SPRÁVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, KOMENSKÉHO 495/33 O VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI A JEJ VÝSLEDKOCH V ŠKOLSKOM ROKU 2010/11
(Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. § 2. ods. 1 a)
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E – mail
WWW stránka
Zriaďovateľ
Primátor
Vedúci školského úradu
Základná škola
Komenského 495/33 029 01 Námestovo,
+043 5522209
[email protected]
zsnokomnam.edu.sk
Mesto Námestovo, Ul. C a M 329/6
Ing. Ján Kadera
Mgr. Ivan Veljačik
Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. § 5 ods. 7 pís. f Zákona 596/2003m Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
3. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
4. Plán práce školy na školský rok 2010/2011.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých MZ a PK.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Námestovo, Komenského 495/33
Vedenie školy: od 01.09.2010 do 01.02.2011
Meno a priezvisko
Funkcia
Mgr. Ľubomír Hnila
riaditeľ školy
Mgr. Ján Salaj
zástupca riaditeľa školy 5. – 9. roč.
Mgr. Jozef Škarba
zástupca riaditeľa školy 1. – 4. roč.
Poznámka
do31.01.2011
do 28.02.2011
do 28.02.2011
Nové vedenie školy: od 01.02.2011
Mgr. Ľubomír Jaňák
riaditeľ školy
PhDr. Renáta Kekeňáková
zástupkyňa riaditeľa školy
do 01.02.2011
od 1.3.2011
V školskom roku 2010/11 došlo k zmene vedenia školy:
Pán Mgr. Ľ. Hnila poţiadal o dôchodok , Mgr. Salaj a Mgr. Škarba poţiadali o odstúpenie
z funkcie.
V Námestove dňa: 13. 10 2011
Ostatné funkcie
Funkcia
Výchovná poradkyňa
Koordinátor PDZ a IPJ
Vedúca ŠJ
Ekonomicko-hospodárska
pracovníčka
Administratívna
pracovníčka
BOZP
Poţiarna ochrana
Školská kronika
Zdravotníci
Kabinet CO
Poistenie ţiakov
Tlač na roč.1.-4.
Správca webovej stránky
Vedúci projektov
Meno a priezvisko
Poznámka
Mgr. Kvetoslava Ratičáková
PaedDr.Eva Štefaničiaková
Darina Poláková
Júlia Tomovčíková
Agniezska Šuvadová
Miroslav Rabčan
Miroslav Rabčan
Mgr. Viera Hnilová
Mgr. Renáta Krúpová
Mgr. Jozef Škarba
Mgr. Scarlett Salajová
Mgr. Dana Serdelová
Mgr. Scarlett Salajová
Mgr. Jozef Škarba
od apríla 2011
Správcovia kabinetov a zbierok
Kabinet
Kabinet ročníkov 1. - 4.
Fyzika
Matematika
Prírodopis
Chémia
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Dejepis
Zemepis
Slovenský jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Hudobná výchova
Informatika
Školská dielňa
Meno a priezvisko
Poznámka
Mgr. Angelína Natšinová
Mgr.Ján Salaj
PaedDr.
Ľubica
Záhumenská
Ing. Renáta Krúpová
PaedDr. Anna Bulasová
Mgr. Ľubica Ťapáková
Mgr. Ľubomír Hnila
PhDr. Renáta Kekeňáková
Mgr. Eva Václavíková
Mgr. V. Hnilová
Mgr. Eva Václavíková
Mgr. Kvetoslava Ratičáková
Mgr. Mária Sirotiarová
Mgr. Jozef Škarba
od 1.2.2011 Mgr. T.
Smataník
Mgr. Róbert Horan
Fond kabinetov bol v školskom roku 2010/11 doplnený cez finančné prostriedky získané z
projektu „E – learning vo výchovnovzdelávacom procese“.
Vedúci MZ a PK
V školskom roku 2010/2011 boli zriadené štyri predmetové komisie a jedno
metodické združenie :
Vedúci predmetovej
komisie pre vzdelávaciu
oblasť
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Človek a príroda
Biológia
Fyzika
Chémia
Matematika
I. Mgr. Jana Večerková
II. Mgr. Róbert Horan
Matematika a práca s
informáciami
III. PhDr. Renáta
Kekeňáková do
07.04.2011
Predmet
Človek a spoločnosť
Informatika
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
PaedDr. Eva
Štefaničiaková od
07.04.2011
IV. Mgr. Ľubica
Ťapáková
Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboţenská
výchova
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
Umenie a kultúra
Svet práce
Technika
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Zdravie a pohyb
V. Mgr. Anna
Kozoňová - vedúca
metodického združenia
Pre všetky vzdelávacie
oblasti primárneho
vzdelávania
Všetky predmety primárneho
vzdelávania
Knižnice
Ţiacku kniţnicu pre ročníky 1. -9. spravovala Mgr. Iveta Krasulová .
Učiteľskú kniţnicu spravovala Mgr. Viera Hnilová.
Školská družina
V školskom roku 2010/11 navštevovalo ŠKD 50 detí z ročníkov 1. -4. Boli zriadené dve
triedy v ktorých pracovali dve učiteľky Mgr. Jana Gonšenicová a Jana Ivanová. Vyuţívali
miestnosti 1.A a 1. B triedy, kde v dopoludňajších hodinách prebiehala výučba ţiakov prvého
ročníka a v popoludňajších hodinách školský klub.
Rozšírené vedenie školy – poradný orgán
Riaditeľ školy
Mgr. Ľ. Hnila
Mgr.Ľ. Jaňák
od 01.02.2011
Rodičovská rada
Pedagogická rada
PaedDr. A.
Ing. A. Lúchavová
Bulasová
Poznámka
Ing. A. Lúchavová
PaedDr. A.
Bulasová
Odborový zväz
Mgr. K. Ťapáková
t.č. na materskej
dovolenke
PaedDr. A.
Bulasová
v zastúpení
Riadiaci tím smerom dovnútra
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa
Mgr. Ľ. Hnila
Mgr. J Škarba
Mgr. J. Salaj
Mgr.Ľ. Jaňák
od 01.02.2011
PhDr. R.
Kekeňáková
od 01.03.2011
Výchovný
poradca
Mgr. K.
Ratičáková
Poznámka
Mgr. K.
Ratičáková
Zástupca učiteľov
PaedDr. A.
Bulasová
PaedDr. A.
Bulasová
Riadiaci tím smerom navonok
Riaditeľ školy
Mgr. Ľ. Hnila
Mgr.Ľ. Jaňák
od 01.02.2011
Rada školy
Ing. A. Ťapák
Rodičovská rada
Ing. A. Lúchavová
Poznámka
Ing. A. Ťapák
Ing. A. Lúchavová
Výchovný poradca
Mgr. K. Ratičáková
Výchovný poradca
Netriedni učitelia
Mgr. K. Ratičáková
Výchovný tím
Zástupca riaditeľa
šk.
Triedni učitelia
Rada školy
Funkcia
Predseda:
Podpredseda:
Meno a priezvisko
Zastúpenie
Ing. Ťapák Anton
Paed Dr. Bulasová Anna
zástupca za MsÚ /zást. primátora/
pedagogický pracovník
Členovia:
Paed Dr. Záhumenská Ľubica
Mešková Mária
Ing. Natšin Vladimír
Mgr. Ivan Veljačik
Ing. Lúchavová Adriána
Madleňáková Iveta
Mgr. Jackulíkova Svetlana
pedagogický pracovník
nepedagogický pracovník
zástupca za MsÚ
zástupca za MsÚ
zástupca rodičov
zástupca za MsÚ
zástupca rodičov
Ing. Novotná Monika
Mudr. Haluška Juraj
zástupca rodičov
zástupca rodičov
Rodičovská rada
Mgr. František Farský
Predseda:
Podpredseda: Dagmar Skočíková
Adriána Lúchavová
Pokladník:
Spolupráca - vedenie školy smerom k rodičovskej rade formou stretnutí a písomných ţiadosti
- a naopak rodičovská rada smerom k vedeniu školy
Informovanie rodičov o chode školy a výchovno- vzdelávacích výsledkoch žiakov.
Denne: Formou ţiackej kniţky a internetovej ţiackej kniţky
Štvrťročne: Formou konzultačných hodín s triednou učiteľkou /učiteľom/
Triedny učiteľ si vedie záznam o rodičoch a ich prítomnosti na stretnutiach - rodič- škola.
V školskom roku 2010/11 sme mali 19.04.2011 plenárne ZRPŠ na ktorom boli rodičia
oboznámení :
- o ekonomickom chode školy
- o školskom stravovaní
- o výchovno- vzdelávacom procese
- o práci koordinátora PDZ
- o práci výchovného poradcu
- o rekonštrukcii školskej budovy
- o plánovaných zmenách v školskom roku 2011/2012
Po plenárnom ZRPŠ nasledovali triedne ZRPŠ, kde boli rodičia konkrétne oboznámení
s výchovno- vzdelávacím procesom ţiakov individuálnou konzultáciou.
I. Personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy
Štatistické údaje zamestnancov
Počet zamestnancov školy
Údaje o zamestnancoch školy
Počet ţien Počet muţov
46
39
7
Údaje pedagogických zamestnancov
Počet ţien
Počet pedagogických
zamestnancov
Kariérny stupeň
Počet muţov
9.tr. 10.tr. 11.tr. 12.tr.
29
24
5
1
7
19
1
Počet nepedagogických pracovníkov
Počet nepedagogických
zamestnancov
Počet ţien
17
Počet muţov
15
2
Percentuálne zastúpenie
Počet percent
Dochádzajúci učitelia
Ţeny
Muţi
85,00%
15,00%
2
1
Podmienky zamestnancov
Pedagogický zamestnanci: zborovňa roč. 1. – 9.
WC muţi, ţeny – roč. 1. – 4. , WC muţi, ţeny – roč. 5. – 9.
Nepedagogický pracovníci: administratíva – vlastná miestnosť, WC – učiteľské
upratovačky a školníčka – vlastná miestnosť, WC – školské dielne
údrţba - vlastná miestnosť, WC – školské dielne
kuchárky – vlastná miestnosť, WC
Stravovanie: Je zabezpečené v školskej jedálni v areáli školy patriacej pod základnú školu.
Počet stravujúcich zamestnancov: pedagogickí zamestnanci - 21 /6 muţov/
nepedagogickí zamestnanci- 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
-
pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú vekové a odborné podmienky absolvovali
-
a 2. kvalifikačnú skúšku
-
kaţdoročne 10- 12 pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú cyklických vzdelávaní,
ktoré
uskutočňujú metodické centrá a kontinuálneho vzdelávania
-
pedagogickí pracovníci absolvovali „Prvý modul – komunikácia“
-
pedagogickí zamestnanci absolvovali kurz(36 hod.) – vzdelávanie učiteľov v oblasti
práce a vyuţitie informačno- komunikačných technológií v práci učiteľa
-
pedagogickí zamestnanci absolvovali kurz(24 hod.) – vyuţitie IKT vo vyučovacích
predmetoch – funkčná gramotnosť
-
niektorí pedagogickí zamestnanci pokračujú v projekte vzdelávania učiteľov – naučte sa
viac
-
všetci učitelia a vychovávateľky prešli programom vzdelávania v IKT, 4 v rámci MPC
absolvovali vzdelávanie zamerané na etiku, sociálno-psychologický výcvik
-
všetci učitelia absolvovali školenie (9 hod.) - na prácu s interaktívnou tabuľou.
Odbornosť pedagogických zamestnancov
Veľkým prínosom školy je plná kvalifikovanosť učiteľov. Jediným problémom je výučba
anglického jazyka, kde tento predmet učia traja učitelia kvalifikovaní na výučbu anglického
jazyka s vysokoškolskou kvalifikáciou, ostatní učitelia anglického jazyka si dopĺňajú
kvalifikáciu . S úplnou kvalifikovanosťou počítame v priebehu 2 rokov. V našej škole
vyučujeme aj nemecký a ruský jazyk. Všetci vyučujúci druhého cudzieho jazyka sú
kvalifikovaní. Vekové zloţenie pedagogického zboru je rôznorodé. Priemerná veková hranica
je 40 rokov. Učitelia okrem triednictva sú poverovaní ďalšími funkciami, a to výchovným
poradenstvom, koordináciou sociálno-patologických javov, koordináciou výchovy
k manţelstvu a rodičovstvu. Sú zaradení do MC a PK na škole, v meste, v obvode a v okrese.
Všetci učitelia a vychovávateľky prešli programom vzdelávania v IKT, 4 v rámci MPC
absolvovali vzdelávanie zamerané na etiku, sociálno-psychologický výcvik.
Výchovný poradca školy zabezpečuje činnosti súvisiace s prijímaním ţiakov na stredné školy.
Okrem tejto hlavnej úlohy sleduje a riadi činnosť ţiakov so ŠVVP a ţiakov integrovaných.
Úzko spolupracuje s rodičmi, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva.
II. Štatistické údaje o škole
Počet tried primárneho vzdelávania :
8
Počet tried niţšieho sekundárneho vzdelávania : 12
Spolu :
20
Údaje o počte žiakov v triedach vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími
potrebami
Základná
škola
Trieda
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Spolu
1.-4.
5.A
5.B
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
k 15.9.
2010
Počet
ţiakov
15
15
21
20
17
16
21
22
147
23
23
19
20
18
15
18
16
24
22
20
19
24
k
31.8.11
chlap.
5
6
10
10
10
9
10
11
71
10
11
12
8
10
9
12
11
14
14
12
14
11
diev.
10
9
11
10
7
7
11
11
76
13
12
9
12
8
6
6
5
10
8
8
5
13
Počet
ţ.so
ŠVPP
1
Počet
ţ.so
ŠVPP
Trieda
1. A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Počet
ţiakov
15
15
16
16
21
19
18
16
chlap.
10
10
6
7
10
10
10
9
diev.
5
5
10
9
11
9
8
7
Spolu
1.-4.
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
9.A
9.B
9.C
136
27
27
23
20
20
20
19
23
24
25
21
20
72
12
12
10
9
12
8
11
16
17
15
13
12
64
15
15
13
11
8
12
8
7
7
10
8
8
269
147
122
1
405
219
186
1
Spolu
5.-9.
268
151
117
1
Spolu
5.-9.
Spolu
1.-9.
415
222
193
1
Spolu
1.-9.
1
Údaje o počte žiakov v ŠKD
Základnáškola
k
31.8.´11
k 15.9.´10
Trieda
I.
II.
Spolu
Počet
ţiakov
25
25
50
chlap.
15
14
29
diev.
10
11
21
Trieda
I.
II.
Spolu
Počet
ţiakov
22
23
45
chlap.
16
14
30
diev.
6
9
15
Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2010/2011
Základná škola NámestovoKomenského
spolu
počet
zapísaných
ţiakov
chlapcov
31
19
dievčat odklady
12
3
poznámka
Prijatie žiakov na štúdium v stredných školách
Škola
Gymnázium
Bilingv. gym.
SOŠ - spolu
OA
SŢS
ZSŠ
SOU - 4 roč.a 5 roč.
SOU - 3 roč.
SOU - 2 roč.
Spolu :
Neumiestnení
Počet
prijatých
žiakov
1. kolo
20
dievčatá
10
45
13
37
8
1
12
1
0
66
0
33
0
dievčatá poznámka
2. kolo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeden žiak
odišiel na SOU
zo 7. ročníka
Deviaty ročník navštevovalo 65ţiakov. Všetci boli úspešne prijatí v 1. kole prijímacieho
konania a rodičmi zapísaní na prijaté SŠ. Jeden ţiak bol prijatý na dvojročné štúdium zo 7.
Ročníka.
III. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelávania
Hodnotenie a klasifikácia žiakov v š. r.2010/2011 pre primárne
vzdelávanie
Priemerný prospech za predmet na triedu
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Predmet / ročník
Slovenský jazyk a literatúra
1.A
1
1.B
1
2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B
1,38 1,38
1,67 1,63 1,82 1,69
1
1
1
1
1
1
1
1
Čítanie hrou
Dramatická výchova
Školienka
Prvý cudzí jazyk
Príroda a spoločnosť
1,52 1,47 1,41
1,44
Prírodopis
Prírodoveda
Vlastiveda
1
1
1
1,53 1,19
1,13 1,10 1,00 1,59 1,13
1
1,13 1,05
Environmentálna výchova
Človek a príroda
Biológia
Fyzika
Chémia
Človek a spoločnosť
Dejepis
Geografia
Regionálna výchova
Občianska náuka
Osobnostný rast
Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboţenská
výchova
1
1
Matematika a práca s
informáciami
Matematika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hudobná výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
Telesná výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
16
16
21
19
18
1
1,24
1
1,19 1,25 1,48 1,68 1,53 1,63
Matematika hrou
Informatická výchova
Informatika
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
Svet práce
Technika
Práca s materiálom
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
Výchova umením
Zdravie a pohyb
Prospelo
16
Neprospelo
Prospelo %
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
Opravné skúšky
0
0
0
0
0
0
0
0
Hodnotenie a klasifikácia žiakov v š. r.2010/2011 nižšie sekundárne vzdelávanie
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Priemerný prospech za predmet na triedu
Predmet / ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
Prvý cudzí jazyk
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A 8.B
9.A
1,7
2,65 2,32
2,65 3,0
2,44 2,52 2,35
2,2
2,84
2,43 2,83 1,92 3,10 2,45
2,24 2,08 2,00 2,5
3,11
2,00 2,29 1,67 2,2
3,10
1,89
1,33 2,39 2,2
1,67
1,52 2,2
1,85 1,8
9.B
9.C
Druhý cudzí jazyk-NEJ
Druhý cudzí jazyk-RUJ
Prírodopis
Príroda a
spoločnosť
Prírodoveda
Človek a príroda
Biológia
1,91 2,46 1,54 2,67 1,7
Vlastiveda
1,26
1,48 2,22 1,5
1,6
1,9
2,0
2,0
1,65 2,42
Fyzika
Chémia
Človek a
spoločnosť
2,0
1,65 1,5
2,16
1,45 1,45 2,00
1,57 2,04 1,63 2,86 2,05
Dejepis
1,22
1,15 1,61 1,75 1,25 1,85 2,16
1,3
Geografia/Zemepis
1,63
1,93 2,04 2,0
2,65 3,38 2,50 2,95 2,65
1,0
1,0
1,04
1,11 1,48 1,2
1,93
1,67 2,04 1,75 1,8
2,65 2,89
1,0
1,0
1,1
1,15 1,37
1,0
1,0
1,11
1,0
1,0
1,05
Občianska
náuka(výchova)
Človek a hodnoty Etická výchova /
Náboţenská výchova
Matematika a
práca s
informáciami
Matematika
Človek a svet
práce
Pracovné vyučovanie
Informatika
2,15 2,75 2,84
1,13 1,05 1,15 1,30 1,68
1,13 1,0
Svet práce
Technika
1,45 1,60 2,11
Technická výchova
Umenie a kultúra Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Zdravie a pohyb
2,22 3,21 1,67 2,45 2,3
Telesná výchova
Prospelo
Neprospelo
Prospelo %
Opravné skúšky
1,0
1,96 1,16 2,48 2,35
1,74 2,25 1,45 2,29 1,9
1,09 1,30 1,04 1,38 1,1
2,7
3,21 2,42 3,33 3,05
1,04 1,25 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,11
1,0
1,39 1,45 1,3
1,5
1,95
1,7
1,38 1,38 1,76 1,5
1,0
27
1,0
27
1,0
23
1,0
20
1,0
20
1,0
20
1,16
19
1,04 1,0
23
24
1,0
25
1,05 1,0
21
20
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
94,74 100
100
100
100
100
2
Vyhodnotenie TESTOVANIA 9
Dňa 9.3.2011 prebehlo celoplošné testovanie ţiakov 9. ročníkov ZŠ z matematiky a jazyka
slovenského a literatúry. Testovania z matematiky sa zúčastnilo 25 ţiakov triedy IX.A, 20
ţiakov triedy IX.B a 20 ţiakov triedy IX.C – spolu teda 65 ţiakov.
Výsledky celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka T9 v školskom roku 2010/2011 sú
výsledky v rámci SR nasledovné: Priemerné počty bodov a priemerná úspešnosť v predmete
matematika dosiahnutá v SR je 10,6 bodu a priemerná úspešnosť je 52,9 %.Priemerné počty
bodov a priemerná úspešnosť v predmete matematika dosiahnutá ţiakmi našej školy je 9,71
bodu a priemerná úspešnosť je 48,5 %. Percentil školy je 35,3.
IV. Údaje o výchovných opatreniach udelených triednym učiteľom a
riaditeľom školy
Pochvalné uznanie od triedneho učiteľa za výborný prospech, správanie, dochádzku
a reprezentáciu školy: 60 žiakov
Pochvalné uznanie od riaditeľa školy za výborný prospech, správanie, dochádzku a
reprezentáciu školy: 72 žiakov
Pokarhanie triednym učiteľom: 21 žiakov
Pokarhanie riaditeľom školy : 22 žiakov
Zníţené známky zo správania na druhý stupeň: 5 žiakov
na tretí stupeň: 3 žiaci
na štvrtý stupeň: 2 žiaci
V. Údaje o dochádzka žiakov
Vymeškané
vyučovacie
1.-4.roč.
1.-4.roč.
5.-9.roč.
5.-9.roč.
1.-9.roč.
1.-9.roč.
Hodiny
ospraved.
z toho
neosprav.
ospraved.
z toho
neosprav.
ospraved.
z toho
neosprav.
Priemer na žiaka
3357
0
14 370
377
17 720
377
24,68
0
53,43
1,4
43,75
0,93
Problémovým javom sa stáva záškoláctvo ţiakov a s tým súvisiace vymeškávanie
vyučovacích hodín. Pri neospravedlnených hodinách, ktorých počet presiahne viac ako 15
hodín v mesiaci spolupracujeme s MsÚ odbor soc. vecí a rodiny v Námestove.
VI. Varianty učebných plánov školy a rámcový učebný plán ŠkVP
V šk. roku 2010/2011 sme pracovali
- v 1., 2. a 3. ročníku podľa ŠVP, ŠkVP 1
- v 5., 6. a 7. ročníku podľa ŠVP, ŠkVP 2
v 4.,8.a 9. ročníku sme pracovali podľa Učebných plánov pre 1.-9. ročník
základných škôl schválených MŠ SR dňa 14.5.2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od
1.9.2003
4. roč. variant (jazykový),
8. - 9. ročník variant 2
Rámcový učebný plán v školskom roku 2010/11
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Predmet / ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
1. ročník/počet 5. ročník/počet
hodín
hodín
ŠVP
8
Učíme sa so Školienkou
ŠkVP
ŠVP
5
Poznámka
ŠkVP
1
Je doplnením predmetov
slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
1
3
Príroda a
spoločnosť
Prírodoveda
Človek a príroda
Biológia
1
Človek a
spoločnosť
Dejepis
1
Geografia
1
Občianska náuka
1
0,5
Je nový predmet pre 1.
stupeň
0,5
1
1
Vyučuje sa 2 hodina týždenne
.Sú pridané tematické celky.
1
Je doplnením predmetov
geografia, dejepis,
literatúra, výtvarná
výchova, hudobná
výchova .
Vyučuje sa 1 hodina týždenne
na prvom stupni. Je
posilnením predmetu.
3,5
0,5
0,5
1,5
Vyučuje sa spolu 1 hodine
týždenne .Je na posilnenie
predmetu
Vyučuje sa blokovo a delí sa
na dve skupiny na druhom
stupni. Na 1. stupni 1hodina
týždenne.
1
Regionálna výchova
Človek a hodnoty
Etická
výchova/náboţenská
výchova
Matematika a práca Matematika
s informáciami
0,5
0,5
4
Informatika
1
Vyučuje sa spolu 1 hodine
týždenne .Je na posilnenie
predmetu
Vyučuje sa 2 hodina
týždenne. Sú pridané
tematické celky.
1
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie
Práca s materiálom
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
SPOLU:
1
Výtvarná výchova
1
1
Hudobná výchova
1
1
Telesná výchova
2
2
17
5
21
Vyučuje sa blokovo ,dve
hodiny za sebou.
6
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Predmet / ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
2. ročník/počet
hodín
6. ročník/počet
hodín
ŠVP
6
ŠVP
4
ŠkVP
Poznámka
ŠkVP
0,5
Vyučuje sa spolu 1 hodine týždenne
každý druhý mesiac.
Školienka
1
Čítanie hrou
1
Anglický jazyk
1
Je doplnením predmetov slovenský
jazyk a literatúra
Je doplnením predmetov slovenský
jazyk a literatúra
3
Je nový predmet pre 1. stupeň
Nemecký/ruský jazyk
Príroda a
spoločnosť
Človek a príroda
Človek a
spoločnosť
1
Prírodoveda
1
Vlastiveda
1
Vyučuje sa 2 hodina týždenne. Je na
posilnenie daného predmetu
Vyučuje sa 2 hodina týždenne. Z
čoho jedna sa delí s chémiou.
Biológia
1
Fyzika
1
1
Chémia
0,5
0,5
Dejepis
1
1
Geografia
1
Občianska náuka
1
Osobnostný rast
Človek a hodnoty
1
Etická
výchova/náboţenská
výchova
Dopravná výchova
Vyučuje sa 1 hodina týždenne. Delia
sa na dve skupiny s fyzikou
1
1
Je doplnením predmetov
občianska náuka, literatúra...
1
1
Matematika a práca Matematika
s informáciami
4
Informatika
1
Vyučuje sa 1 hodina týždenne .Je
nový predmet.
4
0,5
0,5
Vyučuje sa spolu 1 hodine týždenne
každý druhý mesiac.
Vyučuje sa spolu 1 hodinu týždenne.
0,5
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie
Práca s materiálom
1
Vyučuje sa 1 hodina týždenne.
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
SPOLU:
Výtvarná výchova
1
1
Hudobná výchova
1
1
Telesná výchova
2
2
18
5
23
6
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Predmet / ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
3. ročník/počet
hodín
7. ročník/počet
hodín
ŠVP
6
ŠVP
4
ŠkVP
1
Dramatická výchova
1
3
Človek a
spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a
práca s
informáciami
Prírodoveda
1
Vlastiveda
1
Zdravie a pohyb
SPOLU:
Vyučuje sa 2 hodina týždenne .Je na
posilnenie daného predmetu
1
Je doplnením predmetov
prírodoveda, vlastiveda, ochrana
prírody
1
1
Vyučuje sa 2 hodina týždenne. Sú
pridané tematické celky.
Fyzika
1
1
Vyučuje sa 2 hodina týždenne. Sú
pridané tematické celky.
Chémia
0,5
0,5
Vyučuje sa 1 hodina týždenne. Delí
sa na dve skupiny s fyzikou.
Dejepis
1
Geografia
1
Občianska náuka
1
Etická výchova /
Náboţenská výchova
Matematika
1
1
3
4
Hravá matematika
1
Vyučuje sa 2 hodina týždenne. Sú
pridané tematické celky.
1
1
0,5
Je doplnením predmetov
matematika a informatika
Vyučuje sa spolu 1 hodinu týždenne.
0,5
Pracovné vyučovanie
Svet práce
0,5
Technika
0,5
Práca s materiálom
Umenie a kultúra
1
Biológia
Informatika
Človek a svet
práce
Je doplnením predmetov slovenský
jazyk a literatúra
1
Environmentálna
výchova
Človek a príroda
Je doplnením predmetov slovenský
jazyk a literatúra
3
Nemecký/ruský jazyk
Príroda a
spoločnosť
ŠkVP
1
Slúži na posilnenie predmetu .
Čítanie hrou
Anglický jazyk
Poznámka
1
Vyučuje sa 1 hodina týždenne.
Výtvarná výchova
1
1
Hudobná výchova
1
1
Telesná výchova
2
2
20
5
23
6
VII. Reprezentácia školy vo vedomostných a športových súťažiach
Vedomostné súťaže:
Matematika:
Dňa 21.3.2011 sa uskutočnila medzinárodná súťaţ MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorej sa zúčastnilo
16 ţiakov z ročníkov 1. – 4. a 5 ţiakov z ročníkov 5. – 9.
Najlepšie umiestnenie dosiahli nasledovní ţiaci: 80 b – 85 b Barbora Tarčáková – II.B Radka
Tomovčíková – II.B, 60 b – 70 b– Dominika Skočíková – II.A , Michal Mordel – II.A
Tibor Hranický – II.B, Kristián Korman – II.B, Naďa Večerková – II.B, Marek Mrekaj – III.B, Eliška
Mušáková – III.B
Na druhom stupni to boli nasledovní ţiaci: Samuel Serdel – 91 b – VII.A, Simon Metes – 80 b – VI.A
Dňa 26.1.2011 sa uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY – kategória Z9
Tichoň Dušan – IX.A –sa umiestnil na 2. Mieste.
Dňa 18.4.2011 sa uskutočnila PYTAGORIÁDA v kategóriách P3, P4, P5. P3 – Eliška Mušáková –
úspešný riešiteľ – 11 b. za riešenie úloh + 6 b. za časP4 – Peter Dravecký – úspešný riešiteľ – 11 b. za
riešenie úloh + 9 b. za čas
Fyzika :
Dňa 16.3.2011 sa uskutočnilo obvodné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY v kategórii E. Výsledky sú
nasledovné:
Plutinský František – IX.A – 2. miesto, Tichoň Dušan – IX.A – 3. miesto
Obaja riešitelia postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.4.2011
Ďalšie výsledky obvodného kola:
Kyseľ Adam – IX.A – 4. miesto, Matis Michal – IX.A – 5. Miesto, Miškovčíková Lucia – IX.A – 8.
Miesto. Všetci boli úspešní riešitelia.
Chémia:
Dňa 24.3.2011 sa uskutočnilo obvodné kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY v kategórii Dz. Výsledky
sú nasledovné:
Tichoň Matej – IX.A – 1. Miesto, Tichoň Dušan – IX.A – 2. Miesto-Obaja riešitelia postupujú na
krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 5.5.2011
Biológia:
Dňa 12.4.2011 sa uskutočnilo obvodné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY v kategórii E – „Poznaj
a chráň“. Výsledky sú nasledovné :Brňáková Karolína – VII.B – 1. Miesto, Kasanová Valéria – VII.B
– 2. Miesto
Anglický jazyk:
Školské kolo Olympiády z anglického jazyka sa konalo 20.12.2010. V kategórii 2 A sa na 2.mieste
umiestnili ţiačky Sofia Jaňáková (5.A) a Veronika Dendysová (5.B). V kategórii 2 B bolo nasledovné
poradie: 1.miesto- Šehovičová Ema (9.B), 2.miesto- Matis Michal (9.A), 3.miesto- Holics Matej (9.C).
Do okresného kola postúpila Ema Šehovičová.
Slovenský jazyk a literatúra:
V decembri sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaţe Šaliansky Maťko.I.kategória:1.miestoMarek Mrekaj (3.B) ,2.miesto- Izabela Kosmeľová(3.B),3.miesto- Radka Tomovčíková
(2.B),II.kategória:1.miesto- Ivana Šimjaková (5.A),2.miesto- Ivana Turčeková (5.A),3.miesto- Richard
Naništa (5.A)III.kategória:1.miesto- Kristína Stančíková (7.B),2.miesto- Samuel Serdel (7.A)
3.miesto- Natália Sivčáková (7.A)
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 14.4. 2011 v Dome kultúry Námestovo. Našu školu
úspešne reprezentoval Samuel Serdel (7.A). V II.kategórii v próze skončil na3.mieste
Geografia: Dňa 9.2. 2011 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, kde v kategórii
F(8.ročník) nás reprezentoval Čecho Lukáš.
Športové súťaže:
Futbal:
Malý futbal- Po víťazstve v obvodnom kole v Rabči, obsadili 1.miesto v okresnom kole a
vybojovali si tým postup na regionálne kolo. Tu sa umiestnili na výbornom 2.mieste. O tento
úspech sa zaslúţili: Braňo Ferenčík, Filip Várner, Michal Pleva, Marek Banas, Martin Viluda,
Richard Naništa, Matúš Stašák, Tobias Farský, Matej Skyčák.Aj chlapci s primárneho
vzdelávania vyhrali obvodové kolo a postúpili na okresné kolo, kde obsadili pekné tretie
miesto. Boli to: Braňo Ferenčík, Marek Banas, Michal Pleva, Richard Naništa, Matúš Stašák,
Tobias Farský, Matej Skyčák. Chlapcov pripravoval Mgr. Smataník.
Streľba zo vzduchovky:
Naši ţiaci sa zúčastnili aj tejto súťaţi v Rabčiciach, kde chlapci a dievčatá získali pekné 3.
miesto.
Hádzaná :
Po postupe z okresného kola, kde sme skončili ako víťazi sme postúpili na kraj. Krajské kolo
v hádzanej, ktoré sa konalo v Kysuckom Novom Meste, bolo tieţ úspešné. Ţiaci Pajta
Richard (9.C), Čecho Lukáš (8.A), Gromada Filip (9.C), Ratičák Samuel (8.B), Kubica Lukáš
(9.B), Holub Jaroslav (9.C), Mika Michal (8.B), Miškovič(8.A), Peter Farský (9.A) a Bakoš
Kristián (8.A) si vybojovali krásne 3.miesto
Basketbal:
Naši ţiaci sa v tomto školskom roku zúčastnili obvodového kola (1. miesto) a okresného
kola v basketbale (2. miesto). Boli to ţiaci: Pajta, Gromada, Holub, Farský, Miškovčík, Mika,
Tichoň, Čecho.
Atletika:
Starší ţiaci sa zúčastnili okresného kola v atletiky, chlapci v súťaţi druţstiev získali 3. miesto
a dievčatá 9. miesto. Boli to títo ţiaci: P. Farský- 3. miesto v behu na 60 m, F. Gromada- 1.
miesto v hode kriketovou loptičkou, M. Grieš- 3. miesto v hode kriketovou loptičkou, Čecho
L. - 3. miesto v behu na 1000 m, Košťálová P.- 3. miesto v behu na 300 m
Mladší ţiaci sa zúčastnili okresného kola a v súťaţi druţstiev skončili ţiačky na 3. mieste
a ţiaci na 6. mieste. Súťaţe sa zúčastnili títo ţiaci: Metes S. -2. miesto v skoku do výšky,
Kavuljak J- 2. miesto v skoku do diaľky
V súťaţi „ Ţiacka latka“- Or. Polhora sme obsadili prvé tri miesta a to v poradí: Metes S. -1.
miesto, Ţuffová S. -2. miesto, Šurinová N. -3. miesto.
V súťaţi „ Ţiacka latka“- v Námestove sme vo všetkých piatich kategóriách obsadili prvé
miesto a to títo ţiaci : Kubica L., Kubica D. , Medvecký A., Kavuljak J., Metes S.
Vybíjaná:
V okresnom kole naše ţiačky obsadili 5. miesto
Mimoškolské aktivity:
Ţiaci pod vedením triednych učiteľov pripravili dňa 5.5.2011 program ku Dňu matiek
v kultúrnom dome v Námestove. Koncepciu celého programu mala na starosti Mgr.
Tichoňová a Mgr. Darnayová.
Ţiaci v priebehu školského roka sa venovali kultúrno-spoločenská činnosť. Vystavovali
vlastné práce, zúčastňovali sa vystúpení MDD, DM, UD, organizovali besiedky pre rodičov,
vedomostné súťaţe, kvízy v rámci tried.
Dňa 31.5.2011 sme sa zapojili do celoslovenského maratónu v čítaní, kde sme vytvorili dve
skupiny ţiakov . Jednu pre stupeň 1.-4. pod vedením Mgr. Draveckej a druhú pre stupeň 5.-9.
pod vedením Mgr. Večerkovej.
Organizovali sme besedy s MsP, ŠP, s protidrogovou tematikou .
Zúčastnili sme sa Dňa otvorených dverí u primátora mesta. Organizovali sme športovoturistické aktivity / vedomostné súťaţe ţiakov, športovo branné súťaţe ţiakov športové
podujatie, turistické vychádzky do blízkeho a vzdialeného okolia – Babia Hora, Juráňova
dolina, Roháčske Plesá, Jánošíkove diery, Poľany, Oravská Lesná, Vychylovka, .../
Uverejňovali sme články, básne a výtvarné práce v časopisoch a novinách (Rebrík, Fifík,
Vrabček, Zornička, Naša Orava, Oravsko, Oravské osvetové stredisko),
Organizovali sme výlety, exkurzie /kultúrne pamiatky, literárny dejatelia, mestá, hrady,
zámky/
Pred vianočnými sviatkami sme zorganizovali „Vianočné trhy“ , kde deti ponúkali svoje
výrobky. Časť finančného výťaţku sme venovali našim ţiakom zo sociálne oslabených rodín.
Zapojili sme sa do zberových aktivít ( pomarančová kôra, citrónová kôra, papier) pomoc
národnému hospodárstvu.
Zo ţiakmi primárneho vzdelávania sme organizovali Noc v škole, kde ţiaci organizovane
čítali knihy.
Dňa 9.6.2011 sa konala na našej IQ- olympiáda, ktorú organizovala Menza Bratislava pod
vedením rodiny Metesovcov z Námestova. Zúčastnilo sa 6 škôl z Oravy a ţiaci súťaţili
v dvoch kategóriách v priestoroch našej školy. Obidve tieto kategória vyhrali ţiaci z našej
školy.
Krúžková činnosť
Na našej škole pracovali ţiaci v rôznych záujmových útvaroch, ktoré organizovali učitelia so
zameraním na záujmy ţiakov. Krúţková činnosť sme uskutočňovali v popoludňajších
hodinách podľa záujmu prihlásených detí. Záujmové krúţky sa uskutočňovali pod vedením
pedagogických zamestnancov. Vedúci krúţku je povinný viesť evidenciu o účasti detí na
krúţkovej činnosti, vedie si plány výchovno-vzdelávacej činnosti.
Názov krúžku
Vedúci krúžku
Rozprávky Adamko
Urob si sám
Turistický krúžok I.
Kráľovstvo počítačov
Počítačový krúžok
Plavecký výcvik
Turisticko-ekologický II.
Šikovníčkovia
Počítačový krúžok
Super trieda
Športový krúžok 1.-4. ročník
Mladý hasič
Turistický III.
Modelársky
Cvičenia so slovenského jazyka
Slovenský jazyk v kocke
Matematika inak
Turistický IV.
Loptové hry
Slovenský jazyk-9.ročník
Počítačový krúžok
Turistický krúžok V.
Futbalový krúžok
Basketbalový krúžok
Mgr.Anna Kozoňová
Mgr.Angelína Natšinová
Mgr.Miriam Dravecká
Mgr.Scarlett Salajová
Mgr.Miriam Dravecká
Mgr.Soňa Darnayová
Mgr.Soňa Darnayová
Mgr.Dana Serdelová
Mgr.Dana Žmuráňová
Mgr.Monika Tichoňová
Jana Ivanová
Jana Ivanová
Mgr.Róbert Horan
Mgr.Róbert Horan
Mgr.Ľubica Ťapáková
Mgr.Viera Hnilová
PaedDr.Ľubica Záhumenská
Mgr.Katarína Kozáková
PaedDr.Eva Štefaničiaková
Mgr.Jana Večerková
Mgr.Jozef Škarba
PaedDr.Eva Štefaničiaková
Mgr.Tomáš Smataník
Mgr.Tomáš Smataník
Stolnotenisový krúžok
Matematika v kocke
Zdravotnícky krúžok
Mgr.Ján Salaj
PaedDr.Anna Bulasová
Ing. Renáta Krupová
Vízia školy
Predstava je postupne prebudovať školu na školu modernejšiu, ktorá by pruţnejšie reagovala
v dnešnom systéme trhového mechanizmu, bola by schopná konkurovať novovzniknutým
súkromným, cirkevným, alternatívnym, iným školám a školám v štátoch EÚ.
Umoţniť všetkým ţiakom získať potrebné vedomosti, zručnosti, vedieť ich správne pouţiť.
Ţiaci sa majú stať komunikatívnejší, flexibilnejší, tvorivejší, naučia sa samostatne vyhľadávať
informácie , pracovať s nimi a ich aj správne vyuţiť.
Cieľom a poslaním našej školy do ďalších rokov je rozvoj a postupný prechod tradičnej školy
na školu moderného typu s novými metódami a formami práce aj v oblasti výučby počítačov
pre beţnú prax a cudzích jazykov.
Chceme byť školou, ktorá bude príťaţlivá pre deti aj ich rodičov, ktorá poskytuje svojim
ţiakom základné vzdelávanie v rámci celoţivotného vzdelávania, ktorá pripravuje ţiakov pre
ďalšie štúdium i pre ţivot v novej otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast.
Koncepčný zámer
-
Rozvoj jazykových zručností
Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Rozvoj počítačovej zručnosti
Rozvoj osobnostného a sociálneho rastu ţiakov
VIII. Ciele v školskom roku 2010/11
- jazykový variant na 1. stupni ZŠ, aby ţiaci od prvého ročníka získavali základné
jazykové zručnosti v komunikácii v cudzom jazyku
- zmeniť obsah vzdelávania, metódy učenia – prispôsobiť ich spoločenským
poţiadavkám a veku ţiakov
- klásť väčší dôraz na kvalifikovaný výklad učiva a dať viac priestoru na opakovanie
vedomostí
- overovanie výsledkov bez vyvolávania stresových situácií
- zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu materiálno – technickým vybavením
- nárastom finančných prostriedkov vyrovnávať sa vyspelým krajinám Európskej únie
- umoţniť všetkým ţiakom získať všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých
predmetoch
- zabezpečiť kvalitnejšiu výučbu cudzích jazykov,
- vytvoriť podmienky na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami
- dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov
- vytvorenie dobrého tímu v triede, dobrej klímy na pracovisku
- viesť ţiakov k tomu ako sa majú učiť, získať dobrý učebný štýl
Inšpekčná činnosť
Dňa 04.02.2011 a v dňoch od 07.02.2011 do 11.02.2011 prebehla na našej škole komplexná
inšpekcia č.5080/2010-2011 ktorú vykonávali piati inšpektori z ŠIC Ţilina. Zisťovala stav
a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na našej
škole.
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti
vyvodila štátna inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi opatrenia v ktorých odporúčala
úpravy, ktoré bolo potrebné odstrániť a ukladala kontrolovanému subjektu v lehote do
31.03.2011 prijať konkrétne opatrenia.
Z tohto dôvodu bola prerokovaná na pracovnej porade dňa 07. 03. 2011 správa z inšpekčnej
činnosti na základe ktorej riaditeľ školy prijal nasledovné opatrenia:
1. Odstrániť nesúlad školského vzdelávacieho programu s poţiadavkami školského
zákona zapracovaním poznámok k učebnému plánu a doplnením spôsobu
a podmienok ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu o získanom
vzdelaní
T: 30.06. 2011
Z: Mgr. Ľubomír Jaňák
2. Odstrániť nedostatky vo vedení pedagogickej dokumentácie (neoznačovanie tried
v pedagogickej dokumentácii rímskymi číslicami).
T:07. 03. 2011
Z: triedny učitelia, ZRŠ
3. Zápisy v triednych knihách opravovať korektným spôsobom.
T: 07. 03. 2011
Z: všetci vyučujúci
4. Kontrolovať triedne knihy,
T: posledný deň mesiaca
Z: .PhDr.Renáta Kekeňáková
5. Zabezpečiť odbornosť riadenia vo vzťahu k funkcii zástupcu riaditeľa školy.
T:.30. 06. 20011
Z: Mgr. Ľubomír Jaňák, ZRŠ
6. Dodrţiavať Učebné osnovy pre 5. aţ 9. ročník základnej školy č. 1640/97-151
s platnosťou od 1. septembra 1997 v nadväznosti na § 161 ods. 7 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k deleniu ţiakov na skupiny pri
realizácii praktických cvičení z prírodopisu a laboratórnych prác z fyziky a chémie.
T:.01. 09. 20011
Z: .Mgr. Ľubomír Jaňák ,ZRŠ
Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a úroveň výchovy a vzdelávania treba zlepšiť
Pozitíva školy
- hodnotenie školy okolím, rodičmi
- výborné postavenie škola v rámci regiónu
-
kvalifikovanosť učiteľov 90%
vedúci PK, MZ na škole a v okrese – organizovanie súťaţí, preškoľovanie učiteľov
kolektív učiteľov otvorení novým metódam, postupom vo vyučovaní
vyrovnaný počet ţiakov, tried
úspešnosť ţiakov – prijímacie pohovory 100%
profesionálna orientácia školy – uplatnenie absolventov našej školy
inovačné procesy vo vyučovacom procese
úspešnosť ţiakov v olympiádach, súťaţiach okresného a krajského charakteru
zapojenie školy do projektov
počítače, počítačové učebne, internet
otvorenie školy pre verejnosť
záujem o ďalšie vzdelávanie pedagogických. pracovníkov
Negatíva školy
-
kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov 50%
slabá účasť rodičov na rodičovských združeniach 30%
problémoví žiaci, nedostatočná podpora v rodine
veľká zaťaženosť učiteľov vyučovacími a hlavne mimo vyučovacími povinnosťami
feminizácia školy – 5 učiteľov (mužov)
inovácia vo vyučovaní (slovné hodnotenia)
Šance
-
potenciálni klienti – povinná predškolská príprava – nultý ročník pri ZŠ
sledovanie ponúk projektov a grantov
získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov
prispôsobenie práce školy novým potrebám spoločnosti a okoliu
zlepšenie propagácie aktivít školy
zvýšenie účasti rodičov a ţiakov na práci školy
získavanie prostriedkov a prezentácia školy prostredníctvom projektov
Ohrozenia
-
nepriaznivý demografický vývoj
silná konkurencia mestských škôl
narastajúca tendencia záškoláctva a drogových závislostí
súčasný školský systém /kvantita na úkor kvality/
financovanie školstva – nízke platy, slabé odmeňovanie,
osemročné gymnázia – odchod šikovnejších ţiakov
Zapojenie školy do projektov
Projekt „E – learning vo výchovnovzdelávacom procese“
Vyuţitie: Na doplnenie fondu kabinetov v školskom roku 2010/11 .Jeho realizácia pokračuje
aţ do roku 2015
Projekt „Sme v škole“
Vyuţitie: Dopravná výchova
Hodnota: 104,40 €
Projekt „ Modrá stužka“
Vyuţitie: Ochrana ţivotného prostredia – pomoc prírode
Projekt „ Školské ovocie“
Vyuţitie: Výchova k zdravému spôsobu ţivota ak zdravému stravovaniu.
Naša škola sa podieľa na programe „Školské ovocie“ a odoberáme ovocie ,zeleninu a výrobky
z nich podporované z finančných zdrojov EU a súkromných zdrojov.
Hodnota: 2313,03€
IX. Materiálno-technické vybavenie školy:
Škola je plno - organizovaná. Má 20 kmeňových tried. Vybavenie tried – podlahová
krytina, svietidlá, okná, lavice, stoličky.
Špeciálne učebne: Fyzika, chémia, informatika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova,
cudzie jazyky, prírodopis, telocvičňa.
V špeciálnych triedach sa vyučuje podľa stanoveného rozvrhu a sú vybavené
dostupnými vyučovacími pomôckami. Pravidelne sa podľa financií školy, z projektov
a príspevku z rodičovského zdruţenia dopĺňajú a modernizujú.
Kabinety a kabinetné zbierky: Fyzika, Chémia, Prírodopis, Dejepis, Zemepis, Cudzie
jazyky, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Telesná výchova, Hudobná výchova,
Informatika.
Kabinetná zbierka pre ročníky 1. – 4.
Kabinet výchovného poradcu.
Kniţnice: Učiteľská kniţnica: Mgr. Viera Hnilová
Ţiacka kniţnica: Mgr. Iveta Krasulová
V priestoroch školy máme asfaltové ihrisko, ihrisko s umelým povrchom a atletickú
dráhu. Vyuţívajú to hlavne ţiaci našej školy, cirkevnej školy a v popoludňajších hodinách
verejnosť a členovia TJ Námestovo.
X. Finančné a hmotné zabezpečenie školy
Finančná analýza subjektu v pôsobnosti žiadateľa preukazujúca schopnosť realizácie
projektu z dlhodobého hľadiska
V rokoch 2009 - 2011, dochádza k miernemu poklesu detí. Počet tried -20, taktieţ
mierny pokles. Počítame s postupným nárastom ţiakov a tried, ak sa budú rušiť ročníky 1.- 4.
a 1. – 9. v okolitých obciach. Zároveň plánujeme zriadenie nultého ročníka a v nasledujúcom
období rokov 2011-2012 plánujeme zamerať školu na hokejovú prípravu, čím by sme
kapacitne zvýšili počet ţiakov niţšieho sekundárneho vzdelávania.
.
Dotácia zo štátneho rozpočtu za rok 2010
Normatívne prostriedky (v tisíckach €)
Zariadenie : Základná škola Námestovo, Komenského 495/33
mzdy : 306165, odvody : 106103, vecné výdavky : 63078
spolu : 475346
Nenormatívne prostriedky ZŠ :(v €)
Spolu 17967 €
Pouţitie:
Vzdelávacie poukazy – 10248€
Odchodné – 862€
Dopravné pre ţiakov – 6343€
Učebné pomôcky - 514€
Prostriedky z rozpočtu mesta :
Plaváreň – 333€
Dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ -52008€
SPOLU : 52341.- €
Získané finančné prostriedky z projektov:
SME v škole 140 €
E – learning vo výchovnovzdelávacom procese 60636 € z toho vyčerpané 98262 €
a presunuté z roku 2009 do 2010 - 67486 € a do roku 2011- 29859
Vlastné príjmy : 4353,- € (z nájmu nebytových priestorov a z dobropisov)
Spolu príjmy ZŠ: 610643-€
Rozpis použitých finančných prostriedkov v roku 2010 – ŠKD / v €/
Rozpočet z MsÚ na ŠKD
Príjmy od rodičov za ŠKD
15231.-€
3195.- €
spolu :
18426.-€
Pouţitie: mzdy – 12629.-, odvody – 4438.-, energie, tovary a sluţby – 1359.-,
Rozpis finančných prostriedkov v roku 2010 - ŠJ / v €/
Rozpočet z MsÚ na ŠJ
84543.Vlastné príjmy – réţia
9273.Dofinancovanie údrţby školskej kuchyne 16596.Pouţitie: mzdy - 48948.-, odvody – 17048.- , energie, tovary a sluţby - 44416.spolu :
110412.-
XI. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Organizácia vyučovania
Vyučovacia hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
od
7:40
8:35
9:35
10:30
11:25
12:20
do
8:25
9:20
10:20
11:15
12:10
13:05
Prestávka
od
8:25
9:20
10:20
11:15
12:10
13:05
do
8:35
9:35
10:30
11:25
12:20
13:35
Otvorenie školy, pre ţiakov, je zabezpečená o 7:00. Ţiaci sa môţu zdrţiavať vo vstupnej
chodbe. Dozor robí školník. O 7:15 ţiaci môţu vstúpiť do tried. Dozor nad ţiakmi vykonáva
sluţbu konajúci pedagogický zamestnanec. Po skončení 6. vyučovacej hodine, ţiaci čo
najrýchlejšie opúšťajú budovu školy. Dozor zabezpečuje určený učiteľ podľa rozpisu
dozorov.
Podľa podkladov analýz jednotlivých PK, MZ, koordinátorov výchov ŠKD, VP, vedenia
školy, spracoval Mgr. Ľubomír Jaňák, riaditeľ Základnej školy, Komenského 495/33.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Námestovo, Komenského 495/33, jej výsledkoch
a podmienkach školy bola prerokovaná na PR dňa 13.10. 2011
V Námestove dňa 13. 10. 2011
Mgr. Ľubomír Jaňák,
riaditeľ školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Námestovo, Komenského 495/33, jej výsledkoch
a podmienkach školy bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa:..................................... .
Pripomienky:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V Námestove dňa:..........................................
Ing. Ťapák Anton
predseda Rady školy
So správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Námestovo, Komenského 495/33, jej
výsledkoch a podmienkach školy zriaďovateľ :
Súhlasí
V Námestove dňa: 13.10. 2011
Ing. Ján Kadera
primátor mesta
Download

Správa základnej školy o výchovno-vzdelávacej