Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
s organizačnými zložkami :
Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Nivy 2, Šaľa
Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za školský rok 2010/2011
Správa bola prerokovaná v dňoch 30. 6. 2011 a 24. 8. 2011 na zasadnutiach vyhodnocovacích
pedagogických rád:
organizačnej zložky : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
organizačnej zložky : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
organizačnej zložky : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
a dňa 13.9.2011 s doplnením aktuálnych informácií.
PaedDr. Alžbeta Botorčeová
riaditeľka školy
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa odporúča
zriaďovateľovi schváliť správu o výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011 :
dňa : 30. 9. 2011
Mária Szabová
predseda Rady školy
pri Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa
Vyjadrenie zriaďovateľa:
Nitriansky samosprávny kraj schvaľuje Správu o výsledkoch
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
................................................................
za zriaďovateľa
Predkladá:
PaedDr. Alžbeta Botorčeová
riaditeľka školy
Vypracovali :
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, riaditeľka školy
Ing. Zuzana Tóthová, zástupkyňa pre organizačnú zložku : Stredná priemyselná škola
Ing. Anna Keseliová, zástupkyňa pre organizačnú zložku : Obchodná akadémia
Ing. Tibor Francel, zástupca pre organizačnú zložku : Stredná odborná škola
Ing. Ľubica Medľová, ekonomická zástupkyňa
Východiská a podklady: - upraviť
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení;
2. metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.;
3. Koncepcie rozvoja školy na roky 2008-2011;
4. Ročného plánu práce školy na školský rok 2010/2011;
5. vyhodnotení plnenia plánov práce jednotlivých koordinátorov výchovných činností,
výchovných poradcov, predsedov predmetových komisií a školskej psychologičky
v minulom školskom roku;
6. informácií o činnosti Rady školy pri Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa;
7. a ďalších vyhodnotení podľa Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské
zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský
rok 2010/2011.
2
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa
s organizačnými zložkami
Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Nivy 2 , Šaľa
Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
za školský rok 2010/2011.
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy: Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
s organizačnými zložkami
Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Nivy 2, Šaľa
Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
2. Adresa školy: Nivy 2, 927 05 Šaľa
3. Telefónne číslo: 031-7708768
faxové číslo: 031-7708938
4. Internetová adresa: www.spojenaskolasala.sk
e-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
PaedDr. Alžbeta Botorčeová
Funkcie
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy pre organizačnú
zložku : Stredná priemyselná škola
zástupkyňa riaditeľky školy pre organizačnú
zložku : Obchodná akadémia
zástupca riaditeľky školy pre organizačnú
zložku : Stredná odborná škola
ekonomická zástupkyňa riaditeľky školy
Ing. Zuzana Tóthová
Ing. Anna Keseliová
Ing. Tibor Francel
Ing. Ľubica Medľová
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov po voľbách. Rada školy v uvedenej zostave fungovala prvý školský
rok.
Dňa 19.08.2010 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady školy, ktorou začalo svoje funkčné
obdobie v zložení:
Členovia rady školy:
P.č. Meno a priezvisko
1. Mária Szabová
2. Gertrúda Mikusová
3. Renáta Nováková
4. Eva Takáčová
Ing. Zlatica
5.
Horváthová
6. Ing. Stanislav Kališ
Funkcia
predseda
tajomník
člen
člen
Zvolený /delegovaný/ za
zástupca rodičov žiakov
zástupca nepedagogických zamestnancov
zástupca rodičov žiakov
zástupca rodičov žiakov
člen
zástupca pedagogických zamestnancov
člen
zástupca pedagogických zamestnancov
3
7.
8.
9.
10.
11.
Ing. Helena Psotová
Ing. František Botka
Ľuboš Aláč
Mgr. Eva Syrová
Stanislava Kováčová
člen
člen
člen
člen
člen
zástupca zriaďovateľa školy – NSK
zástupca zriaďovateľa školy – NSK
zástupca zriaďovateľa školy – NSK
zástupca zriaďovateľa školy – NSK
zástupca žiakov
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2010/2011
Rada školy v rámci plnenia stanovených úloh prerokovala a schválila
- návrhy vyhodnocovacích správ 2010/2011 (september 2010), 2011/2012 (júl 2011)
- návrhy plánov výkonov
- nový štatút RVŠ
Zasadnutia prebehli v zmysle schváleného rokovacieho poriadku a plánu činností v septembri
2010, decembri 2010, februári 2011 a júli 2011. Všetci členovia (okrem p. Aláča, ktorý sa
zasadnutí nezúčastňuje) majú veľký záujem o fungovanie a prosperitu školy, pomáhajú,
spolupracujú a hľadajú spoločné riešenia.
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školy:
Poradné orgány riaditeľky školy sú :
1. – porada vedenia školy
2. – pedagogická rada (3 – za každú organizačnú zložku)
3. – predmetové komisie (8 – za všetky organizačné zložky spolu)
4. – Rada školy (údaje sú uvedené v bode 7.1)
5. – Rodičovské združenie (3 – za každú organizačnú zložku)
Pedagogická rada :
a) pri organizačnej zložke : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa – sa skladá z 26
pedagogických zamestnancov z toho 2 pedagogickí zamestnanci s čiastkovým úväzkom, ktorí sa
v školskom roku 2010/2011 stretli 11 krát.
b) pri organizačnej zložke : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa – sa skladá z 24 pedagogických
zamestnancov, ktorí sa v školskom roku 2010/2011 stretli 9 krát.
c) pri organizačnej zložke : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa – sa skladá z 19 pedagogických
zamestnancov, ktorí sa v školskom roku 2010/2011 stretli 10 krát. K 1.4.2011 odišla do
dôchodku Mgr. Anna Kúkelová.
Predmetové komisie :
a) Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
Zamestnanci organizačných zložiek : Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Stredná
odborná škola sú zaradení do ôsmich predmetových komisií (PK), ktoré v školskom roku
2010/2011 zasadali 5 krát;
P.č. Názov predmetovej komisie (PK)
Meno vedúceho PK
1.
PK spoločenskovedných predmetov (PK SVP)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PK cudzích jazykov
PK prírodovedných predmetov
PK telesnej výchovy (PK TEV)
PK odborných predmetov ekonomických (PK OP EKO)
PK odborných predmetov elektro pre SPŠ (PK OP ELE)
PK odborných predmetov elektro pre SOŠ (PK OP ELE)
PK odborných predmetov strojárskych pre SOŠ (PK OP STR)
PaedDr. Daniela
Stieranková
Mgr. Marta Nagyová
Mgr. Helena Lovászová
Mgr. Iveta Hajduová
Ing. Ľubica Meszárosová
Ing. Pavel Mádel,PhD.
PaedDr. Milan Arpáš
Ing. Ladislav Novák
4
Podrobné a konkrétne vyhodnotenie činností predmetových komisií za školský rok 2010/2011
je obsiahnuté v záverečných správach vypracovaných jednotlivými vedúcimi PK.
Rodičovské združenie : - má samostatne zaregistrované každá organizačná zložka :
a) Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole - IČO : 37862197.
Rodičia OZ SPŠ sa v školskom roku 2010/2011 zišli na zasadnutiach RZ 4 krát. Mimo tieto
pravidelné stretnutia učitelia komunikovali s rodičmi operatívne - konzultácia výchovných
problémov a navrhovanie výchovných opatrení. Komunikácia sa realizovala väčšinou osobne
ale i telefonicky, mailom či písomne. Možno skonštatovať, že účasť na zasadnutiach RZ je
v priemere 50%. Individuálna operatívna komunikácia je väčšinou z podnetu vyučujúcich
alebo vedenia školy, v ojedinelých prípadoch je to na podnet rodičov.
b) Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Šali - IČO 37863851. Na škole pôsobila
i základná organizácia Združenia maďarských rodičov na Slovensku - IČO 35626356392.
c) Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole – IČO : 42043832.
Rodičovské združenie uskutočnilo päť stretnutí rodičov a pedagogických zamestnancov školy:
- september 2010, marec 2011 - plenárne schôdze
- november 2010, január 2011, apríl 2011, máj 2011- triednické zasadnutia RZ
Hlavnými témami stretnutí boli prospech, dochádzka, správanie žiakov, riešenie ich problémov,
ale i otázky pomoci škole. účasť v šk. roku 2010/2011 bola - OZ SPŠ: 55 %
OZ OA: 40 %
OZ SOŠ: 25 %
Výbory RZ sú aktívne riadené rodičmi, ktorí boli zvolení, resp. v septembri potvrdení vo
funkciách predsedu RZ a tajomníka RZ:
1. OZ Stredná priemyselná škola:
predseda RZ - Beáta Ofčarovičová
tajomník RZ - Ing. Mária Fintová
2. OZ Obchodná akadémia:
predseda RZ - Gabriela Fülöpová
tajomník RZ - Juraj Rehák
3. OZ Stredná odborná škola:
predseda RZ - Iveta Takácsová
tajomník RZ - Adriana Petrová
5
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2010/2010 (§ 2 ods. 1 písm. b)
1. Údaje o žiakoch školy podľa ročníkov
Ročník
Spojená škola
OZ : SPŠ
OZ : OA
OZ : SOŠ
Stav k 15. 9. 2010
Z toho
Počet
Počet
integro
tried
žiakov
vaných
Stav k 15. 9. 2010
Stav k 15. 9. 2010
Z toho
Počet
Počet
integro
tried
žiakov
vaných
Stav k 15. 9. 2010
Poče
t
Tried
Počet
žiako
v
Z toho
integrovaných
Počet
tried
Počet
žiako
v
Z toho
integrovaných
študijné odbory
5
141
6
137
3.
8
187
4.
7
169
ŠO
26
634
učebné odbory
1.
1
14
2.
1
22
3.
1
23
UO
3
59
nadstavbový odbor
1.
1
13
za Spojenú školu
0
1
2
3
6
2
2
3
2
9
53
45
60
49
207
0
0
1
3
4
2
3
4
3
12
62
69
109
78
318
0
1
1
0
2
1
1
1
2
5
26
23
18
42
109
0
0
0
0
0
1
1
2
-
-
-
-
-
-
1
1
1
3
14
22
23
59
1
0
1
0
-
-
-
-
-
-
-
1
13
2
30
8
9
207
4
12
318
2
9
181
2
1.
2.
SPOLU
Ročník
706
Spojená škola
OZ : SPŠ
OZ : OA
OZ : SOŠ
Stav k 31. 8. 2011
Z toho
Poče
Počet
integro
t
žiakov
tried
vaných
Stav k 31. 8. 2011
Z toho
Poče
Počet
integro
t
žiakov
tried
vaných
Stav k 31. 8. 2011
Z toho
Počet
Počet
integro
tried
žiakov
vaných
Stav k 31. 8. 2011
študijné odbory
1.
5
132
2.
6
133
3.
8
184
4.
7
168
ŠO
26
617
učebné odbory
1.
1
18
2.
1
23
3.
1
22
UO
3
63
nadstavbový odbor
1.
1
12
za Spojenú školu
SPOL
U
30
692
Počet
tried
Počet
žiakov
Z toho
integrovaných
0
1
2
3
6
2
2
3
2
9
53
44
60
49
206
0
0
1
3
4
2
3
4
3
12
58
68
106
77
309
0
1
1
0
2
1
1
1
2
5
21
21
18
42
102
0
0
0
0
0
1
0
1
2
-
-
-
-
-
-
1
1
1
3
18
23
22
63
1
0
1
0
0
-
-
-
-
-
-
1
12
0
8
9
206
4
12
309
2
9
177
2
6
- v priebehu šk. roku
PRISTÚPILI žiaci do triedy
Organizačná zložka
- v priebehu šk. roku
VYSTÚPILI žiaci z triedy
Stredná priemyselná škola, Nivy 2,
Šaľa
4
I.T
2
I.T
Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
2
II.C -1x, III.M -1x
7
I.A - 1x,I.B-1x, II.C- 2x,
III.B - 2x,III.M-1x
Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
10
I.SE - 6x, I.TSE - 2x,
III.SE - 1x, II.SE -1x
14
II.TSE -2x, I.SE - 2x,
II.N -1x, I.TSE - 7x, III.SE
-2x
2) Údaje o počtoch žiakov podľa študijných odborov :
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa - OZ : SPŠ
Stav k 31. 8. 2011
Ročník
Študijný odbor
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
Integrovaných
3917 6 03 technické a informatické služby
v elektrotechnike (TIS)
1
22
0
2675 6 elektrotechnika (ELE)
1
31
0
3917 6 technické a informatické služby (TIS)
1
21
0
2675 6 elektrotechnika (ELE)
1
23
0
3917 6 03 technické a informatické služby
v elektrotechnike (TIS)
1
20
0
2675 6 elektrotechnika (ELE)
1
28
1
2848 6 chemická informatika
1
12
0
3917 6 03 technické a informatické služby
v elektrotechnike (TIS)
3917 6 04 technické a informatické služby
v chémii (TIS v CHE)
1
19
0
2675 6 elektrotechnika (ELE)
1
30
3
9
206
3
študijné odbory
1.
2.
3.
4.
Spolu študijné odbory
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa - OZ : OA
Stav k 31. 8. 2011
Ročník
Študijný odbor
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
Integrovaných
študijné odbory
1.
6317 6 obchodná akadémia (OA)
2
58
0
2.
6317 6 obchodná akadémia (OA)
3
68
1
3.
6317 6 obchodná akadémia (OA)
3
85
1
4.
63176 obchodná akadémia (OA)
3
77
0
11
288
2
Spolu študijné odbory s VJS
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
7
Triedy s vyučovacím jazykom maďarským
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa - OZ : OA
Stav k 31. 8. 2011
Ročník
Študijný odbor
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho integrovaných
študijné odbory
1.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-
-
-
2.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-
-
-
3
6317 6 obchodná akadémia (OA)
1
21
-
4.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-
-
-
1
21
-
Spolu študijné odbory s VJM
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa - OZ : SOŠ
Stav k 31. 08. 2011
Ročník
Študijný / učebný odbor
Počet
Tried
Počet
žiakov
Z toho
integrovaných
študijné odbory
1.
2398 1 základy techniky
1
21
0
2.
2398 4 základy techniky
1
21
0
2499 4 02 mechanik v strojárstve - stroje a zariadenia
0,5
10
0
2698 4 01 mechanik v elektrotechnike - automatizačná technika
0,5
8
0
2499 4 02 mechanik v strojárstve - stroje a zariadenia
1
24
0
2698 4 01 mechanik v elektrotechnike - automatizačná technika
1
18
0
2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov
a zariadení
0,5
5
0
2675 4 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
0,5
7
0
6
114
0
1
18
1
2464 2 strojný mechanik
0,5
12
0
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
0,5
11
0
2464 2 strojný mechanik
0,5
7
1
2683 2 04 elektromechanik - stroje a zariadenia
0,5
15
0
3
63
2
3.
4.
NS
Spolu študijné odbory
učebné odbory
1.
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2.
3.
Spolu učebné odbory
c) – platné pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY
d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm 2. d)
d.1 Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých žiakov
do 1. ročníka strednej školy
Do ročníka
Po
čet
pri
hlá
s.
žia
ko
v
242
1. ročníka SŠ
Počet
žiakov,
ktorí
konali
PS
Počet žiakov,
ktorí konali
PÍSOMNÚ
ČASŤ
prijímacej
skúšky
202
0
Počet
úspešných
žiakov
v prijím.
konaní
Poč
et
prij
atýc
h
žiak
ov
Poč
et
zapí
san
ých
žiak
ov
Zo
zapísaných
bez
písomnej
časti
prijímacej
skúšky
202
178
142
142
z toho:
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
technické a informatické
služby v elektrotechnike
elektrotechnika
32
30
0
30
30
24
24
66
30
0
30
30
28
28
62
62
0
0
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
obchodná akadémia
obchodná akadémia
s VJM
89
87
0
87
3
3
0
3
87
3*
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
mechanik strojov
a zariadení
mechanik elektrotechnik
chemik operátor priemyselná chémia
strojný mechanik
elektromechanik silnoprúdová technika
4
4
0
4
2
2
2
26
26
0
26
12
12
12
2
2
0
2
0
0
0
8
8
0
8
6
6
6
12
12
0
12
8
8
8
V rámci prijímacieho konania boli zohľadnené výsledky žiakov dosiahnuté v koncoročnej
klasifikácii v 6. – 9. ročníku, výsledky Celoplošného testovania 9 a výsledky v súťažiach.
* So súhlasom rodičov sme trom žiakom prihláseným do študijného odboru obchodná akadémia
s VJM zmenili študijný odbor na obchodnú akadémiu s VJS.
d.2 Žiaci prijatí do vyšších ročníkov
V školskom roku 2010/2011 sme do vyššieho ročníka prijali týchto žiakov:
OZ: Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
OZ: Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
OZ: Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
počet
žiako
v
1
2
3
trieda
III.E
II.C, III.M
II.TSE, II.SE,III.SE
Poznámka
prestup z inej SŠ
d.3 Iné skutočnosti, vysvetlivky.
Vzhľadom na skutočnosť nízkeho počtu žiakov hlásiacich sa na študijné odbory SOŠ sme boli
nútení zvolať stretnutie so 14 rodičmi a ponúknuť im štúdium v trojročných odboroch
9
s možnosťou nadstavbového štúdia končiaceho maturitnou skúškou. Základným argumentom bol
pomerne slabý prospech na ZŠ. Rodičia akceptovali náš návrh a k 1.9.2011 otvoríme na SOŠ len
dve triedy s trojročným štúdium.
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)
e 1) PROSPECH - Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu :
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
SPOLU
ø odbor TIS
ø odbor ELE
ø odbor CHI
ø SPOLU
2,74
2,43
2,62
2,81
2,65
2,29
2,48
2,4
2,45
2,41
2,80
2,80
2,52
2,46
2,61
2,63
2,55
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
SPOLU
ø odbor OA
ø odbor OA s VJM
ø SPOLU
2,18
2,35
2,15
2,37
2,30
2,73
2,73
2,18
2,35
2,19
2,37
2,31
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Ročník
ø
odbor
elektromechani
k
ø
odbor
strojný
mechani
k
ø
odbor
základy
technik
y
ø
odbor
mechani
k
v elektro
ø
odbor
mechani
k
v stroj.
ø
odbor
elektr.
nadstavb
a
ø
odbor
stroj.
nadstavb
a
ø
SPOL
U
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
nadstavba
SPOLU
3,01
3,33
3,01
3,11
2,86
2,84
2,85
2,72
3,00
2,86
2,9
2,51
2,7
3,05
2,84
2,94
2,76
2,76
2,54
2,54
2,86
3,06
2,95
2,67
2,67
2,89
e 2) PROSPECH - Koncoročná klasifikácia podľa ročníkov :
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Ročník
ø
1. ročník
2,51
2. ročník
2,46
3. ročník
2,61
4. ročník
2,63
SPOLU
2,55
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
Ročník
ø
1. ročník
2,18
2. ročník
2,35
3. ročník
2,19
10
4. ročník
SPOLU
2,37
2,31
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Ročník
Ø
1. ročník
2,86
2. ročník
3,06
3. ročník
2,95
4. ročník
2,67
nadstavba
2,67
SPOLU
2,89
e 3) PROSPECH – Priemerný prospech jednotlivých tried podľa koncoročnej klasifikácie
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Trieda
ø
I.T
2,74
I.E
2,29
II.T
2,43
II.E
2,48
III.T
2,62
III.E
2,4
III. H
2,80
IV.T
2,81
IV.E
2,45
SPOLU
2,55
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
Trieda
ø
I.A
2,21
I.B
2,15
II.A
2,42
II.B
2,57
II.C
2,07
III.B
2,04
III.C
2,31
III.D
2,10
III.M
2,73
IV.A
2,42
IV.B
2,52
IV.C
2,18
SPOLU
2,31
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Trieda
ø
I.TSE
2,72
I.SE
3,01
II.TSE
3,00
II.SE
3,10
III.TSE
2,92
III.SE
2,96
IV.TSE
2,79
11
IV.TP
II.N
SPOLU
2,69
2,67
2,89
4) PROSPECH - Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried strednej školy
podľa koncoročnej klasifikácie je kumulovaný v súhrnných tabuľkách.
12
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Sl
ov
en
sk
ý
ja
zy
k
a
lit
er
at
úr
a
An
gli
ck
ý
ja
zy
k
N
e
m
ec
ký
ja
zy
k
Dej
epis
Obč
ians
ka
náu
ka
Ek
ol
óg
ia
Gra
fick
é
syst
ém
y
Fyzi
ka
Aut
om
atiz
ácia
Poč
ítač
ové
syst
ém
y
CA
D
ssté
my
Ché
mia
Účt
ovn
íctv
o
Che
mic
ké
ae
kon
omi
cké
výp
očty
Che
mic
ké
lab
orat
órn
e
cvič
eni
a
Che
mic
ká
výr
oba
Ele
ktro
tec
hnic
ké
kre
slen
ie
Apli
kov
aná
info
rma
tika
Ele
ktro
tec
hno
lógi
a
Apli
kov
aná
aut
om
atiz
ácia
Mat
em
atik
a
Ele
ktro
nika
Ele
ktro
tec
hnic
ká
spô
sobi
losť
Výr
oba
,
roz
vod
a vy
užiti
e
ele.
ene
rgie
Info
rma
tika
An
aly
tic
ká
ch
é
mi
a
Kon
ver
záci
av
cud
zo
m
jazy
ku
–
KN
J
Kon
ver
záci
av
cud
zo
m
jazy
ku KAJ
Cvi
čeni
az
mat
em
atik
y
Cvi
čeni
az
eko
no
mik
y
Bi
oc
hé
mi
a
Tel
esn
á
výc
hov
a
Tel
esn
á
aš
port
ová
výc
hov
a
Fin
anci
e
Apli
kov
aná
mat
em
atik
a
Po
čít
ač
ov
á
a
ko
m
un
ika
čn
á
te
ch
nik
a
Ele
ktro
tec
hnik
a
Ele
ktro
tec
hnic
ké
mer
ani
e
I.E
2
,
6
5
2
,
1
9
2
,
3
2
2
,
0
6
1
,
1
3
1
,
8
1
3
,
1
2
,
8
4
2
,
1
3
,
0
3
1
,
6
7
2
,
8
1
I.T
2
,
7
5
2
,
8
8
2
,
9
6
2
,
5
8
1
,
5
4
2
,
4
6
3
,
3
3
3
,
2
1
2
,
2
9
3
,
1
7
1
,
8
7
3
,
5
4
3
,
2
9
II.E
3
2
,
9
6
3
,
0
4
2
,
4
2
1
,
6
7
1
,
4
6
II.T
2
,
6
2
2
,
6
2
2
,
7
6
2
,
1
9
1
,
2
4
1
,
8
6
III.E
3
,
2
1
2
,
6
4
2
,
9
3
1
,
6
1
III.T
3
,
2
5
2
,
8
5
3
,
1
5
1
,
5
III.H
3
3
,
4
2
3
,
0
8
2
,
5
IV.E
3
,
1
3
2
,
7
2
3
,
1
7
1
IV.T
3
,
3
7
3
,
1
1
3
,
3
2
1
Spolu
2
,
9
9
2
,
7
9
2
,
9
7
2
,
3
1
1
,
4
6
2
,
8
6
1
,
7
1
2
,
8
1
2
,
5
7
2
,
8
9
2
,
9
5
3
,
2
5
1
,
9
3
2
,
8
3
1
,
9
2
2
,
7
5
2
,
1
7
2
,
8
6
2
,
5
7
2
,
7
9
3
,
2
5
3
,
1
5
3
,
4
2
2
,
9
2
2
,
3
8
1
,
3
2
3
,
2
4
3
,
3
3
3
,
1
7
3
,
0
7
1
,
8
5
1
,
7
4
2
,
4
3
2
,
6
8
2
2
,
8
3
1
,
9
2
2
,
3
8
2
,
5
7
2
,
4
3
2
,
4
3
,
2
6
1
,
7
1
2
,
8
9
3
,
1
4
2
,
4
5
2
,
4
3
2
,
3
8
3
,
1
7
2
,
4
3
2
,
7
1
2
,
8
6
2
,
6
2
3
,
2
3
,
5
7
3
2
,
5
6
3
,
2
9
3
2
,
9
6
2
,
9
0
1
,
8
5
2
,
6
1
1
,
7
4
1
,
4
2
,
6
7
3
,
2
7
2
,
2
3
2
,
6
7
2
,
2
4
2
,
5
8
3
,
2
9
1
,
9
3
2
,
6
1
3
,
3
9
2
,
8
7
2
2
,
5
2
2
,
2
9
2
2
,
6
2
1
,
9
2
,
5
2
,
6
7
Výp
očt
ová
tec
hnik
a
3
1
,
9
6
1
,
9
6
2
,
8
2
,
2
2
,
4
1
2
,
4
3
2
,
5
1
,
7
7
Pra
x
Stro
jníct
vo
1
,
5
8
2
,
6
7
2
,
5
8
3
,
0
8
3
,
4
5
1
1
,
5
3
2
,
4
2
3
,
4
2
,
0
7
Tec
hnic
ké
kre
slen
ie
2
,
2
9
1
3
,
0
5
3
,
1
6
1
,
9
3
Eko
no
mik
a
2
,
1
6
2
,
7
5
3
,
3
3
2
,
5
7
3
,
2
2
3
3
3
,
6
8
2
,
1
4
2
,
4
6
3
,
2
4
1
,
7
1
2
,
3
5
1
,
9
3
3
,
5
4
Che
mic
ké
info
rmá
cie
Ad
mini
stra
tíva
a
kor
ešp
ond
enci
a
1
,
9
3
3
,
2
6
2
2
,
7
2
,
6
2
2
,
1
7
2
,
0
9
2
,
7
6
2
,
1
4
Prie
mer
2
,
2
9
2
,
7
4
2
,
4
8
2
,
4
3
2
,
4
2
,
6
2
2
,
8
0
2
,
4
5
2
,
8
1
2
,
5
5
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
slo
ve
ns
slov maď
ký
ensk arsk
jaz
ý
ý
yk
jazy jazy
as
ka
ka
lov
litera litera
.en
túra túra
sk
á
lit.
I. A
I. B
II.A
II.B
II.C
III.B
III.C
III.D
III.M
IV.A
IV.B
IV.C
2
,
5
3
2
,
5
7
2
,
5
8
2
,
8
2
2
,
5
2
,
6
2
2
,
7
9
2
,
5
5
2
,
9
2
3
,
1
9
1
,
8
8
ang
lick
ý
jaz
yk
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
,
6
2
2
,
9
-
-
-
-
-
-
2
,
2
5
2
,
8
9
2
,
4
8
2
,
6
5
2
,
2
8
2
,
4
6
2
,
5
9
2
,
8
1
2
,
4
4
3
,
1
7
2
,
3
3
fran obči
nem
cúzs ansk mat
ecký
ky
a
ema
jazy
jazy náuk tika
k
k
a
1
,
9
5
2
,
5
7
1
,
7
3
2
,
5
3
2
,
3
1
1
,
9
3
2
,
4
3
2
,
2
4
3
,
0
5
2
,
7
1
2
,
4
1
2
,
6
7
3
1
,
9
1
2
,
7
8
3
-
-
-
1
,
6
7
1
,
5
2
2
,
5
9
1
,
0
4
2
,
0
3
1
,
3
9
-
1
-
2
2
-
2
,
1
3
-
-
-
3
,
1
7
2
,
9
7
3
,
4
2
3
,
5
2
,
8
1
3
,
3
1
3
,
0
7
2
,
4
1
3
,
1
9
2
,
7
7
3
,
0
7
2
,
2
9
teles
ná
deje
vých pis
ova
1
1
,
6
1
1
,
3
1
1
,
3
8
1
,
5
9
2
,
1
7
2
,
2
7
1
,
7
9
2
,
0
5
1
,
8
5
1
-
1
,
8
7
1
,
6
9
1
,
4
7
-
-
-
admi
pod nistr
niko atíva
účto
vá
a
vníct
ekon kore
vo
omik špon
a
denc
ia
2
,
7
2
,
7
3
2
,
6
3
2
,
6
8
2
,
5
4
2
,
7
2
2
,
7
1
3
,
0
3
3
,
0
5
2
,
7
7
1
-
1
-
3
1
,
6
3
-
3
,
2
9
1
,
9
7
1
,
6
3
2
,
1
1
2
,
3
2
1
,
6
2
2
,
4
5
1
,
7
1
1
,
7
2
3
,
3
3
2
,
4
6
2
,
6
7
1
,
4
6
úvod
do
mak
roek
onó
mie
ekon
omic
ché
ké
mia
cvič
enia
-
-
-
-
-
-
2
,
8
4
2
,
8
2
2
,
4
2
2
,
4
1
3
,
2
1
2
,
7
6
-
-
1
,
8
3
1
,
6
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
,
1
2
,
8
1
2
,
8
9
2
,
6
7
hosp
odár
ske
práv
cvič
soci eko
výpo bioló na
ná
ológi lógi
čty
gia
náuk
firm
a
a
a št
a
a
atisti
ka
3
,
0
7
2
,
7
-
-
-
-
-
-
konv
erzá
cia
v ne
mec
kom
jazy
ku
cvič
enia
z
účto
vníct
va
spo
loč
ens
ká
ko
mu
nik
áci
a
2
,
9
3
2
,
7
-
-
-
-
1
,
4
2
1
,
8
2
1
,
2
7
1
,
5
2
aplik
cvič
ovan
enia
á
finan z
infor cie
mat
mati
ema
ka
tiky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
,
8
3
2
,
4
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
1
,
0
7
1
,
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
,
8
9
3
,
2
7
2
,
3
5
2
,
5
5
2
,
3
9
1
,
9
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
,
7
7
2
,
7
4
2
,
5
8
2
,
1
9
2
,
0
7
1
,
4
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
-
-
-
-
1
-
1
-
2
,
7
3
,
2
6
3
,
3
6
2
,
8
5
2
,
2
7
2
,
1
7
-
konv
erzá
výpo
cia
čtov
v an
á
glick
tech
om
nika
jazy
ku
apl
iko
va
ná
inf
or
ma
tik
ase
mi
nár
1
,
8
9
1
,
4
8
2
,
8
6
2
,
1
1
2
,
4
4
2
,
7
2
3
,
0
6
1
,
8
8
2
,
4
2
,
4
5
2
,
5
2
,
8
9
2
,
5
6
2
,
7
5
2
,
7
1
1
,
7
5
3
,
1
4
2
,
3
8
2
,
4
8
2
,
5
4
-
-
1
,
4
1
2
,
0
4
2
,
0
3
hosp
odár
ska
geo
grafi
a
1
,
7
3
1
,
2
7
-
tova
infor
rozn
mati
alect
ka
vo
aplik
ovan
pers
é
onali
účto
stika
vníct
vo
2
,
0
3
1
,
2
7
2
,
4
7
2
,
3
2
1
,
4
6
2
,
4
-
-
2
,
4
3
2
,
4
2
2
,
5
-
-
-
-
-
-
1
,
9
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
,
6
7
1
,
7
3
1
,
0
3
2
,
0
4
1
,
7
9
2
,
5
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
,
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ø
tri
ed
y
2
,
2
1
2
,
1
5
2
,
4
2
2
,
5
7
2
,
0
8
2
,
0
4
2
,
3
1
2
,
1
2
,
7
3
2
,
4
2
2
,
5
2
2
,
1
8
ø jednotl.
predm.
2
,
6
3
2
,
6
2
2
,
9
2
,
5
3
2
,
3
8
2
,
4
7
1
,
6
9
2
,
9
9
1
,
3
8
2
,
0
3
2
,
8
2
2
,
1
2
2
,
7
9
2
,
6
9
1
,
8
9
1
,
7
3
3
,
0
5
2
,
2
2
2
,
0
6
1
2
,
1
3
1
,
0
1
2
,
5
7
2
,
5
6
2
,
4
9
2
,
5
2
,
5
2
1
,
8
3
2
,
4
8
1
1
,
5
4
1
,
5
1
,
9
1
2
,
3
4
2
,
2
1
,
6
2
2
,
3
1
15
3,2
1,35 2,39
2,83 3
3,39 3,28
3,24 3,18
1,94 1,89
3,28 2,89
3,22 3,37
2
3,5
a
3,63
3,2
2
2,72 3,22
2,89 2,79
3,11
2,69 2,92
3,22
3,67
3,92
2,96 3
3,43
3,43
3,3
2,14
2,14
3,2
2,93
2,93
2,29
3,2
3,2
2,69 3,1
3,33
a
3
3,33
a
2,93 2,7
3,12 3,2
a
3,57 3,7
3,67 3,5
3,22
2,44 3,13
2,85 2,78
3,05
3,1
3,1
3,6
3,19 2,9
3,29
3,1
3,09
2,7
a
2,3
2,33
3,21 2,9
2,6
2,6
3,4
2,2
2,2
3,28
3,2
3,2
3,8
2,4
2,4
3,82
3
3
2,44 3,22
2,2
2,2
3,05
3,4
2,6
2,6
2,79
3,33 3,6
3,4
2,66 2,6
2,56 3,13
3,53
3,4
3,3
3,1
3,3
3,11
3,7
3,13 3,33 3,8
3,4
3,3
3,29
3,2
3,16
3,14 2,89
2,11 3,25
3,2
3,17 3,18
3,51
3,08
2,72 3
a
Priemer
marketing a manažment
konštrukčné cvičenia
kontrola a meranie
odborné kreslenie
merania silnoprúdovej techniky
základy automatického riadenia
elektrotechnická spôsobilosť
úvod do sveta práce
elektrotechnológia
technológia
mechanika
automatické riadenie
výroba a montáž
stroje a zariadenia
základy strojníctva
rozvod elektrickej energie
elektrické materiály
výpočtová technika
odborná prax
technológia prípravy
programovanie CNC strojov
technická mechanika
automatizácia strojárskej výroby
výrobné konštukcie
technológia montáží
technické merania
automatizácia
elektrické merania
využitie elektrickej energie
elektronika
elektrické stroje a prístroje
konverzácia v anglickom jazyku
konverzácia v nemeckom jazyku
športové hry
praktické vyučovanie
náuka o materiáloch
strojárska technológia
elektrotechnika
strojníctvo
ekológia
informatika
telesná výchova
chémia
dejepis
nemecký jazyk
odborný výcvik
základy elektrotechniky
technické kreslenie
ekonomika
Telesná a športová výchova
matematika
fyzika
občianska náuka
náboženská výchova
etická výchova
anglický jazyk
slovenský jazyk a literatúra
Klasifikácia tried za 2.polrok 2010/2011
3,15 3,13
a
1,71
1,71
3,52
3,71
3,43
1,19
2,19
3,81
3,43 3,42 2,7
3,27
2,3
3,81
3,44
3,58
1,7
3,33
2,41 2,19
3,38
1,44
2,28
1,4
2,1
2,52 2,14 3,1
1,38
2,18 1,65
2,3
3,22
1,62
2,26 2,33
3,3
1,62
1,82
3,73 3,7
3,15 3,4
3,4
3,13
2
1,95 2,4
3,3
1,09 2,11
3,1
1,83 1,32
3,05 3
3,6
1,9
3,56
2,88
2,5
3,1
3,4
2,95 3,6
2,99
2,6
3,52 3,3
2,5
a
a
3,1
3,2
2,4
3,43 3,1
3,76 3,6
1,57
a
a
3,5
3,1
a
3,1
3,2
a
3,27 3,27 2,8
2,86 3,52 3,3
2,44
3,75
3,52 3,06
3,22 3,26
Spolu IV. TSE IV. TP III. TSE III. SE II. TSE II. SE II. N I. TSE I. SE
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
PROSPECH ZA SPOJENÚ ŠKOLU, NIVY 2, ŠAĽA
počet žiakov
ø
209
312
177
698
2,55
2,31
2,89
2,53
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
SPOJENÁ ŠKOLA, NIVY 2, ŠAĽA
e 5) Výsledky externých meraní – maturitné skúšky
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
k 30.06.2011
Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS
Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú
MS (reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ
IV.T
19
0
19
17
Trieda
IV.E
30
0
30
30
2
k 12.09.2011
Trieda
IV.E
0
0
0
0
0
0
Σ
49
0
49
47
2
IV.T
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
3,05
2,54
2,74
3,02
2,54
2,73
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
k 30.06.2011
Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS
Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú
MS (reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ
IV.A
26
0
26
25
1
k 12.09.2011
Trieda
IV.B IV.C
28
24
1
0
27
24
27
24
0
0
Σ
78
1
77
76
1
IV.A
1
0
1
1
0
Σ
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2,47
2,45
2,08
2,33
3,00
0
0
3,00
k 12.09.2011
Trieda
* 1 žiak prerušené štúdium
Trieda
IV.B IV.C
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
k 30.06.2011
Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný
ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opakovať celú MS (reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ
Σ
2
0
2
2
0
Trieda
IV.T
II.N
P
1
1
IV.TSE
IV.TP
II.N
Σ
IV.TSE
Σ
19
23
13
55
3
0
0
1
1
0
0
1
1*
19
23
12
54
3
1
1
5
16
22
11
49
3
1
1
5
3
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,98
2,93
2,87
2,92
3,33
4
3
3,4
5
Externá časť MS
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Predmet
Počet žiakov
prihlásených
na MS
z toho
písalo
EČMS
Ø žiakov
školy v
%
úroveň
B1
Ø žiakov
NR
v B1 k
porovnaniu
49
49
58,88
63,2
62,5
57,1
22
24
19
22
24
10
57,71
35,55
53,70
56,9
39,6
60,0
56,3
39,2
57,9
49,9
33,3
45,9
slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
matematika
Celoslovensk
Celoslovensk
é priemery
é priemery k porovnaniu
k porovnaniu
SOŠ
Na maturitnú skúšku sa k 30. 9. 2010 prihlásilo 49 študentov štvrtého ročníka OZ SPŠ.
Z ANJ neuspela 1 žiačka zo IV.T - Rafajová a z NEJ neuspelo 9 žiakov: zo IV.T - Straňák, Izsóf,
Hosz, Kozmér, Slíšková, Petro, Cibuľková a zo IV.E - Lenčéš, Šimko, Ivan, Csonka.
Písomnú formu internej časti zo slovenského jazyka a literatúry absolvovalo 49 žiakov
s priemernou úspešnosťou 49,31 %
z anglického jazyka absolvovalo: B1 - 22 žiakov s priemernou úspešnosťou 52,95 %
z nemeckého jazyka absolvovalo: B1 - 24 žiakov s priemernou úspešnosťou 57,08 %
Praktická časť odbornej zložky :- absolvovalo ju 49 študentov v dňoch od 5.4.2011 do 6.4.2011.
- 36 žiakov maturovalo formou : b) obhajoba vlastného projektu;
- 13 žiakov maturovalo formou : a) realizácia a predvedenie komplexnej úlohy;
Priemerný prospech : 2,45
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2 , Šaľa
Predmet
slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
Ø
Ø
žiakov žiakov
školy školy v
v%
%
úrove úroveň
ň B2
B1
Ø žiakov
NR
v B1
k
porovnani
u
Celoslovenské
priemery
k porovnaniu
Celoslovensk
é priemery
k porovnaniu
SOŠ
58,63
57,1
62,5
57,1
0
54,45
49,9
49,9
53,30
37,80
56,3
B1 39,2
B2 50,2
Počet žiakov
prihlásených
na MS
z toho
písalo
EČMS
78
77
0
39
37
39
39
33,3
Na maturitnú skúšku sa k 30. 9. 2010 prihlásilo 78 študentov štvrtého ročníka OZ OA.
Písomnú formu internej časti zo slovenského jazyka a literatúry absolvovalo 77 žiakov;
s priemernou úspešnosťou : 49,07 %, z anglického jazyka 37 žiakov, s priemernou úspešnosťou
66,08 %, z nemeckého jazyka 38 žiakov v úrovni B1, s priemernou úspešnosťou 66,18 % a v úrovni
B2, s priemernou úspešnosťou 90,00 %.
Písomnú formu externej časti zo slovenského jazyka a literatúry absolvovalo 77 žiakov;
s priemernou úspešnosťou 58,63%, z anglického jazyka 37 žiakov, s priemernou úspešnosťou
54,45%, z nemeckého jazyka na úrovni B1 38 žiakov, s priemernou úspešnosťou 37,80% a na
úrovni B2 1 žiak, s priemernou úspešnosťou 53,30%. 1 žiačka absolvovala náhradu maturitnej
18
skúšky z anglického jazyka - jazykový certifikát CITY & GUILDS of London Institute vstupnej
úrovne ACHIEVER B1.
Praktická časť odbornej zložky absolvovalo 77 študentov v dňoch 05.04. – 08.04.2011 a dosiahli
priemer 2,17. 24 žiakov ju absolvovalo formou obhajoby vlastného projektu a 53 žiakov formou
realizácia a predvedenie komplexnej úlohy.
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Predmet
slovenský jazyk a
literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
matematika
Počet žiakov z toho
prihlásených písalo
na MS
EČMS
Ø žiakov Ø žiakov NR Celoslovensk
školy v %
v B1
é priemery
úroveň B1 k porovnaniu k porovnaniu
Celoslovensk
é priemery
SOŠ
k porovnaniu
55
54
50,3
63,2
62,5
57,1
29
26
13
29
25
0
46,2
37,9
0
56,9
39,6
60,0
56,3
39,2
57,9
49,9
33,3
45,9
Na maturitnú skúšku sa k 30. 09. 2010 prihlásilo 42 študentov štvrtého ročníka a 13 žiakov
nadstavbového ročníka z OZ SOŠ.
Písomnú formu internej časti zo slovenského jazyka a literatúry absolvovalo 54 žiakov
s priemernou úspešnosťou: 45 %
Praktická časť odbornej zložky :- absolvovalo ju 54 študentov v dňoch 05.04. až 08.04. 2011, žiaci
maturovali formou : a) realizácia a predvedenie komplexnej úlohy;
Priemerný prospech: 1,71.
Na Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa sa uskutočnila ústna forma maturitnej skúšky v termíne :
od 23. 5. 2011 do 27. 5. 2011 na všetkých troch organizačných zložkách súčasne a absolvovalo ju
spolu 182 žiakov.
VÝSLEDKY ÚSTNEJ FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
k 30. 6. 2011
slovenský jazyk a literatúra
2,80
anglický jazyk
2,39
nemecký jazyk
2,62
praktická časť odbornej zložky
2,45
teoretická časť odbornej zložky
2,92
k 12. 09. 2011
2,78
2,39
2,58
2,45
2,92
Z ústnej formy MS neuspeli 2 žiaci - 1 žiačka zo slovenského jazyka a literatúry PFEČ - 30%,
ÚFMS - prospech: nedostatočný a 2 žiačka z nemeckého jazyka PFEČ - 28,3%, ÚFMS -prospech:
dostatočný.
Opravný termín : 12.september 2011
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
k 30. 6. 2011
slovenský jazyk a literatúra
2,77
anglický jazyk
2,18
B1
2,5
nemecký jazyk
B2
1,0
B1
B2
k 12. 9. 2011
2,77
2,18
2,47
1,0
19
praktická časť odbornej zložky
teoretická časť odbornej zložky
2,17
2,53
Z ústnej formy MS neuspela 1 žiačka z nemeckého jazyka.
Opravný termín : 12.september 2011
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
k 30. 6. 2011
slovenský jazyk a literatúra
3,04
anglický jazyk
3,31
nemecký jazyk
2,84
praktická časť odbornej zložky
1,72
teoretická časť odbornej zložky
2,71
2,17
2,53
k 12. 9. 2011
3,28
2,76
2,68
Z ústnej formy MS neuspelo 5 žiakov – 1 žiak z anglického jazyka, 2 žiaci z nemeckého jazyka a 2
žiaci z teoretickej časti odbornej zložky.
Opravný termín : 12. september 2011
e 6) DOCHÁDZKA v školskom roku 2010/2011
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Celkovo
ospravedlnené
Ročník
počet hodín
Ø
počet hodín
ø
1. ročník
5577
101,40
5552
100,95
2. ročník
5614
124,76
5613
124,73
3. ročník
9198
153,30
9092
151,53
4. ročník
5999
122,43
5928
120,98
spolu
26388
126,26
26185
125,29
neospravedlnené
počet hodín
ø
25
0,45
1
0,03
106
1,77
71
1,45
203
0,97
Komentár OZ SPŠ :
Absencia žiakov je spôsobená chorobnosťou, veľmi častými priebežnými vyšetreniami, veľmi
veľkou benevolentnosťou a ospravedlnením neprítomnosti zo strany rodiča a aj lekára.
Neospravedlnená absencia bola individuálne riešená so zákonnými zástupcami, Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Šali.
Dochádzku s nulovou absenciou počas celého šk. roka mal 1 žiak: Denis Bőgi - I.E
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
Celkovo
ospravedlnené
Ročník
počet hodín
Ø
počet hodín
ø
1. ročník
8081
134,68
8051
134,18
2. ročník
13256
194,94
13175
193,75
3. ročník
16524
154,43
16425
153,50
4. ročník
10997
142,82
10931
141,96
spolu
48858
156,59
48582
155,71
neospravedlnené
počet hodín
ø
30
0,50
81
1,19
99
0,93
66
0,86
276
0,88
Komentár OZ OA:
Dochádzka žiakov je neuspokojivá a veľmi vysoká v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na
podobnej úrovni. Žiaci vymeškávajú vyučovanie hlavne z dôvodu choroby, ale aj pred ohlásenými
písomnými prácami, prípadne pred skúšaním. Vymeškané hodiny sú ospravedlnené rodičmi alebo
lekárom a kontrola z našej strany triednymi učiteľmi je dostatočná avšak rodičia často podporujú
20
absenciu žiakov a spolupráca s niektorými rodičmi je obtiažna. Neospravedlnené hodiny (276
hodín) boli spôsobené neskorými príchodmi na vyučovanie, prípadne odchodom z vyučovanie bez
uvoľnenia triednym učiteľom. Neospravedlnené hodiny boli oznámené a konzultované s rodičmi,
aby bola uskutočnená náprava pre ďalšie obdobie. Každá neospravedlnená absencia bola riešená
v súlade so Školským poriadkom.
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Celkovo
ospravedlnené
Ročník
počet
Ø
počet hodín
ø
hodín
1. ročník
6213
159,31
6032
154,67
2. ročník
9077
206,30
8897
202,20
3. ročník
6435
160,88
5988
149,70
4. ročník
8177
151,43
7877
145,87
spolu
29902
168,94
28794
162,68
neospravedlnené
počet
Ø
hodín
181
4,64
180
4,09
447
11,18
300
5,56
1108
6,26
Komentár OZ SOŠ :
Príčinou vysokej absencie bol nezáujem niektorých žiakov o štúdium. Vymeškané hodiny
jednotlivcov tvoria cca 25 % vymeškaných hodín. K zlepšeniu nedošlo ani po upozornení rodičov
a znížení známky zo správania. Výrazne vysokú absenciu mala trieda II.SE.
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa - SPOLU
Celkovo
Ročník
počet hodín
Ø
OZ : SPŠ
26388
126,26
OZ : OA
48858
156,59
OZ : SOŠ
29902
168,94
spolu
105148
150,64
ospravedlnené
počet hodín
ø
26185
125,29
48582
155,71
28794
162,68
103561
148,37
neospravedlnené
počet hodín
ø
203
0,97
276
0,88
1108
5,56
1587
2,27
e 7) VÝCHOVNÉ OPATRENIA
V školskom roku 2010/2011 sme pristúpili k nasledujúcim výchovným opatreniam :
pochvaly
OZ
pokarhania
znížená známka
vylúčenie
zo správania
zo školy
1. polrok
2. polrok
1.polrok
2.polrok
TU
RŠ
TU
RŠ
TU
RŠ
TU
RŠ
2.stup.
3.stup.
4.stup.
podmien.
trvalé
SPŠ
23
2
20
17
13
5
11
11
4
1
0
0
0
OA
21
16
37
23
35
9
21
6
6
3
0
2
1
SOŠ
13
3
13
8
7
1
10
2
13
5
1
2
0
spolu
57
21
70
48
55
15
42
19
23
8
1
4
1
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
- najlepší absolvent školy : Vladimír Koppan ( IV.E )
- najlepší žiak školy :
Martin Motolík ( II.E )
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
21
- najlepší absolvent školy :
- najlepší žiak školy :
Adrián Lenčéš (IV.C)
Lucia Líšková
Všetky výchovné opatrenia boli na pedagogických radách dôsledne prerokované a schválené
rodičom písomne zaslané a riaditeľkou školy zrealizované formou pohovorov a verejným
zverejnením.
f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečovala výchovu
a vzdelávanie v šk. roku 2010/2011 ( §2 ods.1 písm. f)
K 1.9.2010 sa nám podarilo presunúť pôvodnú organizačnú zložku SPŠCH, neskôr organizačnú
zložku OA do spoločných priestorov na Nivy 2. Touto zmenou sme mohli upraviť sieť, popresúvať
odbory podľa skutočnej príslušnosti nasledovne:
organizačná zložka: Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa má zaradené v sieti študijných
odborov nasledovné študijné odbory, v ktorých súčasne aktívne zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
:
3917 6 03
3917 6 04
2675 6
2848 6
technické a informatické služby v elektrotechnike - vyučovanie prebieha plynule 4 roky
technické a informatické služby v chémii - vyučujeme len štvrtý ročník
elektrotechnika - vyučovanie prebieha plynule 4 roky
chemická informatika - vyučujeme len tretí ročník
organizačná zložka: Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa má zaradené v sieti študijných odborov
a aktívne v nich prebieha vyučovanie:
6317 6
6317 6
obchodná akadémia (M)
obchodná akadémia
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
1. študijné odbory
Kód:
Študijný odbor:
2398 1
2398 4
2698 4 01
2499 4 02
2414 4 01
2675 4 02
Zameranie:
základy techniky (exp. PHARE) - 1.ročník
základy techniky (exp. PHARE) - 2.ročník
mechanik v elektrotechnike (exp. PHARE) - 3. a 4.ročník - automatizačná technika
mechanik v strojárstve (exp. PHARE) - 3. a 4.ročník
- stroje a zariadenia
strojárstvo ( nadstavbové štúdium)
- výroba, montáž
a oprava strojov a zariadení
elektrotechnika ( nadstavbové štúdium )
- výroba a prevádzka strojov
a zariadení
2.
učebné odbory
Kód:
Učebný odbor:
2683 2 11
elektromechanik - 1.- 3.ročník
2464 2
strojný mechanik - 1.- 3.ročník
Zameranie:
silnoprúdová technika
stroje a zariadenia
V školskom roku 2010/2011 prebiehalo na škole vzdelávanie podľa školských vzdelávacích
programov vytvorených a revidovaných podľa štátnych vzdelávacích programov v stupňoch
vzdelania ISCED 3A a ISCED 3C.
22
Pre 1. ročník sme plnili kritériá podľa ŠVP schválených MŠ SR dňa 15. júna 2010 od 1.septembra
2010 začínajúc prvým ročníkom.
ISCED 3A
26 Elektrotechnika
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
39 Špeciálne technické odbory
2010-9766/20928:2-913
2010-9878/21211:3-913
2010-9863/211288:1-913
ISCED 3C
26 Elektrotechnika
2010-9766/20927:1-913
Pre 2. a 3. ročník sme plnili kritériá podľa ŠVP schválených MŠ SR a platného od 1.septembra
2008 začínajúc prvým ročníkom.
ISCED 3A
26 Elektrotechnika
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
39 Špeciálne technické odbory
28 Technická a aplikovaná chémia
26 Elektrotechnika (nadstavbové štúdium)
ISCED 3C
26 Elektrotechnika
24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Pre 4. ročník boli uplatňované učebné plány schválené MŠ SR
→ pre technické a informatické služby pod číslom CD-2006-1213/11286-8:093
→ pre elektrotechniku pod číslom CD-2007-8075/16646-1:093
→ pre obchodnú akadémiu pod číslom CD-2006-8450/18840-1:093
Na škole učíme odbory zaradené do experimentálneho overovania, ktoré sú od šk. roku 2010/2011
rozhodnutím MŠ SR v útlme (tzv. projekt PHARE)
→ základy techniky pod číslom 3563/1998-41 s platnosťou na dobu experimentálneho overovania
projektu PHARE prvý a druhý ročník
→ mechanik v strojárstve pod číslom 3564/1998-41 platný na dobu experimentálneho overovania
projektu PHARE tretí a štvrtý ročník
→ mechanik v elektrotechnike pod číslom 3566/1998-41 platný na dobu experimentálneho
overovania projektu PHARE tretí a štvrtý ročník
23
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
zamestnanci strednej školy
Z toho pedagogickí zamestnanci (PZ)
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho odborný zamestnanec
Z toho nepedagogickí zamestnanci (NZ)
Z počtu NZ
- THP
- ostatní zamestnanci
Školská kuchyňa a jed.
zamestnanci – spolu
Spolu počet zamestnancov
Počet
91
69
65
2
2
1
17
10
7
5
91
Komentár :
Situácia s nedostatkom kvalifikovaných majstrov odborného výcviku sa opakovala na organizačnej
zložke: Stredná odborná škola – nových kvalifikovaných majstrov odborného výcviku sa nám
nepodarilo zohnať.
g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia
Riaditeľka školy zaradila k 1.9.2010 pedagogických zamestnancov do organizačných zložiek podľa
úväzkov (väčší počet hodín bol priorita) a bezproblémového chodu vyučovacieho procesu.
Priezvisko, meno, titul
funkcia - zaradenie
Aprobácia / odbornosť
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Botorčeová Alžbeta, PaedDr.
Tóthová Zuzana, Ing.
Dičérová Timea, Mgr.
Ferancová Veronika, Mgr.
II. atestácia - riaditeľka školy
I. atestácia - zástupkyňa RŠ pre OZ SPŠ
I. atestácia, koordinátor environmentálnej výchovy
samostatný učiteľ
MAT - FYZ
odborné predmety EKO
MAT - CHE
NEJ - filozofia
24
Fiala František, Mgr.
Fintová Mária, Ing.
Franková Andrea, Mgr. - MD
Gebauerová Anna, Mgr.
Hajduová Iveta, Mgr.
Horňák Ján, Ing.
Horváth Ján, Ing
Horváthová Zlatica, Ing.
Juriga Jozef
Kecskés Vojtech, Mgr.
Kecskésová Andrea, Mgr.
Lámala Ľudovít, Mgr.
Mádel Pavel, Ing.
Majerová Zuzana, Mgr.
Maršáleková Alena, Mgr.
Maršáleková Lenka, Mgr.
Matyiová Jana, Mgr.
Prieložná Katarína, Ing.
Stachová Miroslava, Ing. - MD
Szabo Jozef, Ing.
Szalay Jozef, Mgr.
Šmidová Helena, Mgr.
Tóthová Drahoslava, Mgr.
čiast. úväzok
Tóthová Želmíra, Ing.
I. atestácia
I. atestácia, koordinátorka SOČ
samostatný učiteľ
samostatný učiteľ,
koordinátorka prevencie drogových závislostí
samostatný učiteľ, výchovný poradca, vedúca PK
TEV, koordinátorka EČMS
I. atestácia
samostatný učiteľ
I. atestácia
samostatný učiteľ
samostatný učiteľ
samostatný učiteľ
I. atestácia
II. atestácia, vedúci PK OP ELE pre OZ SPŠ,
koordinátor SOČ
samostatný učiteľ
I. atestácia, koordinátorka výchovy k manželstvu a
rodičovstvu
samostatný učiteľ
I. atestácia
I. atestácia
I. atestácia
I. atestácia
I. atestácia
I. atestácia
SJL - NEJ
odborné predmety EKO
SJL - ETV
filozofia a pedagogika
TEV - BIO
odborné predmety STN, AUT
odborné predmety ELE
odborné predmety EKO
odborné predmety elektrotech.
ANJ – MJL
NEJ – MJL
MAT – FYZ – IVT
odborné predmety elektrotech.
ANJ
SJL - FRJ
SJL - NEJ
ANJ
odborné predmety EKO
odborné predmety STR
odborné predmety elektro a IVT
TEV
MAT - FYZ
I. atestácia
SJL - NEJ
II. atestácia
odborné predmety elektrotech.
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
I. atestácia
II. atestácia
samostatný učiteľ, školská psychologička
samostatný učiteľ
I. atestácia
I. atestácia
I. atestácia, zástupkyňa RŠ pre OZ OA
I. atestácia, koordinátorka SOČ
I. atestácia
samostatný učiteľ, koordinátorka prevencie
Margifalviová Klaudia, Ing.
drogových závislostí,
Meszáros-Berecz, Emese, Mgr. I. atestácia
Meszárosová, Ľubica, Ing.
I. atestácia, vedúca PK OP EKO
Moldová Adriana, Mgr.
I. atestácia, výchovná poradkyňa
Pappová Nadežda, RNDr.
I. atestácia
Pargáč Vladimír, RNDr.
I. atestácia
Petrová Renáta, Ing.
I. atestácia
Reháková Zdenka, Mgr.
I. atestácia
Romanová Darina, RNDr.
I. atestácia
Beťáková Ľubica, RNDr.
Darázsová Magdaléna, PhDr.
Eiselle, Martina, Mgr.
Garaiová Terézia, Ing.
Hučko Peter, PaedDr.
Kelemenová Rozália, Mgr.
Keseliová Anna, Ing.
Kocianová Jarmila, Ing.
Kürthyová Irena, PhDr.
MAT – FYZ - CHE
SJL - FRJ
PSYCH - BIO
odborné predmety EKO
TEV - GEO
MAT- deskriptívna geometria
odborné predmety - CHE - VYT
odborné predmety EKO
MJL - SJL
odborné predmety EKO
ANJ
odborné predmety EKO
ANJ - RJ
MAT- FYZ - VYT
odborné predmety – CHE - INF
odborné predmety EKO
NEJ- RJ - DEJ
CHE - GEO - ANJ
25
Stieranková Daniela, PaedDr.
Ščevíková, Zuzana, Ing.
Šinkovičová, Eva, Ing.
Tančiboková Oľga, RNDr.
Valanec Peter, Ing.
Vargová Lívia, Mgr.
I. atestácia, vedúca PK SJL, koordinátorka MS
samostatný učiteľ,
koordinátorka prevencie kriminality
I. atestácia
II. atestácia
I. atestácia
I. atestácia
SJL - OBN
odborné predmety EKO
odborné predmety EKO
CHE - ADK
odborné predmety EKO
MAT - FYZ
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
odborné predmety CHE - INF
II. atestácia, zástupca RŠ pre OZ SOŠ
ANJ - TEV
I. atestácia, koordinátor MS
NEJ - SJL
I. atestácia, vedúca PK CUJ
I. atestácia,
Alaksová Katarína, PhDr.
SJL - EST
koordinátorka prevencie drogových závislostí
Hučková Mária, Ing.
odborné predmety CHE
I. atestácia
I. atestácia, výchovná poradkyňa,
Zimmermannová Katarína, Mgr.
FYZ - CHE
koordinátorka SOČ
Lovászová Helena, Mgr.
MA T- FYZ
I. atestácia, vedúca PK PVP
Kučera Jaroslav, PaedDr.
TEV
I. atestácia, koordinátor prevencie kriminality
I. atestácia,
Hanzlík Jozef, Ing.
odborné predmety STR
koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Novák Ladislav, Ing.
odborné predmety STR
I. atestácia, vedúci PK OP STR
Kališ Slavomír, Ing.
odborné predmety STR
samostatný učiteľ
Arpáš Milan, PaedDr.
odborné predmety ELE
I. atestácia, vedúci PK OP ELE pre OZ SOŠ
Kúkelová Anna, Mgr.
FYZ - CHE
I. atestácia
Mondočko Ivan
odborné
predmety ELE
samostatný učiteľ
Bekényi Ján
odborné predmety ELE
samostatný učiteľ
Mrška Ján
odborné predmety ELE
samostatný učiteľ
Hrnčár Štefan
odborné predmety ELE
samostatný učiteľ
Kružlík František
odborné predmety STR
samostatný učiteľ
Jaššo Jaroslav, Bc.
odborné predmety STR
samostatný učiteľ
Francel Tibor, Ing.
Klusa Ján, Mgr.
Nagyová Marta, Mgr.
Kohút Eugen (externý
pracovník)
samostatný učiteľ
odborné predmety STR
g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2010/2011
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Predmet / celkový počet hod.
Počet hodín a učiteľov neodborne vyučujúcich
daný predmet
etická výchova/ 1 hodina
ekológia/ 2 hodiny
1 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
2 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
Ostatné predmety na OZ SPŠ boli v plnom rozsahu (100%) vyučované kvalifikovane.
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
Predmet / celkový počet hod.
Počet hodín a učiteľov neodborne
vyučujúcich daný predmet
občianska náuka/ 4 hodiny
tovaroznalectvo/ 6 hodín
dejepis/ 2 hodiny
1 nekvalifik. hod. / 4 učitelia
1 nekvalifik. hod. / 6 učiteľov
1 nekvalifik. hod. / 2 učitelia
26
hospodárska geografia/ 2 hodiny
právna náuka/ 4 hodiny
etická výchova/ 4 hodiny
spoločenská komunikácia/ 4 hodiny
1 nekvalifik. hod. / 2 učitelia
1 nekvalifik. hod. / 4 učitelia
1 nekvalifik. hod. / 4 učitelia
1 nekvalifik. hod. / 4 učitelia
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Predmet / celkový počet hod.
Počet hodín a učiteľov neodborne
vyučujúcich daný predmet
dejepis / 2 hodiny
elektrické merania / 8 hodín
elektrotechnické materiály / 1 hodina
elektrotechnická spôsobilosť / 2 hodiny
elektrotechnika / 4 hodiny
elektrotechnológia / 2 hodiny
elektrické stroje a prístroje / 7 hodín
etická výchova / 3 hodiny
meranie v silnoprúdovej technike / 2 hodiny
občianska náuka / 5 hodín
rozvod elektrickej energie / 2 hodiny
úvod do sveta práce / 2,5 hodiny
využitie elektrickej energie / 4 hodiny
2 nekvalifik. hod. / 2 učitelia
1 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
1 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
1 nekvalifik. hod. / 2 učitelia
4 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
2 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
7 nekvalifik. hod. / 2 učitelia
3 nekvalifik. hod. / 2 učitelia
1 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
5 nekvalifik. hod. / 3 učitelia
2 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
2,5 nekvalifik. hod. / 1 učiteľ
3 nekvalifik. hod. / 2 učitelia
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
V zmysle legislatívnych východísk (§ 153 zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení
neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej
zvyšovanie; § 5 ods. 2 písm c.) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní – školský zákon ) sme si pripravili Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok
2010/2011, ktorého súčasťou – až do vyhodnotenia sa stali Osobné plány profesijného rastu
každého pedagogického a odborného zamestnanca školy. Okrem plnenia Plánu kontinuálneho
vzdelávania pedagogickí zamestnanci absolvovali 7 školení týkajúcich sa práce so stredoškolskou
mládežou a jej problémami (pod gesciou Mgr. M. Eiselle - šk. psychologičky):
- metodika správneho učenia sa žiakov (2)
- práca a riešenie modelových situácií so žiakmi menej prispôsobivými, s poruchami správania (3)
- zvyšovanie záujmu, motivačné aspekty vyučovacieho procesu - podľa predmetov (4).
K 30.8.2011 vyhodnotenie konkrétnych aktivít bolo nasledovné:
VZDELÁVANIE
Adaptačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie ( funkčné)
Funkčné vzdelávanie
DPŠ
Špecializačné vzdelávanie
ZAPOJENÍ PEDAGOGICKÍ A ODBORNÍ
ZAMESTNANCI
OZ SPŠ
OZ OA
OZ SOŠ
SPOLU
0
0
0
0
3
4
3
10
2
0
0
2
0
1
1
2
0
0
0
0
0
2
2
4
27
Najčastejšie si zamestnanci nahlásili a zrealizovali aktualizačné vzdelávanie. Žiaľ, väčšina z nich
bola bez kreditov. Voľba tohto vzdelávania i napriek tomu bola pre podmienky školy vhodná,
najfrekventovanejšie témy boli:
1. Práca s modernou didaktickou technikou (8) pedagógov
2. Finančná gramotnosť (8) pedagógov
3. Práca s interaktívnou tabuľou (14) pedagógov
Spolu bolo všetkým pedagógom pridelených: 510 kreditov (niektoré budú zverejnené až po
ukončení.) Celkovo sa aktívne zapojili do ďalšieho vzdelávania:
na OZ SPŠ 80,6% pedag. zamestnanci
na OZ OA
52,4% pedag. zamestnanci
na OZ SOŠ 47,4% pedag. zamestnanci
Škola poskytla v tomto školskom roku priestor i iniciatíve učiteľov k tvorbe metodických
materiálov, pracovných zošitov na autorské zmluvy. Zapojilo sa 22 pedagogických a 1 odborný
zamestnanec. Tieto a ďalšie tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe sme si mohli
dovoliť vďaka zapojeniu v projektoch: „S modernou školou do úspešného života“, ITMS kód
projektu: 26110130138 a „S kvalitnou prípravou do budúcnosti“, ITMS kód projektu:
26110130355.
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Údaje o aktivitách organizovaných
Údaje o aktivitách, do kt. sa OZ SPŠ zapojila
školou
odborné besedy : komerčná banka,
komerčná poisťovňa,
Daňový úrad ,
Úrad práce, sociálnych
vecí a
Rodiny
„Európsky týždeň miestnej
demokracie“
„Týždeň vedy a techniky“
Besedy so šk. psychologičkou
„Priateľstvo, láska, manželstvo “ a „Výber
Šaľa - Mesto prevencie :
„ Zaplávajme spoločne čo najďalej „
„ November - mesiac boja proti drogám “
„ Plagát roka 2011 “ (Život bez drogy – Vážim si sám seba“).
„Najlepší obchod môjho života“ – prezentácia dokumentárneho
filmu o živote B. Bergerovej
Týždeň modrého gombíka 62,20 eur
Úsmev ako dar 165,- eur
partnera “
prezentácie : Antikoncepcia, Trest smrti,
Eutanázia, Plánované rodičovstvo
filmové predstavenie : „Vlak “- priateľstvo
a láska ; Návšteva špeciálnej školy –
program pre deti
Školské kolá: SOČ - 37 prác
Zenit
Hviezdoslavov Kubín
OAJ, ONJ
Školská súťaž: Poznám slovenský pravopis
Veľtrh cvičných firiem Bratislava, Žiar nad Hronom
Účasť na prezentácii školy na Mladom tvorcovi 2011 –
práca žiaka T. Blaha (IV.E) – získala ocenenie Top výrobok
Účasť na iniciatíve „Najlepší nápad“ – projekt zameraný na
obnoviteľné zdroje – Koppan, Takáč, Lipovský zo IV. E
získali prostriedky vo výške 330,- eur na tvorbu prototypu.
okresné kolá v ANJ, NEJ
majstrovstvá okresu v šachu
Matematická súťaž KLOKAN
28
Akcie : zbierka a vianočný program pre deti
z DD
V spolupráci s ostatnými organizačnými
zložkami sme zorganizovali Deň otvorených
dverí (10.02.2011) pre žiakov ZŠ a ich
rodičov – účasť cca.150
Exkurzie – Múzeum NBS Kremnica,
Medzinárodný strojársky veľtrh Brno,
Konferencia „Ako sa stať modelkou“,
Literárno-religiózna exkurzia, Šaštín-Stráže,
Jazykovo-poznávacia exkurzia Topoľčianky,
Veľtrh
Elektro
Incheba
Bratislava,
Jazykovo-poznávacia exkurzia Viedeň, OE
Národná rada SR, OE Slovenská pošta Šaľa,
Štátny archív Šaľa, Skládky separované
zberu a bioodpadu - „Európsky týždeň
miestnej
demokracie“, OE AQATHERM Nitra,
Návšteva MSK J. Johanidesa Šaľa, výstava
Ampér Brno, Medzinárodný strojárenský
veľtrh
Nitra,
Hvezdáreň
Hlohovec
a Hurbanovo, Arborétum Tesárske Mlyňany.
Kontraktačný deň CF Šaľa,
krajské kolá – NEJ, ANJ, olympiáda ľudských práv, Zenit,
SOČ, Hviezdoslavov Kubín, biblická olympiáda
Kalokagatia – Mladý záchranár – 9. miesto, MO plávanie,
halový futbal, šach, stolný tenis, hádzaná, basketbal,
cezpoľný beh, atletika,
MK plávanie, basketbal
organizačná zložka: Obchodná akadémia , Nivy 2, Šaľa
Údaje o aktivitách, do ktorých sa OZ OA
Údaje o aktivitách organizovaných školou
zapojila
Návšteva partnerskej školy z Nórska v Šali v rámci projektu
NIL -september 2010,
Prezentácia výsledkov projektu v Nórsku - november 2010
Exkurzia do mestskej knižnice pre žiakov 1.roč-november
2010
exkurzia do archeologického múzea v CVČ v Šali pre
študentov 1.roč. – október 2010
MSITA – Naučte sa viac – školenie pre učiteľov
Účasť na XII. veľtrhu environmentálnych výučbových
programov Drieňok - Teplý Vrch
Oceňovanie najlepších karatistov v okrese Šaľa –
november 2010
Účasť na olympiáde TPM – november 2010
Semináre firmy Kros pre učiteľov - priebežne počas šk.
roka
Európsky týždeň miestnej demokracie – beseda s Ing.
Karafom z ObÚ životného prostredia – október 2010
účasť žiakov na okresnom kole olympiády nemeckého
jazyka – január 2011
účasť žiakov na okresnom kole olympiády anglického
jazyka – január 2011
Svetový deň prevencie týrania – organizovanie
finančnej zbierky – november 2010
Účasť žiakov na krajskom kole olympiády slovenského
jazyka – február 2011
Verejná zbierka pre deti z detských domovov – december
2010
Účasť na interaktívnom divadelnom predstavení Jack and Joe
– január 2011
Návšteva výstavy výtvarného umenia žiakov 1. roč. – marec
2011
Exkurzia do výrobného závodu Coca Cola pre žiakov 3. roč. –
marec 2011
Cyklus besied pre žiakov 3.roč.s pracovníkmi
-Daňového úradu
-Odboru živnostenského podnikania
-ÚPSVaR
-Poštový úrad
-Všeobecnej úverovej banky
-Slovenskej sporiteľne
Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl – február Účasť žiakov na krajskom kole olympiády ľudských
2011
práv vo Vrábľoch – február 2011
29
školská slávnosť – vyhodnotenie školského roka 2009/2010 –
imatrikulácie – november 2010 vyhodnotenie súťaže
“Najlepší prospech, dochádzka, športovec, študent“
stužková slávnosť – december 2010
Exkurzia žiakov 3. roč. na Veľtrh cvičných firiem a do NBS v
Bratislave – november 2010
Účasť cvičných firiem na Veľtrhu cvičných firiem
november 2010
Cyklus besied pre žiakov 1. roč. v rámci boja proti drogám december 2010
školské kolo súťaže žiakov 2. a 3. roč. v písaní na počítači –
január 2011
Organizovanie 2. kontraktačného dňa cvičných firiem v DK
v Šali s medzinárodnou účasťou – február 2011
Školské kolo súťaže Mladý účtovník – marec 2011
zapojenie žiakov do súťaží: cezpoľný beh, atletická
olympiáda, šach, basketbal, stolný tenis, volejbal,
halový futbal, futbal a hádzaná vid príloha i1)
Účasť na krajskom kole SOČ – apríl 2011
účasť na zbierke v rámci Týždňa modrého gombíka –
UNICEF Slovensko – máj 2011
účasť na dni otvorených dverí v Štátnom archíve Šaľa –
september 2010
účasť na matematických súťažiach KLOKAN – marec
2011
Účasť žiakov na Mestskom týždni mládeže – apríl 2010
Účasť na výstave „Mladý tvorca“ – apríl 2010
Výchovný koncert M. Čekovského „Zajtrajšok začína
dnes“ – jún 2011
Regionálne kolo súťaže Mladý účtovník – marec 2011
celoškolské kolo Hviezdoslavov Kubín
školské kolo SOČ odborných predmetov – apríl 2009
Školské a celoškolské kolo olympiády v slovenskom literárno-historická exkurzie do Nitry - jún
pravopise – apríl 2011
príprava osláv Dňa učiteľov, krátky literárno-umelecký Odborná exkurzia do Kremnice - Kremnický hrad,
program – marec 2011
múzeum NBS s expozíciou "Líce a rub peňazí" a
mincovňa v Kremnici
Školské kolo SOČ – marec 2011
Neznámi hrdinovia medzi nami – Prezentácia z obdobia
Krajské kolo SOČ – apríl 2011
holokaustu – jún 2011
Školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
– marec 2011
divadelné predstavenia:
Pandorina skrinka D J.Palárika – október 2010
Tak sa na mňa prilepila SND – október 2010
Vejár SND – november
Lakomec SND – november
Divá kačka D J. Palárika - jún
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Údaje o aktivitách organizovaných
Údaje o aktivitách, do kt. sa OZ SOŠ zapojila
školou
školské kolá:
Zenit
Hviezdoslavov Kubín
OAJ
ONJ
akcie:
zbierka a vianočný program pre deti z DD
exkurzia do mestskej knižnice pre žiakov
1.ročníka - november 2010
exkurzia do archeologického múzea CVČ
v Šali pre žiakov 1.ročníka - október 2010
Školská slávnosť - vyhodnotenie šk. roka
2009/2010 - imatrikulácie - november 2010;
vyhodnotenie súťaže „Najlepší prospech,
dochádzka, športovec, študent“
Stužková slávnosť - december 2010
Šaľa - Mesto prevencie:
- Zaplávajme čo najďalej
- November - mesiac boja proti drogám
- Najlepší obchod môjho života - prezentácia
dokumentárneho filmu o živote B. Bergerovej
Týždeň modrého gombíka - UNICEF Slovensko
Úsmev ako dar
účasť na prezentácii školy - Mladý tvorca 2011
okresné kolá v ANJ, NEJ
Majstrovstvá okresu v šachu
matematická súťaž KLOKAN - marec 2011
Olympiáda ľudských práv, Zenit, Hviezdoslavov Kubín,
biblická olympiáda
30
divadelné predstavenia:
- Pandorina skrinka, divadlo J. Palárika október 2010
- Tak sa na mňa prilepila, SND október 2010
- Vejár, SND - november 2010
- Lakomec, SND - november 2010
- Divá kačka, divadlo J. Palárika - jún 2011
v spolupráci s ostatnými organizačnými
zložkami sme zorganizovali Deň otvorených
dverí (10.2.2011) pre žiakov ZŠ a ich
rodičov - účasť cca. 150 ľudí
zapojenie žiakov do súťaží:
- cezpoľný beh
- atletická olympiáda
- šach
- stolný tenis
- halový futbal
- futbal
účasť na Dni otvorených dverí v Štátnom archíve Šaľa september 2010
účasť na Mestskom týždni mládeže - apríl 2010
účasť na literárno-historickej exkurzie do Nitry
Neznámi hrdinovia medzi nami - prezentácia z obdobia
holokaustu - jún 2011
i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Umiestnenie dosiahnuté
výsledky
Názov súťaže, olympiády
regionálne kolo
MO volejbal – chlapci
MO volejbal - dievčatá
MO v šachu
MO v basketbale - chlapci
MO v basketbale - dievčatá
MO v stolnom tenise
MK v basketbale - dievčatá
MO vo futbale - chlapci
MO vo futbale - dievčatá
krajské kolo
celoslovenské kolo
3. miesto
2. miesto
2.miesto
3.miesto
2.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
1.miesto
5.miesto
5. - 7.miesto
3.miesto
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
Umiestnenie dosiahnuté výsledky
Názov súťaže, olympiády
regionálne kolo
krajské kolo
celoslovenské
kolo
31
olympiáda ľudských práv
Erik Dráb
úspešný riešiteľ
Veronika Vargová
úspešný riešiteľ
olympiáda slovenský jazyk
matematická súťaž KLOKAN –
olympiáda nemecký jazyk kategória
2B
olympiáda nemecký jazyk kategória
2A
SOČ – Nitra
Hádzaná
Basketbal
Stolný tenis
Futbal
Atletická olympiáda:
100 m
Guľa
Volejbal
Plávanie
Dávid Körösi - 1. miesto,
Marián Hlavatý - 2. miesto
1.miesto - Erik Németh,
Vladimír Šemetka - 2.miesto
7.miesto -Rehák
11. miesto Hornáčková
3. miesto - dievčatá
1.miesto - chlapci
3.miesto - dievčatá
3.miesto - chlapci
2.miesto - dievčatá
2. miesto - chlapci
3. miesto - dievčatá
1. miesto - dievčatá
Stanislava Kováčová
3. miesto - dievčatá Žofia Kuruczová
2. miesto - chlapci
1.miesto - 100 m znak
Michaela Hollá
1.miesto - 100 m voľný
spôsob - Michaela Hollá
1. miesto - 50 m voľný
spôsob - Miriama Tarčová
2. miesto - 400 m voľný
spôsob chlapci - Peter
Ondriaš
1. miesto - 400 m voľný
spôsob chlapci - Peter Bajcsy
2. miesto - 100 m prsia Peter Ondriaš
1. miesto - 100 m prsia
Miriama Tarčová
Žiaci, ktorí navštevovali voliteľný predmet cvičné firmy sa zúčastnili 13.ročníka Medzinárodného veľtrhu
cvičných firiem v Bratislave, kde cvičnej forme Dolnozemské špeciality, s.r.o. bola udelená cena Nadácie
F.A. Hayeka. Cvičná firma World of Tea, s.r.o. sa zúčastnila 3.regionálneho veľtrhu v Sokolove kde získali
ocenenie. Cvičné firmy, ktoré pracujú na OZ OA: Dolnozemské špeciality, s.r.o., World of Tea, s.r.o.,
Biancheria sa zúčastnili 2.ročníka Kontraktačného dňa cvičných firiem v Šali a Kontraktačného dňa v Žiari
nad Hronom, kde prezentovali svoju činnosť. V mesiaci november na Mestskom úrade v Šali primátor mesta
ocenil najlepších karatistov v okrese Šaľa, ktorí dlhodobo získavajú ocenenia na domácich a zahraničných
súťažiach a majstrovstvách. V dňoch 27. -29.10.2010 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta WTKA v karate
a kobudo v talianskej Carrare, ktorých sa zúčastnil z našich študentov Marcel Rozsival z II.A triedy.
organizačná zložka: Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Názov súťaže, olympiády
Umiestnenie dosiahnuté výsledky
regionálne kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
32
cezpoľný beh
stolný tenis
Basketbal
Volejbal
Futbal
Šach – Šalianska veža
Plávanie :
Štafeta 4x50 m – voľný spôsob
100 m prsia - Erik Svitač
50 m voľný spôsob - Marko Ács
- Matúš Takács
- Jakub Svitek
100 m znak - Marko Ács
100 m prsia - Erik Svitač
atletika:
100 m - Andreas Czanik
vrh guľou – Erik Svitač
- Dávid Fiola
skok do diaľky – Michal Srňan
- Marko Ács
1500m – Pavol Jeremiáš
4. miesto
4. miesto
3. miesto
4. miesto
3. miesto
1. miesto
1. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
4. miesto
1. miesto
1. miesto
3. miesto
6. miesto
8. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu
Termín
začatia
realizácie
projektu
NIL 002: „Ako sa stať modelkou...“
máj 2009
Energia pre šport: „Či je zima, či je
mráz – vonku športujem ja rád“
jún 2009
OPV – Vzdelávanie 1.1: „S
modernou školou do úspešného
života“
september
2009
Leonardo Mobility – projekt pre OA
„Praxujeme v Európe“
september
2009
OPV - Vzdelávanie: „S kvalitnou
prípravou do budúcnosti“
september
2010
Termín
ukončenia
realizácie
projektu
Výsledky
výmenné návštevy škôl,
semináre, konferencia,
28. 2. 2011 príručka (43 938,48 EUR),
ocenenie projektu
september 2011
prestavba ihriska
november
(6638,00 EUR)
2010
+ presun ihriska na SŠ
september 2011
304 702,27 EUR rekonštrukcia učební,
september
pilotovanie odborných
2011
predmetov, príprava
učiteľov
zapojení učitelia NJ a OP,
október 2010 prax 3 žiakov v Nemecku
(5159,00 EUR)
november
352 496,93 EUR
2012
učebné pomôcky, školenia
33
učiteľov
1. Projekty už podané a realizované:
a) S modernou školou do úspešného života – boli sme úspešní – projekt celej SŠ, prinesie
304 702 €, zapojených je cca 45 zamestnancov školy. Projekt sa rozbehol s mesačným
oneskorením, kvôli zdĺhavému schvaľovaniu dokumentov sa jednotlivé aktivity
predlžujú. Problémy sa v tomto šk. roku objavili v súvislosti so vzdelávaním učiteľov.
Využili sme - hlavne k odborným témam kombinované formy - prezentačno-dištančné,
pričom nám po kontrolách nebola dištančná forma uznaná. Je to považované zo strany
všetkých pedgógov za neprofesionalitu zamestnancov ASFEU - Agentúry MŠVVaŠ SR
pre štrukturálne fondy EÚ.
b) Ako sa stať modelkou... – úspešný projekt sa začal v r. 2009 , aktivity trvali do 28.2.2011
– prinesie 43 938 €, v tomto školskom roku sme požiadali o navýšenie rozpočtu, ktoré
nám schválili, celkový prínos bude 48 041,52 €. Do júna 2011 prebehli prezentácie
výsledkov a projekt bol na vyhodnotení ocenený MŽP SR za najlepší projekt v kategórii
Stredné školy v VI. ročníku celoslovenskej súťaže o najlepší environmentálny projekt
organizovaný školou. Na projekte spolupracujú Ing. Bečárová, Mgr. Moldová, Ing.
Keseliová a žiaci III.H a III.B.
c) Praxujeme v Európe – (Leonardo mobility) – projekt pre OA, naplánovaný bol na
obdobie september 2009 – október 2010, zazmluvnené trvanie projektu bolo do
22.05.2010, dňa 21.6.2010 sme odoslali záverečnú správu, na základe ktorej čakáme na
doplatok 20% – zapojení boli učitelia NEJ: Mgr. Fiala, Mgr. D.Tóthová,
Mgr. Maršáleková a učiteľka odborných ekonomických predmetov: Ing. Meszárosová –
celkový prínos projektu 5 159 €.
d) Energia pre šport – prestavba ihriska – prínos 6 638 €, spolupracovali zamestnanci
OZ OA- ZRŠ – Ing, Keseliová, PaedDr. Hučko, projekt bol ukončený v októbri 2009,
vyhodnotila ho Ing. Medľová, t.č. realizujeme jeho presun na Nivy 2, Šaľa.
e) Prevencia kriminality – projekt celej SŠ – príspevok bol 2 700 €, spolupracovali na ňom
Mgr. Veľká, učitelia etickej výchovy a koordinátori protidrogovej prevencie. Projekt bol
ukončený, vyhodnotili ho Mgr. Veľká a Ing. Medľová.
2. Projekty podané v tomto školskom roku
a. Škola mestu – mesto škole – boli sme úspešní – projekt priniesol 2 000 €. Bol zameraný
na čiastočné financovanie aktivity Kontraktačný deň cvičných firiem a konferencie v
rámci projektu ”Ako sa stať modelkou...”. Pretože k schváleniu projektu a potvrdeniu
financií zo strany mesta Šaľa prišlo až v apríli 2010, finančné prostriedky sa využili v šk.
roku 2010/2011.
b. ”S kvalitnou prípravou do budúcnosti” – boli sme úspešní. Projekt nadväzuje na projekt
”S modernou školou do úspešného života”, zameraný bude hlavne na posledný ročník
štúdia, príprava MS v zmysle kritérií ŠVP a ukončovanie štúdia. Zapojení do neho budú
min. 40 pedagogickí zamestnanci a odborná zamestnankyňa školy a môžeme v ňom
použiť 352 496,93 €.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2
ods. 1 písm. k) .
Štátna školská inšpekcia nekonala žiadnu priamu inšpekčnú činnosť. Kontrolované sme mali
dokumentáciu k projektom a priebeh ústnej formy maturitnej skúšky z KŠÚ Nitra - PaedDr.
Gajdošíková.
34
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
1. Budova školy
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa má v správe areál, v ktorom zabezpečuje vyučovací proces a praktické
vyučovanie.
Areál sa skladá z budov :
- teoretického vyučovania (3 podlažná budova)
- praktického vyučovania a dielní (3 podlažná budova)
- školskej kuchyne so školskou jedálňou (1 podlažná budova)
- budovy školského internátu (10 podlažná budova)
- vonkajších a vnútorných športovísk.
Na zabezpečenie teoretického vyučovania slúži 30 klasických tried, odborné učebne výpočtovej
techniky, elektrotechniky, automatizácie, administratívy a korešpondencie. Päť jazykových učební
je vybavených modernou technikou a neustále sa v rámci možností dopĺňajú. Škola má vybudovanú
knižnicu, v ktorej okrem učebnicového fondu sa nachádza zbierka knižnice s odbornou literatúrou,
odbornými časopismi, čítankovou literatúrou, audio a video nahrávkami.
Praktické vyučovanie je zabezpečované v dielňach, ktoré sú vybavené na vyučovanie strojárstva,
elektrotechniky, zvárania a v chemických laboratóriách.
Stravovanie žiakov a zamestnancov školy sa zabezpečuje pomocou školskej jedálne a školskej
výdajnej jedálne. Školská kuchyňa je po čiastočnej rekonštrukcii, zakúpila sa do nej nová
umývačka riadu a rúry na pečenie.
Päť poschodí školského internátu je prenajaté firme Samsung, a. s. Galanta, slúži na ubytovanie jej
zamestnancov.
Ďalšie - voľné poschodia využívame na voľnočasové aktivity, budujeme knižničné priestory
a zriaďujeme priestory cvičným firmám.
Škola má k dispozícii veľký športový komplex, ktorý sa skladá zo športovej haly s hľadiskom,
v ktorej sa môžu uskutočňovať kolektívne hry ako sú hádzaná, volejbal, basketbal, futbal a iné.
Hľadisko je stavané na 1000 divákov. V areáli športovísk sa nachádza bazén so saunou
a posilňovňami. Vonkajší športový komplex má veľké futbalové trávnaté ihrisko s atletickou dráhou
a iným atletickým vybavením a tenisovým dvorcom. Športový komplex je využívaný v čase
vyučovania pre žiakov školy a v mimovyučovacom čase ho môže okrem žiakov a zamestnancov
školy využívať aj verejnosť.
2. Vybavenie školy
Každá organizačná zložka školy má k dispozícii zbierky učebných pomôcok zo slovenského jazyka
a literatúry, občianskej náuky, dejepisu, geografie, anglického jazyka, nemeckého jazyka,
francúzskeho jazyka, matematiky, fyziky, elektrotechniky, automatizácie, ekonomiky a iné. Je
vybavená prístrojovou technikou pre chemické laboratórne cvičenia a prax, ako i pre odbornú prax
zo strojníctva, elektrotechniky, zváranie. Žiakom sú k dispozícii učebne výpočtovej techniky
vybavené žiackymi počítačmi s učiteľskými stanicami. Škola je dobre vybavená na vyučovanie
modernými interaktívnymi pomôckami. Všetky učebne, kabinety sú zosieťované a pripojené na
internet. Internetové pripojenie je realizované z dvoch zdrojov.
Pre zabezpečenie moderného vyučovania jazykov sú jazykové učebne vybavené modernou
videotechnikou, datavideoprojektormi ako i technikou na prenos hlasu.
35
3. Škola vlastní dva osobné automobily Škoda Fabia, nadobudnuté v rokoch 2002 a 2005,
multikáru.
Školské budovy sú postavené v šesťdesiatich rokoch minulého storočia. V priebehu rokov ich
používania sa neuskutočnila žiadna rekonštrukcia , ani žiadne väčšie opravy ( okrem strechy ) čiže
problémom je , že vyučovanie sa uskutočňuje v starších budovách, sú v nich nedostatky ako :
a. netesné, rozpadávajúce sa okná bez náterov, ktoré vypadávaním skiel ohrozujú žiakov;
b. rozvody vody v rozpraskaných potrubiach čo neustálym presakovaním vytvára na
stenách mokré a zaplesnené fľaky;
c. opotrebované a netesné zvody dažďovej vody, presakujú cez steny počas dažďov
a búrok;
d. zastaraná elektroinštalácia;
e. zastarané sociálne zariadenia.
Hlavným problémom, napriek komplexnej rekonštrukcii primárneho rozvodu tepla a kotolne
sú veľmi vysoké náklady na dodávku tepla a teplej vody. Dôvodom vysokých nákladov je
veľmi veľký únik tepla cez takmer rozpadnuté okná, steny budov.
Zabezpečiť prevádzku vo veľkom školskom areáli našej školy, je rok čo rok ťažšie. Normatívne
prostriedky postačujú na mzdy, spotrebované energie. Len málo finančných prostriedkov zostáva na
zabezpečenie nevyhnutných opráv a zlepšenie a modernizáciu didaktických pomôcok.
Modernizáciu vyučovacieho procesu si škola zabezpečuje zapájaním sa do rozličných projektov.
Nedostatočné boli tiež finančné prostriedky na nákup osobných ochranných pomôcok pre žiakov
a zamestnancov podľa platnej zákonnej normy.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods.
1 písm. m). {Škola priloží Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.}
1. Finančné zabezpečenie Spojenej školy , v roku 2010:
Názov rozpočtovej
Prenesené kompetencie
Originálne kompetencie
kapitoly/finančné
1. normatívne výdavky v €
Školská jedáleň v €
prostriedky
Bežné prostriedky
1 301 293,00
63 529,00
Z toho mzdy a odvody
1 071 885,00
45 093,20
Tovary a služby
229 408,00
18 435,80
Kapitálové výdavky
0
0
2. nenormatívne výdavky v €
22 176,00
Škola k 31. decembru 2010 mala záväzky po lehote splatnosti vo výške 35 490,99 €.
Škola okrem financovania zo štátneho rozpočtu a zdrojov UNSK má svoju vedľajšiu činnosť,
v ktorej prenajíma prebytočný majetok. Príjmy z tejto činnosti sú používané na krytie nákladov
vznikajúcich pri tejto činnosti a údržbu prenajímaného majetku.
36
Normatívne financovanie školy postačuje len na zabezpečenie vyučovacieho procesu a hlavne na
zabezpečenie energií. Nedostatočne pokrýva zabezpečenie modernými prostriedkami, dostatočne
nepokrýva opravy a vôbec neumožňuje rekonštrukciu jednotlivých častí budov.
Stav budov zodpovedá času využívania a len veľmi malému podielu rekonštrukcií a údržby.
Budovy sú energeticky veľmi náročné a z tohto dôvodu potrebujú rekonštrukciu okien a fasád.
Rekonštruovať by bolo potrebné aj interiér budov ako sú napr. hygienické zariadenia, podlahy, ale
aj technické vybavenie budov.
K vyučovaniu niektorých predmetov má škola k dispozícii vybavené odborné učebne napr.
jazykové učebne , učebne administratívy a korešpondencie, výpočtovej techniky, chemické
laboratóriá, odborné učebne pre výučbu elektrotechniky, automatizácie a iné. K dispozícii sú
zbierky učebných pomôcok pre jednotlivé predmety ako i knižnica. Odborné učebne sú vybavené
didaktickými pomôckami, ktoré sú používaním opotrebované a aj zastarané a bolo by ich potrebné
inovovať.
Zabezpečenie učebných pomôcok a vybavenie odborných učební je veľmi náročné na finančné
prostriedky, keďže z rozpočtovaných prostriedkov sa inovácia nedá zabezpečiť. Škola ich získava
sponzorsky, zapojením sa do rozličných projektov, ale i tak je ich finančné zabezpečenie
nedostatočné, lebo niektoré učebné pomôcky veľmi rýchlo morálne zastarávajú a jej ich potrebné
veľmi často vymieňať ( výpočtová technika ).
Škola presadzuje myšlienky „otvorenej školy“ pre verejnosť, realizovaním rozličných aktivít
(športové aktivity , aktivity z informačných a komunikačných technológií), z ktorých je prospech aj
pre materiálne vybavenie školy ale hlavne pre spoluprácu školy s verejnosťou a dobré meno školy.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – sme v šk. roku 2010/2011
nezabezpečovali.
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich využitia podľa financovaných
aktivít.
Škola zo vzdelávacích poukazov získala 19 662 € a využila ich pre úspešný priebeh činnosti
krúžkov po materiálnej stránke, jednak zabezpečenie technikou potrebnou na činnosť krúžku ako
i spotrebným materiálom, a na mzdové zabezpečenie vedúcich krúžkov.
Zapojenosť žiakov sme mali: 93,5 %.
4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických osôb a spôsob ich použitia v členení
podľa finančných aktivít.
Pri jednotlivých organizačných zložkách školy pôsobia Združenia rodičov ako samostatné
združenia občanov, ktoré majú svoj štatút a samostatne hospodária s finančnými prostriedkami
podľa schváleného rozpočtu. Príjmy týchto združení sú tvorené príspevkami rodičov, sponzorskými
darmi ako i 2% z daní z príjmov ktoré združenia dostanú. Výdavky rodičovských združení sú
použité pre žiakov školy a tvoria ich najčastejšie: nákup učebných pomôcok, materiálne
zabezpečenie žiackych súťaží, oprava a údržba učebných pomôcok a iné.
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Škola získala finančné prostriedky z nasledovných projektov :
P.č
.
Názov projektu
Pridelené finančné prostriedky v
€
37
1.
2.
Projekt NIL-II-015 Ako sa stať modelkou
NFP EU S modernou školou do úspešného
života
29 169,20
147 550,75
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
Ciele určené v koncepčnom zámere školy na roky 2006 – 2010 boli nastavené v poslednom roku na
kontinuálne plnenie výchovno-vzdelávacích úloh v rámci celej – jednej školy, na realizáciu
výchovno-vzdelávacích procesov jednotným systémom a pod prioritným riadením odborných tímov
v rámci predmetových komisií.
Plneniu cieľov napomáhal i systém a realizácia prác v rámci ŠkVP „Technika a ekonomika“ pre 1.
a 2. ročník. Veľmi intenzívne zapadol do tohto systému i náš projekt : „ S modernou školou do
úspešného života “ , v rámci ktorého prebehla príprava a nastavenie 3. ročníka.
Konkrétne – príprava a práca pedagógov 1.) na plnení už stanovených kurikúl; 2.) na aktívnej
tvorbe zmien už zrealizovaných výchovno-vzdelávacích činnostiach – formou pilotovaných
činností; 3.) na príprave a nastavení aktivít, činností pre záver štúdia – 4. ročník – na našej škole.
V tejto oblasti sme si pripravili ďalší projekt „ S kvalitnou prípravou do budúcnosti “, ktorý bol
prijatý.
Postupne dochádza v rámci školy i k profesionálnemu zbližovaniu členov príbuzných, resp.
rovnakých predmetových komisií. Tento proces sa dá nastaviť, ale je silne riadený ľudským
faktorom. Takže t.č. sú na škole vytvorené vynikajúce odborné tímy ako i silno individuálne
prístupy pedagógov.
V zmysle organizačne dohodnutých postupov si organizačné zložky stanovujú a konkretizujú
z Hlavných úloh školy tie, ktoré sa ich najviac dotýkajú. Zástupcovia organizačných zložiek ich na
začiatku šk. roka ich podrobne rozpracujú. Stručné zhodnotenie pre vyhodnocovaciu správu
spracovali ZRŠ - OZ - Ing. Zuzana Tóthhová, Ing. Anna Keseliová a Ing. Tibor Francel.
n1) organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Vyhodnotenie vypracovala: Ing. Zuzana Tóthová, zástupkyňa riaditeľky školy
1. Hlavné úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu
Hlavné úlohy organizačnej zložky – Stredná priemyselná škola boli stanovené v zmysle
hlavných úloh vyplývajúcich z cieľov koncepčného zámeru cieľov určených v koncepčnom zámere
rozvoja na roky 2008-2011.
Činnosti našej organizačnej zložky vychádzali z plánu práce školy, ktorý bol otvoreným
materiálom počas celého školského roka, priebežne sme ho aktualizovali operatívnymi zásahmi
(dopĺňali sme aktuálne informácie).
38
1. Základnou úlohou na našej organizačnej zložky bolo a ostáva naďalej skvalitňovanie
predmetov a foriem práce so žiakmi, ktoré budú približovať teóriu s praxou. K tomuto
prepojeniu sme využívali hlavne voliteľné predmety, cvičné firmy, stredoškolskú odbornú
činnosť,
záujmovú činnosť v krúžkoch, odborné exkurzie a súťaže vyhlásené rôznymi
spoločnosťami (Západoslovenská energetiky, Siemens,...).
Podarilo sa nám otvoriť voliteľný predmet cvičné firmy pre štyri triedy – reprezentovali nás
v Bratislave, v Sokolove (medzinárodné veľtrhy), v Žiari nad Hronom a v Šali (regionálne veľtrhy.
Úspešnosť:
•
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave – november 2010 – prezentovali nás
3 cvičné firmy WINNERS´S sport, s.r.o.; WORLD OF TEA, s.r.o. a Dolnozemské
špeciality, s.r.o. Za dlhoročnú prácu v oblasti cvičných firiem bola ocenená Ing.
Katarína Prieložná cenou Nadácie F.A. Hájeka poukazom na účasť na Letnej škole
ekonómie 2011.
•
II. Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali – február 2011 – prezentovalo nás 5
cvičných firiem WINNERS´S sport, s.r.o.; WORLD OF TEA, s.r.o.; Dolnozemské
špeciality, s.r.o.; Fizzy, s.r.o. a Biancheria, s.r.o. Všetky firmy obdržali certifikát za
účasť na kontraktačnom dni.
•
Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom – marec 2011 – prezentovali nás
3 cvičné firmy WINNERS´S sport, s.r.o.; WORLD OF TEA, s.r.o. a Dolnozemské
špeciality, s.r.o. Všetky firmy obdržali certifikát za účasť na kontraktačnom dni.
Skvalitnenie odborných exkurzií (jadrové elektrárne, vodné priehrady, banky, poisťovne,
spoločnosti VÚJE, ...) u nás i v Čechách sa snažíme orientovať na pripravenosť žiakov na
realizáciu, čím prispievajú navštívené spoločnosti ale i na záverečnú fázu - vyhodnotenie očakávaní
a prezentácie našich žiakov. Z množstva uskutočnených exkurzií považujeme zrealizované
skvalitnenie v rozsahu 80-85%.
1. Stanovili sme si za cieľ byť otvorenou školou. V maximálnej miere sme umožňovali
žiakom prístup k počítačom, na internet, do školskej knižnice i v mimovyučovacom čase
v rámci krúžkovej činnosti. Vo vyučovacom procese sme viedli žiakov k samostatnému
vyhľadávaniu poznatkov, najmä formou vypracovania referátov, recenzií, prednášok
a prezentácií.
2. Nosnou časťou bolo hlavné poslanie strednej odbornej školy - pripraviť do života
tvorivých absolventov s vysokými morálnymi kvalitami, schopných uplatniť sa na trhu
práce, prípadne pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Naplnenie poslania našej
39
organizačnej zložky prezentuje štatistika o umiestnení našich absolventov uvádzaná
v tabuľke (str. 49) tejto správy.
V štatistike z minulých rokov sú veľmi vzácne informácie našich absolventov spred viac ako
5 rokov, ktoré už vypovedajú o stabilnom uplatnení sa našich absolventov. Tak napríklad absolventi
zo školského roka 2000/2001 sú už dnes úspešnými absolventmi vysokých škôl a zaradení v praxi –
viac ako 60%.
4. Kvalita vzdelávania bola na škole zabezpečovaná kvalifikovanými pracovnými silami
s príslušnou kvalifikáciou podľa príslušnej normy. Vedenie školy sa usilovalo vytvárať
podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov prostredníctvom metodických centier
a vhodných akreditovaných inštitúcií. Kvalita vzdelávania bola sledovaná okrem kontrolnej
činnosti i na úrovni vzájomných hospitácií a na úrovni kontrolných hospitácií učiteľov
poverených vedením predmetových komisií, zástupcov riaditeľky a riaditeľky školy.
Najdôležitejšie vzdelávanie prebehlo k tvorbe kurikúl predmetov, ktoré absolvovalo 9 z 21
pedagógov (42%), ktorí si následne obsah svojich predmetov v rámci ŠkVP revidovali (k 1.9.2011).
Na záverečných poradách PK sa zamestnanci dohodli i na posilnení foriem otvorených hodín,
na ktorých budú svoje nové vedomosti i zručnosti prezentovať v šk. r. 2011/2012.
Jednou zo zaujímavých výstupov sú vytvorené pracovné materiály pre predmety:
Všeobecno-vzdelávacie predmety:
1. Mgr. Alena Maršáleková: Súbor didaktických testov zo slovenského jazyka a literatúry pre
1. a 2. ročník SŠ
2. Mgr. Vojtech Kecskés: Metodický materiál pre výučbu anglického jazyka
3. RNDr. Darina Romanová: Príručka obchodnej angličtiny
4. Mgr. Marta Nagyová: Metodický materiál pre výučbu nemeckého jazyka pre technické
odbory
5. Mgr. Helena Lovászová: Súbor pracovných listov z matematiky pre I. ročník učebných
odborov SOŠ
6. Helena Lovászová: Aplikovaná matematika pre učebné odbory SOŠ
7. Mgr. Lívia Vargová: Pracovné listy z matematiky
8. Mgr. Katarína Zimmermannová: Fyzika trocha inak – pracovné listy, hlavolamy,
jednoduché pokusy, úlohy a otázky pre 1. ročník SŠ
9. Mgr. Katarína Zimmermannová: Fyzika trocha inak – pracovné listy, hlavolamy,
jednoduché pokusy, úlohy a otázky pre 1. ročník SŠ – riešenie
Odborné predmety:
40
10. Mgr. Ľudovít Lámala: Grafické systémy
11. Ing. Pavel Mádel, PhDr.: Súbor didaktických testov pre elektroniku
12. Ing. Jozef Szabo: Číslicová technika v automatizácii
13. Ing. Zuzana Tóthová – Spoločenská komunikácia – Metodická príručka pre žiaka
14. Ing. Zuzana Tóthová – Spoločenská komunikácia – Metodická príručka pre učiteľa
15. Ing. Eva Šinkovičová – Príručka pre prácu v Omege
16. Ing. Zlatica Horváthová: Komplexné úlohy pre 3. ročník TIS – predmet PRAX
17. Ing. Zlatica Horváthová: Komplexné úlohy pre 3. ročník TIS – predmet PRAX - riešenia
18. Ing. Jarmila Kocianová – Metodická príručka vzorových hodín s využitím interaktívnej
techniky
4. Aj v tomto školskom roku sme MS nastavovali na novú koncepciu v oblasti odborného
vzdelávania, preto sa príprava žiakov sústredila na zvládnutie tejto náročnej úlohy.
Praktická časť odbornej zložky ústnej formy maturitnej skúšky bola realizovaná formou
riešenia a predvedenie komplexnej úlohy 12 žiakov alebo formou obhajoby vlastného projektu 37
žiakov. Pri riešení a predvedení komplexnej úlohy si žiaci mali možnosť vylosovať tému a následne
ju prakticky realizovať a predviesť. Túto formu využili väčšinou žiaci, ktorým viac vyhovuje
individuálna práca. Žiaci, ktorí sú zručnejší v prezentovaní svojich výsledkov práce pred publikom
si zvolili obhajobu vlastného projektu. Pre týchto žiakov sme pripravili už v júni 2010 témy pre
projekty. Pri navrhovaní tém projektov bola v tomto školskom roku zaznamenaná aktívna
spolupráca zo strany žiakov, mnohí prichádzajú s vlastnými návrhmi. Pedagógovia žiakom
poskytovali pomoc formou metodického usmernenia. Odbornú pomoc žiakom poskytovali
konzultanti z praxe. Následne žiaci prezentovali svoje výsledky pred maturitnou komisiou.
Priemerná známka za aplikáciu teoretických vedomostí na maturitnej skúške – praktická časť
odbornej zložky – bola 2,45.
V tomto modeli maturitnej skúšky chceme v budúcnosti pokračovať. V súčasnosti
pripravujeme podkladovú dokumentáciu pre školský rok 2011/2012 do ŠkVP.
5. Za pridanú hodnotu pre našich žiakov považujeme záujmovú a mimovyučovaciu
činnosť. Ich cieľom je doplnenie všeobecného rozhľadu našich žiakov a vedenie ich
k aktívnemu a efektívnemu využívaniu vlastného potenciálu a času.
Pre naplnenie rôznych reálnych cieľov v rámci výchovnej práci učiteľov sme realizovali
výchovné akcie:
41
•
prierezovú tému k environmentálnej výchove sme naplnili v rámci „Európskeho týždňa
miestnej demokracie“ - navštívili sme skládky separovaného zberu, biologického odpadu,
zorganizovali sme na túto tému besedy so zástupcami mesta a štátnej správy. Žiaci na záver
týždňa v rámci týchto aktivít vypracovali vlastné projekty a prezentovali ich na škole i na
stretnutí v rámci Informačného stretnutia k medzinárodnému vzdelávaciemu programu
„Mladí reportéri pre životné prostredie“ v Bratislave v júni 2011.
•
oblasť boja proti kriminalite a protidrogová oblasť boli u nás vysoko podporované. V týchto
oblastiach sme uskutočňovali hlavne prednášky, besedy ale aj výchovné podujatia –
hudobné, dokumentárne filmy, divadelné a filmové predstavenia a v neposlednom rade sme
sa zapájali aj do zbierok organizovaných akreditovanými inštitúciami (zrealizovaných akcií
bolo 13).
•
oblasť ľudských prác okrem násteniek, besied, diskusií sa snažíme napĺňať spoluprácou
s nadáciami aj formou zbierok „Svetový deň prevencie týrania detí“, „Týždeň modrého
gombíka“, „Verejná zbierka pre deti z detských domovov“ a „Úsmev ako dar“.
4. Veľkým prínosom pre školu bolo zapojenie sa našej školy do projektov „S modernou
školou do úspešného života“ a „S kvalitnou prípravou do budúcnosti“.
Práca učiteľov sa v tomto smere skvalitňovala - pracovali na sebe – vzdelávali sa, dostali možnosť
získania a vylepšenia materiálneho vybavenia školy aj s príslušným školením na prácu s novými
pomôckami a technikou. Odbornú spoluprácu nám realizovali:
Ing. Zuzana Christozová – Spojená škola, Martin
Ing. Gabriela Perejdová – Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom
Ing. Ján Király – Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
Ing. Daniela Skladanová – OA, Levice
8. Spolupráca s rodičmi bola v školskom roku 2010/2011 zameraná hlavne na
komunikáciu v oblasti výchovy a vzdelávania. Zo strany vedenia školy, triednych učiteľov,
výchovného poradcu, koordinátorov pre jednotlivé oblasti výchovy ako aj všetkých
vyučujúcich bola komunikácia zameraná na zosúladenie cieľov vzdelávacieho procesu
a výchovy doma tak aby bolo naplnené poslanie školy - pripraviť do života tvorivých
absolventov s vysokými morálnymi kvalitami, schopných uplatniť sa na trhu práce, prípadne
pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Spolupráca s rodičmi sa realizovala na zasadnutia
Združenia rodičov a podľa potreby individuálnymi stretnutiami s rodičmi. Prítomnosť na
zasadnutiach Združenia rodičov bola v priemere okolo 60%. Individuálne stretnutia sa
realizovali väčšinou z podnetu vyučujúcich, čiastočne aj z podnetu rodičov. Spolupráca
42
s rodičmi sa realizovala aj na úrovni pomoci pri zabezpečovaní materiálnej stránky školy –
príspevok vo forme 2% z dane, sponzorské dary či už v materiálnej forme alebo formou
poskytnutia služieb (maľovanie) alebo iné poradenské služby.
9. Spolupráca s inštitúciami a podnikateľskými subjektmi sa realizovala na úrovni besied,
prednášok, exkurzií ale v rámci zabezpečovania odbornej praxe. V tejto oblasti máme dobré
skúsenosti – firmy nám ochotne pomáhajú v tejto oblasti.
10. V závere možno konštatovať, že organizačná zložka Stredná priemyselná škola naplnila
svoje poslanie v školskom roku 2010/2011 a v budúcnosti budeme pokračovať v poslaní
našej školy -
pripravovať
do života tvorivých absolventov s vysokými morálnymi
kvalitami, schopných uplatniť sa na trhu práce, prípadne pokračovať v štúdiu na vysokých
školách, plniť cieľ byť otvorenou školou a realizovať úlohou na našej organizačnej zložke
v oblasti skvalitňovania predmetov a foriem práce so žiakmi, ktoré budú približovať teóriu
s praxou.
n2) organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
Vyhodnotenie vypracovala Ing. Anna Keseliová, zástupkyňa riaditeľky školy
•
•
•
•
Hlavné úlohy - ciele školy v školskom roku 2010/2011 boli stanovené v Pláne práce školy, ktorý
vychádzal z analýz predchádzajúcich rokov a obsahuje úlohy vychádzajúce z Pedagogickoorganizačných pokynov MŠVVaŠ SR.V tomto školskom roku 2010/2011 sme plnili nasledovné
hlavné úlohy:
• vo vzdelávacom procese sme sa zamerali na inovatívne vzdelávanie s využitím informačnokomunikačných technológií a modernej techniky v 8 predmetoch bolo stanovené pilotné
overovanie používania IKT a na OZ OA boli vypracované Príručka obchodnej angličtiny
– RNDr. Romanová, Súbor didaktických testov zo slovenského jazyka a literatúry – Mgr.
Maršáleková, Príručka pre prácu v OMEGE – Ing. Šinkovičová, Pracovné listy
z matematiky - Mgr. Vargová, Pracovné listy z biológie, Metodické listy k pracovným
listom pre výučbu z biológie - Mgr. Veľká, Zbierka modelových textov v cudzojazyčnej
korešpondencie z nemčiny - Ing. Šuchová, Katalóg potravinárskeho tovaru I., II., III.,
Obrázkový katalóg pochutín - Ing. Meszárosová - metodické materiály k využívaniu
moderných technológií,
zamerali sme sa na rozvoj mimoškolskej aktivity žiakov formou krúžkovej činnosti v 22
krúžkoch, z 22 krúžkov malo verejné prezentovanie svojej činnosti 9 krúžkov,
podporovali prezentáciu žiakov na rôznych súťažiach - športových, matematických jazykových,
SOČ a predmetových olympiádach, olympiáde ľudských práv -v počte 27 súťaží a olympiád
zapojili sme žiakov do pravidelných aktivít ako je „ Svetový deň prevencie týrania detí“,
Týždeň modrého gombíka, Verejná zbierka pre deti z detských domovov,
Dňa narcisov, týždňa boja proti drogám a týždňa proti AIDS, finančnej zbierky Úsmev ako
dar...,
organizovali sme odborné exkurzie a besedy podľa plánu práce jednotlivých PK v počte 38,
• venovali sme pozornosť otázkam , ktoré sú v zmysle plánu predchádzania všetkých foriem
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu/,pozornosť sme venovali dodržiavaniu
43
•
a rešpektovaniu princípov, ktoré sú včlenené v Školskom poriadku s špecificky sme sa
venovali triedam 1. ročníka – každá absolvovala 3-4 workshopy (spolu 12 analýz)
• rodičov sme pravidelne informovali o aktivitách a výchovno-vyučovacích výsledkoch
žiakov v škole na triednych ZR, individuálnych stretnutí i na www. stránke školy
• u žiakov sa snažíme zvýšiť zdravé sebavedomie a zvýšiť motiváciu žiakov k lepším
výkonom – opäť sme to riešili,
• naďalej sme rozvíjali odbornú spoluprácu s metodickými centrami v Nitre, v Bratislave, so
SIOV-om, Núcem - om,
• o ďalšom uplatnení žiakov na vysokých školách a v praxi sme informovali žiakov
prostredníctvom výchovného poradcu, informačnej tabule zriadenej na škole možnosťami
priamych návštev, stretnutí (4. ročník 10 aktivít)
získavame spätnú väzbu od žiakov a z vysokých škôl pri rozvíjaní spolupráce,
• naďalej sme podporovali a otvárali spoluprácu medzi školou súkromným a štátnym
sektorom, podnikmi a rôznymi inštitúciami. Veľmi nám v tejto oblasti pomohli dva
projekty v rámci ktorých realizujeme naplánované aktivity ,,S modernou školou do
úspešného života“ a ,,S kvalitnou prípravou do budúcnosti“,
Počas celého školského roka sme si na OZ OA nastavili viacstupňovú kontrolnú činnosť učiteľov –
ZRŠ, vedúci PK, ročníkoví TU, TU v členení:
o príchody do práce,
o využívanie vyučovacej hodiny,
o včasné chodenie na vyučovaciu hodinu,
o kontrola triednych kníh a katalógových listov,
o kontrola triednych kníh krúžkovej činnosti dokumentácia
o prítomnosť na pedagogických radách, práca v predmetových komisiách,
o komisionálne skúšanie,
o realizovanie rodičovských združení, pohovorov so žiakmi,
o organizácia maturitných skúšok a plnenie si všetkých povinností vyplývajúcich
z pracovnej zmluvy a pedagogicko-organizačných pokynov.
Túto činnosť sme pravidelne – 4x na pedagogických radách vyhodnocovali riaditeľkou školy.
Do budúcnosti chceme naďalej zvyšovať úroveň vyučovania s cieľom dosiahnutia lepšej
vedomostnej úrovne žiakov, a to:
1. zavádzaním inovatívnych moderných foriem a metód vyučovania
2. zvyšovanie názornosti na vyučovaní,
3. pravidelným preverovaním a hodnotením výkonov žiakov,
4. rozvíjaním starostlivosti o talentovaných žiakov, organizovaním predmetových
olympiád, SOČ a iných odborných súťaží.
5. pravidelným inovovaním obsahu vyučovania.
Hlavným cieľom práce učiteľov na OZ OA je neustále skvalitňovanie výchovného a vzdelávacieho
procesu. Preto sme sa orientovali na skvalitnenie práce v rámci PK a na najdôležitejšieho učiteľa v
rámci triedy – triedneho učiteľa. Na konci školského roku 2010/2011 môžeme konštatovať:
a) Predmetové komisie pracovali podľa schválených plánov práce, ich činnosť bola koordinovaná a
organizovaná predsedami predmetových komisií. Ich úlohou bolo zabezpečovať a usmerňovať
dosahovanie základných cieľov v oblasti vzdelávacej činnosti v jednotlivých predmetoch a
44
ročníkoch v súlade s platnými vyučovacími štandardmi, učebnými osnovami a tematicko-výchovno
vzdelávacími plánmi, ktoré sú odborným garantom a koordinátorom vzdelávania učiteľov po
stránke odbornej, pedagogickej a metodickej.
b) Triedni učitelia zabezpečovali hlavnú časť náplne na triednických hodinách, ale i mimo
vyučovania pri organizovaní rôznych mimoškolských akcií so svojimi triedami.
Triedni učitelia sa zameriavali vo svojich triedach na zlepšovanie dochádzky a prospechu žiakov,
zvyšovanie spolupráce školy s rodičmi. Riešili problémy spoločenské i osobné, s dôrazom na
postavenie jednotlivca v kolektíve a v horizonte jeho budúceho osobného a pracovného života. Na
triednických hodinách žiaci besedovali na rôzne témy: vzájomná tolerancia medzi spolužiakmi,
škodlivosť alkoholu, fajčenia a drog, vývoj psychiky človeka, plnohodnotné využívanie voľného
času, správna životospráva.
n3) Vyhodnotenie plánu práce pre školský rok 2010/2011 :
organizačná zložka: Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
Vyhodnotenie vypracoval: Ing. Tibor Francel, zástupca riaditeľky školy
Na organizačnej zložke SOŠ boli vytýčené hlavné úlohy a ciele pre šk. rok 2010/2011 a boli
naplnené nasledovne:
1) Skvalitňovanie odbornej úrovne predmetov a zefektívnenie práce so žiakmi novými formami
práce.
Odborná úroveň predmetov sa skvalitňuje zvyšovaním teoretických znalostí učiteľov formou
rôznych vzdelávaní a intenzívnym využívaním všetkých informačných zdrojov, hlavne internetu.
Vyučujúci v rámci svojich možností využívajú IKT techniku (priamo na vyučovacích hodinách
využívanie dataprojektorov, príprava kvalitných a estetických pracovných listov pre žiakov,
testovanie žiakov). Využívajú skupinovú prácu a riešenie problémových úloh, čím sa stáva
vyučovanie atraktívnejšie. V školskom roku absolvovalo 80% pedagógov aspoň jedno školenie
k využívaniu IKT vo vyučovacom procese.
2) Byť otvorenou školou, prístup k internetu, žiacka knižka, knižnica.
V školskom roku 2010/2011 sa sprístupnili informácie o škole cez internet prostredníctvom aSc
agendy a jej portálu sa rodičom pravidelne poskytujú informácie o žiakoch a dianí na škole. Taktiež
sa zverejnili informácie o študijných, učebných odboroch, záujmových krúžkoch a mesačný
kalendár akcií. Osvedčila sa predovšetkým žiacka knižka a elektronická komunikácia počas
maturitných skúšok. Rodičia si môžu zistiť aktuálnu dochádzku svojich detí cez stránku Spojenej
školy.
3) Príprava do života z hľadiska výchovy, prepojenie teórie s praxou.
Vo vzdelávacom a výchovnom procese sa kolektív SOŠ zameral na rozvoj kompetencií dôležitých
pre uplatnenie na pracovnom trhu. Teoretická aj praktická príprava vychádzala z konkrétnych
potrieb podnikov v okolí školy. Podniky zabezpečujú odborný výcvik v poslednom ročníku, čím
vzniká spätná väzba s praxou. Najdôležitejšími partnermi z praxe boli ELDUS a.s. Šaľa, MENERT
s.r.o. Šaľa, PEIKKO group Kráľová nad Váhom, DEMO s.r.o. Močenok, Pro CS s.r.o. Šaľa a SARMAT Šaľa. Odbornou praxou u zamestnávateľov prešli všetci absolventi. Správnosť tejto formy
45
odborného výcviku sa už prejavila. Podniky majú možnosť overiť si úroveň žiakov, žiaci zase majú
možnosť nájsť si zamestnanie. Zamestnávatelia sú s úrovňou žiakov spokojní, o čom svedčí aj to, že
každoročne zamestnajú okolo 30% absolventov z tých , ktorí u nich absolvovali odborný výcvik.
Uplatniteľnosť žiakov je dobrá, žiaľ nie je spätná väzba o ich osude, ale podľa zistených údajov asi
14% žiakov pokračuje v štúdiu na vysokej škole a na Úrade práce sú evidovaní len tí, ktorí si prácu
nehľadali.
4) Skvalitňovanie vzdelania, vyškolenie učiteľov.
Kvalitu vyučovania ovplyvňuje vysoká účasť vyučujúcich na kontinuálnom vzdelávaní.
Z teoretického vyučovania sa všetci učitelia okrem tých, ktorí odchádzali do dôchodku, zúčastnili
minimálne dvoch školení ku skvalitneniu foriem vzdelávania. Vďaka projektu „ S modernou školou
do úspešného života“ boli vyučujúci vybavení prenosnými počítačmi, čo zvyšovalo úroveň
spracovania materiálov elektronickou formou. Siedmi pedagógovia absolvovali IKT kurzy a získali
kredity. Učitelia PK odborných predmetov strojárskych sa zdokonalili v grafických systémoch
a zaviedli vyučovanie programovania CNC strojov, ktoré sa bude vyučovať od novembra 2011.
Siedmi vyučujúci absolvovali kurz k tvorbe ŠkVP a svoje poznatky využili pri revidovaní a tvorbe
nových programov. Vyučujúci pravidelne využívajú IKT na hodinách najviac vyučujúci na
predmetoch fyzika, anglický a nemecký jazyk. Učiteľka fyziky pripravila dve otvorené hodiny
k využitiu IKT na vyučovaní.
Na zvýšenie ďalšej kvality vyučovania sa žiada zriadenie odborných učební. Momentálne sú
k dispozícii odborné učebne, ANJ, NEJ, STROJ, ELEKTRO, IKT a perspektívne sa plánuje zriadiť
učebňa matematiky a fyziky.
5) Skvalitnenie, zvýšenie úrovne ZS, MS
MS a ZS sa konajú v zmysle platnej legislatívy. V šk. roku 2010/2011 maturovalo 54 žiakov. Ich
úspešnosť bola dobrá, hlavne prekvapili dobrou úrovňou absolventi nadstavbového štúdia, kde sa
očakávali slabšie výsledky. Z uvedených žiakov piati neuspeli v prvom termíne a maturitu ukončili
v septembrovom termíne. Záverečnú skúšku absolvovalo 23 žiakov a dvaja formou štúdia
jednotlivých predmetov. Veľmi dobrú úroveň mala praktická časť maturít, žiaľ na výnimku troch
žiakov, ktorí v nej neuspeli. Praktická časť OZ ZS v učebnom odbore elektro sa realizovala priamo
vo výrobných podnikoch, kde žiaci praxovali. Táto forma sa nám osvedčila, pretože vytvára dobrý
vzťah podnikov k výstupnej úrovni žiakov a ich záverečnej skúšky, čím ju skvalitňuje.
6) Organizácia záujmovej, mimoškolskej činnosti.
Do záujmovej činnosti sa zapojili takmer všetci žiaci. K dispozícii mali širokú paletu krúžkov. Na
škole pracovalo 12 krúžkov, z ktorých najväčší záujem bol o krúžok anglického jazyka (21 žiakov),
krúžok kulturistiky (26 žiakov), futbalový krúžok (30 žiakov) a krúžok nemeckého jazyka (19
žiakov). Dobré výsledky v reprezentácii školy dosiahol šachový krúžok, ktorý sa zapájal do rôznych
súťaží a úspechy dosiahli v rámci všetkých šalianskych turnajov. V rámci športových aktivít škola
ponúka rozšírené vyučovanie telesnej výchovy so zameraním na futbal. Spolupracuje s FC Duslom
Šaľa, ktorý poskytoval profesionálneho trénera, ale žiaľ od januára 2011, keď sa klub dostal do
finančných ťažkostí sa táto spolupráca prerušila. V tréningoch sa pokračovalo kvalifikovaným
pedagógom.
7) Zapojenosť do projektovej činnosti
46
Vyučujúci SOŠ sa zapojili do projektov - 64 % učiteľov a 70% majstrov odborného výcviku.
Projekty zvýšili záujem o kontinuálne vzdelávanie a prispeli tomu, že učitelia boli donútení
zvládnuť vyučovanie odborne, metodicky, ale i administratívne (prípravy, hodnotenia, pilotovanie,
analýzy). V rámci projektov vypracovali učebné texty alebo zhotovili pomôcky, ktoré pravidelne
využívajú vo vyučovacom procese. Absolvovanie školení sa odzrkadlilo v lepšom využívaní IKT
učiteľmi. Hlavným prínosom bolo doplnenie učiva a metód výuky a vypracovanie učebných textov
a zhotovenie pomôcok. Učebné texty boli vypracované z cudzích jazykov, matematiky, fyziky,
strojárskych a elektrotechnických predmetov. Učebné pomôcky sa zhotovili aj na názorné
vyučovanie technického kreslenia.
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
- stále vysoký záujem uchádzačov o štúdium
- nedostatok financií na vybavenie
ŠO elektrotechnika
štandardných a odborných učební
- komplexnosť školy a jej poloha
- nedostatok kvalifikovaných vyučujúcich
- kvalifikovaní a skúsení pedagogickí
v odbore ELE
zamestnanci
- klesajúci záujem o ŠO technické
- prepojenosť praktického a teoretického
a informatické služby a
vzdelávania v priestoroch školy a vo
- nezáujem o ŠO chemická informatika
firmách v rámci odbornej praxe
- dobrá spolupráca
s firmami a
organizáciami
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
- dobré uplatnenie absolventov na trhu práce
- nedostatok finančných prostriedkov zo
i na štúdiu na VŠ
štátneho rozpočtu neumožňuje štandardné
- využitie kvalifikácie a skúsenosti
priebežné vybavovanie školy potrebným
pedagogických pracovníkov pri tvorbe
materiálnym zabezpečení ako aj prevádzku
ŠkVP v súlade s potrebami trhu
školy
a modifikovanie jednotlivé študijných
- nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich
odborov
žiakov zo ZŠ
- klesajúci záujem o dosiahnutie lepších
výsledkov zo strany žiakov i rodičov
- zvyšujúca sa absencia žiakov na vyučovaní,
benevolencia rodiča i lekára
NÁVRHY OPATRENÍ pre školský rok 2011/2012 :
organizačná zložka: Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
- sledovať odborný rast všetkých zamestnancov cez osobný plán
profesijného rastu
- pokračovať v systéme organizácie cez organizačné zložky a predmetové komisie spoločné pre
celú spojenú školu
- pokračovať v dopĺňaní odborných učební a štandardných učební a vybavenosti školy učebnými
47
pomôckami cez dostupné zdroje
- skvalitniť spoluprácu s výchovnými poradcami na ZŠ – zlepšiť informovanosť o náplni
jednotlivých študijných odborov
- skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, a tým zlepšiť dochádzku, prospech i správanie žiakov,
využiť elektronickú komunikáciu s rodičmi (aSc agenda, čipová karta)
organizačná zložka: Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
- vysoká odbornosť pedagogických
- príchod žiakov s priemernými výsledkami
zamestnancov, sústavné vzdelávanie
zo základných škôl
a účasť na školeniach a kurzoch
- vysoká absencia žiakov na vyučovaní,
- veľmi dobré materiálne zabezpečenie
zhoršujúci sa prospech žiakov
výpočtovou technikou
- slabý záujem rodičov o spoluprácu so
- možnosť využívať internet a interaktívne
školou
pomôcky na vyučovacích hodinách
- využívanie ekonomického softvéru na
vyučovaní odborných predmetov
- dobrá spolupráca so štátnymi
a súkromným sektorom, – daňový úrad,
úrad práce sociálnych vecí a rodiny,
mestský úrad–v okrese Šaľa a Galanta,
Nové Zámky
- dobrá spolupráca medzi predmetovými
komisiami a medzi učiteľmi
- dobrá spolupráca medzi učiteľmi v rámci
organizačných zložiek Spojenej školy
- na hodinách naďalej využívať IKT vo
vyučovaní
- veľmi dobrá projektová činnosť na škole
PRÍLEŽITOSTI
- dobré podmienky na vzdelávanie žiakov
- využívať IKT na vyučovaní, pokračovať v
spolupráci s Mestskou knižnicou v Šali,
- organizovať návštevy divadelných
predstavení a návštevy stálych expozícií
v múzeách a galériách
- naďalej pokračovať v práci na projektoch
v rámci Slovenska a v medzinárodných
projektoch, z ktorých škola profituje
- pokračovať vo vzdelávaní učiteľov
v rámci akreditovaných vzdelávaní
- propagovať výsledky a úspechy školy
/Deň otvorených dverí, časopisy,
regionálne noviny, učiteľské noviny/
- zintenzívniť spoluprácu učiteľov
a rodičov
- rozvíjať u študentov okrem športových
RIZIKÁ
- nedostatok finančných prostriedkov na
ohodnotenie
práce
pedagogických
zamestnancov a s tým súvisiaci odchod
pedagogických zamestnancov do iných
pracovných oblastí, resp. práca na dvoch
pracoviskách (podnikanie)
- nepriaznivý demografický vývoj žiakov
- financovanie škôl podľa počtu žiakov
48
-
schopností aj schopnosti spolupráce,
komunikácie..
hľadať nástroje na zvýšenie motivácie
žiakov
naďalej sa zapájať do projektovej činnosti
NÁVRHY OPATRENÍ pre školský rok 2011/2012 :
organizačná zložka: Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
- prepracovať Školský vzdelávací program pre jednotlivé predmety v rámci PK
- vypracovať nové osnovy a časovo-tematické plány pre 4. ročník ŠkVP v rámci nového
školského vzdelávacieho programu a prepracovať kurikulum predmetov , ktoré súvisia
s projektom s modernou školou do úspešného života
- dopĺňať knižný fond na SVP a CUJ
- zabezpečovať vhodné multimediálne programy a pomôcky pre predmety ETV, OBN, DEJ
- naďalej využívať možnosť spolupráce s MPC Bratislava, Nitra a VÚC Nitra
- v rámci predmetu ETV a OBN v spolupráci s výchovnou poradkyňou naďalej uskutočňovať
besedy na aktuálne témy vhodné pre stredoškolskú mládež na témy sex, drogy, alkohol,
cigarety, šikanovanie s cieľom preventívnym
- využívanie projektového vyučovania najmä v ekonomických predmetoch, viesť žiakov k
samostatnosti a zodpovednosti, k prezentácií vlastných postojov a prezentovaniu nadobudnutých
vedomostí
- zlepšiť účasť žiakov na vyučovaní, dôsledne kontrolovať dochádzku, prítomnosť na vyučovaní
väčším zainteresovaním rodičov na dianí v škole
- pokračovať v rozpracovaných projektoch
- pokračovať v predmete cvičná firma – praktikum, dobudovanie pracovného prostredia pre
rozvoj a účasť na veľtrhu cvičných firiem a kontraktačnom dni v Šali
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
- záujem podnikateľskej verejnosti
- nezáujem rodičov a žiakov o ponúkané
o absolventov školy
vzdelávacie programy
- dlhoročné skúsenosti zo spolupráce
- vysoká ekonomická náročnosť prevádzky
s podnikateľským prostredím
- neatraktívnosť niektorých technických
- možnosti rozvoja na základe osvedčenej
študijných odborov pre žiakov
medzinárodnej spolupráce s partnerom
- prestarlý pedagogický kolektív
z Frankfurtu nad Mohanom v SRN
- zastaralý park strojov a prístrojov
- atraktívne prostredie pre vyučovanie
- nízke finančné ohodnotenie práce učiteľov ale
a mimoškolské aktivity
i odborníkov (MOV), ktorí sú mimo školy
- Komplexné vybavenie pre šport a relax
ohodnocovaní oveľa vyššie
- príležitosti, ktoré ponúka Spojená škola
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
- možnosť poskytnúť širokú paletu učebných
- nedostatočne a nekvalifikovane zabezpečený
a študijných odborov
odborný výcvik zamestnancami, ktorí sú na
- rozvinúť rekvalifikačné a postsekundárne
dôchodku
štúdium v spolupráci so sociálnymi partnermi
- výrazný pokles žiakov z dôvodu nízkej
- možnosť Spojenej školy získať vzdelanie na
populácie a neatraktívnosti učebných odborov
rôznych úrovniach ako aj horizontálny prestup - veľké finančné zaťaženie v dôsledku
žiakov a ich vertikálny postup k jednotlivým
nadštandardného priestorového vybavenia
49
stupňom vzdelania
- možnosť tvoriť kurikulum školy v spolupráci
s výrobnými podnikmi
- náročný proces výchovy a vzdelávania
najslabších žiakov ZŠ na postačujúcu úroveň
zvládnutia MS
NÁVRHY OPATRENÍ pre školský rok 2011/2012 :
organizačná zložka: Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
1. Od nástupu žiakov na vyučovanie viesť neustály dialóg s cieľom motivovať žiakov
k samostatnému učeniu sa a zodpovednosti za dosahované výsledky.
Z: TU, MOV
2. Pokračovať v uzatváraní zmlúv s podnikateľskými subjektami v Šalianskom regióne zameranými
na vykonávanie odbornej praxe počas obdobia odborného rozvoja. Spoluprácu využiť tiež na
podporu materiálno-technickej základne pre odborný výcvik v dielňach SOŠ.
Z: ZRŠ, MOV
3. Na základe dohôd s vedením firiem, v ktorých sa realizuje odborný výcvik dohodnúť
uskutočnenie praktickej časti záverečnej skúšky a učebného odboru elektromechanik na reálnych
pracoviskách uvedenej firmy.
Z: Ing. Hučková
4. Výchovu a vzdelávanie uskutočňovať dôsledne podľa schválenej pedagogickej dokumentácie,
zmeny evidovať a nastavovať ŠkVP podľa aktuálnych možností
Z: ZRŠ
5. Pri tvorbe tematických plánov budeme rešpektovať štandardy odborného vzdelávania a úpravy
vykonávať v prospech prípravy žiaka
Z: ZRŠ a vedúci PK
6. Dať priestor na pedagogický rast učiteľov a vytvoriť prostredia a implementáciu moderných
pedagogických metód a informačných technológií do vyučovacieho procesu.
Z: ZRŠ
7. Zorganizovať predvianočné posedenie pre všetkých zamestnancov Spojenej školy.
Z: ZRŠ
8. V oblasti spájania teórie s praxou uskutočniť odborné exkurzie podľa plánu exkurzií jednotlivých
PK.
Z: vedúci PK
9. Zapojiť sa do celoštátnej výstavy stredných škôl a stredných odborných učilíšť Mladý tvorca.
Z: ZRŠ a HMOV
10. V prípade žiakov, ktorí nevystačujú s tempom vyučovania vytvoriť predpoklady na zvládnutie
predpísaného učiva zriadením operatívnych cvičení a mimoškolskými aktivitami.
Z: vedúci PK
11. Dôsledne kontrolovať a vyhodnocovať neúčasť žiakov na vyučovaní, v prípade porušovaní
Školského poriadku v absencii neodkladne riešiť situáciu v spolupráci s rodičmi, respektíve
využiť pomoc výchovného poradcu a školskej psychologičky.
Z: TU, MOV
12. Neúčasť žiakov na odbornom výcviku počas odborného rozvoja dôsledne riešiť s predstaviteľmi
zmluvných firiem a inštruktormi žiakov.
Z: MOV
50
13. Prísne sledovať správanie žiakov a neodkladne reagovať aj na najmenšie náznaky netolerancie,
šikanovania, rasizmu a iných nehumánnych prejavov spolužitia žiakov v škole.
Z: pedagogickí zamestnanci
14. Naďalej rozvíjať pozitívne aktivity v mimovyučovacom čase so zameraním na zdravý
a všestranný rozvoj mladého človeka v procese prípravy na povolanie.
Z: pedagogickí zamestnanci
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p)
organizačná zložka : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Absolventi :
- pokračujú v štúdiu na VŠ:
- pokračujú v štúdiu na VŠ – iný odbor:
- študujúci inou formou štúdia (jazyková škola, kurzy...)
- zamestnaní v odbore:
- zamestnaní mimo vyštudovaného odboru:
- nezamestnaní:
počet
49
9
13
5
6
13
organizačná zložka : Obchodná akadémia, Nivy 2, Šaľa
počet
Absolventi za OZ OA
- pokračujú v štúdiu na VŠ:
- pokračujú v štúdiu na VŠ – iný odbor:
- študujúci inou formou štúdia (jazyková škola, kurzy...)
- zamestnaní v odbore:
- zamestnaní mimo vyštudovaného odboru:
- nezamestnaní:
50
17
5
5
organizačná zložka : Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa
počet
Absolventi :
- pokračujú v štúdiu na VŠ:
- pokračujú v štúdiu na VŠ – iný odbor:
študujúci inou formou štúdia (jazyková škola, kurzy...) nadstavbové
štúdium
7
15
51
- zamestnaní v odbore:
- zamestnaní mimo vyštudovaného odboru:
- nezamestnaní:
32
19
3
Absolventi študijných a učebných odborov, ktorí končili prípravu na povolanie v hodnotenom
školskom roku nemali zmluvy s konkrétnou organizáciou. Absolventov oslovili hlavne právnické
osoby, v ktorých vykonávali odborný výcvik v poslednom ročníku a iné ktoré podnikajú hlavne
v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Prakticky všetci absolventi sa mohli okamžite umiestniť na
trhu práce. Na základe prejaveného záujmu a podaných prihlášok na vysokoškolské štúdium bolo
prijatých 7 absolventov.
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
sa v maximálnej miere snažíme napĺňať tvorbou rozvrhu s nasledovnými postupmi:
- nedodržiavame striedanie cudzojazyčných predmetov nakoľko máme učiteľov
s čiastočným úväzkom a v systéme ŠkVP v rámci napr. 3.ročníka (na budúci rok
i 4.ročníka) máme 5 hodín cudzieho jazyka čo sa ťažko vkladá do trojdňového rozvrhu
učiteľa. S týmto súvisia i ďalšie problémy nadväzujúce na delenie hodín v rámci
odborného zamerania
- vyučujeme 7.-8. hodiny v rámci praktického vyučovania, ktoré realizujeme v odborných
učebniach so striedajúcimi sa pedagógmi.
- dodržiavame obednú prestávku – v dvoch intervaloch od 11:15 a 12:15 hod., pričom sa
snažíme „popoludňajšie“ vyučovanie orientovať na praktické a komunikačné typy
vyučovacích hodín.
+ rozvrh vytvorený na základe zásad psychohygieny, striedanie predmetov, nultá hodina
v rozvrhu nebola zaradená, 8.hodina v priemere 2,5 za týždeň len pre časť žiakov (prax)
+ 2xkrát obedná prestávka v rámci vyučovania, zriadenie školského bufetu
+ pravidelné upratovanie priestorov, snaha o estetickú úpravu priestorov
- využívanie učební bez umývadla
- zastaralé, opotrebované zariadenie na OV
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
V rámci voľnočasových aktivít ide o pravidelne organizovanú činnosť žiakov v krúžkoch školy:
OZ SPŠ :
OZ OA :
OZ SOŠ :
17 krúžkov
22 krúžkov
13 krúžkov
- 199 žiakov
- 317 žiakov
- 181 žiakov
+ uskutočňujeme pravidelné mesačné návštevy divadelných predstavení cca. 11
(Bratislava, Trnava, Nitra)
+ aktuálne (PS, MS) vsúvame výchovné koncerty k témam drogových závislostí, patologických
javov, k manželstvu a rodičovstvu
+ v spolupráci s CVČ organizujeme v piatok a sobotu popoludní športové aktivity, najčastejšie
to boli futbalové turnaje
+ účasť na súťažiach v rámci okresných a krajských kôl
+ organizovanie výchovných akcií s tematikou výchovných oblastí (manželstvo a rodičovstvo,
prevencia drogovej závislosti a iných patologických javov)
Názov krúžku
Vedúci krúžku
52
Komunikačné zručnosti a kultúra
vystupovania
Matematický krúžok
Krúžok elektroniky
Futbalový krúžok
Cvičná firma
Biblický krúžok
Krúžok maturitné projekty
Krúžok nemeckého jazyka
Bojové umenie
Krúžok elektrotechniky
Elektrotechnická spôsobilosť
Krúžok anglického jazyka
Krúžok maturitné projekty
Historický krúžok
Cvičenia z matematiky
Krúžok výpočtovej techniky
Príprava SOČ
Mgr. Tóthová Drahoslava
Mgr. Dičérová Timea
Ing. Mádel Pavel , PhD.
Mgr. Szalay Jozef
Ing. Prieložná Katarína
Ing. Prieložná Katarína
Ing. Szabo Jozef
Mgr. Kecskésová Andrea
Ing. Horňák Ján
Ing. Tóthová Želmíra
Juriga Jozef
Mgr. Kecskés Vojtech
Mgr. Lámala Ľudovít
Mgr. Gebauerová Anna
Mgr. Šmidová Helena
Ing. Horváth Ján
Mgr. Lámala Ľudovít
Obchodná akadémia podporovala aktívne využívanie voľného času svojich žiakov,
využívajúc možnosti vzdelávacích poukazov. Žiaci sa mohli zapájať do 22 záujmových
krúžkov, ktoré boli organizované v popoludňajších hodinách.
P.č.
Názov krúžku
Meno vedúceho
1.
Ekonomické cvičenia
Ing. Ľubica Meszárosová
2.
Krúžok nemeckého jazyka
Mgr. Zdenka Reháková
3.
Krúžok anglického jazyka
Mgr. Adriana Moldová
4.
Krúžok anglického jazyka
RNDr. Darina Romanová
5.
Krúžok SJL pre maturantov
PhDr. Magdaléna Darázsová
6.
Krúžok slovenského jazyka a slovenskej
literatúry
PhDr. Irena Kürthyová
7.
Krúžok SOČ - praktikum
Ing. Klaudia Margitfalviová
8.
Krúžok informatiky a INTERNET-u
RNDr. Vladimír Pargáč
9.
Volejbalový krúžok
Mgr. Iveta Hajduová
53
10.
Stolno-tenisový krúžok
PaedDr. Peter Hučko
11.
Stolno-tenisový krúžok
Mgr. Iveta Hajduová
12.
Bojové umenie
Ing. Ján Horňák
13.
Kulturistický krúžok
Mgr. Iveta Hajduová
14.
Literárnovedný krúžok
Mgr. Alena Maršáleková
15.
Mladý účtovník I
Ing. Terézia Garaiová
16.
Mladý účtovník II
Ing. Terézia Gariová
17.
Psychologický krúžok
Mgr. Martina Eiselle, rod. Veľká
18.
Krúžok matematiky
Mgr. Lívia Vargová
19.
Cvičenia z ekonomiky
Ing. Zuzana Ščevíková
20.
Krúžok písania na klávesnici PC
RNDr. Oľga Tančiboková
21.
Seminár z ekonomiky
Ing. Eva Šinkovičová
22.
Aplikovaná ekonomika
Ing. Mária Fintová
V spolupráci so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou sme zvýšenú pozornosť
venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami evidovanými i
neevidovanými. Individuálnu pomoc psychologičky vyhľadávali najmä žiaci, ktorí mali
problémy psychologického charakteru, negatívne skúsenosti v súvislosti so zaradením sa do
kolektívu, resp. ktorí mali ťažkosti so zvládaním učiva. Riešili sme aj problémy v súvislosti
so zhoršujúcim sa prospechom viacerých žiakov, zlou dochádzkou do školy neadekvátnym drzím, vulgárnym správaním.
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
(§ 2 ods. 2 písm. c)
V rámci šk. roka využívame na komunikáciu s rodičmi:
+ internetová žiacka knižka
+ webová stránka organizačných zložiek
+ osobné konzultácie s rodičmi – dobrovoľne v stanovených dátumoch (november, marec) a na
pozvanie TU (máj)
+ zapájanie účasti rodiča na mimoškolských aktivitách – v tomto šk. roku sme aktívne zapájali
rodičov i do sťahovania interiéru pôvodnej SPŠCH v Šali
+ spolupráca s Radou školy, rodičovským združením ( pri tvorbe výchovnovzdelávacieho
programu )
+ využívanie priestorov školy na voľnočasové aktivity – hlavne športové turnaje
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Hodnotenie vzťahov medzi žiakmi, rodičmi je každý rok ťažšie, náročnejšie. Musíme veľmi
intenzívne vytvárať nekonfliktné, dôsledne kontrolované prostredie, v ktorom nie je priestor na
54
diskusiu k nastaveným poriadkom. Ak sa žiaci a rodičia presvedčia v priebehu 1. ročníka, že máme
vytvorený systém práce, stáva sa vzťahová línia obojstranne akceptovateľná. Žiaľ, stačí jeden
pedagóg, ktorý vstupuje do procesov riadenia a komunikácie s benevolenciou, popieraním
pravidiel, rodičia nemajú pocit istoty a jednoznačnosti. Takže tento parameter je vždy o dvoch
aktuálnych zložkách. V šk. roku 2010/2011 vládla u tretiny rodičov cca od septembra do novembra
2010 (2. zasadnutie rodičovských rád) neistota, že škola nezvládne presun žiakov do spoločných
priestorov a že toto spojenie spôsobí nekvalitné vyučovanie na všetkých troch zložkách. V novembri
sa situácia (dopyty) ukľudnila a na posledných stretnutiach s rodičmi (i telefonicky) bola
skonštatovaná spokojnosť.
Špecifické vzťahové problémy sme riešili so školskou psychologičkou a vieme ich zaradiť do
problémov pubertálneho a postpubertálneho veku.
Jeden problém sme museli identifikovať ako zlyhanie pedagóga a situáciu sme vyriešili v prospech
žiaka.
Správanie rodičov je prirodzene ovplyvňované informáciami od ich detí – takže tak ako 700 žiakov
i toľko typov rodičov. Mnohí z nich sú mimoriadne zodpovední a rovnako sa zapájajú do diania
školy, iní sa spoľahnú na informácie od svojich detí a naše stanoviská ich nezaujímajú.
Ďalšie pozitívne kontakty vytvárame:
+ spolupráca s firmami pri realizácii súvislej odbornej praxi žiakov školy
+ sponzorská účasť pri organizovaní súťaží a akcií
+ odborná konzultácia pri tvorbe projektov ( PČOZ )
+ účasť odborníkov z praxe na besedách, prednáškach...
+ príspevky rodičov i firiem z 2 % dani
Ďalšie postrehy:
Slabé študijné výsledky sú charakteristické pre mnohých žiakov stredných odborných škôl, čo
spôsobuje hlavne vysoká absencia na vyučovaní, nesystematická príprava, ľahostajný prístup.
Naopak treba vyzdvihnúť systematickú prípravu hlavne u vyznamenaných žiakov.
Žiaci prejavujú málo ochoty pri organizovaní mimoškolských aktivít, spolupráca s nimi je z roka na
rok ťažšia a vyžaduje si to oveľa väčšiu námahu zo strany triednych učiteľov.
Spolupráca s rodičmi je dobrá hlavne u žiakov s dobrými študijnými výsledkami. Triedni učitelia
pravidelne informujú o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov na triednych zasadnutiach ZR,
ktoré sa uskutočňujú počas roka 4x. účasť na triednych ZR má klesajúcu tendenciu a záujem
mnohých rodičov o študijné výsledky sa prejaví mnohokrát až vtedy keď je neskoro. Žiak sa
výrazne zhoršil, rodič sa dostaví až po opakovaných vyrozumeniach triednych učiteľov. Triedni
učitelia sa snažia o podávanie informácií o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, o škole aj
prostredníctvom konzultačných hodín, telefonicky, mailovým kontaktom, prostredníctvom webovej
stránky a internetovej žiackej knižky.
Na triednických hodinách si žiaci pripomenuli významné udalosti ako je medzinárodný Deň
študentstva, Medzinárodný deň ľudských práv, marec – mesiac knihy, apríl – mesiac lesov
a ochrana životného prostredia, Deň narcisov, Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Deň otcov,
besedovali na témy o škodlivých účinkoch drog, alkoholu, fajčenia na organizmus mladého
človeka, šikanovaní, správnom využívaní voľného času, úcte k straším, kooperácia a stimulovanie
kolektívu.
Postupne sa triedni učitelia naučili spolupracovať pri riešení problémov a pri rôznych aktivitách so
školskou psychologičkou. Školská psychologička pracovala so žiakmi individuálne, skupinovo ale
i kolektívne. Jej pozícia v rámci školy nadobúda neoddeliteľnú súčasť hlavne svojím analyticky
riešiteľským prístupom a záujmom vytvárať pre žiakov, rodičov i učiteľov harmonickú pracovnú
klímu.
55
Formy a spôsoby spolupráce s rodinou
Hľadáme čo najefektívnejšie formy a spôsoby spolupráce s rodinou, ktoré vyhovujú rodine aj škole.
Komunikácia s rodinou nám dáva príležitosť dozvedieť sa, aké očakávania majú rodičia od školy,
čo očakávajú od svojho dieťaťa, čo považujú za prednosti, čo za nevýhody, či im vyhovujú aktivity,
ktoré ponúkame. Túto úroveň dosahujeme s 15-20% rodičmi detí, ktoré sú väčšinou úplne
bezproblémové.
Väčšina rodičov (60%) chodí do školy najčastejšie až vtedy, ak ich vyzve triedny učiteľ. To je
zvyčajne až vtedy, keď má dieťa problémy s učením ale má problémy v správaní.
Dnešný postoj rodičov ku škole má dve nevhodné podoby: nezáujem a ľahostajnosť s občasným
strachom a zbytočnými stresmi a na druhej strane úzkostlivosť a kŕčovitá pedantnosť, spojený
s napätím v rodine.
V škole sa stretávame s rodičmi (10%), ktorí sa vyhýbajú spolupráci so školou, neakceptujú
pozvania do školy, sú ľahostajní k spolupráci. Ide o rodičov, ktorí sami potrebujú podporu
a povzbudenie na nadviazanie spolupráce, ale máloktorí to počas štyroch rokoch u nás chcú
zvládnuť. Sú to rodičia, ktorí prichádzajú s vlastnými nápadmi a návrhmi na zefektívnenie
spolupráce.
V celom rozsahu výchovy a vzdelávania na škole sa snažíme v maximálnej miere efektívne
uplatňovať zásady psychohygieny a ovplyvňovať mladých ľudí nielen v škole a celkovo v ich
každodennom živote. Vyučovací proces má určujúci model rozvrhu, ktorý sa nám v priebehu
školského roka päťkrát menil a musíme si priznať jeho tri charakteristické črty:
• nedodržiavanie.....;
• vyučujeme aj 7. -8., resp. 6.-7. hodiny, ktoré majú charakter praktických
a komunikačných typov hodín;
• priestor na stravu dávame počas dvoch obedných prestávok - od 11:10 a 12:15,
pričom sa žiaci môžu najesť i v bufetoch.
Vďaka aktívnej spolupráce školskej psychologičky a výchovných poradcov sa zameriavali na
získanie duševnej rovnováhy vo všetkých vekových obdobiach. Vzhľadom na slabšie návyky
z rodín (minimálny záujem o prevenciu) sme sa orientovali na psychickú reguláciu, sebavýchovu,
hygienu myslenia, predstáv i pozornosti.
Školská psychologička sa v tomto školskom roku orientovala na zvládanie náročných životných
situácií - prváci aklimatizácia na SŠ., štvrtáci - maturitné skúšky, druháci a tretiaci získavanie
duševnej pohody, psychickej vyrovnanosti. Absolvovala desiatky stretnutí s triednymi tímami
i s jednotlivcami.
Odporúčania vyplývajúce z vyhodnotenia analýz uskutočnených v spolupráci so spoločnosťou
EDEA PARTNERS, a.s. a školou.
Vzťahy medzi školou a deťmi sme naznačili v časti II. c ). Tí najaktívnejší rodičia sú zapojení
v práci Rodičovského združenia a Rady školy, kde nám aktívne a ochotne pomáhajú pri
zabezpečovaní kvalitnejšieho výchovno-vzdelávacieho
procesu, sponzorskej účasti pri
organizovaní súťaží a akcií.
Spoluprácu s odborníkmi z praxe máme tiež otvorenú s takými firmami, kde ide o obojstranný
záujem o spoluprácu – odborný výcvik žiakov – s potencionálnym zamestnaním v prípade záujmu;
besedy, prednášky, súťaže,...
Vysoko si vážime také spoločnosti, ktorých zamestnanci sú ochotní konzultovať a pomáhať pri
tvorbe projektov, prijať naše zahraničné návštevy a predstaviť firmu, prispieť 2% z dane,
spolupodieľať sa na praktickej časti maturitnej skúšky z hľadiska odbornej, konzultačnej
i organizačnej. Ide o spoločnosti ProCS, MENERT, S-ARMAT.
56
Opakovanie v tejto správe zdôrazňujem pozitívny podiel školskej psychologičky a výchovných
poradcov na tvorbe a udržiavaní dobrých, vyrovnaných vzťahov medzi školou, žiakmi, rodičmi
i ďalšími subjektmi výchovy.
Oni sú pre žiakov čosi iné ako učiteľ či rodič, nehodnotia, nevyvolávajú pocity hanby, neúspechu či
poníženia – čím pomáhajú vytvoriť v škole akýsi most dôvery a dokonca pri poruchách učenia
napomáhajú, ich odstraňovaniu. Rovnaký princíp spolupráce dodržiavajú i pri práci s učiteľmi,
začínajúcimi i „pokročilými“, ktorým pohľad „zvonka“ na úrovni profesionálneho postoja, pomáha.
Samozrejme, že v každej kategórii vzťahov sú tie bezproblémové spolu s komplikovanejšími až
problémovými. V kontexte spolupráce 63 pedagogických zamestnancov, 706 žiakov Spojenej školy
sme si s vonkajšími subjektmi podieľajúcimi sa na výchove (rodičia, základné školy, CVČ,
poradne, podnikatelia, spoločnosti, mesto,...) „otestovali“ všetky typy vzťahov, ale určite sme si
udržali úroveň životaschopných a ochotne spolupracujúcich partnerov.
57
Download

Vyhodnocovacia správa