STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA sv. BAZILA VEĽKÉHO
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Hodnotiaca správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
školský rok 2011/2012
Prešov, október 2012
Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške č.9/2006 Z. z..
3. Plánu práce Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove na školský rok
2011/2012
4.
Duchovno-výchovného projektu Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého
v Prešove.
5. Vyhodnotenia plánu práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Vyhodnotenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislosti, výchovného
poradcu a koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
7. Informácie o činnosti rady školy, rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila
Veľkého a žiackej školskej rady.
2
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Adresa školy:
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Telefónne číslo:
051/772 53 02
Faxové číslo:
051/772 29 85
Internetová adresa:
www.szssvbazpo.edu.sk
[email protected]
Elektronická adresa:
[email protected]
[email protected]
Súčasti školy: (podľa zriaďovacej
listiny s uvedením presného názvu)
Školské stredisko záujmovej činnosti
Školský internát pri SZŠ Bazila Veľkého
Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Zriaďovateľ
Narcisová 1, 080 01 Prešov
051/771 80 54
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:
Meno, priezvisko, titul:
Riaditeľ školy
Mária Lopatová PhDr., PhD., MPH – sestra Andrea
Zástupca riaditeľa školy
Mária Dolinská Mgr.
Vedúca odbornej praxe
Anna Imrichová PhDr., PhD.
Vedúca výchovy školského internátu
Bc. Mária Zahorodníková – sr. Dominika OSBM
Výchovný poradca
Jarmila Pavelková Ing.
Koordinátor prevencie
patologických javov
Milina Mikolajová PhDr.
3
3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého bola ustanovená
v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na základe novelizácie zákona č. 596/2003 Z. z. podľa §24 a §25 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za členov rady školy boli zriaďovateľom
delegovaní a
volení zástupcovia
pedagogických zamestnancov a taktiež volení zástupcovia rodičov a žiakov na obdobie štyroch
rokov v tomto zastúpení:
Rada školy:
Meno
Mgr. Mária Lattová
Ing. Zuzana Vargová
Mgr. Helena Šimová
Funkcia
predseda rady školy
podpredseda rady školy
člen
Zvolený (delegovaný za)
zriaďovateľa školy
ped. zamestnancov
zriaďovateľa školy
Mgr. Peter Kilian
člen
ped. zamestnancov
Helena Gajdošová
člen
nepedagog. zamestnancov
PhDr. Nadežda Peřinová PhD. člen
zriaďovateľa školy
Helena Zahorjanová
člen
zriaďovateľa školy
Ľudmila Jakubčová
člen
rodičov
Ing. Jozef Molčan
člen
rodičov
Marcela Šimalová
člen
rodičov
Marianna Kocanová
člen
žiakov
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje
záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti katolíckej výchovy a vzdelávania
a plní úlohu verejnej kontroly. Vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky
a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne. V školskom roku 2011/2012 sa
uskutočnili tri zasadnutia rady školy.
4
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Pedagogická rada školy:
Mgr.
Th. Lic.
PaedDr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
PhDr.
Mgr.
PeadDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Ing.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Irena Bilecová
Božena Blichová – Sr. Štefánia
Viliam Bujňák
Stanislava Cuperová
Renáta Danková
Mária Dolinská
Zuzana Džborová
Veronika Frankovičová
Ľudmila Gurská
Jana Hutníková – Sr. Simeona
Anastázia Iľková
Anna Imrichová PhD.
Adela Ivanová
Iveta Jusková
Peter Kilian
Janka Kovalská
Gabriel Krajči
Mária Lattová- Sr. Metodia
Mária Mergeščíková – Sr. Maximiliána
Milina Mikolajová
Mária Minarčíková
Petronela Onderišinová
Jarmila Pavelková
Júlia Potašová
Janka Rohaľová
Martina Sabolová
Silvia Šoltésová
Vladimír Tančin
Zuzana Vargová
Mária Vargovičová
Mária Vasilíková
Helena Zahorjanová – Sr. Petra
Mária Zahorodníková – Sr. Dominika
5
Pedagogická rada
školy (PR) je najdôležitejším odborným a poradným orgánom
riaditeľky školy. Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy, schvaľuje ročný plán školy,
vyhodnotenie práce školy spravidla za klasifikačné obdobie, odsúhlasenie výsledkov
v prospechu, správaní a dochádzke žiakov, odporúča výchovné opatrenia ukladané žiakom
školy a vyjadruje sa k návrhom riaditeľky školy. Zasadanie pedagogickej rady riadi riaditeľka
školy alebo ňou poverená zástupkyňa. Riadi sa schváleným programom zasadania. K návrhom
na riešenie sa členovia vyjadrujú hlasovaním. Hlasovanie je verejné.
Porada vedenia školy (PVŠ), ktorej členmi sú riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky
školy, vedúca odbornej praxe a podľa prerokovanej problematiky sú prizývaní ďalší členovia.
PVŠ rokuje v pravidelných týždenných intervaloch.
Pracovná porada (PP)
Pracovná porada je pomocným orgánom riaditeľky školy, na ktorej sa diskutuje
o všetkých závažných otázkach týkajúcich sa organizácie, kontroly a riadenia školy. Slúži na
hodnotenie plnenia úloh za predchádzajúce obdobie (mesiac) a určenie úloh pre nasledujúce
obdobie. Na pracovnej porade sa operatívne riešia priebežné úlohy v školskom roku,
predovšetkým prevádzka a chod školy. Vedenie školy na nej oboznamuje zamestnancov so
svojimi návrhmi, školskou legislatívou, zákonmi a vyhláškami.
Rada rodičovského spoločenstva
Titul
Ing.
Mgr.
PhDr. PhD.
Meno, priezvisko
Jozef Molčan
Augustína Martonová
Zuzana Urdová
Štefan Verbovský
Darina Miháliková
Ján Biroš
Terézia Petrušková
Vladimír Leško
Zuzana Čekanová
Janka Čížová
Anna Imrichová
Trieda
IV.AZA
I. AZA
I. BZA
II.AZA
II.BZA
II.CZA
III.AZA
III.BZA
III.CZA
IV.BZA
Funkcia
predseda
zapisovateľka
hospodárka
zástupca školy
V školskom roku 2011/2012 sa rodičovské spoločenstvo (RS) riadilo schváleným
plánom práce a stanovami RS a plnilo ciele, ako sú uvedené v týchto stanovách.
Najvyšším orgánom RS je plenárne zhromaždenie, ktoré bolo zvolané ako riadne
6
21.10.2011. Plenárne zhromaždenie si zvolilo radu RS. Jej členmi sú rodičia (zákonní
zástupcovia žiakov) - najčastejšie jeden zástupca za každú triedu a rodičmi volený pedagóg
školy. Rada si na svoje zasadnutia pozývala riaditeľku školy. Rada RS počas školského roka
2011/2012 zasadala päťkrát.
Žiacka školská rada
Titul
Mgr.
Meno, priezvisko
Mária Vasilíková
Dominika Hovancová
Katarína Tkáčová
Andrea Voľanská
Martina Vašková
Bibiána Vataščáková
Mária Vlasatá
Stela Petrušková
Lenka Vaľková
Mariana Kocanová
Renáta Knapiková
Denisa Magačová
Júlia Kocureková
Simona Čekanová
Trieda
učiteľka
II.CZA
II.CZA
II.CZA
II.CZA
II.CZA
II.CZA
III.AZA
III.AZA
III.BZA
III.BZA
III.BZA
III.CZA
III.CZA
Funkcia
koordinátor
predseda
Žiacka školská rada (ŽŠR) v zmysle schváleného štatútu reprezentuje žiakov a ich
záujmy. Predkladá riaditeľovi zápisnicu o voľbe a vyjadruje sa k podstatným otázkam,
návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Podieľa sa na tvorbe
a dodržiavaní školského poriadku. Predkladá svoje stanoviská a návrhy a jej úlohou je aj voliť
a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy. Členmi môžu aj byť žiaci, ktorí majú záujem niečo
robiť- program, časopis, imatrikulácia. ŽŠR sa stretáva raz mesačne alebo podľa potreby na
príprave aktivít. V školskom roku 2011/2012 ŽŠR pracovala podľa prijatého plánu aktivít
a spolupracovala s vedúcou krúžku ŽŠR Mgr. Máriou Vasilíkovou.
7
Predmetové komisie
Predmetová komisia komplexu odborných predmetov
Interní pedagogickí zamestnanci
Komplexu odborných predmetov
PhDr. Anna Imrichová Anna, PhD.
Mgr. Irena Bilecová
PhDr. Stanislava Cuperová
PhDr. Renáta Danková
Mgr. Mária Dolinská
PhDr. Zuzana Džborová
Mgr. Veronika Frankovičová
Mgr. Ľudmila Gurská
Mgr. Jana Hutníková – Sr. Simeona
PhDr. Adela Ivanová
Mgr. Iveta Jusková
Mgr. Janka Kovalská
Mgr. Andrea Krištofová Dziaková
Mgr. Mária Lattová- Sr. Metodia
PhDr. Milina Mikolajová
Mgr. Jana Rohaľová
Mgr. Martina Sabolová
PhDr. Silvia Šoltésová
Mgr. Mária Vasilíková
vedúca
Externí pedagogickí zamestnanci
Komplexu odborných predmetov
MUDr. Anna Bencová, MPH
MUDr. Štefan Benko
PhDr. Mária Centková
PhDr. Eva Dzureňová
MUDr. Helena Fričová
Mgr. Alena Grinčová
MUDr. Rastislav Havrilla
Mgr. Zuzana Hisemová
Mgr. Miriam Ivanková Macejová
Bc. Mária Juščáková
MUDr. Marián Kolenič
MUDr. Alena Ľaľová
MUDr. Beáta Nagyová
MUDr. Mária Orlovská
8
MUDr. Anna Pružinská
MUDr. Ivana Poradová
PhDr. Nadežda Peřinová PhD.
Bc. Jana Rabadová
Mgr. Mária Rákošová
PhDr. Božena Sokolová
Mgr. Alena Surgentová Lazorová
MUDr. Janka Strýčková
Dipl. sestra Anna Smolková
MUDr. Július Zbyňovský, MPH
Predmetová komisia komplexu predmetov Jazyk a komunikácia a Človek , hodnoty a
spoločnosť
Komplex predmetov
Jazyk a komunikácia
Človek , hodnoty a spoločnosť
Titul, meno a priezvisko
PhDr. Mária Vargovičová
PaedDr. Viliam Bujňák
Mgr. Peter Kilian
Mgr. Gabriel Krajči
ThDr. Milan Kuzmiak
PhDr. Mária Lopatová PhD.,MPH.
Mgr. Anastázia Iľková
Mgr. Mária Minarčíková
PaedDr. Petronela Onderišinová
Mgr. Júlia Potášová
PaedDr. Darina Semančíková
ICLic. Jurij Popovič
o. Mgr. Anton Uhrin
vedúca
Predmetová komisia komplexu predmetov Človek a príroda; matematika a práca
s informáciami a pohyb a zdravie
Komplex predmetov
Titul, meno a priezvisko
Ing. Zuzana Vargová
Človek a príroda; matematika a práca s informáciami Ing. Jarmila Pavelková
a pohyb a zdravie
Mgr. Valéria Šandalová
Mgr. Vladimír Tančin
vedúca
Predmetové komisie ustanovuje riaditeľka školy. Schádzajú sa spravidla 4x ročne ( ak je
potrebné, aj častejšie ). Plnia metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú úlohu.
9
Úlohou predmetových komisií je:
-
navrhovať opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov,
-
navrhovať doplňovanie materiálno- technického vybavenia školy,
-
navrhovať úpravu časovo- tematických plánov,
-
pripravovať podklady na hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov,
-
sledovať nové trendy vo vyučovaní,
-
koordinovať prácu vyučujúcich,
-
organizovať predmetové olympiády,
-
organizovať kultúrne a športové podujatia na škole,
-
organizovať vzájomnú hospitačnú činnosť,
-
zabezpečovať koordináciu vzdelávacích cieľov, formovať úlohy na overovanie žiackych
výkonov,
-
usmerňovať svojich členov.
5. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2011/2012
Vzdelávacie programy školy
1.
2.
3.
Študijný odbor
56
67
67
Študijný odbor
38
-
65
-
Študijný odbor
38
-
-
65
-
-
42
3-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
42
-
Študijný odbor 5371 3 00 sanitár
diaľkové štúdium (1 trieda)
-
2-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
Večerné nadstavbové štúdium ( 2 triedy)
243
-
Študijný odbor
Večerné štúdium ( 3 triedy)
53
1-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
Večerné štúdium (2 triedy)
Spolu
4-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
denné štúdium (10 tried)
4.
1-ročné
30
-
-
-
30
10
Počet tried na škole
18
Celkový počet žiakov školy
418
z toho dievčat/žien
371
Priemerný počet žiakov na triedu
23,22
6. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV PRIJATÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA
STREDNEJ ŠKOLY
Prijímacie konanie bolo realizované bez prijímacích skúšok na základe kritérií
schválených pedagogickou radou dňa 22. februára 2011.
Záujem o štúdium na našej škole prejavilo 98 uchádzačov. 8 uchádzačov nebolo
prijatých, z toho 6 pre nedostatok miesta a 2 uchádzači nesplnili kritéria.. 90 uchádzačov bolo
prijatých bez prijímacích skúšok. Z nich 27 uchádzačov sa zápisu nezúčastnilo. Následne bolo
prijatých ďalších 6 uchádzačov.
Svoj záujem o štúdium na našej škole odovzdaním zápisného lístka potvrdilo 63
uchádzačov. 14 uchádzačov zápis neskôr zrušilo. 2 uchádzači sa odvolali voči rozhodnutiu a po
posúdení napadnutého rozhodnutia boli prijatí na uvoľnené miesto.
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
4-ročné denné štúdium
odbor:
Prospievajúci žiaci
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
8
21
21
3
2. ročník
11
13
39
2
3. ročník
3
14
30
0
4. ročník
8
17
27
1
Celkom
30
65
117
6
zdravotnícky asistent
11
Večerné pomaturitné
Prospievajúci žiaci
kvalifikačné štúdium
odbor:
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
5
17
4
0
Celkom
5
17
4
0
zdravotnícky asistent
1. ročný
Večerné pomaturitné
Prospievajúci žiaci
kvalifikačné štúdium
odbor:
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
33
9
4
0
Celkom
33
9
4
0
zdravotnícky asistent
2.ročný
Večerné nadstavbové
Prospievajúci žiaci
štúdium
odbor:
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
9
10
10
0
Celkom
9
10
10
0
zdravotnícky asistent
3.ročný
Diaľkové štúdium
odbor:
Prospievajúci žiaci
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
19
3
2
0
Celkom
19
3
2
0
Sanitár
12
Prehľad dochádzky žiakov denného štúdia v odbore zdravotnícky asistent za
školský rok 2011/2012
Počet vymeškaných
Počet
Ročník
tried
v ročníku
Počet
žiakov
hodín
Priemer na žiaka za
Sumár vymeškaných
jednotlivé ročníky
hodín za šk. r.2011/2012
Ospr.
Neospr.
Ospr.
Neospr.
1.
2
56
6441
11
119,28
0,20
2.
3
67
10098
113
153,00
1,71
3.
3
67
8306
51
128,73
0,79
4.
2
53
5405
15
103,10
0,28
10
243
30250
190
126,03
0,80
Spolu
za školu
Prehľad dochádzky žiakov večerného štúdia v odbore zdravotnícky asistent
za školský rok 2011/2012
Počet vymeškaných
Ročník –
1.ročný ZA
1.
Počet
tried
v ročníku
2
Počet
žiakov
26
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2011/2012
Ospr.
Neospr.
Ospr.
786
0
30,23
Neospr.
0
Počet vymeškaných
Ročník –
2.ročný ZA
1.
Počet
tried
v ročníku
3
Počet
žiakov
46
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2011/2012
Ospr.
Neospr.
Ospr.
1361
0
29,59
Neospr.
0
13
Počet vymeškaných
Počet
Ročník –
3.ročný ZA
Počet
tried
v ročníku
1.
žiakov
2
29
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2011/2012
Ospr.
Neospr.
Ospr.
1326
0
45,72
Neospr.
0
Prehľad dochádzky žiakov diaľkového štúdia v odbore sanitár za školský
rok 2011/2012
Počet vymeškaných
Počet
Ročník
tried v
ročníku
1.
Počet
žiakov
1
24
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2011/2012
Ospr.
Neospr.
Ospr.
573
0
23,88
Neospr.
0
Prehľad o správaní žiakov za školský rok 2011/2012
Znížená známka zo správania
Ročník 2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň- podmienečne vylúčenie
1
0
0
0
2
1
2
0
3
1
1
0
4
0
0
0
Spolu
2
3
0
Porovnávacia tabuľka dochádzky a prospechu
Školský rok
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Priemerný počet
vymeškaných
124,26
144,84
134,77
126,38
126,03
1,90
2,15
2,22
2,11
1,97
hodín na žiaka
Priemerný prospech za
školu
14
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:
P. č.
Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech
1.r
2.r.
3.r.
4.r.
Spolu
1.za
2.za
3.za
1.r.
večer. večer. večer. sanitár
1.
slovenský jazyk a literatúra
2,29 2,39 2,35 2,87 -
-
2,04 -
2,39
2.
anglický jazyk
2,10 2,46 2,69 2,36 -
-
1,57 -
2,24
3
nemecký jazyk
2,23 2,37 2,34 2,48 -
-
-
-
2,37
4
ruský jazyk
1,65 2,21 2,40 2,48
2,21 -
2,19
5
latinský jazyk
1,79 -
1,20 1,86 -
1,62
6.
katolícke náboženstvo
1,40 1,24 1,03 1,00 1,00 1,00 -
1,04 1,10
7.
dejepis
1,96 -
-
-
-
-
-
-
1,96
8.
občianska náuka
1,60 -
1,98 -
-
-
2,00 -
1,86
9.
biológia
2,17 -
-
-
-
-
2,00 -
2,09
10.
fyzika
2,42 -
-
-
-
-
2,00 -
2,21
11.
chémia
2,08 1,95 -
-
-
-
-
-
2,02
12.
informatika
1,69 1,89 -
-
-
-
-
-
1,79
13.
matematika
2,06 2,30 2,02 -
-
-
1,54 -
1,98
14.
telesná výchova
1,29 1,62 1,43 1,31 -
-
-
-
1,41
15.
administratíva a zdrav. dokumentácia
-
1,50 2,14 -
-
2,30
16.
anatómia a fyziológia
2,77 2,70 -
1,12 1,80 2,07 -
2,09
17.
ošetrovanie,
asistencia,
administratíva
-
-
-
2,91 2,63 -
-
-
2,05 1,58 1,62 1,50 -
-
1,69
a zdrav. dokumentácia
18.
organizácia zdrav. a sociálnej starostlivosti
-
1,71 -
-
-
-
-
-
1,71
19.
patológia
-
2,03 -
-
1,00 -
-
-
1,52
20.
prvá pomoc
-
-
-
-
1,73 -
-
-
1,73
21.
preventívne lekárstvo
-
2,67 -
-
1,62
-
-
2,15
22.
psychológia, ped. a profesijná komunikácia
1,71
2,03 -
-
-
1,22 -
-
1,65
23.
sanitárska činnosť
-
-
-
-
-
-
-
1,58 1,58
24.
sanitárstvo
-
-
-
-
-
-
-
1,54 1,54
25.
sociálna starostlivosť
-
-
-
2,51 1,73 -
-
-
2,12
26.
základy ošetrovania a asistencie
2,10 2,18 2,40 2,38 2,54 1,70 1,50 -
2,11
27.
zdravie a klinika chorôb
3,04 2,70 2,12 2,38 2,77 1,85 -
-
2,48
28.
zdravoveda
-
-
-
-
-
-
-
1,04 1,04
28.
zdravotnícka etika
-
2,26 -
-
-
-
-
-
2,26
15
8. VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ – MATURITNÉ SKÚŠKY
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet
Úroveň
slovenský jazyk a literatúra
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
52
48,40 %
anglický jazyk
B1
27
34,00 %
nemecký jazyk
B1
18
38,30 %
ruský jazyk
B1
8
61,00 %
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
Predmet
Úroveň
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
slovenský jazyk a literatúra
53
71,03 %
anglický jazyk
27
60,00 %
nemecký jazyk
18
68,06 %
8
81,25 %
ruský jazyk
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Predmet
Úroveň
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
slovenský jazyk a literatúra
52
2,04
anglický jazyk
27
2,41
nemecký jazyk
17
2,41
ruský jazyk
8
2,00
teoretická časť odbornej zložky
78
2,55
praktická časť odbornej zložky
78
1,45
16
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV
A ICH ZAMERANÍ, ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH
PLÁNOV
Zdravotnícky asistent
Forma štúdia
Pedagogické dokumenty, podľa ktorých sa vyučuje
Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu s názvom
Zdravotnícka asistencia s humánnym prístupom k pacientovi, ktorý bol
Denné štúdium
vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom, schváleným
1. – 3. ročník
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 20743-1/2008OZdV zo dňa 26.8. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1.
ročníkom.
Denné štúdium
4. ročník
Učebný plán schválený MZ SR pod číslom 19472-3/2005-ORZV zo dňa
27. 7. 2005, po dohode s MŠ SR pod číslom CD – 2005 – 17262/21603 –
1:093 s účinnosťou od 1. 9. 2005.
Celková charakteristika absolventa:
Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú
spôsobilí vykonávať základné
ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v
zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle
odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je
schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať
aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti
starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti základnej ošetrovateľskej starostlivosti,
sociálnej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti
bezpečnosti práce.
V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.
Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej
činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované
vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly,
schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj,
17
inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností, je naklonený a otvorený novým trendom
i metódam v danej profesii.
Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s
právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe
získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch.
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej
školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.
Absolvent študijného odboru je pripravený:
-
zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých
fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb
chorého v spolupráci so sestrou,
-
spolupracovať
so
sestrou
v
diagnostickom
a
liečebnom
režime
všeobecnej
a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
-
podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
-
poskytovať odbornú prvú pomoc,
-
vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde
pracuje v ošetrovateľskom tíme.
Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami.
Sanitár
Forma štúdia
Pedagogické dokumenty, podľa ktorých sa vyučuje
Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu
s názvom Sanitár, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym
Diaľkové štúdium
vzdelávacím
programom,
chváleným
absolventov strednej školy
zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom
Ministerstvom
20881-1/2008-
OZdV zo dňa 27.8. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008
začínajúc 1. ročníkom.
18
Celková charakteristika absolventa:
Učebný odbor sanitár na strednej zdravotníckej škole pripravuje žiakov na rutinné
vykonávanie všetkých prác, ktoré sú náplňou činnosti zdravotníckeho pracovníka – sanitára, na
všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Absolvent si vie zvoliť správny
pracovný postup, pripraviť si vhodný zdravotnícky materiál a pomôcky podľa konkrétnej
činnosti. Pracuje v tíme alebo pod vedením vyššie kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.
Dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci i hygieny práce. Správa sa
v súlade so zásadami zdravotnej morálky a etiky.
10. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU ZAMESTNANCOV
Veková štruktúra interných pedagogických zamestnancov
Spolu
Priemerný
všetkých
vek
3
33
42,27
2
29
42,28
Vek:
do 30 r.
31 – 40
41 – 50
51 - 60
nad 60 r.
Počet:
Z toho
žien:
4
12
10
4
3
11
9
4
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
Počet interných
učiteľov:
33
kvalifikovaných
33
nekvalifikovaných
0
doplňujúcich si kvalifikáciu
3
učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou
14
učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou
2
s vedecko-akademickou hodnosťou
2
Počet externých učiteľov: 24
Kvalifikačná štruktúra nepedagogických zamestnancov
ekonóm
1
účtovníčka
1
Počet nepedagogických
referentka
1
zamestnancov: 8
vrátnička
2
upratovačka
2
kurič - školník
1
19
Školský internát
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
Počet vychovávateľov:
4
kvalifikovaných
4
nekvalifikovaných
0
doplňujúcich si kvalifikáciu
0
učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou
0
učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou
0
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa:
17
11. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Forma vzdelávania
Počet
vzdelávaných
Priebeh vzdelávania
v školskom roku 2010/2011
začaté pokračuje ukončené
Priebežné vzdelávanie na MC
Modernizácia vzdelávacieho procesu na
stredných školách
Rozširujúci kurz inštruktora prvej pomoci
Externé doktorandské štúdium na FHPV PU
Prešov
Inovačné funkčné vzdelávanie
Všetci učitelia
4
-
1
3
3
-
-
3
2
-
1
1
-
-
-
-
Učitelia možnosť ďalšieho vzdelávania využívajú aj účasťou na ponúkaných odborných
podujatiach Metodických centier, ktoré sú veľmi často využívane. Využívame aj ponuky MZ
SR a Zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Škola má jasné stanovené priority ďalšieho vzdelávania učiteľov. Na začiatku
školského roka je vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania sa učiteľov, ktorý je prerokovaný na
operatívnej porade riaditeľky školy a po stanovení priorít na daný rok sú vybrané školiace
moduly a učitelia, ktorí sa do nich zapoja.
20
12. KVALIFIKOVANOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PREDMETOV
Percentuálne vyjadrenie
P. č.
Názov vyučovacieho predmetu
odborná spôsobilosť
pedagogická
spôsobilosť
1.
slovenský jazyk a literatúra
100%
100%
2.
anglický jazyk
100%
100%
3.
nemecký jazyk
100%
100%
4.
ruský jazyk
100%
100%
5.
latinský jazyk
100%
100%
6.
katolícke náboženstvo
100%
100%
7.
dejepis
100%
100%
8.
občianska náuka
100%
100%
9.
biológia
100%
100%
10.
fyzika
100%
100%
11.
chémia
100%
100%
12.
informatika
100%
100%
13.
matematika
100%
100%
14.
telesná výchova
100%
100%
15.
administratíva a zdrav. dokumentácia
100%
100%
16.
anatómia a fyziológia
100%
100%
17.
ošetrovanie, asistencia . a zdrav. dokumentácia
95%
95%
18.
patológia
100%
100%
19.
preventívne lekárstvo
100%
100%
20.
prvá pomoc
100%
100%
21.
psychológia a pedagogika
100%
100%
22.
psychológia, ped. a profesijná komunikácia
100%
100%
23.
sanitárska činnosť
100%
100%
24.
sanitárstvo
100%
100%
25.
sociálna starostlivosť
100%
100%
26.
zdravie a klinika chorôb
100%
100%
27.
zdravoveda
100%
100%
28.
základy ošetrovania a asistencie
100%
100%
21
V školskom roku 2011/2012 boli traja pedagogickí zamestnanci, ktorí vyučujú odborné
predmety na materskej dovolenke. Zastupovali ich externé vyučujúce. Z tohto dôvodu bolo
veľmi ťažko zabezpečiť odbornú aj pedagogickú spôsobilosť, čím bol ovplyvnený
percentuálny výsledok kvalifikovanosti našich pedagogických zamestnancov.
13. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Výchovné poradenstvo bolo realizované v súlade
2011/2012.
s plánom práce VP na školský rok
Všeobecným cieľom bolo:
-
poskytnúť poradenskú pomoc a rady žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení
individuálnych problémoch žiakov- osobných, študijných, profesijných v spolupráci
s duchovným správcom školy
-
monitorovať signály od rodičov, triednych učiteľov, vyučujúcich a žiakov
-
poskytovať konzultácie počas rodičovských združení ako aj vo vopred ohlásených
konzultačných hodinách, prípadne po osobnom alebo telefonickom dohovore
Konkrétne poradenské aktivity:
-
pomoc pri ďalšej voľbe profesionálnej orientácie a výbere následného štúdia (VŠ,
nadstavbového) formou informácií z dostupnej literatúry objednanej školou, internetu
i osobnou konzultáciou so študijnými oddeleniami, rodičmi, žiakmi
-
priebežné informácie o ponukách nových foriem štúdia a odborov, ktoré avizovali stredné
a VŠ, tiež o ponukách voľných pracovných miest
-
pre žiakov 4. ročníkov bol zostavený štruktúrovaný životopis, ktorý je potrebným
dokladom pri ukončovaní štúdia i ku prihláške na VŠ, prípadne pri nástupe do zamestnania
-
inštruktáž a dohľad nad správnym vypĺňaním prihlášok na VŠ
-
bola zabezpečená diagnostika, vypracovanie pedagogických charakteristík problémových
žiakov a realizácia odporúčaní v spolupráci s CPPPaP v Prešove
-
prezentácia školy, jej zamerania a profilu absolventa, informácie o prijímacom konaní na
rodičovských združeniach ZŠ rodičov žiakov deviatych ročníkov
22
-
príprava záznamov o riešení problémových situácií pre triednych učiteľov a opätovne
prebratie ustanovení Metodického usmernenia č.7/2006-R- k prevencii a riešeniu
šikanovania na školách.
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí
a iných sociálno-patologických javov:
Činnosť primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
bola realizovaná na podklade plánu práce na školský rok 2011/2012. Plnila stanovené ciele ako
je podporovať harmonický rozvoj osobnosti žiaka, vychovávať ho k osobnej zodpovednosti za
svoje zdravie, za svoje rozhodnutia, rozvíjať pozitívne vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjať
prosociálne správanie žiakov, informovať žiakov o problematike patologických javov.
Do prevencie patologických javov boli zapojení všetci vyučujúci cez výchovné
pôsobenie v rámci svojich predmetov.
K rozvoju prirodzených schopnosti žiakov ak k výchove správneho využívania voľného
času prispeli mnohé športové aktivity ( školské kolo vo volejbale, stolnotenisová súťaž,
lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, KOČAP a iné)
Ďalej to boli aktivity na umeleckom poli napr. rozhlasové okienko, Hviezdoslavov
Kubín, Biblická olympiáda a iné.
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora výchovy k manželstvu
a rodičovstvu:
Poslaním Výchovy k manželstvu a rodičovstvu je formovať v žiakoch vedomie
zodpovednosti za svoje činy, pochopiť krásu a podstatu poslania muža a ženy v Božom pláne,
poukázať na škodlivosť antikoncepcie a oboznámiť s prirodzenými metódami plánovania
rodičovstva, pestovať v žiakoch postoj ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a hájiť
kultúru života.
Z naplánovaných aktivít sa v školskom roku 2011/2012 realizovali nasledovné:
-
prváci absolvovali metodické cvičenie Moje postavenie v skupine,
-
bolo odvysielané rozhlasové okienko na tému Krása nevinného srdca,
-
v týždni počatého života sme sa zapojili do hnutia Biela stužka, žiaci našej školy obdržali
po liturgii biele stužky, na túto tému bola spravená motivačná nástenka vo vestibule školy,
23
-
všetci žiaci našej školy sa zúčastnili duchovných cvičení s otcami execitátormi (o. Jakub,
o. Sochovič) v Centre pre rodinu na Sigorde, tematický boli zamerané na vzťahy ja a Boh,
ja a iní (nadväzovanie vzťahov,
Boží plán pre spolužitie muža a ženy, Boh- darca
vzťahov). Počas duchovných cvičení si žiaci pozreli rôzne filmy týkajúce sa danej
problematiky.
Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:
Spolupráca:
- s CPPPaP v Prešove
- s úradom práce, sociálnych veci a rodiny
- s políciou, účasť na konaniach pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky
- s občianskym združením Náruč
- s občianskym združením Červené maky
14. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Duchovné aktivity školy:
-
pri príležitosti otvorenia a ukončenia školského roka sa celá škola zúčastnila slávenia
svätej liturgie v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
-
sväté liturgie sme slávili aj na prikázané sviatky a taktiež pri stužkovej slávnosti,
maturitných a záverečných skúškach,
-
všetci žiaci školy sa zúčastnili dvojdňových duchovných cvičení, ktoré sa konali na Sigorde
pod vedením o. Františka Sochoviča
-
učitelia sa zúčastnili trojdňových duchovných cvičení taktiež na Sigorde
-
jedenkrát mesačne sa konali duchovné obnovy pre učiteľov
-
Sväté liturgie - v školskom internáte 1x týždenne,
v školskej kaplnke 1x týždenne.
-
10. januára 2012 o. Anton Uhrin požehnal priestory školy
24
Odborné exkurzie
-
žiaci IV.AZA sa zúčastnili exkurzie v Domove sociálnych služieb na Volgogradskej ulici
v Prešove
-
žiaci III.BZA absolvovali odbornú exkurziu na Centrálnom rádiologickom oddelení FNsP
J. A. Reimana v Prešove
-
exkurzia na Centrálnej sterilizácii FNsP J. A. Reimana v Prešove
-
exkurzia na Fakulte zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
-
v OZ Barlička sa žiaci III.CZA zúčastnili exkurzie
-
žiaci tretích ročníkov absolvovali odbornú pobytovú exkurziu vo Vysokých Tatrách navštívili Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci
a Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných
Hágoch, absolvovali aj besedu s členom horskej záchrannej služby
-
exkurzia v sadrovni FNsP J. A. R. v Prešove
-
exkurzia na pracovisku Magnetickej rezonancie
-
exkurzia na FZ PU Prešov
-
v rámci projektu Orange žiaci tretích ročníkov absolvovali exkurziu na Klinike popálenín a
rekonštrukčnej chirurgie v nemocnici Košice-Šaca
-
literárna exkurzia – Tajov, Jasenová, Liptovský Mikuláš
-
tématická exkurzia v Oswienčime – bývalom koncentračnom tábore
-
exkurzia vo výrobni hostií v kláštore Congregatio Jesu v Prešove
Odborné prednášky
-
na našej škole sa konal Workshop interaktívneho charakteru, konal sa v rámci projektu
Vzdelaný pacient – Národný program prevencie ochorení srdca a ciev, lektor Doc. MUDr.
Ján Kmec PhD. primár kardiocentra FNsP J. A. Reimana v Prešove a krajský odborník pre
kardiológiu
-
žiaci prvých ročníkov absolvovali prednášku PhDr. Gallkovej z CPPPaP v Prešove pod
názvom Učenie, pamäť, koncentrácia, spôsoby relaxácie a žiaci štvrtých ročníkov
absolvovali prednášku PhDr Skalkovej na tému Prevencia proti rasizmu, xenofóbii
a intolerancii
-
prednášky na tému Rusko a Sibír sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov učiacich sa ruský
jazyk, prednášal o. františkán Kračunovský, ktorý bol na misiách v Sibíri
-
prednáška o Drogovej problematike na témy: Nelegálne drogy – ako povedať nie a Vplyv
drog na výkonnosť človeka
25
-
prednáška pedagógov z Katolíckej univerzity v Ružomberku
-
prednášku o finančnej gramotnosti absolvovali žiaci 4. ročníkov
-
ochrana osobných údajov a oboznámenie sa s predpismi BOZP- žiaci tretích a štvrtých
ročníkov a taktiež žiaci večerného štúdia
-
odborný seminár s prezentáciou a workshopom na prípravu žiakov, ktorí sa zúčastnili
odbornej exkurzie na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Košice-Šaca, projekt bol
podporený Nadáciou Orange
-
niektoré vyučujúce a vychovávateľky v ŠI sa zúčastnili seminára na tému ,, Život
v komunite“
-
prednášku na tému ,, Komunikácia v rodine“ prezentovali manželia Zacharovci
-
prednášky k projektu ,,Deň počatého dieťaťa“
Kultúrne a športové podujatia
-
žiačka II.CZA sa zúčastnila súťaže moderátorov, ktorú zorganizovalo Šarišské osvetové
stredisko
-
oslávili sme sviatok sv. Mikuláša, kde vychovávateľky, dievčatá zo ŠI a bohoslovci
kňazského seminára P. P. Gojdiča v Prešove pripravili kultúrny program pre deti našich
zamestnancov
-
ku cti Troch svätiteľov sa konala dňa 31.1.2012 slávnostná akadémia v rámci ktorej bola aj
imatrikulácia prvákov
-
na škole prebiehala súťaž v písaní úvahy na tému ,, Vypni mobil, zapni seba“
-
žiaci prvých ročníkov navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove
-
lyžiarsky kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka sa konal vo februári na Drienici
-
školské kolo súťaže vo volejbale
-
základný plavecký výcvik absolvovali žiaci 2. ročníkov v bazéne ZŠ Mirka Nešpora
-
žiaci 1. až 3. ročníkov absolvovali cvičenie OČAP kde si precvičovali úlohy z topografie,
ochrany prírody, riešili problematiku civilnej ochrany, dopravnej výchovy a prvej pomoci
-
Cvičenie ochrany človeka a prírody pre žiakov 1. až 3. ročníkov
-
Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov
-
konalo sa celoškolské kolo Olympiády anglického, nemeckého jazyka, ruského jazyka
a Biblickej olympiády
-
školské kolo súťaže v riešení SUDOKU
-
celoškolská recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
26
-
tretí ročník zábavno-vedomostnej súťaže pre žiakov ôsmych ročníkov základných škôl
„Deň ôsmaka v koži zdravotníka“
-
deň otvorených dverí
-
celoškolská súťaž o Naj triedu
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
-
žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili na Dni dobrovoľníctva v Hospici Matky Terézie
v Bardejovskej Novej Vsi
-
žiaci druhých ročníkov sa zapojili do projektu ,, Prilož kameň na Šarišský hrad“
-
celá škola bola zapojená do projektu Deň sukní ( v troch kolách ), tento projekt vyhlásilo
KPKC v Spišskej Novej Vsi a za aktivity v rámci projektu nám udelilo 2. miesto - tretia
sprievodná akcia vyvrcholila školským majálesom 10.5.2012 v školskej záhrade
-
žiaci školy sa zapojili do celoslovenskej akcie Vyčistíme si Slovensko
-
na škole sa konala výstava Čo o sebe (ne)vieme, projekt organizovala Iuventa – Slovenský
inštitút mládeže
-
pri príležitosti posviacky miniskanzemov sa dievčatá zo školského internátu zúčastnili sv.
liturgie v Ľutine
-
prvý ročník Valentínskej kvapky krvi sa na našej škole konal 24. februára, okrem žiakov
a učiteľov našej škole sa zapojili do akcie aj študenti gymnázia P. P. Gojdiča a bohoslovci
kňazského seminára P. P. Gojdiča
-
v protopresbyterianskom kole Biblickej olympiády sme získali štvrté miesto,
-
obvodné kolo Olympiády anglického jazyka- obsadili sme 3. miesto,
-
obvodné kolo Olympiády nemeckého jazyka
-
krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku- 6. miesto
-
šiesty ročník celoslovenskej súťaže Ruské slovo – Postavy ruskej histórie reprezentovali
žiačky v speve a prednese, obsadili 2. miesto
-
žiačky reprezentovali školu na 8. ročníku speváckej súťaže „O Alžbetinu ružu“, ktorá sa
konala na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach
-
žiaci školy sa zapojili do projektu Klimatické zmeny – Slnečnica na našej škole, ktorý
organizuje Slovenská katolícka charita
-
zúčastnili sme sa celoslovenskej súťaže študentov SZŠ v poskytovaní prvej pomoci, ktorá
sa konala v Dunajskej Strede. Obsadili sme 4.miesto
27
-
pri príležitosti 20. výročia založenia združenia Humanita pre život zorganizovalo združenie
benefičný koncert ,, Modlitba pre Slovensko“, ktorý sa konal pod záštitou o. arcibiskupa
a metropolitu Jána Babjaka SJ, na programe vystúpili aj žiaci našej školy
-
v rámci projektu Deň počatého dieťaťa, ktorý organizuje Fórum života sme rozdali žiakom
a učiteľom našej školy biele stužky
Verejné zbierky a kampane
-
Biela pastelka ( Únia nevidiacich ) 19.9.2011 – 21.9.2011 - budova školy
-
klub Sclerosis multiplex 21.9.2011 – 23.9.2011 - Hlavná ulica v Prešove
-
Staroba sa nás dotýka ( SČK ) 7.10.2011
-
zbierka Nezábudka ( Liga za duševné zdravie ) 11.10.2011- mesto Prešov
-
Sviečka za nenarodené deti – 21.10.2011 - budova školy
-
vianočná zbierka ( Humanita pre život ) 15.12.2011 – 17.12.2011 - celonárodná zbierka
OD Tesco. Výťažok venovaný postihnutým deťom.
-
Deň narcisov ( Liga proti rakovine ) 13.4.2012 mesto Prešov - zbierka v prospech ľudí
postihnutých onkologickými ochoreniami
-
klub Sclerosis multiplex 15.5.2012 – mesto Prešov – zbierka za účelom vybudovania
Národného centra v Sabinove
15. ÚDAJE PROJEKTOCH DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Názov projektu
Ošetrovanie popálených – Šanca
vedieť viac
Podpora duchovnej formácie
Inovatívne vzdelávanie – Cesta
k úspechu vo vedomostnej
spoločnosti
LDV – Zdokonalenie dosiaľ
získaných vedomostí a zručností
zdravotníckych asistentov
Vyhlasovateľ
Fáza projektu
Orange – Školy pre
budúcnosť
Renovabis
úspešný - zrealizovaný
Agentúra MŠVVaŠ SR
neúspešný
SAAIC- Národná
agentúra Programu
celoživotného
vzdelávania
neúspešný
úspešný – zrealizovaná prvá
polovica
28
16. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Dňa 6. marca vykonala Štátna školská inšpekcia na našej škole tematickú inšpekciu Súlad
školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom v strednej škole.
Inšpekciu vykonali: RNDr. Anna Čorbová a PaedDr. Jana Kupcová – školské inšpektorky ŠIC
Prešov.
Závery inšpekčnej činnosti:
Štruktúra predloženého dokumentu nebola v súlade s požiadavkami školského zákona, úroveň
jeho vypracovania nezodpovedala úplne zásadám štátneho vzdelávacieho programu.
Nevypracovaním učebných osnov pre náboženstvo a pre slovenský jazyk a literatúru v rozsahu
stanovenom ŠVP nebolo zabezpečené dôsledné plnenie požiadaviek na vedomosti a zručnosti
žiakov dané vzdelávacím štandardom. Nedostatky sa vyskytli aj v nevypracovaní poznámok
k učebným plánom.
17. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH
PODMIENKÁCH ŠKOLY
Budova je vo vlastníctve zriaďovateľa školy – Rádu sestier sv. Bazila Veľkého. Je to
dvojpodlažná budova umiestnená blízko centra. Na budove školy sa prejavujú mnohé
nedostatky. Bola by potrebná jej celková rekonštrukcia. V roku 2004 a 2010 v rámci výzvy na
predloženie projektov Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry sme vypracovali projekt na
poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom
Prestavba a modernizácia Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého. V obidvoch
prípadoch sme splnili formálne i obsahové kritéria, ale pre nedostatok finančných prostriedkov
sme neboli vybraní.
Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v 9 kmeňových triedach, 9 odborných
učebniach a posilňovni. Učebne sú vybavené modernou audiovizuálnou a počítačovou
technikou, pomôckami na vyučovanie spoločenskovedných a jazykových predmetov,
odborných teoretických predmetov a praktických cvičení žiakov v 1. a 2. ročníku. Priebežne sú
dopĺňané odborné pomôcky nevyhnutné na zabezpečenie výučby.
29
Škola má dobré vybavenú žiacku a učiteľskú knižnicu, nemáme vlastnú telocvičňu (iba
posilňovňu s potrebným vybavením), preto na vyučovanie niektorých tematických celkov
prenajímame priestory Gymnázia Tarasa Ševčenka na Sládkovičovej ulici.
Súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát, ktorý žiakom zabezpečuje
stravovanie a ubytovanie.
V popoludňajších
a večerných
hodinách
prebieha
v učebniach
štúdium
popri
zamestnaní. Výučbové základne praktického vyučovania sú blízko školy, najvýznamnejšia je
FNsP J. A. Reimana Prešov.
Budova je chránená a zabezpečená poplašným a kamerovým systémom.
V ďalšom období sa ukazuje ako naliehavá potreba dokončenie opravy strechy (dve etapy už
boli realizované) a oprava fasády budovy školy.
18. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Zdroje financovania r. 2011
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
normatívne
nenormatívne - riešenie havarijných situácií
- vzdelávacie poukazy
Dotácia z PSK
ŠSZČ
ŠI
651 232,– €
6 000,– €
2 626,– €
8 159,– €
47 664,– €
Použitie finančných prostriedkov
Normatívne prostriedky
osobné náklady
mzdy
odvody
náhrada pri PN
prevádzkové náklady
energie
materiál
údržba
nájomné
cestovné
služby
373 712,– €
130 328,– €
1 153,– €
26 745,– €
17 107,– €
75 623,– €
3 643,- €
930,- €
21 991,- €
30
Nenormatívne prostriedky
Vzdelávacie poukazy
energie
učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť
Riešenie havarijných situácií
oprava kanalizácie
454,– €
2 172,– €
6 000,- €
Školské stredisko záujmovej činnosti
mzdy
odvody
učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť
energie
2 915,– €
30,40 €
3 298,18 €
1 915, 42 €
Školský internát
mzdy
odvody
energie
režijný materiál
služby
opravy a údržba
bankové poplatky
29 918,71 €
9 979,79 €
6 084,58 €
200,- €
1 147,93 €
225,- €
107,99 €
Hospodárenie s finančnými prostriedkami Rodičovského spoločenstva pri
SZŠ sv. Bazila Veľkého
Zostatok finančných prostriedkov na začiatku šk. roka 2011/2012
4.591,30 €
Celkový príjem za školský rok 2011/2012
5. 401,82 €
rodičovský príspevok
2% daň
úroky
Celkový výdaj za školský rok 2011/2012
4.417,50 €
984,21 €
0,11 €
5. 469,39 €
Prehľad výdavkov rodičovského spoločenstva za školský rok 2011/2012
duchovné cvičenia žiakov - (doprava Juskova Vôľa )
380,00 €
príspevok na maturitné skúšky
596,00 €
KOĆAP, Vysoké Tatry – (doprava )
472,00 €
školenia Rady mládeže
súťaže – (odmeny, štartovné, doprava )
50,00 €
212,59 €
31
príspevok na olympiády (AJ, NJ,RJ)
knihy - (odmeny žiakom na konci školského roka )
95,66 €
418,45 €
poplatok za registráciu na príjem 2% úroku
53,80 €
poplatok za vedenie účtu, daň z úroku
36,14 €
športové súťaže – (odmeny, štartovné, doprava )
189,30 €
výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia – (vstupné )
593,84 €
imatrikulácia prvých ročníkov
6,07 €
poistné UNIQA - úrazové poistenie žiakov na školský rok
362,67 €
majáles, ples – ( hudba )
250,14 €
odborné exkurzie – (doprava, vstupné )
1752,73 €
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
Koncepčný zámer rozvoja školy hodnoteného školského roka vyplýva z hlavných úloh
plánu práce školy.
Vo výchove a vzdelávaní žiakov bol zdôrazňovaný mravný a náboženský rozmer
spolužitia, povzbudzovanie žiakov vo viere a poukazovanie na jej spätosť s každodenným
životom, vyžadovanie a zachovávanie kresťanskej morálky v škole i mimo nej. Realizované
boli duchovné akcie v zmysle duchovno- pastoračného plánu.
Dôraz sme kládli na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci na vyučovaní i aktivitách
mimo vyučovania.
Veľkú pozornosť sme venovali vyučovaniu maturitných predmetov: slovenský jazyk,
anglický jazyk, nemecký jazyk a profilujúcim predmetom: zdravie a klinika chorôb, základy
ošetrovania a asistencie, administratíva a zdravotnícka dokumentácia a praktickým cvičeniam.
Napriek tomu nemôžeme byť spokojní s výsledkami externej časti maturitnej skúšky v cudzích
jazykoch.
Pretože na škole máme vysoký počet zameškaných hodín, triedni učitelia počas celého
roka vykonávali dôslednú kontrolu absencie žiakov na vyučovaní a spolupracovali so
zákonnými zástupcami žiakov. Taktiež zabezpečovali účasť na ďalších aktivitách predpísaných
učebnými plánmi.
Škola reaguje na potreby trhu práce – umožňuje formu večerného štúdia. Vedenie školy
pracuje na rozšírení počtu študijných odborov, podľa záujmu verejnosti v sociálno-
32
zdravotníckej sfére. Okrem toho škola plánuje rozvíjať svoju činnosť v oblasti rekvalifikačných
kurzov, ktoré predkladá na schválenie a akreditovanie príslušným inštitúciám (MZ SR,
MŠVVaŠ SR). Záujem o štúdium na našej škole sa postupne zvyšuje.
Predpokladáme, že to vyplýva aj z akcií organizovaných školou. Výchovný poradca navštevuje
triedne aktívy 9. ročníkov na základných školách, organizujeme Deň otvorených dverí,
zábavno-výchovnú súťaž Deň ôsmaka v koži zdravotníka a priebežne aktualizujeme webovú
stránku školy.
20. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:
-
vysoká odborná úroveň učiteľov,
-
aktívne využívanie možností pre ďalšie vzdelávanie učiteľov
-
duchovná kresťanská formácia žiakov aj učiteľov
-
vo výchove dôraz kladený na skutočné životné hodnoty
-
výchova k úcte a dôstojnosti
-
priaznivá školská
-
klíma,
pozitívne
medziľudské
vzťahy,
atmosféra
porozumenia
a
spolupatričnosti
-
výhodná lokalizácia školy v centre mesta
-
bohatá krúžková činnosť – na základe záujmov žiakov
-
školský internát, nadštandardné priestory, lokalizácia internátu v susedstve školy,
pokračovanie duchovnej formácie aj v rámci programu školského internátu
-
duchovný správca školy
-
organizovanie odborných exkurzií a stáží
-
získavanie finančných zdrojov prostredníctvom rôznych projektov
-
realizácia kurzov prvej pomoci
-
zriadenie čitárne pri školskej knižnici
Slabé stránky školy:
-
chýba telocvičňa ( v škole je len posilňovňa ) s vhodným a potrebným vybavením
a zariadením
33
-
praktické cvičenia v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach – veľký počet študentov
na praxi vzhľadom k súčasnému reálnemu počtu možných pracovísk praktického
vyučovania ( štátna SZŠ, fakulta ošetrovateľstva)
-
chýbajú šatne pre žiakov ( k dispozícii sú len malé skrinky na prezuvky – nedostatočný
počet )
-
nedostatočné materiálno-technické vybavenie odborných učební vzhľadom k aktuálnym
požiadavkám vyplývajúcim zo štátneho vzdelávacieho programu pre študijný odbor
zdravotnícky asistent
-
pokles intelektuálnej úrovne žiakov
-
slabá disciplína žiakov
-
absencia podnikateľských aktivít ako formy získavania finančných prostriedkov pre školu
-
nezáujem žiakov o mimoškolskú činnosť
-
vysoký počet externých vyučujúcich
Príležitosti:
-
získavanie sponzorov pre zlepšenie materiálno- technického vybavenia školy
-
zapájanie sa do projektov, získavanie grantov cez projekty
-
propagácia školy, jej študijných odborov
-
aktívna účasť na súťažiach
-
nadviazanie spolupráce s inými cirkevnými a zdravotníckymi školami aj v zahraničí
-
aktivácia nových študijných odborov, prípadne kurzov vychádzajúcich z požiadaviek trhu
práce
-
ponuka bohatého kultúrneho vyžitia
Riziká:
-
klesajúca populačná krivka v SR a v regióne
-
zvyšovanie nákladov na prevádzku budovy
- zhoršovanie sociálneho zázemia
-
konkurencia štátnej zdravotníckej školy – úbytok potenciálnych žiakov
-
nevýhodné legislatívne zmeny – odbory na SZŠ, štúdium zdravotníckych odborov
-
absencia možnosti výberu z viacerých odborov
-
stiesnené priestory v škole
-
šmykľavé schody
34
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON
POVOLANIA A UPLATNIENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRI PRIJÍMANÍ NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
V školskom roku 2011/2012 úspešne ukončilo štúdium maturitnou skúškou 53 žiakov.
Prijatí na VŠ
26 absolventov
49 %
Nadstavbové štúdium v odbore
1 absolvent
1,9 %
Pracujúci v odbore
8 absolventi
15,1 %
na domácom trhu práce
5 absolventi
-
na zahraničnom trhu práce
3 absolventi
-
Pracujúci mimo odboru
10 absolventi
18,9 %
Na MD
0 absolventky
-
V evidencii nezamestnaných – október 2012
8 absolventi
15,1 %
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Hygienické podmienky žiakov spĺňajú platné STN a sú v súlade so súčasnou
legislatívou. Úroveň hygienických zariadení je veľmi dobrá. Vymenili sme všetky okna a
podlahy vo všetkých kmeňových učebniach. Psychohygiena žiakov a učiteľov je zabezpečená
v plnom rozsahu, škola má vlastný bufet a výdajnú školskú jedáleň. Všetci žiaci a zamestnanci
majú zabezpečenú stravu, žiaci ubytovaní v školskom internáte - celodennú. V budove školy
je k dispozícii bufet, ktorý je otvorený denne od 7,30 do 15, 00 hod.
Na škole je 6 kabinetov pre učiteľov, každý učiteľ má v kabinete svoje pracovné
miesto, každý kabinet má počítač pripojený na internet a tlačiareň. V zborovni je k dispozícii
kopírka. V škole je vytvorená počítačová sieť, žiaci aj učitelia majú prístup na internet.
23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
V školskom roku 2011/2012 podľa záujmu žiakov boli na škole realizované tieto krúžky:
Publicistický krúžok – vedúci krúžku Mgr. Peter Kilian
35
Krúžok anglického jazyka – vedúci krúžku: Mgr. Peter Kilian, PaedDr. Viliam
Bujňák, PaedDr. Petronela Onderišinová
Krúžok nemeckého jazyka – vedúci krúžku: PhDr. Mária Vargovičová, Mgr. Mária
Minarčíková
Krúžok ruského jazyka – vedúci krúžku PhDr. Mária Vargovičová
Športový krúžok – vedúci krúžku Mgr. Vladimír Tančin
24. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
Počas štúdia je pravidelný kontakt s rodičmi zaistený stretnutiami triedneho
rodičovského spoločenstva s učiteľmi najmenej 3x ročne a jedno plenárne stretnutie rodičov
všetkých žiakov.
Zvolený celoškolský výbor rodičov sa pravidelne stretáva s vedením školy.
Individuálne sú pozývaní rodičia do školy vždy pri riešení vážnejších nedostatkov v prospechu
či správaní.
Na spoločenskej úrovni sa rodičia aktívne zapájajú do organizácie stužkových slávností
maturantov, sú pozývaní na školské akcie a vystúpenia (akadémie, divadelné predstavenia,
športové súťaže). V prípade potreby majú rodičia možnosť pomôcť škole finančne, materiálne
či duchovne (modlitby, sponzorstvo, percento dane, služba škole a pod.)
25. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTI ŠKOLY
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát,
stredisko záujmovej činnosti)
Školský internát sa nachádza v blízkosti školy. Sídli v prenajatej budove, zabezpečuje
ubytovanie 61 dievčatám z našej školy, 1 študentke z cudzej školy ale aj 5 dievčatám VŠ.
Dievčatá boli rozdelené do dvoch výchovných skupín. Dievčatá sú ubytované v izbách
bunkového systému z vlastným sociálnym zariadením. Ubytovaným dievčatám poskytujeme
celodenné stravovanie.
Všetky zverené dievčatá sa snažíme vychovávať v kresťanskom duchu, vytvárať
prostredie čo najviac podobné rodinnému prostrediu. Zvlášť citlivo pristupujeme k dievčatám
1. ročníka, aby sa ich proces adaptácie na zmenené životné podmienky uskutočnil čo
najšetrnejšie. Uplatňujeme individuálny prístup ku každému ubytovanému dievčaťu.
36
Stredisko záujmovej činnosti ( krúžky anglického, nemeckého a ruského jazyka
športový, publicistický ) navštevovalo 86 žiakov. Činnosť v záujmových útvaroch bola
realizovaná v čase od 14.30 do 16.30 podľa týždenného rozvrhu.
Prínos činnosti ŠSZČ
-
vhodné vyplnenie voľného času žiakov podľa ich záujmov
-
aktívna účasť na realizácii rôznych aktivít školy
-
podchytenie a podpora talentovaných žiakov
Správu vypracovala: PhDr. Mária Lopatová PhD., MPH
Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 26.09.2012
37
Stanovisko zriaďovateľa:
Rád sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove
s c h v a ľ u j e
–
n e s c h v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove
za školský rok 2011/2012
______________________________
provinciálna predstavená
Stanovisko rady školy:
Rada školy
s c h v a ľ u j e
–
n e s c h v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove
za školský rok 2011/2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
predseda rady školy
38
Download

Sprava o vychovno-vzdelavacej cinnosti skoly 2011