Príloha č. 8
Vyhodnotenie výchovného poradenstva v školskom roku
2011/2012
Práca v oblasti výchovného poradenstva má na jednej strane presne stanovené priority a úlohy, na
druhej strane je každoročne ovplyvnená aktuálnymi úlohami školy. V tomto školskom roku pokračovalo
postupné zavádzanie Školského vzdelávacieho programu (na 8-ročných gymnáziách je komplikované
zosúladenie so ZŠ a 4-ročnými gymnáziami). Monitorovanie vzdelávacích výsledkov je zabezpečené najmä
formou certifikovaných meraní ( kvarta, oktáva) a ich zistenia sú uvedené v správe školy. Dôležité je však aj
monitorovanie rozvoja kľúčových schopností žiaka. Tie sa dajú sledovať v prezentácii našich študentov vo
vzťahu k štúdiu, k spolužiakom a ostatným ľuďom, k sebe samým. Aj tento rok z hľadiska práce výchovného
poradenstva postupoval trend narastajúcich problémov so správaním žiakov, chýbajúcimi sociálnymi
zručnosťami žiakov. Ide najmä o absentujúcu trpezlivosť, aktivitu a dôslednosť v práci, znižujúce nároky na
vlastné výkony a objektívne zhodnotenie vlastných i cudzích výsledkov. Nezvládnutie týchto zručností má
priamy dôsledok: vyhýbanie sa konfliktným situáciám absenciou, „únikom“ do choroby, príp. agresivitou.
Preto bolo najširšou činnosťou výchovného poradcu individuálne poradenstvo a spolupráca : žiak – triedny
učiteľ – rodič – VP a často aj psychológ. Je veľmi dobrým signálom narastajúca spolupráca s CPPPaP,
ochota rodičov riešiť osobné problémy žiakov (vzťahy k rodičom, spolužiakom, učiteľom, k štúdiu... ).
Problémom naďalej zostáva potreba individuálnej práce s mnohými žiakmi (nadanými, individuálne
začlenenými i žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup z iných dôvodov – zdravotných, sociálnych).
Psychológovia a špeciálni pedagógovia nachádzajú problém (stav po depresii z rôznych objektívnych
príčin, hyperaktivita, zdravotné a výchovné problémy v rodine ap.), bez zaradenia žiaka odporúčajú
individuálny prístup. Pred učiteľmi vyrástli nové problémy, ktoré spoločnosť očakáva, že budú riešiť oni.
V každej triede pribúdajú žiaci, ktorí potrebujú z nejakého dôvodu individuálny prístup. Ideálne by bolo, keby
časť týchto problémov riešil aktuálne školský psychológ a aj špeciálny pedagóg priamo v škole.
V tomto školskom roku pokračoval aj trend využívania možnosti štúdia v zahraničí. Žiaci odchádzajú
na štúdium do USA, Kanady v rámci výmenných pobytov. Talentovaní žiaci využívajú možnosť štúdia na
Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave, príp. bilingválnych školách nášho regiónu.
Hodnotenie hlavných aktivít a činnosti podľa plánu v školskom roku 2011/2012:
Skupinové aktivity pre žiakov
- psychosociálny dvojdňový prípravný kurz pre prímy (september – s cieľom oboznámiť ich so školou,
zoznámenie sa so spolužiakmi, metódami štúdia. Kurz realizovali učitelia etickej výchovy, špeciálny
pedagóg a vychovávateľka zo školského strediska záujmovej činnosti.
- vzťahy v kolektíve v tercii (október) – sociometria, beseda o výsledkoch a závery – psychologičky
(CPPPaP),
- efektívne učenie – nácvik správneho postupu pri učení sa v príme (november) – CPPPaP,
- psychika človeka (depresia, smútok) – v septime (CPPPaP + Liga za duševné zdravie),
- preventívne hodnotenie vzťahu žiakov k drogám, test, beseda o výsledkoch - v tercii a kvarte (máj –
CPPPaP),
- testy profesionálnej orientácie a ich individuálny rozbor pre záujemcov zo sexty – oktávy (možnosť
využilo 62 žiakov),
- beseda a vstupné informácie o SCIO testoch pre budúcich záujemcov o štúdium na VŠ – septimy
(apríl),
- prosociálna činnosť a dobrovoľníctvo mladých - predovšetkým spolupráca s Nadáciou Krajina
Harmónie (príprava a realizácia Jašidielne, aktivity v Nadácii s postihnutými ľuďmi, besedy
s aktívnymi dobrovoľníkmi), Liga pre duševné zdravie, Liga proti rakovine,
- spoločne organizované akcie so žiackou školskou radou – Tvorivé dielne, Športový deň - O pohár
ŽŠR s Gymnáziom T.Ružičku v Žiline alebo koordinátormi školy - Svetový deň zdravia, Deň boja
proti AIDS, Dni nádeje...
-
besedy a neformálne prezentácie absolventov našej školy – veľmi obľúbená a prospešná forma
výchovy žiakov – motivačná k zlepšeniu školských výsledkov, profiorientácii i hrdosti k príslušnosti
k našej škole.
Pedagogické prieskumy
- spokojnosť a úspešnosť žiakov prímy (v novembri) – zábavnou formou – Abecedárium,
- predbežný záujem o štúdium na vysokých školách - sexty a septimy (pred voľbou voliteľných
predmetov),
- porovnanie výsledkov certifikačných meraní – kvarta, oktáva,
- KOMPARO – dotazníkový prieskum – sebahodnotenie školy (Exam testing)
Konzultácie, individuálne stretnutia, poradenské služby
- riešenie aktuálnych problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiaci,
učitelia, rodičia, CPPPaP),
- konzultácie pre učiteľov, rodičov a žiakov – podľa záujmu a potreby,
- individuálne konzultácie – veľký záujem zo strany rodičov (problémy s dieťaťom doma, prospech,
správanie), zo strany žiakov – najčastejšie vzťahové problémy so spolužiakmi, rodičmi, nezvládnutie
nárokov a očakávaní, problémy v profesionálnej orientácii – výber voliteľných a maturitných
predmetov, školy,
- individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi žiakov s výraznými zdravotnými problémami – i v tomto
školskom roku evidujeme žiakov s poruchami reči, cukrovkou, epilepsiou, psychickými poruchami,
alergiami. Vyučujúci, ktorí žiakov učia, sú informovaní.
- ponuka dostupných informácií - nástenky, rôzny propagačný materiál, návštevy veľtrhu
vzdelávania v Brne a Bratislave, dni otvorených dverí
Spolupráca s inými organizáciami
Škola sa po niektorých negatívnych skúsenostiach z minulých rokov (akcie, ktoré odoberali čas na štúdium,
boli často formálne a nemali pozitívny vplyv na našich študentov) orientuje na organizácie a spoločnosti,
s ktorými má dlhodobé dobré skúsenosti (nové opatrne testujeme).
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Žilina,
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Čadca,
- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Žilina,
- Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina,
- Nadácia Krajiny Harmónie, Žilina,
- Iuventa, Bratislava
- Regionálne osvetové stredisko, Žilina a iné.
Záujem o štúdium na vysokých školách
V tomto školskom roku pokračoval čiastočne dlhodobý trend záujmu o štúdium v Čechách, ale mnohí žiaci si
z ekonomických dôvodov volili štúdium na slovenských vysokých školách, podávali si väčšinou iba 2-3
prihlášky. Po dlhšom čase bol počet žiakov prijatých do Čiech nižší ako počet prijatých na štúdium na
Slovensku ( 20:31). Dve žiačky si vybrali štúdium vo Viedni. Tento rok máme i 3 študentky, ktoré sa rozhodli
ísť priamo pracovať – sú zamestnané.
Najväčší záujem bol o tieto školy a odbory:
Žilinská univerzita (10) – Fakulta FRI, Elektrotechnická a stavebná fakulta,
Univerzita Komenského (7), Univerzita Karlova v Prahe (6), MU v Brne (3), VUT v Brne (3), UJP v Olomouci
(3), EU v Bratislave (3).
Záver
Za najväčšie plus v oblasti výchovného poradenstva považujeme ( potvrdilo sa to i v sebahodnotení školy):
- fungujúcu reálnu spoluprácu s rodičmi (keď majú problém, obracajú sa na školu s dôverou),
- žiaci majú v prevažnej väčšine dôveru k svojim pedagógom a napriek zdanlivej ľahostajnosti im na
škole , výsledkoch a vzťahoch záleží,
- darí sa nám zrealizovať väčšinu naplánovaných akcií.
Za mínus považujeme:
- problematika výchovného poradenstva je veľmi rozsiahla, prelínajú sa v nej činnosti koordinátorov,
triednych učiteľov a niekedy sa duplicitne vyžaduje neefektívne tá istá činnosť od všetkých,
- dochádza k stretu v termínoch i obsahu,
- pedagógovia sa vzdelávajú najmä v predmetových vzdelávaniach, nie je záujem o výchovné
metódy, ale nie sú ani v ponuke kvalitné vzdelávania,
- chýbajúci spoločný priestor na školskú činnosť – univerzálny priestor je iba zasadačka.
Najdôležitejšie podnety pre budúci školský rok
- pokračovať v spolupráci žiak- učiteľ – rodič,
- organizovať kurz pre primánov podľa plánu školy,
- urobiť opakovane kvalitnú analýzu výsledkov KOMPARO v jednotlivých PK a závery zapracovať do
plánov,
- podporovať činnosť ŽŠR, najmä v diskusných aktivitách,
- vyhľadávať možnosti individuálneho vzdelávania pedagógov v oblasti výchovy,
- postupne zapájať do činnosti nového adepta na funkciu výchovného poradcu.
Vypracovala: Mgr. Daniela Kubincová
Download

Príloha č. 8