Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Strana 1(12)
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Obchodný názov
Protectogen C aqua
Materiál č.: 187211
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Relevantné identifikované využitie látky alebo zmesi
Sektor priemyslu:
Technické kvapaliny
Pouţitie:
Chemickotechnický priemysel
Inhibítory korózie
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Označenie firmy
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
65926 Frankfurt am Main
Telefón č. : +49 69 305 18000
Informácie o látke/ zmesi
Corp Product Stewardship
E-mail: [email protected]
1.4. Núdzové telefónne číslo
00800-5121 5121 (24 h)
National Toxicological Information Centre
+421 2 5477 4166 (24/7)
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Smernice ES (67/548/EHS alebo 1999/45/ES v aktuálnom znení)
Tato zmes nebola posudzovaná ako celok. Informácie, ktoré sú k dispozícii pre hodnotenie
zdravotných ryzík tohto produktu, sa zakladajú na údajoch o jednotlivých zloţkách a boly
stanovené výpočtovou metódou uvedenou v Smernici o prípravkoch 1999/45/ES.
Kategória rizika/
Bezpečnostný
Riziková veta
kategória
symbol
Dráţdivý
Dráţdi oči a pokoţku.
2.2. Prvky označovania
Značenie v zmysle EU-smerníc (67/548/EHS alebo 1999/45/ES v znení neskorších
predpisov).
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 2(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Bezpečnostné symboly/ indikácie
Dráţdivý
R-vety
R36/38
S-vety
S26
S28
S37/39
Dráţdi oči a pokoţku.
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým
mnoţstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Po kontakte s pokoţkou je potrebné ju umyť veľkým mnoţstvom vody.
Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.
2.3. Iná nebezpečnosť
Nie sú známe ţiadne ďaľšie nebezpečentsvá okrem tých, ktoré sú odvodené z označenia.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2. Zmesi
Chemická charakteristika
aqueous solution of organic and inorganic salts
Nebezpečné zložky
Methyl-1H-benzotriazole
Koncentrácia:
Číslo CAS :
ES číslo:
< 1,5 %
29385-43-1
249-596-6
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa ES
Xn
Škodlivý
Xi
Dráţdivý
R20/22
R36
Klasifikácia podľa GHS (globálny harmonizovaný systém) ES
Podráţdenie očí
Kategória 2
Akútna toxicita
Kategória 4
Akútna toxicita
Kategória 4
H319
H332
H302
Sodium nitrate
Koncentrácia:
Číslo CAS :
ES číslo:
REACH - registračné číslo
podľa článka 20(3):
<5%
7631-99-4
231-554-3
01-2119488221-41-0013
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa ES
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 3(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
O
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Oxidujúci
Klasifikácia podľa GHS (globálny harmonizovaný systém) ES
Oxidujúce tuhé látky
Kategória 3
Podráţdenie očí
Kategória 2
R8
H272
H319
Texty R-vet sú uvedené v kapitole 16!
Text bezpečnostnej vety je uvedený v odseku 16.
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pokyny pre prvú pomoc / všeobecné pokyny
Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokyny pre prvú pomoc / po vdýchnutí
Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch.
Pri kontakte s pokožkou
V prípade kontaktu ihneď oplachujte pokoţku mnoţstvom vody.
Pri zasiahnutí očí
Pri kontakte s očami je potrebné ich ihneď vymyť veľkým mnoţstvom vody a vyhľadať
lekársku pomoc.
Pri požití
Okamţite vyhľadajte lekársku pomoc.
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy
Doposiaľ nie sú známe ţiadne symptómy.
Nebezpečie
V súčasnosti nie je známe ţiadne nebezpečenstvo.
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Ošetrenie
Liečte symptomaticky.
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasice prostriedky
Sprchový prúd vody
Suchý prášok
Oxid uhličitý (CO2)
Pena odolná alkoholu
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Strana 4(12)
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Pri poţiari vznikajú nebezpečné spaliny: oxid uhoľnatý ( CO )
Oxidy dusíka (NOx)
5.3. Rady pre požiarnikov
Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov
Nezávislý dýchací prístroj
Ďalšie údaje
Pouţite vhodné ochranné prostriedky.
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Zabezpečte primerané vetranie.
Pouţite vhodné ochranné prostriedky.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Nevypúšťať do kanalizačnej siete alebo do vodnej zloţky ţivotného prostredia.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Nechajte nasiaknúť do inertného absorbčného materiálu (napr. piesku, silikagelu, kyslého
sorbentu, univerzálneho sorbentu, pilín).
Môţe sa uloţiť na skládku alebo spáliť, pokiaľ to vyhovuje miestnym predpisom.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Dodatočné pokyny
Informácie pre bezpečnú manipuláciu viď kapitola 7.
Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8.
Informácie o odstraňovaní viď kapitola 13.
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Pokyny k bezpečnému zaobchádzaniu.
S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.
Hygienické opatrenia
Udrţujte mimo kontakt s potravinami a nápojmi.
Pokyny k ochrane pred požiarom a výbuchom.
Dodrţte všeobecné pravidlá preventívnej prevádzkovej protipoţiarnej ochrany.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Pokyny k spoločnému skladovaniu.
Uchovávajte mimo dosahu oxidačných činidiel.
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 5(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Ďalšie údaje k skladovacím podmienkam.
Uschovávajte nádobu tesne uzatvorenú na chladnom, dobre vetranom mieste.
S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
Ţiadne ďalšie odporúčania.
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Hodnoty limitov expozície
Hodnoty hranice expozície nie sú k dispozícii.
Hodnoty DNEL/ DMEL
Hodnoty DNEL/ DMEL nie sú k dispozícii.
Hodnoty PNEC (predpokladaná koncentrácia bez účinku)
Hodnoty PNEC (predpokladaná koncentrácia bez účinku) nie sú k dispozícii.
8.2. Kontroly expozície
Všeobecné ochranné opatrenia
Zabráňte kontaktu s pokoţkou a očami.
Ochrana dýchania:
Ochrana dýchania v prípade nedostatočného odsávania alebo
dlhšieho pôsobenia.
Úplná maska podľa štandardu DIN EN 136
Filter A (organické plyny a pary) podľa DIN EN 141
Pouţitie filtračných pístrojov je moţné za predpokladu, ţe
okolitá atmosféra obsahuje minimálne 17 obj.% kyslíku a nie
je prekročená najvyššia prípustná koncentrace plynov,
spravidla 0,5 obj.%. Je potrebné dodrţiavať platné regulačné
opatrenia, napr. EN 1
Ochrana rúk:
Dlhodobá expozícia
Nepriepustné butylkaučukové rukavice
Minimálna doba prieniku / rukavice: 480 min
Minimálna hrúbka / rukavice : 0,7 mm
Pre krátkodobé pôsobenie (ochrana pri postriekaní):
Rukavice z nitrilového kaučuku.
Minimálna doba prieniku / rukavice: 30 min
Minimálna hrúbka / rukavice : 0,4 mm
Tento typ ochranných rukavíc ponúkajú rôzny výrobcovia.
Preštudujte si detailne vyjadrenie výrobcu, najmä údaje o
minimálnej hrúbke a minimálnom čase prieniku. Zváţte tieţ
konkrétne pracovné podmienky pri ktorých sú rukavice
pouţívané.
Ochrana očí:
Ochranné okuliare
Ochrana tela
Noste vhodný ochranný odev.
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 6(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Fyzický stav:
kvapalina
Forma
Kvapalina
Veľkosť častíc:
nepouţiteľné
Farba
Bezfarebné aţ mierne ţltkasté
Zápach
charakteristický
Hranica zápachu:
nestanovené
Hodnota pH/metóda
8,3 (20 °C, 100 g/l)
Metóda : DIN 51369
Bod tuhnutia :
cca -10 °C
Metóda : ASTM D 97
Teplota varu :
102 °C ( 1.013 mbar)
Metóda : ASTM D 1120
Teplota vzplanutia:
> 100 °C
Metóda : ISO 2592 (otvorený kelímok)
Rýchlosť odparovania:
nepouţiteľné
Dolná medza výbušnosti:
nepouţiteľné
Horná medza výbušnosti:
nepouţiteľné
Počet vznietení
nepouţiteľné
Minimálna zápalná energia:
nestanovené
Tenzia pár:
< 0,001 Pa (20 °C)
Metóda : Určené metódou Syracuse.
Relatívna tenzia pár vztiahnutá nepouţiteľné
na vzduch :
Rozpustnosť vo vode:
(20 °C)
dokonale miešateľný
Rozpustný v ... :
tuk
nestanovené
Rozdeľovací koeficient noktanol/voda (log Pow):
nepouţiteľné
Zápalná teplota:
495 °C
Metóda : DIN 51794
Teplota vznietenia:
nie je samozápalné
Tepelný rozklad:
> 300 °C
Metóda : DSC
Nedochádza k rozkladu do 300 °C.
Viskozita (dynamická) :
10,47 mPa.s (20 °C)
Viskozita (kinematická):
9,78 mm2/s ( 20 °C)
Metóda : DIN 51562
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 7(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Výbušné vlastnosti:
Výbušný v súlade s nariadením o manipulácii ES: údaje sú
nedostupné
Podmienky horenia:
Efekt pri horení: Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako
oxidujúce.
9.2. Iné informácie
Hustota:
1,0703 g/cm3 (20 °C)
Metóda : DIN 51757
Sypná hmotnosť:
nepouţiteľné
Povrchové napätie:
27,5 mN/m
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
viď. Odsek 10.3 "Moţnosť nebezpečných reakcií"
10.2. Chemická stabilita
Stabilný za normálnych podmienok.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Reakcie s oxidačnými prostriedkami.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú známe.
10.5. Nekompatibilné materiály
neznáme
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Pri správnom zaobchádzaní a skladovaní nám nie sú známe ţiadne nebezpečné rozkladné
produkty.
ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Informácie vzťahujúce sa na samotný produkt:
Akútna orálna toxicita:
nestanovené
Akútna dermálna toxicita :
nestanovené
Akútna inhalačná toxicita:
nestanovené
Dráždivý účinok na pokožku:
nestanovené
Dráždivý účinok na oko :
nestanovené
Senzibilizácia :
nestanovené
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 8(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Toxicita pri opakovanej
dávke:
nestanovené
Odhadovaná mutagénnosť:
Nie sú dostupné ţiadne údaje.
Odhadovaná karcinogénnosť: Nie sú dostupné ţiadne údaje.
Odhadovaná toxicita pre
reprodukciu:
Nie sú dostupné ţiadne údaje.
Odhadovaná teratogenicita:
Nie sú dostupné ţiadne údaje.
Toxicita pre špecifický
cieľový orgán (STOT) - jedna
expozícia:
nestanovené
Toxicita pre špecifický
cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia:
nestanovené
Poznámky
Klasifikácia bola vytvorená konvenčnou (kalkulačnou) metódou podľa smernice o
nebezpečných prípravkoch (1995/45/EU).
Informácia vzťahujúca sa na zložku: Methyl-1H-benzotriazole
Akútna orálna toxicita:
LD50 600 mg/kg (potkan)
Informácia vzťahujúca sa na zložku: Sodium nitrate
Akútna orálna toxicita:
LD50 > 2.000 mg/kg (potkan)
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 401
LD50 2.680 mg/kg (králik)
Akútna dermálna toxicita :
LD50 > 5.000 mg/kg (potkan)
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 402
Dráždivý účinok na pokožku:
Ţiadne dráţdenie pokoţky (králik)
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 404
Dráždivý účinok na oko :
dráţdivý (králik)
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 405
Senzibilizácia :
(myš)
Metóda : Pokyny OECD pre skúšanie č. 429
Toxicita pri opakovanej
dávke:
Postup aplikácie: Orálne
Metóda : Pokyny OECD pre skúšanie č. 422
ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Informácie vzťahujúce sa na samotný produkt:
Toxicita pre ryby:
nestanovené
Toxicita pre dafnie:
nestanovené
Toxicita pre riasy:
nestanovené
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 9(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Toxicita pre baktérie:
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
EC50 233 mg/l (30 min)
Metóda : ISO 11348
Informácia vzťahujúca sa na zložku: Sodium nitrate
Toxicita pre ryby:
LC50 > 1.000 mg/l (96 h)
Toxicita pre dafnie:
EC50 8.600 mg/l (24 h, Daphnia magna (perloočka velká))
Metóda : Pokyny OECD pre skúšanie č. 202
Toxicita pre riasy:
EC50 > 1.700 mg/l (10 d)
Toxicita pre baktérie:
EC50 > 1.000 mg/l (180 min, aktivovaný kal)
Metóda : Pokyny OECD pre skúšanie č. 209
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Informácie vzťahujúce sa na samotný produkt:
Biologická rozložiteľnosť:
> 96 % (14 d)
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 302B
Rozpustený organický uhlík
(DOC) :
387 mg/g
Metóda : DIN/EN 1484
Chemická spotreba kyslíka
(CHSK):
1.479 mg/g
Metóda : ISO/DIS 15705
Informácia vzťahujúca sa na zložku: Sodium nitrate
Biologická rozložiteľnosť:
Metódy stanovenia biologickej odbúrateľnosti nie sú
pouţiteľné pre anorganické látky.
12.3. Bioakumulačný potenciál
Informácie vzťahujúce sa na samotný produkt:
Bioakumulácia:
nestanovené
Informácia vzťahujúca sa na zložku: Sodium nitrate
Bioakumulácia:
Nie je relevantné pre neorganické substancie
12.4. Mobilita v pôde
Informácie vzťahujúce sa na samotný produkt:
Prevoz a distribúcia medzi
environmentálnymi úsekmi :
nestanovené
Informácia vzťahujúca sa na zložku: Sodium nitrate
Prevoz a distribúcia medzi
environmentálnymi úsekmi :
Nízky potenciál pre adsorpciu (zaloţené na vlastnostiach
látky)
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Informácie vzťahujúce sa na samotný produkt:
údaje sú nedostupné
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 10(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Informácia vzťahujúca sa na zložku: Sodium nitrate
Nie je relevantné pre neorganické substancie
12.6. Iné nepriaznivé účinky
Informácie vzťahujúce sa na samotný produkt:
Dodatočné ekotoxikologické poznámky:
údaje sú nedostupné
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Výrobok
Spáliť nebezpečný odpad v súlade s miestnymi úradnými predpismi.
Znečištené obaly
Obaly, které sa nedajú vyčistiť, sa musia zlikvidovať rovnako ako látka.
ODDIEL 14: Informácie o doprave
Odsek 14.1 až 14.5
ADR
ADN
RID
IATA
IMDG
not restricted
not restricted
not restricted
not restricted
not restricted
14.6 Špeciálne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:
Viď túto Kartu bezpečnostných údajov, odsek 6 aţ 8.
14.7. Veľkoobjemová preprava podľa prílohy II MARPOL-dohody 73/78 a predpisu IBC-code (
International Bulk Chemicals Code)
Ţiadna veľkoobjemová preprava v súlade so zákonníkom IBC.
ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia
a životného prostredia
Ďalšie predpisy
Okrem údajov/ nariadení špecifikovaných v tejto kapitole, nie sú k dispozícii ţiadne ďalšie
informácie o bezpečnosti, zdraví a ţivotnom prostredí.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Strana 11(12)
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Pre látku alebo zloţky preparácie, ktoré vytvárajú tento produkt nie je k dispozícii hodnotenie
chemickej bezpečnosti (CSA).
ODDIEL 16: Iné informácie
Dodrţte národné a miestne zákonné predpisy.
Zoznam charakteristík zvláštnych nebezpečí podľa oddielu 3 (R-vety):
R8
R20/22
R36
Pri kontakte s horľavým materiálom môţe spôsobiť poţiar.
Škodlivý pri vdýchnutí a po poţití.
Dráţdi oči.
Zoznam znení bezpečnostných viet v súlade s odsekom 3:
H272
H302
H319
H332
Môţe prispieť k rozvoju poţiaru; oxidačné činidlo.
Škodlivý po poţití.
Spôsobuje váţne podráţdenie očí.
Škodlivý pri vdýchnutí.
Legenda
ADN
ADR
AOX
CAS
DMEL
DNEL
EC50
GHS
IATA
IMDG
LC50
LD50
MARPOL
NOAEC
NOAEL
Európska dohoda o preprave nebezpečných tovarov po vnútorných
vodných cestách.
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných
tovarov.
Adsorbovateľné organické halogény
Chemical Abstracts Service
Odvodená hladina pri ktorej dochádza k minimálnym účinkom
(genotoxické látky)
Odvodená hladina pri ktorej nedochádza k ţiadnym účinkom
Stredná efektívna koncentrácia
Globálny Harmonizovaný Systém
Medzinárodné zdruţenie leteckých prepravcov
Medzinárodna preprava nebezpečného tovaru po mori
Smrteľná konzentrácia, 50%
Smrteľná dávka, 50%
Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí
Najvyššia koncentrácia bez pozorovaného významného zvýšenia
škodlivého účinku
Najvyššia hladina dávky bez pozorovaného významného zvýšenia
škodlivého účinku
NOEC
Najvyššia koncentrácia bez pozorovaného štatisticky významného účinku
OEL
PBT
PEC
PNEC
REACH
RID
SVHC
vPvB
Expozičný limit pri práci
Perzistentná, Bioakumulatívna, Toxická
Predpovedaná environmentálna koncentrácia
Predpovedaná koncentrácia nulového účinku
Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií
Poriadok pre medzinárodnú ţelezničnú prepravu nebezpečného tovaru
Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy
veľmi Perzistentná veľmi Bioakumulatívna
Karta bezpečnostných údajov podľa
Nariadenia EHS č. 453/2010
Protectogen C aqua
Kód látky: 000000121445
Verzia : 2 - 0 / SK
Strana 12(12)
Dátum revízie: 11.03.2014
Dátum tlače: 01.04.2014
Informácie odpovedajú našim súčasným znalostiam a ich účelom je popis látky alebo prípravku so
zreteľom na bezpečnostné poţiadavky. Tieto údaje nezaručujú ţiadne konkrétne alebo všeobecné
špecifikácie. Uţívateľ sám zodpovedá za správnu voľbu vhodnosti produktu pre zamýšľané pouţitie a
za voľbu metódy pouţitia. Nepreberáme zodpovednosť za ţiadne škody vzniknuté pouţitím týchto
údajov.
Vo
všetkých
prípadoch
platia
naše
všeobecné
obchodné
podmienky.
Download

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EHS č