Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
Október 2014
-1-
Oblasti hodnotenia školy:
I. Poslanie a vízia
II. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu
VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov škôl
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl
IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
v školskom roku 2013/2014
XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
XIV.
Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
-2-
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ, o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)
Kontaktné údaje školy
Stredná zdravotnícka škola,
Moyzesova 17, Košice
Názov školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Elektronická adresa
Webová stránka
Zriaďovateľ
055/6221189
055/6221163
[email protected]
www.szske.sk
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Riaditeľ školy Viera Rusinková, PhDr.
Alena Sobeková, Mgr.
Helena Viravcová, RNDr.
Zástupcovia riaditeľa
Ladislav Bertko, RNDr.
ekonomicko-technické činnosti
Hlavný majster ––––––––––––
Rada školy Marcel Pudelský, MUDr., PhD.
Silvia Čornaničová, RNDr.
pedagogická rada
predmetové komisie (13)
Poradný orgán školy
rada školy
rodičovská rada
055/6221162, 0917741620
055/6221189
055/6221189
055/6221189, 0905462924
055/6221189
Certifikát kvality: certifikát kvality škola zatiaľ nemá
I. poslanie a vízia
SWOT analýza školy:
SWOT analýza školy: SWOT analýza študijných odborov v stupni vzdelania 3 A aktivovaných na škole
asistent výţivy, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, očný optik
Silné stránky:





Slabé stránky:
jedinečnosť študijných odborov,
akceptácia študijných odborov v EÚ,
vysoký záujem ţiakov ZŠ o štúdium na škole,
vysoké% uplatnenie absolventov v praxi,
kvalifikovaný a zanietený pedagogický kolektív,
ktorý je pripravený pruţne reagovať na meniace
sa podmienky a na potreby spoločnosti v prípra-
-3-
 chýbajúce prostriedky na najmodernejšie technológie vo výučbe odborných predmetov,
 priestorové problémy školy (nedostatočné kapacitné moţnosti školy),
 nedostatočné financovanie,
 slabšia jazyková príprava učiteľov - nejazykárov
 motivácia a finančné odmeňovanie učiteľov,













 prevládajúce tradičné vyučovanie (tradičná škola),
 počet realizovaných projektov,
 škola nemá vlastnú jedáleň (ţiaci majú moţnosť
stravovania v iných zariadeniach v blízkosti školy),
 rozvrh hodín.
ve budúcich zdravotníckych pracovníkov podľa
poţiadaviek praxe,
posilnené pozície a právomoci predmetových
komisií,
relatívne dobré materiálno-technické vybavenie
školy (názornosť vo vyučovaní),
veľmi dobrá spolupráca s odberateľmi, so zdravotníckymi zariadeniami a inštitúciami, v ktorých sa realizuje praktické vyučovanie a odborná prax ţiakov,
výučbové základne na špičkových pracoviskách
v zdravotníckych zariadeniach,
moţnosť spoznania viacerých systémov práce
jednotlivých zdravotníckych zariadení (lepšia
moţnosť výberu zamestnania) počas praktického
vyučovania,
moţnosť vyuţívania fondu odbornej literatúry
a beletrie zo školskej kniţnice,
vybavenosť školy PC pripojených na internet,
moţnosť pre absolventov školy po získaní vyššieho sekundárneho vzdelania pokračovať vo
vyššom odbornom štúdiu v študijných odboroch,
resp. v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu,
veľmi dobrá spolupráca s radou školy a so zdruţením rodičov,
veľmi dobrá spolupráca s ostatnými výchovno vzdelávacími inštitúciami,
mimoškolské aktivity ţiakov a pedagógov školy,
pruţné reakcie na transformačné kroky v školstve i zdravotníctve (študijné odbory),
sídlo školy (výhodná poloha blízko centra),
história školy.

Príleţitosti:
Ohrozenie:
 rôznorodosť uplatnenia,
 spolupráca so školami podobného zamerania
v EÚ,
 väčší prístup k odborným poznatkom prostredníctvom elektronických médií a internetu,
 zlepšenie spolupráce so zamestnávateľskými
subjektmi,
 podpora zo strany profesijných organizácií,
 variabilnosť foriem štúdia,
 zlepšenie marketingových aktivít školy,
 programy poradenskej sluţby pre verejnosť
(asistent výţivy).








-4-
demografický pokles populácie,
časté zmeny v zdravotníckej legislatíve,
pokles počtu štátnych zdravotníckych zariadení,
nesystematizované pracovné pozície (asistent
výţivy),
nedostatok erudovaných odborníkov
v zdravotníctve z oblasti výţivy podieľajúcich
sa na vzdelávaní,
prechod SVALZ do súkromnej sféry,
automatizácia vyšetrovacích metód (zdravotnícky laborant),
chýbajúca vzdelávacia inštitúcia pre rozšírenie
vedomostí z oblasti daného študijného odboru
pre učiteľov odborných predmetov.
SWOT analýza študijných odborov v stupni vzdelania 4 A, 5 B, aktivovaných na škole
zubný technik, očný optik, diplomovaný rádiologický asistent
Silné stránky (S):
Slabé stránky (W):





akreditácia odborov,
úplná kvalifikovanosť učiteľov,
široké moţnosti uplatnenia absolventov,
výhodná poloha vzdelávacej inštitúcie,
jedinečnosť študijných odborov nielen
v regióne,
 výučbové základne na špičkových pracoviskách,
 spolupráca s vedeckými inštitúciami so zdravotníckym zameraním,
 nezameniteľnosť profilu absolventa, akceptácia absolventov študijných odborov v EÚ.
Moţnosti (O):
 rôznorodosť uplatnenia,
 spolupráca so školami podobného zamerania
v EÚ,
 väčší prístup k odborným poznatkom prostredníctvom elektronických médií
a internetu,
 zlepšenie spolupráce so zamestnávateľskými
subjektmi,
 podpora zo strany profesijných organizácií,
 variabilnosť foriem štúdia,
 moţnosť vysokoškolského štúdia,
 zvýšiť propagáciu študijných odborov.
 nedostatok priestoru v budove školy,
 chýbajúce prostriedky na najmodernejšie
technológie vo výučbe odborných predmetov,
 malý záujem o spoluprácu zo strany niektorých stavovských organizácií,
 pokles spoločenskej prestíţe pedagogickej
profesie (učitelia odborných predmetov),
 chýbajúca vzdelávacia inštitúcia pre rozšírenie vedomostí z oblasti daného študijného
odboru pre učiteľov odborných predmetov.
Nebezpečenstvá, ohrozenie (T):
 demografický pokles populácie,
 časté zmeny v zdravotníckej legislatíve,
 pokles počtu zdravotníckych zariadení.
Vízia školy :
Naša škola získa významnú pozíciu v Košiciach vďaka príprave vysokokvalifikovaných odborníkov pre výkon zdravotníckeho povolania.
Kvalitnú prípravu na povolanie škola dosiahne prepojením systému odborného vzdelávania
a prípravy s trhom práce. SZŠ, Moyzesova 17 bude neustále sledovať uplatnenie absolventov jednotlivých študijných odborov a úzko spolupracovať so sociálnymi partnermi, s Komorou medicínskotechnických pracovníkov, so ţiakmi, ich rodičmi, zamestnávateľmi i verejnosťou, aby bola konkurencieschopná na trhu práce, zaujímavá pre ţiaka a jeho rodiča, vychovávala a vzdelávala tak, aby
rozvíjala nielen ich odbornú stránku, ale aj pozitívne postoje k ďalšiemu vzdelávaniu.
Vyhodnotenie:
Škola má vypracovanú jasnú filozofiu v príprave kvalifikovaných odborníkov pre výkon
zdravotníckeho povolania, je orientovaná na ţiaka a rozvíjanie kľúčových kompetencií. Škola získala významné postavenie vo vzdelávacej činnosti nielen v rámci KSK, ale aj celého Slovenska.
Podľa mimovládnej neziskovej organizácie INEKO (informuje o výsledkoch ţiakov za posledné
4 roky, čiţe informuje o tom, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim
ţiakom) sa škola umiestnila uţ po 2-krát na 1. mieste medzi odbornými školami v KSK. Škola
v školskom roku 2013/14 bola konkurencieschopná. To, ţe výsledky vzdelávacej činnosti školy sú
-5-
dlhodobo na vysokej úrovni, potvrdzujú nielen výsledky meraní organizácie INEKO, ale aj bezproblémový vstup absolventov do zamestnania vo svojom odbore nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Škola plní očakávania a potreby sociálnych partnerov. Na základe spätnej väzby máme
dobré referencie o vysokej úrovni našich absolventov nielen na území SR, ale aj v ČR. Naši ţiaci
sa uplatňujú aj v iných krajinách EÚ - Nemecko, VB, Taliansko, Belgicko a dokonca aj v USA,
Kanade. Škola úspešne pripravuje absolventov nielen do praxe, ale aj na štúdium na vysokých školách.
Aj v tomto školskom roku sme zaznamenali vysoký záujem o odbory: farmaceutický laborant ,
novootvorený odbor zubný asistent a zdravotnícky laborant. Z PKŠ odbor zubný technik (ZT) a VOŠ
diplomovaný rádiologický asistent (DRA).
Škola bola pripravená reagovať na potreby trhu práce zmenou vo svojej vzdelávacej ponuke.
Dňa 13. 6. 2013 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie MZ SR zaradiť do siete študijných odborov
aj 4-ročný študijný odbor 5338 M zubný asistent s účinnosťou od 1. 9. 2014. V školskom roku
2013/2014 sme pripravili prijímacie konanie aj pre tento nový odbor.
Na základe ŠVP škola vypracovala vlastný ŠkVP v súlade s poţiadavkami zamestnávateľov,
s ktorými konzultovala prípadné zmeny. ŠkVP je zaloţený na rozvíjaní kľúčových kompetencií
ţiakov.
Poslanie školy:
Poslaním Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach je pripraviť stredných
zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním.
Hlavným poslaním školy je zabezpečiť všetky podmienky na to, aby školu opúšťali vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí získané vedomosti a zručnosti vedia tvorivo uplatňovať.
Ponukou a profiláciou študijných odborov škola pokrýva potreby trhu práce Košického
a Prešovského samosprávneho kraja, v prípade študijného odboru zubný technik, očný optik má
širšiu pôsobnosť a v prípade VOŠ odborov diplomovaný optometrista, diplomovaný rádiologický
technik pokrýva potreby celého Slovenska.
SZŠ je určená pre absolventov základných škôl a absolventov stredných škôl s maturitnou skúškou. Štúdium je denné, a to dvojročné, trojročné alebo štvorročné. Škola umoţňuje aj štúdium popri
zamestnaní, ktoré môţe byť v diaľkovej a večernej forme. V dennej forme štvorročného štúdia získavajú ţiaci vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu –
PKŠ ISCED 4A. V dennej forme trojročného vyššieho odborného štúdia získajú ţiaci postsekundárne (alebo terciálne) vzdelanie v študijnom odbore DRA a v študijnom odbore DOM - ISCED
5B.
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich ţiakov na povolanie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodrţiavaniu etických a ľudských
princípov.
Poslaním školy je aj naďalej rozvíjanie kompetencií ţiakov, ktoré súvisia nielen s obsahom vyučovacích predmetov, ale aj kompetencie súvisiace s medziľudskými vzťahmi, venovanie zvýšenej
pozornosti na hodnotovú orientáciu mladých ľudí. Pedagogickí zamestnanci školy sa snaţia viesť
mladú generáciu k zodpovednosti, schopnosti spolupracovať, reagovať na zmeny.
Vyhodnotenie:
Z hľadiska skladby ponúkaných študijných odborov je škola v regióne jedinečná. V plnej
miere sa nedarí pokryť dopyt po absolventoch v niektorých študijných odboroch (očný optik, zdravotnícky laborant, zubný technik, diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaný optometrista)
-6-
Škola disponuje odbornými učebňami, laboratóriami, modernými informačno-komunikačnými
technológiami(internet, audiovizuálna technika, interaktívne tabule, počítače), ktorých vyuţívanie je
neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Študenti od školského roku 2010/2011 majú moţnosť vyuţívať výhody ISIC karty.
Praktické vyučovanie ţiakov a odbornú prax zabezpečuje škola na základe dohody
o zriadení výučbových základní a dohody o praktickom vyučovaní vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, a tým úzko spolupracuje s odberateľmi absolventov, so stavovskými organizáciami
a ostatnými výchovno-vzdelávacími inštitúciami. Naša škola úzko spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadeniami na území mesta Košíc a zabezpečuje na základe dohody o zriadení výučbových základní a dohody o praktickom vyučovaní praktické vyučovanie a odbornú klinickú
prax.
V školskom roku 2013/2014 mala škola tieto výučbové základne:
35 lekární na území Košíc, UN LP Košice, Vojenská nemocnica Košice, Ţelezničná nemocnica s
poliklinikou Košice, FN A. Reimana, Prešov, Všeobecná nemocnica, Levoča, Medical Cassovia,
Medicyt,s.r.o, HPL, INMM Košice, VOU Košice, LF a PF UPJŠ.
Výchovná činnosť je zameraná na podporu pozitívnych medziľudských vzťahov, na podporu zdravia a zdravého spôsobu ţivota formou rôznych opatrení proti šíreniu drog v školskom prostredí, na zamedzenie a elimináciu šikanovania na škole, na realizáciu Deklarácie práv dieťaťa, na
ochranu mládeţe pred negatívnymi spoločenskými javmi – rasizmus, antisemitizmus, xenofóbia,
intolerancia. Zvýšená pozornosť sa venuje sexuálnej výchove a výchove k manţelstvu
a rodičovstvu. Výchovné ciele zamerané na upevňovanie fyzického a duševného zdravia boli
úspešne realizované v rámci učiva ochrana ţivota a zdravia.
Slovenský červený kríţ je najstaršia spoločenská zdravotnícka organizácia v škole. Kaţdoročne SČK organizuje hromadný odber krvi v akcii Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka
krvi a pod. a iné humanitárne akcie.
Škola sa snaţí vytvárať priateľské, kultúrne prostredie s pozitívnymi medziľudskými
vzťahmi, učitelia a ţiaci sa snaţia rešpektovať ciele a hodnotový systém školy v duchu humanizmu
.
Zámery:
Základným krokom na zabezpečenie fungovania školy v konkurenčnom prostredí v súlade
s meniacimi sa poţiadavkami je aj reforma obsahu vzdelávania. Jej zámerom je trvalo zabezpečovať poţadované základné zručnosti a kvalitu všetkých absolventov školy. Toto musí byť spojené
s adekvátnym systémom merania kvality učenia, ako aj systémom merania kvality školy.
Realizácia týchto zámerov vyţaduje permanentné monitorovanie trhu práce, v záujme toho, aby
škola mohla včas reagovať na meniace sa podmienky, uţšiu odbornú spoluprácu s odberateľmi absolventov školy, vytváranie nových, trhom práce poţadovaných študijných odborov. Tieto zámery
vyţadujú transformáciu tradičnej školy na modernú, aplikáciu progresívnych metód vyučovania,
zmenu obsahu vyučovania smerom k schopnosti študenta informácie získavať, vyhodnocovať
a vyuţívať informačné a komunikačné technológie ako nástroj, ktorý študent a pedagóg kaţdodenne
aktívne vyuţíva.
Vyhodnotenie:
Stanovené zámery sa darilo plniť. Svedčí o tom bezproblémový vstup absolventov školy na
trh práce. Rovnako môţeme konštatovať, ţe v uplynulom období sa v škole nevyskytli nijaké neţiaduce javy, ktoré by boli v nesúlade so zásadami uplatňovanými v škole.
Škola venovala osobitnú pozornosť spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami v súvislosti
-7-
s odbornou zloţkou vzdelávania. Aj vo výučbových základniach sa výchovno-vzdelávací proces
zameral na rozvíjanie kľúčových kompetencií a poţiadavky na absolventov školy. Naďalej uplatňovala koncept individuálnej slobody, humanizmu, prístupu k informáciám, zodpovednosti ako základu pre efektívne občianstvo a podieľaní sa na demokracii. Vo vnútornom systéme hodnotenia zamestnancov sa vyuţívali nasledujúce metódy: hospitácie, pozorovanie, rozhovor, hodnotenie výsledkov práce, výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje, hodnotenie výsledkov v oblasti ďalšieho
vzdelávania učiteľa, aktivity v mimoškolskej činnosti, činnosti nad rámec vyučovacej povinnosti
učiteľa a pod.
Zámerom školy bolo udrţiavať demokratické prostredie, racionálne vyuţívanie ľudských zdrojov,
materiálno –technické, priestorové a finančné zdroje .Činnosť výchovného poradcu, koordinátorov,
vedúcich predmetových komisií bola sústredená na kvalitu procesu výučby v súlade s poţiadavkami
partnerov školy.
Škola spolupracuje a komunikuje s okolím o svojej kvalite, uvedomuje si svoje postavenie
v regióne, spolupracuje s radou rodičov, školskými poradenskými zariadeniami Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP Košice), komorami (Komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora zubných technikov, Únia očných optikov) regionálnymi inštitúciami (Klubom lekárov a farmaceutov pri VSM, Slovenská diabetologická spoločnosť SLS), vysokými školami (PF a LF UPJŠ Košice, UVLaF Košice)
Ciele v školskom roku 2013/2014:
Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej práce strednej zdravotníckej školy v školskom roku
2013/2014 je pokračovať v realizácii školskej reformy v procese získavania kľúčových kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie, ktoré sú rozhodujúce pre osobný rozvoj a uplatnenie nášho
absolventa v spoločnosti ako kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.
Pre udrţanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovania jej kvality vytvárať
priestor na kvalitnú prácu predmetových komisií a ich úzku spoluprácu s odbornými garantmi jednotlivých študijných odborov, analyzovať informácie a podnety z hospitačnej činnosti,
z predmetových komisií a následne prijímať a realizovať účinné opatrenia na zaistenie výchovnovzdelávacích cieľov.
Vo vyučovaní všetkých predmetov teoretického a praktického zamerania vychádzať zo strategických zámerov a potrieb regionálneho trhu práce. Skvalitniť odbornú prípravu učiteľov
v spolupráci so zamestnávateľmi, vyuţívať také metódy a formy práce, ktoré rozvíjajú tvorivé
schopnosti ţiakov a ich samostatnosť. Napr. výkladové formy, demonštračné formy, dialogické
formy, formy samostatnej práce ţiakov, písomné a grafické práce. Zároveň dôsledne vyuţívať
všetky učebné pomôcky, prístrojovú a didaktickú, výpočtovú a video technika.
Cieľom výchovno-vzdelávacej práce strednej zdravotníckej školy je rozvíjanie etickej,
mravnej a citovej výchovy ţiakov. Osobitne sa snaţiť formovať u ţiakov zdravotnícke cítenie, postoje a konanie ţiakov smerom k pacientom v duchu humanity a ľudskosti. Snaţiť sa, aby si ţiaci
uvedomovali zodpovednosť za svoje zdravie a za zdravie iných ľudí, osvojiť si a prakticky realizovať zásady správnej ţivotosprávy. Škola chce dosiahnuť, aby si ţiaci uvedomovali nebezpečenstvo
rizika spojeného s uţívaním drog, choroby AIDS.
V spolupráci s výchovným poradcom, koordinátorom prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov a školským psychológom predchádzať vzniku sociálno-patologických
javov a kriminality.
-8-
Vyhodnotenie:
HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY
VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES
1a) Výučbu v školskom roku 2013/2014 vo všetkých aktivovaných študijných odboroch AV,
FL, OO, ZL sme riadili podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 1. – 4. ročník
štvorročného štúdia.
1b) Venovali sme pozornosť vyučovacím metódam a formám práce vo všetkých štud. odboroch s prihliadnutím na vek študentov a formu štúdia, s osobitným zreteľom na prvé ročníky štvorročného štúdia a na ročníky PKŠ (študijné odbory ZT, OO) a VOV (študijný odbor DRA).
1c) Do plánov predmetových komisií, plánov koordinátorov sme zapracovali témy spojené
s projektom Terra Incognita na posilnenie lokálpatriotizmu k rodisku, jeho krásam a dedičstvu,
témy environmentálnej výchovy, témy výchovy k manţelstvu a rodičovstvu, témy výchovy
k ľudským právam a témy finančnej gramotnosti.
1d)Viedli sme ţiakov k zodpovednému nakladaniu so školským majetkom a všetkým materiálom potrebným pre teoretické a praktické vyučovanie. Nedošlo k ţiadnemu váţnemu poškodeniu
majetku.
1e) Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a
občianskej zodpovednosti, rozvíjali sme etickú, mravnú a citovú výchovu ţiakov. Osobitne sme sa
snaţili formovať u ţiakov zdravotnícke cítenie, formovať postoje a konanie ţiakov smerom k pacientom v duchu humanity a ľudskosti.
1f) Na začiatku školského roka 2013/2014 boli ţiaci poučení o povinnosti pravidelnej dochádzky
na vyučovanie a na iné formy vyučovania (účelové cvičenia, KOŢAZ) s cieľom zamedzenia neodôvodnenej absencie ţiakov, o školskom poriadku, najmä o povinnom absolvovaní predpísaného počtu hodín praktických cvičení potrebných pre postup do vyššieho ročníka, resp. ukončenia štúdia.
Podarilo sa nám zníţiť počet náhrad praxe, dobrú dochádzku na účelové cvičenie. Nepodarilo sa
nám výrazne zníţiť dochádzku ţiakov do školy a počet neospravedlnených hodín.
1g) Učitelia odborných predmetov zvyšovali svoju kvalifikáciu v systéme celoţivotného vzdelávania a kariérneho rastu, ktoré ponúkal Ústav stredoškolskej edukácie a kontinuálneho vzdelávania
učiteľov odbornej zloţky pri Slovenskej zdravotníckej univerzite. Pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre tieto účely vyuţívali aktivity ponúkané Metodickým centrom, ŠPU,
prípadne inou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou akreditované vzdelávacie programy.
2. Register, zniţovanie informačnej nerovnosti
2a) V pilotnej prevádzke nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva (RIS
– RŠ) v šk. roku 2013/2014 sme vykazovali okrem klasického spôsobu aj zber počtu ţiakov pre
normatívne financovanie a predpísané štatistické výkazy.
2b) Sledovali sme prevádzku portálu Mapa regionálneho školstva, na web. sídle MPSVaR údaje o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov.
-9-
3. Predmetové komisie
3a) Posilňovala sa autonómnosť predmetových komisií, posilňovala sa participácia PK na zefektívnení celkovej práce školy, práca PK sa zameriavala cieľavedome na skvalitnenie činnosti
učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov
ţiakov.
3b) Na základe analýzy školského roka 2012/2013 sme pokračovali v metodickej a kontrolnej činnosti predmetových komisií v teoretickej i praktickej časti výučby jednotlivých predmetov.
3c) Činnosť PK bola zameraná v súlade s koncepciou maturitnej skúšky na včasné vypracovanie
maturitných zadaní pre teoretickú a praktickú časť odbornej časti maturitnej skúšky a na to, aby
boli MZ v súlade s kľúčovými kompetenciami absolventov jednotlivých študijných odborov.
3d) Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese sme zamerali na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií ţiakov.
4. Odborná zloţka vzdelávania
4a) Osobitnú pozornosť v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami sme venovali realizácii odbornej zloţky vzdelávania vo výučbových základniach v súvislosti s kľúčovými kompetenciami a
poţiadavkami na absolventov a s prihliadnutím na profil absolventov jednotlivých študijných odborov.
4b) Podporovali sme študentov v zapájaní sa do SOČ. Zapojili sa všetky odbory a práce ţiakov
postúpili do regionálneho kola. Zapojili sme sa do odbornej medicínsko-technickej súťaţe Fragnerov pohár, kde sme obsadili 1. miesto v rámci SZŠ na Slovensku.
4c) Zvyšovali sme úroveň spolupráce so zamestnávateľmi, pre potreby ktorých sú profilovaní absolventi školy v súlade so zákonom č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní. Konzultovali sme
zmeny v ŠkVP so zamestnávateľmi.
4d) V časovom predstihu sme predkladali podľa metodického pokynu stavovským organizáciám na
vyjadrenie obsah odbornej zloţky maturitnej skúšky, obsah absolventskej skúšky - Komora medicínsko-technických pracovníkov, Komora zubných technikov.
5. Cudzie jazyky
5a) Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme venovali pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby, (napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, personalizované vyučovanie, inscenačné metódy, rolové úlohy, kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, riadená a voľná diskusia, audio-/video-prezentácie riešenia úloh).
V rámci zapojenia sa do projektu ESF s názvom Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať, kód ITMS 26110130702 v odborných a spoločensko-vedných predmetoch sme vyuţívali
vytvorené/inovované učebné texty, učebné materiály, metodické príručky/postupy, progresívne
a inovatívne metódy a formy vyučovania zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov, inovované didaktické prostriedky, odbornú literatúru, ako aj kompetencie a zručnosti nadobudnuté
vyučujúcimi v rámci ďalšieho vzdelávania.
5b) Organizovali sme školské kolá olympiád v cudzích jazykoch (anglický, nemecký), skvalitňovali
sme prípravu ţiakov v oblasti cudzích jazykov aj formou krúţkov.
- 10 -
5c) Zapojili sme sa do propagácie cudzích jazykov v rámci Medzinárodného dňa jazykov. Tento
medzinárodný deň jazykov sme si pripomenuli nielen na hodinách anglického a nemeckého jazyka,
ale aj sprievodnými akciami v škole pod názvom Deň cudzích jazykov.
5d) PK jazykov sledovala informácie zverejnené na web. sídle Európskeho centra pre moderné
jazyky v meste Graz v Rakúsku.
6. Koncepcie KSK
6a) Pokračovali sme v plnení opatrení vyplývajúcich z materiálov prijatých KSK ako sú: Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Koncepcia rozvoja športu KSK, Koncepcia práce s mládeţou KSK, Koncepcie rozvoja kreatívnej ekonomiky a
zmeny v školskej legislatíve.
7. Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova
7a) V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávania na obdobie rokov
2012 – 2016 sme zvyšovali povedomie detí a ţiakov o globálnych témach, rozvíjalo sa ich kritické
uvedomenie sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov.
7b) Rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť ţiakov s dôrazom na environmentálnu
výchovu a vzdelávanie zameranú najmä na vedenie ţiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú dopravu, spotrebu energie, na zvýšené povedomie v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania ţivotného prostredia.
7c) Environmentálna výchova ako prierezová téma ŠVP bola implementovaná do obsahu jednotlivých učebných predmetov v ŠkVP.
7d) Koordinátor environmentálnej výchovy spolupracoval s environmentálnymi centrami, strediskami na skvalitnenie environmentálnej výchovy.
7e) Koordinátor environmentálnej výchovy realizoval environmentálny program školy.(šetrenie
elektrickou energiou, zberná nádoba na elektrozariadenia a pod.)
7f) Environmentálna výchova v škole bola koordinovaná v súlade s ekokódexom (stratégia výchovy
a konania školy k ochrane a udrţateľnosti ţivotného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.)
8. Zdravý ţivotný štýl v škole
8a) Naďalej sme pokračovali v realizácii programov podpory zdravia, zdravého ţivotného štýlu
a výchovy k zdraviu.
8b) Podieľali sme sa na plnení úloh aktualizovaného Národného programu ozdravenia výţivy obyvateľov SR, Národného programu prevencie obezity, Národného programu kardiovaskulárnych
ochorení. Realizovali sme aktivity smerujúce k prevencii obezity, podporovali sme pohybové aktivity ţiakov, pohybové aktivity v prírode a šírili myšlienky olympizmu.
8c) Školské programy sme zamerali na prevenciu pred civilizačnými chorobami a posilňovanie
zdravého ţivotného štýlu študentov organizovaním voľno-časových aktivít, zapojili sme ţiakov do
pohybových aktivít, podporovali sme činnosť športových krúţkov (2 športové krúţky)
- 11 -
a vzdelávanie v oblasti zdravej výţivy. V tejto oblasti škola úzko spolupracovala s SČK, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
8d) Realizovali sme aktivity k Svetovému dňu výţivy (16.10)–ukáţky zdravej výţivy, poradenstvo,
besedy..
8e) Realizovali sme aktivity v zmysle Národného programu prevencie HIV/AIDS – besedy
s lekárom, psychológom, právnikom.
8f) Rozvíjali sme osvetovú a vzdelávaciu činnosť s dôrazom na zdravú výţivu, zdravé potraviny,
potravinovú bezpečnosť a zvýšili povedomie v oblasti označovania potravín.
9. Ľudské a detské práva
9a) Do ŠkVP sme zapracovali témy súvisiace s multikultúrnou výchovou v duchu humanizmu, témy ako predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a problematiky v oblasti migrácie.
9b) V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005- 2014 sme zapájali
ţiakov do Olympiády ľudských práv ako celoštátnej súťaţe ţiakov stredných škôl.
9c) Zapájali sme ţiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied,
súťaţí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv. V rámci
výchovy k ľudským právam sme vyuţívali Manuál výchovy mládeţe k ľudským právam KOMPAS.
9d) Upevňovali sme právne vedomie pedagógov a študentov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch – Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach
dieťaťa, vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie v školách a pomáhali ţiakom porozumieť
iným kultúram.
9e) Pripravovali sme prednášky, besedy zamerané na zvýšenie informovanosti ţiakov o migrantoch.
9f) Nepodarilo sa nám zapojiť do projektu Slovenského výboru UNICEF Škola priateľská deťom.
9g) V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín sme venovali patričnú pozornosť témam,
ktoré sa týkajú starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty ţiakov voči nim. Na tento cieľ vyuţiť najmä
1. október- Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov).
10. Bezpečnosť a prevencia
10a) V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva sa realizovali aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie, kriminality,
záškoláctva, bezpečného pouţívania internetu.
10b) Koordinátor prevencie drogovej závislosti a sociálno-patologických javov rozpracoval opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania (Dohoda medzi vedením školy v oblasti návykových
látok a šikanovania, Organizačná smernica – Prevencia a riešenie šikanovania na školách)
a postupoval v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-r k prevencii a šikanovania ţiakov.
- 12 -
10c) V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme monitorovali zmeny v správaní študentov. Nevyskytli sa prípady, kedy by bolo potrebné informovať príslušný odbor sociálnych vecí, lekára
a príslušné riaditeľstvo policajného zboru. Škola veľmi dobre spolupracuje aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach (CPPPaP).
10d) Realizovali sme aktivity v zmysle Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na
roky 2011-2014, riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou
prácou.
10e) Prijímali sme len také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné
s ľudskou dôstojnosťou študenta.
10f) Zabezpečovali sme vykonávanie dozorov počas prestávok a v priestoroch, kde je najväčší
predpoklad vzniku školských úrazov.
10g) Realizovali sme len odborne garantované a vopred preverené ponuky preventívnych programov.
10h) Dodrţiavali sme bezpečnostné pravidlá pri práci s chemickými faktormi v súlade
s metodickým materiálom Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných
školách.
11. Finančná gramotnosť
11a) Implementovali sme do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti.
11b) Realizovali sa projekty a aktivity na podporu zvýšenej finančnej gramotnosti.
12. Informačné a komunikačné technológie
12a) V súlade so stratégiou informatizácie spoločnosti sme vytvárali priaznivé prostredie na implementáciu inovačných metód s vyuţitím IKT a venovali pozornosť rozvíjaniu kompetencií ţiakov
v tejto oblasti, umoţňovali ţiakom ako aj zamestnancom prístup ku všetkým informačným zdrojom
dostupným v škole. V súlade so zámermi školskej reformy sme venovali zvýšenú podporu vyuţitiu
informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, hlavne v odborných predmetoch.
12b) Zapájali sme ţiakov do súťaţí a aktivít, ktoré podporujú vyuţívanie IKT, korešpondenčné
semináre a pod.(Klokan, iBobor, Expert)
12c) Zamerali sme sa na ochranu ţiakov pri pouţívaní internetu a vyuţívali sme stránky k bezpečnému pouţívaniu internetu.
12d) Vyuţívali sme na prírodovedných predmetoch ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam digitálny výučbový obsah schválený ŠPU.
- 13 -
13. Školská kniţnica
13a) Podporovali sme kladný vzťah ţiakov ku knihe a literatúre, organizovali sme ţiacke súťaţe
v čitateľských zručnostiach a zúčastňovali sme sa čitateľských aktivít a podujatí v kniţniciach
(Kniţnica pre deti a mládeţ mesta Košice - Litpark).
13b) Realizovali sme aktivity v súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských kniţníc – Súťaţ
o najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice.
13c) Doplňovali sme ţiacku a učiteľskú kniţnicu o nové tituly v rámci finančných moţností rozpočtu školy. Sledovali sme vyuţitie kniţného fondu .
14. Špecializované činnosti v škole
14a) Vytvárali sme priaznivé podmienky pre prácu pedagogických a odborných zamestnancov školy, ktorí vykonávajú špecializované činnosti (koordinátori, školský psychológ).
14b) Zvyšovali sme informovanosť ţiakov a rodičov o špecializovanej činnosti výchovnej poradkyne (VP), podporovali zvyšovanie profesijných kompetencií VP.
15. Ţiacka školská rada
15a) Podporovali sme ţiacku školskú radu (ŢŠR) a rešpektovali sme názory študentov – ich poţiadavky a účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú. V školskom roku
2013/2014 bola dobrá spolupráca so Ţiackou školskou radou, pomocou ktorej sa podarilo viesť
mladú generáciu k zodpovednosti, schopnosti spolupracovať, reagovať na zmeny, vedieť sa zorientovať a rýchlo hľadať nové riešenia. ŢŠR pripravila samostatne mnoţstvo podujatí pre študentov
školy (Imatrikulácia, „Výmena odborov“, Mikuláš v škole, Valentínska pošta, Štvorylka, Školský
ples a pod.)
15b) Oboznámili sme sa s materiálom Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016 a Akčným plánom pre plnenie úloh vyplývajúcich z tejto stratégie na rok 2013.
16. Prezentácia školy
16a) Podporovali sme organizovanie odborných podujatí s cieľom prezentácie školy, aktualizovali
sme marketingový plán na propagáciu školy a školských vzdelávacích programov a propagovali
sme hlavne aktivovanie nového študijného odboru zubný asistent.
16b) Spracovali sme sprievodné aktivity pre popularizáciu vedy a techniky „Týţdeň vedy
a techniky na Slovensku v roku 2013“ v termíne 11. - 17.11.2013, konkrétne aktivity na popularizáciu vedy a techniky sa realizovali pod názvom Dilatech.
16c) Škola spolupracovala s Klubom lekárov a farmaceutov pri VSM, so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou SLS.
16d) Škola propagovala svoju činnosť a odbory v printových médiách (Korzár, Zdravotnícke noviny, Teória a prax -farmaceutický laborant), v rozhlase (Rádio Regina) a televízii (TV Naša, TV Región).
- 14 -
17. Projekty
17a) Podporovali sme aktivity v projekte „Educate Slovakia“. V škole pôsobili a prezentovali svoje
krajiny študenti z krajín -Ukrajina, Turecko, Thajwan, Čína.
6.2. 2014 nadobudla účinnosť zmluva s ASFEU pre projekt s názvom Viac vedieť + viac poznať =
lepšie pomáhať. V rámci zapojenia sa do projektu ESF s názvom Viac vedieť + viac poznať =
lepšie pomáhať, kód ITMS 26110130702 .
17b) Zapojili sme ţiakov školy do diania v meste Košice - Európskeho hlavného mesta kultúry pre
rok 2013.
Okrem bodu 9f boli všetky aktivity z plánu práce realizované.
II. údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Počet ţiakov školy spolu
a)
b)
c)
d)
e)
Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet ţiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v vyššej odbornej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet ţiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov v dištančnej forme vzdelávania
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet ţiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským z celkového počtu ţiakov/ z toho dievčat
Počet ţiakov so športovou prípravou z celkového počtu
ţiakov/ z toho dievčat
Počet začlenených ţiakov spolu/z toho dievčat
- 15 -
541
450
22
541
450
22
77
39
2
38
21
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Počet ţiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet ţiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet ţiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet ţiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet ţiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu
vzdelávania
Počet ţiakov, ktorí zanechali štúdium
Počet ţiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č.
245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích
predmetov
Iný dôvod zmeny
5
–
7
11
5
Bol zrušený predpisom 324/2012
Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013
-
III. údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 27.1. 2014 schválila Kritériá pre prijímanie uchádzačov
do 1. ročníka 4-ročného štúdia v jednotlivých odboroch. Uchádzači pri konaní prijímacích skúšok
získavali body za testy pripravené školou z predmetov určených MZ SR v SZŠ pre školský rok
2014/2015 v súlade s par. 64 ods1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zo
slovenského jazyka , biológie (študijný odbor AV,OO, ZuA), chémie (študijný odbor FL,ZL),body
za prospech zo ZŠ, body za Testovanie 9/2014 a body z olympiády z prírodovedných predmetov.
kód
5304 M
5311 M
5312 M
5308 M
5358 M
odbor
asistent
výţivy
farmaceutický
laborant
očný
optik
zdravotnícky
laborant
zubný
asistent
1.kolo PS
plán Prihlásení
2.kolo PS
Zapísaní
Prijatí Prihlásení Prijatí ţiaci
Stav k
15.9.2014
24
23
20
20
19
50
171
50
50
53
24
33
24
24
23
30
57
30
30
30
22
82
22
22
22
IV. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
2011/2012
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných hodín na ţiaka
za školu:
Priemerný počet neospravedlnených vymeškaných hodín na ţiaka za školu:
Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných
hodín na ţiaka za školu:
- 16 -
2012/2013
2013/2014
1,98
2,09
2,07
93,18
96,2
84,12
0,9
0,71
1,31
92,29
95,49
82,82
- 17 -
- 18 -
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2013/14
v študijných odboroch s dĺţkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
vymeškané hodiny na
ţiaka za šk. rok
prospech
veľmi
dobre
s vyznamenaním
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
Priemer na
ţiaka
Počet hodín
Priemer na
ţiaka
ročník
Počet hodín
Študijné odbory
107
15
14
35
32,7
52
48,6
5
4,67
8678
81,10
169
1,58
117
17
14,5
26
22,2
68
58,1
6
5,13
10956
93,64
125
1,07
105
23
21,9
25
23,8
54
51,4
3
2,86
8340
79,43
47
0,45
90
11
12,2
33
36,7
46
51,1
0
0,00
7852
87,24
44
0,49
419
66
15,65
119
28,85
220
52,3
14
3,34
35826
85,35
385
0,90
Počet
ţiakov
spolu
1.
2.
3.
4.
Spolu
Počet
ţiakov
Počet
ţiakov
%
Počet
ţiakov
%
%
Počet
ţiakov
%
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2013/14
v študijných odboroch s dĺţkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia
Tieto odbory na škole nie sú aktivované.
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2013/14
v učebných odboroch s dĺţkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia
Tieto odbory na škole nie sú aktivované.
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2013/2014
v iných formách štúdia
PKŠ denné – 2-ročné
počet vymeškaných
prospech
hodín na ţiaka za rok
veľmi
dobre
s vyznamenaním
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
1.
2.
Spolu
--
-36
36
%
--
15
15
Počet
ţiakov
--
41,7
41,7
Počet
ţiakov
%
--
13
13
--
36,1
36,1
- 19 -
%
--
8
8
Počet
ţiakov
--
22,2
22,2
%
-0
0
-0
0
--
--
Priemer na
ţiaka
Počet
ţiakov
Počet hodín
Počet
ţiakov
spolu
Priemer na
ţiaka
ročník
Počet hodín
Študijné odbory
--
45,58 99,33 1,28 5,19
45,58 99,33 1,28 5,19
VOV denné – 3-ročné
počet vymeškaných
hodín na ţiaka za rok
prospech
veľmi
dobre
s vyznamenaním
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
1.
2.
3.
Spolu
%
Počet
ţiakov
%
Počet
ţiakov
%
Počet
ţiakov
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
26
51
77
0
3
3
0
5,9
3,90
4 15,4
30 58,8
34 44,16
22
17
39
84,60
33,30
50,65
-
0
0
0
0
-
-
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
5304 6
5308 6
5311 6
5310 N
5312 N
asistent výţivy
zdravotnícky laborant
farmaceutický laborant
zubný technik
očný optik
spolu
14
25
46
19
15
119
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
14
26
47
19
15
121
0
0
0
0
0
0
Výsledky maturitných skúšok náhradnom skúšobnom období (september) v šk. roku
2013/2014
Celkové hodnotenie
Kód
Názov odboru
odboru
5312 6
spolu
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
očný optik
1
1
6.2 Externá časť MS
Predmet
Počet ţiakov
Anglický jazyk
74
B1
Anglický jazyk
1
B2
Nemecký jazyk
14
B1
Slovenský jazyk 90
a literatúra
0
0
0
0
Percentil
52,75
65,80
71,50
67,41
- 20 -
0
0
1
1
0
0
-
2095 80,58 77 2,96
2893 56,73 54 1,06
4988 68,65 131 2,01
5. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 :
Nemáme záverečné skúšky.
6.1 Celkové hodnotenie
Kód odboru Názov odboru
Priemer na
ţiaka
Počet
ţiakov
Počet hodín
Počet
ţiakov
spolu
Priemer na
ţiaka
ročník
Počet hodín
Študijné odbory
6.3 Interná časť MS
Predmet
Počet ţiakov
Anglický jazyk B1
Anglický jazyk B2
Nemecký jazyk B1
Slovenský jazyk a
literatúra
Hodnotenie
71
1
14
57,30
70,00
80,00
87
75,48
6.4 Interná časť MS
- ústna časť
Maturitný predmet
Počet ţiakov
s prospechom 1
Slovenský
jazyk
a literatúra
Anglický
jazyk B1
Anglický
jazyk B2
Nemecký
jazyk B1
Praktická
časť OZ
Teoretická
časť OZ
Počet ţiakov
s prospechom 2
Počet ţiakov
s prospechom 3
Počet ţiakov
s prospechom 4
Počet ţiakov
s prospechom 5
Priemerná známka
27
35
20
5
0
2,03
13
19
32
7
0
2,46
1
0
0
0
0
1,00
5
6
3
0
0
1,86
46
54
19
2
0
1,81
47
30
32
11
1
2,08
7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014
Kód
odboru
Názov odboru
PsV
PVD
P
N
Spolu konali AS
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
5333 Q Diplomovaný rádio- 24
logický
asistent
celkom
24
0
21
0
5
0
0
0
50
0
0
21
0
5
0
0
0
50
0
V. zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Počet tried a počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2013/2014
Vzdelávacie programy
Školy
1.
Študijné odbory ŠVP (uviesť rok
denné štúdium
aktualizácie)
5304 6 - asistent výţivy ŠVP
5304 M - asistent výţivy
5308 6 - zdravotnícky
ŠVP – 2012 revidovaný 2013
ŠVP
triedy
2.
ţiaci
triedy
3.
ţiaci
triedy
ţiaci
1
0,5
13
1
19
1
Spolu
ţiaci
14
20
1
- 21 -
4.
triedy
33
1
26
ţiaci
triedy
2
33
1,5
33
2
59
laborant
5308 M - zdravotnícky
laborant
5311 6 - farmaceutický
laborant
5311 M - farmaceutický laborant
5312 M - očný optik
5312 N - očný optik –
PKŠ
5310 N - zubný technik
– PKŠ
5333 7 - diplomovaný
rádiologický asistent –
VOV
5333 Q - diplomovaný
rádiologický asistent –
VOV
ŠVP – 2012 revidovaný 2013
ŠVP
ŠVP – 2012 revidovaný 2013
ŠVP – 2012 revidovaný 2013
1
30
27
2
2,5
71
Schválilo MZ SR pod č.Z3186/1992-A/1 dňa
17.6.1992 po dohode
s MŠMaŠ SR pod
č.4982/1992-21 dňa
24.6.1992 s úč.od 1.9.1992
Schválilo MZ SR pod č. Z3186/1992-A/1 dňa
17.6.1992 po dohode
s MŠM aŠ pod č.
4982/1992-21 dňa
24.6.1992, s úč. od
1.9.1992.
Schválilo MZ SR pod č.
SZS-3274/1995 zo dňa
9.8.1995 po dohode s MŠ
SR pod č. 2761/1995-152
s úč.od 1.9.1995.
Schválilo MZ SR pod č.
SZS-3274/1995 zo dňa
9.8.1995 po dohode s MŠ
SR pod č. 2761/1995-152
s úč.od 1.9.1995.
Celkom
1
114
2
50
57
4
103
2
50
4,5
121
1
20
1
20
1
18
1
18
1
20
1
20
2
51
1
26
22
541
2
4
53
2
1
26
8
181
6
51
156
4
90
VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2013/2014 podiel absolventov na trhu práce
pokračujú
v štúdiu
na VŠ
pokračujú
v štúdiu
(iné druhy
štúdia)
vojenská sluţba (profesionálna)
zamestnaní
k 30.9.2014
nezamestnaní
k 30.9.2014
celkom
počet ţiakov v
študijných
odboroch
51
3
0
111
9
174
počet ţiakov
v učebných
odboroch
–––––
–––––
–––––
–––––
–––––
–––––
spolu
počet ţiakov
51
3
0
111
9
174
- 22 -
Monitoring ţiakov – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2013/2014
Kód odboru s
názvom
5304 6
asistent výţivy
5311 6 farmaceutický laborant
5308 6 zdravotnícky laborant
5310 N
zubný technik
5312 N
očný optik
5333 Q
diplomovaný
rádiologický
asistent
pokračujú v
štúdiu
vojenská sluţba
(profesionálna)
zamestnaní
k 30.9.2014
Nezamestnaní
k 30.9.2014
celkom
9
0
2
3
14
22
0
25
3
50
16
0
9
1
26
2
0
16
1 MD
19
5
0
10
0
15
0
0
49
1
50
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov školy
1. pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
60-65
rokov
66
všetkých
vek
Počet:
4
16
10
11
8
3
52
47,19
z toho ţien:
4
15
7
11
3
3
46
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
62
kvalifikovaných
111
nekvalifikovaných
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
3
učiteľov: 114
s 1. kvalifikačnou skúškou
17
s 2. kvalifikačnou skúškou
10
s vedecko-akademickou hodnosťou
3
Priemerný počet ţiakov na učiteľa
4,7
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet majstrov
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
odborného výcviku: 0
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet ţiakov na majstra OV
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet
vychovávateľov: 0
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
(vyplní ŠI)
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet ţiakov na vychovávateľa
- 23 -
Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek: do
30
1
Počet:
z toho
0
ţien:
31-40
2
41-50
2
0
51-60
7
2
Počet nepedagogických
zamestnancov:
7
60-65
2
nad 66
rokov
2
2
Spolu
všetkých
16
0
Priemerný
vek
55
11
z toho s vysokoškolským vzdelaním
5
so stredoškolským vzdelaním
5
Odbornosť odučených hodín
Počet hodín
týţdenne
Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu
55
244
116
900
1315
Odborne odučené
Počet hodín
%
55
244
116
900
1315
Neodborne odučené
Počet hodín
%
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie
Vzdelávacia inštitúcia
Aktualizačné/
prípravné atestačné
KU Ruţomberok
adaptačné
SZŠ, Moyzesova
17, KE
Aktualizačné/
prípravné atestačné
RP MPC PO
Špecializačné
MPC PO, DP KE
Špecializačné
inovačné
Európska vzdelávacia agentúra
Prešov
Junior Achievement Slovensko,
n. o. Bratislava
Názov osvedčenie,
certifikátu
Osvedčenie o
ukončení aktual.
vzdel.
Osvedčenie
o ukončení
adaptačného
vzdelávania
Osvedčenie o
ukončení aktual.
vzdel.
Osvedčenie
o ukončení špecial. vzd.
Osvedčenie
o ukončení
špecial. vzdel.
Osvedčenie
o ukončení inovač. vzdel.
- 24 -
Počet učiteľov
Počet získaných
kreditov na 1 učiteľa
1
0
3
0
2
0
1
39
2
35
1
25
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,
súťaţe vyhlasované MŠ SR
P.
Č
1.
názov súťaţe pri individuálnych súťaţiach meno
ţiaka a trieda
OĽP
2. O v ANJ
3. O v NEJ
4. O zo SJL
Biblická
5.
olympiáda
Šk. kolo
Šk. kolo
Šk. kolo
Školské kolo.
Erik Schmotzer II. FLB
Dávid Sekáč III. ZL
7.
SOČ
Šk. kolo
krajská
úroveň
Celoslovenská
úroveň
6.2.2014
Šk. kolo
Adam Palenčár II. FLB
Chemická
6. olympiáda
súťaţ konaná dňa
5. 12.2013
5. 12. 2013
26.11.2013
6.2.2014
Celoštátne kolo
kat EF 23.26.2.2014
3. miesto
KK kat B
10.4.2014
1.miesto
KK kat B
10.4.2014
6.miesto
Celoštátne kolo
kat EF 23.26.2.2014
8. miesto
Chémia
a potravinárstvo
Natália
Kosťová ,
Mária
Kosťová,
Miriama
Hutníková
-zdra11.3. 2014 -12ţ votníctvo
a farmak
ológia
Ľudmila
Kleinová,
Miriam
Geletková
biológia
Erik
Schmotzer
- 25 -
medzinárodná úroveň
Iné súťaţe
P.
Č
názov súťaţe pri individuálnych súťaţiach meno
ţiaka a trieda
súťaţ konaná dňa
krajská
úroveň
Celoslovenská
úroveň
4. 12. 2013
1. miesto
v kategórií O12
i - BOBOR 46 študentov
11.-12.11.2013
účasť
KLOKAN 45 študentov
24.3.2014
EXPERT 47 študentov
1.
2.
3.
AMAVET
Erik Schmotzer- postup do celoštátneho kola
AMAVET
Erik Schmotzer- účasť v celoštátnom
kole
4.
5.
25.10.2013
13.-16.11.
2013 účasť
5.
IUVENTA –
18 ţiakov
KOM PRAX
1.10.2013 aţ
1.4.2014
október 2013
6.
LABAK. Net Riešenie 5 kôl online semináru pre
online mladých vedátorov – Adam Palenčár
7.
Obrázkový 1. miesto Sabína Peniaková II. ZL,
vedecký vtip Peter Fecske, I. FLB
8.
Mladý Európan
-vedomostno Nahajová, Šmajdová, Kovaľová –
kreatívna súťaţ III.FLA –
pre ţiakov 3.
ročníka SŠ
STUDENTLAB
celoštátna súťaţ
pre ţiakov SZŠ
postup
Víťaz v I. kole
november 2013
14.4.2014
4. miesto
ZLodbor
1.miesto Stretavská 2.miesto
Hanzesová
4.-5.11.2013
Fl odbor
1.miesto ţiačka
Hurbanová .
9.
10.
Pomôţ svojej
škole a chráň
Z. Husárová, L. Klimonová–III. ZL
prírodu - kategória F
Fragnerov
pohár nadácie
Zentiva
september- marec
1. miesto Kristína
Šmajdová
10. -11.12. 2013
11.
12.
Hviezdoslavov
23 študentov
Kubín
1.4.2014
- 26 -
1. miesto získala
škola - celkový
víťaz
medzinárodná úroveň
Ostatné aktivity na prezentáciu školy
P.Č.
Názov aktivity
Termín konania
Oblasť zamerania
(v médiách, účasť na
konferenciách, výstavách)
1.
Deň otvorených dverí
13. 11. 2013
Prezentácia odborov,
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
260 návštevníkov
2.
DILATECH – aktivita
v rámci Týţdňa vedy a
techniky
11. – 13. 11. 2013
Propagácia vedy
a techniky – prednášky, ukáţky práce ţiakov v laboratóriách
Bujňáková –
130 ţiakov -všetky
odbory
3.
Mosty bez bariér- aktivita VÚC
18.9.2013
Prezentácia odborov,
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
Školy košického kraja
19. -21. 11. 2013
Prezentácia odborov
na workshope
RNDr. Čornaničová, 4
učitelia a 10 ţiakov
22. – 23. 10. 2013
Prezentácia odborov
na podujatí VUC
RNDr. Čornaničová, 4
učitelia a 6 ţiakov
4.
5.
6.
7.
PRO EDUCO - PRO
JOB
prezentácia škôl
Správna voľba povolania – príleţitosť k úspechu
Deň Ľudských práv –
rozhlasové vysielanie
Deň študentstva - ocenenie KSK predsedom
KSK JUDr. Zdenkom
Trebuľom
8.
Regionálne vysielanie
9.
Dni praktickej obezitológie -kongres
10.
Dni klinickej výţivy Nitra
11.
Výstava v v centre vedecko-technických informácií SR- BA, 8.
ročník súťaţe Schola
Ludus
Počet zúčastnených
Göblová,
Matisová - ţiačka
10.12.2013
november 2013
KSK
Erik Schmotzer - ţiak
Dostupné aj na
www.szske.sk
Prezentácia odborov,
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
Bujňáková – učiteľka
a 10 učiteľov školy
20. -22.9. 2013
Prezentácia PK AV
Hribová, Vozárová,
Čornaničová - učiteľky
27. – 29. 11.2013
Prezentácia PK AV
Hribová, Vozárová,
Čornaničová
14.2.- 21.3.2014
Propagácia vedy
a techniky
9 ţiakov školy- 1.
miesto v súťaţi- vedecký kreslený vtip,
Pálmaiová
- 27 -
12.
Výţiva športovcov prednáška
13.
Aktívna účasť v diskusnej relácii STV relácii
Fokus na tému Tuky
v rámci Dňa zdravia
14.
15.
16.
Konferencia farmaceutických laborantov
a lekárnikov
Prednášky
a prezentácie moderných foriem vyučovania
odborných predmetov
Noc múzeí – pomoc pri
organizácií akcie
v spolupráci s Klubom
histórie a farmácie
16. 10. 2013
Prednáška – Športové
gymnázium – Uţhorodská 39
30 ţiakov, Vasilíková
1.4. 2014
Aktívna účasť vo
vzdelávacej relácií
Vasilíková
17.5.2014
Stretnutie
s odborníkmi v oblasti
farmácie, stretnutie so
zástupcami farm. spoločností
23.-24. 5 2014
Poprad
18.5.2014
Príspevky do časopisu
17.
Farmaceutický laborant
18.
PREVEDA interaktívna
konferencia mladých
vedcov
19.
Valentínska kvapka
krvi – hromadný mobilný odber NTS
Účasť učiteľov odborných predmetov na
konferencii SZŠ
v Poprade pri príleţitosti jubilea zaloţenia
školy.
Ţiaci prispeli
k oţiveniu historickej
lekárne U Boţieho oka
počas akcie v Noc
múzeí
vo Východoslov. múzeu
Potomová
Slivkárová
Šturmová
Viravcová 25ţiakov
Potomová
Slivkárová
Bujňáková
Čornaničová
Vasilíková
Legemza, Lengeňová
a Ulanovská Potomová
Slivkárová,
Viravcová
celoročne
Prezentácia odboru FL
a školských aktivít pre
širokú odbornú verejnosť
07.05.2014
06.06.2014
Účasť 3 študentov na
interaktívnej konferencii a vydanie abstraktu
v zborníku z konferencie
Bujňáková
12. február 2014
33 ţiakov
Vasilíková
- 28 -
Potomová
Slivkárová
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,
Názov projektu
Číslo projektu
Projektu Viac vedieť
+ viac poznať = lepšie
pomáhať
ITMS
26110130702
Národný projekt Digitálne vzdelávanie
pre všeobecnovzdelávacie predmety
Národný projekt Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva Digipédia
Celkový finančný
príspevok
Príspevok školy
(ak bol)
337 308,12
interaktívna tabuľa,
projektor a notebook
11 736,- €
Projekty
IUVENTA KOM
PRAX
Poznámka
200 eur na ţiaka,
ktorý predloţil vypracovaný projekt.
Počet projektov: 16
Educate Slovakia
200eur na ubytovanie a stravu
všetkých zahraničných študentov
Iuventa - štátna inštitúcia, priamo riadená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Oblasťou jej činnosti je
práca s mládeţou
mimo školy a rodiny
a mládeţnícka politika na Slovensku aj
mimo neho.
Organizovaný org.
AIESEC Košice medzinárodný výmenný
program
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole v školskom roku 2013/2014.
V školskom roku 2013/2014 škola nemala inšpekciu.
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.
V školskom roku 2013/2014 boli komplexne zrekonštruované učebne č. 104,105,106,107, chodba
prízemia. Vymenili sme atypické okná v telocvični, na chodbe, učebni 210, kuchynkách. Vymenili
sme dvere do šiestich učebniach. Vymenili sme stoličky a lavice v triedach 204, 202, 106. Vymenili
sme nástenky za samolepiace. Prístrojová technika a spotrebný materiál bol doplňovaný podľa poţiadaviek jednotlivých študijných odborov. V škole bol realizovaný kamerový systém.
- 29 -
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy, a to
Vybraný ukazovateľ
Dotácia zo štátneho rozpočtu na ţiakov
r. 2013
v tis.(€)
1343,788
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu
povinnosť
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia
v členení podľa financovaných aktivít:
–––-
11,008
mzdy a odvody
materiál a sluţby
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a
zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyuţívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona 597/2003)
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i) , (§2 ods. 2 písm. g)
zákona 597/2003)
5,438
5,570
0,398
––––––-
Pre rok 2013 boli škole pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume
1 343 788 €
Uvedené finančné prostriedky boli pouţité na:
 mzdové náklady v sume: 623,689 tis. €
-z toho: mzdy: 623,689 tis. €
-odvody do poisťovní: 256,468 tis. €
 prevádzkové náklady v sume: 499,774 tis. €
-z toho: na energie: 47,156 tis. €
výchovno-vzdelávací proces: 37,056 tis. €
vzdelávanie učiteľov: 3,415 tis. €
Na vzdelávacie poukazy boli pre školu poukázané finančné prostriedky v sume 11,008 tis. €.
Škola mala v školskom roku 2013/2014 aj vlastné príjmy (nedaňové príjmy) vo výške 398 € za prenájom nebytových priestorov pre fyzické a právnické osoby (automaty na teplé a studené nápoje).
Kapitálové výdavky napriek neustálej poţiadavke zatiaľ škole neboli pridelené.
Podrobný rozpis čerpania finančných prostriedkov je uvedený vo Výkaze k správe
o hospodárení za rok 2013 (www.vykazy.sk).
- 30 -
Na hmotnom zabezpečení a zveľaďovaní školských priestorov a výchovno–vzdelávacieho
procesu sa dobrovoľne podieľalo Zdruţenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, ktoré zhromaţďuje finančné príspevky získané od rodičov a sponzorov. Na aktivity usporiadané školou prispeli sumou 15634,19 eur. V tomto členení:
Záujmová činnosť študentov (olympiády, SOČ) – 1122,08eur. Športová činnosť študentov 1334,33eur. Exkurzie, prednášky, besedy, kultúrne podujatia, maturity,
projekty – 5013,24eur. Technické vybavenie školy – 4898 eur. Odmeny pre študentov, knihy, kniţné poukáţky – 2667,54 eur. Propagácia školy – 400 eur. Slovenská rada rodičovských zdruţení –
208 eur.
Čerpanie prostriedkov prebiehalo v súlade s plánom. Finančné prostriedky sa v konečnom
súčte neprečerpali.
XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK
Názov aktivity
LAB AKADÉMIA Košice
2012 – školské
kolo
Konferencie
mladých zdravotníkov
IV. ročník –
triedne kolá
„Človek a jeho
zdravie“ poskytovanie prvej
pomoci
Týţdeň mozgu –
odborná prednáška
Projektové stretnutia organizované Nadáciou
ZENTIVA
PRAGODENT –
návšteva odbornej výstavy odboru ZT
Odborného kongresu Optickej
únie Slovenska účasť
STUDENTLAB
celoštátna súťaţ
pre ţiakov SZŠ
Počet zúčastnených ţiakov
Prínos resp. nezáujem
ţiakov
9.10. 2013
ŠI, Povaţská
7, KE
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Mgr. Bujňáková a MUDr.
Scholtzová
120 ţiakov
Prínos, podpora odbornej činnosti študentov
17. - 21. 9.
2012
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK odborných
predmetov
jednotlivých
odborov
93 ţiakov
Prínos, podpora odbornej činnosti študentov
7.10.2013
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
SČK
Vasilíková
95 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií
4.10.2013
Kniţnica
Tajovského,
Košice
RUVZ
60 ţiakov
1.-3.10. 2013
Bratislava
PK odboru FL
10 študentov
10.11.10.2013
Praha
PK ZT
16 študentov
11.12.10.2013
Jasná
Slovenská únia
očných optikov
a optometristov
30 ţiakov
4.-5.11.2013
SZŠ, Banská
Bystrica
SZŠ, Banská
Bystrica
10 ţiakov
Dátum
Miesto
Organizátor
- 31 -
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
reálne prepojenie
teórie a praxe
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
reálne prepojenie
teórie a praxe
rozvoj odborných
kompetencií, reálne
prepojenie teórie a
praxe
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
reálne prepojenie
teórie a praxe
Prínos, rozvoj odborných kompetencií
Prednáška p.
Hubinského –
Zdravie opäť vo
vlastných rukách
Návšteva expozície SteelParkZábavné technické centrum
Prednáška
o ţiviciach –
firma DENTIN
Prezentácia liečivých čajov –
Maťašová Nikola
Prednáška firmy
Rodenstock Typy
okuliarových
šošoviek
Prednáška firmy
Rodenstock
Progresívne
okuliarové šošovky
OPTA 2014 –
účasť na medzinárodnom veľtrhu
Prednáška firmy
Essilor Progresívne
a degresívne
okuliarové šošovky
Prednáška firmy
Sagitta Okuliarové šošovky
a produktový
katalóg
Prednáška firmy
Danae
Free form technológia výroby
okuliarových
šošoviek
Prednáška firmy
Essilor Typy
okuliarových
šošoviek
Košické stomatologické dni
27.11.2013
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
Učitelia med.
predmetov
II. ročník –
60 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
reálne prepojenie
teórie a praxe
10.12.2013
SteelPark
Zábavné technické centrum
60 ţiakov
Prínos, podpora prepojenia teórie a praxe
22.10. 2013
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK - ZT
22 ţiakov
Prínos, podpora prepojenia teórie
a praxe, rozvoj odborných kompetencií
19.12.2013
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
V rámci projektu KomPrax
Ţiaci školy
Prínos, rozvoj odborných kompetencií
11.11.2013
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK - OO
16 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií
31.1.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK - OO
16 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií
12 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
16 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
16 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
16 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
15.2.2014
Brno
PK - OO
10.3.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
17.3.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
28.4.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
9.6.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK - OO
20 ţiakov
9.4. 2014
Košice
PK ZT
22 ţiakov
PK - OO
PK - OO
PK - OO
- 32 -
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
október- november 2013
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
Nadácia Slovenskej sporiteľne
190 ţiakov
20. 1. 2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK odboru OO
16 ţiakov
24.1.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK odboru OO
16 ţiakov
DOD na PF
UPJŠ, Košice
4. 10.2013
Košice, PF
UPJŠ
VP
30 ţiakov
IV. ročníka
DOD na TUKE,
Košice
13.11.2013
Košice, TUKE
VP
30 ţiakov
III. ročníka
16.12.2013
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
16.4.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK ZT
20 ţiakov
16.4.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
PK ZT
20 ţiakov
6.5.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
12.5.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
23.4 2014
Batizovce
ZT
14.11.2013
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
Zapojenie sa do
On-line Hra
milión
Prednáška firmy
Essilor – Progresívne okuliarové šošovky
Odborná prednáška firmy Opti
project - Shamir
„Okuliarové
šošovky“
Práca asistenta
výţivy a ďalšie
moţnosti vzdelávania – prednáška Ing. Findriková
Flexibilné protézy- prednáška
Mgr. Vančišina
Prvá časť školenia Presovaná
keramika Ing. J. Mladim
Druhá časť školenia Presovaná
keramika Creation - školiteľom
Ing.J.Mladim
Školenie skenovanie modelov od
firmy Flava školiteľ
R.Lukačovič
Odborný seminár
v Batizovciach školiteľ J. Kriška
dipl. zub. tec
Deň Diabetu –
odborná prednáška
PK odboru AV
30 ţiakov
Cieľom je zábavnou
formou zvyšovať
finančnú gramotnosť
mladých ľudí
Prínos, podpora prepojenia teórie a praxe
a rozvoj odborných
kompetencií
Prínos, podpora prepojenia teórie a praxe
a rozvoj odborných
kompetencií
Prínos, rozvoj tvorivého myslenia,
stanovovanie cieľov,
organizačný rozvoj
Prínos, rozvoj tvorivého myslenia,
stanovovanie cieľov,
organizačný rozvoj
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
zodpovednosti za
svoje zdravie
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
20 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
20 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
PK ZT
20 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
PK AV Hönischová
Pre ţiakov
školy
Prínos, rozvoj odborných kompetencií
PK ZT
PK ZT
- 33 -
Hygienické poţiadavky pre
prácu
s potravinami na
OLVaS , Ing.
Findriková
Liečebná výţiva
v chirurgii stomických pacientov - prednáška
Exkurzia
v kúpeľnom zariadení v
Bardejovských
kúpeľoch
Exkurzia
v predajni syrov
holandského
typu v Košiciach
Exkurzia OLVaS
Mliečna kuchyňa
a Novorodeneck
ého oddelenia
FDN
Exkurzia
v predajni mäsa
- rozrábka mäsa
Odborné prednáška Tradičná
čínska medicína
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
PK AV, Hribová
21 ţiakov
odboru AV
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
PK AV
21 ţiakov
odboru AV
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
PK AV
21 ţiakov
odboru AV
Prínos, rozvoj tvorivého myslenia,
stanovovanie cieľov,
organizačný rozvoj
Vasilíková
15 ţiakov
AV
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
Košice
Vozárová
10 ţiakov
AV
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
Slivkárová
25 ţiakov
Potomová
25 ţiakov
12.3.2014
29.4.2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
11.3.2014
Bardejov
28.2.2014
Košice
20.3.2014
FDN- Trieda
SNP 1
24.6.2014
13.3.2014
21.3.2014
Odborná exkurzia
na Farmaceutickej fakulte v
Košiciach
21 ţiakov
odboru AV
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
25.3.2014
Dni pracovných
príleţitostí na
UVLaF
UVLaF,
Košice
PK AV
Potomová
Slivkárová
Šturmová
25 ţiakov
UVLaF,
Košice
Potomová
Slivkárová
1.4.2014
Botanická záhrada -exkurzia
v rámci FGF
24.4.2014
Košice
Potomová
Slivkárová
- 34 -
25 ţiakov
23 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
Oboznámiť ţiakov so
súborom liečebných
metód, ktoré sú povaţované za alternatívu
ku klasickej medicíne
Katedry chémie,biochémie,biofyz
iky, farm. technológie, a iné,
Prezentácia farm.
spoločností
a lekárenských sieťových spoločností Dr.
MAX a SUN
PHARMA –
UNIPHARMA a
NOVARTIS
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
Spoznávanie
a pozorovanie rastlín
v ich prirodzenom prostredí ( liečivé rastliny,
mäsoţravé rastliny,
tropické rastliny
Exkurzia CA12.4.2014
LENDULA a.s.,
13.4.2014
Nová Ľubovňa
KORSEM
Korešpondenčný
5.2.2014
seminár z biológie
KORSEM
Korešpondenčný
seminár z chémie
Príprava
a konzultácie k
prezentáciam
projektov na súťaţi UPJŠ
Prezentácia
projektov na súťaţi UPJŠ
Nová Ľubovňa
Bujňáková
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
Bujňáková,
ţ. Schmotzer
4 ţiaci
Demjánová,
1ţiak Palenčár
Bujňáková,
1ţiak
Schmotzer
Bujňáková
2 ţiaci
Schmotzer,
Kosťová
september
2013 aţ apríl
2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
september
2013 aţ apríl
2014
SZŠ, Moyzesova 17,
Košice
24.4.2014
ŠVK UPJŠ
Košice
50 ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií
Prínos, rozvoj odborných kompetencií,
podpora prepojenia
teórie a praxe
Prínos, rozvoj odborných kompetencií .
Účasť na korešpondenčnom seminári,
riešenie úloh
Prínos, rozvoj odborných kompetencií.
Účasť na korešpondenčnom seminári,
riešenie úloh
Prínos, rozvoj odborných kompetencií.
Prezentácia projektov
na súťaţi UPJŠ
Koncepcia rozvoja športu
Názov aktivity
Dátum
Organizátor
Miesto
Počet zúčastnených ţiakov
Boj proti rakovine beh v rámci
MMM
6.10. 2013
Košice
MMM
10 ţiakov
Regionálne kolo v
atletike
7.5.2014
Atletický
štadión, OA
Watsonova
MŠ SR SAŠŠ
5 ţiakov
16.12. 2016
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
PK zdravie a
pohyb
98 ţiakov
6.2. 2014
SOŠ, Učňovská 5, Šaca
MŠ SR SAŠŠ
7 ţiakov
Tenisová sála
Strojárenská,
Košice
CVČ – RCM
Dlhodobé športové súťaţe
KSK
2 ţiačky
Školské kolo :
Vianočný volejbalový turnaj
FUTSAL - CH
BEDMINTON
regionálne kolo
17.2.2014
- 35 -
Prínos resp.
nezáujem
ţiakov
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, zdravia
Prínos, rozvoj
spoločenských
kompetencií,
podnikavosti,
zdravia
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, podnikavosti, zdravia
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, zdravia
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, zdravia
24.3.2014
Tenisová sála
Aréna Bytový
podnik
DŠS – CVČ RCM
2 ţiačky
VOLEJBAL –
regionálne kolo
od 10.12.2013
Telocvičňa
Gym. Park
mládeţe, SPŠ
Komenského
DŠS KSK-
10 ţiačok
Vedomostná
súťaţ
o olympizme –
regionálne kolo
4. 4.2014
Športové
gymnázium,
Tr. SNP 105
Olympijský
klub Košice ,
ŠG
3ţiaci
BEDMINTON –
krajské kolo
Florbalový školský turnaj –
chlapci 1. – 4.
ročnik
4. 4.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
20 ţiakov
Florbalový školský turnaj –
chlapci PKŠ, VOŠ
30.4.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
15 ţiakov
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, zdravia
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, zdravia
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, zdravia
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, zdravia a tímovej
práce
Prínos, rozvoj
spoločenských
a občianskych
zručností, zdravia a tímovej
práce
Koncepcia rozvoja práce s mládeţou
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Adaptačný kurz –
prednáška
a psychologické hry
3.-6.9.2013
2012
ŠI, Povaţská 7,
KE
Svoj ţivot si riadiš
ty! - prednáška, praktické ukáţky PZ
a modelové situácie
8. 10. 2013
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
Keţmarok – literárno-historická exkurzia
Organizátor
SZŠ, Moyzesova 17, Košice –
VP a školský
psychológ
SZŠ – VP
a koordinátor
PDZaSPJv spolupráci s
PZ
SZŠ, PK Jazyk
a komunikácia
Počet zúčastnených
ţiakov
110 ţiakov
Prínos , rozvoj komunikačných, kultúrnych
kompetencií
I. ročník -110
ţiakov
Prínos, rozvoj komunikatívne kompetencie,
personálne kompetencie
90 ţiakov- II.
ročník
a I.DRA- 23
ţiakov
Prínos, rozvoj kultúrnych a občianskych
kompetencií
25. a 26. 9.
2013
Keţmarok
Noc výskumníkov –
účasť na aktivite
27.9.2013
Košice
Imatrikulácia ţiakov I. ročníka- kultúrna akcia
21.10.2013
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
SZŠ,ŢŠR, koordinátor ŢŠR
110 ţiakov
Preventívno – vý-
7.10.2013
SZŠ, Moyze-
VP a PDZaSPJ
100 ţiakov
30 ţiakov
- 36 -
Prínos resp. nezáujem ţiakov
Prínos, rozvoj odborných kompetencií
Prínos , rozvoj komunikačných, kultúrnych
kompetencií, tímovej
práce
Prínos, rozvoj občian-
sova 17, Košice
chovná akcia pre II.
ročník – Človek
a jeho zdravie
Koncert INTEGRÁCIA
Efektívne riešenie
problémov - beseda
so psychologičkou
Študentská kvapka
krvi – pomoc pri
organizácii – mobilný
odber krvi
STAROBA- prednáška spojená s besedou
ŢIVOTNÉ CIELE –
prednáška
skych kompetencií,
ochrana ţivota a zdravia
15.10.2013
Steel Aréna
Koordinátor
VMR
6.11.
2013
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
VP, školská
psychologička
25 ţiakov
15. 11.
2013
Nemocnica
Šaca
NTS Ke - Šaca
48 ţiakov
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
Kord. VMR,
školský psychológ
Ing. Nováková
– Inštitút rodiny
a koord. VMR
90 ţiakovIII. ročník
15.12.2013
5.12.
2013
20 ţiakov
98 ţiakov IV. ročník
EKOTOPFILM
OC Galéria
20. 11.
2013
OC Galéria,
KE
SZŠ, koord.
ENV
100 ţiakov
Projekt – HIV,
AIDS – prednáška,
beseda
Mikuláš na detskej
onkológii – aktivity
pre pacientov
Zapojenie sa do
zbierky detských
kníh v rámci „Marec
mesiac knihy“
Organizačná výpomoc dobrovoľníkov
na akcii: „Slávnostné
odovzdávanie Jánskeho
plakety dobrovoľným darcom
krvi v rámci mesta
Košice“
Výpomoc ţiakov pri
Valentínskej kvapke
krvi Kampaň SČK –
výpomoc NTS
17. 12.
2013
ŠI, Povaţská 7,
Košice
PDZaSPJ, VP,
FDN-
ţiaci
IV. roč.
- 90 ţiakov
6. 12. 2013
UN LP
PK DRA
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
Vasilíková SČK
Vianočná akadémia
– školská akcia
Správna voľba povolania - príleţitosť
60 ţiakov
20. -31.3.
2014
Ţiaci školy
Prínos , rozvoj komunikačných, kultúrnych
kompetencií, výchova
k tolerancii a empatii
Prínos , rozvoj komunikačných, kultúrnych
kompetencií
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
ochrana ţivota a zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
ochrana ţivota a zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
ochrana ţivota a zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
ochrana prírody, ochrana ţivota a zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
ochrana ţivota a zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj empatie
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj empatie
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj empatie
22. máj
2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
Vasilíková SČK
2 ţiaci školy
10. -17.2.
2014
UN LP, Tr.
SNP 1, Košice
SČK
18. 12.
2013
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
ŢŠR
a koordinátor
ŢŠR
500 ţiakov
22.23.2013
SPŠD, KE
VUC KE
60 ţiakov
- 37 -
6 ţiakov
Prínos, rozvoj spoločenských, občianskych
kompetencií, výchova
k tolerancii a empatii
Prínos, rozvoj komunikačných
a spoločenských kompetencií, úcta k tradíciám
Prínos, rozvoj kompetencií riešenia problé-
k úspechu - zapojenie školy do akcie
Divadelné predstavenie - Pani učiteľke
z lásky
mov a podnikania
14.11. 2013
Historická
radnica, Košice
PK Jazyk a
komunikácia
400 ţiakov
Prínos, rozvoj kultúrnych kompetencií
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj kompetencií riešenia problémov a podnikania
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj kompetencií riešenia problémov a podnikania
Prínos, rozvoj jazykových a kultúrnych kompetencií
Finančná gramotnosť – prednáška pre
ţiakov III. ročníka
27.11. 2013
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
Koordinátor FG
pre 98
ţiakov
III. ročníka
Finančná gramotnosť – prednáška pre
ţiakov III. a IV. ročníka
17.12. 2013
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
Koordinátor FG
pre 95ţiakov
IV. ročníka
Exkurzia – kniţnica
MMK- Kultúrpark
29.1.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice, kniţnica
Tajovského
PK Jazyk a
komunikácia
60 ţiakov
Exkurzia – vedecká
kniţnica Britská
časť
24.1. 2013
VK Košice
PK Jazyk a
komunikácia
13 ţiakov
Vianočný koncert –
celoškolská akcia
12.12. 2013
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Slovenského
zväzu záhradkárov Steel
Arene v Košiciach
Koordinátor
kultúrnych akcií
a PK SJL
450 ţiakov
Prínos, rozvoj jazykových a kultúrnych kompetencií
Prínos, rozvoj kultúrnych kompetencií
12 ţiakov
Prínos, rozvoj kultúrnych kompetencií, estetického cítenia
29.5.2014
– prvý ročník
110ţiakov
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií, úcta
k tradíciám
Stavba - bývanie a
záhrada 2013 Jesenné ikebany - výstava
, aktívna účasť
8.10.2013
Historický deňvzdelávacia školská
aktivita,
Prednáška na tému „
Práca sociálnych
pracovníkov
v krízových centrách“
Prednáška na tému
„Význam pupočníkových transplantátov“- CEPTRA
Prednáška na tému „
Staroba ako sociálny problém“
Koord. ENV
29.5.2014 a
30.5.2014
návšteva Kniţnice J. Bocatia,
Východoslovenské múzeu
Košický zlatý
poklad, Miklušova väznica
24.6.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Koord. VMR
110 ţ. – I.
ročník
15. 5.2014
ŠI, Povaţská 7,
Košice
Koord. VMR
110 ţ. – III.
ročník
5.5.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Koord. VMR
110 ţ. – IV.
ročník
Výrostová
- 38 -
30.5.2014
– druhý ročník 100 ţiakov
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj empatie, zodpovednosti, kompetencií
riešenia problémov
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj empatie, zodpovednosti, kompetencií
riešenia problémov
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj empatie, zodpovednosti, kompetencií
riešenia problémov
NÁHRADNÉ RODIČOVSTVO
A JEHO FORMY beseda Mgr. Daniela
Husovská
Adoptuj strom (projekt KESA) – celoslovenská akcia v
spolupráci s VLK om
Úprava
Eko – učebne
Exkurzia ţiakov
v Praţskej ZOO
v rámci školského
výletu
26.5. 2013
Domov sociálnych sluţieb
v Barci
4.6. 2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
14.4.2014 a
26.6. 2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Koord. VMR
ETV - Výrostová
Koor. ENVPálmaiová
Demjánová
24.6.2014
Praha
Európsky deň jazykov – súbor aktivít
(hry, súťaţe..) k
26.9.2013
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
PK CUJ
Exkurzia Paríţ,
Londýn
23. – 29.
máj 2014
Paríž,
Londýn
PK CUJ, Bálintová
Preventívna aktivita
„Obchodovanie s
ľuďmi ″
18.3.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Koord.
PDZaSPJ
Preventívna aktivita „
Extrémizmus, xenofóbia a rasizmus ″
18.3.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Koord.
PDZaSPJ
Preventívna aktivita
„Prevencia šikanovania“
27.5.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Koord.
PDZaSPJ
Preventívna aktivita
„Bezpečne na internete ″
27.5.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Koord.
PDZaSPJ
Beseda realizovaná
JUDr. Petričkom pracovno - právne
následky
21.2.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Koord.
PDZaSPJ
- 39 -
II. roč. 100ţ
30 ţ. I.
AV/FL
II. FLB – 28
ţ
II.FLB -28ţ
Ţiaci školy
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj empatie, zodpovednosti, kompetencií
riešenia problémov
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
rozvoj empatie, zodpovednosti, kompetencií
riešenia problémov
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
ochrana ţivota a zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
ochrana ţivota a zdravia
Prínos, rozvoj jazykových a kultúrnych kompetencií
Prínos, rozvoj jazyko35 ţ
vých a kultúrnych kompetencií
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
III. roč. –
výchova
100ţ
k zodpovednosti za svoj
ţivot, ochrana ţivota a
zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
výchova
I. roč. – 100ţ
k zodpovednosti za svoj
ţivot, ochrana ţivota a
zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
výchova
II. roč. – 100ţ
k zodpovednosti za svoj
ţivot, ochrana ţivota a
zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
výchova
II. roč. – 100ţ
k zodpovednosti za svoj
ţivot, ochrana ţivota a
zdravia
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
výchova
II. ZT
k zodpovednosti za svoj
ţivot, ochrana ţivota a
zdravia
muzikál sociálneho
Divadla Hopi Hope:
Neprebudený
divadelné predstavenie Divadelného Centra Martin: Tomu
ver!
divadelné predstavenie SZUŠ Miškovecká 20, Košice: Black
Out
19.3.2014
Košice
Koord. kultúry
350 ţ
28.5.2014
Košice
Koord. kultúry
250 ţ
Prínos, rozvoj jazykových a kultúrnych kompetencií
Prínos, rozvoj jazykových a kultúrnych kompetencií
110ţ
Prínos, rozvoj jazykových a kultúrnych kompetencií
29.5.2014
Výchova k láske
a čistote – odborná
24.6.2014
prednáška Mgr. Pavol
Hudák
10 rokov členstva
SR v EÚ - Výchovno
– vzdelávacie aktivity, interaktívne súťaţe,
kultúrny program
Štvorylka
OBROVSKÁ KARIČKA NA
HLAVNEJ – tanečná akcia
Prezentácia Úradu
práce sociálnych
vecí a rodiny v Košiciach
9.5.2014
23.5.2014
Košice
Koord. kultúry
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Babecová
110 ţ
Košice
Göblová
50 ţ
Košice- Hlavná tanečný klub
ulica
Meteor
25.6.2014
Košice- Hlavná
ulica
20. 3.2014
SZŠ, Moyzesova 17, Košice,
Communication
House, s.r.o.
VP - Čornaničová
- 40 -
257 /1.- 3.
roč./
29 /2. roč./
90 ţ. IV. roč
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
výchova
k zodpovednosti za svoj
ţivot
Posilniť úctu ku kultúrnemu dedičstvu národov
a národností
v EÚ a vo svete, tolerancia,
znášanlivosť,
spoluţitie
národov
a národností v SR.
Vysoký záujem ţiakov
Prínos, rozvoj kultúrnych kompetencií
,vytvorenie nového slovenského rekordu tancovaním karičky v jednom veľkom kruhu.
Prínos, rozvoj občianskych kompetencií,
výchova
k zodpovednosti za svoj
ţivot
Kultúrne poukazy, boli vydané v počte:
- 49 učiteľom,
- 538 ţiakom.
Kultúrne poukazy boli vyuţívané na kultúrne podujatia so zámerom zúčastňovania sa na kultúrnom
ţivote.
Poukaz vzdelávací
Počet vydaných
Počet prijatých
540
403
Názov
„Everyday English“ – krúžok ANJ
„Speak out“ konverzácia ANJ
Botanický krúžok
CULTURE (krúžok ANJ)
Dejiny v uliciach Košíc
Dragon
Eko – krúžok
Historický krúžok
Krúžok digitálnych technológií
Krúžok farmaceutických výpočtov
Krúžok klinickej farmácie
Krúžok nemeckej literatúry a dejín
Krúžok prípravy projektov a písania
prác
Krúžok ruského jazyka „AZBUKA“
Krúžok umeleckých zručností
Láska, partnerstvo, rodičovstvo
Matematika pre každého
Mladý rádiológ
Nohejbalový krúžok
Poznaj mesto, v ktorom študuješ
Príprava bylinnej kozmetiky
Projektový krúžok mladých farmaceutov
Zdravý životný štýl
Počet prihlásených
ţiakov
Počet zriadených
krúţkov
23
Vyhodnotenie
úspešnosti krúţku
23
22
20
15
18
12
2
Vedúci krúžku
Mgr. Lenka Bálintová
Mgr. Veronika Jakubová
Mgr. Lucia Slivkárová
Mgr. Lýdia Justiňáková
Mgr. Milena Výrostová
MUDr. Marcel Pudelský,
PhD.
RNDr. Hedviga Pálmaiová
Mgr. Emília Greifová
PaedDr. Blanka Bučková
RNDr. Karin Potomová
PharmDr. Petra Tkáčová
Mgr. Henrieta Šturmová
18
24
19
19
7
42
6
23
22
Mgr. Petra Bujňáková
PaedDr. Eva Demková
Mgr. Alena Kužmová
PaedDr. Jana Hribová
RNDr. Ingrid Šnajderová
Mgr. Monika Kravcová
RNDr. Ladislav Bertko
Mgr. Eva Göblová
Mgr. Petra Bujňáková
16
29
15
10
18
4 RNDr. Erika Demjánová
19 Mgr. Iveta Vozárová
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Pracoval úspešne
Ţiacka školská rada:
ŢŠR sa podieľala na tvorbe a príprave (mimo)školských aktivít:
 Školský ples; Vianočná akadémia; rozlúčka so štvrtákmi; výmena odborov; tvorivo-zábavné
aktivity na záver šk. roka – prostredníctvom nich sa ŢŠR usiluje zniţovať rivalitu medzi
jednotlivými odbormi vytváraním spolupráce a spoznávaním osobitostí kaţdého odboru.
- 41 -
ŢŠR komunikuje s vedením SZŠ, Moyzesova 17; zúčastňuje sa školení, kde vytvára spoluprácu
s krajskou ţiackou radou a ţiackymi radami z ostatných škôl Košického kraja.
Skratky: AV – asistent výţivy, FL – farmaceutický laborant, ZL - zdravotnícky laborant, OO –
očný optik, ZuA – zubný asistent, ZT – zubný technik, DRA – diplomovaný rádiologický asistent,
PKŠ – pomaturitné kvalifikačné štúdium, VOV – vyššie odborné vzdelávanie
ŠVP – štátny vzdelávací program, ŠkVP – školský vzdelávací program, VP – výchovný poradca,
PK – predmetová komisia,
Koord. ENV – koordinátor environmentálnej výchovy , Koord. VMR - koordinátor výchovy
k manţelstvu a rodičovstvu, Koord. PDZaSPJ- Koordinátor prevencie drogovej závislosti
a sociálno-patologických javov, Koordinátor FG – koordinátor finančnej gramotnosti
UN LP Košice – Univerzitná nemocnica L. Pasteura, INMM Košice –Inštitút nukleárnej meciníny,
VOU Košice – Východoslovenský onkologický ústav, LF a PF UPJŠ – Lekárska a prírodovedecká
fakulta UPJŠ, SČK - Slovenský červený kríţ, NTS KE – Šaca – Národná transfúzna stanica, FDN –
Fakultná detská nemocnica, RÚVZ- Regionálny úrad verejného zdravotníctva
- 42 -
Obrazová príloha
Budova školy so zrekonštruovaným vstupným portálom
V laboratóriu farmaceutických laborantov počas dňa otvorených dverí
- 43 -
V laboratóriu fyziky počas dňa otvorených dverí
V laboratóriu zdravotníckych laborantov počas dňa otvorených dverí
- 44 -
Mobilný odber krvi na škole
V laboratóriu očných optikov
- 45 -
Download

Hodnotiaca správa - Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17