BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2010/2011
spracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.
Stredná odborná škola stavebná
Kremnička 10
974 05 Banská Bystrica
...........................................
riaditeľ školy, ŠZ
.............................................
zriaďovateľ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy
a jej výsledkoch v školskom roku 2010/2011
1.
a) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:
Stredná odborná škola stavebná
Adresa školy:
Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Telefónne a faxové číslo školy:
048/410 22 75
048/416 36 35
048/410 22 75 - fax
Internetové a elektronické adresy školy: www.soskrbb.edu.sk
[email protected]
Údaje o zriaďovateľovi školy:
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Vedúci zamestnanci školy:
PaedDr. Milan PONICKÝ, riaditeľ
Ing. Milan JANČUŠ, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
Ing. Janka ZÁZRIVCOVÁ, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Ing. Jozef KOPRDA, vedúci úseku technicko-ekonomických činností
Mgr. Mária PÁSZTOROVÁ, vedúca vychovávateľka školského internátu
Rada školy – zloženie:
Anna ŠUTÁKOVÁ, predsedníčka rady školy
Mgr. Gabriela JANOŠTÍNOVÁ, zástupca pedagogických zamestnancov
Ladislav HORŇÁK, zástupca delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Ján ČOMAJ, zástupca delegovaný zriaďovateľom
Ingrid VRONSKÁ, zástupca rodičov žiakov
Peter TIŠŤAN, zástupca rodičov žiakov
Mária OSTROLÚCKA, zástupca rodičov žiakov
Jozef POMPURA, zástupca pedagogických zamestnancov
Michaela POLIAKOVÁ, zástupca žiakov
PhDr. Ľubica LAŠŠÁKOVÁ, zástupca delegovaný zriaďovateľom
h.doc., MUDr. Peter BIELIK, PhD., zástupca delegovaný zriaďovateľom
Poradné orgány riaditeľa školy:
■
■
■
■
■
pedagogická rada
porada vedenia
predmetové komisie
športová rada
inventarizačná komisia
1
■
■
■
■
vyraďovacia komisia
škodová komisia
technická komisia
metodické združenie školského internátu (ŠI)
b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY, POČTOCH ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH
ROČNÍKOCH, TRIEDACH, ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROCH,
POČTE UBYTOVANÝCH ŽIAKOV V ŠI A POČTE ŽIAKOV V ŠPORTOVÝCH
TRIEDACH A ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI
POTREBAMI:
k 15.09.2010:
Študijný - učebný odbor
Kód + názov
3656 4
1. operátor stavebnej výroby
3453 4
2. tlačiar na polygrafických strojoch
3446 4
3. grafik tlačových médií
3471 4
4. reprodukčný grafik
3658 4
5. mechanik stavebno-inštalačných zariadení
3693 4
6. technik energetických zariadení budov
3355 2
7. stolár
3661 2
8. murár
3675 2
9. maliar
3673 2
10. kachliar
3686
11. stavebná výroba
3659 4
12. stavebníctvo
I.
Počet žiakov SOŠ
Ročník
II.
III.
IV.
16
14
9
29
13
18
19
67
9
9
26
18
64
22
22
12
43
22
8
SPOLU
2
Spolu
22
11
16
27
11
8
19
10
8
26
10
10
28
28
24
16
117
104
40
94
62
377
Študijné odbory :
I. ročník:
Počet tried : 3
Počet žiakov : 71
Trieda
I.A
I.B
I.F
SPOLU
Odbory
operátor stavebnej výroby
grafik tlačových médií
technik energetických zariadení budov
stavebníctvo – nadstavbové štúdium
Počet žiakov -spolu
16
25
9
22
22
24
24
71
II. ročník:
Počet tried: 3
Počet žiakov: 72
Trieda
II.A
II.B
II.E
SPOLU
Odbory
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
grafik tlačových médií
stavebníctvo – nadstavbové štúdium
Počet žiakov - spolu
14
27
13
29
29
16
16
72
III. ročník:
Počet tried: 3
Počet žiakov: 62
Trieda
Odbory
III.A
operátor stavebnej výroby
III.B
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
III.C
grafik tlačových médií
SPOLU
Počet žiakov - spolu
18
18
18
18
26
26
62
IV. ročník:
Počet tried: 3
Počet žiakov: 62
Trieda
IV.A
IV.B
IV.C
SPOLU
Odbory
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
tlačiar na polygrafických strojoch
reprodukčný grafik
3
Počet žiakov - spolu
19
19
12
21
9
22
22
62
Učebné odbory :
I. ročník:
Počet tried: 3
Počet žiakov: 46
Trieda
I.C
I.D
I.E
SPOLU
Odbory
Počet žiakov - spolu
10
18
8
14
14
14
14
46
Odbory
Počet žiakov - spolu
11
21
10
11
11
32
Odbory
Počet žiakov - spolu
16
16
8
16
8
32
kachliar
maliar
stavebná výroba
stavebná výroba
II. ročník:
Počet tried: 2
Počet žiakov: 32
Trieda
II.C
II.D
SPOLU
murár
maliar
stolár
III. ročník:
Počet tried: 2
Počet žiakov: 32
Trieda
III.D
III.E
stolár
murár
maliar
SPOLU
4
k 31.08.2011:
Študijný - učebný odbor
Kód + názov
3656 4
1. operátor stavebnej výroby
3453 4
2. tlačiar na polygrafických strojoch
3446 4
3. grafik tlačových médií
3471 4
4. reprodukčný grafik
3658 4
5. mechanik stavebno-inštalačných zariadení
3693 4
6. technik energetických zariadení budov
3355 2
7. stolár
3661 2
8. murár
3675 2
9. maliar
3673 2
10. kachliar
3686
11. stavebná výroba
3659 4
12. stavebníctvo
I.
Počet žiakov SOŠ
Ročník
II.
III.
IV.
16
14
18
48
8
25
25
58
13
17
30
19
7
SPOLU
19
11
11
9
9
7
14
10
10
22
22
20
20
102
79
60
Študijné odbory:
I. ročník:
Počet tried: 3
Počet žiakov: 63
Trieda
I.A
I.B
I.F
SPOLU
Odbory
operátor stavebnej výroby
grafik tlačových médií
technik energetických zariadení budov
stavebníctvo
5
Spolu
Počet žiakov - spolu
16
8
24
19
19
20
20
63
241
II. ročník:
Počet tried: 2
Počet žiakov: 52
Trieda
II.A
II.B
SPOLU
Odbory
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
grafik tlačových médií
Počet žiakov - spolu
14
13
27
25
25
52
III. ročník:
Počet tried: 3
Počet žiakov: 60
Trieda
Odbory
III.A
operátor stavebnej výroby
III.B
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
III.C
grafik tlačových médií
SPOLU
Počet žiakov - spolu
18
18
17
17
25
25
60
Učebné odbory:
I. ročník:
Počet tried: 3
Počet žiakov: 39
Trieda
I.C
1.D
I.E
SPOLU
Odbory
Počet žiakov - spolu
10
7
17
11
11
11
11
39
Odbory
Počet žiakov - spolu
9
7
16
11
11
27
kachliar
maliar
stavebná výroba
stavebná výroba
II. ročník:
Počet tried: 2
Počet žiakov: 27
Trieda
II.C
II.D
SPOLU
murár
maliar
stolár
Počet žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami): 18
Počet žiakov ubytovaných v ŠI:
122
Počet žiakov v športových triedach:
92 (80 futbal, 12 atletika)
6
c) d) ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH A PRIJATÝCH ŽIAKOV DO I. ROČNÍKA
Plán
Odbor
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
grafik tlačových médií
operátor stavebnej výroby
tlačiar na polygrafických strojoch
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
technik energetických zariadení budov
murár
kachliar
stolár
maliar
stavebná výroba
stavebníctvo - NŠ
SPOLU
■
■
■
■
■
plánovaný počet prijatých žiakov
prijatí žiaci
zapísaní žiaci
nezapísaní žiaci
zrušený zápis
Prijatý
Zapísaný
Nezapísaný
Zrušený
zápis
15
15
30
15
15
30
15
15
15
15
30
30
35
28
7
19
10
25
20
20
19
19
10
21
20
10
5
2
4
-
5
4
5
-
240
144
109
21
14
240
144
109
24
17
e) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA
POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA
Študijné odbory:
Ročník
Počet
žiakov
PV
PVD
P
N
Nekl.
Podm.
vylúčenie
Vylúčenie
Priemer
triedy
1.
2.
3.
4.
Spolu:
65
67
59
59
250
8
4
3
2
17
22
14
7
9
52
29
41
41
39
150
4
7
6
6
23
2
1
2
3
8
0
1
0
3
4
0
1
2
1
4
2,17
2,54
2,62
2,53
2,47
7
Vymeškané
hodiny
ospr.
4756
6600
6775
4312
22443
Vymeškané
hodiny
neospr.
221
1061
1658
481
3427
Učebné odbory:
2,53
2,73
2,83
2,70
Vymeškané
hodiny
ospr.
5845
5427
2903
14175
Vymeškané
hodiny
neospr.
2539
2021
1006
5566
Ročník
Počet
žiakov
PV
PVD
P
N
Nekl.
Podm.
vylúčenie
Vylúčenie
Priemer
triedy
1.
2.
3.
Spolu:
39
30
27
96
5
2
3
10
6
1
2
9
21
21
18
60
0
3
3
6
7
3
1
11
0
2
4
6
2
4
3
9
Stredná odborná škola
SOŠ
Počet
žiakov
PV
PVD
P
N
Nekl.
Podm.
Vylúčenie
Vylúčenie
Priemer
triedy
Vymeškané
hod. ospr.
Vymeškané
hodiny
neospr.
ŠO
UO
Spolu:
250
96
346
17
10
27
52
9
61
150
60
210
23
6
29
8
11
19
4
6
10
4
9
13
2,47
2,70
2,58
22443
14175
36618
3427
5566
8993
Maturitné skúšky 2010/11:
Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 77 žiakov.
Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo SJL konalo76 žiakov.
Výsledky externej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov:
Počet
žiakov
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk – B2
anglický jazyk – B1
nemecký jazyk – B1
ruský jazyk
76
1
42
28
1
Úspešnosť
[%]
54,3
48,3
44,8
25,8
26,7
Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky konalo73 žiakov.
Ústnu časť maturitnej skúšky konalo 72 žiakov.
f) OZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ,
V KTORÝCH ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE,
ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
Kód
3341 4
3453 4
3446 4
3471 4
Názov študijného/učebného odboru – zameranie Učebné plány
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Nevyučoval sa v školskom roku
2010/2011
tlačiar na polygrafických strojoch
č.798/2002-42 – 4. roč.
grafik tlačových médií
ŠKVP – 1.,2.,3. roč.
reprodukčný grafik
3929/1986-221 – 4. roč.
8
Kód
Názov študijného/učebného odboru – zameranie Učebné plány
3656 4
operátor stavebnej výroby
3693 4
3658 4
8504 4 01
8504 4 02
2435 2
3355 2
3661 2
3663 2
3665 2
3668 2
3673 2
3675 2
3677 2
3684 2
3688 2
3659 4 01
3686 0 31
CD 2005-1690/9848-39:093 – 4.
roč., ŠkVP – 1.,2.,3. roč.
technik energetických zariadení budov
ŠkVP – 1. roč.
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
č.1690/9738-38:093 – 4. roč.
ŠkVP – 2. a 3. roč.
umelecko-remeselné spracúvanie dreva – stolárske Nevyučoval sa v školskom roku
práce
2010/2011
umelecko-remeselné spracúvanie dreva –
Nevyučoval sa v školskom roku
rezbárske práce
2010/2011
klampiar
Nevyučoval sa v školskom roku
2010/2011
stolár
ŠkVP – 2. a 3. roč.
murár
ŠkVP – 2. a 3. roč.
tesár
Nevyučoval sa v školskom roku
2010/2011
štukatér
Nevyučoval sa v školskom roku
2010/2011
montér suchých stavieb
Nevyučoval sa v školskom roku
2010/2011
kachliar
ŠkVP – 1. roč.
maliar
ŠkVP – 1.,2.,3. roč.
pokrývač
Nevyučoval sa v školskom roku
2010/2011
strechár
Nevyučoval sa v školskom roku
2010/2011
kominár
Nevyučoval sa v školskom roku
2010/2011
stavebníctvo
ŠkVP – 1. a 2. roč.
stavebná výroba
ŠkVP – 1. roč.
g) ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Úsek
Počet
kvalifikovaní
21
14
8
44
22
66
zamestnancov
Teoretické vyučovanie
Praktické vyučovanie
Výchova mimo vyučovania
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
Celkom
22
13 + 2 DOVP
8
45
22
67
z toho
nekvalifikovaní
1
1
študujúci
2
2
Na úseku teoretického vyučovania všetky predmety vyučujú 100 % kvalifikovaní pedagogickí
zamestnanci, okrem predmetov cudzie jazyky, kde je kvalifikovanosť 83,33 %.
9
Na úseku praktického vyučovania je kvalifikovanosť nasledovná:
Kód
3453 4
3446 4
3471 4
3656 4
3658 4
3355 2
3661 2
3675 2
3673 2
3686
Názov študijného/učebného odboru – zameranie
Odbornosť
vyučovania v %
tlačiar na polygrafických strojoch
grafik tlačových médií
reprodukčný grafik
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
stolár
murár
maliar
kachliar
stavebná výroba
100
100
100
66
100
100
100
100
100
100
Na úseku výchovy mimo vyučovania je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.
h) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Druh vzdelávania
Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov organizovaná Metodicko-pedagogickým centrom (MPC)
Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium
Doplnkové pedagogické štúdium
Vzdelávanie organizované MPC
(aktualizačné + funkčné inovačné
1. kvalifikačná skúška
Špecializačné štúdium
Aktualizačné vzdelávanie ŠIOV
Počet
vzdelávaných
Začalo
Pokračuje
Ukončilo
2
2
2
-
1
1
-
1
1
-
1
1
-
-
9
9
-
9
1
-
1
-
1
-
-
28
28
-
28
i) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
V spolupráci s EkoFondom, SPP a aliančnými partnermi bola vybudovaná v školskom
roku 2010/2011 odborná učebňa a dielňa pre študijný odbor 3693 4 TEZB. V spolupráci
s firmou KOBOK prebiehal kurz „Kachliar“. 34 záujemcov o toto remeslo v júni úspešne
absolvovalo záverečné skúšky.
Dvakrát v priebehu školského roka boli zorganizované v priestoroch školy odbery
krvi, ktorých sa zúčastnili študenti, ale aj zamestnanci školy.
V priebehu školského roka 2010/11 sa učitelia so žiakmi zúčastnili týchto odborných
exkurzií: Digitálna grafika – Banská Bystrica, Výstava a tvorivé dielne – Banská Bystrica,
Nábytok a bývanie – Nitra, Etudy z dreva – Zvolen, Deň otvorených dverí SAŽP – Banská
Bystrica, Výstava Žiť energiou – Banská Bystrica, Výstava stavebníctva – Banská Bystrica,
PRO-ARCH – Banská Bystrica, Envirofilm – Banská Bystrica, Výstava vedecká hračka –
Banská Bystrica.
10
Burzy povolaní sa zúčastnili zástupcovia školy v Brezne, Martine, Lučenci, Detve,
Žiari nad Hronom a v Závadke nad Hronom. V mesiaci december bol zorganizovaný Deň
otvorených dverí pre žiakov IX. ročníkov, ich rodičov a výchovných poradcov.
Ako v každom školskom roku, tak aj v tomto sa poverený kolektív pracovníkov úseku
podieľal na príprave XIV. ročníka Medzinárodného cestného behu dňa 25.09.2010 so
zabezpečením starostlivosti o hostí z Poľska – TARNOWA. Zamestnanci úseku PV sa
podieľali na zabezpečovaní potrebných úloh spojených s MCB a to pp. Pipkovi,
Ponickému,ml., Chabanovi, Kupcovi, Kováčikovi, Miklíkovi, Mgr. Pribylinovi.
I keď pre nábor žiakov ZŠ niektorí pracovníci úseku PV vynaložili doteraz najväčšie
úsilie - Kováčik, Kortiš, Jančuš nábor žiakov ZŠ do našej školy pre škol. rok 2011-12.
V školskom roku 2010-2011 sa pg. zamestnanci úseku pravidelne zúčastňovali
odborných seminárov poriadaných ASICE Prešov v hoteli Lux v Banskej Bystrici, čo
dokazuje dlhoročnú dobrú spoluprácu s uvedeným centrom. Semináre sú zamerané
prezentáciou rôznych firiem na odbornú problematiku v stavebníctve.
Žiaci Škultéty Michal a Zachar Radoslav – 4 OSV vzorne reprezentovali školu
a Slovensko v dňoch 23.09. – 25.09.2010 na Medzinárodnej cene bezpečnosti pre žiakov
v stavebníctve v Haane – SRN.
Dňa 27.10.2010 bola uskutočnená so žiakmi 1. roč. učebného odboru kachliar odborná
exkurzia do spoločnosti KOBOK,s.r.o. Piesok. Exkurzie sa zúčastnili pg. zamestnanci úseku:
Ponický,ml., Pipka, Jančuš.
V rámci akcie „ Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2010“ sa pg. zamestnanci
úseku a členovia ZSVTS pp. Kováčik, Kortiš, Jančuš dňa 02.12.2010 zúčastnili v Bratislave
Národnej konferencie „Energetika a jej úloha pre budúcnosť Slovenska:Prínosy vzdelania,
výskumu a vývoja pre energetický sektor.“
Dňa 25.01.2011 sa v SOŠ technickej, Volgogradská 1 Prešov konala v rámci podujatia
„Mladý remeselník 2011“ súťaž zručnosti v učebnom odbore MURÁR. Našu školu
reprezentovala dvojica v zložení Vojtech BABIAK a Marek KOŠTIAL – 2. roč. murár.
Vedúcim súťažného družstva bol Bc. Jozef Pompura, MOV. Naša súťažná dvojica zo
šiestich družstiev obsadila pekné 3. miesto.
SOŠ, Ul. slovenských partizánov Považská Bystrica z poverenia Trenčianskeho
samosprávneho kraja usporiadala medzinárodnú vedomostnú súťaž vedomostí a zručností pre
žiakov učebného odboru inštalatér a študijného odboru mechanik stavebno-inštalačných
zariadení. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 30. a 31. marca 2011 v rámci Medzinárodnej výstavy
stredných škôl „UČEŇ – STREDOŠKOLÁK 2011“ na výstavisku EXPO CENTER, a.s.,
v Trenčíne. Do súťaže bolo prihlásených 5 škôl, z toho 1 škola z Českej republiky. Každú
školu reprezentovalo jedno dvojčlenné súťažné družstvo. Súťažné dvojčlenné družstvo SOŠstavebnej, Kremnička 10, Banská Bystrica obsadilo 2 miesto. SOŠs reprezentovali žiaci
Branislav Bombala, 3.roč. MSIZ a Michal BANAS, 4. roč. MSIZ. Zodpovedným za prípravu
súťažného družstva a vedúcim výpravy SOŠs bol p. Bc. Kortiš.
Dňa 01.marca 2011 Cech strechárov Slovenska poriadal v hoteli LUX v Banskej Bystrici
„CECHOVÉ DNI 2011“. Tejto akcie sa za školu zúčastnili: Vladimír Kováčik a Ing. Milan
Jančuš.
V mesiacoch január, február a marec 2011 bolo v priestoroch školy uskutočnených
viacero montážnych školení – RUUKI, REINZINK SK, s.r.o., WIENERBERGER, FAKRO,
kde sa veľkou mierou podieľali aj zamestnanci úseku PV, hlavne Kováčik Vladimír.
V dňoch 30.03. – 31.03.2011 PaedDr. Milan Ponický, R SOŠs, Ing. Zázrivcová Janka,
ZR SOŠs pre TV, Ing. Koprda, vedúci TEČ a Ing. Jančuš Milan, ZR SOŠs pre PV navštívili
32. ročník Medzinárodného odborného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA na výstavisku
v Bratislave.
11
SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra z poverenia Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja v Nitre usporiadala XVIII. ročník Medzinárodnej súťaže praktických
zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore MURÁR. Súťaž sa uskutočnila v dňoch
13. - 15.apríla 2011. Do súťaže bolo prihlásených 22 škôl, z toho 2 školy z Českej republiky
a 1 škola z Maďarskej republiky. Každú školu reprezentovalo jedno dvojčlenné súťažné
družstvo. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci učebného odboru murár a žiaci študijného odboru
operátor stavebnej výroby. Cieľom súťaže bolo porovnať získané odborné zručnosti
a vedomosti v tejto klasickej profesii na medzinárodnej úrovni obohatené o výmenu
skúseností. Súťažné dvojčlenné družstvo SOŠ-stavebnej, Kremnička 10, Banská Bystrica
reprezentovali žiaci 2. ročníka murár: Vojtech BABIAK a Marek KOŠTIAL. Naša škola sa
umiestnila v prvej polovici súťažných družstiev, na 9. mieste a naša súťažná dvojica
predbehla súťažné dvojice škôl zo zahraničia.
Dňa 28. apríla 2011 poriadal Inšpektorát práce Banská Bystrica odbornú prednášku na
tému: „BOZP v stavebníctve.“. Uvedenej akcie za našu školu sa zúčastnili pp. Kováčik
Vladimír, Bacík Ján, Ing. Pastúrik Peter a Ing. Jančuš Milan.
Dňa 18. mája 2011 Zväz slovenských vedeckotechnických súpoločností usporiadal
v Doprastave v Bratislave 5. vnútrozväzové podujatie FÓRUM ZSVTS 2011 s ústrednou
témou „Technologické trendy v strojárstve, elektrotechnike a káblových telekomunikáciách.“
Uvedeného podujatia sa zúčastnili: Kováčik Vladimír a Jančuš Milan. Zároveň bol za aktívnu
prácu pre ZSVTS bol ocenený striebornou medailou ZSVTS Vladimír Kováčik.
Dňa 19.04.2011 bolo v SOŠs v zmysle organizačného zabezpečenia realizované školské(
základné ) kolo súťaže BOZP. Výber žiakov do tohto kola bol uskutočnený podľa vlastného
záujmu žiakov(účasť 12 žiakov). Priebeh základného kola bol organizovaný v zmysle
propozícií vydaných IOZ Bratislava. Súťaž pozostávala z teoretickej oblasti otázok BOZP
a testu z praktických simulovaných situácií. Do celoštátneho kola, ktoré organizoval
a zabezpečoval IOZ Bratislava v dňoch 19. mája 2011 v Prešove postúpili zo základného kola
3 najlepší žiaci a to: KOVÁČ Václav, JUHANIAK Matúš a BOMBALA Branislav. Pod
vedením p. Bacíka naše družstvo získalo 94 bodov a obsadilo najvyššie 1. miesto pred
Prievidzou a Prešovom. Jednotlivci sa umiestnili nasledovne: Kováč – 1. miesto, Juhaniak –
2. miesto, Bombala – 5. miesto zo zúčastnených 10 stredných škôl a z 30 jednotlivcov.
V rámci preventívnej výchovy sme spolupracovali s Centrom prevencie drogových
závislostí v Banskej Bystrici a s oddelením prevencie Okresného riaditeľstva PZ v Banskej
Bystrici. V spolupráci s pracovníkmi uvedeného oddelenia sme zorganizovali besedu,
zameranú na zvyšovanie právneho vedomia žiakov a námatkové kontroly za prítomnosti
pracovníkov kynologického oddelenia OR PZ. Vychovávatelia sa v rámci preventívnych
opatrení v boji proti drogám orientovali na Národný program boja proti drogám, ktorý prijalo
MŠ SR a bol rozpracovaný v pláne hlavných úloh školy. V rámci výchovnej činnosti sme
uskutočnili besedy a skupinové rozhovory zamerané na oblasť drogovej závislosti a správnej
životosprávy pod názvom „ ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL“ (Moderný človek nefajčí,
Racionálna výživa). V jesennom a zimnom období sme zorganizovali 6.ročník zimnej ligy
minifutbalového turnaja „O putovný pohár vedúcej vychovávateľky“ medzi výchovnými
skupinami. V decembri sme pre žiakov 1.ročníkov pripravili v spolupráci s Internátnou radou
tradičné kultúrno-spoločenské podujatie „KABU“, na ktorom sme symbolicky prijali nových
žiakov do jednotlivých cechov. Zorganizovali sme pre žiakov dlhodobú súťaž
v elektronických šípkach a športové popoludnia zamerané na prevenciu drogových závislostí
a obezitu (malý futbal a stolný tenis) pod názvami „BER LOPTU, NIE DROGY!“ a
„ZDRAVÝ ŽIVOT“. Pravidelne sme sa so žiakmi zúčastňovali súťaží, organizovaných
Slovenskou šípkarskou federáciou, ktorej sme členom.
12
Počas školského roka 2010/2011 sme úzko spolupracovali pri organizovaní
rôznych podujatí s OZ KALOKAGATIA, so stredoškolskými internátmi v Banskej Bystrici
a vo Zvolene a s Centrom voľného času JUNIOR, ktoré zorganizovalo už 5.ročník cyklickej
súťažno-zábavnej súťaže pre stredné školy „ČO VŠETKO VEDIA A DOKÁŽU
ŠTUDENTI“. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci, ktorí v konečnom hodnotení získali 5.
miesto. Uvedená súťaž bola zameraná na preverenie vedomostí žiakov z oblasti histórie,
kultúry a aktuálneho spoločenského a politického diania a ich zručnosti.
V rámci cyklu rozhovorov pod názvom „SLUŠNOSŤ NAŠA KAŽDODENNÁ“, sme
sa zamerali na slušné správanie žiakov nielen v škole, ale i na verejnosti, stolovanie v školskej
jedálni a používanie mobilných telefónov. V mesiaci máj sme spoločne so študentmi PF
UMB, ktorí v našom školskom internáte absolvovali pedagogickú prax, zorganizovali
súťažno-zábavné podujatie „AKO SI DVERAMI NEROZBIŤ NOS? SLUŠNOSŤ VŽDY
SO SEBOU NOS!“ Podujatie bolo zamerané na kultúru správania sa, slušného vyjadrovania
sa a na dodržiavanie bontónu v spoločnosti.
V období pred veľkonočnými sviatkami sme pripravili tvorivé dielne, v rámci ktorých
sa žiaci učili pliesť korbáče, zdobiť kraslice a vyrábať upomienkové predmety z moduritu.
j) ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Partnerský projekt v spolupráci so SPP a EKOFONDOM – vznik nového študijného
odboru – „technik energetických zariadení budov“ – úspešný, v školskom roku 2010/2011
prebiehalo experimentálne overovanie v I. ročníku štúdia.
Zapojili sme sa do projektu vyhláseného MŠ SR Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc 2011 pod názvom „Návrat ku knihám v digitálnom veku“. Projekt je
zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov. Nakoľko výsledky ešte neboli
zverejnené na webovej stránke MŠ SR do 04. júla 2011, nevieme, či bol náš projekt úspešný
a či požadovanú dotáciu na školskú knižnicu dostaneme. Z finančných prostriedkov, ktoré by
sme v rámci projektu dostali, plánujeme vybaviť knižnicu modernou počítačovou
technológiou a novými knižnými titulmi.
k) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU IN3PEKCIOU (ŠŠI)
Komplexná inšpekcia bola vykonaná v SOU a Učilišti ŠŠI školského inšpekčného centra
(ŠIC) Banská Bystrica od 16.3. do 18.3.2005 a od 21.3. do 22.3.2005.
Výsledky za SOU sú nasledovné:
Teoretické vyučovanie:
■
priebeh a výsledky vzdelávania a výchovy sú vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch
v strednom pásme priemeru;
■
priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania v odborných predmetoch sú v strednom
pásme priemeru.
Odborný výcvik:
■
priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu sú na hornej hranici priemernej
úrovne. Celkové hodnotenie vyučovania je v strednom pásme priemeru.
Úroveň školy z hľadiska rozvoja osobnosti žiakov na hornej hranici priemernej úrovne.
13
Voľnočasové aktivity sú významným vplyvom na činnosť školy a sú v hornej hranici
dobrej úrovne.
Výchovno-vzdelávací proces celkom je v strednom pásme dobrej úrovne.
Personálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces sú na hornej hranici priemernej
úrovne.
Priestorové podmienky sú na hornej hranici dobrej úrovne.
Škola je dostatočne vybavená výpočtovou technikou . Materiálno-technické podmienky
sú a hornej hranici priemernej úrovne. Psychohygienické podmienky sú v strednom pásme dobrej úrovne. Podmienky výchovy a vzdelávania celkom sú na hornej hranici priemernej úrovne.
Riadenie školy
Hlavné ciele výchovy a vzdelávania žiakov sú v strednom pásme dobrej úrovne.
Plánovanie a realizácia koncepčných zámerov i cieľov je v strednom pásme dobrej úrovne.
Odborné a pedagogické riadenie je na hornej hranici priemernej úrovne.
Kontrolný systém školy je na spodnej hranici dobrej úrovne.
Informačný systém školy je na spodnej hranici dobrej úrovne.
Kvalita vedenia pedagogickej a pracovnej dokumentácie a orientácia v školskej legislatíve sú
v strednom pásme priemernej úrovne.
Riadenie školy celkom je na hornej hranici priemernej úrovne.
Závery za SOU:
Kvalita priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania je priemerná, napriek dobrej úrovni
výchovno-vzdelávacieho procesu, čo je spôsobené používaním málo efektívnych metód
a foriem vo vyučovaní, najmä odborných predmetov, ale aj nízkym záujmom o učenie sa zo
strany žiakov. Rozvoj osobnosti žiakov, ktorý je na priemernej úrovni pozitívne ovplyvňuje
dobrá úroveň preventívnych, multidisciplinárnych a významných aktivít školy. Podmienky
výchovy a vzdelávania sú v hornej hranici priemernej úrovne, vzhľadom na dobré priestorové
a psychohygienické, ale priemerné personálne a materiálno-technické podmienky školy.
Úroveň strategického a operatívneho plánovania, kontrolného a informačného systému je
dobrá. Kvalita pedagogickej dokumentácie a odborné a pedagogické riadenie má priemernú
úroveň a plnenie učebných plánov a osnov je na spodnej hranici priemernej úrovne. Riadenie
školy dosahuje hornú hranicu priemernej úrovne. Celkové hodnotenie školy je 0,83, čo je v
porovnaní so SR o 0,20 lepšie a v porovnaní s Banskobystrickým regiónom lepšie o 0,19.
Školská inšpekcia hodnotila na dobrej úrovni: preventívne, multidisciplinárne a výnamné
aktivity školy, priestorové a psychohygienické podmienky, plánovanie, informačný
a kontrolný systém;
na priemernej úrovni: celkovú úroveň vyučovania v hodnotených predmetoch, rozvoj
osobnosti žiakov, koncepčnosť a hlavné ciele výchovy a vzdelávania, odborné a pedagogické
riadenie.
Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá:
■
veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna
úroveň.
■
dobrý – prevaha pozitív, formálne menej významné nedostatky, nadpriemerná úroveň.
■
priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň.
■
málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, podpriemerná úroveň.
■
nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh
výchovy a vzdelávania.
14
Závery za Učilište:
Kvalita priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania je priemerná, napriek dobrej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, čo je spôsobené málo vyhovujúcou efektivitou
učenia a úrovňou osvojenia vedomostí a zručností zo strany žiakov, v dôsledku ich nízkeho záujmu o vzdelávanie. Rozvoj osobnosti žiakov, ktorý je na priemernej úrovni pozitívne ovplyvňuje dobrá úroveň preventívnych, multidisciplinárnych a významných aktivít školy. Podmienky výchovy a vzdelávania sú v spodnej hranici priemernej úrovne,
vzhľadom na dobré priestorové a psychohygienické, priemerné materiálno-technické, ale
nevyhovujúce personálne a podmienky školy. Úroveň strategického a operatívneho plánovania, kontrolného a informačného systému je dobrá. Kvalita pedagogickej dokumentácie a odborné a pedagogické riadenie má priemernú úroveň a plnenie učebných plánov
a osnov je na spodnej hranici priemernej úrovne. Riadenie školy dosahuje hornú hranicu
priemernej úrovne.
Celkové hodnotenie školy je 0,54, čo je v porovnaní so SR horšie o 0,09.
Školská inšpekcia hodnotila na dobrej úrovni: preventívne, multidisciplinárne a významné aktivity školy, priestorové a psychohygienické podmienky, plánovanie, informačný a kontrolný systém;
na priemernej úrovni: celkovú úroveň vyučovania v hodnotených predmetoch, koncepčnosť a hlavné ciele výchovy a vzdelávania, odborné a pedagogické riadenie;
na málo vyhovujúcej úrovni: efektivitu učenia, úroveň osvojenia vedomostí a zručností;
na nevyhovujúcej úrovni: personálne podmienky.
Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá:
Veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň.
Dobrý – prevaha pozitív, formálne menej významné nedostatky, nadpriemerná úroveň.
Priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň.
Málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, podpriemerná úroveň.
Nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania.
Dňa 14.6.2006 vykonal v SOU a Učilišti následnú inšpekciu školský inšpektor ŠIC
Banská Bystrica, ktorej predmetom bola kontrola stavu a úrovne odstránenia nedostatkov
zistených komplexnou inšpekciou.
V záveroch z následnej inšpekcie v SOU sa konštatuje, že akceptovaním odporúčaní sa
odstránili nedostatky v oblasti riadenia a organizácie školy v oblasti riadenia a organizácie školy, vytvoril sa predpoklad pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
a zlepšilo sa materiálne zabezpečenie školy. Splnením opatrení prijatých riaditeľom
školy sa zlepšila činnosť najmä v oblasti uplatňovania učebných plánov a učebných
osnov. Odstránili sa nedostatky v delení tried na skupiny, v organizácii vyučovania a vo
vedení pedagogickej a pracovnej dokumentácie. Vzhľadom na personálne opatrenia sa
zvýšila úroveň kvalifikovanosti praktického vyučovania a športovej prípravy
Závery z následnej inšpekcie vykonanej v Učilišti sú nasledovné:
Akceptovaním odporúčaní z komplexnej inšpekcie sa vytvoril predpoklad pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Splnením opatrení prijatých riaditeľom školy sa
odstránili nedostatky vo vedení pedagogickej a pracovnej dokumentácie, zvýšila sa úroveň kvalifikovanosti praktického vyučovania.
Kvalita a úroveň plnenia opatrení z komplexnej a následnej inšpekcie boli primerané
a prispeli k zlepšeniu práce školy. V školskom roku 2010/2011 sa inšpekcia v SOŠs
z úrovne ŠŠI neuskutočnila.
15
l)
ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Areál strednej odbornej školy stavebnej (SOŠ) je vytvorený z nasledovných funkčných
celkov:
Objekt č. 001 – pavilón teoretického vyučovania
V objekte sa nachádza 26 učební, zborovňa, kabinety, pracovňa riaditeľa, sklad učebníc
a centrálne šatne žiakov. Budova je v dobrom stave, spôsobilá na svoje využitie.
V priebehu školského roka sme uskutočnili prebudovanie 4 tried z nevyužívaných šatní
a bývalého chemického laboratória a vybudovali sme novú triedu s moderným technickým
vybavením pre študijný odbor technik energetických zariadení budov.
Objekt č. 002 – pavilón praktického vyučovania
V objekte sa nachádza 8 dielní praktického vyučovania. Budova je v dobrom stave, treba
skvalitniť vybavenosť dielní. Začali sme s adaptáciou priestorov provizórnej plechovej
dielne pri plynovej kotólni SOŠs na odbornú dielňu pre stavebné študijné a učebné
odbory.
Objekt č. 003 – telocvičňa
Súčasný technický stav telocvične vyžaduje rekonštrukciu sociálnych zariadení a tiež
výmenu podlahy.
Súčasťou objektu sú priestory náraďovne a rehabilitačného zariadenia.
Objekt č. 004 – pavilón školského internátu
Jedná sa o budovu s kapacitou ubytovania pre 300 žiakov SOŠ.V priebehu školského roka
sme vybudovali z priestorov bývalých kancelárií na prízemí ŠI reprezentatívnu
spoločenskú miestnosť. Všetky stavebné práce okrem dodávky a montáže plastových
okien vykonali žiaci v rámci OV a zamestnanci úseku TEČ. Pre potreby žiakov
ubytovaných v ŠI sme zakúpili vybavenie kuchyniek (mikrovlnné rúry, chladničky). Ďalej
je potrebné pokračovať v rekonštrukcii kúpeľní na ďalších oddeleniach ŠI. Nutná je
rekonštrukcia plochej strechy a výmena okien na celom pavilóne.
Objekt č. 005 – objekt stravovania a mimoškolskej výchovy
V objekte sa nachádza školská kuchyňa, jedáleň, viacúčelová sála s kapacitou 180 miest,
malá zasadačka pre 40 osôb. Z dôvodu nevhodného technického stavu školskej kuchyne
stravu dovážame a prostredníctvom firmy DONLY-PENZION-FAJNNE s.r.o. vydávame
vo výdajnej školskej jedálni. Budova je v dobrom stave. Obvodový plášť je zateplený,
plochú strechu sme v priebehu školského roka zrekonštruovali. Je potrebné zabezpečiť
výmenu okien. Vlastníkom všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku SOŠ je
Banskobystrický samosprávny kraj. SOŠ majetok spravovala a nemala v prenájme žiadny
nehnuteľný majetok. Na základe požiadavky BBSK vytvoriť v SOŠs centrum odborného
vzdelávania a prípravy pre potreby stavebníctva BBSK bol vypracovaný tepelný audit
a následne projektová dokumentácia pre zateplenie a výmenu okien v celom areáli, opravu
striech a vyregulovanie vykurovacieho systému. V súčasnosti sme požiadali o stavebné
konanie. Projekt je riešený formou úveru z Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
Realizácia je naplánovaná na rok 2012. Všetky objekty SOŠ v Kremničke, okrem
pavilónu stravovania a mimoškolskej výchovy je potrebné zatepliť a uskutočniť výmenu
okien za účelom zníženia nákladov na prevádzku školy. V súčasnosti máme vypracovaný
projekt a stavebné povolenie na výmenu okien a zateplenie celého areálu SOŠ (okrem
objektu ŠI), čakáme na výzvu na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ.
16
m) ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM TABEZPEČENÍ VÝCHOVNO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
viď príloha č. 1
n) CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA
ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
1. Uplatňovať účinné opatrenia na zníženie ospravedlnenej a neospravedlnenej
absencie na vyučovaní.
- uskutočňovali sme pravidelný kontakt s rodičmi,
- dôsledne sme trvali na písomnom uvoľnení žiaka z vyučovania,
- u problémových žiakov sme overovali ospravedlnenku a ošetrujúceho lekára,
- uskutočňovali sme pohovory so žiakmi a rodičmi v spolupráci s výchovným
poradcom,
- triedni učitelia dôsledne postihovali neskoré príchody žiakov na hodinu.
- v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní sme telefonicky preverovali u rodičov
dôvod neprítomnosti.
2. Vo väčšej miere rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov – viesť k väčšej
samostatnosti a tvorivosti.
- uplatňovali sme metódy na rozvoj tvorivosti:
a) problémové vyučovanie,
b) žiacke projekty,
c) didaktické hry,
d) inscenačné a situačné metódy,
e) diskusné metódy (diskusia, dialóg).
- vytvárali sme vhodné podmienky pre tvorivý proces:
a) príjemné prostredie,
b) atmosféra bez strachu,
c) priestor na zvedavosť,
d) spravodlivé hodnotenie,
e) dobrý vzťah.
Na praktickom vyučovaní sme žiakov viedli k väčšej samostatnosti a tvorivosti tým
spôsobom, že na nich prenášali väčšiu zodpovednosť za kvalitu vykonanej práce. Žiaci
mohli samostatne navrhovať vlastné pracovné postupy, určili vhodné materiály
a pracovné pomôcky. Každú vyučovaciu jednotku vedie učebno-výrobnú skupinu
jeden žiak (samozrejme pod vedením majstra OV), ktorý koordinuje výkon
jednotlivých pracovných operácií.
3. Zamerať sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.
Čitateľská gramotnosť predstavuje kompetencie (schopnosti, vedomosti, zručnosti)
človeka v určitej oblasti. Ako komplexný súbor čitateľských zručností vytvára
predpoklady pre rozvoj ostatných foriem gramotnosti, rozvíja schopnosť učiť sa.
Základom je práca s informáciami z rôznych zdrojov (knihy, učebnice, encyklopédie)
a zabezpečenie prístupu na internet.
Žiaci SOŠs mali k dispozícii školskú knižnicu, ktorá je v školskom internáte. V rámci
zvyšovania čitateľskej gramotnosti žiakov, ubytovaných v školskom internáte, sme sa
17
zamerali na propagáciu krásnej a odbornej literatúry a na návrat žiakov ku klasickej
knihe. Nie sú stanovené vypožičné hodiny ani dni, žiaci majú prístup do školskej
knižnice umožnený každý deň podľa ich potrieb a záujmu. V počítačovej klubovni
majú žiaci prístup na internet, prostredníctvom ktorého majú možnosť získavať ďalšie
informácie.
V školskom roku 2010/2011 sme sa zapojili do projektu vyhláseného MŠ SR
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011 pod názvom „Návrat ku knihám
v digitálnom veku“, v ktorom sme neboli úspešní. Z finančných prostriedkov, ktoré by
sme v rámci projektu získali, sme plánovali vybaviť knižnicu modernou počítačovou
technológiou a novými knižnými titulmi.
4. uplatňovať preventívne opatrenia zamerané na elimináciu požívania legálnych
(tabak a alkohol) a nelegálnych drog žiakmi školy.
- v oblasti prevencie v SOŠs v školskom roku 2010/2011 sme priebežne monitorovali
stav zneužívania návykových látok formou dotazníkov, zároveň sme realizovali
projekty a aktivity prevencie
a limitácie rizikového správania, záškoláctva
a bezpečného používania internetu, medzi ne môžeme zaradiť:
- „November – mesiac boja proti drogám“ – súťaž výtvarného a literárneho
charakteru,
- „1. december – deň boja proti AIDS – červené stužky“ – školská kampaň v spojení
s besedou,
- „All different – all aqual“ – cyklus vzdelávania –filmové predstavenia: „Katka“ –
dokument, „Piko“ – hraný film – zamerané na prevenciu užívania tvrdých drog.
5. Vykonávať experimentálne overovanie v študijnom odbore TEZB (v 1. ročníku
štúdia).
Experimentálne overovanie v študijnom odbore 3693 4 technik energetických
zariadení budov sa v školskom roku 2010/2011 uskutočnilo v I. ročníku štúdia na
rozhodnutia MŠ SR č.: MŠ SR – 2010-5682/21343:4-913 so začiatkom
Experimentálneho overovania od 01.09.2010.
6. Aktívne sa zúčastňovať na kontinuálnom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov.
V roku 2011 bolo v rámci kontinuálneho vzdelávania plánovaných 41 vzdelávacích
aktivít potvrdených riaditeľom SOŠ a zriaďovateľom. Z nich absolvovali pg.
zamestnanci k 15.09.2011 33 vzdelávacích aktivít.
7. Za účelom skvalitňovania pedagogickej práce uplatňovať systém hodnotenia
pedagogických zamestnancov.
Hodnotenie pg. zamestnancov sme vykonali v zmysle zákona č. 317/2008 Z. z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch a internej smernice č. 02/2010 z augusta
2011 k 31.08.2011. V hodnotení sme použili metódu komparácie samohodnotenia
a hodnotenia z úrovne vedúceho pedagogického zamestnanca.
8. Zvýšiť účinnosť práce predmetových komisií a metodických združení
- predmetové komisie zasadajú pravidelne za účelom riešenia modernizácie výchovnovzdelávacieho procesu, riešenia metodických otázok, aktívne spolupracujú so
zástupcami zamestnávateľov (Slovenský cech krbárov a kachliarov, Cech strechárov
Slovenska, Komora kominárov Slovenska, Cech tepelnej a vykurovacej techniky) za
účelom uplatňovania nových materiálov a technológií do ŠkVP. Vyjadrujú stanoviská
18
k pripravovaným interným predpisom týkajúcich sa VVP – Školský poriadok,
Smernica pre hodnotenie pg. zamestnancov, Smernica o adaptačnom vzdelávaní.
Vyjadrujú sa k učebným a výchovným plánom. Aktívne sa zúčastňujú na priebežnom
hodnotení experimentálneho overovania štúdia.
o) OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI,
V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ
SWOT analýza:
Silné stránky školy :
kvalifikovaný pedagogický zbor školy (učitelia odborných predmetov - 100 % kvalifikovanosť, učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov - 92 % kvalifikovanosť, majstrov
OV - 93 % kvalifikovanosť, vychovávatelia v DM - 100 % kvalifikovanosť);
vysoká uplatniteľnosť absolventov školy v praxi;
dlhoročné skúsenosti v príprave v jednotlivých študijných a učebných odboroch;
úspešné zapojenie školy do národných a regionálnych projektov;
priestorové vybavenie školy – školský internát, telocvičňa, sauna, posilňovňa, tenisový
kurt, ihrisko, ihrisko s umelou trávou, jedáleň;
spolupráca so stavebnými, polygrafickými či drevospracujúcimi firmami;
spolupráca s viacerými cechmi a komorami;
veľmi dobré podmienky pre získanie počítačovej gramotnosti, pripojenie na internet;
možnosti ďalšieho štúdia cudzích jazykov pre žiakov i zamestnancov SOŠ (jazykové
kurzy v jazykovom laboratóriu + činnosť v záujmových krúžkoch);
ochota pedagógov vzdelávať sa;
rôznorodá mimoškolská činnosť;
spolupráca so zahraničnými školami;
podmienky pre prípravu športovcov;
zaradenie študijného odboru do siete ŠO/UO školy;
záujem zriaďovateľa vybudovať Centrum odborného vzdelávanie a prípravy.
Slabé stránky školy :
nízky záujem o niektoré študijné a učebné odbory
poloha školy na periférii mesta.
Príležitosti školy :
záujem stavebných firiem o absolventov školy;
možnosť získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie;
záujem rodičovskej verejnosti;
vytvorenie centra odborného vzdelávania pre potreby stavebníctva v BBSK;
komplexnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytovaných služieb;
možnosti pre absolventov uplatniť sa na trhu práce v zahraničí;
možnosti celoživotného vzdelávania;
nová legislatíva týkajúca sa odborného vzdelávania;
nový študijný odbor TEZB.
Ohrozenia školy:
ekonomická recesia ovplyvňujúca existenciu a činnosť stavebných, drevospracujúcich
19
a polygrafických firiem;
– klesajúca demografická krivka;
– celospoločenské trendy – orientácia na gymnaziálne štúdium;
– negatívne vplyvy na mladú generáciu (rôzne druhy závislostí);
– nízke finančné ( spoločenské, morálne, ...) ohodnotenie pedagogických
zamestnancov;
– zvyšovanie cien ubytovania a stravy – menší záujem žiakov o štúdium z iných
regiónov.
Návrhy na odstránenie nedostatkov:
– na zabezpečenie športovej prípravy získavať finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov Európskej únie a z projektov MŠ SR;
– získať finančné prostriedky z fondov EÚ a zriaďovateľa na výmenu okien,
zateplenie budov, rekonštrukciu školskej kuchyne a sociálnych zariadení v celom
areáli SOŠ.
Úspešné výsledky sme dosiahli najmä:
- tým, že sa nám podarilo zaradiť do siete študijných a učebných odborov študijný
odbor 3693 4 technik energetických zariadení budov, ktorý je od 01.09.2010 v I.
ročníku experimentálneho overovania,
- úspešne sme začali s VVP v učebnom odbore 3673 2 kachliar, o ktorý je
v pracovnom trhu veľký záujem. V školskom roku 2010/2011 študovalo v tomto
učebnom odbore 10 žiakov.
– vybudovali sme modernú učebňu a dielňu pre študijný odbor 3693 4 technik
energetických zariadení budov z finančných prostriedkov poskytnutých EkoFondom,
SPP, BBSK a aliančnými partnermi
– uskutočnili sme rekonštrukčné práce v pavilóne teoretického vyučovania,
vybudovali sme 4 nové triedy, zrekonštruovali sme sociálne zariadenia pre žiakov,
zabudovali sme klimatizáciu v južne orientovaných triedach pavilónu teoretického
vyučovania.
– zvýšili sme úroveň atletiky v rámci športových tried, pod vedením trénera Eduarda
Földváriho sa vytvorila silná skupina 8 atlétov, z ktorých dnes obliekajú reprezentačné
dresy mládežníckych reprezentácii SR, 2 žiaci reprezentovali SR na majstrovstvách
sveta stredných škôl v cezpoľnom behu.
Pretrvávajúce nedostatky:
– pomerne málo sa nám darilo znížiť vysokú ospravedlnenú a neospravedlnenú
absenciu žiakov na vyučovaní.
Návrh opatrení:
– intenzívnejšie uplatňovať spoluprácu s ÚPSVaR a samosprávou pri
neospravedlnenej absencii žiakov počas povinnej školskej dochádzky.
T: priebežne
Z: všetci pg. zamestnanci SŠ
– intenzívnejšie formou individuálneho prístupu riešiť neprítomnosť žiakov na
vyučovaní so zákonnými zástupcami žiakov.
T: priebežne
Z: všetci pg. zamestnanci SŠ
20
p) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ
PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
Uplatniteľnosť absolventov v prípade ich záujmu o zamestnanie v študovanom
študijnom, resp. učebnom odbore je nasledovná:
3656 4 operátor stavebnej výroby – 94,12 %
3658 4 mechanik stavebno-inštalačných zariadení – 91,67 %
3661 2 murár – 100 %
3675 2 maliar – 100 %
3355 2 stolár – 100 %
3471 4 reprodukčný grafik – 85 %
3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch – 62,5 %
3659 4 stavebníctvo – 76,92 %
Na vysokoškolské štúdium sa hlásilo 13 žiakov, z ktorých bolo 11 prijatých.
2.
b) VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY
Záujmové krúžky
Názov k rú žk u
Ved ú ci k rú žk u
Poč et
p ri h l ásen ých
ži ak ov
Angličtina – z každého rožku trošku
Mgr. Katarína Jančíková
20
Filmový klub
Ing. Milica Schlanková
18
Fitness
Mgr. Elena Antalová
Bc. Eva Kánová
28
Floorbalový krúžok
Milan Ponický, ml.
10
Futbalový krúžok
Jozef Slobodník
16
Globetrotter
Mgr. Emília Gregorčoková
20
Internetový A
Ing. Róbert Sviatko
20
Minifutbal
Ladislav Lupták
20
Po nemecky s úsmevom
Ing. Beáta Knietlová
20
Pohybové hry a plávanie
Mgr. Elemír Dóša
20
S angličtinou do sveta
Mgr. Katarína Talčíková
18
Strelecký krúžok II
Mgr. Pavol Strmeň
18
Strelecký krúžok I
Mgr. Pavol Strmeň
18
21
Športový krúžok
Mgr. Gabriela Janoštínová
20
Technický krúžok
Vladimír Kováčik
12
Cel k ový p očet :
15
16
278
Športová príprava
Šport je historicko-spoločenský fenomén, širokospektrálny jav, ktorý pokrýva všetky
telovýchovné a športové aktivity, nezávisle od toho, či sa robia na výkonnostnej a vrcholovej
úrovni, alebo ich organizujú školy, prípadne sa realizujú v rámci voľného času, relaxácie. Je
to činnosť, ktorá je dostupná pre každého, fenomén, ktorý ma internacionálny obsah a dosah.
V poslednom období je to spoločenský produkt, ktorý má výchovný, vzdelávací,
psychologický, sociálny a zdravotný aspekt. Pre spoločnosť je pohyb jeden z podstatných
fenoménov vývoja ľudskej spoločnosti, má obrovský podiel na formovní človeka ako takého,
teda aj celej spoločnosti. Pre mládež je šport o to zaujímavejší, pretože je ich
charakteristickým znakom, tvorí ich najbližšiu a najprirodzenejšiu sféru záujmu.
Počty žiakov v športových triedach
Ročn í k
Fu tb al
Atl eti k a
Ch l ap ci
1.
25
4
29
2.
21
5
26
3.
18
3
21
4.
16
-
16
S PO L U
80
12
92
Počet žiakov vyradených zo športovej prípravy: 16 žiakov
Spolupráca:
MFK,SFZ, ŠK Kremnička, ŠK Badín, FK JUPIE Banská Bystrica, CVČ
JUNIOR v Banskej Bystrici, AK Svetlošák, SsAZ, OZ KALOKAGATIA.
Zamestnanci školy, ktorí zabezpečovali športovú prípravu v škole:
Futbal:
Jozef Slobodník – tréner
Ladislav Lupták – športový inštruktor
Atletika:
Eduard Foldvári – tréner
V SOŠ venujeme vysokú pozornosť športovo nadaným žiakom, ktorí sú zaradení do
športových tried. Zameriavame sa na dve športové odvetvia, a to futbal a atletiku. Do
športových tried bolo zaradených celkovo 92 žiakov, z toho 80 futbalistov a 12 atlétov.
Rozvrh vyučovania je pre športové triedy upravený tak, aby žiaci mohli absolvovať dvakrát
týždenne dvojfázové tréningy. Tréningový proces sa realizoval na ihriskách v Radvani, ŠK
22
Kremnička a v areáli SOŠ. Športový inštruktor a tréneri, ktorí sa týmto žiakom venujú,
využívajú moderné tréningové metódy s využívaním moderných pomôcok.
V školskom roku 2010/20l1 boli žiaci športových tried SOŠ členmi futbalových klubov MFK
Banská Bystrica a ŠK Kremnička – účastníci súťaže III. Liga SD a MD. Športová príprava
žiakov bola rozpracovaná do mesačných a týždenných plánov. Účasť žiakov na tréningovom
procese bola u žiakov ŠK Kremnička – 85% , u MFK Banská Bystrica – 70%. Žiaci
začiatkom februára 2011 absolvovali zimné kondičné sústredenie a koncom toho istého
mesiaca herné sústredenie. Počas letných prázdnin absolvujú žiaci letné kondičné a herné
sústredenie.
V predchádzajúcom ročníku 2010/11 skončilo družstvo MD MFK Banská Bystrica na
6. mieste a družstvo MD ŠK Kremnička na 11. mieste. Družstvo SD MFK Banská Bystrica na
9. mieste a družstvo SD ŠK Kremnička na 16. mieste.
Tabuľka MD:
1.
MŠK Kysucké Nové Mesto
30
25
2 3
89:18
77
2.
MFK Lokomotíva Zvolen
30
23
3 4
86:21
72
3.
MŠK Námestovo
30
19
6 5
80:22
63
4.
FK Čadca
30
19
4 7
78:32
61
5.
FK Žiar nad Hronom
30
14
8 8
71:30
50
6.
MFK Banská Bystrica
30 14 8 8
54:29
50
7.
ŠK Badín
30
14
3 13
79:52
45
8.
MFK Nová Baňa
30
12
5 13
33:41
41
9.
KINEX Bytča
30
12
2 16
52:76
38
10.
30
10
5 15
50:73
35
11.
MFK Tatran L. Mikuláš
ŠK Kremnička
30 10 2 18 39:57
32
12.
MFK Dolný Kubín
30
9
3 18
39:53
30
13.
LAFC Lučenec
30
8
3 19
38:70
27
14.
Jednota Bánová
30
7
3 20
38:81
24
15.
ŠK Tvrdošín
30
7
2 21
34:118
23
16.
FTC Fiľakovo
30
6
3 21
25:112
21
23
Tabuľka SD:
1.
MŠK Námestovo
30
22
4 4
79:17
70
2.
MFK Tatran L. Mikuláš
30
21
2 7
89:27
65
3.
LAFC Lučenec
30
21
0 9
74:33
63
4.
MFK Lokomotíva Zvolen
30
17
5 8
66:29
56
5.
ŠK Badín
30
17
4 9
74:38
55
6.
MŠK Kysucké Nové Mesto
30
16
4 10
70:46
52
7.
FK Žiar nad Hronom
30
16
3 11
60:32
51
8.
Jednota Bánová
30
14
3 13
68:64
45
9.
MFK Banská Bystrica
30 12 4 14 57:60
40
10.
ŠK Tvrdošín
30
11
6 13
49:62
39
11.
FK Čadca
30
10
7 13
57:46
37
12.
KINEX Bytča
30
10
2 18
49:87
32
13.
MFK Dolný Kubín
30
9
4 17
36:54
31
14.
FTC Fiľakovo
30
9
4 17
38:70
31
15.
MFK Nová Baňa
30
8
0 22
39:85
24
16.
ŠK Kremnička
30 0
2 28 17:172
2
V priebehu školského roka sme pokračovali v dobrej spolupráci s VÚC Banská
Bystrica, Asociáciou športu na školách, Slovenským atletickým zväzom, atletickými a
futbalovými klubmi v Banskej Bystrici, Centrom voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici
a občianskym združením KALOKAGATIA pri SOŠ. Naďalej udržujeme styky a zároveň
utužujeme dobré vzájomné
vzťahy s partnerskými školami a športovými klubmi
z Maďarska, Českej republiky a Poľska.
Organizované športové podujatia a dosiahnuté výsledky žiakov:
Futbal
Futbalový turnaj stredných škôl v Martine
(október 2010 – 3. miesto)
Halový futbalový turnaj O pohár riaditeľa SOŠ v Badíne, za účasti družstiev z Českej
republiky, Maďarska a Modrého Kameňa
(november 2010 – 1. miesto)
Halový futbalový turnaj žiakov ZŠ O pohár riaditeľa SOŠ
(december 2010 )
Halový futbalový turnaj žiakov SŠ v Modrom Kameni
(február 2011 – 2. miesto)
Medzinárodný halový futbalový turnaj v Dabasi – Maďarsko
(február 2011 – 2. miesto)
Medzinárodný futbalový turnaj krajských výberov v Hradci Králové – Nový Bydžov
(jún 2011 – 7. miesto)
24
Atletika
18. 9. 2010 – Medzinárodný cestný beh Balassagyarmat – Maďarsko
Žiaci
Ďubašák Ján
1.miesto
Belicaj Jaroslav
3.miesto
Dorast
Babinský Dávid
1.miesto
Bulvasňák Jozef
3.miesto
Juniori
Sitárik Dávid
2.miesto
25. 9. 2010 – Medzinárodný cestný beh SNP – Múzeum SNP Banská Bystrica
Žiaci
Ďubašák Ján
1.miesto
Belicaj Jaroslav
3.miesto
Dorast
Babinský Dávid
1.miesto
Bulvasňák Jozef
3.miesto
Buckulčík Ivan
5.miesto
Juniori
Sitárik Dávid
2.miesto
02. – 12. 11. 2010 – reprezentačné sústredenie Štrbské Pleso – Dávid Babinský
13. 11. 2010 – Liptovský polmaratón – Dávid Sitárik (30. miesto)
celkový počet štartujúcich – 160
22. 01. 2011 MsSAZ – halové preteky
Dorast
400 m Bulvasňák Jozef
800 m Babinský Dávid
Ďubašák Ján
1 500 m Belicaj Jaroslav
3 000 m Buckulčík Ivan
Juniori
3 000 m
Sitárik Dávid
6.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
06. 02. 2011 Majstrovstvá kraja – halové preteky v Banskej Bystrici
Dorast
400 m Bulvasňák Jozef
6.miesto
800 m Babinský Dávid
1.miesto
Ďubašák Ján
2.miesto
1 500 m Belicaj Jaroslav
3.miesto
3 000 m Buckulčík Ivan
1.miesto
Juniori
3 000 m Sitárik Dávid
4.miesto
19. 03. – 10. 04. 2011 - účasť na sústredení v Španielsku – Alicante
(Dávid Babinský, Dávid Sitárik, Jozef Bulvasňák, Jaroslav Belicaj, Ján Ďubašák,
Ivan Buckulčík, Foldvári Eduard - tréner).
18. – 22. 04. 2011 – sústredenie s reprezentáciou SR v Nových Zámkoch
Dávid Babinský
23. 04. 2011 - Cezpoľný beh O pohár starostu Brezy
Dorast
6 km
Buckulčík Ivan
Juniori
6 km
Sitárik Dávid
04. 05. 2011 Krajské kolo SŠ v atletike v Banskej Bystrici
25
1.miesto
1.miesto
Babinský Dávid
Ďubašák Ján
Belicaj Jaroslav
Sitárik Dávid
Buckulčík Ivan
1.miesto
3.miesto
3.miesto
2.miesto
3.miesto
08. 05. 2011 GPS v atletike v Novom Meste nad Váhom
800 m
Babinský Dávid
1.miesto
400 m
800 m
1 500 m
3 000 m
12. 05. 2011 Majstrovstvá SR SŠ v atletike v Nových Zámkoch
400 m
Babinský Dávid
3.miesto
14. 05. 2011 Olympijské nádeje – Uherské Hradište /medzinárodné atletické preteky
(Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Česko)
800 m
Babinský Dávid
3.miesto
22. 05. 2011 Majstrovstvá kraja v atletike družstiev v Dubnici nad Váhom
200 m
Babinský Dávid
2.miesto
400 m
Babinský Dávid
1.miesto
800 m
Ďubašák Ján
2.miesto
Bulvasňák Jozef
2.miesto
1 500 m
Belicaj Jaroslav
1.miesto
3 000 m
Buckulčík Ivan
1.miesto
najlepší výkon 2011
Juniori
3 000 m
Sitárik Dávid
1.miesto
30. – 31. 5. 2011 Zlatá tretra Ostrava
2 km prek.
800 m
Babinský Dávid
Ďubašák Ján
7.miesto
8.miesto
05. 06. 2011 Juniorský atletický míting v Nitre
800 m
Babinský Dávid
2 km prek.
Ďubašák Ján
1 500 m
Babinský Dávid
3 km
Buckulčík Ivan
2.miesto
1.miesto
3.miesto
2.miesto
11. 06. 2011 Medzištátne stretnutie Maďarsko, Slovensko, Česko vo
Veszpréme /Maďarsko/
800 m
Babinský Dávid
5.miesto
2 km prek.
Ďubašák Ján
5.miesto
3 km
Buckulčík Ivan
5.miesto
23. 06. 2011 Beh olympijského dňa v Banskej Bystrici
1 500 m
Babinský Dávid
Bulvasňák Jozef
Ďubašák Ján
1.miesto
2.miesto
3.miesto
V školskom roku 2010/2011 sa futbalistom veľmi nedarilo, za to atléti zaznamenali
množstvo pekných víťazstiev a úspechov. Traja žiaci z radov atlétov Dávid Babinský, Ján
Ďubašák a Ivan Buckulčík sa dostali do reprezentácie SR a Babinský Dávid sa stal
26
náhradníkom na MS do 17 rokov v Lille vo Francúzsku. Žiaci Babinský Dávid a Ján Ďubašák
boli zaradení do Centra olympijskej prípravy na rok 2012.
Pre spoločnosť je pohyb jeden z podstatných fenoménov vývoja ľudskej spoločnosti,
má obrovský podiel na formovní človeka ako takého, teda aj celej spoločnosti. Vrcholový
šport umožňuje naplno rozvinúť špeciálny športový talent, šport pre všetkých zabezpečuje
harmonický rozvoj mládeže, jej telesnú a psychickú zdatnosť a odolnosť, umožňuje
emocionálne sa vyžiť, pomáha odstraňovať negatívne stránky súčasnej civilizácie. Stáva sa
kompenzačným, stimulačným a motivačným komponentom každodenného úsilia značnej časti
mladej generácie.
Výsledky zo správy o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011
sme uplatnili pri vypracovávaní Plánu hlavných úloh SŠ 2011/2012.
Vypracovali: PaedDr. Milan Ponický
Ing. Janka Zázrivcová
Ing. Milan Jančuš
Mgr. Mária Pásztorová
Jana Šutáková
Prerokované v pedagogickej rade dňa 31.08.2011.
Predložené rade školy dňa 26.10.2011.
PaedDr. Milan Ponický
riaditeľ SOŠs
27
Príloha č. 1
Stredná odborná škola stavebná, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
SPRÁVA
o hospodárení za rok 2010
I. Dotácie zo štátneho rozpočtu
1. Bežné transfery – škola
Účel transferu
Škola
z toho:
na výkony
Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatrenie
ŠR
normatívne
764 866
+ 30 664
Rozpočtové Rozpočtové Upravený
opatrenie
opatrenie rozpočet
ŠR
z BBSK
SPOLU
nenormatívne
806 078
+ 7 952
+ 2 596 1)
+ 10 415
zvýšenie normatívu
úpravy učebne TEZ
budov
maturity
+ 15 000
kreditové príplatky
+
+ 5 070
179
vzdelávacie
poukazy
športové akcie
(cestný beh, halový
turnaj, ...
odmeny + odvody
+ 7 952
+ 2 150
+ 446
Pozn.: 1)
Bežné transfery zo ŠR - 803 482 €
Bežné transfery z BBSK 2 596 €
V rámci vytvorenia nového študijného odboru – „Technik energetických zariadení budov“
sme dostali finančné prostriedky vo výške 2 450 € z EkoFondu, n.f. pri SPP.
2. Kapitálové transfery – škola
Účel transferu
Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatrenie
ŠR
normatívne
28
Rozpočtové Upravený
opatrenie
rozpočet
ŠR
SPOLU
nenormatívne
Daňové
príjmy
nezahrnuté
kód zdroja 41
Škola
z toho:
0
0
0
0
0
3. Bežné transfery – školský internát
Účel transferu
Školský internát
z toho:
výchova mimo
vyučovania
režijné náklady –
školská jedáleň
odchodné
Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatrenie
BBSK
kód 41
154 299
+ 683
Rozpočtové
opatrenie
ŠR
kód 111
Upravený
rozpočet
SPOLU
154 982
Skutočnosť
154 982
126 187
28 112
+ 683
REKAPITULÁCIA:
Škola - ŠR
Škola - BBSK
Školský internát
Kapitálové transfery
SPOLU
rok 2009
v€
764 928
rok 2010
v€
803 482
Rozdiel
v€
+ 38 554
37 716
2 596
- 35 120
139 882
154 982
+ 15 100
11 590
-
- 11 590
954 116
961 060
+ 6 944
Vzdelávacie poukazy:
Príjmy: - dotácie zo ŠR ........................................................... 7 952,00 €
Výdaje: - odmeny vedúcim krúžkov + odvody ...................... 4 830,78 €
- činnosť krúžkov ....................................................... 3 121,22 €
Zostatok: ...................................................................................
29
0,00 €
Poznámka
II. Finančné prostriedky, pohľadávky, záväzky (k 31. 12. 2010)
Účet
číslo
Názov účtu
211
213
221
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
rok 2009
v€
FINANČNÉ PROSTRIEDKY
311
Odberatelia
POHĽADÁVKY
321
Dodávatelia
379
Iné záväzky
(mzdy)
331
Zamestnanci
Sociálne a zdravotné
336
203,46
317,07
29 010,07
29 530,60
45 739,75
45 739,75
9 322,30
34 073,25
2 484,14
22 211,62
16,29
5 168,50
- 2 467,85
- 17 043,12
4 987,45
0,00
- 4 987,45
73 078,76
25 442,62
- 47 736,14
poistenie
Ostatné priame
dane (daň zo mzdy)
ZÁVÄZKY
342
rozdiel
v€
rok 2010
v€
56,13
2 388,48
38 453,78
40 898,39
42 461,53
42 461,53
20 141,43
116,40
+
+
+
+
-
Poznámka
147,33
2 071,41
9 443,71
11 367,79
3 278,22
3 278,22
10 819,13
33 956,85 za XII. mes.
Pozitíva:
a) viac finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladnici k 31. 12. 2010 oproti
roku 2009 o 11 367,79 €,
b) zníženie záväzkov o 25 442,62 €, z toho:
- vyplatenie miezd zamestnancom za mesiac december 2010,
- úhrada odvodov sociálnej poisťovni za mesiac december 2010.
c) nižšie pohľadávky voči odberateľom
Negatíva:
a) vyššie záväzky voči dodávateľom o 10 819,13 € (hlavne úhrada za dodávku plynu)
221 – Bankové účty
Účet
221-4
221-5
221-6
221-7
221-8
SPOLU
Číslo účtu
kód banky
8180
7000395550
7000395569
7000395577
7000406387
7000395542
Názov účtu
k 31. 12. 2010
€
Školský internát
Štátny rozpočet
Sociálny fond
Vlastné zdroje
Projekty
0,17
0,93
2 668,43
5 456,58
30 310,14
38 453,78
30
III. Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia
A) Náklady
Účet
číslo
501
502
511
512
513
518
521
524
527
528
532
538
541
544
545
546
548
551
552
554
568
Názov účtu
spotreba materiálu
z toho PHM
spotreba energie
z toho:
- el. energia
- plyn
- voda
opravy a udržovanie
cestovné
náklady na repre.
služby
mzdy
zákonné poistenie
zák. sociál. náklady
z toho:
- odchodné
- odstupné
- stravovanie (55 %)
ost. soc. náklady
daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a popl.
zostatková cena predaného
majetku
zmluvné pokuty a penále
ostatné pokuty a penále
odpis pohľadávky
rok 2009
rok 2010
Rozdiel
v€
v€
v€
46 507,90
- 13 059,84
33 448,06
5 111,15
5 220,81
146 538,41
- 10 395,57
136 142,84
iné ostatné náklady
z toho:
- poistné
- športové akcie
- zrážková voda
odpisy majetku
rezerva - vyuč. dovol. r. 2008
predaný materiál
ostatné fin. nákl. - bankové
31
47 324,77
89 217,04
9 996,60
41 199,24
86 663,30
8 280,30
9 218,56
3 054,16
574,56
63 001,18
543 718,21
186 563,12
19 106,49
23 931,73
2 780,86
628,64
64 643,71
562 402,44
189 751,39
18 440,31
1 257,00
10 486,39
8 020,54
6 402,23
-
683,00
9 402,10
93,27
6 646,84
17,01
848,27
380,03
300,00
-
9 699,44
8 188,60
2 318,43
6 288,44
147 589,00
28 396,95
43,15
2 166,77
4 810,69
119 778,66
26 696,37
26,33
+
+
+
+
+
-
14 713,17
2273,30
54,08
1 642,53
8 684,23
3 188,27
666,18
- 7 927,27
+
44,61
+
+
-
380,03
282,99
848,27
- 1 510,84
- 27 810,34
- 1 700,58
-
16,82
poplatky
Náklady v€
1 219 101,18 € 1 194 280,08
- 24 821,10
B) Výnosy
Účet
číslo
602
633
641
648
652
662
668
691
692
693
694
697
Názov účtu
tržby z predaja služieb
z toho:
- práce žiakov
- ubytovanie žiakov
- ubytovanie ostatných
- prenájom nebyt. priestorov
výnosy z poplatkov (vrátenie súd. popl.)
tržby z predaja DHM
ostatné výnosy z prevádz. činnosti
zúčtovanie zák. rezerv (dovol. r. 2007)
úroky (prijaté)
ost. fin. výnosy (služby spoj. s nájmom)
výnosy z bežných transferov (VÚC - 41 )
výnosy z kapital. transferov (odpisy - 41)
výnosy z bežných tansferov (ŠR - 111)
výnosy z kapital. transfer. (odpisy - 111)
výnosy z BT od ostatných subjektov
(Projekt SPP)
VÝNOSY v €
rok 2009
v€
99 383,90
rok 2010
v€
97 887,21
5 572,15
14 755,88
52 421,97
26 633,90
1 156,58
2 123,04
24 239,86
45,51
30 912,13
152 015,00
142 060,00
789 491,41
5 344,98
-
3 694,38
16 545,26
56 506,64
21 140,93
4 762,26
28 320,13
34,78
9 258,79
157 578,00
119 399,42
803 482,00
2 450,00
1 246 772,56
1 223 172,59
C) Výsledok hospodárenia:
Náklady
rok 2009
v€
1 219 101,18
rok 2010
v€
1 194 280,08
Výnosy
1 246 772,56
1 223 172,59
Výsledok hospodárenia +/-
+ 27 671,38
+
28 892,51
KOMENTÁR
A/ k nákladom
1. Náklady v roku 2010 boli o 4 821,10 € nižšie v porovnaní s rokom 2009 a to
32
hlavne v nasledovných položkách:
a) spotreba materiálu: – 13 059,84 €
b) spotreba elektrickej energie: – 6 125,53 €
c) spotreba plynu: – 2 553,74
d) daň z nehnuteľností: – 7 927,27 €.
Kladne možno hodnotiť skutočnosť, že na opravy a udržovanie sme mali vyššie
náklady o + 14 713,17 €. Jednalo sa hlavne o stavebné úpravy učebne a dielne pre
nový študijný odbor „technik energetických zariadení budov“. Na tieto úpravy sme dostali
účelovú dotáciu z VÚC vo výške 15 000 €.
Účet
číslo
501
502
511
532
Názov účtu
spotreba materiálu
spotreba energie
z toho:
elektrická energia
plyn
opravy a udržovanie
odchodné
daň z nehnuteľností
N Á K L A D Y celkom
rok 2009
rok 2010
v€
v€
46 507,90
33 448,06
146 538,41 136 142,84
47 324,77
- 89 217,04
9 218,56
rozdiel
Poznámka
v€
- 13 059,84
- 10 395,57
41 199,24 - 6 125,53
86 663,30 - 2 553,74
23 931,73 + 14 713,17
1 257,00
683,00 574,00
8 020,54
93,27 - 7 927,27
1 219 101,18 1 194 280,08 - 4 821,10
2. Osobné náklady (mzdy + odvody) boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie
o 22 070,50 €.
Účet
číslo
521
524
Názov účtu
mzdy
zákonné poistenie
OSOBNÉ NÁKLADY
rok 2009
v€
543 718,21
186 365,12
730 083,33
rok 2010
rozdiel
v€
562 402,44 + 18 684,23
189 751,39 + 3 386,27
752 153,83
+ 22 070,50
Počet zamestnancov:
- k 01. 09. 2004 ................................................. 126 (fyzický stav)
- k 01. 01. 2005 .................................................. 113 (fyzický stav)
- k 31. 12. 2005 ..................................................
89 (fyzický stav)
- k 31. 12. 2006 ..................................................
83 (fyzický stav)
- za rok 2007 ......................................................
75,4 (prepočítaný počet za rok)
- za rok 2008 .....................................................
63,3 (prepočítaný počet za rok)
- za rok 2009 ......................................................
64,5 (prepočítaný počet za rok)
- za rok 2010 ......................................................
66,7 (prepočítaný počet za rok)
3. Náklady na šport
Por.
č.
I.
Faktúra č. Účel
Pokl.dokl.
FUTBAL
mzdy (Lupták, Slobodník)
33
Výdaje
v€
14 980,70
Poznámka
fa 15/10
fa 74/10
fa 187/10
fa 269/10
fa 329/10
fa 339/10
fa 351/10
fa 367/10
PD 72
PD 175
PD 232
PD 364
PD 968
PD 979
PD 978
PD 983
PD 986
II.
odvody (Lupták, Slobodník)
mzdy + odvody (vychov.k zab. lig.zápasov)
poháre – turnaj Badín
doprava - Dabas
doprava - turnaj - Hlušice
doprava - turnaj - Martin
fotbalové lopty
nájom haly – turnaj - Badín
doprava žiakov – turnaj - Badín
strava – turnaj - Badín
turnaj ZŠ v minifutbale
turnaj Dabaš – minerálka
zimná liga - minifutbal
gravírovanie putovného pohára
medzinár. futbal turnaj – minerálka (hráči)
rozhodcovia - Badín
občerstvenie, turnaj - Badín
občerstvenie, turnaj - Badín
chladivý spray - Badín
SPOLU:
ATLETIKA
mzda trénera
odvody
fa 113/10
športová obuv
fa 263/10
strava – cestný beh
fa 327/10
občerstvenie – cestný beh
fa 353/10
letenky – Španielsko
PD 293
Španielsko – 2x športester
PD 357
Španielsko – 1x športester
PD 773
medaily – cestný beh
PD 778
hlásateľ – cestný beh
PD 777
zdrav. zab. – cestný beh
PD 779
občerstvenie, kytica – cestný beh
SPOLU:
Por.
č.
III.
5 265,36
2 615,50
34,39
217,27
746,23
133,52
80,00
200,00
24,99
451,65
28,64
7,02
21,72
2,72
14,40
89,91
63,63
24,09
11,82
25 013,56
1 240,00
12,40
248,00
115,00
134,47
792,96
90,00
45,00
70,68
20,25
20,25
119,21
2 908,22
Faktúra č. Účel
Pokl.dokl.
OSTATNÉ
fa 9/10
hádzanárske siete
fa 17/10
sálové lopty
fa 108/10
lekár – talentové skúšky
fa 114/10
doprava – talentové skúšky
fa 296/10
lopty
PD 273
talentové skúšky – Dlhoš (doprava)
PD 351
občerstvenie – talentové skúšky
34
Výdaje
v€
82,49
47,01
40,00
54,51
190,04
24,30
5,37
Poznámka
SPOLU:
443,72
R E KA P I T U L Á C I A
Por.
č.
I.
II.
III.
Účel
FUTBAL
ATLETIKA
OSTATNÉ
CELKOM
Výdaje v €
Výdaje v €
rok 2009
rok 2010
46 277,40
25 013,56
1 727,67
2 908,22
443,72
48 005,07
28 365,50
B/ komentár k výnosom
1. Celkové výnosy v roku 2010 boli oproti predchádzajúcemu roku nižšie o 23 592,97 €
Uvedený rozdiel bol hlavne z dôvodu, že od 1. 4. 2009 sme ukončili prenájom nebytových
priestorov v Banskej Bystrici na ul. Komenského 12 (prenájom, služby spojené s nájmom).
a) prenájom nebytových priestorov: - 5 492,97 €,
b) služby spojené s nájmom (teplo, TÚV, SÚV, ...): - 21 653,34 €,
c) práce žiakov: - 1 877,77
Účet
číslo
602
668
691
693
697
692
694
Názov účtu
tržby z predaja služieb
z toho:
- práce žiakov
- ubytovanie žiakov
- ubytovanie ostatných
- prenájom nebyt.
priestorov
ostatné finančné výnosy
(služby spojené s nájmom)
VLASTNÉ VÝNOSY
výnosy z bežných
transferov
(VÚC - 41 )
výnosy z bežných
transferov
(ŠR - 111)
výnosy z BT od ostatných
subjektov (SPP)
BEŹNÉ TRANSFERY
výnosy z kapital.
transferov
(odpisy - 41)
výnosy z kapital. transfer.
(odpisy - 111)
rok 2009
rok 2010
rozdiel
Poznámka
v€
v€
v€
99 383,90
97 887,21 - 1 496,69
5 572,15
14 755,88
52 421,97
26 633,90
3 694,38
16 545,26
56 506,64
21 140,93
- 1 877,77
+ 1 789,39
+ 4 084,67
- 5 492,97
30 912,13
9 258,79 - 21 653,34
157 861,17
152 015,00
140 270,17 - 17 591,00
157 578,00 + 5 563,00
789 491,41
803 482,00 + 13 990,59
-
2 450,00
941 506,41
142 060,00
963 510,00
119 399,42
5 344,98
-
35
ODPISY
V Ý N O S Y - celkom
C/ Výsledok hospodárenia
147 404,98 119 399,42
1 246 772,56 1 223 179,59 - 23 592,97
1. V roku 2010 sme vykázali zisk vo výške 28 892,51 € čo je oproti roku 2009 zlepšenie
výsledku hospodárenia o 1 221,13 €.
2. Prehľad výsledku hospodárenia za predchádzajúce roky
Rok
2005
2006
2007
2008
Výsledok hospodárenia
- 5 760,0 tis. Sk
- 3 952,5 tis. Sk
- 4 482,9 tis. Sk
- 1 028,8 tis. Sk
2009
2010
+ 27 671,38 €
+ 28 892,51 €
Výška odpisov
5 840,0 tis. Sk
5 890,0 tis. Sk
6 194,0 tis. Sk
-
-
Poznámka
odpisy účtované
do výnosov aj
nákladov
dtto
dtto
3. Na výsledok hospodárenia, hlavne na výšku nákladov má vplyv skutočnosť, že naše
budovy majú vysokú energetickú náročnosť . Je nutná výmena okien a zateplenie budov, čím
by sa znížili náklady na energie o cca 40 %.
4. Naša škola je projektovaná pre 600 žiakov a počet žiakov poklesol od roku 2004
zo 630 žiakov na 377 k 15. 9. 2010. Pri normatívnom financovaní škôl
to predstavuje značne nižšie transfery na prevádzku, čo má vplyv na:
- vylepšovanie pracovných podmienok pre žiakov na odbornom výcviku (nákup materiálu,
náradia, strojového vybavenia, ochranných pomôcok, ...)
- vykonávanie bežných opráv (napr. zatekajúcich striech, ...)
V Banskej Bystrici, dňa 19. apríla 2011
PaedDr. Milan P o n i c k ý
riaditeľ SOŠ stavebnej
Vypracoval: Ing. Jozef Koprda
36
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy