Návod na inštaláciu
FVK 842 vox Plus
GSM komunikátor/vyvoláva – pre PCO Kronos LT/NET,
8 digitálnych, 2 analógové vstupy, 4 ovládané výstupy,
hlasový záznamník, denník udalostí, detekcia GSM
rušiiek
1
OBSAH
1. Základné informácie..............................................................
1.1 Popis zariadenia..........................................................
1.2 Vlastnosti....................................................................
1.3 Technické parametre..................................................
1.4 Obsah balenia.............................................................
2. Zapojenie a popis..................................................................
2.1 Svorkovnica................................................................
2.2 Tlaidlá.......................................................................
2.3 Indikané LED.............................................................
3. Uvedenie do prevádzky.........................................................
3.1 Príprava PC.................................................................
3.2 Zapnutie FVK 842 vox Plus.........................................
3.3 Programovanie parametrov........................................
3.4 Popis ovládacieho programu......................................
4. Prevádzkovanie FVK 842 vox Plus.........................................
4.1 Digit. vstupy...............................................................
4.2 Reportovanie na PCO..................................................
4.3 Blokovanie vstupov.....................................................
4.4 Analog. vstupy............................................................
4.5 Ovládanie výstupov....................................................
4.6 Odposluch priestoru....................................................
4.7 Stavové SMS................................................................
4.8 Hlásenie porúch...........................................................
5. Obnovenie továrenského nastavenia.....................................
6. Riešenia problémov................................................................
7. Záruka....................................................................................
8. Vyhlásenie o zhode................................................................
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
10
13
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
17
18
UPOZORNENIE:
- Zariadenie spa normu STN EN 55022, triedu A. Je urené na pripojenie k ústredni, ktorá spa normu
STN EM 60950.
- Zaobchádzanie s prístrojom iným spôsobom, než je opísané v tomto návode na obsluhu, môže ma za
následok jeho poškodenie. Prístroj neupravujte ani sa nesnažte ho sami opravi. Opravu prístroja zverte
kvalifikovanému odborníkovi.
- Aby ste obmedzili riziko požiaru a predišli poškodeniu prístroja, nevystavujte zariadenie pôsobeniu
vlhkosti, vody ani priamemu pôsobeniu tepelných zdrojov!
2
1. Základné informácie
1.1 Popis zariadenia
FVK 842 vox Plus je GSM komunikátor/vyvoláva s GSM modulom slúžiaci k odovzdávaniu vopred
stanovených informácií pomocou GSM siete. Toto zariadenie pracuje tak, aby umožovalo informova
užívatea o jednotlivých stavoch na poplachovom systéme narušenia alebo na ubovonom zariadení, na
ktoré je pripojené.
FVK 842 vox Plus je možné pripoji na ktorúkovek zabezpeovaciu ústredu, alebo
vhodné technologické zariadenie.
Pomocou FVK 842 vox Plus môžte taktiež ovláda pripojené elektrické spotrebie a sledova
napr. sníma teploty.
1.2 Možnosti použitia
FVK 842 vox Plus je vemi univerzálne zariadenie, je možné použi ho napr. na:
· zabezpeenie majetku – spojením so zabezpeovacím systémom /EZS/ môže odosiela správy o poplachu,
informova o stave systému (zvukovou, alebo SMS správou),
· diakové ovládanie – prezvonením, kódom z ubovoného telefónu s tónovou vobou alebo
prostredníctvom SMS správy ovláda elektrické spotrebie.
· sledovanie technologických zariadení – zariadenie môže informova o výpadku elektrickej energie,
kúrenia a pod.,
· tiesové hlásenie – v prípade núdze vie zavola príbuzným alebo známym chorých alebo starších udí,
· doasné zabezpeenie pre novostavby, chatky a pod.
1.3 Technické parametre
Napájacie napätie 9 až 16 V DC
Kudový odber - 100mA
Maximálny prúdový odber - 400 mA
Výstupy – spínané na 0V, max. 48V/2 A DC
Tel. ísla pre hlásenie udalostí – 32 pre hlasové volania, 32 pre zasielanie SMS, nezávisle pre každý vstup
Tel. ísla pre ovládanie výstupov – 32 pre ovládanie prezvonením, 32 pre ovládanie cez SMS
Tel. ísla pre odposluch - 32
Rozsah asovaov pre výstupy – 0 až 255 sekúnd
Oneskorenie reakcie vstupov – 0 až 255 sekúnd
Pamä udalostí – 256 záznamov s dátumom a asom
Kapacita hlasového záznamníka – 120 sekúnd
Digitátne vstupy - napäový rozsah 4 až 24 V AC/DC
Analógové vstupy – napäový rozsah 0 až 25,5 V, vstupný odpor 10kohm
Doba prevádzky na záložný akumulátor – do 4 hodín v pohotovostnom stave
Prevádzková teplota - -10 až +40 oC
Podporované siete - GSM 900/1800MHz
Rozmery – 220x154x59mm (skrinka)
–
145x70x34mm (DPS)
1.4 Obsah balenia
Súasou balenia je GSM vola FVK 842 vox Plus, krátka uhlová anténa.
Súasou balenia nie je SIM karta, ani záložný akumulátor.
alšie volitené príslušenstvo – externú anténa s 2m káblom a záložný akumulátor zakúpite u Vášho
predajcu.
3
2. Zapojenie a popis
Pre montហsi zvote suché miesto s dostatone silným signálom GSM siete. Úrove GSM signálu
daného operátora si v mieste inštalácie vopred overte napr. pomocou mobilného telefónu.
FVK 842 vox Plus nikdy nezapínajte bez pripojenej antény. Pre miesta so slabším GSM signálom a
v prípade, že budete využíva funkciu odposluchu použite externú anténu s káblom – externá anténa
výrazne zníži rušenie audio signálu z mikrofónu.
2.1 Svorkovnica
+13V GND prívod napájania 9 až 16 V DC
IC - spoloný vývod vstupov
IN1 až IN8 - vstupy, oddelené optolemni. Reagujú na pripojenie, alebo odpojenie napätia medzi vstupom
a spoloným vývodom IC
O1 až O4 – ovládané výstupy, MOSFET otvorený kolektor, spínajú na GND
ERR - poruchový výstup (spína na GND poas štartu volaa, pri nízkej úrovni signálu siete GSM, pri
výpadku spojenia s PCO alebo pri poruche GSM modulu).
JAM – výstup signalizujúci prítomnos GSM rušiky (otvorený kolektor, spína na GND)
AIN1, AIN2 - vstupy pre meranie analógového napätia
USB konektor pre pripojenie programovacieho kábla USB A-B.
Jumper – umožuje pripojenie spoloného vývodu vstupov (IC) na interné napätie +4V, alebo na zem
(GND).
Pri založenej prepojke musí svorka IC osta nezapojená !!!
AKU – konektor pre pripojenie záložného NiMH akumulátora.
4
2.2 Tlaidlá
RECORD
ERASE
Tlaidlo pre nahrávanie hlasových správ. Po jeho stlaení sa rozsvieti žltá LED „Voice“ a zane
sa nahráva hlasová správa.
Tlaidlo pre vymazanie hlasových správ. Stlaením na dobu dlhšiu ako 10sekúnd sa vymažú
uložené hlasové správy. Žltá LED „Voice“ 9x blikne.
2.3 Indikané LED
ervená LED Busy:
svieti – vola štartuje, prebieha hovor, odosielanie, alebo spracovanie prijatej SMS
bliká – vola komunikuje s PC
nesvieti – kudový stav
Zelená LED GSM:
blikanie 1krát za sekundu – vyhadáva sa sie GSM
bikanie 1krát za 3 sekundy – prihlásenie do siete GSM
Žltá LED Voice:
svieti – nahráva sa hlasová správa
bliká – prehrávanie, alebo mazanie hlasových správ
nesvieti – kudový stav
POZOR !!!
Nikdy nemanipulujte so SIM kartou pri zapnutom napájaní !
Všetky vodie pripojte k volau pred pripojením batérie alebo hlavného napájania !
Na SIM karte je potrebné vypnú ochranu PIN kódom !
Pre
funkciu
ovládania
prezvonením
musí
by
na
karte
aktivovaná
služba
CLIP
(identifikácia volajúceho).
Na SIM karte taktiež musí by nastavené íslo SMS centra mobilného operátora (všetky v
súastnosti
predávané SIM karty už majú toto íslo prednastavené operátorom).
5
3. Uvedenie do prevádzky
3.1 Príprava PC
Nakoko sa všetky parametre FVK 842 vox Plus programujú cez poíta, nainštalujte si vopred
potrebný USB ovláda (ak ste už predtým programovali volae FVK 22 mini USB, FVK 22 vox USB, alebo
ústredu FZS 511 ovláda už inštalova nemusíte - je totožný). Program pre konfiguráciu FVK 842 vox Plus
sa neinštaluje, môžete si ho uloži kamkovek na HDD. Po ukonení inštalácie ovládaa reštartujte PC,
program pre konfiguráciu FVK 842 vox Plus zatia nespúšajte.
Ak chcete využíva vzdialený prístup do volaa cez GPRS, musíte ma na PC verejne prístupnú IP
adresu a port 48006 odblokovaný pre TCP spojenia. Na SIM-karte použitej vo volai taktiež musia by
aktivované dátové služby.
3.2 Zapnutie FVK 842 vox Plus
Pripojte na patriné svorky všetky potrebné vodie, založte SIM kartu do držiaka, zapnite
hlavné napájanie a prípadne i záložný akumulátor. Rozsvieti sa ervená LED „Busy“ a zane blika zelená
LED „GSM“ v intervale cca 1 sek. Po 10-15 sekundách musí zelená LED „GSM“ zaa blika 1x za 3
sekundy. Po alších cca 20 sekundách ervená LED „Busy“ zhasne.
Nahrajte hlasové správy: stlate tlaidlo „ERASE“ a držte ho, kým LED „Voice“ 9x neblikne.
Tlaidlo „ERASE“ pustite. Stlate „RECORD“, nahrajte správu pre 1. vstup (napr. „Poplach v objekte....“ ) a
tlaidlo „RECORD“ pustite. alším stlaením tlaidla „ RECORD“ nahrajte správu pre 2. až 8. vstup, pre
vysokú a nízku úrove napätia na 1.analógovom vstupe a pre vysokú a nízku úrove napätia na
2.analógovom vstupe (celkovo 12 správ). Poas nahrávania musí svieti ervená LED „VOICE“. Ak pri
nahrávaní správ zhasne znamená to, že bola prekroená kapacita záznamníka. Vymažte doteraz nahrané
správy tlaidlom „ERASE“ a zopakujte nahrávanie s kratšími správami.
3.3 Programovanie parametrov
FVK 842 vox Plus môžte programova lokálne cez USB kábel, alebo vzdialene dátovým prenosom
cez GPRS. Prvé programovanie je nutné urobi lokálne cez USB, nakoko musíte definova tel. ísla
oprávnené inicializova vzdialený prístup cez GPRS.
3.3.1
Lokálne programovanie cez USB
Zapojte USB kábel do voného USB portu na PC a USB konektora na doske volaa. ervená LED
„Busy“ zane blika v 0,5 sekundových intervaloch. Vykajte na hlášku „Nový hardware je pripravený na
používanie“ a spustite konfiguraný program. V avej hornej asti okna programu vyberte vobu „USB“.
Program zane detekova pripojenie volaa k PC a po jeho zistení zmení ervenú ikonu pripojenia na
zelenú. Po nadviazaní komunikácie požiada o zadanie prístupového kódu. Prednastavený kód je
„1234“. Po jeho správnom zadaní sa ervený nápis „Odpojené“ zmení na zelený „Pripojené“ - vola
komunikuje s PC. Vyplte všetky údaje, ktoré chcete do volaa naprogramova (tel. ísla, texty SMS, asy
at.)., prípadne otvorte vopred pripravený súbor s týmito údajmi (hlavné menu „Súbor“ - „Otvori“). Po
vyplnení všetkých údajov, ktoré chcete naprogramova kliknite v hlavnom menu na „Dáta“ - „Odosla“ a
pokajte na prenesenie dát do volaa. Po ukonení prenosu môžte odpoji USB kábel , napájanie už
nevypínajte, došlo by k vynulovaniu vnútorných hodín volaa ! Nápis „Pripojené“ sa opä zmení na
„Odpojené“.
FVK 842 vox Plus sa reštartuje s novým nastavením – ervená LED „Busy“ sa rozsvieti a do cca 60 sekúnd
zhasne .
Ovládací program a práca s ním je podrobnejšie popísaná v kapitole 3.4 .
6
Ovládací program:
Zadanie prístupového kódu:
7
Diagnostika volaa:
Prenos dát do volaa:
8
3.3.2
Diakové programovanie cez GPRS
Spustite ovládací program a v avej hornej asti okna programu vyberte vobu „GPRS“. Program
zane oakáva požiadavku na spojenie. Z tel. ísla uvedeného na karte „Stavové SMS“ odošlite na tel.
íslo volaa SMS s vašou IP adresou v tvare „IPvasa.ip“ (napr. IP78.124.69.112 ). Túto požiadavku zapíše
do denníka udalostí spolu s tel. íslom z ktorého prišla požiadavka. Vola bude nadväzova spojenie s PC
max. 60 sekúnd. Ak sa mu do tohto asu nepodarí spojenie nadviaza, pokrauje v normálnej innosti. Po
úspešnom nadviazaní TCP spojenia medzi volaom a PC sa ikona spojenia zmení na zelenú a program
požiada o zadanie prístupového kódu. alší postup je rovnaký ako pri lokálnom programovaní cez USB.
Po ukonení programovania ukonite spojenie s volaom kliknutím na ikonu spojenia (vi. obrázok
nižšie). Farba ikony sa zmení spä na ervenú a po ukonení komunikácie med zi volaom a programom aj
nápis „Pripojené“ na „Odpojené“ .
9
3.4 Popis ovládacieho programu
Hlavné menu programu obsahuje 4 položky:
Súbor - Nový: vytvorí nový prázdny formulár. Všetky vyplnené políka sa vymažú
Otvori: ponúkne naítanie predtým uloženej konfigurácie na HDD
Uloži: uloží vyplnené údaje ha HDD.
Koniec: ukoní program
Dáta - Naíta: naíta konfigurané dáta z volaa FVK 842 vox
Odosla: odošle konfigurané dáta do volaa FVK 842 vox
Denník – Naíta: naíta dáta z pamäte udalostí
Uloži: uloží dáta naítané z pamäte udalostí na HDD
Tlai: vytlaí dáta naítané z pamäte udalostí na tlaiarni
Jazyk - Anglický: program sa prepne do anglickej verzie
Nemecký: program sa prepne do nemeckej verzie
Slovenský: program sa prepne do slovenskej verzie
Nižšie sú umiestnené tlaidlá spôsobu programovania – USB alebo GPRS.
Do alej vpravo umiestneného políka „APN“ zadajte názov prístupového bodu mobilného
operátora pre dátové prenosy (pre T-Com a Orange zadajte „internet“ a pre O2 zadajte „o2internet“ - bez
úvodzoviek.)
Do políka „Heslo“ zadajte nové prístupové heslo (nahradí pôvodné 1234). Povolená je ubovoná
kombinácia písmen a íslic v max. džke 14 znakov.
Ikona spojenia signalizuje USB/GPRS pripojenie, nápis „Odpojené“/“Pripojené“ signalizuje zaiatok a
koniec komunikácie programu s volaom.
Nižšie je niekoko záložiek (kariet) – Digit. vstupy, PCO, Blokovanie vstupov, Analog. vstupy,
Výstupy, Odposluch, Stavové SMS, Denník a Diagnostika.
Digit. vstupy:
Obsahuje 8 záložiek(kariet) pre jednotlivé vstupy. Pre každý vstup sa programujú parametre nezávisle.
Texty SMS – Aktivácia – text SMS správy, ktorý bude odoslaný na zadané tel. ísla pri aktivovaní vstupu.
Deaktivácia - text SMS správy, ktorý bude odoslaný na zadané tel. ísla pri návrate vstupu
do kudového stavu.
Oneskorenie – minimálna doba aktivovania vstupu na zaatie volania/zasielania SMS. Aktivovanie vstupu
na kratšiu, než nastavenú dobu nebude hlásené (napr. krátke výpadky siete 230V a pod.).
Typ vstupu – NO - vstup sa aktivuje privedením napätia medzi spolonú svorku (IC) a svorku daného
vstupu.
NC - vstup sa aktivuje stratou napätia medzi spolonou svorku (IC) a svorkou daného
vstupu.
10
Tel. ísla pre zvukové správy – na zadané tel. ísla vola pri aktivovaní daného vstupu uskutoní hovor
a prehrá patrinú nahranú správu. Každé z volaných ísel má možnos
zastavi volania na alšie tel. ísla stlaením „*“ poas prehrávania
hlasovej správy.
Tel. ísla pre SMS správy – na zadané tel. ísla vola pri aktivovaní daného vstupu, alebo pri jeho
návrate do kudového stavu odošle zadanú SMS správu. SMS nebudú
odoslané, ak bolo alšie volanie zastavené stlaením „*“ poas prehrávania
hlasovej správy.
PCO:
FVK 842 vox Plus je kompatibilný s PCO Kronos LT/NET, prenos udalostí je vo formáte Contact ID.
Ak SIM-karta použitá vo volai nepodporuje dátové prenosy, alebo ak nepožadujete prenos na
PCO, políka na tejto karte nevyplujte !.
Komunikátor umožuje reportovanie udalostí aj len z vybraných vstupov, v takom prípade
nevyplujte kód objektu ani udalos pre vstup, ktorý nemá by reportovaný na PCO.
Každý z digitálnych vstupov môže reprezentova iný objekt, takže môžete FVK 842 vox Plus použi
na zber a zasielanie udalostí z viacerých ústrední EZS, alebo z jednotlivých podsystémov.
Prístup na PCO – IP adresa - IP adresa pultu
- Port - port, na ktorom pult oakáva spojenie
- Interval testu spojenia – interval, v akom bude na pult vysielaný periodický test
spojenia (1 až 255 minút).
Vysielané kódy - Kód objektu – 4-miestny kód, pod ktorým je objekt registrovaný na PCO.
- Udalos – typ udalosti, ktorá bude reportovaná na PCO pri zmene stavu patriného
vstupu.
Blokovanie vstupov:
FVK 842 vox Plus umožuje zablokova vstupy, tzn. že nebude reagova na zmeny stavu vstupov.
Texty SMS – Blokova - Text SMS, ktorým sa vstupy zablokujú
Odblokova - Text SMS, ktorým sa vstupy odblokujú
DTMF kód – Blokova - DTMF kód, ktorým sa vstupy zablokujú
Odblokova - DTMF kód, ktorým sa vstupy odblokujú
Tel. ísla pre blokovanie SMS správou – z týchto tel. ísel bude možné vstupy blokova zaslaním SMS s
textom pre blokovanie/odblokovanie.
Tel. ísla pre blokovanie prezvonením -
z týchto tel. ísel bude možné vstupy blokova prezvonením.
Ak je rovnaké tel. íslo naprogramované aj pre odposluch,
hovor ukonite po 2. zazvonení.
Analog. vstupy:
Obsahuje 2 záložky(karty) pre jednotlivé vstupy. Pre každý vstup sa programujú parametre nezávisle.
Texty SMS –
Uin > Umax - Text SMS, ktorý bude odoslaný, ak napätie na vstupe prekroí
nastavenú hodnotu
Uin < Umin - Text SMS, ktorý bude odoslaný, ak napätie na vstupe klesne pod
nastavenú hodnotu
Oneskorenie – minimálna doba, poas ktorej musí by vstupné napätie nad/pod nastavenú úrove
Umax – Prekroenie tejto hodnoty bude hlásené na nastavené tel. ísla
Umin – Pokles pod túto hodnotu bude hlásený na nastavené tel. ísla
11
Tel. ísla pre zvukové správy – na zadané tel. ísla vola pri aktivovaní daného vstupu uskutoní hovor
a prehrá patrinú nahranú správu. Každé z volaných ísel má možnos
zastavi volania na alšie tel. ísla stlaením „*“ poas prehrávania hlasovej
správy.
Tel. ísla pre SMS správy – na zadané tel. ísla vola pri aktivovaní daného vstupu odošle zadanú SMS
správu. SMS nebudú odoslané, ak bolo alšie volanie zastavené stlaením
„*“ poas prehrávania hlasovej správy.
Výstupy:
Obsahuje 4 záložky(karty) pre jednotlivé výstupy. Pre každý výstup sa programujú parametre nezávisle.
Texty SMS – Zapnutie - Text SMS, ktorým sa bude príslušný výstup zapína
Vypnutie - Text SMS, ktorým sa bude príslušný výstup vypína
DTMF kód – Zapnutie - DTMF kód, ktorým sa bude príslušný výstup zapína
Vypnutie - DTMF kód, ktorým sa bude príslušný výstup vypína
Doba zopnutia - doba zopnutia výstupu, nastavením hodnoty „0“ výstup ostane zopnutý trvale až do jeho
vypnutia prezvonením, SMS alebo DTMF kódom
Tel. ísla pre ovládanie prezvonením -z týchto tel. ísel bude možné daný výstup ovláda
prezvonením. Ak je rovnaké tel. íslo naprogramované aj pre
odposluch, hovor ukonite po 2. zazvonení.
Tel. ísla pre ovládanie SMS správou – z týchto tel. ísel bude možné daný výstup ovláda zaslaním
SMS s textom pre zapnutie/vypnutie.
Zopnú pri blokovaní – alternatívna funkcia 1. výstupu. Pri zaškrtnutí tejto voby sa výstup zopne vždy
pri zablokovaní vstupov prezvonením, SMS, alebo DTMF kódom.
Zopnú pri volaní – alternatívna funkcia 2. výstupu. Pri zaškrtnutí tejto voby sa výstup zopne vždy pri
aktivovaní ktoréhokovek vstupu.
Odposluch:
Tel. ísla pre odposluch -iba z týchto tel. ísel bude možný odposluch stráženého priestoru. Ak je
rovnaké tel. íslo naprogramované aj pre ovládanie prezvonením, FVK 842 vox Plus
hovor prijme po 4. zazvonení.
Stavové SMS:
Automat. zasielanie SMS – Interval - v nastavenom intervale bude FVK 842 vox Plus automaticky
zasiela SMS o svojom stave (nastavením hodnoty „0“ sa
automatické zasielanie týchto SMS vypne)
- as - hodina, v ktorej budú automaticky zasielané SMS o stave volaa
Tel. ísla pre zasielanie stavových SMS -na tieto ísla budú zasielané automatické SMS o stave a SMS
o chybách (výpadok hlavného napájania, nízke napätie záložného
akumulátora, zaznamenanie rušiky GSM). Odoslaním SMS s textom
„?“ je možné si kedykovek vyžiada zaslanie stavovej SMS. Iba z
týchto tel. ísel bude možné inicializova vzdialené programovanie
cez GPRS.
Denník: zobrazuje sa posledných 256 udalostí (je potrebné ich naíta – hlavné menu „Denník“ „Naíta“). Udalosti sú zobrazované v zostupnom poradí od najnovšej (úplne hore) po najstaršiu
(dole). Každá udalos je zaznamenaná s asom a dátumom, pri hlasových volaniach je aj úspešnos
dovolania: „úspešné“ - volané íslo hovor prijalo, „neúspešné“ - volané íslo hovor neprijalo, bolo
obsadené, alebo mimo dosah.
12
Diagnostika:
Stav vstupov – zobrazuje sa aktuálny stav vstupov.
Stav výstupov – zobrazuje sa aktuálny stav vstupov. Kliknutím na príslušnú ikonu je možné meni stav
výstupov.
Analog. vstupy – zobrazuje sa aktuálna hodnota napätia na patrinom analógovom vstupe.
Systémový as – zobrazuje sa as a dátum vnútorných hodín volaa. Po naprogramovaní (hlavné menu
„Dáta“ - „Odosla“ sa as nastaví poda PC.
Napájanie – Systém. Napätie - zobrazuje sa interné napätie obvodov volaa.
Musí by v rozsahu 3,6 – 4,5V.
- Hl. napájanie - zobrazuje sa „OK“ ak je napájacie napätie na svorkách volaa dostatoné.
Pri jeho výpadku, alebo poklese pod 8V sa zobrazí „Fail“ (ak je súasne
zapojený záložný akumulátor).
Signál - GSM – zobrazuje sa úrove GSM signálu v %
- GPRS – pripravenos na dátové prenosy
4. Prevádzkovanie FVK 842 vox Plus
4.1 Digit. vstupy
Tieto vstupy sa aktivujú pripojením, alebo odpojením napätia medzi IC a vstupom v závislosti poda
voby „Typ vstupu“. Po aktivovaní vstupu sa spustí odpoítavanie asu nastaveného ako „Oneskorenie“.
Poas tohto asu FVK 842 vox Plus neustále kontroluje stav vstupu a ak sa daný vstup vráti do kudového
stavu, poítadlo asu sa vynuluje a k volaniu/zasielaniu SMS nedôjde. Ak je vstup aktivovaný poas celého
asu nastaveného ako „Oneskorenie“ , FVK 842 vox Plus odošle danú udalos na PCO (ak sú
naprogramované všetky potrebné údaje – IP adresa, port, kód objektu, udalos ) a potom zane postupne
vytáa tel. ísla v poradí, ako sú naprogramované. Po vytoení každého tel. ísla aká max. 20sekúnd na
prijatie hovoru úastníkom. Ak do tohto asu úastník hovor neprijme, je obsadený, mimo dosah alebo
hovor odmietne, vola pokrauje na alšie naprogramované tel. íslo. Po ukonení volania na posledné tel.
íslo posiela SMS na tel. ísla v poradí, ako sú naprogramované.
Po prijatí hovoru je poas prehrávania hlasovej správy možné zastavi volania na alšie tel. ísla
ako aj zasielanie SMS stlaením „*“ na telefóne s tónovou vobou.
Pri aktivovanie ktoréhokovek vstupu sa môže na nastavenú dobu zopnú 2.výstup – voba „Zopnú
pri volaní“ na karte „Výstupy“ - „2. Výstup“.
4.2 Reportovanie na PCO
Prenos udalostí (reportovanie) na PCO sa uskutouje dátovým spojením cez GPRS, preto použitá
SIM-karta musí umožova dátové prenosy. Na karte „PCO“ musí by vyplnená IP adresa a port pre
spojenie s PCO. Udalosti na analógových vstupoch nie sú zasielané na PCO.
FVK 842 vox Plus po zapnutí nadviaže spojenie s PCO a odošle test spojenia. Pri aktivovaní
niektorého digit. vstupu odošle túto udalos na PCO. Návrat daného vstupu do kudového stavu je tiež
odosielaný na PCO. Test spojenia s PCO je automaticky zasielaný v nastavitenom intervale, vstup do
programovacieho režimu a odchod z neho je taktiež automaticky zasielaný na PCO.
Ak dôjde k výpadku spojenia s PCO, tento je zapísaný do denníka. FVK 842 vox Plus sa bude
neustále snaži spojenie obnovi. Ak je poas tohto výpadku aktivovaný niektorý vstup, komunikátor si
túto udalos uloží do pamäte a odošle ju ihne po obnovení spojenia s PCO. Takto si môže do pamäte uloži
až 16 udalostí. Do tejto pamäte sú ukladané iba udalosti na digit. Vstupoch, nie periodické testy ani vstupy
do a odchody z programovacieho režimu.
13
4.3 Blokovanie vstupov
Pre FVK 842 vox Plus môžte vstupy zablokova – to znamená, že zmena stavu vstupov nevyvolá
žiadnu reakciu. To umožuje použi vola napr. ako jednoduchú ústredu EZS.
Vstupy môžte blokova prezvonením z oprávnených ísel, zasielaním SMS z oprávnených ísel,
alebo DTMF kódom z ubovoného telefónu s tónovou vobou.
Pri zablokovaní vstupov sa sa môže na nastavenú dobu zopnú 1.výstup – voba „Zopnú pri volaní“
na karte „Výstupy“ - „1. Výstup“.
Blokovanie pomocou SMS - zaslaním SMS s textom pre blokovanie/odblokovanie vstupov z tel. ísla
oprávneného na blokovanie SMS správou. FVK 842 vox zablokuje/odblokuje vstupy
poda textu SMS, prijatie tejto SMS potvrdí jej preposlaním na íslo, z ktorého bola
odoslaná. Túto udalos zapíše do denníka spolu s dátumom, asom a íslom
odosielatea SMS.
Blokovanie prezvonením - vytoením íslo SIM-karty vloženej vo volai. íslo z ktorého voláte musí by
naprogramované pre blokovanie prezvonením. Po druhom zazvonení hovor
ukonite, v opanom prípade vola po 4. zazvonení hovor prijme a bude oakáva
zadanie DTMF kódu. Každé prezvonenie zmeni stav zablokované/odblokované do
opaného stavu. Každé prezvonenie z oprávneného tel. ísla je zaznamenané do
denníka spolu s dátumom, asom a íslom volajúceho.
POZOR: ak povolíte niektorému tel. íslu blokovanie prezvonením i ovládanie
výstupov prezvonením, pri každom prezvonení sa zmení stav blokovania aj
všetkých výstupov, pre ovládanie ktorých má dané íslo oprávnenie !
Blokovanie pomocou DTMF - vytoením íslo SIM-karty vloženej vo volai z ubovoného telefónu s
tónovou vobou. Ak je z ísla, z ktorého voláte zárove povolené aj ovládanie
prezvonením, vola hovor prijme až po 4. zazvonení, iná hovor prijme ihne. Po
prijatí hovoru jeden krát krátko pípne 10 sekúnd aká na zadanie kódu na
klávesnici vášho telefónu. Jeho prijatie potvrdí alším pípnutím, zablokuje/odblokuje
vstupy poda zadaného kódu a opä 10 sekúnd aká na prípadný alší DTMF kód.
Ak už alší kód nechcete zadáva, hovor môžete ukoni aj pred uplynutím tejto
doby. Prijatie platného kódu je zapísané do denníka
spolu s dátumom, asom a
íslom volajúceho.
4.4 Analog. vstupy
Tieto vstupy sa aktivujú ak napätie privedené na vstup prekroí nastavenú hodnotu Umax, alebo ak
poklesne pod hodnotu Umin. Pri napätí mimo nastavený rozsah Umin – Umax sa spustí odpoítavanie asu
nastaveného ako „Oneskorenie“. Poas tohto asu FVK 842 vox Plus neustále kontroluje napätie na vstupe
a ak sa jeho hodnota vráti do rozsahu medzi Umin – Umax poítadlo asu sa vynuluje a k volaniu/zasielaniu
SMS nedôjde. Ak je napätie na vstupe mimo rozsah Umin – Umax poas celého asu nastaveného ako
„Oneskorenie“ , FVK 842 vox Plus zane postupne vytáa tel. ísla tak, ako sú naprogramované. Po
vytoení každého tel. ísla aká max. 20sekúnd na prijatie hovoru úastníkom. Ak do tohto asu úastník
hovor neprijme, je obsadený, mimo dosah alebo hovor odmietne, vola pokrauje na alšie
naprogramované tel. íslo. Po ukonení volania na posledné tel. íslo posiela SMS na tel. ísla v poradí, ako
sú naprogramované.
Po prijatí hovoru je poas prehrávania hlasovej správy možné zastavi volania na alšie tel. ísla
ako aj zasielanie SMS stlaením „*“ na telefóne s tónovou vobou.
Pri aktivovanie ktoréhokovek vstupu sa môže na nastavenú dobu zopnú 2.výstup – voba „Zopnú
pri volaní“ na karte „Výstupy“ - „2. Výstup“.
Udalosti na týchto vstupoch nie sú reportované na PCO.
14
4.5 Ovládanie výstupov
Ovládanie pomocou SMS - zaslaním SMS s textom pre zapnutie/vypnutie výstupu z tel. ísla
oprávneného na ovládanie zasielaním SMS. FVK 842 vox uvedie výstup do stavu
poda textu SMS, prijatie tejto SMS potvrdí jej preposlaním na íslo, z ktorého bola
odoslaná. Túto udalos zapíše do denníka spolu s dátumom, asom a íslom
odosielatea SMS.
Ovládanie prezvonením - vytoením íslo SIM-karty vloženej vo volai. íslo z ktorého voláte musí by
naprogramované pre ovládanie výstupu prezvonením. Po druhom zazvonení hovor
ukonite, v opanom prípade vola po 4. zazvonení hovor prijme a bude oakáva
zadanie DTMF kódu. Ak je nastavený as zopnutia výstupu (džka zopnutia 1-255
sekúnd), každé prezvonenie spustí znova odpoítavanie nastaveného asu. Ak je
navolené trvalé prepnutie (džka zopnutia 0 sekúnd), každé prezvonenie prepne
výstup do opaného stavu. Každé prezvonenie z oprávneného tel. ísla je
zaznamenané do denníka spolu s dátumom, asom a íslom volajúceho.
POZOR: ak povolíte niektorému tel. íslu ovládanie prezvonením pre viacero
výstupov, pri každom prezvonení sa zmení stav všetkých výstupov, pre ovládanie
ktorých má dané íslo oprávnenie !
Ovládanie pomocou DTMF - vytoením íslo SIM-karty vloženej vo volai z ubovoného telefónu s
tónovou vobou. Ak je z ísla, z ktorého voláte zárove povolené aj ovládanie
prezvonením, vola hovor prijme až po 4. zazvonení, iná hovor prijme ihne. Po
prijatí hovoru jeden krát krátko pípne 10 sekúnd aká na zadanie kódu na
klávesnici vášho telefónu. Jeho prijatie potvrdí alším pípnutím, prepne výstup
poda zadaného kódu a opä 10 sekúnd aká na prípadný alší DTMF kód. Ak už
alší kód nechcete zadáva, hovor môžete ukoni aj pred uplynutím tejto doby.
Prijatie platného kódu je zapísané do denníka spolu s dátumom, asom a íslom
volajúceho.
4.6 Odposluch priestoru
Odposluch chráneného priestoru je možný iba z tel. ísel naprogramovaných ako „Tel. ísla pre
odposluch“. Po vytoení ísla SIM-karty vloženej vo volai z niektorého z týchto tel. ísel FVK 842 vox Plus
po 4. zazvonení hovor prijme a aktivuje vstavaný mikrofón. Poas tohto odposluchu máte k dispozícii
ovládanie DTMF kódom.
4.7 Stavové SMS
Slúžia ako alší kontrolný mechanizmus. FVK 842 vox môže v pravidelných intervaloch posiela
SMS na mobilný telefón a tým potvrdi, že je funkná, má spojenie a v akom je stave. Je možné nastavi
interval po kokých doch a o ktorej hodine má by kontrolná správa odoslaná. Správa obsahuje stav
všetkých vstupov, výstupov, úrove GSM signálu (0-9), stav hlavného napájania a as a dátum interných
hodín. Zaslanie tejto správy si môžete vyžiada zaslaním SMS s textom „?“ z ubovoného ísla, uvedeného
v "Tel. íslach na zasielanie stavových SMS".
4.8 Hlásenie porúch
Na tel. ísla uvedené v "Tel. íslach na zasielanie stavových SMS" sú automaticky zasielané SMS o
výpadku a obnove hlavného napájania (ak je vola vybavený záložným akumulátorom), o nízkom
napájacom napätí ak dôjde k poklesu interného napájacieho napätia volaa napr. v dôsledku prílišného
vybitia akumulátora a o zaznamenaní GSM rušiky (táto SMS je odoslaná až po odstránení rušiky). Všetky
tieto poruchy sú taktiež zaznamenané do denníka spolu s dátumom a asom.
15
5. Obnovenie továrenského nastavenia
Pre obnovenie továrenského nastavenia odpojte hlavné aj záložné napájanie, odpojte vodie zo
svoriek „IN1“ , „O1“ a vzájomne ich prepojte. Svorku „IC“ prepojte s „+13V“. Zapnite hlavné, alebo záložné
napájanie a pokajte, až ervená LED „Busy“ 3x blikne. Napájanie opä odpojte, odstráte prepoj medzi
„IN1 „ a „O1“ prípadne i prepoj „IC“ a „+13V“ ak nieje potrebný pre vaše zapojenie vstupov. Zapojte spä
vodie, ktoré ste od tých to svoriek predtým odpojili a zapnite napájanie.
Týmto postupom vymažete všetky naprogramované údaje ako aj denník udalostí. Prístupový kód
bude opä „1234“.
Tento postup je urený hlavne pre prípad strateného, alebo zabudnutého prístupového hesla. Ak
potrebujete iba preprogramova niektoré údaje, staí naíta konfiguráciu do PC, zmeni požadované údaje
a odosla spä do volaa. Pôvodné údaje (okrem denníka udalostí) budú automaticky prepísané.
6. Riešenia problémov
Popis
Po zapnutí napájania státe
svieti LED „Busy“, LED „GSM“
bliká 1x za sekundu
Možná príina
Odstránenie
Nesprávne vložená SIM karta,
zneistené kontakty na karte,
alebo držiaku karty
Skontrolujte SIM kartu
Zapnutá ochrana PIN-kódom
Vypnite ochranu PIN-kódom
Zneistené kontakty na karte,
alebo držiaku karty
Preistite kontakty, prípadne ich jemne
napružte
V mieste inštalácie nie je GSM
signál
Vola premiestnite na iné miesto,
alebo použite externú anténu s káblom
Na SIM karte vo volai nie je
aktivovaná služba CLIP
(zobrazenie ísla volajúceho)
Aktivujte si službu CLIP
Na ísle z ktorého voláte je
aktivovaná služba CLIR
Službu CLIR zrušte
Pri odposluchu je pou silné
rušenie
Slabý GSM signál v mieste
inštalácie volaa
Použite externú GSM anténu, alebo
nájdite miesto so silnejším signálom
Nefunguje prenos na PCO,
vola pomaly reaguje na
vstupy
Použitá SIM-karta nepodporuje
dátové prenosy
Overte u mobilného operátora
Nesprávna IP adresa, alebo port
pre PCO
Skontrolujte zadané údaje u
prevádzkovatea pultu
Nefunguje ovládanie
prezvonením ani odposluch
V mieste inštalácie je slabé, alebo Použite externú GSM anténu, alebo
žiadne pokrytie signálom GPRS
nájdite miesto so silnejším signálom
Konfiguraný software hlási
chýbajúci súbor FTD2XX.DLL
Nebol nainštalovaný USB ovláda
Nainštalujte ovláda a reštartujte PC
K danému PC ešte nebol pripojený Pripojte vola, pokajte na dokonenie
vola FVK 842 vox, FVK 842 Lite, inštalácie ovládaov pre nový
FVK 22 vox USB, FVK 22 mini USB hardware a znova spustite program
ani ústreda FZS 511.
Konfiguraný software hlási
„Pripojené zariadenie nie je
FVK 842 Plus“
K PC máte pripojené zariadenie s
podobným USB obvodom
(prevodník USB-RS 232)
Nefunguje vzdialený prístup,
Na SIM-karte vo volai nie sú
diagnostika hlási „GPRS - Fail“ aktivované dátové služby
Nefunguje vzdialený prístup,
diagnostika hlási „GPRS - OK“
16
Odpojte všetky ostatné USB zariadenia
od PC
Aktivujte si dátové služby operátora
IP adresa pre spojenie nie je
Skontrolujte dostupnos IP adresy a
verejná, port 48006 je blokovaný nastavenie firewallu
7. Záruka
Záruný list je dokladom práv zákazníka v zmysle § 429 Obchodného zákonníka. Tento záruný list
patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho ísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je
potrebné tento záruný list predloži predajcovi. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte.
Na výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov odo da predaja alebo dodávky výrobku
(po predložení riadne vyplneného a potvrdeného záruného listu, dokladu o nákupe alebo dodacieho listu).
Na škody, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku, jeho preažením alebo nesprávnym
zaobchádzaním (v rozpore s návodom na jeho používanie), sa záruka nevzahuje. Výrobca ani predávajúci
taktiež nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnou funkciou výrobku, alebo jeho nesprávnym
použitím. Vady, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo nedodržania technologického postupu
výroby, Vám budú v priebehu zárunej doby bezplatne odstránené opravou výrobku alebo jeho výmenou
za nový výrobok rovnakého typu. Požiadavky vyplývajúce zo záruky môžete uplatni iba za predpokladu, že
chybný výrobok odovzdáte (odošlete) predajcovi alebo výrobcovi v nerozloženom stave. Na prístroje, na
ktorých bol v ase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizovaných opravovní, ktoré boli poškodené
živelnou pohromou alebo inak poškodené, prípadne na prístroje, ktoré boli odovzdané (odoslané) na
posúdenie a opravu v rozobratom stave alebo nekompletné, sa záruka nevzahuje.
Predávajúci je povinný výrobok odovzda kompletný, v zabalenom stave zákazníkovi, na zárunom
liste vyplni názov výrobku, typové oznaenie, zapísa výrobné íslo, ako aj alšie potrebné identifikané
údaje o výrobku. Záruný list musí taktiež obsahova dátum predaja, peiatku predajne a podpis
predávajúceho. Všetky uvedené údaje musia by do záruného listu zaznaené ihne pri predaji výrobku
nezmazateným spôsobom. Neúplne vyplnený záruný list alebo záruný list s neoprávnene pozmeneným
(prepisovaným) obsahom pôvodných údajov je neplatný. V záujme hladkého priebehu reklamácie Vám
odporúame popri zárunom liste a potvrdení o kúpe uschova si aj kópiu opravárenského dokladu, na
ktorom servisné stredisko potvrdzuje vykonanie opráv v rámci záruky.
Záruná doba sa predlžuje o obdobie, odkedy zákazník uplatnil nárok na zárunú opravu u
povereného servisného strediska až po termín, kedy bol povinný opravený výrobok po skonení opravy
prevzia. Všetky údaje uvedené v zárunom liste a doklade o oprave musia by itatené a potvrdené
podpisom servisného technika. V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady
spojené s opravou výrobku a výkonom servisného technika hradí vlastník výrobku.
Výrobca si vyhradzuje právo zmien.
17
Vyhlásenie o zhode
Názov organizácie:
Henrik Furman - Elektronika Furman
Adresa:
Jilemnického 297/19, 059 01 Svit
IO:
35413310
Výrobca:
Henrik Furman - Elektronika Furman
Výrobok:
Vola FVK 842 vox Plus
Henrik Furman - Elektronika Furman týmto vyhlasuje, že vola FVK 842 vox Plus
spa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Týmto prehlasujeme, že horeuvedené výrobky sú urené pre používanie
zvyajným spôsobom v normálnom prostredí. Zárove tieto výrobky splujú
technické požiadavky nasledovných noriem:
EMC:
STN EN 50081-1
STN EN 50082-1
Rádiové
*
parametre:
STN EN 301419-1
STN EN 301511
a prehlasujeme, že výrobky sú za podmienok používania zvyajným spôsobom a
dodržiavaním pokynov uvedených v návode na obsluhu a použitie bezpené, a
že boli prijaté opatrenia, ktorými je zabezpeená zhoda všetkých výrobkov
uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami
nariadenia vlády a s požiadavkami technických predpisov, ktoré sa vzahujú na:
• nariadenie vlády . 245/2004 Zb. v poslednom znení, ktorým sa stanovujú
technické
požiadavky na výrobky z hadiska ich elektromagnetickej kompatibility,
• nariadenie vlády . 443/2001 Zb. v poslednom znení, ktorým sa stanovujú
technické
požiadavky na rádiové a telekomunikané koncové zariadenia,
Toto vyhlásenie o zhode vydáva:
Henrik Furman - Elektronika Furman
Henrik Furman
Vo Svite, 3.9.2012
18
Download

Datasheet FVK 842 vox Plus