Základná škola Petra Škrabáka, Ulica Martina Hattalu 2151,
026 01 Dolný Kubín
Školský rok 2011/2012
1
OBSAH
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE..............................................................................3
1.1 Údaje o poradných orgánoch školy a Rade školy 2011/2012.................................................................3
1.2 Údaje o žiakoch školy..............................................................................................................................5
1.3 Údaje o zamestnancoch............................................................................................................................6
2. HODNOTENIE PREDMETOV V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM
PROGRAME...........................................................................................................................................10
2.1 Tabuľka učebného plánu v školskom roku 2011/2012..........................................................................12
2. 2 Hodnotenie predmetov I. stupeň -1.-4. ročník........................................................................................13
2.3 Hodnotenie predmetov II. Stupeň -5.-8. ročník.......................................................................................16
3. HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU .........................................................20
3.1 Profilácia a ciele školy........................................................................................................................... 20
3.2 Plnenie plánu práce..................................................................................................................................21
3.3 Hodnotenie a klasifikácia.........................................................................................................................22
3.4 Realizácia učiva „Ochrana človeka a prírody“ .................................................................. ....................22
3.5 Výchovno –vzdelávací proces v školskom roku 2011/2012 bol dopĺňaný akciami,
ktoré zabezpečovalo ŠSZČ ......................................................................................................................... 23
4. VÝCHOVNO-VYUČOVACIE VÝSLEDKY..........................................................................................29
4.1 Prospech, správanie, dochádzka, pochvaly a pokarhania RŠ ................................................................29
4.2 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka, ZŠ – TESTOVANIE 9 – 2012.......................29
4.3 Výrazné úspechy v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2011/2012 ............................................30
4.4 Školské výlety v školskom roku 2011/2012..............................................................................................34
4.5 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ P. Škrabáka ........................................................................35
4.6 ŠKD K U B Í K pri ZŠ Petra Škrabáka................................................................................................ .39
4.7 Práca výchovného poradcu........................................................................................................................39
4.8. Práca koordinátora protidrogovej prevencie.............................................................................................40
4.9 Vyhodnotenie environmentálnej výchovy v šk. roku 2011/2012 .............................................................41
4.10 Práca školského špeciálneho pedagóga....................................................................................................41
4.11 Otvorenosť školy .....................................................................................................................................42
4.11.1 Spolupráca školy a rodiny.....................................................................................................................42
4.11.2 Spolupráca školy a komunity...............................................................................................................42
4.11.3 Spolupráca školy a rady školy...............................................................................................................43
4.12 Projekty školy .........................................................................................................................................44
5. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI.................49
6. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY..........................................49
7. OPATRENIA VEDENIA PRE ŠK. ROK 2012/2013..................................... ...........................................50
8. Prílohy...........................................................................................................................................................51
2
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy : Základná škola Petra Škrabáka
Adresa školy: Ulica Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín
Telefónne a faxové čísla školy :
sekretariát:
vedúca ZŠS :
fax:
Internetová adresa školy :
Elektronická adresa školy :
riaditeľka školy: 043 /5832 512
043 / 5832 511
043 / 5832 516
043/5832 519
zsdk.info
[email protected]
[email protected]
Zriaďovateľ školy : Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651,02 601 Dolný Kubín
Vedúci zamestnanci školy :
Riaditeľka školy :
Zástupcovia riaditeľky školy :
Vedúci ŠSZČ:
Vedúca ZŠS:
Mgr. Magdaléna Kubisová
Mgr. Alexander Kováč
Mgr. Jozef Macík
Mgr. Daniela Facunová
Anna Bakošová
1.1 Údaje o poradných orgánoch školy a Rade školy 2011/2012
Poradný zbor – gremiálna rada RŠ
Poradný pedagogický zbor
MZ, PK
vedúci zamestnanci školy
Mgr. Eva Mihálovová – výchovná poradkyňa
Mgr. Daniela Červená - špeciálna pedagogička
Mgr. Jana Ralidiaková – predsedkyňa ZO OZ
Mgr. Anna Tarajová - predsedkyňa Rady školy
Milan Bedlek – predseda RR
všetci pedagogickí pracovníci
Mária Kolčáková -MZ ŠKD
Mgr. Marianna Lovasová - MZ 1. – 4.roč.
Mgr. Zuzana Homolková -PK prírodovedných predmetov.
Mgr. Ľubica Chmelíková- PK spoločenskovedných predmetov
Mgr. Mária Rábotová PK –cudzie jazyky
RADA ŠKOLY
PREDSEDA :
PODPREDSEDA :
ČLENOVIA :
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI
RODIČIA
POSLANCI
INÉ INŠTITÚCIE
Mgr. Anna Tarajová
JUDr. Ivan Ilavský
Mgr. Zuzana Homolková
František Poleč
Milan Bedlek
JUDr. Ivan Ilavský
Ing. Pavol Studenič
Mgr. Dáša Janigová
Ing. Anton Krákorník
MUDr. Štefák Juraj
PeadDr. Bláha Ľubomír
Mgr. Eva Šaligová
3
RODIČOVSKÁ RADA
PREDSEDA : p. Milan Bedlek
TAJOMNÍK : p. Ivan Ilavský
POKLADNÍK: p. Vladimír Macko
TRIEDA
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
p. Mária Gajdošová
p. Marianna Fričová
p. Baricová
p. Pavol Stuchlý
p. Milan Szekeres
p. Ondrejášová
p. Monika Lesayová
p. Alena Prachárová
p. Silvia Marettová
p. Eva Hrubjaková
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
p. Táňa Vajdiarová
p. Martina Kováčiková
p. Mária Jakubičková
p. Anna Močáryová
p. Milan Bedlek
p. Vladimír Ivaška
p. Dáša Janigová
p. Katarína Marettová
p. Pavol Studenič
p. Ivan Ilavský
ŽIACKY PARLAMENT( ŽP)
•
Je osvedčená forma samosprávy žiakov na našej škole. Parlament pracuje pod vedením riaditeľky školy
Mgr. Magdalény Kubisovej a Mgr. Daniely Facunovej, pomáha pri navrhovaní a organizovaní
celoškolských aktivít, podieľa sa aj na rozhodovaní o živote školy a ŠSZČ. Máme zriadenú školskú
bezpečnostnú službu –ŠBS, ktorá pomáha udržiavať poriadok na škole. ŠBS má svoj štatút.
•
Žiacky parlament pôsobí u nás už od roku 1998, ktorého súčasťou je Detské kráľovstvo. Žiacky
parlament má svoje stanovy a Detské kráľovstvo má svoju deklaráciu. Tvorí ho správna rada a ostatní
členovia, každá trieda má svojho zástupcu. Členom správnej rady ŽP je predseda – kancelár detského
kráľovstva, podpredseda ŽP, kráľ a kráľovná detského kráľovstva volení z radov deviatakov, členovia
mestského mládežníckeho parlamentu, koordinátori športu a kultúry, zapisovateľ.
•
Na konci školského roka sme mali slávnostné zhromaždenie. Na ňom sa uskutočňuje korunovácia
nového kráľa a kráľovnej volených z radov ôsmakov. Pri tejto príležitosti odchádzajúci kráľ a kráľovná
z radov deviatakov pasuje štvrtákov do stavu piatackého.
•
Zaujímavou novinkou na škole bola imatrikulácia prvákov, pri ktorej kráľ s kráľovnou imatrikulovali
našich nových žiakov do stavu prváckeho, týmto sa stali pážatami detského kráľovstva. Okrem toho
boli zverení do rúk tútorov – deviatakov. Tútori ale aj pážatá majú voči sebe povinnosti, ktoré sú
zapísané v desiatich zásadách prváckych pravidiel.
•
Je už tradíciou školy, že sa na podnet žiackeho parlamentu uskutočňujeme takzvanú Žiacku univerzitu
– žiaci učia žiakov.
•
O aktivitách žiackeho parlamentu pravidelne informujeme
školského časopisu Ihla a na školskej webovej stránke .
•
Od tohto školského roku je súčasťou ŽP aj žiacka časť Kolégia zelenej školy.
prostredníctvom školského rozhlasu,
4
Zoznam členov Žiackeho parlamentu pri ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne, spolu
s Kolégiom Zelenej školy v školskom roku 2011/2012
Zástupcovia tried
1.A Hauko Daniela
5.A Hojová Katarína
1.B Prachár Tibor
5.B Katreniak Maroš
1.C Dostál Samuel
6.A Miklušová Barbora
2.A Hojová Michaela
6.B Meleková Andrea
2.B Sojčáková Patrícia
7.A Studeničová Katarína
3.A Kutlík Martin
7.B Bečková Lucia
3.B Dubovcová Nikola
8.A Vraniaková Ivana
4.A Špircová Barbora
8.B Klimčíková Ľudmila
4.B Freierová Laura
9.A Kubačka Ivan
4.C Nejedlíková Nina
9.B Homolka Jakub
Členovia výboru ŽP
Predseda (kancelár)
Studenič Pavol (8.A)
Kráľovná školy
Staníková Miriam
Kráľ školy
Baričák Denis
Zapisovateľka
Vraniaková Ivana
Koordinátor športu
Bernaťák Martin
Koordinátor kultúry
Lauková Vanesa
Zástupca MMP
Homolka Jakub, Kubačka Ivan
Členovia kolégia Zelenej školy
5.A Marek Bakala
7.B Beňuš Peter
5.B Vaňo Matiáš
8.A Bečka Emil
6.A Maretta Ivan
8.B Mikolajčík Marek
6.B Mikulášová Barbora
9.A Brlajová Patrícia
7.A Forgáč Peter
9.B Kojs Maroš
1.2 Údaje o žiakoch školy
V školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu:
Ročníky
Počet tried
1.-4.
5.-9.
1.-9
ŠKD
10
10
20
6
Počet
žiakov/dievčat
193/112
217/112
410/224
149
Počet integrovaných žiakov
9/5
7/2
16/7
1/0
5
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2011/2012
Deň zápisu :
Počet zapísaných detí :
Z toho : chlapcov
dievčat
Odklad povinnej školskej dochádzky
Prihlásení na :
Rímskokatolícku náboženskú výchovu :
Evanjelickú náboženskú výchovu :
Etickú výchovu :
Zapísaní z vlastného obvodu :
Zapísaní z iných obvodov :
Zaškolený v MŠ
03.-04. február 2011
59
32
27
4
39
9
11
54
9
59
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka v školskom roku 2011/2012
Škola
Gymnázium DK
Bilingválne gymnázium
OA DK
SPŠ (BŠ)
SPŠ (ZA)
SZŠ zdravot. (BA)
SOŠ (RK)
SOŠ zahr. (PN)
ŠÚV (RK)
SOŠ (DK)
SOŠ (DK)
Spojená škola Nižná
SOŠ polyt. (Kňažia)
SPOLU
Neumiestnení
Počet prijatých
žiakov/dievčat
9. ročníka
11/5
2/1
2/2
1/1
1/0
1/0
1/0
1/1
4/4
7/1 (4., 5.r)
4/1 (3r.)
4/0
1/0
40/16
0
Počet prijatých
žiakov/dievčat
8. ročníka
1
Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka do osemročného gymnázia v školskom roku 2011/2012
Škola
Gymnázium POH
Počet prijatých žiakov/dievčat - 5. ročníka
7/4
Športové triedy
0
1.3 Údaje o zamestnancoch
Počet zamestnancov v školskom roku 2011/2012
Pedagogickí zamestnanci
počet
učitelia
vychovávatelia
špeciálny pedagóg
Asistent učiteľa
spolu:
30 + 2
6
1
1
38+ 2
Nepedagogickí zamestnanci
počet
pracovníci školy
11
6
Školská jedáleň
7
spolu:
18
Počet všetkých zamestnancov spolu:
586
Triedni učitelia
P.č.
Titul
Priezvisko
Meno
aprobácia
trieda
1.
Mgr.
Celecová
Helena
uč. 1.-4. roč.
1.A
2.
Mgr.
Lovásová
Marianna
uč. 1.-5. roč.
1.B
3.
Mgr.
Stehurová
Františka
uč. 1.-4. roč.
1.C
4.
Mgr.
Michaličková
Beáta
uč. 1.-4. roč.
2.A
5.
Mgr.
Stančeková
Marta
uč. 1.-4. roč.
2.B
6.
7.
Mgr.
Mgr.
Ralidiaková
Michelová
Jana
Mária
uč. 1.-4. roč.
uč. 1.-4. roč.
3.A
3.B
8.
Mgr.
Krupáš
Marián
Hv-Pedg.-Aj
4.A
9.
Mgr.
Šaligová
Jana
Hv-M
4.B
10.
Mgr.
Tarajová
Anna
Uč. 1.-4.. roč.
4.C
11.
Mgr.
Matúšková
Viera
P - Pp
5.A
12.
Mgr.
Smolková
Eva
Sj - Hv
5.B
13.
Mgr.
Lupáková
Viera
Sj - Fj
6.A
14.
Mgr.
Pokorná
Eva
Sj - Vv
6.B
15.
Mgr.
Chmelíková
Ľubica
Sj - D
7.A
16.
Mgr.
Rábotová
Mária
Aj – Rj
7.B
17.
18.
Mgr.
Mgr.
Homolková
Mitruková
Zuzana
Renáta
M - Pr
Sj - D
8.A
8.B
19.
Mgr.
Pelachová
Eva
Sj –D
9.A
20.
Mgr.
Švábyová
Elena
trénerstvo
9.B
Netriedni učitelia
P.č.
Titul
Priezvisko
Meno
aprobácia
1.
Mgr.
Kováč
Alexander
Tv-Bv
2.
Mgr.
Kubisová
Magdaléna
uč. 1.-5. roč.
3.
Mgr.
Facunová
Daniela
M-Vv-I
4.
Mgr.
Janigová
Dáša
Nj
5.
Mgr.
Macík
Jozef
M-F
6.
Mgr.
Salóňová
Zuzana
NvK-Ch
7.
Mgr.
Mihalovová
Eva
M – Z do 1.5.2011
8.
Mgr.
Baligová
Veronika
NvK
9.
Mgr.
Dobijová
Žaneta
pedagogika
10.
Mgr.
Kunovský
Vladimír
NvE
Špeciálny pedagóg a asistent učiteľa
P.č.
1.
Titul
Mgr.
Priezvisko
Červená
Meno
Daniela
aprobácia
špeciálna pedagogika
7
2.
Mgr.
Marettová
Silvia
uč. 1.-4. roč.– asistent učiteľa
Vychovávateľky
P.č.
Titul
Priezvisko
Meno
aprobácia
1.
Bc.
Palugová
Štefánia
vychovávateľstvo
2.
3.
Mgr.
Mgr.
Kolčáková
Hečková
Mária
Magdaléna
vychovávateľstvo
predškolská pedagogika
4.
Pechová
Marta
vychovávateľstvo
5.
Kováčová
Monika
vychovávateľstvo
Stašová
Anna
vychovávateľstvo
Priezvisko
Meno
aprobácia
1.
Bakošová
Anna
vedúca ZŠS
2.
Bečková
Katarína
administr.- hospodárska prac.ZŠS
3.
Biňasová
Dáša
hlavná kuchárka
4.
Kováčiková
Terézia
kuchárka
5.
Mádelová
Ľubica
kuchárka
6.
Paštrnáková
Anna
kuchárka
7.
Polečová
Mária
kuchárka
6.
Bc.
Zamestnanci ŠJ
P.č.
Titul
Prevádzkoví pracovníci
P.č. Titul
Priezvisko
Meno
Pracovné zaradenie
1.
Gajdošová
Mária
tajomníčka školy
2.
Ing.
Zubajová
Jana
účtovníčka
3.
Ing.
Michalica
Anton
bezpečnostný technik
4.
Poleč
František
školník
5.
Vengrín
Jozef
údržbár
6.
Jánoš
Peter
informátor –vrátnik
7.
Kubašek
Martin
informátor – vrátnik
8.
Javornická
Terézia
upratovačka
9.
Ďurkovičová
Emília
upratovačka
10.
Klimčáková
Ľubomíra
upratovačka
11.
Svetlošáková
Iveta
upratovačka
12.
Škvarková
Dana
upratovačka
13
Kaučárik
Róbert
správca počítačovej siete
Materská dovolenka
2.
Mgr.
Wilková
3.
Mgr.
Šefferová
Iveta
Andrea
učiteľka
učiteľka
Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania 2011-12
Kvalifikovanosť pedagógov je 100% .
Odbornosť vyučovania podľa predmetov:
Týždenný počet hodín
Predmet(y)
1. stupeň
2. stupeň
Spolu
SPOLU
8
odb.
66
10
neodb.
0
0
Odb.
46
4
-
neodb.
0
0
-
odb.
112
4
10
Neodb.
0
0
0
HOD
112
4
10
1.
2.
3.
Slovenský jazyk
Rétorika
Tvorivé písanie
4.
Tvorivé čítanie
10
0
-
-
10
0
10
5.
Mediálna
komunikácia
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
-
-
6
0
6
0
6
30
3
0
0
48
6
0
0
78
9
0
0
78
9
-
-
40
7
-
0
0
-
8
7
-
2
0
-
8
4
46
12
4
12
12
0
12
6
2
8
2
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
8
4
86
19
4
12
8
7
12
0
12
6
2
8
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
8
0
0
0
0
0
8
4
86
19
4
12
10
7
12
8
12
6
2
8
2
-
-
0
2
10
0
0
2
10
0
10
2
20
7
2
20
10
12
2
-
0
0
1
0
0
0
0
-
20
0
10
8
11
2
2
2
0
9
0
2
0
0
0
40
7
2
30
18
23
4
2
2
0
0
10
0
2
0
0
0
0
40
7
12
30
20
23
4
2
2
254
98,8
3
1,2
295
91,1
29
8,9
549
94,5
32
5,5
581
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
30.
31.
32.
Ruský jazyk
Francúzky jazyk
Matematika
Informatika
Prírodopis
Biológia
Prírodoveda
Vlastiveda
Fyzika
Chémia
Dejepis
História regiónu
Zemepis
Geografia
Historická
geografia
Občianska vých.
Rozvoj život.
zručností
Telesná vých.
Pohyb a zdravie
Pracovné vyuč.
Výtvarná vých.
Hudobná výchova
Náboženská
Etická výchova.
Rozšir. hod M
Nepovinný
předmět M
Spolu
%
0
Kontinuálne vzdelávanie
Vzdelávanie zamestnancov školy
Vedenie školy zabezpečilo vzdelávanie svojich zamestnancov v súlade s plánom školy a s plánom kontinuálneho
vzdelávania.
Funkčné vzdelávanie: Riadenie školy a školského zariadenia (MPC Žilina)
Mgr. Daniela Facunová
9
Podpora kritického myslenia a čítaním a písaním ku kritickému mysleniu –
lektorské skúšky
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v oblasti biológie
ARWA – odborné semináre a kurzy v oblasti legislatívy a vzdelávania
Interné metodické popoludnia vo forme pracovných a tvorivých dielní
Mgr. Daniela Facunová
Mgr. Magdaléna Kubisová
Mgr. Zuzana Homolková
Mgr. Viera Matúšková
Mgr. Magdaléna Kubisová
zamestnanci školy
pedag. zamestnanci školy
Inovačné vzdel.
Aktualizačné vzdel.
Priezvisko , meno
1.
Kubisová Magdaléna
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
Podpora kritického myslenia
- Rozvoj komunikačných zručností vo vyuč. procese
- Obsluha interaktívnej tabule
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
2.
Kováč Alexander
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
Podpora kritického myslenia
- Rozvoj komunikačných zručností vo vyuč. procese
- Obsluha interaktívnej tabule
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
3.
Macík Jozef
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
Podpora kritického myslenia
4.
Celecová Helena
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
5.
Homolková Zuzana
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
6.
Chmelíková Ľubica
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
-Metodika výučby Sj v rámci nových pedag.
dokumentov
7.
Krupáš Marian
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
8.
Lupáková Viera
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
9.
Lovasová Mariana
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
10.
Matušková Viera
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
11.
Mihálovová Eva
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
12.
Michaličková Beata
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
13.
Michelová Mária
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
14.
Mitruková Renáta
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
15.
Pelachová Eva
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
16.
Pelachová Michaela
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
-Rozvíjanie emocionálnej inteligencie
a komunikačných zručností
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
10
17.
Pokorná Eva
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
18.
Rábotová Mária
- Podpora duševného zdravia v šk. prostredí
- Obsluha interaktívnej tabule
- Edukačná príprava ped. a odb. zamestnanca na
vykonanie 2. atestácie
19.
Ralidiaková Jana
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
-Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských
zariadeniach
-Vnútorné hodnotenie ZŠ a SŠ a školských
zariadení
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
20.
Smolková Eva
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
21.
Stančeková Marta
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
22.
Stehurová Františka
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
24.
Švábyová Elena
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
25.
Tarajová Anna
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
30
Hečková Magdaléna
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
31
Kolčáková Mária
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
33.
Palugová Štefánia
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
35.
Stašová Anna
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
36.
Facunová Daniela
-Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
-Podpora kritického myslenia
- Rozvoj komunikačných zručností vo vyuč. procese
- Obsluha interaktívnej tabule
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
1.
Priezvisko , meno
Mihálovová Eva
Inovačné vzdel.
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
Špecializačné vzdelávanie
Výchovný poradca
- Prezentačné programy v interaktívnej výučbe
2. HODNOTENIE PREDMETOV V ŠKOLSKOM
VZDELÁVACOM PROGRAME
ŠkVP realizujeme pod názvom:
Cesta k poznaniu „KUK“
Komunikácia –Učenie – Kooperácia
11
Školský vzdelávací program vychádza z cieľov základného vzdelávania, pre školu sú smerodatné
požiadavky – tzv. výstupy, ktoré určilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Štátny vzdelávací
program, zo Strategického rozvoja školy, ktorý vznikol analýzou podmienok školy, možností a potrieb žiakov,
požiadaviek rodičov.
Zameranie školy v rámci ŠkVP:
1. Budovanie tradícií školy v nadväznosti na históriu, kultúru regiónu a budovania
národného povedomia.
2. Podpora využívania moderných technológií, zvyšovanie kvality počítačovej gramotnosti .
3. Gramotnosť v oblasti cudzích jazykov.
Zmyslom tohto programu je nielen získanie vedomostí, ale predovšetkým rozvíjať kľúčové
kompetencie a schopnosti žiakov, ktoré im pomôžu uplatniť sa v spoločnosti, t.j. vedieť učiť sa, riešiť problémy,
komunikovať s ostatnými, rozvíjať sociálne vzťahy, uvedomovať si globálnosť javov na Zemi a pod.
Od 1. triedy sme začali povinne vyučovať cudzí jazyk. S vyučovaním druhého cudzieho jazyka sme
začali v 6. ročníku. v našom vzdelávacom programe je dôležité spájanie tradícií a informatizácie. Vyučovanie
bolo zamerané na komunikáciu a tvorivosť pri práci jednotlivcov formou hry v príjemnom, priateľskom
a tvorivom prostredí.
Cieľ ŠkVP sa nám podarilo splniť nielen v získavaní vedomostí, ale aj v rozvíjaní všetkých
stanovených kľúčových kompetencií. Veľký dôraz sme kládli na zavádzanie IKT do vyučovania, na rozvoj
jazykovej gramotnosti žiakov a spoznávanie histórie regiónu.
V rámci ŠkVP máme nové vyučovacie predmety:
1. ročník – Tvorivé čítanie, cudzí jazyk (AJ, NJ)
2. ročník – Tvorivé čítanie, cudzí jazyk (AJ, NJ), Tenis
3. ročník – Tvorivé čítanie, Tvorivé písanie, Tenis
4. ročník – Tvorivé písanie, Tvorivé čítanie
5. ročník - História regiónu, Životné zručnosti,
6. ročník - História regiónu, Životné zručnosti, Mediálna výchova, Rétorika
7. ročník - História regiónu, Mediálna výchova, Rétorika
8. ročník – Mediálna komunikácia, Geografia regiónu
Ostatné voľné hodiny učebného plánu sme využili na posilnenie predmetov.
12
Našej škole umožňuje voliť si programy, tempo a obsah učiva v rámci potrieb žiaka, venovať sa
nadaným žiakom, ale aj žiakom s problémami učenia a správania, ktorí vyžadujú individuálny prístup. Veľký
dôraz kladieme na aktívne vyučovanie a tvorivú činnosť žiakov, ale aj na zdravie, ako predpoklad udržania
kvalitného života.
KVALITNÝ ŽIVOT
I. pilier
II. pilier
III. pilier
Pohoda
prostredia
Zdravé
učenie
Otvorené
partnerstvo
zmysluplné
stanovenie cieľov
aktívne zapojenie
žiakov
spolupracujúce
tímy
programy pre
voľný čas
komunikácia
najvhodnejšie
metódy a formy
práce učiteľov
kooperácia
vhodná motivácia
relaxačné
aktivity
rozvíjanie
kľúčových
kompetencií
školské priestory
ľudia
spoločná činnosť
klíma
vyhľadávanie
medzipredmetových
vzťahov
diskusie o škole
riešenie
problémov
výchova
k občianstvu
demokracia
zodpovednosť
rešpektovanie
individualít jednotlivca
13
2.1Tabuľka učebného plánu v školskom roku 2011/2012
Štátny vzdelávací program/ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM na šk. rok 2011 - 2012
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk
a komunikácia
Predmet/ročník
1.
slovenský jazyk
a literatúra
NoP – tvorivé
písanie
8
NoP – tvorivé
čítatanie
+1
2 3.
.
6 6
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
5
4
4
5
5
49
+1
+1
+ +1
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
3
3
3
3
21
1
1
1
1
4
+1
+1
+1
NoP – medialna
komunikácia
NoP - rétorika
prvý cudzí jazyk
posiln.
predmetu
3
+2
3
+
2
3
+1
druhý cudzí
jazyk
posiln.
predmetu
Príroda
a spoločnosť
Prírodoveda
0,5
posiln.
predmetu
+0,5
vlastiveda
Človek
a príroda
1
1
1
74
3,5
1
1
1
3
fyzika
1
1
2
1
6,5
5
Chémia
posiln.
predmetu
0,5
0,5
1
2
4
+0,5
+0,5
1
1,5
1
1
5,5
1
2
14,5
6
1
1
5
0,5
4
biológia
posiln.
predmetu
Človek
a spoločnosť
Spolu
1
+1
+0,5
Dejepis
1
1
1
NoP - história
regiónu
+1
+1
+1
geografia
1
1
1
1
1
1
NoP geograf.
regiónu
občianska
výchova
posiln.
predmetu
+1
0,5
+0,5
15
14
Štátny vzdelávací program/ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM na šk. rok 2011 - 2012
Človek
a hodnoty
etická
výchova /náb.
výchova
posiln.
predmetu
NoP - životné
zručnosti
0,5
1
1
1
1
1
1
+0,5
0,5
0,5
7,5
+05
+1
7,5
Matematika a
práca
s informáciami
Matematika
4
4
posiln.
Predmetu
Informatika
0
0
3
3
3,5
4
3,5
4
+1
+1
+0,5
+1
+0,5
+1
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
+0,5
+05
+05
+05
posiln.
predmetu
informatická
výchova
1
1
4
33
0,5
2,5
1
3
38,5
Človek a svet
práce
Umenie
a kultúra
pracovné
vyučovanie
1
1
svet práce
0,5
0,5
1
technika
0,5
0,5
1
výtvarná
výchova
posiln.
predmetu
1
1
1
1
1
+1
+1
+1
+1
+1
hudobná
výchova
1
1
1
1
1
1
1
3
7
1
1
7
výchova
umením
0,5
posiln. predm.
+05
0,5
1
15
Zdravie a pohyb
telesná výchova
NoP – Zdravie
a pohyb ???
2
2
2
2
+1
+1
+1
2
2
2
2
2
18
18
15
Štátny vzdelávací program/ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM na šk. rok 2011 - 2012
Spolu povinná
17
časť
Školský vzdelávací program
Voliteľné
5
hodiny
Spolu : povinná
22
časť + voliteľné
hodiny
18
20
21
21
23
24
24
24
192
5
5
5
6
6
6
6
6
50
23
25
26
27
29
30
30
30
242
Hodnotenie predmetov Školského vzdelávacieho programu
v školskom roku 2011/2012
2.2 Hodnotenie predmetov I. stupeň 1.- 4. ročník
Anglický jazyk (1. - 4. ročník)
Vyučovanie prebiehalo veľmi uspokojivo, žiaci aktívne pracovali, zapájali sa do dynamického priebehu hodiny.
Školský vzdelávací program je primeraný, korešponduje s kognitívnym, sociálnym a osobnostným potenciálom
žiakov, odborne jazykovo aj metodicky prepracovaný. Mnohí zvládali osvojenie si učiva, zručností, prácu na
hodine vynikajúcim spôsobom, doslova excelentne. Samozrejme, na isté malé výnimky, je totiž prirodzené, že
pár žiakov sa nepripravovalo dostatočne, nezapájali sa aktívne do vyučovacej hodiny a celkovo slabšie zvládali
učivo.Pri vyučovaní sme využívali množstvo foriem, prístupov, metód vyučovania anglického jazyka.
Spomeniem interaktívnu komunikáciu, prirodzené vnímanie cudzieho jazyka, posluch, porozumenie, drilling,
dramatizované príbehy, čítanie, písanie, rôzne hry, práca s PC, interaktívnou tabuľou, internetom,
výklad, stratégiu EUR, projektová práca, atď.
Slovenský jazyk (1. - 4. ročník)
Cieľom predmetu slovenský jazyk(Sj) bolo nielen zvládnuť predpísané učivo v jazykovej zložke,
ale aj rozvíjať vlastnú tvorbu jazykových prejavov, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať, pracovať
s informáciami a pod.
Žiaci učivo zvládli primerane svojim možnostiam.
Tvorivé čítanie - 1. - 4. ročník
Cieľom predmetu bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, klásť dôraz na čítanie
s porozumením, formovať ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry, veku
primeraných autorov literatúry pre deti a mládež a pracovať s detským časopisom.
Predmet bol u žiakov veľmi obľúbený. Pracovali s rôznymi druhmi textu z krásnej i náučnej literatúry.
Využívali detské časopisy (Zvonček - 1. ročník, Vrabček - 2. ročník, Fifík - 3., 4. ročník). Zoznamovali sa
s literatúrou pre deti a mládež, spoznávali spisovateľov a ich tvorbu (M. Ďuríčková, Ľ. Podjavorinská, K.
Bendová, D. Hevier atď.)
Zúčastnili sa na projekte - Celoslovenská čitateľská súťaž Osmijanko (3. A, 1. A)
Pracovali s literárnym textom, reprodukovali krátke príbehy, rozprávky,
vyjadrovali pocity, emócie
z prečítaného, zvládli dokončenie začatého príbehu, zapájali sa do dramatizácie primeraných textov, rozprávok,
pracovali s ilustráciou v rozprávke, tvorili krátke príbehy, krátke veršované útvary, prispievali do triedneho
časopisu, riešili rôzne úlohy, doplňovačky, hádanky.
Na hodinách sme využívali metódy: hra v situácii, hra v role, improvizácia, interpretácia výtvarné stvárnenie,
verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia – pantomíma, rolová
hra, metódy práce s textom – tvorivé štrukturované čítanie, asociačné metódy, rozhovor,
demonštrácia.
Pri práci sme používali tieto formy: práca v skupinách, dvojiciach, samostatná práca,
didaktické hry,
kooperatívne učenie.
Spolupracovali sme so školskou i okresnou knižnicou a besedy s p. Kazimírovou prehĺbili ich záujem
o literatúru. Prváci boli v okresnej knižnici pasovaní za čitateľov. Tretiaci sa zúčastnili zaujímavej besedy s
ilustrátorom M. Kellenbergerom.
V práci s deťmi sme využívali inovačné metódy: päťveršie, voľné písanie, zhlukovanie, riadené čítanie
s porozumením atď.
16
Na vyučovaní sa nepracovalo klasicky s učebnicou, či čítankou, ale pracovalo sa s detským časopisom, s detskou
literatúrou, časopismi, či pracovnými listami a samozrejme s detskou fantáziou. Úspechom nebolo zvládnutie
techniky čítania, ale naopak pochopenie obsahu prečítaného textu. Tento predmet vytvára priestor, aby žiaci
prichádzali s netradičnými, originálnymi nápadmi, aby sa cítili uvoľnene a bezpečne a získavali postupne väčšiu
istotu a primeranú dávku sebadôvery. Počas hodín dochádza k tomu, že sa žiaci bezprostredne vyjadrujú
k veciam, čo sa ich bytostne dotýka, ktoré ich zaujímajú, tešia a trápia.
Tvorivé písanie - 3. - 4. ročník
Na hodinách tvorivého písania sa žiaci učili tvorivo pracovať s písaným krátkym textom, učili sa obmieňať
ho, pretvárať a tým hľadať možnosti mnohorakého vyjadrenia sa prostredníctvom písaného slova.
Žiaci mali možnosť tvoriť príbehy, výmysly, vyjadrovať osobné pocity, prerozprávať vlastné zážitky, vo
vyjadrení snov a túžob, básne, spomienky, listy, hrať so slovom, zhromažďovať poznatky, zoznamy, žiadosti,
pozvánky, oznámenia, návody na použitie, reklamy, letáky, vizitky atď.
Na hodinách sme využívali vo veľkej miere metódy: voľné písanie, zhlukovanie atď.
Žiakom poskytoval netradičný, pritom však efektívny spôsob vyučovania, páčilo sa im písať o
tom, čo sa ich bezprostredne dotýka, čo ich zaujíma, teší a trápi. Žiaci sa cítili uvoľnene a
prekvapili netradičnými a originálnymi nápadmi.
Usilovali sme sa o to, aby sa žiaci zbavili strachu a zábran pri vlastnom ústnom a písomnom prejave, aby získali
väčšiu istotu a primeranú dávku sebadôvery. Žiaci sa mohli dozvedieť viac o sebe (a zároveň my o nich!), o
svojich skrytých možnostiach, o svojom tvorivom potenciáli a empatických schopnostiach.
Prírodoveda (1. - 4. ročník)
Hlavným cieľom predmetu bolo rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa
v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu povoľuje jeho
kognitívna úroveň.
Predmet bol u žiakov veľmi obľúbený pre pestrý obsah, ktorý učebnica ponúkala. Už jednotlivé témy mali
v názve otázku, ktorú deti často kladú dospelým a pripomínali detskú univerzitu: Prečo sa rastlina mení? Prečo
máme rôzne domy? Prečo sa vzduch hýbe? atď. Žiaci sami iniciatívne vyhľadávali odpovede, informácie
a spracovávali ich do projektov rôznej formy i úrovne obsahu a prezentovali ho pred triedou.
Veľmi kladne hodnotíme i formálnu stránku učebníc s množstvom farebných obrázkov, ktoré boli zároveň aj
pracovným zošitom.
Predmet sme posilnili v 1. ročníku o 0,5 hod., čo mám umožnilo venovať viac času diskusiám, prezentáciám
projektov, robiť pokusy, manipulovať s prírodninami, pomôckami.
Učivo vo 4. ročníku bolo veľmi rozsiahle, obsahovalo ťažké pojmy, hodina týždenne bola nedostačujúca na
zvládnutie učiva, na tvorenie a prezentáciu projektov.
Vlastiveda (2. - 4. ročník)
Cieľom predmetu bolo rozvíjať schopnosť objavovať a vysvetľovať. Zameriavali sme sa na
pozorovanie priestoru, v ktorom žijeme, ale aj jeho zmeny. Snažili sme sa u žiakov vzbudzovať
záujem o ľudí z blízkeho okolia, z triedy, z obce a pracovať na budovaní sociálnych vzťahov.
Niektoré témy učiva boli pôvodne v 3. ročníku – história obce, riadenie obce, služby, kultúra, šport. Pre väčšiu
časť žiakov 2. ročníka boli náročné, abstraktné aj napriek prezentáciám, obrazovému materiálu a iným
pomôckam, ktoré sme na hodinách využívali.
V 3. ročníku sú v obsahu zahrnuté pojmy ako vrstevnice, mierka mapy a pod., ktoré sú pre žiakov príliš
abstraktné. Žiak sa má orientovať v mape (bez vysvetlenia symbolov, farieb a pojmov) na úrovni neprimeranej
tomuto veku.
Vo 4. ročníku bol predmet Vlastiveda zameraný na Slovensko a hlavne na regióny. Žiakov učivo zaujímalo,
robili projekty, zúčastnili sa exkurzie v skanzene v Zuberci, venovali sa tkaniu kobercov, využívali učebnicu
o regióne Oravy Mgr. Chmelíkovej.
Etická výchova (1. - 4. ročník)
17
Cieľom etickej výchovy bolo vychovávať osobnosť, ktorá má svoju identitu, je sama sebou, má pozitívny vzťah
k životu a ľuďom, jej správanie je určované osobným presvedčením a etickými normami, má
zrelý morálny úsudok, je schopná správne reagovať v neočakávaných zložitých situáciách,
spája správne myslenie so správnym konaním, prijíma a rešpektuje ostatných, je ochotná
a schopná spolupracovať.
Skupiny žiakov bola zostavená zo žiakov 1., 2. ročníka a 3., 4. ročníka. Spočiatku bolo treba
viac času venovať spoznávaniu a vytvoreniu spolupracujúcich skupín. Žiaci ocenili množstvo pestrých aktivít,
najmä Klbko, Autoportrét, Po pravej ruke miesto mám, Obkresľovanie rúk, Na hercov a iné.
Do vyučovacieho procesu sme začleňovali aj prvky regionálnej výchovy, starostlivosti o zdravie, zdravú výživu,
environmentálnu výchovu a iné.
Časová dotácia - jedna hodina bola vyhovujúca.
Matematika (1. - 4. ročník)
Cieľom predmetu matematika bolo rozvíjať schopnosti žiakov, pomocou ktorých sa pripravujú na samostatné
získavanie a aplikovanie poznatkov v praxi.
Žiaci pomerne dobre zvládli aritmetiku a riešenie jednoduchých slovných úloh. Riešenie
zložitejších slovných úloh záviselo najmä od pochopenia textu úlohy, preto budeme rozboru
slovných úloh venovať zvýšenú pozornosť.
Zvládnutie násobilky a delilky do 100 je vhodné preniesť do 3. ročníka a v 4. ročníku venovať sa
jej opakovaniu a utvrdzovaniu.
Nové učebnice považujeme za nevyhovujúce, pretože učivo navzájom nenadväzuje, chýba metodický postup na
vysvetlenie nových pojmov, celkovo učebnice pôsobia dosť chaoticky. Pracovné zošity absentovali vo 4.
ročníku, v 2. ročníku boli dodané až v 2. polroku. V 3.ročníku bol dodaný len 1 pracovný zošit – pre 1. polrok.
Nebol dobre spracovaný, príklady boli často nevhodné, neprimerane náročné. Chýbala metodická príručka.
Informatická výchova (2. - 4. ročník)
Cieľom informatickej výchovy bolo zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia
v každodennom živote. Dôraz bol nie na zvládnutí ovládania programov, ale na pochopení
možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.
Pozitívom bolo, že každý žiak pracoval samostatne, výhodou bola možnosť využívať projektor
pri vysvetľovaní učiva vzhľadom na vysoký počet žiakov. Žiaci zvládli nástroje programu Skicár, programu
Word, pracovali v programe PowerPoint. Oboznámili sa s internetom a získali prvé informácie o jeho
bezpečnom používaní.
Predmet bol u žiakov veľmi obľúbený a niektorí žiaci využívali získané vedomosti pri vytváraní projektov na
prírodovede.
Výtvarná výchova (1. - 4. ročník)
Cieľom bolo rozvíjať tvorivosť, umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávať konvenčné
schémy a inovovať naučené myšlienkové a zobrazovacie vzory.
Žiaci sa zapájali do okresných, krajských aj celoslovenských súťaží. Väčšinou sa umiestňovali na
popredných miestach, a to im dodávalo chuť a motiváciu do ďalšej aktívnej práce na hodinách.
(viď. záverečná správa –vyhodnotenie súťaží).
Prácu nám niekedy komplikovali chýbajúce pomôcky u niektorých žiakov.
Výtvarná výchova bola v 1. - 4. ročníku posilnená o 1 vyučovaciu hodinu, čím žiaci získali dostatok času na
prípravu pomôcok, motiváciu, vyhodnotenie prác a možnosť pracovať v pokojnej atmosfére.
Časová dotácia napomáhala plniť všetky výchovno-vzdelávacie ciele.
Hudobná výchova (1. - 4. ročník)
Cieľom Hv bolo vzdelávať žiakov nielen prakticky, ale aj teoreticky, zaujať kritický postoj
k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a subkultúram.
Ponuka piesní v učebnici Hv sú predovšetkým autorské piesne aj na CD sprevádzané orchestrom, čo
nie je práve najvhodnejšie pre rozvoj hudobného sluchu a pestovanie rytmického cítenia. Preto odporúčame
dopĺňať obsah známymi detskými ľudovými piesňami, ktoré žiaci spievajú bez hudobného sprievodu alebo len
s jedným hudobným nástrojom a majú možnosť sa počúvať a jemne dolaďovať spievané tóny, môžu využívať
jednoduché rytmické nástroje (paličky, bubienok a pod.) Deti si veľmi obľúbili piesne, ktoré môžu sprevádzať
pohybom, tancom, tlieskaním a pod.
Telesná výchova (1. - 4. ročník)
18
Cieľ Tv rozvíjať telesnú zdatnosť a jemnú a hrubú motoriku sme plnili podľa možností a materiálneho
vybavenia.
Činnosť nám často narúšali požiadavky rodičov a ospravedlnenie, aby dieťa necvičilo pre zdravotné
príčiny. Vyučujúce rozvíjali fyzickú kondíciu a posilňovali vytrvalosť, sebahodnotenie.
Pohybom ku zdraviu (2. - 4. ročník)
Predmet Pohybom ku zdraviu na 1. stupni bol zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie,
čím sa prispievalo k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Predmet
Pohybom ku zdraviu poskytoval elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu,
významne prispieval k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieval k
formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plnil aj významnú kompenzačnú funkciu v
procese vzdelávania. Svojím zameraním mal predmet výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíval predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievali k celkovému vývinu osobnosti s dôrazom na hrubú i jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu, pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňoval zdravotný stav
žiakov.
Žiaci získali základy z atletiky, športových hier, rytmickej a športovej gymnastiky, turistiky a plávania.
Daný predmet žiakov zaujal, tešili sa naň, rady súťažili, športovali, podporovali a povzbudzovali sa navzájom,
ale aj žiakov menej pohybovo zdatných.
Pracovné vyučovanie (4. ročník)
Predmet bol u žiakov veľmi obľúbený. Pri práci využívali odpadový materiál, textil, v rámci činnosti sa
zapojili do projektu Zelená škola a venovali sa skrášľovaniu okolia školy.
Žiaci mali možnosť formovať svoje osobné a morálne hodnoty, postoj k práci, voči životnému prostrediu,
rozvíjať svoje zručnosti, svoju tvorivosť a nápady. Menej nadaní žiaci sa mohli presadiť svojou manuálnou
zručnosťou a tak posilňovať svoje sebavedomie a seba
2.3 Hodnotenie predmetov II. Stupeň (5.-7. ročník)
Anglický jazyk (5. -8. ročník)
Školský vzdelávací program, je primeraný a kompaktný, celistvý, napredovanie žiakov vo
vedomostiach a zručnostiach cudzieho jazyka pozitívne. Napriek istej náročnosti, ktorá na
danom stupni je vyžadovaná štandardmi, žiaci ich zvládajú vcelku uspokojivo.
Na vyučovacích hodinách sme využívali široké spektrum metód, foriem, prístupov. Dynamickú vzájomnú
komunikáciu, prirodzené primárne vnímanie cudzieho jazyka, posluch, dramatizáciu, čítanie, písanie, drilling,
projektovú prácu, stratégiu EUR, výklad, hry, interaktívnu tabuľu, PC, internet, atď. Žiaci nadobudli
v anglickom jazyku komunikačné a sociálne zručnosti.
Nemecký jazyk (6.-8.ročník)
Na vyučovacích hodinách sme využívali široké spektrum metód, foriem, prístupov. Dynamickú
vzájomnú komunikáciu, prirodzené primárne vnímanie cudzieho jazyka, posluch, dramatizáciu,
čítanie, písanie, drilling, projektovú prácu, stratégiu EUR, výklad, hry, interaktívnu tabuľu, PC,
internet, atď. Žiaci nadobudli v anglickom jazyku komunikačné a sociálne zručnosti.
Ruský jazyk (6.-8.ročník)
Žiaci získavali základy gramotnosti v cudzom jazyku. Prostredníctvom čítania s porozumením,
tvorbe dialógov, posluchu s porozumením, tvorbou projektu, prednesu básne, spevu, práce so
slovníkom, práce so zdrojmi sa žiaci učili druhý cudzí jazyk. Vyhľadávali sme materiály,
využívali na hodinách rôzne hry, audio nahrávky. Pracovali sme na hodinách metódou
rozhovoru, diskusie, využívali sme samostatnú, skupinovú práca, aj prácu vo dvojiciach.
Francúzsky jazyk ( 6.ročník )
Francúzsky jazyk sa v tomto školskom roku učil ako druhý cudzí jazyk. Žiaci sa oboznámili s históriou
a kultúrou frankofónnych krajín. Naučili sa základné pokyny v jazyku, využívali sme rôzne metódy vyučovania,
19
čím sa žiakom sprístupnilo primárne vnímanie jazyka. Žiaci nadobudli vo francúzskom jazyku základné
komunikačné, gramatické a tvorivé zručnosti.
Slovenský jazyk (5. - 8. ročník)
V triedach je veľa slabých žiakov a žiakov s výchovnými problémami. Učivo je náročné, príprava žiakov na
vyučovanie je nepravidelná, často si nepíšu domáce úlohy, hlavne vo vyšších ročníkoch. Žiakom robí problémy
čítanie s porozumením a pravopis. Mnohí žiaci majú zlý vzťah ku knihám a čítaniu. Odmietajú sa zúčastniť
literárnych súťaží počas Týždňa hlasného čítania. Vyučujúci slovenského jazyka venovali zvýšenú
pozornosť talentovaným žiakom a žiakom sa špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Učitelia využívali internet, výukové programy, besedy s odborníkmi, dbali na estetizáciu a
správnosť komunikácie žiakov. Učili ich vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov, porovnávať ich,
triediť. Využívané boli nové tvorivé metódy a zážitkové vyučovanie.
Matematika (5.-8.ročník)
Cieľom matematiky na druhom stupni ZŠ je naučiť žiakov získať schopnosť používať
matematiku vo svojom živote, rozvíjať ich logické a kritické myslenie, schopnosť
argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Tento cieľ je
dlhodobý a plní sa priebežne.
Hoci matematika nie je jednoduchý predmet, žiaci vo veľkej miere prejavujú záujem a radosť z učenia, najmä ak
sa využívajú hravé, zaujímavé a netradičné metódy práce. Mnoho žiakov sa úspešne zapojilo aj do
matematických súťaží.
V 5. ročníku sa matematika vyučovala 4 hodiny týždenne = 3,5 hodiny týždenne je určené ŠVP + 0,5 hodiny je
určené ŠkVP – využívaná na utvrdzovanie učiva a využívanie IKT vo vyučovaní matematiky. Tento počet hodín
je vyhovujúci vzhľadom na obsah učiva.
V 6. ročníku sa matematika vyučovala 5 hodín týždenne = 4hodiny týždenne sú určené ŠVP + 1 hodina je určené
ŠkVP.1 hodina bola využívaná na utvrdzovanie učiva a využívanie IKT vo vyučovaní matematiky. Tento počet
je primeraný, lebo učivo je obsahovo náročné pre žiakov a daný čas je plne využitý na jeho zvládnutie.
Redukcia učiva v rámci ŠVP formou presunu celých tematických celkov z nižšieho do vyššieho ročníka
a podporou 1 hodinovej dotácie v rámci ŠkVP pomáha aj slabším žiakom lepšie zvládnuť učivo, lebo žiaci sú
mentálne zrelší. Máme zároveň viac času na utvrdenie a upevňovanie učiva.
V 7. ročníku sa matematika vyučovala 4 hodiny týždenne = 3,5 hodiny týždenne sú určené ŠVP + 0,5 hodiny je
určené ŠkVP. Učivo matematiky v siedmom ročníku je obsahovo oveľa náročnejšie ako v 5. a 6. ročníku. Pri
vyučovaní sme využívali tradičné aj netradičné vyučovacie metódy, IKT, inovačné metódy a samozrejme aj
individuálny prístup najmä k slabším a integrovaným žiakom.
V 8. ročníku sa matematika vyučovala 5 hodín týždenne = 4hodiny týždenne sú určené ŠVP + 1 hodina je určené
ŠkVP. Zvládnuť obsah učiva matematiky v ôsmom ročníku bolo náročné, no dotácia 1 hodiny naviac pomohla
učivo prehĺbiť, ba až rozšíriť o finančnú gramotnosť. Žiaci 7.a 8. ročníka boli zapojení do projektu: „Moja
rodina“ , ktorý bol zastrešený spoločnosťou OVB, obsahovo zameraný na hospodárenie v rodine. Pri vyučovaní
sme využívali tradičné aj netradičné vyučovacie metódy, IKT, inovačné metódy a samozrejme aj individuálny
prístup najmä k slabším a integrovaným žiakom. Na konci školského roka sa žiaci zúčastnili testovania
KOMPARO, kde si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti. Zistili svoje silné a slabé stránky na ktorých
môžu stavať vo vyššom ročníku.
Informatika (5.-8.ročník)
Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri
práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov.
Je dobre, že sa informatika dostala do učebných plánov ako povinný predmet, pretože
v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety.
V 5. až 8. ročníku sme učili 1 hodinu týždenne, 33 hodín za rok: 0,5 hodiny týždenne je
určené ŠVP + 0,5 hodiny je určené ŠkVP – využívaná na utvrdzovanie učiva a uplatňovanie kľúčových
kompetencií prostredníctvom inovatívnych metód a foriem práce.
Na hodinách informatiky učiteľka okrem obsahu informatiky zistila, že je potrebné učiť žiakov zodpovednosti,
dôslednosti a vytrvalosti. Svedomití žiaci, ktorí svoje úlohy plnili načas a podľa zadaných pokynov môžu byť
príkladom ostatným. Veľkou pomôckou pre nás bola dostupná literatúra, ktorú sme mali vďaka tomu, že sme sa
už v minulosti venovali žiakom v rámci počítačovej gramotnosti v záujmových útvaroch ŠSZČ. Zároveň
využívame literatúru distribuované MŠ SR. Pomocou odbornej literatúry sme mohli využívať individuálny
prístup, žiaci mohli pracovať svojim vlastným tempom, na rôznych úrovniach.
Mediálna výchova (6. - 8. ročník)
20
Mediálna výchova je pre žiakov zaujímavá. Analyzujú činnosť zvukových médií, posudzujú
konanie postáv, prácu moderátora, redaktora, vyjadrovali svoj postoj k videoklipom,
posudzovali reklamu. Tento predmet žiakom umožňuje sformovať si vlastný názor,
konkretizovať svoje postoje, vytvoriť vlastné vysielanie pre triedu, reportáž, správu a pod.. Žiaci
sa musia vedieť orientovať vo veľkom množstve informácií, vedieť ich vhodne triediť a spracovať. Učia sa
vytvoriť si krátky film. Posudzujú konanie filmových hrdinov, ich vlastnosti, rozdiely medzi skutočnosťou a
filmovou realitou.
Rétorika (6. - 7. ročník)
Na hodinách rétoriky sme komunikovali so žiakmi, tvorili jazykové prejavy, recitovali,
zúčastnili sme sa vyučovacej hodiny v Čaplovičovej knižnici, hodnotili sme a analyzovali
jazykové prejavy. Žiaci si napísali divadelnú hru- paródiu na klasickú rozprávku, zahrali ju
spolužiakom. Vytvorili bábky, napísali text a nacvičili krátke bábkové divadielka pre prvákov. Počas vyučovania
sa žiaci radi zapájali do diskusie a vyjadrovali svoje názory, hodnotili jazykové prejavy, učili sa sformulovať a
predniesť prívety.
Dejepis (5.-8.ročník)
Tento predmet sa vyučuje v súlade so ŠkVP. Nové učebnice sú vhodné na komunikáciu,
umožňujú využívať rôzne materiály, didaktické hry a inovačné metódy. Učebnice dopĺňa
internet a odborná literatúra. Príprava učiteľa na vyučovanie je náročná, nakoľko
jednohodinová dotácia neumožňuje učivo lepšie upevňovať a opakovať. Je potrebné doplniť
historické mapy. Hodiny boli spestrované tvorivými úlohami, didaktickými hrami a zážitkovým vyučovaním.
Žiaci tvorili prezentácie po prebratí určitého tematického celku, pracovné listy s úlohami, tajničkami a testami,
ktoré si navzájom opravovali. Žiaci učivo zvládli a mali záujem aj o nové aktuálne informácie k jednotlivým
tematickým celkom.
História regiónu (5.-7.ročník)
Vyučovanie predmetu je náročné pre pedagóga, pretože chýbajú učebnice a učebné pomôcky.
Vyučujúci si musí sám vyhľadávať a pripravovať materiály. Žiaci v rámci vyučovania sami
vyhľadávajú informácie v odbornej literatúre, na internete, zúčastňujú sa vychádzok k
pamiatkam v meste Dolný Kubín, navštevujú Florinov dom, okresnú knižnicu. Žiaci sami
vytvorili cechové truhlice, handrové bábiky. Spoznávajú prírodné a kultúrne pamiatky v regióne. Pre
spolužiakov pripravili žiaci 7.A akadémiu „ Naša Orava a Oravci.“ Žiaci písali povesti o Brezovci, o založení
mesta, vytvorili erb a cechovú listinu.
Geografia ( 5. – 8.ročník )
V 5. až 8. ročníku sme učili predmet 1 hodinu týždenne, 33 hodín za rok, podľa ŠVP bez posilnenia. Ciele
určené ŠkVP pre uvedené ročníky boli splnené. Žiaci mali možnosť učiť sa z nových učebníc, mali k dispozícii
atlasy, nástenné mapy. Využívali sme programy z Virtuálnej knižnice – Bez kriedy v multimediálnej učebni.
Žiaci tvorili prezentácie v PowerPointe hlavne doma, nakoľko sme sa nedostali do učebne VT pre
jej obsadenosť. Používali aj PZ s predtlačenými mapkami, doplňovačkami, krížovkami.
Geografia regiónu (8. ročník) – nový predmet
Predmet sme vytvorili ako nezávislé pokračovanie predmetu história regiónu. Predmet sme učili 1
hodinu týždenne v rámci ŠkVP. Žiaci mali možnosť bližšie spoznávať geografiu svojho regiónu. Stanovené
ciele, ktoré máme v učebných osnovách sme splnili. Žiaci vytvárali vlastné mapy regiónu Orava s pohoriami
a vodstvom. Informácie zisťovali na internete, využívali dostupné turistické mapy Oravy. Tvorivo pracovali
v kooperatívnych skupinách, kde sa učili spolupráci, tolerancii.
Občianska výchova (5.-8.ročník)
Na hodinách občianskej náuky žiaci spoznali históriu svojho mesta, jeho erb, významné
osobnosti, pamiatky, prírodné krásy. Zaujímali sa o život v meste, rodine, komunite a o
spôsob volieb poslancov. Poznajú primátora, históriu regiónu, štátne symboly, minulosť a prítomnosť svojho
21
štátu, pamiatky a prírodné krásy. Vedia si vyhľadať a v praktickom živote používať základné informácie o EÚ.
Na hodinách občianskej náuky sme využívali skupinovú prácu, tvorbu projektov, metódy rozvíjajúce kritické
myslenie. Žiaci sa oboznámili s rôznymi formami tolerancie a intolerancie v bežnom živote. Boli vedení k tomu,
aby si vytvorili vlastný názor a na modelových situáciách posudzovali, čo je pozitívne a čo je negatívne.
Etická výchova (5.-8.ročník)
Cieľom etickej výchovy bolo viesť žiakov k osvojeniu si základných sociálnych a
komunikačných zručností, pozitívneho hodnotenia seba aj druhých, tvorivého riešenia
každodenných situácií v medziľudských vzťahoch a osvojenie základných pojmov súvisiacich
s ochranou prírody a životného prostredia. Učivo bolo doplnené zážitkovými aktivitami z
programu cesta k emocionálnej zrelosti, kde si žiaci mohli vyskúšať riešenie jednotlivých
životných situácií. Mladší žiaci sa venovali skôr otázkam komunikácie, prosociálnosti, sebapoznávania, starší
výchove k manželstvu a rodičovstvu, k prevencii drog a k vedeniu žiakov k zodpovednému správaniu
a disciplíne.
Životné zručnosti (5.ročník)
Predmet má za cieľ pôsobiť na žiakov, aby boli pozitívne ovplyvňované vedomosti, zručnosti
aj spôsoby správania, všetko pri rešpektovaní názorov iných spolužiakov. Vhodne poukazovali
na chyby, nedostatky a hľadali nové spôsoby riešenia z určitých okruhov ako bolo učenie,
hodnotenie a sebahodnotenie, spoločenská etiketa, hodnoty života, rodina a podobne. Témy
boli realizované metódou riadeného rozhovoru, problémovým učením, rolovými hrami vo
dvojiciach i v skupinách, voľným i tvorivým písaním a podobne.
Výtvarná výchova (5.-7.ročník)
Kvalita vyučovanie predmetu výtvarná výchova sa výrazne zlepšila. Máme ideálne
podmienky na prácu: samostatná učebňa, k dispozícii dataprojektor, vybavenie: hrnčiarske
kruhy, vypaľovacia pec čo umožnilo žiakom priblížiť ľudové remeslá a umenia – hrnčiarstvo,
tkanie, kobercov, paličkovanie, pletenie košíkov a pod.. Osnovy pre 5. až 7.ročník sú
náročnejšie na materiál, technické vybavenie(fotoaparát, práca s počítačom a pod.). Vyžadujú
od žiakov vedomosti z dejepisu, zemepisu, hudobnej výchovy, mali možnosť pracovať s učebnicami. Okrem
toho bola zameraná na environmentálnu výchovu a využívanie odpadových materiálov v súlade s programom
Zelená škola.
Hudobná výchova (5.-8.ročník)
Cieľom hudobnej výchovy bolo prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti žiaka, umožniť mu
tvorivo si osvojovať hudbu, a spoznávať umenie. Pri vyučovaní bol dôsledne uplatňovaný aktívny a
tvorivý prístup k estetike a hudbe. Žiaci sa uplatňovali pri speváckych, inštrumentálnych a
pohybových aktivitách. Na vyučovanie bola k dispozícii multimediálna učebňa s kvalitným
ozvučením a s možnosťou využitia informačných a komunikačných technológií.
Výchova umením (8.ročník)
Žiaci mali širokú paletu možností na realizáciu a sebarealizáciu vlastných názorov, nápadov ako aj možnosť
oboznámiť sa napríklad s filmovou produkciou, s novodobými efektami a filmom z prvej éry jeho tvorby.
Vytvárali portrét, karikatúru, tvorili vlastné projekty, čím nadväzovali na mestské a vidiecke korene umenia.
Zaujímavé boli pre nich informácie z histórie divadla, tanca, z novodobého spojenia tanca, hudby a filmu. Svoje
vnútorné cítenie mohli prejaviť pri výtvarnom stvárnení diel vážnej hudby a výbere hudobných skladieb
k výtvarným dielam.
3. HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO
PROCESU
3.1 Profilácia a ciele školy
22
Profilácia a zameranie školy sa odrážala vo vízii školy:
Motto: „Neučíme sa pre školu, ale pre život.“
Seneca
Krédo:
Naša škola - škola budúcnosti, v ktorej prevláda radosť, tvorivosť, zodpovednosť, iniciatíva, túžba po
vzdelaní, vzájomná pomoc a spolupráca celej komunity .
Vízia našej školy
Žiak odchádza zo školy nielen múdry, vzdelaný ale aj slobodný, samostatný a tvorivý, aktívny
a zodpovedný, tolerantný a kultivovaný mladý človek pripravený pre život a prácu v 21.storočí
a v európskom spoločenstve.
Poslanie našej školy:
V úzkej kooperácii s rodičmi vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú vedieť chápať seba a iných,
budú tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy, teda vytvoriť vyrovnaný partnerský vzťah založený na
objektívnej dôvere a vzájomnej pomoci s cieľom splniť očakávania žiakov a rodičov školy.
Filozofia školy
Hodnoty, ktorými sa škola riadi vychádza z podmienok školy a regiónu. Uznáva hlavne tvorivo –
humanisticky charakter výchovy a vzdelávania zameraného na žiaka s rešpektovaním práv dieťaťa, dobré
medziľudské vzťahy, rešpektovanie názorov, úcta k zamestnancom, žiakom a rodičom.
Koncepčné zámery vedenia školy sú zamerané na rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti,
spoznávanie histórie regiónu, preferovanie zdravého životného štýlu s podporou aktívneho trávenia
voľného času a preventívne programy, tvorbu projektov a programov, zapájanie sa do medzinárodnej
spolupráce /Poľsko, Česko,Rakúsko, USA- Iowa – komunikácia cez PC /, zvyšovanie odbornosti
zamestnancov. Silným pozitívom školy je rôznorodá činnosť záujmových útvarov, aktívne a úspešné zapájanie
žiakov do súťaží.
Výchovno-vzdelávací proces je v súlade s učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. Venujeme sa
talentovaným žiakom a rovnako žiakom s poruchami učenia a správania. Z pohľadu rozmiestnenia našich žiakov
na stredné školy mame 100% úspešnosť.
Škola je spolupracujúcou komunitou s rodičmi žiakov, rodičovskou a školskou radou, zriaďovateľom, ostatnými
základnými školami, strednými školami, materskými škôlkami, PPP, CVČ, Knižnicou, Políciou, ZUŠ a inými
dôležitými inštitúciami v meste.
Ročný plán vychádzal z dlhodobej stratégie školy a bol rozpracovaný v oblastiach výchovy, vzdelávania,
ďalšieho vzdelávania zamestnancov školy, v oblasti postavenia pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, tiež v oblasti spolupráce s komunitou. Škola ma dobre rozpracovaný kontrolný systém. Plán
práce bol konkretizovaný v mesačných plánoch , ktoré vytváralo vedenie školy spolu s MZ, PK, koordinátormi
protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy, ŠPZ, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátorom
športových aktivít, výchovnou poradkyňou, vychovávateľkami ŠKD a vedením RR. Nezabúdali sme na
pripomienky a požiadavky všetkých zamestnancov školy a žiackeho parlamentu.
3.2 Plnenie plánu práce
Edukačný proces v škole prebiehal v súlade s platnými učebnými osnovami a štandardami s exemplifikačnými
úlohami, ktoré boli rozpracované v tematických výchovno – vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov
a ročníkov tak, aby žiaci získali predpísané vedomosti a praktické zručnosti. Tematické plány boli splnené.
Vyučujúci vo svojej práci využívali inovačné metódy a stratégie a organizovali vyučovacie hodiny aj mimo
školy (Knižnica, Oravská galéria, okolie školy, a pod.)
23
Učebné varianty:
Vyučovanie prebieha v 1. – 8. .ročníku podľa ŠkVP, v 9. ročníku podľa platných
Učebných plánov pre 1. až 9. ročník základných škôl, ktoré schválilo MŠ SR dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003
– 41
II. stupeň ZŠ
9. ročník - Variant 3
Žiaci mali možnosť vybrať si:
a)cudzí jazyk: NJ,AJ,FJ.RJ
b) nepovinný predmet a rozširujúce hodiny:
2.stupeňni ZŠ :
Slovenský jazyk v 9.ročníkoch
Matematika v 9.ročníkoch.
3.3 Hodnotenie a klasifikácia
Pri hodnotení sme postupovali podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy vydané MŠ SR s platnosťou od 1.mája
2011.
Hodnotenie ako výsledok komunikácie žiak – učiteľ – rodič má poznávaciu,
motivačnú a konatívnu (snahovú) funkciu (hodnotenie smeruje k aktívnemu
pôsobeniu na skutočnosť, k jej zmenám v súlade s hodnotami, ktoré človek
potrebuje vo vzťahu k jednotlivým vyučovacím predmetom). Sprostredkuje
kontakt školy s rodičmi a naučí žiakov hodnotiť seba aj iných (hodnotíme stále – neoddeliteľná súčasť nášho
každodenného života).
Hodnotenie sme realizovali prostredníctvom ŽK a elektronických ŽK.Vo vyučovacích predmetoch
akceptujeme rôzne typy hodnotenia práce žiaka – slovné hodnotenie aj hodnotenie známkou, formatívne,
diagnostické aj seba hodnotenie.
Žiaci s poruchami učenia a správania boli hodnotení na základe Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami č.6164/96 – 153.
3.4 Realizácia učiva „Ochrana človeka a prírody“
Bola kvalitne splnená. Precvičili sme evakuáciu počas ohrozenia.
Účelové cvičenia sa uskutočnili: jesenné 30. septembra 2011
jarné 26. júna 2012
Účelové cvičenia boli zamerané na osvojenie si základných vedomostí z oblastí: prvá pomoc, ochrana
prírody, kartografia a topografia, dopravná výchova, protichemická ochrana, protipožiarna. Žiaci pracovali na
stanovištiach za odbornej asistencie zdravotníkov /SZŠ/, Polície, Mestskej polície, Hasičského zboru v Dolnom
Kubíne, pracovníkov SEVAK, ochranárov prírody.
Didaktické hry : jún 2012
Zamerané boli na tematické celky – zdravotná výchova( starostlivosť o svoje telo, hygienické návyky, správna
výživa, základy prvej pomoci pri úrazoch...), dopravná výchova ( bezpečnosť a správanie sa na cestách,
dopravné značky, správanie sa v dopravných prostriedkoch...), ochrana prírody ( chránené rastliny, živočíchy,
triedenie odpadu...), orientácia v teréne (svetové strany, orientácia v prírode, okolie obce...).Obsah DH bol
rozčlenený do jednotlivých ročníkov.
Plavecký výcvik sa uskutočnil od 28.5. až 1.6.2012 v novovzniknutom Aquaparku Dolný Kubín. Pod vedením
súkromnej plaveckej školy AQUA Plus – Ivan Skirčák, Dolný Kubín. Jednalo sa o zdokonaľovací a základný
plavecký výcvik. Absolvovalo ho 82 žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci 3. ročníka prekonávali strach z vody
a postupne sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch znak a kraul. Žiaci využívali aj priestory celého vodného
sveta na relaxáciu, čo spestrilo celý výcvik. Plavecký výcvik bol hradený z finančných prostriedko Súkromného
školského strediska záujmovej činnosti Board Club so sídlom vo Valči.
24
Lyžiarsky výcvik - sa uskutočnil od 13. februára do 17. februára 2012 a to v lyžiarskom areály Racibor
Oravský podzámok. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníkov v celkovom počte 39 a 4
inštruktori . Žiaci sa zdokonalili v základoch lyžovania . Využívali sedačkovú lanovku a všetky možnosti, ktoré
im areál ponúkal. Začiatočníci využívali detský vlek. Plán výcviku bol splnený a žiaci si osvojili základy
lyžovania. Lyžiarsky výcvik bol hradený z finančných prostriedkov. Súkromného školského strediska záujmovej
činnosti Board Club so sídlom vo Valči.
3.5 Výchovno –vzdelávací proces v školskom roku 2011/2012 bol dopĺňaný
akciami, ktoré zabezpečovalo ŠSZČ
Názov
Dátum
Zúčastnení
Spolupráca rodiny a školy
(pracovná dielňa)
19.3.2012
všetci učitelia
Inovatívne metódy na
podporu čítania a písania
(pracovná dielňa)
21.3.2012
všetci učitelia
12.9.2011
12 učiteliek
Realizoval,
Anotácia
zodpovedný
M. Kubisová Pracovná dielňa v rámci projektu Čítaním a písaním
D. Facunová do sveta minulosti, fantázie a tvorivosti.
M. Kubisová Pracovná dielňa v rámci projektu Čítaním a písaním
D. Facunová do sveta minulosti, fantázie a tvorivosti.
Prezentačné vecičky
(tvorivá dielňa)
Pletenie košíkov a výroba
šperkov
(tvorivá dielňa)
Zdobenie medovníkov
(tvorivá dielňa)
22.a
23.11.2011
Viktor - Škola hrou
(výchovný koncert)
14.9.2011
1.-9. ročník
Viktor
Guľvaš
Žiaci si vypočuli množstvo veselých pesničiek, pri
ktorých sa aktívne nenásilnou formou naučili niečo
nové, alebo si zopakovali učivo.
Pani učiteľke z lásky
(výchovný koncert)
14.3.2012
1.-8.ročník
Divadlo
Maska
Zvolen
Deti uvideli divadelnú komédiu o súčasných
žiakoch a živote školáka v minulosti vo vzťahu k
učiteľke.
Žiaci sa zúčastnili prehliadky filmov s
environmentálnou tematikou.
Na Oravskom jarmoku sme svojimi výrobkami
prezentovali svoju prácu.
8.12 2011
5 učiteliek
5 rodičov a 8
detí
6učiteliek
+ 15 žiakov
E. Pokorná
Vyrábali sme rôzne predmety na Oravský jarmok
D. Facunová
E. Pokorná Plietli sme košíky z pedigu v rámci týždňa
D. Facunová otvorených dverí.
E. Pokorná
M. Pechová
Ekofilm
14.-19.5.2012
1.-9. ročník
Slovenský
zväz
ochrancov
prírody
a krajiny
Oravský jarmok
14.-16.9.2011
9.ročnik
Mesto DK
Chrbtica školáka
priebežne
podľa dohody
s triednym
učiteľom
1.-4. ročník
Dentálna hygiena
1.-4. ročník
Poradňa
zdravia
D. Kubín
Tradičné zdobenie medovníčkov.
Žiakom pani Kratochvílová rozprávala o dôležitosti
správneho sedenia a ukázala cvičenia na správne
držanie chrbtice.
Žiakom pani Kratochvílová rozprávala o dôležitosti
čistenia zubov a ukázala ako si správne čistiť zuby.
25
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval,
zodpovedný
Návštevy CVaPP
priebežne
podľa dohody
s triednym
učiteľom
vybrané triedy
s problémami
CVaPP pri
PPP D.
Kubín
Ako sa vyrába fujara
5.10.2011
4.-5. ročník
Interaktívna beseda s
výtvarníkom Mgr.
Martinovi Kellenbergerovi
24.10.2011
3.ročník
Prevencia s pánom
Bobčekom
22.11.2011.
9. rpčník
Týždeň zdravého životného
štýlu v ZŠ. P. Škrabáka
17.–21.10.
2011
1.-9. ročník
Týždeň otvorených dverí
Od 21. 11. do
25.11. 2011
učitelia, rodiči
a žiaci školy
Imatrikulácia prvákov
23.11.2011
žiaci 1.
a 9. ročníka
Mikuláš
5.12.2011
1.-9.ročník
Anotácia
Žiaci absolvovali stretnutia priamo v CVaPP, kde
zážitkovými aktivitami riešili problémy svojej
triedy.
Ž. Dóbijová v
spolupráci so Žiaci sa dozvedeli, ako sa vyrába ľudový nástroj.
ZUŠ
Knižnica
A.
Žiaci absolvovali workshop s výtvarníkom.
Habovštiaka
Dolný Kubín
Dozvedeli sa, že vek trestnej zodpovednosti
páchateľa trestného činu je od 14 rokov a že
neznalosť zákona neospravedlňuje.Žiaci mali
možnosť uvedomiť si, či sa vo svojom živote dostali
do situácie, kedy nevedeli, či konajú správne. Či
OR PZDolný nepodľahli mienke svojich kamarátov, aj keď o
Kubín
svojom konaní pochybovali. Dozvedeli sa, že je
potrebné vedieť, či porušujú alebo neporušujú
zákony, Ako ich porušovanie môže natrvalo zmeniť
ich život. Ich nevhodné správanie môže ovplyvniť
mienku o nich, ich spoločenské zaradenie, pracovné
uplatnenie a pod.).
Cieľom týždňa bolo uvedomiť si, aké vzácne je
zdravie a pripomenúť si, ako sa oň treba starať. V
tomto týždni sa konali v škole rozličné aktivity a
podujatia. Žiaci
1. až 4. ročníka boli počas celého týždňa aktívni
v športových súťažiach, ktoré pomohli
vyhodnocovať starší žiaci. Športové aktivity žiaci
podporili aj umeleckou tvorbou. Skladali básne,
Kubisová
tvorili príbehy
Pokorná
o ovocí, zelenine, vitamínoch a zdraví. Aj
Facunová
vyučovanie sa celý týždeň nieslo tematický v tomto
duchu.
Vo štvrtok ožila škola ochutnávkou zdravých jedál,
ktoré pripravili naše kuchárky spolu so žiakmi.
Prostredníctvom Žiackej univerzity (prezentovali
žiačky 7.A) sa zároveň všetci dozvedeli, ako sa
zdravo stravovať, ktoré potraviny ohrozujú naše
zdravie.
Vedenie
Rodičia a priatelia školy mali možnosť
školy a
„naKUKnúť“
všetci
do našej školy .Mnohí rodičia sa prišli pozrieť, ako
pedagógovia sa ich deti vzdelávajú, tvoria a zabávajú.
Kubisová
V rámci Týždňa otvorených dverí boli naši prváci
triedni
pasovaní za "pážatá" nášho "Detského kráľovstva" ,
učitelia
ktorí budú pod ochranou "rytierov" - našich
1. a 9.
deviatakov.
ročníka
Švábyová
Tradíciou našej školy sa stalo, že žiaci deviateho
ročníka organizujú každoročne Mikuláša pre
všetkých žiakov školy. Poobliekajú sa za čertov ,
anjelov Mikuláša majú pripravený program
a rozdávajú deťom balíčky so sladkosťami .
26
Názov
Dátum
Zúčastnení
Mikuláš v MŠ
5.12.2011
9.A
Mikulášske šachy
22.12.2011
15 žiakov
Magické Vianoce
15.12.2012
1.-9. ročník
Sv. Valentín
Karneval
Veľkonočné šachy
14.2.2012
17.2.2012
4.4.2012
Všetci žiaci
Realizoval,
zodpovedný
Anotácia
Organizujeme aj Mikuláša pre deti v 13 – tej
materskej škole. Škôlkari si pripravia program
Pelachová ,ktorý potom ukážu Mikulášovi a jeho pomocníkom
a neskôr im Mikuláš porozdáva balíčky , ktoré
pripravia pani učiteľky v škôlke.
Každoročne ŽP. organizuje mikulášsky turnaj
šachov. Tí najlepší žiaci si zmerajú svoje šachové
schopnosti a víťaz je patrične odmenený – získava
Kubis
cenu riaditeľky školy . Okrem vecnej získava aj
sladkú odmenu. Do tejto súťaže sa mohol prihlásiť
každý , kto mal záujem príjemne si zahrať šach.
Pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka
Facunová,
pripravili naše deti slávnostný program. Vystúpili
Chmelíková,
žiaci školy a deti zo záujmových útvarov ŠSZČ
Smolková
(spev tanec, divadlo).
Lupáková
Na sviatok svätého Valentína na podnet žiackeho
parlamentu v spolupráci so 6. A triedou
zorganizovali valentínsku poštu, ktorá je na našej
škole veľmi obľúbenou tradíciou. V tomto dni si na
nástenke každý hľadal srdiečkové pozdravy.
vychovávateľky
Deti absolvovali karneval v školskej telocvični,
ktorý osviežil svojim výstupom p. zástupca Kováč
prezlečený za klauna. Deti nielen tancovali, ale aj
súťažili.
10 žiakov
Kubis
Tí najlepší žiaci si zmerajú svoje šachové
schopnosti a víťaz je patrične odmenený. Okrem
vecnej ceny získavajú aj sladkú odmenu. Do tejto
súťaže sa mohol prihlásiť každý , kto mal záujem
príjemne si zahrať šach.
Beseda sa uskutočnila v rámci projektu Čítaním a
písaním do sveta minulosti, fantázie a tvorivosti.
Žiaci sa od majstra v karate okrem jeho úspechoch v
športe dozvedeli, aj o tom, aké dôležité je čítanie.
1. stupeň
Beseda s Radom
Chmelíkom
11.4.2012
7. ročník
p.
Chmelíková
Besedy s najmladšou
spisovateľkou Stelou Brix
10.5.2012
4. 6. ročník
p. Brix
Žiaci sa od autorky dozvedeli, ako sa píše kniha, na
čo je potrebné pri písaní myslieť.
20.výročie školy
18.5.2012
Vybraní žiaci,
čestní hostia,
priatelia školy a
ostatní.
Kubisová,
Pelachová
20. výročie školy sme oslávili v MsKS v D. Kubíne
slávnostnou akadémiou, kde p.riaditeľka ocenila
učiteľov, ktorý pracovali v škole 20 rokov. Zároveň
sme pokrstili naše knihy pre novovytvorený
predmet História regiónu.
Bambiriáda
19.5.2012
Vybraní žiaci,
Kolovrátok
Kováč
Lupáková
Šaligová
Škola prezentovala svoju činnosť na prehliadke
činností škôl a školských zariadení v meste.
Pasovanie štvrtákov
27.6.2012
1.-9.ročník
Na konci školského roka mávame slávnostné
zhromaždenie ŽP. Na ňom sa uskutočňuje
korunovácia nového kráľa a kráľovnej volených
z radov ôsmakov. Pri tejto príležitosti odchádzajúci
kráľ a kráľovná z radov deviatakov pasuje štvrtákov
do stavu piatackého.
27
Názov
Medzinárodný deň boja
proti HIV/AIDS.
(žiacka univerzita)
Ku dňu Zeme
(žiacka univerzita)
Dátum
1.12.2011
19..4.2012
Zúčastnení
7.-9. ročník
1.-6. ročník
Realizoval,
zodpovedný
Anotácia
Mitruková
Pri príležitosti dňa boja proti HIV, usporiadali žiaci
siedmeho ročníka poučnú prezentáciu o chorobe
AIDS po premietnutí filmu zameraného na túto
tému. Žiaci si pozreli film z projektu jeden svet na
školách: Červená stužka nádeje. Žiaci 8. B triedy
( Svýby, Mikolajčík, Tekeliaková, Hrubiaková,
Klimčíková) pripravili kvíz pre ostatných žiakov.
Facunová
Deň vody
(žiacka univerzita)
2.5.2012
1.-9. ročník
Matúšková
Projekt Občan
(žiacka univerzita)
8.6.2012
3.-9. ročník
Mitruková
Aktivity Zelenej školy
(žiacka univerzita)
23.6.2011
1.-9. ročník
Kubisová
Pokorná
Facunová
Pripomenuli sme si krehkú rovnováhu našej modrej
planéty a dôležitosť jej ochrany. Žiaci 6. B na
hodinách informatiky pripravili prezentácie na
témy: Vtáci v našom okolí, Zem -jej ohrozenia a
ochrana, Požiare a vypaľovanie trávy.
Peknou prezentáciou, ktorou sme si pripomenuli
deň vody bola prezentácia na závažnú tému voda.
Naše deviatačky sa snažili vyzdvihnúť dôležitosť
šetrenia vody.
Žiaci 5.a 7.ročníka si vybrali problém vysielania
verejnoprávnej TV pre detského diváka. Pri riešení
problému pracovali podľa pokynov Projektu Občan.
Svoj projekt odprezentovali všetkým žiakom našej
školy.
K. Studeničová a P. Forgáč- žiaci 7.A triedy
odprezentovali všetkým nimi pripravenú
prezentáciu o Zelenej škole, kde zrekapitulovali
všetko, čo sme v rámci projektu zrealizovali.
28
4. VÝCHOVNO-VYUČOVACIE VÝSLEDKY
4.1 Prospech, správanie, dochádzka, pochvaly a pokarhania RŠ
V tomto školskom roku sa vedenie školy spolu s pedagógmi zameralo na zlepšenie
výchovno-vyučovacích výsledkov, slušného správania sa, elimináciu záškoláctva, šikanovania,
porušovania Vnútorného poriadku školy. V prípadoch nevhodného správania žiakov sa hľadali
príčiny formou rozhovorov so žiakmi, v spolupráci s rodičmi, vyučujúcimi a triednymi učiteľmi. Z
pohovorov boli vedené písomné záznamy. Žiaci s poruchami učenia alebo správania boli po
dohovore s rodičmi priebežne vyšetrení PPP v Dolnom Kubíne. S výsledkami vyšetrenia boli triedni učitelia
oboznámení výchovnou poradkyňou Mgr. E. Mihálovovou. Na škole pracuje špeciálny pedagóg Mgr. Danuša
Červená, ktorá vo výraznej miere pomáha deťom s poruchami učenia a správania.
Našim cieľom v tomto školskom roku bolo okrem problémových žiakov venovať sa vo zvýšenej miere
talentovaným žiakom, rozvíjať ich schopnosti a nadanie. Títo žiaci sa aktívne zapájali do života školy,
reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach . Najaktívnejší žiaci školy boli ocenení knižnými a vecnými
cenami. Bola vytvorená tabuľa najaktívnejších a vzorných žiakov. Bolo udelených 85 pochvál triedneho učiteľa
a 14 pochvál riaditeľa školy za výborný prospech, dochádzku a mimoriadne aktivity školy, reprezentáciu žiakov
v súťažiach.
V školskom roku 2011/2012 z celkového počtu 410 žiakov prospelo 410 žiakov.1 žiak mal
komisionálne skúšky a prospel.
Príloha: Tabuľky o prospechu, správaní a dochádzke.
4.2 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka
ZŠ – TESTOVANIE 9 – 2011
Zapojenie: 50 žiakov
2 žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami tvorili osobitnú
skupinu. Výsledky monitoru sa zhodovali s klasifikáciou žiakov.
Predmet
Celoslovenská
úspešnosť%
Matematika
Slovenský jazyk
Úspešnosť
školy%
percentuálny
rozdiel %
57,54
61
+ 3,46
54,47
61,1
+ 6,63
29
4.3 Výrazné úspechy v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2011/2012
Umiestnenie
Druh
súťaže
Názov
Matematická
Pytagoriáda
Matematická
olympiáda
KLOKAN
Matematická
medzinárodná
súťaž
TAKTIK –
korešpondenčný seminár
Priezvisko
žiaka
Meno
žiaka
Trie
da
Nejedlíková
Nina
4.C
2. -4. miesto
8. miesto
Šutvajová
Prílepok
Lucia
Jaroslav
4.A
5. miesto
9. miesto
5.B
4. miesto
2. miesto
Paluga
Adam
5.A
2. -3. miesto
5. miesto
Kováčiková
Patrícia
6.B
2. miesto
14. miesto
Studeničová
Katarína
7.A
1.-2. miesto
2. miesto
Bečková
Lucia
7.B
1.-2. miesto
3. miesto
Mikulášová
Andrea
8.B
1. miesto
4. miesto
neúspešná
Kazimírová
Klára
8.A
2. miesto
6. miesto
neúspešná
Homolka
Jakub
9.B
ŠK
OK
2. miesto
KK
SK
Medz.
cena
5. miesto
3. miesto
neúspešný
Studenič
Prílepok
Pavol
Jaroslav
9.A
5.B
Lastič
Radovan
5.B
5. miesto
Pavolková
Tatiana
5.B
8. miesto
Kúdelčíková
Simona
5.B
12. miesto
Meleková
Prílepková
Andrea
Rebeka
6.B
6.A
2. miesto
Studeničová
Katarína
7.A
3. miesto
Bedleková
Martina
7.A
5. miesto
Bečková
Lucia
7.B
5. miesto
Kazimírová
Klára
8.A
2. miesto
Mikulášová
Andrea
8.B
5. miestov
neúspešná
2. miesto
4. miesto
Homolka
Jakub
9.B
Studeničová
Katarína
7.A
Klejová
Nikola
2.A
14.-12.
miesto
(percentil
99,4)
45.-50.
miesto
(percentil 99)
1. miesto
Homolka
Matej
2.B
1. miesto
Krivdová
Kristína
2.B
1. miesto
Bartošová
Barbora
6.A
1. miesto
Prachárová
Ema
6.A
1. miesto
Lepetová
Karin
6.A
1. miesto
Petrušová
Nikola
6.A
1. miesto
Svýbová
Andrea
6.A
1. miesto
Homolka
Jakub
9.B
1. miesto
30
9.B
4.
miestoneúspeš
ný
9.A
5. miesto
neúspešný
Pavol
Katarína
9.A
1. miesto
7.A
2. miesto
Vígľaš
Marek
9.B
4. miesto
Bečka
Emil
8.A
2. miesto
Staníková
Miriam
9.A
3. miesto
Prílepková
Rebeka
6.A
1. miesto
Meleková
Andrea
6.B
2. miesto
Moskáľová
Kristína
Trabalíková
Michaela
9.B
5. miesto
Studeničová
Katarína
7.A
1. miesto
Kojs
Dominik
7.A
2. miesto
Mikulášová
Andrea
1. miesto
Bečka
Emil
8.B
8.A
Homolka
Jakub
9.B
4. miesto
Vigľaš
Marek
9.B
6. miesto
Prílepková
Rebeka
6.A
2. miesto
1.A
3. miesto
Homolka
Jakub
Studenič
Pavo
Studenič
Studeničová
Prírodovedná
FO- kategória F
BiO-E
odbor Zoologia
Geografická
olympiáda
Hviezdoslavov
Kubín
Kráľ čitateľov
2011
Humanitná
Olympiáda
Anglického
jazyka
Dejepisná
olympiáda
Knižný
Vševedko
Čítame s
Osmijankom
2011
Voda pre život
6. miesto
3. miesto
4. miesto
2. miesto
účasť
Salaj
Matej
3.A
cena
Klejová
Nikola
2.A
cena
Lofajová
Klára
4.B
cena
31
Šachy veľkonočný
turnaj
Prílepková
Natália
Prachárová
Nina
4.B
1. miesto
2. miesto
Dúhová
Ema
3. miesto
Drígeľ
Dušan
1. miesto
Prílepok
Jaroslav
2. miesto
Martinček
Jakub
3.miesto
Mečiar
Jakub
3.miesto
Športové
Florbal chlapci
3. miesto
Prílepková
1. miesto
Šach
Olympijský deň
mesta D. Kubín
Tenis
Basketbal
Vybíjaná
Futbal
Výtvarné
Basketbal
3. miesto
Zábavná olympiáda
Prachárová
2. miesto
Homolka J.
9.B
1.miesto
Grznár
9.A
3. miesto
Moravčíková
7.A
2. miesto
družstvo
2. miesto
žiačky
2. miesto
mladší žiaci
3. miesto
družstvo školy
3. miesto
Gejdoš
Peter
2.A
3. miesto
Oravské
osobnosti
Hojová
Michaela
2.A
čestné uznanie
Balalážová
Vanesa
2.A
čestné uznanie
Oravský
mikrofón
Staníková
Miriam
9.A
účasť
Slávik
Slovenska 2011
Dopravná súťaž
Iné
Projekt Občan
Lofajová
Klára
4.B
2. miesto
Ondrejčeková
Rebeka
7.A
2. miesto
Bakala
Marek
5.A
Pecho
Michal
5.A
Mečiarová
Alžbeta
5.A
Vajdiarová
Viktória
5.A
Slosarčík
Tomáš
5.B
Katreniak
Maroš
5.B
Štubendeková
Natália
5.B
Kúdelčíková
Simona
5.B
Bečková
Lucia
7.B
Nemčeková
Katarína
7.B
Škvarková
Andrea
7.B
Jurčová
Natália
7.B
Paluga
Adam
5.A
Bakala
Marek
5.A
Juráš
Richard
Peter
5.A
Bodorík
Farebný týždeň
Dni Zelených
škôl
2.miesto
3.miesto
1.-2.
miesto
Prezentácia v
NR SR
5.A
1.A
1. miesto
4.A
1.miesto
8.A
2.miesto
škola
cena
4.4 Školské výlety v školskom roku 2011/2012
32
Por.č.
Trieda
Dátum
Miesto pobytu
1.
19.6.
Trstená
2.
2.A
2.B
3.A
8.6.
Bojnice – návšteva Zoo, zámok
3.
3.B
19.6.
Tvrdošín
4.
4.A
14.6.
Bojnice – návšteva Zoo, zámok
5.
4.B
5.B
5.A
4.B
31.5.
Bratislava
27.6.
Hotel Belez Dolný Kubín
19.6.
Bratislava – národná rada SR
13.6.
26.10.2011
Belianska jaskyňa – Tatranská Lomnica
Poprad
Muzeálna Viedeň
10.
5.A
7.B
5.A
7.A
7.A,B
8.A,B
7.A
3.5.
Oravský hrad
11.
7.A
31.5.-2.6.
Košariská pri Trstenej
12.
20.6.
Budapešť
13.
6.A
7.A, B
9.B
8.A
24.-26.5.
Košariská pri Trstenej
14.
15.
8.B
9.A
20.6.
26.6.
Zuberec - Roháče
Exkurzia čistička odp. vôd
16.
17.6
História Banskej Bystrice
17.
7.A, B
8.B
1.A
27.6.
Opekanie v okolí školy
18.
1.B
26.6.
Kuzmínovo – pobyt v prírode
19.
1.C
27.6.
Opekanie v okolí školy
6.
7.
8.
9.
4.5 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ P. Škrabáka
V škole je zriadené Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole
Petra Škrabáka, (ďalej ŠSZČ) pod názvom Cesta k záujmom „P U Z Z L E“ Priateľstvo - Učenie - Záujem - Zábava- Lojalita – Elán, ako výchovno-vzdelávacie
mimoškolské zariadenie pre všetkých žiakov školy. Záujmová činnosť detí v ŠSZČ, ktorá sa
realizuje v škole v mimovyučovacom čase, je dôležitou súčasťou komplexnej výchovy
a vzdelávania žiakov.
ŠSZČ poskytuje svojim deťom:
 množstvo zaujímavých aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času,
 aktívne sa podieľať na rozhodovaní či spolurozhodovaní o celom programe využitia voľného času.
Účasť v záujmovej činnosti im okrem rozširovania duševného obzoru prináša i psychické osvieženie,
radosť a má teda i rekreačný účinok.
Činnosť ŠSZČ ovplyvňuje efektivitu výchovy a vzdelávania, pretože sa vo svojich dôsledkoch
prejavuje ako uplatnenie individuálneho prístupu k žiakom talentovaným, i k žiakom so slabším prospechom,
ktorých priaznivo inšpiruje a motivuje.
Vytvorením ŠSZČ si škola stanovuje cieľ, aby sa v rámci mimo vyučovacej výchovnej práce so žiakmi
postupne vybudovala ucelená sústava príležitosti pre cieľavedomý rozvoj záujmov žiakov. Obsah záujmovej
činnosti žiakov 1. a 2. stupňa mala diferencovaný charakter, a to vzhľadom na vek detí a náročnosť práce.
33
ŠSZČ sa podieľalo na výchove a vzdelávaní mimo vyučovania v oblasti športu a telesnej výchovy,
prírodovedy, spoločenských vied, kultúry, vedy a techniky formou pravidelnej a príležitostnej záujmovej
činnosti:
• Pravidelná činnosť - pre stály okruh záujemcov (pravidelná záujmová činnosť záujmových útvarov).
V rámci záujmovej činnosti bolo v činnosti 24 krúžkov, pod vedením 20 interných vedúcich a 4 externých
vedúcich.
Počet prihlásených detí
Prihlásených detí ku 15.9.2012
Prihlásených detí ku dňu 29.6.2012
na 1 krúžok
237 detí
252 detí
na 2 krúžky
45 detí
55 detí
na 3 krúžky
11 detí
14 detí
293 detí
321 detí
Nepravidelná činnosť:
78 detí
50 detí
Vzdelávacie poukazy:
371 detí
371 detí
Pravidelná činnosť
v záujmových útvaroch:
• Príležitostná činnosť – uskutočňovaná vo forme jednorazových alebo nepravidelne sa opakujúcich
podujatí pre príležitostných záujemcov (exkurzie, tvorivé, pracovné dielne, vychádzky, sústredenia,
návštevy divadelných predstavení, besedy, kvízy...), alebo akcií, ktoré sú vyvrcholením záujmovej činnosti
(súťaže, olympiády). Vo veľkej miere sa táto činnosť zameriavala na prácu so žiakmi v žiackom
parlamente a prácu v projektoch Zelená škola, aktívne globálne školy 2, Čítaním a písaním do sveta
minulosti, fantázie a tvorivosti, Mestečko mieru a slobody, Klimatická iniciatíva 2 a Projekt Občan,
prípravou rôznych aktivít a Žiackej univerzity - rovesnícke vzdelávanie, žiaci učia žiakov. Podrobnejšie
hodnotenie práce príležitostných akcií viď tabuľky súťaže, akcie a projekty na ktorých participovalo ŠSZČ
so ZŠ P. Škrabáka.
V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočňovala i spolupráca s rôznymi inštitúciami podľa potreby
a vzájomnej dohody. ŠSZČ aktívne spolupracovalo s CVČ Domček, Združenie Brezovček, Združenie Orava,
MsKS, ZUŠ, CVaP pri PPP, Oravská Knižnica A. Habovštiaka, Centrom Zdravia , mládežníckymi
organizáciami a športovými klubmi .
ŠSZČ bolo financované z prostriedkov originálnych kompetencii , poplatkov za krúžky, vzdelávacích
poukazov, Združenia Brezovček a iných sponzorských zdrojov.
Platby za krúžky sme vyberali v dvoch fázach buď priamo vedúcej ŠSZČ, alebo prevodom na účet.
S vyberaním poplatkov bolo dosť problémové, rodičia si často neplnili svoje povinnosti, bolo potrebné im
posielať opakovane upomienky.
Oslobodení od poplatkov boli deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí si podali žiadosť
a predložili potvrdenie z ÚPaSV u riaditeľky školy a deti z detského domova.
34
Matematika
Futbal I. a II. Výroba šperkov
pre život I.
6.
Matematika
pre život II.
13
23
22
12
12
12
14
Počet žiakov
k 30.6.2012
12
Počet žiakov
k 15.9.2011
I. aj II.
Stupeň
I. aj II. stupeň
5.
17
Všetky deti ziskali na krúžku nové vedomosti a zručnosti, tak isto si vylepšili svoj vkus a jemnú motoriku.
Vyrobili výrobky, pre seba aj darčeky pre svoju rodinu.
1.-5.ročník
Bajdichová
3.-4.
15
Deti sa naučili množstvo ľudových piesní a dve pásma piesní a hier (Na pažiti a Vianočné pásmo). Okrem toho žiaci,
ktorí navštevovali krúžok si osvojili ľahké tanečné kroky a oboznámili sa s ľudovými zvykmi typickými pre
Slovensko a náš kraj - Oravu. S piesňami a pásmami boli vystupovať a reprezentovať školu na týchto podujatiach:
Bambiriáda, Dni mesta Dolný Kubín, Pozdravujem Vás, hory rodné... (venovaný životnému jubileu Dariny
Laščiakovej), Krst knihy Petra Hubu, Noc s Andersenom 2012 (Oravská knižnica A. Habovštiaka), Dni Knižnice
(Zázrivá), stúpenie pre zahraničnú delegáciu (delegácia zo združených miest s mestom Dolný Kubín), Vystúpenie
pre deti zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne, Polročná hviezda ,
Oravské krpčeky, I. Kubínsky zákusok, Deň učiteľov v MsKS, 20. Výročie školy a rôzne iné podujatia a slávnosti
poriadené školou.
Záujmový útvar bol rozdelený pre veľký počet žiakov na dva. Činnosť krúžku prebiehala v telocvični na
Nemocničnej ulici. Deti rozvíjali svoju telesnú zdatnosť, utvrdzovali si pravidlá hry fair- play, zdokonaľovali sa vo
futbale, zapojili sa do niekoľkých súťaží.
9.A
Bakošová
Prídavok
Šaligová
2.
Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru
Okrem matematických hier, riešenia hlavolamov využívali učebňu VT, pracovali sme pomocou edukačných
programov a vyžívali matematické portály na internete.
9.B
1.
Domin
Kolovrátok
ZÚ
Facunová
Vedúci
Homolková
P.Č.
Trieda/ročník/
stupeň
Hodnotenie pravidelnej záujmovej činnosti vedúcimi záujmových útvarov:
Celá činnosť bola zameraná na riešenie úloh z praxe. Zaraďovali do činností aj zábavné úlohy, riešenie hlavolamov
a prácu na PC. Prihlásení žiaci oboch tried chodili do krúžku pravidelne, vynechávali len minimálne, ak boli chorí.
35
Trieda/ročník/
stupeň
12
13
10
10
12
10
5.-9. ročník
11
5.-9. ročník
11
Činnosť krúžku prebiehala v telocvični na Nemocničnej ulici. Žiaci rozvíjali svoju telesnú zdatnosť, utvrdzovali si
pravidlá hry fair- play, zdokonaľovali sa vo florbale.
Krúžok bol zriadený na základe potreby venovať sa chlapcom s problémovým správaním. V spolupráci s chlapcami
so vzorným správaním sa pravidelne stretávali v dielni, kuchynke a telocvični na Nemocničnej ulici. Chlapci sa učili
variť, získavali technické zručnosti pri údržbe bicykla, motorky a podobne. Krúžok splnil svoj účel.
1. aj 2.
stupeň
16
Deti sa učili sa fotografovať. Zameriavali sa na vytváranie digitálnych fotografií a ich následného spracovania v PC.
Pritom si rozvíjali fotografickú fantázia a zručnosť. Výberom fotených tém si posilňovali úctu ku kultúrnym
hodnotám v blízkom okolí, rozvíjali zmysel pre spomienky , rozvíjali základy vzťahu k umeniu. V závere svoje
fotky vytlačili a urobili z nich výstavu vo vestibule školy.
1. aj 2.
stupeň
Počet žiakov
k 30.6.2012
13
Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru
Deti sa učili základné stratégie hry, robili si jednotlivé analýzy partií, učili sa na vlastných úspechoch, ale aj svojich
chybách. Zostavovali strategické plány pri hre. Zúčastňovali žiackych súťaži. Najlepší hráči boli Homolka a Drígeľ.
Zorganizovali Mikulášsky a Veľkonočný šachový turnaj pre žiakov školy.
1. aj 2. stupeň
Počet žiakov
k 15.9.2011
Florbal
Svet vo Veda-informovanosť
fotografii
-práca
Šachy
11.
Divadelno-historický
10.
Chmelíková
9.
Kolčáková
8.
ZÚ
Kubis
7.
Kováč
Vedúci
Kováč
P.Č.
Deti sa na krúžku učili sa spracovávať odborný text, pretransformovať prozaický text do dramatickej podoby,
vyhľadávať a spracovávať informácie z rôznych zdrojov a na rôznych miestach. Rozširovali si vedomosti zo
slovenského jazyka a literatúry, nacvičovali scénku, s ktorou vystúpili na vianočnej akadémii . Dvakrát navštívili
Okresnú knižnicu Andreja Habovšitaka, kde pracovali s umeleckou literatúrou a učili sa vyhľadávať knihy v
katalógoch knižnice a v súboroch na internete. Rozvíjali svoje komunikačné kompetencie a svoj ústny aj písomný a
jazykový prejav. Učili sa o divadle, vytvorili si bábky a hrali vlastné dramatizované rozprávky. Zúčastnili sa
vernisáže vo Florinovom dome na tému Kuruci na Orave, vyučovania v Čaplovičovej bibliotéke a na Oravskom
hrade, kde získali potrebné materiály, ktoré spracovali do textov učebnice histórie regiónu, ktorú pomáhali tvoriť.
36
10
Trieda/ročník/
stupeň
16
3. -5. ročník
6
13
6.A
14
14
Krúžok vznikol v 2. polroku. Cieľom činnosti bolo získať správne návyky , znalosti a zručnosti v ústnom i v
písomnom prejave. Deti sa zdokonaľovali sa v gramatike, lexikológii, syntaxe a v štylistike formou tvorivých
cvičení alebo vo vypracovaní vopred daných testov. Pracovali aj s počítačom, kde vytvárali nové cvičenia alebo
hry, ktoré potom hravou formou využívali na získanie nielen zábavy, ale aj vedomostí a zručností.
5.-9.ročník
16
Počet žiakov
k 30.6.2012
Počet žiakov
k 15.9.2011
0
16
Počas školského roka mali žiaci možnosť utvrdiť a prehĺbiť svoje zručnosti v práci s počítačom získané na hodinách
Informatickej výchovy a Informatiky. Pracovali s rôznymi programami: Vo Worde pracovali s textom, vkladali
symboly, tvary, obrázky, tabuľky. Vyhotovili rozvrh hodín, Diplom, vizitku ako výstupnú prácu. V Powerpointe
spracovali prezentáciu na voľnú tému, ktorú odprezentovali pred spolužiakmi. Využívali internet na vyhľadávanie
informácií, komunikovali prostredníctvom e-mailu, učili sa bezpečnosti na internete, navštevovali detské webové
stránky. Pracovali s digitálnym fotoaparátom, ukladali fotografie do priečinkov. Pri zhotovovaní prezentácií
využívali skener.
Deti v krúžku rozvíjali kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, zvyšovali si všeobecnú pohybovú
výkonnosť a zdatnosť. čím pôsobili na svoje zdravie. Športové aktivity boli vyberané žiakmi podľa ich záujmov.
Najradšej hrali florbal a rôzne loptové hry. Všeobecným c. Žiaci 8. ročníka si vypestovali priateľské vzťahy
s mladšími žiakmi z 5. ročníka. Najradšej hrali florbal, volejbal, vybíjanú. Tieto hry sme striedali aj s kondičným
cvičením, bedmintonom a stolným tenisom.
1.-4.ročník
Slovenčina
Krúžok
zručností II.
pre život II.
počítačových
16
Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru
Deti získali základy v športových, herných aj pohybových aktivitách. Rozvíjali si rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť,
pevnú vôľu, súťaživosť. Zoznámili sa aj s novými netradičnými športmi ako florball, tenis, skoky na trampolíne.
Spoznali tiež okolie domova prostredníctvom vychádzok a ľahkej turistiky. Počas zimných mesiacov využívali
možnosť praktizovať sezónne športy, a to korčuľovanie, sánkovanie, bobovanie.
6.-7.roč.
16.
ZÚ
Projekt Občan Pohybové hry Pohybové hry
Matúšková
15.
Mitruková
14.
Michaličková
13.
Lovásová
12.
Vedúci
Lupáková
P.Č.
Deti si vybrali riešenie problému nedaostatku detských TV programov v štátnej televízií. Pri riešení problému
pracovali podľa pokynov Projektu Občan. Urobili prieskum na škole a vytvorili pekné portfóliá, ktoré prezentovali
pred žiakmi a učiteľmi našej školy, na regionálnom kole. Svoj projekt odprezentovali aj v NR SR v Bratislave.
Zároveň boli zapojení do medzinárodného online projektu a prezentovali cez Skype svoj projekt americkým deťom a
učiteľkou v Michigane.
37
13
Trieda/ročník/
stupeň
13
1.stupeň
12
15
1. stupeň
13
Počet žiakov
k 30.6.2012
Počet žiakov
k 15.9.2011
14
16
Deti pracovali v krúžku veľmi radi, pretože sa učili pracovať rôznymi výtvarnými technikami, vyrábali rôzne
darčeky, ktoré si mohli zobrať domov. Rozvíjali svoje výtvarné zručnosti, tvorivosť a fantáziu. Mnohé výrobky
z našich tvorivých dielní sme poskytli na detský jarmok a vianočnú akadémiu. Deti v krúžku pracovali s veľkým
záujmom.
1. stupeň
Mladí kuchári
Tvorivé
dielne I.
Tvarovanie hliny
Palugová
Pokorná
15
13
Deti veľmi radi varili. V rámci krúžku pripravovali studené misy, koláče, rôzne pohostenia. Činnosť prebiehala
v školskej kuchynke. Deti sa naučili pripravovať jednoduché jedlá a hlavne udržiavať čistotu rúk pri príprave jedla
a pracovného prostredia, po sebe si upratať. V rámci krúžku boli na víkendovke na Maline Brde a uskutočnili guláš s
rodičmi a spali v školskej telocvični.
Deti počas roka vyrobili drobné dekoratívne výrobky (prívesky, koráliky, gombíky, zvieratká...).Zapojili sme sa do
vianočnej burzy .Vymodelovali sme anjelov. Žiaci zvládli aj väčšie úžitkové predmety( šálka, svietnik,
miska).Naučili sa pracovať s engobami , glazúrami a pigmentmi. Hlinu tvarovali spájaním valčekov ,z plátov hliny ,
z foriem , vykrajovaním a odtláčaním. Na predajnej výstave si deti a rodičia zakúpili svoje výrobky. Peniaze , ktoré
sme vyzbierali budú využité na nákup pomôcok. Na krúžku sa deťom pracovalo veľmi dobre, lebo bol zo strany
školy veľmi dobre vybavený(hlina, glazúry, engoby...).Krúžok sme ukončili záverečnou párty, kde sme krúžok
vyhodnotili a zabávali sa.
9.A
21.
14
Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru
Pracovali sme v triede ale aj v počítačovej učebni. Cieľom činnosti boli správne návyky , znalosti a zručnosti v
používaní slovenčiny tak ako v ústnom prejave, tak i v písomnom. Žiaci sa zdokonaľovali v gramatike, lexikológii,
syntaxe a v štylistike formou tvorivých cvičení alebo vo vypracovaní vopred daných testov. Tieto znalosti úspešne
využili v celoslovenskom testovaní deviatakov. Posledné hodiny sme pracovali s počítačom, kde žiaci vytvárali
nové cvičenia alebo hry, ktoré potom hravou formou využívali na získanie nielen zábavy, ale aj vedomostí a
zručností.
1.-2.oč.
20.
ZÚ
Krúžok počítačových Slovenčina pre
zručností I.
život I.
19.
Pechová
18.
Pelachová E.
17.
Vedúci
Ralidiaková
P.Č.
Deti sa najskôr učili pracovať s myšou prostredníctvom didaktických hier, pracovali s multimediálnymi CD. V
Skicári sa oboznámili so základnými nástrojmi na kreslenie a získavali zručnosti pri vytváraní vlastných obrázkov.
Tiež sa učili pracovať s klávesnicou, získali základné schopnosti pracovať v textovom editore. Neskôr si zdokonalili
a rozšírili zručnosti v práci so Skicárom, textovým editorom. Zoznámili sa s internetom, naučili sa vyhľadávať
obrázky na rôznu tému a potom ich využívať na tvorbu jednoduchých prezentácií.
38
Trieda/ročník/
stupeň
15
17
13
14
Splou:
293
321
7. ročník
13
Cieľom záujmového útvaru bolo pomocou rôznych hier, zábavnou formou, hraní rolí zdokonaliť sa v konverzácii
anglického jazyka. Deti boli motivovaní ku kreativite a rozvoju fantázie, pričom si neuvedomovali, že sa
zdokonaľujú v rozprávaní v cudzom jazyku.
2. stupeň
Počet žiakov
k 30.6.2012
13
Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru
Deti pracovali s rôznym materiálom a rôznymi technikami. Naučili sa nové techniky: s papierom – quilling
a origami, japonskú techniku spletania šnúr – kumihimo. Okrem týchto techník pracovali aj s hlinou a veľmi ich
zaujala práca s korálkami – vytvárali sme rôzne šperky a zvieratká. Pokúsili sme sa využiť aj odpadový materiál –
plastové fľaše, z ktorých sme vyrábali pekné dózičky a náušnice. Niektoré žiačky sa naučili tkať na krosnách. Mnohé
výrobky z našich tvorivých dielní sme poskytli na detský jarmok a vianočnú akadémiu. Deti v krúžku pracovali
s veľkým záujmom.
1.stupeň
Počet žiakov
k 15.9.2011
LegoKonverzácia v
Tvorivé dielne jazyku
II.
šikovné
anglickom
Smolková
24.
ZÚ
ruky
23.
Stehurová
22.
Vedúci
Rábotová
P.Č.
V rámci krúžku LEGO si deti rozvíjali nielen fantáziu, obrazotvornosť, ale aj jemnú motoriku, predstavivosti,
zručnosti, vytrvalosti a rozvoj slovnej zásoby a vyjadrovania. Každé dieťa sa naučilo porozprávať o svojom
výrobku. Spoločne sme práce hodnotili.
39
4.6 Školský klub detí K U B Í K
Výchovný program ŠKD „Hra, zábava, život“
Náš školský klub detí je školské zariadenie, ktoré nadväzovalo a bolo vnímané
ako prechod medzi školou a rodinným prostredím. Malo funkciu výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú, generačnú,
kompenzačnú a sociálnu. Nadväzovalo na školský vzdelávací program a primárne vzdelávanie, tiež pedagogickú
stratégiu podľa Rámcového vzdelávacieho programu ISCED1 a školského Výchovného programu Petra
Škrabáka „KUK“ ,tiež vlastnej tvorby. Svojim poňatím vytváralo výchovy podmienky aj pre rozvoj detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – ponúkalo možnosť aj integrovaným deťom, tiež pre deti so
zdravotným i sociálnym znevýhodnením. Mimoriadne nadaní žiaci mohli rozvíjať svoje vlohy individuálne pod
vedením skúsených pedagógov.
Vo výchove a vzdelávaní sme kládli dôraz na celkový harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú
humanizáciu výchovy, rozvoj kľúčových kompetencií, vedomostí neboli v ŠKD hlavnou súčasťou výchovnej
práce. Boli to hlavne sociálne vzťahy, zručností a schopností detí, ktoré získavali pri svojom pobyte v ŠKD. Išlo
o kvalitu ich sociálnych vzťahov k spolužiakom, vrstovníkom, učiteľom, vychovávateľom, celkove k človeku,
ku prírode, ku kultúre, ku veciam.
Preferovali sme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti, prípravu na vyučovanie, aktívne využívanie
voľného času a zmysluplný, harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, tak aby dokázalo uplatniť svoju funkčnú
gramotnosť.
ŠKD ponúkal: bezpečný a priateľský priestor, otvorenosť a toleranciu, nestresujúce, estetické
prostredie, rozmanitý program, aktivity rozvíjajúce kreativitu, činnosti podporujúce tímovú prácu, podporu
iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti.
Našimi prioritnými cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania bolo umožniť každému dieťaťu
zaradenému v ŠKD: Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky: nenáročnou
záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD, samostatnou prípravou na vyučovanie písomnou aj
ústnou, rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo vyučovania.
Rozvíjali sme kompetenciu učiť sa učiť: Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. Rozvíjať
individuálne záujmy a potreby. Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času. Rozvíjať
komunikačné kompetencie. Rozvíjať sociálne kompetencie. Rozvíjať občianske kompetencie. Rozvíjať
kultúrne kompetencie. Rozvíjať talent a špecifické osobnostné schopnosti. Rozvíjať pracovné
kompetencie a kompetencie k riešeniu problémov. Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením: vykonávať
výchovno-vzdelávacie, zdravotno-rehabilitačné, reedukačné a kompenzačné činnosti.
Výchovu mimo vyučovania realizovali pravidelnými, priebežnými a príležitostnými činnosťami v oddelení,
alebo v rámci ŠKD formou:
výchovno-vzdelávacej činnosti podľa výchovného programu
oddychovej, rekreačne, relaxačnej, regeneračnej činnosti
záujmovej činnosti
v príprave na vyučovanie a vzdelávacej činnosti
4.7 Práca výchovného poradcu
I. Oblasť profesionálnej orientácie
Výchovná poradkyňa bola žiakom denne k dispozícii, aby sa mohli poradiť pri výbere školy.
Väčšina deviatakov robila záujmové testy pod dohľadom CPPPaP – dobré k správnemu výberu školy a na jeseň
robili predtestovanie z M a Sj – Komparo. Zúčastnili sa Burzy SŠ, besied s Políciou, psychológom.
Na web stránke našej školy boli pre rodičov našich žiakov zverejnené konzultačné hodiny, telefónny kontakt na
VP, časový harmonogram prijímacieho konania, Testovanie 9, Kompao pre 5., 9., 8.ročník. Rodičia našich
žiakov sa mali možnosť zúčastniť na Burze SŠ, na RZ dostali informácie o SŠ. Pri podpisovaní prihlášok sa
dozvedeli ako narábať so zápisným lístkom a o odvolaní, ak ich dieťa nebude prijaté na SŠ. Viacerí využili
možnosť konzultovať správnosť výberu SŠ s výchovnou. poradkyňou.
II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími
problémami
Vypracovávali sme anamnézu tried a spracovávali prehľad o nadaných žiakoch a žiakoch s poruchami učenia
a správania.
Počas celého školského roka mali triedni učitelia možnosť (so súhlasom rodiča) dať požiadavku na odborné
vyšetrenie dieťaťa v CPPP a P, čo využili desiati rodičia. Zabezpečovali sme návrhy na vyšetrenia u psychológa
40
v CPPPaP v DK, v Súkromnom špecializačnom centre psychologického poradenstva v DK, NO. Úzko
spolupracujeme so sociálnou kurátorkou PhDr S.Mihálikovou, pracovníkmi CPPPaP v DK.
III. Materiálne a pracovné podmienky pre prácu
Pracuje v osobitnej miestnosti, má k dispozícii počítač, internet. Konzultačné hodiny boli vypracované VP
a zverejnené na pracovnej porade, triednych rodičovských združeniach, informovaní boli aj žiaci, od budúceho
školského .roka bude oznam aj na webovej stránke školy.
IV. Spolupráca výchovnej poradkyne:
a) s vedením školy a špeciálnym pedagógom bola počas celého školského roka dobrá a otvorená. Pravidelne
informovala RŠ o svojej práci a konzultovala. Zúčastňovala sa na stretnutí integračnej komisie. Konzultovala so
špeciálnou pedagogičkou každé nové aj staršie vyšetrenie z CPPPaP. Informovala sa na integrovaných žiakov
a žiakov so ŠVVP.
b) s rodičmi a žiakmi 9.tried - bola na primeranej úrovni. Aj rodičia žiakov 8. a 5. ročníkov sa priebežne
informovali o možnosti štúdia na SŠ, resp. inej ZŠ či osemročnom gymnáziu. Žiaci 8.roč., kde dali rodičia
súhlas, robili vo februári záujmové testy v spolupráci s CPPPaP v DK.
Burzy SŠ a získať informácie o štúdiu od najpovolanejších, pracovníkov rôznych SŠ.
c) s triednymi učiteľmi – pri riešení problémových žiakov v správaní alebo s vyučovacími problémami
d) s políciou, sociálnymi kurátormi, MsÚ
e) s CPPP a P - bola som na všetkých poradách VP a získané informácie som odovzdávala na pracovných
poradách aj ostatným pedagógom a vedeniu školy.
4.8 Práca koordinátora protidrogovej prevencie
Koordinátorku primárnej prevencie vykonávala Mgr. Eva
Smolková
V školskom roku 2011/2012 bola primárna prevencia súčasťou systému účinných preventívnych aktivít
zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a plnila sa vo všetkých
ročníkoch školy. Problematikou prevencie žiakov pred nežiaducimi javmi sa zaoberali aj triedni učitelia v rámci
triednických hodín a rôzne témy prevencie sa prelínali aj v jednotlivých vyučovacích predmetoch.
Počas školského roka boli v rámci primárnej prevencie drogových závislosti a iných patologických
javov plnené hlavné úlohy a činnosti v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov, triednických hodín, strediska
záujmovej činnosti a ŠKD ale aj vo voľnom čase žiakov v spolupráci s vedením školy, výchovným poradcom,
pedagógmi, rodičmi, CPPPaP a inými inštitúciami.
V primárnej prevencii sme pokračovali využívaním preventívnych programov:
 Nenič svoje múdre telo (1. stupeň),
 Cesta k emocionálnej zrelosti (1.-9. ročník)
 Ako poznám sám seba (2. stupeň).
Žiaci si prehlbovali poznatky a právne vedomie o ľudských hodnotách, poznali práva dieťaťa a
spoločne s učiteľmi vytvárali priateľskú atmosféru v škole.
Žiaci boli oboznámení s vnútorným poriadkom školy a pedagógovia si zaradili drogovú
prevenciu do tematických výchovných vzdelávacích plánov.
Žiaci si vybrali krúžky, v ktorých mohli využívať svoj voľný čas. Na triednických
hodinách a v rámci etickej výchovy si žiaci porovnávali vlastné názory na šikanovanie,
toleranciu, priateľstvo, zodpovednosť, životný štýl a i. s názormi ostatných žiakov. Uskutočnili
sme niekoľko besied na aktuálne témy, žiacku univerzitu na tému zdravého životného štýlu,
zúčastňovali sme sa výchovných koncertov a iných kultúrnych podujatí , organizovali sme športové súťaže
a žiakov sme intenzívne zapájali do aktivít Zelenej školy.
Pomôckou pre prácu triednych učiteľov v oblasti šikanovania je pripravená Metodická príručka pre
triednych učiteľov s podrobnou analýzou procesu šikanovania (v školskej knižnici), webová stránka:
www.prevenciasikanovania.sk.
Neoddeliteľnou súčasťou procesu prevencie sociálno-patologických javov bola aj pomocná a
poradenská činnosť pre triednych učiteľov. V jednotlivých triedach, kde sa častejšie vyskytovali problémy, sme
v intenzívnej spolupráci s pracovníkmi CPPPaP v Dolnom Kubíne riešili konkrétne problémy v triednych
41
skupinách. Táto spolupráca je pre našu školu veľkým prínosom a budeme radi, keď sa bude v tom pokračovať aj
v nasledujúcich rokoch.
4.9 Vyhodnotenie environmentálnej výchovy v šk. roku 2011/2012
Cieľom environmentálnej výchovy na našej škole :
1. vychovávať žiakov pre životné prostredie – rozvíjať u nich pozitívne hodnoty
a postoje
- úprava areálu školy v rámci vyučovacích hodín
- úprava tried – ošetrovanie izbových rastlín
- nástenky na chodbách a v triedach
2.
naučiť žiakov zveľaďovať a ochraňovať životné prostredie
- ochrana a starostlivosť o vtáky žijúce v okolí ZŠ
- zhotovenie drevených kŕmidiel
- prikrmovanie v zimnom období
- aktívna účasť na aktivitách – Zelenej školy
3. oboznámiť žiakov s tradičnými hodnotami etiky prírody
- krásy prírody, ochrana a rozmanitosti života prírody
- zhotovovanie násteniek v triedach
- rozhovory na triednických hodinách
4.
viesť žiakov k zodpovednosti za životné prostredie, v ktorom žijú
- čistenie okolia školy od nečistôt
5.
upozorniť žiakov na súčasné ekologické problémy
- zhromažďovanie materiálu o aktuálnych otázkach a problémoch o životnom prostredí
6.
poskytnúť žiakom informácie týkajúce sa efektívneho využitia odpadového materiálu
- beseda k danej problematike
7. formovať postoje, presvedčenie a konanie – hrou, zážitkom, skúsenosťou
- zapojenie sa do zberu papiera – súťaž o najlepšiu triedu a jednotlivca
8. oboznámiť žiakov s faunou a flórou okresu Dolný Kubín
- vybudovanie náučného chodníka v rámci aktivít Zelenej školy
9. naučiť žiakov racionálne využívať prírodné zdroje
- oboznámiť s možnosťami šetrenia prírodných zdrojov – vody, pôdy, lesov, ovzdušia, slnečnej energie
Environmentálna výchova sa na našej škole realizovala prostredníctvom troch programov(viď.
Tabuľku o projektoch).:
1. Projekt: Zdravá škola
2. Ovocie do škôl - v rámci pitného režimu a vitamínov pre žiakov sme zabezpečili jablkovú šťavu a jablká pre
každé dieťa.
3. Program Zelená škola
Kľúčovou súčasťou environmentálnej výchovy je hľadanie súvislostí, predchádzanie príčinám a riešenie
negatívnych následkov ľudskej činnosti.
42
4.10 Práca školského špeciálneho pedagóga
Školský špeciálny pedagóg pracuje na našej škole už 4. rok s deťmi, ktoré majú nielen vývinové
poruchy učenia a správania a sú integrované , ale aj s deťmi, ktoré majú akékoľvek ťažkosti s učením( napr.
narušený výkon, ťažkosti v koncentrácii, v zrakovej, sluchovej percepcii, v pracovnej pamäti, reči, orientácii
v priestore, pracovnom tempe) , či správaním.
Keďže každý rok týchto detí pribúda čoraz viac, špeciálny pedagóg ich priebežne monitoruje už od 1.
ročníka ( resp. začiatku školského roka) a začína s nimi pracovať už v začiatkoch školskej dochádzky, pretože
v tomto veku je terapia najúčinnejšia.
Špeciálny pedagóg sa na začiatku škol. roka dohodol s triednymi učiteľmi, aby mu avizovali žiakov, u ktorých
sa začínajú prejavovať ťažkosti v učení. Ak po pozorovaní žiaka dospel špeciálny pedagóg k podozreniu, že
ide poruchu, po dohode s rodičmi , triednym učiteľom a výchovným poradcom objednal žiaka na
psychologické vyšetrenie. Podľa potreby bolo indikované aj špeciálno - pedagogické vyšetrenie (v prípade
podozrenia na ŠVPU a p. správania). Na základe pozorovania ťažkostí v škole najprv špeciálny pedagóg spolu
s triednym učiteľom vypracoval
školský záznam, z ktorého príslušná poradňa vychádzala pri následnom
vyšetrení.
Pri práci a vzdelávaní žiakov so ŠVPU sa kvalitnej komplexnej diagnostiky zúčastňovali
odborníci viacerých profesií - psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, výchovný poradca, vedenie školy,
sociálny pracovník, odborní lekári. Napr. pri hyperkinetickom syndróme špeciálny pedagóg po dohode
s rodičmi poslal žiaka k detskému lekárovi s odporúčaním na neurologické vyšetrenie a až potom na
psychologické vyšetrenie, aby diagnostika bola kompletná. Ak to bolo potrebné, špeciálny pedagóg zabezpečil
aj iné odborné vyšetrenia- napr. psychiatrické, pobyt v diagnostickom centre( tento rok to nebolo nutné),
vyšetrenie u detského lekára , či logopedické vyšetrenie. Pri poruchách reči sú u týchto detí robené na našej
škole aj Indiv. logopedické intervencie (ILI)v rámci predmetu ILS a RŠF. Špeciálny pedagóg je zároveň aj
logopédom na škole.
Špeciálny pedagóg zabezpečoval diagnostiku v týchto poradniach: CPPPaP Dolný Kubín, CŠPP
v Námestove, psychologička PHDr. Oľga Filková v Námestove v nemocnici a tento rok naša škola začala
spolupracovať aj s novootvoreným Súkromným centrom pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne – p.
Mgr. Papalovou . Naša škola spolu s touto SCPPP pre našu školu zabezpečila v rámci projektu 2- dňové
vzdelávanie našich učiteľov a špeciálneho pedagóga. Prvé sa týkalo vzdelávania detí so ŠVPU – s dyslexiou,
s dyskalkúliou ...a ďalší deň sme sa venovali deťom s ADHD. Pani Papalová nám všetkým poskytla aj potrebné
materiály, s ktorými môžeme pracovať v prípade, že budeme mať v triede žiaka s poruchami učenia, či s ADHD.
Tým, že túto informáciu si nevypočul len špeciálny pedagóg, ale aj vyučujúci sa zväčšila miera pôsobenia,
možnosť väčšieho porozumenia tejto problematike a zlepšenie prístupu k takýmto deťom. Výhodou je aj to, že
toto súkromné zariadenie je pre našich žiakov bližšie ( ako PPP v Námestove) a že pracuje s prístrojom
„eurofeetback“, ktorý trénuje mozog tým, že dieťa ( aj dospelý) pracuje a ovláda zadania a úlohy vlastnou vôľou
a nie rukami či myšou na PC. Tento tréning mozgu špec. pedagóg už odporúčali rodičom detí, ktoré majú
ADHD alebo poruchu koncentrácie, aby ho v tomto centre využívali.
Integrované deti sa po diagnostike v PPP centrách vzdelávali v ŠP triede podľa IVP plánov formou
špeciálnych cvičení vypracovaných pre rozvíjanie jednotlivých oslabených psychických funkcií a nácvik čítania,
písania, pravopisu, počítania . Špec. pedagóg vychádzal z rozboru príčin, z diagnostiky odborného pracoviska,
naprával deficity vývoja reči, ktorej rozvíjanie bolo súčasťou reedukácie. Využíval metódy zamerané na
multisenzoriálne postupy ( využitie všetkých zmyslov ) – zapojenie taktilnej oblasti a manipulácie; vizuálneho
vnímania ( farebné vyznačovanie v texte ),auditívneho vnímania ( hlasná výslovnosť, zvukové signály ).
Reedukácia bola zameraná vždy na celú osobnosť a individuálne – vychádzala z možností dieťaťa, jeho
„ stropu“, kládol sa dôraz na kladnú motiváciu, priateľský materinsko – odborný prístup. Školský špec.
pedagóg udržiaval korektné, aktívne vzťahy nielen s učiteľmi týchto žiakov, odborníkmi z centier PPP, ale
hlavne s rodičmi, pomáhal im odborne aj ľudsky pri problémoch, ktoré sa vyskytli pri práci s ich dieťaťom
doma.
Taktiež poskytoval pomoc škole zháňaním sponzorských darov do tomboly na ples, zadováži- zakúpil si
učebné listy a pomôcky na prácu s deťmi, pomáhal rodičom a pedagógom počas zápisu detí do 1. ročníka najmä
ak bolo u detí evidentné, že by im pomohlo odložiť školskú dochádzku. Poskytoval pomoc svojimi vstupmi na
pedagogických radách, aby usmernil pedagógov pri práci s deťmi s ŠPU, ďalej rodičom cez rodičovské
združenia počas konzultačných hodín, ale i mimo nich. Pomáhal riešiť problémy u detí buď individuálne, alebo
hromadne pri problémových situáciách v triedach vo výchovno - vzdelávacom procese. taktiež sa zúčastňoval
školení pre špeciálnych pedagógov, či celoslovenského kongresu zameraného na výber povolania u detí so ŠVP.
43
4.11 Otvorenosť školy
4.11.1 Spolupráca školy a rodiny
V oblasti spolupráce s rodinou
dôvera –porozumenie –komunikácia –informovanosť –otvorená škola
Spolupráca školy a rodiny si aj v tomto školskom roku udržala svoj štandard.
Školu vďaka dobrej spolupráci s rodinou sme nazývali rodinná škola.
Celá činnosť RR bola úzko spojená s koncepciou školy, ŠkVP. Rodičia výrazne pomáhali hlavne v materiálnej
i finančnej oblasti pri zabezpečovaní súťaží, odmien pre žiakov i akciách školy. Rodičovská rada sa stretla
niekoľkokrát. Na zasadnutiach riešila konkrétne úlohy podľa svojho plánu práce. Má vypracovaný vlastný
rozpočet.
Kladne hodnotíme aj individuálne konzultácie rodičov a učiteľov v prospech dieťaťa. Veľkým prínosom sú
stretnutia rodič –dieťa –učiteľ. Na škole prebiehali konzultačné dni vždy v posledný pondelok v mesiaci od
16,oo do 17,oo.
Rodičia nám v tomto školskom roku pomáhali hlavne:
rodičovské združenie –právny subjekt, nezištná pomoc škole, alternatívny zdroj získavania
finančných prostriedkov, kvalitná spolupráca
finančná pomoc pri súťažiach pre žiakov, ocenenia žiakov
pomoc pri organizácii Mikuláša, Dňa detí, vianočnej besiedky.
Mnohí rodičia sa snažili vypomôcť aj balíkmi kancelárskeho papiera, zberom odpadového papiera,
odborníci pomohli pri internetovej učebni, osvetlení školy, rôznych opravách,
robili odborné prednášky, sprievodcov na výletoch a exkurziách a podobne.
Zapojili sa do Dobrovoľníckeho programu školy, veľkou mierou sa pričinili na realizácii projektu
„ Zelená škola a Zdravá škola“ .
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za nezištnú pomoc, za pomoc pri organizácii 20. výročia
školy.
4.11.2 Spolupráca školy a komunity
Pri našej ZŠ pracuje Občianske Združenie Brezovček, ktoré pomáha pri mimoškolskej činnosti detí, učiteľov
aj rodičov, podporuje vzdelávacie a relaxačné aktivity .
V budúcnosti chceme pokračovať v kvalitnej spolupráci s komunitou a iniciovať pravidelné formy
spolupráce hlavne (výlety, exkurzie, besedy, spoločenské posedenia, vzájomná pomoc, športové podujatia,
súťaže a podobne) .
Oceňujeme výbornú spoluprácu so zriaďovateľom školy. Ďakujeme vedeniu Mesta Dolný za podporu
a pomoc pri dotváraní profilu školy, hlavne PeadDr.Márii Dudákovej.
Nezabúdali sme na rozvoj dobrej spolupráce so základnými školami v meste.
Budovali sme kvalitné vzťahy s materskými školami, hlavne s XIII.MŠ.
Dobrú spoluprácu sme mali so strednými školami hlavne pri profesijnej orientácii žiakov,
Naďalej sme upevňovali vzťahy s inštitúciami –zriaďovateľom, PPP, CVČ, Centrom zdravia,
Oravskou knižnicou, Políciou, DD, VÚB, MC, ŠPZ, Slovenská sporiteľňa atď
Propagácia školy v médiách, v tlači, hlavne Infoštúdio.
4.11.3 Spolupráca školy a rady školy
Rada školy pracovala aj tento školský rok podľa plánu práce školy a napomáhala vedeniu školy pri
riešení konkrétnych problémov. Spolupráca bola kvalitná, podporná pre školu. Všetci členovia sa zúčastňovali
pravidelne na zasadnutiach na ktoré prizývali aj riaditeľku školy. Na svojich zasadnutiach sa venovala hlavne:
-plneniu koncepčného zámeru školy
-personálnemu obsadeniu školy
-pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu
44
-materiálno-technickému zabezpečeniu školy
-hospodáreniu školy/prenesené a originálne kompetencie/
-prebehla voľba do rady školy
45
Zúčastnení
Popis a úspešnosť
4. B trieda
Cieľom projektu bolo upovedomiť, žiakov,
rodičov a okolitú komunitu našej školy o tom,
že existuje jasné spojenie medzi nami, ktorí
produkty spotrebúvame, tými, ktorí s nimi
obchodujú, a tými, ktorí ich vyrobili.
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
M. Kubisová
D. Janigová
Sme prvou a jedinou ZŠ na Slovensku, ktorá dostala
príležitosť participovať spolu s Gymnáziom P.O.Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne . ˇ6iaci sú v projekte už od 1. ročníka.
M. Hečková
Deti vyrobili kŕmidlá a búdky v spolupráci s rodičmi pre
vtáčiky. Rozvešali ich v areály školy. Kŕmili labute na rieke
Orave a kŕmili vtáčiky a areáli školy. Vytvorili prezentácie o
druhoch vtáčikov, ktoré žijú v okolí našej školy, vytvorili a
vystavili postery vo vstupnej časti školy.
M. Kubisová
D. Facunová
Žiaci Žiackeho parlamentu (ŽP) poukázali na súvislosti
medzi našou spotrebou a problémami rozvojových krajín, ich
obyvateľov, ako sú chudoba, detská práca a jej zneužívanie.
Zároveň navrhli pomoc formou nákupu výrobkov označených
značkou FairTrade –spravodlivý obchod.
2 žiačky M. Staníková a I. Vraniaková sa spolu s p. Facunovou
zúčastnili celoslovenskej konferencie projektu.
Aktívne členovia ŽP,
5 oddelení ŠKD
pasívne žiaci 3.-9. ročníka
Čas
od 2008
Aktívne
globálne
školy
Spravodlivejší
2obchod s
rozvojovými
krajinami
od IX.2011
Ochrana prírody a starostlivosť o vtáky v okolí
školy.
1. 11.-30. 12.2011
Štebotavé
vtáčiky
ŠKD
Cieľom projektu je vybudovať celosvetovú sieť s
najmenej 1000 partnerskými školami a vzbudiť
tak v mladých ľuďoch záujem a nadšenie pre
moderné Nemecko a jeho spoločnosť.
Koordinuje ho Spolkové ministerstvo
zahraničných vecí a realizuje sa v spolupráci s
Centrálou pre školy v zahraničí, Goetheho
inštitútom.
OZ Človek v Ohrození
Školy partneri
budúcnosti
Organizátor
Názov
Cieľ
Goetheho inštitútom
4.12 Projekty školy
46
celá škola
Aktívne žiaci 5.-9. ročníka, pasívne aj I. stupeň
pasívne žiaci 3.-9. ročníka
Zúčastnení
Čas
11.-18.4. 2012
„Čítaním
a písaním do
sveta
minulosti,
fantázie
a tvorivosti“
Podpora a vzbudzovanie záujmu o čítanie
prostredníctvom rôznych aktivít.
1.1.2012-1.6.2012
Združenie Orava
Organizátor
Týždeň
hlasného
čítania
Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Intenda
Názov
Cieľ
Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem žiakov
2. stupňa o čítanie s porozumením
prostredníctvom rôznych interaktívnych aktivít a
vytvoriť učebnicu História regiónu.
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Popis a úspešnosť
M. Kubisová
Ľ. Chmelíková
Zapojili sme sa do celonárodnej súťaže hlasného čítania "S
knihou s kvietka na kvietok". Okrem toho sme žiakom celej
školy prečítali každý deň v týždni prostredníctvom rozhlasu
jeden príbeh, oni potom vyjadrovali myšlienky argumentovali
a zdôvodňovali svoje názory. Najkrajšie práce sme ocenili .
M. Kubisová,
D. Facunová,
Ľ. Chmelíková
Vytvárali sme priaznivé podmienok pre rozvoj čitateľských
zručností a kompetencií u žiakov ZŠ. Rôznorodosťou aktivít
projektu sme vytvárali podpornú atmosféru, kde nikto v škole
nepovažoval čítanie za stratu času, učiteľ, rodič ale aj
významné osobnosti okolitej komunity sa stali modelom
čitateľa. Žiakom sme poskytli dostatočný priestor a čas na
čítanie priamo v škole. Žiaci si mali možnosť požičiavať a
vyberať knihy a texty podľa vlastnej voľby zo školskej
knižnice, ale aj nimi vytvorených vlastných triednych knižníc,
poskytli sme im čítať celé texty, mali možnosť vyjadrovať sa
k prečítanému aj písomnou formou. Vytvorili sme 2 učebnice
histórie regiónu pre 5. ročník ZŠ a pre 6.-7. ročník ZŠ.
47
Zúčastnení
žiaci 6. a 7. ročníka
-záujmový útvar ŠSZČ
Cieľom je viesť žiakov
k ochrane životného prostredia prostredníctvom
separovania odpadu.
celá škola
Čas
X 2011.-VI.2012
Organizátor
Združenie Orava
1.10.-30.12.2011
Zbieram
baterky
Cieľom bolo v škole zistiť, čo o ľudských
právach vieme, upriamiť pozornosť na práva detí
a zároveň poukázať na ich dodržiavanie vo svete,
ale aj u nás.
od III. 2008
Mestečko
mieru a
slobody
Výchova detí k demokratickému občianstvu.
OZ VPV–ARWA
Projekt Občan
spoločnosť
INSA s.r.o.
Názov
Cieľ
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Popis a úspešnosť
M.Kubisová
R.Mitruková
D. Facunová
Deti si vybrali riešenie problému nedostatku detských TV
programov v štátnej televízií. Pri riešení problému pracovali
podľa pokynov Projektu Občan. Urobili prieskum na škole a
vytvorili pekné portfóliá, ktoré prezentovali pred žiakmi a
učiteľmi našej školy, na regionálnom kole. Svoj projekt
odprezentovali aj v NR SR v Bratislave. Zároveň boli zapojení
do medzinárodného online projektu a prezentovali cez Skype
svoj projekt americkým deťom a učiteľkou v Michigane.
M. Kubisová
R. Mitruková
Žiaci zapojení do projektu mali možnosť navštíviť zariadenia
určené pre ľudí bez domova, ktoré sú vybudované v našom
meste. Mohli tak spoznať život tých, ktorí nemajú strechu nad
hlavou. Zozbierali hodnotný materiál na vytvorenie
prezentácie a filmu prostredníctvom ktorých odovzdali
nadobudnuté skúsenosti svojim rovesníkom. Zorganizovali
podujatie pod názvom Deti deťom. Deti mali možnosť
zábavnou formou pochopiť, ako by sa mali správať k svojmu
okoliu aj k sebe samým. V závere každej hodiny v každej
triede žiaci 8. ročníka odovzdali Dohovor o právach dieťaťa.
D. Facunová
Akumulátory zbierame do recykloboxu, ktorý sme umiestnili
vo vestibule školy a urobili sme o separovaní aj reláciu aj
nástenku.
48
Zúčastnení
celá škola
5.A, 5.B
Cieľom projektu je poskytnúť školám
dokumentárne filmy, informácie a aktivity k
témam, ktoré vedú mladých ľudí k premýšľaniu
o hodnotách otvorenej, tolerantnej a
demokratickej spoločnosti a upriamujú
pozornosť na dianie v krajinách globálneho juhu.
7.-9. ročník
Čas
22.4 -27.6.2008
IX.2011-VI.2012
Organizátor
Zameriava sa na prevenciu kriminality. Okrem
hlavného zámeru sleduje aj čiastkové ciele, ktoré
sú rozpracované v desiatich témach:
1. Priatelia policajti.
2. Kto kradne je zlodej!
3. A pôjdeš v tom s nami?
4. Správaj sa normálne.
5. To musíš vedieť!
6. Zákerná droga.
7. Bingo! ... za moje peniaze
8. Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!
9. Odpáľ to do vzduchu!
10. Každý je iný!
od IX.2010
Jeden svet na
školách
Technické služby
mesta D. Kubín
Správaj sa
normálne
Cieľom je viesť žiakov k ochrane životného
prostredia prostredníctvom , uvedomenia si
starostlivosti o svoje okolie.
Mestská polícia D. Kubín v spolupráci s
OOPZ Dolný Kubín.
Vyčisti si
svoje mesto
OZ Človek v ohrození
Názov
Cieľ
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
D. Facunová
M. Kubisová
triedni učitelia
M. Kubisová,
D.Facunová
R. Mitruková
Popis a úspešnosť
Zapojili sme sa do celoslovenskej aktivity „Vyčistime si
Slovensko“, ktorú pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásilo
Ministerstvo životného prostredia. Počas tejto akcie, sme
vyčistili naše sídlisko Brezovec.
Pod záštitou Ministerstva vnútra SR. Mestská polícia projekt
realizuje v zastúpení p. Dušanom Medzihradským v spolupráci
s OOPZ Dolný Kubín žiaci absolvovali viacero workshopov.
Projekt ukončili testami a vydaním osvedčení o absolvovaní
kurzu.
Sledovaním filmov získaných z projektu a realizovaním aktivít
sme viedli žiakov ku kritickému mysleniu, otvorenej diskusii,
formovaniu vlastných názorov, rozširovaniu sociálneho a
kultúrneho povedomia, prepájaniu súvislostí, uvedomeniu si
príčin a dôsledkov javov a problémov, k empatii a
zodpovednosti. Žiaci so záujmom reagovali aj na témy, ktoré
sa ich bezprostredne nedotýkajú. Dokázali reagovať, vcítiť sa
do osudov a začali o týchto problémoch rozmýšľať.
49
Zúčastnení
celá škola
Cieľom projektu je vysadiť pri škole
„miniarborétum".
3.-4. ročnik
Lesy SR Banská
Bystrica
Čas
Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica
a Národný grand certifikácie Špirála
Stromy
poznania
od IX.2010
Program
Zelená škola
Cieľom projektu je realizovať environmentálnu
výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie
vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu
voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť
celkový vplyv školy na životné prostredie. O
problematike životného prostredia nestačí len
získavať vedomosti, ale že je zároveň
nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie.
Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť. Hlavným
cieľom je pomôcť školám nájsť cestu zmeny,
ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej
škole i spoločnosti.
Názov
10.5.2012
Organizátor
Cieľ
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
M. Kubisová,
D.Facunová
E. Pokorná
M. Kubisová
Š. Palugová
Popis a úspešnosť
Počas tohto programu sa snažíme pretvárať okolie školy. Plnili
sme Environmentálny akčný plán školy. Jedným z krokov
Zelenej školy je monitoring a hodnotenie aktivít, na ktorých
sme sa dohodli v akčnom pláne školy. Začali sme areál školy
premieňať na Zelenú školu. Budujeme jazierka, bylinkové a
perma záhony, oddychové zóny, náučný chodník, ohnisko,
kompostovisko. Všetko robia žiaci od 1. až po 9. ročník
vlastnoručne. V rámci Zelenej školy si každá trieda vytvorila si
svoj vlastný ekokódex. Tie najlepšie nápady sme využili a
zakomponovali do celoškolského ekokódexu ktorý môžete
vidieť na obrázku.
Dvaja lesníci štátneho podniku LESY SR Banská Bystrica
vysadili pri našej škole jarabinu a čerešňu vtáčiu aj agát biely.
Každú drevinu označili tabuľkou s jej názvom a logom lesov
SR. Akcia je koordinovaná MŠ SR.
50
Čas
Zúčastnení
1.-4. ročník
Žiaci absolvovali workshopy s pracovníkmi Ústavu lesníckeho
M. Kubisová poradenstva a vzdelávania Zvolen a pracovníkmi Opavskej
triedne učiteľky knižnice A. Habovštiaka. Interaktívne sa zapojili do aktivít,
vypracovávali pracovne listy.
Cieľom je vybudovanie kultivovanej plochy
s vysadenými pôvodnými kríkmi, drevinami,
o ktorých sa žiaci učia a ktorá bude slúžiť
žiakom i pedagógom na vyučovanie v prírode.
Vytvorením náučného chodníka umožníme
mestským deťom uvedomiť si prepojenie na
prírodu, na prírodné procesy a ľahšie pochopiť
spojenie ľudskej činnosti s klímou.
celá škola
Organizátor
od IX.2010
HSBC EcoSchools,
Klimatická
iniciatíva:
"Učíme sa
trošíčku na
lesnom
chodníčku"
Cieľom projektu je zvýšiť povedomia o
význame lesa, jeho funkciách pre človeka,
o dôležitosti odborného hospodárenia v lesoch,
formovať kladných postojov k životnému
priestoru človeka, k prírodnému bohatstvu,
poukázať na „pôvod“ knihy - kniha ako
jeden produkt lesa, zvýšiť čitateľskej
prírodovednej gramotnosti mladej generácie,
hravou jednoduchou formou iniciovať deti k
samostatnej tvorbe
1.1.2012-30.6.2012
Les ukrytý v
knihe
Špirála, sieť environmentálnych
A. HabovštiakaOravská knižnica NLC – ÚLP s V Zvolen
výchovných organizácií
Názov
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Cieľ
M. Kubisová
E. Pokorná,
D. Facunová
Popis a úspešnosť
V rámci projektu sa nám podarilo vybudovať na pozemku
školy náučný chodník okolo ktorého sme vysadili množstvo
drevín o ktorých sa deti učia v škole. Okolo chodníka sú
umiestnené drevené lavičky a informačné tabule. Vybudovali
sme aj prírodné jazierko a kompostovisko.
51
Informovať žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov
školy o dianí v škole, uplatňovať ciele mediálnej
výchovy.
Zúčastnení
celá škola
Popis a úspešnosť
D. Facunová
celá škola
od roku 1995
Organizátor
Čas
od IX.2010
Naučiť žiakov šetriť životné prostredie,
separovať odpad a zaktivizovať ich k vytrvalosti
a zodpovednosti.
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Celá škola sa usilovne zapája do aktivít spojených
s recykláciou. Vyhlásili sme zbery druhotných surovín
(nazbierali sme 1 tonu elektroodpadu) ako je papier, ktorý
odoberajú zberné suroviny, monočlánkové batérie, keď sa ich
nazbiera dostatok odnášame ich do Euronixu, staršie
a nepoužiteľné elektrospotrebiče zbierame v rámci projektu
Recyklohry. Separujeme odpad v triedach, každej triede sú
umiestnené osobitné nádoby na plast a na papier.
M. Kubisová
Z. Homolková
F. Poleč
Žiaci nazbierali ... ton papiera. Súťažila s nimi aj pani
riaditeľka, ktorá v 2 polroku nazbierala takmer tonu papiera.
Najlepšia zberačská trieda 2.B. ? dostala putovný pohár
riaditeľky školy.
celá škola
Časopis Ihla
Cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti
triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im
osobnú skúsenosť so spätným odberom
použitých drobných elektrozariadení.
od roku 1995
Zber papiera
Žiacky parlament školy ASEKOL SK Spoločnosť
Recyklohry
Školský
recyklačný
program
Žiacky parlament školy
Názov
Cieľ
V. Lupáková
V škole pravidelne vychádza školský časopis Ihla , kde sa
dočítate mnoho zaujímavých vecí , týkajúcich sa školy ale
i voľného času nachádza sa v nej aj proti stresový kupón ,
ktorý našim žiakom veľmi pomáha. Slúži na to, že keď sa žiak
nenaučil domácu úlohu tak dá učiteľovi kupón a všetko sa
zaobíde bez päťky. Škola má vlastnú webku, na ktorej sú vždy
aktuálne informácie.
52
Zúčastnení
celá škola
Čas
Cieľom je realizovať environmentálnu výchovu
prepojenú s praktickými krokmi, Viesť žiakov a
celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči
životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť
celkový vplyv školy na životné prostredie.
Získavať vedomosti o životnom prostredí, ale aj
snaha zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú
je vidieť a cítiť. Nájsť cestu zmeny, ktorá
povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole
i spoločnosti.
od IX.2010
Organizátor
Program
Zelená škola
Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica
a Národný grand certifikácie Špirála
Názov
Cieľ
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Popis a úspešnosť
M. Kubisová,
D. Facunová
E. Pokorná
Počas tohto programu sa snažíme pretvárať okolie školy.
Pripravili sme Environmentálny akčný plán školy. Rozhodli
sme sa, že zmeníme okolie školy. Jedným z krokov Zelenej
školy je monitoring a hodnotenie aktivít, na ktorých sme sa
dohodli v akčnom pláne školy. Začali sme areál školy
premieňať na Zelenú školu. Budujeme jazierka, bylinkové a
perma záhony, oddychové zóny, náučný chodník, ohnisko,
kompostovisko. Všetko robia žiaci od 1. až po 9. ročník
vlastnoručne. V rámci Zelenej školy si každá trieda vytvorila si
svoj vlastný ekokódex. Tie najlepšie nápady sme využili a
zakomponovali do celoškolského ekokódexu ktorý môžete
vidieť na obrázku.
53
5. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE
VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
3. Vzdelávacie poukazy
4. Príspevky od rodičov
5 Občianské Združenie Brezovček
6. Projekty
7. Iné finančné prostriedky
Pozri prílohu- Správa o hospodárení za rok 2011 s prílohami (prehľady a výkazy)
6. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ
PODMIENKY ŠKOLY
Základná škola je plnoorganizovanou školou pavilónového typu s estetickým prostredím interiéru
a vysadenou zeleňou exteriéru. Škola má 20 kmeňových tried.
Škola má odborné učebne, ktoré umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty:
* odborná učebňa pre vyučovanie fyziky a chémie,
* školská dielňa a žiacka kuchynka, vybavená dvomi novými kuchynskými linkami, 10 sklokeramickými
sporákmi a ďalším vybavením,
* učebňa výtvarnej výchovy, ktorej súčasťou sú aj tkáčske stavy na tkanie tradičných domácich kobercov,
bola v rámci rekonštrukcie vybavená ešte kvalitným skrinkovým nábytkom, 25 maliarskymi stojanmi, 6
hrnčiarskymi kruhmi a pecou na vypaľovanie výrobkov z hliny,
* učebňa výpočtovej techniky veľká s pripojením na internet(pre 29 žiakov),
* učebňa výpočtovej techniky malá s pripojením na internet (pre 12 žiakov), bola zmodernizovaná, 30
nových stolov pod počítače s čalúnenými stoličkami, 20 nových počítačov kompletne aj so softvérom
a dataprojektorom NEC,
* 12 prednostných notebookov s edukačným softvérom pre využitie IKT vo vyučovaní
* s PC sú vybavené všetky zborovne - kabinety pedagogických pracovníkov s prístupom na internet,
* školská knižnica, ktorá je súčasne multimediálnou učebňou (spoločenská miestnosť, ktorú využívame
priamo vo vyučovacom procese, ale aj na mimoškolské aktivity; súčasťou učebne je notebook pre učiteľa
s edukačným softvérom, interaktívnou tabuľou Activboord, projektor, DVD a video rekordér s 3D ozvučením,
keramická tabuľa, PC pre účely administrácie knižničného fondu, multifunkčné zariadenie, knižničný fond
vhodný nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov o okolitú komunitu),
* eBeam tabuľa, projektor, PC s edukačným balíčkom pre 1.-4. ročník
* eBeam tabuľa, projektor, PC s edukačným balíčkom pre 5.-9. ročník
* vlastná telocvičňa (veľká a malá) na Nemocničnej ulici, škola môže využívať telocvičňu SZŠ, ktorá sa
nachádza v areáli školy (dotácia 15 vyučovacích hodín čo je málo a platíme nájom)
* učebňa cudzích jazykov vybavená ako jazykové laboratórium s režírovacím pultom s CD prehrávačom,
kazetovým prehrávačom a slúchadlami s dynamickým mikrofónom pre 20 žiakov. Dodaný bol samozrejme aj
príslušný nábytok, čiže 10 dvojmiestnych pracovných stolov, 20 čalúnených stoličiek a uzamykateľné skrinky
na učebné pomôcky.
* V interiéri budovy sú rozmiestnené zberné nádoby na separovaný zber druhotných surovín (papier, plasty),
V exteriéri školy je k dispozícii letná učebňa a náučný chodník drevín. Súčasťou areálu školy je dopravné
ihrisko, ktoré využívajú žiaci mesta a priľahlých obcí na výučbu dopravnej výchovy. Táto výučba prebieha
v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom a Mestskou políciou v Dolnom Kubíne.
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby žiakov so
špeciálnymi vyučovacími potrebami.
Počas školského roku sa priebežne dopĺňajú kabinetné zbierky modernými učebnými pomôckami, čo
umožňuje efektívnejšie a tvorivejšie vyučovanie.
Súčasťou školy je školská jedáleň, ku ktorému patrí školská kuchyňa, s 20 novými jedálenskými stolmi
a 80 stoličkami..
Pri škole sú zriadené ŠKD a ŠSZČ. Ich ciele a úlohy sú zhrnuté vo výchovných programoch uvedených
zariadení.
Koncom školského roka 2009/2010 sa ukončila realizácia Regionálneho operačného programu: Projekt
podporený EÚ „ Moderná škola na úrovni EÚ – vybavenie interiéru a zlepšenie technického štandardu“.
54
Prostredníctvom neho bol vylepšený technický stav budovy (výmena okien za plastové, zateplenie celej budovy,
rekonštrukcia elektroinštalácie a tepelných rozvodov. ) a zariadenie učebnými pomôckami.
Môžem konštatovať, že naša škola v roku 2010 – 2011 s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárila
efektívne, splnila všetky finančné záväzky voči firmám a organizáciám. Uvedené sa podarilo splniť aj vďaka
prijatým úsporným opatreniam, hľadaním iných finančných zdrojov a možností ako zabezpečiť modernizáciu
školy, efektívny chod školy.(Viď protokol o hospodárení za rok 2010)
7. OPATRENIA VEDENIA PRE ŠK. ROK 2012/2013
V nasledujúcom období zameriame na údržbu a rekonštrukciu telocvične, školskej dielne, školskej kuchynky.
Opatrenia môžu byť realizované za podmienok dostatočného zabezpečenia finančných prostriedkov.
1. V telocvični - vymeniť drevené obloženie stien.
Termín: rok 2012/13
Zodpovedný: vedenie školy
2. Školskú kuchynku dovybaviť montážou elektrických sporákov a posilniť ističe elektroinštalácie.
Termín: rok 2012/13
Zodpovedný: vedenie školy
3. Zariadiť a dať do užívania školské dielne, aby boli plnohodnotne využívané na zabezpečenie výchovnovzdelávacích cieľov v predmete Manuálnej zručnosti, Svet techniky, Svet práce a Technických prác
Termín: rok 2012/13
Zodpovedný: vedenie školy
4. Pokračovať v programe „Zelená škola“, prostredníctvom, ktorého je potrebné postupne rekultivovať a upraviť
okolie školy
Termín: rok 2012/13
Zodpovední: E. Pokorná, vedenie školy
5. Zabezpečiť dostatočný počet učebníc pre žiakov a vyučujúcich.
Termín: rok 2012/13
Zodpovedný: vedenie školy
6. Vybudovať odbornú učebňu pre Cj na zabezpečenie vyučovania v 3 skupinách.
Termín: rok 2012/13
Zodpovední: ved. školy
Hodnotiaca správa 2011/2012 bola prerokovaná a schválená pedagogickou radou školy 30.08.2012.
Mgr. Magdaléna Kubisová
riaditeľka ZŠ
Hodnotiaca správa 2011/2012 bola prerokovaná a schválená radou školy 04.09.2012.
Mgr.Tarajová Anna
predsedkyňa RŠ
55
PROSPECH ŽIAKOV V ŠK. R. 2011-2012
NEPROSPECH :
Počet
Prospeli
%
Neprosp
.
%
5.A
žiakov
19+2
18+2
94,73
1+0
5,27
5.B
24
24
0
0
0
6.A
22
21
95,55
1
4,45
6.B
20
20
100
7.A
23
23
100
7.B
25
24
96
1
4,00
8.A
21
21
100
8.B
20
20
100
9.A
21
21
100
9.B
19+1
19+0
95
0+1
5
5.- 9.
214+3
211+2
3+1
Neklasif.
0+2
N e p r o s p e l i (bez opravných .) Z
sk.)
neprosp.
SJ CJ M D
Z F CH P Iné opr.skúš. SJ
1
1
1
1
1
1
0+2
2
1
2
1
2
CJ M
D
Z
F
P
Iné
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
POZN: :Neklasifikovaní žiaci študujú v zahraničí
56
PROSPECH ŽIAKOV V ŠK. R. 2011-2012
NEPROSPECH :
Počet
Prospeli
%
Neprosp
.
%
Neklasif.
1.A
žiakov
16+2
16+2
100
1.B
17
17
100
1.C
14+1
14+1
100
2.A
23
23
100
2.B
24
24
100
3.A
21
21
100
3.B
22
22
100
4.A
20
20
100
4.B
15
15
100
A.C
17+1
17+1
100
0+1
1.- 4.
189+4
189+4
100
0+4
N e p r o s p e l i (bez opravných
sk.)
SJ CJ M D
Z F CH P
Z
neprosp.
Iné opr.skúš. SJ
CJ M
D
Z
F
P
Iné
0+2
0+1
POZN: :Neklasifikovaní žiaci študujú v zahraničí
57
PROSPECH ŽIAKOV V ŠK. R. 2011-2012
PROSPECH :
Mk
Priemer známok za jednotlivé predmety
Ret
M
Inf
Aj 2.Cj F
Ch D Hr Ge Rge Bio On Sv Vv Hv Tv Nabož. / Etv RhM NSj
Tp
Kn Ev Et
2,00 1,36 1,94
1,63 1,31 1,68
1,8 1,1
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,33
5
5
5
1,70 1,00 1,87
1,25 1,83 1,29
1,5 1,1
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Poč.ž.
Sj
5.A
19+2
2,42
5.B
24
1,88
6.A
22
2,59 1,00 1,00 1,95 1,50 2,36 1,95 1,77 2,00 1,77 1,77 2,18
2,3 1,2
6.B
20
2,15 1,35 1,35 2,10 1,05
1,60 1,40 1,75 1,60 1,30 1,70
1,7
7.A
23
1,82 1,35 1,56 2,35 1,22 1,82 1,67 1,48 1,83 1,74 1,13 1,83
1,9
7.B
23+2
2,26 1,26 1,26 2,743 1,43 2,26 1,56 1,95 1,82 1,82 1,34 2,08
2,0
8.A
21
2,48 1,43
2,14 1,38 2,15 1,50 1,81 2,05 1,57
1,67 1,33 1,3
8.B
20
2,50 1,20
2,45 1,55 2,30 1,75 1,60 2,25 1,75
9.A
21
2,52
2,95
2,47
9.B
19+1
2,42
2,31
2,47
1,5
1,2
7
1,3
1,2
1
1,0 1,0 1,0
4
1,4 1,1 1,3
4
1,5 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0
4
1,0 1,0 1,0 1,0
Žz
2,0
1,1
1,0 1,0 1,0 1,0 1,25
1,0 1,0 1,0 1,0
8
8
1,0 1,0 1,0
1,5
1,75 1,29 2,1 1,2 1,0
1,0
1,95 2,38 1,71
1,95
1,1 1,0 1,0
5
1,9 1,0 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0
8
8
1,0
2,15 2,42 1,78
2,00
1,8 1,1 1,0 1,1 1,7 1,0 1,0 1,0
5
1
1,0
1,4
PROSPECH ŽIAKOV V ŠK. R. 2011-2012
58
Poč.ž.
Sj
Tp
Tč
Inf
Vl
1.A
16+2
1,31
-
1,0
-
-
Priemer známok za jednotlivé predmety
M
Rrí Prac Vv
Hv Tv Poh Aj Nj Nabož. / Etv
zdr
Kn Ev Et
1,25 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0
1,0 1,0 1,0
1.B
17
1,00
-
1,0
-
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0 1,0
-
1,0
1,0 1,0
1,0
1.C
14+1
1,07
.-
1,0
-
-
1,07
1,0
-
1,0
1,0 1,0
-
1,07
1,0 1,0
1,0
2.A
23
1,30
.
1,04
1,0
1,08 1,30 1,04
-
1,0
1,0 1,0
1,0
1,0
1,0 1,0
1,0
2.B
24
1,25
-
1,0
1,0
1,45 1,25
1,0
-
1,0
1,0 1,0
1,0 1,25
1,0 1,0
1,0
3.A
21
1,52 1,14 1,04 1,09 1,42 1,76 1,38
-
1,0
1,0 1,0
1,0 1,38
1,0 1,0
1,0
3.B
22
1,50 1,30 1,30
1,0
-
1,0
1,0 1,0
1,0 1,31
1,0 1,0
1,0
4.A
20
1,80
1,0
1,0
1,05 1,45 1,60 1,55
1,0
1,0
1,0 1,0
1,0 1,25
1,0 1,0
1,0
4.B
15
1,67
1,0
1,0
1,07 1,33 1,73 1,53 1,21
1,0
1,0 1,0
1,0 1,50 1,2 1,0 1,0
7
1,0
4.C
17+1
1,23
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 1,0
1,0 1,29
1,22 1,72
1,0
1,17 1,29 1,17
1,0
1,0 1,0
-
59
Prehľad vymeškaných hodín
Školský rok 2011/2012
Trieda
1. A
1. B
1.C
Vymeš.hodiny Osprav. Osprav. Neospr. Neospr.
I.polr. II.polr. I.polr. II.polr I.polr. II.polr.
470
585
454
1509
586
570
491
1647
470
585
454
1509
586
570
491
1647
0
0
0
0
0
0
0
0
532
699
1231
770
421
1191
532
699
1231
770
421
1191
0
0
0
0
0
0
Spolu III.
568
444
1012
696
553
1249
568
444
1012
696
553
1249
0
0
0
0
0
0
4. A
4. B
4.C
556
345
296
810
629
398
556
345
296
810
629
398
0
0
0
0
0
0
Spolu IV.
1197
1837
1197
1837
0
0
SPOLU
4949
5924
4949
5924
0
0
Spolu I.
2. A
2. B
Spolu II.
3. A
3. B
Prehľad vymeškaných hodín
60
Školský rok 2011/2012
Trieda
Vymeš.hodiny Osprav. Osprav. Neospr. Neospr.
I.polr. II.polr. I.polr. II.polr I.polr. II.polr.
5. A
5. B
915
849
1032
1258
747
849
912
1258
168
0
120
0
Spolu V.
1764
2290
1596
2170
168
120
6. A
6. B
857
551
1357
1153
857
551
1351
1153
0
0
6
0
Spolu VI.
1408
2510
1408
2504
0
6
7. A
7. B
753
1121
991
1327
753
1092
969
1327
0
29
22
0
Spolu VII.
1874
2318
1845
2296
29
22
8. A
8. B
909
866
1276
1274
903
835
1274
1197
6
31
2
77
2550
1738
2471
37
79
Spolu VIII. 1775
9. A
9. B
1006
842
1509
923
1004
842
1504
919
2
0
5
4
Spolu IX.
1848
2432
1846
2423
2
9
8669 12100
8433
11864
236
236
SPOLU
Prehľad žiakov o prospechu
2011/2012
61
Trieda
Počet žiakov
prospeli s vyznamenaním
I.
polrok
II. polrok
PsV PvD P
N Nk PsV PvD P N
1. A
1.B
1.C
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
4.C
Spolu IV.
16
17
14
16
17
14
22
24
18
21
17
14
15
131
2
10
49
5. A
5. B
12
21
5
3
2
1
6. A
6. B
10
14
4
5
7
2
7. A
7. B
13
10
8
8
2
3
8. A
8. B
8
10
7
4
6
6
9. A
9. B
5
9
5
3
7
7
Spolu 5.- 9.
112
52
43
4
ZŠ SPOLU
224
62
92
4
1
3
1
3
vZ
2
16+2
17
14+1
23
24
21
22
20
15
17+1
189+4
1
23
20
18
18
14
13
15
121
4
3
2
6
1
2
18
12
19
4
4
2
1
1
10
10
4
7
7
3
1
10
10
8
8
5
4
10
10
7
5
4
5
21
20
7
10
6
4
8
5
1
21
19+1
2
108
61
44
3
5
212 +5
14
229
79
94
3
9
401 + 9
1
1
12
12
1
2
Nk
Poč.ž
II.pro
2
1
2
0
1
1
4
50
1
2
19+2
24
22
20
23
23+2
2
PsV – prospeli s vyznamenaním
PvD – prospeli veľmi dobre
P - prospeli
N - neprospeli
Nk - neklasifikovaní
vZ žiaci v zahraničí
Znížené známky zo správania
62
Školský rok 2011/20012
Trieda
2.st.
I.polr.
2.st.
II.polr.
3.st.
I.polr.
3.st.
II.polr.
4.st.
I.polr.
4.st.
II.polr.
1.A
1.B
1.C
2. A
2. B
3. A
3. B
2
4. A
4. B
4.C
Spolu
0
2
0
0
0
0
Trieda
2.st.
I.polr.
2.st.
II.polr.
3.st.
I.polr.
3.st.
II.polr.
4.st.
I.polr.
4.st.
II.polr.
5. A
5. B
1
0
0
1
6. A
6. B
2
7. A
7. B
1
8. A
8. B
1
9. A
9. B
Spolu
1
2
1
3
6
1
2
Spolu
Prehľad o počtoch žiakov v šk. roku 2011/2012
63
Trieda
Počet žiakov
Náboženstv Náboženstvo Etická
o
evanjelické výchova
katolícke
64
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
18
17
15
23
24
21
22
20
15
18
21
24
22
20
23
25
21
20
21
20
12
13
8
21
17
20
16
17
11
15
14
15
18
14
12
14
7
16
8
15
1
3
4
1
1
0
3
3
2
2
2
3
1
4
7
1
5
2
5
1
5
1
3
1
6
1
3
0
2
1
5
6
3
2
4
10
9
2
8
4
SPOLU
410
283
51
76
Prehľad o počtoch žiakov – cudzie jazyky
v šk. roku 2011/2012
Trieda
Počet Žiakov
Aj
1.A
1.B
18
17
18
17
Nj
Rj
Fj
65
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
15
23
24
21
22
20
15
18
193
21
24
22
20
23
25
21
20
21
20
15
23
24
21
22
20
4
17
181
21
24
22
20
23
25
21
20
21
20
SPOLU
217
410
217
398
11
1
12
17
10
16
13
6
10
5
10
7
12
15
10
45
57
57
57
27
27
Prehľad o počtoch žiakov v školskom klube
v šk. roku 2011/2012
Oddelenie
1.oddelenie
2.oddelenie
Počet detí zapísaných
k 15.9.2011
k 30.6.2012
25
25
23
24
Priemerná dochádzka
I.polrok
II.polrok
22,60
23,53
21,70
23,65
66
3.oddelenie
4.oddelenie
5.oddelenie
6.oddelenie
SPOLU
25
25
24
23
147
23
24
24
21
139
22,88
21,80
22,47
23,83
22,85
k
30.6.2012
k
15.9.2011
k
30.6.2012
Počet detí
CH/D
Počet detí
CH/D
Integrovaný
Soc.
znevýhodnen
-ého
prostredia
12/13
10/15
10/15
12/13
11/13
10/13
65/82
13/10
13/11
10/13
11/13
11/13
8/13
66/73
k
15.9.2011
1.oddelenie
2.oddelenie
3.oddelenie
4.oddelenie
5.oddelenie
6.oddelenie
Spolu
21,15
20,66
22,11
21,30
21,76
2
2
3
3
1
1
10
Prehľad o počtoch žiakov – riaditeľke pokarhanie
pokarhanie tr. učiteľa
v šk. roku 2011/2012
Trieda
Počet žiakov
riaditeľke pokarhanie pokarhanie tr. učiteľa
67
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
18
17
15
23
24
21
22
20
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.C
18
0
0
1.- 4.r.
193
0
0
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
21
24
22
20
23
25
21
20
21
20
0
0
2
4
2
0
0
0
2
3
2
0
2
1
0
0
1
0
1
1
5. – 9. r.
217
9
8
SPOLU
410
9
8
Prehľad o počtoch žiakov – pochvala riaditeľa školy
pochvala triedneho učiteľa
v šk. roku 2011/2012
Trieda
Počet Žiakov
pochvala riaditeľa
školy
pochvala triedneho
učiteľa
1.A
1.B
18
17
4
3
5
7
68
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
15
23
24
21
22
20
15
3
5
5
4
4
5
3
5
8
7
5
6
7
4
4.C
18
3
5
1.- 4.r.
193
39
59
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
21
24
22
20
23
25
21
20
21
20
3
2
4
2
3
3
3
3
4
4
4
5
4
6
4
4
5
6
5
5
5. – 9. r.
217
31
49
SPOLU
410
70
108
Prehľad o počtoch žiakov v šk. roku 2011/2012
znížená zámka zo správanie
Trieda
Počet
5.A
1
5.B
2
MENO,PRIEZVIS
KO
Renata Tancošová
Jozef Gašpar
David Slušniak
stupeň
Dôvod
3
117 – neospravedl. hodin záškoláctvo
2
2
Nevhodné správanie, ubliž. spolužiakom
Vulgárné správanie, ubliž. spolužiakom
69
6.A
6.B
7.A
1
Martin Ttroupa
2
10 – neospravedl. hodin záškoláctvo
7.B
1
Diana Dobiášová
3
29 – neospravedl. hodin záškoláctvo
1
Andrej Achmazada
2
Nevhodné a drzé správanie,
2 – neospravedl. hodin záškoláctvo
8.A
8.B
9.A
9.B
SPOLU
6
Prehľad o počtoch žiakov v šk. roku 2011/2012
znížená zámka zo správanie
Trieda
Počet
MENO,PRIEZVIS
KO
stupeň
Dôvod
1.A
1.B
70
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
2
Žubor
Kroner René
krádež
krádež
2
2
4.A
4.B
4.C
SPOLU
2
3.2. Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania 2011-12
Kvalifikovanosť pedagógov je 100% .
Odbornosť vyučovania podľa predmetov:
Týždenný počet hodín
Predmet(y)
1. stupeň
2. stupeň
odb.
neodb. Odb.
neodb.
1. Slovenský jazyk
66
0
46
0
2. Rétorika
4
0
3. Tvorivé písanie
10
0
4.
Tvorivé čítanie
5.
Mediálna
komunikácia
Spolu
odb.
Neodb.
112
0
4
0
10
0
SPOLU
HOD
112
4
10
10
0
-
-
10
0
10
-
-
6
0
6
0
6
71
6.
7.
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ruský jazyk
Francúzky jazyk
Matematika
Informatika
Prírodopis
Biológia
Prírodoveda
Vlastiveda
Fyzika
Chémia
Dejepis
História regiónu
Zemepis
Geografia
Historická
geografia
Občianska vých.
Rozvoj život.
zručností
Telesná vých.
Pohyb a zdravie
Pracovné vyuč.
Výtvarná vých.
Hudobná výchova
Náboženská
Etická výchova.
Rozšir. hod M
Nepovinný
předmět M
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
30.
31.
32.
Spolu
%
30
3
0
0
48
6
0
0
78
9
0
0
78
9
-
-
40
7
-
0
0
-
8
7
-
2
0
-
8
4
46
12
4
12
12
0
12
6
2
8
2
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
8
4
86
19
4
12
8
7
12
0
12
6
2
8
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
8
0
0
0
0
0
8
4
86
19
4
12
10
7
12
8
12
6
2
8
2
-
-
0
2
10
0
0
2
10
0
10
2
20
7
2
20
10
12
2
-
0
0
1
0
0
0
0
-
20
0
10
8
11
2
2
2
0
9
0
2
0
0
0
40
7
2
30
18
23
4
2
2
0
0
10
0
2
0
0
0
0
40
7
12
30
20
23
4
2
2
254
98,8
3
1,2
295
91,1
29
8,9
549
94,5
32
5,5
581
0
72
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a