PI 363 PREMIUM COLOR
Vnútorná akrylátová farba
Oblasť použitia:
Vysoko krycia farba bez emisií a rozpúšťadiel (ELF). Vodoodolná, matná interiérová farba na báze disperzie, ktorá sa vyznačuje nenáročným spracovaním. Trieda oteru 3, kontrastný pomer podľa normy STN
EN 13 300 trieda 1. Biela a farbená podľa vzorkovníka v
Kvalitná disperzná farba použiteľná vo všetkých vnútorných priestoroch nových a starých budov na rôzne
podklady. vysokákrycia schopnosť a umývateľnosť umožňuje široké spektrum použitia.
Materiálové zloženie:
●
●
●
●
Spojivo: Polymérna disperzia.
Aditíva: zmáčadlá, odpeňovače
Pigment: oxid titaničitý
Organický
Vlastnosti:
●
●
●
●
●
Vysoká krycia schopnosť
Bez rozpúšťadiel, konzervačných látok, zmäkčovadiel a biocídov.
Optimalizované na ľahké nanášanie, spracovanie a použitie
Bez emisií, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
Umývateľný
Spracovanie:
Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, bez prachu, nečistôt akéhokoľvek druhu a výkvetov.
Vysoko nasiakavé, kriedujúce alebo nerovnomerne nasiakavé podklady je nutné upraviť vhodným penetračným prípravkom.
Pri aplikácii je potrebné zohľadniť národné, ako aj európske normy a nariadenia, naviac medzinárodné
a príslušné platné národné odvetvové štandardy, predpisy, smernice pre spracovanie ako napr. „ÖAP“,
„SMGV“ alebo „BFS“-technické listy atď. V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné nás kontaktovať.
Podklad musí byť suchý, nosný, bez nečistôt (napr. prach, sadze, riasy, výkvety atď.). Musia byť dosiahnuté charakteristické hodnoty mriežkového rezu 0 a 1 podľa normy STN EN 2409.
Betón:Betónové podklady sa musia obrúsiť a odprašniť. Všetky nečistoty mechanicky odstrániť. Nečistoty, ako napríklad zostatky odformovacích olejom a voskov odstrániť parným čističom. Malé priehlbiny
a dutiny opraviť vhodným materiálom. Betónové podklady pred nanášaním organických náterov upraviť
HASIT PP 301 HYDRO LF.
Na omietky skupiny mált II a III:cementové a vápennocementové omietky.:Podklady sa musia
upraviť HASIT PP 301 HYDROSOL LF. Nové HASIT omietky skupiny mált tu popísaných, môžu byť pri
normálnej nasiakavosti ošetrené hneď základným a krycím náterom po technologickej prestávke cca 3
až 4 týždne.
Omietka skupiny mált IV a V: Sadrové, vápenno sadrové a anhydritové omietky.:Znečistené miesta od tukov, olejov a pliesní očistiť tomu určenými prostriedkami. V prípade vysokej nasiakavosti náter
aplikovať 2 krát.
Sadrokartónové dosky, sadrové dosky, sadrové celostenové dosky:Úprava podkladu napr. s HASIT PP 301 HYDROSOL LF. Staré alebo zažltnuté plochy je nutné upraviť HASIT PP 317 ISOGRUND
LF (izolačný náter).
Fermežové farby a nedržiace tapety:Farby a tapety úplne odstrániť a potom umyť čistou vodou. Na
ďalšie podklady je možné použiť ako penetračný prírpavok napr. PP 307 ISO LF (Upozornenie: Skúška
mriežkovým rezom ako preverenie podkladu z hľadiska únosnosti).
Omietky a nátery zaťažené pliesňami.:Pri napadnutí plesňami doporučujeme ako udržiteľné a ekologicky bezpečné opravy - 100% nahradenie HASIT sanačným systemom. Samozrejme, že aj výrobok
popísaný v príbalovej informácii je vybavený algicídmi/fungicídmi. Odporúčame fyzické stavebné úpravy, ktoré eliminujú príčinu problému.
Škvrny od vody, sadzí, tukov, nikotínu príp. tým kontaminované plochy, všeobecne silné kontrasty, čiary od značkovača atď.:Plochy znečistené tukom je nutné pred aplikáciou dôkladne očistiť
čistiacim prostriedkom s vodou. U hrdzavých, mokrých a rôznorodých plôch je nutné pred úpravou odstrániť príčinu znečistenia.
Na súdržné staré nátery alebo staré nátery na báze silikátov.:Príprava podkladu s PP 301 HYDRO
LF. Potom nanesenie základného a krycieho náteru.
Drevené podklady ( drevotrieskové dosky, OSB dosky, drevené dosky atď.):Úprava podkladu s
PP 307 ISO LF. Základný náter a krycí náter v pripojení.
Príprava podkladu:
Odlupujúce sa olejové, lakové a disperzné farby sa musia opáliť.
Odlupujúce sa a popraskané staré nátery sa musia mechanicky odstrániť.
Malé vady: pred penetráciou alebo základným náterom je nutné opraviť stierkovým materiálom.
Povrchy ako sklo, keramika, hliník, „Niro“, okná, drevené povrchy, nábytok, podlahy atď. sa musia prikryť.
Čerstvé postriekanie náterom sa musí odstrániť vlhkou handrou alebo čerstvou vodou.
Vysoko nasiakavé, nasiakavé alebo podklady s rozdielnou nasiakavosťou je nutné upraviť vhodným prípravkom bez rozpúšťadiel HASIT spevňovací prostriedok. Spevňovacie prostriedky PP 201, 301, 401 a
501 je možné riediť vodou, aby mohli byť vsiaknuté podkladom a na povrchu sa nevytváral súvislý film
(vid technický list produktu).
www.hasit.sk
Technický list 16.11.2012
www.hasit.sk
300313
Podklad:
Strana 1/3
PI 363 PREMIUM COLOR
Vnútorná akrylátová farba
Príprava:
Podľa nasiakavosti podkladu, ktorú určíme skúškou, následnej aplikácii a počte náterov sa po zaschnutí
nesmú tvoriť zrkadliace plochy.
Základný a medzináter: riedenie max. 10% vody.
Krycí náter: riedenie max. 3% vody.
Pri vyššom riedení je výrobok spracovateľný, nebude možné dosiahnuť v tomto prípade hodnoty uvedené
v technickom liste (oteruodolnosť, nepriehľadnosť, nízku kriedovitosť, lesk, belosť, atď.)
Spracovanie:
Náter realizovať štetkou, valčekom alebo striekaním.
Aplikácia náterovej hmoty sa skladá z prípavy podkladu (spevnenie, uzavretie a zjednotenie). Vlastná
aplikácia farby sa skladá zo základného náteru popr. medzináteru a krycieho náteru.
Pri strojovom nanášaní vždy pomocou vhodného zariadenia na striekanie.
Airless aplikácia: nanášací uhol/ Tryska/ Tlak - 50°/0,026"/170bar
Pri nanášaní striekaním musí byť farba riadne premiešaná a preliata cez sito.
Súvislé plochy sa musia natrieť v jednom kroku „čerstvé do čerstvého“ alebo „mokré do mokrého“, aby
sa zabránilo zreteľnému napájaniu. Pri silikátových farbách na kritické a vysoko nasiakavé podklady
odporúčame realizovať krycí náter na úplne vyschnutú predchádzajúcu vrstvu.
Pri aplikácii je potrebné zohľadniť národné, ako aj európske normy a nariadenia, naviac medzinárodné
a príslušné platné národné odvetvové štandardy, predpisy, smernice pre spracovanie ako napr. „ÖAP“,
„SMGV“ alebo „BFS“-technické listy atď. V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné nás kontaktovať.
Balenie:
V recyklovateľných plastových vedrách.
Skladovanie:
Skladovať v uzatvorenom obale. Teplota pri skladovaní v rozmedzí +5°C a +30°C.
Skladovanie min. 12 mesiacov.
Bezpečnosť práce:
Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, zasiahnuté miesta dôkladne
umyť, v prípade očí okamžite ich dôkladne vypláchnuť vodou. V prípade zdravotných komplikácií alebo
pochybností vyhľadať lekárske ošetrenie a lekárovi predložiť k nahliadnutiu obal alebo etiketu. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov. Recyklovať je možné iba prázdne obaly.
Prehlásenie („EWC“), k dispozícii v súlade s EPR (Európsky katalóg odpadov).
Technické údaje:
Druh obalu‍
Množstvo v balení‍
Množstvo na palete‍
142976‍
142977‍
‍
‍
5 l‍/‍b‍a‍l‍e‍n‍i‍e‍
15 l‍/‍b‍a‍l‍e‍n‍i‍e‍
64 k‍u‍s‍o‍v‍/‍p‍a‍l‍.‍
24 k‍u‍s‍o‍v‍/‍p‍a‍l‍.‍
Farba‍
Spotreba‍
biela‍
c‍c‍a‍ 0,15 l‍/‍m‍²‍/‍n‍á‍t‍e‍r‍
Hrúbka vrstvy‍
c‍c‍a‍ 0,18 m‍m‍
Špeciálna hmotnosť‍
c‍c‍a‍ 1,6 k‍g‍/‍l‍
PH‍
c‍c‍a‍ 9
Obsah VOC‍
max. 1 g‍/‍l‍
VOC Code‍
2004/42/IIA(a)75(2007)30(2010)30‍
Kontrastný pomer‍
Mokrá odolnosť proti oteru‍
Trieda 2, pri 6 m² / Liter (STN EN 13300)‍
Trieda 3 (STN EN 13300)‍
Lesk STN EN 1062-1‍
matná‍
www.hasit.sk
Technický list 16.11.2012
www.hasit.sk
300313
Číslo výrobku‍
Strana 2/3
PI 363 PREMIUM COLOR
Vnútorná akrylátová farba
Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.
Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a
zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.
Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky
za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie
záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho
vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.
Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená
konštantná kvalita.
V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.
Náš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania,
ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej
internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.
www.hasit.sk
Technický list 16.11.2012
www.hasit.sk
300313
Všeobecné informácie:
Strana 3/3
Download

PI 363 PREMIUM COLOR