KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Obchodný názov výrobku
:
Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Kód výrobku
SDS-Identcode
:
:
0892 332 880
10046718
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Pouţitie látky/zmesi
: Protimrznúce činidlá, Čistiaci prostriedok
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Telefón
Fax
:
:
Würth s.r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
Slovakia
+421 2 4920 1211
+421 2 4920 1299
:
E-mailová adresa: [email protected]
Zodpovedná/vydávajúca osoba
1.4 Núdzové telefónne číslo
Národné toxikologické informačné centrum (NTIC)
+421 2 5477 4166
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Horľavé kvapaliny, Kategória 3
Podráţdenie očí, Kategória 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán opakovaná expozícia, Kategória 2
H226: Horľavá kvapalina a pary.
H319: Spôsobuje váţne podráţdenie očí.
H373: Môţe spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej
alebo opakovanej expozícii.
Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES)
Horľavý
R10: Horľavý.
Škodlivý
R48/22: Škodlivý, nebezpečenstvo váţneho poškodenia
zdravia dlhodobou expozíciou po poţití.
2.2 Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
1 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Výstraţné piktogramy
:
Výstraţné slovo
:
Pozor
Výstraţné upozornenia
:
H226
H319
H373
Bezpečnostné upozornenia
:
Prevencia:
P210
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
Horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje váţne podráţdenie očí.
Môţe spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej
alebo opakovanej expozícii.
Uchovávajte mimo dosahu
tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov.
Nefajčite.
Nevdychujte hmlu alebo pary.
Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/
ochranu tváre.
P260
P280
Odozva:
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŢKOU (alebo vlasmi):
Všetky kontaminované časti odevu okamţite
vyzlečte. Pokoţku opláchnite vodou/sprchou.
P314
Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte
lekársku pomoc/ starostlivosť.
P370 + P378
V prípade poţiaru: Na hasenie pouţite penu
odolnú alkoholu, suchú chemikáliu alebo oxid
uhličitý.
Nebezpečné zloţky ktoré musia byť uvedené na štítku.:
 glykol
2.3 Iná nebezpečnosť
Látka/zmes neobsahuje ţiadne zloţky, ktoré sa povaţujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo
vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v mnoţstve 0,1 % alebo vyššom.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi
Nebezpečné zložky
Chemický názov
Č. CAS
Č.EK
Klasifikácia
(67/548/EHS)
2 / 19
Klasifikácia
(1272/2008/ES)
Koncentrácia [%]
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
etanol
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Registračné
číslo
64-17-5
200-578-6
01211945761043
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
F; R11
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
>= 55 - < 60
glykol
107-21-1
203-473-3
01211945681628
Xn; R22-R48/22
Acute Tox. 4; H302
STOT RE 2; H373
>= 10 - < 12,5
Alcohols, C12-14,
ethoxylated, sulfates,
sodium salts
68891-38-3
500-234-8
01211948863916
Xi; R38-R41
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412
>= 2,5 - < 3
Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné odporúčania
: Pri úraze alebo keď pocítíte nevoľnosť, okamţite vyhľadajte lekársku
pomoc (kde je moţné ukáţte etiketu). Osoba poskytujúca prvú
pomoc musí chrániť i seba. Vyneste z miesta ohrozenia. Nikdy
nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Okamţite si vyzlečte
kontaminovaný odev a obuv.
Pri vdýchnutí
: Pri nadýchnutí dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ
symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku pomoc. Udrţiavajte
pacienta v teple a v kľude. Ak nedýcha, poskytnite umelé dýchanie.
Ak dýcha ťaţko, dajte kyslík.
Pri kontakte s pokoţkou
: V prípade kontaktu ihneď oplachujte pokoţku mydlom a mnoţstvom
vody. Nepouţívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá. Pokiaľ podráţdenie
pokoţky pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri kontakte s očami
: Chráňte nezranené oko. Ak je to ľahké odstráňte kontaktné šošovky,
pokiaľ sú nasadené. Pri kontakte s očami je potrebné ich ihneď
vymyť veľkým mnoţstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
3 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Pri poţití
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
: V prípade poţitia, okamţite vyhľadajte lekársku pomoc a ukáţte
tento obal alebo označenie. Po poţití: NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
Ak zvracia osoba leţiaca na chrbáte, obráťte ju do zabezpečenej
polohy.
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Údaje sú nedostupné
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Údaje sú nedostupné
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
: Pena odolná alkoholu, Oxid uhličitý (CO2), Suchý prášok, Postrek
vodou
Nevhodné hasiace prostriedky
: Veľký prúd vody
5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Zvláštne nebezpečenstvá pri
hasení poţiaru
: Nepouţívajte silný prúd vody, pretoţe môţe rozmetať horiace
materiály a rozšíriť poţiar. Nebezpečné rozkladné produkty
vytvorené pri poţiari (viz oddiel 10). Expozícia rozkladným
produktom môţe byť zdraviu nebezpečná.
5.3 Rady pre požiarnikov
Špeciálne ochranné prostriedky
pre poţiarnikov
: Pri poţiari pouţite nezávislý dýchací prístroj. Pouţite prostriedky
osobnej ochrany.
Ďalšie informácie
: Štandardný postup pri chemickom poţiari. Pouţite spôsob hasenia
poţiaru odpovedajúci miestnej situácii a okoliu. Pri poţiari a/alebo
výbuchu nedýchajte dymy. Neotvorené nádoby sa môţu ochladzovať
postrekom vodou. Zberajte kontaminovanú vodu pouţitú na hasenie
oddelene. Táto sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Zbytky po poţiari
a kontaminovaná voda pouţitá na hasenie musia byť zneškodněné v
súlade s miestnými predpismi. Pozor na šľahajúce plamene.
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
4 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8. Pouţite prostriedky osobnej ochrany.
Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zabráňte kontaktu s pokoţkou a očami. Zaistite dostatočné vetranie, zvlášť v
uzatvorených priestoroch. Okamţite evakuujte osoby na bezpečné miesto. Vyvarujte sa dýchaniu výparov alebo
hmly. Dajte si pozor na hromadiace sa výpary ktoré tvoria výbušné koncentrácie. Výpary sa môţu hromadiť v dole
poloţených priestoroch.
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitárnej kanalizácie. Keď je to moţné bezpečne urobiť, zabráňte
ďalšiemu presakovaniu alebo rozliatiu. Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, informujte príslušné
úrady.
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Zastavte únik materiálu a nechajte ho vsiaknúť do nehorľavého absorpčného materiálu (napr. piesku, zeminy,
kremeliny, vermikulitu),uloţte do nádoby a odovzdajte na zneškodnenie podľa miestnych / národných predpisov.
Znečištený povrch dôkladne očistite.
6.4 Odkaz na iné oddiely
viď kapitola: 7, 8, 11, 12 a 13
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Pokyny pre bezpečnú
manipuláciu
: Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. Nedýchajte pary alebo
hmlu zo spreja. Zabráňte kontaktu s pokoţkou a očami. Zabráňte
vzniku horľavých alebo výbušných koncentrácií pár vo vzduchu a
koncentrácií vyšších jako sú expozičné limity na pracovisku.
Vykonajte predbeţné opatrenia proti statickým výbojom.
Zaobchádzajte opatrne.
Návod na ochranu pred
poţiarom a výbuchom
: Beţné protipoţiarne opatrenia. Pary sú ťaţšie jako vzduch a môţu
sa šíriť po podlahe. Pary môţu tvoriť výbušné zmesi so vzduchom.
Uschovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nemali by sa pouţívať ţiadne iskriace nástroje. Elektrické zariadenia
by mali byť chránené podľa príslušnej normy.
Trieda výbušnosti prachu
: Nepouţiteľné
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Poţiadavky na skladovacie
plochy a zásobníky
: Skladujte v miestach prístupných len povolaným osobám. Skladujte v
pôvodnej nádobe. Uschovávajte nádobu tesne uzatvorenú na
chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred slnečným ţiarením.
Uchovávajte mimo dosahu tepla.
5 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Návod na obyčajné skladovanie
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
: Uschovávajte oddelene od okysličovadiel, silne alkalických a silne
kyslých materiálov, aby nedošlo k exotermickým reakciam.
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
Skladovacia teplota
: 15 - 30 °C
Iné údaje
: Pri skladovaní a pouţití podľa návodu nedochádza k rozkladu.
7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)
Údaje sú nedostupné
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1 Kontrolné parametre
Zloţka
Č. CAS
etanol
64-17-5
Kontrolné parametre
NPEL priemerný: 960 mg/m3,
500 ppm
Podstata
Aktualizácia
SK OEL
2011-11-23
NPEL krátkodobý: 1.920 mg/m3,
1.000 ppm
glykol
107-21-1
NPEL priemerný: 52 mg/m3, 20
ppm
K,
NPEL krátkodobý: 104 mg/m3, 40
ppm
K,
SK OEL
2011-11-23
Zloţka
Č. CAS
Kontrolné parametre
Podstata
Aktualizácia
glykol
107-21-1
2000/39/EC
2009-12-19
TWA: 52 mg/m3, 20 ppm
koţa,
STEL: 104 mg/m3, 40 ppm
koţa,
Iné údaje o limitných hodnotách: viď kapitola 16
8.2 Kontroly expozície
6 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
Technické opatrenia
Zaistite dostatočnú výmenu vzduchu a/alebo odsávanie v pracovných priestoroch.
Prostriedok osobnej ochrany
Ochrana dýchacích ciest
: Ak sú pracovníci vystavení koncentráciam nad expozičný limit, musia
pouţiť vhodné schválené respirátory.
Respirátor s kombinovaným filtrom proti výparom/časticiam (EN
141).
obličajová maska s filtrom A
Ochrana rúk
Nitrilkaučuk
< 0,45 mm
> 480 min
DIN EN 374
Materiál
Hrúbka rukavíc
Doba prieniku:
Smernica
:
:
:
:
Poznámky
: Ochranné rukavice proti chemikáliám je potrebné čo do ich
prevedenia vybrať v závislosti od koncentrácie a mnoţstva rizikovej
látkyšpecificky podľa pracoviska. Odporúča sa prejednať odolnosť
vyššie menovaných ochranných rukavíc voči chemikáliám pre
špeciálne pouţitia s výrobcom ochranných rukavíc.
Ochrana zraku
: Ak sa prepokladá moţnosť vystrieknutia, pouţite:
Tesne priliehajúce ochranné okuliare
Ochrana pokoţky a tela
: Ohňovzdorný antistatický odev.
Zvoľte ochranu tela podľa mnoţstva a koncentrácie nebezpečnej
látky na pracovisku.
7 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Hygienické opatrenia
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
: Dodrţujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti
práce.
Zásady správnej priemyselnej hygieny.
Vyvarujte sa vdýchnutiu výparov, hmly alebo plynu.
Zabráňte kontaktu s pokoţkou, očami a odevom.
Pri pouţívaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte ruky.
Dodrţujte plán ochrany pokoţky.
Okamţite si vyzlečte kontaminovaný odev.
Pred opakovaným pouţitím oblečenie vyperte.
Kontroly environmentálnej expozície
Všeobecné odporúčania
: Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitárnej
kanalizácie.
Keď je to moţné bezpečne urobiť, zabráňte ďalšiemu presakovaniu
alebo rozliatiu.
Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, informujte
príslušné úrady.
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad
Farba
Zápach
Prahová hodnota zápachu
Teplota vzplanutia
:
:
:
:
:
Teplota vzplanutia
Tepelný rozklad
: Údaje sú nedostupné
: Údaje sú nedostupné
Dolný výbušný limit
Horný výbušný limit
Výbušnosť
Horľavosť
Oxidačné vlastnosti
Teplota samovznietenia
Poţiarne číslo
Molekulárna hmotnosť
pH
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Teplota varu/destilačné rozpätie
: 78 °C
kvapalina
modrý
ako ovocie
Údaje sú nedostupné
23 °C
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
7,6
Koncentrácia: 100,00 g/l
8 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
Tlak pár
: 32,89 hPa pri 20 °C
Hustota
: 0,911 g/cm3 pri 20 °C
Sypná hmotnosť
Rozpustnosť vo vode
: Údaje sú nedostupné
: úplne rozpustný
Rozdeľovací koeficient: noktanol/voda
Rozpustnosť v iných
rozpúšťadlách
Viskozita, dynamická
Viskozita, kinematická
: Údaje sú nedostupné
Doba výtoku
Citlivosť voči nárazu
Relatívna hustota pár
Povrchové napätie
Rýchlosť odparovania
Minimálna zápalná energia
Číslo kyslosti
Index lomu
Miešateľnosť s vodou
Skúška oddeľovania rozpúšťadla
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SK / SK
: Údaje sú nedostupné
: Údaje sú nedostupné
: < 10 mm2/s
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
Údaje sú nedostupné
9.2 Iné informácie
Nie sú známe.
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita
Údaje sú nedostupné
10.2 Chemická stabilita
Produkt je chemicky stabilný.
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií
Stabilita
: Pri skladovaní a pouţití podľa návodu nedochádza k rozkladu.
Pary môţu tvoriť výbušné zmesi so vzduchom.
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
9 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
Teplo, plamene a iskry.
10.5 Nekompatibilné materiály
Materiály, ktorým je potrebné sa
vyhnúť
: Oxidačné činidla, Silné kyseliny, Silné bázy
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Nebezpečné produkty rozkladu
: Oxid uhličitý (CO2), oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (Nox), hustý
čierny dym.
ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita
Akútna orálna toxicita
: Akútna inhalačná toxicita : > 2.000 mg/kg
Metóda: Výpočetná metóda
Akútna toxicita pri vdýchnutí:
etanol
: LC50 Potkan: 124,7 mg/l
Skúšobná atmosféra: Para
Expozičný čas: 4 h
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 403
glykol
: LC50 Potkan: > 2,5 mg/l
Expozičný čas: 6 h
Akútna dermálna toxicita:
glykol
: LD50 Myš: > 3.500 mg/kg
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: LD50 Potkan: > 2.000 mg/kg
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 402
Akútna toxicita (iné spôsoby podávania lieku):
Údaje sú nedostupné
Poleptanie kože/podráždenie kože
etanol
: Druh: Králik
Ţiadne dráţdenie pokoţky
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 404
10 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
glykol
: Druh: Králik
Ţiadne dráţdenie pokoţky
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: Druh: Králik
Dráţdi pokoţku.
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 404
SK / SK
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
etanol
: Druh: Králik
dráţdivý
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 405
glykol
: Druh: Králik
Ţiadne dráţdenie očí
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: Druh: Králik
Riziko váţneho poškodenia očí.
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 405
Respiračná alebo kožná senzibilizácia
Senzibilizácia:
etanol
: Skúšobná metóda: Skúška lokálnych lymfatických uzlín (TGLL)
Druh: Myš
Výsledok: Nespôsobuje senzibilizáciu pokoţky.
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 429
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: Druh: Morča
Klasifikácia: Nespôsobuje senzibilizáciu pokoţky.
Výsledok: Nespôsobuje senzibilizáciu pokoţky.
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 406
Mutagenita zárodočných buniek
Genotoxicita in vitro:
etanol
: Typ: in-vitro Mouse Lymphoma Assay
s alebo bez aktivácie metabolizmu
Výsledok: negatívny
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 476
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: Druh skúšky: myšie lymfoidné bunky
Výsledok: negatívny
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 476
Genotoxicita in vivo:
11 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
etanol
: Druh skúšky: Myš
Aplikačný postup práce: Orálne
Výsledok: negatívny
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: Výsledok: negatívny
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 475
SK / SK
Karcinogenita
Poznámky
etanol
: Karcinogenita:
Nie je dôkaz karcinogenity v štúdiach na zvieratách.
Mutagenita:
Skúšky in vivo neukázali mutagénne účinky
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: Karcinogenita:
Údaje sú nedostupné
Mutagenita:
Skúšky in vivo neukázali mutagénne účinky
Reprodukčná toxicita
etanol
: Poznámka: Netoxický pre reprodukčnú schopnosť
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: Poznámka: Netoxický pre reprodukčnú schopnosť
Teratogenita
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: Poznámka: Pri pokusoch na zvieratách sa nepozoroval ţiadny vplyv
na vývoj plodu.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
Údaje sú nedostupné
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia
glykol
: Spôsoby expozície: Poţitie
Cielené orgány: Obličky
Môţe spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej
expozícii.
Aspiračná nebezpečnosť
Aspiračná toxicita
Údaje sú nedostupné
12 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
Neurologické účinky
Údaje sú nedostupné
Toxikologické hodnotenie
Toxikologie, matabolismus, distribuce
Údaje sú nedostupné
Akútne účinky
Údaje sú nedostupné
ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1 Toxicita
Toxicita pre ryby
etanol
: LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): 14,2 g/l
Expozičný čas: 96 h
glykol
: LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): 72.860 mg/l
Expozičný čas: 96 h
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
:
(Danio rerio (danio pruhované)): 7,1 mg/l
Expozičný čas: 96 h
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 203
Toxicita pre dafnie a ostatné vodné bezstavovce.
etanol
: EC50 (Ceriodaphnia dubia (perloočka)): 5.012 mg/l
Expozičný čas: 48 h
glykol
: EC0 (Daphnia magna (perloočka velká)): >= 100 mg/l
Expozičný čas: 48 h
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 7,2 mg/l
Expozičný čas: 48 h
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 202
Toxicita pre riasy
etanol
: ErC50 (Chlorella vulgaris (sladkovodné riasy)): 675 mg/l
Expozičný čas: 96 h
13 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 201
glykol
: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Zelené riasy )): 6.500 13.000 mg/l
Expozičný čas: 96 h
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27 mg/l
Expozičný čas: 72 h
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 201
Toxicita pre baktérie
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: EC50 (Pseudomonas putida (Baktéria rodu)): > 10.000 mg/l
Expozičný čas: 16 h
Metóda: DIN 38 412 Part 8
Toxicita pre ryby (Chronická toxicita)
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom): 1 mg/l
Expozičný čas: 45 d
Druh: Pimephales promelas (Ryba rodu)
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 210
Toxicita pre dafnie a ostatné vodné bezstavovce. (Chronická toxicita)
etanol
: NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom): 9,6 mg/l
Expozičný čas: 9 d
Druh: Daphnia magna (perloočka velká)
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
: NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom): 0,27 mg/l
Expozičný čas: 21 d
Druh: Daphnia magna (perloočka velká)
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 211
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
Biologická odbúrateľnosť
etanol
: Koncentrácia: 10 mg/l
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.
Biodegradácia: cca. 84 %
Expozičný čas: 20 d
glykol
: Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
: Výsledok: rýchlo biologicky rozloţiteľný
14 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
sulfates, sodium salts
12.3 Bioakumulačný potenciál
Bioakumulácia
etanol
: Druh: Leuciscus idus (Jalec zlatý)
Expozičný čas: 3 d
Biokoncentračný faktor (BCF): < 10
12.4 Mobilita v pôde
Údaje sú nedostupné
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Látka/zmes neobsahuje ţiadne zloţky, ktoré sa povaţujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo
vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v mnoţstve 0,1 % alebo vyššom.
12.6 Iné nepriaznivé účinky
Doplnkové ekologické
informácie
: Produkt sa nesmie dostať do kanalizácie, vodných tokov alebo do
pôdy.
: Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tejto zmesi je (sú) v
súlade s kritériami biodegradability podľa Nariadenia (ES) č.
648/2004 o detergentoch. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k
dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich
priamu ţiadosť, alebo na ţiadosť výrobcu detergentu.
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1 Metódy spracovania odpadu
Pokyny na zneškodnenie a
balenie
: Odstránenie:
V súlade s miestnymi a národnými predpismi. Nezneškodňujte
odpady vypúšťaním do kanalizácie. Tento materiál a príslušná
nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.
Nezneškodňujte spoločne s domovým odpadom.
Kódy odpadov by mal prideľovať uţívateľ na základe určeného
pouţitia výrobku.
Nasledujúce kódy odpadov sú len návrhy:
Európsky katalóg odpadov
(EWC)
: Kódové číslo odpadu (nepouţitý produkt):
200129, detergenty obsahujúce nebezpečné látky
Kódové číslo odpadu (pouţitý produkt):
200129, detergenty obsahujúce nebezpečné látky
15 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Zneškodnenie nevyčistených
obalov
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
: Číslo kódu odpadu (nevyčistený obal):
150110, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
Poznámka: Prázdne nádoby by sa mali odovzdať firme s oprávnením
manipulovať s odpadmi na recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdny
sud nespaľujte alebo na jeho likvidáciu nepouţívajte rezacie horáky.
Zneškodnite ako nepouţitý výrobok.
ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1 Číslo OSN
ADR
:
RID
:
IMDG
:
IATA
:
14.2 Správne expedičné označenie OSN
ADR
:
1987
1987
1987
1987
ALKOHOLY, I. N.
(etanol)
RID
: ALKOHOLY, I. N.
(etanol)
IMDG
: ALCOHOLS, N.O.S.
(ethanol)
IATA
: ALCOHOLS, N.O.S.
(ethanol)
14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
ADR
: 3
RID
: 3
IMDG
: 3
IATA
: 3
14.4 Obalová skupina
ADR
Obalová skupina
Klasifikačný kód
Identifikačné číslo
nebezpečnosti
Štítky
Obmezené mnoţstvá
Kód obmedzenia prejazdu
tunelom
RID
Obalová skupina
Klasifikačný kód
:
:
:
III
F1
30
:
:
:
3
5,00 L
(D/E)
:
:
III
F1
16 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
Identifikačné číslo
: 30
nebezpečnosti
Štítky
: 3
Obmezené mnoţstvá
: 5,00 L
IMDG
Obalová skupina
: III
Štítky
: 3
EmS Číslo
: F-E, S-D
IATA
Pokyny na balenie (nákladné
: 366
lietadlo)
Pokyny na balenie (dopravné
: 355
lietadlo)
Pokyny pre balenie (LQ)
: Y344
Obalová skupina
: III
Štítky
: 3
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie
ADR
Ekologicky nebezpečný
: nie
RID
Ekologicky nebezpečný
: nie
IMDG
Znečisťujúcu látku pre more
: nie
IATA
Ekologicky nebezpečný
: nie
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
viď kapitola: 6, 7 a 8
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
Nie je aplikovateľné na dodané produkty.
ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
17 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
VOC
: Smernica 1999/13/ES
57,2 %
Obsah VOC bez vody: 552 g/l
Seveso III: Smernica
Európskeho parlamentu a Rady
2012/18/EÚ o kontrole
nebezpečenstiev závaţných
havárií s prítomnosťou
nebezpečných látok.
: Aktualizácia:
HORĽAVÉ KVAPALINY
Aktualizácia:
Ropné produkty: (a) gazolíny
a nafty, (b) kerosíny (vrátane
tryskových palív), (c) plynové
oleje (vrátane dieselových
palív, domácich vykurovacích
olejov a prúdy miešaných
plynových olejov)
Podľa nariadenia ES o
detergentoch 648/2004
:
SK / SK
Mnoţstvo 1
Mnoţstvo 2
5.000 t
50.000 t
2.500 t
25.000 t
< 5%: aniónové povrchovo aktívne látky
iné zloţky: parfumy
Národná legislatíva
: Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeţe v
zamestnaní.
Iné smernice.
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Údaje sú nedostupné
ODDIEL 16: Iné informácie
Plné znenie R-viet vzťahujúcich sa k oddielom 2 a 3
R10
R11
R22
R38
R41
R48/22
Horľavý.
Veľmi horľavý.
Škodlivý po poţití.
Dráţdi pokoţku.
Riziko váţneho poškodenia očí.
Škodlivý, nebezpečenstvo váţneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou
po poţití.
Plný text H-údajov uvedených v oddieloch 2 a 3.
18 / 19
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud
Verzia 1.1
Dátum revízie 25.07.2014
Dátum posledného vydania:
16.06.2014
Dátum prvého vydania:
16.06.2014
Dátum tlače 27.07.2014
SK / SK
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Horľavá kvapalina a pary.
Škodlivý po poţití.
Dráţdi koţu.
Spôsobuje váţne poškodenie očí.
Spôsobuje váţne podráţdenie očí.
Môţe spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H225
H226
H302
H315
H318
H319
H373
H412
Iné informácie
Znamená, ze faktor môţe byt' l'ahko absorbovaný koţou. Niektoré faktory, ktoré l'ahko
prenikajú koţou, môţu spôsobovat' aţ smrtel'né otravy, éasto bez varovných príznakov
(napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom
cez koţu, éi uţ v podobe kvapalín alebo pár, je osobitne dôleţité zabránit' koţnému
kontaktu.
Záznam o pokoţke týkajúci sa najvyššej prípustnej hodnoty ohrozenia pri práci uvádza
moţnú výraznú absorpciu cez pokoţku
K
koţa
Údaj v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedá naším najlepším vedomostiam, informáciam a presvedčeniu
v okamţiku vydania. Uvedený údaj slúţi len ako návod na bezpečnú manipuláciu, spracovanie, skladovanie,
prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do prodaj
Vyhotovila
:
SAP Business Compliance Services GmbH
Birlenbacher Str. 19
D-57078 Siegen
Nemecko
Telefón: +49-(0)271-88072-0
Odkaz: WIAG00005402
19 / 19
Download

0892 332 880 - Nemrznúca zmes do ostrekovačov 200L sud