5. SLOVENSKÁ KONFERENCIA
TRAUMA
V DETSKOM VEKU
KORMORÁN
21. – 22. 6. 2012
Abstrakty
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej
chirurgie
Slovenská spoločnosť úrazovej chirurgie
Občianske združenie detská chirurgia Slovenska
Detská fakultná nemocnica v Bratislave
usporiadajú
5. slovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou
Trauma v detskom veku
Témy
Lekárska sekcia:
Zlomeniny chrbtice (okrúhly stôl)
MIO detských zlomenín
Interdisciplinárna spolupráca v detskej traumatológii
Varia
Sesterská sekcia:
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s vybraným úrazom
Varia
Prezident kongresu: Doc.MUDr. J.Trnka, CSc. – prednosta KDCH
Vedecký sekretár: MUDr. Ľ. Sýkora
Organizačný výbor:
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
M. Babulic
I. Béder, PhD.
V. Cingel – primár KDCH
A.Dolnák
B. Duchaj, PhD.
R. Jáger
M. Jursová
Obsah Stratové poranenie talu u dospievajúcej pacientky (kazuistika) ............................ 6 Interdisciplinární péče v ošetřování dětských polytraumat ................................... 7 MIO zlomenín femuru v detskom veku .................................................................. 8 Možnosti ASK vyšetrenia a ošetrenia kolena na pracovisku DORK DFNsP ............. 9 Bratislava ................................................................................................................ 9 Kirschnerův drát a MiO dětských zlomenin .......................................................... 10 Dynamická prstová ortéza v léčbě poranění prstů u dětí a dospívajících ............ 11 „End Caps“ v řešení komplikace ESIN femoru, kazuistika. ................................... 12 Selhání primární léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí ...................... 14 Problematika metafyzárnych zlomenín distálneho predlaktia u detí. .................. 18 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s polytraumou .......................... 19 Zlomeniny předloktí v dětském věku – vývoj v letech 1981-­‐2010 ....................... 20 Viacnásobná fraktúra hornej končatiny a jej možné komplikácie – kazuistika. ... 21 Viacnásobná fraktúra hornej končatiny a jej možné komplikácie – kazuistika. ... 22 Damage control surgery u dětí ............................................................................. 23 Přítomnost růstových chrupavek na adolescentním skeletu signalizuje zásadní odlišnost zlomenin adolescenta a dospělého ....................................................... 24 Syndrom coxa vara adolescentium v praxi dětského traumatologa .................... 25 Diagnostický algoritmus při izolovaném poranění obratlů u dětí ........................ 26 Suprakondylická zlomenina humeru a zevní fixace -­‐ kazuistika ........................... 28 ESIN PRI DIAGNÓZE FRACTURA FEMORU ............................................................. 29 FRACTURA SUPRACONDYLIKA HUMERI ................................................................ 30 Střelné poranění dutiny břišní-­‐kasuistika ............................................................. 31 Poranění distálního předloktí u dětí ..................................................................... 32 Abstrakty 3 Artrsokopicky asistovaná osteosyntéza zlomeniny interkondylické eminence u dětí ....................................................................................................................... 33 Multioborová spolupráce u polytraumatizovaného dětského pacienta -­‐ kasuistika
.............................................................................................................................. 34 Zlomenina atlasu u 6-­‐ročného chlapca (kazuistika) .............................................. 36 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s CVK ................................... 37 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s CVK. .................................. 38 Štandard. .............................................................................................................. 38 Miniinvazívna osteosyntéza zlomenín radiálnej časti kondylu humeru ............... 39 Reoperácie po perkutánnej osteosyntéze suprakondylickych zlomenín humeru40 Miniinvazivní osteosynteza Monteggiovy zlomeniny ulny u dětí ......................... 41 Miniinvazivní osteosynteza zlomenin proximálního humeru u dětí ..................... 42 Zlomeniny chrbtice -­‐ skúsenosti a algorytmus liečby na KDCH ............................ 43 Poranenia bezpečnostným pásom ....................................................................... 44 Dekompresívna kraniektomia v managemente TBI u detí ................................... 45 ŽOK u pacienta s polytraumou (kazuistika ) ......................................................... 46 Izolované zlomeniny tibie -­‐ metódy riešenia ........................................................ 47 Poranenie ruky krokodílom – kazuistika ............................................................... 48 Úloha sestry v prevencii detskych úrazov ............................................................ 49 Niečo zo štatistiky ................................................................................................. 50 Trauma pankreasu – konzervatívny vs operačný manažment ............................. 51 Starostlivosť o dieťa s externým fixátorom -­‐ kazuistika ....................................... 52 Inveterová otvorená Monteggiová zlomenina -­‐ kazuistika .................................. 53 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa .................................................. 54 s dg. Pectus excavatum ........................................................................................ 54 4 5. Trauma v detskom veku Zlomeniny u dojčiat .............................................................................................. 55 Keď traktor stratí vlečku. ...................................................................................... 56 Traumatická disekcia ACI ...................................................................................... 57 Týrané dieťa a trauma .......................................................................................... 58 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s úrazom hlavy ............................................ 59 Ošetrovateľská staostlivosť o dieťa s úrazom chrbtice ......................................... 60 Cizí těleso v tenkém střevě ( Corpus alienum jejuni ) ........................................... 61 Multidisciplinárna starostlivosť o deti s hydrocefalom a spina bifida z pohľadu sestry .................................................................................................................... 62 Ošetrovateľaká starostlivosť o dieťa s polytraumou ............................................ 63 Abruptio epicondyli ulnaris .................................................................................. 64 Menej invazívna transpedikulárna stabilizácia zlomenín Th-­‐L chrbtice ............... 65 Predné prístupy pri úrazoch hrudnej a driekovej chrbtice – čo sme sa naučili. ... 66 1. Použitie miniosteosyntézy v liečbe fraktúr falangov u detí. ............................. 67 2. Ruptúra volárnej platničky PIP ukazováka a jej chirurgická liečba. ................. 67 Nerozpoznaná mediokarpálna luxácia -­‐ kazuistika ............................................... 69 Rehabilitácia po úrazoch chrbtice ........................................................................ 70 1.Multidisciplinárny manažment polytraumy z anesteziologického hľadiska2. Pád z výšky .................................................................................................................. 71 Multidisciplinárny manažment polytraumy 4 r. pacienta .................................... 72 Abstrakty 5 Stratové poranenie talu u dospievajúcej pacientky (kazuistika) MUDr. Peter Haranta, MUDr. Ľuboš Bauček, MUDr. Karol Orlovský PhD. Talus predstavuje kľúčovú kosť pre normálnu funkciu členka a nohy. Poranenia talu sú veľmi zriedkavé, ale obávané poranenia. Jedná sa často o vysokoenergetické poranenia v rámci polytráum a združených poranení, ich závažnosť je daná vysokým rizikom invalidizujúcich komplikácií. V práci prezentujeme kazuistiku devastačného poranenia so stratovou otvorenou zlomeninou talu u 14-­‐ročnej pacientky. Venujeme sa iniciálnemu menežmentu poranenia a postupnosti krokov v operačnej liečbe-­‐ od aplikácie externého fixátora cez ošetrovanie mäkkých častí, následnú aplikáciu spacera a rehabilitáciu až po definitívne ošetrenie po ukončení kostného rastu. 6 5. Trauma v detskom veku Interdisciplinární péče v ošetřování dětských polytraumat Pleva Leopold, Prusenovsky Petr, Vronsky Rudolf S narůstajícím počtem dopravních úrazů přibývá i dětských vysokoenergetických konče-­‐tinových poranění a polytraumat. Zatímco u končetinových poranění převládají v posledních letech v léčení zlomenin metody miniinvazivních osteosyntéz u těžkých a závažných poly-­‐traumat pak metody damage control surgery tak jako v dospělé traumatologii. Autoři ve svém sdělení uvádějí příklady multioborové spolupráce v ošetřování dětských polytraumat, které ošetřili na dětském Traumacentru FN Ostrava v posledních 5 letech s využití damage control surgery. Abstrakty 7 MIO zlomenín femuru v detskom veku Cibula Z.,Mudrák I.,Gémeš P. V našej prednáške poukazujeme na spôsoby operačneho riešenia zlomenín diafyzy femuru u detí za 5 ročné obdobie. 8 5. Trauma v detskom veku Možnosti ASK vyšetrenia a ošetrenia kolena na pracovisku DORK DFNsP Bratislava MUDr.E.Gerincová, MUDr.M.Gajdoš Artroskopické operácie na pracovisku, vtedajšieho Ortopedického oddelenia DFNsP, dnešnej Detskej ortopedickej kliniky LFUK a DFNsP Bratislava, sa zaradili do diagnosticko-­‐liečebného plánu od roku 1999. A to vďaka sponzorskému daru manželov Mary a Lea Danihelsovcov z Kalifornie, pomocou ktorých sne získali základné artroskopické vybavenie. Prvá artroskopia na našom pracovisku bola zrealizovaná 10.9.1999. Jednalo sa o artroskopické vyšetrenie ľavého kolena u 14-­‐ročného chlapca po distorzii kolena. Od toho času sa na našom pracovisku zaradila artroskopia kolena ku štandardnej diagnostickej a liečebnej metodike. V roku 1999 sa na našom pracovisku vykonalo 7 artroskopických operácií kolena. Postupne s vylepšovaním a dopĺňaním inštrumentária, zvyšovaním erudície operatérov, stúpal počet i rozsah výkonov touto metodikou. Na našom pracovisku sa do konca roku 2010 zrealizovalo 403 artroskopických operácií. Najmladším pacientom, ktorý bol u nás riešený touto metodikou je 2,5-­‐
ročné dieťa. Priemerný vek pacientov je 15,4 roka. Od roku 2006 vykonávame na našom pracovisku aj plastiku predného skríženého väzu, od roku 2009 realizujeme sutúru meniskov, ako aj celú bazálanú škálu artroskopických operácií kolena. V prednáške prezentujeme prehľad a výsledky artroskopických operácií na našom pracovisku. Abstrakty 9 Kirschnerův drát a MiO dětských zlomenin Vladimír Bartl,Bronislav Hnilička,Ladislav Plánka,Štěpánka Bibrová Přednáška se zabývá možnostmi použití Kirschnerova drátu v MiO dětských zlomenin, kde má tento implantát svou nezastupitelnou roli, především pro šetrnost, snadnou manipulaci a minimální speciální instrumentarium. Jeho použití sebou sice přináší i některá rizika jako např.: sekundární poranění a "vycestování implantátu", která však lze dle našich zkušeností minimalizovat. V současnosti se Kirschnerův drát používá rovněž jeko součást systému MIROS (Minimally Invasive Reduction and Osteosynthesis System). V této přednášce chceme rovněž informovat o našich prvních zkušenostech s tímto systémem . 10 5. Trauma v detskom veku Dynamická prstová ortéza v léčbě poranění prstů u dětí a dospívajících Vronský, R., I.Krejčí V přednášce jsou popsány prvé zkušenosti s použitím dynamické prstové ortézy při léčení poranění prstů ruky, jako doplněk operační léčby. Materiál a metody: Ruka je z anatomicko-­‐biologického a fyziologického hlediska velmi složitý orgán. Je často vystavena poranění. Téměř 30 % všech poranění připadá na ruku. Poranění prstů se podílí až 50 % na poraněních ruky. Tyto údaje platí pro dospělou populaci. Statistická data pro dětskou populaci chybí. Harmonická souhra jednotlivých struktur je základem pro její správnou funkci. Léčba poranění tedy vyžaduje nejen přesnou a šetrnou reparaci jednotlivých anatomických struktur, ale i obnovení její fyziologické funkce. Časná rehabilitace tak představuje nedílnou a velmi významnou součást léčby. Uvádíme naše prvé zkušenosti s použitím dynamické prstové dlahy, kterou jsme použili u dvou pacientů ve věku 12 – 15 let. Výsledky a závěr: Z našich dosavadních skromných zkušeností považujeme použití dynamické prstové dlahy v léčbě poranění prstů za perspektivní alternativu rozšiřující možnosti léčby těchto poranění. Abstrakty 11 „End Caps“ v řešení komplikace ESIN femoru, kazuistika. P. Kuliaček, J. Preis Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 7,5-­‐letý chlapec utrpěl při fotbale zlomeninu stehenní kosti, přivežen na naší amb., kde byl vyšetřen a přijat. Dle rtg šikmá zlomenina diafýzy femoru ve střední třetině s dislokací. Indikován ke stabilizaci zlomeniny, která provedena na trakčním stole dle metodiky ESIN. Po operaci se zlomenina jevila stabilní. Časně po operaci začata rehabilitace na lůžku pomocí motorové dlahy. 5.den zjištěna deformace měkkých tkání na dolním konce stehna, kde byly v podkoží zjištěny konce prutů, které nadzvedávaly kůži. Při rtg kontrole bylo žjištěno zkrácení femoru a vycestování implantátů z dřeňové dutiny o 2,5 cm. Indikován k repozici a stabilizaci zlomeniny, při které na trakčním stole re-­‐
repozice zlomeniny, implantáty zavedeny zpět do původní pozice a na konce prutů aplikovány čepičky se samořezným závitem. Čepičky zavedené do kortikalis zabraňují vysunutí prutů. Tím dochází ke stabilizaci zlomeniny. Další průběh: rehabilitace na motorové dlaze od 5.dne. Dehiscence rány na zevní straně stehna, po převazech 19.den její sutura, zhojena dobře. Vertikalizace a mobilizace pacienta bez komplikací. Propuštěn za 3 týdny po druhé operaci (22.den). Dále pravidelné kontroly na amb. zhojen, rozcvičen. Kovový materiál odstraněn za 6 měsíců. Závěr: dle metodiky je ESIN dlouhých kostí stabilní osteosyntézou, toto platí pro příčné a krátce šikmé zlomeniny. Pro tříštivé nebo dlouze šikmé zlomeniny bylo vyvinuto zajištění 12 5. Trauma v detskom veku koncovými čepičkami-­‐ end caps. Další formy přídatné stabilizace jako skelelální trakce nebo sádrová fixace jsou méně výhodné, i když asi finančně levnější. Další využítí čepiček je při zlomeninách se ztrátou části kosti. Po zacvičení, je jejich aplikace poměrně snadná, jen lehce prodlouží operační výkon. Doporučuje se při zkracování ponechat prut ven asi 10 mm z kortikalis. Při extrakci kovu usnadňují nalezení konce a extrakci prutu z kosti. Dále brání dráždění kůže koncem implantátu a snižují četnost sekundárního hojení ran. Byly zavedené do praxe v r .2005, rozšířily spektrum zlomenin, u kterých lze použít ESIN. Abstrakty 13 Selhání primární léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí Plánka Ladislav, Urbášek Karel, Starý David, Gál Petr Úvod Cílem prospektivní klinické studie bylo zhodnocení výsledků léčby suprakondylické zlomeniny dolního konce pažní kosti u dětí na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno v letech 2000 – 2010 se zaměřením na sledování četnosti selhání primární léčby. Metodika Celý soubor byl rozdělen do tří skupiny – pacienti s primárně nedislokovanou zlomeninou léčeni vysokou sádrovou fixací v ambulantním režimu (skupina 1), pacienti léčeni zavřenou repozicí v celkové anestézii a vysokou sádrovou fixací (skupina 2) a pacienti indikováni k repozici a perkutánní osteosyntéze Kirschnerovými dráty v celkové anestézii (skupina 3). U každého pacienta bylo sledováno eventuelní selhání primárně zvolené metody léčby s nutností další intervence a dále vzniklá porucha inervace nebo cévního zásobení. Doba sledování bylo 6 -­‐ 138 měsíců. Výsledky V uvedeném období bylo sledováno celkem 556 dětí se suprakondylickou zlomeninou dolního konce pažní kosti (58,6% chlapců; 41,4% dívek), průměrný věk v době úrazu byl 6,8 roků (2-­‐14). Reoperace nebo změna léčebného režimu byla ve skupině 1 nutná v 5 případech (9,8% -­‐ rerepozice a tranfixace Kirschnerovými dráty), ve skupině 2 ve 12 případech (18,8% -­‐ rerepozice a tranfixace Kirschnerovými dráty) a ve skupině 3 v 10 případech (2,3% -­‐ reoperace, rerepozice, opětovná transfixace 2 K-­‐dráty v 7 případech, 3 K-­‐dráty ve 2 případech). Nervové léze se vyskytly u 78 pacientů (14,0%), ve třech případech (0,5%) došlo k poranění cévního svazku a byla nutná cévní chirurgická intervence. V jednom případě podstoupila pacientka korekční osteotomii distální části pažní kosti pro cubitus varus, jeden pacient na tuto operaci čeká. Závěr Vzhledem k vysokému počtu případů selhání primární léčby u prosté repozice a nutnosti opětovné anestézie s rerepozicí a následnou osteosyntézou se jeví jako vhodnější postup provést transfixaci ihned v jedné době při 14 5. Trauma v detskom veku primárním ošetření. Četnost výskytu nervově – cévních lézí odpovídá obecně udávaným hodnotám v odborné literatuře. Byl zaznamenán velmi nízký výskyt varózních deformitv souboru pacientů.
Abstrakty 15 Týrané děti ve FN Brno Plánka Ladislav, Mars Michala Sakura, Bartl Vladimír, Gál Petr Úvod Při jakémkoli podezření na možné týrání dítěte je na pracovišti Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie zahájeno sociální šetření. Všichni pacienti jsou hospitalizováni až do jeho ukončení. Autoři předkládají analýzu týraných dětí za období 2005 – 2011. Metodika Podkladem pro provedení analýzy byly záznamy sociálních pracovníků FN Brno, ve kterých jsou shromažďována všechna podezření z týrání a zanedbávání včetně výsledků sociálního šetření. Po vytvoření seznamu byly případy rozděleny do dvou skupin – prokázané týrání a zanedbávání (skupina 1) a neprokázané týrání a zanedbávání (skupina 2). Ke každému prokázanému týrání byl dohledán pachatel, věk v době týrání a po spárování se zdravotnickými záznamy také jednotlivé diagnózy u týraných dětí a výsledek léčby. Výsledky Z celkového počtu 96 podezření (13,7 dětí ročně) bylo potvrzeno celkem 62 případů týrání a zanedbávání (64,6%). V souboru převažují chlapci (69%) a byly pozorovány dva vrcholy výskytu v rámci věku dítěte -­‐ 3 roky a mladší školní věk (6 – 11 let). U pěti dětí došlo k rozvoji edému mozku, z toho v jednom případě došlo k úmrtí dítěte a v jednom případě k rozvoji následné poúrazové mentální retardace. Naprostá většina zranění však byla lehká nebo středně těžká (zhmoždění obličeje a hlavy, otřes mozku, zlomeniny žeber, zlomeniny končetin, řezné rány, popáleniny maximálně IIa stupně). Téměř rovným dílem se na páchání týrání podílely čtyři skupiny pachatelů – matka (28%), oba rodiče (22%), partner matky (20%) a otec (20%). ZávěrSyndrom týraného a zanedbávaného dítěte je velkým společenským problémem. Předkládaná analýza zajisté popisuje jen malý zlomek všech skutečně týraných dětí, které nebyly nikdy ošetřeny ve zdravotnickém zařízení. Nebyla potvrzena domněnka, že většinu týrání mají na svědomí nepříbuzné osoby. Samotná fyzická poranění byla spíše nezávažného charakteru s minimální potřebou náročného způsobu léčby a převažovala zejména újma psychická.
16 5. Trauma v detskom veku Pacient s mnohopočetnými zlomeninami panvy a ruptúrou močového mechúra -­‐ kazuistika Mgr. Dana Gajdošová Autorka vo svojej prednáške prezentuje starostlivosť o detského pacienta s mnohopočetnými zlomeninami panvy , ruptúrou močového mechúra a Morrel -­‐ Lavallovej lézii driekovej oblasti po stabilizácii jeho zdravotného stavu na oddelení KPAIM. Cieľom práce je predstaviť komplexnosť starostlivosti o dieťa od prevzatia na oddelenie detskej chirurgie, počas celej hospitalizácie až po preloženia pacienta do spádovej nemocnice a následných kontrolách na ambulancii detskej chirurgie. Kľúčové slová: kazuistika, dieťa, ošetrovateľská starostlivosť Abstrakty 17 Problematika metafyzárnych zlomenín distálneho predlaktia u detí. MUDr. Ugor, MUDr. Kuchta PhD. Prednáška rozoberie typy detských metafyzárnych zlomenín distálneho rádia, ich klasifikáciu, diagnostiku a liečbu, ako i naše vlastné skúsenosti s liečením detských pacientov pri tejto diagnóze. 18 5. Trauma v detskom veku Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s polytraumou Melagová Katarína Polytrauma je poškodenie organizmu pôsobením vonkajších mechanických, chemických, biologických síl, pričom vznikajú početné poranenia tvrdých i mäkkých častí s rôznym rozsahom a následkami. Autorka práce sa venuje komplexnej ošetrovateľskej, predoperačnej a pooperačnej starostlivosti o 7-­‐ročné dieťa po autonehode s viacnásobnými poraneniami: Otvorená fraktúra pravej stehnovej kosti(fractura diaphyseos femoris l.dx. disloc.) Kominutívna zlomenina ľavej distálnej tíbie (fractura tibiae l.sin.) Ruptúra obličky vpravo (ruptura renis l.dx.) Lacerácia sleziny Stratové poranenie kože a podkožia pravého predlaktia Abstrakty 19 Zlomeniny předloktí v dětském věku – vývoj v letech 1981-­‐2010 Michaljanič T., Harvánek K Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Nemocnice Na Bulovce Praha 8 Budínova 2 Autoři předkládají studii,která probíhala ve srovnatelných časových obdobích let 1981-­‐1985,1991-­‐1995 , 2001-­‐2005 a 2006-­‐2010.Se zaměřením na sledování změn v počtu,lokalizaci,závažnosti a způsobu léčby u hospitalizovaných pacientů s dislokovanou zlomeninou předloktí. 20 5. Trauma v detskom veku Viacnásobná fraktúra hornej končatiny a jej možné komplikácie – kazuistika. Mgr. Silvia Rybanská, Spoluautor: Anna Mešinová Prezentácia predkladá kazuistiku 10-­‐ročného chlapca, u ktorého pri páde počas snowboardovania došlo k otvorenej dislokovanej fraktúre antebrachii l. dx. a dislokovanej fraktúre diafýzy pravého humeru. Zamerali sme sa na ošetrovateľskú starostlivosť a riziká vzniku komplikácií [Kompartment syndróm] pri takejto viacnásobnej zlomenine hornej končatiny a ich prevenciu. Abstrakty 21 Viacnásobná fraktúra hornej končatiny a jej možné komplikácie – kazuistika. Spoluautor: Anna Mešinová Autor: Silvia Rybanská Prezentácia predkladá kazuistiku 10-­‐ročného chlapca, u ktorého pri páde počas snowboardovania došlo k otvorenej dislokovanej fraktúre antebrachii l. dx. a dislokovanej fraktúre diafýzy pravého humeru. Zamerali sme sa na ošetrovateľskú starostlivosť a riziká vzniku komplikácií [Kompartment syndróm] pri takejto viacnásobnej zlomenine hornej končatiny a ich prevenciu. 22 5. Trauma v detskom veku Damage control surgery u dětí MUDr.I.Kopáček,Doc.MUDr.Pleva,CSc,MUDr.P.Prusenovský,MUDr.R.Vronský Autoři ve svém sdělení na základě vlastního souboru pacientů rozebírají algoritmus vyšetření u polytraumatizovaných dětských pacientů s dutinovým poraněním. Při rozhodování o postupu léčby s důrazem na multidisciplinární spolupráci. Abstrakty 23 Přítomnost růstových chrupavek na adolescentním skeletu signalizuje zásadní odlišnost zlomenin adolescenta a dospělého Petr Havránek, Tomáš Pešl Cíl sdělení: skeletální trauma v adolescentním věku se blíží obrazu zlomenin dospělých. V některých lokalitách však přítomnost fýz znamená zásadní rozdíl zlomeniny adolescenta a dospělého Materiál: pacienti KDCHT v Praze Krči, především s poraněním pánve, klíční kosti a některými zlomeninami bérce. Výsledky: přítomnost růstových chrupavek na pánvi poraněného adolescenta signalizuje zásadní odlišnost zlomeniny v oblasti symfýzy, ale i zadního segmentu, SI skloubení, od zlomeniny dospělého. U adolescenta ve většině případů neexistuje čistá symfýzeolýza a ani zcela typická disrupce SI skloubení. Skelet se láme v oblasti zachovalé fýzy. To s sebou přináší zásadní odlišnost v léčebném přístupu i v prognóze následků. Podobná situace je u poranění obou konců klíční kosti a některých zlomenin bércových kostí. 24 5. Trauma v detskom veku Syndrom coxa vara adolescentium v praxi dětského traumatologa Petr Havránek, Tomáš Pešl Cíl: Coxa vara adolescentium (slipped capital femoral epiphysis) je onemocnění s ne zcela známým původem a postihuje dorůstající děti s rizikovými faktory (nadváha, hormonální dysbalance, apod.). Protože syndrom se projevuje bolestí v kyčli, resp. koleni, nebo patologickou zlomeninou, objevují se pacienti s tímto onemocněním na pracovištích dětské traumatologie. Materiál a metodika: na KDCHT 3.LF UK v Praze Krči jsme za posledních 5 let (2006-­‐2010) léčili a operovali 16 dětí se syndromem coxa vara . V současné době je ústup od osteosyntézy svazkem K-­‐drátů ve prospěch kanylovaného šroubu, zaváděného z ventrální strany krčku. Výsledky: obsahem sdělení je rozbor symptomatologie CVA, současných názorů na léčbu i operační postupy. Diskutovány jsou komplikace, především avaskulární nekróza hlavice, zkrat končetiny, varozita krčku i impingement syndrom. Souhrn: syndrom CVA je poměrně mnohotvárná nosologická jednotka, provázená častými vážnými trvalými následky, názory na léčbu se v poslední době značně vyvíjejí. Abstrakty 25 Diagnostický algoritmus při izolovaném poranění obratlů u dětí Preis J., Centrum dětské traumatologie, Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, FN Hradec Králové Rejtar P., Centrum dětské traumatologie, Radiologická klinika, FN Hradec Králové Při diagnostice méně závažných poranění v oblasti zad s podezřením na zlomeninu obratlů je obvykle používán jako základní vyšetření prostý rtg snímek páteře (CR). To představuje poměrně významnou radiační zátěž, zejména při postižení (a snímkování) více oblastí páteře. CR přitom vykazuje vysoké procento falešně negativních i falešně pozitivních nálezů. CR je dále někdy používána i ke kontrolnímu vyšetření v průběhu léčby. Ke zpřesnění diagnostiky i k omezení radiační zátěže pacientů se v diagnostickém algoritmu na našem pracovišti dostává do popředí vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), nejlépe místo CR. Cílem práce bylo vyhodnotit používání MRI jako primárního vyšetření v diagnostice zlomenin obratlů. Metodika, materiál a výsledky: v databázi úrazů Centra dětské traumatologie FNHK (CDT) bylo zpětně identifikováno 124 pacientů ve věku do 15 let, kteří byli v období od 1.1.2009 do 31.3.2012 hospitalizováni v CDT pro poranění páteře s výjimkou těch s vysokoenergetickým mechanismem úrazu. MRI bylo provedeno u 87 z nich (70,2%) pacientů, z toho bez současného CR u 19 z nich (21,9%). U 23 z 45 pacientů s poraněním krční páteře nebylo provedeno MRI, přičemž u žádného z nich nebyla pomocí CR stanovena diagnóza zlomeniny, zatímco v případech provedené MRI byla zlomenina zjištěna v 7 z 22 případů (31,8%). Naopak MRI odhalilo zlomeniny u 54 z 66 případů (81,8%) v oblasti Th-­‐L páteře. Vynechání CR v žádném případě nevedlo k mylné diagnóze nebo pochybení v léčbě. Diskuze: Většina zlomenin obratlů u dětí jsou jednoduché kompresivní zlomeniny. Nicméně poranění páteře u dětí je rodiči vnímáno velmi citlivě a proto vyžadují stanovení přesné diagnózy. Naše zkušenosti potvrzují suverenitu MRI v diagnostice zlomenin obratlových těl u dětí, zejména v oblasti Th-­‐L páteře, což má význam jak pro způsob a délku léčby s omezením aktivit dítěte, tak i z 26 5. Trauma v detskom veku forenzních důvodů. MRI proti CR dokázalo odlišit vývojové či staré poúrazové změny a vyloučilo riziko z ozáření. Přesto ale počet pacientů, u kterých CR nebylo provedenou, je stále malý. Klasická radiografie (prostý snímek či CT) by měla zůstat vyhrazena pro poranění horní krční páteře, pro vysokoenergetické úrazy, pro pacienty s poruchami vědomí či s neurologickou symptomatologií či výrazným klinickým nálezem. Kontrolní CR po léčbě u nedislokovaných zlomenin obratlových těl není potřeba provádět. Abstrakty 27 Suprakondylická zlomenina humeru a zevní fixace -­‐ kazuistika Preis J. -­‐ Centrum dětské traumatologie, Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FNHK Zevní fixace u suprakondylické zlomeniny humeru je uznávanou metodou léčby, nicméně používanou jen zřídka a spíše u rozsáhle otevřených zlomenin či devastujících poranění. V posledních letech se v rámci AO doškolování objevily pokusy o renesanci této metody použitím malého AO fixátoru, a to při selhání snahy o uspokojivé napravení úlomků či při jejich nedostatečné stabilitě. V přednášce je demonstrován případ 5-­‐ti letého chlapce s extenční suprakondylickou zlomeninou humeru s dislokací III. typu, u kterého bylo 23 dní po úvodní operaci (CRPP s pomocí K-­‐drátů) zjištěno hojení ve významné redislokaci úlomků. Stav byl úspěšně řešen zavřenou repozicí pomocí perkutánně zavedeného nástroje s následnou stabilizací pomocí malého laterálního fixátoru Synthes. Popisované výsledky jsou v souladu s literárními údaji a použití malého laterálního zevního fixátoru (nejen) při selhání repozice či malé stabilitě úlomků u suprakondylické zlomeniny humeru u dětí lze jen doporučit. 28 5. Trauma v detskom veku ESIN PRI DIAGNÓZE FRACTURA FEMORU Mgr. Nespalová Martina, Bc. Uscká Petra, Glindová Alexandra Prednáška poukazuje na časté zlomeniny stehennej kosti u detí, ich chirurgické riešenie, operačnú techniku. Výhody použitia ESIN, komplikácie v súvislosti s použitím ESIN a pooperačnú rehabilitáciu. Abstrakty 29 FRACTURA SUPRACONDYLIKA HUMERI Glindová Alexandra, Hrmová Jaroslava, Mgr. Nespalová Martina Prednáška poukazuje na charakteristiku supracondylických zlomenín ich rozdelenie, princípy liečby, liečbu pri nedislokovaných zlomenín, dislokovaných zlomenín a ich komplikácie .
30 5. Trauma v detskom veku Střelné poranění dutiny břišní-­‐kasuistika Jana Lehocká, Naděžda Zachová Cíl: V přednášce je uvedena kasuistika pětiletého chlapce se střelným poraněním dutiny břišní s atypickým průběhem. Pacient: Chlapec byl poraněn náhodným výstřelem ze vzduchové pušky ze vzdálenosti necelý metr. Vstřel lokalizován v dorzo laterální části zad vpravo nad hřebenem kosti kyčelní. Na RTG se stín cizího tělesa (brok) promítal do pravého podbříšku, na laterogramu břicha pak do retroperitonea. Pacient předán na naši kliniku po neúspěšné revizi stěny břišní na jiném pracovišti. Kontrolní RTG vyšetření ukazuje posun cizího tělesa kraniálně, bez přítomnosti volného vzduchu v dutině břišní. Při revizi dutiny břišní prokázáno cizí těleso již v kolon transverzum, bez známek perforační peritonitidy. Cizí těleso pak odešlo per vias naturales. Závěr: Kazuistika ukazuje na případ, kdy vstřelený brok pronikl lumbální krajinou nejspíše extraperitoneálně do lumen slepého střeva, aniž by došlo k zánětlivé reakci a dále proputovalo tlustým střevem a odešlo přirozenou cestou. Chlapec zhojen bez jakékoliv komplikace v dutině břišní. Abstrakty 31 Poranění distálního předloktí u dětí Tomáš Pešl, Petr Havránek, Martin Čepelík Autoři zpracovali pětilětý soubor pacientů léčených na jejich pracovišti s poranění distální části předloktí. Hodnotí indikace ke konzervativní a chirurgické léčbě. Závěr: 1. Separace distální epifýzy radia s dorzální dislokací je indikována primárně ke konzervativní léčbě. MIO je indikována pouze v případě redislokace 2. Separace distální epifýzy radia s voplární dislokací je indikována ke konzervativní léčbě, osteosyntéza je indikována v případě nestability poranění po repozici, nebo při redislokaci. 3. V případě Galleazziho léze je při nestabilitě léze indikovaná jak osteosyntéza radia, tak radioulnárního skloubení. 32 5. Trauma v detskom veku Artrsokopicky asistovaná osteosyntéza zlomeniny interkondylické eminence u dětí MUDr. Jiří Demel, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., MUDr. Ivo Kopáček Autoři představují soubor 4 pacientů v dětském věku 8-­‐12 let, kteří utrpěli zlomeninu interkondylické eminence v roce 2011 a byli léčeni ASK asistovanou osteosyntézou metodou "zpětného háčku" pomocí 1,5 mm Kirschnerovými dráty. Fixace po osteosyntéze byla 6 týdnu, zátěž byla povolena po 3 týdnech. Dráty byli odstraněny za 8 týdnů. Všichni 4 pacienti se zahojili bez vývoje nestability kolenního kloubu. Abstrakty 33 Multioborová spolupráce u polytraumatizovaného dětského pacienta -­‐ kasuistika Bibrová Š., Tůma J., Zerhau P., Crhová J., Mužík V., Bartl V., Hnilička B., Husár M. Multioborová spolupráce u polytraumatizovaného dětského pacienta -­‐ kasuistika Bibrová Š.(1), Tůma J.(1), Zerhau P.(1), Crhová J.(2), Mužík V.(3), Bartl V.(1), Hnilička B.(1), Husár M.(1) (1) -­‐ Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie MU a FN Brno (2) -­‐ Klinika dětské anesteziologie a resuscitace MU a FN Brno (3) – Spinální jednotka, Klinika úrazové chirurgie MU a FN Brno Cílem přednášky je prezentovat kasuistiku třináctiletého chlapce, který utrpěl závažné polytrauma s trvalými následky poté, co se na něj zřítil kamenný náhrobek. Chlapec pádem náhrobku utrpěl traumatický šok a závažné poranění dutiny břišní, páteře a míchy. Z místa nehody byl letecky transportován na Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace. Bylo diagnostikováno rozsáhlé poranění jater, poranění pravé ledviny, současně bylo zjištěno, že došlo i k translační zlomenině druhého bederního obratle, zlomenině trnových výběžků 9.-­‐ 12. hrudního obratle, zlomenině příčných výběžků 2.-­‐ 4. bederního obratle, poranění míchy, otevřené zlomenině pravého bérce a zlomenině vřetenní kosti v oblasti levého distálního předloktí. Po přijetí byl pacient urgentně operován, byla provedena revize dutiny břišní, sutura pravé ledviny a sutura ruptury jater a po stabilizaci pacienta následně i repozice a stabilizace páteře. 1. poúrazový den byla stabilizována otevřená zlomenina pravého bérce pomocí zevního fixátoru. Od přijetí pacienta byla prováděna resuscitace oběhu, 4 dny byl pacient ponechán na umělé plicní ventilaci. V dalším pooperačním průběhu byl pacient bez komplikací, postupně byla zahájena intenzivní rehabilitace, která prováděna doposud. U pacienta přetrvává paraplegie, je na vozíku. Ve sdělení budou předneseny jednotlivé etapy léčby pacienta. 34 5. Trauma v detskom veku Multioborová spolupráce je u takto těžce zraněných pacientů nezbytná jak v urgentní fázi záchrany života pacienta, tak i v akutní pooperační fázi a přetrvává i ve fázi rehabilitace. Abstrakty 35 Zlomenina atlasu u 6-­‐ročného chlapca (kazuistika) Smrek M., Sykora L., Cingel V., Trnka J. .....
36 5. Trauma v detskom veku Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s CVK Bc. Rezáková Zuzana, Mgr. Janigová Zuzana Cieľom našej prednášky je komplexne zhrnúť problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s CVK. Indikácie zavedenia a funkcie CVK. Miesta prístupu CVK. Typy CVK. Zásady pri manipulácii s CVK. Štandard. Abstrakty 37 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s CVK. Bc. Zuzana Rezáková, Mgr.Zuzana Janigová Cieľom našej prednášky je komplexne zhrnúť problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s CVK. Indikácie zavedenia a funkcie CVK. Miesta prístupu CVK. Typy CVK. Zásady pri manipulácii s CVK. Štandard.
38 5. Trauma v detskom veku Miniinvazívna osteosyntéza zlomenín radiálnej časti kondylu humeru Jáger, R., Sýkora, Ľ., Béder, I., Trnka, J. Úvod: v súčasnosti je všeobecne uznávaný postup, že pokiaľ sa nedá dosiahnuť požadovaný výsledok konzervatívnou liečbou, je potrebné voliť čo najmenej invazívny postup, akým je minimálne invazívna osteosyntéza (MIO). Zlomeniny radiálnej časti kondylu pri malej dislokácii alebo zdanlivej uspokojivej zatvorenej repozícii lákajú na doriešenie perkutánnou transfixáciou. Avšak následne diagnostikované neanatomické postavenie vedie k trvalým následkom alebo k reoperáciám. Metodika: autori vyhodnotili spôsob liečby zlomenín radiálnej časti kondylu u detí hospitalizovaných v rokoch 2007 – 2011. U tých, ktoré boli riešené metódou MIO analyzovali výsledky a príčiny reoperácií. Výsledky: zo 66 zlomenín radiálnej časti kondylu humeru bolo 19 liečených MIO. Z týchto boli 4 (21%) sekundárne otvorene rereponované a refixované pre nevyhovujúce postavenie. Navyše výsledky liečby ostatných boli horšie v porovnaní s primárne riešenými otvorenou repozíciou. Záver: MIO má svoje miesto aj v liečbe zlomenín radiálnej časti kondylu humeru. Avšak jednoznačnou indikáciou sú len zlomeniny typu Finnbogasson Ic. Abstrakty 39 Reoperácie po perkutánnej osteosyntéze suprakondylickych zlomenín humeru Sýkora, Ľ., Jáger, R., Béder, I., Trnka, J. Úvod: v súčasnosti je všeobecne uznávaný postup, že pokiaľ sa nedá dosiahnuť požadovaný výsledok konzervatívnou liečbou, je potrebné voliť čo najmenej invazívny postup, akým je minimálne invazívna osteosyntéza (MIO). Suprakondylické zlomeniny humeru patria medzi tie, kde sa metóda MIO niekedy až imperatívne presadzuje pri primárnom ošetrení. Následkom takéhoto “snaženia sa za každú cenu” môže dôjsť k zlyhaniu osteosyntézy, poraneniam nervov, migrácii a následným reoperáciám. Metodika: autori vyhodnotili spôsob liečby suprakondylických zlomenín humeru u detí hospitalizovaných v rokoch 2007 – 2011. U tých, ktoré boli riešené metódou MIO analyzovali príčiny reoperácií. Výsledky: z 395 suprakondylických zlomenín humeru bolo 372 riešených zatvorenou repozíciou a perkutánnou transfixáciou. U 32 (8,6%) boli indikované reoperácie – 8x pre známky lézie n. ulnaris, 7x pre migráciu OS Kirschnerových drôtov, 17x pre neanatomické postavenie alebo zlyhanie osteosyntézy. Záver: MIO má prioritné miesto v liečbe zlomenín v oblasti lakťa u detí. Avšak riešenie závažných (často nesprávne diagnostikovaných) zlomenín metódou MIO “za každú cenu” môže viesť k zbytočným reoperáciám. Určite stojí za úvahu takého zlomeniny pri primárnom ošetrení len zatvorene zreponovať a následne v komforte definitívne doriešiť. 40 5. Trauma v detskom veku Miniinvazivní osteosynteza Monteggiovy zlomeniny ulny u dětí Toufar P., Urban J Jedná se o zlomeniny ulny v jakékoliv lokalizaci se současným poraněním radio-­‐
humerálního skloubení. Důležíté je, že izolované zlomeniny ulny jsou vzácné, proto je nutno pátrat po luxaci hlavičky radia. Tento typ zlomeniny popsal v roce 1814 Giovanni Batista Monteggia v Miláně, termín Monteggiho zlomenina ukotven v klasické práci Bada z roku 1962 (v roce 1958 publikována ve španělštině). Na rozdíl od dospělých mají tyto zlomeniny dobrou prognozu pokud jsou odhaleny včas. V dětském věku jsou obzvláště záludné zlomeniny z ohnutí a nenápadné zlomeniny proximální ulny, které charakteruzuje často logitudiální lomná linie. Charakter terapie se odvíjí od zlomeniny ulny, pokud se tato anatomicky zreponuje pak se většinou zreponuje i hlavička radia, toto platí u všech Monteggiho zlomenin. U zlomenin z ohnutí ulny používáme nejčastěji zavřenou repozici a sádrovou fixaci,rovněž nekompletní zlomeniny (greenstick, torus) léčíme zavřenou repozicí a sádrovou fixací. Kompletní zlomeniny prakticky vždy zavřenou repozicí, intramedulární fixací, u dlouze šikmých či tříštivých zlomenin dlaha nebo šrouby v závislosti na věku dítěte. Ve sdělení předkládáme soubor pacientů léčených operačně s Monteggiovou zlomeninou za použití miniinvazivní osteosyntezy-­‐nejčastěji metodou ESIN. Abstrakty 41 Miniinvazivní osteosynteza zlomenin proximálního humeru u dětí Urban J.,Toufar P Zlomeniny proximálního humeru u dětí nepatří na rozdíl od dospělých k častým zlomeninám, tvoří celkem přibližně 5% všech zlomenin. Díky přítomnosti proximální fýzy, ze které vyroste 80% procent délky paže, mají tyto zlomeniny velikou remodelační schopnost. V literatuře proto jasně dominuje konzervativní postup. U dětí kolem 11 let se ale situace začíná měnit, remodelační potenciál nemusí být dostačující a v případě větší dislokace je nutná repozice a miniinvazivní osteosyntéza. V naší práci shrnujeme výsledky miniminvazivní osteosyntézy na našem pracovišti v letech 2007-­‐2011 a její indikace. 42 5. Trauma v detskom veku Zlomeniny chrbtice -­‐ skúsenosti a algorytmus liečby na KDCH Kraynina M., Sýkora Ľ., Duchaj B., Béder I., Trnka J. .....
Abstrakty 43 Poranenia bezpečnostným pásom Murgaš, D., Dragula, M., Višňovcová, N., Ľuptáková, A., Nosáľ, S. Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin Poranenia duodena a pankreasu sú mimoriadne zriedkavé – tvoria 1 až 4 % vnútrobrušných poranení u detí s tupou traumou brucha. Protektívne retroperitoneálne uloženie týchto orgánov znižuje pravdepodobnosť ich poranenia, ale zvyšuje náročnosť ich diagnostiky. Diagnostickú dilemu navyše komplikujú časté pridružené poranenia, ktoré môžu maskovať nevýrazné fyzikálne a röntgenové diagnostické známky poranenia duodena a pankreasu. Jedným z najčastejších mechanizmov tupého poranenia duodena a pankreasu je tzv. seat belt injury – poranenie bezpečnostným pásom. Pri náhlej decelerácii môže bezpečnostný pás spôsobiť poranenia skeletu, mäkkých tkanív a vnútorných orgánov. Kožné abrázie na krku, hrudníku a bruchu – klasický „seat belt sign“ – indikujú vnútorné poranenie v 30 % prípadov. Abrázie na krku bývajú spojené s poranením a.carotis, laryngu a krčnej chrbtice. Abrázie na hrudníku, fraktúry sterna, rebier a klavikúl svedčia pre možné poranenie srdca a hrudnej aorty. Pri abráziách brušnej steny je potrebné myslieť na možné poranenie mezentéria, čriev, lumbálnej chrbtice a poranenie brušnej aorty. Autori prezentujú dva prípady ruptúry duodena spôsobené bezpečnostným pásom, s ktorými sa stretli v lete v roku 2011. Poukazujú na úskalia ich diagnostiky a predstavujú spôsob ich chirurgického riešenia. 44 5. Trauma v detskom veku Dekompresívna kraniektomia v managemente TBI u detí D. Raffajová, J. Gulasová, Ž. Klimová Včasná dekompresívna kraniektomia u detí so závažným TBI ako dôležitá súčasť terapeutického guideline. V prednáške sa autori prezentujú súbor pacientov na KAIM DFNsP za posledných 5 rokov. Abstrakty 45 ŽOK u pacienta s polytraumou (kazuistika ) Ž. Klimová, J. Gulasová, D. Raffajová, Autori spracovali kazuistiku 16-­‐ ročného pacienta s polytraumou po páde z výšky s klinickým obrazom život ohrozujúceho krvácania a postavenie Novosevenu v managemente ŽOK. 46 5. Trauma v detskom veku Izolované zlomeniny tibie -­‐ metódy riešenia. Dolnák A., Sýkora Ľ., Béder I., ...
Abstrakty 47 Poranenie ruky krokodílom – kazuistika Ucháľová, J., Stankovianska, M., Litvajová, J. Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM V posledných rokoch sa rozšírila tendencia mladých ľudí riešiť závažné nelichotivé životné situácie pokusom o samovraždu. Navyše prostredie, v ktorom sa mládež pohybuje je zdrojom rozmanitých informácií, ktoré v kombinácii s menšími technickými zručnosťami dokážu človeku veľmi uškodiť. Autorky prezentujú prípad sedemnásťročného mladíka, ktorý sa prostredníctvom internetu dostal k informáciám o novej droge „krokodíl“, ktorá sa začala šíriť z Ruska. Droga má byť lacnejšou náhradou za heroín. Obsahuje kodeín, benzín, riedidlo na farby, kyselinu chlorovodíkovú a červený fosfor. Až po jej aplikácii užívatelia zistia, že si pichli substanciu s extrémne škodlivými účinkami na kožu a kosti. V mieste vpichu koža zmení farbu na zelenú a nekrotizuje. Nekróza postupuje na svaly a často je nevyhnutná amputácia končatiny. V našom prípade sa chlapec v skratovej situácii so suicidálnym úmyslom pokúsil aplikovať jednu jej zložku – technický benzín. Paravenózne si podal cca 3-­‐5 ml. Následne v mieste vpichu a bezprostrednom okolí vznikla nekróza s okolitým edémom a flegmónou. Autorky rozoberajú klinický vývoj poranenia, liečebné intervencie a ich výsledok. 48 5. Trauma v detskom veku Úloha sestry v prevencii detskych úrazov Černianska, E., Vodilová, L., Blašková, Z. Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin Zdravé dieťa je najväčším šťastím pre rodiča. Rodič sa snaží zabezpečiť všetky potreby a podmienky pre jeho zdravý rozvoj a rast. Ochraňuje ho pred nebezpečenstvom a úrazmi. Nie každý si uvedomuje nástrahy, ktoré na jeho dieťa vplývajú. Mnohé úrazy by sa nemuseli stať, keby nebola zanedbaná prevencia. Prevencia predstavuje opatrenia zamerané na ochranu zdravia. Na prevencii úrazov sa musí podieľať celá spoločnosť. Dieťa je zvedavé, samo nevie posúdiť mieru rizika a tak mu hrozí nebezpečenstvo v každom prostredí. Autorky ponúkajú prehľad faktorov, ktoré vplývajú na vznik úrazu, ako je vek dieťaťa, rodina a činitele prostredia. Konkretizujú úlohu sestry pri prevencii úrazov. Kde sestra sa podieľa na odstraňovaní alebo minimalizovaní rizikových faktorov prostredia. Autorky popisujú spôsoby osvety pri prevencii úrazov a uplatnenie sestry ako zainteresovaného zdroja informácii, ktorý poskytuje rady, návody ako predísť vzniku úrazu, ako postupovať pri vzniku úrazu a ako poskytnúť prvú pomoc. Abstrakty 49 Niečo zo štatistiky Blašková, Z., Černianska, E., Kršková, M., Ucháľová, J. Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin Ortopedicko-­‐traumatologická klinika JLF UK a UNM, Martin Na každom rohu číha na človeka nebezpečenstvo. Zvlášť ohrozenou kategóriou sú deti. Svetové a slovenské štatistiky udávajú alarmujúce čísla detských úrazov, kde sa Slovensko, v porovnaní s inými krajinami Európy, nachádza na treťom mieste detských úmrtí spôsobených úrazmi. Zrejme stúpajúca tendencia rôznych nešťastí naštartovala v posledných rokoch aj Slovensko. Už nielen prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií, ale aj v rámci rôznych projektov a národných programov boli zozbierané údaje o úrazovosti slovenskej populácie. Výsledné informácie nezostali bez uplatnenia, ale začali sa robiť opatrenia na zníženie úrazov. Autorky sa zamerali na spracované štatistiky, ktoré poukazujú na najohrozenejšie vekové skupiny, na miesta najčastejších úrazov a najrizikovejšie časti ľudského tela. Porovnali výsledky svetových, slovenských štatistík a údaje o úrazoch detí ošetrených v Univerzitnej nemocnici Martin. Výsledky zistení poukazujú aj na to, či na vznik a riziko úrazu majú vplyv sociálno-­‐ekonomický status, úroveň vzdelania rodičov, faktory bývania a kultúrno-­‐rekreačné trávenie voľného času. 50 5. Trauma v detskom veku Trauma pankreasu – konzervatívny vs operačný manažment Višňovcová, N., Murgaš, D., Dragula, M., Nosáľ, S. Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin V detskom veku sú zranenia pankreasu pomerne zriedkavé. Vyskytujú sa asi u 3 – 12% detí, ktoré utrpeli tupú traumu brucha, najčastejšie ako následok pádu z bicykla alebo automobilovej nehody. Pankreas je pred úrazom relatívne chránený svojou retroperitoneálnou lokalizáciou, na druhej strane je však z rovnakých príčin sťažená aj diagnostika. Zranenia pankreasu sa často spájajú aj s poraneniami ostatných vnútrobrušných orgánov, ktoré môžu svojou symptomatikou maskovať nenápadné klinické aj zobrazovacie známky poranenia pankreasu. V závislosti od mechanizmu úrazu a veľkosti pôsobiacej sily môže byť stupeň poranenia rôzny, od kontúzií, drobných lacerácií, až po parciálnu alebo kompletnú transsekciu s porušením hlavného pankreatického vývodu. U pacientov, kde na základe mechanizmu úrazu, anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia predpokladáme možnosť poranenia pankreasu je indikované kontrastné CT vyšetrenie. Sérové hladiny amyláz sú málo senzitívne a špecifické a väčšinou nekorelujú so stupňom závažnosti poranenia. Pre spomínaný zriedkavý výskyt týchto poranení u detí jednoznačné odporúčania, čo sa týka konzervatívneho alebo operačného manažmentu, až na pár výnimiek, nie sú stanovené a väčšinou sa postupuje podľa zvyklostí jednotlivých pracovísk. V závislosti od stupňa závažnosti poranenia sa zvolí konzervatívny postup spojený s pomerne častým výskytom vzniku posttraumatických pseudocýst pankreasu, kde môže dôjsť k ich spontánnemu vymiznutiu, prípadne vyžadujú riešenie formou perkutánnej drenáže alebo pseudocystogastrostómie. Ďalej máme možnosť využitia drenáže omentálnej burzy, derivačných operácii až nakoniec totálnej pankreatoduodenektómie v prípade komplikovaných, inak nezvládnuteľných ťažkých zranení. Prostredníctvom kazuistík predstavíme pacientov menežovaných na našom pracovisku konzervatívnym alebo chirurgickým prístupom. Abstrakty 51 Starostlivosť o dieťa s externým fixátorom -­‐ kazuistika Mgr. Zuzana Medveďová, Mgr. Darina Gažiová MEDVEĎOVÁ, Zuzana, GAŽIOVÁ, Darina: Starostlivosť o dieťa s externým fixátorom -­‐ kazuistika Cieľom prednášky je poukázať na problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s fraktúrou femuru. Zamerali sme sa na liečbu pomocou externého fixátora, najmä na indikácie naloženia, typy fixátorov a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. V práci sú prezentované dve kazuistiky u detí s fraktúrou femuru, u ktorých bola indikovaná operačná liečba pomocou externého fixátora. Kľúčové slová: Fraktúra femuru. Externý fixátor. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. 52 5. Trauma v detskom veku Inveterová otvorená Monteggiová zlomenina -­‐ kazuistika Andrea Khernová, Zuzana Botanová Cieľom prednášky je poukázať na problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s inveterovanou Monteggiovou zlomeninou.Zamerali sme sa na liečbu pomocou osteosyntetického materiálu. Abstrakty 53 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s dg. Pectus excavatum Jana Sačurovská, Mária Sobotová ABSTRAKT Sačurovská Jana, Sobotová Mária: KOS o dieťa s Dg. Pectus excavatum. Cieľom prednášky je poskytnúť komplexný pohľad na ochorenie Pectus excavatum. Spracovaná je predoperačná a pooperačná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s touto diagnózou. V práci je prezentovaná jedna kazuistika .
54 5. Trauma v detskom veku Zlomeniny u dojčiat Stanislava Hanuliaková, Jana Sačurovská ABSTRAKT Hanuliaková Stanislava, Sačurovská Jana: Zlomeniny u dojčiat. Cieľom prednášky je poukázať na problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa so zlomeninou. V práci sú prezentované tri kazuistiky u detí s fraktúrou v dojčeneckom veku. Abstrakty 55 Keď traktor stratí vlečku. Nosáľ, S., Fedor, M., Hamžík, J., Ľuptáková, A., Zoľák, V. .......
56 5. Trauma v detskom veku Traumatická disekcia ACI Novosadová, M., Zeleňák, K., Murgašová, M., Fedor, M., Nosáľ, S., Bánovčin, P. .......
Abstrakty 57 Týrané dieťa a trauma Fedor, M., Šagiová, V., Ľuptáková, A., Nosáľ, S. ......
58 5. Trauma v detskom veku Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s úrazom hlavy Krajčíová, H., Valková, K., Potočniaková, L., Zoľák, V., Nosáľ, S .......
Abstrakty 59 Ošetrovateľská staostlivosť o dieťa s úrazom chrbtice. Sládeková, J., Rómová, M., Krafčíková, A., Fedor, M., Nosáľ, S ......
60 5. Trauma v detskom veku Cizí těleso v tenkém střevě ( Corpus alienum jejuni ) Stejskalová Kateřina Dis. KAZUISTIKA CIZÍ TĚLESO V TENKÉM STŘEVĚ (CORPUS ALIENUM JEJUNI) Autor: Stejskalová K. Nemocnice na Bulovce Oddělení dětské chirurgie a traumatologie JIP, Nemocnice na Bulovce, Praha Autor prezentuje kazuistiku desetileté dívky s výraznou stigmatizací a psychomotorickou retardací, která spolkla 11 magnetických kuliček. Byl to náhodný nález, protože dívka byla na RTG břicha a páteře pro vyloučení rozštěpové vady. Dívka byla přijata pro nebezpečí perforace střeva na naše oddělení k observaci a následné chirurgické revizi. Postup léčby a výsledky budou prezentovány v krátkém sdělení. Abstrakty 61 Multidisciplinárna starostlivosť o deti s hydrocefalom a spina bifida z pohľadu sestry Zuzana Medveďová V danej prednáške sa venujeme problematike detí s hydrocefalom a spina bifida. Zameriavame sa najmä na multidisciplinárnu starostlivosť o tieto deti. Podelíme sa o informácie získané počas návštevy centra multidisciplinárnej starostlivosti o deti so spina bifida a hydrocefalom v belgickom meste Leuven. Poukazujeme aj na niektoré ošetrovateľské problémy súvisiace s danou problematikou. 62 5. Trauma v detskom veku Ošetrovateľaká starostlivosť o dieťa s polytraumou Valková, K., Digaňová, V., Celerinová, E., Zoľák, V., Nosáľ, S. .....
Abstrakty 63 Abruptio epicondyli ulnaris Trajlinková J.,Mgr. Divišová Dagmar Práca pojednáva o kazuistike detského pacienta s diagnózou Abruptio epicondyli ulnaris dislocata. Uvedené sú základné informácie o diagnóze, liečbe a možných komplikáciách. Jadro práce tvorí realizácia ošetrovateľského procesu u 10-­‐
ročného pacienta s uvedenou diagnózou, ktorý rešpektuje a spĺňa holistický prístup k dieťaťu, pretože hodnotí nielen problémy fyzické, ktoré po každej operácii bezodkladne nasledujú,ale aj problémy psychické, sociálne a spirituálne. Počas realizácie ošetrovateľského procesu sa nevyskytli žiadne vážne komplikácie. K napĺňaniu stanovených cieľov prispela dobrá koordinácia celého ošetrovateľského tímu. 64 5. Trauma v detskom veku Menej invazívna transpedikulárna stabilizácia zlomenín Th-­‐L chrbtice Božík, M., Baka, J., Matejička, D., Heger, T., Látal, J. (Bratislava) V poslednej dekáde je v spondylochirurgii jednoznačný posun k menej invazívnym operačným technikám. Perkutánna alebo menej invazívna transpedikulárna stabilizácia je jednou z možností ich aplikácie. Pri tomto type transpedikulárnej stabilizácie nie je potrebná skeletizácia chrbtového svalstva so všetkými jej negatívnymi následkami. Interný fixátor je zavedený z malých incízií nad vstupnými bodmi do pediklov inštrumentovaných stavcov. Táto technika bola primárne vyvinutá pre ošetrenie degeneratívnych ochorení chrbtice. Pri úrazoch chrbtice sú, vzhľadom na poškodenie predného stĺpca, kladené na interný fixátor podstatne vyššie mechanické nároky. Rovnako je potrebné prostredníctvom fixátora realizovať repozičné manévre. Tieto dva predpoklady, t.j. mechanická pevnosť a možnosť realizácie repozičných manévrov, v súčasnosti dostupné interné fixátory vyvinuté pre menej invazívnu transpedikulárnu stabilizáciu nespĺňajú. Preto sme na KUCh UN Bratislava kombináciou dostupných interných fixátorov určených pre ošetrenie zlomenín chrbtice vyvinuli techniku menej invazívnej transpedikulárnej stabilizácie. V príspevku prezentujeme skúsenosti s uvedenou technikou ktorou sme ošetrili 18 pacientov so zlomeninami hrudnej a driekovej chrbtice. Abstrakty 65 Predné prístupy pri úrazoch hrudnej a driekovej chrbtice – čo sme sa naučili. Božík, M., Baka, J., Matejička, D., Šimko, P., Heger, T. (Bratislava) Na Klinike úrazovej chirurgie UN Bratislava sa dlhodobo venujeme ošetreniu zlomenín hrudnej a driekovej chrbtice. V prípade zlomenín s výraznou deštrukciou predného stĺpca chrbtice sa nám opakovane stalo, že zadná transpedikulárna stabilizácia v dôsledku jej mechanického preťaženia zlyhala. Preto sme pred 3 rokmi začali vo väčšej miere využívať predné prístupy k hrudnej a driekovej chrbtici. Z týchto prístupov je možné priamo riešiť problém v oblasti predného stĺpca chrbtice. Prostredníctvom somatektomie a náhrady tela stavca klietkou je možné obnovenie nosnej funkcie predného stĺpca. Rovnako je možná dekompresia spinálneho kanála. V príspevku prezentujeme naše skúsenosti s uvedenými technikami. 66 5. Trauma v detskom veku 1. Použitie miniosteosyntézy v liečbe fraktúr falangov u detí. 2. Ruptúra volárnej platničky PIP ukazováka a jej chirurgická liečba. 1. Bánsky R., Sýkora Ľ., Jacko P., Cingel V., Trnka J., Kabát M. 2. Bánsky R., Hajdu L., Cingel V., Trnka J., Kabát M., Dolnák A. 1. Fraktúry v oblasti ruky sú časté u detí a adolescentov. Fraktúry falangov tvoria 23%, metakarpov 18% fraktúr ruky a predlaktia, najvyššia incidencia je vo veku 10-­‐14 rokov, najčastejšie je postihnutý malíček(52%)a palec(23%), z článkov najčastejšie proximálny (67%), vo veku 0-­‐4 r. distálny, 8-­‐12 r. proximálny článok malíka, 13-­‐16 r. V. metakarp. Cca 1/3 fraktúr ruky zasahuje cez rastovú platničku (najčastejšie epifyzeolýza SH 2). Fraktúry v oblasti v oblasti ruky môžu byť komplikované deformitou pre ich neliečenie, stuhnutím pre "nadmerné" liečenie a oboma pre neadekvátne liečenie(Bánsky 2005). Použitie miniosteosyntézy u fraktúr, pseudoartróz, artrodéz a osteotomií skeletu ruky má svoje pevné miesto v liečbe od jej zavedenia Kilbourn-­‐om a Paul-­‐om v r. 1958 (Pfeiffer 1994). Technika, implantáty a inštrumentárium prešli v posledných rokoch významným vývojom. Titánové implantáty preukázali svoju hodnotu pre použitie v chirurgii ruky. Nevýhody: náročnejšia technika, špeciálne inštrumentárium , extenzívny prístup, dĺžka výkonu, jazva Výhody: rigídna -­‐ stabilná fixácia, skorá mobilizácia, exaktná adaptácia fragmentov , možná rekonštrukcia a zachovanie dĺžky, spoľahlivosť. Implantáty z čistého titánu je možné ponechať in situ, ak nepredstavujú mechanickú prekážku pre pohyb mäkkých štruktúr. Použitie miniosteosyntézy je zvlášť vhodné: pri šikmých diafyzeárnych a unikondylárnych fraktúrach proximálneho falangu (Weiss-­‐Hastings I-­‐IV) a ako sekundárny výkon po zlyhaní inej metódy. Abstrakty 67 V liečbe môže byť použitých množstvo operačných techník a neexistuje rutínna metóda pre všetky typy fraktúr. Liečba musí byť selektívna a pri rozhodovaní o type operácie musíme brať do úvahy riziko vzniku komplikácií a recidív. 2. Swan neck deformita -­‐ deformita tvaru labutej šije je spôsobená svalovou a šľachovou dysbalanciou na podklade úrazu, operácie, ale aj reumatoidnými degeneratívnymi zmenami. Väčšinou ide len o kozmetický problém, až kým PIP kĺb(-­‐y)nemá tendenciu sa zablokovať (zaseknúť) v hyperextenzii a pacient má ťažkosti iniciovať flexiu prsta. Pacientka, roč. 98, sledovaná na psychiatrii pre sebapoškodzovanie. Opakovane si "pukala prstami". Najprv vyšetrovaná ako laesio aponeurosis dorsalis (kladivkový prst), následne postupný vývin swan neck deformity s obtiažnou, bolestivou až nemožnou flexiou v PIP kĺbe ukazováka PHK – príčina: ruptúra volárnej platničky PIP kĺbu a lacerácia šľachy FDS (MRI), riziko ruptúry FDP. Operácia – revisio, raphio palmárnej platničky, dlaha. Funkčný výsledok 5 m. po operácii -­‐ hybnosť plná, bez tendencie k hyperextenzii v PIP. 5 mesiacov po úraze vpravo si prisadla ukazovák ĽHK: Operácia – revisio, raphio palmárnej platničky, osteosynthesis sec. Kirschner pre intoleranciu dlahy pri predchádzajúcom úraze ukazováka PHK. Resumé: Ruptúry palmárnej platničky zostávajú často prehliadnuté. Pretože spolu s kolaterálnymi ligamentami stabilizuje PIP kĺb, jej neliečené poranenia môžu viesť k závažným ťažkostiam. Detailná znalosť anatómie a funkcie je preto potrebná na diagnostiku stupňa poškodenia. Spolu s jej poškodením sa môže objaviť abrupcia kostených úlomkov (4 stupne, Hintringer 1987). Chirurgická liečba je indikovaná pri instabilite PIP kĺbu, subluxácii, alebo prítomnosti úlomku st. 3 a 4. Cieľom je zabezpečenie nebolestivého a stabilného kĺbu. Drobné obmedzenia pohybu môžu byť tolerované. 68 5. Trauma v detskom veku Nerozpoznaná mediokarpálna luxácia -­‐ kazuistika Jacko P., Božík M., Sýkora Ľ. Luxácie predstavujú približne 10% úrazov v karpálnej oblasti. Sú následkom vysokoenergického násilia a často sú pridruženým poranením u polytraumatizovaných pacientov. Možno aj preto skoro 1/4 týchto poranení nie je primárne rozpoznaná, iným dôvodom býva aj neskúsenosť vyšetrujúceho lekára a to hlavne pri monotraumách. Existuje súvislosť medzi časovým intervalom od úrazu po liečbu a jej následným výsledkom. Čím neskôr od úrazu, tým horšie výsledky vzhľadom k funkčnosti ruky. Najčastejšie sa vyskytujú perilunátne luxácie, popísané a klasifikované Mayfieldom, rozdelené do štyroch štádii a perilunátne luxačné zlomeniny rozdelené na štyri stupne, podľa koncepcie malého a veľkého oblúka. Väčšinou sa jedná o dorzálne luxácie. V kazuistike popisujeme primárne nerozpoznenú luxáciu v mediokarpálnom kĺbe spojenú so zlomeninou navikulárnej kosti u 16 ročného pacienta na dominantnej ruke, liečenú ako abrupciu navikulárnej kosti sadrovou dlahou štyri týždne a následnou rehabilitáciou. Po dvoch týždňoch rehabilitácie bol odoslaný na kontrolu pre bolesti, opuchy a výrazne obmedzenú hybnosť v oblasti zápästia. Na kontrolnom vyšetrení bola stanovená diagnóza luxačnej zlomeniny s dislokáciou distálnej časti volárne. Po ôsmych týždňoch bol pacient prijatý na Kliniku detskej chirurgie, kde prebehla repozícia a osteosyntéza navikulárnej kosti a repozícia, dorzálna kapsulodéza mediokarpálneho kĺbu s trasfixovaním postavenia Kirschnerovými drôtmi rádiokarpálne. Nasledovala šesť týždňová fixácia v sadrovej dlahe. Po šiestich týždňoch boli extrahovené Kirschnerove drôty a nasledovala komplexná rehabilitačná ličba. Po roku od operácie pacient nemá bolesti pri používaní ruky ale hybnosť je redukovaná oproti kontralaterálnej strane zo 150° na 30° a sila stisku je mierne znížená. Vzhľadom k tomu, že postihnutá bola jeho dominantná ruka došlo k výraznému obmedzeniu určitých činností a nutnosti prispôsobiť sa a používať viac nedominantnú ruku. Abstrakty 69 Rehabilitácia po úrazoch chrbtice MUDr.Katarína Čolláková, MUDr.Anežka Hamráčková V rámci rozvoja multidisciplinárnej starostlivosti o pacienta po úraze chrbtice má svoje miesto aj rehabilitačná liečba,ktorá má byť včasná a komplexná.Posledné roky sa na Slovensku zavádzajú nové rehabilitačné postupy,ktoré posúvajú rehabilitačnú liečbu do skorých období po úraze. Význam získava včasná stimulácia,prevencia komplikácií z imobilizácie, včasná vertikalizácia a nácvik chôdze.Dôležitá je spolupráca pacienta v procese liečby. Pri tvorbe rehabilitačného programu rehabilitačným lekárom sa postupuje individuálne,potrebná je spolupráca rehabilitačného lekára s traumatológom / operatérom/. 70 5. Trauma v detskom veku 1.Multidisciplinárny manažment polytraumy z anesteziologického hľadiska2. Pád z výšky 1.Z.Vozárová, D.Buzássyová, M.Viglaský, J.Sýkora2. Vozárová Z.,Kurilová M.,Šagát T. Multidisciplinárny manažment polytraumy 4 r. pacienta. Cingel V., Béder I., Bánsky R., Tvrdoň I., Bibza J., Jacko P.Klinika detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP Bratislava, Slovakia Abstrakt. Úvod: úrazy predstavujú najčastejšiu príčinu úmrtia v detskom veku. Cieľ. prezentácia akútneho a následného multidisciplinárneho manažmentu životohrozujúcej polytraumy u dieťaťa. Pacienti a metódy: 4-­‐ročný pacient sa dostal pri cúvaní traktora do nožov kosačky na trávu, a v hemoragickom šoku bol privezený leteckou záchrannou službou do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Po nevyhnutných úkonoch bolo dieťa presunuté na operačnú sálu a promptne operované s nálezom devastácie prakticky celej steny ľavého hemitoraxu, laceráciou časti dolného laloka pľúc, poranením ľavej bránice, eventráciou žalúdka a časti hrubého čreva, mnohopočetnými sečnými ranami kože, podkožia a svalstva. Napriek hemostáze viditeľných zdrojov krvácania sa stav pacienta naďalej zhoršoval, preto chirurg intervenoval do brušnej dutiny, v ktorej verifikoval hemoperitoneum a laceráciu sleziny, bola vykonaná totálna splenektómia. Postupne sa stav pacienta vďaka chirurgickému ošetreniu a masívnym náhradám stabilizoval. Celková dĺžka výkonu predstavovala 4 hodiny a 42 minút. V nasledujúcom období bolo dieťa hospitalizované 18 dní na Detskej klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vzhľadom na nekrózu pomerne veľkej časti mäkkých tkanív bolo nevyhnutné vykonať v celkovej anestéze 9 rekonštrukčných operačných výkonov (nekrektómie, plastiky, vacuum seal, transplantácie kože). Po 58. dňoch od úrazu bolo dieťa prepustené do domácej a ambulantnej starostlivosti. Výsledky: napriek závažnej polytraume sa vďaka interdisciplinárnej spolupráci podarilo pacientovi nielen zachrániť život, ale aj minimalizovať dopady devastačného poranenia. Záver: závažné polytraumy si vyžadujú multidisciplinárny prístup: chirurg, anesteziológ, intenzivista, traumatológ, plastický chirurg, rehabilitačný a podľa potreba aj ďalší odborníci, čím sa vytvára potenciál nielen na zvládnutie akútneho životohrozujúceho stavu, ale aj priestor pre korektívne výkony a minimalizáciu trvalých následkov. Abstrakty 71 Multidisciplinárny manažment polytraumy 4 r. pacienta Cingel V., Béder I., Bánsky R., Tvrdoň I., Bibza J., Jacko P. Multidisciplinárny manažment polytraumy 4 r. pacienta. Cingel V., Béder I., Bánsky R., Tvrdoň I., Bibza J., Jacko P.Klinika detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP Bratislava, Slovakia Abstrakt. Úvod: úrazy predstavujú najčastejšiu príčinu úmrtia v detskom veku. Cieľ. prezentácia akútneho a následného multidisciplinárneho manažmentu životohrozujúcej polytraumy u dieťaťa. Pacienti a metódy: 4-­‐ročný pacient sa dostal pri cúvaní traktora do nožov kosačky na trávu, a v hemoragickom šoku bol privezený leteckou záchrannou službou do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Po nevyhnutných úkonoch bolo dieťa presunuté na operačnú sálu a promptne operované s nálezom devastácie prakticky celej steny ľavého hemitoraxu, laceráciou časti dolného laloka pľúc, poranením ľavej bránice, eventráciou žalúdka a časti hrubého čreva, mnohopočetnými sečnými ranami kože, podkožia a svalstva. Napriek hemostáze viditeľných zdrojov krvácania sa stav pacienta naďalej zhoršoval, preto chirurg intervenoval do brušnej dutiny, v ktorej verifikoval hemoperitoneum a laceráciu sleziny, bola vykonaná totálna splenektómia. Postupne sa stav pacienta vďaka chirurgickému ošetreniu a masívnym náhradám stabilizoval. Celková dĺžka výkonu predstavovala 4 hodiny a 42 minút. V nasledujúcom období bolo dieťa hospitalizované 18 dní na Detskej klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vzhľadom na nekrózu pomerne veľkej časti mäkkých tkanív bolo nevyhnutné vykonať v celkovej anestéze 9 rekonštrukčných operačných výkonov (nekrektómie, plastiky, vacuum seal, transplantácie kože). Po 58. dňoch od úrazu bolo dieťa prepustené do domácej a ambulantnej starostlivosti. Výsledky: napriek závažnej polytraume sa vďaka interdisciplinárnej spolupráci podarilo pacientovi nielen zachrániť život, ale aj minimalizovať dopady devastačného poranenia. Záver: závažné polytraumy si vyžadujú multidisciplinárny prístup: chirurg, anesteziológ, intenzivista, traumatológ, plastický chirurg, rehabilitačný a podľa potreba aj ďalší odborníci, čím sa vytvára potenciál nielen na zvládnutie akútneho životohrozujúceho stavu, ale aj priestor pre korektívne výkony a minimalizáciu trvalých následkov. 72 5. Trauma v detskom veku Zlomeniny chrbtice – skúsenosti a algoritmus liečby na KDCH KrayninaM., Sýkora Ľ., Duchaj B., Béder I.,, Trnka J. Abstrakt: Autori v práci prezentujú výsledky konzervatívnej liečby stabilných zlomenín chrbtice u detí. Autori retrospektívne analyzujú súbor 77 pacientov za 5 ročne obdobie, z ktorých 74 bolo liečených konzervatívne, prezentujú algoritmus liečby na KDCH. O banálnych zlomeninách chrbtice sa nachádza v literatúre len málo údajov, algoritmy liečby na iných svetových pracoviskách sú porovnateľne s algoritmami na našej klinike. V prednáške sa autori snažia otvoriť problematiku dĺžky konzervatívnej liečby-­‐ dĺžka nosenia korzetu, povolenia sedenia plnej aktivity. Zo skúsenosti a analýzy súboru pacientov sa nám ukazuje liečba korzetom minimálne 1 mesiac následná rehabilitácia 2,4mesiacov ako úplne dostačujúca. U žiadnych pacientov z daného súboru sme nezaznamenali pri tomto postupe žiadne komplikácie.
Abstrakty 73 Sponzori konferencie
!
!
JUDr. Miroslav Lapšanský
!
foto V.Cingel
Download

TRAUMA V DETSKOM VEKU