Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina v spolupráci s Rodičovským
združením a Žiackou školskou radou
si Vás dovoľuje požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane
!! POZOR ZMENA oproti minulým rokom !!
Tento rok nie je naše RZ v zozname prijímateľov 2% z dane.
Po dohode s iným občianskym združením môžete 2% poukázať jemu
a Vaše 2% prídu do našej školy (údaje sú na druhej strane tohto letáku).
Prosíme Vás však, aby ste nám oznámili výšku poukázanej sumy,
aby sme ju identifikovali (zaručujeme mlčanlivosť, údaje budú použité len pre tieto účely).
Ako poukázať 2 % ?
 Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, majú
Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane priamo v daňovom priznaní.
(Termín - do 31. marca 2015 , poukázaná suma z 2 % dane zo zákona pre fyzické osoby je min.
3 EUR a pre právnické osoby je min. 8 EUR )
 Zamestnanci (fyzické osoby), ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ,
doručia daňovému úradu (podľa trvalého bydliska) 2 vyplnené tlačivá (obe tlačivá sú priložené
v obálke): 1. VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2014,
2. POTVRDENIE o zaplatení dane – vyhotoví ho zamestnávateľ na požiadanie.
(Termín: do 30. apríla 2015, poukázaná suma z 2 % dane zo zákona: minimálne 3 EUR.)
Naša ponuka: Vyplnené tlačivá odovzdajte triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy a my
ich doručíme na daňový úrad, pričom zaručujeme, že Vaše údaje budú použité len pre potreby
daňového úradu.
Ďalšie informácie:
http://www.rozhodni.sk, www.dvepercenta.sk, http://www.gvarza.edu.sk,
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina, 041/500 55 30
Ing. Miroslav Heglas
predseda Rodič.združenia
Mgr. Jana Zrníková
riaditeľka školy
Lujza Kmeťová
predsedníčka Žiackej škol. rady
Download

!! POZOR ZMENA oproti minulým rokom !!