STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA sv. BAZILA VEĽKÉHO
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Hodnotiaca správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
školský rok 2012/2013
Prešov, október 2013
Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške č.9/2006 Z. z..
3. Plánu práce Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove na školský rok
2012/2013
4.
Duchovno-výchovného projektu Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého
v Prešove.
5. Vyhodnotenia plánu práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Vyhodnotenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislosti, výchovného
poradcu a koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
7. Informácie o činnosti rady školy, rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila
Veľkého a žiackej školskej rady.
2
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Adresa školy:
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Telefónne číslo:
051/772 53 02
Faxové číslo:
051/772 29 85
Internetová adresa:
www.szssvbazpo.edu.sk
[email protected]
Elektronická adresa:
[email protected]
[email protected]
Súčasti školy: (podľa zriaďovacej
listiny s uvedením presného názvu)
Školské stredisko záujmovej činnosti
Školský internát pri SZŠ Bazila Veľkého
Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Zriaďovateľ
Narcisová 1, 080 01 Prešov
051/771 80 54
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:
Meno, priezvisko, titul:
Riaditeľ školy
Mária Lopatová PhDr., PhD., MPH – sestra Andrea
Zástupca riaditeľa školy
Mária Dolinská Mgr.
Vedúca odbornej praxe
Výchovný poradca
Koordinátor prevencie
patologických javov
Anna Imrichová PhDr., PhD.
Jarmila Pavelková Ing.
Milina Mikolajová PhDr.
3
3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého bola ustanovená v zmysle
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na
základe novelizácie zákona č. 596/2003 Z. z. podľa §24 a § 25 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za členov rady školy boli zriaďovateľom delegovaní a volení zástupcovia pedagogických
zamestnancov a taktiež volení zástupcovia rodičov a žiakov na obdobie štyroch rokov v tomto
zastúpení:
Rada školy:
Meno
PhDr. Adela Ivanová
Ing. Igor Magera
Mgr. Helena Šimová
Funkcia
Zvolený (delegovaný za)
predseda rady školy
pedagogických zamestnancov
podpredseda rady školy nepedagogických. zamestnancov
člen
zriaďovateľa školy
Mgr. Mária Lattová
člen
zriaďovateľa školy
Helena Gajdošová
člen
zriaďovateľa školy
Mgr. Vladimír Tančin
člen
pedagogických zamestnancov
Mária Mergeščíková
člen
zriaďovateľa školy
Helena Gajdošová
člen
zriaďovateľa školy
Peter Bombík
člen
rodičov
Mária Jurčišinová
člen
rodičov
Iveta Vojtková
člen
rodičov
Matej Vajda
člen
žiakov
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy
zriaďovateľa, rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti katolíckej výchovy a vzdelávania a plní
úlohu verejnej kontroly. Vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky
a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne. V školskom roku 2012/2013 sa
uskutočnili dva zasadnutia rady školy.
4
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Pedagogická rada školy:
Mgr.
Th. Lic.
PaedDr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Irena Bilecová
Božena Blichová – Sr. Štefánia
Viliam Bujňák
Stanislava Cuperová
Renáta Danková
Mária Dolinská
Zuzana Džborová
Veronika Frankovičová
Viola Frankovská
Mgr.
Ľudmila Gurská
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
PhDr.
Mgr.
PeadDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Ing.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Anastázia Iľková
Anna Imrichová PhD.
Adela Ivanová
Iveta Jusková
Peter Kilian
Janka Kovalská
Gabriel Krajči
Mária Lattová- Sr. Metodia
Mária Mergeščíková – Sr. Maximiliána
Milina Mikolajová
Mária Minarčíková
Petronela Onderišinová
Jarmila Pavelková
Júlia Potašová
Janka Rohaľová
Martina Sabolová
Silvia Šoltésová
Vladimír Tančin
Zuzana Vargová
Mária Vargovičová
Mária Vasilíková
Helena Zahorjanová – Sr. Petra
Mária Zahorodníková – Sr. Dominika
5
Pedagogická rada školy (PR) je najdôležitejším odborným a poradným orgánom riaditeľky
školy. Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy, schvaľuje ročný plán školy, vyhodnotenie práce
školy spravidla za klasifikačné obdobie, odsúhlasenie výsledkov v prospechu, správaní
a dochádzke žiakov, odporúča výchovné opatrenia ukladané žiakom školy a vyjadruje sa
k návrhom riaditeľky školy. Zasadanie pedagogickej rady riadi riaditeľka školy alebo ňou
poverená zástupkyňa. Riadi sa schváleným programom zasadania. K návrhom na riešenie sa
členovia vyjadrujú hlasovaním. Hlasovanie je verejné.
Porada vedenia školy (PVŠ), ktorej členmi sú riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy,
vedúca odbornej praxe a podľa prerokovanej problematiky sú prizývaní ďalší členovia. PVŠ
rokuje v pravidelných týždenných intervaloch.
Pracovná porada (PP)
Pracovná porada je pomocným orgánom riaditeľky školy, na ktorej sa diskutuje o všetkých
závažných otázkach týkajúcich sa organizácie, kontroly a riadenia školy. Slúži na hodnotenie
plnenia úloh za predchádzajúce obdobie (mesiac) a určenie úloh pre nasledujúce obdobie. Na
pracovnej porade sa operatívne riešia priebežné úlohy v školskom roku, predovšetkým
prevádzka a chod školy. Vedenie školy na nej oboznamuje zamestnancov so svojimi návrhmi,
školskou legislatívou, zákonmi a vyhláškami.
Rada rodičovského spoločenstva
Titul
PhDr. PhD.
Meno, priezvisko
Štefan Verbovský
Augustína Martonová
Zuzana Urdová
Darina Miháliková
Ján Biroš
Terézia Petrušková
Vladimír Leško
Zuzana Čekanová
Mária Jurčišinová
Marta Petrová
Anna Imrichová
Trieda
III.AZA
II. AZA
II. BZA
III.BZA
III.CZA
IV.AZA
IV.BZA
IV.CZA
I. AZA
I. BZA
Funkcia
predseda
zapisovateľka
predseda kontrolnej skupiny
hospodárka
člen kontrolnej skupiny
člen kontrolnej skupiny
zástupca školy
V školskom roku 2012/2013 sa rodičovské spoločenstvo (RS) riadilo schváleným plánom práce
a stanovami RS a plnilo ciele, ako sú uvedené v týchto stanovách.
6
Najvyšším orgánom RS je plenárne zhromaždenie, ktoré bolo zvolané ako riadne dňa
26.10.2012. Plenárne zhromaždenie si zvolilo radu RS. Jej členmi sú rodičia (zákonní
zástupcovia žiakov) - najčastejšie jeden zástupca za každú triedu a rodičmi volený pedagóg
školy. Rada si na svoje zasadnutia pozývala riaditeľku školy. Rada RS počas školského roka
2012/2013 zasadala päťkrát.
Žiacka školská rada
Titul
Mgr.
Meno, priezvisko
Mária Vasilíková
Dominika Hovancová
Katarína Tkáčová
Andrea Voľanská
Martina Vašková
Bibiána Vataščáková
Mária Vlasatá
Stela Petrušková
Lenka Vaľková
Mariana Kocanová
Renáta Knapiková
Denisa Magačová
Júlia Kocureková
Simona Čekanová
Matej Vajda
Tonka Ščavnická
Andrea Plavčanová
Trieda
učiteľka
III.CZA
III.CZA
III.CZA
III.CZA
III.CZA
III.CZA
IV.AZA
IV.AZA
IV.BZA
IV.BZA
IV.BZA
IV.AZA
IV.CZA
I.AZA
I.AZA
I.AZA
Funkcia
koordinátor
predseda
predseda ŽŠR od 7.12.2012
člen ŽŠR od 7.12.2012
člen ŽŠR od 7.12.2012
Žiacka školská rada (ŽŠR) v zmysle schváleného štatútu reprezentuje žiakov a ich záujmy.
Predkladá riaditeľovi zápisnicu o voľbe a vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a
opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní
školského poriadku. Predkladá svoje stanoviská a návrhy a jej úlohou je aj voliť a odvolávať
zástupcu žiakov do rady školy. Členmi môžu aj byť žiaci, ktorí majú záujem niečo robiťprogram, časopis, imatrikulácia. ŽŠR sa stretáva raz mesačne alebo podľa potreby na príprave
aktivít.
7
Dňa 7.12.2012 sa konali voľby do ŽŠR. V tajnej voľbe bol zvolený za predsedu ŽŠR Matej
Vajda. Jej členmi sa stali aj Antónia Ščavnická a Andrea Plavčanová.
V školskom roku 2012/2013 ŽŠR pracovala podľa prijatého plánu aktivít a spolupracovala
s koordinátorkou ŽŠR Mgr. Máriou Vasilíkovou.
Predmetové komisie
Predmetová komisia komplexu odborných predmetov
Interní pedagogickí zamestnanci
Komplexu odborných predmetov
PhDr. Anna Imrichová Anna, PhD.
Mgr. Irena Bilecová
PhDr. Stanislava Cuperová
PhDr. Renáta Danková
Mgr. Mária Dolinská
PhDr. Zuzana Džborová
Mgr. Veronika Frankovičová
Mgr. Ľudmila Gurská
PhDr. Adela Ivanová
Mgr. Iveta Jusková
Mgr. Janka Kovalská
Mgr. Mária Lattová- Sr. Metodia
PhDr. Milina Mikolajová
Mgr. Jana Rohaľová
Mgr. Martina Sabolová
PhDr. Silvia Šoltésová
Mgr. Mária Vasilíková
Mgr. Viola Frankovská
Externí pedagogickí zamestnanci
Komplexu odborných predmetov
MUDr. Anna Bencová, MPH
MUDr. Štefan Benko
PhDr. Eva Dzureňová
MUDr. Helena Fričová
Mgr. Alena Grinčová
Mgr. Zuzana Hisemová
Mgr. Miriam Garliková
Bc. Mária Juščáková
8
MUDr. Beáta Nagyová
MUDr. Mária Orlovská
MUDr. Rastislav Havrilla
MUDr. Anna Pružinská
MUDr. Ivana Poradová
PhDr. Nadežda Peřinová PhD.
Mgr. Mária Rákošová
PhDr. Božena Sokolová
Mgr. Alena Surgentová Lazorová
MUDr. Janka Strýčková
MUDr. Július Zbyňovský, MPH
Predmetová komisia komplexu predmetov Jazyk a komunikácia a Človek , hodnoty a
spoločnosť
Komplex predmetov
Jazyk a komunikácia
Človek , hodnoty a spoločnosť
Titul, meno a priezvisko
PhDr. Mária Vargovičová
PaedDr. Viliam Bujňák
Mgr. Peter Kilian
Mgr. Gabriel Krajči
ThDr. Milan Kuzmiak
PhDr. Mária Lopatová PhD.,MPH.
Mgr. Anastázia Iľková
Mgr. Mária Minarčíková
PaedDr. Petronela Onderišinová
Mgr. Júlia Potášová
PaedDr. Darina Semančíková
ICLic. Jurij Popovič
Mgr. Vladimíra Popiková
o. Mgr. Anton Uhrin
vedúca
Predmetová komisia komplexu predmetov Človek a príroda; matematika a práca
s informáciami a pohyb a zdravie
Komplex predmetov
Titul, meno a priezvisko
Ing. Zuzana Vargová
Ing. Jarmila Pavelková
Človek a príroda; matematika a práca s informáciami
Mgr. Valéria Šandalová
a pohyb a zdravie
Ing. Alena Sochová
Mgr. Vladimír Tančin
vedúca
9
Predmetové komisie ustanovuje riaditeľka školy. Schádzajú sa spravidla 4x ročne ( ak je
potrebné, aj častejšie ). Plnia metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú úlohu.
Úlohou predmetových komisií je:
-
navrhovať opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov,
-
navrhovať doplňovanie materiálno- technického vybavenia školy,
-
navrhovať úpravu časovo- tematických plánov,
-
pripravovať podklady na hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov,
-
sledovať nové trendy vo vyučovaní,
-
koordinovať prácu vyučujúcich,
-
organizovať predmetové olympiády,
-
organizovať kultúrne a športové podujatia na škole,
-
organizovať vzájomnú hospitačnú činnosť,
-
zabezpečovať koordináciu vzdelávacích cieľov, formovať úlohy na overovanie žiackych
výkonov,
-
usmerňovať svojich členov.
10
5. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2012/2013
Vzdelávacie programy školy
1.
2.
3.
Študijný odbor
Spolu
65
234
-
18
4-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
denné štúdium (9 tried)
50
51
68
Študijný odbor
1-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
Večerné štúdium (1 triedy)
18
-
-
Študijný odbor
2-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
Večerné štúdium ( 2 triedy)
24
44
Študijný odbor
-
-
68
-
-
29
3-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
Večerné nadstavbové štúdium ( 1 triedy)
-
29
Študijný odbor 5371 3 00 sanitár
1-ročné
diaľkové štúdium (1 trieda)
Počet tried na škole
4.
21
16
-
-
-
21
Celkový počet žiakov školy
370
z toho dievčat/žien
328
Priemerný počet žiakov na triedu 23.125
6. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV PRIJATÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA
STREDNEJ ŠKOLY
Prijímacie konanie bolo realizované bez prijímacích skúšok na základe kritérií schválených
pedagogickou radou dňa 21. februára 2012.
Záujem o štúdium na našej škole prejavilo 120 uchádzačov. 30 uchádzačov nebolo prijatých,
z toho 27 pre nedostatok miesta a 3 uchádzači nesplnili kritéria.. 90 uchádzačov bolo prijatých
bez prijímacích skúšok. Z nich 43 uchádzačov sa zápisu nezúčastnilo. Následne bolo prijatých
ďalších 27 uchádzačov.
11
Svoj záujem o štúdium na našej škole odovzdaním zápisného lístka potvrdilo 63 uchádzačov.
13 uchádzačov zápis neskôr zrušilo. 1 uchádzač sa odvolal voči rozhodnutiu a po posúdení
napadnutého rozhodnutia bol prijatý na uvoľnené miesto.
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
4-ročné denné štúdium
odbor:
Prospievajúci žiaci
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
2
13
32
3
2. ročník
13
17
20
1
3. ročník
8
15
42
0
4. ročník
12
14
41
0
Celkom
35
59
135
4
zdravotnícky asistent
Večerné pomaturitné
Prospievajúci žiaci
kvalifikačné štúdium
odbor:
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
9
5
4
0
Celkom
9
5
4
0
zdravotnícky asistent
1. ročný
Večerné pomaturitné
Prospievajúci žiaci
kvalifikačné štúdium
odbor:
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
12
8
3
0
2. ročník
33
10
1
0
Celkom
45
18
4
0
zdravotnícky asistent
2.ročný
12
Večerné nadstavbové
Prospievajúci žiaci
štúdium
odbor:
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
2. ročník
9
11
8
0
Celkom
9
11
8
0
zdravotnícky asistent
3.ročný
Diaľkové štúdium
odbor:
Prospievajúci žiaci
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
17
2
0
0
Celkom
17
2
0
0
Sanitár
Prehľad dochádzky žiakov denného štúdia v odbore zdravotnícky asistent za
školský rok 2012/2013
Počet vymeškaných
Počet
Ročník
tried
v ročníku
Počet
žiakov
hodín
Priemer na žiaka za
Sumár vymeškaných
jednotlivé ročníky
hodín za šk. r.2012/2013
Ospr.
Neospr.
Ospr.
Neospr.
1.
2
50
5839
14
116,78
0,28
2.
2
51
7291
72
142,96
1,41
3.
3
68
7564
30
111,24
0,44
4.
3
65
8606
53
132,4
0,82
10
234
29300
169
125,85
0,74
Spolu
za školu
13
Prehľad dochádzky žiakov večerného štúdia v odbore zdravotnícky asistent
za školský rok 2012/2013
Počet vymeškaných
Ročník –
1.ročný ZA
1. ročník
Počet
tried
v ročníku
1
Počet
žiakov
18
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2012/2013
Ospr.
Neospr.
Ospr.
1021
0
56,72
Neospr.
0
Počet vymeškaných
Ročník –
2.ročný ZA
Počet
tried
v ročníku
Počet
žiakov
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2012/2013
Ospr.
Neospr.
Ospr.
Neospr.
1. ročník
1
23
2655
0
115,43
0
2. ročník
2
44
1096
0
24,91
0
Počet vymeškaných
Ročník –
3.ročný ZA
2. ročník
Počet
tried
v ročníku
1
Počet
žiakov
28
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2012/2013
Ospr.
Neospr.
Ospr.
2191
0
78,25
Neospr.
0
Prehľad dochádzky žiakov večerného štúdia v odbore sanitár za školský rok
2012/2013
Počet vymeškaných
Počet
Ročník
tried
v ročníku
1.
1
Počet
žiakov
21
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2012/2013
Ospr.
Neospr.
Ospr.
1212
0
57,71
Neospr.
0
14
Prehľad o správaní žiakov za školský rok 2012/2013
Znížená známka zo správania
Ročník 2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň- podmienečne vylúčenie
1
0
2
0
2
2
1
0
3
1
1
0
4
1
1
0
Spolu
4
5
0
Porovnávacia tabuľka dochádzky a prospechu
Školský rok
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Priemerný počet
vymeškaných
144,84
134,77
126,38
126,03
125,85
2,15
2,22
2,11
1,97
1,96
hodín na žiaka
Priemerný prospech za
školu
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:
P. č.
Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech
1.r
2.r.
3.r.
4.r.
Spolu
1.za
2.za
3.za
1.r.
večer. večer. večer. sanitár
1.
slovenský jazyk a literatúra
2,92 2,53 2,51 2,66 -
2,66 -
-
2,66
2.
anglický jazyk
2,56 2,31 2,48 2,63 -
1,59 -
-
2,31
3
nemecký jazyk
2,24 2,03 2,42 2,50 -
-
-
-
2,30
4
ruský jazyk
2,24 2,13 2,32 2,31 -
2,34 -
-
2,27
5
latinský jazyk
2,14 -
-
1,65
6.
katolícke náboženstvo
1,22 1,10 1,09 1,00 1,00 1,00 -
1,00 1,06
7.
dejepis
2,14 -
-
-
-
-
-
-
2,14
8.
občianska náuka
1,22 -
-
-
-
-
-
-
1,22
9.
biológia
2,34 -
-
-
-
-
-
-
2,34
10.
fyzika
2,66 -
-
-
-
-
-
-
2,66
11.
chémia
2,16 1,61 -
-
-
-
-
-
1,88
-
-
1,17 -
-
15
12.
informatika
2,20 1,41 -
-
-
-
-
-
1,80
13.
matematika
2,50 2,00 2,06 -
-
-
-
-
2,18
14.
telesná výchova
1,72 1,40 1,59 1,56 -
-
-
-
1,56
15.
administratíva a zdrav. dokumentácia
-
1,71 1,79 -
-
2,16
16.
anatómia a fyziológia
2,85 2.66 -
1,37 -
-
-
2,29
17.
ošetrovanie, asistencia, administratíva
-
1,89 1,85 1,67 1,53 -
-
1,74
2,39 2,75 -
-
-
a zdrav. dokumentácia
18.
organizácia zdrav. a sociálnej starostlivosti
-
1,22 -
-
-
1,03 -
-
1,13
19.
patológia
-
2,36 -
-
1,00 1,00 -
-
1,09
20.
prvá pomoc
-
-
2,70 -
2,17 1,69 -
-
2,19
21.
preventívne lekárstvo
-
2,50 -
-
1,44 1,47 -
-
1,80
22.
psychológia, ped. a profesijná komunikácia
2,37
1,65 -
-
1,42 1,33 -
-
1,69
23.
sanitárska činnosť
-
-
-
-
-
-
-
1,65 1,65
24.
sanitárstvo
-
-
-
-
-
-
-
1,53 1,53
25.
sociálna starostlivosť
-
-
-
2,92 1,67 1,43 -
-
2,01
26.
základy ošetrovania a asistencie
2,38 1,77 2,42 2,22 2,11 1,62 -
-
2,10
27.
zdravie a klinika chorôb
3,09 1,85 2,93 2,54 2,18 1,88 -
-
2,89
28.
zdravoveda
-
-
-
-
-
-
-
1,05 1,05
28.
zdravotnícka etika
-
1,85 -
-
1,10 -
-
-
1,47
8. VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ – MATURITNÉ SKÚŠKY
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet
Úroveň
slovenský jazyk a literatúra
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
65
49,72 %
anglický jazyk
B1
42
38,41 %
nemecký jazyk
B1
23
44,93 %
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
Predmet
Úroveň
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
slovenský jazyk a literatúra
64
74,16 %
anglický jazyk
42
55,83 %
nemecký jazyk
23
61,96 %
16
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Predmet
Úroveň
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
slovenský jazyk a literatúra
65
63,46 %
anglický jazyk
42
62,50 %
nemecký jazyk
23
72,83 %
teoretická časť odbornej zložky
127
75,00 %
praktická časť odbornej zložky
127
87,20 %
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV
A ICH ZAMERANÍ, ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH
PLÁNOV
Zdravotnícky asistent
Forma štúdia
Pedagogické dokumenty, podľa ktorých sa vyučuje
Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu s názvom
Zdravotnícka asistencia s humánnym prístupom k pacientovi, ktorý bol
Denné štúdium
vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom, schváleným
1. – 3. ročník
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 20743-1/2008OZdV zo dňa 26. 8. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1.
ročníkom.
Denné štúdium
4. ročník
Učebný plán schválený MZ SR pod číslom 19472-3/2005-ORZV zo dňa
27. 7. 2005, po dohode s MŠ SR pod číslom CD – 2005 – 17262/21603 –
1:093 s účinnosťou od 1. 9. 2005.
Celková charakteristika absolventa:
Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje
spôsobilí vykonávať základné
zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú
ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v
zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné
vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný
aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity,
vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
17
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti
o zdravie a jeho ochranu, z oblasti základnej ošetrovateľskej starostlivosti, sociálnej
starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti
práce.
V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.
Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej
činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované
vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly,
schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj,
inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností, je naklonený a otvorený novým trendom
i metódam v danej profesii.
Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi
predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho
schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo
všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch.
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy
mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.
Absolvent študijného odboru je pripravený:
-
zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých
fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb
chorého v spolupráci so sestrou,
-
spolupracovať
so
sestrou
v
diagnostickom
a
liečebnom
režime
všeobecnej
a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
-
podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
-
poskytovať odbornú prvú pomoc,
-
vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje
v ošetrovateľskom tíme.
18
Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami.
Sanitár
Forma štúdia
Pedagogické dokumenty, podľa ktorých sa vyučuje
Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu
s názvom Sanitár, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym
Diaľkové štúdium
vzdelávacím
programom,
chváleným
absolventov strednej školy
zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom
Ministerstvom
20881-1/2008-
OZdV zo dňa 27.8. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008
začínajúc 1. ročníkom.
Celková charakteristika absolventa:
Učebný odbor sanitár na strednej zdravotníckej škole pripravuje žiakov na rutinné vykonávanie
všetkých prác, ktoré sú náplňou činnosti zdravotníckeho pracovníka – sanitára, na všetkých
úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Absolvent si vie zvoliť správny pracovný postup,
pripraviť si vhodný zdravotnícky materiál a pomôcky podľa konkrétnej činnosti. Pracuje v tíme
alebo pod vedením vyššie kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Dodržiava zásady
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci i hygieny práce. Správa sa v súlade so zásadami
zdravotnej morálky a etiky.
10. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU ZAMESTNANCOV
Veková štruktúra interných pedagogických zamestnancov
Spolu
Priemerný
všetkých
vek
3
32
44,06
2
28
44,04
Vek:
do 30 r.
31 – 40
41 – 50
51 - 60
nad 60 r.
Počet:
Z toho
žien:
1
15
7
6
1
13
6
6
19
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
Počet interných
učiteľov:
kvalifikovaných
32
nekvalifikovaných
0
doplňujúcich si kvalifikáciu
0
učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou
18
učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou
2
s vedecko-akademickou hodnosťou
3
Počet externých učiteľov: 24
Kvalifikačná štruktúra nepedagogických zamestnancov
ekonóm
1
účtovníčka
1
Počet nepedagogických
referentka
1
zamestnancov: 8
vrátnička
2
upratovačka
2
kurič - školník
1
Školský internát
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
Počet vychovávateľov:
kvalifikovaných
3
nekvalifikovaných
0
doplňujúcich si kvalifikáciu
0
učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou
0
učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou
0
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa:
22
20
11. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Forma vzdelávania
Počet
vzdelávaných
Priebeh vzdelávania
v školskom roku 2012/2013
začaté pokračuje ukončené
Priebežné vzdelávanie na MC
Modernizácia vzdelávacieho procesu na
Všetci učitelia
2
-
1
1
Rozširujúci kurz inštruktora prvej pomoci
3
-
-
3
Inovačné funkčné vzdelávanie
-
-
-
1
Kontinuálne inovačné vzdelávanie
22
-
-
22
Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie
4
-
-
4
Kontinuálne špecializačné vzdelávanie
2
-
-
2
stredných školách
Učitelia možnosť ďalšieho vzdelávania využívajú aj účasťou na ponúkaných odborných
podujatiach Metodických centier, ktoré sú veľmi často využívane. Využívame aj ponuky MZ
SR a Zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Škola má jasné stanovené priority ďalšieho vzdelávania učiteľov. Na začiatku školského roka
je vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania sa učiteľov, ktorý je prerokovaný na operatívnej
porade riaditeľky školy a po stanovení priorít na daný rok sú vybrané školiace moduly
a učitelia, ktorí sa do nich zapoja.
21
12. KVALIFIKOVANOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PREDMETOV
Percentuálne vyjadrenie
P. č.
Názov vyučovacieho predmetu
odborná spôsobilosť
pedagogická
spôsobilosť
1.
slovenský jazyk a literatúra
100%
100%
2.
anglický jazyk
100%
100%
3.
nemecký jazyk
100%
100%
4.
ruský jazyk
100%
100%
5.
latinský jazyk
100%
100%
6.
katolícke náboženstvo
100%
100%
7.
dejepis
100%
100%
8.
občianska náuka
100%
100%
9.
biológia
100%
100%
10.
fyzika
100%
100%
11.
chémia
100%
100%
12.
informatika
100%
100%
13.
matematika
100%
100%
14.
telesná výchova
100%
100%
15.
administratíva a zdrav. dokumentácia
100%
100%
16.
anatómia a fyziológia
100%
100%
17.
ošetrovanie, asistencia . a zdrav. dokumentácia
100 %
100%
18.
patológia
100%
100%
19.
preventívne lekárstvo
100%
100%
20.
prvá pomoc
100%
100%
21.
psychológia a pedagogika
100%
100%
22.
psychológia, ped. a profesijná komunikácia
100%
100%
23.
sanitárska činnosť
100%
100%
24.
sanitárstvo
100%
100%
25.
sociálna starostlivosť
100%
100%
26.
zdravie a klinika chorôb
100%
100%
27.
zdravoveda
100%
100%
28.
základy ošetrovania a asistencie
100%
100%
22
13. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Výchovné poradenstvo bolo realizované v súlade
2012/2013.
s plánom práce VP na školský rok
Všeobecným cieľom bolo:
-
poskytnúť poradenskú pomoc a rady žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení
individuálnych problémoch žiakov- osobných, študijných, profesijných v spolupráci
s duchovným správcom školy
-
monitorovať signály od rodičov, triednych učiteľov, vyučujúcich a žiakov
-
poskytovať konzultácie počas rodičovských združení ako aj vo vopred ohlásených
konzultačných hodinách, prípadne po osobnom alebo telefonickom dohovore
Konkrétne poradenské aktivity:
-
pomoc pri ďalšej voľbe profesionálnej orientácie a výbere následného štúdia (VŠ,
nadstavbového) formou informácií z dostupnej literatúry objednanej školou, internetu
i osobnou konzultáciou so študijnými oddeleniami, rodičmi, žiakmi
-
priebežné informácie o ponukách nových foriem štúdia a odborov, ktoré avizovali stredné
a VŠ, tiež o ponukách voľných pracovných miest
-
pre žiakov 4. ročníkov bol zostavený štruktúrovaný životopis, ktorý je potrebným
dokladom pri ukončovaní štúdia i ku prihláške na VŠ, prípadne pri nástupe do zamestnania
-
inštruktáž a dohľad nad správnym vypĺňaním prihlášok na VŠ
-
bola zabezpečená diagnostika, vypracovanie pedagogických charakteristík problémových
žiakov a realizácia odporúčaní v spolupráci s CPPPaP v Prešove
-
prezentácia školy, jej zamerania a profilu absolventa, informácie o prijímacom konaní na
rodičovských združeniach ZŠ rodičov žiakov deviatych ročníkov
-
príprava záznamov o riešení problémových situácií pre triednych učiteľov a opätovne
prebratie ustanovení Metodického usmernenia č.7/2006-R- k prevencii a riešeniu
šikanovania na školách.
23
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí
a iných sociálno-patologických javov:
Činnosť primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov bola
realizovaná na podklade plánu práce na školský rok 2012/2013. Plnila stanovené ciele ako je
podporovať harmonický rozvoj osobnosti žiaka, vychovávať ho k osobnej zodpovednosti za
svoje zdravie, za svoje rozhodnutia, rozvíjať pozitívne vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjať
prosociálne správanie žiakov, informovať žiakov o problematike patologických javov.
Do prevencie patologických javov boli zapojení všetci vyučujúci cez výchovné pôsobenie
v rámci svojich predmetov.
K rozvoju prirodzených schopnosti žiakov ak k výchove správneho využívania voľného času
prispeli mnohé športové aktivity ( školské kolo vo volejbale, stolnotenisová súťaž, lyžiarsky
kurz, plavecký výcvik, KOŽAZ a iné)
Ďalej to boli aktivity na umeleckom poli napr. rozhlasové okienko, Hviezdoslavov Kubín,
Biblická olympiáda a iné.
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora výchovy k manželstvu
a rodičovstvu
Poslaním Výchovy k manželstvu a rodičovstvu je formovať v žiakoch vedomie zodpovednosti
za svoje činy, pochopiť krásu a podstatu poslania muža a ženy v Božom pláne, poukázať na
škodlivosť antikoncepcie a oboznámiť s prirodzenými metódami plánovania rodičovstva,
pestovať v žiakoch postoj ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a hájiť kultúru života.
Z naplánovaných aktivít sa v školskom roku 2012/2013 realizovali nasledovné:
-
prváci absolvovali metodické cvičenie Moje postavenie v skupine,
-
bolo odvysielané rozhlasové okienko na tému Krása nevinného srdca,
-
v týždni počatého života sme sa zapojili do hnutia Biela stužka, žiaci našej školy obdŕžali
po liturgii biele stužky, na túto tému bola spravená motivačná nástenka vo vestibule školy,
-
všetci žiaci našej školy sa zúčastnili duchovných cvičení s otcami execitátormi (o. Jakub,
o. Sochovič) v Centre pre rodinu na Sigorde, tematický boli zamerané na vzťahy ja a Boh,
ja a iní (nadväzovanie vzťahov,
Boží plán pre spolužitie muža a ženy, Boh- darca
vzťahov). Počas duchovných cvičení si žiaci pozreli rôzne filmy týkajúce sa danej
problematiky.
24
Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:
Spolupráca:
- s CPPPaP v Prešove
- s úradom práce, sociálnych veci a rodiny
- s políciou, účasť na konaniach pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky
- s občianskym združením Náruč
- s občianskym združením Červené maky
14. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Duchovné aktivity školy:
-
pri príležitosti otvorenia a ukončenia školského roka sa celá škola zúčastnila slávenia
svätej liturgie v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
-
sväté liturgie sme slávili aj na prikázané sviatky a taktiež pri stužkovej slávnosti,
maturitných a záverečných skúškach,
-
všetci žiaci školy sa zúčastnili dvojdňových duchovných cvičení, ktoré sa konali na Sigorde
pod vedením o. Petra Jakuba a o. Jozefa Greška,
-
učitelia sa zúčastnili trojdňových duchovných cvičení taktiež na Sigorde,
-
jedenkrát mesačne sa konali duchovné obnovy pre učiteľov
-
Sväté liturgie - v školskom internáte 1x týždenne,
v školskej kaplnke 1x týždenne.
-
8. januára 2013 o. Anton Uhrin požehnal priestory školy,
-
žiaci druhého ročníka sa zúčastnili prednášky: Národný pochod za život. O. Dušan Škurla
oboznámil žiakov s projektom Evangelium vitae do ktorého sa naša škola zapojila.
25
Odborné exkurzie:
-
Fyziatricko-rehabilitačné centrum Oáza v Prešove – 3. ročník
-
Detský domov Prešov – 3. ročník
-
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana Prešov – 3. ročník
-
Longman – hemodialyzačné stredisko Prešov – 4. ročník, 3. ročník
-
Štátny archív Prešov – 3. ročník
-
Deň otvorených dverí na gréckokatolíckej charite – 4. ročník
-
Psychiatrické oddelenie II FNsP J. A. Reimana Prešov – 3. ročník
-
Sadrovňa – 1. ročník
-
Oddelenie rádiológie FNsP J. A. Reimana Prešov – 3. ročník
-
Odbor informatiky FNsP J. A. Reimana Prešov – 4. ročník
-
Laboratórium Aliatros Prešov – 3. ročník
-
Oddelenie centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov – 1. ročník
-
Domov sociálnych služieb Prešov – 3. ročník
-
Tranfúzna stanica Prešov – 4. ročník
-
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice – 4. ročník
-
Invazívna kardiológia – 4. ročník
-
Oddelenie radiačnej onkológie FNsP J. A. Reimana Prešov – 3. ročník
-
Kožné oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov – 2. ročník
-
Oddelenie urgentnej medicíny - RZP FNsP J. A. Reimana Prešov – 3. ročník
-
Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy – 3.
ročník
-
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec – 3. ročník
-
Hyperbarická oxygenoterapia – 2. ročník
-
Bardejovské kúpele – 2. ročník
-
Hvezdáreň a planetárium Prešov
-
Interaktívna výstava Energia 3. tisícročia
Odborné prednášky:
-
Násilie a šikanovanie v škole (Prednášajúca Mgr. Skalková z CPPP)
-
Stratégia prípravy na maturitnú skúšku
-
Drogová problematika (Prednášajúca Mgr. Skalkova CPPP)
-
Adaptácia a adjustácia na nové podmienky – 1. ročník
26
-
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Prednášajúca mjr. JUDr. Smelková, odd.
komunikácie a prevencie KRPZ v Prešove)
-
Výchova k manželstvu a rodičovstvu (manželia Zacharovci)
-
Obchodovanie z ľuďmi. a Pobyt a práca v zahraničí prednáška + videofilm Ing.
Petrikovej z CPPPaP v Prešove
-
Odborná prezentácia spojená s workshopom – Dezinfekcia v praxi
-
Vzťahy v triede, moje miesto v skupine
-
Zvládnutie konfliktných situácii
-
Prednášky pri príležitosti Sviatku Zvestovanie Pána Dňa Počatého dieťaťa.
-
Komunikácia - nástroj učenia
-
Geriatrické dni – konferencia
Kultúrne, športové a iné podujatia organizované školou:
-
Projekt Deň sukní
-
Návšteva o. Ivana Huňu, predsedu ukrajinskej organizácie Christijanski rodyny - Svitlo
schodu spolu s riaditeľkou Dievčenského kolégia z Ternopoľa – v budúcnosti možná
vzájomná spolupráca
-
Školské kolo olympiády ANJ, NEJ, RUJ
-
Oslava sviatku sv. Mikuláša
-
Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ
-
Celoškolská súťaž o naj triedu
-
Školské kolo súťaže v stolnom tenise
-
Súťaž v zdobení medovníkov
-
Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy
-
Kvíz o sv. Bazilovi Veľkom
-
Študentský ples
-
Beseda žiačok školy o zasvätenom živote so sestrami Rádu sv. Bazila Veľkého a s o.
Markianom Greškom OSBM
-
Pobytový lyžiarsky výcvik v Litmanovej.
-
Valentínska kvapka krvi. (zaevidovaných 57 darcov, krv mohli odobrať 35 darcom)
-
Plavecký výcvik žiakov 2. ročníka sa konal v dňoch 11-15. marca v plaveckom bazéne
na základnej škole Mirka Nešpora.
-
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
-
Školské kolo SUDOKU
27
-
Duchovná obnova v Pánovej záhrade v Cemjate - kvašna voda, ktorú viedol otec Peter
Tirpak
-
Celosvetový sviatok katolíckych škôl - slávnostná akadémia pri príležitosti Roku viery
a Výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
-
Školský majáles ako tretia sprievodná akcia dňa sukní
-
Slávnostná rozlúčka maturantov so školou
-
Štvrtý ročník zábavno-vedomostnej súťaže pre ZŠ - Ôsmak v koži zdravotníka
-
športový deň pre žiakov 1. a 2. ročníka
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila:
-
Dni dobrovoľníctva v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
-
Zmluva o akademickej spolupráci s FFKU v Ružomberku
-
Európsky deň jazykov
-
MARGARETA FEST (pre združenie Barlička)
-
Súťaž moderátorov v Šarišskom osvetovom stredisku.
-
časopis Slovo - zverejnené básne žiačok našej školy: Magdalény Urdovej, Júlie
Kocurekovej a Petry Kamenčíkovej
-
Multimediálny protidrogovo-motivačnom koncerte skupiny AYA
-
účasť na speváckej súťaži Alžbetina ruža, ktorej organizátorom je Stredná zdravotnícka
škola sv. Alžbety v Košiciach
-
vianočný koncert, ktorý sa konal v kine Scala
-
interaktívne on line testovanie Scate z anglického jazyka
-
Účasť v zábavnej súťaži „Nie drogám“ v CVČ v Prešove (2. miesto).
-
Celoslovenská súťaž Ruské slovo v CVČ Domono Košice. (Žiačky Vlasatá a Lukáčová
v kategórii spev obsadili 3. Miesto)
-
celoštátna prehliadka záujmovej činnosti katolíckych škôl (Košice)
-
súťaž Družstvá prvej pomoci pre stredné školy (usporiadateľ - SČK v Prešove)
-
Kultúrne predstavenie PUĽS-u
-
predstavenie “Perníky nádeje“ o domácom násilí (Občianske združenie Magis)
-
Projektu „Mara kaňa“
-
Obvodové kolo Olympiády z anglického jazyka (Erik Baškovský obsadil tretie miesto)
Obvodové kole Olympiády z nemeckého jazyka
-
Krajské kolo Olympiády v ruskom (Lenka Štieberová obsadila 3. Miesto)
-
Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
28
Verejné zbierky a kampane:
-
Biela pastelka (24. - 26. septembra 2012)
-
Nezábudka (10. - 11. októba 2012)
-
Sviečka za nenarodené deti (26. októbra 2012)
-
Humanita pre život (19. - 22. decembra 2012)
-
Úsmev ako dar (20. decembra 2012)
-
Deň narcisov (12. apríla 2013)
15. ÚDAJE O PROJEKTOCH DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Názov projektu
LDV – Zdokonalenie dosiaľ
získaných vedomostí a zručností
zdravotníckych asistentov
Vyhlasovateľ
SAAIC- Národná
agentúra Programu
celoživotného
vzdelávania
Fáza projektu
úspešný – zrealizovaná druhá
polovica
16. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Dňa 15. 10. 2012 vykonala Štátna školská inšpekcia na našej škole následenú inšpekciu Súlad
školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom v strednej škole.
Inšpekciu vykonala RNDr. Anna Čorbová – školská inšpektorka ŠIC Prešov.
Závery inšpekčnej činnosti:
Akceptáciou 2 odporúčaní riaditeľka školy vytvorila podmienky na plánovanie rozvoja školy
do budúcnosti a sprehľadnil sa učebný plán školy v študijnom odbore. Riaditeľka školy splnila
5 uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vytvorila tak predpoklady pre
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Vypracovaním učebných osnov pre jednotlivé
predmety v rozsahu stanovenom ŠVP zabezpečila dôslednejšie plnenie požiadaviek na
vedomosti a zručnosti žiakov. Učebný plán sa skvalitnil vypracovaním poznámok
vychádzajúcich t konkrétnych podmienok školy. Zlepšila sa informovanosť žiakov a rodičov
o spôsobe ukončovania štúdia.
29
17. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH
PODMIENKÁCH ŠKOLY
Budova je vo vlastníctve zriaďovateľa školy – Rádu sestier sv. Bazila Veľkého. Je to
dvojpodlažná budova umiestnená blízko centra. Na budove školy sa prejavujú mnohé
nedostatky. Bola by potrebná jej celková rekonštrukcia. V roku 2004 a 2010 v rámci výzvy na
predloženie projektov Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry sme vypracovali projekt na
poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom
Prestavba a modernizácia Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého. V obidvoch
prípadoch sme splnili formálne i obsahové kritéria, ale pre nedostatok finančných prostriedkov
sme neboli vybraní.
Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v 9 kmeňových triedach, 9 odborných učebniach
a posilňovni. Učebne sú vybavené modernou audiovizuálnou a počítačovou technikou,
pomôckami na vyučovanie spoločenskovedných a jazykových predmetov, odborných
teoretických predmetov a praktických cvičení žiakov v 1. a 2. ročníku. Priebežne sú dopĺňané
odborné pomôcky nevyhnutné na zabezpečenie výučby.
Škola má dobré vybavenú žiacku a učiteľskú knižnicu, nemáme
vlastnú telocvičňu (iba
posilňovňu s potrebným vybavením), preto na vyučovanie niektorých tematických celkov
prenajímame priestory Gymnázia Tarasa Ševčenka na Sládkovičovej ulici.
Súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát, ktorý žiakom zabezpečuje stravovanie
a ubytovanie.
V popoludňajších a večerných hodinách prebieha v učebniach štúdium popri zamestnaní.
Výučbové základne praktického vyučovania sú blízko školy, najvýznamnejšia je FNsP J. A.
Reimana Prešov.
Budova je chránená a zabezpečená poplašným a kamerovým systémom.
30
18. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Zdroje financovania r. 2012
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
normatívne
nenormatívne - vzdelávacie poukazy
- odchodné
Dotácia z PSK
CVČ
ŠI
VŠJ
683 997,– €
2 267,– €
818,– €
6 825,– €
58 900,– €
20 369,– €
Použitie finančných prostriedkov
Normatívne prostriedky
osobné náklady
mzdy
odvody
náhrada pri PN
prevádzkové náklady
energie
materiál
údržba
nájomné
cestovné
služby
414 940,– €
145 095,– €
1 167,– €
32 380,– €
16 957,– €
40 904,– €
4 360,– €
1 454,– €
26 740,–€
Nenormatívne prostriedky
Vzdelávacie poukazy
energie
učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť
167,– €
2 100,– €
Centrum voľného času
odmeny Do Pč
odvody
učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť
energie
2 240,–€
23,–€
1 896,–€
2 666,–€
Školský internát
mzdy
odvody
Náhrada pri PN
energie
31 598,–€
10 749,– €
198,– €
12 805,–€
31
režijný materiál
služby
Náhrada pri PN
školská jedáleň- stravovanie žiakov
100,–€
3 450,–€
198,–€
20 369,–€
Hospodárenie s finančnými prostriedkami Rodičovského spoločenstva pri
SZŠ sv. Bazila Veľkého
Zostatok finančných prostriedkov na začiatku šk. roka 2012/2013
2504,16 €
Celkový príjem za školský rok 2012/2013
5238,29 €
rodičovský príspevok
2% daň
úroky
Celkový výdaj za školský rok 2012/2013
4486,50 €
751,56 €
0,23 €
5211,36 €
Prehľad výdavkov rodičovského spoločenstva za školský rok 2012/2013
duchovné cvičenia žiakov - (doprava Sigord )
350 €
príspevok na maturitné skúšky
765,87 €
lyžiarsky výcvik – Litmanová (doprava, ceny pre žiakov 1. a 2. roč.)
454,05 €
KOŽAZ, Vysoké Tatry – (doprava + odborná exkurzia)
625,50 €
registrácia u notára (rodičovského spoločenstva ako OZ)
53,80 €
súťaže – (odmeny, štartovné, doprava )
322,70 €
príspevok na olympiády (AJ, NJ,RJ)
150,10 €
knihy - (odmeny žiakom na konci školského roka )
385,97 €
poplatok za registráciu na príjem 2% úroku
€
poplatok za vedenie účtu, daň z úroku
45,90 €
športové súťaže – (odmeny, štartovné, doprava )
38,91 €
výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia – (vstupné )
poistné UNIQA - úrazové poistenie žiakov na školský rok
569 €
356,80 €
majáles, ples – ( hudba )
250 €
odborné exkurzie – (doprava, vstupné )
648 €
32
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
Koncepčný zámer rozvoja školy hodnoteného školského roka vyplýva z hlavných úloh plánu
práce školy.
Vo výchove a vzdelávaní žiakov bol zdôrazňovaný mravný a náboženský rozmer spolužitia,
povzbudzovanie žiakov vo viere a poukazovanie na jej spätosť s každodenným životom,
vyžadovanie a zachovávanie kresťanskej morálky v škole i mimo nej. Realizované boli
duchovné akcie v zmysle duchovno- pastoračného plánu.
Dôkaz sme kládli na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci na vyučovaní i aktivitách mimo
vyučovania.
Veľkú pozornosť sme venovali vyučovaniu maturitných predmetov: slovenský jazyk, anglický
jazyk, nemecký jazyk a profilujúcim predmetom: zdravie a klinika chorôb, základy ošetrovania
a asistencie, administratíva a zdravotnícka dokumentácia a praktickým cvičeniam. Napriek
tomu nemôžeme byť spokojní s výsledkami externej časti maturitnej skúšky v cudzích
jazykoch.
Pretože na škole máme vysoký počet zameškaných hodín, triedni učitelia počas celého roka
vykonávali dôslednú kontrolu absencie žiakov na vyučovaní a spolupracovali so zákonnými
zástupcami žiakov. Taktiež zabezpečovali účasť na ďalších aktivitách predpísaných učebnými
plánmi.
Škola reaguje na potreby trhu práce – umožňuje formu večerného štúdia. Vedenie školy pracuje
na rozšírení počtu študijných odborov, podľa záujmu verejnosti v sociálno-zdravotníckej sfére.
Okrem toho škola plánuje rozvíjať svoju činnosť v oblasti rekvalifikačných kurzov, ktoré
predkladá na schválenie a akreditovanie príslušným inštitúciám (MZ SR, MŠVVaŠ SR).
Záujem o štúdium na našej škole sa postupne zvyšuje.
Predpokladáme, že to vyplýva aj z akcií organizovaných školou. Výchovný poradca navštevuje
triedne aktívy 9. ročníkov na základných školách, organizujeme Deň otvorených dverí,
zábavno-výchovnú súťaž Deň ôsmaka v koži zdravotníka a priebežne aktualizujeme webovú
stránku školy.
33
20. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:
-
vysoká odborná úroveň učiteľov,
-
aktívne využívanie možností pre ďalšie vzdelávanie učiteľov
-
duchovná kresťanská formácia žiakov aj učiteľov
-
vo výchove dôraz kladený na skutočné životné hodnoty
-
výchova k úcte a dôstojnosti
-
priaznivá školská
-
klíma,
pozitívne
medziľudské
vzťahy,
atmosféra
porozumenia
a
spolupatričnosti
-
výhodná lokalizácia školy v centre mesta
-
bohatá krúžková činnosť – na základe záujmov žiakov
-
školský internát, nadštandardné priestory, lokalizácia internátu v susedstve školy,
pokračovanie duchovnej formácie aj v rámci programu školského internátu
-
duchovný správca školy
-
organizovanie odborných exkurzií a stáží
-
získavanie finančných zdrojov prostredníctvom rôznych projektov
-
realizácia kurzov prvej pomoci
-
zriadenie čitárne pri školskej knižnici
Slabé stránky školy:
-
chýba telocvičňa ( v škole je len posilňovňa ) s vhodným a potrebným vybavením
a zariadením
-
praktické cvičenia v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach – veľký počet študentov
na praxi vzhľadom k súčasnému reálnemu počtu možných pracovísk praktického
vyučovania ( štátna SZŠ, fakulta ošetrovateľstva)
-
chýbajú šatne pre žiakov ( k dispozícii sú len malé skrinky na prezuvky – nedostatočný
počet )
-
nedostatočné materiálno-technické vybavenie odborných učební vzhľadom k aktuálnym
požiadavkám vyplývajúcim zo štátneho vzdelávacieho programu pre študijný odbor
zdravotnícky asistent
-
pokles intelektuálnej úrovne žiakov
-
slabá disciplína žiakov
34
-
absencia podnikateľských aktivít ako formy získavania finančných prostriedkov pre školu
-
nezáujem žiakov o mimoškolskú činnosť
-
vysoký počet externých vyučujúcich
Príležitosti:
-
získavanie sponzorov pre zlepšenie materiálno- technického vybavenia školy
-
zapájanie sa do projektov, získavanie grantov cez projekty
-
propagácia školy, jej študijných odborov
-
aktívna účasť na súťažiach
-
nadviazanie spolupráce s inými cirkevnými a zdravotníckymi školami aj v zahraničí
-
aktivácia nových študijných odborov, prípadne kurzov vychádzajúcich z požiadaviek trhu
práce
-
ponuka bohatého kultúrneho vyžitia
Riziká:
-
klesajúca populačná krivka v SR a v regióne
-
zvyšovanie nákladov na prevádzku budovy
- zhoršovanie sociálneho zázemia
-
konkurencia štátnej zdravotníckej školy – úbytok potenciálnych žiakov
-
nevýhodné legislatívne zmeny – odbory na SZŠ, štúdium zdravotníckych odborov
-
absencia možnosti výberu z viacerých odborov
-
stiesnené priestory v škole
-
šmykľavé schody
35
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON
POVOLANIA A UPLATNIENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRI PRIJÍMANÍ NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
V školskom roku 2012/2013 denného štúdia úspešne ukončilo štúdium maturitnou skúškou
65 žiakov.
Prijatí na VŠ
35 absolventov
54 %
Nadstavbové štúdium v odbore
2 absolventi
3,1 %
Pracujúci v odbore
12 absolventi
18,5 %
na domácom trhu práce
10 absolventi
15,4 %
na zahraničnom trhu práce
2 absolventi
3,1 %
Pracujúci mimo odboru
6 absolventi
9,2 %
Na MD
1 absolventka
-
V evidencii nezamestnaných – október 2013
9 absolventi
13,8 %
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Hygienické podmienky žiakov spĺňajú platné STN a sú v súlade so súčasnou legislatívou.
Úroveň hygienických zariadení je veľmi dobrá. Vymenili sme všetky okna a podlahy vo
všetkých kmeňových učebniach. Psychohygiena žiakov a učiteľov je zabezpečená v plnom
rozsahu, škola má vlastný bufet a výdajnú školskú jedáleň. Všetci žiaci a zamestnanci majú
zabezpečenú stravu, žiaci ubytovaní v školskom internáte - celodennú. V budove školy je k
dispozícii bufet, ktorý je otvorený denne od 7,30 do 15, 00 hod.
Na škole je 6 kabinetov pre učiteľov, každý učiteľ má v kabinete svoje pracovné miesto, každý
kabinet má počítač pripojený na internet a tlačiareň. V zborovni je k dispozícii kopírka.
V škole je vytvorená počítačová sieť, žiaci aj učitelia majú prístup na internet.
36
23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
V školskom roku 2012/2013 podľa záujmu žiakov boli na škole realizované tieto krúžky:
Krúžok anglického jazyka – vedúci krúžku: PaedDr. Viliam Bujňák, PaedDr.
Petronela Onderišinová
Krúžok nemeckého jazyka – vedúci krúžku: Mgr. Anastázia Iľková, Mgr. Mária
Minarčíková
Športový krúžok – vedúci krúžku Mgr. Vladimír Tančin
24. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
Počas štúdia je pravidelný kontakt s rodičmi zaistený stretnutiami triedneho rodičovského
spoločenstva s učiteľmi najmenej 3x ročne a jedno plenárne stretnutie rodičov všetkých žiakov.
Zvolený celoškolský výbor rodičov sa pravidelne stretáva s vedením školy. Individuálne sú
pozývaní rodičia do školy vždy pri riešení vážnejších nedostatkov v prospechu či správaní.
Na spoločenskej úrovni sa rodičia aktívne zapájajú do organizácie stužkových slávností
maturantov, sú pozývaní na školské akcie a vystúpenia (akadémie, divadelné predstavenia,
športové súťaže). V prípade potreby majú rodičia možnosť pomôcť škole finančne, materiálne
či duchovne (modlitby, sponzorstvo, percento dane, služba škole a pod.)
25. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTI ŠKOLY
Stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát,
stredisko záujmovej činnosti)
Školský internát sa nachádza v blízkosti školy. Sídli v prenajatej budove, zabezpečuje
ubytovanie 61 dievčatám z našej školy, 1 študentke z cudzej školy ale aj 5 dievčatám VŠ.
Dievčatá boli rozdelené do dvoch výchovných skupín. Dievčatá sú ubytované v izbách
bunkového systému z vlastným sociálnym zariadením. Ubytovaným dievčatám poskytujeme
celodenné stravovanie.
37
Všetky zverené dievčatá sa snažíme vychovávať v kresťanskom duchu, vytvárať prostredie čo
najviac podobné rodinnému prostrediu. Zvlášť citlivo pristupujeme k dievčatám 1. ročníka, aby
sa ich proces adaptácie na zmenené životné podmienky uskutočnil čo najšetrnejšie.
Uplatňujeme individuálny prístup ku každému ubytovanému dievčaťu.
Stredisko záujmovej činnosti ( krúžky anglického, nemeckého a ruského jazyka športový,
publicistický ) navštevovalo 86 žiakov. Činnosť v záujmových útvaroch bola realizovaná
v čase od 14.30 do 16.30 podľa týždenného rozvrhu.
Prínos činnosti ŠSZČ
-
vhodné vyplnenie voľného času žiakov podľa ich záujmov
-
aktívna účasť na realizácii rôznych aktivít školy
-
podchytenie a podpora talentovaných žiakov
Správu vypracovala: PhDr. Mária Lopatová PhD., MPH
Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 26.09.2013
38
Stanovisko zriaďovateľa:
Rád sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove
s c h v a ľ u j e
–
n e s c h v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove
za školský rok 2012/2013
______________________________
provinciálna predstavená
Stanovisko rady školy:
Rada školy
s c h v a ľ u j e
–
n e s c h v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove
za školský rok 2012/2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
predseda rady školy
39
Download

Sprava o vychovno-vzdelavacej cinnosti skoly 2012-2013