ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.05.2013 v zasadačke
Obecného úradu v Liptovskom Michale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní : priloţená prezenčná listina
Program zasadnutia: tvorí prílohu zápisnice
K bodu 1
Starosta Juraj Vrtich privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo
program schválilo.
K bodu 2
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Baranovú Zuzanu a Mikušovú Ľubomíru. Poslanci tento
návrh jednohlasne schválili.
K bodu 3
Starosta previedol kontrolu uznesenia a uviedol, ţe uznesenie z 26.03.2013 bolo splnené okrem jedného
bodu a to toho, ţe p. Mišovič bol vyzvaný k odovzdaniu kľúčov a prenajatých priestorov, ale na túto
výzvu nereagoval. Bol napísaný list, ktorý sa mu zašle bez doručenky, kde mu bol oznámený dátum
otvorenia prenajatých priestorov, pri ktorom bude komisia. Termín bol určený na 29. máj 2013 o 16.30
hod.
K bodu 4
V tomto bode sa prejednávala obnova autobusovej zastávky na ceste 1/18. Na zasadnutie OZ bol pozvaný
aj obchodný zástupca firmy Blachotrapez s.r.o., p. Hroš. Ten oboznámil prítomných zo zámerom obnovy
autobusovej zastávky. Prenájom je moţné uzatvoriť minimálne na 5 rokov a max. 10 rokov. Pribliţné
náklady na obnovu zastávky by boli vo výške 450 - 600 €. Tie by im obec preplatila a následne by jej boli
vrátené v podobe nájmu. Následná údrţba zastávky počas trvania zmluvy by bola na náklady firmy
Blachotrapez. Plech má ţivotnosť 15 rokov. V prípade spolupráce by obnova zastávky prebehla koncom
mája príp. začiatkom júna, no najprv by bolo potrebné dohodnúť vzhľad zastávky priamo na mieste.
Firma dáva plechy z vonkajšej strany a do vnútorných priestorov nebude zasahovať, takţe cestovný
poriadok ostane umiestnený tak ako je teraz. Je moţné umiestniť na autobus. zastávku aj symbol obce. P.
Baranová sa zaujímala, ako bude zmluva upravená. Boli prejednané podmienky nájomnej zmluvy, ktoré
firma Blachotrapez zapracuje do zmluvy a túto pošle obci na odsúhlasenie.
K bodu 5
V tomto bode sa schvaľoval text kroniky za rok 2012. Keďţe pripomienky neboli ţiadne, text kroniky
bol schválený. Tento tvorí aj prílohu zápisnice.
K bodu 6
V tomto bode sa schvaľoval Dodatok č. 1 k zmluve č. 2005/Nk/04 zo dňa 01.01.2005.
Zmluva s Vodárenskou spoločnosťou bola uzatvorená v roku 2005 na prevádzkovanie verejnej
kanalizácie prvých dvoch etáp a ČOV. Nakoľko uţ boli vybudované ďalšie dve etapy kanalizácie aj
s prečerpávacou stanicou, tak je potrebné schváliť predloţený dodatok, aby Vodárenská spoločnosť
mohla oficiálne prevádzkovať celú verejnú kanalizáciu v obci.
K bodu 7
V tomto bode sa prejednávalo odkúpenie pozemkov parc. č. EKN 75/1, 75/2, 95/1. Jedná sa o cestu od
kriţovatky p. Sýkorovej a napojenie na štátnu cestu 1/18. Tieto parcely pokračujú aj nad cestou 1/18.
Pretoţe uvedené parcely tvoria spoločný nedeliteľný majetok, podľa zákona č. 181/1995 § 2, ods. 1
nemôţe sa tento spoločný majetok deliť a musia sa vysporiadať všetky spolu. Na valnom zhromaţdení
Pozemkového spoločenstva, ktoré sa konalo 28.04.2012 niektorí členovia súhlasili s tým, ţe by svoj
podiel obci darovali, aby sa mohla miestna komunikácia vysporiadať. Niektorí povedali, ţe nedarujú, ale
predajú za cenu, ktorá bude dohodnutá k spokojnosti obidvoch strán. P. Hurtešák Milan uviedol, ţe ktorí
členovia chcú darovať svoj podiel nech darujú, ale čo sa on rozprával s viacerými členmi, tak by súhlasili
s cenou 2,50 € za m2. P. Baranová Zuzana sa ho spýtala, či má plnú moc od ostatných členov
Pozemkového spoločenstva alebo jedná len sám za seba. On odpovedal, ţe plnú moc nemá a jedná len za
seba a taktieţ bude potrebné jednať s kaţdým členom individuálne. Jedná sa o 49 vlastníkov. Starosta
uviedol, ţe sa nemôţe odčleniť tá parcela, ktorá je pod miestnou komunikáciou geometrickým plánom,
ale sa musia vysporiadať všetky spolu. Navrhol 2 ceny a to jednu cenu pod miestnu komunikáciu parcela
EKN 75/1 – 5 € za m2 a druhé dve parcely 75/2 a 95/1 v cene 1 € za m2. P. Hurtešák s takýmto riešením
súhlasil a prisľúbil aj pomoc pri oslovení tých vlastníkov, s ktorými sa pozná. P. Mikušová navrhla, aby
sa kaţdý majiteľ podpísal, či súhlasí s navrhnutou cenou.
Poslanci navrhnuté ceny schválili. Obec zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy a bude realizovať
odkupovanie pozemkov.
K bodu 8
P. Hurtešák Milan sa opýtal, či funguje stavebná komisia. Poslanci mu odpovedali, ţe bola zrušená. Na to
p. Hurtešák reagoval tým, ţe nepozná ţiadnu obec, kde by stavebná komisia nefungovala. Navrhuje
urobiť územný plán obce, vysporiadať pozemky, aby bolo kde stavať. Konkrétne sa jedná o lokalitu
Záhrady, kde je uţ vybudovaná infraštruktúra a z jednej strany cesty sú uţ vybudované domy. P.
Baranová sa opýtala p. starostu, koľko ţiadostí o stavebné pozemky obec eviduje. P. starosta jej
odpovedal, ţe obec neeviduje ţiadne ţiadosti o stavebné pozemky a ani nemá vo vlastníctve ţiadne
stavebné pozemky. Zo zákona menšia obec nemá povinnosť mať vypracovaný územný plán obce,
nakoľko sa nejedná o lacnú záleţitosť. Naša obec uţ vysporiadava miestne komunikácie a preto neboli
ani financie na vysporiadanie ďalších pozemkov.
P. Hurtešák apeloval na poslancov, kedy zvolajú verejný hovor s občanmi. Poslanci odpovedali, ţe budú
o tom uvaţovať.
P. starosta predniesol poslancom, ţe bude aj v roku 2013 pracovať za základný plat, ktorý podľa zákona
č. 154/2011 bude vo výške 600 € mesačne podľa §4, ods. 1.
P. starosta informoval, ţe na dňa 25. mája 2013 sa pripravuje Hasičská súťaţ v poţiarnom útoku.
Pozvaných je 15 druţstiev z okolitých obcí a kto bude môcť môţe sa zapojiť do príprav.
Ďalej sa prejednával Deň detí. Termín nebol presne stanovený. Bol navrhnutý na koniec júna, kedy by sa
spojil s ukončením školského roka.
Ďalej p. starosta oboznámil poslancov s ponukou leteckých záberov obce, s čím poslanci nesúhlasili.
Taktieţ bola obec oslovená, či má záujem, aby boli kontakty na obecný úrad uvedené v zozname firiem a
organizácií. Táto sluţba stojí 120 € ročne. Poslanci sa vyjadrili, ţe kto má záujem, môţe si kontakty nájsť
na internete a preto s touto ponukou tieţ nesúhlasili.
P. Lacková Zdenka oboznámila poslancov, ţe bola vyhlásená výzva na projekty s environmentálnou
tematikou od Mondi SCP. Ţiadosť o finančný príspevok je potrebné odoslať do konca mája 2013.
P. starosta informoval poslancov, ţe p. Mišovič bol vyzvaný na odovzdanie prenajatých priestorov.
Výzvu si na pošte neprevzal a ani sa neohlásil a preto mu bude poslaný obyčajný list s uvedením dátumu,
kedy budú priestory starej fary za prítomnosti komisie otvorené, aby mohla obec skontrolovať stav
objektu. Termín bol stanovený na 29.05.2013 o 16.30 hod.
K bodu 9
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktoré je prílohou zápisnice.
K bodu 10
Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísal: Zdenka Lacková
Liptovský Michal 14.05.2013
Overovatelia zápisnice: Baranová Zuzana
Mikušová Ľubomíra
................................................
.................................................
U z n e s e n i e č. 2/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovský Michal, konaného 14.05.2013
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Michale
A. S c h v a ľ u j e
1. Overovateľov zápisnice Baranovú Zuzanu a Mikušovú Ľubomíru
Hlasovalo za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
2. Zmluvu o prenájme reklamnej plochy pre nájomcu Blachotrapez, s.r.o. Tvrdošín
podľa podmienok dojednaných na zasadnutí OZ
Hlasovalo za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
3. Text kroniky za rok 2012
Hlasovalo za: 3
4. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 2005/Nk/04 na prevádzkovanie verejnej kanalizácie,
ČOV a čerpacej stanice v obci Liptovský Michal
Hlasovalo za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
5. Odkúpenie časti pozemku parcelné číslo EKN 75/1, 75/2 a 95/1. Pozemok sa odkupuje
v dvoch cenách a to jedna cena za 1 € a druhá cena parcela č. EKN 75/1 v cene 5 € za
m2 a parcely EKN 75/2 a EKN 95/1 v cene 1 € za m2.
Hlasovalo za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
B. V z a l o n a v e d o m i e
6. Plat starostu obce podľa zákona č. 154/2011 / základný plat/
C. P r e j e d n a l o
7. Súťaž o Pohár starostu obce v požiarnom útoku na deň 25.05.2013
8. Deň detí na mesiac jún 2013
Zapísal: Zdenka Lacková
V Lipt. Michale 14.05.2013
Juraj V r t i c h
starosta obce
Vyvesené: 16.05.2013
Zvesené: 31.05.2013
Doplnenie kroniky za rok 2012
Zastupiteľstvo
Na zasadaní 7. februára zanikla stavebná komisia. Jej prácu prevezme Stavebný úrad v Ruţomberku.
V mesiaci apríli bol vyzbieraný kovový odpad a súčasne aj elektronický odpad. Ţiaci zo základnej školy
na Deň Zeme pomáhali čistiť obec od porozhadzovaných odpadkov. V spolupráci s neziskovou
organizáciou Pomocný anjel zbierali občania v mesiaci apríli obnosené a nepotrebné šatstvo.
Úspešný projekt v akcii Ekodedina znamenal dotáciu 3000 € od Mondi SCP. Tak sa podarilo za
kultúrnym domom osadiť novú lavičku cez Ľupčianku, obrubník ihriska, dreviny, lavičky. Okolo
antukového ihriska boli poloţené do betónu obrubníky, aby sa v zimnom období dala spraviť ľadová
plocha. Obec vyhlásila brigády na ktorých sa zúčastnilo 30 občanov. Popri betónovaní bol vyčistený aj
breh Ľupčianky a skrášlené priestory pod kultúrnym domom.
V mesiaci júli sa dali vyasfaltovať kanalizačné prípojky na hlavnej ulici, ktoré uţ boli uľahnuté a hrozilo
poškodenie áut. Opravu financovala obec zo svojho rozpočtu.
Pokračovalo sa v rekonštrukcii obecného rozhlasu.
Na Deň matiek 13. mája nacvičili deti z našej obce pod vedením Věry Martonovej program k ich sviatku.
Kaţdá matka dostala kvietok a malé občerstvenie. Chutnými koláčikmi prispela Monika Jacková.
25. júna schválili poslanci prenájom starej fary pánu Mišovičovi, ktorý tam chcel variť a skladovať
medovinu. Koncom roka však zmluvu vypovedal.
Na ukončenie školského roku bola 30. júna pre deti usporiadaná zábava vonku pri kultúrnom dome.
Hasiči zorganizovali 1. septembra posedenie pri vatre za Vevericovcami a pre všetkých pripravili malé
občerstvenie.
Stretnutie s dôchodcami sa uskutočnilo 21. októbra. V programe vystúpili deti z našej obce. Program
pripravila Věra Martonová. Program spestril svojím vystúpením aj súbor Lúčan z Lúčok. Chutným
koláčikom prispela Monika Jacková.
Na budovu obecného úradu bol vypracovaný projekt na nadstavbu, aby sa vyriešil zlý stav strechy. V
podkroví by boli vybudované nové priestory na archív, kniţnicu, miestnosť pre mládeţ a taktieţ
miestnosť pre hasičov. Bolo uţ územné konanie, ale nakoľko sa susedia odvolali na Krajský stavebný
úrad do Ţiliny, tak sa konanie predĺţilo aţ na koniec roka. Teraz je uţ podaná ţiadosť na stavebné
povolenie.
Pri príleţitosti ţivotného jubilea zástupcovia obecného úradu osobne navštívili jubilantov a bola im
odovzdaná malá pozornosť. Zároveň boli všetci zapísaní do pamätnej knihy.
Hasiči
Sú zdravým jadrom dediny. Zorganizovali súťaţ O pohár starostu. Preverili 89 rodinných domov pri
preventívnej protipoţiarnej kontrole. Poriadali fašiangovú bursu 18. februára 2012, kde pripravili aj
zabíjačkové špeciality, karneval pre deti a večer zábavu. Akciu sponzorovali DHZ, Bohuslav Berezňanin,
Vladimír Čavoj .
1. septembra postavili povstaleckú vatru a zabavili sa pri nej. Začiatkom roka vyuţili silné mrazy
a vytvorili klzisko za kultúrou. Aj kronikár si tam zahral hokej. V jeseni pobrigádovali a zabetónovali
obrubníky ihriska, aby mohli urobiť kvalitnejší ľad.
Druţstvo sa zúčastnilo okresnej súťaţe v Liptovskej Štiavnici.
Hasičská súťaž
Dvanásty ročník súťaţe O putovný pohár starostu obce Lipt. Michal sa konal tradične v sobotu 26. mája
2012 za Adamčiakovcami. Výborný guláš navaril tradične Félix Sršeň a tradične zvíťazila Likavka.
Celkom netradične zabojovali naši hasiči. Časom 37,51 obsadili pekné šieste miesto. Kronikár nepamätá
taký dobrý čas miestneho týmu.
Výsledky:
1. Likavka
2. Martinček I
3. Martinček II
4. Lipt. Teplá
5. Lipt. Teplá ţeny
6. Lipt. Michal
7. Bešeňová
8. Turík
9. Ivachnová
10. Lúčky B
11. Lúčky A
21,06
25,25
29,68
30,16
36,03
37,51
38,63
41,91
52,15
55,09
60,65
Akciu sponzorovali p. Adamčiak, p. Vrtichová a p. Kráľ mladší.
MDD
Detí ako smetí sa zišlo pred obecným úradom na Medzinárodný deň detí. Najpočetnejšia a najvďačnejšia
bola skupina najmenších. Tu vyhrali všetci: Filipko Guoth, Jakubko Hurtešák, Aďka Lacková, Matúško
Bartánus, Lenka Senková, Michaela Madliaková, Samuel Vozník, Karolínka Hurtešáková, Jakubko
Baran, Jonáško Zelina, Nelka Čavojová, Karinka Mikušová, Evka Senková, Šimon Volček, Jakubko
Bielený.
Tí trochu starší zabojovali o umiestnenie na bedni víťazov.
Výsledky:
1.- 4. trieda
5. - 6. trieda
7. - 9. trieda
1. miesto
Paula Sálusová
2. miesto
Patrícia Mikušová
3. miesto
Simonka Baranová
1. miesto
Lukáš Lacko
2. miesto
Dávid Madliak
3. miesto
Ivan Jacko
1. miesto
Adriana Feriancová
2. miesto
Mária Lacková
3. miesto
Patrik Šturek
Súťaţe pripravili poslanci za pomoci Věry Martonovej a Zdenky Lackovej.
Stalo sa
Novotou boli bazáre v kultúrnom dome, ktoré začala poriadať Boţka Kubáňová. Zhruba raz za štvrť roka
mohli účastníci predať a návštevníci lacno kúpiť všehochuť oblečenia a iných vecí.
V septembri nahradila starú lavičku cez Ľupčianku nová. Najväčšiu zásluhu má Lukáš Marton, ktorý ju
zhotovil, aj osadil.
V novembri pribudol betónový chodník k lavičke a obrubníky okolo hriska.
Pod rozsvieteným stromčekom rozdával deťom 8. 12. 2012 balíčky Mikuláš (Lukáš Marton), ktorému
asistoval tradičný anjel (Ľubomíra Mikušová) a čert (Matej Malenka).
V decembri zaregistroval kronikár za kultúrou nové lavičky a preliezku.
Počasie
Krutá zima s veľkými mrazmi panovala v januári i februári 2012.
Toho roku sa darilo ovociu. Jabĺk bolo habadej.
Zima prišla na Mikuláša. Trochu snehu a celodenné mrazy.
Štatistika
Narodení:
Alex Baran
Zomrelí:
Félix Sršeň
Marta Juríčková
3.2.2012
28. 9. 2012
9.12.2012
rodičia Peter a Monika rod. Bubalová
nar.
16. 6.1951
18.12.1931
K 31. decembru 2012 ţilo v obci 295 občanov, z toho 138 muţov a 157 ţien.
Download

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva