KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
Dátum revízie
01.10.2009
1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
Informácie o výrobku
Katalógové číslo:
106395
Názov výrobku:
Uhličitan sodný bezvodý 99,999 Suprapur®
Použitie látky/zmesi
Reagencia pre analýzu
Spoločnost:
Núdzový telefón:
Merck KGaA * D-64271 Darmstadt * Tel. +49 6151 72-2440
Národné toxikologické informačné centrum, FNsP Bratislava, Limbová
3, 833 05 Bratislava * Tel: +421 (0)2 54-774-166
EQ-EPS * e-mail: [email protected]
Zodpovedné oddelenie:
2. Identifikácia nebezpečenstiev
GHS klasifikace
Podráždenie očí, Kategória 2
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Klasifikace ES
Xi; R36
Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
3. Zloženie/informácie o zložkách
Vzorec
Na₂CO₃
Č. CAS
497-19-8
Indexové č.
011-005-00-2
Č.EK
207-838-8
Molová hmotnosť
105,99 g/mol
CNa₂O₃ (Hill)
4. Opatrenia pri prvej pomoci
Po vdýchnutí: čerstvý vzduch.
Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. Odstráňte kontaminovaný odev.
Pri kontakte s očami: Vypláchnite veľkým množstvom vody. Ihneď privolajte očného lekára.
Po požití: Nechajte obeť ihned vypiť vodu (najviac dva poháre). Poraďte sa s lekárom.
5. Protipožiarne opatrenia
Vhodné hasiace prostriedky
Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a okoliu.
Zvláštne nebezpečenstvo pri hasení požiaru
Nehorľavý.
Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov
Pri požiari použite nezávislý dýchací prístroj.
Karty bezpe nostných údajov pre katalógové artikle sú tieź dostupné na www.merck-chemicals.com
Stránka 1 z 6
Karta bezpečnostných údajov Merck
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
Katalógové číslo:
Názov výrobku:
106395
Uhličitan sodný bezvodý 99,999 Suprapur®
Ďalšie informácie
Zabráňte kontaminácii systému povrchových alebo podzemných vôd vodou použitou na hasenie
požiaru.
6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
Osobných preventívnych opatreniach
Zabráňte kontaktu s látkou. Zabráňte vdýchnutiu prachu. Zabezpečte primerané vetranie.
Environmentálnych preventívnych opatreniach
Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
Spôsoboch čistenia
Odstráňte v suchom stave. Zašlite na zneškodnenie. Postihnuté miesto vyčistite. Zabráňte
vytváraniu prachu.
7. Manipulácia a skladovanie
Manipulácia
Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
Všímajte si bezpečnostné opatrenia na štítku.
Skladovanie
Iné informácie o skladovacie podmienky
Tesne uzavretá. Suchá.
Bez obmedzení.
8. Kontroly expozície/osobná ochrana
Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku.
Prostriedok osobnej ochrany
Pre dané pracovisko je potrebné zvoliť konkrétne pracovné oblečenie, v závislosti na
koncentrácii a množstve nebezpečných látok, s ktorými sa zaobchádza. Odolnosť ochranného
odevu voči chemikáliam je potrebné zabezpečiť u príslušného dodávateľa.
Ochrana dýchacích ciest
potrebná, keď sa vytvára prach.
Odporúčaný typ filtra: Filter P 2 (podľa DIN 3181) pre tuhé a kvapalné častice škodlivých látok
Ochrana rúk
úplný kontakt:
postriekanie:
Materiál rukavíc:
Hrúbka rukavíc:
Doba prieniku:
Nitrilkaučuk
0,11 mm
> 480 min
Materiál rukavíc:
Hrúbka rukavíc:
Doba prieniku:
Nitrilkaučuk
0,11 mm
> 480 min
Použité ochranné rukavice musia spĺňať špecifikácie direktívy EC 89/686/EEC a následnej
normy EN374, napr. KCL 741 Dermatril® L (úplný kontakt), KCL 741 Dermatril® L (postriekanie).
Doby prieniku uvedené vyššie boli stanovenéfirmou KCL v laboratórnych testoch podľa normy
EN374 na vzorkách odporúčaných druhov rukavíc.
Karty bezpe nostných údajov pre katalógové artikle sú tieź dostupné na www.merck-chemicals.com
Stránka 2 z 6
Karta bezpečnostných údajov Merck
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
Katalógové číslo:
Názov výrobku:
106395
Uhličitan sodný bezvodý 99,999 Suprapur®
Toto odporúčanie sa vzťahuje len na nami dodaný výrobok uvedený na karte bezpečnostných
údajov pre nami uvedené účely. V prípade rozpúšťania alebo zmiešavania s inými látkami a za
iných podmienok než tých, ktoré sú uvedené v norme EN374, skontaktujte sa, prosím, s
dodávateľom rukavíc so schváleným označením CE (napr. s firmou KCL GmbH, D-36124
Eichenzell, Internet:www.kcl.de)
Ochrana zraku
Ochranné okuliare
Hygienické opatrenia
Ihneď vymeňte kontaminovaný odev. Použite krém ako ochrannú bariéru. Po práci s látkou si
umyte ruky a tvár.
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti
Forma
pevný
Farba
biely
Zápach
bez zápachu
pH
11,5
pri 50 g/l
25 °C
Viskozita, dynamická
údaje sú nedostupné
Teplotu tavenia
854 °C
Teplota varu/destilačné rozpätie
1.600 °C
(rozklad)
Teplota vznietenia
nepoužiteľné
Teplota vzplanutia
nepoužiteľné
Oxidačné vlastnosti
údaje sú nedostupné
Horľavosť
údaje sú nedostupné
Dolný limit výbušnosti
nepoužiteľné
Horný limit výbušnosti
nepoužiteľné
Tlak pár
nepoužiteľné
Relatívna hustota pár
údaje sú nedostupné
Hustota
2,53 g/cm3
pri 20 °C
Sypná hmotnosť
cca.1.100 kg/m3
Rozpustnosť/kvalitatívne
údaje sú nedostupné
Karty bezpe nostných údajov pre katalógové artikle sú tieź dostupné na www.merck-chemicals.com
Stránka 3 z 6
Karta bezpečnostných údajov Merck
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
Katalógové číslo:
Názov výrobku:
106395
Uhličitan sodný bezvodý 99,999 Suprapur®
Rozpustnosť vo vode
220 g/l
pri 20 °C
Rozdeľovací koeficient: noktanol/voda
Rýchlosť odparovania
nepoužiteľné
údaje sú nedostupné
10. Stabilita a reaktivita
Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhnúť
Žiadne informácie nie sú k dispozícii.
Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť
Možné búrlivé reakcie s:
Hliník, Kovy alkalických zemín, v práškovej forme, organické nitrozlúčeniny, Fluór, Alkalické kovy,
oxidy nekovov, koncentrovaná kyselina sírová
Nebezpečné produkty rozkladu
Žiadne informácie nie sú k dispozícii.
Ďalšie informácie
hygroskopický
11. Toxikologické informácie
ATE
LD50 potkan
Dávka: 4.090 mg/kg
(IUCLID)
LDLO človek
Dávka: 714 mg/kg
(RTECS)
Symptómy: Podráždenie slizníc v ústach, krku, ezofágu a zažívacom trakte.
Akútna orálna toxicita
LC50 potkan
Dávka: 5.750 mg/l, 2 h
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 403
Symptómy: silné podráždenie slizníc
Podráždenie pokožky
králik
Výsledok: mierne dráždenie
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 404
Podráždenie očí
králik
Výsledok: Podráždenie očí
(IUCLID)
Genotoxicite in vitro
Test podľa Amesa
Escherichia coli
Výsledok: negativný
(Lit.)
Karty bezpe nostných údajov pre katalógové artikle sú tieź dostupné na www.merck-chemicals.com
Stránka 4 z 6
Karta bezpečnostných údajov Merck
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
Katalógové číslo:
Názov výrobku:
106395
Uhličitan sodný bezvodý 99,999 Suprapur®
Test podľa Amesa
Výsledok: negativný
(Lit.)
Ďalšie informácie
Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce.
12. Ekologické informácie
Ekotoxicita
Toxicita pre ryby
LC50
Druh: Lepomis macrochirus (Mesačník)
Dávka: 300 mg/l
Doba expozície: 96 h
(IUCLID)
Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce.
EC50
Druh: Daphnia magna (perloočka velká)
Dávka: 265 mg/l
Doba expozície: 48 h
(IUCLID)
Stálosť a odbúrateľnosť
Biologická odbúrateľnosť
Metódy stanovenia biologickej odbúrateľnosti nie sú aplikovateľné pre anorganické látky.
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda
nepoužiteľné
Doplnkové ekologické informácie
Zabráňte preniknutiu do vody, odpadovej vody a pôdy!
13. Opatrenia pri zneškodňovaní
Výrobok
Chemikálie musia byť zneškodnené v súlade s príslušnými národnými predpismi. Na internetovej
adrese www.retrologistik.de nájdete konkrétne informácie pre jednotlivé krajiny a látky a kontakty
na partnerov.
Balenie
Obaly výrobkov Merck musia byť zneškodnené v súlade s národnými predpismi alebo
odovzdané do systému vracania obalov. Na internetovej adrese www.retrologistik.de nájdete
detailné informácie o príslušných národných podmienkach a kontakty na partnerov.
14. Informácie o doprave
Nehodnotí sa ako nebezpečný v zmysle prepravných predpisov.
15. Regulačné informácie
GHS označenie štítkom
Výstražné piktogramy
Karty bezpe nostných údajov pre katalógové artikle sú tieź dostupné na www.merck-chemicals.com
Stránka 5 z 6
Karta bezpečnostných údajov Merck
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
Katalógové číslo:
Názov výrobku:
106395
Uhličitan sodný bezvodý 99,999 Suprapur®
Výstražné slovo
Pozor
Výstražné upozornenia
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia
P260: Nevdychujte prach.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Redukované označenie (≤125 ml)
Výstražné piktogramy
Výstražné slovo
Pozor
Indexové č.
011-005-00-2
Označenie podľa smerníc ES
Symbol(y):
Xi
Dráždivý
R - fráza(y):
S-veta(y):
36
22-26
Dráždi oči.
Nevdychujte prach. V prípade kontaktu s očami je
potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a
vyhľadať lekársku pomoc.
Č.EK
207-838-8
Označenie ES
Redukované označenie (≤125 ml)
Symbol(y):
Xi
Národná legislatíva
Skladovacia trieda VCI:
Dráždivý
10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
Legislatíva o
nebezpečenstve ťažkých
úrazov:
96/82/EC
Aktualizácia: 2003
Smernica 96/82/EK sa netýka
Iné predpisy:
Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v
zamestnaní.
16. Ďalšie informácie
Plné znenie R-viet vzťahujúcich sa k oddielom 2 a 3
R36
Dráždi oči.
Regionálne zastúpenie:
Merck spol s r.o., Tuhovská 3, P.O.Box 34, 831 06 Bratislava *
Tel.: +421 (0)2 49-267-111, Fax: +421 (0)2 49-267-777 * E-mail:
[email protected]
Informácie tu uvedené sa zakladajú na súčasnom stave našich vedomostí. Charakterizujú výrobok s ohľadom na
adekvátne bezpečnostné opatrenia. Nepredstavujú záruku vlastností výrobku.
Karty bezpe nostných údajov pre katalógové artikle sú tieź dostupné na www.merck-chemicals.com
Stránka 6 z 6
Download

Uhličitan sodný