STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA sv. BAZILA VEĽKÉHO
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Hodnotiaca správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
školský rok 2010/2011
Prešov, október 2011
Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške č.9/2006 Z.z..
3. Plánu práce Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove na školský rok
2010/2011
4.
Duchovno-výchovného projektu Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého
v Prešove.
5. Vyhodnotenia plánu práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Vyhodnotenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislosti, výchovného
poradcu a koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
7. Informácie o činnosti rady školy, rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila
Veľkého a žiackej školskej rady.
2
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Adresa školy:
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Telefónne číslo:
051/772 53 02
Faxové číslo:
051/772 29 85
Internetová adresa:
www.szssvbazpo.edu.sk
[email protected]
Elektronická adresa:
[email protected]
[email protected]
Súčasti školy: (podľa zriaďovacej
listiny s uvedením presného názvu)
Školské stredisko záujmovej činnosti
Školský internát pri SZŠ Bazila Veľkého
Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Zriaďovateľ
Narcisová 1, 080 01 Prešov
051/771 80 54
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:
Meno, priezvisko, titul:
Riaditeľ školy
Mária Lopatová PhDr., PhD., MPH – sestra Andrea
Zástupca riaditeľa školy
Mária Dolinská Mgr.
Vedúca odbornej praxe
Anna Imrichová PhDr., PhD.
Vedúca výchovy školského internátu
Bc. Mária Mergeščíkova- Sr. Maximiliána
Výchovný poradca
Jarmila Pavelková Ing.
Koordinátor prevencie
patologických javov
Milina Mikolajová PhDr.
3
3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého bola ustanovená
v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na základe novelizácie zákona č. 596/2003 Z.z. podľa §24 a §25 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za členov rady školy boli zriaďovateľom
delegovaní a
volení zástupcovia
pedagogických, nepedagogických zamestnancov a taktiež volení zástupcovia rodičov a žiakov
na obdobie štyroch rokov v tomto zastúpení:
Rada školy:
Meno
Mgr. Mária Lattová
Ing. Zuzana Jambrichová
Mgr. Helena Šimová
Funkcia
predseda rady školy
podpredseda rady školy
člen
Zvolený (delegovaný za)
zriaďovateľa školy
ped. zamestnancov
zriaďovateľa školy
Mgr. Peter Kilian
člen
ped. zamestnancov
Helena Gajdošová
člen
nepedagog. zamestnancov
PhDr. Nadežda Peřinová PhD. člen
zriaďovateľa školy
Helena Zahorjanová
člen
zriaďovateľa školy
Ľudmila Jakubčová
člen
rodičov
Ing. Jozef Molčan
člen
rodičov
Marcela Šimalová
člen
rodičov
Miriama Kubušová
člen
žiakov
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny organ, ktorý vyjadruje a presadzuje
záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti katolíckej výchovy a vzdelávania
a plní úlohu verejnej kontroly. Vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky
a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne. V školskom roku 2010/2011 sa
uskutočnili dve zasadnutia rady školy.
4
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Pedagogická rada školy:
Mgr.
PaedDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
PhDr.
Mgr.
PeadDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Bc.
Pedagogická rada
Irena Bilecová
Viliam Bujňák
Stanislava Cuperová
Renáta Danková
Mária Dolinská
Iveta Holubová
Ľudmila Gurská
Anna Imrichová PhD.
Adela Ivanová
Zuzana Jambrichová
Peter Kilian
Janka Kovalská
Gabriel Krajči
Ľudmila Kucharová
Mária Lattová- Sr. Metodija
Mária Mergeščíková
Milina Mikolajová
Mária Minarčíková
Petronela Onderišinová
Jarmila Pavelková
Júlia Potašová
Janka Rohaľová
Martina Sabolová
Vladimír Tančin
Mária Vargovičová
Mária Vasilíková
Helena Zahorjanová
školy (PR) je najdôležitejším odborným a poradným orgánom
riaditeľky školy. Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy, schvaľuje ročný plán školy,
vyhodnotenie práce školy spravidla za klasifikačné obdobie, odsúhlasenie výsledkov
v prospechu, správaní a dochádzke žiakov, odporúča výchovné opatrenia ukladané žiakom
školy a vyjadruje sa k návrhom riaditeľky školy. Zasadanie pedagogickej rady riadi riaditeľka
školy alebo ňou poverená zástupkyňa. Riadi sa schváleným programom zasadania. K návrhom
na riešenie sa členovia vyjadrujú hlasovaním. Hlasovanie je verejné.
5
Porada vedenia školy (PVŠ), ktorej členmi sú riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky
školy, vedúca odbornej praxe a podľa prerokovanej problematiky sú prizývaní ďalší členovia.
PVŠ rokuje v pravidelných týždenných intervaloch.
Pracovná porada (PP)
Pracovná porada je pomocným orgánom riaditeľky školy, na ktorej sa diskutuje
o všetkých závažných otázkach týkajúcich sa organizácie, kontroly a riadenia školy. Slúži na
hodnotenie plnenia úloh za predchádzajúce obdobie (mesiac) a určenie úloh pre nasledujúce
obdobie. Na pracovnej porade sa operatívne riešia priebežné úlohy v školskom roku,
predovšetkým prevádzka a chod školy. Vedenie školy na nej oboznamuje zamestnancov so
svojimi návrhmi, školskou legislatívou, zákonmi a vyhláškami.
Rada rodičovského spoločenstva
Titul
Ing.
PhDr.PhD.
Meno, priezvisko
Jozef Molčan
Štefan Verbovský
Darina Miháliková
Ján Biroš
Terézia Petrušková
Vladimír Leško
Zuzana Čekanová
Mária Moravcová
Viktória Imrichová
Agáta Procházková
Anna Imrichová
Trieda
3. AZA
1. AZA
1. BZA
1. CZA
2. A ZA
2. B ZA
2. C ZA
3. B ZA
4. AZA
4. BZA
Funkcia
predseda
zapisovateľka
zástupca školy
V školskom roku 2010/2011 sa rodičovské spoločenstvo (RS) riadilo schváleným
plánom práce a stanovami RS a plnilo ciele, ako sú uvedené v týchto stanovách.
Najvyšším orgánom RS je plenárne zhromaždenie, ktoré bolo zvolané ako riadne 08.
10.2010. Plenárne zhromaždenie si zvolilo radu RS. Jej členmi sú rodičia (zákonní zástupcovia
žiakov) - najčastejšie jeden zástupca za každú triedu a rodičmi volený pedagóg školy. Rada si
na svoje zasadnutia pozývala riaditeľku školy. Rada RS počas školského roka 2010/2011
zasadala päťkrát.
6
Žiacka školská rada
Titul
Mgr.
Meno, priezvisko
Mária Vasilíková
Nikola Sisková
Anna Barnášová
Biliána Vataščáková
Dominika Hovancová
Stela Petrušková
Lenka Vaľková
Mariana Kocanová
Denisa Magačová
Júlia Kocureková
Martin Šarišský
Dominika Garbárová
Simona Čekanová
Klaudia Dlugošová
Anna Šinalová
Lenka Miškufová
Monika Hatalová
Eva Šarišská
Ľudmila Hudačková
Miriama Kubušová
Monika Procházková
Trieda
učiteľka
1.B ZA
1. B ZA
1. C ZA
1. C ZA
2. A ZA
2. A ZA
2. B ZA
2. B ZA
2. C ZA
2. C ZA
2. C ZA
2. C ZA
3. A ZA
3. A ZA
3. B ZA
3. B ZA
4. A ZA
4. A ZA
4. B ZA
4. B ZA
Funkcia
koordinátor
predseda
Žiacka školská rada (ŽŠR) v zmysle schváleného štatútu reprezentuje žiakov a ch
záujmy. Predkladá riaditeľovi zápisnicu o voľbe a vyjadruje sa k podstatným otázkam,
návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Podieľa sa na tvorbe
a dodržiavaní školského poriadku. Predkladá svoje stanoviská a návrhy a jej úlohou je aj voliť
a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy. Členmi môžu aj byť žiaci, ktorí majú záujem niečo
robiť- program, časopis, imatrikulácia. V školskom roku 2010/2011 ŽŠR pracovala podľa
prijatého plánu aktivít a spolupracovala s vedúcou krúžku ŽŠR Mgr. Máriou Vasilíkovou.
7
Predmetové komisie
Predmetová komisia komplexu odborných predmetov
Interní pedagogickí zamestnanci
Komplexu odborných predmetov
PhDr. Anna Imrichová Anna, PhD.
Mgr. Irena Bilecová
PhDr. Stanislava Cuperová
Mgr. Renáta Daňková
Mgr. Mária Dolinská
Mgr. Ľudmila Gurská
Mgr. Iveta Holubová
PhDr. Adela Ivanová
Mgr. Janka Kovalská
Mgr. Ľudmila Kucharová
Mgr. Mária Lattová- Sr. Metodija
PhDr. Milina Mikolajová
Mgr. Jana Pavlíková
Mgr. Martina Sabolová
Mgr. Maria Vasilíková
vedúca
Externí pedagogickí zamestnanci
Komplexu odborných predmetov
Mgr. Ivana Badaničová
PhDr. Mária Centková
PhDr. Eva Dzureňová
Mgr. Zuzana Hisemová
Mgr. Jana Hutníková- Sr. Simeona
Mgr. Miriama Ivanko Macejová
Bc. Mária Juščáková
Mgr. Andrea Krištofová
PhDr. Nadežda Peřinová PhD.
Bc. Jana Rabadová
PhDr. Marta Tarasovičová
Mgr. Erika Salokyová
PhDr. Božena Sokolová
MUDr. Štefan Benko
MUDr. Rastislav Havrilla
MUDr. Monika Mafinová
MUDr. Miroslava Mamráková
MUDr. Maria Orlovská
8
MUDr. Martin Kováč
MUDr. Helena Fričová
MUDr. Beáta Nagyová
MUDr. Ivana Poradová
MUDr. Jana Stryčková
MUDr. Angelovičová
MUDr. Marián Kolenič
Predmetová komisia komplexu predmetov Jazyk a komunikácia a Človek , hodnoty a
spoločnosť
Komplex predmetov
Jazyk a komunikácia
Človek , hodnoty a spoločnosť
Titul, meno a priezvisko
PhDr. Mária Vargovičová
PaedDr.. Viliam Bujňák
Mgr. Peter Kilian
PaedDr. Petronela Onderišinová
ThDr. Milan Kuzmiak
PhDr. Mária Lopatová PhD.,MPH.
PhDr. Gabriel Szekely PhD.
Mgr. Mária Minarčíková
Mgr. Gabriel Krajči
Mgr. Júlia Potášová
Mgr. Viera Potičná
PaedDr. Darina Semančíková
vedúca
Predmetová komisia komplexu predmetov Človek a príroda; matematika a práca
s informáciami a pohyb a zdravie
Komplex predmetov
Titul, meno a priezvisko
Ing. Zuzana Jambrichová
RNDr. Daniela Pastorová
Človek a príroda; matematika a práca s informáciami Ing. Jarmila Pavelková
a pohyb a zdravie
Mgr. Valéria Šandalová
Mgr. Vladimír Tančin
Mgr. Miriama Voharová
vedúca
Predmetové komisie ustanovuje riaditeľka školy. Schádzajú sa spravidla 4x ročne ( ak je
potrebné, aj častejšie ). Plnia metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú úlohu.
9
Úlohou predmetových komisií je:
-
navrhovať opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov,
-
navrhovať doplňovanie materiálno- technického vybavenia školy,
-
navrhovať úpravu časovo- tematických plánov,
-
pripravovať podklady na hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov,
-
sledovať nové trendy vo vyučovaní,
-
koordinovať prácu vyučujúcich,
-
organizovať predmetové olympiády,
-
organizovať kultúrne a športové podujatia na škole,
-
organizovať vzájomnú hospitačnú činnosť,
-
zabezpečovať koordináciu vzdelávacích cieľov, formovať úlohy na overovanie žiackych
výkonov,
-
usmerňovať svojich členov.
5. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2010/2011
Vzdelávacie programy školy
1.
2.
Študijný odbor
4.
Spolu
58
38
239
-
-
60
-
-
90
4-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
denné štúdium (10 tried)
72
71
Študijný odbor
1-ročné
5356 6 00 zdravotnícky asistent
Večerné štúdium (2 triedy)
60
-
Študijný odbor 5371 3 00 sanitár
1-ročné
diaľkové štúdium (3 triedy)
Počet tried na škole
3.
90
15
-
Celkový počet žiakov školy
389
z toho dievčat/žien
349
Priemerný počet žiakov na triedu
25,93
10
6. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV PRIJATÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA
STREDNEJ ŠKOLY
Prijímacie konanie bolo realizované bez prijímacích skúšok na základe kritérií
schválených pedagogickou radou dňa 23. februára 2010.
Záujem o štúdium na našej škole prejavilo 118 uchádzačov. Všetci uchádzači splnili
kritéria. Prijatých bolo 90 uchádzačov. Ostatní neboli prijatí pre nedostatok miesta. Zápisu sa
nezúčastnilo 22 uchádzačov. Voľné miesta sme doplnili uchádzačmi, ktorí boli ďalší v poradí.
Neskôr zápis zrušilo 19 uchádzačov
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
4-ročné denné štúdium
odbor:
Prospievajúci žiaci
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
11
15
34
12
2. ročník
14
15
40
2
3. ročník
8
19
29
2
4. ročník
5
13
20
0
Celkom
38
62
123
16
zdravotnícky asistent
Večerné štúdium
odbor:
Prospievajúci žiaci
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
33
12
10
0
Celkom
33
12
10
0
zdravotnícky asistent
Diaľkové štúdium
odbor:
Prospievajúci žiaci
s vyznamenaním
veľmi dobre
prospeli
Neprospeli
1. ročník
64
9
3
0
Celkom
64
9
3
0
Sanitár
11
Prehľad dochádzky žiakov denného štúdia v odbore zdravotnícky asistent za
školský rok 2010/2011
Počet vymeškaných
Počet
Ročník
tried
v ročníku
Počet
žiakov
hodín
Priemer na žiaka za
Sumár vymeškaných
jednotlivé ročníky
hodín za šk.r. 2010/2011
Ospr.
Neospr.
Ospr.
Neospr.
1.
3
72
9215
2
128,01
0,027
2.
3
71
10660
27
150,14
0,38
3.
2
58
6039
0
104,01
0
4.
2
38
4292
21
112,94
0,55
10
239
30206
53
126,38
0,22
Spolu
za školu
Prehľad dochádzky žiakov večerného štúdia v odbore zdravotnícky asistent
za školský rok 20100/2011
Počet vymeškaných
Počet
Ročník
tried
v ročníku
1.
2
Počet
žiakov
55
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2010/2011
Ospr.
Neospr.
Ospr.
1949
0
35,43
Neospr.
0
Prehľad dochádzky žiakov diaľkového štúdia v odbore sanitár za školský
rok 2010/2011
Počet vymeškaných
Počet
Ročník
tried v
ročníku
1.
3
Počet
žiakov
76
hodín
Sumár vymeškaných
Priemer na žiaka
hodín za šk. r.2008/2009
Ospr.
Neospr.
Ospr.
2509
0
33,01
Neospr.
0
12
Prehľad o správaní žiakov za školský rok 2010/2011
Znížená známka zo správania
Ročník 2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň- podmienečne vylúčenie
1
5
0
0
2
2
1
0
3
0
0
0
4
1
0
0
Spolu
8
1
0
Porovnávacia tabuľka dochádzky a prospechu
Školský rok
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Priemerný počet
vymeškaných
117,98
124,26
144,84
134,77
126,38
2,06
1,90
2,15
2,22
2,11
hodín na žiaka
Priemerný prospech za
školu
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:
P.č.
Názov vyučovacieho predmetu
Priemerný prospech
1.r
2.r.
3.r.
4.r.
Spolu
1.r.
1.r.
večerné sanitár
1.
slovenský jazyk a literatúra
2,37
2,54
2,58
2,71
-
-
2,53
2.
anglický jazyk
2,34
2,67
2,52
2,63
-
-
2,52
3
nemecký jazyk
2,45
2,37
2,76
2,93
-
-
2,55
4
ruský jazyk
2,59
2,22
2,63
-
-
-
2,46
5
latinský jazyk
1,83
-
-
-
-
-
1,83
6.
katolícke náboženstvo
1,45
1,07
1,02
1,03
1,18
1,05
1,13
7.
dejepis
1,61
-
-
-
-
-
1,61
8.
občianska náuka
1,67
9
biológia
2,33
-
-
-
-
-
2,33
10
fyzika
2,43
2,50
-
-
-
-
2,46
11
chémia
2,43
2,15
-
-
-
-
2,29
12
informatika
1,80
1,53
-
-
-
-
1,67
1,17
1,44
13
13
matematika
2,27
2,10
1,75
-
-
-
2,06
14.
telesná výchova
1,45
1,45
1,36
1,23
-
-
1,39
15.
administratíva a zdrav. dokumentácia -
2,76
2,51
2,18
1.53
-
2,28
16.
anatómia a fyziológia
3,03
2,24
-
-
1,32
17.
ošetrovanie, asistencia . a zdrav. dokumentácia
-
-
1,50
18.
patológia
-
2,35
-
-
1,00
19.
praktické cvičenia
-
-
-
2,03
-
-
2,03
20.
preventívne lekárstvo
-
-
-
-
1,64
-
1,64
21.
prvá pomoc
-
2,34
-
-
1,93
-
2,15
22.
psychológia a pedagogika
-
-
-
1,68
-
-
1,68
23.
psychológia, ped. a profesijná komunikácia
1,67
1,1,51 -
-
-
-
1,59
24.
sanitárska činnosť
-
-
-
-
-
1,36
1,36
25.
sanitárstvo
-
-
-
-
-
1,45
1,45
26.
sociálna starostlivosť
-
-
-
2,63
1,45
-
1,94
27.
základy ošetrovania a asistencie
2,11
2,10
2,36
2,42
1,88
-
2,17
28.
zdravie a klinika chorôb
3,19
2,25
2,91
2,34
1,90
-
2,51
29.
zdravoveda
-
-
-
-
-
1,22
1,22
1,96
2,26
-
1,74
1,75
8. VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ – MATURITNÉ SKÚŠKY
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet
Úroveň
slovenský jazyk a literatúra
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
38
55,1%
anglický jazyk
B1
24
36,2%
nemecký jazyk
B1
14
38,1%
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
Predmet
Úroveň
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
slovenský jazyk a literatúra
38
76,8%
anglický jazyk
24
61,6%
nemecký jazyk
14
64,6%
14
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Predmet
Úroveň
Počet žiakov
Priemerná úspešnosť
slovenský jazyk a literatúra
36
2.66
anglický jazyk
23
2,56
nemecký jazyk
13
2,38
teoretická časť odbornej zložky
90
2,34
praktická časť odbornej zložky
90
1,76
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV
A ICH ZAMERANÍ, ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH
PLÁNOV
Zdravotnícky asistent
Forma štúdia
Pedagogické dokumenty, podľa ktorých sa vyučuje
Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu s názvom
Zdravotnícka asistencia s humánnym prístupom k pacientovi, ktorý bol
Denné štúdium
vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom, schváleným
1. – 3. ročník
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 20743-1/2008OZdV zo dňa 26.8. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1.
ročníkom.
Denné štúdium
4. ročník
Učebný plán schválený MZ SR pod číslom 19472-3/2005-ORZV zo dňa
27. 7. 2005, po dohode s MŠ SR pod číslom CD – 2005 – 17262/21603 –
1:093 s účinnosťou od 1. 9. 2005.
Celková charakteristika absolventa:
Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú
spôsobilí vykonávať základné
ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v
zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle
odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je
schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať
aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
15
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti
starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti základnej ošetrovateľskej starostlivosti,
sociálnej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti
bezpečnosti práce.
V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.
Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej
činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované
vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly,
schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj,
inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností, je naklonený a otvorený novým trendom
i metódam v danej profesii.
Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s
právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe
získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch.
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej
školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.
Absolvent študijného odboru je pripravený:
-
zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých
fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb
chorého v spolupráci so sestrou,
-
spolupracovať
so
sestrou
v
diagnostickom
a
liečebnom
režime
všeobecnej
a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
-
podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
-
poskytovať odbornú prvú pomoc,
-
vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde
pracuje v ošetrovateľskom tíme.
Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami.
16
Sanitár
Forma štúdia
Pedagogické dokumenty, podľa ktorých sa vyučuje
Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu
s názvom Sanitár, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym
Diaľkové štúdium
vzdelávacím programom, chváleným Ministerstvom
absolventov strednej školy
zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 20881-1/2008OZdV zo dňa 27.8. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008
začínajúc 1. ročníkom.
Celková charakteristika absolventa:
Učebný odbor sanitár na strednej zdravotníckej škole pripravuje žiakov na rutinné
vykonávanie všetkých prác, ktoré sú náplňou činnosti zdravotníckeho pracovníka – sanitára, na
všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Absolvent si vie zvoliť správny
pracovný postup, pripraviť si vhodný zdravotnícky materiál a pomôcky podľa konkrétnej
činnosti. Pracuje v tíme alebo pod vedením vyššie kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.
Dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci i hygieny práce. Správa sa
v súlade so zásadami zdravotnej morálky a etiky.
10. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU ZAMESTNANCOV
Veková štruktúra interných pedagogických zamestnancov
Spolu
Priemerný
všetkých
vek
1
25
42,33
0
21
42,35
Vek:
do 30 r.
31 – 40
41 – 50
51 - 60
nad 60 r.
Počet:
Z toho
žien:
3
9
7
5
2
8
6
5
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
Počet interných
učiteľov:
25
kvalifikovaných
25
nekvalifikovaných
0
doplňujúcich si kvalifikáciu
2
učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou
7
učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou
2
s vedecko-akademickou hodnosťou
2
17
Počet externých učiteľov: 32
Kvalifikačná štruktúra nepedagogických zamestnancov
ekonóm
1
hospodárka
1
Počet nepedagogických
referentka
1
zamestnancov: 8
vrátnička
2
upratovačka
2
kurič - školník
1
Školský internát
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
Počet vychovávateľov:
4
kvalifikovaných
4
nekvalifikovaných
0
doplňujúcich si kvalifikáciu
0
učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou
0
učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou
0
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa:
22
11. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Forma vzdelávania
Priebežné vzdelávanie na MC
Modernizácia vzdelávacieho procesu na
stredných školách
Rozširujúci kurz inštruktora prvej pomoci
Externé doktorandské štúdium na FHPV PU
Prešov
Inovačné funkčné vzdelávanie
Počet
vzdelávaných
Priebeh vzdelávania
v školskom roku 2010/2011
začaté pokračuje ukončené
Všetci učitelia
3
-
2
1
3
-
-
3
2
1
-
1
2
2
-
2
18
Učitelia možnosť ďalšieho vzdelávania využívajú aj účasťou na ponúkaných odborných
podujatiach Metodických centier, ktoré sú veľmi často využívane. Využívame aj ponuky MZ
SR a Zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Škola má jasné stanovené priority ďalšieho vzdelávania učiteľov. Na začiatku
školského roka je vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania sa učiteľov, ktorý je prerokovaný na
operatívnej porade riaditeľky školy a po stanovení priorít na daný rok sú vybrané školiace
moduly a učitelia, ktorí sa do nich zapoja.
12. KVALIFIKOVANOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PREDMETOV
Percentuálne vyjadrenie
P.č.
Názov vyučovacieho predmetu
odborná spôsobilosť
pedagog.ická
spôsobilosť
1.
slovenský jazyk a literatúra
100%
100%
2.
anglický jazyk
100%
100%
3
nemecký jazyk
100%
100%
4
ruský jazyk
100%
100%
5
latinský jazyk
100%
100%
6.
katolícke náboženstvo
100%
100%
7.
dejepis
100%
100%
8
občianska náuka
100%
100%
9
biológia
100%
100%
10
fyzika
100%
100%
11
chémia
100%
100%
12
informatika
100%
100%
13
matematika
100%
100%
14.
telesná výchova
100%
100%
15.
administratíva a zdrav. dokumentácia
100%
100%
16.
anatómia a fyziológia
100%
100%
17.
ošetrovanie, asistencia . a zdrav. dokumentácia
95%
85%
18.
patológia
100%
100%
19.
praktické cvičenia
100%
77%
20.
preventívne lekárstvo
100%
100%
21.
prvá pomoc
100%
100%
19
22.
psychológia a pedagogika
100%
100%
23.
psychológia, ped. a profesijná komunikácia
100%
100%
24.
sanitárska činnosť
75%
50%
25.
sanitárstvo
75%
50%
26.
sociálna starostlivosť
100%
100%
27.
zdravie a klinika chorôb
100%
100%
28.
zdravoveda
100%
100%
29.
základy ošetrovania a asistencie
95%
91 %
V školskom roku 2010/2011 šesť pedagogických zamestnancov, ktorí vyučujú odborné
predmety, bolo na materskej dovolenke. Zastupovali ich externé vyučujúce. Z tohto dôvodu
bolo veľmi ťažko zabezpečiť odbornú aj pedagogickú spôsobilosť, čím bol ovplyvnený
percentuálny výsledok kvalifikovanosti našich pedagogických zamestnancov. Z interných
pedagogických zamestnancov si dve vyučujúce dopĺňajú pedagogickú spôsobilosť.
13. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Výchovné poradenstvo bolo realizované v súlade
2010/2011.
s plánom práce VP na školský rok
Všeobecným cieľom bolo:
-
poskytnúť poradenskú pomoc a rady žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení
individuálnych problémoch žiakov- osobných, študijných, profesijných v spolupráci
s duchovným správcom školy
-
monitorovať signály od rodičov, triednych učiteľov, vyučujúcich a žiakov
-
poskytovať konzultácie počas rodičovských združení ako aj vo vopred ohlásených
konzultačných hodinách, prípadne po osobnom alebo telefonickom dohovore
Konkrétne poradenské aktivity:
-
pomoc pri ďalšej voľbe profesionálnej orientácie a výbere následného štúdia (VŠ,
nadstavbového) formou informácií z dostupnej literatúry objednanej školou, internetu
i osobnou konzultáciou so študijnými oddeleniami, rodičmi, žiakmi
20
-
priebežné informácie o ponukách nových foriem štúdia a odborov, ktoré avizovali stredné
a VŠ, tiež o ponukách voľných pracovných miest
-
pre žiakov 4. ročníkov bol zostavený štruktúrovaný životopis, ktorý je potrebným
dokladom pri ukončovaní štúdia i ku prihláške na VŠ, prípadne pri nástupe do zamestnania
-
inštruktáž a dohľad nad správnym vypĺňaním prihlášok na VŠ
-
bola zabezpečená diagnostika, vypracovanie pedagogických charakteristík problémových
žiakov a realizácia odporúčaní v spolupráci s CPPPaP v Prešove
-
prezentácia školy, jej zamerania a profilu absolventa, informácie o prijímacom konaní na
rodičovských združeniach ZŠ rodičov žiakov deviatych ročníkov
-
príprava záznamov o riešení problémových situácií pre triednych učiteľov a opätovne
prebratie ustanovení Metodického usmernenia č.7/2006-R- k prevencii a riešeniu
šikanovania na školách.
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí
a iných patologických javov:
Činnosť primárnej prevencie drogových závislostí a iných patologických javov bola
realizovaná na podklade plánu práce na školský rok 2010/2011. Plnila stanovené ciele ako je
podporovať harmonický rozvoj osobnosti žiaka, vychovávať ho k osobnej zodpovednosti za
svoje zdravie, za svoje rozhodnutia, rozvíjať pozitívne vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjať
prosociálne správanie žiakov, informovať žiakov o problematike patologických javov.
Do prevencie patologických javov boli zapojení všetci vyučujúci cez výchovné
pôsobenie v rámci svojich predmetov.
K rozvoju prirodzených schopnosti žiakov ak k výchove správneho využívania voľného
času prispeli mnohé športové aktivity ( volejbalová liga, stolnotenisová súťaž, lyžiarsky
výcvik, plavecký výcvik, KOČAP a iné)
Ďalej to boli aktivity na umeleckom poli napr. rozhlasové okienko, Hviezdoslavov
Kubín, Biblická olympiáda a iné.
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora výchovy k manželstvu
a rodičovstvu:
Poslaním Výchovy k manželstvu a rodičovstvu je formovať v žiakoch vedomie
zodpovednosti za svoje činy, pochopiť krásu a podstatu poslania muža a ženy v Božom pláne,
21
poukázať na škodlivosť antikoncepcie a oboznámiť s prirodzenými metódami plánovania
rodičovstva, pestovať v žiakoch postoj ochrany života os počatia po prirodzenú smrť a hájiť
kultúru života.
Z naplánovaných aktivít sa v školskom roku 2010/2011 realizovali nasledovné:
-
prváci absolvovali metodické cvičenie Moje postavenie v skupine,
-
bolo odvysielané rozhlasové okienko na tému Krása nevinného srdca,
-
v týždni počatého života sme sa zapojili do hnutia Biela stužka, žiaci našej školy obdŕžali
po liturgii biele stužky, na túto tému bola spravená motivačná nástenka vo vestibule školy,
-
všetci žiaci našej školy sa zúčastnili duchovných cvičení s otcami execitátormi (o. Jakub,
o. Sochovič) v Centre pre rodinu na Sigorte, tematický boli zamerané na vzťahy ja a Boh,
ja a iní (nadväzovanie vzťahov,
Boží plán pre spolužitie muža a ženy, Boh- darca
vzťahov). Počas duchovných cvičení si žiaci pozreli rôzne filmy týkajúce sa danej
problematiky.
Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:
Spolupráca:
- s CPPPaP v Prešove
- s úradom práce, sociálnych veci a rodiny
- s políciou, účasť na konaniach pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky
- s občianskym združením Narúč
- s občianskym združením Červené maky
14. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Duchovné aktivity školy:
-
pri príležitosti otvorenia a ukončenia polroka i školského roka sa celá škola zúčastnila
slávenia svätej liturgie,
-
sväté liturgie sme slávili aj na prikázané sviatky a taktiež pri stužkovej slávnosti,
maturitných a záverečných skúškach,
-
všetci žiaci školy sa zúčastnili dvojdňových duchovných cvičení - tento rok na Sigorte
učitelia sa zúčastnili trojdňových duchovných cvičení taktiež na Sigorte
22
-
jedenkrát mesačne sa konali duchovné obnovy pre učiteľov
-
Sväté liturgie - v školskom internáte 1x týždenne,
- v školskej kaplnke 1x týždenne.
Odborné exkurzie
-
žiaci tretích ročníkov absolvovali odbornú pobytovú exkurziu vo Vysokých Tatrách
zameranú na využívanie inhalácie a kyslíka v liečbe. Okrem každodenných túr žiaci
navštívili Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci a
Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.
Absolvovali aj besedu s členom záchrannej horkej služby,
-
od 30 mája do 24. júna šesť žiačok tretích ročníkov vykonalo súvislú odbornú prax
v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a štyri žiačky na detskom oddelení
v Bardejovských kúpeľoch
-
návšteva školy pre autistické deti
-
exkurzia KAIM vo FNs P J.A. Reimana, Prešov
-
exkurzia DSS Detský domov, Požiarnická Prešov
-
exkurzia Diecézny kňazský domov (Domov pokojnej staroby) Veľký Šariš
-
exkurzia Bardejovské kúpele, Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves
-
exkurzia centrálna sterilizácia FNsP J.A. Reimana Prešov
-
exkurzia Diagnosticko- terapeutické centrum Reimanus- oddelenie nukleárnej medicíny,
CT. MR
Odborné prednášky
- ochrana osobných údajov a oboznámenie sa s predpismi BOZP- žiaci tretích a štvrtých
ročníkov a taktiež žiaci večerného štúdia
-
nenápadní hrdinovia a pôsobenie tajnej služby, pozostatky vojnových čias a komunizmu do
súčasnosti. Táto prednáška sa konala v rámci projektu „November 89“ - zúčastnili sa jej
žiaci štvrtých ročníkov,
-
pri príležitosti svetového dňa vody žiaci prvých ročníkov absolvovali besedu o vode a boli
oboznámení s činnosťou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
-
žiaci prvých ročníkov navštívili Hviezdareň a planetárium v Prešove,
-
enviromentálne predstavenie S:O:S- zúčastnili sa ho žiaci prvých ročníkov,
-
v rámci Svetového dňa životného prostredia žiaci druhých ročníkov absolvovali besedu
a test: Globálne klimatické zmeny,
23
-
premietanie víťazného filmu Filmového festivalu Envirofilm 2011- Ostrov tučniakov, ktorý
nám bol zapožičaný z KÚ MŽP.
Kultúrne a športové podujatia
-
oslava dvadsiateho výročia založenia školy,
-
pri príležitosti mesiaci úcty k starším žiaci našej školy pripravili kultúrny program pre
klientov domova dôchodcov na Veselej ulici v Prešove,
-
návšteva protidrogového výchovného koncertu LETart- Schody do neba,
-
návšteva divadelného predstavenia Divadla s Pasáže v Banskej Bystrici, ktoré pracuje so
zdravotne postihnutými. Názov predstavenia Trikrát A,
-
návšteva filmového predstavenia Bella- o ochrane počatého života,
-
školské kolo súťaže v stolnom tenise, volejbale, basketbale
-
plavecký výcvik absolvovali žiaci 2. ročníkov v bazéne ZŠ Mirka Nešpora,
-
konalo sa celoškolské kolo Olympiády anglického, nemeckého jazyka a Biblickej
olympiády,
-
celoškolská súťaž Hviezdoslavov Kubín,
-
druhý ročník zábavno-vedomostnej súťaže pre žiakov ôsmych ročníkov základných škôl
„Deň ôsmaka v koži zdravotníka“,
-
deň otvorených dverí.
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:
-
regionálna spevácka
súťaž „O Alžbetinu ružu“, ktorá sa konala na SZŠ sv. Alžbety
v Košiciach,
-
v presbyteriadskom kole Biblickej olympiády sme získali tretie miesto,
-
obvodné kolo Olympiády anglického jazyka- obsadili sme 1. miesto,
-
obvodné kolo Olympiády nemeckého jazyka- 4 miesto,
-
krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku- 4. miesto
-
celoslovenské kolo súťaže : Ruské slovo. Súťaž v prednese ruskej poézie a prózy, v speve
a výtvarná súťaž. V kategórii spev sme obsadili prvé miesto, v kategórii poézia- tretie
miesto,
-
zúčastnili
sme sa medzinárodnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa konala
v Dunajskej Strede. Obsadili sme 6.miesto
24
-
humanita pre život a Gréckokatolícky kňazský seminár pod záštitou arcibiskupa. Mons.
Jána Babjaka, SJ usporiadali umelecký program Prešovčania Prešovčanom venovaný
naším ženám a matkám. Na tomto programe vystúpili aj žiaci našej školy,
-
žiaci druhých ročníkov pomáhali SČK pri súťaži Hliadky mladých zdravotníkov II. stupňa.
Verejné zbierky a kampane
-
biela pastelka
-
vianočná zbierka Humanita pre život – celonárodná zbierka, ktorá sa konala v OD Tesco.
Výťažok venovaný postihnutým deťom.
-
deň narcisov - zbierka v prospech ľudí postihnutých onkologickými ochoreniami,
-
úsmev ako dar.
15. ÚDAJE PROJEKTOCH DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Názov projektu
Vyhlasovateľ
Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc
Inovacia odborných učební
Rekonštrukcia a modernizácia
SZŠ sv. Bazila Veľkého
Mobilita zdravotníckych
asistentov s humánnym prístupom
k pacientovi
Fáza projektu
MŠVV a Š SR
neúspešný
Renovabis
úspešný
MVa RR SR
neúspešný
SAAIC- Národná
agentúra Programu
celoživotného
vzdelávania
úspešný - zrealizovaný
16. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU IONŠPEKCIOU
Predmet inšpekčnej činnosti: 0
17. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH
PODMIENKÁCH ŠKOLY
Budova je vo vlastníctve zriaďovateľa školy – Rádu sestier sv. Bazila Veľkého. Je to
dvojpodlažná budova umiestnená blízko centra. Na budove školy sa prejavujú mnohé
25
nedostatky. Bola by potrebná jej celková rekonštrukcia. V roku 2004 a 2010 v rámci výzvy na
predloženie projektov Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry sme vypracovali projekt na
poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom
Prestavba a modernizácia Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého. Ide o projekt
zateplenia budovy školy s výmenou okien, radiátorov, rozvodov vody a rozvodov elektrickej
energie, opravy časti strechy, vybudovania nadstavby a úpravy interiéru školy. V obidvoch
prípadoch sme splnili formálne i obsahové kritéria, ale pre nedostatok finančných prostriedkov
sme neboli vybraní. Čakáme na ďalšiu výzvu, aby sme tento projekt mohli znovu podať.
Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v 8 kmeňových triedach, 8 odborných
učebniach a posilňovni. Učebne sú vybavené modernou audiovizuálnou a počítačovou
technikou, pomôckami na vyučovanie spoločenskovedných a jazykových predmetov,
odborných teoretických predmetov a praktických cvičení žiakov v 1. a 2. ročníku. Priebežne sú
dopĺňané odborné pomôcky nevyhnutné na zabezpečenie výučby.
Škola má dobré vybavenú žiacku a učiteľskú knižnicu, nemáme vlastnú telocvičňu (iba
posilňovňu s potrebným vybavením), preto na vyučovanie niektorých tematických celkov
prenajímame priestory Gymnázia Tarasa Ševčenka na Sládkovičovej ulici.
Súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát, ktorý žiakom zabezpečuje
stravovanie a ubytovanie.
V popoludňajších a večerných hodinách prebieha v učebniach štúdium popri zamestnaní
Výučbové základne praktického vyučovania sú blízko školy, najvýznamnejšia je FNsP
Jána Adama Reimana. Praktické vyučovanie prebieha na základných oddeleniach nemocnice.
Máme problémy so získaním priestorov na prezliekanie.
Budova je chránená a zabezpečená poplašným a kamerovým systémom.
V ďalšom období sa ukazuje ako naliehavá potreba dokončenie opravy strechy (dve
etapy už boli realizované) a oprava fasády budovy školy.
18. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Financovanie školy r. 2010
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
normatív
mimoriadne výsledky
vzdelávacie preukazy
558 407,– €
1 000,– €
4 480,– €
26
Dotácia z PSK
ŠSZČ
ŠI
13 143,– €
58 258,– €
Použitie finančných prostriedkov
Normatívne prostriedky
osobné náklady
mzdy
odvody
prevádzkové náklady
energie
materiál
údržba
326 117,– €
118 268,– €
30 910,– €
33 932,– €
50 180,– €
Vzdelávacie preukazy
energie
učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť
2 902,– €
1 578,– €
Školské stredisko záujmovej činnosti
mzdy
odvody
učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť
energie
nájomné
2 940,– €
24,90 €
4 657,23 €
4 538,07 €
982,80 €
Školský internát
mzdy
odvody
energie
režijný materiál
bank. poplatky
32 126,93 €
11 349,13 €
13 113,05 €
1 495,24 €
173,65 €
Hospodárenie s finančnými prostriedkami Rodičovského spoločenstva pri
SZŠ sv. Bazila Veľkého
Zostatok finančných prostriedkov na začiatku šk roka 2010/2011
3.636,50 €
Celkový príjem za školský rok 2010/2011
4. 887,11 €
rodičovský príspevok
2% daň
úroky
Celkový výdaj za školský rok 2010/2011
4.195,00 €
691,69 €
0,42 €
4. 591,33 €
27
Prehľad výdavkov rodičovského spoločenstva za školský rok 2010/2011
duchovné cvičenia žiakov- doprava Juskova Vôľa
295,18 €
príspevok na maturitné skúšky
465,23 €
KOĆAP, Vysoké Tatry- doprava
472,50 €
knihy (odmeny- školské kolo Hviezdoslavov Kubín, Ruské slovo)
54,96 €
príspevok na olympiády (AJ, NJ,RJ)
60,01 €
knihy- odmeny žiakom na konci školského roka
288, 70 €
poplatok za registráciu na príjem 2% úroku
51,09 €
poplatok za vedenie účtu, daň z úroku
36,02 €
Deň otvorených dverí- súťaže, súťaž SUDOKU
akcia: ôsmak v koži zdravotníka, súťaž prvá pomoc – štartovné
105,88 €
34,28 €
výchovné koncerty, divadelné predstavenia
363,00 €
imatrikulácia prvých ročníkov
15,49 €
poistné UNIQA- úrazové poistenie
362,67 €
20. výročie založenia školy
894,48 €
odborná exkurzia ( Bard. Kúpele, Bratislava - Viedeň, Dunajská Streda)
432,77 €
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
Koncepčný zámer rozvoja školy hodnoteného školského roka vyplýva z hlavných úloh
plánu práce školy.
Vo výchove a vzdelávaní žiakov bol zdôrazňovaný mravný a náboženský rozmer
spolužitia, povzbudzovanie žiakov vo viere a poukazovanie na jej spätosť s každodenným
životom, vyžadovanie a zachovávanie kresťanskej morálky v škole i mimo nej. Realizované
boli duchovné akcie v zmysle duchovno- pastoračného plánu.
Dôraz sme kládli na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci na vyučovaní i aktivitách
mimo vyučovania.
Veľkú pozornosť sme venovali vyučovaniu maturitných predmetov: slovenský jazyk,
anglický jazyk, nemecký jazyk a profilujúcim predmetom: zdravie a klinika chorôb, základy
ošetrovania a asistencie, administratíva a zdravotnícka dokumentácia a praktickým cvičeniam.
Napriek tomu nemôžeme byť spokojní s výsledkami externej časti maturitnej skúšky v cudzích
jazykoch.
28
Pretože na škole máme vysoký počet zameškaných hodín triedni učitelia počas celého
roka vykonávali dôslednú kontrolu absencie žiakov na vyučovaní a spolupracovali so
zákonnými zástupcami žiakov. Taktiež zabezpečovali účasť na ďalších aktivitách predpísaných
učebnými plánmi.
Záujem o štúdium na našej škole sa postupne zvyšuje. Predpokladáme, že to vyplýva aj
z akcií organizovaných školou. Výchovný poradca navštevuje ZŠ, organizujeme Deň
otvorených dverí, zábavno-výchovnú súťaž Deň ôsmaka v koži zdravotníka, priebežne
aktualizujeme webovú stránku školy.
20. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:
-
vysoká kvalifikovanosť a skúsenosť pedagogických pracovníkov,
-
stabilný kolektív,
-
ochota vyučujúcich vypracovať projekty na vyhlásené výzvy,
-
tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov inovácie vo vyučovacom procese,
-
záujem o absolventov školy, sledovanie ich úspešnosti v živote,
-
výhodná lokalizácia školy – blízko centra mesta,
-
talentovaní žiaci,
-
kvalitné vybavenie učební informatiky, kde je dostatočný počet počítačov,
-
efektívna modernizácia priestorov školy,
-
kvalitná úroveň vybavenia odborných učební,
-
pripojenie celej školy na internet cez optickú sieť SANET
-
aktívne využívanie možností pre ďalšie vzdelávanie učiteľov,
-
duchovná kresťanská formácia žiakov a učiteľov,
-
vo výchove dôraz kladený na skutočné životné hodnoty,
-
priaznivá školská klíma, pozitívne medziľudské vzťahy,
-
atmosféra porozumenia a spolupatričnosti,
-
bohatá krúžková činnosť – na základe záujmov žiakov,
-
kultúrne akcie- návšteva divadelného, filmového predstavenia a účasť na výchovných
koncertoch,
-
dlhoročná tradícia Vianočnej akadémie a Mikulášskeho večierka,
-
zapájanie sa do humanitných akcií,
29
-
školský internát v susedstve školy, nadštandardné priestory, pokračovanie duchovnej
formácie aj v rámci programu v školskom internáte,
-
vlastná kotolňa školy,
-
dostatok didaktickej techniky a technických pomôcok na vyučovanie,
-
dobrá spolupráca s výučbovými základňami v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.
Slabé stránky školy:
-
pomerne slabý záujem u väčšej časti žiakov o učenie, čo posúva úroveň vedomosti do
nižšej hranice priemeru,
- malý záujem žiakov o mimoškolskú činnosť,
-
zastaraná budova,
-
pre žiakov chýbajú šatne (k dispozícii sú len malé skrinky na prezuvky),
-
plnenie povinností zo strany žiakov večerného štúdia je nedostatočné,
-
chýba telocvičňa (v škole je len posilňovňa) s vhodným a potrebným vybavením
a zariadením,
-
praktické cvičenia v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach – veľký počet študentov
na praxi vzhľadom na súčasný reálny počet možných pracovísk praktického vyučovania
(štátna SZŠ, fakulty ošetrovateľstva),
-
nedostatočná podpora samoštúdia žiakov – využívanie školskej knižnice a ostatných
knižníc v meste,
-
absencia podnikateľských aktivít, ako foriem získavania finančných prostriedkov pre
školu.
Príležitosti:
-
získavanie sponzorov pre zlepšenie materiálno- technického vybavenia školy,
-
zapájanie sa do projektov, získavanie grantov cez projekty,
-
propagácia školy, jej študijných odborov,
-
poskytovanie možnosti štúdia formou rekvalifikačných kurzov.
Riziká:
-
klesajúca populačná krivka v SR a v regióne,
-
zvyšovanie nákladov na prevádzku budovy,
-
rastúca konkurencia ostatných SOŠ vrátanie súkromných
-
nárast cien energií,
30
- zhoršovanie sociálneho zázemia.
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON
POVOLANIA A UPLATNIENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRI PRIJÍMANÍ NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
V školskom roku 2010/2011 úspešne ukončilo štúdium maturitnou skúškou 38 žiakov.
Prijatí na VŠ
21 absolventov
55,3%
Nadstavbové štúdium v odbore všeobecná sestra
3 absolventi
7,9%
Pracujúci v odbore
7 absolventi
18,3%
na domácom trhu práce
4 absolventi
-
na zahraničnom trhu práce
3 absolventi
-
Pracujúci mimo odboru
3 absolventi
7,9%
Na MD
2 absolventky
5,3%
V evidencii nezamestnaných – november 2011
2 absolventi
5,3%
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Hygienické podmienky žiakov spĺňajú platné STN a sú v súlade so súčasnou
legislatívou. Úroveň hygienických zariadení je veľmi dobrá. Vymenili sme všetky okna a
podlahy vo všetkých kmeňových učebniach. Psychohygiena žiakov a učiteľov je zabezpečená
v plnom rozsahu, škola má vlastný bufet a výdajnú školskú jedáleň. Všetci žiaci a zamestnanci
majú zabezpečenú stravu, žiaci ubytovaní v školskom internáte - celodennú. V budove školy
je k dispozícii bufet, ktorý je otvorený denne od 7,30 do 15, 00 hod.
Na škole je 5 kabinetov pre učiteľov, každý učiteľ má v kabinete svoje pracovné
miesto, každý kabinet má počítač pripojený na internet a tlačiareň. V zborovni je k dispozícii
kopírka. V škole je vytvorená počítačová sieť, žiaci a učitelia majú prístup na internet.
31
23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
V školskom roku 2010/2011 podľa záujmu žiakov boli na škole realizované tieto krúžky:
Žurnalistický krúžok – vedúci krúžku Mgr. Peter Kilian
Krúžok anglického jazyka – vedúci krúžku: Mgr. Peter Kilian, PaedDr. Viliam
Bujňák, PaedDr. Petronela Onderišinová
Krúžok nemeckého jazyka – vedúci krúžku: Dr. Mária Vargovičová, Mgr. Mária
Minarčíková
Športový krúžok – vedúci krúžku Mgr. Vladimír Tančin
Krúžok žiackej rady – vedúca krúžku Mgr. Mária Vasilíková
Krúžok výchovy k manželstvu a rodičovstvu – vedúca Mgr. Irena Bilecová
Umelecký krúžok – vedúci PhDr. Mária Vargovičová
24. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
Počas štúdia je pravidelný kontakt s rodičmi zaistený stretaním triedneho rodičovského
spoločenstva s učiteľmi najmenej 3x ročne a jedno plenárne stretnutie rodičov všetkých žiakov.
Zvolený celoškolský výbor rodičov sa pravidelne stretáva s vedením školy.
Individuálne sú pozývaní rodičia do školy vždy pri riešení vážnejších nedostatkov v prospechu
či správaní.
Na spoločenskej úrovni sa rodičia aktívne zapájajú do organizácie stužkových slávností
maturantov, sú pozývaní na školské akcie a vystúpenia (akadémie, divadelné predstavenia,
športové súťaže). V prípade potreby majú rodičia možnosť pomôcť škole finančne, materiálne
či duchovne (modlitby, sponzorstvo, percento dane, služba škole a pod.)
25. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTI ŠKOLY
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský
internát, stredisko záujmovej činnosti)
Školský internát sa nachádza v blízkosti školy. Sídli v prenajatej budove, zabezpečuje
ubytovanie 55 žiakom z našej školy, ale aj 11 dievčatám VŠ. Dievčatá boli rozdelené do dvoch
výchovných skupín. Dievčatá sú ubytované v izbách bunkového systému z vlastným sociálnym
zariadením. Ubytovaným dievčatám poskytujeme celodenné stravovanie.
32
Všetky zverené dievčatá sa snažíme vychovávať v kresťanskom duchu, vytvárať
prostredie čo najviac podobné rodinnému prostrediu. Zvlášť citlivo pristupujeme k dievčatám
1. ročníka, aby sa ich proces adaptácie na zmenené životné podmienky uskutočnil čo
najšetrnejšie. Uplatňujeme individuálny prístup ku každému ubytovanému dievčaťu.
Stredisko záujmovej činnosti ( krúžky anglického a nemeckého jazyka, žurnalistický,
športový, krúžok žiackej rady, umelecký a krúžok výchovy k manželstvu a rodičovstvu )
navštevovalo 110 žiakov. Činnosť v záujmových útvaroch bola realizovaná v čase od 14,30 do
16,30 podľa týždenného rozvrhu.
Prínos činnosti ŠSZČ
-
vhodné vyplnenie voľného času žiakov podľa ich záujmov
-
aktívna účasť na realizácii rôznych aktivít školy
-
podchytenie a podpora talentovaných žiakov
33
Správu vypracovala: PhDr. Mária Lopatová PhD., MPH
Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 18.10.2011
Stanovisko zriaďovateľa:
Rád sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove
s c h v a ľ u j e
–
n e s c h v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove
za školský rok 2010/2011
______________________________
provinciálna predstavená
Stanovisko rady školy:
Rada školy
s c h v a ľ u j e
–
n e s c h v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove
za školský rok 2010/2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
predseda rady školy
34
Download

sprava_o_vychovno-vzdelavacej_cinnosti_skoly_2010