovia dotknutých orgánov –
zástupcovia dodávateľa prác spoločnosti
Enermont,
Bratislava,
dopravného
inšpektorátu PZ Šaľa, Obvodného úradu
dopravy v Šali, stavebného úradu v
Močenku a obce Močenok.
Kolaudačné konanie otvoril starosta
obce Močenok Ing. Marián Borza, ktorý
poveril vedením rokovania vedúcu
stavebného úradu Ing. Máriu Suchú.
Po rokovaní si všetci účastníci konania
v teréne preverili a skontrolovali
zrealizované práce, aby sa mohli na
základe zistených skutočností v rámci
kolaudačného konania vyjadriť k
jednotlivým častiam stavby.
„Stavba bola postavená v zmysle
projektovej dokumentácie a pred
týždňom aj prebratá a bez závad.
Do dnešného dňa tiež neboli zistené
žiadne závady a stavba je pripravená na
kolaudáciu. Po kolaudácií, po vydaní
kolaudačného rozhodnutia, obyvatelia sa
budú môcť napojiť na vybudovanú novú
sieť,“ povedal nám zástupca dodávateľa
spoločnosti Enermont spol. s r.o., Ing.
Tibor Balkó, ktorý vykonával technický
dozor.
Zástupcovia dotknutých strán boli
spokojní s výsledkom ukončenia stavby
a nezistili žiadne nedorobky, ktoré by
zabránili vydaniu kladného kolaudačného
rozhodnutia.
„Ku kolaudačnému konaniu boli
predložené všetky potrebné doklady.
Bude vystavené kolaudačné rozhodnutie.
Po
nadobudnutí
právoplatnosti
kolaudačného
rozhodnutia
môžu
stavebníci požiadať na stavebnom úrade
o drobnú stavbu elektrickej prípojky k
jednotlivým pozemkom,“ vyjadrila sa
Ing. Mária Suchá, vedúca Stavebného
úradu Močenok.
Do konca tohto mesiaca nadobudne
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie
a následne už v septembri si môžu
jednotliví užívatelia podať žiadosť na
Západoslovenskú energetiku, ktorá je
správcom a prevádzkovateľom uličného
rozvodu. Spokojnosťou s ukončením
stavby sa netajil ani starosta obce.
„Chcem
vysloviť
poďakovanie
všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že toto
dielo sa podarilo úspešne zrealizovať, či
už je to investorovi Západoslovenskej
energetike,
dodávateľovi
stavby
spoločnosti Enermont a ostatným
subdodávateľom a spoločnostiam, ktoré
participovali na tejto akcii,“ vyjadril
poďakovanie starosta obce Ing. Marián
Borza.
V rámci tejto stavby sa realizovali
aj investičné aktivity – ako je rozvod
obecného rozhlasu, verejného osvetlenia,
káblovej televízie, čím sa vlastne všetky
stavebné práce, čo sa týka energetických
rozvodov, ukončili.
„Zostáva nám dobudovať ešte uličný
rozvod zemného plynu, kde prebieha
výberové konanie, verejné obstarávanie
na dodávateľa stavby, po uzavretí tejto
etapy a nasleduje uzatvorenie zmluvy
s dodávateľom. Verím, že v priebehu
mesiaca september táto stavba bude
úspešne ukončená,“ dodal starosta obce.
Po dobudovaní plynovodu bude
Ulica Balajka komplexne pripravená a
odovzdaná do užívania všetkým našim
občanom, ktorí v tejto lokalite majú
rozostavané domy, resp. plánujú svoju
investičnú aktivitu v tejto časti.
Odovzdanie elektrického vedenia na „Balajke“
Obec v lokalite Balajka v uplynulom
období zabezpečila vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a cestného
telesa. Zostávalo už len vybudovať rozvody elektrického vedenia a hlavnú vetvu
plynovodu. V prvej dekáde augusta spoločnosť Enermont spol. s r.o. odovzdala
stavbu vonkajšieho elektrického rozvodu do správy Západoslovenskej energetiky. Zástupcovia strán dodávateľa i
investora navštívili aj sledovanú lokalitu
a skontrolovali stavbu v teréne. „Počas
realizácie neboli žiadne zmeny, stavba
bola zrealizovaná v zmysle projektovej
dokumentácie a pred otvorením stavby
bola vytýčená geodetom,“ oboznámil
nás Ing. Tibor Balkó, ktorý vykonával
technický dozor investora spoločnosti
Enermont spol. s r.o. Zástupca správy
energetických zariadení Západoslovenskej energetiky Miroslav Kišš uviedol,
že na stavbe sa nenašli závady, práce
boli vykonané podľa projektovej dokumentácie, takže môže byť odovzdaná do
správy Západoslovenskej energetiky.
Realizátor stavby Enermont má podľa
zmluvy so Západoslovenskou energetikou a.s. ukončiť stavbu do 5.10. 2012.
Podľa slov zástupcu dodávateľa Ing.
Tibora Balka tento termín splnia a po
vydaní kolaudačného rozhodnutia bude
možné spustiť do prevádzky celé energetické dielo.
Po dohode s dodávateľom sa okrem
rozvodu elektrickej energie v lokalite
Balajka zrealizovali aj ďalšie investičné
akcie, ktoré vykonala obec Močenok.
„Súčasne s výstavbou elektrických roz-
vodov v Ulici Balajka obec na vlastné
náklady vybudovala alebo uložila do
zeme rozvody káblovej televízie, rozhlasu a verejného osvetlenia,“ informovala Eleonóra Flammichová, referentka
útvaru služieb a investičnej výstavby.
Do budúcnosti tak budú pripravené
ďalšie dve investičné aktivity – dobudovanie pouličného osvetlenia a rozvodov
káblovej televízie a internetu pre jednotlivých záujemcov. V prípade dostatočných zdrojov finančných prostriedkov
obec čo najskôr dohotoví verejné osvetlenie, obecný rozhlas a prevádzkovateľ
káblovej televízie a internetu na základe
požiadaviek občanov pripojí domácnosti
k rozvodom káblovej televízie.
„ Po vydaní kolaudačného rozhodnutia
by malo budovanie inžinierskych sietí
v tejto lokalite pokračovať výstavbou
hlavnej vetvy plynovodu, na ktorý prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa plynofikácie. Realizácia stavby
by mala byť v mesiaci september tohto
roka,“ dodala Eleonóra Flammichová.
Zmeny vo vydávaní vodičských oprávnení
Všetkých vodičov na Slovensku čakajú
od 19. januára budúceho roku významné
zmeny. Z dôvodu preberania smernice
Európskej únie sa zmení platnosť vodičských preukazov i vekové obmedzenia
pre vydávanie oprávnení pre jednotlivé
skupiny.
K zmenám v oblasti udeľovania vodičských oprávnení a vydávania vodičských
preukazov Slovensko pristúpilo z dôvodu
potreby prebrať Smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20.decembra 2006 o vodičských preukazoch.
Táto smernica bola prebratá do legislatívy Slovenskej republiky zákonom č.
144/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 413/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č.
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Aktuality z obce
• V týchto dňoch sa pracovníci aktivačnej činnosti venovali úprave verejných priestranstiev v obci. Starali sa o
zeleň, okopávali záhony ruží, čistili a
upravovali chodníky.
• Budovanie kanalizácie v ZŠ vstupuje do svojej finálnej podoby, pracovníci obce v týchto dňoch pripájajú
školský klub k hlavnej vetve kanalizačnej prípojky. Ostatné budovy
školy sú už pripojené na kanalizačný
rozvod.
• Pracovníci obce orezávali spodné
časti stromov v areáli obecného úradu,
čím sa spriehľadnila viditeľnosť v
tejto časti obce. Upravili aj kríky a
trávnatú plochu, aby tak i táto časť
obce bola pripravená privítať návštevníkov obecných slávností.
• Na križovatke Školskej a Švábskej
ulice pokračovali aj v polovici septembra práce na budovaní chodníka,
ktorý po dokončení podstatne zvýši
bezpečnosť chodcov v tejto lokalite.
Chodníky na oboch stranách ulice využívajú najmä žiaci na cestu do školy
a zo školy a rodičia vedúci svoje deti
do materskej školy. Po ukončení prác
budú miesta určené pre chodcov viditeľne oddelené od cesty pre motorové
vozidlá a na prechádzanie cez cestu
bude slúžiť priechod pre chodcov.
• V prvej polovici septembra sa pracovníci obce venovali údržbe zelene v
centre obce a v areáli obecného úradu.
Poslednýkrát v tomto roku upravili
živé ploty a skosili aj trávnaté plochy
v okolí úradu.
o cestnej premávke v znení neskorších
predpisov. Predmetné ustanovenia týchto
právnych predpisov nadobudnú účinnosť
dňa 19.01.2013.
Zmena, ktorá sa postupne dotkne
všetkých vodičov, je obmedzenie platnosti vodičských preukazov. Doteraz sa
totiž vodičské preukazy vydávali s neobmedzenou platnosťou. „Obmedzená
platnosť vodičských preukazov bude
platiť pre vodičské preukazy vydávané
od 19.01.2013, pričom obmedzovať sa
bude vodičský preukaz podľa jednotlivých udelených skupín vodičských
oprávnení. Vodičské preukazy, ktoré boli
vydané pred 19.01.2013, budú platiť nasledovne: vodičské preukazy vydané od
1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú
platné do 31. decembra 2023. Vodičské
preukazy vydané od 1. mája 2004 do
18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032,“ informovala o zmenách
hovorkyňa Prezídia Policajného zboru
Slovenskej republiky mjr. Ing. Denisa
Baloghová. Platnosť vodičských preukazov vydaných alebo vymenených po
19. januári bude mať rôznu dĺžku – pre
skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a
T, čiže rôzne druhy malých motoriek,
osobné autá, traktory a podobne, to bude
15 rokov. Platnosť vodičských preukazov pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D a DE, čiže rôzne nákladné autá
a autobusy, budú platiť 5 rokov. Všetky
skupiny však najdlhšie do dovŕšenia 65
rokov veku vodiča. Pre vodičov nad 63
rokov je platnosť vo všetkých skupinách
obmedzená na 5 rokov a podmienkou
je doklad o zdravotnej spôsobilosti. Po
uplynutí doby platnosti je nutné doklad
vymeniť. „Držiteľ vodičského preukazu,
ktorému uplynula vyznačená doba platnosti a v ktorom je vyznačená niektorá
zo skupín vodičského oprávnenia C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, policajný orgán vodičský preukaz vymení
na základe žiadosti a predloženia platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti
a platného dokladu o psychickej spôsobilosti. V prípade, že požiada o výmenu
vodičského preukazu taký držiteľ, ktorý
má vo vodičskom preukaze vyznačené
skupiny vodičského oprávnenia AM,
A1, A2, A, B, B1, BE, T, policajný orgán
vodičský preukaz vymení na základe žiadosti,“ spresnila Baloghová. „O nejakej
zmene v tejto oblasti som niečo zaregistroval v televízii, ale ja si myslím, že
keď sa robia takéto zmeny, ktoré nie sú
podstatné, že je to len naháňanie peňazí
od ľudí, lebo určite bude k tomu patriť
aj nejaký finančný poplatok,“ myslí si
Igor Muran. „Podľa mňa to nie je veľmi
dobré, lebo na tých vodičov sú dnes vysoké nároky, zažívajú všelijaké stresy,
majú kontroly, skúšky a čo ja viem čo.
Absolvujú psychotesty a zdravotné prehliadky, tak podľa mňa nemá zmysel meniť tie vodičáky, je to hlúposť,“ myslí si
dlhoročný vodič Juraj Hulák. „Určite sú
aj nové veci, bolo by to treba vyskúšať.
V pozitívnom zmysle urobiť nejaké testy
alebo čo,“ prikláňa sa k novinkám Anton
Krajačič. „Myslím, že v niektorých prípadoch to bude dobré, hlavne čo sa týka
mladých vodičov. Veľmi skoro začínajú,
nemajú ešte prax a myslia si, že všetko
ovládajú, ale nie je to tak. Bude lepšie,
ak sa tá veková hranica posunie. No a čo
sa týka výmeny vodičákov každých 15
rokov, no neviem, ale to je asi naháňanie peňazí a buzerácia ľudí,“ doplnil svoj
názor dlhoročný skúsený vodič Viliam
Svitek.
Ďalšou zmenou pre budúcich vodičov je vek, v ktorom môžu získať určité
druhy oprávnení. Do 19. januára 2013
stále platí, že vodičské oprávnenia až na
niektoré výnimky – napríklad na malé
motorky, autobusy a podobne - získavajú občania od 18 rokov. Podľa nových
predpisov budú môcť napríklad vodičský preukaz na motorky bez obmedzenia
výkonu – teda s objemom motora nad
50 cm3 - získať iba vodiči nad 24 rokov.
Mladší ako 24 rokov nebudú môcť byť
ani vodiči autobusov. Vedenie motorových štvorkoliek bude možné od 21 rokov – doteraz bola povolená veková hranica 16 rokov. Minimálne 21 rokov bude
musieť mať aj vodič, ktorý bude chcieť
šoférovať nákladné auto.
Budovanie chodníka pred ZŠ
V prázdninovom období pracovníci
obce začali s budovaním chodníka pred
základnou školou, ktorý zabezpečí bezpečný prechod žiakov a pracovníkov
školy do školského areálu. Bezpečnostná
situácia chodcov v tejto lokalite nebola
najvhodnejšia, pretože žiaci boli ohrozovaní automobilmi, ktoré prechádzali
okolo tohto zariadenia alebo parkovali
pri základnej škole. Vedenie obce sa po
konzultácii s riaditeľkou ZŠ rozhodlo
túto situáciu riešiť výstavbou chodníka,
ktorý umožní plynulý a istý prechod do
areálu školy. „Dobudovanie chodníka v
Školskej ulici pred areálom základnej
školy bolo potrebné hlavne z titulu zabezpečenia bezpečnosti chodcov v tejto
lokalite, kde hlavnú skupinu chodcov
tvoria deti základnej školy,“ ozrejmil situáciu starosta obce Ing. Marián Borza.
Kolízne situácie vznikali hlavne pri
rannej špičke, kedy rodičia privážali
svoje deti do školy a žiaci, ktorí išli do
školy pešo, sa mali problém dostať do
areálu. „Výstavba chodníkov ako aj parkovacích miest v okolí školy riešila Rada
školy pri Základnej škole v Močenku,
nakoľko rodičia iniciovali pomerne zlú
bezpečnostnú situáciu v okolí školy, a
preto sme sa rozhodli osloviť nielen poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj
vedenie obce a aj vďaka nim sa začala
táto situácia riešiť. Vybudoval sa chodník a dúfame, že sa vybuduje neskôr aj
parkovisko pre osobné automobily,“ vyjadrila nádej poslankyňa obecného zastupiteľstva Angelika Kútna.
Radosť z novovybudovaného chodníka netajila ani riaditeľka základnej
školy Mgr. Gabriela Lovásová. „Už
dlhšiu dobu nás trápil fakt, že naše deti
chodia do školy po ceste, chýbal tu chodník, ktorý by zamedzil tomu, že deti sa
dostanú pod kolesá áut. Spolu s vedením
obce sme rozmýšľali, ako túto situáciu
vyriešiť, aby bezpečnosť detí a vôbec
ľudí, ktorí chodia do školy, nebola ohrozená. Preto ma veľmi potešilo po návrate
z dovolenky, keď som zistila, že chodník,
o ktorom sme dlho uvažovali, sa začína
robiť a je vlastne už skoro hotový.“
Nová stavba tak zabráni nedisciplinovaným vodičom parkovať pri vchode do
areálu, kde je frekvencia pohybujúcich sa
detí a žiakov najväčšia pred vyučovaním,
ale aj v popoludňajších hodinách v čase
krúžkov. Taktiež žiaci nebudú musieť
preskakovať mláky stojatej vody, ktorá v
týchto miestach stála po dažďoch.
„Ja si myslím, že je to veľmi dobrá
vec, lebo deti by mali mať bezpečie a
stojí tam veľa áut a bezpečnosť by mala
byť prvoradá,“ potvrdila význam chodníka Zuzana Škopeková.
„Páči sa mi ten chodník, bude sa po
ňom lepšie chodiť,“ dodal Jožko Szorád.
„Je to určite dobré, lepšie pre bezpečnosť detí. Tam stávali autá až po plot,“
povedal nám dlhoročný pracovník školy
Jozef Korgo. „Určite je to bezpečné, veď
je už načase, že sa to urobilo,“ doplnila
Mária Blehová.
Novovybudovaný chodník bude napojený na jestvujúci chodník, ktorý pokračuje smerom až ku kostolu tak, aby
chodci, ktorí pôjdu po Školskej ulici,
mohli sa bezpečne po chodníku dostať
z centrálnej časti obce do časti, ktorá je
okolo areálu kostola a v ulici Vinohradskej.
Táto investičná akcia bude dokončená do konca prázdnin a pripravená tak
na september, kedy sa brány základnej
školy po dvojmesačnej prestávke opäť
otvoria.
Laboratórny rozbor artézskej vody
V teplých letných dňoch je veľmi
dôležitý pitný režim, ktorý musíme dodržiavať. Naše telo tvorí asi 60 % telesnej
hmotnosti voda, a preto je dôležité, aby
sme nezanedbávali príjem tejto životodarnej tekutiny. Odborníci odporúčajú
piť čistú vodu bez chemických látok či
konzervantov, zdravá voda je z podzemných zdrojov, prameňov artézskej vody.
Naša obec disponuje 3 zdrojmi artézskej
vody – pri reštaurácií Elsa a dvoma prameňmi v lokalite SÝKY. Vzorky pitnej
vody z týchto zdrojov boli v uplynulom
období odobrané Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Nitre a poslané na laboratórne zhodnotenie.
„Vzorky boli odobraté z artézskej
studne pri reštaurácií Elsa a z dvoch
studní na Sýkach – Sýky I a Sýky II.
Všetky tri rozbory boli tohto roku vyhovujúce aj po stránke mikrobiologickej, aj
po stránke chemickej. Čo sa týka informácií o hodnotách dusičnanov alebo dusitanov, vzorky dusitanov neboli prekročené, dusičnany sú v hodnote do 10 mg/l,
norma je 50 mg/l,“ povedala nám Mária
Kraváriková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Kvalita
pitnej vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologic-
kého a biologického. Najdôležitejšie je
hľadisko zdravotnej bezpečnosti. Pitná
voda je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity
alebo látky, ktoré v určitých množstvách
alebo koncentráciách predstavujú riziko
ohrozenia zdravia.
„Pamätám si, že to tu tečie, mohol
som mať asi tak 5-6 rokov, keď som sem
chodil s otcom. Celý majer tu žil z tejto
studne. Všetko bolo napojené zo studne,
či to boli kravy, kone, voly, ľudia,“ zapomínal si pán Milan Fábik z Hornej
Kráľovej. „Chodievame sem každé 2
týždne. Dáme do pivnice túto vodičku,
lebo mestská voda nie je taká dobrá, je
špinavá a nechutná. Táto nám viac chutí
a je lepšia ako z obchodu,“ prezradila
manželka Katarína Fábiková.
Artézska studňa je podzemná voda s
napätou hladinou, kde sa voda dostáva
pod zemský povrch postupným vsakovaním povrchových vôd a zrážok. Voda pri
vsakovaní prechádza pôdnymi pásmami,
ktoré ovplyvňujú vlastnosti podzemnej
vody. V súčasnosti vplyvom rastúceho znečistenia životného prostredia
sa zhoršuje kvalita vody aj v našom
okrese.
„V okrese Šaľa, dá sa povedať, sú ar-
tézske studne, ktoré trvalo vykazujú vyhovujúcu kvalitu vody, ale sú aj studne,
ktoré vykazujú nevyhovujúcu kvalitu či
už po stránke mikrobiologickej alebo
chemickej. Nedávno sme mali problém
s vodou na Hlbokej ulici v Šali, kde boli
prekročené ukazovatele chemického
prvku ortute,“ ozrejmila Mária Kraváriková.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva monitoring kvality pitnej vody vždy na základe objednávky
príslušného subjektu, v tomto prípade
Obecného úradu Močenok a robí sa v
pravidelných časových intervaloch.
„Obec Močenok v jarných mesiacoch
pošle objednávku Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva v Nitre na laboratórny rozbor pitnej vody. Tento rozbor sa vykonáva raz ročne, ak sú vzorky
nevyhovujúce, tak sa požiada v letných
mesiacoch o opätovný rozbor pitnej
vody,“ vysvetlila nám postup Eleonóra
Flammichová, referentka útvaru služieb
a investičnej výstavby. Po zistení nevyhovujúcej kvality nariadi úrad verejného
zdravotníctva nápravné opatrenia, až po
zákaz používania vody, prípadne na odstránenie zistených nedostatkov.
FS Močenčanka na Agrokomplexe v Nitre
Folklórna skupina Močenčanka vystúpila v nedeľu 26. augusta so svojím
programom na 39. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej
výstavy Agrokomlex v Nitre.
Veľtrh, ktorý prebiehal v dňoch od 23.
do 26. Augusta, ponúkal návštevníkom
množstvo vystavovaných expozícií cez
národnú výstavu hospodárskych zvierat,
ukážky z regiónov Slovenska, nechýbali
ani konferencie a informačné semináre
pre poľnohospodárov, potravinárov a
lesníkov či živnostenské trhy. Počas
neho zároveň prebiehal bohatý kultúrny
program na niekoľkých miestach v areáli
výstaviska, ktorý pozostával z vystúpení
dychových hudieb, speváckych skupín či
folklórnych súborov. So svojím pásmom
sa predstavila aj folklórna skupina Močenčanka.
„Som veľmi rada, že sme opäť mohli
vystúpiť tu, v Nitre na Agrokomplexe, na
dožinkových slávnostiach. Myslím si, že
sa nám vystúpenie vydarilo. Ľudia boli
spokojní a tlieskali nám. Atmosféra bola
vynikajúca, takže aj ja som bola veľmi
spokojná s folkloristami, lebo sú všetci
obetaví, dobrí,“ vyjadrila nadšenie z
celého podujatia vedúca folklórnej skupiny Mária Szabová. Program folklórnej
skupiny pozostával z dvoch vystúpení,
počas ktorého sa folkloristi predstavili s
pásmom, ktoré zodpovedalo celej myšlienke podujatia. Ponúkli žatevný program zložený z mnohých piesní, tancov i
hovoreného slova. Nechýbal ani tradičný
zajačí tanec v podaní mladých členiek
skupiny či šečkársky tanec, ktorý opäť
zožal veľký úspech.
Radosť z vystúpenia netajili ani členovia folklórnej skupiny. „Atmosféra bola
výborná, organizácia taktiež, síce ľudí
bolo pomenej, ale myslím, že v poobedňajších hodinách sa to zlepší a prídu sa
pozrieť na náš program,“ skonštatovala
Mária Vörösová.
Popoludní v druhom vstupe mala folklórna skupina početnejšie obecenstvo a
počas 40-tich minút močenskej atmosféry na pódiu sa diváci dobre bavili a
účinkujúcich odmenili zaslúženým potleskom. Domácich prišla povzbudiť aj
skupinka z Močenka. „Vystúpenie bolo
perfektné,“ vyslovil sa pán Ján Šimko.
„Páčilo sa nám to, bolo to pekné. Máte
to dobre pripravené, aj ten starký čo tancoval. Bolo to super,“ povedala nám s
nadšením návštevníčka výstavy. Radosť
neskrývala ani staršia pani z Trenčína,
ktorá si spolu s Močenčanmi zaspomínala. „Veľmi sa mi to páčilo. Všetky
pesničky som poznala, ktoré ste spievali.
Spievala som s vami.“
„Vynikajúce. Bola som spokojná. Mne
sa ľudovky a tieto tance páčia,“ priznala
sa nám diváčka z Nitry.
Okrem močenského súboru vystúpili
aj iné umelecké telesá, ktoré na dožinkovom pódiu prezentovali pásma zo svojich regiónov.
Močenčanka na hodoch v susednej obci
Obec Horná Kráľová slávila počas
druhého septembrového víkendu obecné
dni, ktoré sa konali pri príležitosti kráľovských hodov. Bohatý program obecných
dní sa začal v piatok 7. septembra večer
a skončil sa v pondelok v podvečer. Pre
návštevníkov podujatia boli pripravené
tanečné zábavy, sväté omše, futbalové
zápasy, súťaž vo varení guláša alebo prezentácia folklórnych súborov a spevokolov. Medzi folklórnymi skupinami sa
v sobotu popoludní so svojím pásmom
Žatva predstavila aj folklórna skupina
Močenčanka. Veselé folklórne pásmo zaujalo prítomných divákov, ktorí močenských folkloristov odmenili srdečným
potleskom. „Bolo to veľmi pekné, videla
som ich prvýkrát, hoci pochádzam z Močenku. Bola som veľmi prekvapená, sú
nádherný súbor,“ pochválila močenských folkloristov Štefánia Gáliková.
„Veľmi pekne vystupovali, páčilo sa mi
to, aj dosť dlho, krásny program to bol,“
pridala sa ďalšia návštevníčka podujatia
pani Ištokovičová. „Susedné obce spolupracujú určite v každej oblasti, aj v
kultúrnej a folklórny súbor z Močenku je
jeden z najdôležitejších prvkov na tejto
hodovej slávnosti, pretože šíri kultúru
nášho regiónu. Mne osobne sa veľmi
ich vystúpenie páčilo,“ potvrdila aj Mgr.
Gabriela Lovásová. Močenskí folkloristi
netajili radosť z toho, že sa mohli prezentovať v susednej obci, pretože previazanosť medzi oboma dedinami je veľká
– mnohí občania totiž už desaťročia
udržujú medzi sebou dobré príbuzenské
alebo priateľské vzťahy. „V Kráľovej sa
nám veľmi dobre vystupovalo, tak ako
každý rok. Atmosféra je tu výborná, no
a ja si myslím, že prišlo aj veľmi veľa
ľudí, veď to je nakoniec aj vidno,“ tešila sa z úspechu skupiny vedúca Močenčanky Mária Szabová. Organizátori,
obec Horná Kráľová a miestne kultúrne
stredisko, sa snažia každoročne zapojiť
do kultúrneho programu čo najviac telies
z okolia. „Každý rok organizujeme toto
podujatie a prizývame hostí aj zo susedných obcí - Močenčanku, Hájčanku, aj
Kepežďanku a myslím, že tie súbory už
poznáme veľmi dobre a sme radi, že sa
zúčastňujú na tomto podujatí,“ potvrdil
starosta Hornej Kráľovej Emil Rábek.
Vystúpenie Močenčanky tak aj v tomto
roku obohatilo program obecných dní v
Hornej Kráľovej a mnohým pamätníkom
zároveň pripomenulo, ako kedysi prebiehala žatva na poliach v chotári obce.
Rozlúčka s letom
Sobota 8. septembra patrila
v našej obci už 2. ročníku podujatia pod názvom Rozlúčka
s letom. Po úspešnom prvom
ročníku ho opäť zorganizoval Kresťanskodemokratický
klub v Močenku. „Minulý
rok sme spravili 1. ročník
Rozlúčky s letom a keďže
dopadla dobre, deti sa zabavili, aj rodičia boli spokojní,
dokonca aj starí rodičia, tak
sme sa rozhodli, že usporia-
na futbalovom štadióne Futbalového klubu Močenok pre
všetkých záujemcov z obce aj
okolia a bolo zamerané najmä
na rodiny s deťmi, pre ktoré
tu bolo pripravených niekoľko súťaží a atrakcií. Deti
sa s radosťou povozili na koníkovi alebo využili na skákanie trampolínu. Mimoriadne
ich však zaujali pripravené
súťaže, kde si mohli vyskúšať
svoju šikovnosť. Postupne
dame aj 2. ročník,“ – potvrdil
nám predseda klubu KDH v
Močenku Ing. Marek Mesároš. – „Podarilo sa nám zorganizovať partiu ľudí, ktorí
to s nadšením usporiadali a
tie šťastné tváre detí, tie úsmevy detí a tie všetky súťaže,
ktoré sú tu a koníky, guláš a
trampolíny, tak to svedčí o
tom, že to bol dobrý nápad.
Sme veľmi radi, že sa nám to
podarilo. Ďakujem všetkým,
ktorí nám pomohli pri tejto
akcii.“ Podujatie sa konalo
absolvovali všetky stanovištia a už vopred mali vybrané
tie najlákavejšie. „Asi sa mi
budú páčiť tie penalty,“ konštatoval nádejný malý futbalista Daniel Szabo. „Ja sa asi
najviac teším na bociana a pečenie palaciniek,“ pridala sa
Lucia Blehová. Súťažiace deti
postupne získali na kartičky
pečiatky zo všetkých súťaží a
spokojné s ponúknutou zábavou ich potom hodnotili. „Páčila sa mi súťaž jedenástky,
lyže, rýchla voda a skákanie
vo vreci. Najviac sa mi darilo
v jedenástkach,“ vymenoval
Martin Lenčéš. „Mne sa najviac páčilo skákať vo vreci,“
povedala nám Laura Lenická.
Okrem zábavy pre deti organizátori pripravili pre všetkých návštevníkov aj guláš a
nápoje, aby sa mohli nielen
malí návštevníci občerstviť.
„Vyzerá to tu fajn, aj minulý
rok sme sa zúčastnili, deťom
sa páčilo, tak hádam sa im
bude aj tento rok páčiť,“ dúfala mamička dvoch detí pani
Pápayová. „S akciou som
veľmi spokojná, lebo sme tu
už druhýkrát, boli sme aj minulý rok, deti sa pekne zahrali
a je to veľmi pekné podujatie,“ dodala pani Kováčová.
Podujatie poctil svojou návštevou aj predseda Krajskej
rady KDH v Nitre Ing. Marián
Radošovský, ktorý vyzdvi-
hol najmä jednu z hlavných
myšlienok podujatia, ktorou
je upevňovanie a budovanie medziľudských vzťahov:
„Minulý rok tu bolo strašne
veľa detí a samozrejme, s rodičmi, to je dôležité. Takéto
stretnutia asi motivujú a ukazujú, ako má rodina fungovať,
ako má rodina vyzerať, ako sa
majú vytvárať vzťahy a to je
aj pre deti nielen radosť, ale
aj taký možno záväzok alebo
smerovanie, ktoré im v živote
ukáže, ako sa majú správať aj
oni zas voči svojim deťom.“
Zaujímavé podujatie, ktoré
prilákalo desiatky rodín s
množstvom detí, bolo akousi
rozlúčkou s prázdninami a letom, po ktorých sa opäť začal
tradičný pracovný zhon pre
deti v škole a pre dospelých
v práci.
Spomienka na Slovenské národné povstanie
29. august je dňom spomienky na významnú historickú
udalosť, ktorá zanechala v
dejinách Slovenska nezmazateľnú stopu. V tomto roku
si pripomíname 68.výročie
Slovenského národného povstania.
Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie
slovenských povstaleckých
jednotiek počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na slovenské územie. Začalo sa 29.
augusta 1944 ako obrana pred
nemeckými okupačnými jednotkami, ako aj snahou byť
na strane víťazných mocností
druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská
Bystrica. Nemecké jednotky
povstaleckú armádu porazili,
v noci z 27. na 28. októbra
1944 časť jej jednotiek prešla
na partizánsky spôsob boja.
Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny. Slováci v
SNP odmietli zlo, ktoré predstavoval fašizmus s politikou
xenofóbie a antisemitizmu.
Posledné nemecké jednotky
na území Slovenska boli zlikvidované do 1. mája 1945. Pri
oslobodzovaní
vtedajšieho
Československa padlo asi
170 000 sovietskych vojakov.
Počas tohto povstania prišlo o
život 20 000 Slovákov.
V súčasnosti sa povstanie
považuje za jeden z najdôležitejších míľnikov slovenskej
histórie. Mnohí historici ho
považujú za veľký akt odporu
proti Hitlerovi a fašizmu. 29.
august je preto štátnym sviatkom: Dňom Slovenského
národného povstania. Mnoho
ulíc, mostov a ďalších budov
a miest je pomenovaných po
povstaní.
Z množstva pamätníkov
osloboditeľom je historický
monument Slavín týčiaci sa
nad Bratislavou či Pamätník
československej armády na
Dukle. Pamätník SNP v Banskej Bystrici je jeden z najvýznamnejších pamätníkov na
Slovensku pripomínajúci obdobie 2.svetovej vojny, ktorý
bol v roku 1982 vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku.
X. DNI obce MOČENOK 2012
Jubilejný X. ročník Dní obce Močenok
Pri príležitosti 899. výročia prvej písomnej zmienky o obci Močenok a sviatku Povýšenia sv. Kríža sa v našej obci uskutočnili
14. až 16. septembra jubilejný desiaty raz oslavy Dní Obce Močenok.
Oslavy sa za čali v piatok
podvečer odovzdávaním ocenení občanom obce pri príležitosti 10. výročia
Dní obce Močenok. Ocenenia starostu
obce a Národného osvetového centra
oceneným odovzdal starosta obce Ing.
Marián Borza a riaditeľ sekcie osvetovej
činnosti Národného osvetového centra v
Bratislave Mgr. Jozef Burič. Ako prvá
si prišla cenu starostu obce a poctu generálnej riaditeľky Národného osvetového centra PhDr. Jany
Kresákovej za rozvoj
insitného umenia v
Močenku, prácu s mládežou a reprezentáciu
obce v miestnych a
regionálnych podmienkach prevziať Mgr.
Jiřina Gašparíková. Jozef Kútny si
prevzal cenu starostu
obce a poctu generálnej riaditeľky Národného osvetového centra Jany Kresákovej za
osvetovú činnosť, rozvoj filatelie a uchovávanie významných historických udalostí. Tibor Lešš si z rúk
starostu a riaditeľa sekcie osvetovej činnosti
Národného osvetového
centra prevzal cenu
starostu obce a poctu
generálnej riaditeľky
Národného osvetového
centra za rozvoj insitného umenia v Močenku a reprezentáciu
obce. Mgr. Anna Tóthová si prevzala cenu
starostu obce a poctu
generálnej riaditeľky
národného osvetového
centra za uchovávanie
a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti folklóru v miestnych a regionálnych podmienkach. Poslednou ocenenou bola Mgr.
Mária Mišunová, ktorá sa odovzdávania ocenení nemohla
zúčastniť, ale pri najbližšej príležitosti jej
bude odovzdaná cena
starostu obce a pocta
generálnej riaditeľky
národného osvetového
centra za výchovu detí
10
a dospelých k zborovému spevu a reprezentáciu zborového spevu na Slovensku
a v zahraničí. „Človek v živote robí to, čo
si myslí, že je správne a ja si myslím, že
som to v živote robila. Keď ho niekto za
to ocení, keď mu niekto za to poďakuje,
tak to je ozaj vynikajúci pocit,“ povedala
nám po prevzatí ocenenia Mgr. Gašparíková. Anna Tóthová – V Močenku iste
žijú ľudia, ktorí možno viacej robia ako
ja a by si to viacej zaslúžili, veď čo som
všetko robila a robím, sú to moje záľuby,
moje koníčky. Od roku 1963 žijem v Močenku, na rok bude 50, pracovala som tu,
obľúbila som si Močenok a hlavne ľudí a
pre mňa je to samozrejmosť, že pre nich
pracujem, im pomáham a tým zviditeľňujem Močenok. Nesmiem zabudnúť
poďakovať sa vedeniu obce, vedeniu
kultúry a kultúrnej komisii za ocenenie,
ktoré je pre mňa veľkou výzvou bojovať,
aby som sa čo najskôr mohla vrátiť do
telocvične medzi svoje labutienky a do
domova dôchodcov potešiť, zaspievať
si so starkými. Takže ešte raz srdečná
vďaka za ocenenie.
„Je to veľké prekvapenie, skutočne
som nič takéto nečakal. Toto ocenenie
necítim ako ocenenie pre seba, ale pre
všetkých Močenčanov, lebo vďaka nim
a pre nich to robím. Som jeden z nich a
tu sa cítim dobre a Močenok je mojou
srdcovou záležitosťou,“ pridal sa aj ocenený Jozef Kútny. „Takéto ocenenie ma
veľmi teší. Pred 23 rokmi som začínal a
úspechy postupne prišli, ale s týmto som
nikdy nerátal, že takéhoto veľkého úspechu sa dočkám,“ dodal Tibor Lešš.
Program piatkových osláv dní obce
potom pokračoval divadelným predstavením divadla Dominus Močenok.
Ochotníci ponúkli návštevníkom svoju
najnovšiu hru pod názvom Keď jubilant
plače, s ktorou sa v premiére predstavili
na tohtoročnom festivale Gorazdov Močenok.
Program 10. ročníka Dní obce
pokračoval v sobotu jarmokom,
ktorý sa po prvýkrát konal v areáli
obecného úradu. Tradičný jarmok na
Kríža otvoril starosta obce Ing. Marián
Borza, ktorý srdečne privítal všetkých
návštevníkov i jarmočníkov. Bezprostredne po otvorení jarmoku sa návštevníkom v krátkom programe predstavili
členovia skupiny historického šermu
Aldaron z Nitry a členovia Nitrianskej
šermiarskej turnajovej spoločnosti. Program sa tradične najviac páčil deťom, ale
so záujmom si ho pozreli aj dospelí návštevníci. Účinkujúci zaujali bojovými
scénami, zaujímavým oblečením, ale i
ukážkami streľby z palných zbraní. „Sme
z obdobia renesancie – máme kostým
lancknechtov, to sú takí žoldnieri, ktorí
majú pozliepané časti oblečenia, každý
rukáv iný, takisto sú aj nohávy. Zbrane,
to je taký ťažší oriešok, pretože na zbrane
sme vyskúšali asi 6 kováčov a nakoniec
sme skončili u kováča v Kolíne v Čechách a získali sme také meče, na ktoré
máme doživotnú záruku,“ informoval o
oblečení a výzbroji člen skupiny historického šermu Aldaron Tomáš Vrbiak.
„Keď chcete byť troška autentický, ako
tu chlapci pred nami, musíte sa zamerať
na určité obdobie. My sa zaoberáme stredovekom, gotickou zbrojou. Je to určite
neobratnejšie, ako šermovať v látkach,
ale boli vyvinuté techniky šermu, ktoré
boli v zbroji, ako ste mali možnosť vidieť, boli tam prechytávania mečov a
hoci sa dá povedať, že to je na pohľad
neobratné, tie techniky už boli vyvinuté
natoľko, že sa dalo aj tam veľmi dobre
ukázať, ako ten šerm fungoval,“ pridal
sa po vystúpení vedúci Nitrianskej šermiarskej turnajovej spoločnosti Štefan
Nitriansky. V predstavení Nitrianskej
šermiarskej turnajovej spoločnosti sa
predstavil aj náš spoluobčan Andrej
Packa, ktorý sa šermu venuje niekoľko
rokov. „Každú nedeľu trénujeme, techniky nacvičujeme na základe knihy, v tej
knihe sú obrázky, ktoré nakreslili starí
šermiarski majstri, ako vtedy vyzerali tie
techniky. Moja zbroj váži asi 30 kg a šéfova asi 40, vždy trénujeme v nej“ dodal
s úsmevom Andrej.
Jarmočníci vo svojich stánkoch záujemcom ponúkali tradičné medovníčky,
turecký med, lízanky, hračky, výrobky
z dreva a prútia, keramiku a veľa iného
tovaru. Množstvo obyvateľov našej obce
i návštevníkov si so záujmom prezrelo
ponuku v predajných stánkoch a vychutnávalo si jarmočnú atmosféru. „Jarmoky
mám rada od detstva a teraz máme malú
vnučku, takže už sme ju sem zobrali, aby
si na to trošku zvykla,“ povedala nám
X. DNI obce MOČENOK 2012
pani Huláková. „Samozrejme, že sa mi tu
páči, len teraz som prišla, ale páči sa mi a
myslím si, že bez tých tradícií to nejde,“
povedala nám s úsmevom pani Mikušová. „Najviac sa mi kedysi páčilo, že na
Švábskej ulici boli obuvníci až po koniec
a hore pri kostole boli melóny, vagón, tie
tu už dnes nevidím a šiatre boli po celej
ulici,“ zaspomínal si pamätník pán Korgo
na staré jarmoky. Návštevníkom sobotňajšie dopoludnie počas trvania jarmoku
spríjemňovala promenádnym koncertom
dychová hudba Močenská kapela.
Pred začiatkom popoludňajšieho programu si mohli deti i dospelí v areáli
obecného úradu vyskúšať streľbu z luku,
súboj s dobovými zbraňami, chodenie na
chodúľoch alebo hod kopijou. Členovia
cechu starých bojových umení Aldaron
sa s radosťou venovali každému záujemcovi. „Najviac sa mi darilo s lukmi,
potom som bol na chodúľoch, ale na
tých sa mi moc nedarilo. Hádzal som aj
kopijou, dvakrát som už trafil stred,“ pochválil sa nám šikovný športovec Marko
Chán. „Skúšal som si súboj a bolo to
celkom zaujímavé,“ pridal sa k Markovi
Norbert Sabo. „Bola som na chodúľoch
a išlo mi to dobre,“ netajila radosť z dobrej príležitosti vyskúšať nové veci Hanka
Lenčéšová.
folklórnych skupín a zároveň starosta
obce otvoril v priestoroch spoločenskej
sály výstavy.
Prvou bola výstava diel močenských
umelcov – maliarov, rezbárov, čipkárky
a umeleckého kováča. Svoje diela tu prezentovala Mgr. Jiřina Gašparíková, Hana
Lenčéšová, Lýdia Lenčéšová, Jana Sklenárová, Imrich Csiba, Tibor Lešš, Róbert
Lovás a Ján Stacho. Druhou výstavou
pod názvom Dary zeme bola prezentá-
tým je to také pestrejšie a krajšie ako
inokedy,“ konštatoval manažér dychovej hudby Močenská kapela Peter Prvák.
Moderátorsky podujatie počas celého víkendu humorne sprevádzal ľudový rozprávač Franta Uher z Lanžhota.
Súťaž vo varení guláša
cia výpestkov záhradkárov z našej obce.
Návštevníci si mohli prezrieť kvety,
zaujímavé druhy štipľavých papričiek
v kvetináčoch, ale aj množstvo druhov
ovocia či zeleniny, ktoré sa podarilo dopestovať nadšencom záhradkárčenia. „Je
to pekné, je tu toho viacej ako vlani, asi
si to záhradkári zobrali trošku k srdcu,“
skonštatovala vystavujúca záhradkárka
pani Urbániková. „Je to zaujímavé, mne
sa to páči, každý rok sa na to chodím
pozerať a obdivujem to tu, je to pekne
naaranžované,“ pridala sa s pochvalou
pani Pappová. „No krásne je to, ľudia sú
šikovní a ešte keby tie klimatické podmienky boli iné, tak je to ešte krajšie,“
myslí si pani Levčíková. „Sme obdivovateľmi umenia, aj maliarskeho umenia,“ povedal počas prezerania výstavy
umeleckých diel pán Rábek.
Slávnostný sprievod
Popoludní vykročil do ulíc obce slávnostný sprievod dychových hudieb a
„Som rád, že tento 10. ročník sa nám vydaril v takomto počasí a takomto hojnom
počte ľudí. Nakoľko je to 10. ročník, tak
Po príchode sprievodu do areálu obecného úradu členovia dychovej hudby
Močenská kapela zahrali slávnostnú
fanfáru a prehliadku dychových hudieb
a sprievodný program následne oficiálne
otvoril starosta obce Ing. Marián Borza
a kapelník dychovej hudby Močenská
kapela Tomáš Obola. O dobrú náladu sa
aj v nasledujúcich chvíľach starala dychová hudba Močenská kapela, ktorá sa
niekoľkým stovkám návštevníkom predstavila so svojim bohatým repertoárom.
V areáli obecného úradu sa zároveň
s bežiacim programom konala v tomto
roku už po 5. raz súťaž vo varení guláša,
zúčastnilo sa jej 13 družstiev, z ktorých
jedno pripravovalo vo svojom kotlíku
plnené kapustné listy. Boli to družstvá:
Poľovnícky spolok Močenský Háj, Močenskí motorkári, firma Železoobchod
Tóth Močenok, Bar Naska Močenok,
Poľovnícke združenie Zálesie Močenok,
A-Demo Močenok, Zväz zdravotne postihnutých Močenok, RB Mont Močenok, LIDES Horná Kráľová, Pálenica
Močenok, Vinotéka Konečný Močenok,
Chlapci zo Švábskej a Braun - mont Močenok.
Vzorky gulášov predložili jednotlivé
družstvá na ochutnávku trojčlennej hodnotiacej komisii pod vedením skúseného
degustátora tohto populárneho jedla,
podnikateľa Ľudovíta Hochela.
Predseda poroty Ľudovít Hochel potom spolu so starostom obce na pódiu
11
X. DNI obce MOČENOK 2012
ocenil snahu všetkých zástupcov družstiev a nakoniec vyhodnotil najlepší
tohtoročný guláš. Najchutnejší guláš v
tomto roku podľa hodnotiacej komisie
navarili zástupcovia firmy Tóth Železoobchod. „Ten guláš varievam roky a
teraz to prevzal Železoobchod. Dávame
tomu celé srdce, takže ja si myslím, že
teraz sme mali šťastie, lebo všetky guláše
boli dobré, ale tento bol asi výnimočný,
keď to tak porota zhodnotila,“ tešila sa z
víťazstva Helena Tóthová.
Druhý najlepší guláš bol z kotlíka Baru
Naska, varil ho majiteľ Jozef Nagy: „Ja
som veľmi spokojný, minulý ročník bol
dobrý a teraz sa mi to ešte viacej páči,
pretože je ešte viac mužstiev.“ Na treťom
mieste sa umiestnili členovia družstva
Zväzu zdravotne postihnutých. „Sme
veľmi spokojní, nečakali sme to, ale naozaj nás to potešilo a na budúci rok znova
plánujeme, že sa zúčastníme, no, ako
bude nevieme, ale určite dobre,“ tešila sa
už tretíkrát z medailového umiestnenia
predsedníčka zväzu Bc. Eva Molnárová.
Tohtoročné varenie gulášov zhodnotil aj
predseda poroty Ľudovít Hochel: „Tri
roky som predseda poroty, ale myslím
si, že tento rok bol skutočne náročný na
rozhodovanie, lebo kvalita tých gulášov
bola veľmi dobrá. Z tých 13 gulášov boli
3-4 guláše také, že sme skutočne nevedeli, ktorému udeliť 1. miesto. Takže si
myslím, že úroveň bola dobrá a aj ten
počet hovorí za to, že to naberá na obrátkach.“
Súťaž o najlepší močenský
„smatankový“ koláč
Po prvý raz sa v tomto roku konala aj
súťaž o najlepší „smatankový koláč“. Na
ochutnanie prinieslo svoje vynikajúce
koláče 8 gazdiniek. Kvalitu koláčov posudzovala 3-členná porota na čele s riaditeľkou Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Galante Mgr. Anzelmou Bollovou. Autorku najlepšieho koláča potom predsedníčka poroty a starosta obce
odmenili vecnou cenou. Výhru za najchutnejší smatankový koláč si odniesla
Gabriela Sabová: „Ja mám strašnú trému
a nervózna som bola už tri dni, lebo keď
to robíte len tak do rodiny alebo niekde
do klubu, je to niečo iné, ako keď to ide
12
na súťaž. Vôbec sa mi ani nesnilo, že by
sa to mohlo takto zvrtnúť že by som bola
prvá.“ „Osem koláčov, ktoré doniesli súťažiace bolo vynikajúcich. Bolo veľmi
ťažké sa rozhodnúť, dokonca sme mali
aj také dve špeciality - koláče, ktoré boli
ochutené kapustou a slaninkou, takže
bol tu aj taký experiment,“ konštatovala
predsedníčka poroty Mgr. Anzelma Bollová.
Pre všetkých víťazov vo varení guláša
aj pečení smotanového koláča boli pripravené zaujímavé perníkové medaily a
pre účinkujúcich náročne zdobené perníkové srdiečka, o výrobu a zdobenie ktorých sa postarala jedna z členiek klubu
dôchodcov Anna Hanáková: „Asi pred 5
rokmi som začala chodiť na kurzy zdobenia perníčkov a tak ma to chytilo, že som
robila vždy k Vianociam a Veľkej noci.
Teraz ma požiadali, aby som spravila na
toto podujatie. Bolo toho veľa a veľké
perníčky, skúsenosti som s tým nemala,
no ale dala som sa do toho, mala som aj
pomoc. Nevedela som či sa to vydarí, ale
myslím že áno.“
V areáli obecného úradu sa mohli návštevníci okrem počúvania dobrej dychovej hudby alebo povzbudzovania
družstiev, ktoré súťažili vo varení guláša
občerstviť v stánkoch s dobrým jedlom
a pitím, alebo nakúpiť v stánkoch s jarmočným tovarom. Pre deti boli pripravené aj atrakcie - šmykľavka, skákací
hrad alebo elektromobily. Nechýbalo ani
obľúbené maľovanie na tvár.
Návštevníci močenských slávností
Jubilejný 10. ročník Dní obce Močenok poctili svojou návštevou aj hostia zo
štátnej správy, samosprávy, alebo združenia dychových hudieb. „Práve preto,
že je kríza sa majú stretávať ľudia. Ja
často chodím po takýchto podujatiach
a treba to brať tak, ako nám to tá situácia ponúka, takže ja som veľmi šťastný,
že tu môžem byť. Nedávno som tu bol
na Gorazdovom Močenku, táto dedina
žije, žije kultúrou,“ tešil sa z populárneho podujatia predseda NSK Milan
Belica. „Odvtedy, čo sme tu začali pred
nejakými 10 rokmi tým našim Dychfestom, kedy to bolo viac o dychovke ako
o ostatných sa to zmenilo. Je dobre, že
sa to pretransformovalo na takéto Dni
obce, je to multižánrové, pestrejšie, aj
po stránke umenia a folklóru, ale je tu
aj divadlo, remeslá a dychovka popri
tom má svoje nezastupiteľné miesto,“
konštatoval s uspokojením výkonný tajomník Združenia dychových hudieb
Slovenska Ján Jamriška. Okrem hostí
reprezentujúcich rôzne inštitúcie prišli
podujatie podporiť najmä obyvatelia našej obce a návštevníci, ktorí majú radi
ľudové piesne, tance, dobrú náladu a
stretnutia s priateľmi.
„Ja som tu prvýkrát, páči sa mi tu,
atmosféra je dobrá, ľudia sú milí, som
prekvapený že guláš dávajú zadarmo,
to napríklad v Budmericiach, tam je tiež
gulášová akcia a tam predávajú guláš
za euro,“ povedal nám jeden z návštevníkov pán Čenkej. „Tento rok sa mi to
zdá také slabšie zo strany ľudí, že nie je
ich tu toľko, vlani napríklad nebolo kde
sedieť,“ konštatoval pán Pospiš. „Všetko
sa nám páči, aj tá príprava tých gulášov,
no to bolo veľmi dobré. Každý rok je tu
veľa ľudí, vidíte sami, že každému sa
to páči, je to dobré, že sa tu stretávame
takto,“ myslí si pani Kozárová. „Teraz
som bol s pánom starostom, ja som totiž Močenčan, ale iba prvý rok som tu, je
to síce divné, ale povedal som mu, že na
budúci rok vás budem sponzorovať, lebo
to tu je super, veľmi sa mi to páči, je to
zábavné, varenie gulášov bolo perfektné,
atmosféra super, počasie nám vyšlo, no
proste nádherné,“ povedal nám úspešný
podnikateľ a náš rodák Ernest Hanák.
FS Furmani z Nitry
a hosťujúca DH Stráňanka z Moravy
Na pódiu sa počas celého popoludnia
striedali účinkujúci, aby sa návštevníci
mohli zabávať a vychutnávať si obľúbené melódie či tance. Veľkou mierou k
príjemnej atmosfére prispel aj folklórny
súbor Furmani z Nitry, ktorí sa predstavili vo dvoch vstupoch. „My sme veľmi
radi, že sa môžeme tu ukázať divákom v
Močenku, je to kúsok od Nitry a tu sme
ešte nemali možnosť na tomto podujatí
sa predstaviť. Veľmi sa tešíme, atmosféra je tu veľmi dobrá, ľudia majú záujem o takéto podujatia a prečo by sme
ich nespestrili aj vystúpením folklórneho
súboru,“ konštatoval vedúci FS Furmani
Marián Hlavatý.
V podvečer už pódium patrilo dychovej
hudbe Stráňanka z Moravy, ktorá svojim
pásmom ľudových piesní roztancovala
návštevníkov sobotňajšieho programu
osláv Dní obce. „Ja som bol prekvapený,
keď som prišiel do Močenku, pretože
som si hovoril – kam to vlastne ideme, do
nejakej malej dedinky? A ja prekvapene
pozerám na tú krásu, veľkosť, veľmi mi
X. DNI obce MOČENOK 2012
„Na túto veľkú slávnosť obce sme si pripravili taký prierez detskými ľudovými
piesňami a tančekmi. Detičky sa na to
vždy veľmi tešia. Pohyb a spev to je ich
prirodzený prejav, takže vždy sa tešíme
a pripravujeme sa s radosťou na všetky
vystúpenia,“ povedala nám Mgr. Lenčéšová.
to pripomína našu obec Strání, ktorá je
tiež veľká, pekne upravená a kultúrne
žije. Je tu dobrá atmosféra, krásne prostredie, nebitý kultúrny program, takže
samé pozitíva,“ tešil sa z návštevy u nás
kapelník DH Stráňanka Petr Houšť.
Tretí deň osláv
– nedeľa - sa začal slávnostnou svätou
omšou v kaplnke svätého Kríža. Omšu,
ktorej sa zúčastnilo niekoľko desiatok
veriacich celebroval dp. kaplán Ján Vician. Vo svojej kázni sa celebrant venoval najmä sviatku povýšenia sv. Kríža v
historických súvislostiach.
Ďalší program celoobecných osláv
pokračoval popoludní tradičným slávnostným sprievodom dychových hudieb
a folklórnych skupín obcou. Návštevníkom sa ako prvá počas tohto dňa predstavila Detská dychová hudba Močečanka pod vedením kapelníka Tomáša
Obolu. „Na dnešné popoludnie sme si
pripravili pre poslucháčov úplne nový
program a som rád, že to skvele zvládli,“
stručne konštatoval kapelník DDH Močenčanka Tomáš Obola.
Po detskej dychovke sa návštevníkom
s pásmom ľudových tančekov predstavila folklórna skupina Malý matičiarik pod vedením Mgr. Jolany Lenčéšovej. Zmes známych ľudových piesní a
tanec v podaní detí zo základnej školy
ocenili potleskom všetci návštevníci.
tu včera aj dnes, veľmi sa mi tu ľúbi a istotne prídem aj na rok,“ poctil nás svojou
návštevou aj občan susednej obce pán
Lovász. „Páči sa mi tu veľmi, atmosféra
je úžasná a prišli sme sem preto, lebo tu
máme veľa dobrých priateľov. Máte to
tu úžasné, trošku vám závidíme, že vaša
dedina takto žije, že tu máte veľa folklórnych súborov, že kultúru máte na takej
vysokej úrovni, akou sa môže pochváliť
málokto,“ konštatovala Helena Švecová.
V podvečer pódium patrilo
dychovej hudbe Obyčanka a Sitňanke,
Vždy dobre naladený moderátor
Franta Uher bavil hostí aj počas nedeľného popoludnia. Za roky, počas ktorých
navštívil toto podujatie, si tu už našiel
množstvo priaznivcov a priateľov a našu
obec si mimoriadne obľúbil: „Chodím
sem už najmenej 5 alebo 6 rokov a pripadá mi to, že to je stále lepšie. Možno je
to aj prostredím, že teraz je to už druhý
rok vedľa obecného úradu a tu je to prostredie také bližšie k ľuďom.“
Neskoršie popoludnie už patrilo domácej Folklórnej skupine Močenčanka,
ktorá sa návštevníkom predstavila vo
dvoch vstupoch – s pásmom Žatva a
šúpaním kukurice. „Tešíme sa, že sme aj
my mohli prispieť do programu. Pripravili sme si dve vystúpenia na tento ročník Dní obce no a myslím si, že účasť je
vynikajúca, aj počasie nám vyšlo,“ tešila
sa zo záujmu občanov vedúca FS Močenčanka Mária Szabová.
Pekné slnečné počasie počas celej nedele a zaujímavý program prilákali do
areálu obecného úradu na slávenie sviatku Povýšenia sv. Kríža a Dní obce Močenok stovky návštevníkov. „Zvykneme
sem chodievať už asi tretí rok a páči sa
nám tu všetko, aj vystúpenie malých detí
bolo veľmi pekné,“ pochvaľovala si program pani Benčíková. „Ten rozprávač sa
mi veľmi páči a hudba tiež samozrejme,
celý program je dobrý,“ pridal sa pán
Tichý. „Páči sa mi to tuná, lebo je tu
hudba, sú tu rôzne súbory, dychovky, že
každý človek si príde na svoje. Bol som
ktorá hrala na počúvanie aj do tanca
pásmo ľudových a orchestrálnych piesní.
„Sme tu po prvýkrát, je to krásny areál,
vám je skutočne čo závidieť, ľudí tu
máte, no čo by si viacej človek prial ak
takáto dychovka môže pred takým publikom vystupovať,“ tešil sa z vysokej
účasti a záujmu ľudí spevák DH Obyčanka Jozef Kéry.
V prestávke medzi vstupmi dychovej
hudby Obyčanka sa predstavila tanečná
zložka Folklórnej skupiny Močenčanka, ktorú choreograficky vedie Ľubomír Gregor: „Na dnešné vystúpenie
sme si pripravili dva tance, jeden bol z
obce Telgárt, z Horehronia, kde dievčatá
tancovali ženské koleso a druhý tanec
sme pripravili za pomoci tanečníkov z
folklórneho súboru Zobor z Nitry – bol
to židovský tanec mojše z východného
Slovenska.“ „Ony sú baby mladé, pekné,
majú rytmus, takže nie je o čom hovoriť. Keď sa toto všetko dá dokopy, zosynchronizuje, tak je to krása,“ netajil
radosť zo spolupráce tanečník FS Zobor
Tomáš Mego.
V ďalšom programe mohli návštevníci podporiť potleskom Močenských
spevákov. Pekné piesne si spolu s nimi
mohli pospevovať všetci priaznivci ľudoviek.“Atmosféra bola veľmi pekná
dnes, všetci účinkujúci boli super, páčilo
sa nám to,“ konštatoval vedúci Močenských spevákov Štefan Lenčéš.
Najmä pre deti bola zrejme najzaujímavejšou časťou programu nedeľného popoludnia ohňová šou v podaní
skupiny Let them fly. Štyria členovia
skupiny sa predstavili s takmer štvrťhodinovým programom plným skvelej
13
X. DNI obce MOČENOK 2012
hudby a zaujímavých ohňových efektov.
Počas predstavenia mohli diváci vidieť
aj niektoré novinky zo sveta ohňových
šou. „Chodíme na všelijaké workshopy
domáce aj zahraničné a tam sa učíme
všelijaké nové triky, náradia a podobne.
Začínali sme s tým, že sme robili reťaze
a palice a teraz máme nový hula hup a
rôzne pyroefekty,“ potvrdila, že aj na
ohňovú šou sa treba pripravovať jedna z
členiek skupiny Erika Hantáková.
Posledným hosťom programu 10. ročníka Dní obce Močenok bola dychová
hudba Sitňanka z Banskej Štiavnice.
„Atmosféra veľmi príjemná, tešili sme
sa, že prídeme sem a predčilo to naše
očakávania. Ľudí je dosť a nám sa tu
veľmi páči,“ potvrdil manažér DH Sitňanka Ján Petrík.
V závere osláv jubilejných 10-tych dní
obce bol čas aj na hodnotenie celého podujatia, ktorého organizátorom je obec
Močenok v spolupráci s dychovou hudbou Močenská kapela. „S radosťou a s
potešením môžem zhodnotiť, že aj 10.
ročník Dní obce Močenok, ktoré sme organizovali v našej obci sa nám vydaril.
Chcem poďakovať všetkým spoluorganizátorom, že nám pomohli v príprave a
hlavne realizácii tohto pre našu obec už
tradičného podujatia. Najväčšiu radosť
mám však samozrejme z vysokej účasti
našich občanov a hostí, ktorí prišli medzi
nás a poctili svojou účasťou naše podujatie. Teším sa aj z veľkej účasti našich
občanov, ktorí sa zúčastnili v súťažiach,
či už vo varení gulášu alebo po prvýkrát
aj pečení smatankového koláča,“ hodnotil starosta obce Ing. Marián Borza.
Úplný záver programu v tomto roku
tak patril DH Sitňanke, ktorá okrem tradičného bohatého repertoára ľudových
piesní ponúkla návštevníkom aj skvelé
orchestrálne skladby. Nedeľnou ľudovou
zábavou sa tak skončili už desiate Dni
obce, oslavy 899. výročia prvej písomnej
zmienky o obci a sviatku Povýšenia sv.
Kríža. Počas celého víkendu sa do areálu
obecného úradu prišlo zabaviť približne
tritisíc milovníkov dychoviek a dobrej
zábavy.
14
POĎAKOVANIE
Obec Močenok - kultúrne stredisko vyjadruje vrelé poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave a uskutočňovaní už
X. ročníka Dní obce Močenok.
Ďakujeme, za finančnú, či materiálnu pomoc a spoluprácu pri
organizačnom zabezpečení tohto
významného podujatia. Úprimná
vďaka patrí:
niny: Vierka Horváthová, Marián Horváth, Miloš Mihálik,
Júlia Hippová, Gabriel Vörös,
Ľubomír Straňák, Ing. Janka Petrovičová, Eva Urbániková, Michal Vörös, Július Vörös, Anna
Skalická, Michal Révay, manželom Kubicovcom, Ing. Štefan
Kováč, Štefan Kolenčík, Marta
Lenčéšová, Viera Blehová, Ján
Pagáč, Marián Borza.
Sponzorom:
Slovanet, a.s. Bratislava, RóPráce močenských maliarov
bert Packa, Marek Stanek, Ľudo- a rezbárov: Ján Stacho, Tibor
vít Hochel, Ivan Konečný
Lešš, Imrich Csiba, Jiřina Gašparíková, Hanka Lenčéšová,
Močenčankám - sponzor- Lýdia Lenčéšová, žiakom ZŠ v
kám, ktoré súťažili v pečení Močenku
močenského
smatankového
Umeleckej čipkárke Janke
koláča: Gabriela Sabová, Mag- Sklenárovej
daléna Tomková, Mária Horváthová, Magdaléna Verešová,
Veľké poďakovanie patrí p.
Olívia Paštéková, Mária Voro- Anne Hanákovej a p. Anne Lesová, Kristína Vlasáková, Anna nickej za výrobu prekrásnych
Mesárošová. Veľké ďakujem pa- medovníkových srdiečok a metrí úžasným a milým ženičkám dailí, ktorými sme obdarúvali
z Klubu dôchodcov v Močenku, účinkujúcich a súťažiacich.
ktoré sa ako prvé podujali ísť príkladom v súťaži pečení „močenSú dni na ktoré sa nezabúda a
ského smatankového koláča“.
takého dni sme chceli pripraviť
Vám, milí močenčania a návštevDružstvám - sponzorom, níci Dní obce Močenok. Veľmi
ktoré sa zúčastnili súťaže vo si vážime podpory, ktorú ste
varení guláša:
nám prejavili pri organizovaní
Poľovnícky spolok Močenský týchto dní. Ochotu, odvahu, náháj, Močenskí motorkári, Žele- mahu, um, prácu, podporu, ktorú
zoobchod-Tóth Močenok, Bar ste nám venovali, zvýšili prestíž
Naska Močenok, PZ Zálesie tohto podujatia. Celá obec môže
Močenok, Fa DEMO J.B. Mo- byť pyšná na to, že všetci horeučenok, Zväz zdravotne postih- vedení močenčania priložili ruku
nutých Močenok, RB Mont Mo- k dielu a majú veľkú zásluhu na
čenok, LIDES spol. s r.o. Horná tom, že akcia bola úspešná a len
Kráľová, Pálenica spol. s r.o. vďaka Vám sa toto podujatie vyMočenok, Vinotéka p.Konečný, darilo.
Močenok, BRAUN-mont MočeĎAKUJEME!
nok, Chlapci zo Švábskej.
Gabriela Borzová
vedúca Kultúrneho strediska
Vystavovatelia ovocia a zelev Močenku
Zlodeji v škole opäť úradovali...
Základná škola v našej obci je v blízkom i vzdialenom okolí povestná príjemným areálom obklopeným zeleňou.
Dôkazom toho sú rôzne druhy kríkov,
mladé stromčeky, sadenice, kvety v záhonoch, ktoré spestrujú a oživujú tento
areál, o ktorý sa žiaci počas vyučovania
starajú a zveľaďujú ho. Je smutné, že aj
v súčasnosti existujú ľudia, ktorí ničia
snahu detí o skrášľovanie a zlepšovanie
životného prostredia. Úplne do bodky
sa naplnilo toto rokmi overené pravidlo.
Počas uplynulých dní v areáli základnej
školy, kde si neznámy zlodej odniesol
časť okrasných drevín a na pôvodnom
mieste zostali iba prázdne betónové
kvetináče. Zmizli aj vzácne druhy zakrpatených borovíc a zlodejom sa zapáčili
aj železné škrabáky pri vchodoch do
dvoch budov školy. „Je to veľmi poburujúce, už aj preto, že naše deti si areál
chránia, nepoškodzujú ho a každoročne
zbierajú 2- krát do roka papier. Časť
týchto peňazí ide práve na udržiavanie
a dopĺňanie tejto zelene a nejaký hlupák
a nesvedomitý, nezodpovedný človek si
príde a zoberie si plod práce našich detí,
našich zamestnancov,“ vyjadrila svoje
rozhorčenie a nespokojnosť riaditeľka
základnej školy Mgr. Gabriela Lovásová. Vedenie obce v spolupráci s riaditeľkou ZŠ krádež nahlásili obecnej polícii, ktorá sa bude týmto činom zaoberať.
„Dnešným dňom nám bolo nahlásené
odcudzenie okrasných drevín z areálu
Základnej školy v Močenku. Zatiaľ nevieme presnú špecifikáciu alebo množstvo týchto drevín, ktoré boli odcudzené,
ale obecná polícia urobí všetko preto,
aby sme vypátrali páchateľov alebo páchateľa tohto skutku,“ objasnil nám Juraj
Varga, náčelník obecnej polície. Veríme,
že obecná polícia zlodejov vypátra a dá
tak spravodlivosti za dosť, aby sa podobné prípady neopakovali a zachovala
sa tak krása priestranstiev v obci, ktoré
majú slúžiť nám všetkým.
Začiatok školského roka v ZŠ a MŠ
Tohtoročný 3.september sa na celom
Slovensku niesol v znamení začiatku
nového školského roka. Medzi tisícky
žiakov základných škôl patrí aj 430 žiakov základnej školy v našej obci. Všetci
sa v pondelok 3. septembra ráno stretli v
areáli školy, aby spoločne slávnostne privítali nový školský rok. Nováčikmi boli
na školskom dvore, samozrejme, prváčikovia, ktorí prišli so školskými taškami
na pleciach, kvietkami v ruke a hmlistou
predstavou o tom, čo sa asi bude diať.
„Najviac sa do školy teším na kamarátky,“ povedala nám pred slávnostným
nástupom prváčka Chiara. „Najprv som
hovoril, že nechcem ísť, netešil som sa,
ale umyl som si zuby a potom som sa
trošku zatešil,“ opísal ráno prvého školského dňa prvák Jožko, ktorý ešte nebol rozhodnutý, či sa má do školy tešiť,
alebo nie. „Teším sa aj na kamarátky,“
neskrývala nadšenie Ninka. „Chcela by
som sa naučiť pekne písať,“ bola pripravená pracovať Lea.
Slávnostný nástup všetkých žiakov sa
začal slovenskou hymnou. Žiakom a pedagógom sa prihovorila riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Lovásová, starosta obce
Ing. Marián Borza a s organizačnými pokynmi ich oboznámila zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Eva Čierniková. Vedenie školy sa priklonilo k novým trendom
vo vzdelávaní a vo vyučovacom procese
už od tohto školského roka urobilo niektoré zmeny. „Rozhodli sme sa angličtinu
zaviesť ako povinný vyučovací predmet
už od 1. ročníka. Prváci a druháci ju
budú mať v časovej dotácii 1-nej hodiny a od 3. ročníka pôjde angličtina už
v trojhodinovom týždennom cykle. Samozrejme, od šiesteho ročníka budú mať
žiaci aj druhý cudzí jazyk,“ – spresnila
informácie o novinkách riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Lovásová. – „Ďalšie jazykové vyučovanie bude už takou hravejšou formou, pretože sme ho pripravili v
Školskom stredisku záujmovej činnosti
Slniečko, kde pribudne krúžok ruského
jazyka,španielčiny a taliančiny.“ Obec
ako zriaďovateľ školy využila obdobie letných prázdnin na dôležité rekonštrukčné práce, ktoré boli realizované
aj prostredníctvom stavebných zásahov
v areáli. „Do začiatku školského roka
sme z materiálno-technického hľadiska
pripravili podmienky na to, aby žiaci a
pedagogický personál mali vytvorené
vhodné podmienky na vyučovanie. Podarilo sa nám ukončiť rekonštrukciu kanalizačného systému celého areálu školy
a taktiež rekonštrukciu chodníkov,“ informoval o rekonštrukcii areálu starosta
Ing. Borza. Približne polhodinové slávnostné otvorenie školského roka sa pre
všetkých žiakov okrem prvákov skončilo rozchodom. Päťdesiatka prvákov sa
spoločne so svojimi rodičmi pobrala do
svojich tried, kde dostali prvé učebnice a
zoznámili sa so svojou triedou, triednou
učiteľkou a spolužiakmi.
Rovnako ako v základnej škole začal
sa v pondelok 3. septembra školský rok
aj v materskej škole v našej obci. Brány
školy sa otvorili pre viac ako stovku
detí. „V materskej škole sa školský rok
začína hneď zostra, detičky od rána prichádzajú do materskej školy a zostávajú
tu už počas celého dňa, takže nechýbajú
ani slzičky. Možno aj pani učiteľky majú
trošku sťažené podmienky a určite je to
ťažké aj pre samotných rodičov, ale prostredie je pre deti pripravené, estetické,
podnetné. Pani učiteľky si pripravili pre
ne hneď od začiatku rôzne aktivity, ktoré
sa snažia toto ťažké obdobie adaptácie na
nové prostredie čo najviac spríjemniť,“
povedala nám riaditeľka materskej školy
Mgr. Soňa Hippová. Najmladšia veková
kategória detí navštevuje v materskej
škole 2 triedy – tá si asi bude zvykať
na prvé odlúčenie od rodičov najdlhšie,
väčšina ostatných detí už škôlku navštevovala aj v uplynulom školskom roku a
pre nich bude začiatok roka jednoduchší.
Predškoláci už tradične zaplnili dve triedy a ďalšie dve na 100% vyťažili zasa
deti strednej vekovej kategórie.
15
Základná umelecká škola začína pracovať
V tomto školskom roku sa v našej
obci otvorili okrem materskej a základnej školy aj brány školy pre nadané deti
– novovzniknutá základná umelecká
škola totiž už v septembri začala so svojou činnosťou. „Oficiálne bolo zriadenie
základnej umeleckej školy schválené
Ministerstvom školstva SR k 1.januáru
tohto roku. Samozrejme, po dohode v
zastupiteľstve sme rozhodli, že začiatok
a prevádzku ZUŠ otvoríme až v šk. roku
2012/13. V súčasnom období sú pripravené všetky technické, legislatívne aj
personálne podmienky na to, aby toto
zariadenie mohlo fungovať,“ objasnil situáciu s umeleckou školou v našej obci
starosta Marián Borza. Prieskum záujmu
a prvý zápis záujemcov o hru na niektorý
hudobný nástroj, spev, výtvarné, pohybové či dramatické odbory sa uskutočnil
už koncom uplynulého školského roka.
Druhý zápis sa pre záujemcov uskutočnil hneď v prvý školský deň. „Je to fajn,
že deti majú záujem o umelecké vzdelávanie, pretože je to zmysluplné trávenie
voľného času. Záujem je dosť veľký a
myslím si, že to svedčí o tom, že to bude
mať dobrú perspektívu,“ pochvaľovala
si pedagogička vedúca zápis do umeleckých odborov Bc. Alena Vaňová. Na
zápis prišli deti rôznych vekových kategórií, ktoré majú záujem rozvíjať svoj
16
talent v umeleckej škole. Niektorí mali
záujem aj o viacero odborov. „Ja som si
vybrala dva – kreslenie a herectvo. Kreslenie ma baví už odmalička a herectvo,
tak to ma nebaví odmalička, ale zaujíma
ma, že čo tam budeme robiť,“ povedala
nám jedna zo záujemkýň Eliška Sabová.
„Ja by som chcel robiť moderný tanec,
láka ma na tom ten pohyb,“ tešil sa Martin
Lešš. „Rada tancujem a chcem sa naučiť
spoločenské tance,“ pochválila sa nám
prváčka Karin Chudáčiková. „Chcela
by som sa naučiť krajšie kresliť. Páči sa
mi, aké to je, keď môžem niečo nakresliť
sama,“ priznala skromne Nikola Suchá.
„Ja som prišla preto, lebo chcem tancovať. Hip-hop ma baví najviac,“ povedala
nám pred zápisom aj Jana Bírová. „Je to
pre deti vhodná príležitosť, som rada, že
aspoň im sa to môže podariť, keď nám
sa nepodarilo využiť takúto možnosť,
aby sa mohli zdokonaliť v niečom, čo
robia rady,“ tešila sa zo vzniku umeleckej školy v našej obci mamička šikovnej
prváčky Hana Godorová. Pedagogička z
umeleckej školy sa postupne zoznámila
so všetkými záujemcami o štúdium a porozprávala sa s nimi o tom, do akého odboru by sa chceli prihlásiť a či majú na to
predpoklady. „Táto doba má jedno veľké
pozitívum, že deti sa vedia vyjadriť, čo
chcú. Sú veľmi úprimné a povedia, čo sa
im páči alebo nepáči. Počas rozhovoru
zatiaľ nemalo ani jedno dieťa žiaden problém komunikácie, to znamená, že hneď
povedia, či ich baví dramatika, teda herectvo, alebo či by chceli byť výtvarníci,
alebo či sa chcú venovať nejakému hudobnému nástroju,“ tešila sa z dobrej
komunikácie s deťmi pedagogička Bc.
Alena Vaňová.
Vyučovanie predmetov, o ktoré je zo
strany viac ako stovky detí záujem, sa v
umeleckej škole začne približne v polovici septembra. Ak by vedenie umeleckej školy zaznamenalo záujem aj o netradičné odbory, ako napríklad rezbárstvo,
hru na píšťalu, gajdy alebo iné historické
hudobné nástroje, je schopné vytvoriť
podmienky aj pre vyučovanie týchto
predmetov.
Smútočné
oznamy
„Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
milovala si život
i všetkých nás.“
Dňa
9. septembra 2012
sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustila
naša mamička, babička
a prababička
Alžbeta Malchová, rod. Korgová.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami
Dňa 1. septembra 2012 sme si
pripomenuli 5. výročie,
kedy sa skončila pozemská púť
významného slovenského historika
a pedagóga, nášho rodáka
Štefana Pozdišovského.
S úctou spomínajú
priatelia a rodáci
Dňa 23. septembra
2012 si pripomíname
5. výročie, čo nás
navždy opustila naša
manželka, mamička,
babka a prababka
Mária Sabolová.
S úctou a láskou spomínajú
manžel, dcéra a syn s rodinou
Dňa 29. septembra
2012 si pripomíname
nedožité
100. narodeniny
a 24. septembra 2012
6. výročie úmrtia nášho drahého
otca, dedka a pradedka
Michala Nováka.
S úctou a láskou spomínajú dve
dcéry a traja synovia s rodinami
„To, že sa rana
zahojí, je len klamné
zdanie,
v srdci však zostane
tiché spomínanie.“
Dňa 28. októbra 2012 uplynie
10 rokov, čo nás navždy opustil náš
brat Ladislav Odráška.
S láskou spomínajú sestra
a bratia s rodinami
Spoločenská
kronika
Privítali sme:
Timotej Švondra
Matúš Dičér
Kim Vágaiová
Povedali si áno:
Erik Bludovič a Martina Grofičová 01.09.2012
Boris Bencz a Michaela Bludovičová 08.09.2012
Opustili nás:
Mária Lenčéšová, 89-ročná
Mária Karlubíková, 85-ročná
Vincent Bleho, 81-ročný
Inzercia
Ponúkame kompletnú realizáciu v domoch a bytoch, prípojku vody, kanalizácie a plynu. Vnútorné rozvody plynu,
vody, kanalizácie, montáž ústredného a
podlahového vykurovania, kompletnú
dodávku materiálu a poradenské služby.
Ďalej ponúkame kompletnú rekonštrukciu kúpeľní, bytov, bytových jadier, zateplovanie rodinných domov, maľby,
stierky, výrobu kovaných brán a plotov.
Kontakt: Radoslav Braun, Močenok
č. 805, mobil: 0905 455 352, e-mail:
[email protected]
PROGRAM
KINA MOČENOK
21. október 2012 16.00 h
DOBA ĽADOVÁ 4:
ZEM V POHYBE
USA 84 min., slov. dabing
Nech to stojí, čo stojí, naši traja odvážni priatelia sa musia dostať späť
domov a pri tom na nich čaká nejedno
veľké dobrodružstvo. Pri ceste späť im
dá zabrať nielen morská búrka, prílivové
vlny a morské príšery, ale musia zvládnuť aj prvé spoločné súžitie na jednej
malej kryhe a tak sa môžeme tešiť na
rad komických scénok plných vzájomných potýčiek. Zhodou okolností a náhod sa na ich provizórnu loď, ktorú si
vyrobili z ľadovca, dostane aj Sidova
babička, ktorú skupinka zachráni v príboji morských vĺn. Už- už to vyzerá, že
naša partička kamarátov bude zachránená, keď sa z oparu hmly vynorí loď,
ale jej čudesná posádka na palube ani
v najmenšom nechce našim kamarátom
pomôcť. Práve naopak, všetci sú vzatí
do zajatia a dostávajú sa do ešte väčších
problémov.
Animovaný/dobrodružný.
MP Vstupné: 2,00 €
17
Turnaj mladších žiačok
V nedeľu 2. septembra patrila močenská športová hala hádzanej. Turnaja
o pohár priateľstva v kategórii mladšie
žiačky sa predstavilo 6 družstiev. Rovnako ako na predchádzajúcom turnaji
boli celky rozdelené do 2 skupín a podľa
umiestnenia po základnej časti zohrali
súboje o konečné umiestnenie. Mladšie
žiačky Junioru Močenok si v A-skupine
zmerali sily so Sereďou a zástupcom
Maďarskej republiky družstvom Czornej. V prvom stretnutí si domáce celkom
jednoznačne poradili so Sereďou 25:7,
no nad ich možnosti bola Czorna, ktorej
podľahli 12:21. Skupinu vyhral zástupca
z Maďarskej republiky pred domácimi a
Sereďou.
V B-čku sa stretli Šaľa, Trenčín a Dunajská Streda. O prvom mieste sa rozhodlo v zápase medzi Šaľou a Dunajskou
Stredou. Po tesnom výsledku 17:16 si
finálovú účasť zaistili hráčky zo žitného
ostrova a súperkami Močenku v zápase
o 3. miesto sa tak stali mladšie žiačky
Šale. Zápas o bronz mali od úvodu pevne
v rukách Šalianky, ktoré porazili domáce
hladko 19:6.
Finálové stretnutie bolo ozdobou celého podujatia. Czorna si udržiavala náskok 2 gólov, no hráčky Dunajskej Stredy
v závere vyrovnali na 13:13 a chýbalo
málo aby strhli vedenie na svoju stranu.
Pár sekúnd pred koncom však Czorna využila priestor v obrane súpera a gólom na
14:13 porazila Dunajskú Stredu. Organizátori podujatia pri vyhodnotení ocenili
najskôr najlepšie hráčky zúčastnených tímov. Z celku Močenku bola ohodnotená
ako najlepšia Tamara Šoková. V individuálnych oceneniach bola ako najlepšia
hráčka vyhodnotená Dóra Manczelová z
Dunajskej Stredy, najlepšou brankárkou
sa stala Virág Horváthová z tímu Czornej
a za 25 gólov bola za najlepšiu strelkyňu
vyhlásená Barbora Lanczová zo Šale.
Mladšie žiačky Junioru obsadili na turnaji pekné 4. miesto.
„V družstve hrajú dve hráčky, ktoré
trénujú tri roky a ostatné polroka. V
ostatných tímoch hrajú všetky hráčky
minimálne tri roky. S výkonom celku
som veľmi spokojný,” vyjadril spokoj-
nosť tréner domácich mladších žiačok
Jozef Vavrinec.
Tretí stupienok turnaja patril hráčkam
Šale a striebro si z Močenku odniesli
mladšie žiačky Dunajskej Stredy. „Sme
spokojné. Finálového súpera sme poznali, pretože vždy s ním hráme o gól.
Dnes sme nemali v poslednom zápase
šťastie, ale hlavné je, že sa dievčatá
niečo nové naučili, ” komentovala výkon
svojich zverenkýň trénerka mladších
žiačok Talentu Dunajská Streda Ildikó
Meszárosová.
Víťazkami turnaja o pohár priateľstva
mladších žiačok sa stali hráčky maďarského tímu Czorna. „Chcem sa v prvom
rade poďakovať za pozvanie. Na turnaji
sme hrali s veľmi dobrými súpermi a
myslím si, že toto podujatie spĺňa všetky
podmienky kvalitného turnaja. Finálový
výsledok bol tesný a po každom takomto
stretnutí sme lepší a lepší. Celý turnaj a
finálový zápas nás posunul opäť vyššie,”
zhodnotil účinkovanie HétFő KC Czorna
tréner Róbert Remete.
Turnaj starších žiačok
V sobotu 1. septembra usporiadalo vedenie HK Junior Močenok turnaj o pohár
priateľstva pre kategóriu starších žiačok.
Turnaja starších žiačok sa zúčastnilo 6
družstiev: Senec, Šaľa, Dunajská Streda,
Močenok a 2 celky Trenčína. Sezóna žiackym družstvám začína v polovici septembra a tak turnaj slúžil ako generálka
pred ostrým štartom súťaží.
Tímy boli rozdelené do dvoch skupín,
z ktorých podľa umiestnenia po odohraní základnej fázy turnaja postupovali
do bojov o celkové umiestnenie. Staršie
žiačky Močenka sa v základnej A skupine stretli so Sencom a B-čkom Trenčína. V prvom zápase nastúpili domáce
proti Sencu, ktorému podľahli 14:19.
Stretnutie s B-čkom Trenčína už bolo
vyrovnanejšie. Konečný výsledok 20:20
a horšie celkové skóre odsunuli domáce
iba do boja o celkové 5. miesto.
Druhú skupinu vyhralo A-družstvo
Trenčína pred Šaľou a Dunajskou Stredou. Močenok tak hral o konečné umiestnenie s Dunajskou Stredou. V zápase
preukázali viac skúseností hráčky Dunajskej Stredy. Junioru hra vôbec nešla,
čo ukázal i konečný výsledok. Močenok
podľahol Dunajskej Strede 11:40.
Vo finále turnaja starších žiačok sa
stretlo A-čko Trenčína so Sencom. Po18
sledné stretnutie bolo plne v réžii hráčok
Trenčína. Tie Senec nepustili takmer k
ničomu a zaslúžene vyhrali 40:11.
Ceny zúčastneným odovzdali členovia organizačného výboru podujatia. Z
každého kolektívu bola vyhodnotená
najlepšia hráčka. Z domáceho celku toto
ocenenie patrilo Paulíne Bolfovej. Titul
najlepšej hráčky celého podujatia patril
Kataríne Kostelnej z Trenčína, ako najlepšia brankárka bola ohodnotená Jana
Mozolová zo Šale a najlepšou strelkyňou sa s 28 gólmi stala Rita Lakatošová z
Dunajskej Stredy. Staršie žiačky Junioru
skončili na 6. mieste.
„S výkonom družstva som veľmi spokojný, až na ten posledný zápas a výbuch
s Dunajskou Stredou. Potešila ma úvodná
desaťminútovka zápasu so Sencom. Toto
družstvo je pracovité a ak zostane pokope, čo som presvedčený, tak o rok o
dva sa karta otočí a začne víťaziť,” hodnotil výkon družstva starších žiačok tréner Jozef Vavrinec.
Bronzový stupienok patril hráčkam
Šale, druhá priečka Sencu a víťazom sa
po jednoznačnom priebehu finále stali
staršie žiačky A-družstva Trenčína.
„Hralo sa nám dobre. Mali sme najsilnejšiu základnú skupinu – Dunajskú
Stredu a Šaľu, ktorá podáva stabilne
dobré výkony. Bolo to naša príprava
pred súťažou a sme radi, že sme sa mohli
tohto turnaja zúčastniť,” komentovala
pôsobenie na turnaji trénerka starších žiačok Štartu Trenčín A Zdena Rajnohová.
Ing. Marek Karlubík
pozvánka
na turnaj
Občianske združenie Klub krestanskej mládeže Močenok oznamuje záujemcom o futsal, že 11. novembra
2012 otvára VII. ročník Futsalovej
ligy pastoračného centra Močenok.
Maximálny počet hráčov v tíme je
12, herný variant 4+1 a hrací čas 2x
15min. Liga bude prebiehať v športovej hale v Močenku. Prihlásiť svoje
mužstvo môžete do 26. 10. 2012 na
emailovej adrese: kkm.mocenok@
gmail.com ako predmet prosíme
uviesť: prihláška do FLPC Močenok.
Ďaľšie informácie budú poskytnuté
na prvom stretnutí kapitánov ktorého
termín bude oznámený prihláseným
tímom.
Matúš Pec
Download

na stiahnutie ( pdf - 2025KB )