TELEFÓNNY ZOZNAM, POLIKLINIKA SEK OV, PREŠOV
Meno
Pracovisko
Pohotovostná služba
íslo
Posch. telefónu
Patakyová Jana
spojovate ka, informátor,dispe ing DZS
Vo anský Jozef
0.
051/7563
0.
0.
0.
0.
0.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
Ing. Žulka Róbert
LSPP - dospelí 1
LSPP - dospelí 2
LSPP - deti 1
LSPP - deti 2
LSPP - stomatológia
Ambulancie prakt. lek. pre deti
I.
II.
III.
IV.
MUDr. Baláž jozef
Kova ová Eva
MUDr. Dzivá Marta
Miklošová Marta, Dipl. s.
MUDr. Balažová Zuzana
Partiková O ga
MUDr. Buranovská Danka
Uli ná Danka
Klapka
511,512,
513
501
502
503
504
505
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
514
515
516
517
518
519
520
521
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
525
526
527
528
529
530
531
532
II.
051/7563
533
II.
II.
051/7563
051/7563
535
536
III.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
540
541
542
543
544
III.
051/7563
545
III.
051/7563
546
III.
051/7563
547
III.
051/7563
548
0.
051/7563
505
III.
051/7563
549
051/7563
Ambulancie prakt. lek. pre dospelých
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MUDr. Lazorová Viera
Žulková Jozefína
MUDr.Jakubkovi ová Monika
Lovásková Zuzana
MUDr. Šofranko Ondrej
Macková Jana
MUDr. Smatanová So a
Veisová Bernardína
MUDr. Mafinová Monika, PhD.
Mgr. Petrovi ová Martina
MUDr. Fujeriková Gabriela
Vavreková Helena
Ambulancie gynekologické
I.
II.
MUDr. Múdra Helena
Bc. Rus áková Blanka
MUDr. Dzadík Milan
Bc. Haraksimová Anna
denná miestnos
Ambulancie stomatologické
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MDDr. Štrbíková Jana
Kolar íková Monika
MUDr. Hamžík Igor
Sedláková Mária
MUDr. Kraj áková Alena
Mgr. Dobránska Antónia
MUDr. Onufráková ubica
Marková Jana
MDDr. Halajová Silvia
Mgr. Girgošková ubica
MDDr. Marcinko Jozef
Bc. Holo áková Mária
1
III.
III.
28.11.2013
TELEFÓNNY ZOZNAM, POLIKLINIKA SEK OV, PREŠOV
Pracovisko
Pracovisko dentálnej hygieny
Ambulancie špecializované
interná I.
interná II.
EKG
neurologická I.
neurologická II.
EEG
neurofyziológia
Meno
MUDr. Frišni Ján
Mgr. Jace ková Daniela
MUDr. Turák Emil
Tomková Valéria
Kucková Dáša
MUDr. Bobinec Michal
Sopková Anna
MUDr. Štov íková Mária
Hudáková Eva
Cinová udmila
MUDr. Varga Milan
chirurgická
Mgr. Gradošová Zuzana
denná miestnos
chirurgická a onkochirurgická
sádrov a
ortopedická 1
ortopedická 2
ortopedická 3
traumatologická
MUDr. Hanude Ján
Mgr. Dolžová Alena
achaj František
MUDr. opová Nadežda
Bc. P ikrylová Lucia
MUDr. Cvengroš Peter
Grundmanová Gabriela, Dipl. s.
MUDr. Horváthová Judita
Sladkovská Jaroslava
MUDr. Timko Roman
Mihoková Beáta, Dipl. s.
zákrokový sál II - chirurgická, traum.amb.
ORL
ná
MUDr. milanský Peter
Gimerová Darina
MUDr. Köhlerová Žofia
Dudášová Melánia
denná miestnos
o ná cvi eb a
kožná
fyziatricko-rehabilita ná
hematologická
reumatologická
Onderušová Magdaléna
MUDr. Školníková Katarína
Mgr. Hrubá Mária
MUDr. Pa esová So a
Dlugošová udmila
MUDr. Turlíková Gertrúda
Štoffová Monika
MUDr. Seman Ladislav
Ka uchová Gabriela
MUDr. Kraj ák Ján
gastroenterologická
Mgr. Jabczunová Zita
Mgr. Plo icová Iveta
endoskopia, gastroskopia, kolonoskopia
endokrinologická
MUDr. Kríž, MUDr. Švajdlerová
Tokar íková Vladimíra
2
íslo
Posch. telefónu
III.
051/7563
III.
III.
III.
III.
III.
II.
II.
II.
II.
II.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
II.
II.
II.
Klapka
642
051/7563
551
051/7563
552
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
555
556
557
558
559
560
594
562
561
554
563
566
II.
051/7563
639
III.
051/7563
571
II.
051/7563
569
II.
051/7563
595
III.
051/7563
570
III.
051/7563
572
III.
III.
III.
III.
I.
I.
III.
III.
I.
I.
I.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
574
573
575
576
577
578
051/7563
670
051/7563
579
051/7563
582
051/7563
583
619
618
I.
I.
III.
III.
051/7563
28.11.2013
TELEFÓNNY ZOZNAM, POLIKLINIKA SEK OV, PREŠOV
Pracovisko
Meno
MUDr. Janko Vasi
det. kardiologická
Fri ová O ga
Mgr. Ko iš inová Erika
kardiologická
Doc.MUDr.Kiško Aleksander
Mgr. Marcinková Mária
ergometria
diabetologická
klinickej logopédie
USG pre int., gyn. amb.,gastro
MUDr. Dobránsky Radoslav
Valen ínová Albína
Mgr. Orišková Gertrúda
íslo
Posch. telefónu
III.
051/7563
III.
Klapka
585
051/7563
586
II.
II.
II.
III.
III.
I.
II.
051/7563
588
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
590
591
592
593
596
II.
051/7563
597
III.
051/7563
524
II.
II.
051/7563
051/7563
565
632
II.
051/7563
633
0.
051/7563
600
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
601
602
603
604
605
606
607
0.
051/7563
608
0.
I.
051/7563
601
613
0.
051/7563
0.
051/7563
610
0.
051/7563
614
0.
051/7563
612
Kuchárová Alžbeta, dipl. s.
Gondeková Júlia
pracovisko infúznej lie by
Kavuli ová Sylvia
Vig ašová Mária
Dolinská O ga
denná miestnos
Jadnod ová zdravotná starostllivos
zákrokový sál
protokol - lekári
Kuchárová Alžbeta, dipl. s.
Mgr. Buchalová ubomíra
zákrokový sál - DM
Štofilová Alena
Siváková Mária
Spolo né vyšetrovacie a lie ebné zložky
Oddelenie zobrazovacích metód
Mgr. Mergeš íková Marie
centrálna evidencia
Slaninová Jana
Mgr. Jacková udmila
Bc. Letová Júlia
CT
MR
popisov a CT,MR, MG, RDG
USG
MG
CT archív
vedúci lekár, DM
MUDr. Lokša Jaroslav
MUDr. Pavel František
lekári, DM
MUDr. Balárová Mária
MUDr. Markvart Václav
lekár, anestéziológ
denná miestnos
MUDr. opová Nadežda
Bc. Mali ák Jaroslav
Bc. Remeta Vladimír
rádiologickí asistenti
Nagyová Valéria
601,602
Kamenická Silvia
Mgr. Dzur aninová Marta
Oddelenie nukleárnej medicíny
popisov a
ambulancia
gammakamera
MUDr. Vereb Marika
MUDr. Zrubcová O ga
Ing. Vytyká ová Martina
Bc. Spratek Rastislav
Bc. Lipiner ubomír
3
28.11.2013
TELEFÓNNY ZOZNAM, POLIKLINIKA SEK OV, PREŠOV
Pracovisko
gammakamera - obsluha
Meno
Bc. Spratek Rastislav
Bc. Lipiner ubomír
íslo
Posch. telefónu
0.
051/7563
0.
Klapka
523
RDG
rádiologickí asistenti
archív
rádiologickí asistenti - zubné
FRO
objednávanie pacientov
parafín - masér
masér
masáž klasik, reflex
masáž klasik, reflex
elektro I.
elektro II.
elektro III.
Bc. Zubka Marián
Zálehová Beáta
Rogosová Beáta
Škripková Cecília
Mgr. Krištofová Anna
Opielová Magdalena
Ma koš Martin
Bernátová Katarína
MUDr. Husovský Ján
Husovská Mária
Sopková Anna
II.
051/7563
II.
III.
051/7563
051/7563
616
617
615
550
I.
051/7563
621
I.
051/7563
620
I.
I.
I.
I.
I.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
622
623
624
623
625
I.
051/7563
626
I.
051/7563
627
I.
I.
III.
III.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
628
629
630
631
II.
II.
II.
051/7563
051/7563
051/7563
635
636
637
II.
051/7563
Monika Fedorová, Dipl. fyz.
LTV
Bc. Krempaská Viera
Gumanová Anna
Bc. Kundríková Dagmara
fyzioterapeuti
Mgr. Vargová Zuzana
Mgr. Dvorož áková Miroslava
detská 1
detská 2
OLM
vedúca OLM
analýza mo u
odber krvi,príjem mat., KO
Saksová Anna
Mgr. Na ová Katarína
RNDr. Min íková Mária
Nehilová Eva
Mgr. Karaffová Anna
Sabolová Helena
Bc. Kolar íková Denisa
analyzátory - biochémia, imunoch.
Keseli ková Ingeborg
638
Heldáková Ivona
Mgr. Ko išová Miriama
Služby súvisiace s poskyt. zdrav. star.
Zubná technika
Onderková Adriana, Dipl. z. tech.
laboratórium
Ferta ová Júlia
Fedorová Alžbeta
leštiare
zubná sádrov a
Lekáre
vedúca lekárne
Mgr. Mária Fur áková
fax
lekárnici
III.
III.
III.
III.
III.
051/7563
645
051/7563
051/7563
643
644
0.
051/7563
647
0.
051/7563
649
0.
051/7563
646
0.
051/7563
648
Mgr. Ka uríková Júlia
Mgr. Dimitrová Katarína
laboratórium
Rendošová Gabriela
Majerní ková Františka
sanitárka
Pastiríková Mária
THP
Krupová Mária
4
28.11.2013
TELEFÓNNY ZOZNAM, POLIKLINIKA SEK OV, PREŠOV
Pracovisko
Administratíva
sekretariát riadite a - fax
sekretariát riadite a
riadite
zasada ka malá
zasada ka ve ká
vedúca sestra polikliniky
odbor ekonomiky a informatiky
sam.odb.referent
sam.odb.referent
sam.odb.referent
sam.odb.referent
sam.odb.referent
operátor výp. techniky
operátor výp. techniky
sam.odb.referent
poklad a - sam.odb. ref.
sam.odb.referent
sklad L a ŠZM
referát informatiky
oddelenie PAM
Prevádzka
prevádzkový odbor
bufet, výdaj a stravy
Meno
íslo
Posch. telefónu
Klapka
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
500
650
651
652
653
654
655
I.
051/7563
656
I.
051/7563
657
I.
051/7563
658
Maskalíková Mária
I.
I.
I.
I.
I.
I.
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
051/7563
659
660
661
663
665
666
Ing. Uliašová Mária
I.
051/7563
667
0.
051/7563
668
0.
051/7563
669
Bozu ová Mária
0.
0.
051/7563
051/7563
671
672
Palko Imrich
I.
051/7563
673
III.
051/7563
674
0.
0.
0.
051/7563
051/7563
051/7563
675
598
676
I.
III.
051/7563
051/7563
690
692
PhDr. Belišová Eva
MUDr. Dobránsky Radoslav
PhDr. Mih áková Andrea
Ing. Hnat Ivan
Ing. Bobincová Mária
Luká ová Jolana
Mgr. Drozdová Iveta
Štofilová Adriana
Luká ová Albína
Palidrabová Alena
Prusáková Mária
Robová Marta
Bc.
erve áková Anna
Púchovska Mária
Ing. Mária Bobincová
Sakmárová Jana
Ko erhová Iveta
ech Jozef
Ka marik Ján
Ka marik Róbert
vodi i - denná miestnos
Sabol Ján
Seman Erik
Seman Jozef
Šoltés Peter
Uliaš udovít
prá ov a
SBS - denná miestnos
Technické oddelenie
technické oddelenie
Palko Imrich
údržba
Varga Jozef
Mgr. Ribovi Velentín
vzduchotechnika OZM
telefónna ústred a
kotol a
Firmy v priestoroch polikliniky
Ortopro
BEKA Optik
ubomír Belejík
5
28.11.2013
Download

TELEFÓNNY ZOZNAM, POLIKLINIKA SEKČOV, PREŠOV