Obsah
kultúrnE pozvánkY
Aktuality z obce ��������������������������������� 4
Úspešný projekt obce����������������������� 6
Dávky v hmotnej núdzi �������������������� 7
Stretnutie starostov v mikroregióne
Via Romanum ������������������������������������ 7
Poslanci šetria aj na sebe �������������� 8
Ako je to s úverovou zaťaženosťou
obce?����������������������������������������������������� 9
Verejné zhromaždenie
o pozemkových úpravách��������������10
Gorazdov Močenok 2014�������������� 11
Močenok a sv. Gorazd
v Legendách z čias cyrilometodských�������������������������������������� 15
Spoločenská kronika��������������������� 16
História a súčasnosť
močenského futbalu����������������������� 18
Časopis Močenok – informačný
a inzertný dvojmesačník obce Adresa redakcie: Školská 1690, 951 31
Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada
v zložení: predseda Ing. Ján Valek,
členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo
Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad:
1450 ks Registračné číslo: 6/1998/
X002270 OU Šaľa.
Redakcia nezodpovedá za pravdivosť údajov uverejnených v inzerátoch a platených oznamoch. Redakcia
si vyhradzuje právo zaradiť príspevky,
ktoré plánuje zverejniť v časopise,
do jednotlivých čísel časopisu podľa
vlastného uváženia a zároveň podľa
potreby krátiť a upravovať jednotlivé
príspevky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výstava ovocia a zeleniny
V dňoch od 13.-14.septembra 2014 sa koná XII.ročník Dní obce Močenok. Pri tejto príležitosti sa uskutoční i výstava produktov ovocia a zeleniny z močenských záhrad. Touto cestou prosíme všetkých, ktorí majú záujem vystavovať svoje produkty na tejto výstave, že ich
môžu priniesť vo štvrtok 12.septembra 2014 v čase od 8.00 h do 17.00 h do spoločenskej sály
ESO.
súťaž vo varení gulášu
Oznamujeme všetkým spolkom, organizáciám, spoločenským skupinám, ale i jednotlivcom,
že 13.septembra 2014 sa bude konať VII. ročník súťaže vo varení gulášu a tretí ročník v
pečení močenského smatankového koláča. Prosíme všetkých záujemcov o tieto atraktívne
súťaže, aby sa prihlásili osobne v podateľni OcÚ, kultúrnom stredisku, knižnici, alebo na tel.
č.: 0907 759 854, e-mailom: [email protected]
divadelné predstavenie
Obec Močenok-kultúrne stredisko a členovia Divadla Dominus Močenok, vás pozývajú na
divadelné predstavenie od J. E. Erbena - Svadobné košele, v réžii Petra Weincillera, ktoré sa
uskutoční 28. septembra 2014 o 17.00 h v kultúrnom dome – kino. Vstupné: 1,-€. Predpredaj vstupeniek v Knižnici Močenok denne v čase od 9.00 h do 17.00 h.
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ starosta obce Močenok srdečne pozýva všetkých
močenských dôchodcov na divadelné predstavenie „Svadobné košele“ v podaní močenských
divadelníkov. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 19. októbra 2014 o 15.00 h v kultúrnom
dome. Vstup voľný.
slávnostné stretnutie
Vedenie obce na čele so starostom obce Ing. Mariánom Borzom pozýva všetkých občanov,
ktorí v tomto kalendárnom roku dovŕšili alebo dovŕšia životné jubileum 65,70,75,80,85,90
a viac rokov, na slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19. októbra 2014 po
divadelnom predstavení Svadobné košele v Spoločenskej sále ESO v Močenku. Tešíme sa na
stretnutie s Vami!
Poďakovanie skvelým ľuďom
Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z
času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý.
Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca.
A jeden z takýchto letných dní sme prežili i My - obyvatelia Nitrianskej ulice a novovzniknutej ulice Balajka. Postarali sa o to traja páni Ing. Miroslav Pápay, Ing. Michal Lenčéš a
Štefan Lenický, ktorí nielenže toto stretnutie zorganizovali, ale i na vlastné náklady pripravili skvelé pohostenie. Výborné zabíjačkové špeciality z rúk majstra Lenického, Lenčéša a
kvalitné vínko od Mirka Pápaya dodávali tejto akcii tú správnu rodinnú atmosféru. Mladé
gazdinky zasa napiekli množstvo výborných domácich koláčov.
Bol to deň na ktorý sa nezabúda, deň kde sme sa s niektorými po prvý krát spoznali, rozprávali a hlavne dali základ k lepším medziľudským vzťahom a práve o toto išli trom pánom a ich
rodinám, ktorým patrí obrovské, úprimné, srdečné ĎAKUJEME!
Vďační obyvatelia z ulíc Balajka a Nitrianska
Poďakovanie
Ďakujeme miestnym podnikateľom p. Jozefovi Benčíkovi, p. Štefanovi Brestičovi, p. Štefanovi Rábekovi a p. Jánovi Verešovi, ktorí nás finančne podporili na kultúrnej akcii – Výstup
Vďační Močenskí speváci
na Sitno. Oznam
Výbor Spolku Urbárov a želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku, týmto oznamuje
svojim členom, že najbližšie zasadnutie výboru bude v prvý pondelok v mesiaci september.
Zároveň prosíme členov, ktorí sú zapísaní na palivové drevo a haluzovinu, aby sa dostavili
8.9.2014 o 18.00 h do Múzea a Galérie sv. Gorazda / bývalý kláštor/, kde vám budú dané bližšie informácie o odbere palivového dreva a haluzoviny. Ďakujeme za pochopenie.
Aktuality z obce
• Od roku 2004 je lokalita Síky
zaradená do európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod názvom Územie európskeho významu
Síky. Prírodné slanisko Síky má rozlohu viac ako 32 hektárov a platí v
ňom 3. stupeň ochrany. Nesmie sa
doňho zasahovať agrotechnickými
zásahmi ako je orba alebo odvodňovanie, ale môže byť obhospodarované
pastvou alebo kosením porastov. O
chránenom území a bohatej faune a
flóre tejto lokality už niekoľko dní informuje tabuľa Inštitútu aplikovanej
ekológie Daphne priamo v lokalite
Síky a postery, ktoré sú umiestnené v
obecnom úrade a knižnici.
• Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja schválil obci Močenok na
základe podanej žiadosti sumu 2 000
eur na realizáciu projektu pod názvom Múzeum a galéria sv. Gorazda –
úprava okolia a výsadba zelene. Okolie zrekonštruovanej budovy tak bude
po rozsiahlych stavebných zásahoch
opäť skrášlené zeleňou a kvetmi.
• Žiaci základnej školy sa 6. júna
zúčastnili výchovného koncertu, ktorý
pre nich pripravila základná umelecká
škola v našej obci. Pedagógovia školy
postupne predstavili divákom jednotlivé hudobné nástroje a vysvetlili ich
fungovanie a žiaci školy sa predstavili
spevom, hrou na hudobné nástroje,
tancom a divadelnou scénku.
• V druhej polovici júna sa začali
realizovať rekonštrukčné práce vo
vonkajších priestoroch areálu futbalového klubu. Hráči klubu menili
zničený trávnik v bránkoviskách, kde
vybrali vyšliapanú časť, ktorú nahradili novým kobercovým trávnikom.
Pracovníci obce sa venovali rekonštrukcii lavičiek pre návštevníkov
na hornej tribúne. Časti lavičiek boli
znehodnotené rokmi používania a je
potrebné opatriť ich novým drevom a
náterom. Vedenie futbalového klubu
pristúpilo aj k výmene ochranného zábradlia okolo hracej plochy. Pôvodné
zábradlie bolo odstránené a bude nahradené novým.
• Katolícka cirkev slávila vo štvrtok 19. júna Sviatok Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaného Božie telo. Sviatok je oslavou
daru eucharistie a úcty k Spasiteľovi.
Tradičná procesia k Oltárikom sa
uskutočňuje vždy v príslušnú nedeľu
po tomto sviatku. Veriaci sa preto v
Uznesenie z 21. riadneho zasadania obecného
zastupiteľstva obce Močenok zo dňa 26. 6. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Močenku:
A. s c h v a ľ u j e
Uznesenie č. 39/R/2014
Na návrh starostu obce program rokovania OcZ tak, ako bol predložený s
pozmeňovacím návrhom poslanca Lenického – presun bodov nasledovne:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice, vyjadrenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Informácia o činnosti Domova
dôchodcov
5. Správa o činnosti Útvaru služieb a
investičnej výstavby
6. Rôzne, došlá pošta
7. Interpelácie poslancov
8. Kontrola uznesení
9. Správa audítora o výsledku auditu
Obce Močenok za rok 2013
10. Záverečný účet Obce Močenok za
rok 2013
11. Diskusia
12. Záver
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2 – Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 40/R/2014
Na návrh starostu obce overovateľov
zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva Angeliku Kútnu a Simonu Mesárošovú.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik,
Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2 – Anton Karlubík, Marek
Mesároš
Uznesenie č. 41/R/2014
Na návrh starostu obce návrhovú komisiu v zložení Ernest Vereš – predseda
komisie, Ľudovít Hochel a Peter Sýkora
– členovia.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
2 – Anton Karlubík, Marek Mesároš
B. b e r i e n a v e d o m i e
Uznesenie č. 42/R/2014
Informáciu, že overovatelia zápisnice
z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Ľudovít Hochel a Ernest Ve-
reš si zápisnicu prečítali a po drobných
úpravách aj zápisnicu podpísali.
K bodu 4 programu
Obecné zastupiteľstvo v Močenku:
A. b e r i e n a v e d o m i e
Uznesenie č. 43/R/2014
Správu o činnosti Domova dôchodcov
Močenok, ktorú predložila riaditeľka DD
Ing. Eleonóra Justusová..
K bodu 5 programu
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. b e r i e n a v e d o m i e
Uznesenie č. 44/R/2014
Správu o činnosti Útvaru služieb a
investičnej výstavby, ktorú predložil
vedúci útvaru Miroslav Lóži.
K bodu 6 programu
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
A. s c h v a ľ u j e
Uznesenie č. 45 /R/2014
Návrh starostu obce zrušiť uznesenie
č.173/2003 zo dňa 12. 12. 2003 v celom
rozsahu z ekonomických dôvodov.
Za hlasovalo: 6 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 3
- Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest
Vereš. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných: 2 – Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 46 /R/2014
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 tak, ako bol
predložený.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
2 – Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 47/R/2014
Na návrh starostu obce realizáciu
zmeny Územného plánu Obce Močenok
v rozsahu a za podmienok ako bol predložený a poveruje starostu obce podpisom príslušnej právnej dokumentácie.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
2 – Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 48 /R/2014
Návrh predsedu komisie miestneho
hospodárstva, bytov a podnikateľskej
činnosti nevyhovieť žiadateľom o odpustenie mesačného nájomného v 12bytovom dome na ul. Andreja Hlinku,
nakoľko zatiaľ žiadne nájomné neplatia.
Za hlasovalo: 9 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa:
0. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
2 – Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 49/R/2014
Návrh poslankyne Kútnej – predsedníčky finančnej komisie nepodporovať
finančne žiadateľov, ktorí nemajú sídlo
v Močenku.
Za hlasovalo: 8 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Juraj Lenický, Simona Mesárošová, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
1 – Peter Sýkora. Počet neprítomných: 2
– Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 50/R/2014
Návrh predložený poslancom Lenickým vo veci zmeny podmienok nájmu
nebytových priestorov a nájmu pozemkov pre Adventus, s.r.o. v rozsahu podľa
návrhu a poveruje starostu obce podpisom príslušnej právnej dokumentácie.
Za hlasovalo: 5 – Jozef Benčík, Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika
Kútna, Simona Mesárošová. Proti hlasovalo: 1 – Roman Urbánik. Zdržalo sa: 3
– Juraj Lenický, Peter Sýkora, Ernest Vereš. Nehlasovalo: 0. Počet neprítomných:
2 – Anton Karlubík, Marek Mesároš
K bodu 8 programu
Obecné zastupiteľstvo v Močenku:
A. s c h v a ľ u j e
Uznesenie č. 51/R/2014
Pozmeňovacie návrhy k VZN č. 1 o
predaji pozemkov vo vlastníctve obce
Močenok, ktoré predložil starosta obce (
§3 ods.5, §4 ods.1,2,3, §5 ods.5 písm a,
písm. h).
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 52/R/2014
Pozmeňovacie návrhy k VZN č. 1 o
predaji pozemkov vo vlastníctve obce
Močenok, ktoré predložil poslanec Urbánik ( §2 ods.3 písm.a,§4 ods.1 a ods.2).
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 53/R/2014
Na návrh starostu obce VZN č.1/2014
o predaji pozemkov ako celku – vrátane pozmeňovacích návrhov schvále-
ných uznesením č. 51/R/2014 a č. 52/
R/20104.
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
B. b e r i e n a v e d o m i e
Uznesenie č. 54/R/2014
Kontrolu uznesení z 20. zasadania
obecného zastupiteľstva.
K bodu 9 programu
Obecné zastupiteľstvo v Močenku:
A. b e r i e n a v e d o m i e
Uznesenie č. 55/R/2014
Správu audítora za rok 2013, tak ako
bola predložená.
K bodu 10 programu
Obecné zastupiteľstvo v Močenku:
A. s c h v a ľ u j e
Uznesenie č. 56/R/2014
Na návrh starostu obce Záverečný účet
obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad a berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra za rok 2013
a Správu audítora za rok 2013.
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
B. u k l a d á
Uznesenie č. 57/R/2014
Na návrh poslankyne Kútnej prednostovi úradu spracovať prehľad o pohľadávkach Obce Močenok v členení nedobytné a ostatné.
Z: v texte
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 58/R/2014
Na návrh poslanca Urbánika prednostovi úradu predkladať zmeny rozpočtu
na rokovanie obecného zastupiteľstva
tak, aby o nich mohlo rozhodnúť v aktuálnom finančnom roku.
T: v texte Z: v texte
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
K bodu 11 programu
nedeľu 22. júna zišli najprv na svätej
omši vo farskom kostole. Potom sa na
čele so správcom farnosti Močenok
vdp. Jozefom Černákom, za účasti
dobrovoľných močenských hasičov
a hudobného sprievodu dychovej
hudby Močenská kapela vybrali na
slávnostnú procesiu do areálu kostola
a parku pred kostolom. Farár vdp.
Jozef Černák symbolicky znázorňoval pamiatku nosením monštrancie s
kúskom premeneného chleba. Procesia sa postupne zastavovala pri oltároch, symbolizujúcich svetové strany,
ktoré mali predstavovať ľudí prichádzajúcich zo všetkých kútov obce.
• Po dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí sa koncom júna konečne
na polia a záhrady spustil dážď. Prívalový lejak bol však taký silný, že v
priebehu niekoľkých desiatok minút
zaplavil niektoré cesty alebo chodníky, pretože voda nestíhala odtekať,
ani vsakovať do vyprahnutej pôdy. Na
mnohých miestach spôsobili problém
chýbajúce, alebo zanesené rigoly.
• Farár farnosti Močenok vdp. Jozef Černák zorganizoval z príležitosti
skončenia školského roka pre deti a
ich rodičov opekačku v areáli fary.
Pomocnú ruku mu podali farníci,
ktorí pomohli celé podujatie zrealizovať. Oslava konca školského roka
a leta príjemne pobavila najmä školopovinné deti.
• Koncom júna sa v našej obci konala Beauty show s bývalou miss
krásy Ivanou Christovou, ktorá sa v
súčasnosti venuje kozmetike a dobročinnosti. Záujem o toto podujatie
prejavilo niekoľko žien z našej obce.
• Na základe úspešného projektu
obce sa v areáli múzea a galérie sv.
Gorazda začali realizovať úpravy verejných priestranstiev v okolí budovy.
Pracovníci odbornej firmy zrealizovali výsadbu okrasnej zelene, ktorá
bude zdobiť okolie budovy. Do realizácie projektu spadá aj zhotovenie informačnej tabule, ktorá bude osadená
na budovu múzea.
• V predfestivalovom čase sa realizovali aj úpravy zelene v osade Gorazdov, kde sa bude odohrávať časť
celonárodného festivalu Gorazdov
Močenok. Pracovníci obce v tejto lokalite skosili trávnaté plochy, ostrihali
a upravili kry a pripravili priestranstvo v okolí kaplnky sv. Gorazda na
slúženie svätých omší. Pracovníci v
aktivačnej činnosti zo zelených plôch
vyhrabali pokosenú trávu. Pracovníci
obce opravili aj prístupovú cestu do
osady Gorazdov v smere z Trnovca
nad Váhom, kde zmesou suchého betónu vyplnili všetky cestné výtlky.
• Obec bola opäť úspešná v podávaní projektov. Tento raz bol úspešný
projekt vypracovaný na modernizáciu
verejného osvetlenia v obci, na ktorý
ministerstvo financií prispeje účelovo
viazanou dotáciu na úhradu nákladov
vo výške 5 000 eur.
• Dňa 17. júla Slovensko slávilo
už 22. výročie prijatia Deklarácie o
zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Slovenská národná rada deklaráciu
schválila v roku 1992 v rámci bývalej Československej federatívnej republiky a vyhlásila ňou zvrchovanosť
Slovenskej republiky. Deň prijatia
Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky je pamätným dňom
a slávime ho ako významný krok k
naplneniu sebaurčenia slovenského
národa. V tento deň sa zvyčajne zapaľujú vatry zvrchovanosti.
• Herci divadla Dominus aj v tomto
roku naštudovali novú divadelnú hru.
Zo širokej ponuky zaujímavých hier
zo súčasnosti, či minulosti, komédií,
tragédií alebo ľudových hier si vybrali
žáner, aký doteraz na pódiu neprezentovali – balady od Karla Jaromíra Erbena. Hra spracovaná pre trojicu hercov je akoby na mieru šitá pre Máriu
Blehovú, Moniku Ternerovú a Tomáša
Danka. Herci hru študovali niekoľko
týždňov a v premiére sa predstavili na
slávnostnom otvorení celonárodného
festivalu Gorazdov Močenok. V druhej polovici júla našu obec v rámci
cesty na Slovensko poctili svojou návštevou predstavitelia družobnej obce
zo Srbskej Padiny. Stretli sa s vedením
obce a navštívili aj budovu Múzea a
galérie sv. Gorazda v našej obci.
• Vnedeľu 20. júla sa na štadióne
Futbalového klubu uskutočnil už tradičný letný turnaj. Organizátori pripravili pre všetkých zúčastnených
bohatý program, nechýbali atrakcie
pre deti, občerstvenie alebo priateľské
stretnutie mládežníckych mužstiev.
Tohtoročného turnaja sa zúčastnili 4
tímy –Horná Kráľová, Hájske, Veča
a domáce mužstvo. Do finále podujatia sa prebojoval domáci Močenok a
mužstvo Veče. Prvenstvo z minulého
roka obhájili po výsledku 2:1 domáci.
Atraktívne podujatie sa skončilo žrebovaním bohatej tomboly s 50 cenami.
Obecné zastupiteľstvo v Močenku:
A. s c h v a ľ u j e
Uznesenie č. 59/R/2014
Na návrh poslanca Urbánika zrušenie
uznesenia č. 32/R/2014 v plnom znení.
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
Uznesenie č. 60/R/2014
Na návrh poslanca Urbánika plnú
úhradu nákladov z obecného rozpočtu v
súvislosti s prípadnou úpravou chodníka
na ul. Sv. Gorazda pôvodne financovaného z eurofondov v rámci akcie Revitalizácia centra obce.
Za hlasovalo: 7 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Simona
Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbá-
nik, Ernest Vereš. Proti hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 1 – Juraj Lenický. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
B. u k l a d á
Uznesenie č. 61/R/2014
Na návrh starostu obce komisii výstavby, územného plánovania, dopravy a
investícií vykonať kontrolu stavu a návrh
protipovodňových opatrení na križovatke
ulíc Pri kamennom moste a Čingov. O
výsledku informovať na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
T: v texte Z: predseda komisie
Za hlasovalo: 8 – Daniel Čiernik, Ľudovít Hochel, Angelika Kútna, Juraj
Lenický, Simona Mesárošová, Peter Sýkora, Roman Urbánik, Ernest Vereš. Proti
hlasovalo: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo:
0. Počet neprítomných: 3 – Jozef Benčík,
Anton Karlubík, Marek Mesároš
Zapísal: Ing. Ján Valek
Úspešný projekt obce
Obec Močenok pred niekoľkými mesiacmi zareagovala na výzvu Nadácie
Pontis a vypracovala projekt na revitalizáciu verejnej zelene a detských ihrísk
v obci Močenok. Projekt bol úspešný a
realizoval sa pomocou dobrovoľníckej
práce 13. júna 2014. Močenok a ďalších
16 miest a obcí na celom Slovensku navštívili dobrovoľníci - zamestnanci rôznych firiem a spoločností, aby na základe
podaných projektov vykonali naplánované práce. V našej obci sa dobrovoľníckych aktivít zúčastnili zamestnanci
spoločnosti Samsung Galanta.
„Obec sa zapojila do projektu Naše
mesto, zo Samsungu prišlo 28 dobrovoľníkov, ktorí natierajú detské ihriská
a vysádzajú zeleň v centre obce,“ spresnil vedúci útvaru služieb a investičnej
výstavby Miroslav Lóži. Na základe
projektu sa tri desiatky pracovníkov
Samsunguv tričkách s logom projektu a
pripravenými pracovnými pomôckami
v podobe šmirgľov, kief, štetcov, farieb
alebo motyčiek, kvetov a krhiel rozdelili
do viacerých partií, ktoré súbežne vykonávali práce na viacerých miestach.
„Bolo to na základe výberu, naša obec
padla do toho úzkeho výberu tých miest,
kde sa chodí pravidelne, pravidelne sa
chodí do Šale, Serede, Galanty, Nových
Zámkov a išlo sa aj k nám do Močenku
s tým, že je tam dostatočný počet zamestnancov, ktorí chcú podporiť svoju
obec,“ – povedal nám vedúci kolektívu
dobrovoľníkov zo spoločnosti Samsung
Roman Eiselle – „Títo ľudia venujú 4
hodiny zo svojho pracovného času pomoci našej obci a naša firma prispieva k
tomu tak, že majú tento čas, ktorý strávia tu, plne hradený, takže to je spon-
zorstvo našej firmy. Dobrovoľníci za 4
hodiny práce obnovili nátery na vstupných bránach do areálu parku a múzea
a galérie sv. Gorazda, na oplotení parku,
na zábradliach v centre obce, alebo pred
zdravotným strediskom. Farebne natreli
a nalakovali atrakcie na detských ihriskách v ulici Milana Rastislava Štefánika
a v Rokošovej, vysadili letničky do nádob v centre obce a upravili existujúcu
zeleň v okolí fontány. „Prišli sme zveľadiť vašu dedinu, natierame ihrisko a pre
mňa osobne je to prvýkrát skúsenosť.
Myslím, že je to dobre, podľa mňa je to
úžasné, myslím, že sú tu ľudia spokojní,
neviem ako sa na to pozerajú, možno že
niektorí sú úplne radi,“ myslí si jeden zo
zamestnancov spoločnosti, dobrovoľník
Roman Pintér. „Ja by som bol za to teda,
aby radšej občania, ktorí nemajú prácu,
aby tí aby radšej robili na našom ako
sa hovorí,“ myslí si Štefan Boháč. „Ja
nie som expert, to vám nepoviem, to sa
pýtajte takého múdrejšieho,“ vyhol sa
priamej odpovedi okoloidúci občan. „Ja
nie som obyvateľka Močenku, ja tu len
pracujem, ale ja si myslím, že to nie je
správne, lebo obecný úrad má svojich
ľudí, ktorí sú takýmito vecami poverení
a tých, čo sú nezamestnaní, aspoň takto
ich treba využiť, aby takéto práce v obci
robili,“ myslí si pani Vrbová. U niektorých obyvateľov obce síce projekt, cez
ktorý sa nezískavajú peniaze, ale pracovná sila nenašiel veľa pochopenia,
podstatné však je, že bol úspešný a obec
pomocou neho zrealizovala spomínané
práce, na ktoré by inak musela vynaložiť
finančné prostriedky zo svojho rozpočtu.
V tomto prípade si práce nevyžiadali
žiadne finančné náklady zo strany obce.
Dávky v hmotnej núdzi
Koncom uplynulého kalendárneho
roka parlament schválil novelu zákona
o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom roka. Všetky
kroky pre realizáciu novelizovaného
zákona však neboli legislatívne pripravené a tak sa naplno rozbehla od 1. júla.
Novelizácia spočíva v tom, že dávku vo
výške 61,60 eura dostane iba ten občan
v hmotnej núdzi, ktorý odpracuje 32 hodín mesačne v rámci menších obecných
služieb, alebo dobrovoľníckych činností.
Mestá a obce tak museli pripraviť podmienky, aby si občania v hmotnej núdzi z
ich obce mohli dávky odpracovať. Celý
proces riadia úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny.
„Momentálne v obci Močenok pracuje
46 občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi, ktorí majú zo zákona o pomoci
v hmotnej núdzi povinnosť si tieto dávky
odpracovať v mieste svojho trvalého
bydliska. Po dohode so starostom obce
Močenok a s pracovníkmi obecného
úradu sme sa dohodli na harmonograme
prác, ktoré občania vykonávajú. V súčasnosti sa pracuje každý deň, vykonávajú
sa práce ako údržba a úprava verejnej
zelene, udržiavanie čistoty na verejných
priestranstvách, čistenie odvodňovacích
kanálov zrážkovej vody, administratívne
práce a údržba obecných zariadení, kultúrnych, cirkevných pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností,“ objasnila
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
Nových Zámkoch Ing. Miroslava Záhoráková.
„Obec Močenok na základe rámcovej zmluvy, ktorú podpísala s úradom
práce, vymedzila priestor pre realizáciu
aktivačných prác poberateľov dávky v
hmotnej núdzi. Títo sú riadení koordinátormi, ktorí sú zmluvne viazaní s úradom práce,“ doplnil prednosta obecného
úradu Ing. Ján Valek. Z Močenku je 87
poberateľov dávky v hmotnej núdzi,
ktorí majú zo zákona povinnosť si dávku
odpracovať. 32 z nich si ju odpracováva
na základe iných dohôd, ako napríklad už
doteraz fungujúcej aktivačnej činnosti,
respektíve sú práceneschopní. Deviati
občania v hmotnej núdzi z našej obce si
dávky odmietli odpracovať. „Tí občania
prídu buď o celú dávku, ak majú základnú dávku vo výške 61,60 eura, alebo
sa im dávka zníži, čiže každý poberateľ
dávky má na výber, či tú prácu príjme,
alebo tú prácu odmietne,“ konštatovala
Ing. Záhoráková.
Vďaka pracovníkom v tejto činnosti
bude naša obec opäť čistejšou a reprezentatívnejšou, pretože títo pracovníci
sa venujú aj činnostiam, ktoré aktivační pracovníci starajúci sa o čistotu
priestranstiev v obci doteraz kvôli ich
nízkemu počtu nestíhali. Obec poskytuje pre občanov v hmotnej núdzi, ktorých pre vykonávanie aktivačných prác
vybral úrad práce, pracovné náradie a
školenie zamerané na bezpečnosť práce.
Počet občanov v hmotnej núdzi sa každý
mesiac kontroluje a dopĺňa, takže počas
nasledujúcich mesiacov sa bude počet
občanov, ktorí by si mali odpracovať
dávku v hmotnej núdzi meniť.
Stretnutie starostov v mikroregióne Via Romanum
Začiatkom júna sa v priestoroch obecného úradu v našej obci uskutočnilo
stretnutie starostov obcí, ktoré sú združené v mikroregióne Via Romanum. Prítomných privítal starosta našej obce Ing.
Marián Borza, ktorý ich zároveň oboznámil s dôvodom stretnutia. V mikroregióne Via Romanum je 6 obcí z okolia,
ktoré už niekoľko rokov spoločne reagujú na výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja z tzv. malého Leadra, kde
získavajú prostriedky na drobné projekty
zamerané na zveľaďovanie svojich obcí.
Teraz by sa chceli uchádzať o veľké projekty prostredníctvom výziev ministerstva pôdohospodárstva, ktoré má však
pre nové programovacie obdobie nové
podmienky. „Nakoľko pre programovacie obdobie 2014 až 2020 cez projekt
Leader, teda cez miestnu akčnú skupinu
súčasný mikroregión Via Romanum požiadavky podľa predbežných informácií,
ktoré sú zverejnené nebude spĺňať, čiže
nebude môcť čerpať prostredníctvom
Via Romanum tak, ako to bolo doteraz.
Na tomto stretnutí sme hľadali možnosti
ako zabezpečiť také občianske združenie,
cez ktoré sa budú po splnení kritérií dať
čerpať nielen malé sumy peňazí, ale aj
väčšie cez tzv. veľký Leader. Na základe
toho je potrebné osloviť ďalšie obce, nakoľko podmienka je minimálne7 obcí v
združení,“ informoval zástupca starostu
obec Močenok Juraj Lenický. Získavanie nových finančných zdrojov na rozvoj
svojich obcí pokladajú ich starostovia
za prvoradé, aj preto sa zaujímajú o to,
akým spôsobom by sa dali pomocou
združenia s inými obcami prostriedky
získať. Podmienkou pre reagovanie na
výzvy ministerstva pôdohospodárstva je
minimálny počet obcí 7 a aspoň 10 000
obyvateľov na predmetnom území s ur-
čitou hustotou obyvateľstva. „Pre nové
programovacie obdobie 2014 - 2020
sa hľadajú možnosti získavania zdrojov pre obce, aby sa dali zmysluplne aj
použiť a nie len malé balíky, čo bolo v
malom Leadri, ale samozrejme aj väčšie
prostriedky. Sú postavené nové kritériá
prideľovania dotácií a zatiaľ Via Romanum ako také, ktoré združuje 6 obcí
túto podmienku nespĺňa, tak sme hľadali
možnosti, ako to rozšíriť a pokračovať v
programe,“ doplnil informácie predseda
OZ Via Romanum Ing. Ján Hrabovský.
Počas stretnutia sa starostovia rozhodli
osloviť ďalšie obce, ktoré susedia s mikroregiónom Via Romanum, či už samostatne, alebo obce združené v inom
mikroregióne, ktoré by mohli spoločne
s Via Romanum čerpať zo zdrojov ministerstva. „Finančné prostriedky, ktoré
bude možné čerpať prostredníctvom
programu Leader cez ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré je v tomto prípade
riadiaci orgán sú určené najmä pre rozvoj miestnej infraštruktúry, ako revitalizácia obecných zón, cyklotrasy, rekonštrukcia budov, turistických chodníkov a
podobne. Cieľom našej obce Močenok,
ako aj ostatných obcí, ktorých zástupcovia sme sa tu stretli, je získať čo najviac
finančných prostriedkov do nového občianskeho združenia, respektíve do našich
obcí v rámci programovacieho obdobia
až do roku 2020,“ spresnil informácie
Juraj Lenický. Úloha získať pre svoju
myšlienku ďalšie obce čaká predstaviteľov obcí združenia v najbližších týždňoch, pretože nové zduženie by sa malo
vytvoriť v blízkej budúcnosti, aby už v
tomto roku mohlo reagovať na prvé výzvy v novom programovacom období.
100 rokov od začiatku 1. svetovej vojny
V tomto roku si pripomíname už sté
výročie začiatku 1. svetovej vojny. Začala sa 28. júla 1914 ako zámienka pre
jej začatie poslúžil úspešný atentát na
následníka trónu Rakúsko-Uhorskej monarchie arcivojvodu Františka Ferdinada
v Sarajeve. Rakúsko–Uhorsko následne
vyhlásilo vojnu Srbsku, čo spustilo reťazovú reakciu ostatných krajín a viedlo
k obrovskému ozbrojenému konfliktu,
ktorý sa odohrával najmä na území Európy a trval až do novembra 1918.
„Priame boje sa dotkli územia dnešného Slovenska iba veľmi okrajovo, v
časti vtedajšej Zemplínskej a Šarišskej
župy, kde sa obyvateľstvo mohlo stretnúť s útočiacou ruskou armádou, na
ostatnom území bezprostredne boje neprebiehali. Samozrejme vojna sa dotýkala všetkých obyvateľov jednak tým,
že zo všetkých oblastí Slovenska vojaci
rukovali a prichádzali oznámenia o ich
smrti. Druhá vec bola, že aj v priestore
dnešného západného Slovenska sa zriaďovali zajatecké tábory, kam privážali
zajatcov – Rusov a neskôr aj Talianov.
Okrem toho obyvateľstvo trpelo nedostatkom v zásobovaní, polia pustli, lebo
odvedení vojaci sa nemohli podieľať na
poľnohospodárskych prácach, namiesto
nich tam pracovali ženy a deti,“ objasnil
situáciu na Slovensku počas 1. svetovej
vojny PhDr. Dušan Kováč, historik Historického ústavu Slovenskej akadémie
vied v Bratislave.
Slováci bojovali na všetkých voj-
nových frontoch za svoj štát – vtedy
Rakúsko-Uhorsko. Vojnu začalo práve
Rakúsko-Uhorsko spolu s Nemeckom,
proti mocnostiam tzv. Dohody, kde na začiatku vojny patrilo Francúzsko, Rusko,
Spojené kráľovstvo a samozrejme Srbsko. Neskôr sa postupne na obe strany
pridávali ďalšie štáty. Slováci boli vedení k tomu, aby boli vernými poddanými svojho kráľa a chránili ho, preto v
prvých rokoch vojny o nich prichádzali
správy ako o obetavých a statočných vojakoch.
„Postupom vojny sa to ale menilo, pretože vojna trvala dlho a aj slovenský vojak, ten jednoduchý zistil, že vedľa neho
často jeho kamaráti v boji padnú, zistil
krutosť bojov a musel si klásť otázku
prečo vlastne bojuje a tak slovenskí vojaci, ktorí boli vzorní vojaci v prvej fáze
vojny, tak v závere vojny patrili k najväčším rebelom v Rakúsko-Uhorskej armáde. Veľmi aktívne sa zúčastňovali na
mnohých povstaniach a rebéliách, takže
aj v priebehu vojny došlo k určitému posunu v myslení slovenského človeka,“
doplnil Dr. Kováč.
Vojna sa okrem Európy postupne roztiahla aj na Africký kontinent, do Ruska,
Číny, na Blízky východ, alebo na oceány. Zomierali milióny ľudí – vojakov
aj civilistov. Po rokoch ťažkých bojov
na rôznych frontoch sa vojna priblížila k
záveru koncom roka 1918. Štáty Dohody
dokázali poraziť vyvolávateľov vojny a
začiatkom novembra 1918 podpísali prí-
merie. Rakúsko –Uhorsko sa rozpadlo.
„Výsledkom 1.svetovej vojny boli mierové zmluvy, tie stanovili, že tu vznikol
nový štát, Československo. Pre slovenskú elitu to bolo víťazstvo, pretože oni sa
už ku koncu existencie Uhorska usilovali
o to, aby sa vymanili spod postupujúcej
maďarizácie a aby nejakým spôsobom
riešili aj svoje národné problémy, išlo o
národné hľadisko. Chceli vlastné školy
so slovenským vyučovacím jazykom,
podporu slovenskej kultúry atď. Toto
všetko sa v plnej miere uskutočnilo,
pretože Československo vzniklo ako
národný štát a Slováci sa stali vládnucim štátnym národom. To je vlastne bod
vzniku Československa a pre Slovensko
je totakým bodom nula v moderných
dejinách, od ktorého sa vlastne odvíja
veľmi dynamicky rozvoj slovenskej kultúry, vedy a slovenskej spoločnosti. Toto
všetko samozrejme sa mohlo udiať len v
dôsledku toho, že vojna skončila víťazstvom Dohody a Dohoda vlastne podporila vznik Československa,“ doplnil
tému Dr. Kováč.
Napriek výsledným pozitívam pre Slovensko a jeho štátnosť zostáva 1. svetová
vojna mementom pre všetkých ľudí, veď
okolo 30 miliónov mŕtvych vojakov a civilistov, ktorí zomreli na následky bojov,
hladu alebo chorôb by malo byť výstrahou pre každého logicky zmýšľajúceho
človeka. Uctime si pamiatku všetkých,
ktorí sa v 1. svetovej vojne obetovali za
svoje rodiny a národy.
Poslanci šetria aj na sebe
V roku 2014 väčšina poslancov obecného zastupiteľstva v Močenku urobila v
rozpočte obce viaceré úpravy, ktoré znížili výdaje obce. Dotklo sa to aj klubov,
spolkov a organizácií pôsobiacich na
území obce Močenok.
Chápem žiadateľov o dotácie a členov ich súborov, či združení, že im to
skomplikuje činnosť. Mnohí z nich venujú veľa voľného času rozvoju kultúry,
či športu, práci s mládežou, či inej činnosti, ktorá je pre obyvateľov Močenku
užitočná.
Chcel by som ich však poprosiť, aby sa
pokúsili pochopiť aj poslancov obecného
zastupiteľstva. Ich cieľom nebolo skomplikovať život tým, ktorí sú ochotní vo
voľnom čase robiť niečo pre druhých.
Cieľom bolo v prvom rade riešiť finančnú situáciu obce, ktorá sa určitým
spôsobom dotýka všetkých jej občanov.
Informáciu o nej sme dostali počas 18.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Močenku 9.1.2014 od finančnej komisie.
Jej stanovisko predniesla predsedníčka
komisie Ing. Angelika Kútna, PhD.
„...obec má okrem úverov zo štátneho
fondu rozvoja bývania úvery 2 mil. eur,
to je 60 miliónov korún. Keď aj prídu
obci peniaze, ktoré meškajú, príde 500
tisíc eur. Milión a pol zostávame dlžní.
Tie peniaze budeme musieť my, alebo
tí, čo prídu po nás, splácať. Okrem toho
obci vznikajú ďalšie dodatočné náklady.
Úroky k 30.11. sú 41 tis. eur, to sú len
úroky z tých úverov. Obec sa už nesmie
zadlžovať. K 30.11. mala obec nezaplatené faktúry vo výške 60 tis. eur, tie treba
zaplatiť v r. 2014.“
Celý text si môžete prečítať v zápisnici z uznesenia, ktorá je na internetovej
stránke obce Močenok.
Toto bol hlavný dôvod, pre ktorý sa
väčšina poslancov rozhodla znížiť výdavky, ktoré obec plánovala na tento
rok.
Poslanci však škrtali aj na sebe. V
roku 2014 sa vzdali odmien za zasad-
nutia obecného zastupiteľstva. Z týchto
odmien pritom platia aj svoje náklady na
činnosť poslancov. Telefóny, internet, náklady na dopravu v rámci obce, prípadne
do niektorých inštitúcií v rámci kraja.
V uplynulých rokoch organizácie, ktorým chýbali peniaze, požiadali po pol
roku obec o mimoriadnu dotáciu. Ak
poslanci v rozpočte na to našli peniaze,
žiadosti vyhoveli. Či sa niečo nájde aj v
tomto roku, to nie je isté.
Viacerým organizáciám môžu v činnosti pomôcť dotácie z projektov, ktoré
na rok 2014 vypracovala obec. Podľa informácií v júnovom čísle časopisu Močenok, bolo zatiaľ schválených 9 600 eur
pre kultúrne podujatia. To je veľká pomoc. Som presvedčený, že okrem dotácií
z obecného rozpočtu, môžeme aj týmto
spôsobom zabezpečovať výraznejšiu
podporu pre spolky, kluby a organizácie
v obci. Tých výziev na kultúrne, športové a iné aktivity je v priebehu roka naozaj veľa. Peter Sýkora, poslanec OcZ
Ako je to s úverovou zaťaženosťou obce?
V posledných dňoch, približujúcim sa
časom komunálnych volieb, sa čoraz s
väčšou intenzitou rozširujú hlasy o veľkej zadĺženosti obce, dokonca až na niekoľko generácií.
Trpezlivo vysvetľujem fakty všetkým
spoluobčanom, ktorí sa na mňa s touto
otázkou obrátia, no mám potrebu vyjadriť svoje stanovisko k tejto téme aj týmto
spôsobom.
Naša obec sa v posledných ôsmich
rokoch sústredila na získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov z
fondov Európskej únie, alebo z iných dotačných mechanizmov. Aj vďaka tomu,
že sme boli v našom snažení úspešní a
získali sme takýmto spôsobom značné
množstvo finančných prostriedkov, sa
mohla obec rozvíjať a to najmä v investičnej oblasti, ale aj v kultúrnej, športovej
a spoločenskej. Moje poďakovanie patrí
tým, ktorí sa na tomto všetkom podielali
a podieľajú. Pretože vôbec nie je pravda,
že výziev a možností je dosť. A keď sa
zapojíte do nejakého programu a vypracujete projekt, nik vám negarantuje
úspešnosť, väčšinou je podporená len
tretina uchádzačov.
Aj vy, vážení spoluobčania, ste iste
z rôznych médií zachytili informácie
o tom, aký je náročný a komplikovaný
proces čerpania najmä európskych fondov, ako sa pristupuje zámerne ku korekciám a ako sú pozastavované jednotlivé programy. Najviac to cítia koneční
prijímatelia, v našom prípade obce a
mestá. Aj naša obec má z tohto titulu
ešte nezaplatené úvery, ktoré si vzala na
prefinancovanie Centra obce a Múzea a
Galérie sv. Gorazda (budova kláštora).
V projekte Centrum obce prišla obci z
fondov približne polovica finančných
prostriedkov, zvyšnú polovicu (cca 440
tis. Eur) očakávame v mesiaci september
tohto roka. V projekte Múzeum a galéria sv. Gorazda nás poškodil Úrad pre
verejné obstarávanie. Z tohto dôvodu
nám ešte finančné prostriedky (cca 327
tis. Eur) neprišli na účet. Dobrou správou
je, že sme minulý mesiac vyhrali súdny
spor s Úradom pre verejné obstarávanie,
a peniaze z únie sú tým bližie do obecnej
pokladne. Pravdaže, musíme ďalej intenzívne rokovať s príslušnými inštitúciami
a vyvíjať maximálne úsilie, aby sa nám
tento problém podarilo vyriešiť v prospech obce.
Obec každoročne zo svojho rozpočtu
vyčleňuje aj vlastné finančné prostriedky
na zabezpečenie investičnej výstavby.
Väčšie investičné aktivity sa bežne financujú úverom a postupne splácajú. V
minulých volebných obdobiach sa takýmto spôsobom financovala výstavba
športovej haly, domu smútku na dolnom
cintoríne, ďalšej triedy materskej školy a
pod. Takýmto úverom, ktorý spláca obec
z vlastných finančných prostriedkov je
úver na 2. etapu Múzea a Galérie sv. Gorazda, ktorý obec vzala za účelom, aby
rekonštrukcia budovy bývalého kláštora
bola kompletná. Prvá etapa bude financovaná z eurofondov, ako som už vyššie
uviedol a druhá etapa, teda zobytnenie
podkrovia, nový krov a strecha bude z
prostriedkov obce. Podobným spôsobom sa finačné prostriedky, ktoré prišli na účet obce z projektu centra obce,
použili v zmysle schváleného rozpočtu,
napríklad na vybudovanie plynu v ulici
Balajka, kúpu pozemku pod novú 12-bytovú jednotku, kde už dnes nájomcovia
bývajú a na iné investičné aktivity.
Z úvedeného je zrejmé, že tieto úvery
obce sú investičné, slúžiace na zabezpečenie rozvoja obce. Obec má iba jeden
spotrebný úver.
Ako to teda z úvermi obce vyzerá? Ak
nerátame úvery na byty, ktoré obec vôbec nezaťažujú a splácajú ich nájomníci,
ani úvery, ktoré budú zaplatené finančnými prostriedkami z fondov EÚ, ktoré
obec na základe zazmluvnenia dostane
(a tieto sa do úverovej zaťaženosti obce
ani nezapočítavajú), tak na konci tohto
volebného obdobia, teda ku koncu roka
2014 bude mať obec úverovú zaťaženosť
spolu cca 684.046,2 Eur a nie 2 milióny
Eur.
Tak ako ostatné obce a mestá, aj naša
obec má finančné problémy z dôvodu
každoročného znižovania podielových
daní, teda finančných prostriedkov, ktoré
prichádzajú zo štátu. Mnohé obce a mestá
Zber separovaného odpadu
V uplynulých číslach časopisu Močenok sme vás informovali o projekte Ponitrianskeho združenia obcí týkajúceho
sa separovaného zberu, ktorý by sa mal
začať realizovať v júli 2014. Projekt
zahŕňa iba domácnosti v jednotlivých
členských obciach, inštitúcie, obchodné
prevádzky alebo podnikatelia doňho nespadajú a zber a zhodnocovanie odpadov
musia riešiť osobitne. Do všetkých domácností v obci boli v uplynulých týždňoch rozdistribuované smetné nádoby
na separovaný zber papiera, plastov a
bioodpadu. Nový projekt sa týka iba se-
sú na „kolenách”. Okrem početných informácií z médií to dôverne poznám najmä zo stretnutí s kolegami starostami a
primátormi, napríklad pri zasadnutiach
ZMOS-u. Musíme si uvedomiť, že vláda
v tomto volebnom období znížila percentá podielových daní pre samosprávy.
My sme na to regovali najmä výrazným
šetrením na prevádzkových a personálnych nákladoch.
Pokiaľ ide o škrty, ktoré poslanci zrealizovali v tohtoročnom rozpočte obce, tie
boli vykonané nie z dôvodu úverov obce,
ale z dôvodu nedostatku príjmov obce,
najmä zo štátu. Dôkazom môjho tvrdenia je fakt, že z peňazí, ktoré poslanci
získali vykonanými škrtmi v rozpočte,
nepresunuli ani jeden cent na rýchlejšie
splácanie úverov, ale dosiahli vyrovaný
rozpočet. Poslanci sa vzdali svojich
odmien, čo spolu za všetkých poslancov predstavuje ročnú úsporu vo výške
približne 2.310 Eur. Bol znížený aj plat
starostu obce a zástupcu starostu obce a
toto zníženie predstavuje ročnú úsporu
16.810,- Eur.
Vážení spoluobčania, spojením finančných prostriedkov z eurofondov a iných
dotačných mechanizmov spolu s finančnou spoluúčasťou obce sa dajú zrealizovať mnohé významné investičné akcie.
No vždy je k tomu potrebná aj finančná
spoluúčasť obce. Je to však pre obec
mimoriadne výhodné, pretože nebyť
týchto dominantných dotácií, obec by
nebola schopná z vlastných prostriedkov
vynoviť centrum obce, základnú školu,
zdravotné stredisko, budovu kláštora,
vybudovať nové ihriská, verejnú zeleň,
inžinierske siete v nových uliciach, zamestnať dlhodobo nezamestnaných a
mnoho ďalších aktivít.
Získané finančné prostriedky však
niekoľkonásobne prevyšujú prostriedky,
ktoré na tieto účely musela vynaložiť
obec.
Úverové zaťaženie obce je rozložené
na splátky takým systémom, aby nebol z
tohto dôvodu zaťažený bežný chod obce,
ani ďalšie prípadné investície.
Marián Borza
starosta obce
parovaného zberu , klasický komunálny
odpad, ktorý sa realizoval vysýpaním
smetných nádob aj doteraz zostáva bez
zmeny – realizovať sa bude aj naďalej
vždy v utorok. „Mení sa systém zberu
plastových odpadov. Na túto komoditu
dostala každá domácnosť na to určenú
nádobu, čiže do tejto nádoby môžu občania separovať plasty,“ spresnil starosta
obce Ing. Borza. Počas tohto roka sa
bude realizovať zber plastového odpadu
podľa celoročného kalendára zberu, teda
zvyčajne v prvý piatok nového mesiaca,
pokiaľ nie je uvedené inak. Plasty majú
byť čisté a po zbavení obalov zvyškov
prípravkov alebo jedál do žltého kontajnera môžu občania vyseparovať tégliky
od mliečnych výrobkov, šampónov, aviváže a podobne. Takisto aj čisté obalové
fólie, plastové vrecká a tašky, fľaše od
nápojov, alebo polystyrén. „Čo sa týka
ostatných triedených komodít, postupne
ako bude spracovaný harmonogram pre
jednotlivé obce v rámci celého Ponitrianskeho združenia budeme našich občanov
informovať o termínoch zberu papiera
a taktiež termínoch zberu biologicky
rozložiteľného odpadu, ktorý sa bude
zbierať v nádobách na to určených, ktoré
majú farbu hnedú,“ doplnil informácie
starosta obce. Hnedý kontajner na bioodpad je určený na zvyšky ovocia, zeleniny,
starý chlieb, kávovú usadeninu, čajové
vrecúška, papierové vreckovky, škrupiny z vajec alebo orechov a podobne.
V žiadnom prípade sem nesmú ísť kosti,
zvyšky mäsa, popol, cigaretové ohorky,
alebo chemicky ošetrené a chorobami
napadnuté rastliny. Veľkorozmerný bioodpad, ako sú konáre stromov a podobne
je možné aj naďalej odovzdať v zbernom
dvore v Úzkej ulici. Do modrého kontajnera na papier je napríklad možné separovať okrem všetkých druhov neznečisteného papiera aj čisté tetrapakové obaly
od nápojov. Zatiaľ nedoriešeným bodom
projektu zostali domácnosti občanov
bývajúcich v bytových domoch, kde
nie je vytvorený priestor na uskladnenie
ďalších 3 nádob pre každú domácnosť.
„Ešte v minulosti sme riešili v združení
aj otázku nádob pre bytové domy, kde by
bol technický problém umiestniť všetky
nádoby pre jednotlivé byty, tak sme po
dohode v rámci združenia dohodli, že pre
bytové domy budú distribuované veľké
1100 litrové nádoby pre papier a plasty.
Tieto sú už nakúpené a v priebehu mesiaca júla budú distribuované do jednotlivých bytových domov tak, aby sme vedeli zabezpečiť podmienky na separáciu
pre týchto našich občanov,“ objasnil Ing.
Borza. Pracovníci spoločnosti zabezpečujúcej odvoz vyseparovaných komodít
budú podľa vyjadrenia vedenia združenia priebežne počas zberu kontrolovať
kontajnery s odpadom a nevytriedený
odpad, alebo odpad obsahujúci nedovolené komodity občanovi neodvezú. Občan ho bude musieť opätovne vytriediť,
alebo preradiť do komunálneho odpadu.
záujmu od týchto pozemkových úprav
očakávať,“ objasnila Ing. Miriam Lašuová z Okresného úradu v Šali. Záujem
o túto problematiku prejavila dvadsiatka
majiteľov pozemkov, ktorým pracovníčky pozemkového a lesného odboru
vysvetlili princíp pozemkových úprav
riadiacich sa zákonom 330 z roku 1991
v znení neskorších predpisov. Záujemcovia po skončení podrobnej prezentácie
o problematike kládli predstaviteľkám
pozemkového odboru okresného úradu
najrôznejšie otázky týkajúce sa problematiky a debatovali o spôsobe
uskutočnenia a problémoch s tým
spojených, ktoré v prípade rozbehnutia pozemkových úprav majiteľov
čakajú. „Ja by som doporučoval, aby
si ľudia svoje majetky jednoznačne
scelili, pretože neni mysliteľné, aby to
mali rozdrobené niektorí na 50, alebo
100 parcelách. Z tohto pohľadu by sa
mala vykonať pozemková reforma, lebo
teraz to je všetko imaginárne,“ myslí si
jeden z občanov účastných na verejnom
zhromaždení Stanislav Rendek. Najväčším obrábateľom a jedným z najväčších
vlastníkov pôdy v katastri našej obce je
poľnohospodárske družstvo, ktoré už
pozemkové úpravy absolvovalo v obci
Hájske. Všetkých vlastníkov pôdy v katastri je takmer 5 000, z toho známych je
3 000. „My si myslíme, že to rozhodne
neprináša to, čo si mnohí myslia. V podstate my s tým nemáme extra problém,
ale vieme aká je to štrapácia, vieme že
je to veľa minutých peňazí a efekt nie
je taký, ako by sa očakávalo. Určite ak
niekto má 5 ha na 30 miestach a chce na
nich hospodáriť, chce to mať v jednom,
ale ste počuli, je 3 000 vlastníkov pôdy
a najmenej 10 skupín názorov,“ vyjadril sa k problematike predseda Poľnohospodárskeho družstva Močenok Ing.
Štefan Bleho. Celé konanie zamerané na
scelenie rozdrobených pozemkov rozdelené podľa bonity pôdy by mohlo trvať v
prípade záujmu majiteľov 7 až 10 rokov.
Nadpolovičná väčšina
majiteľov pozemkov
Verejné zhromaždenie o pozemkových úpravách
Dňa 2. júla 2014 sa v priestoroch kultúrneho domu v našej obci uskutočnilo
verejné zhromaždenie občanov, ktoré
inicioval pozemkový a lesný odbor
Okresného úradu v Šali. V spolupráci s
obcou Močenok zorganizoval stretnutie
s občanmi, ktorí sú vlastníkmi pôdy v
katastrálnom území obce. Impulzom pre
začatie prípravného konania, ktoré by
mohlo viesť k pozemkovým úpravám v
katastri, bolo podanie žiadosti vlastníkov
pôdy v tejto lokalite, ktorí majú záujem
o scelenie svojich rozdrobených parciel.
Z tohto dôvodu sa pracovníčky pozemkového a lesného odboru stretli s majiteľmi pozemkov na prípravnom konaní s
cieľom zistiť záujem majiteľov o pozemkové úpravy, ktoré by viedli k sceľovaniu
pozemkov v katastri Močenka. „Cieľom
tohto zhromaždenia bolo, aby sa vlastníci pôdy oboznámili s pozemkovými
úpravami, lebo zákon je dosť zložitý
a my sme im chceli tak ľudsky priblížiť, čo môžu po prípadnom prejavení
10
sa však musí vyjadriť v prieskume v
prospech začatia konania, ktorým by sa
mohli sceliť pozemky v celom katastri.
V ďalšom kroku bude nasledovať výzva
zo strany okresného úradu majiteľom,
aby sa vyjadrili, či si želajú pozemkové
úpravy alebo nie. Na základe prejaveného záujmu majiteľov pozemkov sa
proces buď rozbehne, alebo ho okresný
úrad úplne zastaví.
GORAZDOV MOČENOK
bohatý rozmanitosťou aktuálnych tém
V roku 2014 sa otvorili
brány celonárodného festivalu
kresťanského divadla Gorazdov Močenok pre divadelníkov,
priaznivcov svätého Gorazda a
všetkých podporovateľov kultúry už po 22. raz. Festival sa
konal v čase od 24. do 27. júla
v Močenku a osade Gorazdov
– rodisku svätého Gorazda.
Organizátori pre všetkých návštevníkov podujatia pripravili
aj v tomto roku, ktorý je zároveň rokom Sedembolestnej
Panny Márie, bohatý program
zložený nielen zo súťažných
divadiel, ale aj zo sprievodných
akcií súvisiacich s tematikou a
poslaním festivalu.
Prvý deň festivalu sa začal
požehnaním pútnikov,
ktorí sa stretli pred sochou
sv. Gorazda, aby spoločne po
starej ceste do Nitry odniesli
festivalové posolstvo a pozvanie na podujatia nitrianskemu
sídelnému biskupovi Mons.
Viliamovi Judákovi. V tomto
roku, kedy sa koná už XXII.
ročník festivalu, sa pred sochou
svätého Gorazda stretlo akoby
symbolicky 22 pútnikov. Väčšina z nich sa na putovanie do
starobylej Nitry vybrala už po
niekoľký raz, ale prišli aj noví
záujemcovia, ktorí si chceli
pešiu púť vyskúšať na vlastnej
koži.
Starosta obce Marián Borza
pútnikom pred odchodom
odovzdal posolstvo pre otca
biskupa a kaplán farnosti Močenok dp. Miroslav Cimerák
pútnikom požehnal a vybral sa
na púť spolu s farníkmi. 22 pútnikov, z ktorých najmladší mal
2 roky a niesol sa na otcovom
chrbte, za necelých 5 hodín
zdolalo takmer 20 kilometrovú
cestu z centra Močenku na Nitriansky hrad. Napoludnie na
nitrianskom hrade pútnici odo-
vzdali festivalové posolstvo a
pozdravy účastníkov generálnemu vikárovi Nitrianskej diecézy Mons. Petrovi Brodekovi,
ktorý zastupoval neprítomného
otca biskupa Viliama Judáka.
Popoludnie patrilo
vernisážam výstav
Ako prvé boli otvorené výstavy Klubu filatelistov 52-46
Močenok pod názvom Od čias
svätých Cyrila a Metoda žije
Slovensko pod ochranou Panny
Márie a výstava venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
pod názvom Veriť-milovaťpracovať. Z príležitosti výstavy
pripravil klub filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou aj
uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky, ktorej odtlačok si
mohli záujemcovia zadovážiť
v príležitostnej poštovej priehradke priamo v mieste výstav.
Program potom pokračoval
vernisážou výstavy Svetového
združenia Slovákov pod názvom Hlinkov zápas za národné
práva, pretože si pripomíname
150. výročie narodenia Andreja
Hlinku. Vernisáž pokračovala
premietaním filmu Zostanem
vždy svoj o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ku ktorému
pridal sprievodné slovo Stanislav Bajaník zo Svetového
združenia Slovákov. Zároveň
si v spoločenskej sále mohli
návštevníci prezrieť aj výstavu
fotografií Filipa Lašuta pod
názvom 20. výročie posviacky
Kaplnky sv. Gorazda v Gorazdove.
Program prvého dňa
XXII. ročníka festivalu
pokračoval popoludní v kultúrnom dome slávnostným otvorením. Návštevníkov v našej
obci privítal starosta obce Marián Borza a festival slávnostne
otvoril vdp. Jozef Černák, farár
farnosti Močenok. Slávnostného otvorenia XXII. ročníka
celonárodného festivalu kresťanského divadla sa zúčastnilo množstvo predstaviteľov
cirkevného života, zástupcov
štátnej správy a samosprávy,
spoluorganizátorov, sponzorov,
hercov a divákov obľubujúcich
divadlo. „Registrujem veľké
množstvo podujatí v obciach a
myslím si, že všetky sa opierajú
o nejaké tradície. Táto je výnimočná, pretože historicky je to
dosť vzdialené, ale stále živé a
nadväzuje to možno aj na Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré
sa konajú v Nitre. Nakoniec
aj púť do Nitry a odovzdanie
posolstva sídelnému biskupovi
svedčí o tom, že skutočne obyvatelia Močenku a nadšenci,
ktorí toto podujatie pripravujú
robia veľmi dobré meno pre
svoju obec a pre rozvoj kultúry,“
myslí si Jozef Dvonč, primátor
Nitry. „Musím sa veľmi poďakovať organizátorom tohto
festivalu, že sa venujú takýmto
aktivitám, pretože kultúru treba
rozvíjať na celom Slovensku, v
každej obci, do každého domu
by mala prísť kultúra. Je to
úžasné, že si pestujete túto tradíciu, pretože keďže je XXII.
ročník festivalu, tak to už považujem za tradíciu. Je to veľmi
pekný festival, držím vám v
tomto veľmi palce, naozaj
vďaka všetkým organizátorom,
ale aj účinkujúcim a režisérom,
ktorí sa podieľajú na festivale,“
vysoko hodnotila podujatie
Emília Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.
„Ľudia sa izolujú a to platí
hlavne pre mladých ľudí, je éra
internetu a facebooku, mladí
nepotrebujú ten osobný kontakt
a istým spôsobom to týchto ľudí
deformuje, aj našu spoločnosť.
Preto je o to dôležitejšie vrátiť
sa k tým pôvodným hodnotám,
ktoré práve divadlo skvelým
spôsobom dokáže prezentovať.
Musíme mať na pamäti, aby aj
v našom živote bolo prítomné
posolstvo kresťanského humanizmu, aby sme boli solidárni,
aby sme boli citliví aj k iným
ľuďom okolo seba, predovšetkým, aby tá kultúra bola súčasťou nášho života, aby to neboli
len slová, ale aby nás kultúra a
v rámci nej aj divadlo, aby nás
robili lepšími ľuďmi,“ myslí si
Ján Juran, riaditeľ cirkevného
odboru Ministerstva kultúry
SR.
Prvé súťažné predstavenie
Divadla DOMINUS
Močenok
Bezprostredne po otvorení
festivalu bolo odohrané prvé
súťažné divadelné predstavenie domáceho divadla Dominus, ktoré sa predstavilo s hrou
Svadobné košele na motívy
balád Karla Jaromíra Erbena.
Predstavenie pozorne sledovala
aj festivalová porota, ktorej
v tomto roku predsedal Peter
Weinciller. Členmi boli Elena
Bakošová, Helena Sláviková
Rabarová a vdp. Igor Hanko.
Večerný program prvého dňa
festivalu pokračoval v kostole
sv. Klementa, kde svätú omšu
celebroval generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter
Brodek. Vo svojej homílii sa
venoval viere a tomu, že veriaci
by mali v prvom rade hľadať jej
zmysel a pokúsiť sa žiť podľa
svätého písma. Bohatý štvrtkový program zavŕšilo premietanie záznamu z posviacky
Kaplnky sv. Gorazda v Gorazdove v roku 1994 Jeho Eminenciou Jánom Chryzostomom
kardinálom Korcom. Záznam
si mohli návštevníci pozrieť v
priestoroch zrekonštruovanej
budovy Múzea a galérie sv.
Gorazda.
Druhý deň festivalu
bol pripravený
najmä divadelný program
Súťažné divadelné predstavenia sa začali už predpoludním.
Prvým z nich bolo divadelné
11
predstavenie divadelného súboru Materinky zo Šale, ktorý
sa predstavil s hrou na motívy
knihy Jozefa Cígera Hronského
pod názvom Ako zajko do Afriky putoval. Hra plná piesní
a zábavy zaujala najmä detskú
časť publika. S ďalším súťažným divadelným predstavením
vystúpil detský recitačný kolektív Kalorik pri Základnej
umeleckej škole v Bánovciach
nad Bebravou. Mladí Bánovčania si na tohtoročný festival
pripravili hru Zuzany Šmatlákovej Tiger, ktorú režírovala
Zuzana Varhaníková. Piatkový
podvečer už patril divadelníkom z Rimavskej píly. Režisér Jaroslav Lacko s hercami
z divadelného súboru Terézie
Vansovej naštudoval hru Kúštik šťastia na motívy poviedky
Boženy Slančíkovej Timravy
Žiadna radosť. Kúštik šťastia je baladickým príbehom o
medziľudských vzťahoch, hľadaní a strácaní šťastia v podaní
skúsených i mladých hercov z
Rimavskej píly. Tradičnú večernú svätú omšu v kostole sv.
Klementa celebroval močenský
rodák, farár farnosti Dolné Krškany vdp. Igor Hanko. Vo svojej homílii sa venoval najmä
sviatku svätého Jakuba a dotkol
sa aj zlých ľudských vlastností,
z ktorých jednou je napríklad
pýcha a nabádal veriacich, aby
s nimi bojovali. Bezprostredne
po svätej omši program pokračoval v kostole sv. Klementa
prezentáciou kratučkého divadelného obrazu pod názvom
Prázdny hrob, s ktorým sa predstavili žiaci močenskej základnej školy. Krátke predstavenie
z Nového zákona režírovala
učiteľka Helena Šuvadová,
ktorá ho so žiakmi pôvodne
pripravila na krajské kolo biblickej olympiády.
v dobových kostýmoch zahral
divadelný súbor Gorazd. Autorka knihy Helena Sláviková
Rabarová pre prezentáciu v
Močenku vybrala práve časť
Gorazdovské dedičstvo, ktorá
je úzko spätá s našou obcou.
„Močenok preto, lebo to je
moja srdcová záležitosť, niečo
podobné ako moje rodisko v
Šaštíne. Okrem toho som sem
roky chodila na váš močenský,
teda náš festival. A vôbec cyrilo-metodská téma je vždy aktuálna, je nadčasová, sú to naši
národní svätci, nehovoriac o
sv. Gorazdovi,“ netajila kladný
vzťah k našej obci, aj festivalu
Helena Sláviková Rabarová.
Záver programu druhého dňa
festivalu patril opäť divadlu
– divadelný súbor Christoffer
z Bratislavy odohral pre divákov aj porotu súťažné divadelné predstavenie. Hra s prvkami tragifrašky a absurdnej
drámy pod názvom Konečná
stanica na obzore bola naštudovaná pod autorskou aj režijnou
taktovkou Libora Hanzalíka.
Hlavným motívom nezvyčajne
spracovanej témy smrti je cesta
vlakom k poslednému súdu.
Počas nej sa odohrávajú zaujímavé situácie úzko súvisiace
so životmi hrdinov. Divadlo
Christoffer ukončilo hodinu
pred polnocou bohatý piatkový
program festivalu.
Vyhodnotenie
XXII. ročníka
Program tretieho
festivalového dňa
Potom program v kostole pokračoval prezentáciou knihy
Heleny Slávikovej Rabarovej
Cestami starého Slovenska.
Ide o knihu legiend z cyrilometodských čias, v ktorých sa
spomína aj Gorazdov. Časť z
knihy pod názvom Gorazdovské dedičstvo priamo v kostole
12
Váhom. V tomto roku si už
tradiční návštevníci festivalu
pripravili hru podľa námetu
Moniky Jagelič Ja som. Hru
režíroval kolektív a je koncipovaná ako symbolisticko-teologické divadlo. Mladí herci
z Tepličky si vybrali náročnú
tému o tom, ako sa ľudia stavajú
k viere a ako sa môžu premeniť
zo zlých na dobrých, keď majú
o to záujem. Druhé sobotňajšie
a zároveň posledné tohtoročné
súťažné divadelné predstavenie
odohral divadelný súbor Saleziáni a Domka, pastoračné
centrum Partizánske – Šípok.
Mladí z Partizánskeho sa na
celonárodnom festivale kresťanského divadla predstavili s
hrou Okuliare, ktorými možno
vidieť do srdca v réžii Róberta
Flamíka. Zaujímavý námet o
tom, či by bolo dobré, aby sme
vedeli, čo si o nás ostatní myslia, bol výzvou aj pre mladých
hercov. Neskôr popoludní program pokračoval cyklotúrou
pre náročných do Gorazdova. Trasa viedla cez Nitru,
až do Gorazdova. V tomto roku
starosta obce Marián Borza
odprevadil na cestu 5 cyklistov - zo Slovenského orla, aj z
našej obce. Posledné divadelné
predstavenie bolo odohraté v
podvečer pred vyhlásením výsledkov festivalu. Bolo to nesúťažné divadelné predstavenie
v podaní TEATRA COLORATA z Bratislavy s hrou na
motívy básní Pavla Országha
Hviezdolsva Ó sláva hviezd ó
sláva.
sa začal rozbormi divadelných predstavení. Festivalová
odborná porota tu spolu s divadelníkmi rozoberala každé divadelné predstavenie osobitne.
Predpoludním sa už s ďalším
súťažným divadlom predstavil porote aj divákom detský
a mládežnícky divadelný súbor Bosniačik z Tepličky nad
Celonárodného
festivalu
kresťanského divadla Gorazdov Močenok
Medzitým porota zasadla k
spoločnému stolu, aby rozhodla
o víťazovi 22. ročníka celonárodného festivalu kresťanského
divadla Gorazdov Močenok.
Na slávnostnom vyhodnotení
sa zúčastnili nielen divadelné
súbory, ale aj divadelní nadšenci a organizátori podujatia.
Prítomných privítala moderátorka Mária Vörösová a tohtoročný festival zhodnotil predseda poroty Peter Weinciller.
Starosta obce Marián Borza sa
všetkým poďakoval za účasť na
festivale. Bezprostredne potom
bol XXII. ročník festivalu slávnostne vyhodnotený. Ocenenia
súborom odovzdali: predseda
poroty Peter Weinciller, starosta
obce Marián Borza, predsedníčka miestneho odboru Matice
slovenskej Jolana Lenčéšová
a predseda občianskeho združenia KREDIV Jozef Šuvada.
Cenu Farského úradu v Močenku získal Divadelný súbor
Materinky zo Šale za scénografiu v hre Ako zajko do Afriky
putoval. Cenu Krajského osvetového strediska v Nitre získal
Divadelný súbor Bosniačik z
Tepličky nad Váhom za edukatívny aspekt v inscenácii Ja
som. Cenu občianskeho združenia KREDIV získal Divadelný súbor Saleziáni a Domka
Pastoračné centrum Partizánske za dramatizáciu Cocuardovej predlohy Okuliare, ktorými
možno vidieť do srdca. Porota
XXII. ročníka celonárodného
festivalu kresťanského divadla
Gorazdov Močenok udelila 3.
miesto ex aequo Detskému recitačnému kolektívu KALORIK pri ZUŠ v Bánovciach
nad Bebravou za inscenáciu
Tiger a Divadelnému súboru
Terézie Vansovej z Rimavskej
Píly za divadelnú hru Kúštik
šťastia. „Sme tu tretíkrát s
Rimavskou pílou, bol som tu
niekoľkokrát so súbormi z Tisovca, ale nechodíme sem nikdy s myšlienkou, že musíme
vyhrať. Sme radi, že nás organizátori pozvú, že sa môžeme
zúčastniť tohto festivalu, lebo
sú tu vynikajúci ľudia, výborné
predstavenia, takže už to je pre
nás výhra. A to, či sme skončili na prvom alebo na treťom
mieste, nie je pre nás absolútne
podstatné. Ďakujem organizátorom a veríme, že sa budeme
môcť zúčastniť aj nabudúce a
to je pre nás tá najlepšia cena,“
tešil sa z pekného umiestnenia
režisér súboru z Rimavskej Píly
Jaroslav Lacko. Cenu za 2.
miesto získalo Divadlo Christoffer Bratislava za divadelnú
hru Konečná stanica. „Sme na
tomto festivale po prvý raz a našim cieľom nebolo vyhrať prvé
miesto ani druhé, ani tretie. Náš
cieľ bol ukázať ľuďom to, ako
sa my mladí zaoberáme témami
existenciálnej podstaty človeka
v dnešnej dobe. Z tohto festivalu mám veľmi príjemný dojem a veľmi som dojatý druhým
miestom, to sme ani nečakali. I
keby bolo tretie miesto, i keby
nám len podali ruku a povedali:
„ďakujeme za účasť“, tak to
pre nás veľmi veľa znamená,“
netajil dojatie režisér Divadla
Christoffer Libor Hanzalík. 1.
miesto v tomto roku patrilo domácemu Divadlu Dominus za
inscenáciu Svadobné košele.
„Nesmierne sme šťastní, že
sme získali toto prvé miesto.
Keď sme začínali, tak to ani v
tom najkrajšom sne by sa mi
nebolo prisnilo, že takto dopadneme. Mali sme skôr obavy,
lebo prvýkrát sme hrali niečo
takéto veršované, ale nakoniec
som veľmi rada, že to bolo v
tých veršoch,“ mala obrovskú
radosť z víťazstva herečka Divadla Dominus Mária Blehová.
Porotcovia, ktorí v tomto roku
hodnotili súťažné predstavenia
bývajú opakovane členmi porôt
na rôznych festivaloch a takmer
všetci sa každoročne stretávajú
v Močenku, takže dokážu objektívne zhodnotiť smerovanie
i úroveň kresťanského divadla
na Slovensku, aj porovnať jednotlivé ročníky festivalu. „Ja
mám veľkú radosť, že tento 22.
ročník Gorazdovho Močenku
nás naozaj potešil svojou kvalitou predvádzaných predstavení.
Oproti minulému roku, keď
sme trošku váhali, že či udelíme prvé miesto, tentokrátsme
mali opačný problém. Myslím,
že sme videli veľa zaujímavých
inscenácií a zaujímavých tém,
ktoré tieto súbory priniesli. Nemal som na žiadnom predstavení pocit, že by som sa nejakým spôsobom nudil, alebo že
by ma to nebavilo, práve opačne, bavilo ma to a som za to
veľmi, veľmi vďačný. Kiežby
takýchto vydarených ročníkov
bolo viac a keby tá kvalita tých
súborov, ktoré prichádzajú sem
do Močenka rástla,“ vyjadril
prianie predseda festivalovej
poroty Peter Weinciller.
V podvečer po vyhodnotení festivalu dorazili na svätú
omšu v Gorazdove aj cyklisti.
Okrem nich sa tu ešte zišli desiatky veriacich z Močenku a
okolia. Omšu v rodisku svätého
Gorazda celebroval správca
farnosti Svätoplukovo páter
Peter Kubík, kňaz Spoločnosti
Božieho slova. Vo svojej homílii sa venoval najmä skutočnej
viere v Boha. Bezprostredne po
svätej omši ešte podporil dobrú
atmosféru v areáli kaplnky svätého Gorazda spevokol z Močenku.
Vyvrcholením festivalu
bola sv. omša v priamom
prenose RTVS
Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov
Močenok sa v nedeľu 27.júla,
presne v deň sviatku svätého
Gorazda, dostal do svojej záverečnej fázy. Vyvrcholením duchovného programu festivalu
bola slávnostná pontifikálna
svätá omša, ktorú už tradične
celebroval náš rodák, ordinár
ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky
Mons. František Rábek. V Gorazdove sa pri tejto príležitosti
zišli stovky veriacich zo širokého okolia, ale aj množstvo
divadelníkov a podporovateľov
festivalu.
Počas svätej omše, ktorú v
priamom prenose pre všetkých
veriacich na Slovensku vysielala Slovenská televízia, sa
predstavil aj ženský spevácky
zbor Cantica a dychová hudba
Močenská kapela.
Bilancovanie festivalu
Mons. Rábek, ktorý bol
jedným zo zakladateľov tradície festivalu kresťanského
divadla a každoročne pri tejto
príležitosti v Gorazdove slúži
slávnostnú svätú omšu, sa vo
svojej homílii venoval v prvom
rade sviatku svätého Gorazda,
osobnosti svätého Gorazda
a jeho odkazu a príkladu pre
súčasných kresťanov. „Pokiaľ
ide o samotný festival, tak som
vďačný všetkým vám, ktorí aktívne pracujete na jeho príprave
a realizovaní, pretože dá sa povedať, že nielen ja som sa určitým spôsobom rozvíjal, rástol,
ale rástol aj tento festival a
myslím, že nám pomáha prenášať posolstvo sv. Gorazda hlbšie do života, pretože pomocou
kultúry sa naznačujú rozličné
aspekty, rozličné stránky života
a ukazuje sa, ako by sme ich
mali zvládať žiť a čo to pre nás
znamená,“ vyzdvihol potrebu
organizovania takýchto podujatí Mons. František Rábek. V
posledný deň festivalu po slávnostnej svätej omši už mohli
bilancovať úspešnosť podujatia
organizátori aj spoluorganizátori tohto podujatia.
„ M á m
dobrý pocit z
tohto ročníka
festivalu, pretože sa zišla
zaujímavá
zbierka kvalitných inscenácií, ktoré si mohli návštevníci festivalu pozrieť, myslím,
že to bol veľký prínos, že videli predstavenia, ktoré boli na
veľmi dobrej úrovni a vlastne
bola to aj inšpirácia pre tých,
ktorí prišli na festival
nie vystupovať, ale
skôr sa naučiť toto
divadlo robiť. Z tohto
hľadiska môžeme byť
veľmi spokojní. Mne
urobila radosť ešte
kniha pani Slávikovej,
ktorá už v prvých rokoch bola porotkyňa
festivalu a napísala legendy, v ktorých spomína aj Močenok, aj postavu
sv. Gorazda a som veľmi rád,
že sa táto knižka dostala na svet
a môžu sa ňou ľudia inšpirovať
a aj mnohé súbory môžu nájsť
témy, ktoré môžu neskôr spracovať,“ skonštatoval tajomník
OZ KREDIV Peter Sýkora.
„S veľkou
radosťou
a
pokorou môžem skonštatovať, že aj
tohtoročný,
22.
ročník
festivalu Gorazdov Močenok
sa nám aj vďaka pomoci sv.
Gorazda podarilo úspešne zrealizovať. Chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí pomohli toto
krásne podujatie pripraviť a
zorganizovať. Moje poďakovanie patrí všetkým spoluorganizátorom, samozrejme najväčšie
poďakovanie patrí organizátorom, hlavne pracovníkom kultúrneho strediska a ostatných
útvarov obce. Tak isto bez
veľkej pomoci dobrovoľníkov,
obetavých ľudí, ktorí rôznymi
formami pomáhali pripravovať
a zrealizovať priebeh festivalu,
by sa toto podujatie nepodarilo
zrealizovať. Ďakujem aj sponzorom, či už z obce, ale aj z
mimoobecných inštitúcií a organizácií, ministerstvu kultúry,
vyššiemu územnému celku a
ostatným, ktorí nám pomohli.
Teším sa z vysokej účasti
hlavne mladých ľudí na jednotlivých predstaveniach, ale mám
veľkú radosť aj z účasti našich
občanov na sprievodných podujatiach, ktoré boli súčasťou
festivalu a na bohoslužbách v
kostole alebo tu v Gorazdove,“
poďakoval všetkým starosta
obce Marián Borza.
Pre návštevníkov v Gorazdove bol v nedeľu po skončení
svätej omše ešte pripravený
program v podobe prezentácie
ručných prác talentovaných
močenských žien. Popoludnie posledného dňa festivalu
patrilo premietaniu filmu o
slovanských svätých Cyrilovi a Metodovi, ktoré zaujalo
dvadsiatku návštevníkov. Posledným bodom programu na
podujatia bohatého 22. ročníka
celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov
Močenok bola ľudová zábava
v areáli obecného úradu. Kvôli
nepriazni počasia sa však začala s dvojhodinovým oneskorením. Približne stovka divákov sa však dobre bavila až do
polnoci.
Úspešný 22. ročník festivalu
bohatý na kvalitné divadelné
predstavenia a zaujímavé sprievodné podujatia podporilo v
tomto roku okrem obce ako
hlavného organizátora, množstva sponzorov a dobrovoľníkov finančne aj Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky a
Nitriansky samosprávny kraj.
13
Sponzori
XXII. ročníka festivalu Gorazdov Močenok 2014
Obec Močenok
Ministerstvo kultúry SR
Nitriansky samosprávny kraj
Poľnohospodárske družstvo Močenok
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Menert, spol. s r. o., Šaľa
Poľovnícky spolok Močenský háj
Poľovnícke združenie Zálesie Močenok
Penzión Anup – p. Ivan Sklenár
MIK Šaľa, p. Karas
Mäsovýroba, p. Bohumil Súkeník, Pata
Pekáreň Hochel, p. Ľudovít Hochel
Reštaurácia ELSA
Farský úrad Močenok
Kora-mont, Močenok
Fa TIBI Rábek, Horná Kráľová
MO Matice slovenskej Močenok
Záhradníctvo URBAN, p. Jozef Urban Močenok
EISEN Šaľa, Gabriel Lenčéš
ES KREDIT, Školská ul., Močenok
p. Helena Tóthová, Hájska ul.
p. Anna Lenická, Nitrianska ul.
rodina Horváthová, Rokošová ul.
Kvetinárstvo Hortenzia, Ing. Daniela Kováčová
Kvetinárstvo, p. Veronika Lencsesová
Národné osvetové centrum Bratislava
Ing. Jozef Šuvada, Nitrianska ul.
Patok – technicko-ekologické služby, a. s., Šaľa
Marfil, s. r. o., Nitra
Rokos, s. r. o., Šaľa
Dolina, s. r. o., Veľká Dolina
Phobos, s. r. o., Šaľa
Montstav Močenok, Štefan Brestič
p. Marián Sumega - lešenárske práce, Oravské
Veselé
p. Miroslav Šamaj – natieračské a maliarske práce,
Žilina
CAMPRI, spol. s r. o., Lužianky
Ing. Miroslav Tóth, Železoobchod
Kolektív žien Modlitby matiek z Rokošovej ul.
p. Anna Karlubiková, Rokošová ul.
p. Štefan Bleho, Rokošová ul.
ĎAKUJEME!
14
Z histórie našej obce
(Pokračovanie článku z minulého čísla)
V priebehu existencie podniku sa vo vedúcich funkciách vedenia podniku vystriedali nasledovní pracovní:
vedúci prevádzky: Štefan Kompas, Ing. Túróczy, Ing. Krajčovič
hlavný ekonóm: Prof. Ján Beňadik, Adam Kulich
finančná účtovníčka: Jozefína Sabová, Anna Ternerová
vedúci PAM: Július Veselka, Ing. Dragúň, Tatiana Krajčovičová
vedúci skladu: František Rehák, Jozef Bludovič, Magda Kubicová, Júlia Nováková, Daniela Gutrayová
vedúca sekretariátu: Hana Lenčéšová, Drahomíra Mokrášová, Mária Benková
Dpt. Izidor Brestič pracoval v podniku vo funkcii riaditeľa
podniku od jeho vzniku, to je od roku 1961 až do roku 1993,
kedy bol podnik privatizovaný. Po túto dobu pracovala v podniku od jeho vzniku vo funkcii skladovej účtovníčky Margita
Lenčéšová.
Dpt. Izidor Brestič
bývalý riaditeľ podniku
Močenok a sv. Gorazd v Legendách
z čias cyrilo-metodských
Jubilejný rok 1150. výročia príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie, ktorý končil
31. 12. 2013, bol príležitosťou aj pre vznik
zaujímavých publikácií. Jednu z nich, Cestami starého Slovenska – Legendy z čias
cyrilo- metodských, vydalo koncom roka vydavateľstvo Michala Vaška. Vydanie knihy finančne podporilo okrem ministerstva kultúry
aj naše občianske združenie KREDIV. Rozhodli sme sa tak preto, lebo jednu z piatich
legiend Gorazdovské dedičstvo venovala autorka práve sv. Gorazdovi a obci Močenok.
Autorkou publikácie je Helena Sláviková
– Rabarová, ktorá pôsobila ako porotkyňa
počas viacerých ročníkov festivalu Gorazdov
Močenok. KREDIV zabezpečil prezentáciu
knihy 5. júla 2013 počas Cyrilometodských
slávností v Nitre a tiež na festivale Gorazdov
Močenok. Divadelný súbor Gorazd pripravil
ukážku z legendy Gorazdovské dedičstvo.
Herci Marek a Jozef Horňákovci a Jozef
Bleho zaujímavo zahrali v dobových kostýmoch časti z legendy. Príbeh čítaním ukážky
z knihy pútavo sprevádzala Zuzana Horváthová.
Návštevníci podujatia si okrem knihy,
ktorú im autorka Helena Sláviková podpísala,
mohli odnášať aj hrozno, ktoré herci použili
počas vystúpenia.
Pred uvedením knihy v kostole sv. Klementa, vystúpili aj žiaci Základnej školy
Močenok. S predstavením Prázdny hrob
vystúpili pod vedením pani učiteľky Mgr.
Heleny Šuvadovej na Krajskom kole Biblickej olympiády. V súťaži, ktorú každoročne
vyhlasuje ministerstvo školstva a konferencia biskupov Slovenska dosiahli močenskí
žiaci už viaceré úspechy. V scénke prázdny
hrob Jana Leššová, Lucia Blehová, Veronika
Horňáková, Zuzana Škopeková a Marek Horňák podelili s divákmi o radosť z Ježišovho
zmŕtvychvstania.
Ďakujeme pánovi farárovi, dp. Jozefovi
Černákovi, ktorý nám pomohol pri zabezpečení obidvoch vystúpení v našom farskom
kostole.
Okrem sprievodných podujatí sa Močenok
v tomto roku prezentoval aj v súťažnej časti
festivalu Gorazdov Močenok. Na našu veľkú
radosť získalo Divadlo Dominus hlavnú
cenu. Hra Svadobné košele na motívy balád
Karla Jaromíra Erbena zaujala nielen divákov, ktorí to počas predstavenia potleskom a
výbuchmi smiechu dali patrične najavo, ale
tiež festivalovú porotu. Mária Blehová, Monika Ternerová a Tomáš Danko podali vynikajúce herecké výkony a za lektorskú pomoc
boli vďační Petrovi Weincillerovi.
Súčasťou sprievodných podujatí je už tradične Gorazdovský dvor. Jeho hlavnú časť
organizujeme po sv. omšiach v Gorazdove.
Agapé v sobotu večer spríjemnili svojim
vystúpením speváci spevokolu z farského
kostola a tiež harmonikár Viktor Borza. Ten
hral počas opekačky, ktorá ukončila večerný
program v Gorazdove.
Gorazdovský dvor pokračoval v nedeľu po
skončení pontifikálnej sv. omše, ktorú práve v
deň 23. výročia svojej biskupskej vysviacky
celebroval Mons. František Rábek, vojenský
ordinár.
Počas agapé mohli návštevníci obdivovať
drôtikárske práce Márie Dičérovej, servítkovú metódu Lenky Bollovej a či košíky,
ktoré plietla p. Soroková.
Močenské gazdinky pripravili tiež koláče
a slané pečivo.
Venovala ich rodina Eugena a Petra Kohúta, rodina Jozefa Šuvadu, rodina Čagáneková a kolektív žien Modlitby matiek z
Rokošovej ulice.
Guláš zabezpečila obec Močenok a tiež
občianske združenie KREDIV. Ten pripravil
a venoval Štefan Brestič z firmy Montstav.
Sme mu vďační tiež za prevozy trampolíny a
altánkov do Gorazdova.
Ďakujeme všetkým, ktorí KREDIV-u finančne či materiálne pomohli prispieť k obohateniu festivalu Gorazdov Močenok:
CAMPRI, spol. s r. o., Lužianky, Patok
– technicko-ekologické služby, a. s., Šaľa,
Ing. Miroslav Tóth, Železoobchod Močenok,
p. Marián Sumega - lešenárske práce, Oravské Veselé, Phobos, s. r. o., Šaľa, Marfil, s. r.
o., Nitra, Rokos, s. r. o., Šaľa, Dolina, s. r. o.,
Veľká Dolina, Penzión Anup – p. Ivan Sklenár, p. Miroslav Šamaj – natieračské a maliarske práce, Žilina, Anna Karlubiková.
Za finančnú podporu ďakujeme tiež Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Nitrianskemu biskupstvu, ktoré podporuje celoročnú
činnosť občianskeho združenia KREDIV v
Nitre a v Močenku.
Za pomoc a množstvo práce, ktoré robili
vo svojom voľnom čase, ďakujem Branislave
Kohútovej, Helene Šuvadovej, Petrovi Kohútovi, Marekovi Mesárošovi a hlavne predsedovi občianskeho združenia KREDIV Jozefovi Šuvadovi. Zabezpečovaniu finančných
prostriedkov a podpory festivalu Gorazdov
Močenok sa venuje počas celého roka. Oslovuje podnikateľov, pomáha zabezpečovať
2% z dane, hľadá rôzne formy materiálnej a
finančnej pomoci. Veľká vďaka.
Na záver by som ešte odovzdal dva pozdravy od lektorov, ktorí sa tohto ročníka festivalu nemohli zúčastniť. Jeden zo zakladateľov festivalu Mišo A. Kováč, viacnásobný
člen a predseda poroty, podpredseda občianskeho združenia KREDIV nemohol prísť zo
zdravotných dôvodov. Po prvýkrát musel festival vynechať a pozdravuje všetkých, ktorí
zabezpečujú jeho priebeh.
V tomto roku sa nemohla zúčastniť ani rehoľná sestra Stellamaris, režisérka súborov
zo Sniny. V predchádzajúcich ročníkoch na
festivale pôsobila aj ako lektorka tvorivých
dielní. Pripravuje sa na viacročné misijné pôsobenie v Afrike a všetkým na festivale Gorazdov Močenok posiela tento pozdrav:
„Uisťujem Vás o mojich modlitbách aj
naďalej. Nech Boh žehná Vaše dielo na poli
evanjelizácie divadlom. A ďakujem Vám za
všetku Vašu lásku, dobrotu, za Vaše priateľstvo. Gorazdov Močenok a všetci i všetko,
čo je s tým spojené, zostane navždy v mojom
srdci.“
Ďakujeme Stellamaris, budeme sa modliť
za Teba i nových „hercov“, ktorí Ťa čakajú
v Afrike.
Peter Sýkora,
tajomník OZ KREDIV
Kamenárstvo „ALTI“, vo dvore „starej Orlovne“
ponúka v akciových cenách širokú škálu
náhrobných kameňov
v rôznych farbách a tvaroch
-
teraz v akciových cenách.
Okrem toho ponúka
sekanie písma na pomníky,
brúsenie pomníkov
a zaoberá sa aj výrobou kuchynských dosiek zo žuli,
výrobou kupeľní podľa vašich predstáv.
Ďalej ponúka
čistenie hrobov vysokotlakým čističom.
0905 489 195
Volajte na tel. čísla:
0905 489 866
0907 570 411
15
Smútočné
oznamy
„Bolesťou unavený
tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých
a všetko,
čo si mal rád.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci
sme si 1. augusta 2014 pripomenuli
2.výročie úmrtia, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko
Jozef Hipp.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a synovia s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť
s našou milovanou mamičkou
a babkou Martou Mészárosovou,
ktorá nás navždy opustila dňa
8. augusta 2014 vo veku 72 rokov.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary úprimne ďakujeme.
Smútiaca rodina
Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 9. augusta 2014
uplynulo 13 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný
Emil Prúčny.
S láskou spomínajú manželka, deti
s rodinami a ostatná rodina
Dňa 9. augusta 2014
sme si pripomenuli
10. výročie od smrti
nášho drahého manžela,
otca a dedka
Tibora Hippa.
S úctou a láskou
spomína celá rodina
Dňa 13. augusta 2014
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej drahej
Heleny Mesárošovej.
S úctou a láskou spomínajú
manžel a tri deti
16
Dňa 13. augusta 2014
sme si pripomenuli
25 rokov, čo nás
opustila naša mama
Mária Blehová.
Dňa 26. mája 2014 sme
si pripomenuli 33 rokov,
čo nás opustil náš otec
Ernest Bleho.
Na svojich rodičov si s láskou
a úctou spomínajú dve dcéry
a traja synovia s rodinami
„Prinášame biele ruže,
majú biele lupienky,
my sme do nich uložili
všetky naše spomienky.
Na hrob Vám ich ukladáme
je v nich drobná rosa
a každá tá kvapka rosy
to je naša slza.“
Dňa 13. augusta 2014
si pripomíname 1. smutné výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička a babka
Helena Sláviková
a 15. júna 2014 sme si pripomenuli
nedožité 75. narodeniny
nášho drahého ocina a dedka
Emila Slávika.
S láskou a úctou spomínajú deti,
vnúčatá a ostatná rodina
Dňa
15. augusta
2014
uplynul
1 rok
a 5. novembra 2014
uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustili naši drahí rodičia
Michal a Mária Odráškoví.
S láskou spomínajú
deti s rodinami
„Tíško odpočívaj
svoj večný sen,
Na teba s láskou
myslíme každý deň“
Dňa 30. augusta 2014
si pripomíname
8. výročie úmrtia nášho syna a brata
Radoslava Kristína.
S láskou a úctou spomínajú
rodičia, brat, rodina a priatelia
Dňa 30. septembra
2014 si pripomenieme
7. výročie od smrti
nášho drahého manžela,
otca a zaťa
Martina Šoku.
S úctou a láskou
spomína celá smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym,
ktorí odprevadili
na poslednej ceste dňa
16. augusta 2014
nášho drahého
Gabriela Lovása
a snažili sa kvetinovými darmi
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Prosíme o modlitby
a tiché spomienky na neho.
Smútiaca rodina
„Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život
aj všetkých nás“
Dňa 28. septembra
2014 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a apíčko
Michal Bleho.
Zároveň 3. októbra 2014
si pripomenieme
jeho nedožitých 88 rokov.
S úctou a láskou
na neho spomíname.
Manželka, dcéry Mária a Oľga,
syn Michal, vnúčatá a pravnúčatká
„To, že rana sa zhojí,
je len zdanie,
v srdci však zostalo
len tiché spomínanie.“
Dňa 27. augusta 2014
sme si pripomenuli
smutné 5. výročie, kedy nás navždy
opustil náš otec a manžel
Gabriel Süttö.
S láskou spomíname.
Dňa
31. augusta
2014 uplynul 1. rok,
čo nás
opustila naša drahá mamička
Margita Gombášová
a 24. mája 2014 uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil náš drahý otec
Jozef Gombáš.
S úctou a láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami
Dňa 9. októbra 2014 si
pripomenieme
1. výročie úmrtia,
čo nás navždy opustil
Viliam Hochel.
S úctou a láskou spomínajú
manželka a syn s rodinou
V týchto dňoch sme si
pripomenuli smutné
5.výročie , čo odišiel
na večný odpočinok
náš milovaný
manžel, otec, dedko
Mgr. Štefan Muran.
Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou
spomína celá rodina
Spoločenská
kronika
Privítali sme:
Ema Očadlíková
Boris Straňák
Andrej Szilágyi
Šimon Bleho
Roman Bleho
Eliška Lenčéšová
Eliška Prváková
Povedali si áno:
Peter Zajaček a Daniela Lenčéšová 28. 6. 2014
Rastislav Kutan a Mária Sorokáčová
05. 7. 2014
Vladimír Zabák a Mgr. Kristína
Sláviková 12. 7. 2014
Marek Petrakovič a Tatiana Draškovičová 12. 7. 2014
Ing. Ľuboš Hipp a Bc. Erika Morvayová 12. 7. 2014
Ing. Jozef Košec a Bibiána Baranová 19. 7. 2014
Opustili nás:
Mária Bollová, 44-ročná
Michal Horeháj, 92-ročný
Jozef Lenický, 66-ročný
Milan Kozár, 76-ročný
INZERCIA
Predám v Hornej Kráľovej, Nad Humnami, ornú pôdu, výmera 3 442 m², roľa
je evidovaná ako záhrada. Tel.: 0904 664
860, 033/ 762 33 88
Domov dôchodcov Močenok /zariadenie
pre seniorov/ ponúka voľné ubytovacie
miesta pre seniorov /ženy i muži/.Nástup
možný ihneď! Informácie na tel. číslach
0910 785 257, 037/655 28 65, 037/ 655
28 66
Strihanie psíkov, všetkých plemien
– kvalita, spoľahlivosť, spokojnosť,
BLAHOŽELANIE
V mesiaci júl oslávila krásne životné jubileum 80 rokov dlhoročná členka FS
Močenčanka p. Mária Horváthová. Ži nám dlho Marka milá, nech v Tvojom
žití nie je ťažká chvíľa, nech sa Ti dobre darí, preži život v stálom zdraví, v
živote sa len dobre maj a na nás si spomínaj.
Kolektív FS Močenčanka
BLAHOŽELANIE
V mesiaci august sa dožila krásneho životného jubilea dlhoročná divadelníčka, speváčka, členka ZPOZu a aktívna členka rôznych spolkov a organizácii
pôsobiacich v našej obci, pani Mária Blehová rod. Kováčová.
Do ďalších rokov Vám prajeme veľa zdravia, spokojnosti, krásne a pokojné
chvíle strávené v kruhu svojich najbližších. Všetko len to najlepšie praje vedenie obce na čele so starostom Ing. Mariánom Borzom, členovia všetkých
spolkov a organizácií v ktorých pôsobíte a pracovníci Kultúrneho strediska v
Močenku.
BLAHOŽELANIE
V mesiaci august oslávili krásne životné jubileum pracovníci Obce Močenok, Gabriela Sklenárová a Bohuš Szabo. Prajeme Vám šťastie, pretože je
krásne, prajeme Vám zdravie, pretože je vzácne, prajeme Vám lásku, lebo jej je
málo a všetko dobré, čoby za to stálo. Z úprimného srdca všetko len to najlepšie praje vedenie Obce Močenok a pracovníci Obecného úradu v Močenku.
prijateľná cena a
precíznosť. Tel.č.:
0905 559 708
Kto daruje za odvoz staré noviny
– nie časopisy a
lesklé reklamné letáky. Stačí prezvoniť, zavolám naspäť.
Ďakujem!
Tel.č.: 0905 559
708
Predám plynové
kachle do komína.
Cena 170,- Eur.
Tel.: 0907 616 891
Jazykovka Moni
Močenok, v šk. r.
2014/2015 ponuka
výučbu
cudzích
jazykov- nemecky,
anglicky,
španielsky,
taliansky,
pre všetky vekove
skupiny a úrovne.
Možnosť výučby
aj individuálne a
špeciálnou
formou. Info: 0910
351 021
17
História a súčasnosť močenského futbalu
Pred piatimi rokmi oslávila naša telovýchova 80. výročie založenia. Ako
prví sa dali dohromady mladí nadšenci
futbalu. Boli to študenti aj chlapci z dediny. V tomto období si pripomenuli už
85. výročie. Výkonný výbor FK Močenok spolu s bývalými funkcionármi, za
aktívnej pomoci vedenia obce a kultúrne
stredisko, pozvali viac ako 50 funkcionárov, fanúšikov a bývalých hráčov. Najstarší mal 82, medzi „mladíkmi“ boli 65
roční a starší.
Seminár, ktorý mal názov História a
súčasnosť močenského futbalu otvoril a
usmerňoval pán Kolenčík. V úvode privítal vzácnych hostí, starostu obce Ing.
Borzu a majiteľa vinárne Ing. Tótha.
Po slávnostnom otvorení a priblížení
dôvodu zorganizovania, člen prípravného výboru Dr. Tóth prečítal mená tých,
ktorí zomreli. Bolo ich spolu 54. Potom
si účastníci minútou ticha uctili ich nehynúcu pamiatku, ako vďaku, čo vykonali
pre močenský futbal.
S úvodným príhovorom vystúpil Dr.
Tóth, ktorý sa zameral na 60-te roky,
kedy ako mladý učiteľ prišiel do rodnej obce, aby sa popri svojom povolaní
zapojil do kultúrno-športového života.
Po odchode pána učiteľa Bočera sa stal
tajomníkom TJ a trénerom starších dorasteniek v hádzanej. Trénerskú prácu
vykonával do príchodu pána učiteľa
Kolenčíka, ktorý túto prácu vykonáva
do súčasnosti. Len pre oživenie pamäti
staršie žiačky sa pod jeho vedením stali
majsterkami ČSSR. Keďže v tomto období bol kvalitný dorast, veľa hráčov v
A-mužsteve, keď boli schopní hráčov aj
predávať (Dičér, Karlubík, Novák, Sklenár) Výbor TJ dal súhlas na prihlásenie
do súťaže B-mužstva. Jeho kapitánom a
trénerom v jednej osobe sa stal Dr. Tóth.
Toto mužstvo hralo dlhodobú okresnú
súťaž vyše 5 rokov. Potom až do roku
1989 pracoval ako tajomník TJ a zapojil
sa do dobudovania ohrady okolo štadióna spolu s pánom Korgom, Lenčéšom,
L. Antošom, Kolenčíkom. Táto partia
vybudovala aj schody na veľkej tribúne.
V tom čase boli predsedami TJ pán Brestič, pán Šarkézy a pán Michal Bleho.
Potom nasledovala živá diskusia, v
ktorej vystúpili pán Brestič, Ing. Szabo,
J. Buch a prezident klubu v súčasnej dobe
pán Martin Boháč. Pán Brestič priblížil
50-te a 60-te roky, kedy naše mužstvo
hralo v okrese Šaľa. Súpermi im boli
Žiharec, Diakovce, Dlhá, Kráľová nad
Váhom, Vlčany, Tešedíkovo, Neded.
Spomínal aj na spôsob dopravy, boli to
nákladné autá, dokonca aj konský povoz. Pán Buch sa vrátil do derby zápasov
s Hornou Kráľovou. Za Močenok hrával
od 17 rokov a aktívnu činnosť ukončil,
keď mal takmer 50.
Jednotlivé vystúpenia spestril pán Kolenčík peknými myšlienkami slávnych
futbalistov, ako boli Pelé, Di Stefano a
ďalší.
S rozsiahlym príspevkom vystúpil
prezident FK pán Boháč. Hneď v úvode
vyrazil všetkým prítomným dych, keď
uviedol, že v súčasnej dobe klub eviduje
vyše 180 hráčov od materskej školy až po
seniorov. Žiaci sú rozdelení podľa ročníkov - U 7, 8, 9, 10, 11 a mladší žiaci. Po
nich sú starší žiaci, ktorých trénuje Mgr.
Čiernik. O deti sa starajú páni S. Packa,
R. Szabo a M. Boháč. Starší dorast trénuje veľmi úspešne pán Fúska a vedúcim mužstva je pán Majdiak. Dorastenci
postúpili z V. do IV. ligy. Zo žiakov sú
najlepší v kategórii U 11, ktorí sú majstrami kraja. Seniori vďaka reorganizácii
zostali hrať IV. ligu. Je na výbore, ako
sa zhostí prípravy na nový ročník súťaže.
Bez posíl to nepôjde. Aj keď z dorastu
vyrastajú talenty brankár Lenčéš, Juraj
Hanák, Vrána, Majdiak, Pápay a mnohí
ďalší. Výhľad na kvantitu a kvalitu močenského futbalu je priaznivý. Popri
organizačnej činnosti výbor venuje pozornosť aj skvalitňovaniu podmienok na
štadióne. Vykonali rekonštrukciu hlavnej budovy, od ŠK Eldus dostali ohradu
okolo hracej plochy, pred bránkami dali
nový trávnatý koberec. Plánujú vymeniť
strechu a fasádu budovy. Prosia o pomoc
sponzorov na zabudovanie reklamných
tabúľ. Bude postavené WC. Práce je
veľa, no vďaka pomoci obce a sponzorom, medzi ktorých patrí Tovar Tóth
Močenok, firma Demo a mnohí ďalší
ochotne podávajú pomocnú ruku.
Po vyčerpaní oficiálneho programu bol
podaný guláš z diviny, ktorý navaril pán
Ivan Tóth z Ičkézky. Guláš zabezpečil
pán starosta. Všetkým prítomným účastníkom bol odovzdaný z rúk prezidenta
klubu ďakovný list za rozvoj športu a
futbalu. Účastníci v družnej debate a
pekných pesničkách, ktoré zanôtil pán
Rehák zotrvali do neskorých nočných
hodín. Treba na záver konštatovať, že
dobrá myšlienka sa podarila.
Na seminári si účastníci oživili močenskú futbalovú hymnu, ktorá sa spievala
v autobuse po návrate domov. Jej text je
nasledovný:
ŠM Močenek to sme my,
futbalisti zrodení.
futbal to je naša láska,
kým nás niekto neapráska.
Každý zápas vyhráme,
aj keď veľká bieda je.
Jedenástka pekne hrala,
až na nášho kapitána.
Ten mal dneska čierny deň,
ten bol ze hry vylúčen.
Vylúčen bol tento raz
a v nedeľu to hráme zas.
Dr. Vincent Tóth,
Stredoškolský profesor na dôchodku
Dovoľte nám vysloviť v mene vedenia
futbalového klubu a hráčov FK Močenok
jedno veľké a úprimné ďakujeme všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí finančne, alebo nefinančne prispeli k chodu
úspešnej sezóny 2013/2014.
aj pre obec po celom Slovensku na najvyšších úrovniach .
Osobne by sme týmto chceli poďakovať Obecnému úradu Močenok ako
generálnemu partnerovi, pánovi Ing.
Stanislavovi Szabovi, ktorý nám nezištne poskytol materiál na zveľadenie
štadióna, technicko-materiálne zabezpečenie (dresy, súpravy, bundy, lopty,...) a
taktiež celý areál Lúčky na tréningovozápasový proces. Ďalej firme A-DEMO
– Jozef Benčík za finančnú a materiálnu
podporu, firme Železoobchod Tóth,
ktorá pomohla zabezpečiť stavebný materiál na rekonštrukciu budovy FK, firme
IBEX za pomoc pri tejto rekonštrukcii a
všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili, no neželajú si byť
menovaní.
Samozrejme futbal nie je len o sponzoroch, ale aj o ľuďoch, ktorí sú ochotní
obetovať voľný čas a pomôcť tak klubu.
Preto by sme radi vyjadrili vďaku aj im –
Gabriel Odráška, Peter Karlubík, Michal
Fidler, Igor Muran, Ladislav Minárik,
Lucia Nagyová, Dominika Czuzorová,
Imrich Mlčúch, Jozef Gála ml., Jozef
Gála st., Erik Eiselle a všetkým ľudom,
ktorí prispeli k chodu klubu. Na záver,
samozrejme, veľká vďaka aj našim fanúšikom, bez ktorých by to taktiež nešlo.
Veríme, že táto sezóna bude pre klub
ešte úspešnejšia, že sa nám podarí posúvať úroveň klubu vyššie a najmä vytvárať podmienky pre rozvoj športu a kultúry pre našich obyvateľov.
Tešíme sa na Vás v novej sezóne!
Vedenie FK MOČENOK
Poďakovanie futbalového klubu
Obzvlášť našim najvýznamnejším
sponzorom, bez ktorých by močenský
futbal nemohol plnohodnotne fungovať,
rozvíjať sa a najmä rok po roku prispievať k rozvoju našej mládeže, ktorá zaznamenáva úspechy nielen pre klub, ale
18
Download

na stiahnutie ( pdf - 1570KB )