Základná škola s materskou školou Karola Rapoša
Pionierska 4, 977 01 Brezno
Plán práce školy
pre školský rok 2013 / 2014
PaedDr. Danka Jarabová
riaditeľka školy
Úvod ........................................................................................................................................................................................... 2
I Organizácia školy .................................................................................................................................................................... 2
I.1 Vedenie školy........................................................................................................................................................................ 2
I.2 Organizácia školského roka .................................................................................................................................................. 3
I.3 Organizácia 1.stupňa ZŠ ........................................................................................................................................................ 4
I.4 Organizácia ŠKD .................................................................................................................................................................... 4
I.5 Organizácia 2.stupňa ............................................................................................................................................................ 5
II Analýza dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2012/2013 ............................................................................................... 5
II.1 Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov ................................................................................................................................ 5
II.1.1 Prospech ........................................................................................................................................................................... 5
II.I.2 Dochádzka ......................................................................................................................................................................... 6
II.I.3 Správanie ........................................................................................................................................................................... 6
II.2 Analýza plnenia hlavných úloh ............................................................................................................................................ 6
III Hlavné úlohy .......................................................................................................................................................................... 9
III.1 Dlhodobé úlohy školy ........................................................................................................................................................ 9
III.2 Úlohy na školský rok 2013/2014 ...................................................................................................................................... 14
III.2.1 Plán výchovno – vzdelávacej činnosti v ŠKD .................................................................................................................. 15
III.2.2 Plán práce výchovného poradenstva ............................................................................................................................. 18
III.2.3 Plán práce školského špeciálneho pedagóga ................................................................................................................. 22
III.2.4 Plán práce koordinátora s IKT ....................................................................................................................................... 23
III.2.5 Plán koordinátora výchovy k zdravému životnému štýlu ............................................................................................. 24
III.2.6 Plán práce žiackeho parlamentu ................................................................................................................................... 25
III.2.7 Krúžky ............................................................................................................................................................................ 26
III.2.8 Plán BOZ a OpP .............................................................................................................................................................. 26
IV Školský výchovný a vzdelávací program – charakteristika................................................................................................... 27
V Plány metodicko-riadiacich zložiek školy.............................................................................................................................. 28
V.I Plán metodického združenia 1. a 2. ročníka ....................................................................................................................... 28
V.2 Plán práce MZ 3.-4. ročníka ............................................................................................................................................... 32
V.3 Plán práce MZ ŠKD ............................................................................................................................................................ 37
V.4 Plán práce PK jazyk a komunikácia - slovenský jazyk......................................................................................................... 39
V.5 Plán práce PK Jazyk a komunikácia - cudzie jazyky ............................................................................................................ 42
V.6 Plán práce PK Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce........................................................................... 45
V.7 Plán práce predmetovej komisie Človek a príroda, Zdravie a pohyb............................................................................... 47
V.8 Plán práce PK Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra ........................................................................ 51
Záver......................................................................................................................................................................................... 56
Misia školy
Škola pre deti - vychovávame šťastné a úspešné, moderne vzdelávané deti, ktoré sú jazykovo zdatné a rozvíjajú
svoj matematický aj športový talent.
Úvod
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša na ulici Pionierskej 4 v Brezne vznikla na základe Uznesenia
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 112/2007 zo dňa 12.júna 2007 ako právny zástupca zrušených základných škôl –
Základnej školy Karola Rapoša, Školská 5 v Brezne a Základnej školy s materskou školou, Pionierska 4 v Brezne.
Nová škola nadviazala svojím zameraním na tradície, skúsenosti a zameranie spojených základných škôl a poskytuje
základné vzdelanie s prírodovedným zameraním a rozvojom športových talentov v oblasti futbalu a gymnastiky z celého
regiónu.
Škola hrdo nesie svoj čestný názov. Je morálnym ocenením výsledkov práce školy. V roku 1989 bol udelený
Ministerstvom školstva SR Základnej škole na Školskej ulici 5 za významné výsledky v pedagogickej práci.
Chceme, aby sa školský rok 2013/2014 v našej škole niesol v duchu dovŕšenia zavádzania školskej reformy,
pokračovania cesty nastúpenej inovácie, využívania skúseností z realizácie projektu OPV – „Škola pre život v treťom
tisícročí“, realizácia projektu „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“ ale i spolupráce, vzájomnej
pomoci, ľudskosti a tolerancie. Vo všetkých oblastiach života školy sa budeme snažiť o vzájomnú spolupatričnosť. Urobíme
všetko pre to, aby boli na svoju školu boli hrdí aj jej najstarší aj najmladší žiaci.
I Organizácia školy
I.1 Vedenie školy
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy
pre 2. stupeň + zástupca štatutárneho zástupcu
zástupkyňa riaditeľky školy
pre 1. stupeň + ŠKD
zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu
PaedDr. Danka Jarabová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Eva Skačanová
Melánia Ridzoňová
Rozšírené vedenie školy
výchovný poradca - pre 1. Stupeň
- pre 2. Stupeň
školský špeciálny pedagóg
technik BOZP a OpP
koordinátor pre zdravý životný štýl
(ŠPZ, PDZ, VMaR, Env.V)
koordinátor pre prácu s IKT
koordinátor pre prácu so žiackym parlamentom
kronikárka školy
Metodické orgány školy
vedúca MZ 1.-2.roč.
vedúca MZ 3.-4. roč.
vedúca MZ ŠKD
vedúca PK jazyk a komunikácia - slovenský jazyk
- cudzie jazyky
vedúca PK človek a príroda, zdravie a pohyb
vedúca PK matematika a práca s informáciami, človek a svet práce
vedúca PK človek a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra
Mgr. Libuša Štulajterová
Mgr. Anna Gáliková
Mgr. Radka Jarabová
Mgr. Milan Vetrák
Ing. Alena Kubizniaková
Mgr. Danuša Kováčiková
Mgr. Ľubica Gádošiová
Mgr. Anna Rybošová
Mgr. Jana Spáčová
Mgr. Darina Hrivnáková
Mgr. Beáta Samuelčíková
Mgr. Veronika Giertlová
Mgr. Tatiana Štubňová
Mgr. Alena Pásztorová
Mgr. Mária Reginová
Mgr. Eva Kovalčíková
2
I.2 Organizácia školského roka
Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2013 (pondelok). Školské vyučovanie v
prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4.
februára 2014 (utorok) a končí sa 27. júna 2014 (piatok).
Ministerstvo školstva SR ustanovilo v školskom roku 2012/2013 termíny školských prázdnin v období školského vyučovania
nasledovne:
Termíny prázdnin
(vrátane)
Nástup
po prázdninách
Jesenné
30. október – 1. november 2013
4. november 2013
Vianočné
23. december 2013 – 7. január 2014
8. január 2014
3. február 2014
4. február 2014
17. február – 21. február 2014
24. február 2014
24. február – 28. február 2014
3. marec 2014
3. marec – 7. marec 2014
10. marec 2014
Veľkonočné
17. apríl – 22. apríl 2014
23. apríl 2014
Letné
30. jún – 29. august 2014
Prázdniny
Polročné
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj,
jarné Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
Košický kraj,
Prešovský kraj
2. september 2014
Plán pedagogických rád a pracovných porád:
17. september
19. november
28. január
28. marec
24. apríl
23. jún
26. jún
26. august
28. august
8. október
11. február
13. máj
Pedagogické rady
prerokovanie rozvrhu hodín
prerokovanie a schválenie plánu práce školy na šk.r. 2013/14
hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, stav
dochádzky, správanie žiakov za 1. štvrťrok školského roka
hodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov
v 1. polroku, stav správania žiakov, dochádzka
slávnostná pedagogická rada ku Dňu učiteľov
hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, stav dochádzky,
správania žiakov za 3.štvrťrok školského roka
hodnotenie dosiahnutých vých.-vzdelávacích výsledkov v
školskom roku 2013/2014, stav správania žiakov, dochádzka
zhodnotenie plnenia ŠkVP v školskom roku 2013/2014
zhodnotenie plnenia úloh plánu práce školy v šk. roku
2013/2014
Pracovné porady
pedagogicko- organizačné pokyny na šk.r. 2013/2014
pracovný poriadok
rozdelenie triednictva a úväzkov pedagogických pracovníkov
príprava výchovno-vzdelávacieho procesu na šk.rok 2013/14,
kontrola pripravenosti učební, priestorov školy, plán práce na
september, rozdelenie úloh do plánu práce školy
schválenie „Správy o výchovno-vdelávacej činnosti školy, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013“
práca s deťmi so ŠVVP
návrh na organizáciu školy v šk. roku 2014/2015
analýza ŠkVP ISCED 1 a ISCED 2
analýza ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie – MŠ
analýza výchovného programu pre ŠKD
návrh učebných plánov školského vzdelávacieho programu a
školský výchovný program pre školský rok 2014/2015
PaedDr. Danka Jarabová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Oľga Trembová
PaedDr. Danka Jarabová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Eva Skačanová
Mgr. Radka Jarabová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Eva Skačanová
Mgr. Oľga Trembová
3
Lyžiarsky kurz 1. Stupňa
Lyžiarsky kurz 2. Stupňa
Korčuliarsky kurz
Plavecký kurz
Kurz
Ochrana života a zdravia
Kurz
Ochrana človeka a prírody
Kurz
Dopravná výchova
január 2014
február 2014
november - január
máj 2014
9. máj 2014
Termíny kurzov
Hronec, Mýto pod Ďumbierom
Tále
Aréna Brezno
Plaváreň Mazorníkovo
Brezno
28. - 29.október 2013
7. a 9.máj 2014
1x
Mgr. Eva Skačanová
Mgr. Trembová
Mgr. Eva Skačanová
Mgr. Eva Skačanová
Mgr. Eva Skačanová
Okolie Brezna
Mgr. Oľga Trembová
Dopravné ihrisko
Mgr. Oľga Trembová
I.3 Organizácia 1.stupňa ZŠ
Žiaci prvého stupňa sa vyučujú v triedach pod vedením kvalifikovaných pani učiteliek. V triedach 1.- 4. ročníka sa postupuje
podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 1 pre školský rok 2013/2014.
Žiaci 1.stupňa sú rozdelení do desiatich tried.
Trieda
0.ročník
triedny učiteľ
počet žiakov
Mgr. Janka Giertlová
13
1.A
Mgr. Libuša Štulajterová
22
1.B
Mgr. Jana Spáčová
23
2.A
Mgr. Renáta Vatamanová
21
2.B
Mgr. Danka Kubicová
20
2.C
Mgr. Dana Mišániová
20
3.A
Mgr. Darina Hrivnáková
20 + 1
3.B
Mgr. Mária Šurinová
16 + 1
4.A
Mgr. Lenka Stanková
23
4.B
Mgr. Erika Štulajterová
24
Spolu
202 + 2
Vypracovala: Mgr. Eva Skačanová, zrš.
I.4 Organizácia ŠKD
Popoludňajšia činnosť žiakov je zabezpečená v piatich oddeleniach školského klubu detí.
Pani vychovávateľky majú pracovnú dobu rozdelenú na dve časti – rannú službu a popoludňajšiu výchovno-rekreačnú
činnosť.
oddelenie
vychovávateľka
I.
Mgr. Zuzana Rybárová
II.
Anna Vlčková
III.
Veronika Kubicová
IV.
Mgr. Beáta Samuelčíková
V.
Bc. Jaroslava Jarabová
počet detí v ŠKD
počet žiakov spolu
28
28
28
26
28
138
4
I.5 Organizácia 2.stupňa
Žiaci 2.stupňa sú na našej základnej škole v školskom roku 2013/2014 rozdelení do pätnástich tried. V triedach 5.- 9. ročníka
sa postupuje podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 1 pre školský rok 2013/2014.
Triedy z označením C sú na druhom stupni športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku.
Trieda
triedny učiteľ
počet žiakov
5.A
Mgr. Ľubica Gádošiová
22
5.B
Mgr. Lucia Gérerová
17
5.C
Mgr. Richard Smékal
13 + 2
6.A
Mgr. Danuša Kováčiková
22
6.B
Mgr. Jolana Václavíková
17 + 1
6.C
Mgr. Ivica Nagyová
14
7.A
Mgr. Alena Pásztorová
16
7.B
Ing. Alena Kubizniaková
15
7.C
Mgr. Veronika Giertlová
17
8.A
Mgr. Tatiana Štubňová
19 + 1
8.B
Mgr. Lívia Baxová
8.C
Mgr. Zuzana Pavlínyiová
9.A
Mgr. Eva Kovalčíková
26
9.B
Ing. Július Šefranko
15
9.C
Ing. Anna Miklovičová
29
20
21 + 1
spolu
Netriedni učitelia:
Mgr. Anna Gáliková
Mgr. Radka Jarabová
Mgr. Silvia Kánová
Mgr. Imrich Mravec
Mgr. Slávka Pohančaníková
Mgr. Mária Reginová
Mgr. Anna Rybošová
283 + 5
Mgr. Lenka Šebová, PhD.
Mgr. Milan Vetrák
Externí vyučujúci náboženskej výchovy:
Mgr. Mária Hovancová
Mgr. Vladimír Mako
Spolu navštevuje v školskom roku 2013/2014 našu školu 493 žiakov, z toho je 267 chlapcov, 225 dievčat. Z nich jeden je
v liečebno – výchovnom sanatóriu a 6 žiakov študuje v zahraničí, vykonávajú v našej škole osobitný spôsob plnenia školskej
dochádzky podľa §23 zákona č. 245.
Vypracovala: Mgr. Oľga Trembová, zrš
II Analýza dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2012/2013
II.1 Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
II.1.1 Prospech
Výchovno-vzdelávacie výsledky dosiahnuté v školskom roku 2012/2013 odzrkadľujú prácu celého pedagogického zboru,
ukazujú na úroveň riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, na kvalitu práce pedagogických pracovníkov a
5
vybavenie školy učebnými pomôckami, didaktickou i výpočtovou technikou. Svoju úlohu zohráva i skladba žiactva,
prostredie a klíma školy, v ktorej sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňoval.
Skladba žiactva v našej škole je rôznorodá. V škole sú športovo talentovaní žiaci, žiaci zameraní na získanie hlbších
vedomostí z matematiky a prírodovedných predmetov, priemerní žiaci a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z
celkového počtu 500 žiakov bolo 92 rómskeho pôvodu, čo je 18,40 % , zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevovalo
našu školu 82 detí ( 16,40 % ). 100 žiakov ( 20 % ) navštevovalo športové triedy so zameraním na futbal a športovú
gymnastiku. V piatom až deviatom ročníku bol školský vzdelávací program v A a B triedach zameraný na prírodovedné
predmety, matematiku a informatiku.
V školskom roku 2012/2013 prospelo 487 žiakov ( 97,40 % ). Celkový prospech sa zlepšil o 0,79 %. V primárnom
vzdelávaní prospelo 191 žiakov ( 98%), v sekundárnom 296 žiakov ( 97,04%) . Spolu neprospelo 13 žiakov ( 2,60 % ), čo je o
0,17 % lepší priemer. V primárnom vzdelávaní neprospelo 4 žiaci a v sekundárnom 9 žiakov. Počet žiakov s čistými
jednotkami bol 157 ( 31,40 %), čo je o 2,06% viac. V primárnom vzdelávaní 123 žiakov a v sekundárnom 34 žiakov.
Pretrvávali však problémy pri dosahovaní študijných výsledkov u rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorí dosahujú slabšie výsledky vo vyučovaní. Dôvodom je slabá, alebo žiadna domáca príprava na vyučovanie a
nezáujem zo strany rodičova vysoká absencia na vyučovaní z dôvodu choroby a skrytého záškoláctva. Z celkového počtu 92
rómskych žiakov prospelo 82 žiakov (89,13 % ), čo je o 3,94 % viac ako v minulom školskom roku., neprospelo 10 žiakov (
10,87 % ), čo je menej o 3,94%.
Žiakom so zdravotným postihom a poruchami učenia pomáhali tri a pol asistentky učiteľa, ktoré sa podľa potreby a
pokynov vyučujúcich individuálne venovali týmto žiakom a precvičovali s nimi slabšie zvládnuté učivo. Od septembra 2013
prácu s integrovanými a problémovýmí žiakmi usmerňuje aj špeciálna pedagogička.
II.I.2 Dochádzka
Oproti minulému školskému roku došlo k zlepšeniu školskej dochádzky aj vďaka nižšie uvedeným opatreniam. Žiaci
vymeškali spolu 45 784 vyučovacích hodín, čo je priemerne 91,57 hodín na jedného žiaka (v predchádzajúcom školskom
roku to bolo 93,95 hod., čo bolo o 2,38 hodiny viac). V počte neospravedlnených hodín došlo k výraznému zlepšeniu.
Neospravedlnených hodín bolo v školskom roku 2012/2013 638, čo je o 849 hodín menej. Priemer neospravedlnených
hodínna žiaka je 1,28 (v predchádzajúcom školskom roku 2,96 hodiny.)
Zo strany školy boli urobené všetky predpísané opatrenia, aby sme zamedzili absencii žiakov na vyučovaní. Pre zlepšenie
dochádzky žiakov boli priebežne robené tieto opatrenia: zriadená špecializovaná trieda v 4. ročníku, pohovory so žiakmi,
pohovory s rodičmi, rozbory na triednických hodinách i rodičovských združeniach, upozornenia, predvolania rodičov,
pokarhania riaditeľkou školy, znížená známka zo správania, spolupráca s mestskou políciou, s terénnymi pracovníčkami
mestského úradu. Všetky neospravedlnené hodiny boli hlásené na OÚ - odbor sociálnych vecí.
II.I.3 Správanie
S celkovým správaním žiakov našej školy nemôžeme byť spokojní. Niektorí žiaci neustále porušujú školský poriadok, sú
nedisciplinovaní. Dozorkonajúci učitelia riešia konflikty medzi žiakmi, ktoré sa vyskytujú počas prestávok, napomínajú
žiakov, ktorí ničia zariadenie školy. Neprehliadajú ani drobnejšie priestupky voči školskému poriadku.
Na konci školského roka bolo udelených 11 riaditeľských pokarhaní ( o 4 viac ako v minulom školskom roku), z toho 1 na
1.stupni a 10 na II. stupni. Znížených známok zo správania 2. stupňa bolo 17 (o 4 menej ako v minulom šk. roku), čo je 3,40
%, 3. stupňa boli 3( o 1 menej ako v minulom šk.roku), čo je 0,60 % a známka 4. stupňa nebola udelená.
Žiakom, ktorí sa počas celého roka vzorne správali a reprezentovali školu bolo triednymi učiteľmi udelených 102 pochvál a
riaditeľkou školy 55 pochvál. Ocenení žiaci dostali verejnú pochvalu, diplom a knižnú odmenu.
II.2 Analýza plnenia hlavných úloh
Zlepšovanie výsledkov výchovno – vzdelávacieho procesu
V školskom roku 2012/2013 došlo oproti školskému roku 2011/2012 k zlepšeniu prospechu, dochádzky i správania.
Školský výchovný a vzdelávací program
Výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa uskutočňuje s účinnosťou od 1.septembra 2008 podľa
školských výchovno-vzdelávacích programov. V školskom roku 2012/2013 sme vzdelávali podľa týchto programov deti
materskej školy, žiaci 1. - 9.roč. základnej školy a deti v ŠKD. Pomocou nášho výchovno-vzdelávacieho programu
posilňujeme autonómiu školy a vytvárame priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania podľa tradície, zamerania školy,
potrieb regiónu, záujmu rodičov a zriaďovateľa. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sme postupovali podľa výchovného
programu.
ISCED 1:
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie vychádza z vízie a misie školy . V 1. – 4. ročníku sú vytvorené
kurikulá predmetov zo štátneho vzdelávacieho programu i kurikulá nových predmetov.
Zavedenie nových predmetov po ročníkoch:
1. ročník: tvorivá matematika, pracovné vyučovanie, anglický jazyk, tvorivé čítanie, príroda a ja, zavádzanie CLIL metódy,
2. ročník: tvorivá matematika, pracovné vyučovanie, anglický jazyk, tvorivá dramatika, zavádzanie CLIL metódy,
3. ročník: tvorivá matematika, pracovné vyučovanie, čítanie o Horehroní, svet okolo nás,
4. ročník: tvorivá matematika, prírodovedné čítanie, vlastivedné čítanie.
Predmet Tvorivá matematika bol do ŠkVP včlenený na základe projektu Škola pre život v treťom tisícročí, z operačného
programu Vzdelávanie, prioritná os 1, opatrenie 1.1Premena tradičnej školy na modernú.
Tvorivá matematika sa v 1. -4. ročníku vyučoval ako samostatný predmet založený na veku primeranom a hravom rozvíjaní
logického myslenia, kombinačných schopností, pamäti a predstavivosti, aby deti podľa svojich možností a schopností,
rôznymi formami práce hľadali, aplikovali, tvorili a objavovali nové poznatky a postupy. Poslaním tohto predmetu je zbaviť
žiaka strachu z matematiky, rozvíjať tvorivé spôsoby uvažovania, zvyšovať aktivitu myslenia a naučiť žiaka brať riešenie úloh
ako cestu za úspechom.
Tvorivé čítanie, čítanie a dramatika, svet okolo nás, prírodovedné čítanie, Čítanie o Horehroní a vlastivedné čítanie sú
predmety, ktoré sme overovali v ročníkoch prvého stupňa v rámci projektu Čitateľská gramotnosť – naša brána do Európy z
operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Prostredníctvom
týchto predmetov sme chceli vzbudiť u žiakov záujem o detskú knihu, získať návyk pravidelného čítania kníh a časopisov,
rozvíjať čitateľskú gramotnosť, naučiť čítať s porozumením, spoznávať súčasnú slovenskú detskú literatúru, ale i literatúru
zahraničných autorov. Overovanie týchto predmetov pokračuje v ďalšom školskom roku.
Dôležitým pre formovanie jemnej motoriky je predmet pracovné vyučovanie, pozostávalo z dvoch samostatných zložiek
- technických a pestovateľských prác. Vedie žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i
spoločných výsledkov práce, k osvojeniu základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastí, k
organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote. Učitelia sa
zameriavali na rozvoj tvorivosti žiakov prostredníctvom riešenia problémových úloh, viac využívali tímovú prácu pred
frontálnou prácou žiakov.
V 1. a 2. ročníku bol ako samostatný predmet realizovaný anglický jazyk, na ktorom učitelia približovali žiakom cudzí
jazyk prostredníctvom hier, riekaniek, rozprávok, no bol vyučovaný aj formou modernej inovatívnej metódy vyučovania –
CLIL (Content Language Integrated Learning) metódy. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa realizovalo vyučovanie
nejazykových predmetov. Cudzí jazyk sa pri tejto inovatívnej metóde stal prostriedkom, pomocou ktorého sa vzdelanie
získava. Inými slovami povedané, učiteľ učil daný predmet a zároveň učil a precvičoval aj cudzí jazyk. CLIL metóda
používaná vo vyučovaní v 1. a 2. ročníku je založená na veku primeranom a hravom rozvíjaní jazykových schopností a
zručností. Hlavnou úlohou tejto efektívnej metódy je zbaviť žiaka strachu z cudzieho jazyka, nenútene rozvíjať tvorivé
spôsoby učenia a zvyšovať aktivitu myslenia.
ISCED 2:
Na 2. stupni už piaty rok pracujeme podľa ŠkVP. V rámci dvoch projektov sme zaviedli a overovali nové predmety, ktoré
navrhli a učebné osnovy vytvorili naši učitelia.
Celý ŠkVP je zameraný na výučbu matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov taktiež na rozvoj čitateľskej
gramotnosti, preto od 5. ročníka vyučujeme predmet: - Riešenie matematických problémov, ktorý pokračuje v 9. ročníku.
Základnou myšlienkou predmetu je podchytiť zvýšený záujem o matematiku aj formou rébusov a hádaniek.
Úlohou predmetu Práca s informáciami je ponúknuť žiakom rôzne možnosti získavania, spracovania, prezentovania a
využitia informácií.
V 7. ročníku je predmet Fyzika rozšírený o Fyziku okolo nás, ktorá sa orientuje na využitie získaných vedomostí a zručností v
praxi
Predmet Chémia v živote sa vyučuje v 7. a 9. ročníku, kde žiaci objavujú tajomstvo vody a experimentálnym charakterom
vyučovania môžu žiaci hlbšie porozumieť vlastnostiam vody a chemickým procesom, s ktorými sa stretávajú v
každodennom živote.
Živý svet , ktorý vyučujeme v 6. ročníku, motivuje žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a jej využívaniu v praktickom
živote.
Svet práce rozvíja u žiakov pracovné zručnosti potrebné v každodennom živote. Vyučuje sa v 5. ročníku.
Technika rozvíja technické myslenie a žiaci si osvojujú návyky pracovať bezpečne s rôznymi materiálmi a nástrojmi od 5.
ročníka.
Výchova k podnikaniu v 9. Ročníku pripravuje žiakov na život, na možnosti uplatniť svoje schopnosti zručnosti pri výbere
povolania a možnosti zamestnania.
V ŠkVP je posilnená dotácia hodín v matematike a slovenskom jazyku, z ktorých sú žiaci v 9. ročníku testovaní a v druhom
cudzom jazyku.
Cieľom ŠkVP je pripraviť našich žiakov pre život v 3. tisícročí, v ktorom míľovými krokmi napreduje rozvoj informatiky, v
ktorom však človek musí nájsť porozumenie s prírodou, ak chce uchovať život na zemi pre nasledujúce pokolenia.
Od školského roku 2012/2013 sú na 2. stupni zavedené ďalšie nové predmety, úlohou ktorých je zlepšovať čitateľskú
gramotnosť našich žiakov, naučiť sa čítať s porozumením, vedieť pracovať s textom a získavať potrebné informácie. V 5.
ročníku je to predmet Zaujímavé čítanie, v 8. ročníku predmety Čítanie s porozumením, Putovanie históriou a Cestovanie s
knihou. Žiaci si rozvíjajú schopnosti získavať informácie z textov, rozmýšľať nad prečítaným textom, analyzovať ho, utvárať
si vlastný názor a získavať vzťah k čítaniu ako takému.
Výchova k ľudským právam
Našu školu navštevovalo niekoľko detí zo sociálne zanedbaného prostredia, detí z rómskeho etnika. Preto v súlade s
Národným plánom výchovy k ľudským právam na roky 2005–2014, Koncepciou migračnej politiky SR na podmienky rezortu
školstva, Národným akčným plánom pre deti, Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom sme riešili úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním
v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Vo
vnútornom poriadku školy pre žiakov „Moje správanie v škole“ sú popísané požadované vzory správania sa žiaka v škole.
Dôraz na správanie sa kladú aj kritériá športových klubov – futbalový a gymnastický, na žiakov športových tried.
Podpora zdravia
V zmysle Národného programu podpory zdravia sme realizovali aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení a na
podporu telesného a duševného zdravia (spolupracovať so Slovenským Červeným krížom (ďalej len „SCK“), Ligou za duševné
zdravie, Ligou proti rakovine a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva). Každoročne už na prvom stupni našej
základnej školy realizujeme plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky kurz, čím vedieme žiakov nielen k rozvoju pohybových
schopností ale aj k zdravému životnému štýlu a zmysluplnému využívaniu voľného času.
Práca so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia a žiakmi so ŠVPP
Venovali sme pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zlepšenia ich dochádzky a školskej
úspešnosti, spolupracovali sme so zriaďovateľom, rodičmi a miestnou komunitou, asistentmi učiteľa a mimovládnymi a
ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.
V 4. ročníku sme mali zriadenú v zmysle zákona č. 245/2008, §29, odst. 9 a 10 špecializovanú triedu pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími ťažkosťami.
V ostatných ročníkoch sme na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia a žiadosti rodiča individuálne začlenili
(integrovali) 23 žiakov.
Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením sme rešpektovali obmedzenia, ktoré sú podmienené
postihnutím dieťaťa. Zadávali sme také požiadavky, ktoré malo dieťa predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii
prospechu a správania sme nehodnotili negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom.
Podarilo sa nám vytvoriť miesto odborného zamestnanca – školského špeciálneho pedagóga na ½ úväzku, čo bolo veľkým
prínosom pri začleňovaní detí so ŠVVP. Za pomoci 3 a ½ úväzku pedagogického asistenta učiteľa sa podarilo efektívne
pracovať so žiakmi podľa individuálnych učebných plánov, čím sa zvýšila ich školská úspešnosť.
Posilnenie postavenia predmetu slovenský jazyk a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti
Ovládanie štátneho jazyka a čitateľská gramotnosť žiakov je cestou k zvládnutiu ostatných vyučovacích predmetov. Našim
cieľom je viesť žiaka k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých
sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru sme sa snažili, aby žiaci chápali odlišnosti,
toleranciu a orientáciu v multikultúrnom prostredí. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sme najväčší dôraz kládli
na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať. Vďaka
zapojeniu sa do OPV a realizácii nášho projektu „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“ 41
pedagogických zamestnancov školy absolvovalo vzdelávanie „Rozvoj čitateľskej gramotnosti“, z ktorého poznatky využíva
pri vyučovaní. V ŠkVP sme zaviedli nové predmety zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, čitateľská gramotnosť je
rozvíjaná vo všetkých vyučovacích predmetoch.
Naďalej sme systematicky budovali školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu. Vytvorili sme
z nej odborné, študijné, informačné, internetové a čitateľské centrum školy. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry
sme viedli žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej slovenskej klasickej a modernej literatúry.
Plnenie úloh projektu OPV, informatizácia školy
Realizáciou projektu Operačného programu vzdelávanie k výzve Premena tradičnej školy na modernú –
Škola pre život v treťom tisícročí sme v
- sme rozvíjali pokročilé IT kompetencie učiteľov,
- poskytli sme učiteľom techniku, vedomosti a zručnosti práce s IKT potrebné pre implementáciu do vyučovania
predmetov, každý učiteľ na našej škole má pridelený služobný notebook, ktorý používa na prípravu na výchovnovzdelávací proces;
- vytvárali sme metodiky ďalších nových predmetov na 1. a 2. stupni ZŠ s využitím IKT, pripravili ich pilotne sme ich
začali v školskom roku 2012/2013 overovať (8 predmetov je vytv orených a overených, ďalších 10 sme vytvorili
a overujeme);
- zvýšili sme kvalitu školy tým, že sme vytvorili pre žiak a prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými
prostriedkami pre využitie vo vedomostnej spoločnosti a p rostredníctvom IKT opti malizovali podmienky aj pre
celoživotné vzdelávanie,
- zabezpečili sme IKT vybavenie tak, že sa dosiahol pomer 5 žiakov na počítač
Zapojenie do súťaží, projektov a programov
V súlade s pedagogicko - organizačnými pokynmi MŠ SR sme sa zapájali do ministerstv om doporučených súťaží, programov
a projektov.
III Hlavné úlohy
III.1 Dlhodobé úlohy školy
Dlhodobé úlohy vychádzajú z rozsiahlej analýzy školy, strategického a realizačného plánu školy vypracovaného k projektu
OPV „Škola pre život v treťom tisícročí“, z realizácie projektu OPV „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do
Európy“ a koncepcie školy.
Vízia školy
V priebehu nasledujúcich 7 rokov chceme v duchu profilácie školy zlepšiť podmienky na vzdelávani e žiakov a to jednak
zlepšením materiálneho vybavenia (pomôcky, digitálna techn ika, prístup žiakov na internet, prostredie školy) a jednak
zmenou spôsobu ich vzdelávania tak, aby sme pasívne prijí manie vedomostí žiakov zmenili na ich aktívne učenie a tým
zároveň rozvíjali ich kľúčové kompetenci e.
Chceme aby žiaci, rodičia a učitelia považovali školu za svoju, aktívne sa podieľali na jej rozvoji a smerovaní.
Tomuto má napomôcť realizačný plán školy, v ktorom sú vytýčené ciele na najbližšie roky v súlade s víziou i misou školy.
Kurikulá jednotlivých predmetov
Názov cieľa: Pokračovať v zavádzaní nových predmetov
Opis cieľa : Pokračovať vo vyučovaní overených predmetov v ŠkVP (Tabuľka1 ) a overovaných predmetov (Tabuľka 2)
Indikátor splnenia cieľa: kvalitné kurikulá jednotlivých predmetov
Potrebné zdroje : ŠVP, prílohy ISCED1, ISCED2, učitelia zúčastnení v projekte, prístup k digitálnym technológiám
(notebooky, prístup do multimediálnej učebne....)
Termín splnenia: dlhodobo
Zodpovedná/-é osoba/-y: vedúci MZ, PK
Tabuľka1
Predmet
Ročník zodpovedný pracovník
Tvorivá matematika
1.-4.
Mgr. Skačanová
Riešenie matematických problémov
5.-8.
Mgr. Reginová, Mgr.Vetrák, Mgr. Kováčiková
Práca s informáciami
5.
Mgr. Kováčiková
Svet práce
5.
Mgr. Kubizniaková
Technika
5.-6.
Mgr. Vetrák
Fyzika okolo nás
6.
Mgr. Baxová
Chémia v živote
6.,8.
Mgr. Pásztorová Miklovičová
Živý svet
6.
Mgr. Kánová
Tabuľka 2
Predmet
ročník
zodpovedný pracovník
Tvorivé čítanie
1.
Mgr. Dana Mišániová
Čítanie a dramatika
2.
Mgr. Darina Hrivnáková
Svet okolo nás
3.
Mgr. Lenka Stanková
Čítanie o Horehroní
3.
Mgr. Erika Štulajterová
Prírodovedné čítanie
4.
Mgr. Jana Spáčová
Vlastivedné čítanie
4.
Mgr. Libuša Štulajterová
Zábavné čítanie
5.
Mgr. Veronika Giertlová
Čítanie s porozumením
8.
Mgr. Eva Kovalčíková
Putovanie históriou
8.
Mgr. Ľubica Gádošiová
Cestovanie s knihou
8.
Mgr. Silvia Kánová
Nadpredmetové kurikulá a projekty
Názov cieľa: Zavádzať projektové dníi„Trieda bez hraníc“
Opis cieľa: cieľom týchto dní je - ako je to uvedené vo vízii školy rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom
aktívneho učenia. Projekty triedy bez hraníc naučia deti kooperatívnemu mysleniu a spolupatričnosti.
Indikátor splnenia cieľa: realizácia projektov : Deň zdravej výživy, Voda v našom živote, Deň so slovenskou ľudovou
rozprávkou, Mladý výskumník, Prírodovedné dni, Vplyv odpadu na náš život, Nanotechnológie v živote
Potrebné zdroje: Tvoriví učitelia školy, skúsenosti zo škôl, kde už pod obné projekty prebehli.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: neochota učiteľov zapojiť sa do prípravy a realizácie týchto dní kvôli ich náročnosti.
Opatrenia: vhodná motivácia ( finančná vo forme mimoriadnej o dmeny ), návšteva družobnej školy počas realizácie
podobného projektu.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Koordinátor zdravej školy , zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň .
Názov cieľa: Zavádzať triedne projekty na 1. aj 2. stupni ZŠ
Opis cieľa : Triedne projekty budú zamerané na stmelenie kolektívu , ale aj na osobnostný rozvoj žiakov v súlade s tradíciami
„školy hrou“. Realizácia bude formou tvorivých dielní či besied, z každého projektu sa vytvorí výstup: Noc odvahy,
prezentácia či poster na tému „S kamarátom všetko ide ľahši e“ , Prírodovedný deň ( blokové vyučovanie v prírode ),
Besiedka pre starých rodičov ( výroba darčekov a občerstvenia ) a podobne. Na prvom stupni sa budú triedne projekty
organizovať formou celodennej aktivity, na druhom stupni po 3. vyučovacej hodine.
Indikátor splnenia cieľa: Zrealizovanie aspoň jedného triedneho projektu za školsk ý rok v každej triede.
Potrebné zdroje : Ľudské zdroje – triedni učitelia, spolupráca s ostatnými pedagógmi i rodičmi.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Časová náročnosť prípravy a realizácie takéhoto dňa. Opatrenie – vhodná motivácia,
resp. odmeňovanie zo strany vedenia školy, ukážkové tried ne projekty
Zodpovedná/-é osoba/-y: Triedni učitelia, vedúci MZ ( harmonogram ).
Systém hodnotenia študijných výsledkov
Názov cieľa: Zaviesť pravidelné vyhodnocovanie portfólií.
Opis cieľa: Pravidelným vyhodnocovaním portfólií získajú aj menej aktívni učitelia cenné skúsenosti, zároveň to bude
vhodná forma inšpirácie a motivácie pre pedagógov školy.
Indikátor splnenia cieľa: Vypracované žiacke a triedne portfóliá.
Potrebné zdroje: Pedagogickí zamestnanci školy.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nezáujem zo strany žiakov a pedagógov kvôli časovej náročnosti. Opatrenie – finančné
ohodnotenie najaktívnejších triednych učiteľov.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Triedni učitelia.
Organizačné formy a metódy výučby
Názov cieľa: zaviesť výučbu anglického jazyka vo všetkých triedach 1. a 2. ročníka
Opis cieľa (ak je potrebné): CLIL, čiže obsahovo i jazykovo integrované učenie patrí k trendom kurikulárneho vzdelávania
v Európe. Na hodinách dochádza k prepojeniu jazykovej a predmetovej výučby. Žiaci sa tak budú učiť cudzí jazyk
prirodzenou cestou.
Indikátor splnenia cieľa: zavedenie výučby Aj touto metódou, ukážkové hodiny ostatným kolegom
Potrebné zdroje : jazykovo zdatní učitelia prvého stupňa
Riziká a opatrenia na ich riešenie: málo informácií ( znalostí ) o tejto metóde. Opatrenie – postupné zaškolenie učiteľov,
konzultácie a návšteva školy (materskej školy), kde túto metódu využívajú.
Zodpovedná/-é osoba/-Mgr. Eva Skačanová
Iné
Názov cieľa: Zefektívniť a spropagovať prácu lego učební.
Opis cieľa: Lego učebne v škole predstavujú jednu z náročných, ale zároveň veľmi obľúbených činností. Nadviazaním družby
a výmenou skúseností so školami, ktoré majú podobné učebne či krúžkovú činnosť zvýšiť aj kredit školy.
Indikátor splnenia cieľa: Nadviazanie družby so školou, ktorá pracuje s lego učebňou.
Potrebné zdroje : Finančné zdroje na nákup materiálu.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nedostatok financií, nezáujem vytvorenia družby zo strany iných škôl. Opatrenia –
propagácia činnosti pred rodičmi či možnými sponzormi, účasť na súťažiach.
Zodpovedná/-é osoba/: Učitelia zodpovední za lego učebne.
Klíma školy
Vnútorný poriadok školy
Názov cieľa: Pripraviť Morálny kódex školy
Opis cieľa: Morálny kódex bude v sebe zahŕňať kódexy pre žiakov, učiteľov aj rodičov. Bude to spoločný kódex, ktorým by sa
mal docieliť väčší pocit zodpovednosti v dianí na škole, pocit spolupatričnosti a hrdosti na školu
Indikátor splnenia cieľa: Vytvorený nový morálny kódex školy
Potrebné zdroje: námety od učiteľov školy na zlepšenie atmosféry, výsledky analýz školy
Riziká a opatrenia na ich riešenie: nepochopenie zámeru zlepšiť atmosféru a motivovať hlavne žiakov k lepším výsledkom
a k spolupatričnosti. Opatrenie: pred zavedením Morálneho kódexu školy ho predstaviť žiakom na triednych aktívoch,
rodičom na RZ, vysvetliť sporné body
Zodpovedná/-é osoba/-y: Vedenie školy.
Práca so žiakmi so ŠVVP
Názov cieľa: Vytvoriť špecializované triedy pre deti so ŠVVP
Opis cieľa: Vytvorením špecializovaných tried pod vedením špeciálneho pedagóga vytvoriť optimálne podmienky pre žiakov
so špeciálnymi potrebami. Vytvorením takejto triedy sa zároveň zefektívni práca v ostatných triedach.
Indikátor splnenia cieľa: Zriadenie minimálne jednej špecializovanej triedy na druhom stupni.
Potrebné zdroje: Finančné prostriedky z vládnych zdrojov, zdrojov MŠ, ESF, grantov pre marginalizovanú skupinu
obyvateľstva.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nedostatok financií, resp. neúspech v žiadostiach o grant. Opatrenie: prehodnotenie
termínu a jeho posunutie na ďalšie obdobie.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Vedenie školy.
Iné
Názov cieľa: Organizovať celoškolské projekty
Opis cieľa: Cieľom zrealizovania celoškolských projektov je vytvoriť atmosféru spolupatričnosti na všetkých úrovniach –
medzi oboma stupňami základnej školy, medzi učiteľmi navzájom.
Indikátor splnenia cieľa: Zrealizované celoškolské projekty: Halloween, Príchod Mikuláša a zapaľovanie stromčeka,
Valentínsky múr, Fašiangový karneval, Snehuliacky deň.
Potrebné zdroje: Pedagogickí zamestnanci školy, materiálne a finančné zabezpečenie .
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nezáujem pedagógov kvôli časovej náročnosti. Opatrenie – finančné ohodnotenie.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Triedni učitelia.
Pedagogický zbor a iné ľudské zdroje
Systém hodnotenia kvality práce
Názov cieľa: Vytvoriť objektívny systém hodnotenia kvality práce
Opis cieľa : Učitelia budú mať možnosť demokraticky sa vyjadriť k systému odmeňovania na škole. Zvýši sa tým dôvera
k vedeniu školy, postupne to odbúra predsudky, ktoré vznikli kvôli spojeniu dvoch kolektívov.
Indikátor splnenia cieľa: Spokojnosť učiteľov so systémom odmeňovania ( dotazník ).
Potrebné zdroje : Dotazníky, ankety a ich vyhodnotenie.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: nedôvera učiteľov ... Opatrenia: zabezpečiť anonymitu pri vyplňovaní dotazníkov
a transparentnosť pri ich vyhodnocovaní.
Zodpovedná/-é osoba/-y: vedenie školy
Systém odmeňovania
Názov cieľa: notebook pre učiteľa ako spôsob ohodnotenia jeho práce
Opis cieľa : škola chce zabezpečiť vlastný notebook každému učiteľovi, ktorý ho bude využívať pri príprave na
vyučovanie, v samotnom vyučovacom procese či pri príprave materiálov na propagáciu svojej práce so žiakmi. Pôjde
o postupný proces, preto je potrebné vytvoriť rebríček najaktívnejších učiteľov, ktorý bude slúžiť ako kľúč k prideľovaniu
notebooku.
Indikátor splnenia cieľa: zakúpenie notebookov pre všetkých učiteľov
Potrebné zdroje : finančné prostriedky z národných projektov i z vlastných zdrojov, portfólia učiteľov zamerané
na využívanie IKT a inovatívnych foriem výučby pri svojej práci
Riziká a opatrenia na ich riešenie: nespokojnosť učiteľov, ktorí notebooky nedostanú. Opatrenia: vytvorenie čo
najobjektívnejšieho kľúča na pridelenie notebooku s kontrolou aj z radov učiteľov, na základe doterajších výsledkov
a portfólií
Zodpovedná/-é osoba/-y: PaedDr. Danka Jarabová
Ďalšie vzdelávanie
Názov cieľa: Pripraviť harmonogram vzdelávania pedagógov
Opis cieľa (ak je potrebné): Vypracovať harmonogram ďalšieho vzdelávania zamestnancov na základe ich záujmu a potrieb
školy, vytvoriť „spravodlivý kľúč“ k výberu a zaradeniu učiteľov do vzdelávania.
Indikátor splnenia cieľa: Účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách a využívanie znalostí v praxi.
Potrebné zdroje: Učebný plán školy, portfólia učiteľov, ponuky vzdelávacích aktivít.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nezáujem učiteľov vzdelávať sa, poprípade veľký záujem o niektoré vzdelávacie podujatia
kvôli kreditnému ohodnoteniu. Opatrenie – predloženie návrhu, ako bude učiteľ využívať svoje poznatky zo vzdelávania vo
vyučovacom procese, v prípade viacerých záujemcov o jedno vzdelávanie vyberať aj podľa efektívnosti ich návrhu. Kvôli
objektivite spolupracovať s členmi ZRŠ pri schvaľovaní .
Zodpovedná/-é osoba/-y: Vedúci MZ a PK v spolupráci s ZRŠ.
Získavať nových pracovníkov
Škola je v súčasnosti v prechodnom období transformácie, ktorý je dôsledkom zlúčenia dvoch škôl. Vďaka tomu
v najbližšom období dvoch až troch rokov bude škola riešiť udržateľnosť počtu (stavu ) pedagogických zamestnancov. Po
tomto období plánujeme vypracovať nový interný dokument s požiadavkami na prijímanie nových pedagogických
zamestnancov, ktorý bude korešpondovať s aktuálnym stavom a potrebami.
Priestorové, materiálne a finančné zabezpečenie
Priestorové podmienky školy
Názov cieľa: Postupne zveľaďovať priestory školy
Opis cieľa: V závislosti od finančných podmienok a možností má škola naplánované úpravy interiéru i exteriéru školy :
postupné odstraňovanie sklenených priečok na chodbách zámenou za pevný múr, výmena podláh, okien, zateplenie
budovy, rekonštrukcia ďalších sociálnych zariadení.
Indikátor splnenia cieľa: Úprava a zveľadenie priestorov školy.
Potrebné zdroje : Finančné zabezpečenie, vhodný priestor, firmy angažované na základe verejného obstarávania.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nedostatok financií, neudržanie súčasného objemu ušetrených financií za energiu.
Opatrenie – rôzne finančné zdroje ( projekty, ušetrené prostriedky z nákladov na energiu).
Zodpovedná/-é osoba/-y: Vedenie školy.
Finančné zabezpečenie (rozpočtové a mimorozpočtové zdroje)
V súčasnosti je škola zapojená do projektu:
OPV – Premena tradičnej školy na modernú, „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“ pre život
v treťom tisícročí, v rámci Operačného programu vzdelávanie
Názov cieľa: Efektívne využívať finančné prostriedky z grantov zameraných na podporu inovačných foriem a metód práce
vo vyučovacom procese
Opis cieľa: Zapojiť učiteľov do grantov, kde môžu získať finančné prostriedky na zefektívnenie výučby podľa UO a TVVP
svojich predmetov. Uprednostniť projekty, ktoré podporujú inovatívne formy vzdelávania, ako Školy pre budúcnosť
(Nadácia Orange ), Podpora inovácií vo vzdelávaní ( Nadačný fond Slovak Telecom ), Moderné regióny (Nadácia Dexia
banky)
Indikátor splnenia cieľov: Počet podaných žiadostí o grant podaných učiteľmi školy
Potrebné zdroje: učitelia ochotní realizovať projekty v prípade úspechu, technické vybavenie ( prístup k internetu, tlač
a kopírovanie materiálov )
Riziká a opatrenia na ich riešenie: neúspech projektov. Opatrenia: sledovať ponuky vzdelávacích inštitúcií a umožniť účasť
učiteľov na školeniach súvisiacich s tvorbou projektov. Poskytovanie odbornej pomoci zo strany vedenia školy pri písaní
žiadostí o grant. Vedenie školy bude sledovať a pravidelne informovať o nových výzvach. Motivácia - finančné ohodnotenie
úspešných žiadateľov o grant zo strany vedenia školy.
Zodpovední pracovníci: učitelia školy
Iné
Názov cieľa: Skvalitniť služby v školskej jedálni
Opis cieľa: Rozšírením pokuty jedál a možnosť výberu z minimálne dvoch jedál zvýšiť kvalitu služieb školskej jedálne, ako aj
zvýšiť kredit a konkurencieschopnosť školy v porovnaní s konkurenčnou školou.
Indikátor splnenia cieľa: Rozšírená ponuka jedál s možnosťou výberu
Potrebné zdroje: Finančné zdroje, skúsenosti z prevádzok, kde takýto spôsob výdaja jedál už funguje.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nedostatok financií, neochota kompetentných spolupracovať pre náročnosť. Opatrenie –
dotazník pre stravníkov, vyhodnotenie a vysvetľovanie potreby zvýšenia kvality školskej jedálne, čo má viesť z zvýšeniu
počtu stravníkov, poprípade k zvýšeniu počtu zapísaných žiakov do školy.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Vedenie školy v spolupráci s vedúcim personálom školskej jedálne a zriaďovateľom.
Spolupráca školy s vonkajším prostredím
Propagácia školy
Názov cieľa: Prezentovať prednosti školy budúcim prvákom a rodičom priamo na jej pôde
Opis cieľa : Cieľom je prezentovať najkvalitnejšie stránky školy pre budúcich možných prvákov a ich rodičov.
Indikátor splnenia cieľa: Vyššie percento zapísaných prvákov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zrealizovanie
popoludňajšieho bloku pre budúcich prvákov „Keď už budem veľký školák“, ktoré bude zakončené rodičovským združením
pre rodičov budúcich prvákov priamo v priestoroch školy. Počas rodičovského združenia sa môžu ich deti v sprievode
starších žiakov voľne pohybovať po škole, vyskúšať si jazykovú učebňu a ďalšie atraktívne priestory školy.
Potrebné zdroje: Pedagogický personál, žiaci 2 stupňa, sprístupnenie učební .
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Neochota rodičov zúčastniť sa rodičovského združenia v priestoroch školy . Opatrenie –
celú akciu realizovať v spolupráci s MŠ, deti po obede sa presunú aj s učiteľkami z MŠ do priestorov školy, kde si ich rodičia
vyzdvihnú.
Zodpovedná/-é osoba/-y: P. zástupkyne pre MŠ a 1.stupeň ZŠ.
Názov cieľa: Prezentovať krúžkovú činnosť rodičom budúcich prvákov
Opis cieľa : Deti z MŠ navštevujú raz do týždňa športové krúžky na pôde ZŠ (gymnastika a futbal). V júni zrealizujeme
prezentáciu činnosti krúžku za účasti rodičov.
Indikátor splnenia cieľa: Zrealizovaná prezentačná akcia za účasti rodičov.
Potrebné zdroje: Pedagogický personál - tréneri a vedúci krúžkov.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Problémy so zosúladením času u rodičov detí. Opatrenie: včasná propagácia
prezentačnej akcie.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Pedagogickí zamestnanci a tréneri – vedúci krúžkov.
Názov cieľa: Propagovať činnosť školy
Opis cieľa: Pravidelným aktualizovaním násteniek v priestoroch materskej školy informovať rodičov budúcich školákov
o práci dianí a práci v škole. Prostredníctvom týchto násteniek sa budú môcť deti i rodičia zúčastniť rôznych ankiet
(napríklad hlasovanie za akciu mesiaca). Súčasťou propagácie na pôde MŠ bude aj časopis Školáčik Špeciál, ktorý bude
prístupný rodičom a deťom v MŠ.
Indikátor splnenia cieľa: Nainštalovanie násteniek v priestoroch MŠ a ich pravidelná aktualizácia
Potrebné zdroje: Finančné zdroje na nákup násteniek, ľudské zdroje – učitelia školy, ktorí ich budú pravidelne aktualizovať.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: časová náročnosť. Opatrenia: motivácia zo strany vedenia školy, zapojenie žiakov do
zhotovovania násteniek ( na hodinách IV, Technických prác, Svet práce, Pracovného vyučovania )
Zodpovedná/-é osoba/-y: Všetci učitelia školy, koordinátori – vedúci MZ a PK.
Spolupráca s rodičmi
Názov cieľa: Zefektívniť komunikáciu s rodičmi prostredníctvom web stránky školy
Opis cieľa: Cieľom je naučiť rodičov orientovať sa v stránke školy, s dôrazom na internetovú žiacku knižku a prácu
s edukačným softvérom.
Indikátor splnenia cieľa: Samotné zrealizované školenia a účasť rodičov na nich.
Potrebné zdroje: Prístup do multimediálnej učebne, školitelia z radov učiteľov a vedenia školy.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nezáujem zo strany rodičov a tento druh školenia. Opatrenia – školenia začleniť do
triednych aktívov ZRPŠ, kedy sú rodičia prítomní, či počas inej spoločnej akcii.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Triedni učitelia.
Spolupráca s podnikovou sférou
Názov cieľa: Budovať autoritu najväčšieho podniku na Horehroní – Železiarní Podbrezová (ŽP).
Opis cieľa: Podporou športu na pôde školy ( uvedené aj v cieli 6.4.2 ), ako aj vytvorením športových tried napomáhať
Železiarňam, a.s. Podbrezová k propagácii jej podpory športu, ako aj k podpore činnosti Nadácie ŽP. Základná škola tak
vychováva generáciu budúcich žiakov Súkromného gymnázia ŽP (SGŽP). Účasťou učiteľov, rodičov, žiackych kolektívov na
futbalových zápasoch, prispievaním do podnikového časopisu Podbrezovan, kultúrnymi vystúpeniami žiakov na akciách v ŽP
prispieť k budovaniu autority Železiarní Podbrezová, taktiež k vybudovaniu vzájomnej dôvery medzi ŽP a ZŠ . V budúcnosti
plánuje škola rozbehnutie činnosti golfového krúžku, ktoré by nadviazalo na tradície golfu ŽP i SGŽP .
Indikátor splnenia cieľa: Podpora športu na škole, príspevky do podnikového časopisu a vystúpenia žiakov na akciách ŽP.
Potrebné zdroje: Ľudské zdroje z radov učiteľov, priestory školy.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Tento cieľ je založený na dlhodobej a tradičnej spolupráci ZŠ a ŽP, takže v ňom nevidíme
žiadne riziká.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Vedenie školy.
Spolupráca so školami vyššieho stupňa
Názov cieľa: Zabezpečiť bezproblémový prechod žiakov školy na stredné školy
Opis cieľa :V spolupráci so strednými školami zabezpečiť besedy, kde sa žiaci dozvedia o profilácií SŠ o jej výchovnovzdelávacom programe a študijných odboroch
Indikátor splnenia cieľa: úspešný prechod našich žiakov na SŠ , t.j. počet prijatých žiakov na stredné školy, záznamy zo
stretnutí zástupcov stredných škôl s výchovným poradcom, žiakmi, prípadne rodičmi
Potrebné zdroje: materiály o školách, metodický materiál, komunikácia a koordinácia medzi výchovnými poradcami ZŠ
a stredných škôl
Riziká a opatrenia na ich riešenie: neobjektívne a zavádzajúce informácie zo strany stredných škôl v snahe získať žiakov
Opatrenia: Rokovanie vedenia školy s vedením SŠ o nutnosti takejto spolupráce a o férovosti
Zodpovedná/-é osoba/-y: výchovný poradca, vedenie školy
Spolupráca s miestnou komunitou
Názov cieľa: Organizovať Letnú školu predškoláka
Opis cieľa : Cieľom je vytvoriť u budúcich prvákov vzťah ku svojej budúcej škole, uľahčiť im tak prechod na školský režim
hravou formou, odbúrať stres.
Indikátor splnenia cieľa: Zrealizovanie Letnej školy predškoláka.
Potrebné zdroje : Pedagogický personál, priestory školy.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: nedostatočné finančné a personálne zabezpečenie. Opatrenie – získanie financií
z rôznych zdrojov – samospráva, projekty.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Učitelia 1. stupňa.
Názov cieľa: Vybudovať vyššiu úroveň spolupráce s futbalovým klubom ŽP Šport a Gymnastického klubu Brezno.
Opis cieľa: Na web stránke školy vytvoriť priestor pre informovanie o činnosti klubov, spoločných aktivitách školy a klubov.
Monitorovať pôsobenie bývalých žiakov školy v klube ŽP Šport a Gymnastického klubu Brezno, cez ich úspechy propagovať
činnosť klubu a význam športu pre mládež. Príspevkami ( finančnými i nefinančnými ) podporovať činnosť týchto klubov,
a to aj prostredníctvom využitia vzdelávacích poukazov, hradenie nákladov športových súťaží cez príspevky ZRPŠ
v spolupráci s Radou rodičov pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša a občianskym združením, ktoré založili rodičia školy ( dresy, cestovné
náklady).
Indikátor splnenia cieľa: Priestor poskytnutý klubu športovým klubom ŽP Šport a GK Brezno na web stránke školy.
Poskytovanie priestorov pre tréningy klubov na pôde školy.
Potrebné zdroje: Ľudské zdroje ochotné spolupracovať – učitelia školy a tréneri klubu.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Nezáujem zo strany športového klubu a takúto formu prezentácie. Opatrenie:
vysvetľovanie dôležitosti kladného vzoru pre deti v mladšom veku.
Zodpovedná/-é osoba/-y: Učitelia TV v spolupráci s trénermi klubu.
Názov cieľa: Zapojiť sa do akcie Deň narcisov
Opis cieľa: Zapojením žiakov najvyšších ročníkov do zbierky organizovanou Ligou proti rakovine v okolí školy sa dostať ešte
viac do povedomia obyvateľov. Žiakov motivovať k empatii a spolupatričnosti.
Indikátor splnenia cieľa: Aktívna účasť žiakov školy na zbierke Deň narcisov.
Potrebné zdroje: Včasná a platná registrácia školy do projektu.
Riziká a opatrenia na ich riešenie: Objektívne riziká, ako počasie či choroba žiakov. Opatrenia – pružné reagovanie na
zmenu.
Zodpovedná/-é osoba/-y: vedenie školy
Iné
Názov cieľa: Pokračovať v činnosti Klubu moderných učiteľov ( KMU ) na pôde školy
Opis cieľa: Naša škola založila Klub moderných učiteľov okresu Brezno. Cieľom klubu je výmena skúseností učiteľov z celého
mesta i regiónu, poskytnutie ďalšieho vzdelávania našimi či prizvanými lektormi.
Indikátor splnenia cieľa: Založenie klubu a jeho úspešné fungovanie
Potrebné zdroje: učitelia ochotní obetovať svoj voľný čas
Riziká a opatrenia na ich riešenie: neochota učiteľov vymieňať si skúsenosti ( konkurenčný boj ). Opatrenia – motivácia aj
cez možnosť získavania kreditov, rôznych výhod a zliav pre členov KMU.
Zodpovedná/-é osoba/-y: koordinátor práce s IKT
III.2 Úlohy na školský rok 2013/2014
Úlohy pre školský rok 2013/2014 vychádzajú z analýzy plnenia úloh v školskom roku 2012/2013, z Pedagogicko –
organizačných pokynov MŠ SR, Pedagogicko – organizačných pokynov Mesta Brezno a úloh projektov OPV „Škola pre život
v treťom tisícročí“ a „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“:
1. Zefektívniť systém vnútornej kontroly.
2. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí.
Umožniť učiteľom kontinuálne vzdelávanie na rozvoj profesijných kompetencií v súlade s koncepciou školy.
3. Spoluprácovať s logopédmi, rozvoj komunikačnej schopnosti detí a fonematického uvedomovania.
4. Rozvíjať čítanie s porozumením na ostatných predmetoch.
5. Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
6. Spolupracovať s MsÚ na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní
žiakov so SZP, participovať na projekte MsÚ „Vzdelávanie – cesta k integrácii marginalizovaných rómskych
komunít“.
7. Overiť predmety rozvíjajúce čitateľskú a jazykovú gramotnosť, ktorých kurikulá boli vytvorené v rámci
projektu OPV „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“.
8. Pokračovať v zavádzaní predmetov overených v projekte OPV „Škola pre život v treťom tisícročí“.
9. Na 1.stupni ZŠ overovať CLIL – obsahovo a jazykovo-integrované vyučovanie AJ.
10. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä
na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych
postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním
a poškodzovaním životného prostredia.
11. Systematicky budovať školskú knižnicu.
12. Využívať knižnično-informačné služby a podujatia Mestskej knižnice v Brezne.
13. Zapojiť sa do súťaže v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc.
14. Realizovať školský program podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu.
15. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy o kurzy
pohybovej prípravy na 1. na 2. stupni ZŠ, podporovať činnosť športových krúžkov.
16. Realizovať tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka, mliečnych výrobkov
a konzumácie ovocia a zeleniny.
17. V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roku 2005-2014 usmerňovať výchovu
k ľudským právam v škole a v triedach tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory
a ochrany ľudských práv.
18. Vytvárať v škole priaznivé multikultúrne prostredie, učiť žiakov porozumieť iným kultúram.
19. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT, venovať
pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.
20. V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečovať personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na
vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii.
21. Z dôvodu vzdelávania integrovaných žiakov spolupracovať odborne aj metodicky so špeciálnymi školami
v okrese.
22. Zapájať žiakov do súťaží a olympiád doporučených MŠVVaŠ SR.
Sú podrobne rozpracované v plánoch jednotlivých zložiek širšieho vedenia školy a plánov metodických orgánov školy.
III.2.1 Plán výchovno – vzdelávacej činnosti v ŠKD
Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí
Škola je definovaná ako svet povinností, učenia a práce, voľný čas a výchova mimo vyučovania, ako svet voľnosti,
zábavy, slobody a spontánných aktivít prispôsobených vekovým osobitostiam a záujmom jednotlivca. Výchova je
cieľavedomá zámerná činnosť, ktorou formujeme všestranne harmonicky rozvinutú osobnosť po stránke psychickej
a telesnej s potrebami spoločnosti.
Podstatnou činnosťou práce s deťmi v čase mimo vyučovania je snaha vychovávať osobnosť dieťaťa k účelnému a
efektívnému využívaniu voľného času, ktorý
chápeme ako časť voľnosti a slobody, chápaný ako činnosť jednotlivca mimo svojich povinností na oddych, relaxáciu
a sebarealizáciu podľa vlastných záujmov a potrieb.
Výchovný proces dosahujeme pomocou rozmanitých záujmových aktivít, ktoré plne zabezpečuje školský klub detí a plní
dvojakú úlohu - pedagogickú a sociálnu. Základným poslaním a všeobecným cieľom školského klubu detí je podieľať sa na
formovaní a utváraní osobnosti dieťaťa, jeho fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej stránky, k ochrane pred negatívnymi
vplyvmi vonkajšieho prostriedia, vychádzajúc z individuálnych predpokladov každého jednotlivca.Vo výchove sa zameriame
na formovanie a utváranie kladného vzťahu k svetu, k prírode, k spoločnosti, k svojmu regiónu a k sebe samému. Cieľom
vychovávateliek je zblíženie, dosiahnutie sympatie a dôvery založenej na vzájomnom rešpekte detí, rodičov, kladnom
pohľade a pomoc pri činnostiach organizovaných školským klubom.
Dieťaťu pobyt v školskom klube umožňuje realizáciu svojich záujmov, nadobudnutie nových vedomostí a zručností, vedie
ho k psychickej vyrovnanosti, spokojnosti a radosti. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube sa
dodržiava pravidelné striedanie oddychovej, relaxačnej a rekreačnej činnosti dieťaťa s aktivitou prípravy na vyučovanie.
Zamestnania a aktivity vychádzajú z prirodzenej zvedavosti, túžbe po poznaní, bezpečí a láske. Výchovno – vzdelávacia
činnosť je orientovaná priamoúmerne na všestranný rozvoj osobnosti, prípravu na zaradenie do života a prispôsobenie sa
zmenám životných a spoločenských podmienok. Snažíme sa pôsobiť na zážitkovú aktivitu a prepojenosť s reálnymi
situáciami, rozvojom schopnosti, poznatkov a zručnosti vytvárať hodnoty v ďalšom živote.
Jednotlivé záujmové činnosti prebiehajú predovšetkým vlastnou činnosťou detí ich komunikáciou s okolím, získavaním
vlastných skúseností a prepojením aktivít s vyučovaním. Akceptujú a rešpektujú požiadavky pedagogiky voľného času:
·
požiadavku ovplyvňovania voľného času
·
požiadavku dobrovoľnosti
·
požiadavku pozornosti a zaujímavosti
·
požiadavku činorodosti
·
požiadavku realizácie
·
požiadavka poetickosti a citlivosti.
Účelom voľného času je oddychová, relaxačná a rekreačná zložka. Cieľom prípravy na vyučovanie je viesť deti k návykom
na pravidelné plnenie školských povinností, opakovanie, precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých poznatkov v škole
formou aktivizujúcich a didaktických hier, krížoviek, hlavolamov a písomným vypracovávaním domácich úloh, podľa
požiadaviek rodičov. Koordinovať a usmerňovať deti k správnemu pomeru medzi učením, hrou a relaxáciou.
Výchovno-vzdelávacie aktivity školského klubu sa uskutočňujú:
·
ako pravidelné činnosti podľa výchovného programu školského klubu
·
ako príležitostné a sezónne aktivity formou podujatí, súťaží, exkurzií
·
ako spontánne činnosti podľa záujmu a vekových osobitostí detí
·
ako činnosti zamerané na realizáciu a tvorbu projektov.
Aktivity výchovno-vzdelávacej činnosti sú rozpracované vo Výchovnom programe školského klubu a konkretizované
v jednotlivých zložkách: oddychovej, relaxačnej, rekreačnej a príprave na vyučovanie a v týždenných plánoch
vychovávateliek pre jednotlivé oddelenia školského klubu, rozpracované na jednotlivé ročné obdobia.
Riadenie a organizácia školského klubu detí
Prevádzku a organizáciu školských klubov určuje Vyhláška MŠ SR .
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša riadi riaditeľka školy a ňou poverená zástupkyňa riaditeľky.
Pedagogickej rady školy sú členkami všetky vychovávateľky, pedagogických a pracovných porád školy sa zúčastňuje vedúca
MZ. Za vedenie a pedagogickú dokumentáciu školského klubu detí je, zodpovedá každá vychovávateľka v svojom oddelení.
Činnosti v školskom klube sú zamerané na tvorivé, kreatívne a zábavné aktivity, ktoré majú oddychový,
rekreačný, relaxačný a záujmový charakter. Rozvíjajú tvorivé vnímanie a myslenie, flexibilitu, fluenciu , originalitu.
a kreativitu.
Prevádzka školského klubu v školskom roku 2013-2014 je podľa záujmu rodičov zabezpečená v ranných hodinách od 6.00
do 8.00 hod. a popoludňajšia činnosť do 17.00 hodiny.
V čase prázdnin je pre prihlásené deti pripravená zaujímavá a pestrá ponuka činnosti zameraná prevažne na rekreačnú,
relaxačnú a oddychovú činnosť. Aby bol školský klub v prevádzke, počas prázdnin, musí byť zo strany rodičov záujem
o školský klub detí v minimálnom počte 12 prihlásených detí.
Výchovná činnosť školského klubu prebieha v triedach určených pre školský klub a vybudovanej modernej herne. Na
spestrenie aktivít v školskom klube využívame počítačovú, multimediálnu učebňu, školské ihriská, telocvične, školskú
kuchynku a školskú knižnicu.
Hlavné úlohy školského klubu detí
Úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov pre školské kluby:
podnietiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevovať pravidelne školské kluby, poskytovať systematickú
prípravu na vyučovanie,
rozvíjať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť detí, formovať kladný vzťah ku knihám, organizovať popoludňajšie čitateľské
aktivity, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach,
klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu a schopnosti argumentovať,
pripravovať aktivity zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia
a zeleniny,
pozdvihnúť telesnú a pohybovú aktivitu detí počas pobytu v školskom klube, využívať ihriská na školskom dvore
a pohybové aktivity v prírode,
eliminovať problémy segregácie rómskych detí vytvárať vhodné podmienky pre ich pobyt v školskom klube, konzekventne
riešiť problémy detí pochádzajúcich marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do školského klubu,
prehlbovať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí z dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju
osobnosti,
konkretizovať aktivity zamerané na regionálnu, dramatickú výchovu a výchovu v duchu humanizmu, oblasť ľudských práv,
práv dieťa
výchovu detí praktizovať v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa, predchádzať formám
diskriminácie, intolerancie a rasizmu
dohliadať na správanie detí a ich zmeny, v prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného
vývinu zabezpečiť ich aktívnu ochranu,
využívať účinné prostriedky na predchádzanie, riešenie prvých príznakov agresívneho správania, šikanovania, fyzického
alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok,
pravidelne sledovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania uverejnených na internetovej stránke Štátneho
pedagogického ústavu.
Úlohy vyplývajúce z každodennej činnosti a pobytu detí v školskom klube
Zapájať sa do aktivít organizovaných školou, rozvíjať tvorivosť, vlohy a talent detí, priamoúmerne vo všetkých zložkách
výchovy .
Vytvárať a posilňovať zdravú, optimistickú atmosféru, chváliť a povzbudzovať deti k úspechu, prežívať šťastie a radosť,
zrozumiteľne komunikovať, rozvíjať jazykový prejav, formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a pocity. Vhodne vyjadriť svoj
názor a vedieť vhodným spôsobom argumentovať.
Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotorické schopnosti deti, primeranou formou rozvíjať úroveň vedomostí s využitím
zábavných a hravých foriem u mladších detí, u starších s dôrazom na tvorivosť, fantáziu, objavovanie pri realizovaní
nadobudnutých vedomostí.
Prehlbovanie a utvrdzovaniu teoretických vedomostí získaných na vyučovaní, vedieť využiť a uplatniť v praktickom detskom
živote.
Kooperovať s triednymi učiteľkami pri poznávaní individuálnych predpokladov, talentu, nadania a záujmov detí Adekvátne
a správne usmerniť ich rozvoj v činnostiach poriadených školským klubom.
V činorodej spolupráci s triednymi učiteľmi, s výchovnou poradkyňou a rodičmi pomôcť deťom pri riešení ťažkostí vo
výchovnom a sociálnom vývine.
Podporiť sociálnu komunikáciu verbálnu a neverbálnu komunikácia, učiteľ -vychovávateľ, dieťa - vychovávateľ,
vychovávateľ – rodič.
Kompenzovať nedostatky sociálneho prostredia v rodine, napomáhať dobrému priebehu socializácie detí a adaptácie na
školské prostredie predovšetkým u mladších žiakov.
Predchádzať negatívnym spoločenským javom v prejavoch hrubosti, násilia, drogových a iných závislosť, poskytovať rozličné
možnosti zaujímavých aktivít na efektívne využívanie voľného času a tým predchádzať sociálno-patologickým javom.
Systematicky rozvíjať pracovné a seba obslužných návykov, počas obeda v jedálni dôsledne dodržiavať zásady správneho
stolovania a kultivovaného správania. Dbať na správne sedenie pri písaní a správe držanie písacieho nástroja.
Tvoriť podmienky na kladné zážitky detí z aktívnej činnosti a zážitkovej reálnej skutočnosti počas pobytu v školskom klube.
Pomáhať a koordinovať slabších a menej úspešných žiakov, podporovať ich rozvoj zdravého sebavedomia, sebadôvery a
vôle prekonávať prekážky.
Kultivovať a cibriť národné povedomie u detí, hrdosť na slovenskú históriu, slovenský jazyk, svoj región, rozvíjať
komunikačné schopnosti a schopnosť funkčne používať jazyk v rozličných komunikačných situáciách.
Skvalitniť a využívať všetky podoby
spolupráce s rodinou, prezentáciou detských prác na projektoch, kultúrnym
programom na spoločných posedeniach. Prezentáciou na rodičovských stretnutiach a dňoch otvorených dverí, podľa
potreby individuálne pohovory s rodičmi počas celého školského roka.
Rodičov a spoločnosť upovedomiť o aktivitách školského klubu na webovej stránke školy, školskej nástenke pre činnosť
školského klubu a v regionálnych novinách.
Participovať na estetickej výzdobe interiéru a exteriéru školy s úmyslom spríjemniť jej ucelený vzhľad. Viesť deti k
formovaniu kladného vzťahu k prírode, životnému prostrediu, bohatými aktivitami napomáhať formovaniu postojov a k
ochrane životného prostredia.
Rámcový plán spoločných akcií počas školského roka 2013 - 2014
September:
Organizačné pokyny pre deti- školský poriadok ŠKD
Výzdoba oddelení, tried a priestorov školy.
Celoklubová aktivita: Pasovanie prvákov - Naši najmladší kamaráti.
Október:
Chvíľka venovaná starým rodičom - zhotovenie darčekov pre starých rodičov -besiedka
Bodliaková zábava
Celoklubová aktivita:
Farebná jeseň - tvorivé dielne využitie prírodných materiálov – výstavka prác.
Jesenná vychádzka do prírody – VYDRA Čierny Balog
November:
V zdravom tele zdravý duch - súťažné popoludnie.
Ovocníčkovia – príprava zeleninových a ovocných šalátov.
Celoklubová aktivita
Rozprávkovo - Návšteva školskej knižnice
December:
Medovníkový domček - Vianočné ozdoby
Celoklubové aktivity:
Už je zima, už je tu - výzdoba interiéru školy – tvorivé dielne
Zápis detí do 1. ročníka - príprava darčekov
Advent – Vianoce - Nový rok - tradície a zvyky nášho regiónu
Január:
Zápis žiakov do 1. ročníka: príprava darčekov
Vôňa čajov - zahriatie pri voňavom čaji
Celoklubové aktivity:
Sánkarské preteky - Zimné radovánky
Február:
Fašiangový pampúšik vo vreci - pohybové aktivity
Kto som ? - tvorivé dielne – karneval
Celoklubové aktivity:
Zimné radovánky – korčuľovanie
Starostlivosť o zvieratká v zime
Marec:
Jar v našej škole – tvorivé dielne, projekt jar v ŠKD
Celoklubové aktivity:
Hodinový maratón v ŠKD – vzbudiť kladný vzťah ku knihe a k rozprávke
Vítame škôlkarov v našej školskej knižnici – interaktívny program
Apríl:
Zvieracie rozprávky – J.C. Hronský – rozhovor s. p. Macuľovou
Boľavé koleno – vedomostná zdravotnícka súťaž
Celoklubové aktivity:
Poznaj svoj región – Vydrovský skanzen – vychádzka do okolia
Máj:
Čarovná príroda –EKO hry.
Tvorivé dielne – namaľuj si tričko
Branno - športový poldeň – skrytý poklad
Celoklubové aktivity:
Červené srdiečko– Deň matiek – darčeky, besiedka
Jún:
Deň detí – športové aktivity na školskom dvore
Celoklubové aktivity:
Veselé popoludnie s hudbou – tanečný maratón
V školskom roku 2013-2014 budeme naďalej pracovať podľa výchovného programu ŠKD, kde v tomto školskom roku
došlo k zmenám, konkrétne ku záujmovej činnosti. Tematické oblasti výchovy budú realizované v rámci relaxačnej,
rekreačnej oddychovej činnosti. Systematickou kontrolnou činnosťou v oddeleniach zefektívniť rôznorodosť aktivít vo
výchovnom procese školského klubu.
Vypracovala: Mgr. Beáta Samuelčíková, vedúca vychovávateľka ŠKD
III.2.2 Plán práce výchovného poradenstva
Trvalé úlohy sú zamerané na tieto oblasti:
·
Prípravná činnosť
Preštudovanie POP MŠ SR na školský rok 2013/ 2014.
Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu na školský rok 2013/ 2014.
Príprava nástenky výchovného poradcu a jej priebežná aktualizácia.
·
Práca so žiakmi s výchovnými a vzdelávacími problémami a starostlivosť o žiakov talentovaných
Poskytovanie pedagogického poradenstva pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov.
Uskutočňovať prvý kontakt s problémovým žiakom, pedagogickú diagnostiku a základnú orientáciu v
probléme.
Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní a učení, v prípade potreby zabezpečiť odborné
psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov. V
prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu
dieťaťa riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi.
Spolupracovať s triednymi učiteľmi zaostávajúcich žiakov.
Poskytovať konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení ich výchovných a vzdelávacích
problémov, informovať ich o otázkach štúdia na strednej škole.
Systematicky venovať pozornosť žiakom so ŠVVP, viesť ich evidenciu, sledovať platnosť odborných správ zo
psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia, zabezpečovať ich aktualizáciu.
Pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP dohliadať na odporúčania CPPPaP a CŠPP v spolupráci s vyučujúcimi,
školským špeciálnym pedagógom a po konzultácii s rodičmi.
Viesť evidenciu žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami, žiakov nadaných a talentovaných, žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia.
Viesť evidenciu žiakov, ktorým boli udelené opatrenia za porušovanie školského poriadku, uskutočniť
rozhovory s týmito žiakmi.
Spolupracovať na príprave integrácie žiakov so ŠVVP, viesť evidenciu individuálne začlenených žiakov.
Venovať pozornosť žiakom prvého a piateho ročníka, u ktorých sa vyskytli adaptačné problémy.
Realizovať zápis detí do I. ročníka v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP. Pred vstupom
do prvého ročníka spolupracovať so psychológom a špeciálnym pedagógom a zabezpečiť ich účasť na zápise.
·
Starostlivosť o žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku
Sledovať dochádzku žiakov v škole, viesť evidenciu žiakov, ktorí si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku.
Riešiť záškoláctvo v zmysle platných zákonov a platných právnych predpisov v spolupráci s triednymi učiteľmi,
s riaditeľstvom školy, MsÚ v Brezne a ÚPSVaR v Brezne.
·
Profesijná orientácia
Viesť evidenciu žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku.
Poskytovať profesijný servis pre rodičov a žiakov.
Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenia žiakov k voľbe povolania.
Informovať o učebných odboroch, študijných smeroch na SŠ.
-
Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVP a odoslať prihlášky na SŠ v určených termínoch.
Pomôcť pri realizácii monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich 9. ročník.
Organizovanie besied a exkurzií pre žiakov 9. ročníka.
Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy aSc Agenda a Proforient.
·
Bezpečnosť a prevencia
V zmysle dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a jeho zmeny. V
prípade oprávneného podozrenia na porušovanie zdravého osobnostného vývinu alebo zneužívania
bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu.
Realizovať projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a
kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu a na podporu právneho vedomia detí a mládeže.
Rozpracovať na podmienky školy opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania.
Venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno
predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti. Uskutočňovať
pohovory s týmito žiakmi, prípadne s ich rodičmi.
Podieľať sa na aktivitách organizovaných koordinátorom protidrogovej prevencie v škole.
Uskutočňovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu, formovať kladné city u žiakov prostredníctvom
rozhovorov so žiakmi o predstavách o ich budúcom povolaní a živote v spolupráci s učiteľmi občianskej náuky
a etickej výchovy.
·
Odborný rast a osvetová činnosť
Aktívne sa zúčastňovať odborných seminárov a pracovných porád organizovaných CPPPaP.
Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi.
Študovať odbornú pedagogickú a psychologickú literatúru, oboznamovať sa s predpismi, vyhláškami, zákonmi
v oblasti výchovného poradenstva.
Vzdelávať sa v oblasti výchovného poradenstva.
Plniť úlohy školského poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a prevencie
problémového a delikventného správania sa žiakov.
Zavádzať nové informačné technológie do práce výchovného poradcu, využívať internet pri práci ako zdroj
informácií.
Oblasť spolupráce
Spolupracovať s vedením školy, s triednymi učiteľmi, so školským špeciálnym pedagógom, s vedúcimi MZ a
PK, s vychovávateľkami ŠKD, s koordinátorkou projektu Zdravý životný štýl a koordinátorkou protidrogovej
prevencie, s učiteľkami MŠ, s CPPPaP v Brezne, s CŠPP v Hnúšti a v Banskej Bystrici, s Mestskou políciou v
Brezne, s MsÚ a ÚPSVaR v Brezne.
·
·
Harmonogram práce výchovného poradcu pre I. stupeň ZŠ v šk. roku 2013/2014
SEPTEMBER
•
preštudovať materiály POP MŠ SR
•
vypracovať plán práce výchovného poradcu
•
založiť agendu a denník
•
nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, CPPPaP a školským špeciálnym pedagógom,
•
kompletizácia materiálov o novoprijatých žiakoch ako aj o ostatných žiakoch so špeciálnymi výchovno
vzdelávacími potrebami
•
urobiť prehľady o žiakoch podľa jednotlivých tried
•
monitorovať integrácie žiakov, žiakov so ŠVVP
•
porada výchovných poradcov
OKTÓBER
•
sprostredkovať odborné vyšetrenia žiakov podľa potreby
•
sledovanie slabšie prospievajúcich žiakov
•
spolupráca pri vypracovaní IVVP so školským špeciálnym pedagógom, CPPPaP, CŠPP, triednym učiteľom a
vedením školy
•
monitorovať žiakov prvých tried
•
pohovor so žiakmi 1. ročníka s adaptačnými problémami, konzultácie s učiteľmi
•
poskytovať informácie žiakom, rodičom, učiteľom
•
študovať odbornú pedagogickú literatúru
NOVEMBER
•
monitorovať zmeny v správaní žiakov, dochádzke žiakov, spolupráca s vedením školy, CPPPaP a príslušnými
úradmi
analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok, zistiť požiadavky triednych učiteľov pri riešení výchovnovzdelávacích problémov
návrhy na pedagogicko- psychologické vyšetrenia
prehodnotiť záškoláctvo
•
•
•
DECEMBER
•
individuálna konzultácia so žiakmi, riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov s vedením školy
•
komunikácia s triednymi učiteľmi, vyhľadávať deti, ktoré potrebujú pomoc
•
štúdium odbornej literatúry
•
doplnenie evidencie
JANUÁR
•
•
•
•
•
•
konzultovať s učiteľmi 1. ročníka, riešiť problémových žiakov
zápis žiakov do prvého ročníka v spolupráci s CPPPaP a MŠ, monitorovanie detí
spolupracovať s organizáciami, v kompetencii ktorých je starostlivosť o deti
individuálne pohovory s rodičmi a žiakmi
návrhy na pedagogicko-psychologické vyšetrenia
vyhodnotiť 1. polrok, prospech , správanie, dochádzka, opatrenia
FEBRUÁR
•
koordinovať výchovné problémy, dbať na realizáciu opatrení pri plnení výchovno-vyučovacieho procesu
•
dodatočný zápis prvákov
•
úzko spolupracovať s pedagógmi a výchovnými pracovníkmi na I. a II. stupni ZŠ
•
pomáhať slaboprospievajúcim a problémovým žiakom
•
spolupráca s rodičmi problémových žiakov
MAREC
•
•
•
•
•
•
APRÍL
•
•
•
•
doplniť dokumentáciu výchovného poradcu
v spolupráci s MZ uskutočniť besedu s policajtmi pre žiakov IV. ročníka
porada výchovných poradcov
konzultácie s pracovníkmi CPPPaP, CŠPP
štúdium odbornej literatúry
individuálne pohovory s rodičmi a žiakmi so ŠVVP
•
analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
prehodnotiť záškoláctvo a výchovno-vzdelávacie problémy žiakov
odborné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia a retesty sledovaných žiakov
rozbor problémov žiakov, ktorí prešli odbornými vyšetreniami v CPPPaP a CŠPP a prekonzultovanie návrhov
opatrení so špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi
návrhy na preradenie do ŠZŠ
MÁJ
•
•
•
•
sledovať výsledky odborných vyšetrení žiakov, v prípade potreby navštíviť CPPPaP
individuálne konzultácie s rodičmi žiakov
porada VP
štúdium odbornej literatúry
JÚN
•
•
•
•
•
•
klasifikačná porada, prehodnotiť záškoláctvo
záverečný pohovor s odborníkmi z CPPPaP o sledovaných žiakoch
kompletizácia agendy, uzavrieť písomnú dokumentáciu výchovného poradcu
vyhodnotiť prácu výchovného poradcu
uzavretie dokumentácie VP
vypracovať záverečnú správu o práci výchovného poradcu
Spolupráca s CPPPaP a CŠPP bude organizovaná podľa potreby a požiadaviek vyučujúcich a zákonných zástupcov žiakov.
Plán sa bude priebežne dopĺňať, prípadne meniť.
·
Vypracovala: Mgr. Libuša Štulajterová, výchovná poradkyňa pre I. stupeň ZŠ
Harmonogram práce výchovného poradcu pre II. stupeň ZŠ v šk. roku 2013/2014
September
1. Preštudovanie materiálov POP MŠ SR
2. Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu
3. Založenie agendy a denníka
4. Spresnenie evidencie žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 9.roč. ZŠ
5. Spresnenie evidencie žiakov navštevujúcich príslušnú triedu s vyšším rokom šk. dochádzky
6. Poskytnutie podkladov pre Eduzber
7. Aktualizácia nástenných novín VP – informácie o sieti škôl
8. Aktualizácia novej verzie Proforientu zo ŠVS
9. Realizovať prevod dokumentácie v programe Proforient na nový školský rok
Október
1. Konzultácie s triednymi učiteľmi- prehľad žiakov s poruchami učenia a správania, dodržanie odporúčaní z CPPPaPmonitorovanie problémov
2. V spolupráci s CPPPaP, CŠPP v Hnúšti, triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom previesť integráciu žiakov –
kompletizácia dokumentácie
3. Zisťovanie nového záujmu žiakov 9. roč.- porovnanie so vstupnými dokladmi- konzultácie, spracovanie
4. Vypracovanie, doplnenie a odoslanie podkladov pre Zber informácií z Proforientu
5. Účasť na porade v CPPPaP
November
1. Priebežné podávanie nových informácií- besedy náborových pracovníkov
2. Zabezpečiť účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ – podľa záujmu žiakov
3. Na PR za 1. štvrťrok zistiť požiadavky triednych učiteľov pri riešení výchovno- vzdelávacích problémovsprostredkovať psychologické vyšetrenia.
4. Uskutočniť pohovory s rodičmi týchto žiakov
5. Prehodnotiť záškoláctvo
6. Odoslať podklady žiakov 9. ročníka k Celoslovenskému testovaniu
7. Účasť na Burze povolaní organizovanej ÚPSVaR v Brezne – žiaci 8. a 9. ročníka
December
1. Konzultácie s triednymi učiteľmi o práci so žiakmi s poruchami učenia, doplnenie evidencie, kontrola opatrení
2. Spresňovanie prof. záujmov u žiakov 9. roč.- individuálne konzultácie so žiakmi a ich rodičmi
3. Besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ- exkurzie
4. Účasť na porade výchovných poradcov
Január
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnázia, na školy s talentovými skúškami, sledovanie kritérií na
stránkach ŠVS
Stretnutie s rodičmi žiakov 9. roč. ohľadom informovanosti o prijímaní na SŠ
Zber informácii pre ŠVS, zmeny a opravy údajov, doplnenie polročných známok
Konzultácie žiakom a ich rodičom- postup pri výbere škôl
Účasť na PR- vyhodnotenie prospechu, správania, opatrenia, záškoláctvo
Spolupráca s triednymi učiteľmi- plnenie ich požiadaviek, psychologické vyšetrenia, riešenie problémov
Aktualizácia nástenných novín – informácie o sieti škôl
Február
1. Spracovanie a odoslanie prihlášok na SŠ na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo talentu
2. Zber záujmu- export do ŠVS
3. Poradenská činnosť žiakom a ich rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ
4. Uskutočniť besedu zameranú na výchovu detí a mládeže v oblasti prevencie trestnej činnosti a kriminality
Marec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Apríl
Sledovanie kritérií na prijímacie pohovory na SŠ, doplniť výsledky Celoslovenského testovania do prihlášok
Kompletizácia prihlášok, odovzdanie na podpis pani riaditeľke školy
Odovzdanie prihlášok žiakom na podpis rodičom a potvrdenie detskej lekárke
Výsledky po talentových skúškach- evidencia prijatých- presun neprijatých žiakov na iné školy
Individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi
Začať s profesijnou orientáciou v nižších ročníkoch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spracovanie a odoslanie prihlášok na ostatné SŠ, osemročné gymnázia
Vypracovanie, doplnenie a odoslanie podkladov pre Zber informácií z Proforientu
Sledovanie pozvaní na prijímacie pohovory, evidencia prijatých žiakov bez prijímacích pohovorov
Účasť na porade za 3. štvrťrok- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov
Rozbor problémov žiakov, ktorí prešli odbornými vyšetreniami v CPPPaP a CSŠP, prekonzultovanie návrhov
opatrení so špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi
Vydávanie zápisných lístkov
Máj
1.
2.
3.
4.
Sledovať výsledky prijímacích pohovorov- prijatie, neprijatie
Vypisovanie prihlášok neprijatých žiakov do 2. kola prijímacích pohovorov
Sledovať výsledky odborných vyšetrení žiakov
Príprava podkladov na vypisovanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka
Jún
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vypracovanie prehľadu rozmiestnenia žiakov
Vyplňovanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka- prvotný záujem, odoslanie do ŠVS
Účasť na porade VP
Účasť na PR- prehľad rozmiestnenia žiakov, vyhodnotenie prospechu, správania, opatrenia
Vyhodnotenie práce výchovného poradcu
Uzatvorenie agendy, denníka výchovného poradcu
Spolupráca s CPPPaP bude organizovaná podľa potreby a požiadaviek vyučujúcich a zákonných zástupcov žiakov.
Plán sa bude priebežne dopĺňať, prípadne meniť.
Vypracovala: Mgr. Anna Gáliková, výchovná poradkyňa pre I. stupeň ZŠ
III.2.3 Plán práce školského špeciálneho pedagóga
Žijeme v dobe, keď zaznamenávame čoraz viac nežiaducich javov v živote našich detí. Mnohé z nich nie sú navonok
viditeľné, iné môžu vyústiť až do protispoločenských činov, ktoré ohrozujú aj ostatných. Nie je ničím výnimočným, že
v školách nájdeme žiakov s rôznymi druhmi a stupňami postihnutia (mentálneho, zrakového, sluchového, telesného...),
narušenia (komunikačných schopností...), či porúch (učenia, správania...). Títo žiaci majú pre svoje postihnutie, narušenie či
poruchu špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Potrebujú individuálny prístup a individuálny výchovno – vzdelávací
program, podľa ktorého budú v procese výchovy a vzdelávania postupovať. V našej spoločnosti má právo na vzdelanie každý
a úlohou učiteľov a rodičov je vytvoriť deťom prostredie, ktoré umožní rozvinúť naplno ich schopnosti. Keďže sa počet
žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami neustále zvyšuje, je nevyhnutné, aby v škole pracoval školský
špeciálny pedagóg, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní týchto žiakov. Spolupracuje s učiteľmi, rodičmi, poradenskými
centrami a špeciálnymi školami. Poskytuje špeciálno – pedagogické služby – konzultácie, poradenstvo, pohovory, vypracúva
individuálne výchovno – vzdelávacie programy pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a individuálne
s nimi pracuje, čím im pomáha vo výchovno – vzdelávacom procese.
Hlavné úlohy na školský rok 2013/2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kompletizácia dokumentácie integrovaných žiakov.
Odstránenie nedostatkov v dokumentácii a jej priebežné dopĺňanie.
Zavedenie spisov integrovaných žiakov od školského roku 2013/2014.
Kontrola a evidencia integrovaných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
a žiakov s úľavami bez ŠVVP.
Zavedenie elektronickej databázy žiakov (integrovaných, s úľavami so ŠVVP, s úľavami bez ŠVVP,
intaktných).
Príprava potrebnej dokumentácie pre integrovaných žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.
Zavedenie triednych kníh, pomoc pedagógom pri vypracovaní plánov a vedení dokumentácie.
Depistáž problémových žiakov v našej škole.
Prostredníctvom elektronického formulára:
(https://docs.google.com/forms/d/1AEHeSffe7DR7nC3y784Qh2b8kIxUT0cRvH3ldGEFeao/viewform,
prípadne prostredníctvom rozhovorov s pedagógmi.
Konzultácie s triednymi učiteľmi ohľadne integrovaných žiakov, žiakov s úľavami (so ŠVVP) a žiakov s úľavami (bez
ŠVVP).
Informovanie vyučujúcich o žiakoch, ktorí potrebujú individuálny prístup (druh a stupeň ich postihnutia
resp. narušenia, charakteristika žiakov, odporúčania pre prácu so žiakmi).
Konzultácie s ostatnými pedagógmi (netriednymi učiteľmi, výchovnými poradcami, pedagogickými asistentmi).
Informovanie o žiakoch, o práci so žiakmi, o dokumentácii, prístupe, pomôckach a pod.
Komunikácia a spolupráca s vyučujúcimi podľa ich požiadaviek.
Usmerňovanie práce pedagogických asistentov.
7. Pohovory s problémovými žiakmi, na základe požiadaviek (triednych) učiteľov.
Spoznávanie žiakov. Individuálne rozhovory, projektívne metódy (kresba rodiny a i.), orientačné
pozorovanie a testovanie a pod. Získavanie informácií a podkladov pre ďalšiu prácu (ak bude potrebné so
žiakom aj naďalej pracovať a riešiť ich problémy – s učením, správaním, spolužiakmi, emocionálne problémy
a pod.).
8. Špeciálno pedagogické poradenstvo pre rodičov.
Konzultácie a pohovory s rodičmi.
Informovanie o aktuálnych problémoch ich detí. O potrebe integrácie, prípadne o zrušení integrácie,
o potrebe preradenia žiaka do ŠZŠ, o spôsobe ako so žiakom pracovať, ako mu pomôcť a pod.
9. Spolupráca s Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie v Hnúšti, s Centrom pedagogicko –
psychologického poradenstva v Brezne, so Špeciálnou Základnou školou v Brezne
Návšteva inštitúcií, dohoda o spolupráci v školskom roku 2013/2014.
Informovanie o žiakoch, ktorých majú v starostlivosti – podľa potreby.
10. Odporučenie žiakov na vyšetrenia v CPPPaP Brezno.
Podľa požiadaviek učiteľov, prípadne rodičov.
Podľa termínov stanovených poradenskými centrami (rediagnostika).
11. Individuálna práca s integrovanými žiakmi, so žiakmi s úľavami so ŠVVP a bez ŠVVP.
Pohovory, dopĺňanie informácií do databázy (tvorba kazuistík), intervencia a podporné cvičenia na rozvoj
jemnej motoriky, zlepšenie koncentrácie, čítania, písania, podľa potreby a požiadaviek vyučujúcich
individuálne vyučovanie týchto žiakov.
12. Spolupráca s vedením školy.
Informovanie vedenia školy o zmenách a aktuálne vzniknutých problémoch u žiakov.
Termín plnenia úloh: priebežne počas celého školského roka.
Vypracovala: Mgr. Radka Jarabová – školský špeciálny pedagóg
III.2.4 Plán práce koordinátora s IKT
Súčasný život si už ani nedokážeme predstaviť bez prítomnosti informačných a komunikačných technológií (IKT). Stali sa
jeho neoddeliteľnou súčasťou. Samozrejmosťou sa stala aj ich integrácia do vyučovania. Zvyšujú atraktivitu vzdelávania,
sprístupňujú nové informácie pre žiakov príťažlivou formou, umožňujú ich využitie v každej fáze vyučovacieho procesu, či už
s nimi pracuje len učiteľ alebo samotní žiaci. IKT sa neustále vyvíjajú a ani my, učitelia, nemôžeme stagnovať. Aj z tohto
dôvodu je dôležité neustále hľadať a skúšať nové zaujímavé programy a aplikácie, využiteľné na vyučovaní.
Mojou hlavnou úlohou bude koordinovať využívanie IKT na vyučovacích hodinách mimo hodín informatiky. Budem sa starať
o mobilnú počítačovú učebňu tak, aby žiacke notebooky boli vybavené potrebným softvérom a pripravené na prácu žiakov v
triedach.
Pre pedagógov pripravím vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom bude upevňovať praktické zručnosti práce s digitálnou
technikou a doplním ich o nové informácie a zručnosti.
·
september – príprava mobilnej počítačovej učebne (žiackych notebookov) na využívanie na vyučovacích hodinách
(vyčistenie, aktualizácie)
·
október - posielanie veľkých súborov, príprava digitálneho obsahu na vyučovanie – pomoc učiteľom s vypracovaním
zadaní
·
november – práca s obrázkom – IrfanView a online portály na úpravu fotiek a obrázkov
·
december – využitie hudby z youtube na vyučovaní
·
január – ako vytlačiť obrázok vo veľkosti plagátu
·
február – matematický program razdvatri
·
marec – práca s aplikáciou Hovoriace tváre
·
apríl – program na vytváranie krížoviek
·
máj – tvorba interaktívnych pracovných listov s vyhodnotením odpovedí
·
jún – zaujímavé edustránky
Počas školského roka budem plán prispôsobovať potrebám a požiadavkám učiteľom tak, aby využívanie IKT na vyučovacích
hodinách bolo čo najmenej problémové.
„Aby naše deti mohli rásť a vyletieť, musíme rásť s nimi.“
Bronnie Ware
Vypracovala: Mgr. Danuša Kováčiková, koordinátor práce s IKT
III.2.5 Plán koordinátora výchovy k zdravému životnému štýlu
Plán koordinátora zdravého životného štýlu zahŕňa v sebe úlohy environmentálnej ,protidrogovej, sexuálnej výchovy a
zdravej škol. Vychádza sa z úloh plánu školy a z tematických plánov jednotlivých pedagógov .
Harmonogram činností:
September
•
Úprava areálu školy a blízkeho okolia, kvetinová výzdoba školy v triedach a na chodbách
•
Zapojenie žiakov do internetovej súťaži Hravo ži zdravo – 5.ročník
Október
·
Svetový deň výživy, SD mlieka –tématický týždeň – zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, zvýšenie
konzumácie ovocia a zeleniny
·
Film na tému HIV/AIDS - žiaci 2. Stupeň
·
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc (25.10.) – návšteva šk. knižnice
·
Začať monitoring najfrekventovanejšie sa prejavujúcich sociálno – patologických javov v našom školskom prostredí
·
Účelové cvičenie – jesenná časť - 28.10. teoretická príprava, 29.10. praktická časť
November
·
Zhotoviť nástenku na tému “Alkoholizmus ohrozuje zdravie ”
·
Zapojiť sa do hlasovania o Detský čin roka
·
Výroba červených stužiek v rámci celoslovenskej kampane “Červené stužky”
·
Deň bez fajčenia 20. november – realizácia ankety „Fajčenie ohrozuje zdravie“ a oboznámiť žiakov so Zákonom NR
SR č.87/2009 Z. z. a Zákonom NR SR č.648/2007 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských
zariadení - žiaci 2. stupňa + interaktívna prezentácia, www.bezpre.sk
·
podpora pohybových aktivít
·
Dňa 30.11. si pripomenúť Svetový deň boja proti AIDS 1. december – žiaci 2. stupeňa, nosenie červených stužiekcelá škola
December
·
Deň ľudských práv 10. december – Dohovor o právach dieťaťa, informovať deti o svojich základných právach a
porušovaní práv detí z rôznych krajín “Právo na vzdelávanie”
·
Sviatok Mikuláša – spríjemnenie si blížiacich sa sviatkov programom
·
Vianočné aktivity – dôraz na ľudové tradície, pomoc iným, vianočná výzdoba
Január
·
Monitorovanie agresívneho správania sa žiakov, hľadanie príčin a ich následné odstraňovanie – spolupráca s
Mestskou a Štátnou políciou
·
zhotoviť nástenku na tému “Povedzme násiliu STOP, prevencia šikanovania” www.prevenciasikanovania.sk
·
Deň komplimentov (24.1.) – ovládanie svojho správania sa a vyslovovanie komplimentov
·
Potulky zimnou prírodou – spojené s hrami na snehu v rámci krúžkovej činnosti
·
Ochrana vtákov – prikrmovanie v zimnom období
Február
·
·
·
·
Marec
·
·
·
·
·
Športom proti obezite – beseda na TH. Propagácia zdravého životného štýlu
Bojujeme proti civilizačným chorobám – turistické vychádzky do prírody
Deň pre bezpečnejší internet (8.2.) – hľadanie informácií len v encyklopédiách.
Medzinárodný týždeň priateľstva (19. – 25.2.) – výroba, viazanie náramkov priateľstva, následné obdarovanie
spolužiaka zo školy zlosovaním.
Zhotoviť nástenku na tému “Zdravé telo, význam športu ”
22.3. Svetový deň vody – aktivity na hodinách chémie, návšteva čističky
21.3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii – rozhlasová relácia
Deň zápasu za ľudské práva 25.3. – oboznámiť žiakov o svojich právach, ale aj povinnostiach a uvedomovanie
si zodpovednosti za svoje činy.
Návšteva mestskej knižnice – rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám, pozor na šetrné zaobchádzanie s knihami aj
učebnicami.
Apríl
·
·
·
V rámci Svetového dňa zdravia 7.4. –“V zdravom tele zdravý duch” – rozhlasová relácia
13.4. Deň narcisov – informovať žiakov o Lige proti rakovine, uskutočniť zbierku
Deň Zeme – jarné upratovanie šk. areálu, blízkeho okolia, kvetinová výzdoba, presádzanie kvetov v triedach,
na chodbách, pred budovou
Máj
·
·
·
·
·
·
·
Zhotoviť nástenku na tému “Pozor na drogovú závislosť, fajčenie ohrozuje zdravie”
10.5. Svetový deň pohybom ku zdraviu – prežiť príjemné športové popoludnie v rámci krúžkovej činnosti.
12.5. Deň matiek, 15.5. Medzinárodný deň rodiny – na triednických hodinách si pripomenúť hodnotu rodiny a
našich starostlivých mamičiek
Aktivita “Týždeň modrého gombíka”
21.5. Svetový deň mlieka – aktivita “Ochutnaj mliečny nápoj”.
V rámci Svetového dňa bez tabaku, 31. mája – zážitkové aktivity na tému “Chceme dýchať čistý vzduch”
Účelové cvičenie – jarná časť – 7.5. teoretická príprava, 9.5. praktická časť
Jún
·
·
·
·
·
Medzinárodný deň detí 1. jún – športovo – zábavný program pre deti, súťaže.
5.6. Svetový deň životného prosrtedia –www.clovekvohrození.sk, ochrana prostredia, využitie odpadu, práca s
odpadovým materiálom
“Tešíme sa na prázdniny” – poučenie žiakov o vzdvorilom a slušnom správaní počas školských prázdnin
Vyhodnotenie plánu za školský rok 2013/2014 a príprava vyhodnocovacej správy
Vypracovala: Ing. Alena Kubizniaková, koordinátor ZŽŠ
III.2.6 Plán práce žiackeho parlamentu
September:
·
Voľba členov žiackeho parlamentu
·
Schválenie štatútu žiackeho parlamentu, voľba predsedu a podpredsedu ŽP
·
Schválenie plánu práce na školský rok 2013/2014
·
Rozhlasová relácia – 9. september - Deň holokaustu
·
Rozhlasová relácia – 25. september - Svetový deň mlieka v školách
·
Akcia : Celá škola pije mlieko
Október:
·
Rozhlasová relácia – 15. október – Deň bielej palice
·
Akcia: Ako je byť slepím
·
Celoškolská akcia: Smeti p reč!! – jesenné up ratovanie areálu školy
November:
·
Rozhlasová relácia – Týždeň boja p roti drogám ( 13. – 19. novembra)
·
Akcia: Einsteiniáda – veľký vedomostný kvíz
December:
·
Akcia: 6.december – Vítanie Mikuláša
·
Rozhlasová relácia - Kto bol sv. Mikuláš
·
Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy
Január:
·
·
Rozhlasová relácia – Fašiangy a ľudové tradície
Akcia: Deň v maskách – súťaž o najkrajšiu masku triedy
Február:
·
Rozhlasová relácia – 14. február – Kto bol sv. Valentín
·
Akcia: Valentínska p ošta
·
Akcia: Big snow-man
Marec:
·
·
·
Rozhlasová relácia – 21. marec – Medzinárodný deň lesov
Súťaž medzi triedami o najkrajší poster na tému Lesy
28. marec – výroba pozdravov a gratulácie k Dňu učiteľov
Apríl:
·
·
·
Rozhlasová relácia – 13. apríl – Deň boja proti rakovine (Deň narcisov)
Tvorba propagačných materiálov a pomoc pri finančnej zbierke
Akcia: Miss a Misster školy
Máj:
·
·
Akcia: 10.máj – Svetový deň pohybom ku zdraviu
Zabehni si kolečko!!! – celoškolská bežecká štafeta tried
·
·
·
PELE -MELE zábavy – celoškolská akcia zábavného dopoludnia
Vyhodnotenie činnosti ŽP
Celoročné akcie: 1. Máme najkrajšie upratanú triedu
2. Zber papiera
Jún:
Celoročné akcie :
·
Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu triedu
·
Zber papiera - propagovanie
Vypracovala: Mgr. Ľubica Gádošiová
III.2.7 Krúžky
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
názov krúžku
Dance club
Dievčenský futbalový krúžok
Dramatický krúžok
Florbalový krúžok
Futbalový krúžok
Gymnastický krúžok I.
Gymnastický krúžok II.
Gymnastický krúžok III.
Hasičský krúžok
Internetový krúžok
Konverzácia v anglickom jazyku
Krúžok šikovných rúk
Lamohlavy
Matematika pre deviatakov
Matematický krúžok
Mažoretky
Mladí novinári
Mladý futbalista I.
Mladý futbalista II.
Počítač a ja
Posedenie s knihou
Strelecký krúžok
Thaiský box
Tvorivé rúčky
Výletníček I
Výletníček II
Počítačový krúžok I.
Počítačový krúžok II.
V knižnici s rozprávkou
Futbalový krúžok
Zdravotnícky I.
Zdravotnícky II.
krúžková činnosť
vedúci krúžku
Mgr. Radka Jarabová
Mgr. Richard Smékal
Mgr. Miroslava Švantnerová
Mgr. Imrich Mravec
Ing. Július Šefranko
Mgr. Lívia Baxová
Mgr. Drahomíra Oravcová
Mgr. Milan Supek
p. Hašan
Mgr. Anna Miklovičová
Mgr. Robert J. Mc Donnell
Bc. Júlia Korytiaková
Mgr. Radka Jarabová
Mgr. Mária Reginová
Ing. Július Šefranko
Sl. Veronika Kubicová
Mgr. Veronika Giertlová
Mgr. Richard Smékal
Mgr. Richard Smékal
Mgr. Jana Spáčová
Mgr. Anna Rybošová
Mgr. Milan Vetrák
Sl. Martina Kovalančíková
Mgr. Janka Giertlová
Mgr. Zuzana Pavlínyiová
Ing. Alena Kubizniaková
Mgr. Danuša Kováčiková
Mgr. Danuša Kováčiková
Mgr. Anna Rybošová
Ing. Šefranko
Mgr. Beáta Samuelčíková
Mgr. Silvia Kánová
III.2.8 Plán BOZ a OpP
September
Plán práce BOZP a OpP
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Kontrola školskej budovy z hľadiska BOZP a OpP
Kontrola dokumentácie BOZP a OpP
Školenie BOZP a OpP
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola ŠJ a kuchyne
Kontrola OPP pracovníčok kuchyne
Kontrola vstupných vchodov a schodísk
Prehodnotenie úrazov na škole
Kontrola odborných učební fyziky, chémie, informatiky, školských dielní
Kontrola periodických lekárskych prehliadok
Kontrola telovýchovného areálu a školského ihriska
Kontrola používania OPP v ŠJ a kuchyni
Poučenie triednych učiteľov o BOZP počas exkurzií a výletov
Kontrola dokumentácie BOZP
Zabezpečenie majetku školy pred prázdninami
Vyhodnotenie činnosti BOZP v školskom roku 2013/2014
Vypracoval Mgr. Milan Vetrák, technik BOZP
IV Školský výchovný a vzdelávací program – charakteristika
Naša základná škola poskytuje deťom a žiakom predprimárne vzdelanie - ISCED 0, primárne vzdelanie – ISCED 1 a nižšie
sekundárne vzdelanie ISCED - 2.
Zameranie základnej školy vychádza zo silných stránok školy a z viac rokov uplatňovanej koncepcie školy. V prvom rade je
to poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie vychádza z vízie a misie školy . V 1. – 4. ročníku sú vytvorené kurikulá
predmetov zo štátneho vzdelávacieho programu i kurikulá nových predmetov.
Zavedenie nových predmetov po ročníkoch:
1. ročník: tvorivá matematika, pracovné vyučovanie, tvorivé čítanie, príroda a ja, anglický jazyk
2. ročník: tvorivá matematika, pracovné vyučovanie, čítanie a dramatika
3. ročník: tvorivá matematika, pracovné vyučovanie, svet okolo nás, čítanie o Horehroní
4. ročník: tvorivá matematika, prírodovedné čítanie, vlastivedné čítanie
Takmer všetky tieto predmety sú do ŠkVP včlenené na základe projektov „Škola pre život v treťom tisícročí“ a „Čitateľská
a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“ z operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1, opatrenie 1.1Premena
tradičnej školy na modernú.
Tvorivá matematika sa v 1. -4. ročníku vyučuje ako samostatný predmet založený na veku primeranom a hravom rozvíjaní
logického myslenia, kombinačných schopností, pamäti a predstavivosti, aby deti podľa svojich možností a schopností,
rôznymi formami práce hľadali, aplikovali, tvorili a objavovali nové poznatky a postupy. Poslaním tohto predmetu je zbaviť
žiaka strachu z matematiky, rozvíjať tvorivé spôsoby uvažovania, zvyšovať aktivitu myslenia a naučiť žiaka brať riešenie úloh
ako cestu za úspechom.
Dôležitým pre formovanie jemnej motoriky je predmet pracovné vyučovanie, pozostáva z dvoch samostatných zložiek technických a pestovateľských prác. Vedie žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i
spoločných výsledkov práce, k osvojeniu základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastí, k
organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote. Učitelia sa
zameriavajú na rozvoj tvorivosti žiakov prostredníctvom riešenia problémových úloh, viac využívajú tímovú prácu pred
frontálnou prácou žiakov.
Prostredníctvom vyučovania informatickej výchovy vedieme žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Toto poslanie dosahujeme spoločným
pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov,
medzipredmetových projektov a celoškolských programov.
Predmety Tvorivé čítanie, Čítanie a dramatika, Čítanie o Horehroní, Svet okolo nás, Prírodovedné čítanie a Vlastivedné
čítanie majú za úlohu prispieť k zvýšeniu čitateľskej zručnosti žiakov 1. stupňa.
Každý nový predmet má všeobecné i špecifické ciele nastavené tak, aby u žiakov rozvíjal kľúčové kompetencie.
V 1. a 2. ročníku anglický jazyk vyučujeme aj formou modernej inovatívnej metódy vyučovania CLIL metódou.
Aj na 2. stupni v ročníkoch 5.-9. pracujeme podľa ŠkVP. Zaviedli sme a overovali nové predmety, ktoré navrhli a učebné
osnovy vytvorili naši učitelia. Celý ŠkVP je zameraný na výučbu matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov, preto
od 5. ročníka vyučujeme predmety:
Riešenie matematických problémov, ktorý pokračuje v 6. - 9. ročníku. Základnou myšlienkou predmetu je
podchytiť zvýšený záujem o matematiku aj formou rébusov a hádaniek.
Práca s informáciami – úlohou predmetu je ponúknuť žiakom rôzne možnosti získavania, spracovania,
prezentovania a využitia informácií.
V 6. ročníku je predmet Fyzika rozšírený o Fyziku okolo nás, ktorá sa orientuje na využitie získaných vedomostí a
zručností v praxi.
Predmet Chémia v živote sa vyučuje v 6. a 8. ročníku, kde žiaci objavujú tajomstvo vody a experimentálnym
charakterom vyučovania môžu žiaci hlbšie porozumieť vlastnostiam vody a chemickým procesom, s ktorými sa
stretávajú v každodennom živote.
Živý svet , ktorý vyučujeme v 6. ročníku, motivuje žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a jej využívaniu v
praktickom živote.
Svet práce rozvíja u žiakov pracovné zručnosti potrebné v každodennom živote. Vyučuje sa v 5. ročníku.
Technika rozvíja technické myslenie a žiaci si osvojujú návyky pracovať bezpečne s rôznymi materiálmi a
nástrojmi od 5. ročníka.
V ŠkVP je posilnená dotácia hodín v matematike a slovenskom jazyku, z ktorých sú žiaci v 9. ročníku testovaní a v druhom
cudzom jazyku.
Na základe projektu „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“ z operačného programu Vzdelávanie boli
do ŠkVP zaradené predmety: Zábavné čítanie, Čítanie s porozumením, Putovanie s históriou a Cestovanie s knihou.
Cieľom ŠkVP je pripraviť našich žiakov pre život v 3. tisícročí, v ktorom míľovými krokmi napreduje rozvoj informatiky, v
ktorom však človek musí nájsť porozumenie s prírodou, ak chce uchovať život na zemi pre nasledujúce pokolenia.
Učebný plán a kurikulá predmetov sú podrobne spracované v uvedenom dokumente školy.
-
V Plány metodicko-riadiacich zložiek školy
V.I Plán metodického združenia 1. a 2. ročníka
Členovia MZ 1. – 2. ročníka
Vedúca MZ 1.-2.roč:
Jana Spáčová, Mgr.
Členovia MZ 1.-2.roč:
Eva Skačanová, Mgr.
Renata Vatamanová, Mgr.
Libuša Štulajterová, Mgr.
Danka Mišániová, Mgr..
Danka Kubicová, Mgr.
Janka Giertlová, Mgr.
Asistentka učiteľa:
Bc. Zuzana Krahulcová
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
27 rokov
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ,ŠP,EV
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
21 rokov
22 rokov
24,5 roka
21 rokov
26 rokov
5 rokov
Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo 3 roky
Špecifické úlohy
Projekty:
·
Mgr. Vatamanová – LEGO DACTA, Alternatívne postupy výchovno- vzdelávacieho procesu: Druháčikovo v
rozprávke, projekt Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy: Zavádzanie Clil metódy do
predmetov 2.ročníka
·
Mgr. Spáčová - LEGO DACTA , Alternatívne postupy výchovno- vzdelávacieho procesu: Šmolkovia a 12 mesiačikov,
projekt Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy: nový predmet- Prírodovedné čítanie;
Zavádzanie Clil metódy do predmetov 1.ročníka,
·
Mgr. L. Štulajterová – LEGO DACTA, projekt Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy: nový
predmet- Vlastivedné čítanie,
·
Mgr. Mišániová – Alternatívne postupy výchovno- vzdelávacieho procesu: Lienočkovo 2 - Lesné zvieratá, projekt
Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy: nový predmet- Tvorivé čítanie,
·
Mgr. Kubicová - Alternatívne postupy výchovno- vzdelávacieho procesu: Pusíkovo, projekt: Vzdelávanie - cesta k
integrácii margalizovaných rómskych komunít
Súťaže:
·
Matematické súťaže – Mgr. Kubicová,
·
Literárne súťaže – Mgr. Mišániová
·
·
·
Školské a mimovyučovacie aktivity, KMČ, Albatros- Mgr. Vatamanová
Výtvarné súťaže –
Mgr. Spáčová
Školské projekty Mgr. L.Štulajterová
Záujmové útvary:
·
Šikovné rúčky – Mgr. Giertlová
·
Výtvarný krúžok – Mgr. Mišániová
Analýza výsledkov práce MZ v školskom roku 2012/2013
V školskom roku 2012/13 pracovali členovia metodického združenia podľa plánu v stanovených termínoch. Používali platný
školský vzdelávací program, schválené a predpísané štandardy. Venovali zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom
procese a rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. Využívali dostupné audiovizuálne a multimediálne DVD, CD,
CD nosiče. Do obsahu jednotlivých učebných predmetov implementovali mediálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP.
Spolupracovali so školským klubom, výchovným poradcom, metodickým združením 3. – 4., materskými školami Nálepkova
a Dr. Clementisa, s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Zvyšovali záujem o čítanie, využívali školskú knižnicu.
Podporovali rozvíjanie komunikatívnych schopností detí, najmä fonematického uvedomovania. Rozvíjali kľúčové
kompetencie žiakov, s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka. Venovali zvýšenú pozornosť čítaniu
s porozumením. Kládli dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s informáciami.
Monitorovali úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich dôslednú analýzu a v prípade zistených
nedostatkov prijímali opatrenia na ich odstránenie. V jednotlivých predmetoch využívali „CLIL metódu“ na budovanie
slovnej zásoby z AJ.
Plnili sme úlohy vyplývajúce s plánu ŠPZ. Zrealizovali sme kurzy: kurz korčuľovania na hodinách TV, lyžiarsky kurz, plavecký
kurz.
Zapájali sme sa do školských, národných projektov a súťaží.
Plán práce MZ vychádza zo základných dokumentov:
·
z analýzy výsledkov práce MZ v minulom školskom roku,
·
z Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2013/ 2014,
·
ŠVP,
·
ŠkVP,
·
z projektu „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“, ktorý bol schválený Agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU v rámci operačného programu
Vzdelávanie,
·
z hlavných úloh školy pre školský rok 2013/2014.
Hlavné úlohy v školskom roku 2013/2014
Výchovno-vzdelávací proces
Pri vypracúvaní časovo-tematických plánov a pri výchovno- vzdelávacej činnosti
používať platný školský vzdelávací program,
kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií detí
a žiakov,
činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovnovzdelávacom procese,
činnosť metodického združenia zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na
monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení,
pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba
myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), lingvomotorickú
metódu - TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, prvky
VEU
rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na
vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych
postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním
životného prostredia,
rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia,
zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť,
spolupracovať s učiteľkami v 3. - 4. ročníku a vychovávateľkami ŠKD,
vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných a
komunikačných technológií a venovať primeranú pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti,
zamerať sa na ochranu detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu
internetu: www.ovce.sk,
implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu, environmentálnu výchovu ako
prierezovú tému ŠkVP, implementovať všetky prierezové témy,
podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov,
formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, zavedenie nových predmetov zameraných na čitateľskú
a jazykovú gramotnosť, Tvorivé čítanie 1. ročníku, Čítanie a dramatika v 2. ročníku,
venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, zaradiť do vyučovania
čitateľský projekt, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských
zručnostiach, realizovať priebežné previerky, zaradiť čitateľský projekt,
využívať školskú, verejnú knižnicu a detské časopisy na rozvoj čitateľskej gramotnosti,
zamerať sa na niektoré aspekty vyučovacieho procesu na školách (napr. vyučovacie metódy a formy, vyučovacie
pomôcky, školské a mimoškolské aktivity a pod.),
pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a
rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie,
pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym formám výučby, obsahovo a jazykovo integrované
vyučovanie (CLIL),
pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému
chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách,
využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a
kooperatívne vyučovanie atď.), ako aj ďalšie metódy a edukačné programy overené v rámci projektov
experimentálneho overovania.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
-
Práca s talentovanými žiakmi
vo výchovno - vzdelávacom procese využívať rôzne formy a metódy práce, ktoré vedú ku kreativite žiakov,
venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti prostredníctvom
vhodných a efektívnych stratégií.
zaradiť žiakov podľa záujmov do záujmových krúžkoch podľa ponuky školy,
zapájať žiakov do súťaží zverejnených na www.minedu.sk., www.olympiady.sk., www.siov.sk., www.statpedu.sk.,
regionálnych a školských súťaží,
podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému
pokroku,
stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať,
stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo stratégií rozvoja osobnosti dieťaťa,
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
Práca so žiakmi s výchovno-vzdelávacími potrebami
rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, rešpektovať
obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa,
diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých
organizačných formách denného poriadku,
zohľadňovať výchovno-vzdelávacie potreby detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
diferencovaním zadávaných úloh a činností,
pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky,
správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov vytvárať vhodné individuálne
podmienky,
pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č.
245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a
vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho
programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením,
pri vypracovávaní individuálnych plánov spolupracovať so špeciálnym pedagógom, výchovnou poradkyňou
a CŠPP, CPPPaP,
pri začlenenom vzdelávaní a žiakov s úľavami využívať asistenta učiteľa, ktorý sa bude podieľať pri zabezpečovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Začlenení žiaci:
eliminovať problémy žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín,
u žiakov zo SZP, v spolupráci so zriaďovateľmi, príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými
centrami prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a
vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky,
Začlenení žiaci: I.A - Adriána Mistríková NKS, Juraj Goroly – mentálne p ostihnutie;
II.A - Martina Markusová– mentálne p ostihnutie; II.B Šimon Petro; II.C Patrik Čunka – mentálne p ostihnutie
Monitorovať: I.B Ivan Škoda, Jaroslav Horváth; I.A Samuel Kindernay, žiakov 0. ročníka.
Termín: priebežne
Zodpovední: Mgr. L. Štulajterová
Výchova v duchu humanizmu, ľudské práva
do jednotlivých vyučovacích predmetov zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu
a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa,
30
dôsledne riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, vytvárať priaznivé
multikultúrne prostredie, viesť k mravným hodnotám, právnemu vedomiu a prosociálnemu cíteniu,
realizovať projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality,
záškoláctva, ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov( besedy, stretnutia, divadelné predstavenia),
využívať účinné nástroje v oblasti prevencie na predchádzanie, resp. riešenie prvých prejavov problémového
správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania,
v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a jeho zmeny a v prípadoch
oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu
ochranu,
zameriavať sa na skvalitnenie uvedomelej disciplíny,
oboznámiť žiakov so školským poriadkom.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
-
Výchova k vlastenectvu
rozvíjať záujem o materinský jazyk a literatúru, chápať ich ako kultúrne dedičstvo slovenského národa,
hrdosť na svoju vlasť, národ a históriu, pestovať lásku k materinskému jazyku a zvyšovať jazykovú kultúru na
hodinách slovenského jazyka, prírodovedy, hudobnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy,
novozavedených predmetoch.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
Škola podporujúca zdravie
vhodne využívať vo vyučovacom procese knihu „Nenič svoje múdre telo“,
posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a
zdravého životného štýlu ,
rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu,
zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, spotrebu energie, zvýšenie
povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia,
spolupracovať s koordinátorom školy podporujúcej zdravie a plniť úlohy vyplývajúce s plánu ŠPZ,
dodržiavať psychohygienu výchovno-vyučovacieho procesu, pitný režim,
organizovať športové aktivity.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
Telesný a pohybový rozvoj žiakov
hodiny telesnej výchovy využívať na upevnenie telesného a duševného zdravia žiakov,
do vyučovacieho procesu zaradiť relaxačné chvíľky a organizéry,
na hodinách TEV realizovať, plavecký kurz a kurz korčuľovania,
pohybovo talentovaní žiaci majú možnosť navštevovať futbalovú prípravku a gymnastický krúžok, záujmové
útvary.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
Spolupráca
MŠ - vzájomné návštevy žiakov,
zrealizovať zápis predškolákov do 1. ročníka v zmysle metodických pokynov MŠ SR,
zviditeľniť školu za účelom väčšieho záujmu rodičov predškolákov o zaškolenie v našej škole,
s ŠKD - skvalitniť výchovno-vzdelávací proces,
s výchovnou poradkyňou - zabezpečiť psychologické vyšetrenia, začlenenie žiakov a riešenie výchovných
problémov, konzultácie,
so špeciálnym pedagógom- konzultácie o žiakoch so ŠVVP a začlenených žiakoch, tvorba individuálnych
vzdelávacích programov,
s ÚPSVaR, CŠPP, CPPPaP, MsK v Brezne, políciou, hasičmi a inými inštitúciami a organizáciami.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
Odborný rast členov
štúdium pedagogickej literatúry a tlače,
štúdium metodických materiálov,
účasť na vzdelávaní podľa ponuky školy a MPCBB,
Mgr. L. Štulajterová, Mgr. Jana Spáčová – školenie k novému šlabikáru Lipka
účasť na školeniach a vzdelávaní v rámci projektu Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy :
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie,
Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT,
Vzdelávanie CLIL,
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie,
Mgr. Spáčová priebežne podľa potreby bude vzdelávať členky MZ v digitálnej gramotnosti.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
31
Plán zasadnutí MZ 2013/2014
1.
zasadnutie 27. 8. 2013
Pedagogicko organizačné pokyny MŠ
Analýza práce
Rozdelenie úloh
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr. Giertlová
2.
Zasadnutie 11.9. 2013
Kontrola plánov a súlad s ŠkVP
Návrh plánu práce MZ
Pripomienky k plánu
Schválenie plánu práce MZ
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr. Mišániová
3. Zasadnutie 6.11. 2013
Vyhodnotenie vstupných previerok (Mgr. Spáčová)
IKT v praxi, myšlienkové a pojmové mapy
Vytvorenie IKT knižnice ( Mgr. Spáčová)
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr. Kubicová
4. zasadnutie 5. 2. 2014
Vyhodnotenie I. polroku (previerky, správanie)
Dramatická výchova- výroba masiek z krepového papiera
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr. L. Štulajterová
5. zasadnutie 16.4. 2014
Environmentálna výchova: Ekohry VYDRA (lesný pedagóg)
Zodpovedná: Mgr. Skačanová
Zápisnica: Mgr. Vatamanová
6. zasadnutie 18. 6. 2014
Vyhodnotenie činnosti MZ 1. – 2. ročníka
Vyhodnotenie výstupných previerok
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr. Spáčová
Plán sa bude priebežne aktualizovať a dopĺňať.
Vypracovala: Mgr. Jana Spáčová, vedúca MZ 1. a 2. ročníka ZŠ
V.2 Plán práce MZ 3.-4. ročníka
Členovia MZ 3. – 4. ročníka
Vedúca MZ 3.-4.roč:
Darina Hrivnáková, Mgr.
Členovia MZ 1.-2.roč:
Marika Šurinová, Mgr.
Lenka Stanková, Mgr.
Erika Štulajterová, Mgr.
1. – 5. ročník
1.- 4.ročník
1.- 4.roč.
učiteľstvo 1.st.
37 rokov
11 rokov
17 rokov
25 rokov
Projekty:
Mgr. Lenka Stanková – LEGO
Mgr. Erika Štulajterová – LEGO + ITV
Osobnostný rast:
Mgr. Erika Štulajterová, Mgr. Marika Šurinová – Anglický jazyk
Všetky členky MZ sa budú zúčastňovať ďalšieho vzdelávania v rámci projektu Čitateľská a jazyková gramotnosť - naša brána
do Európy.
Všetky členky MZ budú študovať metodické materiály, pedagogickú literatúru a tlač.
32
V rámci činnosti metodických združenia zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese:
Spoločné stretnutia s MZ 1. – 2. ročník zamerané na vzdelávanie Digitalizovaný obsah.
Termín: priebežne
Zodpovedná: Mgr. Hrivnáková
Motivačné hry.
Termín: november
Zodpovedná: Mgr. Hrivnáková
V spolupráci s organizáciou Vydra uskutočníme pracovné stretnutie na tému Eko hry.
Termín: február
Zodpovedná: Mgr. Hrivnáková
Plán práce MZ vychádza zo základných pedagogických dokumentov:
z analýzy výsledkov práce MZ v minulom školskom roku,
z Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2013/ 2014,
ŠVP,
ŠkVP,
z hlavných úloh školy pre školský rok 2013/2014,
z projektu „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“, ktorý bol schválený Agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU v rámci Operačného programu
Vzdelávanie,
Analýza výsledkov práce MZ v školskom roku 2012/2013
V šk .roku 2012/13 pracovali členovia MZ podľa plánu v stanovených termínoch. MZ plnilo program školy, vyučujúce
dodržiavali učebné osnovy a štandardy. Vo výchovno- vyučovacom procese sa riadili platným školským vzdelávacím
programom, rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov. Využívali IKT vo vyučovacom proces k rozvíjaniu kompetencií žiakov v
tejto oblasti, interaktívnu tabuľu, vizualizér, dataprojektor, ako aj dostupné audiovizuálne a multimediálne CD, DVD nosiče.
Do obsahu jednotlivých učebných predmetov implementovali mediálnu výchovu.
Kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre formovali aj zavedením nových predmetov zameraných na čitateľskú a
jazykovú gramotnosť, 3. ročník: Svet okolo nás, Čítanie o Horehroní, 4. ročník: Prírodovedné čítanie, Vlastivedné čítanie.
V rámci činnosti metodického združenia sa cieľavedome zamerali na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese. Zúčastnili sa vzdelávania Manažment žiackych projektov a Rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Úroveň vzdelávania monitorovali testami, ktoré dôsledne analyzovali. Využívali „clil metódu“. Dbali na dodržiavanie práv
dieťaťa.
Hlavné úlohy v školskom roku 2013/2014
Výchovno-vzdelávací proces
Pri vypracúvaní časovo-tematických plánov a pri výchovno- vzdelávacej činnosti
používať platný školský vzdelávací program,
používať schválené a predpísané štandardy,
kontrolovať plány – časovú dotáciu, plnenie
venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto
oblasti, využívať dostupné audiovizuálne a multimediálne CD, CD nosiče,
implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP,
spolupracovať so školským klubom, výchovným poradcom, s učiteľkami vyučujúcimi v 3. a 4. ročníku, MZ 1. – 2., s
vyučujúcimi matematiky a slovenského jazyka na 2. stupni,
zvyšovať záujem o čítanie, formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, zavedenie nových predmetov
zameraných na čitateľskú a jazykovú gramotnosť, 3. ročník: Svet okolo nás, Čítanie o Horehroní, 4. ročník:
Prírodovedné čítanie, Vlastivedné čítanie,
využívať školskú, verejnú knižnicu a detské časopisy na rozvoj čitateľskej gramotnosti,
podporovať rozvíjanie komunikatívnych schopností detí,
rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov,
s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť
dôraz na vlastnú tvorbu, rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s informáciami,
monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich dôslednú analýzu a v prípade zistených
nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie,
formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre. Zorganizovať súťaže: V treťom ročníku – Najusilovnejší
čitateľ; vo štvrtom ročníku – Môj hrdinský zápisník – spoločné čítanie a výroba posteru.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
Čitateľský maratón
Termín: marec
Zodpovední: Mgr. E.Štulajterová
Spolupracovať s mestskou knižnicou.
Termín: podľa ponuky
Zodpovedná: Mgr. Štulajterová
33
Práca s nadanými žiakmi
Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať rôzne formy a metódy práce, predovšetkým také, ktoré vedú ku
kreativite žiakov:
vytvoriť podmienky pre rozvoj záujmov v záujmových krúžkoch podľa ponuky školy,
zapájať žiakov do súťaží (zoznam súťaží je zverejnený na www.minedu.sk. na www.olympiady.sk. na www.siov.sk.
na www.statpedu.sk.),
podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému
pokroku,
stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať,
stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo stratégií rozvoja osobnosti dieťaťa,
Termín: pribežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
Súťaže: Matematické – Mgr. Stanková
Recitačné – Mgr. E. Štulajterová
Výtvarné – Mgr. Šurinová
Športové – Mgr. Hrivnáková
Žiakov získať pre prácu v krúžkoch
Termín: september
Zodpovední: všetci členovia MZ
Pripravíme besiedku pre starých rodičov – Mesiac úcty k starším
Termín: október
Zodpovední: všetci členovia MZ
Pripraviť kultúrny program na Vianočnú akadémiu
Termín: december
Zodpovední: všetci členovia MZ
Pripraviť besiedku pre mamičky Deň matiek
Termín: máj
Zodpovedná: všetci členovia MZ
Práca so žiakmi s výchovno-vzdelávacími potrebami
pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rešpektovať obmedzenia, ktoré sú
podmienené postihnutím dieťaťa,
pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č.
245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a
vychádzať z odporúčaní príslušného
poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným
znevýhodnením.
pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky,
správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov vytvárať vhodné individuálne
podmienky,
pri vypracovávaní plánov budeme spolupracovať s výchovnou poradkyňou a PPPP.
pri vzdelávaní žiakov s úľavami budeme využívať zavedenie profesie asistent učiteľa, ktorý sa bude podieľať pri
zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
Individuálne integrovaná žiačka – Patrícia Bartošová (3. A)
Žiaci s úľavami – Miroslava Golianová (4. A) , Ľubomíra Gábrišová (4. B)
Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia
uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie,
eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie
rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných žiakov,
dôsledne riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich
prijímania do bežných škôl a školských zariadení,
vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou,
v spolupráci so zriaďovateľom, úradom práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami, prijímať
opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov,
Termín: pribežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
-
Pri vzdelávaní detí cudzincov budeme postupovať podľa schválenej dokumentácie zverejnenej
www.statpedu.sk v menu Štátny vzdelávací program v časti ŠVP pre prvý stupeň ZŠ.
Termín: priebežne
Zodpovedná: Mgr. Šurinová
na
Výchova v duchu humanizmu, ľudské práva
rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti
udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
v oblasti spoločenskej výchovy sa budeme zameriavať na skvalitnenie uvedomelej disciplíny. Žiakov budeme viesť
k mravným hodnotám, právnemu vedomiu a prosociálnemu cíteniu,
34
-
-
-
v duchu výchovy k ľudským právam venovať pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, rovnako sa venovať otázkam mieru, demokracie a
tolerancie,
zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k Ľudským právam,
aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, záškoláctva, bezpečného používania internetu,
ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov,
rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a
vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé
potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a
správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia,
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
oboznámiť so školským poriadkom
Termín: september
Zodpovední: všetci členovia MZ
-
upevniť správne postoje a správanie žiakov k životnému prostrediu - žiaci tretieho ročníka v spolupráci s lesnými
pedagógmi
Termín: september, október
Zodpovedná: Mgr. Šurinová
-
zvýšiť povedomie v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.
Zorganizovať pre žiakov aktivity s členkou NAPANTU
Termín: apríl
Zodpovedná: Mgr. E.Štulajterová
Rozvoj národného povedomia
rozvíjať záujem o materinský jazyk a literatúru, chápať ich ako kultúrne dedičstvo slovenského národa.
Hrdosť na svoju vlasť, národ a históriu, pestovať lásku k materinskému jazyku a zvyšovať jazykovú kultúru na
hodinách slovenského jazyka, vlastivedy, prírodovedy, hudobnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej
výchovy,
uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na
rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt vlastenectva a občianskej zodp ovednosti; na rozvíjanie
komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodp ovedný život v slobodnej sp oločnosti v duchu
p orozumenia, znášanlivosti a tolerancie,
zúčastniť sa výtvarných p odujatí s danou p roblematikou, navštíviť vhodné výstavy
v HMB, p amätné tabule a
kultúrne p amiatky.
Termín: p riebežne
Zodp ovední: všetci členovia MZ
Program školy podporujúcej zdravie
sp olup racovať s koordinátorom školy p odp orujúcej zdravie a p lniť úlohy vyp lývajúce z p lánu ŠPZ,
vhodne využívať vo vyučovacom p rocese knihu „Nenič svoje múdre telo“,
p odp orovať činnosť šp ortových krúžkov a p ohybové aktivity v p rírode,
p lniť úlohy koncep cie environmentálnej výchovy.
dodržiavať p sychohygienu výchovno-vyučovacieho p rocesu, p itný režim,
rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu a p revenciu zdravia, zdravé
p otraviny, p otravinovú bezp ečnosť a zvýšiť p ovedomie v oblasti označovania p otravín,
sledovať informácie, metodiky a p ríklady dobrej p raxe z oblasti p odp ory zdravého životného štýlu a prevencie
rizikového sp rávania detí na www.bezp re.sk.
Termín: p ribežne
Zodp ovední: všetci členovia MZ
Telesný a pohybový rozvoj žiakov
hodiny telesnej výchovy využijeme na up evnenie telesného a duševného rozvoja žiakov,
do vyučovacieho p rocesu zaradíme relaxačné chvíľky,
v zimnom období na hodiny telesnej výchovy využijeme zimný štadión,
p ohybovo nadaní žiaci budú navštevovať futbalovú p ríp ravku a gymnastický krúžok,
na hodinách TEV realizovať p lavecký kurz, lyžiarsky kurz a kurz korčuľovania,
Termín: p ribežne
Zodp ovední: všetci členovia MZ
Spolupráca
zviditeľňovať školu za účelom väčšieho záujmu rodičov p redškolákov na umiestnenie v našej škole,
zrealizovať záp is p redškolákov do 1. ročníka v zmysle metodických p okynov MŠ SR,
citlivo p rip ravovať žiakov na p rechod do 5. ročníka,
s ŠKD s cieľom skvalitniť výchovno-vzdel. proces,
s výchovnou p oradkyňou s cieľom zabezp ečiť p sychologické vyšetrenia, začlenenie
žiakov a riešenie výchovných p roblémov, konzultácie,
so šp eciálnym p edagógom- konzultácie o žiakoch so ŠVVP a začlenených žiakoch, tvorba individuálnych
vzdelávacích p rogramov,
35
-
so žiackym parlamentom,
s ÚPSVaR, CŠPP, CPPPaP, MsK, políciou, požiarnikmi a inými inštitúciami
Termín: pribežne
Zodpovední: všetci členovia MZ
Plán zasadnutí MZ 2013/14
1.zasadnutie - 10. 9. 2012
Analýza práce
Návrh plánu práce MZ
Pripomienky k plánu
Schválenie plánu práce MZ
Príprava vstupných previerok, kontrola časovo-tematických plánov
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr E.Štulajterová
2. zasadnutie - november
Vyhodnotenie vstupných previerok
Stretnutie s vyučujúcimi slovenského jazyka a matematiky v piatom ročníku
Motivačné hry - (www.iuventa.sk) Mgr. Hrivnáková
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr. Stanková
3.zasadnutie - február
Vyhodnotenie I. polroku (previerky, správanie)
Vyhodnotenie práce v novo zavádzajúcich predmetoch
Eko hry (Vydra)
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr. Šurinová
4. zasadnutie - jún
Vyhodnotenie činnosti MZ 3. – 4. ročníka
Vyhodnotenie výstupných previerok
Spolupráca s PK jazyk a komunikácia a PK matematika a práca s informáciami –
vyučujúce štvrtého ročníka.
Zodpovedná: vedúca MZ
Zápisnica: Mgr. Stanková
Plán bude priebežne dopĺňaný o aktuálne úlohy.
PRIEBEŽNÉ ÚLOHY MZ 3. – 4. v šk.r. 2013/14
SEPTEMBER
zápis do záujmových útvarov – všetci vyučujúci
kontrola plánov
exkurzia Vydrovo – Mgr. Šurinová
zistiť záujem o detské časopisy – tr. uč.
1. zasadnutie MZ - schválenie plánu práce - všetci vyučujúci
OKTÓBER
besiedka - mesiac úcty k starším– všetci vyučujúci (návrh na spoločný program 3.-4. malá tel)
exkurzia - Planetárium Žiar nad Hronom – Mgr. E. Štulajterová
MAXÍK – Mgr Stanková
NOVEMBER
2. zasadnutie MZ – vyučujúci SJ, M 5. roč. + Motivačné hry - Mgr. Hrivnáková
príprava programu Mikuláš a Vianočná akadémia - všetci vyučujúci
DECEMBER
Šaliansky Maťko
Rozsvietenie stromčeka – kratučký program
Vianočná akadémia - všetci vyučujúci
Návšteva múzea – Vianočná výstava - všetci vyučujúci
JANUÁR
zápis do 1. ročníka
Rozprávkové vretienko – Mgr. E. Štulajterová
FEBRUÁR
Valentínske pozdravy
36
Pytagoriáda
Hviezdoslavov Kubín - Mgr. E. Štulajterová
Lyžiarsky výcvik
3. zasadnutie MZ – vyhodnotenie polroku - všetci vyučujúci
- Eko hry (Vydra)
MAREC
Mesiac knihy – návšteva školskej knižnice - všetci vyučujúci
matematická súťaž Klokan
čitateľský maratón 3.-4.ročník (Mgr. Hrivnáková)
Deň narcisov
Deň učiteľov
APRÍL
Návšteva múzea – Veľkonočná výstava - všetci vyučujúci
Deň Zeme – triedenie odpadu - Mgr. E. Štulajterová
MÁJ
Besiedka -Deň matiek – všetci vyučujúci
JÚN
MDD
Výlety
zasadnutie MZ - vyhodnotenie
PRIEBEŽNÉ ÚLOHY
Mestská knižnica - Mgr. E. Štulajterová
Bábkové divadlo - Mgr. Šurinová
Najusilovnejší čitateľ – 3. ročník
Môj hrdinský zápisník – 4. ročník
SÚŤAŽE
Matematické – Mgr. Stanková
Recitačné – Mgr. E. Štulajterová
Výtvarné – Mgr. Šurinová
Športové – Mgr. Hrivnáková
Vypracovala: Mgr. Darina Hrivnáková, vedúca MZ 3. a 4. ročníka ZŠ
V.3 Plán práce MZ ŠKD
Vedúca MZ:
Mgr. Beata Samuelčíková
Vychovávateľka ŠKD
Dĺžka praxe: 31 rokov
Anna Vlčková
Vychovávateľka ŠKD
Dĺžka praxe: 9 rokov
Bc. Jaroslava Jarabová
Vychovávateľka ŠKD
Dĺžka praxe: 3 roky
Mgr. Zuzana Rybárová
Vychovávateľka ŠKD
Dĺžka praxe: 2,5 roka
Veronika Kubicová
Vychovávateľka ŠKD
Dĺžka praxe: 2 roky
Zaradenie vychovávateliek do oddelení:
oddelenie
1.A, 2.B, 0. ročník.
oddelenie
2.A, 2.C
oddelenie
1.B, 2.B
Mgr. Zuzana Rybárová
Anna Vlčková
Veronika Kubicová
37
oddelenie
oddelenie
3.A, 3.B
4.A, 4.B
Mgr. Beata Samuelčíková
Bc. Jaroslava Jarabová
Plán práce metodického združenia školského klubu vychádza zo základných pedagogických dokumentov:
z analýzy práce MZ v školskom roku 2012- 2013
z hlavných úloh školy pre školský rok 2013-2014
z výchovného programu pre školský klub detí
z pedagogicko-organizačných pokynov pre základné školy a školské zariadenia na školský rok 2013-2014
z projektov základnej školy
Analýza výsledkov práce MZ ŠKD v školskom roku 2012-2013
V školskom roku 2012-2013 pracovali všetky vychovávateľky podľa ročného plánu metodického združenia v stanovených
termínoch. Platným školským výchovným programom vychovávateľky v tematických oblastiach výchovy rozvíjali a
upevňovali kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa. Program metodického združenia bol zameraný na skvalitnenie
činnosti vychovávateľa, posilnenie a motiváciu v práci s deťmi, ich profesijného a odborného rastu, modernizáciu,
vzdelanie, využívanie nových moderných pomôcok, uplatňovanie inovačných metód a netradičných foriem práce. Cieľom
bolo vychovať aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti, rešpektovať vekové osobitosti detí,
hygienické návyky a intenzitu zaťaženia.. Odborný rast vychovávateliek sa počas celého roka uskutočňoval podľa
harmonogramu vzdelávania MPC a projektov školy. Skúsenosti a vedomosti získané osobnostným rastom sme využívali na
spoločných stretnutiach metodického združenia školského klubu detí.
Analýza výchovnej činnosti za školský rok 2012 -2013
V školskom roku 2012-2013 pracovalo 5 oddelení ŠKD, ktoré navštevovalo 127 detí.
Program stretnutí MZ bol zameraný na zefektívnenie systému kontroly na praktické a odborné činnosti, výmenu skúseností,
poznatkov a návrhu kreatívnych činností v školskom klube. Plnenie výchovného plánu sme realizovali formou týždenného
plánu, ktorý bol efektívny a flexibilný vzhľadom na výchovnú činnosť, ktorá nie je v školskom klube časovo obmedzená.
Zjednocovali sme výchovné pôsobenie, analyzovali príčiny výchovných problémov detí a snažili sme sa ich spoločne na
stretnutiach riešiť. Poslaním stretnutí bolo formovať sebavedomie, sebaovládanie detí, rozvíjať fantáziu a viesť deti
k sebahodnoteniu a sebareflexii. Dopriať deťom oddych, relaxáciu a rozvoj psychických a fyzických funkcií, ktoré
kompenzovali jednotvárnu školskú pracovnú záťaž. Metodickými postupmi pri výchovnej práci sa vychovávateľky riadili
platným výchovným programom, rámcovým plánom, týždenným plánom, plánom akcií školského klubu, celoročným
plánom školy, ale využívali aj vlastnú kreativitu a záujem detí.
Hlavné úlohy a ciele na školský rok 2013-2014
Výchovný proces
Pri vypracovaní časovo-tematických plánov, týždenných plánov i pri výchovnej činnosti, využiť metodické poznatky a
usmernenie zo zasadnutí:
používať schválené a podpísané výchovné štandardy
koordinovať prácu s učiteľkami primárneho vzdelávania
so špeciálnym pedagógom
s asistentom učiteľa
koordinátorom projektov
výchovným poradcom pre primárne vzdelávanie
s rodičmi a s vychovávateľkami mesta Brezna a okolia.
Prednostne prijímať do oddelení školského klubu deti mladšieho školského veku, s ktorými uskutočňujú vychovávateľky
pravidelnú činnosť- relaxačné, oddychové aktivity podľa potrieb a požiadaviek dieťaťa.
Podporovať možnosť detí zo SZP pravidelne navštevovať školské kluby detí s cieľom dbať na ich adaptáciu a rozvíjať
cieľavedomú a pravidelnú prípravu na vyučovanie podľa požiadaviek rodičov.
Upevňovať kompetencie dieťaťa získané na vyučovaní vo výchovno- vyučovacom procese a rozvíjať kompetencie potrebné
pre osobný a reálny život.
V čase mimo vyučovania pozdvihnúť zapojenie detí do pohybových a športových aktivít, zvyšovať telesnú aktivitu aj pre
chronicky choré deti, sprístupňovať ihriská a telocvične na športovú činnosť po vyučovaní, poskytovať podmienky na
formovanie zdravého životného štýlu.
Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zameriavať sa na prevenciu detskej nehodovosti, zaviesť
opatrenia na ochranu detí pred formami fyzického a psychického násilia.
Klásť dôraz na rozvoj jazykových a komunikatíévnych schopností detí, podnietiť záujem o čítanie, detské knihy, využívať
knižnično-informačné služby a podujatia školskej a mestskej knižnice.
V školskom klube využívať informačné a komunikačné technológie, využívať počítačové učebne vo výchovnom procese a v
príprave na vyučovanie.
Posudzovať atmosféru v oddeleniach, zaistiť opatrenie na zvyšovanie pocitu bezpečia pracovnej a tvorivej atmosféry
podporujúcej výchovnú činnosť v školskom klube.
Výchovu k ľudským právam spravovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu.
Implementovať do náplni výchovnej činnosti environmentálnu, regionálnu, multikultúrnu, zdravotnú a športovú výchovu.
V čase školských prázdnin zariadiť prevádzku ŠKD podľa záujmu a potrieb rodičov
38
a podmienok školy. Pracovať naďalej podľa výchovného programu ŠKD, kde v školskom roku 2013-2014 došlo k zmenám
a tematické oblasti výchovy budú realizované v rámci relaxačnej, rekreačnej a oddychovej činnosti. Pravidelnou kontrolnou
činnosťou zefektívniť úlohu metodického združenia a skvalitniť prácu vychovávateliek vo výchovnom procese.
Odborný rast členov MZ v školskom roku 2013-2014
Súvislé vzdelávanie je jednou z ciest profesijného rastu vychovávateľa a považuje sa za neodmysliteľnú súčasť jeho
celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie je neustály proces, ktorý zahŕňa všetky dimenzie rozvoja osobnosti vychovávateľa
a vytvára osobnostné predpoklady, vnútornú motiváciu k celoživotnej spôsobilosti zdokonaľovania kvality výkonu svojho
povolania.
Práca vychovávateľky v školskom klube si žiada kvalitatívne stúpajúcu tendenciu, pri ktorej je nevyhnutné vzdelávať sa. Od
vzdelávania v školskom roku 2013-2014 očakávame nové skúsenosti, zručnosti a výmenu skúsenosti aj s vychovávateľkami
okresu Brezno.
Členky MZ ŠKD sa budú zúčastňovať ďalšieho vzdelávania v rámci projektu Čitateľská a jazyková gramotnosť - naša brána do
Európy, Bc. Jarabová, A. Vlčková,
Príprava digitálneho obsahu pre školské kluby - Bc. Jarabová, A. Vlčková, Mgr. Zuzana Rybárová, Mgr Beata Samuelčíková.
Všetky členky MZ budú študovať metodické materiály, pedagogickú literatúru, tlač a aktuálne informácie z webových
stránok.
V rámci činnosti metodického združenia sa zamerať na skvalitňovanie osobnosti vychovávateľa vo výchovnej činnosti.
Bc. Jarabová – študuje na PF v Trnave- Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Bc. Jarabová, A. Vlčková – Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov školských výchovno- vzdelávacích zariadení.
Časovo-tematický plán zasadnutí MZ ŠKD na rok 2013-2014
September:
Návrh a schválenie
plánu práce MZ ŠKD na školský rok 2013-2014,
Samuelčíková
Organizačné pokyny MŠ, POP
p. zást. Skačanová
Plán vnútornej kontroly oddelení ŠKD
Samuelčíková
Rozdelenie úloh v MZ, pedag. dokumentácia
Samuelčíková
Zápisnica
Vlčková
Október:
Pletenie košíkov z papiera
Praktická činnosť- p. riad. PaedDr. Jarabová
Slovenská Ľupča - tvorivé dielne
Zápisnica
December:
Regionálna a multikultúrna výchova
návšteva múzea :Vianočné ozdoby
Beseda s logopédkou
Aktualizácia pedagogickej dokumentáciepoznatky zo štúdia Bc. Jarabovej
Zápisnica
vnútorný
školský
poriadok
Samuelčíková
Kubicová
Rybárová
všetky vych.
Samuelčíková
všetky vych.
Kubicová
Marec:
Stretnutie so psychológom – ako riešiť krízové situácie v ŠKD
Výmena pedagogických skúsenosti
spoločné stretnutie s vychovávateľkami okresu Brezno
Zápisnica
Jún:
Analýza činnosti MZ ŠKD, školský rok 2013-2014
Návrh na zlepšenie práce v budúcom školskom roku 2014-2015
Príprava letnej činnosti
Zápisnica
Bc. Jarabová
všetky vych.
Samuelčíková
Vlčková
Samuelčíková
všetky vych.
všetky vychovávateľky
Bc. Jarabová
V priebehu školského roka budeme plán MZ dopĺňať novými potrebným a aktuálnymi úlohami, internetovú stránku ŠKD
budú pravidelne dopĺňať a aktualizovať vychovávateľky Rybárová a Jarabová.
S plánom práce MZ ŠKD na rok 2013-2014 boli oboznámené všetky členky MZ ŠKD, je právoplatný pre všetky
vychovávateľky, úlohy vytýčené v celoročnom pláne ŠKD sú reálne
a ich plnenie bude pravidelne kontrolované a
vyhodnocované.
Vypracovala: Mgr. Beáta Samuelčíková, vedúca MZ ŠKD
V.4 Plán práce PK jazyk a komunikácia - slovenský jazyk
39
Členovia a ich aprobácia :
Mgr. Giertlová Veronika
Mgr. Nagyová Ivica
Mgr. Kovalčíková Eva
Mgr. Rybošová Anna
Mgr. Trembová Oľga
Mgr. Slávka Pohančaniková
/SJL – OBN/- vedúca PK
/SJL– HUV/
/SJL – VYV/
/SJL – OBN – ETV/
/SJL – RUJ – HUV – ŠPD/
/SJL- DEJ/
Podľa novej školskej reformy predmetovú komisiu - Jazyk a komunikácia tvorí predmetová komisia slovenského jazyka a
literatúry a predmetová komisia cudzích jazykov. V PK-SJL budú v školskom roku 2013 / 2014 pracovať 6 učitelia s
príslušnou aprobáciou a s potrebnou kvalifikáciou.
V minulom školskom roku sa učitelia SJL zamerali na plnenie úloh, ktoré boli spracované v pláne práce predmetovej komisie
a schválené všetkými členmi predmetovej komisie SJL. V priebehu roka sa zišli 4- krát na spoločných stretnutiach. Zišli sa
tiež na školských kolách súťaží: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a OSJL. Z každého zasadnutia PK-SJL bola vypracovaná
zápisnica s konkrétnymi úlohami pre jednotlivých členov.
V každom ročníku na II. stupni sú 3 triedy, v triedach C je rozšírené vyučovanie športu (futbal a gymnastika). V každej triede
máme žiakov, ktorí reprezentujú školu v súťažiach literárnych, recitačných, v Olympiáde SJL. Osobitým prístupom k nim a
cielenou prácou sa snažíme dosahovať dobré výsledky v rôznych súťažiach týkajúcich sa predmetu slovenský jazyk a
literatúra.
Základom vyučovania slovenského jazyka a literatúry sa stávajú komunikačné jazykové kompetencie- čítanie s
porozumením, písanie a hovorenie. Do popredia sa dostávajú komunikačné spôsobilosti, pričom sa najväčší akcent kladie na
vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať. Úlohou
vyučujúcich bude podnecovať žiakov k vlastnej tvorivosti, k pochopeniu javov cez vlastné vnímanie, usmerniť ich a
zovšeobecniť získané poznatky. Časová dotácia predmetu je 5 hodín/ týždeň, členený je na 2 zložky- jazykovú /spolu so
slohovou/ a literárnu. Obsah predmetu sme v 6. a 7. ročníku rozšírili v oblasti jazykovej aj literárnej - o texty s úlohami
zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, čítanie textov umeleckých aj neumeleckých, súvislých a nesúvislých.
Vďaka projektu Čitateľská gramotnosť- naša brána do Európy , ktorý naša škola získala môžeme rozvíjať čitateľské
kompetencie žiakov 2. stupňa v 5. a 8. ročníku. Tento školský rok budú pani učiteľky, ktoré sú zaradené do projektu
overovať 2 vyučovacie predmety- Zábavné čítanie /v 5. ročníku/ a Čítanie s porozumením /vo 8. ročníku/. Cieľom
overovaných vyučovacích predmetov je klásť dôraz na porozumenie textu, schopnosť prijímať, spracovávať informácie a
využívať ich v každodennom živote. Zábavným spôsobom naučiť žiakov využívať získané informácie v ústnom aj písomnom
prejave, vyjadriť svoje pocity verbálne aj neverbálne. Prečítané texty majú žiakov motivovať k čítaniu a vytvorenie návyku k
tejto aktivite.
HLAVNÉ ÚLOHY
Vo všetkých ročníkoch dodržiavať učebné osnovy pre slovenský jazyk a literatúru obsiahnuté v školskom vzdelávacom
programe – ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.
Pokračovať v realizácii monitorovania úrovne vedomostí žiakov končiacich deviaty ročník v určenom termíne a podľa
záujmu monitorovať aj žiakov ôsmeho ročníka (KOMPARO), pripravovať žiakov na celoslovenské Testovanie 9- 2014
/12.3.2014, náhradný termín 25.3.2014/
Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, dbať na rozvoj komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti.
Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku, zvyšovať ich jazykovú kultúru.
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej slovenskej klasickej a
modernej literatúry . Rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať v písomných a ústnych jazykových
prejavoch.
Upevňovať národné povedomie, vychovávať žiakov k hrdosti na národ i slovenskú históriu. Rozvíjať záujem o materinský
jazyk a literatúru, chápať ich ako kultúrne dedičstvo slovenského národa.
Prehlbovať estetické cítenie žiakov /krása umeleckého slova/ a zapájať sa do literárnych súťaží podľa úrovne triedy a záujmu
žiakov. Všetky druhy súťaží do schválenia nových predpisov riadiť podľa smernice MŠ SR č. 537 / 2000 - 7.
Vytvárať podmienky pre rozvoj záujmov, nadania a talentu detí, využívať rôzne metódy a formy práce, ktoré vedú ku
kreativite žiakov.
Venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deťom zdravotne, zmyslovo a mentálne
postihnutým.
Pri individuálnej integrácii žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami postupovať podľa „Usmernenia ...“,
schváleného MŠ SR dňa 21. júna 2001 pod číslom 370 / 2001 - 44. Pri vypracúvaní individuálnych plánov spolupracovať s
výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom a asistentmi učiteľa.
Uplatňovať princípy humanizácie a demokratizácie vo vyučovaní.
Kontrolovať činnosť členov PK, , klásť dôraz na skvalitňovanie vyučovania slovenského jazyka, pravidelne sledovať a
vyhodnocovať výsledky ich činností, monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať dôslednú
analýzu zistení.
Využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy- problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne
vyučovanie ako aj ďalšie metódy a edukačné programy overené v rámci projektov experimentálneho overovania.
OSTATNÉ ÚLOHY
Skontrolovať, upraviť učebné osnovy, vypracovať TVVP v jednotlivých ročníkoch.
40
Polročné previerky napísať vo všetkých ročníkoch. Výstupné diktáty a previerky sa budú písať vo všetkých ročníkoch okrem
deviatych tried. Vyhodnotenie tried nahlásia vyučujúci vedúcej PK - SJL.
Spolupracovať s vyučujúcimi MZ 3. a 4. ročníka - podľa potreby a dohovoru vyučujúcich s cieľom vytvoriť podmienky na
plynulý prechod žiakov 5. ročníka z 1. stupňa na 2. stupeň ZŠ.
Venovať pozornosť talentovaným žiakom, pripraviť ich na súťaže. Individuálne pristupovať k slaboprospievajúcim žiakom.
Začleniť do slohovej výchovy environmentálnu výchovu podľa možností osnov. Venovať pozornosť problematike
diskriminácie, rasizmu a antisemitizmu /hodiny prispôsobiť diskusiám o narkománii, prevencii v Týždni boja proti drogámnovember 2013/, rovnako sa venovať otázkam mieru, demokracie a tolerancie.
Prostredníctvom ovládania pravopisných princípov jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej úrovne ich ústnych i
písomných prejavov.
Klásť dôraz na komunikačné jazykové kompetencie – čítanie s porozumením, písanie a jazykový prejav.
Vo výchovno - vzdelávacom procese využívať alternatívne vzdelávacie formy pomocou multimédií, aktívne využívať IKT vo
vyučovacom procese.
Zamerať sa na úroveň komunikácie : vzťah učiteľ - žiak, žiak - učiteľ, žiak - žiak.
Organizovať školské kolá súťaží a OSJL.
Výchovne pôsobiť na žiakov, zvyšovať ich sebadisciplínu a morálku.
Priebežne zaznamenávať aktivity členov PK.
Podporovať vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti členov PK – SJL.
Formovať a podporovať školskú knižnicu ako informačné a komunikačné centrum školy. V rámci Týždňa školských knižníc /
október / a Mesiaca knihy uskutočniť aktivity v knižnici zamerané na podporu čítania žiakov, zorganizovať návštevu
Mestskej knižnice v Brezne, zapojiť sa do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
Starať sa o ústrednú nástenku slovenského jazyka.
Uskutočňovať opravy predpísaných písomných prác a diktátov a dbať na estetickú úpravu žiackych písomností.
Plniť pridelené úlohy z jednotlivých zasadnutí.
Organizovať literárne exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí podľa záujmu a finančných možností žiakov.
Podporovať projektové vyučovanie žiakov- schopnosť pracovať individuálne, v skupinách, viesť ich k zodpovednosti za
splnenie úloh, schopnosť prezentovať svoju prácu, dokázať spracovať získané údaje.
Zapojiť sa do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu „Čítajme si...“
Zorganizovať celoškolský projekt „Číta celá škola“ v rámci mesiaca knihy.
Zorganizovať besedu so spisovateľom pre žiakov 5. ročníka.
PLÁN ZASADNUTÍ PK
S E P T E M B E R:
Hlavné úlohy PK na rok 2013 / 2014 (Giertlová)
Učebné osnovy a tematické plány pre jednotlivé ročníky ( všetci vyučujúci )- kontrola splnenia úloh /13.9./
Exkurzie, krúžky, súťaže, kultúrne podujatia
Inštrukcie k previerkam a diktátom /pripraviť pre žiakov s ŠVVP/ (Giertlová)
Učebné osnovy a TVVP
Akcie k Týždňu školských knižníc (Rybošová)
Doplnenie a schválenie plánu práce
Rôzne - úp rava zošitov, diktáty, dop lnkové čítanie; aktuálne informácie (Trembová)
Schválenie p lánu p ráce
D E C E M B E R:
Environmentálna, zdravotná a p rotidrogová výchova, diskriminácia, rasizmus a antisemitizmus ( p odľa časového
p riestoru na hodinách slohu )
Príp rava na súťaže - triedne a školské kolá ( všetci vyučujúci )
Príp rava žiakov 8. a 9. ročníkov na KOMPARO a Testovanie 9 / 2014 ( vyučujúci v uvedených ročníkoch )
Rozhlasové okienko- Deň materinského jazyka /február 2014/
Rôzne
M A R E C:
Vyhodnotenie p lánu p ráce za I. p olrok
Vyhodnotenie súťaží (Giertlová)
Rozbor a analýza p olročných p revierok, p rijatie op atrení
Príp rava žiakov na p rijímacie p ohovory a vyhodnotenie Testovania 9 / 2014 ( vyučujúci 9. ročníkov )
Mesiac knihy- aktivity v školskej knižnici (Rybošová, Giertlová)
Rozhlasová relácia o Františkovi Kreutzovi (ap ríl- Nagyová)
Rôzne - exkurzie a návštevy kultúrnych p odujatí
J Ú N:
Kontrola p lnenia úloh
Úroveň zvládnutia učiva v jednotlivých ročníkoch a vyhodnotenie výstup ných p revierok a diktátov- analýza
(Giertlová)
Aktivita členov PK (Giertlová)
Analýza výsledkov p ráce PK - SJL za rok 2013 / 2014 (Giertlová)
Vyhodnotenie- Školská knižnica /návštevnosť, aktivity p očas roka/ (Rybošová)
Prip omienky a p ožiadavky p re budúci školský rok
41
Exkurzie :
- podľa záujmu žiakov a ich finančných možností organizovať návštevy vzdialenejších literárno - historických pamiatok a
múzeí:
5. ročník - Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene ( Giertlová, Trembová) – október, november
6. a 7. ročník - Po stopách našich rodákov- Samo Chalupka, Horná Lehota (Nagyová, Rybošová)
1. slovenské gymnázium v Revúcej, Slavošovce ( Giertlová, Kovalčíková)
8. a 9. ročník - Martin, Matica slovenská ( Nagyová, Kovalčíková).
Návštevy kultúrnych podujatí :
Výchova divadelného diváka :
návštevy divadelných predstavení vo Zvolene podľa ponuky,
návšteva muzikálu v B. Bystrici (Trembová, Nagyová).
Záver
Plán práce PK je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.
Členovia PK - SJL boli oboznámení s úlohami Plánu práce pre rok 2013 / 2014. Všetci vyučujúci sú zodpovední za ich plnenie.
Vypracovala: Mgr. Veronika Giertlová, vedúca PK SJL
V.5 Plán práce PK Jazyk a komunikácia - cudzie jazyky
Všeobecné údaje o metodickom orgáne
V školskom roku 2013/2014 pracujú v PK – jazyk a komunikácia, cudzie jazyky piati členovia :
Mgr. Lucia Gérerová - ANJ
Mgr. Jolana Václavíková - NEJ
Mgr. Tatiana Štubňová - NEJ, ANJ,RUJ
Mgr. Anna Gáliková - FRJ, RUJ, ANJ
Mgr. Lenka Šebová, PhD -ANJ
Cudzí jazyk jako vyučovací jazyk v školskom roku 2013/2014:
Anglický jazyk na 2. stupni sa učí 276 žiakov.
Anglický jazyk ako 1.CJ sa učí 211 žiakov.
Anglický jazyk ako 2.CJ sa učí 65 žiakov.
Nemecký jazyk na 2.stupni sa učí 180 žiakov.
Ako 1.CJ sa učí NEJ 71 žiakov.
Ako 2.CJ sa NEJ učí 109 žiakov.
Francúzsky jazyk na 2. stupni sa učí 13 žiakov.
Francúzsky jazyk ako 1.CJ sa učí 8 žiakov.
Francúzsky jazyk ako 2.CJ sa učí 5 žiakov.
Ruský jazyk na 2. stupni sa učí 56 žiakov .
Ruský jazyk ako 1.CJ sa učí 9 žiakov.
Ruský jazyk ako 2.CJ sa učí 47 žiakov.
Hlavné úlohy PK na školský rok 2013/2014
·
zamerať sa na komunikatívnu zložku ústneho prejavu
·
voliť také formy a metódy práce, aby žiaci zvládli základné učivo v škole
·
pracovať s audio - orálnymi pomôckami, multimediálnymi nahrávkami, originálnymi časopismi, PC - programami
·
žiakov zapájať do súťaží, olympiád
·
umožniť žiakom pracovať v krúžkoch CJ
·
viesť žiakov k humanizmu, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancii, rasovej
neznášanlivosti
·
viesť žiakov k mravnosti, právnemu vedomiu, prosociálnemu cíteniu,
·
individuálne pracovať so zdravotne postihnutými žiakmi, individuálne pracovať s rómskymi žiakmi
·
pri vypracovaní TP pre integrovaných žiakov spolupracovať s výchovnou poradkyňou
·
zvyšovať svoj odborný a pedagogický rast
·
pri vypracovaní TP postupovať podľa Školského vzdelávacieho programu
42
·
·
·
·
·
·
·
·
·
snažiť sa zmeniť starú školu na modernú školu využívaním inovatívnych metód a foriem práce –využitie
interaktívnej tabule, virtuálnej knižnice
zamedziť v škole šíreniu drog, fajčeniu, alkoholu, psychickému a fyzickému šikanovaniu
pomôcť žiakom riešiť problémy v škole i rodine
oboznámiť žiakov s kultúrou a životom v krajinách, ktorých jazyk sa učia, poznávať odlišnosti v spôsobe života a
kultúrnych tradíciách
využívať CJ prakticky pri komunikácii s cudzincami
pestovať v žiakoch lásku k vlastnej kultúre, tradíciám, jazyku, pripomínať si významné výročia a osobnosti nášho
života
využívať úlohy na rozvoj environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu, dopravnej výchovy ( Deň Zeme,
Deň vody, Týždeň boja proti stresu...).
vytvárať podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodnej úrovni, dopisovanie žiakov, mailovanie
prispievať k zvýšeniu mobility žiakov v osobnom živote, v štúdiu a uplatnení sa na trhu práce
Úlohy PK v školskom roku 2013/2014
V septembri vypracovať časovo-tematické plány. Pri vypracovaní TP postupovať podľa Školského vzdelávacieho programu.
Plány budú obsahovať prvky environmentálnej, protidrogovej výchovy, dopravnej, multikultúrnej výchovy a sociálnej
komunikácie.
T: 13.september 2013
Z: všetci vyučujúci CJ
Hlavnou úlohou vyučovania CJ je na hodinách uplatňovať zložku komunikatívnosti tak, aby žiaci mohli využiť nadobudnuté
kompetencie v praxi, v každodennom živote - pri komunikácii s cudzincami, sledovaní televízie, počúvaní hudby, pri
mailovaní s priateľmi a pri čítaní cudzojazyčných textov.
T: priebežne
Z: všetci vyučujúci
Pri písomnom prejave uprednostňovať produktívne písomné aktivity, dbať na estetickú stránku písomného prejavu.
T: priebežne
Z: všetci vyučujúci
Zvýšiť kvalitu vyučovania výberom najvhodnejších didaktických prostriedkov, inovatívnych foriem a metód, zmeniť starú
školu na modernú školu využívaním notebookov, jazykového laboratória a interaktívnej tabule. Využívať inovatívne metódy
a formy: tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie CLIL, kaskádová
metóda, metóda učenia sa na stanovištiach. Využívať motivačno – didaktické hry, tvorivé zážitkové učenie, inscenačné
metódy, rolové úlohy, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio – video prezentačné riešenia úloh.
T: celý šk. rok
Z: všetci vyučujúci CJ
Nepreťažovať žiakov úlohami, správne ich motivovať, voliť individuálny prístup k schopnostiam žiakom, podporovať ich
aktivitu a tvorivosť na hodinách, dať všetkým žiakom možnosť byť úspešnými.
T: priebežne
Z: všetci vyučujúci CJ
Individuálne sa venovať slabo prospievajúcim žiakom a žiakom integrovaným.
T: priebežne
Z.: všetci vyučujúci CJ
Odoberať originálne cudzojazyčné časopisy. Neustále zlepšovať stratégie čítania s porozumením, zamerať sa na zlepšenie
čitateľskej gramotnosti.
T: september, priebežne
Z.: Mgr. Gáliková, všetci vyučujúci
Využívať vo vyučovaní prvky humanizácie a demokracie. Rešpektovať práva dieťaťa a žiaka, viesť žiakov k prosociálnemu
cíteniu, k zodpovednosti za svoje vzdelávanie, správanie sa a konanie.
T: celý šk. rok
Z: všetci vyučujúci CJ
Upevňovať v žiakoch kladný vzťah k svojmu národu, podporovať hrdosť na jeho kultúru, dejiny, významné osobnosti,
porovnávať ho s inými vyspelými kultúrami (využitie časopisov, TV, rozhlasu)
T: celý šk. rok
Z: všetci vyučujúci CJ
Nadaných žiakov pripravovať na súťaže v cudzojazyčnej olympiáde.
T: december, január
Z: všetci vyučujúci CJ, vedúca PK
Dbať na odborný rast vyučujúcich CJ, účasť na odborných a metodických seminároch a cyklických školeniach.
T: celý šk. rok
Z: všetci vyučujúci CJ
Podporovať dopisovanie a mailovanie žiakov so žiakmi v zahraničí a tým napomáhať k nadväzovaniu nových priateľstiev a
vytvárať tak možnosť na výmenné pobyty žiakov v cudzojazyčnom prostredí.
T: celý šk. rok
Z: vyučujúci FJ, NJ, AJ
43
Na hodinách CJ vytvárať situácie a zadávať úlohy vyžadujúce vzájomnú pomoc a spoluprácu a tým rozvíjať u žiakov
interpersonálne kompetencie.
T: celý rok
Z: všetci vyučujúci
Na hodinách CJ dať žiakom priestor na rozvíjanie kompetencií v sebahodnotení a hodnotení práce spolužiakov.
T: priebežne
Z: všetci vyučujúci
Viesť žiakov pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem pri práci k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si CJ. Záujem
žiakov podnecovať metodickou pestrosťou.
T: priebežne
Z: všetci vyučujúci
Plán exkurzií a akcií
Vyučujúce NEJ zorganizujú 1- dňovú exkurziu do Rakúska.
T: apríl, máj 2013
Z: p. Štubňová, p. Václavíková
V októbri sa zúčastnia žiaci francúzskeho jazyka akcií spojených s oslavami Európskych dní v Brezne.
T: október
Z: p. Gáliková
V decembri zorganizujeme školské kolá olympiád v CJ. Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do obvodného kola.
T: december, január
Z: p Štubňová
Do školy si pozveme na besedu našich bývalých žiakov, ktorí sú teraz študentmi bilingválnych gymnázií.
T: priebežne
Z: všetci vyučujúci
Vyučujúci CJ sa zúčastnia aspoň dvoch školení o zavádzaní IKT do vyučovania CJ, ktoré organizuje v našej škole Mgr. D.
Kováčiková.
T: priebežne
Z: Mgr. Štubňová
Mgr. Gérerová a Štubňová, zapojené v projekte školy: Čitateľská gramotnosť – naša brána do Európy, budú pracovať na
úlohách z toho vyplývajúcich a spolu s ostatnými vyučujúcimi CJ sa budú zúčastňovať školení, k tomu organizovaných.
T: priebežne
Z: Mgr. Gérerová, Štubňová
Zorganizujeme akciu – Môj dom, môj hrad – vo všetkých ročníkoch prebehnú besedy a tvorba plagátov, alebo prezentácií.
T: marec , apríl
Z: všetci vyučujúci
Časový a obsahový plán zasadnutí PK
September:
otvorenie, privítanie, program zasadnutia
návrh a schválenie plánu práce na školský rok 2013/2014
schválenie plánu exkurzií a akcií
diskusia
záver
(zápisnica :Mgr. Václavíková)
November:
otvorenie, program zasadnutia
stav vedomostí v CJ na škole (1. štvrťrok)
práca s nadanými žiakmi – príprava na olympiády
pomoc slabo prospievajúcim žiakom
hodnotenie žiakov, klasifikácia za prvý štvrťrok
aktuality, informácie o prebiehajúcich školeniach
diskusia, záver
(zápisnica: Mgr. Gérerová)
Marec:
otvorenie, privítanie, program zasadnutia
kontrola plnenia úloh plánu práce PK
vyhodnotenie úrovne vedomostí za prvý polrok – opatrenia
výsledky olympiád v CJ
výmena skúseností pri výučbe CJ – aktuality, informácie o prebiehajúcich školeniach
organizácia exkurzie
diskusia, záver
(zápisnica: Mgr Gáliková)
Jún:
44
-
otvorenie, privítanie, program zasadnutia
vyhodnotenie úrovne vedomostí a záujmu žiakov o CJ na škole
vyhodnotenie plnenia plánu práce PK v školskom roku 2013/2014
pripomienky a návrhy pre PK na budúci šk. rok
diskusia, záver
(zápisnica: Mgr. Šebová, PhD)
Vypracovala: Mgr. Tatiana Štubňová
V.6 Plán práce PK Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce
Predmetová komisia bude v tomto školskom roku pracovať v zložení :
Vedúca: Mgr. Mária Reginová
M 5.A, 7.C, 9.AC,
RMP 5.B, 9.B
Členovia: Mgr. Lívia Baxová
M 7.B, 8.B
Mgr. Danuša Kováčiková M 6.A,C,
Informatika 5.ABC, 6.ABC,7.AB
Práca s informáciami 9.ABC
Ing. Alena Kubizniaková Svet práce
Ing. Anna Miklovičová Práca s informáciami 9.C
Mgr. Alena Pasztorová M 5.C, 7.A, 8.C
RMP 5.C, 9.AC
Mgr. Pohančániková
Svet práce 5.AB
Ing. Július Šefranko
M 9.B, Technika 5.AB, 6 .AB, 8.ABC
Mgr. Milan Vetrák
M 5.B, 6.B, 8.A,
RMP 5.A
Technika 7.AB, Výchova k podnikaniu 9.ABC
V tomto školskom roku je našou prioritou príprava piatakov na testovanie/ ak by bola naša škola vybratá/ ako aj príprava
deviatakov na „Testovanie 9“.
Dôsledne vypracovať výchovno- vzdelávacie učebné plány v súlade s prepracovanými učebnými osnovami.
V záujme zvyšovania záujmu žiakov o technické študijné predmety v stredných školách aj naďalej klásť veľký dôraz na
vyučovanie matematiky.
Hlavné úlohy jednotlivých predmetov :
Matematika a práca s informáciami :
zefektívniť systém vnútornej kontroly s dôrazom na analýzu zistení prijatých opatrení a kontrolu odstránenia
nedostatkov
vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných metód s využitím IKT
rozvíjať logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať
komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémových úloh
zovšeobecňovať a hľadať vhodné strategické riešenia problémov pri riešení úloh
viesť žiakov k presnému vyjadrovaniu myšlienok, postupov, ich zaznamenaniu a prezentácie
stále aktuálnou otázkou je aj zvyšovanie matematickej gramotnosti žiakov
viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi v počítačových
systémov
vychovávať k efektívnemu a bezpečnému využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie
implementovať do ŠkVP témy národného štandardu finančnej gramotnosti
zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu
hlavné písomné práce vyhodnocovať dôsledne, analýzu chýb robiť tak, aby bolo jasné, ktoré učivo je problematické –
zaradiť ho do rozcvičky
krúžky zamerať na prípravu T – 9
Človek a svet práce :
viesť žiakov k získaniu základných užívateľských zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti
prispievať k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov
vytvárať praktické pracovné návyky
viesť žiakov k tvorivej spolupráci
rozvíjať podnikateľské zručnosti
využívať poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch na tvorbu a ochranu životného prostredia
sprostredkovať žiakom poznatky o pestovaní okrasných rastlín ich viazanie, aranžovanie, vedenie domácnosti
a oboznámiť sa s jednoduchými domácimi prácami
vytvárať základy pre ďalšie odborné štúdium
praktickými činnosťami získavajú žiaci zručnosti a schopnosti potrebné pre život, učia sa prezentovať svoje názory,
pracovať v tíme, byť zodpovední za svoje činy
Úlohou predmetovej komisie je:
45
sledovať plnenie učebných osnov
usmerňovať a vylepšovať stav vyučovania jednotlivých predmetov
v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny. V prípade
oprávneného podozrenia na porušenie ich zdravého osobnostného vývinu, prípadne zneužívania, šikanovania,
bezodkladne zabezpečiť ich ochranu
pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov ŠVVP spolupracovať so školským psychológom
žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a mentálnym postihnutím hodnotíme podľa
Metodického pokynu č.31/2011 a č.32/2011
pravidelne hodnotiť výchovno – vzdelávacie výsledky
zjednocovať, usmerňovať výchovnovzdelávacie plány
starať sa o organizáciu a plánovanie mimoškolskej práce žiakov/ zapojenie do MO, Pytagoriády, Technickej olympiády,
Klokana a iných súťaží/
sledovanie vybavenia kabinetov
sledovať a zvyšovať vedomostnú úroveň talentovaných žiakov a žiakov z málo podnetného prostredia
informovať členov PK o novostiach v matematike, informatike, v oblasti techniky a svetu práce
zadávať diferencované domáce úlohy, ktoré budú zohľadňovať vzelávacie možnosti jednotlivých žiakov
v rámci hodnotenia vyčleniť dostatok priestoru na seba hodnotenie žiakov
využívať na vyučovacích hodinách prístupné učebné pomôcky
využívať na vyučovacích hodinách matematiky počítačovú učebňu, notbuky, interaktívnu tabuľu
využívať na hodinách prácu vo dvojiciach, skupinách čím sa budú rozvíjať komunikačné, personálne a sociálne
kompetencie žiakov
starať sa o kvety na chodbách, pred školou a o hriadku liečivých bylín
pripravíme aktivity pre žiakov k Svetovému dňu mlieka na školách
Vo výchovno – vyučovacom procese sa čím ďalej viac otvára priestor pre uplatnenie učiteľovho majstrovstva, schopnosti
zaujať žiakov, motivovať ich k uvedomelému systematickému vzdelávaniu.
-
Rozdelenie úloh pre prípravu metodických materiálov
Činnosť predmetovej komisie zamerať na skvalitnenie činnosti učiteľa vo výchovno – vzdelávacom procese i monitorovanie
úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonať dôsledne analýzu zistení.
Prípravou metodických materiálov sú poverení jednotliví vyučujúci podľa ročníkov, ich prácu bude koordinovať vedúca PK.
Všetky písomné práce budú napísané v stanovených termínoch, ich zadania budú jednotné pre jednotlivé ročníky, vopred
prekonzultované vyučujúcimi, ktorí sa vždy dohodnú na spoločných kritériach hodnotenia. Výsledky písomných prác budú
vždy písomne spracované a zverejnené na nástenke.
5.ročník Reginová, Pasztorová
6.ročník Kováčiková, Vetrák
7.ročník Pasztorová, Reginová
8.ročník Vetrák, Baxová
9.ročník Reginová, Šefranko
Informatika: Mgr. Kováčiková
Členovia PK pracujú v jednotlivých predmetoch svojej aprobácie aj nad rámec svojich vyučovacích povinnosti :
p. Vetrák a p. Reginová budú aj v tomto školskom roku pracovať v regionálnej komisii MO a budú spoluorganizátori
matematických súťaží v regióne
p. Pasztorová pracuje ako predsedníčka regionálnej predmetovej komisie chémie
p. Baxová pracuje v regionálnej komisii fyzika
p. Kováčiková je koordinátorka IKT na škole, asistent projektového manažéra
p. Šefranko bude vyhodnocovať a evidovať výsledky písomných prác.
Všetci členovia budú využívať prístupnú odbornú literatúru.
Odborný rast členov:
„ Príprava digitálneho obsahu“ – p.Baxová, Kováčiková, Kubizniaková, Pasztorová.
Ostatní členovia sa budú zúčastňovať školení organizovaných koordinátorkou IKT na škole.
Práca s talentovanými žiakmi
Vďaka ochote a záujmu vyučujúcich aj v tomto škoskom roku zapojíme žiakov do nasledujúcich súťaží – MO, Pytagoriáda,
Klokan, MAKS, Technická olympiáda, I- Bobor
Rozdelenie úloh pri zapojení žiakov do súťaží
Matematická olympiáda: 5.ročník Reginová
6.ročník Kováčiková
7.ročník Pasztorová
8.ročník Vetrák
9.ročník Reginová
Pytagoriáda : : 5.ročník Reginová
6.ročník Kováčiková
7.ročník Pasztorová
46
8.ročník Vetrák
Pokračovať v korešpondenčnej súťaži Maks – koordinátor p. Vetrák
Matematický Klokan – p. Reginová
I- Bobor p. Kováčiková
Technická olympiáda – p.Vetrák
Časový a obsahový plán zasadnutí PK
august :
o Privítanie
o Prerokovanie plánu práce PK na školský rok 2013/2014
o Zjednotenie výchovno-vyučovacích plánov matematiky v jednotlivých ročníkoch
o Rôzne
o Diskusia
o Záver
september:
o
o
o
o
o
o
1.Privítanie
2.Schválenie plánu práce PK na školský rok 2013/2014
Rozdelenie úloh v metodickej a záujmovej oblasti
Rôzne
Diskusia
Záver
o
o
o
o
o
o
Privítanie
Vyhodnotenie vstupných písomných prác
Príprava matematického odpoludnia pre 7. a 8. ročník
Rôzne
Diskusia
Záver
o
o
o
o
o
o
Privítanie
Vyhodnotenie 1.písomných prác
Prehodnotenie zapojenia žiakov do súťaží
Rôzne
Diskusia
Záver
o
o
o
o
o
o
Privítanie
Prehodnotenie „ Testovania 9“
Príprava matematického odpoludnia pre 5. a 6. ročník
Rôzne
Diskusia
Záver
o
o
o
o
o
o
Privítanie
Vyhodnotenie práce PK
Vyhodnotenie súťaží a krúžkovej činnosti
Rôzne
Diskusia
Záver
október:
december:
apríl:
jún:
Vypracovala: Mgr. Mária Reginová, vedúca PK
V.7 Plán práce predmetovej komisie Človek a príroda, Zdravie a pohyb
Zloženie predmetovej komisie – personálne zloženie
Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Alena Pásztorová
47
Členovia predmetovej komisie:
Mgr. Lívia Baxová
Mgr. Danuša Kováčiková
Mgr. Silvia Kánová
Mgr. Radka Jarabová
Ing. Anna Miklovičová
Mgr. Richard Smékal
Mgr. Imrich Mravec
Ing. Alena Kubizniaková
Ing. Július Šefránko
Mgr. Darina Hrivnáková
Mgr. Erika Štulajterová
Mgr. Milan Supek
Mgr. Milan Vetrák
Hlavné úlohy PK v školskom roku 2013/2014
1. Kontrola a doplnenie tematických výchovno vzdelávacích plánov na základe ŠVP a ŠkVP.
T: september
Z:všetci členovia PK
2. Zapracovanie prvkov učiva „OČAP“ do učebných osnov povinných predmetov telesná výchova, biológia, zemepis,
fyzika, chémia
T:september
Z:vyučujúci príslušných predmetov
3. Vypracovať plán účelových cvičení podľa usmernení UPK pre telesnú a športovú výchovu pri ŠPÚ, Bratislava 2009.
T: október, jún
Z: Mgr. Milan Vetrák
4. Uskutočniť jesennú a jarnú časť účelového cvičenia.
T: október, jún
Z: Mgr. Vetrák
5. Realizovať diagnostikovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami učebných osnov
a vzdelávacích štandardov.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
6. Dôsledne realizovať učebné osnovy jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch v súlade s požiadavkami
vzdelávacích štandardov, pritom rešpektovať aj potreby žiakov.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
7. Implementovať branno – bezpečnostnú problematiku do TVVP.
T: september
Z:vyučujúci TSV a SRL
8. Pri vypracúvaní IVP pre žiakov s mentálnym postihnutím integrovaných v bežnej triede základnej školy vychádzať
zo vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím a rámcového obsahu vzdelávania špeciálnej
základnej školy príslušného variantu, spolupracovať so špeciálnym pedagógom.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
9. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č.
245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a
vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho
programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
10. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické
a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii
so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
11. Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami postupovať podľa
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
12. Vychovávať v duchu humanizmu, ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzať všetkým formám diskriminácie,
xenofóbie, intolerancie a rasizmu.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
13. Vytvárať u žiakov kladné morálne a vôľové vlastnosti ako sú samostatnosť, rozhodnosť, húževnatosť,
sebakritickosť a sebahodnotenie.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
14. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a
vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé
potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a
správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
15. Rozvíjať vzťah detí k prírode, jej ochrane, ku zdraviu a ku všetkým živým organizmom.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
16. Vhodne zvolenými úlohami, problémami a rozhovorom viesť žiakov k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
48
17. Viesť hodiny tak, aby žiaci získavali nové poznatky aj prostredníctvom pozorovania a uskutočňovania
experimentov.
T: celý školský rok
Z:vyučujúci Bio, CHE, FYZ, FYN, ZIS, CZV
18. Rozvíjať u žiakov schopnosť myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
19. Vytvárať žiakom podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia, využívania internetu a ostatných IKT
v príprave na vyučovanie.
T: celý školský rok
Z:vyučujúci Bio, CHE, FYZ, FYN, ZIS, CZV
20. Venovať pozornosť samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii
nových poznatkov, napr. diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca
s informáciami získanými nielen z učebníc, ale aj z internetu, vytváranie referátov a prezentácií k danému učivu.
T: celý školský rok
Z:vyučujúci Bio, CHE, FYZ, FYN, ZIS, CZV
21. Dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce a znižovať riziko úrazov počas experimentovania a športových aktivít.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
22. Sledovať informácie, metodiky a príklady dobrej praxe z oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie
rizikového správania detí na www.bezpre.sk.
T: celý školský rok
Z:Ing. Kubizniaková
23. Dať žiakom priestor pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať, hodnotiť vlastné
výkony a pokroky.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
24. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity
v prírode.
T: celý školský rok
Z:vyučujúci TSV a SRL
25. Na hodinách TSV a SRL venovať pozornosť uplatňovaniu netradičných telovýchovných prostriedkov a pohybových
aktivít, ktoré nie sú náročné na priestor.
T: celý školský rok
Z:vyučujúci TSV a SRL
26. Na vyučovaní využívať poznatky získané na školeniach, ktorých sa vyučujúci zúčastnili.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
27. Využívať novú techniku, ktorá je vyučujúcim k dispozícii (interaktívne tabule, vizualizér, notebooky, a pod.),
školskú knižnicu, fyzikálno - chemické laboratórium, multimediálnu učebňu.
T: celý školský rok
Z:vyučujúci Bio, CHE, FYZ, FYN, ZIS, CZV
28. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému
používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk,
www.pomoc.sk.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
29. Intenzívnejšie využívať školský areál na hodinách TSV a SRL.
T: priebežne
Z:vyučujúci TSV a SRL
30. V laboratórnych prácach upriamiť pozornosť na obsahovú, estetickú a pravopisnú zložku.
T: celý školský rok
Z:vyučujúci Bio, CHE, FYZ, FYN, ZIS, CZV
31. Na vyučovaní využiť aj alternatívne formy a metódy práce, využívať metódy na rozvoj komunikačných zručností
a čitateľskej gramotnosti.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
32. Podporovať súťaže žiakov, zapájať ich do predmetových olympiád, súťaží, korešpondenčných seminárov a
športových súťaží, ktoré sa budú konať v súlade s organizačnými poriadkami zaregristovaných MŠ SR.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
33. Používať učebnice a učebné materiály schválené MŠ SR (www.edicny-portal.sk ).
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
34. Využívať digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym pedagogickým ústavom (www.eaktovka.sk ).
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
35. Získavať informácie z internetových stránok: www.otvorenaskola.sk, www.skolaplus.sk, www.minedu.sk,
www.statpedu.sk, www.sjwp.sk, www.olympiady.sk, www.iedu.sk , www.siov.sk , www.minv .
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
Rozdelenie čiastkových úloh: podujatí, ďalších aktivít a súťaží v priebehu školského roka
1. Prihlasovanie škôl do športových súťaží žiakov prostredníctvom www.skolskysport.sk .
T: celý školský rok
Z:Mgr. Smékal
2. Efektívne využívať minifutbalové ihrisko s umelou trávou.
T: celý školský rok
Z:Mgr. Smékal
3. Vypracovať a zverejniť pravidlá bezpečnosti pri práci s chemickými faktormi na základnej škole na základe
usmernení zverejnených na www.siov.sk .
T: september
Z: Ing. Miklovičová
4. Vypracovať a zverejniť pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v učebni fyziky a biológii.
T: september
Z: Mgr. Baxová, Mgr. Jarabová
5. Vo vyučovacom procese výchovne využiť Dni ochrany prírody, Deň vody, Deň vtákov, Svetový deň životného
prostredia.
T: celý školský rok
Z: vyučujúci Bio, CHE,CZV, FYZ, FYN, ZIS
49
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Uskutočniť tematické aktivity pri príležitosti Svetového dňa slnka.
T: mája
Z: Mgr. Baxová
Uskutočniť tematické aktivity pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. október).
T:október
Z: Mgr. Jarabová
Uskutočniť tematické aktivity pri príležitosti Svetového dňa mlieka na školách (25. septembra).
T: september
Z: Mgr. Pásztorová
V spolupráci s koordinátorom Zdravého životného štýlu sa zapojiť do aktivít celoslovenskej kampane Červené
stužky - www.cervenestuzky.sk.
T: november
Z: Ing. Kubizniaková
Spolupracovať s predmetovou komisiou jazyk a komunikácia - slovenský jazyk pri príležitosti mesiaca úcty
k starším.
T:október
Z: Mgr. Pásztorová
Uskutočniť tematické aktivity týkajúce sa triedenia odpadu pri príležitosti Svetového dňa zeme (22.4.2014).
T: apríl
Z: Mgr. Kánová, Ing. Miklovičová, Mgr. Pásztorová
Zorganizovať a zabezpečiť lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.ročníka.
T:február
Z: Mgr. Mravec
Zorganizovať medzitriedny turnaj v minifutbale (nešportových tried) .
T:jún
Z: Ing. Šefranko, Mgr. Smékal
Zorganizovať turnaj vo florbale žiakov.
T: máj
Z: Mgr. Mravec
Zorganizovať výstavku netradičných plavidiel.
T:máj-jún
Z: Mgr. Baxová
Uskutočňovať vzájomné hospitácie, aspoň raz ročne.
T: celý školský rok
Z:všetci členovia PK
Aktualizovať nástenku pri učebni fyziky.
T:september – december
Z: Ing. Miklovičová, Mgr. Baxová
Úprava učebne BIO a aktualizácia násteniek.
T: september – december
Z: vyučujúce BIO
Súťaže a projekty:
CHO 9.ročník - Mgr. Miklovičová
Zdravotnícka súťaž – Mgr. Kánová
Hyperikum - Mgr. Kánová
FO- 8 a 9.ročník, Mgr. Baxová
Envirootázniky – Mgr. Kováčiková
Gymnastické súťaže- Mgr. Súpek
Futbalové súťaže- Mgr. Smékal
Ostatné športové súťaže – vyučujúci TSV a SRL
Hravo ži zdravo – Mgr. Kováčiková
Aktivity členov PK
Koordinátor pre zdravý životný (ŠPZ, PDZ, VMaR, Env.V)- Ing. Kubizniaková
Členky komisie obvodného kola FO- Mgr. Baxová, Ing. Miklovičová
Predseda komisie obvodného kola CHO- Mgr. Pásztorová
Predseda OZ – Ing. Anna Miklovičová
Koordinátor IKT – Mgr. Kováčiková
Vedúca MZ 3.-4.roč. – Mgr. Hrivnáková
Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Radka Jarabová
Profesijný rast členov PK:
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie
Mgr. Alena Pásztorová
Mgr. Lívia Baxová
Mgr. Danuša Kováčiková
Mgr. Silvia Kánová
Mgr. Radka Jarabová
Ing. Anna Miklovičová
Ing. Alena Kubizniaková
Mgr. Darina Hrivnáková
Mgr. Erika Štulajterová
Plán exkurzií na školský rok 2013/2014:
Centrum populácie fyziky (Martin) - október - november, 6. a 7. ročník, Ing. Miklovičová a Mgr. Baxová
ČOV – podľa počasia, apríl - máj, 9.ročnik, Ing. Miklovičová a Mgr. Pásztorová
Vydrovo - jeseň, 5.ročník, Mgr. Kánová a Ing, Kubizniaková
50
Technické služby mesta Brezna – október, 7. a 9.ročník, Ing. Miklovičová a Mgr. Pásztorová
Prírodovedné múzeum B.Bystrica – máj –jún, 9.ročník, Mgr. Kánová
Krúžková činnosť:
Futbal – Ing. Július Šefranko
Počítačoví – Mgr. Danuša Kováčiková
Časovo – tematický plán zasadnutí PK v školskom roku 2013/2014
August: (zápisnica – Mgr. Imrich Mravec)
1. Privítanie členov PK a hostí
2. Návrh úloh do plánu práce PK na školský rok 2013/2014
3. Pripomienky k rozvrhu hodín z hľadiska psychohygieny
4. Návrhy na materiálno technické zabezpečenie
5. Prerokovanie tematických výchovno vzdelávacích plánov a tvorba nových TVVP v predmetoch biológia, ekológia,
fyzika, chémia, telesná a športová výchova a športová príprava
6. Exkurzie – návrhy do plánu exkurzií
7. Rôzne, záver
September: (zápisnica – Mgr. Radka Jarabová)
1. Privítanie členov PK a hostí
2. Schválenie plánu PK na školský rok 2013/2014
3. Kontrola aktualizácie a vypracovanie tematických výchovno vzdelávacích plánov na školský rok 2013/2014
4. Informácie o integrovaných žiakoch – špeciálny pedagóg
5. Návrh aktivít a zadelenie úloh v rámci Svetového dňa výživy (16. Október), Svetový deň mlieka na školách (26.
septembra) a Mesiaca úcty k starším.
6. Rôzne, záver
December: (zápisnica – Mgr. Lívia Baxová)
1. Privítanie členov PK a hostí
2. Kontrola dodržiavania hygienických zásad a ustrojenosti žiakov na hodinách TV a ŠP
3. Hodnotenie výsledkov dosiahnutých v športových súťažiach v jesennej časti za 1. štvrťrok školského roka
2013/2014
4. Vyhodnotenie aktivít kampane Červené stužky, Svetového dňa mlieka na školách, Svetového dňa výživy.
5. Kontrola vypracovania a zverejnenia pravidiel bezpečnosti pri práci s chemickými faktormi na základnej škole na
základe usmernení zverejnených na www.siov.sk a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v učebni
fyziky a biológii.
6. Kontrola aktualizovania násteniek a úpravy učebne biológie.
7. Návrhy na zlepšenie a skvalitnenie vyučovania – výmena skúsenosti a informácii
8. Príprava a organizačné zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
9. Rôzne, záver ( informovať vedúcu PK o plnení TVVP k 17.januáru 2014)
Marec: (zápisnica – Mgr. Silvia Kánová)
1. Privítanie členov PK a hostí
2. Vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku
3. Informácie o dosiahnutých výsledkoch v súťažiach za I.polrok šk.r. 2013/2014
4. Návrhy opatrení na prácu so slabo prospievajúcimi žiakmi
5. Informácie o vzdelávacích výsledkoch integrovaných žiakoch
6. Výmena skúsenosti zo vzdelávania členov PK (vytváranie logických schém a pojmových máp)
7. Návrh aktivít v rámci Svetového dňa zdravia( 7.apríl) a Svetového dňa zeme (22.apríl)
8. Rôzne, záver
Jún: (zápisnica – Mgr. Milan Vetrák)
1. Privítanie členov PK a hostí
2. Vyhodnotenie pripravenosti a účasti žiakov na súťažiach za II. polrok školského roka
3. Kontrola plnenia TVVP
4. Informácie o slabo prospievajúcich žiakoch a žiakoch integrovaných, návrhy opatrení
5. Príprava hodnotiacej správy PK
6. Príprava a návrhy na vypracovanie plánu práce PK na nasledujúci školský rok
7. Rôzne, záver
Vypracovala: Mgr. Alena Pásztorová, vedúca PK
V.8 Plán práce PK Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra
Zloženie PK – personálne údaje
Mgr. Eva Kovalčíková
SJL – VYV (vedúca PK)
51
Mgr. Ivica Nagyová
Mgr. Oľga Trembová
Mgr. Ľubica Gádošiová
Mgr. Silvia Kánová
Mgr. Imrich Mravec
Mgr. Veronika Giertlová
Mgr. Anna Rybošová
Mgr. Zuzana Pavlínyiová
Mgr. Mária Reginová
Mgr. Jolana Václavíková
Ing. Alena Kubizniaková
Ing. Anna Miklovičová
Mgr. Richard Smékal
SJL – HUV
SJL – RUJ – HUV – ŠPD
DEJ – PG - VYCH
GEG - BIO
GEG - TEV
SJL - OBN
SJL - OBN – ETV
NBV
MAT – OBN
NEJ - DEJ
BIO
CHE
TSV
Stručná analýza činnosti PK v školskom roku 2012/2013
V školskom roku 2012/2013 PK - ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY, UMENIE A KULTÚRA pracovala v zložení 17
členov. Komisia pracovala podľa schváleného plánu práce. Vyučujúci sa zamerali na plnenie hlavných i špecifických,
konkrétnych úloh schválených všetkými členmi PK. Priebežne splnené úlohy hodnotili, pripravovali a zapájali žiakov do
súťaží a aktivít, v ktorých žiaci prezentovali svoje vedomosti, zručnosti a tvorivosť a tiež úspešne reprezentovali našu školu.
Členovia riešili aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v jednotlivých predmetoch, poskytovali návrhy na zlepšenie výchovnovzdelávacieho procesu. Stretli sa na štyroch spoločných zasadnutiach, účasť členov a priebeh, náplň zasadnutí je evidovaná
v zápisniciach. Činnosť predmetovej komisie bola podrobne vyhodnotená v analýze práce PK za uplynulý školský rok.
V školskom roku 2013/2014 bude PK pracovať v zložení 11 členov.
Vďaka projektu Čitateľská gramotnosť – naša brána do Európy môžeme rozvíjať komunikatívne, čitateľské kompetencie
žiakov 2. stupňa v triedach 8. ročníka. Tento školský rok budú pani učiteľky, ktoré sú zaradené do projektu, pokračovať v
overovaní nových predmetov: Mgr. Ľ. Gádošiová predmet Putovanie históriou (PUH) a Mgr. S. Kánová predmet Cestovanie
s knihou (CKH). Úlohou vyučujúcich bude rozvíjať záujem žiakov o čítanie, rozvíjať schopnosti pracovať s textom,
s informáciami, čítať s porozumením, argumentovať a prečítaný text využiť v praktickom živote.
Hlavné úlohy a ciele PK v školskom roku 2013/2014
1. Dodržiavať vo všetkých ročníkoch platné učebné osnovy všetkých predmetov v rozsahu ustanovenom
vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy (ŠVP – ISCED 2 – nižšie
sekundárne vzdelanie, ŠkVP).
2. Optimalizovať podmienky vzdelávania, prehlbovať záujem žiakov o vyučovací
predmet, viesť ich k
celoživotnému vzdelávaniu.
3. Venovať pozornosť talentovaným žiakom, vytvárať podmienky pre rozvoj ich záujmov a nadania, využívať vhodné
metódy a formy práce, ktoré vedú ku ich kreativite.
4. Zapájať sa do súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR, súťaží zabezpečovaných, IUVENTOU, regionálnych súťaží a
iných.
5. Individuálne pristupovať k slaboprospievajúcim žiakom a k žiakom menej nadaným na hudbu a výtvarný prejav.
6. Venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných skupín, žiakom
zdravotne, zmyslovo a mentálne postihnutým, vytvárať vhodné individuálne podmienky pre ich výchovu a
vzdelávanie.
7. Do vyučovacích plánov zapracovať témy, úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v
oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským
právam (výchovný koncert, výtvarné práce, divadelné predstavenia). Využívať manuál výchovy mládeže k
ľudským právam – KOMPAS.
8. Venovať pozornosť problematike diskriminácie a segregácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie, venovať pozornosť problematike migrácie.
9. Viesť žiakov samostatne tvorivo pracovať i spolupracovať, prezentovať svoje názory, postrehy a vedomosti.
10. Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov – získavať, interpretovať, hodnotiť a prezentovať informácie
z rôznych súvislých, nesúvislých, printových i autentických textov, rozvíjať schopnosť argumentovať.
11. Upevňovať národné povedomie, vychovávať žiakov k hrdosti na svoj národ, históriu, kultúru, krajinu, región,
mesto či obec.
12. Vzdelávať a vychovávať žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov
na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
13. Klásť dôraz na výchovu k mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu, venovať sa otázkam demokracie a
tolerancie.
14. V predmetoch realizovať multikultúrnu výchovu – napomáhať žiakom porozumieť iným kultúram.
15. Výchovne pôsobiť na žiakov, zlepšovať ich disciplínu, predchádzať prejavom problémového správania,
narastajúcej kriminalite mládeže, prípadne riešiť problémy záškoláctva či šikanovania, realizovať protidrogovú
výchovu.
16. Realizovať environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú na vedenie žiakov
k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov
a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním
a poškodzovaním životného prostredia.
52
17. Viesť žiakov k udržiavaniu kultúrneho prostredia školy, triedy.
18. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu na výchovných koncertoch, hudobno-divadelných predstaveniach,
výstavách a vychádzkach.
19. Uplatňovať medzipredmetové vzťahy, spolupracovať s členmi ostatných PK.
20. Organizovať návštevy kultúrnych podujatí, výstav a exkurzií.
21. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch,
využívať aktuálne metodické príručky (Globálne vzdelávanie na ZŠ – metodická príručka pre učiteľky a učiteľov na
ZŠ a i.), vymieňať si informácie a skúsenosti, v záujme odborného rastu sa zapájať do vzdelávacích programov,
školení, sledovať aktuálne webové stránky:
www.globalnevzdelavanie.sk
www.cervenestuzky.sk
www.clovekvohrozeni.sk
www.bezpre.sk
www.iuventa.sk
www.olympiady.sk
www.unicef.sk
www.siov.sk
www.minedu.sk
www.statpedu.sk
22. Využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy, na realizáciu vyučovania využívať IKT, multimediálnu učebňu,
interaktívnu tabuľu, školskú knižnicu.
23. Priebežne zaznamenávať a vyhodnocovať aktivity a výsledky členov PK (zodpovedné vedúca PK).
Hlavné úlohy a ciele v jednotlivých predmetoch
Dejepis/putovanie históriou
·
vytvárať a formovať u žiakov schopnosť posudzovať minulosť a prítomnosť krajiny, v ktorej žijú, jej
postavenie v Európe a vo svete,
·
rozvíjať u žiakov schopnosť analyzovať historické udalosti, ich príčiny a následky, chápať historické fakty v
čase, priestore a udalostiach,
·
viesť žiakov k tomu, aby dokázali reálne hodnotiť osobnosti dejín i dejinné udalosti,
·
realizovať úlohy súvisiace so vzdelávaním v oblasti občianskych práv v dejinách národov a ľudských práv,
·
rozvíjať schopnosti žiakov získavať i prezentovať poznatky a informácie nielen z učebnice, čítanky,
historických máp, ale i z internetu, televízie, rozhlasu, filmu.
Geografia/cestovanie s knihou
·
klásť dôraz na geografické poznanie Slovenskej republiky, svojho regiónu, mesta či obce, postavenie Slovenska v
rámci európskych a svetových štruktúr,
·
upevňovať a rozširovať poznatky žiakov o vlastnostiach Zeme,
·
viesť žiakov k poznaniu problematiky urbanizácie a problémov s ňou spojenými,
·
zaraďovať do vyučovania prvky environmentálnej výchovy ako prevencie znečisťovania a poškodzovania
životného prostredia, zamerať sa na problematiku odpadu a ďalších globálnych problémov ohrozujúcich život na
Zemi,
·
realizovať multikultúrnu výchovu a boj proti predsudkom, poukazovať na rôznorodosť rás, kultúr, jazykov,
náboženstiev,
·
zamerať pozornosť na oblasti vhodné pre cestovný ruch,
·
viesť žiakov získavať informácie z učebnice, mapy, populárno-náučnej literatúry, internetu, televízie, rozhlasu,
filmu a prezentovať ich, podporovať interpretáciu súvislých textov, obrázkov, grafov, tabuliek, diagramov.
Občianska náuka
·
pôsobiť na žiakov v duchu humanizmu, morálky a demokracie,
·
utvárať u žiakov poznatky o normách vzťahov v rodine, škole a sociálnom prostredí,
·
rozvíjať u žiakov zásady spoločenského správania,
·
zaoberať sa otázkou zmyslu života,
·
zamerať sa na osobnosť človeka, režim dňa a využívanie voľného času,
·
riešiť problematiku dospievania, význam kultivovaného správania a priateľstva,
·
viesť žiakov k uvedomovaniu si národnej identity,
·
zamerať sa na hlavné znaky nášho štátneho zriadenia a poukazovať na občianske práva a povinnosti, zhodnotiť ich
dôležitosť v demokratickej spoločnosti,
·
viesť žiakov k pochopeniu významu zákonov, právnych a morálnych noriem v živote spoločnosti i jednotlivca,
·
do vyučovacích plánov zapracovať úlohy, témy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním
ľudských práv a práv dieťaťa, využívať manuál výchovy mládeže k ľudským právam – KOMPAS,
·
prakticky žiakov oboznamovať so základnými poznatkami ekonómie s možnosťou využitia v budúcom živote, so
základmi podnikania, zamerať sa na finančnú gramotnosť,
·
venovať sa globálnym problémom ľudstva a sledovať aktuálnu situáciu doma a vo svete v dennej tlači a médiách.
53
Etická výchova
·
zamerať sa na prevenciu mravného úpadku mládeže – alkoholizmus, fajčenie, drogy, záškoláctvo, menšie trestné
činy, ktoré sa stávajú hrozbou dnešnej spoločnosti,
·
klásť dôraz na výchovu zrelej osobnosti, ktorá má úctu k rodičom, človeku, prírode a všetkým formám života,
·
rozvíjať u detí schopnosť komunikácie, vyjadrovania citov, vlastných myšlienok, zároveň ich učiť viesť
konštruktívny dialóg, rozvíjať schopnosť empatie,
·
podporovať u detí prosociálne správanie, pozitívny postoj k postihnutým, chorým a k iným skupinám obyvateľstva
vyžadujúcim si pomoc,
·
zamerať sa na riziká dospievania, výchovu k plánovanému rodičovstvu, poukazovať na možné následky
predčasného a neviazaného sexuálneho života (prevencia HIV/AIDS),
·
učiť žiakov zdravému životnému štýlu,
·
viesť žiakov k pozitívnemu mysleniu v živote,
·
zaoberať sa problematikou šikanovania, fyzického násilia.
Náboženská výchova
·
umožniť žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, hľadať svoju
vlastnú životnú hodnotovú orientáciu,
·
formovať náboženské myslenie, svedomie a osobnú vieru ako prejav náboženského myslenia,
·
ponúkať prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvárať možnosť života s Cirkvou,
·
klásť dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti,
·
zamerať sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým
morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život
spoločnosti,
·
vychovávať žiakov k zodpovednosti voči sebe a voči iným, učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať,
rozumieť sebe, iným a svetu, v ktorom žijú.
Hudobná výchova
·
podporovať hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu,
·
poskytovať zážitky, radosť, pozitívne životné podnety,
·
rozvíjať u žiakov schopnosť vyjadriť svoje estetické zážitky (slovne, pohybom...),
·
rozvíjať vedomosti a zručnosti žiakov v procese komunikácie s hudbou,
·
podporovať vlastnú elementárnu tvorivosť žiakov,
·
vychovávať vnímavého, aktívneho poslucháča, tolerantného k iným kultúram,
·
viesť k hrdosti na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo,
·
spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých období.
Výtvarná výchova
·
podporovať nápady a individuálne riešenia žiakov, zapájať žiakov do výtvarných súťaží,
·
klásť dôraz na objaviteľský prístup k technikám a vyjadrovacím prostriedkom,
·
podporovať činnosti žiakov založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry,
·
zapájať osobnosť žiaka v zmysle vyjadriť tému (učí sa o nej v iných predmetoch),
·
rozvíjať poznanie kľúčových diel reprezentujúcich historické epochy a diel reprezentujúcich súčasné tendencie
vizuálnych umení,
·
poznávať jazyk vizuálnych médií,
·
rozvíjať u žiakov schopnosť primeraného rozboru diel výtvarného umenia,
·
vychovávať žiakov smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov, hodnotových kritérií, vkusu,
·
viesť žiakov k tolerancii voči rôznym typom vyjadrovania, voči vkusu iných ľudí.
Výchova umením
·
žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo,
·
rozvíjať schopnosti žiakov prijímať, rešpektovať, hodnotiť a oceňovať umelecké prejavy rôznych národov a etník,
·
rozvíjať schopnosti žiakov pracovať v tíme pri skupinových projektoch,
·
podporovať žiakov pri realizácii svojich hudobných, výtvarných, pohybových a literárnych predstáv.
Plán zasadnutí
AUGUST/SEPTEMBER
1. Privítanie členov PK
2. Hlavné úlohy PK v školskom roku 2013/2014 – návrh plánu práce
3. Doplnenie plánu práce
4. TVVP pre jednotlivé predmety/ročníky (všetci vyučujúci)
5. Schválenie plánu práce na školský rok 2013/2014
6. Rôzne
7. Záver
DECEMBER
54
1. Privítanie členov PK
2. Zhodnotenie predchádzajúceho obdobia
3. Príprava a zapájanie žiakov do súťaží, tvorivých aktivít
4. Úlohy na najbližšie obdobie
5. Rôzne (aktuálne informácie)
6. Diskusia
7. Záver
MAREC
1. Privítanie členov PK
2. Vyhodnotenie plánu práce za predchádzajúce obdobie
3. Vyhodnotenie súťaží
4. Príprava žiakov na talentové skúšky
5. Informácie o pripravovaných aktivitách
6. Rôzne – návštevy kultúrnych podujatí, výstav
7. Diskusia
8. Záver
JÚN
1. Privítanie členov PK
2. Vyhodnotenie činnosti PK - plnenie hlavných úloh (Z: Kovalčíková)
3. Plnenie konkrétnych úloh v jednotlivých predmetoch, aktivita členov PK (Z: Kovalčíková)
4. Pripomienky a požiadavky na nasledujúci školský rok
5. Diskusia
6. Záver
Konkrétne akcie a exkurzie
Dejepis
exkurzia (dejepis, geografia) – Stará Bystrica (orloj), Vychylovka (skanzen, lesná železnica)
– 6. ročník (T: máj, Z: Gádošiová, Kánová)
exkurzia – Orava, Oravský hrad, Múzeum slovenskej dediny v Zuberci (v spolupráci s PK Jazyk a komunikácia - SJL)
– 7. ročník (T: máj, Z: Gádošiová, Nagyová)
rozhlasové relácie - Deň holokaustu, Deň vzniku Československej republiky, Deň víťazstva nad fašizmom (T: podľa
aktuálnosti, Z: Gádošiová, ŽP)
návšteva Horehronského múzea v Brezne - 5. ročník (T: podľa ponuky výstav, Z: Gádošiová)
dejepisná olympiáda – 6. až 9. ročník (T: podľa propozícií, Z: Gádošiová)
návšteva Pamätníka SNP v B. Bystrici a Tyhányovského kaštieľa - 9. ročník (T: máj, Z: Gádošiová, Kánová)
Geografia
geografické vychádzky (T: podľa TVVP, Z: Kánová, Mravec)
geografická olympiáda – 5. až 9. ročník (Z: Kánová, Mravec)
exkurzia – Čierny Balog – Lesnícky skanzen – Vydrovská dolina – poznávanie miestneho regiónu (v spolupráci s PK
Človek a príroda, zdravie a pohyb) – 5. ročník (T: september/ október, Z: Kánová, Kubizniaková)
návšteva Horehronského múzea v Brezne - spoznaj svoj región – 5. a 9. ročník (T: podľa ponuky výstav, Z: Kánová,
Mravec)
projekty v rámci vyučovania – Najkrajšie miesta na Zemi, Technické a kultúrne pamiatky (T: priebežne, Z: Kánová,
Mravec)
Občianska náuka
návšteva pamätných miest (významné osobnosti a pamiatky mesta Brezna) –7. ročník (T: podľa TVVP, Z:
Giertlová)
návšteva Okresného súdu v Brezne (účasť na súdnom pojednávaní) – 8. ročník (T: podľa ponuky, Z: Giertlová,
Reginová)
exkurzia – Národná rada Slovenskej republiky, Národné múzeum v Bratislave - 8. ročník (T: máj, Z: Giertlová)
Etická výchova
beseda s psychológom/psychologičkou (dospievanie, kultivované správanie, normy vzťahov v sociálnom prostredí)
- 6. a 7. ročník (T: podľa aktuálnosti, Z: Pohančaníková, Rybošová )
projekt Detský čin roka - 5. až 9. ročník (T: podľa propozícií, Z: vyučujúci ETV)
práca s projektom Cesty - 9. ročník (T: priebežne:, Z: Rybošová, Miklovičová)
Náboženská výchova
exkurzia – návšteva Biskupského úradu v Rožňave - 5. a 6. ročník (T: máj, Z: Pavlínyiová)
biblická olympiáda (príprava na okresné kolo) - 5. až 9. ročník (T: podľa propozícií, Z: Pavlínyiová)
zapojenie sa do celoslovenskej kampane (prevencia HIV/AIDS) ČERVENÉ STUŽKY (T: 1.9. 2013 - 1.12. 2013, Z:
Pavlínyiová)
Hudobná výchova
návšteva výchovných koncertov (T: podľa ponuky, Z: Trembová)
návšteva muzikálu/operety (T: podľa ponuky, Z: Trembová, Nagyová)
55
Výtvarná výchova/výchova umením
návšteva výstav v Horehronskom múzeu v Brezne: Sviatky jari, Dvor remesiel,
(T: podľa ponuky, Z: vyučujúci VYV)
návšteva vzdialenejších historických pamiatok, múzeí a galérií (organizovať v spolupráci s vyučujúcimi SJL a DEJ (T:
podľa plánu exkurzií, Z: Kovalčíková)
prezentácia žiackych prác – výstavný panel ( T: priebežne 4x ročne, Z: Kovalčíková)
zostavenie Zborníka žiackych výtvarných prác (T: jún, Z: Kovalčíková)
Záver
Plán práce PK je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.
Členovia PK boli oboznámení s úlohami plánu práce na školský rok 2013/2014. Všetci vyučujúci sú zodpovední za ich
plnenie.
Vypracovala: Mgr. Eva Kovalčíková, vedúca PK
Záver
Plán práce školy bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 17. septembra 2012. Prítomní sa zaviazali svojim
súhlasom ho v školskom roku 2013/2014 splniť.
V Brezne, 20. 9.2013
riaditeľka školy
56
Download

Plán práce školy pre školský rok 2013 / 2014