Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
za školský rok 2012/2013
Predkladá:
Mgr. Eva Abrmanová
riaditeľka
Prerokované v pedagogickej rade školy
Dňa: 20. júna 2013
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
obce Maňa – Obecnému zastupiteľstvu Maňa
S ch v á l i ť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou Maňa
za šk. r. 2012/2013
Mgr. Zuzana Mančušková
preds. Rady školy pri ZŠsMŠ Maňa
Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Maňa
S ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou Maňa
za šk. r. 2012/2013
Ing. Igor Sádovský
starosta obce Maňa
1
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy a školských zariadení v školskom roku
2012/2013
I.. časť
a) základné identifikačné údaje o škole:
1. presný názov: Základná škola s materskou školou
2. adresa školy: Školská 1, 941 45 Maňa
3. telefónne číslo: 035 / 65 95 105
4. internetová a elektronická adresa školy: www.zsmana.edu.sk
[email protected]
5. údaje o zriaďovateľovi školy: Obec Maňa, Nám. M.R. Štefánika 1,
941 45 Maňa
6. mená vedúcich zamestnancov s určením ich funkcie:
Mgr. Eva Abrmanová, riaditeľka školy,
Mgr. Oľga Barancová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ
Mgr. Katarína Výberčiová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
7. údaje o rade školy:
Zástupcovia pedagogických zamestnancov. Mgr. Zuzana Mančušková –
predsedníčka
Miloslava Turanová
Zástupca ostatných zamestnancov: Milan Chudý
Zástupcovia rodičov: Jana Moldová, Zuzana Bedušová, Lucia Horníková,
Katarína Račeková
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Beáta Andrášiková, Slavomír Goda,
Mgr. Martina Horváthová, Ing. Peter Hudec
poradné orgány riaditeľky školy:
Metodické združenie roč. 1. – 4., vedúca: Mgr. Zuzana Mačušková
Predmetová komisia humanitných predmetov, vedúca: Mgr. Zuzana Löblová
Predmetová komisia prírodovedných predmetov, vedúca: Ing. Milica Hurajová
b) údaje o počte žiakov školy:
Počet žiakov k 15.9.2012: 179
Počet žiakov k 28.6.2013: 175
Počet začlenených žiakov k 15.9.2012: 4
Počet začlenených žiakov k 28.6.2012: 6
Počet detí v MŠ: 48
Počet detí v ŠKD: 22
Prehľad žiakov a tried k 28.6.2013
Trieda 1.
2.
Počet 17
20 19 21
3.
4.
1.-4. 5.
6.
7.
77
19
22 21
14
8.
5. –
9.
22 98
9.
SPOLU
175
2
žiakov
c) údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka
Počet zapísaných žiakov do 1. roč. : 16
Počet zapísaných do MŠ: 17
d) Počty prihlásených žiakov na štúdium na stredné školy:
Názov školy
Gymnázium Šurany
Gymnázium Vráble
Obchodná akadémia Šurany
Obchodná akadémia Bratislava
PaSA Levice
Stredná priemyselná škola stavebná Nitra
SPŠ elektrotechnická Nové Zámky
SOŠ Šurany
SOŠ Jesenského Nové Zámky
SOŠ Vráble
SOŠ Dvory nad Žitavou
ZSŠOSaCR Levice
Počet žiakov
3
2
4
1
2
1
2
3
1
1
1 ( začlenený žiak)
1
e)Výsledky koncoročnej klasifikácie:
Prospelo s vyznamenaním: 84
Prospelo veľmi dobre: 26
Prospelo: 58
Neprospeli: 7
Neklasifikovaní: 0
Opravná skúška: 4
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov:
Roč. 1. – 4.
Trieda
I.
SJL
1,29
VLA
–––––
MAT
1,29
PRI
1,0
ANJ
INF
–––––– ––––-
II.
1,42
1,26
1,36
1,78
–––––– 1,0
III.
1,53
1,47
1,37
1,42
1,74
1,0
IV.
1,90
1,95
1,95
1,35
1,95
1,0
3
Roč. 5. – 9.
Trieda
V.
SJL
ANJ
NEM
DEJ
GEO
MAT
BIO
FYZ
CHEM
INF
OBN
2,46
2,23
––––
2,16
1,83
2,46
2,08
–––
––––
1,33 1,92
2,22
2,55
2,50
1,77
1,61
2,27
1,77
1,50
1,66
1,05 1,50
2,50
3,00
2,68
2,22
1,88
2,63
1,86
1,40
1,54
1,04 1,50
2,09
2,57
2,66
1,66
1,57
2,19
1,61
1,28
1,76
1,00 1,76
2,05
2,50
2,60
1,60
1,45
2,60
1,60
1,50
1,60
–––- ––––-
VI.
VII.
VIII.
IX.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
Matematika
Priemerný počet bodov školy
10,60
Priemerný počet bodov v rámci SR
12,01
Odchýlka od celoslov. priemeru
-1,41
Priemerná percentuálna úspešnosť školy
53,00%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci 60,07%
SR
Odchýlka od celoslovenského priemeru
-7,07%
Percentil školy
28,34
Priemerná známka žiakov školy
2,40
Slovenský jazyk
Priemerný počet bodov školy
Priemerný počet bodov v rámci SR
Odchýlka od celoslov. priemeru
Priemerná percentuálna úspešnosť školy
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci
SR
Odchýlka od celoslovenského priemeru
Percentil školy
Priemerná známka žiakov školy
17,15
16,88
0,27
68,60%
67,51%
1,09%
57,63
2,15
Výsledky výstupných testov zo slovenského jazyka a matematiky
Slovenský jazyk
trieda perc. úspeš.
štandard
odchylka
II..
82,07
75
+19,19
III.
84,26
75
+ 9,26
IV.
76,90
75
+ 1,9
V.
61,17
75
- 13,83
VI.
58,22
75
-16,78
VII.
68,00
75
- 7,00
VIII.
68,66
75
- 6,34
4
IX.
70,78
matematika
trieda perc. úspeš.
II.
80,55
III.
84,11
IV.
74,35
V.
66,27
VI.
68,33
VII.
47,39
VIII.
64,88
IX.
54,40
75
- 4,22
štandard
75
75
75
75
75
75
75
75
odchylka
+5,55
+9,11
- 0,65
- 8,73
-6,67
-27,61
-10,12
-20,6
f)zoznam uplatňovaných učebných plánov
1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu.
( ISCED 1, ISCED 2).
g) údaje o počte zamestnancov
Pedagogickí pracovníci
Počet
Kvalifikovaní
SPOLU
Roč. 1.- 4.
Roč. 5. – 9.
Vych.ŠKD
Vyučujúce v MŠ
Nepedagogickí
pracovníci
ZŠ
MŠ
ŠJ
19
4
10
1
4
19
4
10
1
4
6
1
3
6
1
3
Rozširuje si
kvalifikáciu
Percento odbornosti učiteľov vo vzťahu k učebnému plánu
Predmet
odborne v %
neodborne v %
Roč. 1.- 4.
80
20
Roč. 5.- 9.
Slov.jaz.
Nem.jaz.
Ang. jaz
Dejepis
Občianska vých.
Geografia
100
50
75
100
100
100
0
50
25
0
0
0
5
Matematika
Biológia
Fyzika
Chémia
Hud. vých.
Výt. vých.
Tech. vých
Telesná vých
Etická vých.
Nábož. vých.
Inform. vých.
100
100
0
100
90
0
0
100
100
100
0
0
0
100
0
10
100
100
0
0
0
0
h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
V školskom roku 2012/2013 sa pedagogickí zamestnanci vzdelávali nasledovne:
- adaptačné vzdelávanie – 1 vyučujúca ukončila;
- špecializačné vzdelávanie – 2 vyučujúce ukončili
- inovačné vzdelávanie - 2 vyučujúce ukončili; 3 vyučujúce prihlásené
- funkčné vzdelávanie – 1 vyučujúca pokračuje,
- kvalifikačné vzdelávanie – 1 vyučujúci ukončil
- aktualizačné – 3 vyučujúce prihlásené
i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Škola má dobré meno v obci u obyvateľov a rodičov detí. Vyučujúci
aktivitami snažia udržať takýto priaznivý stav i naďalej.
Škola sa
predovšetkým regionálnou výchovou, a to nielen vo svojom
i v celoslovenskom meradle.
V tomto školskom roku sme zorganizovali desiaty ročník vianočnej
ktorá mala veľký úspech.
V školskom roku 2012/2013 sme sa prezentovali týmito akciami:
sa svojimi
prezentuje
okolí, ale
akadémie,
september
Európsky deň jazykov – súťaž žiakov v ANJ – II.stupeň
október
Cezpoľný beh – žiaci a žiačky – okresné kolo Nové Zámky - I. miesto Hudecová
Ivana(9.tr., majstrovstvá kraja – Krušovce - 6. miesto
Týždeň zdravých zubov – akcie na I. stupni
Florbal na vidieku – II. stupeň – realizované z projektu NSK
Malý futbal ZŠ – školský pohár žiaci-obvodné kolo – Maňa- 2.miesto
Výchovný koncert pre I. stupeň – Doprava, doľava
a pre II. stupeň - Čo je veľa, to je veľa ( kultúrne poukazy)
Po stopách Cyrila a Metoda I. st. (I. časť)
Exkurzia – Stretnutie s Cyrilom a Metodom – Nitra – 6.,7. ročník
november
6
Týždeň boja proti drogám - akcie na I. a II. stupni- beseda s klientami
z Resocializačného strediska Šurany – Okomáň - Nový Svet
Florbal – majstrovstvá kraja Levice - 4. miesto žiačky
Týždeň boja proti obezite – akcie na I.stupni
december
Mikuláš
Vianočný turnaj v minifutbale
Šaliansky Maťko – školské kolo
Pytagoriáda – školské kolo
Geografická olympiáda – školské kolo
Vianočná akadémia
Udržiavanie a rozvíjanie tradičných činností spojených s Vianocami – akcie
v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi na I. a II.stupni
január
Stolný tenis – dievčatá – obvodné kolo Maňa-1.miesto, okresné kolo Nové Zámky3.miesto
Stolný tenis – chlapci – obvodné kolo Maňa-2.miesto
Šaliansky Maťko – okresné kolo Šurany- S.Tináková (7.tr.), A.Pražáková (5.tr.)
Prednáška o rieke Váh- 4.- 9.tr. OZ Maximilián Hell
Venček žiakov 9. triedy
február
Zápis detí do 1. roč
Geografická olympiáda – okresné kolo – B. Sádovská(5.tr.) , , J. Šulka(6.tr.) – č.
miesto, A. Molda(7.tr.) , A. Cigáň(8tr.)
Karneval
Školský turnaj v stolnom tenise
Európa v škole – literárne práce – okresné kolo – L.Banásová(8.tr.) ,
J.Chovancová(8.tr. ),S.Holka(4.tr. ),L.Bujdáková(9.tr.)
- výtvarné práce- okresné kolo- J.Janček (7.tr.)
Prečo mám rád slovenčinu –literárne práce- okresné kolo- D.Chovancová(9.tr.),
M.Sádovská(9.tr. ), S.Holková( 8.tr. ), L. Poláková(3.tr.), K. Jakubík(3.tr. ),
M. Kohajda(3.tr.)
marec
Orion Florbal Cup – st. žiaci a st. žiačky – okresné kolo v NZ , st. žiačky –
1.miesto,majstrovstvá kraja Levice- 4.miesto
- ml. žiaci a ml. žiačky-obvodné kolo v NZ, ml.žiačky- 3.miesto
Marec – mesiac knihy – Päť dní a jedna noc s rozprávkou – I. stupeň(apríl –
uskutočnené z dôvodu nepriaznivého počasia)
- Pátranie školského detektíva – II. Stupeň(máj –
uskutočnené)
Udržiavanie a rozvíjanie tradičných činností spojených s Veľkou nocou - akcie
v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi na I. a II.stupni
Matematický klokan – M. Löbb(3.tr.), S. Holková(8.tr.)
7
Pytagoriáda – obvodné kolo Nové Zámky– M. Löbb(3.tr. ),, K. Jakubík(3.tr. ),
B. Sádovská(5.tr.), M. Čáni(8.tr.)
Vesmír očami detí – okresné kolo- S.Oškerská(4.tr.) ,D.Žifčáková(3.tr.)
L.Poláková(3.tr. ),L.Račeková(3.tr.)
Biblická olympiáda – 2. miesto v dekanáte, M. Sádovská(9.tr.), S. Holková(8.tr.), L.
Bujdáková(9.tr.)
Výchovný koncert – „ Komu sa nelení,tomu sa zelení“ – venovaný ku Dňu vody
Deň Zeme- akcie pre I.stupeň
Deň zdravia-deň bez stresu- akcie pre I.stupeň
apríl
Malý futbal st. žiaci – obvodné kolo Dolný Ohaj – 3.miesto
Malý futbal st.žiačky – obvodné kolo Komjatice – 2.miesto
Minifutbal – Mc.Donald Cup – žiaci, žiačky – obvodné kolo Hul- 1.miesto,
semifinále Šurany-3.miesto
Malý futbal ml.žiačky – obvodné kolo Šurany – 2.miesto
Veľký futbal žiaci –Coca Cola – školský pohár – žiaci-okresné kolo Maňa-1.miesto,
postup do regionálneho kola v Nitre
Čitateľský maratón – I.stupeň
Slávik Slovenska – školské kolo I. a II. stupeň
Kvíz- Poznáš svoje práva?- II.stupeň
Matematický kvíz- II.stupeň
Divadelná hra – Ivan v haluškovom kráľovstve – pripravili žiaci ZŠ
Výchovný koncert – Viktor – hudobno-zábavný program
máj
Deň matiek
Slávik Slovenska – okresné kolo – Viktória Mičeková(4.tr.), E. Moravčíková(1.tr.)
Veľký futbal žiačky – majstrovstvá kraja Levice- 2. miesto
Majstrovstvá okresu v atletike –st. žiaci a žiačky- Nové Zámky –
I.Hudecová(9.tr.),-4.miestov behu na 800 m
- 5.miesto v behu na 300m
A.Bugyíková(9.tr.) ,-4.miesto v skoku do
výšky
L. Mikulcová(7.tr.) ,- 4.miesto v skoku do
výšky
Deň mlieka – akcie pre I. stupeň
Farebný týždeň zdravia – aklcie pre II. stupeň
Stretnutie s Cyrilom a Metodom- akcie pre II. stupeň
Exkurzia – Arborétum Mlyňany – žiaci 5., 6.,7. tr.
Exkurzia AE Mochovce – žiaci 7. tr., 8.tr.
Jún
MDD – pripravili žiaci 9. ročníka
Malí divadelníci – bábkové divadlo žiakov ŠKD
Vydanie celoškolského časopisu Školúšik
8
Majstrovstvá okresu v atletike –ml. žiaci a žiačky- L. Mikulcová(7.tr.) - 1.miesto
v skoku do výšky
S. Godová(6.tr.) – 3. miesto
v behu na 600m
D. Husárová(7.tr.) – 3. miesto vo
vrhu guľou
družstvo dievčat – 2. miesto
Odkrývanie pamätnej tabule Prof. J. Špaňára
Naši rodáci – akcie pre II.stupeň
Moje dielo – súťaž pre II.stupeň
Školské výlety: 1. až 7. roč. – Červený Kameň – jakyňa Driny
8. a 9. roč. – Pribylina – Demänovská ľadová jaskyňa
j) údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená
- Projekt : škola s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy
Všetci vyučujúci si v tematicko-výchovných plánoch vyznačili hodiny s regionálnou
výchovou. Na realizáciu jednotlivých vyučovacích hodín použili metodické listy
vypracované v predchádzajúcom období. V rámci ISCED 2 vo vzdelávacej oblasti
Človek a svet práce v 7. a 8. ročniku sme vyučovali ľudové remeslá ako vlastný
predmet v školskom vzdelávacom programe. V 7., 8. tr. chlapci - košikárstvo, v 7. tr.
dievčatá
- šúpolkovanie, tkanie a v 8. tr. vyšívanie.
Všetky žiacke práce
vystavujeme v priestoroch školy. Predmet regionálna výchova máme zaradený
v školskom vzdelávacom programe v 1., 2., 5., 6. ročníku.
DFS Dolinka pracuje pod vedením p. uč. Bednárovej.
- Projekt Infovek
Škola má 12 počítačov z projektu Infovek. V novembri 2004 sme boli napojený na
internet.
Na škole je vypracovaný podrobný rozvrh hodín pre predmety informatika. Správca
počítačovej siete p. uč. Vidová
P. uč.Vidová aktualizuje webovú stránku školy, pripravovala prezentácie školy po
technickej stránke.
- Projekty z NSK
Vedenie školy podalo 3 projekty zamerané na podporu kultúry a športu. Škola
dostala dotáciu na podporu športu – Hravá atletika – v hodnote 300 € a na podporu
kultúry – v hodnote 250 €.
P. učiteľka Pösová vypracovala projekt CEZPRES, zameraný na obnovu technického
vybavenia školského rozhlasu. Projekt bol úspešný a škola dostala na tento účel
dotáciu 969,34 €.
9
k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou
školskou inšpekciou
V Základnej škole bola vo februári 2013 vykonaná tematická inšpekcia ku
ŠkVP.
Závery inšpekcie boli nasledovné:
Pozitívom spracovania ŠkVP bolo stanovenie vlastných cieľov, zodpovedajúcim
reálnym podmienkam školy. V súlase so zňzameraním škola posilnila vyučovanie
cudzích jazykov, informatiky a zaviedla vlastný predmet regionálna výchova a ľudové
remeslá.
K oblastiam, ktoré si vyžadujú zlepšenie v ŠkVP patrí doplnenie stupňa vzdelania ,
spôsobu ukončovania výchovy a vzdelávania, požiadavky na kontinuálne
vzdelávanie pedagogických zamestnancov, kritéria hodnotenia pedagogických
zamestnancov, absencia poznámok k UP, doplnenie UO, podmienky výchovy
a vzdelávania žiakov so ŠVVP.
V materskej škole bola komplexná inšpekcia vykonaná v máji 2013
Závery inšpekcie boli nasledovné:
ŠkVP mal reálne stanovené ciele, umožňoval realizovať výchovu a vzdelávanie
v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona. K silným stránkam patrili projekty
školy s rozvojom ľudových zvykov a tradícii, environmentálnym zameraním, zdravým
životným cieľom a ich realizácia v praxi.
Zlepšenie si vyžaduje vnútorný systém kontroly a hodnotenia, spolupráca s CPPPaP
v zmysle potrieb detí.
Silnou stránkou z hľadiska výchovy a vzdelávania bola odbornosť učiteliek,
vybavenie tried, šatní a jedální novým nábytkom, učebnými pomôckami a didaktickou
technikou. K silným stránkam vyučovania a učenia sa patrili komunikačné schopnosti
detí, získavanie informácii z rôznych zdorojov a práca na interaktívnej tabuli 5 – 6ročných detí.
Zlepšenie si vyžaduje rozvoj grafomotorických zručností a tvorivého myslenia detí,
kooperovanie v skupine, hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností detí.
V školskej jedálni ZŠ bol vykonaný audit systému správnej hygienickej praxe –
GHP a E – model HACCP v júni 2013.
Závery auditu:
Pri audite nebola zistená žiadna systémová ( odchýlka od
systému správnej výrobnej praxe), ani nesystémová nezhoda.
RÚVZ Nové Zámky hodnotí auditovanú organizáciu ZŠsMŠ,
školská jedáleň pri ZŠsMŠ z hľadiska uplatňovania systému
bezpečnosti výrobného procesu v hodnotených oblastiach
pripomienok.
plnenia požiadaviek
Školská 1, Maňa –
pre zabezpečovanie
ako bezpečnú bez
10
l)údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
školy

Základná škola
Stav kmeňových učební
Stav učební je optimálny. Učebne sú udržiavané v čistote podľa
hygienických požiadaviek. V troch učebniach na roč. 1.- 4. sú umiestnené
koberce ako oddychová zóna pre žiakov. V dvoch učebniach na roč. 1.- 4.
sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia podláh, nakoľko stav podláh bol
vyhodnotený ako havarijný a škola dostala dotáciu z MŠVVaŠ SR. V jednej
učebni na prízemí bola vymenená podlahové krytina a triedy na prízemí
boli vymaľované. Z hľadiska bezpečnosti žiakov boli na radiatorové ventily
namontované hlavice.
Stav odborných učební
Na škole sú tri odborné učebne. V učebni chémie a fyziky bola vymenená
podlaha, ktorá bola v nevyhovojúcom stave. V budúcnosti je potrebná
výmena už zastaraného nábytku. V odbornej učebni cudzích jazykov
a informatiky bol všk.r.2012/2013 zakúpený nový nábytok.
Iné priestory školy
Škola má zriadenú jednu dielňu, ŠKD má samostatnú učebňu, v ktorej bol
vymenený koberec, zakúpené nové stoly a stoličky, sedacie vaky na
relaxáciu žiakov. V ŠKD boli doplnené aj spoločenské hry, hračky
a výtvarný materiál. V kabinete CO boli namontované žalúzie.
Telocvičňa nie je v zlom
technickom stave, ale vyžaduje si už
rekonštrukciu – zateplenie a izoláciu strechy, výmenu okien a plastových
výplní, aby sa neznehodnotila kvalitná parketová podlaha.
V šk. r.
2012/2013 bolo vybudované pieskové doskočisko s rozbehovou
tartanovou dráhou.
V šk. r. 2012/2013 sme v rámci projektu „ Ďalsie vzdelávanie učiteľov
dostali do majetku školy počítače, jeden dataprojektor a dva notebooky.
Z MPC Bratislava sme dostali dva notebooky pre potreby vzdelávania
učiteľov.
Priestory MŠ sú vymaľované, ale je potrebná oprava opadávajúcich
omietok na prízemí po záplavách. Máme opravené zatekajúce strechy
v MŠ a v ZŠ na spojovacej chodbe. V MŠ je z hľadiska energetických
úspor, ale aj častých horúčav potrebné zateplenie strechy. Na budove ŠJ
ZŠ bola opravená strecha-predĺženie do odkvakpových žľabov, pretože
dažďová voda dlhé roky stekala po múroch, čo viedlo k vhlnutiu a odúvaniu
omietok. Na budove ŠJ ZŠ boli vymenené odkvapové žľaby
a nainštalovaný chýbajúci hromozvod. V jedálni ŠJ ZŠ bola
zrekonštruovaná podlaha – výmena nevyhovujúcej PVC podlahy za dlažbu
a boli vymenené stoly a stoličky a v kancelárii ŠJ ZŠ bola tiež
zrekonštruovaná podlaha a vymenený nábytok.
V školskom areáli bol vybudovaný altánok so stolmi a lavicami s kapacitou
cca 40 ľudí, ktorý slúži na vyučovanie a relaxáciu žiakov.
Z dôvodu lepšej ochrany majetku školy bol vybudovaný vonkajší kamerový
systém a rozšírili sme signalizačný systém v troch triedach na prízemí.
11
Materiálno-technické vybavenie
Škola má k počtu žiakov zodpovedajúce priestorové podmienky, ktoré dobre
umožňujú realizovať výchovno-vzdelávací proces V škole je zriadená
školská
a učiteľská knižnica, je potrebné ju doplňovať. Učebné pomôcky sú sústredené
v kabinetoch: SJL, DEJ, ANJ, NEJ, MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEO, TEV . Využívajú
sa pravidelne, podľa jednotlivých tematických plánov k učivu. Didaktická technika je
priebežne dopĺňaná o nové prístroje. V decembri 2011 sme zakúpili vizualizér.
V školskej knižnici je videorekordér a DVD prehrávač, plazmový televízor. Na škole
máme 11 CD prehrávačov. Na vyučovanie hudobnej výchovy využívame elek.
piáno. V januári 2012 sme zakúpili 9 magneticko-keramických tabúľ, ktoré nahradili
už opotrebované tabule.
Na zaraďovanie moderných prvkov do vyučovania využívame 3 prenosné
dataprojektory,6 notebookov, interaktívnu tabuľu. Vyučujúcim je k dispozícii kopírka,
prístroj na viazanie do hrebeňovej väzby a laminátovač. Dostupná didaktická
technika je plne využívaná.
Na dokumentovanie školských akcii využívame kameru a fotoaparát.
V decembri 2012 sme zakúpili 9 dataprojektorov, ktoré sú nainštalované v každej
triede. Tiež sme zakúpili 3 nové CD prehrávače, ktoré nahradili už nefunkčné CD
prehrávače. V školskom roku 2012/2013 bola vytvorená nová webová stránka školy.
Na účely úpravy okolia školy sme zakúpili nový krovinorez, ktorý nahradil už
nefunkčný krovinorez.
 Materská škola
Materiálno-technické podmienky majú dobrú úroveň. Priestorové podmienky sú
vyhovujúce k prijatému počtu detí. K dispozícii sú dve herne, spálňa a malá
telocvičňa. MŠ má dostatok učebných pomôcok a hračiek. Vyučujúcim slúži kabinet
didaktickej techniky. Predškolské zariadenie je vybavené počítačom, máme dve
miniharmónia a novú farebnú tlačiareň. V septembri 2011 sme zakúpili 2 gramofóny,
1 DVD prehrávač. V novembri 2011 sme do obidvoch tried zakúpili 4 ionizéry
z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti detí.
V decembri 2011 sme vymenili
opotrebované skrine a skrinky na topánky v šatniach detí. V septembri 2012 sme
v spolupráci s rodičmi namaľovali plot a preliezky. V novembri 2012 sme zákúpili do
hornej triedy interaktívnu tabuľu. V decembri 2012 sme vymenili nábytok v oboch
triedach.
V máji 2013 sme v areáli MŠ vymenili kovové hojdačky, ktoré boli z hľadiska
bezpečnosti
nevyhovúce, odstránili
sme kovovú preliezku, tzv. zemeguľu
a namontovali na murovaný plot 3 nové plechové tabule, slúžiace na kreslenie
kriedami. Rekonštrukcia tohto plota a chodníka s terasou bola urobená v máji 2012.
 Školská jedáleň
Kapacita v ŠJ ZŠ: 180 stravníkov
Počet stravníkov v ŠJ ZŠ: 80
Kapacita v ŠJ MŠ: 66 stravníkov
Počet stravníkov v ŠJ MŠ: 54
Školská jedáleň nie je v areáli školy, je vzdialená asi 300 m od budovy školy .
Školská jedáleň MŠ je súčasťou budovy MŠ.
12
V septembri 2011 sme zakúpili nové nerezové hrnce, v decembri 2011 elektrický
mlynček na mäso do ŠJ MŠ. V decembri 2011 sme vymenili opotrebované stoly
a stoličky v jedálni ZŠ. V decembri 2012 bola zákúpená profesionálna umývačka
do ŠJ ZŠ aj do ŠJ MŠ , vlhkomer, digitálna elektronická váha, vpichový teplomer,
univerzálny robot a nerezové hrnce do ŠJ MŠ a nerezové hrnce sme zakúpili aj
do ŠJ ZŠ. V oboch jedálňach sa priebežne dopĺňali drobné kuchynské potreby.
m) údaje o finančnom a hmotnom výchovno-vzdelávacom
zabezpečení školy
Správa o hospodárení za rok 2012
Prenesené kompetencie
Príjem spolu
Z toho normatívne:
Nenormatívne:
281 863
275 471
vzdel. poukazy:
dopravné:
4 123
2 269
Výdaje:
Mzdy a poistne:
Bežné výdavky:
Z toho:
221 682
Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Všeobecný materiál
Údržba
Služby
Transfery
Originálne kompetencie
Príjem:
Z toho: Obec. úrad – pod. dane
Školné
Prenájom telocvične
Príspevok zamestnávateľa
na stravovanie zamestnancov
Vratky
Výdaje:
Mzdy a poistné:
Bežné výdavky:
Z toho: Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Všeobecný materiál:
Údržba
Služby
56 122
593
23 197
22 646
2 101
7 585
4 059
140 105
131 278
2 904
1 410
4 513
0
95 540
44 565
8
15 328
19 581
5 364
2 990
13
Náhrady DPN
Transfery
0
1 294
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky (z ministerstva školstva)
Príjem :
2 466
Výdaje:
Mzdy a poistné
Interierové vybavenie
vzdelávací proces
prevádzkové stroje
všeobecný materiál
výpočtová technika
0
0
1 981
0
0
485
SPOLU: PRENESENÉ A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE
424 434
n) cieľ, ktorý si škola určila v pláne práce školy
- Plnenie úloh vyplývajúcich z POP – zdravý životný štýl
Vyučujúci predmetov prírodoveda,
biológia, občianska náuka vysvetľovali
a oboznamovali žiakov so zdravým životným štýlom a potrebou dostatku pohybu
a pobytu na čerstvom vzduchu. Všetci vyučujúci a triedni učitelia dbali na relaxáciu
žiakov počas prestávok. Úloha o zaraďovaní hodín TEV na školské ihriská bola
splnená. V tomto šk. roku sme sa zapájali do športových súťaží organizovaných
KŠÚ, ale i futbalových súťaži. Pokračovali sme v organizovani turnajov s okolitými
školami.
P. uč. Mančušková pripravila pre I. stupeň akciu Deň mlieka, p.uč. Slováková
uskutočnila so žiakmi II.stupňa akciu Farebný týždeň zdravia a p.uč. Vidová
pripravila aktivity a zorganizovala besedu so zubnou lekárkou pri príležitosti Týždňa
zdravých zubov pre I. stupeň.
- Plnenie úloh vyplývajúcich z POP - environmentálna výchova
V tematických plánoch sme vymedzili vyučovacie hodiny, ktoré sa dajú využiť na
realizáciu environmentálnej výchovy. Využili sme dostupné metodické materiály na
vyučovanie environmentálnej výchovy. Uskutočňovali sme pravidelné vychádzky do
prírody podľa učebných osnov. P. uč. Malíková zorganizovala akciu pri príležitosti
Dňa Zeme pre I. stupeň. Pre žiakov 4. – 9. ročníka sme pripravili v spolupráci s OZ
Maximilián Hell besedu o rieke Váh. P. uč. Slováková zorganizovala exkurzie do
Arboréta v Mlyňanoch a do AE Mochovce.
Plnenie úloh v rámci výchovy a vzdelávania v duchu Dekády OSN,
výchovy k ľudským právam , problematike diskriminácie, rasizmu, a
ostatným prejavom intolerancie
Vyučujúci na roč. 1. – 4. zapojili do programu Dňa matiek i rómskych žiakov. Na
hornej chodbe máme zhotovenú nástenku o právach dieťaťa a problematike
-
14
ľudských práv. Triedni učitelia zamerali triednické hodiny na tému – šikanovanie. P.
zástupkyňa pripravila kvíz pod názvom Poznáš svoje práva pre žiakov 6. a 7.
ročníka. P. vychovávateľka Chrenková pripravila so žiakmi ŠKD bábkové divadlo pre
I. stupeň pod názvom Malí divadelníci
- Plnenie úloh výchovného poradcu
Funkciu výchovného poradcu vykonávala p. uč. Löblová. Absolvovala odborné
semináre v Centre výchovného poradenstva v Nových Zámkoch,
obsahovo
zamerané na výchovné poradenstvo. Sprostredkovávala spojenie školy so strednými
školami, koordinovala návštevy žiakov v stredných školách, informovala
o možnostiach štúdia žiakov. Prihlášky žiakov spracovávame pomocou programu
Proforient.
- Úlohy v prevencii drogovej závislosti
Na škole pracovala koordinárorka protidrogových aktivít p. uč. Mančušková. Triedni
učitelia sledovali hlavne žiakov zo sociálne ohrozeného prostredia. Na hodinách
prírodoveda, biológia, chémia, občianska náuka a etická výchova vyučujúci venovali
pozornosť problematke boja proti drogám.
Zrealizovali sme akcie pre žiakov
v rámci týždňa proti drogám.
- Plnenie úloh vyplývajúcich z POP - cudzie jazyky
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zorganizovala p. uč. Pösová aktivity pre II.
stupeň.
- Plnenie úloh vyplývajúcich z Roku sv. Cyrila a Metoda
Pri príležitosti roku sv. Cyrila a Metoda zorganizovala p.uč. Mančušková aktvity pre I.
stupeň pod názvom Po stopách Cyrila a Metoda a p. uč. Löblová aktivity pre II.
stupeň pod názvom Stretnutie s Cyrilom a Metodom.
- Plnenie úloh vyplývajúcich z regionálnej výchovy
V rámci regionálnej výchovy pripravili vyučujúce – p. uč. Gálová, p. uč. Löblová
v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi akcie pod názvom Udržiavanie a rozvíjanie
tradičných činností spojených s Vianocami a Veľkou nocou.
- Školský vzdelávací program
V tomto školskom roku sme podľa zákona č.245/2008 pokračovali vo vyučovaní
v štátnom a školskom vzdelávacom programe v 1. – 9.ročníku. Názov ŠkVP je „
Kde niet poznania minulosti, nemôže byť vidiny budúcnosti“ Do školského
vzdelávacieho programu – ISCED 1 sme zaradili predmety: tvorivá komunikácia,
regionálna výchova a dotovali sme SJL, MAT, PRI, VLA, TEV.
Do školského vzdelávacieho programu ISCED 2 sme zaradili predmety: ľudové
remeslá a regionálna výchova a dotovali sme SJL, ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO,
NAV, CHEM, BIO, TSV.
Pri tvorbe ŠkVP pre I. a II. stupeň sme vychádzali z tradície regionálneho vyučovania
na našej škole. ŠkVP sme pravidelne analyzovali na zasadnutiach metodických
orgánov.
15
Kontrolná a hospitačná činnosť
Riaditeľka školy odhospitovala 13 hodín, zástupkyňa 9 hodín.
Pri hospitačnej a kontrolnej činnosti vedenia školy zistilo: Vyučujúci postupovali podľa
učebných osnov, v súlade s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi vyučovacích
predmetov. Cieľ učiva bol jasne formulovaný, je potrebné zlepšiť skonkretizovanie
cieľa vyučovacej hodiny vo vzťahu k výkonu žiakov – výkonový štandard. Používané
metódy boli majmä výklad, rozhovor, riešenie úloh, tvorba projektov, ale i progresívne
metódy- práca na interaktívnej tabuli, využívanie prezentácie v Power – point. Na
overovanie učiva vyučujúci využívali frontálnu činnosť, skupinovú pácu, zadávali
diferencované úlohy zamerané na rozdielne vzdelávacie schopnosti žiakov.
Obsahová správnosť bola na všetkých sledovaných hodinách veľmi dobrá, motivácia
podnetná. Aktivita žiakov bola častá, vzťah učiteľ ↔ žiak demokratický. Hodnotenie
a sebahodnotenie bolo využívané na všetkých vyučovacích hodinách.
Namerané výsledky – riaditeľské previerky
Tr.
Predmet
Percento
Priemer.
úspešnosti známka
Slovenský
jazyk
82,07
II.
1,94
III.
Matematika
84,11
1,72
Vlastiveda
65,46
2,85
Dejepis
86,47
1,54
Chémia
76,47
2,12
64,88
2,80
VIII.
Nemecký
jazyk
Slovenský
jazyk
68,66
2,55
IX.
Matematika
53,51
3,16
IV.
V.
VI.
VII.
Nedostatky
Hlásky, dopĺňanie i/í,y/ý, literárne
pojmy, rozdeľovanie slov
Čítanie a odčítanie do 10 000 pod
seba, určenie rozdielu, slovná úl.
Mapa, najstaršie mesto v SR,
typy krajiny podľa nadmor. výšky,
naša najrozľahlejšia nížina,
odvetvia priemyslu
Doplnenie dejepisných výrazov
do textu, hláskové písmo
Skleníkový efekt, kyslé dažde,
chemicky čisté látky a zmesi
Používanie predpôn s odluč.
a s neodluč. predponami,
používanie predložkových väzieb
Syntax, vokalizácia predložieb,
vzory prídavných mien
Objem valca, premeny jednotiek
objemu, osová súmernosť
Účasť na súťažiach
V šk. r. 2012/2013 sme zorganizovali školské kolá v súťažiach: Prečo mám rád
slovenčinu, Európa v škole, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska, geografická
olympiáda, pytagoriáda, biblická olympiáda.
Na okresných kolách súťaží sa zúčastnili nasledovní žiaci :
16
Prečo mám rád slovenčinu
Lenka Poláková III. tr.
Kevin Jakubík III. tr.
Marián Kohajda III. tr.
Simona Holková VIII. tr.
Diana Chovancoá IX. tr.
Miriam Sádovská IX. tr.
Slávik Slovenska
Viktória Mičeková IV. tr.
Ema Moravčíková II. tr.
Pytagoriáda
Martin Löbb III. tr.
Kevin Jakubík III. tr.
Barbora Sádovská V. tr.
Matúš Čáni VIII. tr.
Matematický klokan
Martin Löbb III. tr.
Simona Holková VIII. tr.
Geografická olympiáda
Barbora Sádovská V. tr.
Jakub Šulka VI.tr.
Aurel Molda VII. tr.
Adam Cigáň VIII. tr.
Biblická olympiáda
Adam Cigáň VIII. tr.
Miriam Sádovská IX. tr.
Lucia Bujdáková IX. tr.
Európa v škole – litetárna časť Samuel Holka IV.tr.
Johana Chovancová VIII. tr.
Lucia Banásová VIII. tr.
Európa v škole – výtvarná časť Jakub Janček VII. tr.
Výtvarné súťaže: Vesmír očami detí
Hodnotenie práce metodických orgánov
- Metodické združenie pre roč. 1.- 4.
Vedúcou MZ pre roč.1.- 4. je p. uč. Mančušková. Na metodických združeniach sa
počas roka zaoberali prípravou žiakov na súťaže: Šalianky Maťko, Európa v škole,
Prečo mám rád slovenčinu, Slávik Slovenska, Pytagoriáda, Vesmír očami detí,
Mlyňany očami detí. Zorganizovali a pripravili rôzne školské akcie. Komentovanú
hodinu na tému „ Matematika hravou formou „ mala p. uč. Mančušková v 2. roč. .
Otvorenú hodinu zo SJL mala p. uč. Vidová na tému čítanie s porozumením . Pani
učiteľka Banásová mala otvorenú hodinu pre žiakov MŠ Maňa a MŠ Vlkas. Na
každom zasadnutí sme hodnotili školský vzdelávací program a oboznámili sa
17
s najnovšou pedagogickou tlačou. Na poslednom zasadnutí vyhodnotili výstupné
previerky a zhodnotili prácu MZ.
-Predmetová komisia humanitných predmetov
Vedúcou PK HP je p. uč. Löblová. V školskom roku 2012/2013 mali štyri zasadnutia.
Na prvom sa oboznámili s celoročným plánom práce, analyzovali vstupné previerky
zo SLJ a aplikáciu školského vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom
procese. Na druhom zhodnotili súťaže a školské akcie, ktoré zrealizovali v danom
období. Uskutočnili rozbor otvorenej hodiny z ANJ, ktorú mala p. uč. Pösová.
Oboznámili sa s článkami v pedagogickej tlači. Na treťom zasadnutí vyhodnotili
Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka zo SLJ. P.uč.Gálová mala
komentovanú hodinu. Na poslednom zasadnutí analyzovali výstupné previerky zo
SLJ, vyhodnotili súťaže a akcie, kroré realizovali. Každý pedagóg sa vyjadril
k aplikácii školského vzdelávacieho programu vo svojich predmetoch. Na záver
zhodnotili celoročnú prácu členov komisie.
- Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Vedúcou PK PP je p. uč. Slováková. Komisia mala štyri zasadnutia. Venovali sa
analýze vstupných a výstupných previerok z matematiky, príprave žiakov na
predmetové olympiády, Pytagoriádu a celoslovenské testovanie žiakov 9. roč. z MAT.
Uskutočnili školské kolá GO a Pytagoriády. Otvorenú hodinu z Matematiky mala p.
uč. Tináková, komentovanú hodinu z informatiky mala p. uč. Löblová P.uč.Slováková
zorganizovala exkurzie do Arboréta Mlyňany a AE Mochovce.
Každý pedagóg sa vyjadril k aplikácii školského vzdelávacieho programu vo svojich
predmetoch. Na záver zhodnotili celoročnú prácu členov komisie.
o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň vzdelávania a výchovy zlepšiť
SILNÉ STRÁNKY







Dobrá obornosť vyučovania
v hlavných predmetoch
Realizácia regionálneho
vyučovania
Výborná prezentácia školy na
verejnosti
Realizácia záujmových krúžkov
Materiálne vybavenie školy
Telocvičňa, viacúčelové ihrisko
vybudovanie altánku
SLABÉ STRANKY



Neodorné vyučovanie výchovných
predmetov na 2. stupni
Zhoršujúca sa disciplína žiakov
Prejavy šikanovia
18
2.časť
a) voľnočasové aktivity školy
V škole pracovalo 14 záujmových krúžkov. V rámci vzdelávacích poukazov
odovzdalo poukazy 159 žiakov. Pracovali v týchto krúžkoch: čitateľský, výtvarný,
folklórny, Anglický jazyk hrou, športový , matematický, krúžok prírodovedný, krúžok
anglického jazyka, krúžok
slovenského jazyka, publicistický,
speváckoinštrumentálny, florbalový, dramatický, mediálny
b) zhodnotenie práce na úseku materskej školy
V školskom roku 2012/2013 bolo v materskej škole 48 detí, z toho v mladšej
vekovej skupine 24 detí a v staršej vekovej skupine 24 detí.
V staršej vekovej skupine bolo 16 predškolákov, z toho do základnej školy
odchádza 14 detí, dve deti majú odklad povinnej školskej dochádzky.
V priebehu školského roka 5 detí ukončilo, 1 dieťa prerušilo dochádzku a počas roka
boli prijaté 4 deti.
Zápis detí do materskej školy prebiehal 14. a 15. marca a zapísaných je 32
detí, z toho prijatých je 17 detí. K budúcemu školskému roku sme ukončili spoluprácu
s detským domovom Žitavce, s obcou Žitavce a obcou Vlkas, pre veľký počet
zapísaných detí z našej obce.
V personálnej oblasti prišlo k výmene učiteliek, do dôchodku odišla p. učiteľka Darina
Hrašková a nastúpila p. učiteľka Ivana Horníková.
P. učiteľka Miloslava Turanová ukončila kontinuálne vzdelávanie „Didaktika v MŠ“.
Koncepcia materskej školy bola zameraná hlavne na zabezpečenie
systematickej prípravy detí predškolského veku pre vstup do základnej školy.
V tejto príprave sme postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu
Slniečko Poď sa hrať, ktorý sme spracovali podľa štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 0 predprimárne vzdelávanie na naše interné podmienky.
Kognitívna oblasť
Deťom bolo vytvárané podnetné prostredie, kde získavali nové poznatky,
pozorovaním, vlastnou praktickou skúsenosťou – skúmaním, experimentovaním.
Deti si utvorili elementárny vzťah k prírode k spoločenskému prostrediu a ku kultúre .
Osvojovali si základné poznatky o svojej vlasti, o svojom tele a o ochrane zdravia.
Plnili sme úlohy z projektu environmentálnej výchovy „Poznaj a chráň“ a regionálnej
výchovy „Zvyky a ľudové tradície v našej MŠ“. Dominantnou metódou vo všetkých
vekových skupinách bola hra. Pozornosť sme venovali reči dieťaťa, dbali sme na
správnu výslovnosť, na súvislé vyjadrovanie, aby deti počúvali s porozumením,
vedeli opísať obrázky, ilustrácie, rozpovedať rozprávku a aj ju dramatizovať .
Prostredníctvom rôznych didaktických hier sme rozvíjali matematické myslenie detí ,
učili sme sa základné matematické pojmy, vykonávali sme jednoduché matematické
operácie, ako napríklad porovnávať. priraďovať, poznať, rozlíšiť, triediť, počítať.
Sociálno – emocionálna oblasť
V prirodzených situáciách a cez zážitkové učenie sa deti postupne začlenili do
sociálneho prostredia MŠ, naučili sa sebaúcte, úcte k ostatným, potláčať
impulzívnosť a utvárať základy asertívneho správania a empatie .V danej oblasti sme
19
v priebehu celého edukačného procesu u detí podporovali zdravé sebavedomie,
viedli ich k akceptácii druhej osoby a k vzájomnej úcte. Osvedčila sa nám
dramatizácia rozprávok a situácií. Zvyšovali si emocionálnu inteligenciu. V hrách sme
deti viedli k rešpektovaniu základných ľudských hodnôt, zároveň sme vytvárali
hodnotový systém u detí. Konštruktívny dialóg, voľba a sociálna diskusia boli hlavné
metódy sociálno – emocionálnej oblasti. Deti sa zapájali do prípravy rôznych
sviatkov, spoločenských udalostí. Deti mali možnosť využiť rôzne výtvarné techniky
a výtvarný materiál.
Perceptuálno – motorická oblasť
Veľkú pozornosť sme venovali grafomotorickým cvičeniam, učili sme deti základom
písania, ako správne držať grafický materiál a dodržiavať správny sklon tela pri
písaní. Deti písali do pracovných zošitov, pracovali s rôznym výtvarným materiálom,
oboznamovali sa s rôznymi výtvarnými technikami, s grafickým materiálom,
nožnicami a využívali prírodný a odpadový materiál. Činnosti v perceptuálno –
motorickej oblasti sa realizovali na ranných cvičeniach, v edukačných aktivitách
zameraných na telesný rozvoj detí a na pobyte vonku, prostredníctvom rôznych
športových hier. Deti mali veľký záujem o danú oblasť.
Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sme realizovali i špecifické úlohy a to v
septembri sme organizovali pre deti staršej vekovej skupiny v spolupráci so ZŠ
brannú vychádzku na rybník. V októbri jesennú party s názvom Plody jesene, na
tejto akcii, sme okrem výstavy jesenných výtvorov urobili i ochutnávku jedál
školskej jedálne. V tomto mesiaci sme pre deti staršej vekovej skupiny spoločne s
MŠ Kmeťovo zorganizovali exkurziu do Arboréta v Mlyňanoch. V novembri sme v MŠ
zorganizovali vystúpenie kúzelníka. V decembri sme privítali Mikuláša, realizovali
sme sa v tvorivých dielňach v kultúrnom dome, ktoré organizoval OÚ a zúčastnili
sme sa vianočnej akadémie, ktorú sme organizovali v spolupráci so ZŠ kde sa
naše deti predstavili s programom . V januári naši predškoláci navštívili žiakov
prvého ročníka v základnej škole. Vo fašiangovom období sme pripravili
karneval, na ktorom bola pre rodičov zorganizovaná ochutnávka jedál školskej
jedálne . V marci sme navštívili miestnu knižnicu. V apríli sme organizovali jarnú
turistickú vychádzku k Žitave. V máji sme boli na divadelnom predstavení „Ivan z
Haluškového kráľovstva, ktoré nacvičili žiaci ZŠ a spoločne so ZŠ sme oslávili
Deň matiek. V poslednom mesiaci školského roka sme oslávili Deň detí,
organizovali sme výlet na Farmu Humanita v Kráľovej pri Senci a posledný deň
školského roka rozlúčku s predškolákmi.
Ďalšou prioritou bolo oboznamovanie s cudzím
jazykom, tento kurz
zabezpečovala lektorka Katarína Šulková.
Poslednou prioritou koncepčného zámeru bolo vylepšiť materiálno technické
podmienky školy. V tejto oblasti sa nám podarilo vymeniť , nábytky v obidvoch
triedach, stoly a stoličky v jedálňach, vymeniť vešiačiky v obidvoch umyvárkach a
namontovať termostatické hlavice na radiátory. Na školskom dvore sa vymenili
kovové hojdačky za sieťové a namontovali sa plechové tabule na kreslenie. Do
kuchyni sa kúpila umývačku riadu a vymenil sa profesionálny elektrický robot.
20
c ) zhodnotenie činnosti ŠKD
V školskom roku 2012/2013 bolo v ŠKD 22 žiakov.
Oddelenie ŠKD pracovalo v súlade s výchovným programom školského klubu detí
pri
ZŠsMŠ Maňa. Vychovávateľka pracovala s deťmi podľa týždenného rozvrhu
činnosti, kde sa striedali jednotlivé tematické oblasti výchovy, rekreačná,
odpočinková a vzdelávacia činnosť. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu ŠKD
bol rozvoj kľúčových kompetencii dieťaťa, ktoré sa snažili dosiahnúť rozvíjaním
a uspokojovaním záujmov v jednotlivých oblastiach výchovy, ktoré sa striedali
v priebehu týždňa, rešpektovaním individuálnych osobitostí dieťaťa.
V školskom roku 2012/2013 deti vystúpili s programom na Vianočnej akadémii a Dni
matiek, pripravili bábkové divadlo pre žiakov I. stupňa. Okrem výchovno-vzdelávacej
činnosti sa v ŠKD realizovali nasledovné akcie: súťaž v pexese, vianočná besiedka,
súťaž v šikovnosti, spevácka súťaž – superstar, deň detí – súťaže.
Pri rekreačných a odpočinkových činnostiach sa využívali rôzne formy činnosti. Hry,
súťaže, regionálne hry, neformálne besedy.
Príprava na vyučovanie bola
zameraná na opakovanie učiva formou didaktických hier.
d) zhodnotenie spolupráce školy s ostatnými organizáciami
Škola dobre spolupracuje s Radou školy, pravidelne na zasadnutia RŠ je pozývaná
riaditeľka školy a starosta obce a spoločne s členmi RŠ riešia nastolené problémy.
Dobrá je spolupráca so RZ . Škola spolupracuje aj s MO MS.
V Mani 20.6.2013
správu vypracovala:
Mgr. Eva Abrmanová
riaditeľka školy
21
Download

S pr á vao výsledkoch a podmienkach výchovno