Základná škola Petra Škrabáka, Ulica Martina Hattalu 2151,
026 01 Dolný Kubín
Školský rok 2010/2011
1
OBSAH
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE..............................................................................3
1.1 Údaje o poradných orgánoch školy a Rade školy 2010/2011.................................................................3
1.2 Údaje o žiakoch školy..............................................................................................................................5
1.3 Údaje o zamestnancoch............................................................................................................................6
2. HODNOTENIE PREDMETOV V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM
PROGRAME...........................................................................................................................................10
2.1 Tabuľka učebného plánu v školskom roku 2010/2011..........................................................................12
2. 2 Hodnotenie predmetov I. stupeň -1.-3. ročník........................................................................................13
2.3 Hodnotenie predmetov II. Stupeň -5.-7. ročník.......................................................................................16
3. HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU .........................................................20
3.1 Profilácia a ciele školy............................................................................................................................ 20
3.2 Plnenie plánu práce..................................................................................................................................21
3.3 Hodnotenie a klasifikácia.........................................................................................................................22
3.4 Realizácia učiva „Ochrana človeka a prírody“ .................................................................. ....................22
3.5 Výchovno –vzdelávací proces v školskom roku 2010/2011 bol dopĺňaný akciami,
ktoré zabezpečovalo ŠSZČ ...........................................................................................................................23
4. VÝCHOVNO-VYUČOVACIE VÝSLEDKY..........................................................................................29
4.1 Prospech, správanie, dochádzka, pochvaly a pokarhania RŠ ................................................................29
4.2 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka, ZŠ – TESTOVANIE 9 – 2011.......................29
4.3 Výrazné úspechy v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2010/2011 ............................................30
4.4 Školské výlety v školskom roku 2010/2011..............................................................................................34
4.5 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ P. Škrabáka ........................................................................35
4.6 ŠKD K U B Í K A pri ZŠ Petra Škrabáka.................................................................................................39
4.7 Práca výchovného poradcu........................................................................................................................39
4.8. Práca koordinátora protidrogovej prevencie.............................................................................................40
4.9 Vyhodnotenie environmentálnej výchovy v šk. roku 2010/2011 .............................................................41
4.10 Práca školského špeciálneho pedagóga....................................................................................................41
4.11 Otvorenosť školy .....................................................................................................................................42
4.11.1 Spolupráca školy a rodiny.....................................................................................................................42
4.11.2 Spolupráca školy a komunity...............................................................................................................42
4.11.3 Spolupráca školy a rady školy...............................................................................................................43
4.12 Projekty školy .........................................................................................................................................44
5. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI.................49
6. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY..........................................49
7. OPATRENIA VEDENIA PRE ŠK. ROK 2009/2010..................................... ...........................................50
8. Prílohy...........................................................................................................................................................51
2
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy : Základná škola Petra Škrabáka
Adresa školy: Ulica Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín
Telefónne a faxové čísla školy :
sekretariát:
vedúca ZŠS :
fax:
Internetová adresa školy :
Elektronická adresa školy :
riaditeľka školy: 043 /5832 512
043 / 5832 511
043 / 5832 516
043/5832 519
zsdk.info
[email protected]
[email protected]
Zriaďovateľ školy : Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651,02 601 Dolný Kubín
Vedúci zamestnanci školy :
Riaditeľka školy :
Zástupcovia riaditeľky školy :
.
Vedúci ŠSZČ:
Vedúca ZŠS:
Mgr. Magdaléna Kubisová
Mgr. Alexander Kováč
Mgr. Jozef Macík
Mgr. Daniela Facunová
Anna Bakošová
1.1 Údaje o poradných orgánoch školy a Rade školy 2010/2011
Poradný zbor – gremiálna rada RŠ
Poradný pedagogický zbor
MZ, PK
vedúci zamestnanci školy
Mgr. Eva Mihálovová – výchovná poradkyňa
Mgr. Daniela Červená - špeciálna pedagogička
Mgr. Jana Ralidiaková – predsedkyňa ZO OZ
Mgr. Anna Tarajová - predsedkyňa Rady školy
Milan Bedlek – predseda RR
všetci pedagogickí pracovníci
Mária Kolčáková -MZ ŠKD
Mgr. Marianna Lovasová - MZ 1. – 4.roč.
Mgr. Zuzana Homolková -PK prírodovedných predmetov.
Mgr. Ľubica Chmelíková- PK spoločenskovedných predmetov
Mgr. Mária Rábotová PK –cudzie jazyky
RADA ŠKOLY
PREDSEDA :
PODPREDSEDA :
ČLENOVIA :
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI
RODIČIA
POSLANCI
INÉ INŠTITÚCIE
Mgr. Anna Tarajová
JUDr. Ivan Ilavský
Mgr. Zuzana Homolková
František Poleč
Milan Bedlek
JUDr. Ivan Ilavský
Ing. Pavol Studenič
Mgr. Dáša Janigová
Ing. Anton Krákorník
MUDr. Štefák Juraj
PeadDr. Bláha Ľubomír
Mgr. Eva Šaligová
3
RODIČOVSKÁ RADA
PREDSEDA : p. Milan Bedlek
TAJOMNÍK : p. Ivan Ilavský
POKLADNÍK: p. Vladimír Macko
TRIEDA
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
Pavol Stuchlý
Miroslav Homolka
Milan Szekeres
p. Anna Ondrejášová
p. Monika Lesayová
p. Alena Prachárová
p. Silvia Marettová
p. Eva Hrubjaková
p. Táňa Vajdiarová
p. Martina Kováčiková
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9A
9.B
p. Mária Jakubičková
p. Anna Močáryová
p. Milan Bedlek
p. Vladimír Ivaška
p. Dáša Janigová
p. Katarína Marettová
p. Pavol Studenič
p. Ivan Ilavský
p. Katarína Šimeková
p. Pavol Kohár
ŽIACKY PARLAMENT( ŽP)
•
Je osvedčená forma samosprávy žiakov na našej škole. Parlament pracuje pod vedením riaditeľky školy
Mgr. Magdalény Kubisovej a Mgr. Daniely Facunovej, pomáha pri navrhovaní a organizovaní
celoškolských aktivít, podieľa sa aj na rozhodovaní o živote školy a ŠSZČ. Máme zriadenú školskú
bezpečnostnú službu –ŠBS, ktorá pomáha udržiavať poriadok na škole. ŠBS má svoj štatút.
•
Žiacky parlament pôsobí u nás už od roku 1998, ktorého súčasťou je Detské kráľovstvo. Žiacky
parlament má svoje stanovy a Detské kráľovstvo má svoju deklaráciu. Tvorí ho správna rada a ostatní
členovia, každá trieda má svojho zástupcu. Členom správnej rady ŽP je predseda – kancelár detského
kráľovstva, podpredseda ŽP, kráľ a kráľovná detského kráľovstva volení z radov deviatakov, členovia
mestského mládežníckeho parlamentu, koordinátori športu a kultúry, zapisovateľ.
•
V školskom roku 2009/2010 už druhý krát získal 1.miesto medzi školskými radami v meste Dolný
Kubín. V tomto školskom roku sa súťaž neuskutočnila, takže sme držiteľmi putovného pohára naďalej.
•
Na konci školského roka sme mali slávnostné zhromaždenie. Na ňom sa uskutočňuje korunovácia
nového kráľa a kráľovnej volených z radov ôsmakov. Pri tejto príležitosti odchádzajúci kráľ a kráľovná
z radov deviatakov pasuje štvrtákov do stavu piatackého.
•
Zaujímavou novinkou na škole bola imatrikulácia prvákov, pri ktorej kráľ s kráľovnou imatrikulovali
našich nových žiakov do stavu prváckeho, týmto sa stali pážatami detského kráľovstva. Okrem toho
boli zverení do rúk tútorov – deviatakov. Tútori ale aj pážatá majú voči sebe povinnosti, ktoré sú
zapísané v desiatich zásadách prváckych pravidiel.
•
Je už tradíciou školy, že sa na podnet žiackeho parlamentu uskutočňujeme takzvanú Žiacku univerzitu
– žiaci učia žiakov.
•
O aktivitách žiackeho parlamentu pravidelne informujeme
školského časopisu Ihla a na školskej webovej stránke .
•
4 naši žiaci sa zúčastnili 9. mája 2011 Medzinárodnej mládežníckej konferencie žiackych školských
rád v Námestove. Na tejto konferencii prezentovali svoju prácu okrem Slovákov aj delegáti z Poľska,
Česka, Talianska, Rumunska. Naši žiaci boli na tejto konferencii ako pozorovatelia, hovorilo sa
v anglickom jazyku.
•
Od tohto školského roku je súčasťou ŽP aj žiacka časť Kolégia zelenej školy.
prostredníctvom školského rozhlasu,
4
ŽP tvorí Správna rada a členovia, každá trieda má svojho zástupcu (súčasťou ŽP je aj Kolégium Zelenej školy):
Zástupcovia tried
1.A Dudášová Magdaléna
5.A Miklušová Barbora
1.B Sojčáková Patrícia
5.B Čellárová Zuzana
1.C Krivdová Kristína
6.A Studeničová Katarína
2.A Slosarčík Martin
6.B Nemčeková Katarína
2.B Lesayová Simona
7.A Bečka Emil
3.A Lacko Miroslav
7.B Klimčíková Ľudmila
3.B Freierová Laura
8.A Kubačka Ivan
3.C Nejedlíková Nina
8.B Homolka Jakub
4.A Paluga Adam
9.A Revaj Miroslav
4.B Katreniak Maroš
9.B Dubovcová Lenka
Členovia výboru ŽP
Predseda (kancelár)
Studenič Pavol (8.A)
Kráľovná školy
Bolová Mária (9.A)
Kráľ školy
Ralidiak Lukáš
Zapisovateľka
Vraniaková Ivana
Koordinátor športu
Bernaťák Martin
Koordinátor kultúry
Čellárová Zuzana
Zástupca MMP
Homolka Jakub, Kubačka Ivan
Členovia kolégia Zelenej školy
4.B Vaňo Matiáš
7.A Vraniaková Ivana
5.A Miklušová Barbora
7.B Klimčíková Ľudmila
5.B Čellárová Zuzana
8.A Kubačka Ivan
6.A Studeničová Katarína
8.B Homolka Jakub
6.B Bečková Lucia
9.A Revaj Miroslav
9.B Dubovcová Lenka
1.2 Údaje o žiakoch školy
V školskom roku 2010/2011 navštevovalo školu:
Ročníky
Počet tried
1.-4.
5.-9.
1.-9
ŠKD.
10
10
20
6
Počet
žiakov/dievčat
195/113
230/113
425/226
147
Počet integrovaných žiakov
5/2
4/2
9/4
1/0
5
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011
Deň zápisu :
Počet zapísaných detí :
Z toho : chlapcov
dievčat
Odklad povinnej školskej dochádzky
Prihlásení na :
Rímskokatolícku náboženskú výchovu :
Evanjelickú náboženskú výchovu :
Etickú výchovu :
Zapísaní z vlastného obvodu :
Zapísaní z iných obvodov :
Zaškolený v MŠ
03.-04. február 2010
59
23
36
9
45
3
11
54
5
59
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka v školskom roku 2010/2011
Škola
Gymnázium
Bilingválne gymnázium
SPŠ ZA
OA
SPŠ BŠ
SOŠ 4-ročná v rámci Oravy
SOŠ 3-ročná v rámci Oravy
SPOLU
Neumiestnení
Počet prijatých
žiakov/dievčat
9. ročníka
14/10
2/1
2/0
10/7
1/0
17/5
4/1
50/24
0
Počet prijatých
žiakov/dievčat
8. ročníka
0
Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka do osemročného gymnázia v školskom roku 2010/2011
Škola
Gymnázium POH
Počet prijatých žiakov/dievčat - 5. ročníka
3/2
Športové triedy
0
1.3 Údaje o zamestnancoch
Počet zamestnancov v školskom roku 2010/2011
Pedagogickí zamestnanci
počet
učitelia
vychovávatelia
špeciálny pedagóg
Asistent učiteľa
30 + 2
6
1
1
spolu:
38+ 2
Nepedagogickí zamestnanci
počet
pracovníci školy
Školská jedáleň
MD
13
7
3
spolu:
23
Počet všetkých zamestnancov spolu:
636
6
Triedni učitelia
P.č.
Titul
Priezvisko
Meno
aprobácia
trieda
1.
Mgr.
Michaličková
Beata
uč. 1.-4. roč.
1.A
2.
Mgr.
Celecová
Helena
uč. 1.-4. roč.
1.B
3.
Mgr.
Stančeková
Marta
uč. 1.-4. roč.
1.C
4.
Mgr.
Stehurová
Františka
uč. 1.-4. roč.
2.A
5.
Mgr.
Ralidiaková
Jana
uč. 1.-4. roč.
2.B
6.
Mgr.
Mgr.
Lovasová
Šefferová
Mariana
Andrea
uč. 1.-5. roč.
uč. 1.-4. roč. špec.ped.
3.A
Mgr.
Majdišová
Zuzana
uč. 1.-4. roč.
8.
Mgr.
Tarajová
Anna
uč. 1.-4. roč.
3.C
9.
Mgr.
Michelová
Mária
uč. 1.-4. roč.
4.A
10.
Mgr.
Smolková
Eva
Sj - Hv
4.B
11.
Mgr.
Lupáková
Viera
Sj - Fj
5.A
12.
Mgr.
Pelachová
Michaela
SJ - Etv
5.B
13.
Mgr.
Chmelíková
Ľubica
Sj - D
6.A
14.
Mgr.
Rábotová
Mária
Aj - Rj
6.B
15.
Mgr.
Homolková
Zuzana
M -Pr
7.A
16.
Mgr.
Mitruková
Renáta
Sj – D
7.B
17.
Mgr.
Mgr.
Pelachová
Švábyová
Eva
Elena
Sj - D
trénerstvo
8.A
Mihalovová
Eva
M –Z (od 1.5.2011 )
7.
18.
3.B
8.B
19.
Mgr.
Matušková
Viera
P –Pp
9.A
20.
Mgr.
Pokorná
Eva
SJ-Vv
9.B
Netriedni učitelia
P.č.
Titul
Priezvisko
Meno
aprobácia
1.
Mgr.
Kováč
Alexander
Tv-Bv
2.
Mgr.
Kubisová
Magdaléna
uč. 1.-5. roč.
3.
Mgr.
Facunová
Daniela
M-Vv-I
4.
Mgr.
Janigová
Dáša
Nj
5.
Mgr.
Krupáš
Marian
Hv- Pedg.-Aj
6.
Mgr.
Macík
Jozef
M-F
7.
Mgr.
Dulovcová
Beata
M - NvK
8.
Mgr.
Salóňová
Zuzana
NvK-Ch
9.
Mgr.
Biňasová
10.
Mgr.
Mihalovová
NvE
Eva
M – Z do 1.5.2011
Špeciálny pedagóg a asistent učiteľa
P.č.
1.
2.
Titul
Mgr.
Mgr.
Priezvisko
Červená
Marettová
Meno
Daniela
Silvia
aprobácia
špeciálna pedagogika
uč. 1.-4. roč.– asistent učiteľa
7
Vychovávateľky
P.č.
Titul
Priezvisko
Meno
aprobácia
1.
Bc.
Palugová
Štefánia
vychovávateľstvo
2.
3.
Mgr.
Mgr.
Kolčáková
Hečková
Mária
Magdaléna
vychovávateľstvo
predškolská pedagogika
4.
Pechová
Marta
vychovávateľstvo
5.
Kováčová
Monika
vychovávateľstvo
Stašová
Anna
vychovávateľstvo
Priezvisko
Meno
aprobácia
1.
Bakošová
Anna
vedúca ZŠS
2.
Knipiglová
Kamila
administr.- hospodárska prac.ZŠS
3.
Biňasová
Dáša
hlavná kuchárka
4.
Kováčiková
Terézia
kuchárka
5.
6.
Mádelová
Paštrnáková
Ľubica
Anna
kuchárka
kuchárka
7.
Polečová
Mária
kuchárka
6.
Bc.
Zamestnanci ŠJ
P.č.
Titul
Prevádzkoví pracovníci
P.č. Titul
Priezvisko
Meno
Pracovné zaradenie
1.
Gajdošová
Mária
tajomníčka školy
2.
Ing.
Zubajová
Jana
účtovníčka
3.
Ing.
Michalica
Anton
bezpečnostný technik
4.
Poleč
František
školník
5.
Vengrín
Jozef
údržbár
6.
Jánoš
Peter
informátor –vrátnik
7.
Kubašek
Martin
informátor – vrátnik
8.
Javornická
Terézia
upratovačka
9.
Ďurkovičová
Emília
upratovačka
10.
Klimčáková
Ľubomíra
upratovačka
11.
Svetlošáková
Iveta
upratovačka
12.
Škvarková
Dana
upratovačka
13
Kaučárik
Róbert
správca počítačovej siete
Meno
Katarína
Iveta
Andrea
administratívna prac.
učiteľka
učiteľka
Materská dovolenka
P.č.
1.
2.
3.
Titul
Mgr.
Mgr.
Priezvisko
Bečková
Wilková
Šefferová
8
1.4. Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania 2010-11
Kvalifikovanosť pedagógov je 100% .
Odbornosť vyučovania podľa predmetov:
Predmet(y)
Týždenný počet hodín
1. stupeň
2. stupeň
odb.
neodb.
Odb.
neodb.
72
0
44
0
------4
0
3
0
-------
odb.
116
4
3
Spolu
Neodb.
0
0
0
SPOLU
HOD
116
4
3
1.
2.
3.
Slovenský jazyk
Rétorika
Tvorivé písanie
4.
Mediálna komunikácia
---
---
4
0
4
0
4
5.
Tvorivé čítanie
8
0
----
----
8
0
8
6.
7.
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
20
3
13
0
32
6
16
0
52
9
29
0
81
9
8.
9.
Ruský jazyk
Matematika
---42
---0
6
44
0
0
6
86
0
0
6
86
10.
11
Informatika
Prírodopis
5
-----
0
----
9
8
0
0
14
8
0
0
14
8
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Biológia
Prírodoveda
Vlastiveda
Fyzika
Chémia
Dejepis
História regiónu
---12
9
-------------
---0
0
------------
10
------12
0
14
6
0
------0
10
0
0
10
12
9
12
0
14
6
0
0
0
0
10
0
0
10
12
9
12
10
14
6
19.
Zemepis
----
----
4
2
4
2
6
20.
21.
22.
Geografia
Občianska vých.
Rozvoj život. zručností
---------
--------
6
0
2
0
10
0
6
0
2
0
10
0
6
10
2
23.
Telesná vých.
20
0
22
6
42
6
48
24.
Tenis
5
0
----
----
5
0
5
25.
Technická vých.
0
10
0
10
10
26.
27.
Pracovné vyuč.
Výtvarná vých.
2
18
0
0
---12
---0
2
30
0
0
2
30
28.
29.
30.
30.
31.
Hudobná výchova
Náboženská
Etická výchova.
Rozšir. hod SJ
Nepovinný pred.M
10
11
2
-------
0
0
0
-------
10
11
2
4
4
0
0
1
0
0
20
22
4
4
4
0
0
1
0
0
20
22
5
4
4
242
94,9
13
5,1
275
83,3
55
16,7
517
88,4
68
11,6
585
/////
Spolu
%
9
Vzdelávanie zamestnancov školy
Vedenie školy zabezpečilo vzdelávanie svojich zamestnancov v súlade s plánom školy a s plánom
kontinuálneho vzdelávania.
Vzdelávanie:
Personálny manažment pri Elektrotechnickej fakulte Ba
Mgr. Kubisová Magdaléna
II. kvalifikačná skúška:
Mgr. Kubisová Magdaléna
Mgr. Kováč Alexander
Mgr. Facunová Daniela
Funkčného vzdelávania: Riadenie školy a školského zariadenia (MPC Žilina)
Mgr. Daniela Facunová
Podpora kritického myslenia (akreditované inovačné vzdelávanie v počte 60 hodín –15 kreditov - Združenie
Orava pre demokraciu vo vzdelávaní)
Mgr. Kubisová Magdaléna
Mgr. Facunová Daniela
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu - overenie kompetencií -15 kreditov (Združenie Orava pre
demokraciu vo vzdelávaní)
Mgr. Kubisová Magdaléna
Mgr. Facunová Daniela
Národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou
vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
Mgr. Andrea Šefferová
Mgr. Daniela Červená
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v oblasti biológie
Mgr. Zuzana Homolková
Mgr. Viera Matúšková
ARWA –odborné semináre a kurzy v oblasti legislatívy a vzdelávania
všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ P. Škrabáka
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu –akreditované inovačné vzdelávanie v počte 60 hodín -15 kreditov
(lektorky Mgr. Daniela Facunová, Mgr. Kubisová Magdaléna)
všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ P. Škrabáka
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností
Mgr. Eva Pelachova
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov
Mgr. Ľubica Chmelíkova
Interné metodické popoludnia vo forme pracovných a tvorivých dielní pre učiteľov našej školy (Tabuľkový
editor EXCEL, Práca s interaktívnou tabuľou, Práca s aScAgendou, Paličkovanie, tkanie kobercov a iné.)
2. HODNOTENIE PREDMETOV V ŠKOLSKOM
VZDELÁVACOM PROGRAME
ŠkVP realizujeme pod názvom:
Cesta k poznaniu „KUK“
Komunikácia –Učenie – Kooperácia
10
Školský vzdelávací program vychádza z cieľov základného vzdelávania, pre školu sú smerodatné
požiadavky – tzv. výstupy, ktoré určilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Štátny vzdelávací
program, zo Strategického rozvoja školy, ktorý vznikol analýzou podmienok školy, možností a potrieb žiakov,
požiadaviek rodičov.
Zameranie školy v rámci ŠkVP:
1. Budovanie tradícií školy v nadväznosti na históriu, kultúru regiónu a budovania
národného povedomia.
2. Podpora využívania moderných technológií, zvyšovanie kvality počítačovej gramotnosti .
3. Gramotnosť v oblasti cudzích jazykov.
Zmyslom tohto programu je nielen získanie vedomostí, ale predovšetkým rozvíjať kľúčové
kompetencie a schopnosti žiakov, ktoré im pomôžu uplatniť sa v spoločnosti, t.j. vedieť učiť sa, riešiť problémy,
komunikovať s ostatnými, rozvíjať sociálne vzťahy, uvedomovať si globálnosť javov na Zemi a pod.
Našej škole umožňuje voliť si programy, tempo a obsah učiva v rámci potrieb žiaka, venovať sa
nadaným žiakom, ale aj žiakom s problémami učenia a správania, ktorí vyžadujú individuálny prístup. Veľký
dôraz kladieme na aktívne vyučovanie a tvorivú činnosť žiakov, ale aj na zdravie, ako predpoklad udržania
kvalitného života.
KVALITNÝ ŽIVOT
I. pilier
Pohoda
prostredia
II. pilier
III. pilier
Zdravé
učenie
Otvorené
partnerstvo
zmysluplné
stanovenie cieľov
aktívne zapojenie
žiakov
spolupracujúce
tímy
programy pre
voľný čas
komunikácia
najvhodnejšie
metódy a formy
práce učiteľov
kooperácia
vhodná motivácia
relaxačné
aktivity
rozvíjanie
kľúčových
kompetencií
školské priestory
ľudia
spoločná činnosť
klíma
vyhľadávanie
medzipredmetových
vzťahov
diskusie o škole
riešenie
problémov
výchova
k občianstvu
demokracia
zodpovednosť
rešpektovanie
individualít jednotlivca
Od 1. triedy sme začali povinne vyučovať cudzí jazyk. S vyučovaním druhého cudzieho jazyka sme
začali v 6. ročníku. v našom vzdelávacom programe je dôležité spájanie tradícií a informatizácie. Vyučovanie
11
bolo zamerané na komunikáciu a tvorivosť pri práci jednotlivcov formou hry v príjemnom, priateľskom
a tvorivom prostredí.
Cieľ ŠkVP sa nám podarilo splniť nielen v získavaní vedomostí, ale aj v rozvíjaní všetkých
stanovených kľúčových kompetencií. Veľký dôraz sme kládli na zavádzanie IKT do vyučovania, na rozvoj
jazykovej gramotnosti žiakov a spoznávanie histórie regiónu.
V rámci ŠkVP mámenové vyučovacie predmety:
1. ročník – Tvorivé čítanie, cudzí jazyk (AJ, NJ)
2. ročník – Tvorivé čítanie, cudzí jazyk (AJ, NJ), Tenis
3. ročník – Tvorivé čítanie, Tvorivé písanie, Tenis
5. ročníku - História regiónu, Životné zručnosti,
6. ročníku - História regiónu, Životné zručnosti, Mediálna výchova, Rétorika
7. ročníku - História regiónu, Mediálna výchova, Rétorika
Ostatné voľné hodiny učebného plánu sme využili na posilnenie predmetov.
2.1 Tabuľka učebného plánu v školskom roku 2010/2011
Štátny vzdelávací program / Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník
Jazyk a komunikácia
Príroda a spoločnosť
Človek
a príroda
Človek a spoločnosť
Človek
a hodnoty
slovenský jazyk a
literatúra
NoP - tvorivé čítanie
NoP – tvorivé písanie
NoP - rétorika
NoP - mediálna výchova
prvý cudzí jazyk,
posilnenie predmetu
NoP – Aj/Nj
druhý cudzí jazyk,
posilnenie predmetu
prírodoveda,
posilnenie predmetu
vlastiveda
1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
8
6
6
5
4
4
5
5
49
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
3
3
21
1
1
1
1
1
1
1
4
1
74
3,5
3
2
0,5
0,5
6
3
2
1
1
1
1
1
1
fyzika
chémia,
posilnenie predmetu
biológia,
posilnenie predmetu
1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
1,5
0,5
2
1
1
2
3
6,5
5
4
1
1
5,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
14,5
6
1
1
5
1
1
1
0,5
0,5
4
1
1
1
0,5
0,5
15
7,5
1
1
1
1
dejepis
NoP –história regiónu
Geografia
občianska
výchova
etická výchova
/náboženská výchova,
posilnenie predmetu
NoP – životné zručnosti
3
1
0,5
1
1
1
0,5
7,5
12
Štátny vzdelávací program / Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník
Matematika
a práca s informáciami
Matematika,
posilnenie predmetu
Informatika,
posilnenie predmetu
informatická výchova
1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
4
4
3,5
0,5
0,5
0,5
4
1
0,5
0,5
3,5
0,5
0,5
0,5
4
4
33
0,5
0,5
2,5
1
3
1
1
1
3
38,5
1
1
pracovné vyučovanie
Človek
a svet práce
3
svet práce
technika
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
3
Umenie
a kultúra
výtvarná výchova,
posilnenie predmetu
hudobná výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
7
výchova umením
Zdravie
a pohyb
telesná výchova
2
NoP - Tenis
Spolu povinná časť
17
2
2
1
1
18
20
0,5
0,5
2
2
2
2
2
2
1
15
18
21
21
23
24
24
24
18
192
Školský vzdelávací program
Voliteľné hodiny
Spolu : povinná časť +
voliteľné hodiny
5
5
5
5
6
6
6
6
6
50
22
23
25
26
27
29
30
30
30
242
2.2 Hodnotenie predmetov I. stupeň 1.- 3. ročník
Slovenský jazyk (1. - 3. ročník)
Cieľom predmetu slovenský jazyk(Sj) bolo nielen zvládnuť predpísané učivo v jazykovej zložke,
ale aj rozvíjať
vlastnú tvorbu jazykových prejavov, čitateľskú gramotnosť, schopnosť
argumentovať, pracovať s informáciami a pod.Cieľ predmetu bol splnený.
Tvorivé čítanie (1. - 3. ročník)
Cieľom predmetu bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, klásť dôraz na čítanie
s porozumením, formovať ich literárny vkus výberom vhodnej mimo čítankovej
literatúry, veku primeraných autorov literatúry pre deti a mládež a pracovať s detským
časopisom.
Predmet bol u žiakov veľmi obľúbený. Pracovali s rôznymi druhmi textu z krásnej i náučnej literatúry.
Využívali detské časopisy (Zvonček - 1. ročník, Vrabček - 2. ročník, Fifík - 3. ročník). Zoznamovali sa
s literatúrou pre deti a mládež, spoznávali spisovateľov a ich tvorbu (M. Ďuríčková, Ľ. Podjavorinská, K.
Bendová, D. Hevier atď.)
Zúčastnili sa na projekte - Celoslovenská čitateľská súťaž Osmijanko (1.A, 1. B, 3.C, 4.B)
Pracovali s literárnym textom, reprodukovali krátke príbehy, rozprávky,
vyjadrovali pocity, emócie
z prečítaného, zvládli dokončenie začatého príbehu, zapájali sa do dramatizácie primeraných textov, rozprávok,
pracovali s ilustráciou v rozprávke, tvorili krátke príbehy, krátke veršované útvary, prispievali do triedneho
časopisu, riešili rôzne úlohy, doplňovačky, hádanky. Na hodinách využívali metódy: hra v situácii, hra v role,
improvizácia, interpretácia, výtvarné stvárnenie, verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia – pantomíma,
rolová hra, metódy práce s textom – tvorivé štrukturované čítanie, asociačné metódy, rozhovor,
13
demonštrácia. Pri práci používali tieto formy: práca v skupinách, dvojiciach, samostatná práca, didaktické hry,
kooperatívne učenie. Spolupracovali sme so školskou i okresnou knižnicou. Besedy s p. Kazimírovou a p.
Javorkovou prehĺbili záujem detí o literatúru. Prváci boli v okresnej knižnici pasovaní za čitateľov. V práci
s deťmi využívali inovačné metódy: päťveršie, voľné písanie, zhlukovanie, riadené čítanie s porozumením atď.
Tvorivé písanie - 3. ročník
Na hodinách tvorivého písania sa žiaci učili tvorivo pracovať s písaným krátkym textom,
učili sa obmieňať ho, pretvárať a tým hľadať možnosti mnohorakého vyjadrenia sa
prostredníctvom písaného slova.
Žiaci mali možnosť tvoriť príbehy, vyjadrovať osobné pocity, prerozprávať vlastné
zážitky, vo vyjadrení snov a túžob, básne, spomienky, listy, hrať so slovom, zhromažďovať poznatky,
zoznamy, žiadosti, pozvánky, oznámenia, návody na použitie, reklamy, letáky, vizitky atď.Na hodinách
využívali vo veľkej miere metódy: voľné písanie, zhlukovanie atď. Rozvíjali kritické myslenie.
Anglický jazyk (1. - 3. ročník)
Vyučovanie prebiehalo veľmi uspokojivo, žiaci aktívne pracovali, zapájali sa do dynamického priebehu hodiny.
Školský vzdelávací program je primeraný, korešponduje s kognitívnym, sociálnym a osobnostným potenciálom
žiakov, odborne jazykovo aj metodicky prepracovaný. Mnohí zvládali osvojenie si učiva, zručností, prácu na
hodine vynikajúcim spôsobom, doslova excelentne. Samozrejme, na isté malé výnimky, je totiž prirodzené, že
pár žiakov sa nepripravovalo dostatočne, nezapájali sa aktívne do vyučovacej hodiny a celkovo slabšie zvládali
učivo. Pri vyučovaní sme využívali množstvo foriem, prístupov, metód vyučovania anglického jazyka.
Nechýbala interaktívna komunikácia, prirodzené vnímanie cudzieho jazyka, posluch, porozumenie, drilling,
dramatizované príbehy, čítanie, písanie, rôzne hry, práca s PC, interaktívnou tabuľou, internetom, výklad,
stratégiu EUR, projektová práca, atď.
Nemecký jazyk (1. - 3. ročník)
Základnou charakteristikou predmetu nemecký jazyk je rozvoj jazykových a kľúčových kompetencií tak, aby
jazyková príprava žiakov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana
pripraveného na život v spojenej Európe a jeho uplatneniu sa na trhu práce v rámci celého sveta.
Vyučovanie nemeckého jazyka v primárnom vzdelávaní ponúka žiakovi možnosť získať predovšetkým kladný
vzťah k predmetu a aktívne pristupovať k získavaniu vedomostí z prvého cudzieho jazyka.
Vyučovací predmet nemecký jazyk je zameraný na celostný rozvoj žiaka, podporujúci formovanie troch
hlavných zložiek jeho osobnosti: kognitívnej, psychomotorickej a afektívnej.
Okrem hodnotenia žiaka učiteľom sa vyučovanie nemeckého jazyka zameriava aj na sebahodnotenie, čím sa
podporuje žiakovo sebapoznávanie a jeho kritické myslenie a žiak sa stáva aktívnym subjektom, má možnosť
spolupracovať a spolurozhodovať.
Učivo nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka tvorí osvojovanie a rozvíjanie štyroch základných
zručností, spôsobilostí (počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie), v ktorých má žiak v primárnom vzdelávaní
nadobudnúť úroveň A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Vyučovanie nemeckého jazyka sa realizuje v úzkej nadväznosti s inými vyučovacími predmetmi (výtvarná
výchova, hudobná výchova, vlastiveda, prírodoveda, informatika, environmentálna výchova, regionálna
výchova, ....), čo napomáha učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom
žije.
Vyučovanie nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka prebieha na ZŠ- P.Škrabáka štvrtý školský rok za
finančnej a odbornej podpory Goethe-Inštitútu Bratislava. Táto základná škola je spolu s Gymnáziom
P.O.Hviezdoslava zapojená do projektu „Školy: partneri budúcnosti“, v rámci ktorého dostávajú žiaci pomôcky
na vyučovanie zadarmo .
Prírodoveda (1. - 3. ročník)
Hlavným cieľom predmetu bolo rozvíjať poznanie žiaka v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa
v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu povoľuje jeho
kognitívna úroveň.
Predmet bol u žiakov veľmi obľúbený pre pestrý obsah, ktorý učebnica ponúkala. Už jednotlivé témy mali
v názve otázku, ktorú deti často kladú dospelým a pripomínali detskú univerzitu: Prečo sa rastlina mení? Prečo
máme rôzne domy? Prečo sa vzduch hýbe? atď. Žiaci sami iniciatívne vyhľadávali odpovede, informácie
a spracovávali ich do projektov rôznej formy i úrovne obsahu a prezentovali ho pred triedou.
14
Veľmi kladne hodnotíme i formálnu stránku učebníc s množstvom farebných obrázkov, ktoré boli zároveň aj
pracovným zošitom.
Predmet sme posilnili v 1. ročníku o 0,5 hod., čo mám umožnilo venovať viac času diskusiám, prezentáciám
projektov, robiť pokusy, manipulovať s prírodninami, pomôckami.
Vlastiveda (1. - 3. ročník)
Cieľom predmetu bolo rozvíjať schopnosť objavovať a vysvetľovať. Zameriavali sme sa na
pozorovanie priestoru, v ktorom žijeme, ale aj jeho zmeny. Snažili sme sa u žiakov
vzbudzovať záujem o ľudí z blízkeho okolia, z triedy, z obce a pracovať na budovaní
sociálnych vzťahov.
Niektoré témy učiva boli pôvodne v 3. ročníku – história obce, riadenie obce, služby,
kultúra, šport. Pre väčšiu časť žiakov 2. ročníka boli náročné, abstraktné aj napriek prezentáciám, obrazovému
materiálu a iným pomôckam, ktoré sme na hodinách využívali.
Odporúčame obsah učiva podporiť množstvom vychádzok do mesta. Negatívom bolo, že učebnica
vlastivedy bola dodaná až v decembri.
Etická výchova (1. - 3. ročník)
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá má svoju identitu, je sama sebou, má
pozitívny vzťah k životu a ľuďom, jej správanie je určované osobným presvedčením
a etickými normami, má zrelý morálny úsudok, je schopná správne reagovať
v neočakávaných zložitých situáciách, spája správne myslenie so správnym konaním, prijíma
a rešpektuje ostatných, je ochotná a schopná spolupracovať.
Skupina žiakov bola zostavená zo žiakov z rôznych tried 1. a 2. ročníka. Spočiatku bolo treba viac času venovať
spoznávaniu a vytvoreniu spolupracujúcej skupiny. Žiaci ocenili množstvo pestrých aktivít, najmä Klbko,
Autoportrét, Po pravej ruke miesto mám, Obkresľovanie rúk, Na hercov a iné.
Do vyučovacieho procesu sme začleňovali aj prvky regionálnej výchovy, starostlivosti o zdravie, zdravú výživu,
environmentálnu výchovu a iné.
Časová dotácia - jedna hodina bola vyhovujúca.
Náboženská výchova (1. - 3. ročník)
V prvom ročníku bola posilnená dotácia o 0,5 hod., takže vyučovanie prebiehalo na jednej
vyučovacej hodine týždenne- čo bola podľa nás minimálna možná miera. Podarilo sa nám prispieť
k rozvoju duchovnej oblasti detí, aby chápali a objavovali pravdu, dobro a krásu.
V druhom ročníku sme pestovali návyky postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom.
Oceňujeme možnosť práce s pracovnými zošitmi.
V treťom ročníku bola cesta viery nosná téma vyučovacích hodín. Deti sa na hodinách zameriavali na prípravu
na prvé sväté prijímanie. Hodiny boli dopĺňané prácou na tzv. biblických krúžkoch, ktoré prebiehali
v priestoroch školy pod záštitou SCVČ Laura.
Matematika (1. - 3. ročník)
Cieľom predmetu matematika bolo rozvíjať schopnosti žiakov, pomocou ktorých sa pripravujú
na samostatné získavanie a aplikovanie poznatkov v praxi.
Pozitívom bolo zredukovanie učiva o násobilku a delenie do sto, čím sa získal čas na upevnenie
a utvrdenie učiva. Žiaci pomerne dobre zvládli aritmetiku a riešenie jednoduchých slovných
úloh. Riešenie zložitejších slovných úloh záviselo najmä od pochopenia textu úlohy, preto
budeme rozboru slovných úloh venovať zvýšenú pozornosť.
Informatická výchova (2. - 3. ročník)
Cieľom informatickej výchovy bolo zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia
v každodennom živote. Dôraz bol nie na zvládnutí ovládania programov, ale na
pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.
Každý žiak pracoval samostatne, výhodou bola možnosť využívať projektor pri
vysvetľovaní učiva. Žiaci zvládli nástroje programu Skicár a niekoľko nástrojov programu
Word. Oboznámili sa s internetom a získali prvé informácie o jeho bezpečnom používaní.
Predmet bol u žiakov veľmi obľúbený a niektorí žiaci využívali získané vedomosti pri vytváraní projektov na
prírodovede.
15
Výtvarná výchova (1. - 3. ročník)
Cieľom bolo rozvíjať tvorivosť, umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie,
predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu, prekonávať konvenčné schémy a inovovať naučené myšlienkové
a zobrazovacie vzory.
Žiaci sa zapájali do okresných, krajských aj celoslovenských súťaží. Väčšinou sa
umiestňovali na popredných miestach, a to im dodávalo chuť a motiváciu do ďalšej aktívnej práce na hodinách.
(viď. záverečná správa –vyhodnotenie súťaží).
Prácu nám niekedy komplikovali chýbajúce pomôcky u niektorých žiakov.
Výtvarná výchova bola v 1. - 3. ročníku posilnená o 1 vyučovaciu hodinu, čím žiaci získali dostatok času na
prípravu pomôcok, motiváciu, vyhodnotenie prác a možnosť pracovať v pokojnej atmosfére.
Hudobná výchova (1. - 3. ročník)
Cieľom Hv bolo vzdelávať žiakov nielen prakticky, ale aj teoreticky, zaujať kritický postoj
k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a subkultúram.
Ponuka piesní v učebnici Hv sú predovšetkým autorské piesne aj na CD sprevádzané orchestrom, čo nie je práve
najvhodnejšie pre rozvoj hudobného sluchu a pestovanie rytmického cítenia. Preto odporúčame dopĺňať obsah
známymi detskými ľudovými piesňami, ktoré žiaci spievajú bez hudobného sprievodu alebo len s jedným
hudobným nástrojom a majú možnosť sa počúvať a jemne dolaďovať spievané tóny, môžu využívať jednoduché
rytmické nástroje (paličky, bubienok a pod.) Deti si veľmi obľúbili piesne, ktoré môžu sprevádzať pohybom,
tancom, tlieskaním a pod.
Telesná výchova (1. - 3. ročník)
Cieľom Tv bolo rozvíjať telesnú zdatnosť, jemnú a hrubú motoriku. Činnosť nám často narúšali
požiadavky rodičov a ospravedlnenie, aby dieťa necvičilo pre zdravotné príčiny. Vyučujúce rozvíjali
fyzickú kondíciu a posilňovali vytrvalosť, seba hodnotenie.
Tenis (2. - 3. ročník)
Hlavným cieľom bolo získať základy tenisu: základný úchop, držanie rakety, „pocit úderu“, hra
o stenu, bočné údery forehand, backhand, základy podania, smerovanie k úderovej istote,
základy hry.
Predmet bol u časti detí obľúbený hlavne pre jeho netradičnosť, atraktivitu. Cvičili s náradím,
s ktorým sa nestretajú denne. Časť žiakov pristupovala k predmetu negatívne a žiaci, ktorí
zažívali neúspech, pociťovali frustráciu.
Negatíva predmetu:
- rakety majú veľkú hmotnosť a veľký obvod držadla pre malú detskú ruku, a žiaci museli
držať raketu obidvoma rukami,
- časť žiakov zažívala pre chýbajúcu zručnosť a jemnú motoriku pri manipulácii
s raketou
pocit neúspechu,
- pre bezpečný pohyb s raketou a pre splnenie cieľov sú potrebné veľké priestory a telocvičňa
nie je prispôsobená ani na trénovanie úderov o stenu.
Vzhľadom k tomu, že deti potrebujú veľa pohybu, predmet bude nahradený v budúcom školskom roku
predmetom Športom ku zdraviu, ktorého súčasťou bude aj tenis.
2.3 Hodnotenie predmetov II. Stupeň (5.-7. ročník)
Slovenský jazyk (5. - 7. ročník)
V triedach je veľa slabých žiakov a žiakov s výchovnými problémami. Učivo je náročné,
príprava žiakov na vyučovanie je nepravidelná, často si nepíšu domáce úlohy, hlavne vo vyšších
ročníkoch. Žiakom robí problémy čítanie s porozumením a pravopis. Mnohí žiaci majú zlý vzťah
ku knihám a čítaniu. Odmietajú sa zúčastniť literárnych súťaží počas Týždňa hlasného čítania. Vyučujúci
slovenského jazyka venovali zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom a žiakom sa špeciálnymi výchovno
vzdelávacími potrebami. Učitelia využívali internet, výukové programy, besedy s odborníkmi, dbali na
estetizáciu a správnosť komunikácie žiakov. Učili ich vyhľadávať informácie rôznych zdrojov,
porovnávať ich, triediť. Boli využité nové tvorivé metódy a zážitkové vyučovanie.
16
Mediálna výchova (6. - 7. ročník)
Mediálna výchova je pre žiakov zaujímavá. Analyzujú činnosť médií, posudzujú konanie postáv. Tento predmet
žiakom umožňuje sformovať si vlastný názor na film, konkretizovať svoje názory na základe filmu. Žiaci sa
musia vedieť orientovať vo veľkom množstve informácií, vedieť ich vhodne triediť a spracovať. Učia sa vytvoriť
si krátky film. Posudzujú konanie filmových hrdinov, ich vlastnosti, rozdiely medzi skutočnosťou a filmovou
realitou.
Rétorika (6. - 7. ročník)
Na hodinách rétoriky sme komunikovali so žiakmi, tvorili jazykové prejavy, recitovali,
zúčastnili sme sa vyučovacej hodiny v Čaplovičovej knižnici. Hodnotili sme a analyzovali
jazykové prejavy. Žiaci si napísali divadelnú hru- paródiu na klasickú rozprávku, zahrali ju
spolužiakom. Vytvorili bábky , napísali text a nacvičili krátke bábkové divadielka pre prvákov. Počas
vyučovania sa žiaci radi zapájali do diskusie a vyjadrovali svoje názory, hodnotili jazykové prejavy, učili sa
sformulovať a predniesť prívety.
Anglický jazyk (5. - 7. ročník)
Školský vzdelávací program, je primeraný a kompaktný, celistvý, napredovanie žiakov vo
vedomostiach a zručnostiach cudzieho jazyka pozitívne. Napriek istej náročnosti, ktorá na
danom stupni je vyžadovaná štandardmi, žiaci ich zvládajú vcelku uspokojivo.
Na vyučovacích hodinách sme využívali široké spektrum metód, foriem, prístupov. Dynamickú vzájomnú
komunikáciu, prirodzené primárne vnímanie cudzieho jazyka, posluch, dramatizáciu, čítanie, písanie, drilling,
projektovú prácu, stratégiu EUR, výklad, hry, interaktívnu tabuľu, PC, internet, atď. Žiaci nadobudli
v anglickom jazyku komunikačné a sociálne zručnosti.
Nemecký jazyk , ruský jazyk(6.-7.ročník)
Žiaci získavali základy gramotnosti v cudzom jazyku. Prostredníctvom čítania
s porozumením, tvorbe dialógov, posluchu s porozumením, tvorbou projektu, prednesu básne, spevu, práce so
slovníkom, práce so zdrojmi sa žiaci učili druhý cudzí jazyk. Vyhľadávali sme materiály, využívali na hodinách
rôzne hry, audio nahrávky. Pracovali sme na hodinách metódou rozhovoru, diskusie, využívali sme samostatnú,
skupinovú prácu, aj prácu vo dvojiciach. Žiaci sa naučili predpísané učivo.
Fyzika
V šiestom ročníku sme naplno už pracovali s novou učebnicou, ktorá má svoje pozitíva, ale aj
negatíva. Podstatné ale je, že jediná hodina týždenne je málo, aby žiaci aj tvorivou formou prejavili
svoje vedomosti a schopnosti. Po obsahovej stránke sme predpísané učivo zvládli.
Aj siedmaci pracovali iba hodinu týždenne, aj keď s novou učebnicou, ktorá sa javí kvalitnejšia ako
šiestacká, dobrou pomôckou bol pracovný zošit a tak učivo žiaci zvládali. Vykonali dve domáce práce (dlhodobé
pozorovania so zápisom) a dve prezentácie.
Žiaci v ôsmom a deviatom ročníku pracovali síce po dve vyučovacie hodiny týždenne, učili sa zo starých
učebníc, bol aj dostatok času na opakovanie, či precvičenie učiva, obsah bol zvládnutý a deviataci vytvorili
v PowerPointe po štyri veľmi pekne zvládnuté prezentácie.
Chémia (6.-7. ročník)
Ciele určené ŠkVP boli splnené. Žiaci sa zoznámili s novým predmetom 6.ročníku, ktorý
ich zaujal, pretože pracovali s novými neznámymi pomôckami chemického laboratória.
Niektoré pokusy robili doma, spoločne sme ich v škole vyhodnocovali.
V 7. ročníku vyučovanie bolo sťažené tým, že žiaci nemali celý prvý polrok učebnicu.
Používali sme na niektoré témy učebnicu 8.ročníka a alternatívnu učebnicu chémie. Bolo
treba písať veľa poznámok do zošita. Od druhého polroka sme pracovali s novou učebnicou, čím sa odbúralo
veľké množstvo písania.
Chémia v 6. aj 7. ročníku je určená ŠVP 0,5 hodiny týždenne preto bola posilnená v ŠkVP o jednu polhodinu.
Táto časová dotácia je postačujúca. Mali sme dostatok času na opakovanie a upevňovanie učiva, žiaci robili
samostatné projektové práce, tvorili prezentácie v PowerPoint.
17
Biológia (5.-7.ročník)
Biológia v 5. ročníku ŠVP bola určená 1 hodina týždenne + 1 hodina posilnená ŠkVP, čo je
optimálne. S touto časovou dotáciou sa ciele vytýčené v ŠkVP pre predmet biológia
5. ročníku zvládli. Po každom tematickom celku žiaci tvorili prezentácie v programe
PowerPoint.
V 6. ročníku bola ŠVP určená 1 hodina týždenne bez posilnenia, čo je veľmi málo na zvládnutie učiva
a plánované praktické aktivity.
Pre 7. ročník bola učebnica dodaná až v druhom polroku, čo výrazne sťažovalo prácu.
Biológia je pre väčšinu žiakov obľúbený predmet, obsahovo zaujímavý. Problém je len v tom, že žiaci nemajú
dobré návyky pri učení. Chýba systematická príprava, aby vedomosti neboli len povrchné. Učia sa nárazovo pred
testom alebo skúšaním.
Dejepis (5.-7.ročník)
V 5. až 7.ročníku sa vyučuje v súlade so ŠVP. Nové učebnice sú veľmi vhodné na
komunikáciu, umožňujú využívať rôzne didaktické hry a inovačné metódy. Učebnice dopĺňa
internet a odborná literatúra. V 6. ročníku prišli nové učebnice až v máji, v 7. ročníku je
vyučovanie veľmi náročné, žiaci sa musia učiť z troch kníh. Je potrebné doplniť historické
mapy. Jedna vyučovacia hodina dejepisu je málo na prebratie rozsiahleho učiva. Hodiny boli spestrované
tvorivými úlohami, didaktickými hrami a zážitkovým vyučovaním. Žiaci tvorili prezentácie po prebratí určitého
tematického celku, pracovné listy s úlohami, tajničkami a testami, ktoré si navzájom opravovali. Žiaci učivo
zvládli.
História regiónu (5.-7.ročník)
Vyučovanie predmetu je náročné pre pedagóga, pretože chýbajú učebnice a učebné pomôcky.
Vyučujúci si musí sám vyhľadávať a pripravovať materiály. Žiaci v rámci vyučovania sami
vyhľadávajú informácie v odbornej literatúre, na internete, zúčastňujú sa vychádzok k
pamiatkam v meste Dolný Kubín, navštevujú Florinov dom, okresnú knižnicu. Žiaci sami
vytvorili cechové truhlice, handrové bábiky. Spoznávajú prírodné a kultúrne pamiatky v regióne. Pre
spolužiakov pripravili žiaci 7.A akadémiu „ Naša Orava a Oravci.“ Žiaci písali povesti o Brezovci, o založení
mesta, vytvorili erb a cechovú listinu.
Geografia (5.-7.ročník)
Ciele určené ŠkVP pre 5., 6. aj 7. ročník boli splnené. Žiaci sa mali možnosť učiť z nových
učebníc, mali k dispozícii aj atlas, nástenné mapy. Využívali sme programy z Virtuálnej knižnice
– Bez kriedy. Žiaci si vedia urobiť prezentáciu v PowerPoint. Žiaci používali pracovné zošity
s predtlačenými mapami, doplňovačkami. Geografia nebola posilnená v ani jednom ročníku
žiadnou hodinou navyše. Učivo sa síce prebralo podľa výchovno-vzdelávacieho plánu, ale nebol čas na
utvrdenie učiva, nestíhali sme využívať IKT v škole, žiaci tvorili prezentácie v programe PowerPoint doma.
V budúcnosti bude potrebné prehodnotiť metódy a formy práce, ale aj hodinovú dotáciu predmetu.
Občianska výchova (5.-7.ročník)
Na hodinách občianskej náuky žiaci spoznali históriu svojho mesta, jeho erb, významné
osobnosti, pamiatky, prírodné krásy. Zaujímali sa o život v meste a o spôsob volieb
poslancov. Poznajú primátora, históriu regiónu, štátne symboly, minulosť a prítomnosť svojho štátu, pamiatky
a prírodné krásy. Vedia si vyhľadať a v praktickom živote používať základné informácie o EÚ. Na hodinách
občianskej náuky sme využívali skupinovú prácu, tvorbu projektov, metódy rozvíjajúce kritické myslenie. Žiaci
sa oboznámili s rôznymi formami tolerancie a intolerancie v bežnom živote. Boli vedení k tomu, aby si vytvorili
vlastný názor a na modelových situáciách posudzovali, čo je správne a čo je nesprávne.
Etická výchova (5.-7.ročník)
Cieľom etickej výchovy bolo viesť žiakov k osvojeniu si základných sociálnych a
komunikačných zručností, pozitívneho hodnotenia seba aj druhých, tvorivého riešenia
každodenných situácií v medziľudských vzťahoch a osvojenie základných pojmov súvisiacich
s ochranou prírody a životného prostredia. Učivo bolo doplnené zážitkovými aktivitami z
programu cesta k emocionálnej zrelosti, kde si žiaci mohli vyskúšať riešenie jednotlivých
životných situácií.
18
Náboženská výchova (5. - 7. ročník)
V 5., 6. aj 7. ročníku vyučovanie prebiehalo počas jednej hodiny týždenne. Pomocou
vyučovacích hodín sa žiaci učili prostredníctvom komunikácie priblížiť k Bohu a k ľuďom.
Darilo sa nám predstaviť žiakom Boha prostredníctvom sviatostí a Božieho slova. Rozvíjali sme
aj zmysel pre neverbálnu komunikáciu (gestá, postoje, úkony) a pre hodnotu symbolu, čo bolo
vo vzťahu k mediálnej výchove žiakov. Ocenili sme témy rozpracované v metodikách
zakúpených školou a možnosť práce s pracovnými zošitmi. V rámci multikultúrnej výchovy,
sme sa snažili o vzbudenie vnímavosti na umelecké diela vyplývajúce z kresťanstva, v mediálnej výchove sa
žiaci učili samostatne a kriticky myslieť, v sociálnom rozvoji sme prostredníctvom dramatizácií nacvičovali
pravdivé komunikovanie, v rámci environmentálnej výchovy sa žiaci učili vnímať človeka ako súčasť prírody.
Postupne vo vyššom ročníku sa nám darilo vytvárať klímu na slobodné vyjadrenie názorov, pokročili sme tiež
v počúvaní sa a rešpektovaní rozdielnych názorov.
Životné zručnosti (5.ročník)
Cieľom etickej výchovy bolo viesť žiakov k osvojeniu si základných sociálnych a
komunikačných zručností, pozitívneho hodnotenia seba aj druhých, tvorivého riešenia
každodenných situácií v medziľudských vzťahoch a osvojenie základných pojmov súvisiacich
s ochranou prírody a životného prostredia. Učivo bolo doplnené zážitkovými aktivitami z
programu cesta k emocionálnej zrelosti, kde si žiaci mohli vyskúšať riešenie jednotlivých
životných situácií.
Matematika (5.-7.ročník)
Cieľom matematiky na druhom stupni ZŠ je naučiť žiakov získať schopnosť používať
matematiku vo svojom živote, rozvíjať ich logické a kritické myslenie, schopnosť
argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Tento cieľ je dlhodobý a plní sa
priebežne.
Hoci matematika nie je jednoduchý predmet, žiaci vo veľkej miere prejavujú záujem a radosť z učenia, najmä ak
sa využívajú hravé, zaujímavé a netradičné metódy práce. Mnoho žiakov sa úspešne zapojilo aj do
matematických súťaží.
V 5. ročníku sa matematika vyučovala 4 hodiny týždenne = 3,5 hodiny týždenne je určené ŠVP + 0,5 hodiny je
určené ŠkVP – využívaná na utvrdzovanie učiva a využívanie IKT vo vyučovaní matematiky. Tento počet hodín
je vyhovujúci vzhľadom na obsah učiva.
V 6. ročníku sa matematika vyučovala 5 hodín týždenne.1 hodina je využívaná na utvrdzovanie učiva
a využívanie IKT vo vyučovaní matematiky. Tento počet je primeraný, lebo učivo je obsahovo náročné pre
žiakov a daný čas je plne využitý na jeho zvládnutie.
Redukcia učiva v rámci ŠVP formou presunu celých tematických celkov z nižšieho do vyššieho ročníka
a podporou 0,5 alebo celej hodinovej dotácie v rámci ŠkVP pomáha aj slabším žiakom lepšie zvládnuť učivo,
lebo žiaci sú mentálne zrelší. Máme zároveň viac času na utvrdenie a upevňovanie učiva.
V 7. ročníku sa matematika vyučovala 4 hodiny týždenne = 3,5 hodiny týždenne sú určené ŠVP + 0,5 hodiny je
určené ŠkVP. Učivo matematiky v siedmom ročníku je obsahovo oveľa náročnejšie ako v 5. a 6. ročníku. Pri
vyučovaní sme využívali tradičné aj netradičné vyučovacie metódy, IKT, inovačné metódy a samozrejme aj
individuálny prístup najmä k slabším a integrovaným žiakom.
Informatika (5.-7.ročník)
Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri
práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov.
Je dobre, že sa informatika dostala do učebných plánov ako povinný predmet, pretože
v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety.
V 5. až 7. ročníku sme učili 1 hodinu týždenne, 33 hodín za rok: 0,5 hodiny týždenne je
určené ŠVP + 0,5 hodiny je určené ŠkVP – využívaná na utvrdzovanie učiva a uplatňovanie kľúčových
kompetencií prostredníctvom inovatívnych metód a foriem práce.
Na hodinách informatiky učiteľka okrem obsahu informatiky zistila, že je potrebné učiť žiakov zodpovednosti,
dôslednosti a vytrvalosti. Svedomití žiaci, ktorí svoje úlohy plnili načas a podľa zadaných pokynov môžu byť
príkladom ostatným. Veľkou pomôckou pre nás bola dostupná literatúra, ktorú sme mali vďaka tomu, že sme sa
už v minulosti venovali žiakom v rámci počítačovej gramotnosti v záujmových útvaroch ŠSZČ. Pomocou nej
sme mohli využívať individuálny prístup, žiaci mohli pracovať svojim vlastným tempom.
19
Svet práce a Svet techniky (7.ročník)
Predmety boli posilnené po 0,5 hod. Žiaci pracovali s papierom, textilom
a drevom. Žiaci zvládli jednoduché nákresy, technické výkresy a zoznámili sa
s jednotlivými technologickými postupmi. Pracovali manuálne, ale aj formou
prezentácie, PC.
V rámci projektu Zelená škola sa zapojili do zveľaďovania okolia školy. Žiaci spoznali základné
druhy náradia a pomôcky, ošetrovali črepníkové rastliny. Vedeli používať základné ručné náradie
a pomôcky pri spracovaní a ošetrovaní pôdy. Vedeli využiť pracovné prostredie, dodržiavali bezpečnosť pri
práci a hygienické zásady. Praktickou činnosťou prispeli k rozvoju spomínaného projektu aj vlastnej osobnosti.
Výtvarná výchova (5.-7.ročník)
Kvalita vyučovanie predmetu výtvarná výchova sa výrazne zlepšila. Máme ideálne
podmienky na prácu: samostatná učebňa, k dispozícii dataprojektor, vybavenie: hrnčiarske
kruhy, vypaľovacia pec. Osnovy pre 5. až 7.ročník sú veľmi náročnejšie na materiál,
technické vybavenie(fotoaparát, práca s počítačom a pod.). Osnovy vyžadujú od žiakov
vedomosti z dejepisu, zemepisu, hudobnej výchovy.
Hudobná výchova (5.-7.ročník)
Cieľom hudobnej výchovy bolo prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti žiaka, umožniť mu
tvorivo si osvojovať hudbu, a spoznávať umenie. Pri vyučovaní bol dôsledne uplatňovaný aktívny a
tvorivý prístup k estetike a hudbe. Žiaci sa uplatňovali pri speváckych, inštrumentálnych a
pohybových aktivitách. Na vyučovanie bola k dispozícii multimediálna učebňa s kvalitným
ozvučením a s možnosťou využitia informačných a komunikačných technológií.
Telesná výchova (5.-7.ročník)
Ciele predmetu boli splnené podľa ŠkvP a možností školy. Dbali sme na dodržiavanie
bezpečnosti a osobnej hygieny. Zúčastňovali sme sa súťaží medzi školami, podľa
ponukového kalendára. Hlavným cieľom bolo zvýšenie kondície žiakov v nadväznosti na
správny životný štýl, odbúravanie stresu pohybom, rozvíjali sme súťaživosť, kolektívnosť
a fair- play. Dôkazom sú výsledky v športových súťažiach medzi školami.
3. HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO
PROCESU
3.1 Profilácia a ciele školy
Profilácia a zameranie školy sa odrážala vo vízii školy:
Motto: „Neučíme sa pre školu, ale pre život.“
Seneca
Krédo:
Naša škola - škola budúcnosti, v ktorej prevláda radosť, tvorivosť, zodpovednosť,
iniciatíva, túžba po vzdelaní, vzájomná pomoc a spolupráca celej komunity .
Vízia našej školy
Žiak odchádza zo školy nielen múdry, vzdelaný ale aj slobodný, samostatný a tvorivý,
aktívny a zodpovedný, tolerantný a kultivovaný mladý človek pripravený pre život
a prácu v 21.storočí a v európskom spoločenstve.
Poslanie našej školy:
V úzkej kooperácii s rodičmi vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú vedieť chápať
seba a iných, budú tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy, teda vytvoriť vyrovnaný
20
partnerský vzťah založený na objektívnej dôvere a vzájomnej pomoci s cieľom splniť
očakávania žiakov a rodičov školy.
Filozofia školy
Hodnoty, ktorými sa škola riadi vychádza z podmienok školy a regiónu. Uznáva hlavne
tvorivo – humanisticky charakter výchovy a vzdelávania zameraného na žiaka
s rešpektovaním práv dieťaťa, dobré medziľudské vzťahy, rešpektovanie názorov, úcta
k zamestnancom, žiakom a rodičom.
Koncepčné zámery vedenia školy sú zamerané na rozvoj jazykovej a počítačovej
gramotnosti, spoznávanie histórie regiónu, preferovanie zdravého životného štýlu
s podporou aktívneho trávenia voľného času a preventívne programy, tvorbu projektov
a programov, zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce /Poľsko, Česko,Rakúsko, USAIowa – komunikácia cez PC /, zvyšovanie odbornosti zamestnancov. Silným pozitívom
školy je rôznorodá činnosť záujmových útvarov, aktívne a úspešné zapájanie žiakov do
súťaží.
Výchovno-vzdelávací proces je v súlade s učebnými plánmi, učebnými osnovami
a štandardami. Venujeme sa talentovaným žiakom a rovnako žiakom s poruchami učenia
a správania. Z pohľadu rozmiestnenia našich žiakov na stredné školy mame 100% úspešnosť.
Škola je spolupracujúcou komunitou s rodičmi žiakov, rodičovskou a školskou radou,
zriaďovateľom, ostatnými základnými školami, strednými školami, materskými škôlkami,
PPP, CVČ, Knižnicou, Políciou, ZUŠ a inými dôležitými inštitúciami v meste.
Ročný plán vychádzal z dlhodobej stratégie školy a bol rozpracovaný v oblastiach výchovy,
vzdelávania, ďalšieho vzdelávania zamestnancov školy, v oblasti postavenia pedagogických
a nepedagogických zamestnancov, tiež v oblasti spolupráce s komunitou. Škola ma dobre
rozpracovaný kontrolný systém. Plán práce bol konkretizovaný v mesačných plánoch , ktoré
vytváralo vedenie školy spolu s MZ, PK, koordinátormi protidrogovej prevencie,
environmentálnej výchovy, ŠPZ, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátorom
športových aktivít, výchovnou poradkyňou, vychovávateľkami ŠKD
a vedením RR.
Nezabúdali sme na pripomienky a požiadavky všetkých zamestnancov školy a žiackeho
parlamentu.
3.2 Plnenie plánu práce
Edukačný proces v škole prebiehal v súlade s platnými učebnými osnovami a štandardami
s exemplifikačnými úlohami, ktoré boli rozpracované v tematických výchovno – vzdelávacích
plánoch jednotlivých predmetov a ročníkov tak, aby žiaci získali predpísané vedomosti
a praktické zručnosti. Tematické plány boli splnené. Vyučujúci vo svojej práci využívali
inovačné metódy a stratégie a organizovali vyučovacie hodiny aj mimo školy (Knižnica,
Oravská galéria, okolie školy, a pod.)
Učebné varianty: Vyučovanie prebieha v 1.,2.a3 , 5. až 7.ročníku podľa ŠkVP, v 4. a
8.- 9. ročníku podľa platných Učebných plánov pre 1. až 9. ročník základných škôl, ktoré
schválilo MŠ SR dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003 – 41
Stupeň
I. stupeň ZŠ
Učebný variant
1-3..ročník – ŠkVP
4.ročník- UP s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka
II. stupeň ZŠ
5.- 7. ročník - ŠkVP
8.- 9. ročník - Variant 3
21
Žiaci mali možnosť vybrať si:
a)cudzí jazyk: NJ,AJ,FJ.RJ
b) nepovinný predmet a rozširujúce hodiny:
2.stupeňni ZŠ :
Slovenský jazyk 8. a v 9.ročníkoch
Matematika 8. a v 9.ročníkoch
3.3 Hodnotenie a klasifikácia
Pri hodnotení sme postupovali podľa Metodických pokynov č.
7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej
školy vydané MŠ SR a podľa Metodického pokynu č. 22/2011
na hodnotenie žiakov základnej školy vydané MŠ SR
s platnosťou od 1.mája 2011.
Hodnotenie ako výsledok komunikácie žiak – učiteľ – rodič má poznávaciu, motivačnú
a konatívnu (snahovú) funkciu (hodnotenie smeruje k aktívnemu pôsobeniu na skutočnosť,
k jej zmenám v súlade s hodnotami, ktoré človek potrebuje vo vzťahu k jednotlivým
vyučovacím predmetom). Sprostredkuje kontakt školy s rodičmi a naučí žiakov hodnotiť seba
aj iných (hodnotíme stále – neoddeliteľná súčasť nášho každodenného života).
Hodnotenie sme realizovali prostredníctvom ŽK a elektronických ŽK.Vo vyučovacích
predmetoch akceptujeme rôzne typy hodnotenia práce žiaka – slovné hodnotenie aj
hodnotenie známkou, formatívne, diagnostické aj seba hodnotenie.
Žiaci s poruchami učenia a správania boli hodnotení na základe Metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
č.6164/96 – 153.
3.4 Realizácia učiva „Ochrana človeka a prírody“
Bola kvalitne splnená. Precvičili sme evakuáciu počas ohrozenia.
Účelové cvičenia sa uskutočnili: jesenné september 2010
jarné
jún 2011
Účelové cvičenia boli zamerané na osvojenie si základných vedomostí z oblastí: prvá pomoc,
ochrana prírody, kartografia a topografia, dopravná výchova, protichemická ochrana,
protipožiarna. Žiaci pracovali na stanovištiach za odbornej asistencie zdravotníkov /SZŠ/,
Polície, Mestskej polície, Hasičského zboru v Dolnom Kubíne, pracovníkov SEVAK,
ochranárov prírody.
Didaktické hry : jún 2011
Zamerané boli na tematické celky – zdravotná výchova( starostlivosť o svoje telo, hygienické
návyky, správna výživa, základy prvej pomoci pri úrazoch...), dopravná výchova ( bezpečnosť
a správanie sa na cestách, dopravné značky, správanie sa v dopravných prostriedkoch...),
ochrana prírody ( chránené rastliny, živočíchy, triedenie odpadu...), orientácia v teréne
(svetové strany, orientácia v prírode, okolie obce...).Obsah DH bol rozčlenený do
jednotlivých ročníkov.
Plavecký výcvik sa uskutočnil od 30.5. až 3.6.2011 v novovzniknutom Aquaparku Dolný
Kubín. Pod vedením súkromnej plaveckej školy AQUA Plus – Ivan Skirčák, Dolný Kubín.
Jednalo sa o zdokonaľovací a základný plavecký výcvik. Absolvovalo ho 76 žiakov 3. a 4.
22
ročníka. Žiaci 3. ročníka prekonávali strach z vody a postupne sa zdokonaľovali v plaveckých
štýloch znak a kraul. Žiaci využívali aj priestory celého vodného sveta na relaxáciu, čo
spestrilo celý výcvik.
Lyžiarsky výcvik - sa uskutočnil od 2. marca do 8. marca 2011 a to v lyžiarskom areály
Racibor Oravský podzámok. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníkov
v celkovom počte 32 a 4 inštruktori . Žiaci sa zdokonalili v základoch lyžovania . Využívali
sedačkovú lanovku a všetky možnosti, ktoré im areál ponúkal. Začiatočníci využívali detský
vlek. Plán výcviku bol splnený a žiaci si osvojili základy lyžovania.
3.5 Výchovno –vzdelávací proces v školskom roku 2010/2011 bol dopĺňaný
akciami, ktoré zabezpečovalo ŠSZČ
Tvorivé dielne
pre učiteľov, rodičov
a žiakov
Pracovné dielne
pre učiteľov, rodičov
a žiakov
Druh
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval,
zodpovedný
Práca s
aScAgendou
7.1.2011
všetci
učitelia
Homolková
Dňa 3.1.- 5.1. 2011 sa 4 pani učiteľky
(Facunová, Matúšková, Pokorná,
Smolková)z našej školy zúčastnili kurzu
vo vzdelávacom centre v Zaježovej,
ktorý bol zameraný na projekt „Zelená
škola“. Zrealizovali metodický deň pre
kolegov a oboznámili ich s aktivitami,
ktoré potom aplikovali v edukačnom
procese.
7.1.2011
všetci
učitelia
Vrecúška na
bylinky
6.9.2010
12 učiteliek
E. Pokorná
D. Facunová
Zdobenie a šitie darčekových predmetov
- dečky, vrecúška.
Pletenie košíkov
27.9.2010
8 učiteliek
E. Pokorná
D. Facunová
Aranžovanie
ikebany
z jesenných
produktov
30.9.2010
ŠKD
vychovávateľky
5 učiteliek
E. Pokorná
D. Facunová
Učili sme sa základy pletenia košíkov z
pedigu pod vedením lektorky .
Vychovávateľky spolu s deťmi tvorili
ikebany
z jesenných produktov a urobili z nich
výstavu.
P. učiteľky pokračovali vo výučbe
paličkovania a učili aj deti v rámci
krúžkovej činnosti.
6 učiteliek
+ 15 žiakov
E. Pokorná
M. Pechová
5učiteliek
+ 5 žiakov
E. Pokorná
D. Facunová
18.10.2010
Zdobenie
medovníkov
11.12 2007
Tvorivé rúčky
Výchovné
koncerty a
literárne pásma
Učitelia sa zoznámili s aScAgendou a
výhodách elektronickej žiackej knižky.
Svet v nákupnom
košíku
Paličkovanie
D.Facunová
E. Smolková
Anotácia
Pletenie košíkov
1.3.2011
5 učiteľov
E. Pokorná
M. Pechová
POTULNÝ
KABARET
26.10.2010
2.-9. ročník
Divadlo
ACTORES
Tradičné zdobenie medovníčkov.
Členovia žiackeho parlamentu
organizujú aj poobedné stretnutia pre
žiakov, ktorí sa chcú niečo nové
a užitočné naučiť.
Pokračovali sme v kurze pletenia
košíkov z pedigu.
Typický kabaretný štýl predstavenia bol
charakterizovaný nielen piesňami zo
známych muzikálov /My fair lady, Cats,
Modrá ruža, Kabaret.../, ale tiež
nápaditými muzikálovými
choreografiami.
23
Druh
Názov
Výchovné koncerty a literárne pásma
Brána slnka
9.3.2011
Zúčastnení
Realizoval,
zodpovedný
Anotácia
1.-8.ročník
Divadlo Kontra, Indiánska báj -rozprávka. Deti načerpali
Spišská Nová niečo z indiánskej múdrosti a ich dušu
Ves
pohladila indiánska hudba.
v MsKS DK
Environmentálny multimediálny
program, zameraný na ochranu životného
prostredia, separácie odpadu a
recyklácie. Hrá kompletná rocková
kapela Joker podporená tematickou
videoprojekciou + diskusia.
Zelený koncert
13.4.2011
2.-9. ročník
Divadlo Maska
Zvolen
Aladínová lampa
1.6.2010
1.-9.ročník
Divadlo Bez
Opony, Banská Divadelné predstavenie rozprávky.
Bystrica
Ekofilm
13.3.218.5.
2011008
1.-9. ročník
Slovenský zväz
ochrancov
Žiaci sa zúčastnili prehliadky filmov s
prírody
environmentálnou tematikou.
a krajiny
Besedy so
spisovateľmi
Karpinským a
Rusnákom
Besedy a prednášky
Dátum
Interaktívna
beseda s
výtvarníkom
Mgr. Martinom
Kellenbergerom
Beseda s
Martinom
Chmelíkom
13.10.2010
1.-4. ročník
26.10.2010
1.ročník
7.2.2011
7. ročník
priebežne
podľa
Chrbtica školáka
dohody
Dentálna hygiena s triednym
1.-4. ročník
učiteľom
Prevencia
závislostí
28.4.2011
9.B
Knižnica A.
Habovštiaka
Dolný Kubín
Žiaci čítali jednotlivé kapitoly knihy
Záhady a tajomstvá múzea. Maľovali
obrázky. Odpovedali na otázky, ktoré si
spisovateľ pripravil cez IKT techniku.
Deti vyrobili Herbár pre Cypriána.
Nalepili vylisovanú rastlinku a popísali,
aká je to rastlinka, aký má názov
latinský, čo lieči, prečo je dobrá pre
človeka a odkaz pre mnícha Cypriána.
Knižnica
Žiaci absolvovali workshop s
A. Habovštiaka
výtvarníkom.
Dolný Kubín
Oravské
múzeum
p. Chmelík
Regionálne dejiny s pohľadu pracovníka
Oravského múzea.
Poradňa zdravia
D. Kubín
Žiaci boli odborne vedení k tomu, ako
p.Kratochvílová správne sedieť a umývať si zuby.
a p. Šutá
Centrum pre
rodinu
p. Pepúchová
Žiaci s p. Pepuchovou na filme rozobrali
nebezpečenstvá, ktoré číhajú
prostredníctvom užívania omamných
látok a drog.
24
Druh
Názov
Besedy a prednášky a iné aktivity
Preventista
Okresného
riaditeľstva
policajného zboru
v Dolnom Kubíne
por. Bc. Tibor
Šándor v našej
škole
Dátum
22.9.2010
Zúčastnení
8. a 9. ročník
Realizoval,
zodpovedný
OR PZ
Dolný Kubín
Beseda s
preventistom
Okresného
riaditeľstva
policajného zboru
v Dolnom Kubíne
por. Bc. Tibor
Šándor
25.1.2011
ŠKD
EXTREMIZMUS
9.3.2011
1.-8. ročník
OR PZ
Dolný Kubín
5. 6. a 7.
ročník
„Domček“ CVČ
v Dolnom
Kubíne
v spolupráci
s Oravským
múzeom DK
Deň Zeme
20.4.2011
Deň Petra
Škrabáka
4.9.2010
Vybraní
žiaci, čestní
hostia,
priatelia
školy, Zbor
oravských
učiteľov,
rodina P.
Škrabáka
Oravský jarmok
14.16.9.2010
9.ročnik
Lipa sútokov
sveta v našom
meste
20.10.2010
3.B
OR PZ
Dolný Kubín
Kubisová,
Facunová
Mesto DK
Kubisová,
Majdišová
Anotácia
Žiaci sa dozvedeli, že vek trestnej
zodpovednosti páchateľa trestného činu
je od 14 rokov
a že neznalosť zákona neospravedlňuje.
Dozvedeli sa, že je potrebné vedieť, či
porušujú alebo neporušujú zákony, ako
ich porušovanie môže natrvalo zmeniť
ich život. Ich nevhodné správanie môže
ovplyvniť mienku o nich, ich
spoločenské zaradenie, pracovné
uplatnenie a pod.).
Žiaci sa dozvedeli o činnosti polície pri
ochrane slušných ľudí, ako sa pripravuje
policajt do práce, aké používa
donucovacie prostriedky a prečo, ako sa
stať policajtom, čo robiť v prípade
šikanovania, krádeží, vydierania
a dopravnej výchove.
Žiaci besedovali o aktuálnych
problémoch našej spoločnosti.
Vtáctvo Oravy, Chránené územia na
Orave
Flóra a vegetácia Oravy, Liečivé
rastliny, Chránené, vzácne a ohrozené
druhy rastlín, Rašeliniská na Orave
Na pôde školy sa stretli pedagógovia,
žiaci, rodičia, priatelia školy, dcéry Petra
Škrabáka spolu s členmi Spevokolu
oravských učiteľov, aby si spoločne
pripomenuli osobnosť -Petra Škrabáka,
ktorého meno sa nesie v názve našej
školy. Spevokolisti odovzdali škole
kufrík, ktorý Peter Škrabák viacročne
nosil do práce a denne ho otváral. Deti zo
súboru Kolovrátok spoločne s hosťami
zaspievali pesničku Tancuj, tancuj,
vykrúcaj.
Na Oravskom jarmoku sme svojimi
výrobkami prezentovali svoju prácu.
Žiaci našej školy poliali Lipu sútokov
sveta zasadenú pred Mestským úradom v
Dolnom Kubíne. Lipu sme poliali vodou
z potoka vo Vyšnom Kubíne
a z Jasenovej. Žiaci dostali od mesta
Dolný Kubín originálny certifikát. Naše
85. a 86. poliatie je uvedené na webovej
stránke mesta.
25
Besedy a prednášky a iné aktivity
Druh
Názov
Dátum
Zúčastnení
Týždeň zdravého
životného štýlu v
ZŠ. P. Škrabáka
11.–15.10.
2010
1.-9. ročník
Týždeň
otvorených dverí
Od 8. 11.
do 12.11.
2010
učitelia,
rodičia a
žiaci školy
10.11.2010
žiaci 1.
a 9. ročníka
Imatrikulácia
prvákov
Mikuláš
5.12.2010
1.-9.ročník
Mikuláš v MŠ
5.12.2010
9.B
Piataci v noci v
škole
10.12.2010
5.B
Realizoval,
zodpovedný
Anotácia
Kubisová
Pokorná
Facunová
Cieľom týždňa bolo uvedomiť si, aké
vzácne je zdravie a pripomenúť si, ako sa
oň treba starať. V tomto týždni sa konali
v škole rozličné aktivity a podujatia.
Žiaci
1. až 4. ročníka boli počas celého týždňa
aktívni
v športových súťažiach, ktoré pomohli
vyhodnocovať starší žiaci. Športové
aktivity žiaci podporili aj umeleckou
tvorbou. Skladali básne, tvorili príbehy
o ovocí, zelenine, vitamínoch a zdraví.
Aj vyučovanie sa celý týždeň nieslo
tematický v tomto duchu.
Škola ožila ochutnávkou zdravých jedál,
ktoré pripravili naše kuchárky spolu so
žiakmi. Prostredníctvom Žiackej
univerzity (prezentovali žiačky 7.A) sa
zároveň všetci dozvedeli, ako sa zdravo
stravovať, ktoré potraviny ohrozujú naše
zdravie.
Rodičia a priatelia školy mali možnosť
„naKUKnúť“
Pedagogickí
do našej školy. Mnohí rodičia sa prišli
pracovníci školy
pozrieť, ako sa ich deti vzdelávajú, tvoria
a zabávajú.
Kubisová
triedni učitelia
1. a 9. ročníka
Matúšková
Pokorná
V rámci Týždňa otvorených dverí boli
naši prváci pasovaní za "pážatá" nášho
"Detského kráľovstva" , ktorí budú pod
ochranou "rytierov" - našich deviatakov.
Tradíciou našej školy sa stalo, že žiaci
deviateho ročníka organizujú každoročne
Mikuláša pre všetkých žiakov školy.
Poobliekajú sa za čertov , anjelov
Mikuláša majú pripravený program
a rozdávajú deťom balíčky so
sladkosťami .
Organizujeme aj Mikuláša pre deti v 13
– tej materskej škole. Škôlkari si
pripravia program ,ktorý potom ukážu
Mikulášovi a jeho pomocníkom a neskôr
im Mikuláš porozdáva balíčky , ktoré
pripravia pani učiteľky v škôlke.
5. B trieda ZŠ Petra Škrabáka, strávili
noc v škole s vlastným pripraveným
programom. Dievčatá sa predviedli v
Eva Pelachová, plesových šatách, iní si pripravili
Michaela
„čertovsky čierne a strašidelné masky“.
Pelachová
Po dobrotách od rodičov sa deti zabavili
pri súťažiach, pesničkách a tanci, pri
pozeraní filmu. Najviac ich však
priťahovalo čaro noci.
26
Druh
Názov
Dátum
Mikulášske šachy 22.12.2010
13.12.2010
Školský ples
28.1.2011
iné aktivity
Vianoce v
Čaroškole
14.2.2011
Karneval
29.3.2011
Žiacka univerzita rovesnícke vzdelávanie, kde
žiaci učia žiakov
Besedy a prednášky
a
Sv. Valentín
Dobrovoľníctvo
od 16. 5.
2011
Pasovanie
štvrtákov
29.6.2011
Medzinárodný
deň boja proti
HIV/AIDS.
1.12.2010
Zúčastnení
Realizoval,
zodpovedný
Anotácia
Každoročne ŽP organizuje mikulášsky
turnaj šachov. Tí najlepší žiaci si zmerajú
15 žiakov
Murín
svoje šachové schopnosti a víťaz je
patrične odmenený – získava cenu
riaditeľky školy.
Pri príležitosti ukončenia kalendárneho
Facunová,
roka učitelia a žiaci pripravili slávnostný
1.-9. ročník
Chmelíková,
program. Predviedli, čo robia v škole a
Smolková
v záujmových útvaroch.
Spoločné stretnutie pri tanci, speve a
120 učiteľov,
zábave učiteľov, rodičov a priateľov
Vedenie ZŠ
rodičov a
školy. Manželia Janigovci boli skvelí
a rodičovská
priateľov
konferencieri. Súbor Orava, tanečná
rada
školy
skupina Maestro, dobré jedlo a tombola
dopĺňali dobrú náladu.
Na sviatok svätého Valentína bola na
podnet žiackeho parlamentu v spolupráci
s 9.A, B, triedou zorganizovaná
Matúšková
Všetci žiaci
valentínska pošta, ktorá je na našej škole
Pokorná
veľmi obľúbenou tradíciou. V tomto dni
si na nástenke každý hľadal srdiečkové
pozdravy.
Deti absolvovali karneval v školskej
Kováč,
telocvični, ktorý osviežil svojim
1. stupeň
vychovávateľky programom p. zástupca Kováč
ŠKD
prezlečený za klauna. Deti nielen
tancovali, ale aj súťažili.
Dobrovoľníctvo je jedna z aktivít , ktoré
sme v tomto školskom roku začali
organizovať na podnet Mestského
Revaj,
MMP/
mládežníckeho parlamentu v Dolnom
Homolka, Facunová
Kubíne. Spomenuli by sme dve aktivity :
žiaci 8A
Pokorná
zbierka Unesca Modrý gombík. Vo
voľnom čase chodia naši žiaci maľovať
stenu v domove dôchodcov a tak
vytvárajú dobrú spoluprácu s DD.
Na konci školského roka mávame
slávnostné zhromaždenie ŽP. Na ňom sa
uskutočňuje korunovácia nového kráľa
1.-9.ročník
Chmelíková
a kráľovnej volených z radov ôsmakov.
Pri tejto príležitosti odchádzajúci kráľ
a kráľovná z radov deviatakov pasuje
štvrtákov do stavu piatackého.
Pri príležitosti dňa boja proti HIV,
usporiadali žiaci siedmeho ročníka
poučnú prezentáciu o chorobe AIDS po
premietnutí filmu zameraného na túto
tému. Žiaci si pozreli film z projektu
7.-9. ročník
Mitruková
jeden svet na školách: Červená stužka
nádeje. Žiaci 7. B triedy
( Svýba, Mikolajčík, Tekeliaková,
Hrubiaková, Klimčíková) pripravili kvíz
pre ostatných žiakov školy.
27
Druh
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval,
zodpovedný
Žiacka univerzita - rovesnícke vzdelávanie,
kde žiaci učia žiakov
Deň Zeme
20.5.2011
1.-9. ročník
Matúšková
Facunová
Deň vody
2.5.2011
1.-9. ročník
Projekt Občan
Aktivity
Zelenej školy
9.6.2011
3.-9. ročník
23.6.2011
1.-9. ročník
Matúšková
Mitruková
Facunová
Anotácia
Pripomenuli sme si krehkú rovnováhu
našej modrej planéty a dôležitosť jej
ochrany. Prezentácia zaujala celú školu.
Deviatačky a predstavitelia si
prezentáciou pripomenuli závažnú tému
vody a dôležitosť šetrenia vody.
Žiaci 6.a 7.ročníka si vybrali problém
Etická výchova v ZŠ a SŠ. Pri riešení
problému pracovali podľa pokynov
Projektu Občan. Svoj projekt
odprezentovali všetkým žiakom našej
školy.
K. Studeničová a P. Forgáč- žiaci 6.A
triedy odprezentovali žiakom školy
pripravenú prezentáciu
o Zelenej škole, kde zrekapitulovali, čo
v rámci projektu zrealizovali.
28
4. VÝCHOVNO-VYUČOVACIE VÝSLEDKY
4.1 Prospech, správanie, dochádzka, pochvaly a pokarhania RŠ
V tomto školskom roku sa vedenie školy spolu s pedagógmi zameralo na
zlepšenie výchovno-vyučovacích výsledkov, slušného správania sa, elimináciu
záškoláctva, šikanovania, porušovania Vnútorného poriadku školy. V prípadoch
nevhodného správania žiakov sa hľadali príčiny formou rozhovorov so žiakmi,
v spolupráci s rodičmi, vyučujúcimi a triednymi učiteľmi. Z pohovorov boli vedené písomné
záznamy. Žiaci s poruchami učenia alebo správania boli po dohovore s rodičmi priebežne
vyšetrení PPP v Dolnom Kubíne. S výsledkami vyšetrenia boli triedni učitelia oboznámení
výchovnou poradkyňou Mgr. E. Mihálovovou. Na škole pracuje špeciálny pedagóg Mgr.
Danuša Červená, ktorá vo výraznej miere pomáha deťom s poruchami učenia a správania.
Našim cieľom v tomto školskom roku bolo okrem problémových žiakov venovať sa
vo zvýšenej miere talentovaným žiakom, rozvíjať ich schopnosti a nadanie. Títo žiaci sa
aktívne zapájali do života školy, reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach .
Najaktívnejší žiaci školy boli ocenení knižnými a vecnými cenami. Bola vytvorená tabuľa
najaktívnejších a vzorných žiakov. Bolo udelených 85 pochvál triedneho učiteľa a 14 pochvál
riaditeľa školy za výborný prospech, dochádzku a mimoriadne aktivity školy, reprezentáciu
žiakov v súťažiach.
V školskom roku 2010/2011 z celkového počtu 425 žiakov prospelo 423 žiakov.1 žiak
mal komisionálne skúšky a prospel, neprospel 1 žiak , ktorý opakuje ročník .
Príloha: Tabuľky o prospechu, správaní a dochádzke.
4.2 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka
ZŠ – TESTOVANIE 9 – 2011
Zapojenie: 50 žiakov
2 žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami tvorili osobitnú
skupinu. Výsledky monitoru sa zhodovali s klasifikáciou žiakov.
Predmet
Celoslovenská
úspešnosť%
Matematika
Úspešnosť
školy%
percentuálny
rozdiel %
52,9
51,8
- 1,1
Slovenský jazyk 58,2
66,7
+ 8,5
29
4.3 Výrazné úspechy v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2010/2011
Druh
súťaže
Názov
Priezvisko
Matematické
Umiestnenie
ŠK
OK
KK
SK
Medzinárodná
cena
Vyučujúci
3.A
1. m.
6.-7.m.
úspešná
Lovasová
Ivan
3.C
2. m.
6.-7.m.
úspešný
Tarajová
Macko
Vladimír
4.A
1. m.
4.-6.m.
úspešný
Michaličkov
á
Prílepok
Jaroslav
4.B
2. m.
4.-6.m.
úspešný
Kubisová
Pavolková
Tatiana
4.A
3. m.
7.-10.m.
úspešná
Kubisová
Hojová
Katarína
4.A
11.-14.m.
úspešná
Michaličkov
á
Pinteková
Prílepková
Kováčiková
Studeničová
Bečková
Beňuš
Monika
Rebeka
Patrícia
Katarína
Lucia
Peter
5.A
1. m.
účasť
Mihálovová
5.A
2. m.
účasť
Mihálovová
5.B
3. m.
účasť
Homolková
6.A
1. m.
1. miesto
Homolková
6.B
2. m.
účasť
Mihálovová
6.B
3. m.
Mahút
Matematická
olympiáda
Trieda
Lucia
Šutvajová
Pytagoriáda
Meno
žiaka
účasť
Mihálovová
Homolková
Kaučárik
Daniel
6.A
8.-11.m.
úspešný
Blahút
Matúš
6.A
12.-13.m.
úspešný
Homolková
Kazimírová
Tekeliaková
Mikulášová
Homolka
Studenič
Prílepok
Pavolková
Martinček
Čellárová
Klára
Sára
Andrea
Jakub
Pavol
Jaroslav
Tatiana
Matej
Zuzana
7.A
1. m.
účasť
Homolková
7.B
2. m.
účasť
Facunová
7.B
3. m.
účasť
Facunová
8.A
1. m.
1. m.
8.B
2. m.
účasť
Facunová
4.B
1. m.
Kubisová
4.B
4.-18. m.
Kubisová
4.B
4.-18. m.
Kubisová
5.B
1. m.
Homolková
Močáry
Peter
5.B
9.-13. m.
Homolková
9.-13. m.
Homolková
Bečková
Veronika
5.B
9.-13. m.
Mihálovová
7. m.
Homolková
Prílepková
Včelková
Ondrejčáková
Studeničová
Mikulášová
Tekeliaková
Rebeka
Veronika
Martina
Katarína
Andrea
Sára
5.A
9.A
1. m.
Homolková
9.A
2. m.
Homolková
6.A
1. m.
Homolková
7.B
účasť
Facunová
7.B
účasť
Vraniaková
Ivana
7.A
účasť
Facunová
Homolková
30
Druh
súťaže
Názov
Priezvisko
Umiestnenie
ŠK
OK
KK
SK
Medzinárodná
cena
Vyučujúci
Silvia
Klára
Jakub
Pavol
7.A
účasť
7.A
účasť
Homolková
8.B
1. m.
Homolková
8.A
3. m.
Facunová
Lesayová
Simona
2.B
cena
Macko
Vladimír
4.A
cena
Prílepok
Jaroslav
4.B
cena
Studeničová
Katarína
6.A
cena
Moľová
Diana
2.B
cena
Kazimier
Marek
3.B
úspešný riešiteľ
Paluga
Adam
4.A
úspešný riešiteľ
Čellárová
Zuzana
5.B
úspešný riešiteľ
Homolka
Jakub
8.B
úspešný riešiteľ
Prílepok
Jaroslav
4.B
cena
Studeničová
TAKTIK –
Čellárová
korešponden-čný
Homolka
seminár
Katarína
6.A
cena
Zuzana
5.B
cena
Jakub
8.B
cena
Kováčiková
Patrícia
ŠKOLA
Matematické
KLOKAN
Matematická
medzinárodná
súťaž
TAKTIK
VÝZVA
on line test cez
PC
FO- kategória F
BiO-E
odbor Zoologia
Geografická
olympiáda
Delfín
prírodovedný
seminár
Hviezdoslavov
Kubín
Homolková
cena
Homolková
(organizoval
a)
Homolková
(oranizovala
)
29. miesto z 391 škôl SR a ČR
10 tímov
Homolka
Prírodovedné
Trieda
Marettová
Kazimírová
Homolka
Studenič
Matematická
olympiáda
Humanitné
Meno
žiaka
Jakub
5. m.
6.-8. m.
Studenič
Macík
Pavol
12.-13.
m.
Ivan
Kubačka
Studenič
Studeničová
Hrubec
Pavol
Katarína
Samuel
8.A
1. m.
6.A
2. m.
Matúšková
6.A
3. m.
Mihálovová
Bečka
Kohár
Homolka
Emil
Michal
Jakub
7.A
6. m.
8.B
1. m.
Homolková
Studenič
Pavol
8.A
3. m.
Facunová
Čellárová
Zuzana
5.B
Matúšková
3. m.
Mihálovová
Mihálovová
Mihálovová
8. m.
1. m.
Pelachová
M.
31
Druh
súťaže
Názov
Humanitné
Vajanského
Martin
Olympiáda
Slovenského
jazyka
Olympiáda
Anglického
jazyka
Olympiáda
Nemeckého
jazyka
Dejepisná
olympiáda
Priezvisko
Čellárová
Meno
žiaka
Trieda
Športové
Výtvarné
KK
SK
Medzinárodná
cena
Vyučujúci
9.B
1. m.
Pokorná
Mikulášová
Andrea
7.B
3. m.
Mitruková
Trabalíková
Michaela
8.A
3. m.
Krupáš
Chovanec
Marek
7.B
2. m.
Majdišová
Studenič
Pavol
8.A
1. m.
Pelachová
E.
Studeničová
Kojs
Katarína
Dominik
6.A
1. m.
Chmelíková
6.A
3. m.
Mikulášová
Andrea
7.B
1. m.
Svýba
Lukáš
7.B
2. m.
Chmelíková
Pelachová
E.
Pelachová
E.
Celecová,
Pechová
3.A
3. m.
1. m.
Kováč
2. m.
Domin
5. m.
Švábyová
8. m.
Švábyová
6.B
4. m.
Švábyová
6.A
5. m.
Švábyová
8.A
5. m.
Švábyová
9.C
4. m.
Švábyová
9.A
5. m.
Švábyová
4.roč
.
2. m.
Švábyová
žiaci
účasť
Švábyová
žiaci
účasť
Švábyová
účasť
Švábyová
3. m.
Hečková
2. m.
Murín
4. m.
Murín
1. m.
Pokorná
Šaliga
Lukačík
Ratulovská
Beh oslobodenia
Borončo
Dolného Kubína
Laura
Vilčeková
Forgáčová
Kristián
Kristián
Natália
Matej
Ľuboslav
Stanislava
Jana
Futbal ZŠ
žiaci
McDonalds CUP
Mesto očami detí
OK
Removčíková Libuša
Orion Florbal
Cup 2010/11
Futbal
Šachy
ŠK
Zuzana
Čítame s
Osmijankom
2010
Futbal ZŠ
kategória B
Cezpoľný beh
"A"
Plavecký
maratón
Kinderiáda
Umiestnenie
38 žiakov + 4.A
Studeničová
Homolka
Vankúš
Katarína
Jakub
Matúš
3.A
kolektívna práca
Tvarovanie hliny
a slova
Hrubiaková
VII. ročník
medzinárodnej
výtvarnej súťaže
„Vianočná
Štefáková
Kováčiková
Sklouzová
Šimák
Lenka
Lucia
Kristína
Nikola
Ján
7.B
1.C
čestné
uznanie
Pechová
cena
Pechová
4.B
cena
Celecová
9.B
cena
Pokorná
3.C
cena
Celecová
32
Druh
súťaže
Názov
Priezvisko
Meno
žiaka
Trieda
Umiestnenie
ŠK
OK
KK
SK
Medzinárodná
cena
Vyučujúci
pohľadnica“
Výtvarné
BIODIVERZITA
2010
Kumorová
Noc výskumníka
7.A
Anjel Vianoc
2010
Salajová
Ema
4.B
“PÁČIA SA MI
ZIMNÉ
ŠPORTY”
Pilarčík
Matej
4.B
Netradičné
jablko
Zelený svet 2011
XVI. Ročník
medzinárodnej
výtvarnej
tvorivosti detí a
mládeže
Záhradka, akú by
som chcel mať
Rozprávkové
šarkany Oravská knižnica
Antona
Habovštiaka
Zelený svet
Vesmír očami
detí
Súťaž v
Aquaparku
Dolný Kubín
Rozprávkové
inšpirácie
Celecová
1. m.
Celecová
Bukna
Riško
1.C
Bukna
Riško
1.C
Klimčíková
Barbora
1.B
Pukáčová
Martina
cena
Pechová
Kováčiková
Kristína
cena
Pechová
Pechová
2. m.
cena
cena
cena
rádia
Regína
Bukna
Riško
Pukáčová
Martina
2. m.
Vaňo
Matyáš
2. m.
Manťová
Natália
1.C
Pechová
Lucia
cena
Polťáková
Lívia
2.A
cena
Hubová
Romana
3.C
cena
Lucia
2.A
cena
Hajdúchová
Lucia
II. od.
ŠKD
Kudla
Juraj
Pechová
Pechová
Pechová
Pechová
3. m.
V.
od.
ŠKD
Kolčáková
cena
2.B
11. ročník projektu
spoločnosti Whirpool
Slovakia Detský čin
roka
Bartošová
Barbora
Čellárová
Zuzana
Slávik Slovenska Ondrejčáková Rebeka
2011
Lepetová
Karin
Oravské
spievanky
Ondrejčáková Rebeka
Pechová
Palugová
Kolektívna prácaŠkd
Plešková
Súťaž detského
časopisu
Vrabček: Alex a
Xénia
Pokorná
3.m.
3.m.
Šutvajová
Iné
Eunika
Cena
Stehurová
cena
Chmelíková
cena
Vševedko
5.B
cena
6.A
1. m.
5.A
2. m.
6.A
1. miesto
Bakošová
Bakošová
33
Druh
súťaže
Názov
Kubínske
spievanky
Iné
Dopravná súťaž
Projekt Občan
Ondrejčáková
Močáry
Vajzer
Svýbová
Petrušeková
Klimčíková
Berníková
Chovanec
Svýba
Bečková
Nemčeková
Jurčová
Škvarková
Hotzelová
Kočíšková
Super trieda
Zber papiera
Meno
žiaka
Priezvisko
Závodský
Slosarčík
Dubovcová
Rebeka
Peter
Michal
Andrea
Nikola
Ľudmila
Beáta
Marek
Lukáš
Lucia
Katarína
Natália
Adriána
Nina
Minika
1.C
2.B
Martin
Martin
Nikola
Trieda
Umiestnenie
ŠK
6.A
OK
KK
SK
Medzinárodná
cena
Vyučujúci
1. miesto
Bakošová
2. m.
Lupáková
5.A
5.A
5.A
5.A
7.B
7.B
7.B
7.B
6.B
2.m.
6.B
6.B
6.B
On line
prezentácia
Prezenso ZŠ
tácia
Hanover
v NR SR Horton v
štáte
Michigan
v USA
Mitruková
6.B
6.B
1. m.
Stančeková
1. m.
Stehurová
2.B
1. m.
(488 kg)
Stehurová
2.A
2. m.
(440 kg)
Ralidiaková
2.B
3. m.
(428 kg)
Stehurová
4.4 Školské výlety v školskom roku 2010/2011
Trieda
Dátum
Miesto pobytu
1.A
31.5.
Martin divadlo
1.B
31.5.
Martin divadlo
1.C
23.6.
Malatiná
2.A
7.6.
Donovaly - habakuky
2.B
7.6.
Donovaly - habakuky
3.A
23.6.
Oravský hrad
3.B
24.6.
3.C
25.6.
Kremnica – mincovňa
Žiar nad Hronom - hvezdáreň
Westwrn mestečko
4.A
26.6.
Trstená - keramika
4.B
24.6.
5.A
28.6.
Kremnica – mincovňa
Žiar nad Hronom - hvezdáreň
Spišský hrad
5.B
21.6.
Liptovsky mikuláš
6.B
28.6.
Spišský hrad
6.A
7.B
21.6.
27.6.
Liptovsky mikuláš
Vysoké Tatry
9.B
23.-24.6.
Tvrdošín
ŠKD
6.-7.5.2011
Malino Brdo
34
4.5 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ P. Škrabáka
V škole je zriadené Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole
Petra Škrabáka, (ďalej ŠSZČ) pod názvom Cesta k záujmom „P U Z Z L E“ Priateľstvo - Učenie - Záujem - Zábava- Lojalita – Elán, ako výchovno-vzdelávacie
mimoškolské zariadenie pre všetkých žiakov školy. Záujmová činnosť detí v ŠSZČ, ktorá sa
realizuje v škole v mimovyučovacom čase, je dôležitou súčasťou komplexnej výchovy
a vzdelávania žiakov.
ŠSZČ poskytuje svojim deťom:
množstvo zaujímavých aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času,
aktívne sa podieľať na rozhodovaní či spolurozhodovaní o celom programe využitia voľného času.
Účasť v záujmovej činnosti im okrem rozširovania duševného obzoru prináša i psychické osvieženie,
radosť a má teda i rekreačný účinok.
Činnosť ŠSZČ ovplyvňuje efektivitu výchovy a vzdelávania, pretože sa vo svojich dôsledkoch
prejavuje ako uplatnenie individuálneho prístupu k žiakom talentovaným, i k žiakom so slabším prospechom,
ktorých priaznivo inšpiruje a motivuje.
Vytvorením ŠSZČ si škola stanovuje cieľ, aby sa v rámci mimo vyučovacej výchovnej práce so žiakmi
postupne vybudovala ucelená sústava príležitosti pre cieľavedomý rozvoj záujmov žiakov. Obsah záujmovej
činnosti žiakov 1. a 2. stupňa mala diferencovaný charakter, a to vzhľadom na vek detí a náročnosť práce.
ŠSZČ sa podieľalo na výchove a vzdelávaní mimo vyučovania v oblasti športu a telesnej výchovy,
prírodovedy, spoločenských vied, kultúry, vedy a techniky formou pravidelnej a príležitostnej záujmovej
činnosti:
• Pravidelná činnosť - pre stály okruh záujemcov (pravidelná záujmová činnosť záujmových útvarov).
V rámci záujmovej činnosti bolo v činnosti 24 krúžkov, pod vedením 18 interných vedúcich a 5 externých
vedúcich. Do krúžkovej činnosti bolo k 15.9. 2010 prihlásených celkom 339 detí. pričom mnohí pracovali
aktívne aj v dvoch, či dokonca troch krúžkoch. K 30.6. 2011 sa počet miest znížil na 325 z toho 69 chodilo
na dva alebo tri krúžky V. Podrobnejšie hodnotenie práce v záujmových útvaroch viď tabuľku.
• Príležitostná činnosť – uskutočňovaná vo forme jednorazových alebo nepravidelne sa opakujúcich
podujatí pre príležitostných záujemcov (exkurzie, tvorivé, pracovné dielne, vychádzky, sústredenia,
návštevy divadelných predstavení, besedy, kvízy...), alebo akcií, ktoré sú vyvrcholením záujmovej činnosti
(súťaže, olympiády). Vo veľkej miere sa táto činnosť zameriavala na prácu so žiakmi v žiackom parlamente
a prácu v projektoch Zelená škola a Projekt Občan, prípravou rôznych aktivít a Žiackej univerzity rovesnícke vzdelávanie, žiaci učia žiakov. Podrobnejšie hodnotenie práce príležitostných akcií viď tabuľky
súťaže, akcie a projekty na ktorých participovalo ŠSZČ so ZŠ P. Škrabáka.
V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočňovala i spolupráca s rôznymi inštitúciami podľa potreby
a vzájomnej dohody. ŠSZČ aktívne spolupracovalo s CVČ Domček, Združenie Brezovček, Združenie Orava,
MsKS, ZUŠ, CVaP pri PPP, Oravská Knižnica A. Habovštiaka, Centrom Zdravia , mládežníckymi
organizáciami a športovými klubmi .
ŠSZČ bolo financované z prostriedkov originálnych kompetencii , poplatkov za krúžky, vzdelávacích
poukazov (392), Združenia Brezovček a iných sponzorských zdrojov.
Platby za krúžky sme vyberali v dvoch fázach buď priamo vedúcej ŠSZČ, alebo prevodom na účet.
S vyberaním poplatkov bolo dosť problémové, rodičia si často neplnili svoje povinnosti, bolo potrebné im
posielať opakovane upomienky.
Oslobodení od poplatkov boli deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí si podali žiadosť
a predložili potvrdenie z ÚPaSV u riaditeľky školy.
35
10.
Trieda/ročník
/stupeň
1.-4.ročník
19
. Okrem matematických hier, riešenia hlavolamov využívali učebňu
VT, pracovali sme pomocou edukačných programov a vyžívali
matematické portály na internete.
14
14
17
14
16
12
1.-6. ročník
11
15
14
5.-9. ročník
15
9.A
24
1.-5.ročník
1.-4.ročník
počet žiakov
k 30.6.2011
15
8.A
Zúčastnili sme sa viacerých podujatí na úrovni mesta, na úrovni
okresu, komunity, školy. Vystupovali sme pri rôznych príležitostiach
a tým sme prispeli k šíreniu dobrého mena našej školy.
Vystúpenia: Začiatok školského roka, Riaditeľské porady, Akadémia
pre rodičov, Deň učiteľov, Domov dôchodcov, Návšteva ministra pri
príležitosti ukončenia prestavby školy, Zápis do 1.ročníka, Deň
matiek a iné Zúčastnili sme sa na Folklórnom festivale Dni
Kubínskeho folklóru, ktorý sme otvárali našim programom a dostali
sme zvláštne ocenenie a ďakovný list.
Súbor vystupoval pri každom podujatí našej školy.
15
9:B
Kolovrátok
Pohybové hry
Matematika
Futbal 1 a 2
pre život
Matemati
ka
Matematika
pre život pre život 9B
9A
Vyhodnocovacia správa
Deti získali základy v športových, herných aj pohybových aktivitách.
Rozvíjali si rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť, pevnú vôľu, súťaživosť.
Zoznámili sa aj s novými netradičnými športami ako florball, tenis,
skoky na trampolíne. Spoznali tiež okolie domova prostredníctvom
vychádzok a ľahkej turistiky. Počas zimných mesiacov využívali
možnosť praktizovať sezónne športy, a to korčuľovanie, sánkovanie,
bobovanie.
Záujmový útvar bol rozdelený pre veľký počet žiakov na dva.
Činnosť krúžku prebiehala v telocvični na Nemocničnej ulici. Deti
rozvíjali svoju telesnú zdatnosť, utvrdzovali si pravidlá hry fair- play,
zdokonaľovali sa vo futbale, zapojili sa do niekoľkých súťaží.
16
16
3.-8. ročník
Hubčíková
9.
Murín
8.
Kováč
7.
16
Hip- Hop
6.
15
Florbal volejbal
5.
ZÚ
Šachy
Michaličková
3.-4.
Homolková Facunová
2.
Domin
1.
Vedúci
Bakošová
Rábotová
Prídavok
P.Č.
počet žiakov
k 15.9.2010
Hodnotenie pravidelnej záujmovej činnosti vedúcimi záujmových útvarov:
Celá činnosť bola zameraná na riešenie úloh z praxe. Zaraďovali do
činností aj zábavné úlohy, riešenie hlavolamov a prácu na PC.
Prihlásení žiaci oboch tried chodili do krúžku pravidelne,
vynechávali len minimálne, ak boli chorí.
Deti sa učili základné krokové variácie Hip-hopu. Učili sa vzájomne
komunikovať prostredníctvom tanca. Krúžok bol zameraný na kvality
jednotlivca, oboznamovali sa s vlastnou zručnosťou, možnosťou
prejaviť vlastné kvality v skupine, vyjadrovať svoj názor, vedieť
počúvať názor druhých, vedieť spolupracovať so skupinou. Deti sa
naučili vedieť si samostatne vytýčiť vlastné jednoduché osobné ciele,
rozvíjať talent a špecifické schopnosti, vedieť samostatne a kriticky
ohodnotiť svoje činnosti. Svoje zručnosti predstavili na vianočnej
akadémii.
Činnosť krúžku prebiehala v telocvični na Nemocničnej ulici. Žiaci
rozvíjali svoju telesnú zdatnosť, utvrdzovali si pravidlá hry fair- play,
zdokonaľovali sa vo florbale.
Deti sa učili základné stratégie hry, robili si jednotlivé analýzy partií,
učili sa na vlastných úspechoch, ale aj svojich chybách. Zostavovali
strategické plány pri hre. Zúčastňovali žiackych súťaži. Najlepší
hráči boli Homolka a Drígeľ. Na Vianoce zorganizovali Mikulášsky
šachový turnaj pre žiakov školy.
36
Trieda/ročník
/stupeň
3. ročník
12
12
12
12
Deti si doplnili a utvrdili vedomosti zo slohu a literárnej výchovy,
rozšírili slovnú zásobu a učili interpretovať umelecký text. Pracovali
s umeleckým aj odborným textom. Pokúšali sa tvoriť krátke
básničky, príbehy, doplnili si poznatky z dramatickej výchovy.
Oboznámili sa s pojmami dráma, tragédia, komédia, bábková hra,
opera, opereta, muzikál. Tvorili krátke situačné scénky, hrali sa na
mímov, získali základné poznatky o interpretácii umeleckého slova,
učili sa improvizovať, písali vlastné scenáre, nacvičovali krátke
hovorené prejavy v rozsahu 3-5 minút. Oboznámili sa s bábkovým
divadlom, tieňovým divadlom, rôznymi druhmi bábik . Vytvorili si
bábky z papiera a zahrali vlastné scénky.
Žiaci sa oboznámili s bezpečnostnými pravidlami práce v PC učebni,
aj s bezpečnostnými zásadami práce s internetom. Zopakovali si a
rozšírili zručnosti a vedomosti v Skicári. V textovom editore
Microsoft Word sa učili vkladať a formátovať tabuľky , vkladať a
formátovať obrázok. V Power Pointe sa naučili vytvárať jednoduché
prezentácie. Pracovali s vyhľadávačom Google, vyhľadávali a
kopírovali obrázky a vhodné texty. Každý žiak si vytvoril e-mailovú
schránku, ktorú využíval na komunikáciu so spolužiakmi a učiteľkou.
Naučili sa posielať e-mail s prílohou. Svoje práce sa naučili ukladať
viacerými spôsobmi - na plochu, do dokumentov, na USB kľúč.
Pracovali sme v triede ale aj v počítačovej učebni. Cieľom činnosti
boli správne návyky , znalosti a zručnosti v používaní slovenčiny tak
ako v ústnom prejave, tak i v písomnom. Žiaci sa zdokonaľovali v
gramatike, lexikológii, syntaxe a v štylistike formou tvorivých
cvičení alebo vo vypracovaní vopred daných testov. Tieto znalosti
úspešne využili v celoslovenskom testovaní deviatakov. Posledné
hodiny sme pracovali s počítačom, kde žiaci vytvárali nové cvičenia
alebo hry, ktoré potom hravou formou využívali na získanie nielen
zábavy, ale aj vedomostí a zručností.
5.-9.ročník
15
Vyhodnocovacia správa
Cieľom krúžku bolo, tráviť svoj voľný čas športovými aktivitami.
Športové aktivity boli vyberané žiakmi podľa ich záujmov. Najradšej
hrali florbal a rôzne loptové hry. Krúžkovú činnosť sme ukončili
turistickou vychádzkou na Brezovec.
8.B
15
9.A
1. aj 2. stupeň
počet žiakov
k 30.6.2011
počet žiakov
k 15.9.2010
Slovenčina
pre život
Jazyk, slovo, reč
Práca
s počítačom
13
Matematika Pohybové
hry
pre život
13
Okrem matematických hier, riešenia hlavolamov sme využívali aj
učebňu VT, pracovali sme pomocou edukačných programov
a vyžívali matematické portály na internete.
12
13
6.-7.roč.
Mitruková
17.
14
13
13
1.stupeň
16.
Palugová
15.
13
Projekt Občan
14.
ZÚ
Mladí kuchári
Lovásová
13.
Mihálovová Matúšková
12.
Lupáková
11.
Vedúci
Chmelíková
P.Č.
Deti si vybrali riešenie problému postavenia etickej výchovy v ZŠ a
SŠ. Pri riešení problému pracovali podľa pokynov Projektu Občan.
Urobili prieskum na škole a vytvorili pekné portfóliá, ktoré
prezentovali pred žiakmi a učiteľmi našej školy, na regionálnom kole,
kde sa zároveň umiestnili na 2. mieste. Svoj projekt odprezentovali aj
v NR SR v Bratislave pred MŠ SR E. Jurzycom. Zároveň boli
zapojení do medzinárodného online projektu a prezentovali cez
Skype svoj projekt americkým deťom a učiteľom v Michigane.
Deti veľmi radi varili. V rámci krúžku pripravovali studené misy,
koláče, rôzne pohostenia. Činnosť prebiehala najskôr v upravenej
triede a v druhej polovici školského roku v školskej kuchynke. Deti
sa naučili pripravovať jednoduché jedlá a hlavne udržiavať čistotu
rúk pri príprave jedla a pracovného prostredia, po sebe si upratať.
V rámci krúžku sme si pripravili pohostenie pre mamičky ku Dňu
matiek.
37
Trieda/ročník
/stupeň
1.-2.oč.
6
17
15
6
17
Deti prvého ročníka sa najskôr učili pracovať s myšou
prostredníctvom didaktických hier, pracovali s multimediálnymi CD.
V Skicári sa oboznámili so základnými nástrojmi na kreslenie a
získavali zručnosti pri vytváraní vlastných obrázkov. Tiež sa učili
pracovať s klávesnicou, získali základné schopnosti pracovať v
textovom editore. Žiaci druhého ročníka si zdokonalili a rozšírili
zručnosti v práci so Skicárom, textovým editorom. Zoznámili sa s
internetom, naučili sa vyhľadávať obrázky na rôznu tému a potom ich
využívať na tvorbu jednoduchých prezentácii.
Cieľom záujmového útvaru bolo pomocou rôznych hier, zábavnou
formou, hraní rolí zdokonaliť sa v konverzácii anglického jazyka.
Deti boli motivovaní ku kreativite a rozvoju fantázie, pričom si
neuvedomovali, že sa zdokonaľujú v rozprávaní v cudzom jazyku.
2. stupeň
Tkáčsky
15
Pre veľkú skupinu sme krúžok rozdelili na dve skupiny. Deti
pracovali v krúžku veľmi radi, pretože sa učili pracovať rôznymi
výtvarnými technikami, vyrábali rôzne darčeky, ktoré si mohli zobrať
domov. Rozvíjali svoje výtvarné zručnosti, tvorivosť a fantáziu.
Deti sa na krúžku zdokonaľovali v práci s textovým editorom,
grafickými aplikáciami ako aj s počítačovou sieťou internet, vytvárali
vlastné prezentácie v programe PowerPoint. Poznatky, získané v
počítačovom krúžku, využívali pri ďalšom vzdelávaní a v praktickom
každodennom živote.
2. a 8.roč.
16
7.-8. roč.
1. stupeň
počet žiakov
k 30.6.2011
počet žiakov
k 15.9.2010
Tvorivé dielne
1a2
Práca
s počítačom
16
Práca
s počítačom
15
Konverzácia v
anglickom jazyku
24
Vyhodnocovacia správa
Deti poznávali rôzne druhy ľudovej tvorby a tradície regiónu. Získali
základné zručnosti potrebné pri tkaní a rozvíjali svoje manuálne
zručnosti. Pri zhodnocovaní odpadového textilného materiálu si
rozvíjali vzťah k prírode. Naučili sa, že recyklácia je jednou z ciest k
ochrane životného prostredia. Učili sa nové pracovné postupy,
rozvíjali estetické cítenie, talent a špecifické schopnosti. Pri práci si
rozvíjali trpezlivosť, samostatnosť a snažili sa dokončiť každú začatú
prácu. Zhotovené výrobky slúžili ako prezentačné darčeky pre
vzácnych hostí v našej škole. Usporiadali sme výstavu výrobkov v
našom záujmovom útvare
1.stupeň
24.
Stančeková
23.
Stehurová
22.
24
13
Lego-šikovné
ruky
21.
Smolková
20.
Ralidiaková
ZÚ
Rábotová
18.19.
Vedúci
Pokorná
Facunová
P.Č.
V rámci krúžku LEGO si deti rozvíjali nielen fantáziu,
obrazotvornosť, ale aj jemnú motoriku. LEGO krúžok hodnotím
veľmi pozitívne. V marci sme urobili lego súťaž pre 1.- 4. ročník.
Radosť mali nielen z hry, ale aj z cien, ktoré dala ako sponzor žiačka
zo 6. A triedy Katka Studeničová .
38
4.6 Školský klub detí K U B Í K
Výchovný program ŠKD „Hra, zábava, život“
Rozvrh dennej činnosti
Režim dňa v ŠKD zohľadňoval striedanie činností, pričom rešpektoval najmä
potrebu žiakov na
oddych, relaxáciu, regeneráciu a osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov, pohodu a pokoj pri písaní
školských úloh.
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti je legislatívne určený, obsahuje zoznam tematických oblastí, počet
výchovno-vzdelávacích aktivít pre jednotlivé tematické oblasti výchovy a je vypracovaný pre jednotlivé
ročníky:
– vzdelávacia činnosť
– spoločensko-vedná činnosť
– hudobná činnosť
– výtvarný činnosť
– literárno-dramatická činnosť
– prírodno-environmentálna činnosť
– pracovno-technická činnosť
– telovýchovná činnosť
– záujmové útvary – každá vychovávateľka má svoj ZÚ
Sú v ňom uvádzané metódy, formy aj prostriedky práce. Vytvorili súlad medzi cieľom – obsahom –
stratégiou VP. Prostredníctvom vhodne vytýčeného cieľa a vhodne zvolených stratégií dosiahli plnenie
obsahu aktivít.
Hodnotenie dieťaťa je v kompetencii vychovávateľa.
Výchovný program ŠKD nekopíruje činnosti a stratégie uplatňované v škole. Je celistvým,
zmysluplným pre výchovné štandardy a tematické oblasti v tom zmysle, že vyjadruje princípy rovnocennosti
výchovy a vzdelávania. Posilňuje výchovu. ŠKD pretavuje začiatky systematickejšej práce dieťaťa do
zážitkov, hier, učenia, kde sa využívajú rôzne metódy, napr. diskusné a dialogické, písomné aktivity, výtvarné
aktivity, hudobné aktivity, pohybové aktivity bádateľské alebo objaviteľské aktivity, pracovné a iné. Vlastne
eliminuje živelnosť. Vychovávateľ je profesionálnym pedagogickým pracovníkom vo svojom oddelení. Jeho
úlohou je, aby vo svojej výchovnej práci využíval čo najviac metód na poznanie a rozvoj kompetencií,
samostatnosti, zodpovednosti, prípravy na vyučovanie, aktívneho využívanie voľného času a zmysluplný,
harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa tak, aby dokázalo svoju funkčnú gramotnosť využiť v celom nasledujúcom
svojom živote. Uvedomoval si špecifiká voľnočasovej edukácie. Vytváral si svoj vlastný štýl riadenia
oddelenia. Využíval učenie riešením problémov, zážitkové učenie, pri ktorom sa dieťa samo aktívne podieľa na
riešení problémov, čím sa učí, vzdeláva, vychováva. Jedným slovom edukuje. Zohľadňoval striedanie činností,
pričom rešpektoval najmä potrebu detí na oddych, relaxáciu, regeneráciu a osobnostný rozvoj, uspokojovanie
záujmov, pohodu a pokoj pri písaní školských úloh.
Výhodou je pre nás to, že sa nepredkladajú deťom hotové poznatky, ale že si ich dieťa získava vlastnou
tvorivou, trpezlivou prácou, alebo motiváciou, presviedčaním, vzájomným pôsobením, pestovaním vzťahov
a vzájomnej dôvery s vychovávateľom.
Oceňujeme, že aj vychovávateľky mohli absolvovať akreditované inovačné vzdelávanie: „Čítaním
a písaním ku kritickému mysleniu“. Hodnotím ho pozitívne, je prínosom pre prácu vychovávateľov.
4.7 Práca výchovného poradcu
I. Oblasť profesionálnej orientácie
Výchovná poradkyňa bola žiakom denne k dispozícii, aby sa mohli poradiť pri výbere školy.
Väčšina deviatakov robila záujmové testy pod dohľadom CPPPaP – dobré k správnemu výberu školy a na jeseň
robili predtestovanie z M a Sj – Komparo. Zúčastnili sa Burzy SŠ, besied s Políciou, psychológom.
Na web stránke našej školy boli pre rodičov našich žiakov zverejnené konzultačné hodiny, telefónny kontakt na
VP, časový harmonogram prijímacieho konania, Testovanie 9, Kompao pre 5., 9., 8.ročník. Rodičia našich
žiakov sa mali možnosť zúčastniť na Burze SŠ, na RZ dostali informácie o SŠ. Pri podpisovaní prihlášok sa
dozvedeli ako narábať so zápisným lístkom a o odvolaní, ak ich dieťa nebude prijaté na SŠ. Viacerí využili
možnosť konzultovať správnosť výberu SŠ s výchovnou. poradkyňou.
39
II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími
problémami
a) Vypracovávali sme anamnézu tried a spracovávali prehľad o nadaných žiakoch a žiakoch s poruchami
učenia a správania.
Počas celého školského roka mali triedni učitelia možnosť (so súhlasom rodiča) dať požiadavku na odborné
vyšetrenie dieťaťa v CPPP a P, čo využili desiati rodičia. Zabezpečovali sme návrhy na vyšetrenia u psychológa
v CPPPaP v DK, v Súkromnom špecializačnom centre psychologického poradenstva v DK, NO. Úzko
spolupracujeme so sociálnou kurátorkou PhDr S.Mihálikovou, pracovníkmi CPPPaP v DK.
b) Nadaní a talentovaní žiaci sa uplatnili v rôznych krúžkoch, súťažiach a olympiádach. Tiež sa zapojili spolu
s vyučujúcimi do viacerých projektov.
c) Zápis do 1. ročníka bol realizovaný v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP-ke, máme
žiakov do troch prvých tried.
d) Priebežne sme sledovali legislatívu a nové pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami
učenia, ich hodnotenie a klasifikáciu.
III. Materiálne a pracovné podmienky pre prácu
→ Vďaka vedeniu školy mám zariadenú kanceláriu v zmysle odporúčania v POP-ke.
→ Konzultačné hodiny boli vypracované VP a zverejnené na pracovnej porade, triednych rodičovských
združeniach, informovaní boli aj žiaci, od budúceho školského .roka bude oznam aj na webovej stránke školy.
IV. Spolupráca výchovnej poradkyne:
a) s vedením školy a špeciálnym pedagógom bola počas celého školského roka dobrá a otvorená. Pravidelne
informovala RŠ o svojej práci a konzultovala. Zúčastňovala sa na stretnutí integračnej komisie. Konzultovala so
špeciálnou pedagogičkou každé nové aj staršie vyšetrenie z CPPPaP. Informovala sa na integrovaných žiakov
a žiakov so ŠVVP.
b) s rodičmi a žiakmi 9.tried - bola na primeranej úrovni. Aj rodičia žiakov 8. a 5. ročníkov sa priebežne
informovali o možnosti štúdia na SŠ, resp. inej ZŠ či osemročnom gymnáziu. Žiaci 8.roč., kde dali rodičia
súhlas, robili vo februári záujmové testy v spolupráci s CPPPaP v DK.
Burzy SŠ a získať informácie o štúdiu od najpovolanejších, pracovníkov rôznych SŠ.
c) s triednymi učiteľmi – pri riešení problémových žiakov v správaní alebo s vyučovacími problémami
d) s políciou, sociálnymi kurátormi, MsÚ
e) s CPPP a P - bola som na všetkých poradách VP a získané informácie som odovzdávala na pracovných
poradách aj ostatným pedagógom a vedeniu školy.
4.8. Práca koordinátora protidrogovej prevencie
Koordinátorku primárnej prevencie vykonávala Mgr. Eva Smolková
V školskom roku 2010/2011 bola primárna prevencia súčasťou systému
účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže
v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a plnila sa vo všetkých ročníkoch školy.
Problematikou prevencie žiakov pred nežiaducimi javmi sa zaoberali aj triedni
učitelia v rámci triednických hodín a rôzne témy prevencie sa prelínali aj
v jednotlivých vyučovacích predmetoch.
Počas školského roka boli v rámci primárnej prevencie drogových
závislosti a iných patologických javov plnené hlavné úlohy a činnosti v rámci jednotlivých vyučovacích
predmetov, triednických hodín, strediska záujmovej činnosti a ŠKD ale aj vo voľnom čase žiakov v spolupráci s
vedením školy, výchovným poradcom, pedagógmi, rodičmi, CPPPaP a inými inštitúciami.
V primárnej prevencii sme pokračovali využívaním preventívnych programov:
Nenič svoje múdre telo (1. stupeň),
Cesta k emocionálnej zrelosti (1.-9. ročník)
Ako poznám sám seba (2. stupeň).
Žiaci si prehlbovali poznatky a právne vedomie o ľudských hodnotách, poznali práva dieťaťa a
spoločne s učiteľmi vytvárali priateľskú atmosféru v škole.
Žiaci boli oboznámení s vnútorným poriadkom školy a pedagógovia si zaradili drogovú
prevenciu do tematických výchovných vzdelávacích plánov.
Žiaci si vybrali krúžky, v ktorých mohli využívať svoj voľný čas. Na triednických
hodinách a v rámci etickej výchovy si žiaci porovnávali vlastné názory na šikanovanie,
toleranciu, priateľstvo, zodpovednosť, životný štýl a i. s názormi ostatných žiakov. Uskutočnili
sme niekoľko besied na aktuálne témy, žiacku univerzitu na tému zdravého životného štýlu,
40
zúčastňovali sme sa výchovných koncertov a iných kultúrnych podujatí , organizovali sme športové súťaže
a žiakov sme intenzívne zapájali do aktivít Zelenej školy.
Pomôckou pre prácu triednych učiteľov v oblasti šikanovania je pripravená Metodická príručka pre
triednych učiteľov s podrobnou analýzou procesu šikanovania (v školskej knižnici), webová stránka:
www.prevenciasikanovania.sk.
Neoddeliteľnou súčasťou procesu prevencie sociálno-patologických javov bola aj pomocná a
poradenská činnosť pre triednych učiteľov. V jednotlivých triedach, kde sa častejšie vyskytovali problémy, sme
v intenzívnej spolupráci s pracovníkmi CPPPaP v Dolnom Kubíne riešili konkrétne problémy v triednych
skupinách. Táto spolupráca je pre našu školu veľkým prínosom a budeme radi, keď sa bude v tom pokračovať aj
v nasledujúcich rokoch.
4.9 Vyhodnotenie environmentálnej výchovy v šk. roku 2010/2011
Environmentálna výchova sa na našej škole realizovala prostredníctvom troch programov:
1. Projekt: Zdravá škola:
• počas roka pracovala školská zdravotná hliadka a žiaci boli pripravení na zdravotnícku
súťaž,
• v priebehu školského roka vyučujúci pracovného vyučovanie ale aj iných sa dbalo na
čistotu areálu školy – zbierali sme odpadky, vysadili sa stromčeky
• uskutočňovali sa vychádzky do prírody so zameraním na ochranu a vzťah k prírode, prikrmovali zvieratá a
vtákov v zime
• uskutočnili sme zber liečivých rastlín, elektroodpadu a papiera, separovali plast a papier v triedach
• realizovali sme pitný režim spojený s mliečnym programom v spolupráci so školským stravovacím
zariadením,
• vytvorili sme výstavky ovocia a zeleniny- zdravé stravovanie,
• žiaci sa učili o zdravotnej hygiena detského chrupu, pestovaní základných hygienických návykov (majú
hygienické vrecúška v triedach na ročníkoch 1.-4.),
• uskutočňovali sme relaxačné cvičenia a telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín,
• zúčastnili sme sa výchovného koncertu s environmentálnym zameraním,
• zapojili sa do aktivity: Vyčistime si Slovensko,
• starostlivosť o izbové rastliny
• ekoplagát – šetrenie vodou, el. energiou,
• zavesenie vtáčích búdok a kŕmidiel,
• deň mlieka súťaž v pití mlieka,
• jablkový týždeň,
• v spolupráci so školskou jedálňou sa dodržiaval pitný režim žiakov vhodnými nápojmi počas desiaty a obeda.
Školská jedáleň miesto sladkostí k obedu podáva mliečne výrobky- jogurty, aktimel, mliečne nápoje, alebo
ovocie.
2. Ovocie do škôl:
V rámci pitného režimu a vitamínov pre žiakov sme zabezpečili jablkovú šťavu a jablká pre každé dieťa.
3. Program Zelená škola (viď. Tabuľku o projektoch).
4.10. Práca školského špeciálneho pedagóga
Školský špeciálny pedagóg pracuje na našej škole už 4. rok s deťmi, ktoré majú nielen vývinové
poruchy učenia a správania a sú integrované , ale aj s deťmi, ktoré majú akékoľvek ťažkosti s učením( napr.
narušený výkon, ťažkosti v koncentrácii, v zrakovej, sluchovej percepcii, v pracovnej pamäti, reči, orientácii
v priestore, pracovnom tempe) , či správaním.
Špeciálny pedagóg priebežne monitoruje už od 1. ročníka ( resp. začiatku školského roka) a začína
s nimi pracovať už v začiatkoch školskej dochádzky, pretože v tomto veku je terapia najúčinnejšia.
Podľa potreby bolo indikované aj špeciálno - pedagogické vyšetrenie (v prípade podozrenia na ŠVPU a p.
správania). Na základe pozorovania ťažkostí v škole najprv špeciálny pedagóg spolu s triednym učiteľom
vypracoval školský záznam, z ktorého príslušná poradňa vychádzala pri následnom vyšetrení.
Pri práci a vzdelávaní žiakov so ŠVPU sa kvalitnej komplexnej diagnostiky
zúčastňovali
odborníci viacerých profesií - psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, výchovný poradca, vedenie školy,
sociálny pracovník, odborní lekári. Ak to bolo potrebné, špeciálny pedagóg zabezpečil aj iné odborné
vyšetrenia- napr. psychiatrické, pobyt v diagnostickom centre( tento rok to nebolo nutné), vyšetrenie u detského
41
lekára , či logopedické vyšetrenie. Pri poruchách reči sú u týchto detí robené na našej škole aj Indiv.
logopedické intervencie (ILI)v rámci predmetu ILS a RŠF. Špeciálny pedagóg je zároveň aj logopédom na škole.
Špeciálny pedagóg zabezpečoval diagnostiku v týchto poradniach: CPPPaP Dolný Kubín, CŠPP
v Námestove, psychologička PHDr. Oľga Filková v Námestove v nemocnici a tento rok naša škola začala
spolupracovať aj s novootvoreným Súkromným centrom pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne – p.
Mgr. Papalovou . Naša škola spolu s touto SCPPP pre našu školu zabezpečila v rámci projektu 2- dňové
vzdelávanie našich učiteľov a špeciálneho pedagóga. Prvé sa týkalo vzdelávania detí so ŠVPU – s dyslexiou,
s dyskalkúliou ...a ďalší deň sme sa venovali deťom s ADHD. Pani Papalová nám všetkým poskytla aj potrebné
materiály, s ktorými môžeme pracovať v prípade, že budeme mať v triede žiaka s poruchami učenia, či s ADHD.
Tým, že túto informáciu si nevypočul len špeciálny pedagóg, ale aj vyučujúci sa zväčšila miera pôsobenia,
možnosť väčšieho porozumenia tejto problematike a zlepšenie prístupu k takýmto deťom.
Integrované deti sa po diagnostike v PPP centrách vzdelávali v ŠP triede podľa IVP plánov formou
špeciálnych cvičení vypracovaných pre rozvíjanie jednotlivých oslabených psychických funkcií a nácvik čítania,
písania, pravopisu, počítania . Školský špec. pedagóg udržiaval korektné, aktívne vzťahy nielen s učiteľmi
týchto žiakov, odborníkmi z centier PPP, ale hlavne s rodičmi, pomáhal im odborne aj ľudsky pri problémoch,
ktoré sa vyskytli pri práci s ich dieťaťom doma.
Pomáhal rodičom a pedagógom počas zápisu detí do 1. ročníka najmä ak bolo u detí evidentné, že by im
pomohlo odložiť školskú dochádzku. Poskytoval pomoc svojimi vstupmi na pedagogických radách, aby
usmernil pedagógov pri práci s deťmi s ŠPU, ďalej rodičom cez rodičovské združenia počas konzultačných
hodín, ale i mimo nich. Pomáhal riešiť problémy u detí buď individuálne, alebo hromadne pri problémových
situáciách v triedach vo výchovno- vzdelávacom procese. taktiež sa zúčastňoval školení pre špeciálych
pedagógov, či celoslovenského kongresu zameraného na výber povolania u detí so ŠVP.
4.11 Otvorenosť školy
4.11.1 Spolupráca školy a rodiny
V oblasti spolupráce s rodinou
dôvera –porozumenie –komunikácia –informovanosť –otvorená škola
Spolupráca školy a rodiny si aj v tomto školskom roku udržala svoj štandard.
Školu vďaka dobrej spolupráci s rodinou sme nazývali rodinná škola.
Celá činnosť RR bola úzko spojená s koncepciou školy, ŠkVP. Rodičia výrazne pomáhali hlavne v materiálnej
i finančnej oblasti pri zabezpečovaní súťaží, odmien pre žiakov i akciách školy. Rodičovská rada sa stretla
niekoľkokrát. Na zasadnutiach riešila konkrétne úlohy podľa svojho plánu práce. Má vypracovaný vlastný
rozpočet.
Kladne hodnotím aj individuálne konzultácie rodičov a učiteľov v prospech dieťaťa. Veľkým prínosom sú
stretnutia rodič –dieťa –učiteľ. Na škole prebiehali aj konzultačné dni vždy v posledný pondelok v mesiaci od
16,oo do 17,oo.
Rodičia nám v tomto školskom roku pomáhali hlavne:
rodičovské združenie –právny subjekt, nezištná pomoc škole, alternatívny zdroj získavania
finančných
prostriedkov, kvalitná spolupráca
finančná pomoc pri súťažiach pre žiakov, ocenenia žiakov
pomoc pri organizácii Mikuláša, Dňa detí,4.ročník Školského plesu, vianočnej besiedky.
Mnohí rodičia sa snažili vypomôcť aj balíkmi kancelárskeho papiera, zberom odpadového papiera,
odborníci pomohli pri internetovej učebni, osvetlení školy, rôznych opravách,
robili odborné prednášky, sprievodcov na výletoch a exkurziách a podobne.
Zapojili sa do Dobrovoľníckeho programu školy, veľkou mierou sa pričinili na realizácii projektu „
Zelená škola“, .
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za nezištnú pomoc.
4.11.2 Spolupráca školy a komunity
Pri našej ZŠ pracuje Občianske Združenie Brezovček, ktoré pomáha pri mimoškolskej činnosti detí, učiteľov aj
rodičov, podporuje vzdelávacie a relaxačné aktivity .
V budúcnosti chceme pokračovať v kvalitnej spolupráci s komunitou a iniciovať pravidelné formy
spolupráce hlavne (výlety, exkurzie, besedy, spoločenské posedenia, vzájomná pomoc, športové podujatia,
súťaže a podobne) .
Oceňujeme výbornú spoluprácu so zriaďovateľom školy. Ďakujeme vedeniu Mesta Dolný Kubín za
podporu a pomoc pri dotváraní profilu školy.
42
Nezabúdali sme na rozvoj dobrej spolupráce so základnými školami v meste.
Budovali sme kvalitné vzťahy s materskými školami, hlavne s XIII.MŠ.
Dobrú spoluprácu sme mali so strednými školami hlavne pri profesijnej orientácii žiakov
Naďalej sme upevňovali vzťahy s inštitúciami –zriaďovateľom, PPP, CVČ, Centrom zdravia,
Knižnicou, Políciou, DD, VÚB, MC, ŠPZ, Slovenská sporiteľňa atď
Propagácia školy v médiách, v tlači, hlavne Infoštúdio.
Akcie pre širšiu verejnosť
4.11.3 Spolupráca školy a rady školy
Rada školy pracovala aj tento školský rok podľa plánu práce školy a napomáhala vedeniu školy pri
riešení konkrétnych problémov. Spolupráca bola kvalitná, podporná pre školu. Všetci členovia sa zúčastňovali
pravidelne na zasadnutiach na ktoré prizývali aj riaditeľku školy. Na svojich zasadnutiach sa venovala hlavne:
-projektu „Moderná škola na úrovni EÚ.“
-plneniu koncepčného zámeru školy
-personálnemu obsadeniu školy
-pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu
-materiálno-technickému zabezpečeniu školy
-hospodáreniu školy/prenesené a originálne kompetencie/
-výberu riaditeľky školy –Výberové konanie rš.
43
Čítanie príbehov
a zapojiť sa do
hlasovania o
najkrajší čin roka
Výchova detí k
demokratickému
občianstvu.
Zúčastnení
väčšina žiakov školy
Čas
IX.2010
X.-XII.
2010
Príbehom
Obetavý chlapec
v kategórii
„Pomoc v
rodine“ sme sa
zapojili do 11.
ročníka projektu
spoločnosti
Whirpool
Slovakia Detský
čin roka.
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Popis a úspešnosť
Príbeh o Petrovi Balekovi, ktorý
zostavili žiaci 9.A a 9.C triedy spoločne,
no spísala ho do jedného celku žiačka
9.A triedy Marianna Palugová, ZŠ Petra
Chmelíková, Škrabáka v Dolnom Kubíne získal cenu.
Facunová,
Kubisová
čestné uznanie
pedagogický
pracovníci
žiaci 6. a 7. ročníka -záujmový útvar ŠSZČ
Projekt
Občan
Cieľ
X 2010.-VI.2011
Detský čin
roka 2010
Wirpool Slovakia pod záštitou SŠ SR
Detský čin
roka 2010
Združenie Orava
Názov
Organizátor
4.12 Projekty školy
Žiaci si vybrali problém Etická výchova
v ZŠ a SŠ. Pri riešení problému
pracovali podľa pokynov Projektu
Občan. Svoj projekt odprezentovali
všetkým žiakom našej školy, súťažili na
regionálnom kole v Martine, kde získali
2. miesto a prezentovali svoj projekt
v NR SR v Bratislave. Prišiel sa na nich
pozrieť aj Minister školstva Eugen
Jurzyca. Významnou aktivitou bolo
zapojenie projektu do online prezentácie
Projektu Občan našich žiakov a žiakov
partnerskej školy z amerického mesta
Hanover Horton v štáte Michigan.
M.Kubisová zájomná prezentácia Projektov Občan
R.Mitruková oboch škôl prebehla za účasti vzácnych
D. Facunová hostí, Mgr. Romana Matejova,
primátora Mesta Dolný Kubín, PaedDr.
Márie Dudákovej, vedúcej Odboru
školstva, mládeže a športu Mesta Dolný
Kubín, Mgr. Magdalény Kubisovej,
riaditeľky ZŠ P. Škrabáka, Mgr.
Marcely Maslovej, výkonnej riaditeľky
Združenia Orava pre demokraciu vo
vzdelávaní a Mgr. Daniely Facunovej,
vedúcej ŠSZČ pri ZŠ P. Škrabáka. Za
americkú stranu uviedli stretnutie Linda
Start a Terri Mount z Centra pre
občianske vzdelávanie a školská
inšpektorka Linda Brian. Projekt
amerických detí koordinoval Bill Jones.
44
Zúčastnení
celá škola
5.A, 5.B
Čas
11.-18.4. 2011
Zameriava sa na
prevenciu
kriminality.
Okrem hlavného
zámeru sleduje aj
čiastkové ciele,
ktoré sú
rozpracované v
desiatich témach:
1. Priatelia
policajti.
2. Kto kradne je
zlodej!
3. A pôjdeš v tom
s nami?
4. Správaj sa
normálne.
5. To musíš
vedieť!
6. Zákerná droga.
7. Bingo! ... za
moje peniaze
8. Na zdravie!
Ďakujem, radšej
nie!
9. Odpáľ to do
vzduchu!
10. Každý je iný!
Cieľom je viesť
žiakov
k ochrane
živosného
prostredia
prostredníctvom
separovania
odpadu.
IX.2010-VI.2011
Organizátor
Združenie Orava
Podpora a
vzbudzovanie
záujmu o čítanie.
prostrewdníctvom
rôznych aktivít
celá škola
Baterky na
správnom
mieste
Cieľ
od III. 2008
Správaj sa
normálne
Mestská polícia D. Kubín v spolupráci s OOPZ Dolný Kubín.
Týždeň
hlasného
čítania
Strom života
Názov
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Popis a úspešnosť
Okrem aktivít S knihou po nesmrteľnom
vesmíre a Literárne dielo v komikse
podľa časopisu NOTES v Týždni
hlasného čítania, ktorá bolo na našej
škole sa žiaci zapojili do netradičnej
aktivity, do školskej súťaže Počúvaj a
píš -reakcie na poviedku. Každý deň si
. Kubisová žiaci vypočuli zo školského rozhlasu po
Chmelíková jednom príbehu z knihy Slepačia
polievka pre dušu. Žiaci mali za úlohu
pozorne počúvať, po prečítanom
príspevku sa porozprávať s vyučujúcim
o morálnom posolstve poviedky a
zapojiť sa do súťaže o vyjadrenie
najzaujímavejšieho názoru a myšlienky
k téme príbehu.
Pod záštitou Ministerstva vnútra SR.
Mestská polícia projekt realizuje v
zastúpení p. Dušanom Medzihradským
v spolupráci s OOPZ Dolný Kubín žiaci
absolvovali viacero workshopov.
Projekt ukončili testami a vydaním
osvedčení o absolovaní kurzu.
. Kubisová
triedni
učitelia
Facunová
Akumulátory zbierame do recykloboxu,
ktorý sme umiestnili vo vestibule školy
a urobili sme o separovaní aj reláciu aj
nástenku.
45
Zúčastnení
Čas
od IX.2011
5 oddelení ŠKD
celá škola
Cieľom je viesť
žiakov k ochrane
živosného
prostredia
prostredníctvom ,
uvedomenia si
starostlivosti o
svoje okolie.
Cieľom projektu
je realizovať
environmentálnu
výchovu
prepojenú s
praktickými
krokmi, tie vedú
žiakov a celú
školu k
šetrnejšiemu
prístupu voči
životnému
prostrediu. O
problematike
životného
prostredia nestačí
len získavať
vedomosti, ale je
potrebné, zároveň
nevyhnutné
snažiť sa zmeniť
naše konanie.
Urobiť zmenu,
ktorú je vidieť a
cítiť. Hlavným
cieľom je pomôcť
školám nájsť
cestu zmeny,
ktorá povedie k
zdravšej,
"zelenšej" a
aktívnejšej škole i
spoločnosti.
22.4 -27.6.2008
Organizátor
ŠKD
Ochrana prírody a
starostlivosť
o vtáky v okolí
školy.
celá škola
Program
Zelená
škola
Cieľ
od IX.2010
Vyčisti si
svoje mesto
Technické služby
mesta D. Kubín
Štebotavé
vtáčiky
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
a Národný grand certifikácie Špirála
Názov
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Hečková
Kubisová
Facunová
Kubisová,
Facunová
Pokorná
Popis a úspešnosť
Deti vyrobili kŕmidlá a búdky
v spolupráci s rodičmi pre vtáčiky.
Rozvešali ich v areály školy. Kŕmili
labute na rieke Orave a kŕmili vtáčiky
a areáli školy. Vytvorili prezentácie o
druhoch vtáčikov, ktoré žijú v okolí
našej školy, vytvorili a vystavili postery
vo vstupnej časti školy.
Zapojili sme sa do celoslovenskej
aktivity „Vyčistime si Slovensko“, ktorú
pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásilo
Ministerstvo
životného
prostredia.
Počas tejto akcie, sme vyčistili naše
sídlisko Brezovec.
Počas tohto programu sa snažíme
pretvárať okolie školy. Na začiatku sme
vytvorili kolégium zelenej školy. Toto
kolégium je zložené zo žiakov,
pedagógov, zamestnancov a ľudí , ktorí
nám môžu pomôcť. Potom nasledoval
Environmentálny audit školy. V
jesenných mesiacoch sme hodnotili stav
školy v oblastiach voda , energie , odpad
, doprava a ovzdušie , zelené
obstarávanie, zeleň a ochrana prírody.
Na základe výsledkov sme sa rozhodli ,
že sa budeme venovať téme zeleň a
ochrana prírody. Pripravili sme
Environmentálny akčný plán školy.
Jedným z krokov Zelenej školy je
monitoring a hodnotenie aktivít, na
ktorých sme sa dohodli v akčnom pláne
školy. Začali sme areál školy premieňať
na Zelenú školu. Budujeme jazierka,
bylinkové a perma záhony, oddychové
zóny, náučný chodník, ohnisko,
kompostovisko. Všetko robia žiaci od 1.
až po 9. ročník vlastnoručne. V rámci
Zelenej školy si každá trieda vytvorila si
svoj vlastný ekokódex. Tie najlepšie
nápady sme využili a zakomponovali do
celoškolského ekokódexu.
46
Zúčastnení
7.-9. ročník
1.-4. ročník
Čas
od IX.2010
od IX.2010
Organizátor
OZ Človek v ohrození
Cieľom projektu
je poskytnúť
školám
dokumentárne
filmy, informácie
a aktivity k
témam, ktoré
vedú mladých
ľudí k
premýšľaniu o
hodnotách
otvorenej,
tolerantnej a
demokratickej
spoločnosti a
upriamujú
pozornosť na
dianie v krajinách
globálneho juhu.
Cieľom projektu
je zvýšiť
povedomia o
význame lesa,
jeho funkciách
pre človeka,
o dôležitosti
odborného
hospodárenia v
lesoch, formovať
kladných
postojov
k životnému
priestoru človeka,
k prírodnému
bohatstvu.
cieľom je
prehĺbiť znalosti
žiakov v oblasti
triedenia a
recyklácie
odpadov a
umožniť im
osobnú skúsenosť
so spätným
odberom
použitých
drobných
elektrozariadení.
celá škola
Recyklohry
Školský
recyklačný
program
Cieľ
od IX.2010
Les ukrytý
v knihe
Národné lesnícke centrum
– Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Oavská knižnica A. Habovštiaka
Jeden svet
na školách
Spoločnosť ASEKOL SK
Názov
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Kubisová,
Facunová
Mitruková
Kubisová
triedne
učiteľky
Kubisová,
Facunová
Popis a úspešnosť
Sledovaním filmov získaných z projektu
a realizovaním aktivít sme viedli žiakov
ku kritickému mysleniu, otvorenej
diskusii, formovaniu vlastných názorov,
rozširovaniu sociálneho a kultúrneho
povedomia, prepájaniu súvislostí,
uvedomeniu si príčin a dôsledkov javov
a problémov, k empatii a zodpovednosti.
Žiaci so záujmom reagovali aj na témy,
ktoré sa ich bezprostredne nedotýkajú.
Dokázali reagovať, vcítiť sa do osudov
a začali o týchto problémoch rozmýšľať.
Žiaci absolvovali workshopy s
pracovníkmi Ústavu lesníckeho
poradenstva a vzdelávania Zvolen a
pracovníkmi Oavskej knižnice A.
Habovštiaka. Interaktívne sa zapojili do
aktivít, vypracovávali pracovne listy.
Aktéri projektu poukázali na „pôvod“
knihy - knihy ako jeden produkt lesa,
snažili sa zvýšiť čitateľskú a
prírodovednú gramotnosť mladej
generácie, hravou jednoduchou formou
iniciovali deti k samostatnej tvorbe.
Celá škola sa usilovne zapája do aktivít
spojených s recykláciou. Vyhlásili sme
zbery druhotných surovín (nazbierali
sme 1 tonu elektroodpadu) ako je
papier, ktorý odoberajú zberné suroviny,
monočlánkové batérie, keď sa ich
nazbiera dostatok odnášame ich do
Euronixu,
staršie
a nepoužiteľné
elektrospotrebiče zbierame v rámci
projektu Recyklohry. Separujeme odpad
v triedach, každej triede sú umiestnené
osobitné nádoby na plast a na papier.
47
Informovať
žiakov, učiteľov,
rodičov a
priateľov školy o
dianí v škole,
uplatňovať ciele
mediálnej
výchovy.
Zúčastnení
Čas
od II.2011
celá škola
celá škola
Naučiť žiakov
šetriť životné
prostredie,
separovať odpad
a zaktivizovať ich
k vytrvalosti a
zodpovednosti.
od roku 1995
Zaktivizovať
žiakov k väčšej
usilovnosti v
učení, správaní,
dochádzke a
aktivitách
celá škola
Časopis
Ihla
Cieľ
od roku 1995
Zber
papiera
Žiacky parlament školy Žiacky parlament školy Organizátor
Super trieda
Žiacky parlament školy
Názov
Realizátor
Zodpovední za
priebeh
Popis a úspešnosť
Kubisová,
Facunová
Žiaci 9.B triedy vyzvali všetky triedy na
škole aby sa stali super triedou.
Hodnotilo sa : zbery , prospech ,
správanie , dochádzka , aktivity. Táto
súťaž bola vyhodnotená na konci
školského roka a víťazná trieda získala
putovný pohár riaditeľky školy.Bola to
prvá c trieda.
Kubisová
Hmolková
Poleč
Lupáková
Žiaci nazbierali 5 ton papiera. Súťažila
s nimi aj pani riaditeľka, ktorá v 2
polroku nazbierala takmer tonu papiera.
Najlepšia zberačská trieda 2.B. dostala
putovný pohár riaditeľky školy.
V škole pravidelne vychádza školský
časopis Ihla , kde sa dočítate mnoho
zaujímavých vecí , týkajúcich sa školy
ale i voľného času. Nachádza sa v nej aj
proti stresový kupón , ktorý našim
žiakom veľmi pomáha. Slúži na to, že
keď sa žiak nenaučil domácu úlohu, tak
dá učiteľovi kupón a ma jedno
ospravedlnenie.. Škola má vlastnú
webku, na ktorej sú vždy aktuálne
informácie.
48
5. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE
VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
3. Vzdelávacie poukazy
4. Príspevky od rodičov
5 Občianské Združenie Brezovček
6 Iné finančné prostriedky
Pozri prílohu- Správa o hospodárení za rok 2010 s prílohami (prehľady a výkazy)
6. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ
PODMIENKY ŠKOLY
Základná škola je plnoorganizovanou školou pavilónového typu s estetickým prostredím interiéru
a vysadenou zeleňou exteriéru. Škola má 20 kmeňových tried.
Škola má odborné učebne, ktoré umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty:
* odborná učebňa pre vyučovanie fyziky a chémie,
* školská dielňa a žiacka kuchynka, vybavená dvomi novými kuchynskými linkami, 10 sklokeramickými
sporákmi a ďalším vybavením,
* učebňa výtvarnej výchovy, ktorej súčasťou sú aj tkáčske stavy na tkanie tradičných domácich kobercov,
bola v rámci rekonštrukcie vybavená ešte kvalitným skrinkovým nábytkom, 25 maliarskymi stojanmi, 6
hrnčiarskymi kruhmi a pecou na vypaľovanie výrobkov z hliny,
* učebňa výpočtovej techniky veľká s pripojením na internet(pre 29 žiakov),
* učebňa výpočtovej techniky malá s pripojením na internet (pre 12 žiakov), bola zmodernizovaná, 30
nových stolov pod počítače s čalúnenými stoličkami, 20 nových počítačov kompletne aj so softvérom
a dataprojektorom NEC,
* 12 prednostných notebookov s edukačným softvérom pre využitie IKT vo vyučovaní
* s PC sú vybavené všetky zborovne - kabinety pedagogických pracovníkov s prístupom na internet,
* školská knižnica, ktorá je súčasne multimediálnou učebňou (spoločenská miestnosť, ktorú využívame
priamo vo vyučovacom procese, ale aj na mimoškolské aktivity; súčasťou učebne je notebook pre učiteľa
s edukačným softvérom, interaktívnou tabuľou Activboord, projektor, DVD a video rekordér s 3D ozvučením,
keramická tabuľa, PC pre účely administrácie knižničného fondu, multifunkčné zariadenie, knižničný fond
vhodný nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov o okolitú komunitu),
* eBeam tabuľa, projektor, PC s edukačným balíčkom pre 1.-4. ročník
* eBeam tabuľa, projektor, PC s edukačným balíčkom pre 5.-9. ročník
* vlastná telocvičňa (veľká a malá) na Nemocničnej ulici, škola môže využívať telocvičňu SZŠ, ktorá sa
nachádza v areáli školy (dotácia 15 vyučovacích hodín čo je málo a platíme nájom)
* učebňa cudzích jazykov vybavená ako jazykové laboratórium s režírovacím pultom s CD prehrávačom,
kazetovým prehrávačom a slúchadlami s dynamickým mikrofónom pre 20 žiakov. Dodaný bol samozrejme aj
príslušný nábytok, čiže 10 dvojmiestnych pracovných stolov, 20 čalúnených stoličiek a uzamykateľné skrinky
na učebné pomôcky.
* V interiéri budovy sú rozmiestnené zberné nádoby na separovaný zber druhotných surovín (papier, plasty),
V exteriéri školy je k dispozícii letná učebňa a náučný chodník drevín. Súčasťou areálu školy je dopravné
ihrisko, ktoré využívajú žiaci mesta a priľahlých obcí na výučbu dopravnej výchovy. Táto výučba prebieha
v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom a Mestskou políciou v Dolnom Kubíne.
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby žiakov so
špeciálnymi vyučovacími potrebami.
Počas školského roku sa priebežne dopĺňajú kabinetné zbierky modernými učebnými pomôckami, čo
umožňuje efektívnejšie a tvorivejšie vyučovanie.
Súčasťou školy je školská jedáleň, ku ktorému patrí školská kuchyňa, s 20 novými jedálenskými stolmi
a 80 stoličkami..
Pri škole sú zriadené ŠKD a ŠSZČ. Ich ciele a úlohy sú zhrnuté vo výchovných programoch uvedených
zariadení.
Koncom školského roka 2009/2010 sa ukončila realizácia Regionálneho operačného programu: Projekt
podporený EÚ „ Moderná škola na úrovni EÚ – vybavenie interiéru a zlepšenie technického štandardu“.
Prostredníctvom neho bol vylepšený technický stav budovy (výmena okien za plastové, zateplenie celej budovy,
rekonštrukcia elektroinštalácie a tepelných rozvodov. ) a zariadenie učebnými pomôckami.
49
Môžem konštatovať, že naša škola v roku 2010 – 2011 s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárila
efektívne, splnila všetky finančné záväzky voči firmám a organizáciám. Uvedené sa podarilo splniť aj vďaka
prijatým úsporným opatreniam, hľadaním iných finančných zdrojov a možností ako zabezpečiť modernizáciu
školy, efektívny chod školy.(Viď protokol o hospodárení za rok 2010)
7. OPATRENIA VEDENIA PRE ŠK. ROK 2011/2012
Opatrenia pre školský rok 2011/2012
V nasledujúcom období zameriame na údržbu a rekonštrukciu telocvične, školskej dielne, školskej kuchynky.
Opatrenia môžu byť realizované za podmienok dostatočného zabezpečenia finančných prostriedkov.
1. V telocvični - vymeniť drevené obloženie stien.
Termín: rok 2011-12
Zodpovedný: Vedenie školy
2. Školskú kuchynku dovybaviť montážou elektrických sporákov a posilniť ističe elektroinštalácie.
Termín: rok 2011-12
Zodpovedný: Vedenie školy
3. Zariadiť a dať do užívania školské dielne, aby boli plnohodnotne využívané na zabezpečenie výchovnovzdelávacích cieľov v predmete Manuálnej zručnosti, Svet techniky, Svet práce a Technických prác
Termín: rok 2011 -12
Zodpovedný: Vedenie školy
4. Pokračovať v programe „Zelená škola“, prostredníctvom, ktorého je potrebné postupne rekultivovať a upraviť
okolie školy
Termín: rok 2011-12
Zodpovední: E. Pokorná, vedenie školy
5. Zabezpečiť dostatočný počet učebníc pre žiakov a vyučujúcich.
Termín: rok 2011 -12
Zodpovedný: Vedenie školy
Hodnotiaca správa 2010/2011 bola prerokovaná a schválená pedagogickou radou školy 31.08.2011.
Mgr. Kubisová Magdaléna
riaditeľka ZŠ
Hodnotiaca správa 2010/2011 bola prerokovaná a schválená radou školy 13.09.2011.
Mgr.Tarajová Anna
predsedkyňa RŠ
50
Prílohy
Tabuľky o prospechu, dochádzke, správaní žiakov, prehľad o triedach
základnej školy a oddeleniach ŠKD.
Počet žiakov 1. - 4. ročník šk. rok 2010 – 2011
k 15.9.2010
Trieda
I.A
I.B
I.C
II.A
II. B
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV.B
Spolu 1.-4.
Počet
žiakov
16
16
17
20
22
22
17
18
24
24
196
k 31.8.2011
chlapci
5
7
7
8
8
10
7
8
11
12
83
dievčatá
11
9
10
12
14
12
10
10
13
12
113
Počet
žiakov
integ.
2
1
1
1
5
Počet
Počet tried žiakov
1
16
1
16
1
16
1
20
1
22
1
22
1
17
1
18
1
24
1
25
10
195
chlapci
5
7
6
7
8
12
7
8
11
12
82
dievčatá
11
9
10
13
14
10
10
10
13
13
13
Počet
žiakov
integ
2
1
1
1
5
Počet žiakov 5. - 9. ročník šk. rok 2010 - 2011
k 15.9.2010
k 31.8.2011
Trieda
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
Spolu 5.-9.
Počet
žiakov
21
23
26
23
21
21
22
19
25
25
226
chlapci
7
12
14
12
10
10
13
11
14
12
115
dievčatá
14
11
12
11
11
11
9
8
11
13
111
Počet
žiako
v
integ.
2
1
1
4
Počet
tried
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Počet
žiakov
22
24
25
23
22
22
21
20
25
25
230
chlapci
8
12
13
12
11
11
12
12
14
12
117
dievčatá
14
12
12
12
11
11
9
8
11
13
113
Počet
žiakov
integ
2
1
1
4
51
Počet žiakov ŠKD šk. rok 2010 – 2011
k 15.9.2010
ODDELENIE
k 31.8.2011
Počet
žiakov
chlapci
dievčatá
1. oddelenie
24
11
2.oddelenie
22
3. oddelenie
Počet
žiakov
integ.
Počet
Počet tried žiakov
chlapci
dievčatá
13
1
25
12
13
7
15
1
23
8
15
24
11
13
1
24
11
13
4. oddelenie
25
11
14
1
25
11
14
5. oddelenie
25
12
13
1
25
12
13
6. oddelenie
25
12
13
1
25
12
13
Spolu
145
64
81
6
147
66
81
1
1
Počet
žiakov
integ
1
1
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
5.-9.
22
24
25
24
22
22
21
20
25
25
230
22
24
25
24
21
22
21
19
25
25
228
100
100
100
100
95
100
100
95
100
100
99
1
5%
1
5%
2
1%
SJ
CJ
M
D
Z
F
CH
N e p r o s p e l i (bez opravných sk.)
SJ
CJ M D
Z/G
1
1
1
P
Iné
neprosp./
opr.skúš.
N e p r o s p e l i (bez opravných sk.)
Neklasif.
Neklasif.
%
%
Neprosp.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Neprosp.
%
16
16
16
20
22
22
16
18
24
25
195
%
Prospeli
16
16
16
20
22
22
16
18
24
25
195
Prospeli
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
1.-4.
Roč.
Počet
žiakov
Roč.
Počet
žiakov
Prospech
SJ
CJ M D Z F P Iné
Z
neprosp.
F CH P Iné opr.skúš.
SJ CJ M D Z F P Iné
1
1
1
1
1
52
Počet žiakov prospeli s vyznamenaním
Trieda
2010/2011
Počet žiakov
prospeli s vyznamenaním
I.
PV
polrok
PvD
P
N
Nk
II. polrok
PV PvD
16
16
16
1. A
1.B
1. C
2. A
2.B
3. A
3. B
3.C
4. A
4. B
Spolu IV.
19
20
15
15
18
15
22
124
18
1
49
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
Spolu 5.- 9.
ZŠ SPOLU
12
16
13
13
9
12
7
6
11
8
107
231
5
6
10
5
6
4
7
7
4
6
60
78
3
1
2
4
6
5
5
4
10
9
49
98
P
N
Poč.ž
II.pro
Nk
16
16
16
1
2
7
1
17
20
7
0
0
1
1
1
3
1
1
6
6
2
2
15
16
14
23
105
10
19
15
15
10
12
8
7
9
8
113
218
29
6
1
1
1
1
58
16
16
16
20
22
22
16
18
24
25
195
5
3
8
5
6
5
6
7
7
6
58
87
7
2
2
4
5
5
7
5
9
11
57
115
22
24
25
24
22
22
21
20
25
25
230
425
3
2
16
1
7
1
1
2
2
Prehľad vymeškaných hodín
Školský rok 2010/2011
Trieda
I. POLROK
Celkom Osprav.
II. POLROK
Neospr. Celkom
Osprav.
Neospr.
5. A
5. B
777
886
777
886
0
0
920
934
917
934
3
0
5. ročník
1663
1663
0
1854
1851
3
6. A
6. B
1014
1300
1014
1300
0
0
1048
1322
1048
1322
0
0
6. ročník
2314
2314
0
2370
2370
0
7. A
7. B
825
742
797
737
28
5
1191
1316
1168
1296
23
20
53
Trieda
I. POLROK
Celkom Osprav.
II. POLROK
Neospr. Celkom
Osprav.
Neospr.
7. ročník
1567
1534
33
2507
2464
43
8. A
8. B
989
576
978
574
11
2
1261
9401
1254
915
7
26
8. ročník
9. ročník
1565
1092
750
1842
1552
1092
744
1836
13
0
6
6
2202
1971
1364
3335
2169
1915
1332
3247
33
56
32
88
SPOLU
8951
8899
52
12268
12101
167
9.A
9.B
Prehľad vymeškaných hodín
Školský rok 2010/2011
Trieda
1. A
1.B
1.C
I. POLROK
Celkom Osprav.
II. POLROK
Neospr. Celkom
Osprav.
Neospr.
1. ročník
415
376
214
1005
415
376
214
1005
0
0
0
0
751
545
641
1937
751
545
641
1937
2. A
2. B
378
456
378
456
0
0
659
889
659
889
2. ročník
834
834
0
1548
1548
3. A
3.B
3.C
3. ročník
606
591
401
1598
606
590
401
1597
0
1
0
1
832
592
565
1989
832
592
565
1989
4. A
4. B
817
926
817
926
0
0
972
1097
972
1035
62
4. ročník
1743
1743
0
2069
2007
62
SPOLU
5180
5179
1
7543
7481
62
54
Dochádzka za II. pol rok šk.r. 2010 - 2011
roč.trieda
poč.žiakov
vymeškané
.
spolu
piemer
ospra-
priem.
neosprave-
priem.
na žiaka
vedlnené
na žiaka ospr.
dlnené
na žiaka neospr
1.A
16
751
46.93
751
46.93
1.B
16
34,06
16
2.A
20
32,95
545
641
659
34,06
1.C
545
641
659
2.B
22
889
40,40
889
40,40
3.A
22
832
37,81
832
37,81
3.B
16
592
37,00
592
37,00
3.C
18
565
31,38
565
31,38
4.A
24
972
44,18
972
44,18
4.B
25
1097
43,88
1034
41,36
62
2,48
1. – 4. Spolu
195
38,68
7481
38,36
62
0,32
5.A
22
920
41,80
917
41,70
3
5.B
24
934
38,90
934
38,90
0
6.A
25
1048
41,92
1048
41,91
0
6.B
24
1322
55,10
1322
55,10
0
7.A
22
1191
54,10
1168
53,10
23
1,05
7.B
22
1316
58,90
1296
57,20
20
0,91
8.A
21
1261
60,04
1254
59,71
7
0,33
8.B
20
9401
49,53
915
48,16
26
1,30
9.A
25
1971
78,84
1915
78,84
56
2,24
9.B
25
1364
54,56
1332
53,28
32
1,28
5. - 9. Spolu
230
12 268
53,34
12 101
52,61
167
0,73
SPOLU ZŠ
1. – 9. roč.
425
19 811
46,61
19 582
46,07
229
0,54
7543
40,06
40,06
32,95
0,14
55
Znížené známky zo správania školský rok 2010/2011
Trieda
2.st.
I.polr.
2.st.
II.polr.
3.st.
I.polr.
3.st.
II.polr.
4.st.
I.polr.
4.st.
II.polr.
1. A
1.B
1.C
Spolu I.
0
0
0
0
0
0
2. A
2. B
Spolu II.
0
0
0
0
0
0
3. A
3.B
3.C
Spolu III.
0
0
0
0
0
0
4. A
4. B
Spolu IV.
1
0
5. A
5. B
Spolu V.
Poz.
0
0
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
Spolu VI.
0
0
0
0
0
7. A
7. B
1
1
0
1
Spolu VII.
2
8. A
8. B
2
Spolu VIII.
2
9. A
9. B
3
Spolu IX.
3
Spolu 5.- 9.
ZŠ SPOLU
6. A
6. B
1
0
1
0
0
0
0
0
0
7
1
2
2
4
2
3
5
12
7
12
2
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
56
Download

hodnotiaca sprava20102011 - ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín