Obsah
kultúrne pozvánky
Kultúrne pozvánky ��������������������������� 3
Voľby do NR SR - marec 2012�������� 4
Zmeny v daňovej správe������������������ 4
Výberové konanie.������������������������������ 5
Opatrovateľský kurz��������������������������� 6
Prírodná rezervácia Síky������������������ 7
Vývoj zimného počasia��������������������� 8
Kňazská rekolekcia���������������������������� 9
Prezentácia nových kníh����������������10
Farský a Obecno-podnikateľský
ples������������������������������������������������������� 11
Očistenie dobrého mena obce����12
Inšpekcia v základnej škole����������13
Interaktívna učebňa�������������������������14
Maňuškové divadielka v MŠ����������15
Spoločenská kronika��������������������� 16
Medzinárodný turnaj v hádzanej��18
Časopis Močenok – informačný
a inzertný mesačník obce
Adresa
redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada
v zložení: predseda Ing. Ján Valek,
členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Jazyková úprava: Mgr. Eva Čierniková
Grafická úprava: Vladimír Líška
Tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň
a kníhviazačstvo Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad: 1450 ks Registračné
číslo: 6/1998/X002270 OU Šaľa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výtvarné spektrum
Krajské osvetové stredisko v Nitre a Kultúrne stredisko v Močenku Vás pozýva na
výstavu – Výtvarné spektrum 2012, kde prezentujú svoje práce aj močenskí insitní
maliari a rezbári. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 2012 o h vo výstavnej sále budovy Krajského osvetového strediska v Nitre.
Deň narcisov
Liga proti rakovine SR vyhlasuje verejnú finančnú zbierku pod názvom „Deň narcisov“. Zbierka sa na Slovensku uskutoční už po 16.-krát a Močenok sa do zbierky
zapojí po 13.-krát. Akciu v našej obci realizuje kultúrne stredisko v piatok 13.apríla
2012 v čase od 7.00 h do 16.00 h. Zbierka bude prebiehať na nasledovných stanovištiach: pri miestnom trhovisku, pri nákupnom stredisku Jednota, pri reštaurácii
ELSA. Veríme, že podporíte túto finančnú zbierku i v tomto roku. V mene onkologických pacientov vopred srdečne ďakujeme!
Veľkonočný koncert
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na Veľkonočný koncert,
ktorý sa uskutoční v Kostole sv. Klementa v Močenku v nedeľu 15. apríla 2012 o
16.30 h. Počas koncertu sa Vám predstavia s hrou na organe .................., študent bratislavského konzervatória, Ženský spevácky zbor Cantica Močenok a TINKL kvartet
Močenok.
Stretnutie s Mons. Mariánom Gavendom
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na stretnutie s Mons.
Mariánom Gavendom, autorom knihy o J. Em. Jánovi Chryzostomovi kardinálovi
Korcovi. Stretnutie sa uskutoční v Kostole sv. Klementa v Močenku dňa 20. apríla
2012 po svätej omši.
Stavanie „MÁJA“
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás pozýva na stavanie „Mája“, ktoré sa
uskutoční v pondelok 30. apríla 2012 o 18.00 h v areáli obecného úradu. O spríjemnenie atmosféry sa postará DH Močenská kapela, DFS Matičiarik a FS Močenčanka.
poďakovania
Vážená redakcia! Všetkých Vás pozdravujem a prajem veľa úspechov vo Vašej
peknej práci. Teším sa, že sa každý mesiac dozviem z našich močenských novín, čo
sa v našej obci robí. Teším sa, že sa nám darí a že sa naša dedinka buduje a rozrastá.
Tak by som sa chcela poďakovať aj našej káblovej televízii, že môžeme jej prostredníctvom poznať dedinu. Je taká vybudovaná, že často rozmýšľam, aká je to ulica.
Škoda, že tie moje nohy sú už také staré a nechcú, aby som sa po tej našej peknej
dedine poprechádzala, sadla si k peknej fontáne a pozorovala ten mladý svet. Za to
mi je niekedy smutno, ale taký je život. Občas si prečítam dobrú knihu počúvam rádio, lebo v televízii sa nájde tak málo dobrého. Preto sa teším na našu televíziu aj im
ďakujem a tiež ich pozdravujem. Hlavne by som sa chcela prostredníctvom vašich
novín poďakovať pracovníkom obecného úradu, že nám prídel rozvozili každému
domov a nemuseli sme nikde čakať, nikomu sa prosiť, kto nám pomôže, kde vziať
povoz. Veľmi som Vám za to vďačná a myslím, že by Vám chceli poďakovať všetci,
tak ja ďakujem aj za nich. Veľká vďaka !!!
Prajem Vám všetkým veľa zdravia, lásky a porozumenia vo Vašich rodinách a vo
Vašej peknej práci!!!
Vďačná Helena Kondrótová, Rokošová ul.
POĎAKOVANIE
V mene predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Jána Figeľa sa chcem poďakovať členom a sympatizantom KDH v Močenku za podporu vo voľbách do Národnej rady SR. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí mi odovzdali svoj preferenčný hlas.
Marek Mesároš, predseda KDH Močenok
POĎAKOVANIE
SMER–SD ďakuje svojim voličom za prejavenú dôveru v
parlamentných voľbách.
Aktuality z obce
• Od začiatku marca budú opäť v
prevádzke zberné miesta na zvoz zeleného odpadu v Úzkej ulici a Chalupách. Občania sem môžu vždy v
stredu a v sobotu od 14.00 do 17.00
priviezť konáre po jarnom reze viniča
a stromov.
• Sviatok svätého Valentína – patróna zamilovaných - slávia najmä
mladí ľudia aj v našej obci. Obchodné
prevádzky boli preto aj v tomto roku
pripravené na požiadavky zákazníkov
a pripravili pre nich bohatú ponuku
valentínskych darčekov.
• V prvých marcových dňoch bola
pred areálom zdravotného strediska
osadená dopravná značka zakazujúca
zastavenie v úseku od predajne rozličného tovaru po vchod do areálu strediska. Značka bola nainštalovaná na
základe permanentných problémov s
prejazdom motorových vozidiel týmto
úsekom – parkujúce autá bránili ostatným v prejazde. Napriek tomu, že
nová značka je dobre viditeľná, vodiči ju ignorujú a v úseku parkujú aj
naďalej. Týmto priestupkom sa bude
venovať polícia.
• Počas ostatného víkendu pred parlamentnými voľbami sa v kultúrnom
dome zišli členovia a sympatizanti
Slovenskej národnej strany na predvolebnom stretnutí. Vedenie strany
prezentovalo návštevníkom svoj volebný program a pripravilo pre nich
kultúrny program a občerstvenie.
• Neznámy páchateľ začiatkom
marca vypálil na brehu potoka stovky
metrov dlhý pás suchej trávy. Napriek
tomu, že vypaľovanie suchých porastov nie je povolené, nechal ohňom
spáliť okrem suchého porastu trávy
a buriny aj množstvo v poraste prezimujúcich drobných živočíchov.
• Začiatkom marca sa začali realizovať drobné rekonštrukčné práce v
priestoroch spoločenskej sály obecného úradu. Pracovníci obce opravili
nedostatky na stenách a vymaľovali
všetky technické priestory sály.
• Počas druhého marcového týždňa navštívila našu obec poslankyňa
Národnej rady Slovenskej republiky
Viera Tomanová. Pred stretnutím s
občanmi navštívila 10 mesačné štvorčatá Michaelku, Filipka, Jakubka a
Lukáška. Obdarovala ich praktickými
darčekmi a niekoľko minút strávila v
ich spoločnosti. Bezprostredne po návšteve rodiny Lenčéšovcov sa stretla
s občanmi Močenku v spoločenskej
sále obecného úradu, kde sa rozprávali najmä o sociálnych otázkach.
Uznesenie zo 6. mimoriadneho
zasadania OcZ obce Močenok
zo dňa 2. 3. 2012
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
prerokovalo nasledovné body:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Verejná súťaž „Múzeum a galéria
sv. Gorazda“ - informácia
5. Záver
K bodom 1- 3 programu
Uznesenie č. 1/M/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
1. Na návrh starostu obce program tak,
ako bol predložený.
Za hlasovalo: 9 - Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 2- Daniel Čiernik, Simona Mesárošová.
2. Na návrh starostu obce overovateľov zápisnice z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva Jozefa Benčíka a Mareka Mesároša.
Za hlasovalo: 9 - Jozef Benčík, , Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 2- Daniel Čiernik, Simona Mesárošová.
3. Na návrh starostu obce návrhovú komisiu v zložení Angelika Kútna – predseda komisie, Ľudovít Hochel a Ernest
Vereš – členovia komisie.
Za hlasovalo: 9 - Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 2- Daniel Čiernik, Simona Mesárošová.
K bodu 4 programu
Uznesenie č. 2/M/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.schvaľuje
Na návrh starostu obce podanie žaloby proti rozhodnutiu správneho orgánu
– Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa
23.02.2012, ktorým správny orgán nariadil zrušiť súťaž vyhlásenú verejným
obstarávateľom obcou Močenok. Zároveň poveruje starostu obce k vykonaniu
všetkých právnych krokov za účelom
dosiahnutia zrušenia rozhodnutia správneho orgánu v celom rozsahu.
Za hlasovalo: 9 - Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 2- Daniel Čiernik, Simona Mesárošová.
Uznesenie č. 3/M/2012
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A.ukladá
Na návrh poslanca Sýkoru vykonať
poslanecký prieskum na stavbe: „Múzeum a galéria sv. Gorazda“.
T: do 08. 03. 2012 Z: poslanci OcZ
Za hlasovalo: 9 - Jozef Benčík, Ľudovít Hochel, Anton Karlubík, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Marek Mesároš,
Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš.
Proti hlasovalo: 0; Zdržalo sa: 0; Nehlasovalo: 0.
Počet neprítomných: 2- Daniel Čiernik, Simona Mesárošová.
Zapísala: Ing. Mária Suchá
Obec v súťaži o dostupné
bývanie
Obec Močenok sa spolu s desiatkami
ďalších obcí a miest na Slovensku zapojila do 14. ročníka verejnej neanonymnej
súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Súťaž
má názov Progresívne, cenovo dostupné
bývanie a môžu byť do nej v štyroch
rôznych kategóriách zaradené bytové
budovy, ktoré boli realizované na území
Slovenskej republiky a boli dokončené
a skolaudované v priebehu roka 2011.
„Hlavným cieľom je spropagovať to, čo
sa podporí z verejných prostriedkov a
ukázať, že to riešenie bývania mladých
ľudí sa dá urobiť aj za pomerne malé pe-
niaze, kvalitne a dlhodobo správne. Táto
súťaž je v podstate súťaž realizovaných
projektov, čiže prihlasujú sa do nej zároveň projektant, zhotoviteľ a investor,
ktorým je samospráva. To je vlastne ten
hlavný motív, že všetci traja, ktorí sa
každý svojím dielom podieľajú na úspešnom, alebo menej úspešnom výsledku,
sú účastníkmi súťaže,“ informovala nás
jedna z porotkýň Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD, ktorá je riaditeľkou odboru
bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Do Močenku sa prišla
na bytový dom Markéta v Ulici Milana
Rastislava Štefánika pozrieť 15-členná
odborná porota, ktorá počas priebehu súťaže navštívila 29 prihlásených projektov, v ktorých sledovala všetky aspekty
od realizácie, cez vhodnosť projektu až
po finálny výsledok vrátane spokojnosti
obyvateľov. „Sme tu v rôznom zložení
- od členov komory architektov, cez stavebných inžinierov, ministerských úradníkov až po zástupcov vysokých škôl, je
tu napríklad zástupca stavebnej fakulty
aj fakulty architektúry,“ doplnil informácie predseda poroty prof. Ing. arch. akad.
arch. Miloslav Mudrončík. Porotcovia
si prezreli bytový dom zvonka, zhodnotili jeho interiér a uvítali aj možnosť
navštíviť niektoré z jedno- a dvojizbových bytov. „Vnímame toto ako jednu
z možností prezentovať dobré výsledky
našej samosprávy aj v širšom regióne.
Odborná komisia mala možnosť vidieť v
praxi, ako bola výstavba takého bytového
domu zrealizovaná,“ konštatoval sta-
rosta obce Ing. Marián Borza. „My sme
si v podstate materiály už preštudovali
- pôdorysy, rezy a projektovú dokumentáciu a teraz sme sa prišli pozrieť, aká je
skutočnosť. Sme spokojní,“ konštatoval
predseda poroty prof. Mudrončík.
Odborná komisia po návšteve všetkých bytových domov na celom Slovensku zapojených do súťaže, ktorých bolo
len v tejto kategórii 29, vyhodnotí výsledky podľa stanovených kritérií v závislosti od zistených poznatkov z terénu.
V každej zo súťažných kategórii vyhlási
víťaza. „Súťaž môže mať iba niekoľko
víťazov, ale myslím si, že v tomto prípade každý, kto sa zúčastní a môže prezentovať vydarený projekt, je svojím
spôsobom takým morálnym víťazom.
Tí skutoční víťazi v každej kategórii
dostanú od ministerstva diplomy, ale samozrejme, je tam aj nejaká finančná odmena, ktorá nie je gigantická, ale tiež si
myslím, že pomôže aj samospráve. Tá sa
potom delí pomerne medzi zhotoviteľa,
projektanta a obec, ktorá projekt iniciovala,“ doplnila Ing. arch. Szolgayová.
Oficiálne výsledky súťaže budú známe
koncom marca a slávnostne budú vyhlásené na výstave Coneco v Bratislave.
Kolaudácie novostavieb
Vytvoriť v obci podmienky pre rozvoj
stavebnej činnosti občanov je v každej
samospráve jedným z prvoradých zámerov. Spolu s rozvojom individuálnej stavebnej činnosti sa totiž zároveň zvyšuje
počet obyvateľov danej obce a územie sa
prirodzene rozvíja. „Súčasťou rozvoja
jednotlivých obcí je vytvoriť podmienky
pre bývanie svojich obyvateľov, či už
formou individuálnej bytovej výstavby
alebo hromadnej bytovej výstavby. V
našej obci sme v uplynulých rokoch
tvorili podmienky tak, aby aj občania,
ktorí majú záujem o výstavbu rodinných
domov mohli tieto svoje sny realizovať
výstavbou miestnej komunikácie,“ informoval o situácii starosta obce Ing. Marián Borza. V súčasnosti je v Močenku
rozostavaných niekoľko desiatok rodinných domov, ktorých výstavba sa riadi
stavebným zákonom č. 50/1976 Z.z. v
znení neskorších predpisov. Stavebný
zákon upravuje podmienky výstavby a
upravuje aj povinnosti stavebníka týkajúce sa kolaudácie stavby po jej dohotovení. „Podľa paragrafu 76 stavebného
zákona kolaudačné rozhodnutie je potrebné na každú stavbu alebo jej časť,
ktorá je schopná samostatného užívania.
Ten, kto takúto stavbu užíva bez vydania kolaudačného rozhodnutia, dopustí
sa priestupku podľa paragrafu 105 a
bude mu uložená pokuta do výšky 33
193,50 €,“ spresnila informácie o dôvo-
doch, prečo stavbu skolaudovať vedúca
Stavebného úradu v Močenku Ing. Mária Suchá. Zo zákona je stavebník povinný po dokončení stavby požiadať
stavebný úrad, ktorý mu vydal stavebné
povolenie, o vydanie kolaudačného rozhodnutia zaslaním návrhu na vydanie
kolaudačného rozhodnutia. K návrhu
je potrebné pripojiť napríklad projektovú dokumentáciu, geometrický plán,
doklady o výsledkoch predpísaných
skúšok, energetický certifikát stavby a
podobne. „My sme kolaudovali do 2
rokov odvtedy, ako sme dostali povolenie k stavbe - kvôli pôžičke zo štátneho
fondu rozvoja bývania. V roku 2000, v
máji, sme skolaudovali a potom sme sa
v roku 2003 sťahovali, čiže my sme ešte
nebývali, keď sme už mali skolaudovaný
dom,“ spomínala si na stavbu rodinného
domu Veronika Horňáková. „Kolaudácia
sa spraviť musí či to človek chce alebo
nechce, keď chce bývať,“ – konštatoval
ďalší stavebník Štefan Peczár. – „Potrebujete mať číslo domu, bez toho to nejde a myslím si, že každý človek by to
mal spraviť najmä pre svoju spokojnosť,
nie pre spokojnosť stavebného úradu.“
Stavbu by mali podľa zákona občania
na bývanie začať používať až po vydaní
kladného kolaudačného rozhodnutia. V
mnohých prípadoch sa však stavebníci
do novostavby nasťahujú a kolaudáciu
odkladajú, čo ich v konečnom dôsledku
môže stáť nemalé finančné prostriedky
– za pokutu od stavebného úradu alebo
napríklad aj poplatky za opätovné vydanie dokladov o predpísaných skúškach
a certifikátoch, ktoré majú obmedzenú
platnosť. „Odporúčam každému občanovi, ktorý užíva svoju nehnuteľnosť a
nemá vedomosť o tom, že by mal túto
stavbu skolaudovanú, aby zašiel na stavebný úrad a požiadal pracovníkov o potrebné informácie. V prípade, že stavba
nebola skolaudovaná, aby požiadal o dodatočné kolaudačné rozhodnutie,“ radí
starosta Ing. Borza.
Balajka – budovanie inžinierskych sietí
V polovici roka 2010 bola v novovybudovanej ulici v našej obci, ktorá má
pracovný názov Balajka, skolaudovaná
časť inžinierskych sietí – vodovod a kanalizácia. Okrem týchto sietí majú majitelia pozemkov k dispozícii asfaltovú
cestnú komunikáciu, po ktorej sa dostanú k svojim pozemkom. Vedeniu obce
tak zostalo ešte dobudovať plynovod a
elektrické vedenie, aby sa výstavba rodinných domov v tejto lokalite mohla
naplno rozbehnúť. „Môj názor je taký, že
je už konečne najvyšší čas, keďže tieto
inžinierske siete mali byť dobudované
už minulý rok v septembri a myslím, že
až teraz sa rozbehne na Balajke stavebný
ruch,“ konštatoval jeden zo stavebníkov v tejto lokalite Mgr. Martin Hipp.
„Som rád, že už sa to má robiť, lebo už
by som sa chcel nasťahovať a tieto siete
tam chýbajú,“ pridal sa ďalší mladý stavebník Tibor Székely. Vedenie obce už
niekoľko mesiacov rokovalo o spôsobe a
podmienkach zavedenia elektriny do novej ulice s dodávateľom energie. „Po doriešení problematiky výstavby uličného
rozvodu elektrickej energie sme dospeli
k podpisu zmluvy so Západoslovenskou
energetikou a.s. a je predpoklad, že následne by mohla byť táto akcia zrealizovaná s tým, že celú investičnú akciu
Západoslovenská energetika a.s. zafinancuje zo svojich zdrojov,“ informoval
starosta obce Ing. Marián Borza. Práce
na realizácii elektrických rozvodov by
sa mali začať realizovať v prvej polovici
tohto roka na oboch stranách ulice tak,
aby neboli potrebné zásahy v bezprostrednom okolí cestného telesa.
V uplynulých dňoch vedenie obce
úspešne rokovalo aj o podmienkach realizácie plynovodu s dodávateľom plynu.
Projektová dokumentácia pre lokalitu
Balajka je pripravená. „V rozpočte obce
je schválená investičná akcia - výstavba
plynovodu v tejto ulici, verím, že po
úspešnom zrealizovaní verejného obstarávania pre dodávateľa stavby bude aj
táto investičná akcia úspešne ukončená,
čím budú vytvorené vhodné podmienky
pre bývanie obyvateľov, ktorí majú v
tejto lokalite postavené nové rodinné
domy,“ doplnil Ing. Borza. Budovanie
plynovodu by malo byť realizované po
pokládke elektrického vedenia. V rozpočte obce je špecifikované budovanie
iba hlavného vedenia plynového potrubia. Majitelia pozemkov v tejto lokalite
si však budú môcť po dohode s vedením
obce dať na vlastné náklady vybudovať
odbočenia k hranici svojich pozemkov
zároveň s budovaním hlavnej trasy.
„Urobím všetko pre to, aby obe investičné akcie boli v priebehu roku 2012
úspešne ukončené a odovzdané do užívania,“ dodal starosta. „Myslím, že to bude
príjemná lokalita, stavajú tam väčšinou
mladí ľudia, takže malo by to byť dobré
miesto aj pre deti – nechodí tam veľa
áut, dúfam, že sa to nezmení,“ myslí si
Mgr. Martin Hipp. „Na tejto lokalite sa
mi páči, že je tichá a veľmi pekná, je to
síce dosť ďaleko od centra, ale do škôlky
a do školy to nie je ďaleko,“ myslí na
budúcnosť Tibor Székely.
V nasledujúcom období, napríklad v
rozpočte pre rok 2013, bude obec rátať
s tým, že v tejto lokalite je potrebné dobudovať po celej dĺžke miestnej komunikácie aj chodníky pre peších a verejné
osvetlenie.
Parlamentné voľby
Na Slovensku sa v sobotu 11. marca
po necelých dvoch rokoch uskutočnili
predčasné parlamentné voľby do Národnej rady. V celej republike je takmer 4,5
milióna oprávnených voličov, z ktorých
sa volieb zúčastnilo 2,6 milióna, čo je
59,11%.
V obci Močenok boli pre parlamentné
voľby pripravené 3 volebné miestnosti v klube dôchodcov, obecnom úrade a základnej škole. Všetky tri volebné miestnosti sa otvorili presne o 7.00 h a prví
voliči si prišli svoju občiansku povinnosť
splniť už tesne po siedmej. Všetci voliči
boli presvedčení o tom, že zúčastniť sa
volieb je akousi ich morálnou povinnosťou a starší dbali najmä na to, aby prichádzali voliť aj mladí. „K tomu ich musíme my, starší, viesť, aby si uvedomili,
že to je aj ich povinnosť, aby sa tí mladí
mali lepšie ako my,“ prisvedčila Vilma
Dičérová. „Ľudia by mali ísť voliť, určite, lebo potrebujeme, aby republika
trošičku napredovala, aby sme nedopadli
ako Gréci,“ pridal sa aj Štefan Horňák.
„Určite má zmysel ísť voliť, takže myslím, že aj mladí ľudia by mali ísť voliť,“
súhlasila mladá volička Katarína Tichá.
„Ono by sa patrilo každému ísť voliť,
pretože sú ľudia, ktorí nejdú voliť a potom nadávajú a to nie je správne, keď
nejdem voliť nemôžem nadávať,“ spra
vodlivo posúdil Michal Vörös.
Všetky tri volebné miestnosti v našej
obci sa už od rána zapĺňali voličmi, ktorí
mali záujem využiť svoje volebné právo.
„Som veľmi milo prekvapená vysokou
účasťou, ktorá už v ranných hodinách
bola vyššia ako počas iných volieb. Doteraz boli voliť najmä starší občania, ale
už sa to začína pomaličky vyrovnávať,
takže vidieť, že aj mladí ľudia majú záujem a chcú niečo zmeniť,“ povedala nám
predsedníčka 3. volebnej komisie Mgr.
Libuša Lenčéšová. „Zúčastniť sa volieb
je morálnou povinnosťou každého jedného občana a naši občania to pochopili.
Pristupujú k urne priebežne od tých najmladších, čo práve dovŕšili 18. rok veku,
až po tých skôr narodených,“ potvrdila
aj predsedníčka volebnej komisie v 1.
okrsku Anna Mesárošová.
V našej obci bolo pre predčasné parla-
mentné voľby zapísaných 3 556 oprávnených voličov, svoje právo využilo 2
081 z nich, čo je 58,52 %. Všetci boli
presvedčení o správnosti svojej voľby a
jasno mali aj v tom, ako by pre Slovensko a jeho obyvateľov mala nová vláda
v najbližších štyroch rokoch pracovať.
„My, občania, by sme chceli, asi aby
bola robota, to je prvoradá vec a aby neboli také malé platy a dôchodky,“ zamyslela sa Mária Kohútová. „Chceli by sme
prácu, dôchodky aby boli trocha väčšie a
aby boli spravodliví všetci,“ pridala svoj
názor Júlia Lenická. „Aby nebola korupcia, aby sa nekradlo, aby sa národný majetok udržiaval a teda, aby sme sa mali
lepšie,“ ukončil debatu Michal Kopiary.
Obyvatelia Močenku využili celých 15
hodín, počas ktorých boli otvorené volebné miestnosti na to, aby dali svoj hlas
politickej strane alebo hnutiu, s ktorého
programom sa stotožnili. Poslední voliči
prišli k urnám aj tesne pred 22. hodinou.
„Priebeh volieb bol bezproblémový, nezaznamenali sme žiadny konflikt ani žiaden problém,“ potvrdila nám tesne pred
zatvorením volebných miestností predsedníčka volebnej komisie v obecnom
úrade Mgr. Martina Kodadová.
Voliči delili v parlamentných voľbách
svoje hlasy medzi 26 politických subjektov. Najvyšší počet hlasov v našej
obci získala strana Smer – sociálna demokracia, za ktorú hlasovalo 1 111 voličov. Druhý najvyšší počet hlasov – 288
– získalo Kresťanskodemokratické hnutie. Tretie miesto v poradí obsadila Slovenská národná strana, ktorá dostala od
svojich voličov v Močenku 198 hlasov.
„Príprava aj samotný priebeh volieb prebehli v zmysle platného zákona volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky.
Priebeh parlamentných volieb z hľadiska
obce Močenok môžeme hodnotiť ako
bezproblémový, nevyskytli sa technické
problémy ani problémy s narušením bezpečnosti. O bezpečnosť sa počas celého
dňa starali príslušníci obecnej polície a
príslušníci Policajného zboru Slovenskej
republiky,“ zhodnotil prípravu a priebeh
volieb zástupca starostu obce Juraj Lenický.
V celoslovenskom meradle bol výsledok na prvom a druhom mieste rovnaký,
najviac hlasov získal Smer – sociálna demokracia a potom Kresťanskodemokratické hnutie. Tretí najvyšší počet hlasov
získali v celoslovenskom meradle Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.
Oficiálne výsledky volieb do NR SR v obci Močenok dňa 10. marca 2012
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30
Počet platných odovzdaných hlasov
Názov politického subjektu
Zelení
KDH
SDĽ
SNS
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
SaS
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
NÁŠ KRAJ
SZ
ĽSNS
SMER - sociálna demokracia
Zmena zdola, DÚ
NaS - ns
KSS
SRÚS
MOST - HÍD
99 % - občiansky hlas
ĽS - HZDS
.+1 HLAS
Robíme to pre deti - SF
Obyčajní ľudia
SDKÚ - DS
SOSKA
SMK - MKP
SSS - NM
SŽS
I. okrsok 1103
643
0
643
625
II. okrsok
1230
693
0
693
684
III. okrsok
1223
745
1
744
734
spolu obec
3556
2081
1
2080
2043
1
97
0
60
28
16
3
0
0
11
338
6
1
3
0
20
14
7
0
4
3
10
0
0
3
0
3
69
0
77
36
24
3
0
4
29
374
11
4
4
3
3
10
2
0
2
1
19
2
2
2
0
0
122
0
61
24
23
1
0
3
18
399
20
3
3
0
9
7
4
0
2
0
28
1
0
6
0
4
288
0
198
88
63
7
0
7
58
1111
37
8
10
3
32
31
13
0
8
4
57
3
2
11
0
Zvoz zeleného odpadu
....... apríla
a ........ apríla 2012
1. časť:
B. Klucha, Chalupy, Rokošova I., Rokošova II., Rokošova III., Mlynská, A. Hlinku,
M. R. Štefánika, Sv. Gorazda,
Kakava, Cintorínska, Hájska,
Lipová, Úzka, Borzagoš, Čin-
gov, Pri kamennom moste
............ apríla
a ........ apríla 2012
2. časť:
Nitrianska, Cyrila a Metoda, Cesta Juh, Pri kúpalisku,
Topoľová, Švábska, Družstevná, Ľ. Štúra, Vinohradská,
Krátka, Pribinova, B. Majera,
Nad ihriskom, Športová, D.
Ščasného, D. Dúbravického,
Školská, Párovce, Pod Kalváriou.
Zviazané zväzky konárov stromov, viniča, konáre
max. hrúbky 8 cm.
S účinnosťou od ..........
marca sú opäť v prevádzke
oba zberné dvory na bioodpad v našej obci. Počas každej stredy a soboty sem môžu
občania priviezť orezané konáre, pohrabané lístie alebo
iný rastlinný materiál. Zberné
dvory sú v prevádzke v stredu
aj v sobotu v čase od ..........
do .......... h.
Rozpočet obce pre rok 2012
Počas niekoľkých uplynulých mesiacov pracovalo vedenie obce v spolupráci
s jednotlivými útvarmi a finančnou komisiou na tvorbe rozpočtu obce pre tento
kalendárny rok. Tohtoročný rozpočet
počíta s finančným objemom viac ako
4,5 milióna eur. „Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva bol rozpočet pre rok 2012
schválený s tým, že spĺňa základný atribút - príjmy sú na úrovni výdavkov, to
znamená rozpočet je vyrovnaný,“ konštatoval starosta obce Ing. Marián Borza.
Rozpočet schvaľovali poslanci obecného
zastupiteľstva na svojom riadnom zasadnutí 8. marca 2012. K predloženému
rozpočtu mali niekoľko pozmeňujúcich
návrhov najmä vo výdavkovej časti.
„Jednou z najväčších zmien je vypustenie investičnej akcie Výstavba miestnej
komunikácie v lokalite Borzagoš. Táto
investičná akcia bola pripravovaná, bola
zaradená už aj v rozpočte v roku 2011, ale
vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nebola realizovaná. Na margo
tejto investičnej akcie boli do rozpočtu
schválené 3 pozmeňujúce návrhy a to
zvýšenie nákladov na prevádzku materskej školy, zvýšenie príspevkov pre činnosť klubov a organizácií v pôsobnosti
našej obce a taktiež zaradenie rekonštrukcie objektu materskej školy,“ vysvetlil uskutočnené zmeny oproti pôvod-
nému návrhu rozpočtu starosta obce. Po
schválení rozpočtu sa budú jednotlivé
investície, ale aj bežné náklady postupne
realizovať v objemoch, v akých boli
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
schválené. „Snažili sme sa urobiť rozpočet tak, aby boli v čo najväčšej miere
zachované investičné aktivity obce Močenok. Snažili sme sa ušetriť vo výdavkoch napríklad na kultúrne akcie, ktoré
budú robené v takej miere ako minulý
rok, ale za menšie finančné prostriedky
a s väčším využitím domácich súborov
a účinkujúcich,“ doplnila informácie
predsedníčka finančnej komisie Ing. Angelika Kútna. Pre potreby záujmových
združení, klubov a organizácií patriacich
do pôsobnosti našej obce v tomto roku
poslanci vyčlenili čiastku 59 617,- eur.
Suma bude na základe odporúčaní jednotlivých poverených komisií postupne
rozdelená medzi jednotlivé subjekty.
Príjmová časť rozpočtu bola poslaneckým zborom schválená s malými zmenami oproti návrhu. „V rozpočte obce sú
predpokladané príjmy okolo 958 000,eur z podielových daní. Zo skúsenosti z
minulých rokov však vieme, že štát väčšinou všetky tieto peňažné prostriedky nepoukáže. Preto by som chcela iniciovať
v poslaneckom zbore také legislatívne
zmeny všeobecne-záväzných nariadení,
Potravinová pomoc
V polovici uplynulého roka schválila
vláda Slovenskej republiky potravinovú
pomoc pre vybranú skupinu obyvateľov
s mimoriadne nízkymi príjmami, išlo
najmä o dôchodcov a sociálne slabých
občanov. Pomoc v podobe 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín
mala byť prostredníctvom charitatívnych
organizácií distribuovaná k občanom
najneskôr do konca roka 2011. Celý proces bol zrejme náročnejší, ako sa predpokladalo a k približne 400 obyvateľom
našej obce sa pomoc dostala až v týchto
dňoch. „Potravinová pomoc štátu bola na
základe rozhodnutia obce distribuovaná
do domácností jednotlivých občanov -
žiadateľov v našej obci z tohto dôvodu,
pretože ide o väčšie množstvo, 40 kg
potravín, ktoré by mali títo občania, v
drvivej väčšine dôchodcovia, problém
si sami odviezť, preto sme túto službu
poskytli zo zdrojov našej obce s tým,
že pracovníci, ktorí pracujú na útvare
investičnej výstavby a pracovníci zaradení v aktivačných prácach postupne v
priebehu 4 dní tieto potraviny rozviezli
do domácností občanov,“ informoval nás
o postupe pri odovzdávaní potravinovej
pomoci starosta obce Ing. Marián Borza.
Napriek niekoľkomesačnému meškaniu
pomoci a silným celodenným mrazom v
uplynulých dňoch pracovníci obce rozviezli 16 ton múky a cestovín občanom
priamo do domov, mnohí im za to boli
vďační. „Ďakujem v prvom rade starostovi, že sa o nás stará a v druhom rade
je to síce almužna, no ale keď netečie,
tak aspoň kvapká,“ konštatovala Helena
Fürstenzellerová. „Ďakujem starostovi aj
všetkým, čo sa takto rozhodli, že nám to
porozvážajú, pretože naozaj my, takýto
starí ľudia, by sme si to nemali ako doviezť a robilo by nám to ťažkosti,“ pridala
ktoré by upravili nedaňové príjmy obce,
najmä tie, ktoré by zvýšili príjmy obce
a netýkali by sa priamo občanov obce
Močenok,“ uvažuje ako zlepšiť finančnú
situáciu obce Ing. Kútna. Nedaňovými
príjmami sú v tomto prípade napríklad
poplatky za predaj tovaru na miestnom
trhovisku, poplatky v športovej hale pre
cudzích záujemcov a podobne.
Po schválení pripomienkovaného návrhu rozpočtu pre rok 2012 tak z neho
nakoniec vypadla najväčšia plánovaná
investičná akcia obce – budovanie novej
ulice v lokalite Borzagoš v plánovanom
objeme 30 000,- eur. „Táto akcia bola
plánovaná s dostatočným predstihom a
hlavne zohľadňuje skutočnosť, že je v
tejto lokalite záujem občanov o výstavbu
miestnej komunikácie. Budem robiť
všetky opatrenia pre to, aby sme túto
investičnú akciu v následnom období
ošetrili v takom rozsahu, aby sa mohla
dostať do rozpočtu aj keď s obmedzeným množstvom finančných prostriedkov,“ nevzdáva sa nádeje na budovanie
novej ulice starosta obce Ing. Borza. V
prípade získania finančných zdrojov aspoň na časť akcie by mohlo vedenie obce
v tomto roku realizovať napríklad nevyhnutné práce súvisiace s výkupom pozemkov v lokalite alebo zabezpečením
projektovej dokumentácie.
sa Vilma Nováková. „Sľubovali nám to
od leta, už je načase, aby to bolo, určite
sa nám to zíde,“ komentovala neskorý
príchod potravín Jozefína Boháčová.
„Pripadá mi to trošku také, ako keby to
bolo po fronte, vtedy sa rozdávali takéto
veci. Je to smiešne, že v takomto štáte, v
akom žijeme my a v Európe sa to takto
robí, asi by sa viac hodilo, keby tým ľuďom dali niečo iné, teda finančne,“ myslí
si o rozdávaní múky ľuďom vo vyspelom štáte Gabriel Borza.
Obyvatelia, ktorí sa počas rozvozu potravinovej pomoci nezdržiavali doma,
si ju vyzdvihli v nasledujúcich dňoch v
obecnom úrade. Prevoz múky a cestovín
domov si už museli zabezpečiť sami.
Opravy na futbalovom štadióne
Futbalový štadión v našej obci slúži
vyznávačom tohto športu už desiatky
rokov. Desiatky rokov slúži športovcom aj časť s klubovňou, šatňami a sociálnymi zariadeniami. Na budove sa už
jasne prejavujú znaky opotrebovania a
podmienky v starej budove sú pre desiatky malých aj veľkých futbalistov čoraz nevyhovujúcejšie a nedostačujúcejšie. „Najmä v našej najvyššej súťaži, v
V.lige, sme vlastne v podstate najväčšia
dedina s najhoršími podmienkami na futbal. Zdedili sme niečo, na čo v obci čelní
predstavitelia roky nemysleli, nemysleli
na to, že tam chodí 200 detí, ktoré tam
trávia voľný čas, čo je dnes veľmi dôležité, aby sa nám neflákali po baroch, ne-
užívali drogy a podobne. V tomto smere
som ako poslanec inicioval, že je treba
vystavať nové šatne,“ konštatoval situáciu predseda Futbalového klubu Močenok Ľudovít Hochel. Budovanie nových
priestorov so šatňami však už v uplynulom roku nedovolila finančná situácia –
obec nedostala zo štátneho rozpočtu taký
objem financií, aký jej zo zákona patrí a
preto nemohla realizovať žiadne investičné akcie. Nové priestory pre športovcov i funkcionárov sú tak stále hudbou
budúcnosti a vedenie klubu sa musí snažiť pripraviť čo najlepšie podmienky pre
športovcov v priestoroch, ktoré má k dispozícii. „Vo vedení obce sme rozhodli, že
do tejto stavby bude potrebné investovať
určité finančné prostriedky nevyhnutné k
tomu, aby mohla prežiť, respektíve zabezpečovala potrebný komfort,“ doplnil
informácie starosta obce Ing. Marián
Borza. „Vnútro budovy sa vymaľovalo,
vyčistilo, podľa nových stanov Západoslovenského futbalového zväzu musia
mať rozhodcovia osobitné sprchy, takže
sme museli vybudovať sprchu naviac, ale
podarilo sa nám to. Tie kabíny aj keď sú
staré a nevyhovujú, ale teraz v podstate
ožili, voňajú čistotou a teplom,“ ozrejmil
zásahy v sociálnej budove klubu pred-
seda FK Hochel. Vedenie klubu i obce
sa bude čo najskôr snažiť zrealizovať
plány na zlepšenie podmienok pre desiatky futbalistov v našej obci tak, aby
mohli nielen trénovať na kvalitnom trávniku, ale aby mali po zápase či tréningu
k dispozícii aj vyhovujúce priestory na
stretávanie sa a konzultácie jednotlivých
zápasov, dostatočné množstvo šatní a sociálne zázemie. „Pripravili sme podklady
k tomu, aby bola zabezpečená príprava a
výstavba novej sociálnej budovy v rámci
areálu futbalového klubu. O všetkom
bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo,
ktoré bude schvaľovať rozpočet obce
na rok 2012-2014, v jeho návrhu je táto
stavba zakomponovaná,“ dodal starosta
Ing. Borza.
Čipovanie spoločenských zvierat
Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti začala 1. novembra
minulého roku platiť pre novonarodené
jedince všetkých plemien psov, mačiek a
fretiek povinnosť označenia čipom. Pre
zvieratá narodené pred týmto dátumom
platí dvojročné prechodné obdobie,
počas ktorého musia byť začipované.
„Psíka máme, počuli sme o tom, že sa dá
začipovať, ale zatiaľ sme o tom, neuvažovali,“ potvrdila nám majiteľka malého
bieleho kríženca Monika Ternerová, že o
tejto informácii vie. „Niečo som o tom
počul v televízii aj v rádiu, ale naše psy
nechodia von, no pre toho, komu chodia
psy von, pre toho by to malo byť dobré,“
skonštatoval Michal Vörös. „Ja mám
chovateľskú stanicu a produkujem šteniatka s preukazom pôvodu a tie musia byť
všetky začipované. Doteraz sa museli tetovať, ale teraz sa čipujú. Ja mám všetky
svoje zvieratá s rodokmeňom, takže sú
všetky tetované a to tetovanie musí byť
dobre viditeľné a čitateľné na slabine
alebo ušnici zvieraťa,“ potvrdila nám
dôležitosť evidencie psíkov s preukazom
pôvodu chovateľka malých plemien Monika Kissová.
Čipovaniu sa teda vyhnú iba maji-
telia starších zvierat, ktoré sú identifikovateľné podľa čitateľného tetovania
urobeného pred 3. júlom 2011. Vlastník
zvieraťa – psa, mačky alebo fretky musí
označenie zvieraťa mikročipom a tým aj
jeho registráciu zabezpečiť na vlastné
náklady. „V prípade, že majiteľ vie, že
jeho zvieratá nebudú vycestovávať do
zahraničia, ale zostanú len na Slovensku,
tak má povinnosť dať ich iba čipovať, pokiaľ s nimi plánuje vycestovať do zahraničia, tak je jeho povinnosťou
dať zvieraťu vystaviť aj medzinárodný očkovací preukaz
– petpas,“ doplnila informácie
veterinárna lekárka MVDr.
Hanka Šidíková - Žoldošová.
Dôležitá je aj informácia, že
na psy, mačky alebo fretky,
ktoré sa uvádzajú na trh, alebo
sa prechádzajú do vlastníctva
inej osoby, toto prechodné obdobie neplatí – tie musia byť
opatrené mikročipom automaticky. Aplikáciu mikročipu môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý overí aj
jeho funkčnosť a údaje o zvierati zadá
do Centrálneho registra spoločenských
zvierat. „Čipovanie je jednorazová zále-
žitosť, to znamená, že je to ambulantný
zákrok, počas ktorého sa takou trošku
hrubšou ihlou aplikuje zvieraťu mikročip pod kožu na ľavú stranu krku. Je to
doživotná identifikácia toho zvieraťa,“
dodala MVDr. Žoldošová. Aplikácia
čipu trvá iba niekoľko sekúnd a jeho
cena sa pohybuje okolo 10 eur. Cieľom
označovania a registrácie spoločenských
zvierat je celoplošná evidencia, vďaka
ktorej bude uľahčená napríklad evidencia týchto zvierat v mestách
a obciach, ale čipovanie
uľahčí aj identifikáciu zatúlaných, poranených alebo
odcudzených zvierat, čím
sa zvýši šanca na ich návrat
k majiteľom.
Prednáška o reze ovocných drevín
Počas poslednej februárovej soboty
25.2. sa v kultúrnom dome v našej obci
stretli záhradkári zaujímajúci sa o jarný
rez stromov. Podujatie zorganizovala Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v našej obci v spolupráci
s kultúrnym strediskom a Ing. Miroslavom Tóthom a Viliamom Ostrížom, ktorí
poskytli svoje sady pre praktické ukážky
rezu. Prednášajúcim bol predseda Slovenského zväzu záhradkárov Ing. Eduard Jakubek, ktorého v mene viac ako 40
záhradkárov a záujemcov a záhradkárče-
nie z Močenku aj okolia privítal starosta
obce Ing. Marián Borza a predseda základnej organizácie Marián Švondra.
V prvej polovici prednášky sa odborník Ing. Eduard Jakubek venoval teoretickej časti strihu stromov, príčinám a
dôsledkom jednotlivých druhov rezov,
poučil prítomných ako, kedy a prečo
strihať jednotlivé druhy ovocných stromov alebo okrasných rastlín. V tejto
časti sa vytvoril aj priestor na otázky divákov, zaujímali sa nielen o rez, ale aj o
ostatné úkony spojené so starostlivosťou
o ovocné stromy. „Ľudia mali záujem
napríklad o prevrúbľovanie stromov,
očkovanie, pretože ak stromy prinášajú
S prichádzajúcou jarou sa v uplynulých dňoch na niekoľkých miestach obce
začalo s realizáciou úprav a výrubom
niektorých vzrastných stromov. „Obec
Močenok ako príslušný štátny orgán vo
veciach ochrany prírody vydala rozhodnutie, ktorým povolila výruby stromov
pagaštanu konského. Súhlasné stanovisko obce bolo vydané na základe zlého
zdravotného stavu drevín,“ informovala
nás vedúca stavebného úradu Ing. Mária
Suchá. „Odborná firma začala s opilovaním prestarnutých stromov na verejných
priestranstvách. Vypilovali sa stromy na
futbalovom ihrisku, na hornom cintoríne
a v Ulici Dekana Sčasného. Obec sa postarala aj o likvidáciu dreva,“ doplnil informácie vedúci útvaru služieb a investičnej výstavby Miroslav Lóži. Odborná
firma, ktorá práce realizovala, zabezpečila podmienky pre bezpečné odstránenie stromov, ktoré už vykazovali jasné
10
nekvalitné ovocie, tak ich naučíme v
ďalšom stretnutí, ako si ich môžu prevrúbľovať. Nestačí len mať dobrú odrodu,
stromu treba dať aj výživu, čiže listovú
plochu zásobiť tekutými hnojivami, do
pôdy dať stopové prvky, viaczložkové
hnojivá, bojovať proti chorobám a škodcom,“ konštatoval záujem aj o iné záhradkárske témy Ing. Jakubek. V druhej
časti podujatia sa všetci návštevníci presunuli do záhrady pána Tótha a Ostríža,
kde im predseda Slovenského zväzu záhradkárov prakticky ukázal, ako stromy
rezať čo najlepšie tak, aby primerane
rástli a zbytočne sa nevysiľovali tvorbou
početných letorastov a prinášali bohatú
úrodu. ,,Páčilo sa mi to, takéto veci potrebujeme vedieť, zvlášť my starší, čo
sme zle strihali celý život, až sme sa to tu
dozvedeli,“ netajil spokojnosť s prednáškou Jozef Paštéka. „Ja som to tak strihával, že aj krajné vetvičky som zastrihol
a nenechával som ich celé a tie metličky
ma vždy jedovali a nevedel som si s nimi
pomôcť, teraz som sa to naučil,“ pridal sa
aj spokojný Imrich Minárik. „Zakaždým,
keď niečo počúvaš a niekto ti rozumne
niečo vysvetľuje, tak sa poučíš. Kto sa
nechce poučiť, nepríde. Sú určité veci,
čo si človek z toho zoberie, hlavne to, čo
sme dnes počuli a videli, to nové strihanie, že tie jednoročné prúty sa nechávajú
celé, lebo potom z toho rastú také metličky a to sme skoro nikto ani nevedeli
a je to jednoduchá vec,“ konštatoval
dlhoročný záhradkár Vincent Lenčéš.
S priebehom podujatia bol spokojný aj
predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Močenku
Marián Švondra: „Som spokojný, došlo
dosť ľudí, myslím, že aj prednášateľ je
dobrý, je aktívny a dokáže porobiť divy
so stromom a to sa nám páči. Myslím,
že aj tí ľudia sa naučia lepšie tie stromy
ostrihať.“
V takmer hodinovej praktickej ukážke
predviedol Ing. Eduard Jakubek strih
niekoľkých stromov tak, aby si záhradkári odniesli čo najviac praktických
informácií a dokázali ich vo svojich
záhradkách už v najbližších dňoch využiť. „Ja som videl nielen peknú účasť,
ale hlavne to nadšenie, že ľudia dávali
otázky. Myslím, že každý pochopil zmysel rezu a prečo takto striháme a režeme.
To nie je žiadna novinka tento rez, ja to
robím už 30 rokov, ale ľudia sú naučení
tým zakracovaním vytvárať si na stromoch metličky. Možnože pre niektorých
to bolo nové, ale na to sme sem prišli,
aby už nerobili tie chybičky, aby ich odstránili, aby mali na tom strome menej
metiel, menej listových púčikov a viac
plodonosného dreva a vyššie úrody,“ dodal na záver Ing. Eduard Jakubek.
Vedenie základnej organizácie zväzu
záhradkárov v našej obci plánuje do
budúcnosti aj ďalšie zaujímavé prednášky alebo podujatia, aby boli odborne
informovaní všetci záujemcovia, pre
ktorých znamená práca v záhrade relax
a potešenie. „Našich záhradkárov dosť
zaujíma pestovanie hrozna a dorábanie
vína, čiže aj k tomu bude prednáška.
To chceme zorganizovať, lebo tu máme
takých skalných vinárov a myslím, že
aj tie ich vína sú kvalitné momentálne.
Chceme napríklad aj pre naše ženy
spraviť zájazd na Flóru do Bratislavy,“
doplnil informácie Marián Švondra. Záhradkári budú o termínoch plánovaných
podujatí verejnosť včas informovať.
znaky choroby a bez následkov na okolité
stavby alebo rastliny práchnivé stromy
vypílila. Jeden zo vzrastných stromov v
centre obce však nebol chorý a preto bol
jeho výrub zamietnutý. „Obec Močenok
zamietla výrub listnatého stromu v areáli
venuje overovaniu podaných žiadostí o
vypílenie alebo výrub stromov a niekedy
aj stromových skupín. Komisia vždy
prejde tieto miesta a skontroluje, či sú
stromy choré a je nutné ich vypílenie tak,
ako to žiadatelia udávajú,“ vysvetlila postup členka komisie životného prostredia Mgr. Jolana Lenčéšová. Prípadný
dôvod vypíliť nejaký strom sa tak rieši
priebežne počas celého roka v súčinnosti
všetkých zainteresovaných orgánov.
Jarný rez
drevín
zdravotného strediska a komisia životného prostredia odporučila tento strom
iba opíliť,“ potvrdila Ing. Suchá. Komisia životného prostredia a stavebný úrad
sa pravidelne na verejných priestranstvách zaoberajú kontrolou drevín a hodnotením ich zdravotného stavu tak, aby
nedošlo k nehode alebo poškodeniu majetku obce a súkromných osôb. „Komisia
životného prostredia sa veľmi dôsledne
Pôstne obdobie
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je 40 dňový pôst, ktorým si pripomíname čas, ktorý Ježiš strávil na púšti, keď
sa pôstom pripravoval na svoje verejné
vystúpenie. Pôstna príprava veriacich na
Veľkú noc sa začína Popolcovou stredou
po skončení fašiangov. Tento deň je v
rímskokatolíckej cirkvi dňom prísneho
pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.
Názov prvého dňa pôstu - Popolcová
streda - pochádza zo zvyku páliť bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka.
Tento popol sa potom používa pri bohoslužbe, kedy sú veriaci poznačení týmto
popolom na čelo znakom kríža. „Popolcovou stredou sme aj v našej farnosti začali
Ve ľ k e j
noci
a
prísť na
jej pravý
význam.
K tomu
všetkému mi, samozrejme, pomáhajú aj
obrady, ktoré sa vykonávajú v našom
farskom kostole a ktoré umocňujú túto
atmosféru,“ pridala sa aj Mária Vörösová.
Pôstne obdobie sa končí Veľkým piatkom, ktorý je takisto dňom prísneho
pôstu. Do 40 dňového obdobia pôstu sa
v rímskokatolíckej cirkvi nezapočítavajú nedele, takže reálne toto obdobie
trvá o niekoľko dní dlhšie. Po skončení
pôstu nasleduje Veľká noc, čo je najvýznamnejší kresťanský sviatok, pretože
Veľká noc je pre kresťanov oslavou
zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho
smrti na kríži. Ježišove vzkriesenie dáva
veriacim nádej na večný život.
pôstne obdobie, ktoré vyvrcholí Veľkým
piatkom a potom sobotou zmŕtvychvstania alebo vzkriesenia Ježiša Krista. Toto
obdobie medzi týmito dvoma dňami nám
ponúka, aby sme v tom svojom osobnom
živote, živote veriacich ľudí, veriacich
v Pána Ježiša urobili nejaký pokrok. V
prvom rade, aby spoznali tie hodnoty,
ktoré nám ponúka pôst - modlitbu, čiže
priblíženie sa k Bohu, k ľuďom, k sebe
samým, aby sme odstránili prekážky,
ktoré nám znemožňujú šťastnejší a radostnejší život v osobnom, rodinnom
živote, v živote našej farnosti a môžeme
povedať aj v živote celého ľudstva,“ povedal nám k téme správca farnosti vdp.
Jozef Černák. Čas pôstu by mali veriaci
využiť okrem modlitieb na postenie sa,
čiže by sa mali niečoho zrieknuť – nemusí to byť iba mäsitý pokrm, ale aj iné
pôžitky, napríklad zrieknutie sa sladkostí,
fajčenia, pitia alkoholu, pozerania televízie alebo hier na počítači. Rovnako je
v pôstnom období veľmi vhodné konať
dobré skutky – pomáhať finančne, alebo
venovať svoj čas tým, ktorým sa počas
roka venujeme málokedy alebo vôbec.
„Ja mám pôstne obdobie najradšej z celého liturgického roka a vnímam ho ako
podobenstvo o márnotratnom synovi a
veľkej odpúšťajúcej láske otca,“ povedala nám jedna z veriacich obyvateliek
obce Iveta Leššová. „Pôstne dni, ktoré
teraz prežívame, pre mňa znamenajú určitú formu pozastavenia sa a premýšľania uprostred každodenných povinností
a stresov, ktoré na nás doliehajú. Snažím
sa meditovať a uvažovať nad podstatou
Medzinárodný deň žien je sviatkom,
ktorý celosvetovo oslavoval v uplynulom roku už storočnicu. V Československu sa po prvýkrát slávil 10 rokov
po jeho vzniku - v roku 1921. Na vznik
sviatku mal vplyv štrajk 40 000 amerických krajčírok, ktoré sa búrili proti 10hodinovému pracovnému času, nízkym
mzdám a zlým pracovným podmienkam. Dva roky po štrajku bol na Medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani
ustanovený sviatok žien na 8. marec. Od
roku 1911 sa situácia v mnohých štátoch
výrazne zlepšila, ale ešte stále sa nájdu
krajiny, kde sú ženy výrazne diskriminované a musia bojovať za svoje práva.
Po Nežnej revolúcii u nás mnohí tento
sviatok zavrhli a odsudzovali ho ako socialistický, hoci v čase jeho vzniku – v
roku 1911 – žiadna socialistická krajina
ešte neexistovala. V mnohých rodinách,
firmách a podobne ho Slováci slávia
stále. „Či je to MDŽ alebo Deň matiek,
je to krásna spomienka na ženy, na matky
a keď nás muži potešia kvietkom, je to
veľmi milé,“ konštatovala na margo slávenia ženských sviatkov pani Korgová.
„Sú to dlhodobé zvyky a hádam tá tradícia by sa mala zachovať. Ľudia, ktorí si
uctievali MDŽ už predtým a napríklad aj
v kruhu rodiny, tak tí to budú zachovávať aj teraz,“ pridal sa Štefan Krivošík.
Sviatok vždy vyzdvihoval najmä úsilie o
rovnosť žien a mužov – pri výbere zamestnania, vzdelania alebo mzdového
ohodnotenia. V ostatných rokoch sa
problematikou postavenia alebo kladného hodnotenia žien zaoberajú najmä
rôzne ženské organizácie a fondy. „Naša
organizácia sa každý rok snaží pripomenúť tento deň nejakým podujatím,
kde chceme dať príležitosť osláviť ženy,
osláviť to čo dosiahli, to čo by dosiahnuť
ešte mali, ich silu, kreativitu, nápady a
v tento jeden deň im chceme poskytnúť
aj príležitosť sa zabaviť a uvoľniť pri
niečom príjemnom,“ objasnila plány na
deň žien riaditeľka Slovensko-českého
ženského fondu pre Slovensko Viera
Böttcher. Mnohé ženy na Slovensku sú
veľmi šikovné, vzdelané, oddané rodine a sú príkladom pre ostatné. Tak
ako v každej oblasti, aj tu sa vyskytujú
problémy, ktoré by sa mali riešiť podľa
konkrétnej situácie – presne ako muži,
ani všetky ženy predsa nemôžu byť zároveň úspešnými vedkyňami, političkami, dobrými matkami aj najlepšími
pracovníčkami. „Naše slovenské ženy sú
nesmierne šikovné, ale stále v tej svojej
šikovnosti málo viditeľné, respektíve tú
prácu, ktorú robia, tak ju robia tak, že popri tom ešte chcú vyzerať aj dobre a mať
úžasnú rodinu atď.“ doplnila Viera Böttcher. Každá žena je osobnosťou a pre
jej dobré stránky si ju treba vážiť, práve
Medzinárodný deň žien je na to skvelou
príležitosťou. „Ženy si treba vážiť, je to
náš poklad, takto ako to hovorím, tak si
to aj myslím, tento sviatok má tradíciu,“
presvedčil nás Jozef Melicher. „Určite
by sa MDŽ malo sláviť, tak to bolo aj
voľakedy, keď sme pracovali v družstve,
tam sme mali sviatok vždy,“ zaspomínala si pani Verešová.
Vážme si teda schopné, úspešné a
dobré ženy a tie ostatné motivujme aj
svojím správaním a prístupom k nim,
aby sa dobrými a úspešnými chceli stať.
Medzinárodný deň žien
11
Veľkonočný minikurz
Približne mesiac pred Veľkou nocou
zorganizovalo kultúrne stredisko pre
záujemcov z obce krátky kurz zdobenia
perníkov, vajíčok a tvorby veľkonočných
ikebán, ktorý sa konal v spoločenskej sále
obecného úradu. Asi desiatku záujemcov
rôznych vekových kategórií na podujatí
privítala vedúca kultúrneho strediska
Gabriela Borzová. Okamžite po privítaní
sa návštevníci rozdelili podľa svojich
záujmov k jednotlivým lektorkám, ktoré
im trpezlivo vysvetlili podstatu práce a
spoločne potom tvorili.
Tradičné zdobenie perníčkov zastrešovali pernikárky Mgr. Margita Muranová
a Mgr. Eva Prúčna, ktoré sa pochopiteľne venovali najmä veselým jarným
motívom. „Vidím, že majú záujem a že
si chcú tie veľkonočné stoly vyzdobiť
a dievčence aj polievačom dať vajíčka
pekne vymaľované, perníkové, nemusia
byť len slepačie. No a veľkonočný stôl,
keď je pekne upravený a pár vyzdobených perníkov na ňom, tak to urobí radosť očiam,“ konštatovala pernikárka
Mgr. Margita Muranová.
Tvorbe drôtikovaných vajíčok sa venovala Mária Dičérová, ktorá má s touto
technikou bohaté skúsenosti a v rukách
cit, pomocou ktorého dokáže z obyčajného vajíčka či kamienka vytvoriť
veľmi nezvyčajnú a zaujímavú dekoráciu. „Drôtikované vajíčka nepatria k
najstarším tradíciám i keď drôtikovanie
samotné áno. Ale aj tak je to dosť zaujímavé, najmä ak sú rôzne farby drôtikov
a vzorov,“ povedala nám majsterka drôtikárka Mária Dičérová.
S vajíčkami pracovala na kurze aj Anna
Sýkorová z Nitry, ktorej zdobené vajíčka
si mohli obyvatelia Močenku pozrieť,
alebo zakúpiť už pred časom na jednej z
veľkonočných predajných výstav v našej
obci. Predviedla napríklad techniku náročne zdobených madeirových vŕtaných
vajíčok dozdobených voskom. „Ja som
asi pred rokom alebo viac cez moju nevestu poslala do Močenku pár vajíčok.
Teraz, keď už môžem chodiť, lebo vtedy
som bola práceneschopná, tak som sa
chcela odvďačiť tým, že prídem sem a
pomôžem nejakým kurzom,“ povedala
nám Anna Sýkorová náročne zdobiac
nádherne vyvŕtané vajíčko.
Záujem bol zo strany návštevníkov
aj o tvorenie ikebán, venčekov alebo
veľkonočných ozdôb do bytu. Inšpirácie, najnovšie trendy a najjednoduchšie
postupy tvorby všetkým záujemcom vysvetlila kvetinárka a aranžérka Gabriela
Pápayová: „Ľudia chcú prísť, pozrieť
sa, naučiť sa niečo nové, nabrať nejaké
inšpirácie a vlastne potom už závisí od
každého jedného, akú fantáziu ďalej použije. Teraz sa väčšinou používajú jarné
kvety, či živé alebo umelé - tulipány, nar-
cisy alebo jabloňové kvety.“
Návštevníci počas podujatia mohli
využiť rady alebo krátke školenie o jednotlivých technikách zdobenia všetkých
lektoriek. Lektorky sa aktívne venovali
každému záujemcovi a dbali na to, aby
si všetci odniesli čo najviac praktických
poznatkov. „Veľmi sa mi tu dnes páči,
naučila som sa dierkovať vajíčka, urobila
som si náramok, ešte si chcem pozrieť
drôtikovanie a asi aj niečo pozdobím,“
tešila sa z kreatívnej práce Nina Muranová. „Bola som na kurze už pred Vianocami zdobiť medovníčky, ale veľmi
mi to nešlo, lebo ma bolí ruka. Toto je
lepšie, ľahšie sa to robí a aj sa mi to viac
páči. Teraz už ľutujem, že som nechodila
skôr, bola by som sa viacej naučila,“ povedala nám šikovne narábajúc drôtikom,
ktorým zdobila vyfúknuté vajíčko, Helena Lenčéšová. „Veľmi sa mi tu páči
a videl som tu ako sa ozdobujú vajíčka,
ako sa korálky navliekajú a naučil som
sa vymaľovávať vajíčka a perníčky,“
pochvaľoval si najmladší účastník kurzu
Jakubko Vereš. Podujatie zamerané na
veľkonočné obdobie bolo napriek nie
veľmi bohatej účasti zo strany obyvateľov pre návštevníkov natoľko zaujímavé a inšpiratívne, že odchádzali až po
troch hodinách práce s množstvom nových informácií a podnetných nápadov.
Svadba od A po Z s Močenčanmi
Počas druhého februárového víkendu
sa Močenčania opäť úspešne prezentovali pred širokou verejnosťou – Ženský
spevácky zbor Cantica a Folklórna skupina Močenčanka totiž reprezentovali
obec na predajnej a kontraktačnej výstave
Svadba od A po Z v Nitre. V jednom z
pavilónov výstaviska Agrokomplex si
mohli záujemcovia prezrieť bohatú ponuku služieb a tovarov týkajúcich sa
svadby – v ponuke bolo množstvo šiat,
oblekov, obrúčok, stolovanie, výzdoba,
limuzíny, doplnky, zákusky, kamerovanie a podobne. Priamo v pavilóne sa
uskutočnili aj dva reálne sobáše – jeden
cirkevný a jeden civilný. Počas cirkevného sobáša s množstvom svadobných
hostí a návštevníkov podujatia sa predstavil Ženský spevácky zbor Cantica.
„Ak by tu malo padnúť slovo tréma, tak
toto absolútne nie. To je jedno, či je tam
10 ľudí, či 20, či 200, ženy sú v tomto
výborné, nemajú trému. Aj bez nejakých
dlhších príprav dnes krásne intonovali,
veľmi čisto spievali a už keď sme sa
rozospievali, tak viacerí sa zastavovali
12
a boli zvedaví, čo to je a pochválili nás.
Kolegyňa odborníčka mi dokonca povedala, že ženy veľmi čisto spievajú, to ma
ešte viacej potešilo,“ tešila sa z talentov
svojich zverenkýň dirigentka zboru Mgr.
Mária Mišunová.
O niekoľko minút neskôr sa na tom istom mieste po miernych úpravách začal
civilný sobáš, ktorému sa takisto prizeralo množstvo okoloidúcich návštevníkov. Okrem oddávajúceho - primátora
Nitry Jozefa Dvonča sa mladému páru
a svadobčanom prihovárala dojemnými
svadobnými veršami aj Mária Vörösová.
„V poslednom čase sa množia prípady,
kedy chcú mať páry sobáš nielen klasicky v obradnej sieni, ale na rôznych
iných miestach. Samozrejme, pokiaľ
nejdú do nejakých extrémov, aby to bolo
pod vodou alebo v lietadle, tak všetko
sa dá urobiť, ale väčšinou prevládajú
svadby v úrade, kde to samozrejme aj
nám viac vyhovuje, pretože môžeme zabezpečiť dôstojnosť obradu v sobášnej
miestnosti,“ povedal na margo nezvyčajného miesta sobáša primátor Nitry Jozef
Dvonč, podľa jeho slov zažil už rôzne
miesta, na ktorých sobášil mladé páry.
Návštevníci nemajú každý deň možnosť pozrieť si svadobný obrad, či už
cirkevný alebo civilný, porovnať ich a
vyberať si z nich. Tu im to organizátori
umožnili v priebehu niekoľkých desiatok
minút. „Z pohľadu organizátora môžem
potvrdiť, že je možno väčší záujem o
cirkevný sobáš, možno kvôli tým priestorom, keď sa ľudia chcú sobášiť v kostole, predsa len to možno má väčší efekt
ako niekde v úrade, ale samozrejme, že u
nás, v našom prípade niekomu sa môže
zdať možno netradičné, že je to v pa-
vilóne, ale keďže sa nám to podarilo aj
vďaka Biskupskému úradu zorganizovať
aj u nás, tak si myslím, že tá atmosféra
je dá sa povedať rovnaká alebo veľmi
podobná,“ povedala nám organizátorka
podujatia, marketingová manažérka
AX-výstavníctvo Nitra PhDr. Alexandra
Hečková.
Skvelú atmosféru dvoch sobášov doplnilo začepčenie nevesty v podaní Folklórnej skupiny Močenčanka. Močenčania návštevníkom predviedli tradičné
začepčenie mladej nevesty, ktorej sňali
partu a nahradili ju čepcom tak, ako sa
to robievalo v dávnej minulosti. „Predviedli sme začepčenie nevesty tak, ako
to robievame na svadbách o pol noci,
ale tuto to bolo také trošku iné, veľmi sa
nám to páčilo, bolo to zaujímavé,“ pochvaľovala si vedúca FS Močenčanka
Mária Szabová. Najmä folkloristi oblečení v močenských krojoch budili veľký
záujem, zaujali bežných návštevníkov,
ale v prvom rade organizátorov svadieb,
ktorým sa páčila myšlienka zaradiť tradičné krojované čepčenie nevesty do
programu na niektorej zo svadobných
hostín. Močenčania svojím speváckym
umením a podaním folklórnych tradícií v
sprievodnom programe výstavy vynikajúco reprezentovali našu obec a obohatili
celý program, spokojní boli aj organizátori. „Vždy hľadáme kontakty, zháňame
a ide to hlavne z úst do úst. Niekto nie-
koho odporučí, my ho oslovíme a potom
sme veľmi radi, keď podporí takéto naše
akcie, lebo je to oživenie pre tých návštevníkov. Dnes už tieto veľtrhy nie sú
len o tom, že si prídu ľudia pozrieť, čo
sa vystavuje, ale chcú sa tam aj zabaviť
a chcú niečo zažiť, takže preto aj my sa
snažíme do toho vtiahnuť čo najviac rôznych súborov, ako sú napríklad aj od vás,
ktorí to spestria,“ doplnila PhDr. Alexandra Hečková.
Obe telesá sa počas celého roka prezentujú rôznymi programami na najrôznejších podujatiach, kde si ich umenie
môžu návštevníci vychutnať aj v iných
ako svadobných súvislostiach.
Fašiangové popoludnie
Predposledná februárová nedeľa patrila v našej obci fašiangovým oslavám,
ktoré zorganizovalo kultúrne stredisko
v spolupráci s domácimi umeleckými
telesami. Fašiangové popoludnie sa už
tradične konalo na sklonku fašiangového
obdobia, ktoré v tomto roku trvalo do
21. februára a prilákalo do kultúrneho
domu takmer tri stovky návštevníkov,
medzi ktorými boli i poslanci NR SR
Viera Tomanová, Ľubomír Jahnátek a
Tibor Glenda. Podujatie s humorom im
vlastným uvádzali moderátori Roman
Mihálka a Adrián Ohrádka. „Snažíme sa
byť empatickí, snažíme sa vycítiť situáciu a použiť z toho umenia, ktoré máme,
to správne, trafiť tú správnu strunku,
aby to fakt zahralo, aby sme sa bavili
my a takisto diváci na našich fóroch.
Chceme, aby to vytvorilo dobrú energiu
a atmosféru,“ povedal nám Roman Mihálka. Medzi jednotlivými vystúpeniami
účinkujúcich dokázali moderátori v sále
vyvolať salvy smiechu a zároveň informovať o tom, aký program bude nasledovať.
V programe sa ako prvý účinkujúci
predstavila Malá dychová hudba, ktorá
prezentovala niekoľko ľudových piesní
zo svojho repertoáru v sprievode dvoch
speváckych dvojíc – Janky Leššovej a
Mareka Dovičoviča a Moniky Leššovej
s Laurou Janičovou.
Druhým vystupujúcim v poradí bol
Folklórny súbor Matičiarik, ktorý obecenstvo zaujal ľudovým tanečným pásmom.
Neskôr už pódium patrilo Folklórnej
skupine Močenčanka, ktorá si pre návštevníkov podujatia pripravila pásmo
Zabíjačka. Zároveň so zážitkom z piesní
sa mohli diváci zabaviť na humorných
dialógoch a pripomenúť si staré časy
pohľadom na tradičné zabíjačkové pomôcky, ako je kotol, drevené koryto na
mäso, galeta na masť a podobne.
Po zabíjačke v podaní folklórnej skupiny sa niekoľkými piesňami predstavila
Dychová hudba Močenská kapela so
speváčkami Erikou Horváthovou a Jankou Tóthovou.
Potom sa divákom predstavili močenskí speváci so svojím repertoárom ľudových piesní, hrou na akordeón ich sprevádzal František Rehák.
Vrcholom fašiangového popoludnia
bolo pochovávanie basy v podaní starších aj mladších členov Folklórnej skupiny Močenčanka a Dychovej hudby
Močenská kapela. Humorne podaný
tradičný námet pochovávania basy plný
piesní, tanca i predstieraného smútku za
basou zvládli účinkujúci zrejme na výbornú, pretože sálou sa ozýval smiech
a dlhotrvajúci potlesk. „Bolo to veľmi
pekné, ešte krajšie ako vlani, som veľmi
spokojná, aj vnučku tu mám, ona to ešte
nevidela a je rada, že som ju pozvala,“
pochvaľovala si pani Lenčéšová. „V prvom rade som bol zvedavý na to pochovávanie basy, bolo to príjemné, pekný
zážitok, som spokojný,“ odchádzal v
dobrej nálade aj Štefan Lenčéš. „Bolo to
pekné a zaujímavé,“ stručne a s úsmevom hodnotila podujatie Martina Lenčéšová. Návštevníci, pre ktorých bolo vo
vestibule kultúrneho domu pripravené
pravé fašiangové pohostenie – šišky,
fánky a pagáče, však nechválili iba vy-
darené pochovávanie basy, ale celý
pestrý program. „Mne sa to veľmi páčilo,“ povedala nám Barborka Janičová.
„Veľmi sa nám to páčilo, hlavne tie malé
detičky. Pred nami sedeli poslanci a tiež
sa im to strašne páčilo, s pani Tomanovou sme sa rozprávali, nevedela vynachváliť, čo tu všetko máme v Močenku,“
pochvaľovala si pani Dúcová. „Bolo to
pekné, zaujímavé, rôznorodé a veselé,“
bol spokojný s programom aj Miroslav
Čagánek, ktorý sa programu zúčastnil aj
so synčekom Martinkom, ktorý si program takisto pochvaľoval: „Najlepšie
boli tie malé deti, ktoré hrali a spievali.“
Z úspešného podujatia mali radosť nielen návštevníci, ale aj moderátori, ktorí
celý program stmeľovali do jednoliateho
celku a vďaka tomu, že v našej obci už
účinkovali, trochu poznali aj mentalitu
a vzťah močenských divákov k humoru.
„Diváci boli zlatí, ale vaši účinkujúci sú
asi najzlatší v tomto, lebo ten moderátor
tam len dopĺňa určitú vec a keď je tá vec
daná v programe perfektná, tak to ten
moderátor už len doladí a všetko je fantastické,“ netajil dobrú náladu a spokojnosť po programe jeden z moderátorov
Adrián Ohrádka. Tohtoročné fašiangy
boli približne o dva týždne kratšie ako tie
minuloročné a skončili sa utorkovou polnocou. V stredu 22. februára sa Popolcovou stredou začalo pôstne obdobie.
13
Návšteva našej rodáčky z Austrálie
Rodáčka z Močenku Gabriela Elliot,
rodená Hanáková už viac ako 30 rokov
žije a pracuje v austrálskom Perthe. Do
Austrálie emigrovala ako 22 ročná a v
ostatných rokoch svoju rodinu, Slovensko alebo európske krajiny navštevuje
pravidelne. Začiatky v cudzej krajine
a bez znalosti jazyka však boli ťažké aj
pre mladého prispôsobivého človeka.
Optimizmom sršiaca Gabriela sa s nami
rada porozprávala o tom, ako sa to celé
začalo.
Gabriela Elliott Hanáková
„Ja som si nikdy v živote nemyslela,
že niekedy pôjdem do Austrálie, nikdy. Premýšľala som nad tým, že by
som možno išla do Nemecka alebo do
niektorého iného štátu v Európe. Stalo
sa to tak, že som bola na organizovanom zájazde v Juhoslávii a odtiaľ som
odišla iba s dokladmi a taškou na pláž.
Dostala som sa cez hranice do Talianska, kde som navštívila nemecký
konzulát. Povedali mi, že do Nemecka
sa nedostanem a poslali ma do utečeneckého tábora. V tábore som bola 6
mesiacov. Pracovníci mi tam poskytli
možnosť ísť do Austrálie, Spojených
štátov amerických alebo Kanady (bol
to posledný rok, kedy tieto krajiny
prijímali utečencov). Otvorene nám
všetkým povedali, že v Európe nikto z
nás nemôže zostať, nikdy by sme nedostali občianstvo. Dostala som 3 dni
na rozmyslenie a rozhodla som sa ísť
do Austrálie – okrem toho, že sú tam
mestá Sydney a Melbourne, som o nej
vlastne nič nevedela. Ani som len netušila, ako je to strašne ďaleko“.
Gabriela tak spolu s ostatnými utečencami, najmä chlapcami, ktorí chceli
pracovať v austrálskych zlatých baniach,
odletela 11.decembra do Austrálie, kde
ju však čakalo nejedno prekvapenie.
„Nadránom sme prileteli do Perthu
a ubytovali nás. Keď som sa okolo
obeda zobudila, išla som sa pozrieť,
ako je vonku – bolo 38 °C. Bola som
z toho úplne zmätená a nevedela som
pochopiť, ako tam tí ľudia môžu žiť.
Kam som to prišla?! Ani mesto sa mi
na začiatku veľmi nepáčilo, bola som
trošku sklamaná. Neskôr, keď som
tam už bola dlhšie a pracovala som,
tak som zistila, že som si vybrala najlepšie mesto v celej Austrálii a teraz ho
mám veľmi rada, asi ma tam zaviedol
osud“.
Rodina, ktorá celá zostala na Slovensku, musela po Gabrielinom odchode do
zahraničia čeliť nepríjemným otázkam
úradov a dokonca súdu, ktorý sa konal
v jej neprítomnosti. Najhoršie bolo, že o
14
jej plánoch do budúcnosti ani netušili a
toto prekvapenie ťažko znášali.
„Moji rodičia boli z môjho úteku
absolútne vykoľajení, ja som o tom
nikdy nepovedala nikomu ani slovo,
nemohla som, lebo keby sa to niekto
dozvedel, tak by som išla do väzenia.
Už keď som bola v Austrálii, tak ma
doma odsúdili na 1 rok väzenia – dali
mi vedieť, že ak sa okamžite vrátim,
tak trest znížia o polovicu. Spomínam
si, že počas prvých rokov som často
sedela na pláži a pozerala som sa na
more – túžila som byť vtákom a preletieť za more, ale musela som byť
trpezlivá, pretože som nemala československý pas, dostala som síce trvalý
pobyt v Austrálii, ale občianstvo som
dostala až po 3 rokoch“.
Napriek ťažkým chvíľam, kedy ju nemohol nikto z rodiny podržať, sa tešila
tomu, ako s ňou a s ostatnými utečencami
v Austrálii zaobchádzali – okamžite po
príchode im poskytli možnosť vzdelávať
sa, aby sa mohli čo najskôr zaradiť do
života.
„Keď sme prišli do Austrálie, zadarmo nám poskytli jazykové kurzy,
takže sme mohli chodiť do školy, ale
ja som hneď chcela začať aj niečo robiť, hoci som jazyk neovládala. Jedna
známa, pôvodom Juhoslovanka, mi
našla prácu v kuchyni jednej reštaurácie. Bola so mnou na pohovore, hovorila za mňa ona a mňa na základe
toho zamestnali, potom však zistili, že
neviem anglicky. Napriek tomu si ma
nechali, aby zistili, či budem dobre
pracovať. V tejto práci som zostala
skoro 2 roky a môj šéf povedal, že som
bola jeho najlepšia pracovníčka. To
bolo moje prvé zamestnanie, potom
som pracovala napríklad ako čašníčka
a podobne“.
Pracovať celý život ako pomocná sila
však nemala Gabriela v pláne, má ekonomické vzdelanie a chcela, aby sa jej
kariéra uberala týmto smerom
„Na Slovensku som vyštudovala
ekonomickú školu a tak som chcela
takúto prácu robiť aj v Austrálii.
Mala som svoje doklady o vzdelaní,
ale tie mi neuznali a ani prax, tak som
začala navštevovať kurzy účtovníctva,
aby som sa mohla zamestnať. Viaceré kurzy som absolvovala na veľmi
vysokej úrovni. V škole som sa počas
kurzov dokonca stretla s mojím manželom, ale on sa vtedy išiel ženiť a ja
som tiež mala priateľa, boli sme iba
kamaráti. Naše cesty sa po skončení
školy rozišli, opäť sme sa stretli asi po
9 rokoch, kedy už bol rozvedený. Vzali
sme sa“.
Gabriele sa v pracovnom aj osobnom
živote celkom dobre darilo, ale stále túžila znova navštíviť a uvidieť svoju rodinu. Prvýkrát sa jej to podarilo koncom
80.-tych rokov.
„Prvý návrat domov bol veľmi náročný, bola som nervózna z toho, že
budem všetkých opäť vidieť. Bolo to
tesne po revolúcii. Ja som už predtým
požiadala o milosť a aby som dostala
amnestiu, tak som musela zaplatiť 2
000 dolárov, celé vybavovanie trvalo
asi 4 roky. Keď ma sestra pri prvej
návšteve viezla z letiska a prechádzali
sme cez známe dediny, bolo to zvláštne
a stretnúť rodinu po takom dlhom čase
– to boli fantastické pocity. Odvtedy sa
sem snažím chodievať pravidelne“.
Na jej pravidelných cestách ju vždy
sprevádza aj manžel, ktorý si našu krajinu mimoriadne obľúbil.
„Môjmu manželovi sa strašne páči
Slovensko, chodí sem veľmi rád. Precestovali sme celú Európu, ale o Slovensku hovorí, že tu sú ľudia ešte stále
súdržní a aj rodiny držia pohromade.
Teraz sme tu najdlhšie za všetky roky.
Vždy sme chodievali v lete, teraz sme
tu už od júna minulého roku a prežili sme tu krásne leto, jeseň, aj zimu.
Veľmi som sa bála zimy, lebo u nás v
Austrálii je zima asi taká ako tu jeseň
a z detstva si pamätám, že na Slovensku je v zime plno snehu, záveje a chumelica. Bolo však nádherne, boli sme
na túrach v Tatrách a nevadilo nám
ani -16°C, iba nám bola trochu zima
na hlavy“.
Láska k rodnej zemi je prirodzená a
tak to cíti aj Gabriela. Obľúbila si však
aj svoj nový domov a je rada, že ju osud
zavial práve do Perthu s priaznivým podnebím.
„Na Austrálii mám najradšej počasie, lebo mám rada leto. Je krásne, keď
sa ľudia spoločne vyberú do parku,
tam si opekajú, kúpu sa, prechádzajú
sa a tak. V každom parku sú zadarmo
pripravené grily a posedenie a Aus-
trálčania ich často a radi využívajú.
Ale Močenok je moja rodná dedina,
vždy keď sem prídem tak mám veľmi
dobrý hrejivý pocit, ktorý nepociťujem nikde inde, ani v Austrálii, kde už
žijem 30 rokov. V Močenku sa zmenilo veľa! Postavili sa nové budovy,
ľudia obnovujú, stavajú krásne domy
a sú naozaj na ne hrdí. Som rada, že
sa tu stále zachovávajú staré zvyky i
keď len formou kultúrnych podujatí
ako napr. predstavenie – Fašiangy a
pochovávanie basy, ktoré sa mi veľmi
páčilo. Je to krásne, že Močenok má
toľko talentovaných ľudí.
Marcela Lenčéšová
Karneval v materskej škole
Fašiangové obdobie v tomto roku trvá
do 22. februára. Počas fašiangov je ten
pravý čas na veselenie sa, čo znamená,
že sa usporadúvajú zábavy, plesy a karnevaly, aby sa dobre zabavili dospelí aj
deti. Práve fašiangové obdobie využili
na usporiadanie detského karnevalu aj
pedagogičky v materskej škole v našej
obci. Karneval zorganizovali vo štvrtok
9. februára v jednotlivých triedach materskej školy a ťažko by ste medzi deťmi
hľadali také, ktoré nepredstavovalo
žiadnu masku. „Dnes je pre tieto deti
slávnostný deň v tom zmysle, že je karneval, sú fašiangy, ktoré sme im vlastne
priblížili prostredníctvom rôznych aktivít a dnes máme také ukončenie týchto
aktivít. Rodičia sa veľmi tešia tomuto
podujatiu a samozrejme, určite najviac
deti, ktoré od rána pobehujú v maskách,
tancujú, predvádzajú sa,“ povedala nám
riaditeľka materskej školy Mgr. Soňa
Hippová.
Vo všetkých triedach školy vládla po
celý deň dobrá nálada. Masky sa postupne predstavovali jedna druhej, spoločne tancovali a bavili sa. S radosťou
nám prezradili, čo predstavujú a kto im
s maskou pomohol, alebo ju vymyslel.
„Ja som spiderman a masku mi požičal
Matúš,“ povedal nám Samko Boháč. „Ja
som nevesta, sama som si to vymyslela
a ocinko mi ju kúpil,“ pridala sa Miška
Škvarková. „Masku vymyslela moja
mamina, som kovboj,“ prezradil Maťko
Švondra. „Ja som dráčik,“ usmieval sa
spokojne Milanko Kišš. „Ja som starosta
a ja chcem byť pán starosta aj keď budem
veľký, lebo sa mi to páči,“ prispel do debaty Samko Szorád. „Som nevesta, šaty
mi kúpila starká,“ pochválila sa Radka
Soroková. Výborne naladení škôlkari a
ich učiteľky sa bavili vo svojich triedach
a predstavili sa aj v triedach ostatných
Karneval v základnej škole
Na fašiangy nezabudli ani v základnej
škole – vedenie školy a učiteľský zbor
zorganizovali v telocvični tradičný detský
fašiangový karneval určený pre 1. stupeň
základnej školy. „Karneval sme usporiadali pre ročníky 1.-4., tí starší budú mať
športové vyžitie a vieme, že tieto malé
deti si v rámci tohto karnevalu tak trošku
naplnia tú svoju fantáziu. Celý čas súťažia, bavia sa, tancujú a rodičia im prostredníctvom združenia rodičov venovali
krásne ceny,“ informovala nás riaditeľka
školy Mgr. Gabriela Lovásová. Do telocvične sa 15. februára popoludní prišlo
predstaviť viac ako 100 zaujímavých a
kreatívnych masiek, ktoré privítala riaditeľka školy Mgr. Gabriela Lovásová
spolu s učiteľským zborom. Spoločne sa
rozcvičili, aby vládali tancovať a súťažiť
a karneval sa mohol začať. Všetky masky
sa predstavili porote zloženej z učiteliek
školy a snažili sa zaujať svojím vzhľadom. „Ja som strašiak, maminka mi ho
spravila. Ja som robil iba tieto škrabance
a babička to všetko šila,“ povedal nám
Samko Nožička. „Túto masku vymyslela
mamina, som Cézar a pomáhal som jej s
ňou,“ pridal sa Erik Lenický. „Som robot,
vymyslel to ocino,“ nahlásil nám skvelo
zamaskovaný Števko Horňák. „Každý sa
pozerá, že koľko kilogramov mám, naozaj mám toľko, koľko je tam napísané
– 25,“ komentovala zvedavosť ostatných
masiek Ema Benčíková zamaskovaná
za 25 kg vrece zemiakov. „Všetci sme
doma pomáhali robiť túto masku, všetci
sme rozmýšľali, aká to bude maska a nakoniec sme vybrali hrozno,“ usmievala
sa na nás spomedzi množstva zelených
bobúľ hrozna Táňa Sklenárová. Celé podujatie viedli a moderovali pani učiteľky
prezlečené za vojačky a po predstavení
masiek pre ne pripravili zaujímavé súťaže – deti skladali vojenské oblečenie,
vešali na sušiak bielizeň alebo súťažili
vo svojej šikovnosti. V tom čase porota
zoraďovala do poradia najzaujímavejšie
masky tohtoročného karnevalu. „Masky
boli ako každý rok krásne, aj tento rok
boli vynaliezavé a oceňovali sme hlavne
ručne vyrobené masky, doma spracované
a hlavne tvorivosť tých nápadov,“ povedala nám šéfka porotcovského zboru
PaedDr. Andrea Miklášová. Na podujatí sa zúčastnilo aj niekoľko rodičov,
ktorí pomáhali svojim ratolestiam najprv
masky vymyslieť a zrealizovať a potom
im v škole pomohli s ich obliekaním.
„Táto maska bola tak na poslednú chvíľu
vymýšľaná. Minulý rok bola pavúk, s
spolužiakov. Dobrú náladu podporovali
aj výborne zamaskované pani učiteľky,
ktoré tak skvele zapadli k množstvu spidermanov, princezien, klaunov, upírov a
iných masiek, ktoré sa v tento deň preháňali chodbami a triedami školy.
„Atmosféra je úžasná, tešia sa veľkí,
malí aj pani učiteľky si nachystali zaujímavé krásne masky, možno nás deti ani
nespoznali, je to úžasné, karneval je o
tom, aby sa deti tešili,“ potvrdila skvelú
náladu v škôlke učiteľka Eva Sýkorová.
Žiaci materskej školy sa tak naozaj tešili a deň si vychutnávali, v jednej z tried
nás dokonca privítali s náročnou tanečnou choreografiou.
tým sme si dali naozaj veľa práce, to nebol nikto, ale tak tento rok nebolo na to
nejako veľa času,“ konštatovala autorka
geniálne jednoduchej masky – vreca zemiakov - Silvia Benčíková. Pridala sa
aj mama „hrozna“ Monika Sklenárová:
“Stačí len dobrý nápad a už potom je to
jednoduché.“ Až také jednoduché to s
tým nápadom zrejme nebude, pretože nie
všetky masky sršali originalitou, ale odlíšiť ich bolo úlohou poroty, ktorá svoju
ťažkú úlohu zvládla dobre a vybrala
na ocenenie najkrajšie masky. „Deti sú
veľmi zlaté a som veľmi rada, že sme im
mohli dať toľko cien, takže dá sa povedať, že skoro každé dieťa dostalo nejakú
odmenu. Deti sa dobre bavia a hlavne o
to ide, aby bola dobrá zábava a aby sa
všetci dobre cítili,“ tešila sa z dobrej nálady učiteľka Mgr. Zuzana Borecká. Detským karnevalom sa aj v základnej škole
rozlúčili žiaci aj učitelia s tohtoročným
fašiangovým obdobím.
15
Smútočné oznamy
„Tak tíško ako žil, tak tíško nás
opustil. Skromný vo svojom živote,
ale veľký v láske a dobrote.“
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť 9. januára 2012 s mojím
manželom, otcom a dedkom
Jozefom Malchom,
ktorý nás opustil vo veku 63 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Manželka, deti s rodinami
a celá smútiaca rodina
S veľkým
smútkom v srdci
chceme poďakovať
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli
dňa 7. februára 2012
rozlúčiť s naším drahým
Ľubomírom Lenčéšom,
rodákom z Močenku, ktorý nás
navždy opustil vo veku 54 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
S úctou smútiaca rodina
„Vonku svietilo
slniečko a Tebe,
mamička, navždy dotĺklo srdiečko.
Tvoja smrť bola náhla,
nečakaná a navždy
si opustila, čo si rada mala.
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime
po 2 rokoch, čo k hrobu chodíme.
Slzy v očiach, v srdci žiaľ,
osud nevráti, čo si vzal.
Hoci si odišla a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš navždy s nami.“
Dňa 26. marca 2012
uplynú 2 roky, čo nás opustila
naša drahá mamička a babka
Anna Kupková.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Ľuba a Hana s rodinou
„Odišiel si náhle
niekam do diaľky,
nám zostali iba žiaľ
a spomienky.
Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také ako predtým.“
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
dňa 23. februára 2012 rozlúčiť
na poslednej ceste životom s naším
drahým synom, bratom a krstným
otcom Štefanom Bakom.
Zomrel vo veku 45 rokov.
„Neplačte plačom ani slzami,
ale iba spomienkami. Ľúbime Ťa!“
S láskou celá smútiaca rodina
Marek Tóth
Povedali si áno:
16
V tomto roku
si pripomíname
3. výročie, čo nás
navždy opustila naša
mamička a babička
Katarína Benková
S úctou a láskou
spomína celá rodina
Úprimne ďakujeme pánovi
starostovi Ing. Mariánovi Borzovi
s manželkou ako i zamestnancom
obecného úradu za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke so zosnulým
Štefanom Bakom.
Smútiaci rodičia
a ostatná rodina
Dňa 30. marca 2012
si pripomíname
3. výročie, čo nás
navždy opustila naša
babka a prababka
Margita Pecová.
S úctou a láskou
spomína celá rodina
Dňa 4. marca 2012
si pripomenieme
10. výročie, čo nás
navždy opustila
naša drahá mamička
a babička
Veronika Miháliková,
rod. Borzová.
S úctou a láskou spomínajú
manžel, dcéra a synovia s rodinami
„Žijeme
život
bez našich
rodičov.
Patria im
naše myšlienky a slová.
Spomienky utešujú dušu,
ale aj ukrutne bolia.
Slza nám steká po líci,
zabudnúť nedá,
že sú naši drahí rodičia
aj keď hľadia na nás z neba.“
Dňa 11. apríla 2012
si pripomenieme 1. výročie úmrtia
našej drahej mamičky
Anny Plentovej
a 29. apríla 2012 uplynú 2 roky,
čo spomíname na nášho drahého
ocka Michala.
So smútkom v srdci na nich
spomínajú dcéra s rodinou,
syn s rodinou a ostatná rodina
Dňa 17. apríla 2012
si pripomíname
20. výročie, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec
Vojtech Straňák.
S úctou a láskou spomínajú
manželka a synovia Vojto a Ivan
s rodinou
Spoločenská kronika
Privítali sme:
Dňa 25. marca 2012
si pripomíname
5.výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec
a dedko Ernest Bleho.
S úctou a láskou
vo svojich modlitbách
spomína celá rodina
Ondrej Noga a Miroslava Packová
3. 3. 2012
Opustili nás:
Štefan Bako, 45 - ročný
Ernest Benčík, 87 - ročný
Dňa 30. marca 2012
si pripomíname
1. výročie, čo nás
navždy opustila naša
drahá mama, babka
a prababka Alžbeta Kováčová.
S úctou a láskou
spomína smútiaca rodina
„Dnes už len
kytičku kvetov na hrob
Ti môžeme dať a pri
plameňoch sviečok
s láskou a úctou
na Teba spomínať.“
Dňa 18. apríla 2012
si pripomenieme 10. výročie smrti
nášho milovaného syna, brata,
strýka a prastrýka Igorka Pospiša.
S láskou v srdci spomínajú
rodičia a tri sestry s rodinami
Dňa 26. apríla 2012 uplynie
25 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, svokor, starký
Tomáš Szabo.
S úctou a spomienkou manželka
a dvaja synovia s rodinami
PROGRAM
KINA MOČENOK
15. apríl 2012 16.00 h
DAŽĎOVÁ VÍLA
Česká rep. 96 min.
Živly, ktoré ovládajú zem – Vzduch,
Oheň, Zem a Voda – robia „pravidelnú
inšpekciu“ medzi ľuďmi. Voda, ktorú
ľudia nazývajú Dažďová víla, putuje
krajom preoblečená za chudobnú ženu.
Poznáva, že ľudia začali myslieť hlavne
na peniaze. Láska a dobro sa vytrácajú
z ich sŕdc.
Rozprávka.
Hrajú: Eva Kerekes, Jakub Gottwald,
Miroslav Donutil a ďalší.
MP Vstupné: 2,00 €
NA MESIAC MÁJ 2012
PRIPRAVUJEME:
KOCÚR V ČIŽMÁCH – V príbehu
za siedmimi horami sa diváci dozvedia
viac o vtipnom bitkárovi a milovníkovi
na úteku – Kocúrovi v čižmách.
INZERCIA
Predám skúter Piaggo Typhon 50 2 T
nový, nepoužívaný. Hodnota: 1600,-€.
Predajná cena: 1200,-€ (možná dohoda).
Tel.: 037/7781953 Močenok
Prijmem objednávky na 7-dňové husokačice. Cena za 1 kus – 1,50 €. Termín
dodania bude: 20. apríl 2012 a 25. máj
2012.. Tel.: 0905 126 622.
Začiatok jarnej časti
V. futbalovej ligy
skupiny JUH
Zimnú prípravu absolvovali hráči Futbalového klubu Močenok pod vedením
nového trénera. „Pán Kollárik je renomovaný tréner, ktorý by mal pomôcť.
Naštartoval zimnú prípravu a priniesol
do mužstva poriadok a disciplínu. Jeho
skúsenosti sú obrovské. Tréningy sú
tvrdé, nekompromisné, ale videli sme,
že aj v tých prípravných zápasoch mužstvo vládalo a po fyzickej stránke je pripravené veľmi dobre,“ pochvaľoval si
zmenu trénera predseda FK Močenok
Ľudovít Hochel. Počas zimnej prípravy
bolo seniorské mužstvo doplnené na viacerých postoch o niekoľkých hráčov z
vyšších súťaží, ktorí by mali posunúť
kvalitu hry vyššie. „Nakoľko domáci
hráči nemajú záujem o hranie v mužstve,
pretože neradi trénujú a neradi majú zodpovednosť, čo ma veľmi mrzí, tak sme
museli doplniť mužstvo na viacerých
postoch. Ja som išiel do klubu s tým, aby
sme do A mužstva zapracovávali hlavne
domácich hráčov, ale bohužiaľ sa mi
to nedarí, tak ako sa to nedarilo mojim
predchodcom, to sa tu už roky nedarí,“
– konštatoval predseda Hochel. – „Znamená to, že sme jednoducho odkázaní
na cudzích hráčov. Futbalisti, o ktorých
bolo doplnené mužstvo majú charakter,
dobré morálne vlastnosti a práve preto
sme ich do kádra aj vyberali. Myslím si,
že FK Močenok nepotrebuje žoldnierov,
ktorým dáme odmeny, ale potrebujeme
hráčov, ktorí hrajú so srdcom a aj keď sú
cudzí, hrajú pre Močenok.“
V nedeľu 11. marca sa začala jarná
časť piatej futbalovej ligy. Na trávniku
FK Močenok sa v prvom kole odvetnej časti predstavilo mužstvo Jelky. Po
zmenách v domácom kádri sa očakávalo
povinné víťazstvo. Prvý polčas zápasu
patril domácim a prvá strela na bránku
Jelky smerovala v 6-tej minúte z kopačky Lalúcha. Hostia sa k vážnejšiemu
ohrozeniu Andovej svätyne nedostali.
Gólový účet stretnutia mohli otvoriť v
20-tej minúte hráči Močenku – po pravej
strane si zbehol Michalík, ktorého center
nevyužil osamotený Dano a neujala sa
ani dorážka Lalúcha. V ďalšom priebehu
prvej 45-minútovky skončili rovnako aj
ostatné šance domácich.
Druhé dejstvo začali lepšie hostia,
keď v 46-tej minúte zachraňoval po
Spótovej strele Anda. O pár minút neskôr po Slížovom centri otvoril hlavou
skóre stretnutia Michalík. Netrvalo dlho
a Močenok viedol už 2:0 – tentokrát po
Danadovom centri upratal loptu do siete
Dano. Hráčov v bielom útočné chute
neopúšťali – Michalík ale trafil obrancu
a po Lalúchovej prihrávke prestrelil z
blízka striedajúci Ivan. V 75-tej minúte
získal loptu Michalík a po Ivanovej prihrávke zvýšil Lalúch už na 3:0. Hostia
sa k ohrozeniu domácej bránky dostávali
len pokusmi z väčších vzdialeností. Účet
stretnutia uzavrel v 90-tej minúte gólom
na 4:0 Dano. „Futbal sa hrá na góly a keď
na ihrisku súpera nepremeníme vyloženú
šancu, nemáme nárok. Domáci zaslúžene
vyhrali, mali viac šancí a v druhom polčase nás zaslúžene prevalcovali. Dalo sa
niečo uhrať, keby sme premenili tú jednu
šancu,“ spravodlivo konštatoval tréner
FC Jelka Karol Mészáros. „Boli sme si
vedomí, že herne ich vieme urobiť a že
máme celkom dobré mužstvo, lenže prišiel súper, ktorý nechcel hrať futbal, zdržiaval hru, odkopával lopty a fauloval.
Vtedy je pekný futbal, keď hrajú dvaja.
My sme chceli hrať, oni nie. Ten prvý
polčas bol zlý. V kabíne som povedal, že
treba zrýchliť hru a začať hrať s väčším
nasadením. Ja som s ďalším priebehom
už spokojný. Ono sa to ešte vylepší, bol
to prvý zápas a hráči nie sú rozohratí,“
konštatoval po zápase domáci tréner Jozef Kollárik.
V druhom kole jarnej časti odohrá
Močenok stretnutie v Orechovej Potôni
a na domácom trávniku sa predstaví 25.
marca v zápase s Tešedíkovom.
FK Močenok – FC Jelka 4:0 (0:0)
Góly: 49. Michalík, 57. a 90. Dano, 76.
Lalúch
FK Močenok: Anda – Slíž, Sailer, Grendel, Danada, Meško, Lalúch,
Kostoláni (62. Ivan), Galovič, Michalík
(80. J.Tichý), Dano
17
Medzinárodný turnaj starších
žiačok v hádzanej
Družstvá boli rozdelené do 2 skupín,
v ktorých sa hralo systémom každý s
každým a podľa poradia krížovým spôsobom o celkové umiestnenie. Do A
skupiny boli vylosované – Modra, Budapešť a domáci Junior Močenok. V B
skupine hrali Senica, Dunajská Streda a
ŠKP Bratislava. „Je to predpríprava pred
majstrovským zápasom, ktorý odohráme
v Nových Zámkoch a preto som pozvala
na turnaj družstvá, ktoré nemáme v tabuľke, ” ozrejmila účasť zaujímavých
družstiev, s ktorými žiačky zatiaľ nemajú
skúsenosti, trénerka starších žiačok HK
Junior Močenok Erika Rábeková.
Staršie žiačky Močenku začali v skupine veľmi dobre. Súperky z Modry nepustili v otváracom stretnutí takmer k
ničomu a po 40-tich minútach zaslúžene
vyhrali 29:8. Vo svojom druhom stretnutí v skupine nastúpili domáce proti
vicemajstrovi Maďarska družstvu ASI
Budapešť. Po vyrovnanom priebehu bol
rovnaký aj výsledok – Junior remizoval s
Budapešťou 14:14. Postup do finále unikol starším žiačkam Močenku iba tesne,
keď o konečnom poradí v skupine rozhodovalo skóre, ktoré mali lepšie žiačky
z Maďarska.
V B skupine o konečnom poradí rozhodovalo rovnako skóre. Prvé miesto
obsadila Dunajská Streda pred ŠKP Bratislava a Senicou.
V súboji o celkové 3. miesto tak nastúpili proti Močenku hráčky ŠKP. Prvý
18
polčas vyhrali staršie žiačky z Bratislavy
14:13. V druhom dejstve Močenok najskôr vyrovnal a postupne si vybudoval
náskok 3 gólov. V závere sa hráčkam
ŠKP podarilo vyrovnať hru i skóre a tak
o 3-ťom mieste rozhodli sedmičky. Za
domáce boli úspešné Dianová, Dobišová
a Rábeková. ŠKP zaváhalo v poslednej
sérii a tak na 3. mieste skončili dievčatá
Junioru.
Finále medzi ASI Budapešť a Dunajskou Stredou bolo jednoznačnou záležitosťou hráčok zahraničného celku, ktorý
po polčase 16:3 nakoniec porazil Dunajskú Stredu 25:8.
Organizátori na záver vyhodnotili
aj individuálne ocenenia. Najlepšou
hráčkou sa stala Matúšová z Dunajskej
Stredy, najlepšou strelkyňou bola Balogová z Budapešti a ako najlepšia brankárka bola vyhodnotená Lovászová z
Junioru Močenok. „Hráčky mi veľmi
pomáhali a preto som získala toto ocenenie. Mohli sme skončiť aj prvé, ale
nevyšiel nám jeden zápas, ” konštatovala
ocenením potešená brankárka Mária Lovászová. Domáce staršie žiačky obsadili
s jednou remízou na konte konečné tretie
miesto. „Som veľmi spokojná, pretože
sme prakticky neprehrali ani jeden zápas – dva sme vyhrali, jeden remízovali
a ten nás posunul na druhú priečku,”
hodnotila trénerka domácich Erika Rábeková. Striebro si z Močenku odniesli
hráčky Dunajskej Stredy. „Z našej strany
bol turnaj na dobrej úrovni. Vyhrali sme
svoju skupinu, ale do finále sme nastúpili
s veľkým počtom zranených hráčok. Napriek tomu hodnotím toto podujatie ako
veľmi dobré,” vyjadril spokojnosť s podujatím aj tréner starších žiačok ŠK Dunajská Streda Tibor Méhes. Víťazkami
medzinárodného hádzanárskeho turnaja
starších žiačok sa stali hráčky zástupcu z
Maďarska ASI Budapešť. „Začiatok bol
ťažký, ale potom každá hráčka vydala zo
seba maximum a preto sme skončili na
prvom mieste, ” sebaisto skonštatovala
jedna z hráčok ASI Budapešť Bóroka
Balog.
Skupina A:
Slovan Modra – ASI Budapešť 4:35
HK Junior Močenok – Modra 29:8
ASI Budapešť – HK Junior Močenok
14:14
Skupina B:
ŠK D.Streda – Senica 36:11
Senica - ŠKP Bratislava15:30
ŠKP Bratislava – Senica17:17
Zápasy o celkové umiestnenie:
o 5. miesto
Modra – Senica11:14 (3:6)
o 3. miesto
HK Junior Močenok – ŠKP Bratislava
24:24 (13:14) na 7 m 3:2
Finále
ASI Budapešť – ŠK D.Streda
25:8
(16:3)
Download

na stiahnutie ( pdf - 1638KB )