Systém hodnotenia predmetu
LOGISTIKA
• Hodnotenie zápočtu
• Hodnotenie skúšky
Ako možno získať zápočet ?
- 2 x 20 b. testy = 40 bodov,
Uznanie zápočtu : min. 21 bodov – podmienka
pre vykonanie skúšky
Systém hodnotenia vedomosti na
skúške
•
•
•
•
•
•
A – výborný : 91 – 100 b.
B – veľmi dobrý : 81 – 90 b.
C – dobrý : 71 – 80 b.
D – uspokojujúci : 61 – 70 b.
E – dostatočné : 51 – 60 b.
FX – nedostatočné : menej ako E.
Ako možno získať body?
• max 40 b. – zápočtom =
• max. 60 b. – za vedomosti na
ústnej skúške.
1. DEFINÍCIA A POUŽÍVANIE
POJMU LOGISTIKA
Základ logistiky možno odvodiť od riešenia
logických postupov (procesov) súvisiacich
s uspokojovaním základných ľudských
potrieb nasýtiť sa, ošatiť sa a i.
Prvé racionálne rozhodnutie, ako
riešiť proces (logistiku)
prepravy ulovenej zvery:
1) rozštvrtiť a po častiach,
2) v celku.
Riešenie systému (logistiky)
udržiavania bojaschopnosti
vojska logickou nadväznosťou
procesov.
* logistasi
plánovanie, zásobovanie,
ubytovanie, pochovávanie a i.
Denná spotreba obilia armády
Alexandra Veľkého
Vybrané logistické charakteristiky
Etapy aplikácie logistiky v
priemysle a službách
I. 50 – 60 roky m. st.: vytvorila sa filozofia
marketingu, dodávateľské služby získali
rozhodujúcu úlohu v stratégií trhu,
II. 70 – 80 roky m. st.: automatizácia výroby a
integrácia plánovania a riadenia výroby a
distribúcie,
III. 90 roky m. st.: dodávka tovaru „presne na čas“
(Just in Time - JIT) s rozsiahlym využitím
elektronizácie a optimalizácie výroby,
IV. Vstup do 21. st.: budovanie komplexných
logistických systémov, klasterizácia a
integrované riadenie dodávateľských
reťazcov.
• Vývoj logistiky v 21. storočí je silne ovplyvnený
získaním konkurenčnej výhody na globálnom
trhu.
• Posudzujú sa parametre kvality svetovej triedy
– World Class Logistics - poskytovaných
logistických služieb.
• Hlavnými parametrami WCL sú :
- znižovanie spotreby času na logistické
procesy,
- znižovanie logistických nákladov,
- zvyšovanie kvality logistických služieb.
Ako možno dosiahnuť WCL??!
Dôsledným logistickým reengineeringom :
- radikálnou a dôslednou konceptuálnou
zmenou logistických procesov,
- potreby zákazníkov sú hlavným riadiacim
článkom logistického reťazca,
- presun logistiky v podniku do pozície
kľúčového strategického faktoru;
- substitúciou materiálových tokov za
informačné toky,
- redukciou hmotných logistických výkonov,
- redukciou logistických nákladov.
Reengineeringom sa vytvárajú zladené
integrované logistické reťazce, kde
zodpovednosť za úseky a články reťazca je
centralizovaná. Ide o riadenie na základe
strategického rozhodovania.
Dopad reengineeringu
- plynulý materiálový tok,
- dramatické zníženie stavu zásob.
Definícia logistiky a jej nový
fenomén
• Definícií je veľa
• Podstata definícií sa vyjadruje ......“ ako
vzájomné prepojenie tokov, ktoré
minimalizujú náklady a maximalizujú zisky.
Základné toky logistického systému
Definícia Medzinárodnej logistickej
asociácie – 7S
Nový fenomén - bezpečnosť
logistických systémov
Vzhľadom na nové trendy a výzvy
globalizácie parlament EU upozornil na:
- dôležitosť bezpečnosti a ochrany
dopravnej infraštruktúry pred terorizmom,
- vzrastajúcu organizovanú dopravnú
kriminalitu - krádeže úžitkových vozidiel a
ich nákladov,
- udržiavanie plynulého priechodu osobnej a
nákladnej dopravy najmä vo veľkých
mestách.
Definícia logistiky - 8 S
Logistika je systém obsluhy :
- správneho zákazníka,
- správnym produktom,
- v správnom obale,
- v správnom množstve,
- v správny čas,
- v správnej cene,
- za správnej bezpečnosti,
- v správnej kvalite.
Vzájomný vzťah logistiky a
ostatných vedných odborov
Integrujúca úloha logistiky
Model logistického systému
priemyselného podniku
Výzvy a logistika 21. storočia
Životná filozofia uprednostňuje konzumný
štýl - individualizácia požiadaviek trhu
Reagencia výrobného sektora
• segmentácia výrobného procesu,
• vyhranená špecializácia a kooperácia,
• výroba modulov - prísne stanovené
dodávateľské podmienky,
• prevláda diktát vysokej kvality a presnosti
dodávok na presne stanovený čas (Just in
time).
• vznik technologických parkov, ktoré spolu
s logistickými službami prerastajú do tzv.
výrobno - dodávateľských klastrov.
Klaster – sieť dodávateľov pre konečnú
montáž značkového výrobku
Genéza vytvárania klastrov
Redukcia prepravných výkonov pri
zásobovaní maloobchodnej siete
a) množina rozptýlených spotrebiteľov
zásobovaná jedným dodávateľom,
b) koncentrovaná spotreba zásobovaná jedným
dodávateľom.
Logistický reťazec výrobného
podniku
D – dodávateľ, SVM – sklad vstupných materiálov, VS – výroba
súčiastok, SRV – sklad rozpracovanej výroby, MHV – montáž
hotových výrobkov, SHV – sklad hotových výrobkov, RSHV –
redistribučný sklad hotových výrobkov, O – odberateľ,
materiálový tok
SCM - nový pohľad na logistický
reťazec
Logistické procesy sa stávajú organickou
súčasťou siete logistických reťazcov, ktoré
vytvárajú sieť dodávateľských reťazcov (supply
chains) a ich riadenie (supply chain
management – SCM) sa zapája do štruktúry
celosvetovej siete SCM, ktorá je podporovaná
najmodernejšími informačnými a
komunikačnými technológiami.
SCM – nové požiadavky na logistiku
• na spotrebiteľskom trhu nastal „diktát“ zákazníkov,
prežitie výrobných podnikov závisí od toho, nakoľko
sú schopné sa pružne prispôsobiť zmenám
požiadaviek zákazníkov,
• stúpol záujem o výrobky s jedinečnými funkčnými
vlastnosťami, klesla sériovosť výroby a dĺžka
životného cyklu výrobkov,
• zvýšila sa hĺbka výrobných programov, čím vzrástol
počet dodávateľov a význam outsourcingu
• znížili sa časy výrobných cyklov, čím sa zvýšila
frekvencia dodávok v malých dávkach,
• zvýšili sa požiadavky na pružnú, spoľahlivú, cenovo
výhodnú a kvalitnú dopravnú obsluhu,
• zvyšuje sa konkurencia na trhu v dôsledku zvyšovania
kvality nových výrobkov a zvyšovania počtu nových
hráčov na trhu,
• v dôsledku globalizácie ekonomiky požadované
suroviny a výrobky možno obstarať na hociktorom
svetovom trhu ponuky,
• požiadavkami spotrebného trhu možno vyťažiť
výrobné kapacity v hocijakej lokalite sveta a
odtiaľ distribuovať hotové výrobky na
ktorýkoľvek trh spotreby za ekonomicky
najvýhodnejších podmienok.
Základný modul architektúry SCM
Sortiment materiálového toku
suroviny,
polotovary,
polovýrobky,
montážne skupiny a zmontované
submontážne celky (moduly),
• hotové výrobky,
• opotrebované výrobky,
• demontované časti opotrebovaných výrobkov
a i.
•
•
•
•
Stimuly vývoja SCM
•
•
•
•
globalizácia,
informatizácia spoločnosti,
aplikácie špeciálnych technológií,
zákaznícky orientovaný trh.
Vplyvy globalizácie
• trhy zdrojov sa stávajú čím ďalej tým viac
medzinárodnými a kontinentálnymi,
• silnie medzinárodná konkurencia na trhu
spotreby,
• silnie integrácia medzinárodného kapitálu,
• posilňujú sa multinacionálne a
multikontinentálne podnikateľské zoskupenia,
• rastie význam medzinárodnej výrobnej
špecializácie a kooperácie.
Vplyv rozvoja informatizácie
• vytvárajú sa integrované intranetové
medzinárodné informačné siete,
• rozširujú sa extranetové globálne informačné
siete,
• rastie význam elektronického obchodovania,
• rozširujú sa aplikácie inteligentných
dopravných systémov.
Vplyv špeciálnych technológií
• skracuje sa životný cyklus výrobkov,
• urýchľuje sa vývoj a využívanie nových
materiálov a špeciálnych technológií,
• v oblasti výskumu a vývoja sa prehlbuje
význam medzinárodnej špecializácie
a kooperácie.
Vplyv orientácie trhu
• zvyšuje sa podiel špeciálnych a jedinečných
požiadaviek,
• zvyšuje sa konkurenčný boj a invázna agresivita
konkurentov,
• vznikajú nové podmienky trhovej konkurencie:
- nové kritéria hodnotenia kvality,
- redukcia priebežných časov výroby,
- spoľahlivosť a presnosť dodávky,
- šírka portfólia popredajnej obsluhy zákazníka,
• rozširuje sa ponuka produktov chrániacich
životné prostredie:
- nízka miera devastačného účinku pri
používaní,
- vysoký podiel zhodnotenia po opotrebení či
vyradení z používania (reusing, recycling).
2 APLIKÁCIA LOGISTIKY
V KLASTROCH
• Európska komisia definuje klaster ako „skupinu
nezávislých firiem a pridružených inštitúcií,
ktoré:
- spolupracujú a súťažia,
- sú miestne koncentrované v jednom či
niekoľkých regiónoch a môžu mať i globálny
rozsah,
- sú špecializované v konkrétnom priemyselnom
odvetví sprevádzanom spoločnými
technológiami a schopnosťami,
- sú buď výrobné alebo výskumno - vývojové.
Aplikácia dodávateľských
reťazcov
• Supply chain (SC), čiže dodávateľský
alebo zásobovací reťazec vyjadruje väzby
medzi skupinou firiem, ktorých aktivity
umožňujú vytvoriť a doručiť tovar alebo
službu spotrebiteľom alebo priemyselným
používateľom.
Cieľ SCM
• Supply Chain Management (SCM),
znamená riadenie procesov
zásobovacieho reťazca. Ide teda o
integráciu a organizáciu informačných
a logistických činností vo firmách
zapojených do zásobovacieho reťazca.
• Cieľ: vytvárať a distribuovať výrobky a
služby, ktoré poskytujú zákazníkom
úžitkové hodnoty.
Logistika zásobovacích reťazcov
predstavuje systémový prístup, ktorý :
• musí byť vysoko interaktívny,
• komplexný,
• vyžaduje súčasne posudzovanie
množstvo väzieb medzi obchodnými
partnermi.
Väzby v dodávateľskej sieti
Podmienky dodávateľských vzťahov
rýchlejšie reakcie na požiadavky zákazníkov,
• vyššia efektivita plánovania zásob,
• pevnejšie vzťahy s kľúčovými dodávateľmi,
• lepšie zdieľania významných informácii
s kľúčovými partnermi.
•
Poznatky pre úspešný SCM
• riešenie na úrovni jednotlivých podsystémov, či
prvkov logistického systému nevedie k dosiahnutiu
synergického efektu na úrovni celého systému,
• podmienkou dosiahnutia synergického efektu je
koordinácia a synchronizácie všetkých aktivít SC,
• riešenie tzv. samo organizujúcich systémov je nutné
viesť v zmysle celkovej optimalizácie,
• riešenie musí vychádzať z princípu účelnej väzby na
konkrétnu finálnu produkciu alebo zákazku
(procesný prístup).
Ukazovatele úspešného SCM
• percento dodávok bez omeškania,
• počet dní medzi objednávkou a dodávkou,
• doba, ktorá je potrebná k zvyšovaniu
produkcie o x % (nárazové požiadavky),
• sumárne náklady na skladovanie všetkých
komponentov a materiálov vo výrobku,
• doba medzi platbou za prvý materiál
a príjmom za výrobok z tohto materiálu.
Základná podmienka úspešného SCM
Flexibilná výmena informácií medzi obchodnými
partnermi v sieti SC pomocou elektronickej
výmeny informácií – EDI – Electronic Data
Interchange
Stupnica vyspelosti SCM
1. Automobilový a telekomunikačný priemysel,
2. Priemysel spotrebného tovaru,
3. Chemický a farmaceutický priemysel,
4. Spracovateľský priemysel.
osvedčené modely SCM
• nákup: výhodný je nákup veľkých dávok od stálych,
osvedčených dodávateľov, pretože je možné dosiahnuť
výhodné nákupné podmienky i nákladové vzťahy,
• výroba: výhodné je vyrábať vo veľkých výrobných dávkach
a s malým počtom variantov výrobkov, pokiaľ možno s čo
najmenším zmenami vo výrobnom pláne a tak, aby boli
rovnomerne vyťažené kapacity výrobných zariadení,
• predaj: vyžaduje flexibilnú výrobu, rýchle prispôsobenie sa k
zmenám požiadaviek trhu, rýchle spracovanie zákaziek,
výrobu širokého sortimentu výrobkov, možnosť vyrobiť takú
dávku, akú potrebuje odberateľ,
• Pre predaj je ideálne mať v sklade také zásoby výrobkov, aby
bolo možno objednané výrobky ihneď expedovať.
Štruktúra dodávateľskej siete
priemyslu automotive
1. úroveň - výroba a dodávky komponentov priamo
na montáž automobilov (OEM - Original
Equipment Manufakturer = výrobca značkového
výrobku),
2. úroveň - produkcia niektorých jednoduchších
samostatných častí, ktoré sú zahrnuté do
komponentov vyrobených prvou úrovňou (napr.
krytovanie palivovej nádrže),
3. a 4. úroveň - je zložená väčšinou z dodávateľov
nespracovaného materiálu, polotovarov a pod.
Štruktúra dodávateľskej siete výroby
automobilov
Logistické partnerstvá (LP)
Používané pojmy :
• insourcing – využívanie vnútorných(interných,
vlastných) zdrojov,
• outsourcing – využívanie vonkajších
(externých, cudzích) zdrojov,
• core business - výroba zodpovedajúca
základnej výrobnej technológii – tvorí produkt
Vývojové stupne LP
1. LP – partnerstvo v rámci insoucingu –
kooperácia medzi špecializovanými
vnútropodnikovými útvarmi :
- MTZ (obstarávanie vstupov do TP +
doprava + skladovanie a i.),
- odbyt (skladovanie + doprava a i.).
MTZ
výroba produktu
odbyt
Vývojové stupne LP
2. outsourcing dopravných služieb pre výrobcu
produktu – 2PL = prepravca + dopravca,
3. outsourcing zasielateľských služieb pre
výrobcu produktu – 3PL = prepravca +
zasielateľ + dopravca,
4. outsourcing komplexných logistických služieb
pre výrobcu produktu – 4PL = prepravca +
zasielateľ + dopravca + SCM (informačné
služby – ICT).
Schéma aplikácie 4PL
Integrované IT riešenie
Výroba
Skladovanie
Zákazník
4PL - integrované služby : procesné riadenie,
plánovanie, riadenie siete dodávateľských reťazcov SCM
Download

L O G I S T I K A