SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ
ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK
ZA ROK 2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Základné informácie:
a) Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
b) sledované obdobie – rok 2014
OBSAH
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií
1.1. Poslanie kultúrnej organizácie a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských,
regionálnych, krajských, príp. medzinárodných funkcií kultúrnej organizácie,
porovnanie kvantitatívnych a kvalitatívnych výstupov činnosti.
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (LG PMB) vykonáva
svoju činnosť v zmysle zriaďovacej listiny. Aj v roku 2014 spolupracovala s Mestom
Liptovský Mikuláš a s inštitúciami na území mesta (Múzeum J. Kráľa, ZUŠ J. L.
Bellu, školy všetkých typov), partnerskými inštitúciami v rámci regiónu (LKS,
LKGFB), v rámci Slovenska (Galéria mesta Bratislava, iné galérie SR a i.), v rámci
projektov s partnermi v zahraničí (Galerie výtvarného umění Hodonín, ČR), ako aj s 3.
sektorom (Spoločnosť Kolomana Sokola, o. z., Dom fotografie, o. z., Rumanský Art
Centre, o. z. a i.).
1.2. Plnenie prioritných úloh v danom roku (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny
a priorít určených v pláne činnosti na daný rok, plnenie vedecko-výskumných úloh
a pod.).
LG PMB plnila aj v roku 2014 úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny i z plánu činnosti,
venovala sa odbornej ochrane zbierkových predmetov, akvizičnej, výstavnej, expozičnej
činnosti i vzdelávacím aktivitám.
V roku 2014 galéria plnila všetky zložky. Do zbierkového fondu pribudli 3 akvizície
v celkovej hodnote 12 737,- €. ( P. M. Bohúň: Podobizeň p. Hendlovej staršej, Papčo
Štefan: „Pietní“ pocta svojmu pádu, Vysoká oblačnosť). Všetky 3 diela v celkovej
hodnote 12 737,-€ boli získané kúpou. Z toho: z dotácie MKSR galéria získala 10 000,-€,
ďalších 737,-€ - 5% spolufinancovanie ŽSK a 2 000,-€ bolo použitých z účelového
kapitálového FP od ŽSK na akvizície.
Pozornosť sa venovala i ochrane diel, reštaurátorskej i dokumentačnej činnosti. Okrem
plánovaných reštaurátorských a konzervátorských zákrokov sa riešili i urgentné stavy,
vykonávali sa protiplesňové ošetrenia, mechanické i chemické čistenie diel.
V konzervátorskej dielni prebiehali práce na petrifikačnej vani.
1/28
V roku 2014 prebehla digitalizácia zbierkových predmetov v rámci národného projektu
Digitálna galéria, kód ITMS 21120120001. Zdigitalizovaných bolo 3312 zbierkových
predmetov, z toho: objekty A v počte 1574 kusov (2 D 1236 a 3 D 338) – priamo
v priestoroch galérie, objekty B v počte 1738 kusov- v digitalizačných pracoviskách
v Bratislave a vo Zvolene. 237 zbierkových predmetov bolo ošetrených vo fumigačnej
komore, čím boli zbavené plesní. O každom zbierkovom predmete je vedená evidencia
z reštaurátorského skríningu, ktorú externí reštaurátori zaznamenali priamo do systému
JIRA. K dispozícii je po prihlásení na CEDVU v sekcii reštaurovanie/stav diela.
V roku 2014 sme prevádzkovali 7 expozícií - Portrét, krajina, žáner (1800 – 1918), Peter
Michal Bohúň, Moderna - Slovenské výtvarné umenie 1. polovice 20. storočia, Osobnosti Slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia, Koloman Sokol, Važecká drevenica
a Staré umenie.
Expozícia Domu Jana Hálu vo Važci bola kvôli krádeži v r. 2005 deinštalovaná, priestory
slúžia na prechodné a sezónne výstavy. V oblasti výstavnej činnosti sme realizovali 26
výstav, z toho 25 v sieňach galérie, 1 v exteriéri.
Galéria plnila svoje úlohy aj v oblasti KVČ. V roku 2014 sa uskutočnilo 897 podujatí
(vrátane lektorských sprievodov), čo už tradične predstavuje jeden z najvyšších výkonov
v porovnaní s inými galériami v SR. Konštatujeme dobrú spoluprácu so školami a tretím
sektorom.
Návštevnosť výstav a iných vzdelávacích a kultúrnych aktivít organizovaných galerijným
pedagógom na pôde LGPMB bola v roku 2014 22 231 návštevníkov. Oproti roku 2013
klesla o 16 822 návštevníkov kvôli digitalizácii v priestoroch knižnice a rekonštrukčným
prácam v hlavnej budove LGPMB.
Na zabezpečenie našich činností sme získali spolu 25 281 € v tom:
- dotácie MKSR 19 200 €
Granty BT - 9 200 €
Granty KT - 10 000 €
- kultúrne poukazy 1 453 €,
- spolufinancovanie dotácií MK SR v sume 4 115 € - 5% spoluf. + 2000 (poskytol ŽSK),
- príspevok z ÚPSVaR 513 €.
Do zabezpečenia aktivít v Centre Kolomana Sokola realizovaných v spolupráci vložila
Spoločnosť Kolomana Sokola 696,68 € z vlastných prostriedkov. Dom fotografie obdobné
údaje neposkytol.
1.3. Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu (múzeá za múzeá, knižnice za
knižnice, atď...) v regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov.
Liptovský Mikuláš:
Ružomberok:
Múzeum Janka Kráľa v LM (zriaďovateľ mesto LM)
Galéria Rumanský Art Centre (n. o.)
Galéria P&P Petráš (súkromná galéria)
Galéria Ľudovíta Fullu (pobočka SNG)
2/28
1.4. Potenciálne používateľské zázemie:
počet obyvateľov regiónu Liptova cca 130 135, v tom
mesto Liptovský Mikuláš: 31 772
mesto Ružomberok: 27 884
mesto Liptovský Hrádok: 7 608
ďalší potenciálni používatelia: návštevníci regiónu, turisti
2. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky,
výstavba, rekonštrukcie
2.1. Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej
organizácie (počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné číslo,
číslo LV, vecné bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek, expozícií...)
Galéria spravovala v roku 2014 nasledovné nehnuteľnosti, ktoré sú vlastníctvom ŽSK:
a/
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3,
súpisné číslo 101 na parcele 137/2 o výmere 2 826 m2 a parcelu č. 144 o výmere 173 m2,
číslo LV 248, v pamiatkovej zóne Mesta Liptovský Mikuláš,
b/ Galéria Jana Hálu vo Važci, súpisné číslo 41 na parcele číslo 1669, číslo LV 3186,
parcela č. 1669 o výmere 1 394 m2 na LV č. 1096,
c/ NKP – Važecká drevenica - Hálova drevenica č. ÚZPF 1661/0, parcela č. 1669
o výmere 1394 m2, nie je zapísaná na LV.
2.1. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností.
Je nevyhovujúci.
Hlavná budova – bola ukončná výmena okien na LGPMB a výmena kotolne.
Rekonštrukcia strechy je naplánovaná na r. 2015 ako aj čiastočne vyriešený bezbariérový
prístup. V ďalšom období bude potrebná oprava fasády, eliminovanie vlhkosti a vzniku
plesne vo výstavných priestoroch na prízemí.
Galéria JH Važec – potrebná komplexná rekonštrukcia. Opakovane opadáva strop
v priestoroch galérie a nutné je aj opraviť schody do galérie.
Važecká drevenica – potrebná čiastočná rekonštrukcia.
2.2. Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok
NKP Važecká drevenica vo Važci č. č. ÚZPF 1661/0 – areál Galérie Jána Hálu vo Važci.
Príloha Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2014
2.3. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť (plocha, prevádzkové náklady
jednotlivo podľa objektov).
Liptovská galéria P. M. Bohúňa:
Galéria Jana Hálu Važec:
plocha
4 621,95 m²
náklady
249 511,25 €
plocha
249,50 m
náklady
1039,75 € (celkové náklady 2079,49 €,
obec Važec hradí ½ nákladov)
3/28
2.4. Prevádzkované priestory prenajaté iným – názov subjektu, plocha a cena prenájmu
(vyčísliť rozsah a sumu).
Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši prenajímala v roku 2014 iným
subjektom nasledovné priestory:
- služobný byt (domovník Dušan Mrázik) - plocha
48,70 m²
nájom
1440,00 €
náhrada za skutočné náklady
708,00 €
- garáž – Liptovské kultúrne stredisko Lipt. Mikuláš - plocha
náhrada za skutočné náklady
- kancelárske a výstavné priestory Dom fotografie - plocha
nájom
náhrada za skutočné náklady
18,00 m²
191,80 €
188,70 m²
2119,00 €
1107,00 €
2.5. Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov - názov subjektu, plocha a cena
nájmu (vyčísliť rozsah a sumu).
Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši má bezplatne formou výpožičky
nebytových priestorov od mesta Liptovský Mikuláš časť historickej budovy Pongrácovskej
kúrie, Nám. Osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš o výmere 431,80 m². Tento priestor
slúži na prevádzkovanie Centra Kolomana Sokola.
431,80 m²
12 792€ - (Celkové náklady 25 584 €, mesto
Centrum Kolomana Sokola:
plocha
náklady
Liptovský Mikuláš hradí ½ nákladov)
2.6. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov) spolu,
z toho za rok 2014.
Rekonštrukcia kotolne + 2. etapa výmeny okien 89 790 €
2.7. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce,
objem finančných prostriedkov za rok 2014).
Oprava LCD – výmena zdroja
108,31 €
Servis kamerového systému
545,40 €
Oprava podlahy – chodba
24,00 €
Pravidelná odborná prehliadka výťahu
382,80€
Odborná prehliadka komínov
35,00 €
Pravidelná kontrola EZS, servis a opravy
420,40€
Revízia plynového zariadenia
197,88 €
Oprava a údržba MV
401,04€
Revízia el. spotrebičov a strojov
269,20 €
Kontrola HP a hydrantov
545,29 €
Kontrola zabezpečovacieho systému
285,26 €
4/28
2.8. Vozový park (počet osobných a nákladných vozidiel, typ, rok výroby, počet
najazdených kilometrov, technický stav vozidiel)
Príloha č. 1 Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK
2.9. Poistenie majetku – skutočnosť, požiadavka (objem finančných prostriedkov
rozčlenených podľa jednotlivých objektov)
Príloha č. 2 Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
V roku 2014 mala LGPMB uzatvorené nasledovné poistné zmluvy:
- poistenie majetku a zodpovednosti č. 0808014800,
- povinné zmluvné poistenie MV č. 7710024913,
- havarijné poistenie MV č. 3000000151.
2.10. Poistenie zbierkového fondu – skutočnosť, požiadavka.
V roku 2014 mala LGPMB poistený zbierkový fond nasledovne:
- živelné poistenie – poistná suma 1 466 489,68 € , ročné poistné 205,31 €
- poistenie pre prípad odcudzenia /na 1. riziko/ poistná suma 33 422,00 €, ročné poistné
66,84 €.
2.11. Plnenie úloh na úseku BOZP, PO (uveďte, či je plnenie úloh zabezpečené vlastnými
pracovníkmi, príp. dodávateľsky).
Plnenie úloh na úseku BOZP a PO zabezpečujeme vlastným pracovníkom.
V priebehu roku 2014 boli v LGPMB vykonané nasledovné kontroly:
- v mesiacoch marec, september a december 2014 boli vykonané pravidelné kontroly
výťahu, v júni 2014 bola vykonaná odborná prehliadka výťahu. Firmou Rudolf Truchlý
OP zdvíhacích zariadení,
- v máji a novembri 2014 firma Deltech a. s. Liptovský Mikuláš vykonala periodickú
kontrolu funkčnosti EZS (PSN a EZPS) a kontrolu prepojenia zariadenia s PCO PZ SR
v budove Liptovskej galérie v Liptovskom Mikuláši
- v máji 2014 firma Deltech a.s. Liptovský Mikuláš vykonal a periodickú kontrolu
funkčnosti EZS a kontrolu prepojenia zariadenia s PCO MP Liptovský Mikuláš
v Centre Kolomana Sokola podľa vyhl. MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. a STN 33 1500,
- v novembri 2014 firma Deltech a. s. Liptovský Mikuláš vykonala revíziu EZS (PSN
a EZPS) v budove Centra Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš, podľa vyhl. MPSVaR
SR č.718/2002 Z. z. a STN 33 1500,
- vo februári, júni a novembri 2014 firma ALARMA združenie, Liptovský Mikuláš
vykonala v Galérii Jana Hálu vo Važci funkčné skúšky a odbornú prehliadku na
poplachovom systéme na hlásenie narušenia
- v septembri 2014 bola vykonaná firmou Polák revízie v objektoch
elektrických spotrebičov, strojov a ručného elektrického náradia
galérie, revízia
- v októbri 2014 Plynoservis Poprad vykonal odbornú prehliadku plynového
zariadenia, odbornú skúšku vyhradeného technického zariadenia – doregulačnej stanice
v zmysle vyhlášky č. 718 /2002 Z. z. a kalibráciu detektorov úniku plynu v kotolni,
5/28
- vo februári 2014 bola vykonaná kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov
v zmysle zákona č.314/2001 Z. z. a vyhlášky č.719/2002 Z. z. Firma Gajos s.r.o.
Liptovský Mikuláš.
- keďže v septembri 2014 sme zrekonštruovali plynovú kotolňu, revíziu plynových
zariadení, revíziu komína a revíziu tlakových nádob sme nevykonali. Boli súčasťou
dodávky novej kotolne.
V priebehu roku 2014 boli zamestnanci priebežne školení v zmysle zákonov č. 124/2006
Z. z. a č. 314/2001 Z. z. o BOZP a PO.
3. Návštevnosť kultúrnej organizácie
Príloha č. 3 Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
4. Ročné dane z nehnuteľností
Príloha č. 4 Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Mestom Liptovský Mikuláš bola vyrubená daň z nehnuteľností za rok 2014 vo výške
2989,54 €. LGPMB zaplatila daň z nehnuteľnosti navýšenú o sankciu z omeškania platby
33,90 €. Obec Važec LG PMB oslobodila od platenia dane z nehnuteľnosti.
5. Riadiaca a kontrolná činnosť
5.1. Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti.
V priebehu roka 2014 bola vykonávaná kontrola riaditeľa na všetkých oddeleniach
a zistené nedostatky boli odstránené priebežne
6. Vzájomná koordinácia a kooperácia.
6.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
V roku 2014 LGPMB spolupracovala s kultúrnymi inštitúciami (najmä LKS, MJK, LK
GFB,), Mesto L. Mikuláš, so všetkými typmi škôl na území mesta a v regióne. Úspešne
spolupracujeme s Domom Matice slovenskej a SČK – ÚS Liptov, ZUŠ J. L. Bellu a SZUŠ
L. Hrádok, ZHOŠ LM, SOŠS LM, Gymnázium MMH LM, a iné. Pokračovala spolupráca
so Spojenou školou J. Rumana v Liptovskom Mikuláši.
6.2. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov
V rámci výpožičiek sme spolupracovali s väčšinou galérií na Slovensku a so súkromnými
zberateľmi.
6.3. Spolupráca s mestami a obcami, organizáciami 3. sektoru, s občianskymi združeniami,
s organizáciami poskytujúcimi služby v oblasti kultúry
Príloha č. 5 Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
s mestami, obcami a 3. sektorom
Dom fotografie, Spoločnosť Kolomana Sokola, Klub filatelistov 53-06, Rumanský Art
Centre, Rotary club, Mesto Liptovský Mikuláš
6/28
6.4. Medzinárodná spolupráca – prehľad subjektov a aktivít.
Príloha č. 6 Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v roku 2014 spolupracovala s galériou výtvarného
umění v Hodoníne.
6.5. Najvýznamnejší partneri – domáci, zahraniční.
domáci - Dom fotografie, Spoločnosť Kolomana Sokola, Mesto Liptovský Mikuláš, všetky
typy škôl
zahraniční - Galerie výtvarného umění v Hodoníne, CZ
6.6. Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce.
S viacerými partnermi je spolupráca pravidelná a pretrváva už dlhšie obdobie. Ďalšie
možnosti spolupráce budú riešené v roku 2015.
7. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2014
7.1 Otváracie hodiny centrálneho objektu.
utorok – sobota / 10:00 – 17:00 hod. (LGPMB)
7.2. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií.
utorok – sobota / 10:00 – 17:00 hod. (CKS)
Galéria Jana Hálu: sezónne / máj – október
ut – st / 10:00 - 13:00, št – so / 13:00 - 16:00 hod.
7.3. Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice): po – pi / 7:30 – 15:30 hod.
7.4. Výška vstupného v jednotlivých objektoch.
Tabuľka č. 5 Vstupné
7.5. Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... ).
Tabuľka č. 5 Vstupné
7.6. Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku 2014.
Oproti roku 2013 otváracie hodiny a vstupné neboli zmenené.
8. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika, elektronické
médiá
Príloha č. 7 Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
8.1. Perspektívy, vízie rozvoja – požiadavky (návrh).
V nasledujúcom období bude nutné sčasti obnoviť zastaralú výpočtovú techniku.
7/28
9. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské príspevky,
fundraising
Príloha č. 8 Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
V roku 2014 bolo podaných 11 projektov, z toho v dotačnom programe MK SR bolo
realizovaných 7 projektov.
A. Hižnayová: 220,-€ príprava a realizácia podujatí Medzinárodný deň múzeí a galérií,
Vianočný program – stravovanie, občerstvenie pre účinkujúcich na vernisážach, koncertoch
a programoch, kvety a poštovné
Rotary klub:500,-€ koncert Čas slnka
Mesto L. Mikuláš: (partnerstvo) 700,-€ koncert Čas slnka
Spoločnosť Kolomana Sokola: 7 tričiek s reprodukciou diela K. Sokola na koncert Čas slnka
49,-€
Starožitníctvo Haluška: 50,-€ koncert Čas slnka
J. Kovalčík: 50,-€ koncert Čas slnka
P. Štípala: 50,-€ koncert Čas slnka
Príjem z prenájmu:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14. 5. Svetový deň ČK
50,-€ (faktúra)
27. 5. Slávnostné odovzdávanie mat. vysv. 70,-€ (platba KP)
3. 6. Slávnostné odovzdávanie mat. vysv.20,-€ (platba KP)
6. 6. Program študentov z Turecka
20,-€ (platba KP)
18. 6. ESTÉTIQUES – súťaž
65,-€ (platba KP)
20. 9. koncert Sláva šľachetným
250,-€ (faktúra)
16. 12. Janského plaketa – aktív
50,-€ (faktúra)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu:
525,- €
10. Personálna oblasť, personálne vybavenie
Príloha č. 9 Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
10.1. Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov.
Kvalifikačná štruktúra: 7 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 10 - úplné stredné odborné
vzdelanie, 1 - stredné odborné vzdelanie, 1 – základné vzdelanie
Odborná prax
riaditeľ
19 rokov a 157 dní
asistentka
25 rokov a
8/28
87 dní
reštaurátor
17 rokov a
správca vysunutej expozície
17 rokov a 201 dní
kurátor - dokumentátor
11 rokov a
grafik/fotograf
26 rokov a 304 dní
galerijný pedagóg
35 rokov a 363 dní
výstavný technik - elektrikár
27 rokov a 322 dní
ekonóm
11 dní
3 dni
9 rokov a 271 dní
personalista a správca hmot. majetku
32 rokov a 160 dní
správca budov
35 rokov a 363 dní
upratovačka je zaradená do 12 PS príslušnej PT podľa KZ
pokladník - dozorca 3 miesta / zaradení do 12 PS príslušnej PT podľa KZ
Priemerný vek zamestnancov 45,61 rokov
muži
46 rokov
ženy
57,4 rokov
10.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné
miesta, aktivační zamestnanci.
Pracovníci na dohody: 8
chránené pracovné miesto, aktivační pracovníci: 1
10.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov +
zdôvodnenie.
0
Práca s dobrovoľníkmi.
10.4. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností.
1 dobrovoľník – výpomoc pri dozore zbierok
10.5. Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti).
S galériou spolupracujú dve nezávislé občianske združenia – DF a SKS, ktorých misia sa
prelína s činnosťami LGPMB, preto ich činnosť možno považovať za podpornú. Obe
združenia získavajú finančné prostriedky, ktoré vkladajú do výstav a iných kultúrnych
podujatí. Finančné prostriedky použité v rámci spoločných projektov sú predmetom ich
vlastného účtovníctva. V spoločne realizovaných projektoch sú buď hlavnými
organizátormi, alebo spoluorganizátormi.
11. Účasť pracovníkov a riaditeľa na poradách, školeniach, seminároch, zahraničných
služobných cestách
Riaditeľka LGPMB sa pravidelne zúčastňovala na poradách organizovaných OK ŽSK.
9/28
Pracovníci sa zúčastnili služobných ciest v zahraničí:
ČR: Hodonín - príprava výstavy J. Kudličku (PhDr. Karol Maliňák, Poláková, 1 deň)
Praha - prevoz výstavy F. Hodonského (D. Mrázik, Mgr. E. Dudzíková, 2 dni)
Hodonín - vernisáž výstavy J. Kudličku (Mgr. M. Sedliaková, PhDr. Karol Maliňák, 2 dni)
12. Public relations
12.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného
pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov.
- Katarína Matušková: 2 v 1: lubi_hany, štúdia v skladačke k rovnomennej výstave,
sprievodný text k výstave
- Katarína Matušková: PICTURA VIVA: Mária Horváthová Bodorová, štúdia v skladačke
k rovnomennej výstave, sprievodný text k výstave
- Katarína Matušková: Vzory, vplyvy a inšpirácie v diele Ferdinanda Katonu, štúdia
v katalógu k 150. Výročiu narodenia Ferdinanda Katonu 1864 – 1932, II. doplnené
a rozšírené vydanie, vyd. Tatranská galéria v Poprade, ISBN 80-88851-45-5
- Katarína Matušková: Ondrej Ivan - Moja krajina, sprievodný text k výstave
- Katarína Matušková: Jan Hála: Život náš každodenný, sprievodný text k výstave
- Katarína Matušková: Daniel Brunovský – Slovenské ateliéry, sprievodný text k výstave
- Karol Maliňák: Krajina Jána Kudličku, štúdia v katalógu ná/znaky k výstave ná/ZNAKY
v GVU v Hodoníne, vyd. LGPMB, ISBN 978-80-85706-54-3
- Karol Maliňák: Ester Martinčeková Šimerová, recenzia publikácie, ATELIÉR 18/2014
- Karol Maliňák: Alojz Klimo – Štvorce a kruhy, sprievodný text k výstave
- Karol Maliňák: Marián Čižmárik – Sedimenty studne, sprievodný text k výstave
- Karol Maliňák: Miloš Alexander Bazovský – Kresba, sprievodný text k výstave
- Karol Maliňák: Ladislav Čemický – Výber z tvorby, sprievodný text k výstave
-Veronika Repová:Janko Alexy, Lyrik na plátne, Prozaik na papieri, štúdia v skladačke
k renovovanej výstave
12.2. Iní odborní pracovníci v rámci projektov LGPMB
PhDr. Zuzana Gažíková
sprievodný text a tlačová správa k výstave Michal Hanula/od Liptova po Dizajn - 1ks
sprievodný text a tlačová správa k výstave Milan Ormandík - 1ks
sprievodný text a tlačová správa k výstave PF 2014 pre K. Sokola- 1ks
Mgr. Josef Fantura
sprievodný text a tlačová správa k výstave František Hodonský/Výber z ateliéru - 1ks
sprievodný text a tlačová správa k výstave Ján Kudlička - Maľba - 1ks
Mgr. Katarína Matušková
sprievodný text a tlačová správa k výstave Odpad? To chce NÁPAD - 1ks
10/28
Alida Hižnayová
sprievodný text a tlačová správa k výstave Stretnutie s umením?
sprievodný text a tlačová správa k výstave Arteterapia v umení - 1ks
sprievodný text a tlačová správa k výstave Môj Liptov - 1ks
Veronika Repová
-tlačová správa a sprievodný text k výstave Janko Alexy - 1ks
-tlačová správa k výstave Krajinárske impresie a expresie - 1ks
Podujatia kultúrno-výchovnej činnosti boli do októbra 2014 mesačne zverejňované letákmi
galérie, cez Informačné centrum mesta, v mestskom Spravodaji, ale aj v TV Liptov krátkymi
reportážami, v L-rádiu správami, ďalej v časopisoch Echo, Naše novinky, Ľuďom Mikuláša,
regionálnych novinách Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko, regionálnych novinách MY
Liptov, plagátom a skladačkami Lipt. Mikuláš 2014-Mesto umenia, web stránkou mesta
a web stránkou galérie, tlačovými správami, rozhovormi a správami v RTVS, reportážami
v TV Markíza.
Evidujem okolo 61 takýchto informácií.
Témy: Zatvorenie a otvorenie CKS, Uvedenie knihy EMŠ, Medzinárodný deň sprievodcov,
Mesto umenia I., Alojz Klimo, Odpad?To chce nápad!, Slovenské ateliéry, Prezentácia
filmových dokumentov o výtv.umení – Paralely-bratia Rumanskí, K. Feňveš, M. Ksandr,
Stretnutie s ľuďmi, prírodou a umením pomáha, Svetový deň ČK, Absolventský koncert ZUŠ
v galérii, EMŠ – film STV, Mesto umenia II,III, Rázusovie Vrbica, Inaugurácia známok
P.M.B. a A.Štróbl, 2. adventný koncert, Rok venovaný umeniu, Projekt vzdelávania seniorov,
Mesto návštívil franc. veľvyslanec, Lipt. Kaviareň v Bratislava, Mikulášski seniori spoznávali
mesto a región, Sláva šľachetným – koncert v galérii, Čas slnka – koncert japonskoslovenskej harmónie, Záujem turistov narastá....
Zatvorenie, otvorenie CKS – TV Liptov, STV, Markíza
Krst knihy EMŠ – TV Liptov, L-rádio, Spravodaj, Mikuláš
Medzinárodný deň sprievodcov – STV, TV Liptov
Mesto umenia – TV Liptov
Vernisáž Alojz Klimo – TV Liptov
Odpad? To chce nápad! - TV Liptov, web stránka mesta, Liptov MY, MTR Ružomberok
Slovenské ateliéry – výstava + uvedenie knihy – TV Liptov
Miroslav Ksandr – medailón – Dom Matice slovenskej
Igor a Ivan Rumanský – medailón – Dom Matice slovenskej
Stretnutie s ľuďmi, prírodou a umením pomáha – medailón A. Hižnayovej – Dom Matice
slovenskej
Svetový deň ČK (v priestoroch G) – TV Liptov
Absolventský koncert ZUŠ (v priestoroch G)– TV Liptov
E. M. Šimerová – Dielo z depozitíára – film STV
Mesto umenia – akcia v meste (M. Kern) – TV Liptov
Deň otvorených dverí v Spojenej škole J. Rumannna (spolupráca s LGPMB) – TV Liptov
Rázusovie Vrbica (v spolupráci s LKS) – TV Liptov
L. Čemický – vernisáž výstavy – TV Liptov
Marián Čižmárik – výstava TV Liptov
Pictura viva – M. H.Bodorová – vernisáž výstavy – TV Liptov, MTR Ružomberok
11/28
J. Alexy – vernisáž výstavy – TV Liptov
Inaugurácia známok P. M. Bohúň, A. Štróbl – TV Liptov, L-rádio, Mikuláš - spravodaj
Slávnostný aktív SČK – (v priestoroch G) – TV Liptov
Môj tvorivý proces vychádza zo stavu pokoja – Ján Kudlička, rozhovor v KN 41/2014
k výstave a publikácii ná/ZNAKY
12.3. Počet vydaných tlačových správ.
13 spracovaných tlačových správ k výstavám v priestoroch LGPMB
12.4. Ostatná prezentačná činnosť – konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé
dielne, kluby a krúžky a pod.
LGPMB
Kultúrno-výchovná činnosť
Kombinované vzdelávacie
podujatia
Besedy
Koncerty
Vernisáže výstav + kultúrne
programy
Prednáška + film
Divadelné predstavenie +
Slávnostné programy
Súťaže
Školenie
Lektoráty k stálym expozíciám
Lektoráty k premenným výstavám
Klub priateľov výtvarného umenia
spolu
Počet
podujatí
CKS
Počet
návštevníkov
spolu
Počet
podujatí
Počet
návštevníkov
Počet podujatí /
Počet
návštevníkov
295
5382
5677
8
14
15
207
1228
1130
215
1242
1369
89
18
1819
1980
1908
1998
2
0
94
342
20
897
130
0
2089
6419
360
20 744
132
0
2276
7034
380
22 231
4
220
6
14
87
259
24
566
PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH PODUJATÍ
Za prítomnosti autorky Ľ. Peterajovej bola uvedená jej posledná monografia E. M. Šimerová,
ďalej boli uvedené knihy: Slovenské ateliéry D. Brunovského/Denisy Gura Doričovej a kniha
Milana Ormandíka, obe za prítomnosti autorov. Uskutočnila sa inaugurácia dvoch
príležitostných poštových známok venovaných tvorbe P. M. Bohúňa a Alojza Štróbla.
Pri LGPMB pracuje Klub priateľov výtvarného umenia (KPVU), pre ktorý okrem verejných
podujatí pripravujeme 1-krát mesačne špeciálne podujatie. Členovia KPVU platia ročné
členské 10,-€.
Práca s hendikepovanými žiakmi spočíva v organizovaní podujatí pre Špeciálnu základnú
školu, Praktickú školu, Odborné učilište a denný stacionár. Pravidelné stretnutia vrcholia
otvorením dvoch výstav Arteterapia v umení a Môj Liptov. Na začiatku roka trvala ešte
výstava z predchádzajúceho roka – Stretnutie s ľuďmi, prírodou a umením pomáha – projekt
bol podporený MK SR. Pre takéto deti pripravujeme aj iné programy spojené s maliarskymi
paletami napr. Posledný fašiang, Deň matiek, Deň múzeí, Mesiac úcty k starším, Vianoce.
12/28
Uskutočňovala sa pravidelná spolupráca so všetkými typmi škôl – od materských, cez
základné, umelecké, stredné.
Veľmi úzka je spolupráca s Mestom L. Mikuláš. V roku 2014 sa uskutočnil celoročný projekt
Liptovský Mikuláš - Mesto umenia 2014, do ktorého sa zapojila aj galéria aktivitami v
exteriéri mesta.
Taká istá spolupráca bola aj s Informačným centrom mesta, kedy pri príležitosti
Medzinárodného dňa sprievodcov začal celoročný projekt Mikulášski umelci práve v galérii.
Významným mikulášskym umelcom boli venované aj koncerty – E.M. Šimerovej, J.
Alexymu, A. Gromovi. Najväčším a najnáročnejším – čo sa týka sponzorstva bol koncert
slovensko-japonskej harmónie Čas slnka.
KNIŽNICA
V ústavnej knižnici evidujem 36 čitateľov, ktorí si za rok 2014 vypožičali absenčne 124 kníh
a katalógov. (od marca do 10. júna bola knižnica neprístupná kvôli digitalizácii umeleckých
zbierok a v júli bola galéria zatvorená z technických príčin). K 31. 12. 2014 je evidovaných
4 093 kníh v cene 8 892,99 €, 6567 katalógov v cene 672,52 € a 274 audiovizuálnych nosičov
v cene 3 877,88 €.
Knižnica je neverejná, ale čitatelia ju využívajú na samoštúdium, prípadne k vypracovaniu
diplomových, seminárnych, doktorandských a kvalifikačných prác.
12.5. Web stránka organizácie, jej aktualizácia.
www.galerialm.sk Stránka je priebežne dopĺňaná a aktualizovaná v závislosti od
realizovaných podujatí.
Základné informácie o LGPMB a aktuálne podujatia aj na stránke www.muzeum.sk
Galéria má vytvorené konto na facebooku (www.facebook.com/galerialm) spravované
pravidelne.
12.6. Edičná činnosť – počet a názvy edičných titulov.
- ná/znaky: Ján Kudlička, Karol Maliňák - sprievodný katalóg k výstave ná/ZNAKY
v GVU Hodonín, knižná publikácia, náklad 500 ks
- 2 v 1: lubi_hany / Katarína Matušková, kurátorský text k rovnomennej výstave,
skladačka, náklad 250 ks
- PICTURA VIVA: Mária Horváthová Bodorová / Katarína Matušková, kurátorský text
k rovnomennej výstave, náklad 150 ks
- pracovné listy k výstave Odpad? To chce nápad! – Ako sa nestratiť v odpade, vzdelávacia
pomôcka k edukačnej činnosti, náklad 100 ks
- Janko Alexy - Lyrik na plátne, prozaik na papieri - Veronika Repová, náklad 50 ks
12.7. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia)
a vynaložené finančné prostriedky:
Viď. vyššie uvedené
13/28
13. Hospodárenie kultúrnej organizácie (tabuľka 641 Bežné transfery + slovný komentár).
13.1. Rozpočet – bežný a kapitálový transfer.
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši dostala na začiatku roka
z VÚC Žilina rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2014 v EUR nasledovne:
Výdavky spolu /600+700/
299 187
z toho:
Bežné výdavky /600/
179 187
v tom:
- mzdové náklady /610/
107 814
- poistné /620/
37 681
- ostatné výdavky /630, 640/
33 692
Kapitálové výdavky /700/
120 000
13.2. Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v EUR (jednotlivo),
upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, zdôvodnenie.
V priebehu roka 2014 boli záväzné limity bežných a kapitálových výdavkov upravené
nasledovne:
na základe 1. úpravy rozpočtu na rok 2014 schválenej Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením č.
5/4 zo dňa 28. apríla 2014 /zdroj 41 /
Výdavky celkom /600+700/
3 259
z toho:
Bežné výdavky /600/
3 259
620 Poistné a príspevky do poisťovní
844
610 Mzdy, platy, sl. príjmy
2 415
v tom: 630 Tovar a služby
- 5 % spolufinancovanie grantov MK SR /41/
- granty MK SR /111/
258
2500
na základe 2. úpravy rozpočtu na rok 2014 schválenej Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením
č. 3/5 zo dňa 23. júna 2014 /zdroj 41,111/
Výdavky celkom /600+700/
15 495
z toho:
14/28
Bežné výdavky /600/
2758
v tom: 630 Tovar a služby
- 5 % spolufinancovanie grantov MK SR /41/
- granty MK SR /111/
258
2500
Kapitálové výdavky /700/
12 737
z toho:
– na nákup umel. diel
2 000
- 5% spolufin. grantov /41/
737
- dotácia GS MK SR /111/
10 000
na základe 3. úpravy rozpočtu na rok 2014 schválenej Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením
zo dňa 8. septembra 2014 /zdroj 41, 111/
Výdavky celkom /600+700/
- 20 090
z toho:
Bežné výdavky /600/
8 910
v tom: 630 Tovary a služby
– 5 % spolufin. grantov MK SR /41/
1 120
– dotácia GS MK SR /111/
7 106
- dovybavenie spol. prist. /41/
684
Kapitálové výdavky /700/
- 29 000
z toho:
- na rekonštrukciu budovy sa znižujú /41/
- 29 000
na základe 3. úpravy rozpočtu na rok 2014 schválenej Zastupiteľstvom ŽSK zo dňa
8. septembra 2014 /zdroj 111/
Výdavky celkom /600+700/
271
z toho:
Bežné výdavky /600/
271
v tom: 630 Tovary a služby
- dotácia GS MK SR (kult. poukazy)/111/
271
15/28
na základe 4. úpravy rozpočtu na rok 2014 schválenej Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením č. 3/7
zo dňa 27. októbra 2014 /zdroj 111/
Výdavky celkom /600+700/
283
z toho:
Bežné výdavky /600/
283
v tom: 630 Tovary a služby
- dotácia GS MK SR (kultúrne poukazy) /111/
283
na základe 5. úpravy rozpočtu na rok 2014 schválenej Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením č. 3/8
zo dňa 18. decembra 2014 /zdroj 111/
Výdavky celkom /600+700/
764
z toho:
Bežné výdavky /600/
764
v tom: 630 Tovary a služby
- dotácia GS MK SR (kultúrne poukazy) /111/
764
na základe rozpočtového opatrenia listom zo dňa 23.12.2014
Výdavky celkom /600+700/
0
z toho:
Bežné výdavky /600/
0
v tom:
610 Mzdy, platy
- 5611
620 Poistné a príspevok do poisťovní
- 1285
630 Tovary a služby
5810
640 Bežné transfery
1086
13.3. Náklady, výnosy, sebestačnosť
Príloha č. 10 Náklady, výnosy, sebestačnosť organizácie
13.4. Príjmy, výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. iné
výnosy, analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné).
Príjmy z vlastnej činnosti v roku 2014 boli spolu
16/28
43 877
Liptovská galéria P. M. Bohúňa spolu
42 610
príjmy zo vstupného
2806
príjmy z klubu galérie
180
príjmy z predaja katalógov
458
komisionálny predaj
183
príjmy z prenájmu
5898
ostatné príjmy
5264
digitalizácia príjmy
27821
Centrum Kolomana Sokola spolu:
911
príjmy zo vstupného
593
príjmy z predaja katalógov
249
komisionálny predaj
69
Galéria Jána Hálu Važec spolu
356
príjmy zo vstupného
356
13.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné,
stočné, telekomunikačné služby, cestovné .
Celkové náklady
36 762
- elektrická energia
9411
- plyn
21726
- vodné, stočné
2421
- telekomunikačné služby
2 478
- cestovné
726
13.6. Mzdové náklady.
Mzdové náklady celkom
110 967
z toho: platy zamestnancov
108 038
dohody mimo pracovného pomeru
2 929
13.7. Tvorba odpisov a finančné krytie.
Odpisy za rok 2014 celkom
15 206
z toho: zdroj 41
11763
zdroj 46
18
zdroj 111
3 202
zdroj 11G
223
17/28
13.8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok,
pohľadávky.
Dodávatelia:
V roku 2014 mala LGPMB 267 dodávateľských faktúr v hodnote 177 905 €,
k 31. 12. 2014 neuhradené záväzky voči dodávateľom vo výške 63 €.
Odberatelia:
V roku 2014 mala LGPMB 32 odberateľských faktúr za 35 995 €,
k 31. 12. 2014 neuhradené pohľadávky voči odberateľom vo výške 0 €.
Hospodársky výsledok:
celkové výnosy
273 589
celkové náklady
263 343
hospodársky výsledok
10 246
13.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie).
Schválený rozpočet /z VÚC/ - kapitálové transfery
0
V priebehu roka 2014 bol rozpočet upravený – navýšený nasledovne:
zdroj 41
92 517
- na nákup umeleckých diel a zbierok
2 737
- rekonštrukcia kotolne
89 780
13.10. Objem finančných prostriedkov získaných z Grantového systému MK SR (zdroj
111) a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné).
V roku 2014 LGPMB získala celkom
28 681
- z grantového systému MK SR
19 200
- z MK SR za kultúrne poukazy
1 453
- z grantového systému ŽSK - 5% spolufinancovanie
4 115
- finančné prostriedky z mesta Liptovský Mikuláš
3 400
- príspevok z Úradu práce – refundácia mzdy a poistného
513
Objem finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a obnovu národných kultúrnych
pamiatok, z toho z rozpočtu ŽSK, z vlastných zdrojov, z mimorozpočtových zdrojov.
V roku 2014 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.
Príloha Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2014
13.11. Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov).
Liptovská galéria Petra
podnikateľskú činnosť.
Michala
Bohúňa
18/28
v Liptovskom
Mikuláši
nevykonáva
14. Zmluvy – zoznam uzatvorených zmlúv o výpožičke zbierkových predmetov
Názov zmluvy
Zmluva o výpožičke zbierkového
predmetu 1/2014
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 2/2014
Identifikácia zmluvných strán (obchodné meno, sídlo,
IČO, práv. osoby, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO fyzickej osoby - podnikateľa, titul,
meno a priezvisko fyzickej osoby - nepodnikateľa,
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 3/2014
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 4/2014
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 5/2014
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 00
Banská Štiavnica, IČO: 35998652
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Námestie
Osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
36140473
Galéria výtvarného umění Hodonín, Úprkova 2, 695 01
Hodonín, IČO: 00373290
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava,
IČO: 00 164 712
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 815
35 Bratislava, IČO: 179 752
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 6/2014
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 7/2014
Stredoslovenská galéria, Dolná ul. 8, 975 90 Banská
Bystrica, IČO: 35984929, DIČ: 2021427078
Mgr. art. Aneta Špaňová, Veľká Okružná 1088, 958 01
Partizánske
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 8/2014
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 9/2014
Mgr. art. Aneta Špaňová, Veľká Okružná 1088, 958 01
Partizánske
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Námestie
Osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
36140473
Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov,
IČO: 37781286
Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 36145050
Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 341/12, 058
01 Poprad, IČO: 37781481
Múzeum Janka Kráľa, Nám. Osloboditeľov 31, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 36140473, DIČ: 2021374344
Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine,
Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 164721,
DIČ: 2020603068
Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine,
Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 164721,
DIČ: 2020603068
Múzeum Janka Kráľa, Nám. Osloboditeľov 31, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 36140473, DIČ: 2021374344
Múzeum Janka Kráľa, Nám. Osloboditeľov 31, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 36140473, DIČ: 2021374344
Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 341/12, 058
01 Poprad, IČO: 37781481
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 10/2014
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 11/2014
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov 12/2014
Zmluva o výpožičke č. 4/2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č.
SNM-MT-ZOV-2012/117
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č.
SNM-MT-ZOV-2012/118
Zmluva o výpožičke č. 5/2014
Zmluva o výpožičke č. 4/2014
Zmluva o výpožičke výtvarných diel č.
7/2014
19/28
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov č. 5/2014
Zmluva o výpožičke zbierkových
predmetov č. 5/2014 č.p. 42/2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
zbierkových predmetov č. 50/2013/R
Galéria umelcov Spiša, Zimná ulica 46, 052 01 Spišská
Nová Ves
Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 36145050
Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine,
Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 164721,
DIČ: 2020603068
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 815
35 Bratislava, IČO: 179 752
20/28
Číslo zmluvy
1/2014/OEaP
2/2014/OEaP
Názov zmluvy
Zmluva o poskytnutí služieb
elektronického bankovníctva
Zmluva o výpožičke
4/2014/OEaP
Zmluva o nájme nebytových
priestorov
Dohoda o pristúpení
5/2014/OEaP
Komisionárska zmluva č. 1/2013
6/2014/OEaP
Zmluva o výpožičke č.
260/2014/SMM/NP
Poistná zmluva č. 135137
3/2014/OEaP
7/2014/OEaP
Identifikácia zmluvných strán
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Liptovské kultúrne stredisko v LM
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 L. Mikuláš
Dom fotografie, o.z.
Banícka 22, 058 01 Poprad
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 010 11 Žilina
Mgr. Peter Chalupa – PETRUS
Polárna 6, 821 02 Bratislava
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova
1989/41, 031 42 L. Mikuláš
Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A,
813 60 Bratislava
Dohoda o spolupráci pri hospodárení
so spoločnou vecou č.
312/2014/MŠaK
9/2014/OEaP Zmluva o dodávke výrobkov č.
122510/01
10/2014/OEaP Zmluva o spolupráci pri vydaní
publikácie
11/2014/OEaP Zmluva o bežnom účte
8/2014/OEaP
12/2014/OEaP Zmluva o bežnom účte
13/2014/OEaP Zmluva o bežnom účte
14/2014/OEaP Zmluva o bežnom účte
15/2014/OEaP Zmluva o dielo č 1./2014
16/2014/OEaP Dodatok k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb
17/2014/OEaP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní
zbierkových predmetov na
digitalizáciu
18/2014/OEaP Komisionárska zmluva č. 01/2014
19/2014/OEaP Dohoda o prevode telefónneho čísla
20/2014/OEaP Zmluva o vzájomnej spolupráci
21/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSKLGPMB/2014/2.2
22/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 2/2014
23/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSKLGPMB/2014/2.4
24/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSKLGPMB/2014/8.2
31 575 951
36 145 246
36 166 278
37 808 427
32 088 591
00 315 524
31 322 051
18.03.2014
TBB a.s., Partizánska cesta 59,
974 01 Banská Bystrica
Ján Kudlička, Makovického 51,
034 01 Ružomberok
Štátna pokladnica, Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15
Štátna pokladnica, Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15
Štátna pokladnica, Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15
Štátna pokladnica, Radlinského 32,
810 05 Bratislava 15
Mgr. arch. Lucia Marušicová,
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Slovenská národná galéria, Riečna 1,
815 13 Bratislava
Galerie výtvarného umění v Hodoníně,
Úprkova 2, 695 01 Hodonín
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,
821 08 Bratislava
Mesto Liptovský Mikuláš
Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,
011 09 Žilina
Alida Hižnayová, Vrbická 1894/12,
031 01 Liptovský Mikuláš
Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,
011 09 Žilina
Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,
011 09 Žilina
21/28
30 225 574
48 05 28
36 065 340
36 065 340
36 065 340
36 065 340
71 60 11
35 763 469
00 164 712
35 697 270
37 808 427
55 53 29
37 808 427
37 808 427
25/2014/OEaP Zmluva o údržbe a servise
26/2014/OEaP Komisionárska zmluva č. 02/2014
27/2014/OEaP Dohoda o spolupráci
28/2014/OEaP Zmluva o spolupráci
29/2014/OEaP Zverejnenie inzercie
30/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 374/2014/OVS
31/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 375/2014/OVS
32/2014/OEaP Zmluva o servisnej činnosti
33/2014/OEaP Zmluva o zverení majetku do správy
34/2014/OEaP Kúpna zmluva a licenčná zmluva
35/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSKLGPMB/2014/5.1
36/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 3/2014
37/2014/OEaP Zmluva o nájme
38/2014/OEaP Zmluva o pripojení č. 14508001
39/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSKLG/2014/4.3.2
40/2014/OEaP Kúpna zmluva a Licenčná zmluva
41/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 9/2014
42/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 5/2014
43/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 8/2014
44/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 4/2014
45/2014/OEaP Zmluva o dielo č. 7/2014
46/2014/OEaP Zmluva o zverení zhodnotenia
nehnuteľnosti
47/2014/OEaP Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov
48/2014/OEaP Nájomná zmluva
Deltech a.s., Priemyselná 1,
031 01 Liptovský Mikuláš
Dom fotografie o.z., Banícka 22,
058 01 Poprad
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske
námestie 11, 815 35 Bratislava
Obec Važec, Na Harte 19, 032 61
Važec
Mediatel s.r.o., Miletičova 21,
821 08 Bratislava
Adifex s.r.o., Družstevná 26/2,
026 01 Bziny
THterm s.r.o., Brestová 1,
040 14 Košice
PeDeCom s.r.o., Priehradná 470/9,
031 01 Liptovský Mikuláš
Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,
011 09 Žilina
Rajniak Vladimír, M. Pišúta 1136/9,
031 01 Liptovský Mikuláš
Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,
011 09 Žilina
Mgr. art. Aneta Špaňová, Veľká
Okružná 1088/55, 958 01 Partizánske
Fibris s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.
Hrádok
Fibris s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.
Hrádok
Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,
011 09 Žilina
Štefan Papčo, Nová 8215/44, Černová,
Ružomberok
Mgr. Art. Mária Horváthová Bodorová,
D. Makovického 1605/39, 034 01
Ružomberok
Mgr. Art. Hana H. Kašičková,
M. S. Trnavského 15, Bratislava IV
Ivan Bíly, Gorského 60, 036 01 Martin
Mgr. Art. Ľubica Poncik, 1. Čsl.
Brigády 30/58, 038 61 Vrútky
Mgr. Katarína Matušková, Plavisko 48,
034 01 Ružomberok
Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,
011 09 Žilina
Dom fotografie o.z., Banícka 22,
058 01 Poprad
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku
L.M.
Tranovského 6, 031 01 Liptovský
22/28
45 981 817
36 166 278
00 179 752
00 315 842
35 859 415
46 715 894
43 886 221
45 672 491
37 808 427
38 06 14
37 808 427
75 53 13
36 420 212
36 420 212
37 808 427
83 01 21
82 56 23
79 62 10
59 06 05
80 53 18
80 55 02
37 808 427
36 166 278
36 145 238
49/2014/OEaP Zmluva o vzájomnej spolupráci
50/2014/OEaP Zmluva o výpožičke
Mikuláš
Dom fotografie o.z., Banícka 22,
058 01 Poprad
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1.
Mája 28/196, 031 01 liptovský Mikuláš
23/28
36 166 278
36 145 246
15. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov – regionálne, celoslovenské, medzinárodné.
Ďakovný list zo Strednej školy obchodu a služieb L. Mikuláš za prípravu a realizáciu 6.
ročníka súťaže zručnosti Estétiques
Pamätný list za spoluorganizovanie Rázusovie Vrbice pri príležitosti 20. výročia
recitačnej súťaže
Pamätný list za spoluprácu pri príležitosti 70. výročia založenia klubu filatelistov L.
Mikuláš
Pamätný list pri príležitosti inaugurácie poštovej známky z emisie Umenie P. M. Bohúňa
Ďakovný list z vydavateľstva Buvik
Filmový dokument Stretnutie s ľuďmi, prírodou a umením pomáha (hendikepovaní žiaci)
prezentovaný ako medailón galerijnej pedagogičky z dielne Art štúdia L. Patsch získal na
medzinárodnej súťaži Ars film Kroměříž Stříbrný krejcar (2. miesto)
LGPMB dostala Strieborný odznak Slovenského zväzu filatelistov za dlhoročnú
spoluprácu a pomoc pri rozvoji a propagácii filatélie
16. Inovácie, kreativita činnosti kultúrnej organizácie, vízie, perspektívy rozvoja.
Našim zámerom pre perspektívu rozvoja je podpora hlavných funkcií galérie s dôrazom na
odbornú správu zbierkových predmetov, ich nadobúdania a prezentácie formou výstavného
a edukačného charakteru. Víziou do budúcnosti je vytvorenie bezbariérového sprístupnenia
hlavného objektu galérie, jej propagácia a podpora návštevnosti.
II. ODBORNÁ ČINNOSŤ GALÉRIE
1. Expozície
1.1. Počet a názvy prevádzkovaných expozícií v jednotlivých objektoch
V roku 2014 sme prevádzkovali spolu 7 expozícií (uvedené v tabuľke výstav)
1. – Osobnosti – hlavná budova LGPMB
2. – Moderna - hlavná budova LGPMB
3. – Peter Michal Bohúň - hlavná budova LGPMB
4. – Portrét, krajina, žáner 1800 – 1918 - hlavná budova LGPMB
5. – Koloman Sokol – Centrum Kolomana Sokola
6. – Važecká drevenica - Važec
7. – Staré umenie - hlavná budova LGPMB
1.2. Počet a názvy novovzniknutých expozícií (spolupodieľanie sa na tvorbe expozície vo
vlastných objektoch/ v objektoch iných inštitúcií)
V roku 2014 LGPMB nevytvorila ani sa nespolupodieľala na tvorbe nových expozícií.
1.3. Počet a názvy revitalizovaných expozícií
V roku 2014 LGPMB revitalizovala stálu expozíciu Starého umenia.
24/28
2. Zbierky
2.1. Akvizičná činnosť
počet získaných zbierkových predmetov (osobitne kúpou, darom, prevodom),
ich hodnota,
výška investovaných finančných prostriedkov.
-
Tabuľka č. 1 Akvizičná činnosť – kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
2.2. Stav evidencie zbierok
-
program evidencie zbierok, v I. a II. stupni evidencie,
počet nespracovaných zbierok,
počet zb. predmetov v elektronickej. evidencii,
počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU
-
Tabuľka č. 2 Evidencia zbierok - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
2.3. Odborná ochrana zbierkových predmetov
-
-
revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach – riadne,
mimoriadne (ak boli realizované) – v roku 2014 boli realizované revízie
zbierkových predmetov vo všetkých výtvarných disciplínach O, K, G, P,
IM, U, F z dôvodu pripravovanej a realizovanej digitalizácie zbierkových
predmetov
množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok (ak boli vyradené, dôvody
vyradenia) - 0
Počet reštaurovaných zbierkových predmetov
Reštaurátor:
37 diel
interne
34 diel z toho 4 komplexne
dodávateľsky
3 diel
Vynaložené finančné prostriedky:
z vlastných zdrojov:
z rozpočtu ŽSK:
z MKSR:
(E. Benická, rešt. LGPMB)
(A. Špaňová, E. Benická)
1038,84 €
258,00 €
2500,00 €
Realizácia odbornej ochrany zbierkových predmetov
Uloženie diel v depozitoch, frekvencia kontrol zbierkových predmetov, podmienky a stav
depozitárov zaznamenáva správca depozitára. Kontrola prebiehala v súlade s vyhláškou
523/2009 a s platnými smernicami LGPMB.
Reštaurovanie a ošetrovanie diel zo zbierok LGPMB
- interne: reštaurátorka LGPMB, komplexné reštaurovanie zbierky diel maľby,
reštaurátorské ošetrenie maľby a ostatných zbierok (papier, plastika, úžitkové umenie),
vzhľadom na revitalizáciu stálej expozície starého umenia boli ošetrované a upevňované
vystavené diela s dôraz na študijný charakter zbierky. Ošetrovanie diel bude pokračovať
aj naďalej počas trvania stálej expozície.
- externe: komplexné reštaurovanie zbierky ikon cez dotácie MKSR.
25/28
- v roku 2014 prebehla v LGPMB digitalizácia zbierkových predmetov.
Zdigitalizovaných bolo 3312 zbierkových predmetov. Samotnej digitalizácii
predchádzal reštaurátorský skríning podľa jednotlivých materiálových skupín.
Zbierka plastiky, úžitkové predmety:
- plastika drevená, drevená polychromovaná, kovová, kamenná, sadrová zodpovedá
správnemu uloženiu do regálov podľa veľkosti, tvaru a materiálových dispozícií. Textil,
napr. gobelíny, sú zbavené prachu, vyčistené, zrolované a uložené v obaloch priedušnej
mikroténovej fólie v regáloch depozitu.
- doporučená teplota 16-18ºC a 65% - 75% relatívna vlhkosť, ktorá je kolísavá
v dôsledku vykurovacej sezóny, galéria nedisponuje špeciálnym klimatizačným
zariadením s pevne stanovenou teplotou a vlhkosťou. Na udržanie potrebnej vlhkosti sa
používajú zvlhčovače.
- v dôsledku revitalizácie stálej expozície Starého umenia sa v depozitári plastiky vytvoril
lepší priestor na cirkuláciu vzduchu a odvetrávanie. Taktiež bol do depozitára položený
mäkký podklad - koberec, čím sa eliminovalo poškodenie sadrovej plastiky. V priebehu
roka 2014 boli v depozite sochy, tak ako aj v ostatných pivničných priestoroch
vymenené drevené okná za plastové. Depozitár si preto vyžaduje prísnejšie sledovanie
vlhkosti, aby nedošlo k vzlínaniu plesní.
Zbierka maľby:
- poškodenie maľby na závesných dielach (ľanové plátno, drevo) býva najčastejšie
spôsobené degradáciou materiálu v dôsledku zmien klimatických podmienok. Prejavy
môžu byť vytvárané v podobe prasklín – krakeláže, vrásnenia, uvoľnením
a odpadávaním vrstvy maľby od podkladu, v niektorých prípadoch napadnutím
mikroorganizmami na dielach, ktoré sú tvorené na rozmanitej, nestabilnej a málo
trvácnej materiálovej báze.
- doporučená teplota v depozitnom priestore je 16-18ºC a relatívna vlhkosť 60%- 65%,
v dôsledku vykurovacej sezóny je kolísavá.
- počas reštaurátorského skríningu v súvislosti s digitalizáciou zbierkových predmetov
bolo ošetrených celkovo 237 diel vo fumigačnej komore. Medzi nimi bola zastúpená aj
kresba a grafika.
- všetky diela, ktoré boli zdigitalizované prešli reštaurátorským skríningom, očistením od
nánosov prachu a v prípade väčšieho poškodenia boli nedostatky zaznamenané
v systéme JIRA. Všetky záznamy externých reštaurátorov sú k nahliadnutiu cez
CEDVU, v sekcii reštaurovanie/stav diela.
- po uvoľnení menšieho depozitu maľby, v ktorom boli predtým deponované výpožičky sa
vytvoril priestor na oddelenie malieb na papieri, ktoré si vyžadujú nižšiu relatívnu
vlhkosť ako maľby na plátne.
Zbierka diel na papieri - kresba, maľba, grafika, fotografia:
- ochrana diel na papieri spočíva predovšetkým v ich správnom uložení, aby nedošlo
k ireverzibilným zmenám štruktúr citlivého materiálu – papiera (ako je žltnutie),
či farbív (blednutie) a predišlo sa difúzii škodlivých látok kontaktom s nevhodnými
materiálmi (ako sú lepidlá, kyslé kartónové pasparty, zmäkčovadlá v nevhodných
ochranných fixatívoch, nepriedušné fólie, spôsobujúce fotochemické reakcie pri strete
s UV-svetlom, atď.). Diela sú uložené v obaloch PH neutrál materiálu z dosahu UV
žiarenia z denného svetla, poprekrývané hárkami jemného hodvábneho papiera PH
neutrál charakteru, zbavené prachu a depozitov od biologických škodcov, tiež lepidiel
26/28
a nevhodných lepiacich pások vo veľkých kovových vysúvacích regáloch. Je
doporučená nízka relatívna vlhkosť 45% a teplota16-18ºC.
- depozitár kresby, grafiky a fotografie prešiel komplexnou revitalizáciou, diela boli
rozdelené do jednotlivých vysúvacích regálov, z diel boli odstránené staré pasparty aby
sa predišlo opätovnému vzlínaniu plesní, ktoré boli odstránené vo fumigačnej komore.
Všetky depozitáre je nutné vybaviť špeciálnym klimatizačným zariadením
s nadstavením pevnej teploty, relatívnej vlhkosti, cirkulácie a ohrevu vzduchu. Taktiež si
situácia vyžaduje obdobné riešenie v stálych expozíciách 19. a 20. storočia, kde je
v dôsledku šetrenia dlhodobo udržiavaná nízka teplota, v letných mesiacoch sa naopak
tieto priestory prehrievajú. Týmto trpia nielen návštevníci, ale najmä vystavujúce
zbierkové predmety. Taktiež sa každoročne opakuje problém so zatekaním, či už
podkrovných priestorov (svetlíky), alebo suterénnych, kde vlhkosť spôsobuje výskyt
plesne a rozrušuje murivo, jedná sa taktiež o výstavné priestory. V priebehu roka sa
vymieňali drevené okná za plastové. Z tohto dôvodu je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť vetraniu depozitov, najmä depozitu maľby. Mobilné klimatizačné zariadenia
(odvlhčovače) a drobné investície z hľadiska estetickej úpravy omietok problém neriešia.
Je nutná postupná sanácia týchto priestorov tlakovou injektážou adhéznymi prípravkami
voči vzlínaniu vlhkosti, či vytvorenie vrstvenej hydroizolačnej clony v murive po jeho
podrezaní v rámci poskytnutých finančných prostriedkov.
Vystavovaným dielam v expozičných priestoroch sa tiež venuje dostatočná pozornosť.
Denne sa sleduje vlhkosť a teplota ovzdušia, ktorá sa porovnáva s doporučenou, prípadne
sa upravuje. Výstavné priestory sú podľa potreby diel doplnené buď zvlhčovačmi alebo
odvlhčovačmi. Diela, ktoré sú v stálej expozícii sú príležitostne ošetrované reštaurátorkou
galérie.
2.4. Vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov
-
požičiavateľ / vypožičiavateľ,
doba výpožičky,
počet zbierkových predmetov,
účel (názov výstavy,...)
Tabuľka č. 3 Zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov – kultúrne organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
3. Výstavná činnosť
3.1. Výstavy (druh)
–
–
–
–
vlastné,
prevzaté,
dovezené, vyvezené,
v repríze
Tabuľka č. 4 Výstavná činnosť – kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti galérie
Výkaz o činnosti galérie za rok 2014 (zbierkové predmety v 1. a 2. stupni evidencie, počet
prírastkov, počet nespracovaných zbierok, počet expozícií, nové expozície, celkový počet
27/28
výstav – vlastných, prevzatých, počet kultúrnych akcií, počet návštevníkov – z expozícií
a výstav, z podujatí a ostatnej prezentačnej činnosti, celkový počet pracovníkov, kapitálové
výdavky, príspevok na činnosť, nákup zb. predmetov, celkové príjmy – z toho vstupné)
III. Zoznam príloh
Tabuľkový prehľad: Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 1)
Tabuľkový prehľad: Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK (Príloha č. 2)
Tabuľkový prehľad: Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
(Príloha č. 3)
Tabuľkový prehľad: Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 4)
Tabuľkový prehľad: Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s
mestami, obcami a 3. sektorom (Príloha č. 5)
Tabuľkový prehľad: Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 6)
Tabuľkový prehľad: Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
(Príloha č. 7 - všetky 3 hárky)
Tabuľkový prehľad: Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
(Príloha č. 8)
Tabuľkový prehľad: Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
(Príloha č. 9)
Tabuľkový prehľad: Náklady, výnosy a sebestačnosť organizácie (Príloha č. 10)
Tabuľka č. 1
Akvizičná činnosť – kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK
Tabuľka č. 2
Evidencia zbierok - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK
Tabuľka č. 3
Zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov – kultúrne organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Tabuľka č. 4
Výstavná činnosť – kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK
Tabuľka č. 5
Vstupné – Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Tabuľka:
641 Bežné transfery
Výkaz:
Ročný výkaz o galérii za rok 2014 KULT (MK SR) 6-01
Výkaz:
Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2014 - KULT (MK
SR) 1-01 + prílohová tabuľka
28/28
Download

sprava o cinnosti a hospodareni LGPMB 2014