OBVODNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
č. ObU-NR-OVBP2-2013/00197
197-002
v Nitre dňa
d 04.02.2013
Verejná vyhláška
Vec:
Odvolanie Jozefa Kobidu a manž. Viery proti rozhodnutiu Obce Trávnica č. 2012/244-06-L
2012/244
zo dňa
16.07.2012, ktorým bola povolená stavba „Oplotenie“ pre stavebníka Ľubora Gála
- rozhodnutie o odvolaní
ROZHODNUTIE
Obvodný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán
podľa ust. § 58 zák. č.. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
(
len
správny poriadok) a ust. § 118 zák. č.. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (ďalej
ďalej len stavebný zákon),
zákon), na základe odvolania Jozefa Kobidu
a manželky Ing. Viery Kobidovej,
Kobidovej CSc., obaja bytom Brnianska 25, Bratislava,
Bratislava preskúmal v celom
rozsahu rozhodnutie Obce Trávnica č. 2012/244-06-L zo dňa 16.07.2012,, ktorým bola povolená
stavba „Oplotenie“ pre stavebníka Ľubora
Ľ
Gála, bytom Cintorínska 28, Trávnica,
Trávnica na pozemku parc.
č.. 283/1 katastrálne územie Trávnica a takto
rozhodol:
Podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku, z dôvodu porušenia ust. § 3 , § 32, § 46
správneho poriadku, § 55 ods. 2 stavebného zákona
zrušuje
rozhodnutie Obce Trávnica č. 2012/244-06-L
2012/244
zo dňa 16.07.2012 a vec vracia na nové prejednanie
a rozhodnutie.
Odôvodnenie
Dňa 22.03.2012 podal Ľubor Gál,
Gál bytom Cintorínska 28, Trávnica (ďalej
(ď
len stavebník) na
Obec Trávnica ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, (ďalej
( alej len stavebný úrad) žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Oplotenie“
„
(ďalej len stavba) na pozemku parc.
p
č. 283/1
v k.ú. Trávnica, ktorého je vlastníkom,
vlastníkom a medzi hranicou susedného pozemku parc.
p
č. 284.
Stavebný úrad oznámil dňa
dň 12.04.2012 začatie stavebného konania spojeného s konaním
o umiestnení stavby.
Účastníci
astníci konania, vlastníci susednej nehnuteľnosti
nehnute nosti Jozef Kobida a manž. si v konaní
uplatnili svoje námietky listom z 30.04.2012.
Po podaných námietkach nariadil stavebný úrad ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, na ktorom sa účastníci
častníci konania Jozef Kobida s manželkou nezúčastnili.
častnili.
Následne stavebný úrad vydal stavebné povolenie č. 2012/244-06-L
L zo dňa
d 16.07.2012,
ktorým umiestnil a povolil stavbu. Námietky
N
účastníkov konania stavebný úrad s odôvodnením
zamietol.
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zákonnej lehote odvolali Jozef Kobida a manželka Ing. Viera
Kobidová, CSc., obaja bytom Brnianska 25, Bratislava (ďalej len odvolatelia) z dôvodov uvedených
v odvolaní.
Stavebný úrad dňa 27.08.2012
27.08
oboznámil účastníkov
astníkov konania s obsahom odvolania a
vyzval ich, aby sa k nemu v lehote 7 dní od doručenia vyjadrili.
ObU--NR-OVBP2-2013/00197-002
str. -1-
Nakoľko stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, postúpil odvolanie spolu s kompletným
spisovým materiálom podľa ust. § 57 ods. 2 správneho poriadku.
Obvodný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán (ďalej
len odvolací orgán) v konaní podľa ust. § 59 správneho poriadku preskúmal napadnuté
rozhodnutie a spisový materiál vo veci v celom rozsahu a zistil viaceré nedostatky procesného
charakteru v postupe prvostupňového správneho orgánu zakladajúce dôvod na zrušenie vydaného
povolenia v zmysle ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku.
Podľa ust. § 139b ods. 7 písm. b) stavebného zákona je oplotenie drobnou stavbou.
Podľa ust. § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu postačí pri
drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne
ovplyvniť životné prostredie.
Podľa ust. § 57 ods. 1 stavebného zákona stavebník je povinný uskutočnenie stavieb,
stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému
úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu
podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a
projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú
úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Podľa ust. § 5 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona (ďalej len vyhláška č. 453/2000 Z.z.) k ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia
stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných
stavieb a stavebné riešenie stavby,
c) jednoduchý technický opis stavby,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy.
Na základe vyššieuvedeného na drobnú stavbu oplotenie postačí ohlásenie.
Pokiaľ stavebný úrad dospeje k záveru, že ohlásenú činnosť možno vykonať len na základe
stavebného povolenia, vyzve stavebníka, aby svoje podanie doplnil, a ďalej postupuje podľa
ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Dňom, keď stavebník požadované údaje a doklady
predloží, je začaté stavebné konanie. Náčrt, resp. výkresy, ktoré sa predkladajú na konanie o
povolení drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác, sa nepovažujú za projektovú
dokumentáciu, a preto sa nevyžaduje ich spracovanie právnickou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na projektovanie.
Ak nie je predpoklad akceptácie hranice pozemku susedným vlastníkom, je vhodné podľa §
57 ods.1 stavebného zákona stavebným úradom určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu
alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Odvolací orgán zistil, že pri vytyčovaní hranice pozemku medzi stavebníkom a odvolateľmi,
pri podpisovaní protokolu o vytýčení hranice pozemku vlastníci susednej nehnuteľnosti
(odvolatelia) neboli prítomní. Ich námietky, vzhľadom na posun plánovaného oplotenia oproti
starému – jestvujúcemu oploteniu môžu mať charakter občianskoprávnych námietok.
Podľa ust. § 137 ods. 1 stavebného zákona stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa
tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré
vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah
právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej správy.
Podľa ust. § 137 ods. 2 stavebného zákona ak medzi účastníkmi konania nedôjde k
dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť
požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme,
odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd
alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší.
ObU-NR-OVBP2-2013/00197-002
str. -2-
Podľa ust. § 137 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí
predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v
spornej veci. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad urobiť úsudok o
námietke sám a rozhodnúť vo veci.
V danom prípade došlo k procesnému pochybeniu zo strany stavebného úradu, nakoľko
stavebník nemôže podať žiadosť o stavebné povolenie na drobnú stavbu. Na drobnú stavbu je
potrebné podať ohlásenie. Odvolací orgán v rámci doplňujúceho konania so stavebníkom dňa
30.01.2013 zistil, že stavebník najskôr podal na Obec Trávnica ohlásenie drobnej stavby. Následne
ho stavebný úrad nesprávne usmernil a vyzval ho, aby podal žiadosť o stavebné povolenie, čím
začalo stavebné konanie. Stavebné konanie malo začať na základe určenia stavebného úradu,
že predmetná drobná stavba podlieha stavebnému povoleniu. Keďže stavebné konanie začalo
na základe žiadosti stavebníka, je potrebné, aby stavebný úrad rozhodol o podanej žiadosti podľa
ust. § 30 správneho poriadku a konanie zastavil. Ďalej stavebný úrad doplní do spisu pôvodné
ohlásenie drobnej stavby podané stavebníkom ešte v marci 2012. Keďže stavebník už doplnil
všetky náležitosti potrebné k stavebnému konaniu, začne sa stavebné konanie na základe určenia
stavebného úradu, že ohlásená drobná stavba môže byť uskutočnená len na základe stavebného
povolenia. Určenie stavebného úradu sa oznamuje iba stavebníkovi listom. Stavebný úrad vymedzí
okruh účastníkov konania, oznámi im začatie konania a nariadi ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním. Na ústnom pojednávaní sa stavebný úrad pokúsi o dosiahnutie dohody
medzi účastníkmi konania o námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych a iných právach
k pozemkom. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi účastníkmi konania, vyzve stavebný úrad vlastníka
susednej nehnuteľnosti (odvolateľov), aby v stanovenej lehote predložili dôkaz, že na súde bol
podaný návrh na určenie hranice pozemkov. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si
stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a vo veci rozhodnúť. Teda môže aj vydať stavebné
povolenie na uskutočnenie predmetnej drobnej stavby.
Odvolací orgán upozorňuje stavebný úrad, že charakter oplotenia – ako drobnej stavby sa
nemení, ani keď bude táto drobná stavba povoľovaná stavebným povolením. Z toho vyplýva, že
stavebný úrad použije primerane ustanovenia § 58 až 66 stavebného zákona, ale nemôže spojiť
územné a stavebné konanie, pretože oplotenie nie je jednoduchou stavbou a pre drobné stavby sa to
nevyžaduje. Takisto nároky na projektovú dokumentáciu, stanovovanie podmienok uskutočňovania
stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov, či vymedzenie okruhu účastníkov konania bude
v charaktere drobnej stavby. Nie je potreba tieto stanovovať ako pri stavbe jednoduchej. Drobné
stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce vykonané na základe ohlásenia kolaudácii
nepodliehajú.
Podľa ust. § 81c stavebného zákona stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o
drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že
podliehajú stavebnému povoleniu.
Skutočnosť, že stavebný úrad upúšťa od kolaudácie drobnej stavby je potrebné premietnuť
do výroku rozhodnutia, ktorým sa stavba povoľuje.
Podľa ust. § 14 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy
alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí,
že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Stavebný zákon v ust. § 59 ods. 1
vymedzuje postavenie účastníka konania osobitne voči správnemu poriadku. Podľa uvedeného
ustanovenia stavebného zákona účastníkmi stavebného konania sú stavebník, osoby, ktoré majú
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb,
ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením
priamo dotknuté, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu (s odkazom
na ust. §§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov), stavebný dozor alebo
kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
ObU-NR-OVBP2-2013/00197-002
str. -3-
V tomto prípade je vhodné určiť účastníkov konania pomocou § 14 správneho poriadku.
Predmetná stavba oplotenie je navrhovaná na hranici dvoch pozemkov. Pri charaktere oplotenia,
ako drobnej stavby sú práva a právom chránené záujmy dotknuté len u jedného vlastníka susedného
pozemku. V tomto prípade len u odvolateľov, preto v novom konaní budú účastníkmi konania len
stavebník a odvolatelia.
Na základe uvedených skutočností Obvodný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky,
ako príslušný odvolací orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Poučenie
Podľa ust. § 59 ods. 4 správneho poriadku proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní
sa nemožno ďalej odvolať. Je vo svojom inštančnom postupe konečné. Toto rozhodnutie podľa
Druhej hlavy Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku nemožno preskúmať súdom.
Ing. Erich Borčin
vedúci odboru
Doručí sa:
1. Ľubor Gál, Cintorínska 28, 941 46 Trávnica
2. Jozef Kobida, Brnianska 25, 811 04 Bratislava
3. Ing. Viera Kobidová, CSc., Brnianska 25, 811 04 Bratislava
4. Marek Bako, Veľká strana 121, 941 46 Trávnica
5. Stanislava Baková, Veľká strana 121, 941 46 Trávnica
6. Vojtech Chudý, S.H.Vajanského 36/5430, 940 01 Nové Zámky
7. Anna Bohumelová, Nábrežná 91, 940 01 Nové Zámky
8. Gabriela Batyaneková, Gúgska 21, 940 01 Nové Zámky
9. Peter Chudý, Šulekova 66, 940 01 Nové Zámky
10. Mgr. Mária Skačanová, J. Matušku 3123/3, Chyzerovce, 953 01 Zlaté Moravce
11. Daniel Lehocký, SNP 42, 942 01 Šurany
12. Ing. Klára Mázorová, Krajná 40, 940 01 Nové Zámky
13. Slovenský pozemkový fond, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, spoluvlastníkom pozemku p.č. 291, k.ú. Trávnica,
ktorých pobyt podľa LV č. 280 nie je známy: Chudý Michal, Sacherová Alžbeta r. Goldsteinová, Weiner
Alexander, Chudá Emerencia, Zrubcová Anna r. Chudá, Vargová Magdaléna r. Chudá, Haluzová Katarína r.
Chudá, Chudá Mária.
14.
15.
16.
17.
Obec Trávnica – úradná tabuľa Obecného úradu Trávnica
Obec Trávnica – www.travnica.sk
Obvodný úrad Nitra – úradná tabuľa
Obvodný úrad Nitra – www.minv.sk/?uradna-tabula-odboru
Na vedomie:
18. Obec Trávnica, Hlavná 37 / 65, 941 46 Trávnica + spisový materiál č. 2012/244L
– po právoplatnosti rozhodnutia
19. Obvodný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky – a/a
Toto rozhodnutie sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli (internetovej stránke). Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Vyvesené dňa: ..............................
.............................................
pečiatka, podpis
Zvesené dňa: .................................
.............................................
pečiatka, podpis
ObU-NR-OVBP2-2013/00197-002
str. -4-
Download

rozhodnutie o odvolaní - stavba Oplotenie v obci