Plán práce koordinátora drogovej prevencie a iných sociálnopatologických javov na školský rok 2011/2012
Prevencia drogových závislostí by mala byť súčasťou systému účinných
preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže
v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov.
Cieľ výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie drogovej závislosti
v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie
sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu
zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii škôl.
Primárna prevencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity
a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu
Zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu doplnkové učebné
texty pre základné školy
Plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie
Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania
legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy
Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich
zákonným zástupcom
Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú
činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov
Pokračovať vo vytváraní lepších podmienok (priestorové,
personálne, finančné, materiálno-technické) pre mimoškolskú
a športovú činnosť, rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov,
akcentovať krúžkovú činnosť v školách, využívať školské kluby
a možnosti ŠSZČ
V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže
podporovať realizáciou projektov pre bežné športové aktivity škôl
a školských zariadení. Zamerať sa nielen na talentovanú, ale aj
problémovú, resp. rizikovú mládež. Podporovať kultúrne
a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog
Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych,
poradenských a iných odborných zariadení.
V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských
zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Monitorovať
zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog
v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii
•
a rešpektovaniu Zákona NR SR č.67/1997 Z.z. o ochrane
nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
Spolupracovať s výchovným poradcom v škole, s CVPP a PPP,
zdravotníckymi, sociálnymi, metodickými a vzdelávacími
inštitúciami.
Obsahová náplň práce koordinátora prevencie
1. Smerom k vedeniu školy:
o Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí
a sociálnej patológie
o Viesť evidenciu a dokumentáciu žiakov rizikových
a potenciálne ohrozenými javmi sociálnej patológie,
priebežne informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti
na škole
o Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CVPP,
ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami
o Spolu s VP riešiť priestupky žiakov v súvislosti so
zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov
2. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým
pracovníkom:
Pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení
problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom javov
sociálnej patológie
o
o
Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych
aktivít so žiakmi
Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení
a doporučení CVPP ohľadom problémových žiakov
v uvedenej oblasti
3. Smerom k rodičom:
•
•
Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania
drog a výskyte javov sociálnej patológie
Oboznamovať rodičov žiakov zaradených do starostlivosti CVPP
o konkrétnych krokoch a postupoch, o odporučeniach riešenia
problémov žiakov v uvedenej oblasti, o možnostiach ďalšieho
odborného poradenstva
4. Smerom k žiakom:
o
o
o
Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov
pre žiakov
Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených
a rizikových žiakov
Realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog
a vo výskyte sociálno-patologických javov
5. Smerom k CVPP a PPP:
•
Udržiavať trvalý kontakt s pracovníkmi CVPP pri realizácii a riešení
opatrení a doporučení pre problémových žiakov
•
Aktívne sa zúčastňovať na pracovných poradách, seminároch,
školeniach usporiadaných CVPP v rámci svojho ďalšieho
odborného rastu a vzdelávania
OBSAH PLÁNU PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ
Aktivity v rámci prevencie závislostí a javov sociálnej patológie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie –
šikanovanie
Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie –
domáce násilie
Tvorba plagátov a výtvarných prác
Realizovanie prevencie v rámci triednických hodín
Spolupráca s CVPP a PPP
Využívanie videoprogramov s programom prevencie
Využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané
na formovanie, či zmenu postoja k drogám
Informovanie rodičov o rizikách závislosti a sociálnej patológie
Využívanie nástenných novín, schránky dôvery
September
• triednické hodiny
• propagácia činnosti ŠSZČ
• oboznámenie rodičov a žiakov s činnosťou koordinátora
drogovej prevencie
• Prednášky – sociálno-patologické prejavy, pre 8. a 9. ročník
• „Kurz ochrany človeka a prírody“
•
ochrana nefajčiarov
Október
• Beseda s políciou
• propagovanie poradenských služieb na škole
• dotazník pre žiakov 8. a 9. ročníka „Miluj život, nie drogy!“
• podpora kampane k Svetovému dňu zvierat
• Svetový deň duševného zdravia
November
• „Aj keď sme každý iný, žijeme na jednej planéte“
• Medzinárodný deň bez fajčenia
• „Európsky týždeň boja proti drogám“
• nástenky
• „Športom proti drogám“ – futbal medzi triedami
• besedy (s lekárom, športovcom)
• prednášky
• tvorivé dielne
• Práca polície
December
• vianočná výzdoba, nástenky (súťaž medzi triedami)
• beseda so psychológom „Drogy, alkohol, fajčenie“
• „Deň vďaky a ľudskosti“
Január
• filmové predstavenie
• brainstorming ( ochrana školského majetku )
• beseda s koordinátorom prevencie
Február
• literárna súťaž
• futbalový zápas – žiaci vyšších ročníkov
• sociologický prieskum
• stretnutie so žiackou samosprávou
• beseda so športovcom
Marec
• výtvarná súťaž
• „Športom proti drogám“
•
prednáška koordinátora environmentálnej výchovy „Ochrana
životného prostredia“
Apríl
•
•
•
veľkonočná výzdoba tried
„Dni Zeme“ – podpora projektov „Škola podporujúca zdravie“
„Deň narcisov“
Máj
•
•
brainstorming „Mládež a drogy“
beseda „Kriminalita mládeže“
Jún
•
•
•
•
5.6.2011 – Svetový deň životného prostredia
26.6.2011 – Svetový deň boja proti drogám
Športom proti drogám“
výchovný koncert
koordinátor Mgr. Marta Stasinková
Download

Plán práce koordinátora drogovej prevencie