Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava I
Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO
Katastrálne územie: Staré Mesto
Vytvorené cez katastrálny portál
Dátum vyhotovenia 07.01.2014
Čas vyhotovenia:
12:03:26
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7822
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
7591/ 2
7591/ 4
Výmera v m2 Druh pozemku
310 Zastavané plochy a
nádvoria
1744 Zastavané plochy a
nádvoria
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
18
1
15
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
7028 7591/ 4
9 Žilinská 1,Štefanovičova 7,Kýčerského2,4
Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Byt
Vchod :
Kýčerského 4
5. p.
Byt č. 51
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
9270 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 HD IMMO s.r.o., Majakovského 9, Bratislava, PSČ 811 04, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Zmluva o prevode V-12816/11 zo dňa 27.05.2011
Kýčerské.2
1. p.
Byt č. 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13040 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 Petersky Ján r. Petersky, Doležalová 973/8, Bratislava, PSČ 821 04, SR
Dátum narodenia :
12.12.1947
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1
1 / 1
Dar.zmluva V-5146/11 zo dňa 28.4.2011.
1/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Kýčerské.2
1. p.
Byt č. 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13009 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 Farkaš Mikuláš Ing. a Ing.Katarína r.Danková, Karola Adlera 1936/7
Dátum narodenia :
24.07.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
22.09.1956
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3043/2003 zo dňa 4.5.2004.
Kýčerské.2
2. p.
Byt č. 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13049 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Baláž Ján JUDr.CSc. a Mgr. Daniela r.Graňáková, Trenčianske Teplice, Sady pod Dedovcom 259/26
Dátum narodenia :
25.11.1951
Dátum narodenia :
11.03.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3041/2003 zo dňa 4.5.2004.
Kýčerské.2
2. p.
Byt č. 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12641 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Šúrek Slavomír JUDr. a JUDr.Tatjana r.Suchá, Wolkrova 1135/9
Dátum narodenia :
16.11.1960
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Kýčerské.2
3. p.
Byt č. 31
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12816 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 Bláhová Matilda, Budovateľská 1090/3
Dátum narodenia :
11.01.1974
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.07.1961
1 / 1
1 / 2
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Drgon
Marcel,
Furdekova
1857/4
155
Dátum narodenia :
14.04.1974
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Kýčerské.2
3. p.
Byt č. 32
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 2
12706 / 939023
Vlastník
2/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Kýčerské.2
3. p.
Byt č. 32
160 Balco Marian,Špitálska 20
Dátum narodenia :
11.09.1981
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Kýčerské.2
4. p.
Byt č. 41
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13051 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Štec
Boris
Ing.
a
Ing.Eva
r.Šebeňová, Fraňa Kráľa 998/24
124
Dátum narodenia :
19.05.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
4. p.
Byt č. 42
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12670 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
24 Zaujec Daniel Ing. a Ing.Soňa r.Malíková, Račianska 1502/5
Dátum narodenia :
04.08.1951
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Kýčerské.2
5. p.
Byt č. 51
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 25716/2012
12639 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
25 Blažková Lucia r. Jurkemiková, Tichá 36, Bratislava, PSČ 811 02, SR
Dátum narodenia :
07.02.1981
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Kýčerské.2
5. p.
Byt č. 52
12789 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Zvonár Ján Doc.MUDr. a Katarína r.Kaššová, Oráčska 20
Dátum narodenia :
19.06.1951
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.10.1969
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3037/2003 zo dňa 4.5.2004.
Kýčerské.2
6. p.
Byt č. 61
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Informatívny výpis
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3038/2003 zo dňa 4.5.2004.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Vchod :
29.08.1956
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3039/2003 zo dňa 4.5.2004.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Vchod :
04.03.1961
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Kýčerské.2
Titul nadobudnutia
1 / 1
3/31
13073 / 939023
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Kýčerské.2
6. p.
Byt č. 61
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Jurkemik Ladislav JUDr. a Mária Ing.r.Vančová, Bílikova č.18
Dátum narodenia :
20.07.1953
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3036/2003 zo dňa 4.5.2004.
Kýčerské.2
6. p.
Byt č. 62
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12727 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Cibula Igor PhDr a Daniela r.Adamecká, J.Stanislava 3080/39
Dátum narodenia :
24.09.1942
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
7. p.
Byt č. 71
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12778 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 Kúdela Miloš Ing. a Margita r.Kováčová, Námestie hraničiarov 23
Dátum narodenia :
08.08.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
7. p.
Byt č. 72
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
11959 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 Sulík Richard, Limbach, Gaštanová 439/11
Dátum narodenia :
12.01.1968
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10.06.1956
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Kýčerské.2
Titul nadobudnutia
25.02.1964
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Kýčerské.2
Titul nadobudnutia
28.10.1954
1 / 1
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Kýčerské.4
1. p.
Byt č. 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8506 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 Navrátil Yoshihara Andrea r. Navrátilová, 14 TH ST APT 5 537, San Francisco, 94103, USA - California
Dátum narodenia :
19.09.1970
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Dar V-2709/2004 zo dňa 30.12.2004.
Kúpna zmluva V-23067/11 zo dňa 3.10.2011
Kýčerské.4
1. p.
Byt č. 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Informatívny výpis
4/31
8408 / 939023
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Kýčerské.4
1. p.
Byt č. 12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
142 Dzuba Boris Ing., Ševčenkova 1038/28
09.08.1975
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Kýčerské.4
2. p.
Byt č. 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8621 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
29 Poloncová Soňa r. Obluková, Ing., Kýčerského 4, BA-m.č. STARÉ MESTO, PSČ 811 05, SR
21.05.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3052/2003 zo dňa 4.5.2004.
Kýčerské.4
2. p.
Byt č. 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8499 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
30 Goldír Róbert r. Goldír, Kýčerského 7028/4, Bratislava, PSČ 811 05, SR
15.05.1975
Dátum narodenia :
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 23359/2013
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3051/2003 zo dňa 4.5.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
173 Goldírová Renáta r. Goldírová, Mgr., Jesenského 124/4, Revúca, PSČ 050 01, SR
09.06.1976
Dátum narodenia :
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 23359/2013
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 2
V-3051/2003 zo dňa 4.5.2004.
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Kýčerské.4
3. p.
Byt č. 31
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8517 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
31 Uhnák Ján Ing., Cintuľova 1186/2
16.11.1970
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3050/2003 zo dňa 4.5.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
174 Uhnák Peter Ing., Cintuľova 1186/2
06.12.1966
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
5/31
1 / 2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Kýčerské.4
3. p.
Byt č. 31
174 Uhnák Peter Ing., Cintuľova 1186/2
Dátum narodenia :
06.12.1966
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 2
V-3050/2003 zo dňa 4.5.2004.
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Kýčerské.4
3. p.
Byt č. 32
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8516 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Zemková
Miloslava
PhDr.,
Kozia 20
137
Dátum narodenia :
13.07.1956
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Kýčerské.4
4. p.
Byt č. 41
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8423 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
144 Helebrandtová Viera Ing. r.Vršková, Čremchová 2274/8
Dátum narodenia :
20.02.1954
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
4. p.
Byt č. 42
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8384 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
150 Jurík Ľubomír r. Jurík, Vajnorská 10595/98B, Bratislava, PSČ 831 04, SR
Dátum narodenia :
26.06.1973
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
5. p.
Byt č. 52
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8433 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
33 HD IMMO s.r.o., Majakovského 9, Bratislava, PSČ 811 04, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
1 / 1
Kúpna zmluva V-20250/12 zo dňa 3.9.2012.
Kýčerské.4
6. p.
Byt č. 61
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Kúpna zmluva V-25120/11 zo dňa 2.11.2011.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Kýčerské.4
Titul nadobudnutia
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Kýčerské.4
Titul nadobudnutia
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
8586 / 939023
Vlastník
6/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Kýčerské.4
6. p.
Byt č. 61
34 Hrková Veronika MUDr., Vígľašská 3010/7
Dátum narodenia :
09.07.1947
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3046/2003 zo dňa 4.5.2004.
Kýčerské.4
6. p.
Byt č. 62
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
8545 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Kolesár
Branislav
r.
Kolesár,
Mgr., Komárnická 26, Bratislava, PSČ 821 03, SR
35
Dátum narodenia :
25.01.1973
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Osvedčenie o dedičstve 31D/596/2011 zo dňa 19.01.2012, Z-5066/12
Kýčerské.4
7. p.
Byt č. 71
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
7697 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Krížiková Katarína Ing.arch., Lenardova 1153/4
Dátum narodenia :
29.09.1951
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Kýčerské.4
7. p.
Byt č. 72
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
7678 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Babinská Darina r. Babinská, Ing., Veternícka 133, Kremnica, PSČ 967 01, SR
Dátum narodenia :
14.01.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3006/2003 zo dňa 18.3.2004.
Štefanov.7
1. p.
Byt č. 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12831 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Bebiak Jozef r. Bebiak, Ing. a Františka Bebiaková r. Kozinková, Žarnovová 2038/6, Senec, PSČ 903 01, SR
Dátum narodenia :
03.01.1949
Dátum narodenia :
10.05.1949
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Kúpna zmluva V-27507/12 zo dňa 17.01.2013
Štefanov.7
1. p.
Byt č. 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12928 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 Burger Roland Ján JUDr. a Marta r.Emmerová, Havelkova 15
Dátum narodenia :
08.11.1941
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
7/31
04.01.1943
1 / 1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Štefanov.7
1. p.
Byt č. 12
14 Burger Roland Ján JUDr. a Marta r.Emmerová, Havelkova 15
Dátum narodenia :
08.11.1941
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3032/2003 zo dňa 30.4.2004.
Štefanov.7
2. p.
Byt č. 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12678 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Prokopovič
Pavel
Ing.
a Anna r.Vrábľová, Stropkov, Metodova 1681/6
15
Dátum narodenia :
29.06.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
2. p.
Byt č. 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12486 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
16 Janeček Dušan Ing., Svidnícka 106/11
Dátum narodenia :
22.01.1963
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
3. p.
Byt č. 31
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12820 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
112 Čulenová Jaroslava r.Dobrovodská, Černyševského 1282/39
Dátum narodenia :
13.06.1964
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
3. p.
Byt č. 32
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12920 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
17 Okruhlica František a Erika r.Janotková, Sabinovská 65/9
Dátum narodenia :
11.10.1949
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Štefanov.7
Titul nadobudnutia
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3030/2003 zo dňa 30.4.2004.
Štefanov.7
Titul nadobudnutia
08.12.1959
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3031/2003 zo dňa 31.3.2004.
Štefanov.7
Titul nadobudnutia
04.01.1943
1 / 1
24.10.1948
2 / 3
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3035/2003 zo dňa 30.4.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
175 Okruhlica Juraj, Sabinovská 65/9
Dátum narodenia :
13.01.1979
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
8/31
1 / 3
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Štefanov.7
3. p.
Byt č. 32
175 Okruhlica Juraj, Sabinovská 65/9
13.01.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
V-3035/2003 zo dňa 30.4.2004.
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Štefanov.7
4. p.
Byt č. 41
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12865 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Štencl
Ján
Prof.MUDr.CSc.,
Novosvetská 1220/25
18
Dátum narodenia :
19.05.1940
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 3
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3034/2003 zo dňa 30.4.2004.
Štefanov.7
4. p.
Byt č. 42
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12540 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
146 Sporinová Dagmar r. Hamžíková, Štefanovičova 7, Bratislava, PSČ 811 04, SR
Dátum narodenia :
22.02.1979
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-719/2004 zo dňa 19.5.2004.
Štefanov.7
5. p.
Byt č. 51
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13168 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
19 Šátek Ivan Ing. a Marta r.Martinková,Rybárska brána 9
Dátum narodenia :
10.10.1954
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3033/2003 zo dňa 30.4.2004.
Štefanov.7
5. p.
Byt č. 52
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12764 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
20 Tvaroška Vladimír a Andrea r.Šebová, Zámocká 8
Dátum narodenia :
14.04.1972
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
01.09.1971
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3027/2003 zo dňa 30.4.2004.
Štefanov.7
6. p.
Byt č. 61
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
13.06.1952
1 / 1
13002 / 939023
Vlastník
9/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Štefanov.7
6. p.
Byt č. 61
21 Polka Ladislav r. Polka, JUDr. a Eva Polková r. Kovalčíková, JUDr., Krásnohorská 10, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
12.01.1952
Dátum narodenia :
30.11.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Kúpna zmluva V-35088/07 zo dňa 19.11.2007.
Štefanov.7
6. p.
Byt č. 62
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12578 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Zánová
Zuzana
r.Závacká,
Prešov, Bratislavská 10
149
Dátum narodenia :
09.10.1963
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Štefanov.7
7. p.
Byt č. 71
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
6637 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 Harvan Viliam Mgr., Ďatalinova 1490/9
Dátum narodenia :
03.01.1965
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
7. p.
Byt č. 72
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
11650 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 Ruhstaller Zuzana PaedDr.r.Topitzerová, Pekníkova 2151/3
Dátum narodenia :
10.07.1952
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
1. p.
Byt č. 11
7724 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Machalík Jozef Ing. a Helena r.Strasserová, Banská Bystrica, Poľná 19
Dátum narodenia :
20.03.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
Žilinská 1
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Štefanov.7
Titul nadobudnutia
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
16.08.1952
1 / 1
V-899/2004 zo dňa 14.6.2004.
1. p.
Byt č. 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
5665 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Stacho Dušan Ing., Karloveská 409/5
Dátum narodenia :
21.06.1949
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
10/31
1 / 1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská 1
1. p.
Byt č. 12
2 Stacho Dušan Ing., Karloveská 409/5
Dátum narodenia :
21.06.1949
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3025/2003 zo dňa 31.3.2004.
1. p.
Byt č. 13
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13842 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Hollá
Daniela
r.
Bujnová,
Ing., Teplická 3, Bratislava, PSČ 831 02, SR
166
Dátum narodenia :
22.12.1976
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
1 / 2
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 Habánová Jana r. Bujnová, Teplická 1375/3, Bratislava, PSČ 831 02, SR
Dátum narodenia :
03.09.1979
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 1
1 / 2
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
1. p.
Byt č. 14
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
9133 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Koždoň
Emanuel
Ing.
a Ivana r.Babčanová, Veľký Krtíš, Boženy Nemcovej 957/47
3
Dátum narodenia :
28.11.1958
Dátum narodenia :
25.05.1968
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3026/2003 zo dňa 30.4.2004.
2. p.
Byt č. 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
7666 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Klimešová Mária, Vajnorská 10595/98E
Dátum narodenia :
26.09.1935
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3021/2003 zo dňa 31.3.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
170 Haveta Martin, Svätovojtešská 29
Dátum narodenia :
21.12.1971
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
Informatívny výpis
1 / 2
V-3021/2003 zo dňa 31.3.2004.
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
2. p.
Byt č. 22
11/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská 1
2. p.
Byt č. 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
5643 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
5 Roháčik Milan r. Roháčik, Ing., Záhrebská 3059/3, Bratislava, PSČ 811 05, SR
17.03.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
Zmluva o prevode V-35514/410 zo dňa 21.1.2011
2. p.
Byt č. 23
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13920 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
6 Poláčková Veronika, JUDr., Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
20.03.1952
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3023/2003 zo dňa 31.3.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
172 Poláčková Anna, Ing., Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
13.02.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
2. p.
Byt č. 24
8104 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Bičár Ladislav Ing., Mlynarovičova 1595/4
12.08.1954
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
3. p.
Byt č. 31
7850 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Halásová
Viera
Ing.,
Nitra,
Československej armády 3
8
26.03.1964
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3024/2003 zo dňa 31.3.2004.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 2
V-3023/2003 zo dňa 31.3.2004.
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 2
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3020/2003 zo dňa 13.5.2004.
3. p.
Byt č. 32
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
5685 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
152 Izakovič Ivan r. Izakovič, Ing. a Ivana Izakovičová r. Jarabicová, JUDr., Na dieloch 1684/6, Stupava, SR
Informatívny výpis
12/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská 1
3. p.
Byt č. 32
152 Izakovič Ivan r. Izakovič, Ing. a Ivana Izakovičová r. Jarabicová, JUDr., Na dieloch 1684/6, Stupava, SR
24.06.1961
Dátum narodenia :
19.02.1961
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
3. p.
Byt č. 33
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13901 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Romanová
Mária
r.
Kováčová,
Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
106
Dátum narodenia :
06.05.1951
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
1 / 1
Kúpna zmluva V-21425/07 zo dňa 25.7.2007.
3. p.
Byt č. 34
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
7543 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Bync Ján r. Bync, PhDr. a Vlasta Byncová r. Stojáková, Švábska 38, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
14.09.1962
Dátum narodenia :
13.08.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
Kúpna zmluva V-5957/2006 zo dňa 7.6.2006.
4. p.
Byt č. 41
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
7566 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Nemček Miroslav a Eva r.Brnčalová, Leškova 14
Dátum narodenia :
15.04.1943
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3009/2003 zo dňa 31.3.2004.
4. p.
Byt č. 42
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
5676 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 Čomajová Darina MUDr.CSc.r.Žboďáková,Svetlá 7
Dátum narodenia :
24.04.1941
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3008/2003 zo dňa 18.3.2004.
4. p.
Byt č. 43
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
13920 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
145 Marček Ľubomír r. Marček, Ing., Ôsma 26, Bratislava, PSČ 831 03, SR
Dátum narodenia :
23.07.1955
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
28.11.1948
1 / 1
13/31
1 / 1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
4. p.
Žilinská 1
Byt č. 43
145 Marček Ľubomír r. Marček, Ing., Ôsma 26, Bratislava, PSČ 831 03, SR
Dátum narodenia :
23.07.1955
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Kúpna zmluva V-11705/12 zo dňa 25.5.2012.
Žilinská 1
4. p.
Byt č. 44
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
5033 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Segeč
Andrej
r.
Segeč,
Mgr., Partizánska 21, Nitra, PSČ 949 01, SR
12
Dátum narodenia :
01.02.1984
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
1 / 1
Kúpna zmluva V-22929/09 zo dňa 20.11.2009.
Žilinská 1
5. p.
Byt č. 51
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12125 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 Eastwick-Field Vanessa Mary r. Eastwick-Field, 4Burfield, Tubbs lane, Highclere, Newbury, RG20 9PZ,
Veľká Británia
Dátum narodenia :
01.10.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Dar zmluva V-17541/2006 zo dňa 27.11.2006.
Žilinská 1
5. p.
Byt č. 52
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
5609 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 SEIPA, s.r.o., Prešov, Októbrová 35
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Žilinská 1
5. p.
Byt č. 53
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
12806 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Matkovčíková
Jana
r.Barbíriková,
Nám.Hraničiarov 23
119
Dátum narodenia :
20.01.1955
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Nebytový priestor
Vchod :
Štefanov.7
prízemie
Priestor č. 1 - NP04
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
19703 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Beňo Miroslav r. Beňo a Anna Beňová r. Franeková, Mgr., Lysica 266, Belá, PSČ 013 05, SR
Dátum narodenia :
28.01.1978
Dátum narodenia :
29.07.1976
Informatívny výpis
14/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Štefanov.7
prízemie
Priestor č. 1 - NP04
39 Beňo Miroslav r. Beňo a Anna Beňová r. Franeková, Mgr., Lysica 266, Belá, PSČ 013 05, SR
29.07.1976
Dátum narodenia :
28.01.1978
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Zmluva o prevode V-25052/09 zo dňa 1.12.2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 Máša Karol r. Máša, Ing. a Adriana Mášová r. Butorová, Ing., Jedlíkova 15, Žilina, PSČ 010 15, SR
17.10.1968
Dátum narodenia :
05.10.1967
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská
Zmluva o prevode V-25052/09 zo dňa 1.12.2009
suterén
Priestor č. 2 - NPG8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
110430 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
40 Jurkemik Ladislav JUDr. a Mária Ing.r.Vančová, Bílikova č.18
Dátum narodenia :
20.07.1953
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3036/2003 zo dňa 4.5.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
41 Jurkemik Ladislav JUDr. a Mária Ing.r.Vančová, Bílikova č.18
Dátum narodenia :
20.07.1953
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3034/2003 zo dňa 30.4.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Štencl Ján Prof.MUDr.CSc., Novosvetská 1220/25
19.05.1940
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3030/2003 zo dňa 30.4.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Štencl
Ján
Prof.MUDr.CSc.,
Novosvetská 1220/25
43
19.05.1940
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
28.10.1954
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3036/2003 zo dňa 4.5.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
42 Janeček Dušan Ing., Svidnícka 106/11
22.01.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
28.10.1954
1 / 46
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3034/2003 zo dňa 30.4.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
45 Polka Ladislav r. Polka, JUDr. a Eva Polková r. Kovalčíková, JUDr., Krásnohorská 10, Bratislava, SR
30.11.1951
Dátum narodenia :
12.01.1952
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 46
Informatívny výpis
15/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
suterén
Priestor č. 2 - NPG8
45 Polka Ladislav r. Polka, JUDr. a Eva Polková r. Kovalčíková, JUDr., Krásnohorská 10, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
12.01.1952
Dátum narodenia :
30.11.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 46
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-35088/07 zo dňa 19.11.2007.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Zaujec Daniel Ing. a Ing.Soňa r.Malíková, Račianska 1502/5
Dátum narodenia :
04.08.1951
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3039/2003 zo dňa 4.5.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Halásová Viera Ing., Nitra, Československej armády 3
Dátum narodenia :
26.03.1964
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.10.1948
2 / 138
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3035/2003 zo dňa 30.4.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Zvonár Ján Doc.MUDr. a Katarína r.Kaššová, Oráčska 20
Dátum narodenia :
19.06.1951
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
24.10.1948
2 / 138
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3035/2003 zo dňa 30.4.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 Okruhlica František a Erika r.Janotková, Sabinovská 65/9
Dátum narodenia :
11.10.1949
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3020/2003 zo dňa 13.5.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Okruhlica František a Erika r.Janotková, Sabinovská 65/9
Dátum narodenia :
11.10.1949
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
29.08.1956
1 / 46
01.10.1969
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3037/2003 zo dňa 4.5.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Balcová
Silvia,Šancová
2
51
Dátum narodenia :
10.08.1978
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Halásová Viera Ing., Nitra, Československej armády 3
Dátum narodenia :
26.03.1964
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3015/2003 zo dňa 31.3.2004.
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
16/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
suterén
Priestor č. 2 - NPG8
52 Halásová Viera Ing., Nitra, Československej armády 3
Dátum narodenia :
26.03.1964
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
V-3020/2003 zo dňa 13.5.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Krta Juraj a Mária r.Mojžitová, Belopotockého 2879/2
Dátum narodenia :
15.07.1933
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3024/2003 zo dňa 31.3.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Hrková Veronika MUDr., Vígľašská 3010/7
Dátum narodenia :
09.07.1947
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
02.02.1935
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3014/2003 zo dňa 31.3.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
54 Bičár Ladislav Ing., Mlynarovičova 1595/4
Dátum narodenia :
12.08.1954
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3046/2003 zo dňa 4.5.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
56 Navrátil Leonard Andrea r.Navrátilová, 3435024th Street apt.8, 94110 California, San Francisco, USA
Dátum narodenia :
19.09.1970
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 46
Titul nadobudnutia
Dar V-2709/2004 zo dňa 30.12.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
57 Burger Roland Ján JUDr. a Marta r.Emmerová, Havelkova 15
Dátum narodenia :
08.11.1941
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3032/2003 zo dňa 30.4.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Burger
Roland
Ján
JUDr.
a Marta r.Emmerová, Havelkova 15
58
Dátum narodenia :
08.11.1941
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
04.01.1943
1 / 46
04.01.1943
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3032/2003 zo dňa 30.4.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
59 Šúrek Slavomír r. Šúrek, JUDr. a Tatjana Šúrková r. Suchá, JUDr., Kýčerského 2, Bratislava, SR, (adr.manž.:
Wolkrova 9, Bratislava)
Dátum narodenia :
16.11.1960
Dátum narodenia :
01.07.1961
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 46
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zámenná zmluva podľa V-19466/07 zo dňa 11.10.07
17/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
suterén
Priestor č. 2 - NPG8
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 HD IMMO s.r.o., Majakovského 9, Bratislava, PSČ 811 04, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
Zmluva o prevode V-12816/11 zo dňa 27.05.2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 HD IMMO s.r.o., Majakovského 9, Bratislava, PSČ 811 04, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Trančík Ivan Ing. a Ing.Anna r.Šilinová, Povraznícka 3045/6
Dátum narodenia :
29.10.1936
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46
Kúpna zmluva V-20250/12 zo dňa 3.9.2012.
16.07.1964
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3013/2003 zo dňa 31.3.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Koždoň Emanuel, Ing., Boženy Nemcovej 957/47, Veľký Krtíš, PSČ 990 01, SR
Dátum narodenia :
28.11.1958
1 / 46
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
V-734/2005 zo dňa 2.6.2005.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Stacho Dušan Ing., Karloveská 409/5
Dátum narodenia :
21.06.1949
1 / 46
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3025/2003 zo dňa 31.3.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Polka Ladislav r. Polka, JUDr. a Eva Polková r. Kovalčíková, JUDr., Krásnohorská 10, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
12.01.1952
Dátum narodenia :
30.11.1951
1 / 46
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-6849/09 zo dňa 20.5.2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Prokopovič Pavel Ing. a Anna r.Vrábľová, Stropkov, Metodova 1681/6
Dátum narodenia :
29.06.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
08.12.1959
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3031/2003 zo dňa 31.3.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Romanová Mária r. Kováčová, Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
Dátum narodenia :
06.05.1951
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-21425/07 zo dňa 25.7.2007.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 Romanová Mária r. Kováčová, Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
Dátum narodenia :
06.05.1951
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
1 / 46
18/31
1 / 46
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
suterén
Priestor č. 2 - NPG8
108 Romanová Mária r. Kováčová, Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
Dátum narodenia :
06.05.1951
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-21425/07 zo dňa 25.7.2007.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 Kúdela Miloš Ing. a Margita r.Kováčová, Námestie hraničiarov 23
Dátum narodenia :
08.08.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 Štec Boris Ing. a Ing.Eva r.Šebeňová, Fraňa Kráľa 998/24
Dátum narodenia :
19.05.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Matkovčíková
Jana
r.Barbíriková,
Nám.Hraničiarov 23
121
Dátum narodenia :
20.01.1955
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 Matkovčíková Jana r.Barbíriková, Nám.Hraničiarov 23
Dátum narodenia :
20.01.1955
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Krížiková Katarína Ing.arch., Lenardova 1153/4
Dátum narodenia :
29.09.1951
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
10.06.1956
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Čulenová Jaroslava r.Dobrovodská, Černyševského 1282/39
Dátum narodenia :
13.06.1964
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
10.06.1956
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Kúdela Miloš Ing. a Margita r.Kováčová, Námestie hraničiarov 23
Dátum narodenia :
08.08.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
04.03.1961
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
19/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
suterén
Priestor č. 2 - NPG8
125 Štec Boris Ing. a Ing.Eva r.Šebeňová, Fraňa Kráľa 998/24
Dátum narodenia :
19.05.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Štec Boris Ing. a Ing.Eva r.Šebeňová, Fraňa Kráľa 998/24
Dátum narodenia :
19.05.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
04.03.1961
1 / 46
04.03.1961
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Bebiak Jozef r. Bebiak, Ing. a Františka Bebiaková r. Kozinková, Žarnovová 2038/6, Senec, PSČ 903 01, SR
Dátum narodenia :
03.01.1949
Dátum narodenia :
10.05.1949
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 46
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-27507/12 zo dňa 17.01.2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 Janíček Peter r. Janíček, MUDr. a Silvia Janíčková r. Bohumelová, Búdková 43, Bratislava, PSČ 811 04, SR
Dátum narodenia :
17.10.1952
Dátum narodenia :
27.12.1952
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 46
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva, podľa V-1299/12 zo dňa 16.2.2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
138 Zemková Miloslava PhDr., Kozia 20
Dátum narodenia :
13.07.1956
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
140 Sulík Richard, Limbach, Gaštanová 439/11
Dátum narodenia :
12.01.1968
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
143 Dzuba Boris Ing., Ševčenkova 1038/28
Dátum narodenia :
09.08.1975
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Sulík
Richard,
Limbach,
Gaštanová 439/11
141
Dátum narodenia :
12.01.1968
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
1 / 46
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 Izakovič Ivan Ing.a JUDr. Ivana r.Jarabicová, Stupava, Na dieloch 1684/6
Informatívny výpis
20/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
suterén
Priestor č. 2 - NPG8
153 Izakovič Ivan Ing.a JUDr. Ivana r.Jarabicová, Stupava, Na dieloch 1684/6
24.06.1961
Dátum narodenia :
19.02.1961
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 46
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
161 Balco Marian,Špitálska 20
11.09.1981
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Hollá
Daniela
r.
Bujnová,
Ing., Teplická 3, Bratislava, PSČ 831 02, SR
168
22.12.1976
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 92
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
169 Habánová Jana r. Bujnová, Teplická 1375/3, Bratislava, PSČ 831 02, SR
03.09.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 46
1 / 92
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 Okruhlica Juraj, Sabinovská 65/9
13.01.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 138
V-3035/2003 zo dňa 30.4.2004.
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
177 Okruhlica Juraj, Sabinovská 65/9
13.01.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 138
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská
V-3035/2003 zo dňa 30.4.2004.
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
-2. p.
Priestor č. 2 - NPG9
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
120294 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
67 Baláž Ján JUDr.CSc. a Mgr. Daniela r.Graňáková, Trenčianske Teplice, Sady pod Dedovcom 259/26
Dátum narodenia :
25.11.1951
Dátum narodenia :
11.03.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-2204/2004 zo dňa 23.2.2005.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
68 Baláž Ján JUDr.CSc. a Mgr. Daniela r.Graňáková, Trenčianske Teplice, Sady pod Dedovcom 259/26
Informatívny výpis
21/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
-2. p.
Priestor č. 2 - NPG9
68 Baláž Ján JUDr.CSc. a Mgr. Daniela r.Graňáková, Trenčianske Teplice, Sady pod Dedovcom 259/26
Dátum narodenia :
25.11.1951
Dátum narodenia :
11.03.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3041/2003 zo dňa 4.5.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
69 STAVOMONTÁŽE, s.r.o., Jána Milca 34, Žilina, PSČ 010 01, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3011/2003 zo dňa 31.3.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Bync
Ján
r.
Bync,
PhDr.
a Vlasta Byncová r. Stojáková, Švábska 38, Prešov, PSČ 080 01, SR
70
Dátum narodenia :
14.09.1962
Dátum narodenia :
13.08.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-5957/2006 zo dňa 7.06.2006.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Šátek Ivan Ing. a Marta r.Martinková,Rybárska brána 9
Dátum narodenia :
10.10.1954
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3033/2003 zo dňa 30.4.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
72 Machalík Jozef Ing. a Helena r.Strasserová, Banská Bystrica, Poľná 19
Dátum narodenia :
20.03.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
28.11.1948
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3009/2003 zo dňa 31.3.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
75 Babinská Darina r. Babinská, Ing., Veternícka 133/51, Kremnica, SR
Dátum narodenia :
14.01.1964
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
01.09.1971
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3027/2003 zo dňa 30.4.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Nemček
Miroslav
a
Eva
r.Brnčalová, Leškova 14
74
Dátum narodenia :
15.04.1943
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
16.08.1952
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-2322/2004 zo dňa 9.11.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
73 Tvaroška Vladimír a Andrea r.Šebová, Zámocká 8
Dátum narodenia :
14.04.1972
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
13.06.1952
1 / 49
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
22/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
-2. p.
Priestor č. 2 - NPG9
75 Babinská Darina r. Babinská, Ing., Veternícka 133/51, Kremnica, SR
14.01.1964
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 49
V-3006/2003 zo dňa 18.3.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Eastwick-Field Vanessa Mary r. Eastwick-Field, 4Burfield, Tubbs lane, Highclere, Newbury, RG20 9PZ,
Veľká Británia
01.10.1962
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Dar.zmluva V-17541/2006 zo dňa 27.11.2006.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Poláčková
Veronika,
JUDr., Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
77
20.03.1952
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Klimešová Mária, Vajnorská 10595/98E
26.09.1935
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 98
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3021/2003 zo dňa 31.3.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Segeč Andrej r. Segeč, Mgr., Partizánska 21, Nitra, PSČ 949 01, SR
01.02.1984
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3023/2003 zo dňa 31.3.2004.
1 / 49
Kúpna zmluva V-22929/09 zo dňa 20.11.2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Roman Dušan r. Roman a Mária Romanová r. Kováčová, Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
06.05.1951
24.03.1943
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-15862/2006 zo dňa 2.11.2006.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Sporina Roman r. Sporina a Dagmar Sporinová r. Hamžíková, Štefanovičova 7, Bratislava, PSČ 811 04, SR
22.02.1979
31.01.1976
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-5583/12 zo dňa 11.4.2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Zvonár Ján r. Zvonár, Prof.,MUDr.,CSc. a Katarína Zvonárová r. Kaššová, Mgr., PhDr., Oráčska 20,
Bratislava, PSČ 831 06, SR
01.10.1969
Dátum narodenia :
19.06.1951
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Kúpna zmluva V-10189/13 zo dňa 30.5.2013
23/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
-2. p.
Priestor č. 2 - NPG9
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Kunert Hana r. Lerchová, Ing., Boldistrasse 66, Rieden, PSČ 054 15, Švajčiarsko
Dátum narodenia :
02.08.1956
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-8797/09 zo dňa 8.6.2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Kolesár Branislav r. Kolesár, Osloboditeľská 28, Bratislava, PSČ 831 07, SR
Dátum narodenia :
25.01.1973
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 49
Kúpna zmluva podľa V-10436/07 zo dňa 13.8.2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Štencl Rudolf r. Štencl, Mgr. a Ľudmila Štenclová r. Skladaná, Mgr., Dvanásta 14, Bratislava, PSČ 831 01, SR
Dátum narodenia :
14.09.1970
Dátum narodenia :
06.05.1974
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva podľa V-4477/09 zo dňa 20.5.2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Štencl Ján r. Štencl, Prof., MUDr., CSc., Novosvetská 1220/25, Bratislava, PSČ 811 06, SR
Dátum narodenia :
19.05.1940
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Zámenná zmluva V-18270/07 zo dňa 8.1.2008.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Roman Dušan r. Roman a Mária Romanová r. Kováčová, Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
Dátum narodenia :
24.03.1943
Dátum narodenia :
06.05.1951
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-15862/2006 zo dňa 2.11.2006.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 Roman Dušan r. Roman a Mária Romanová r. Kováčová, Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
Dátum narodenia :
24.03.1943
Dátum narodenia :
06.05.1951
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-15862/2006 zo dňa 2.11.2006.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Roman
Dušan
r.
Roman
a Mária Romanová r. Kováčová, Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
90
Dátum narodenia :
24.03.1943
Dátum narodenia :
06.05.1951
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-15862/2006 zo dňa 2.11.2006.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Roman Dušan r. Roman a Mária Romanová r. Kováčová, Žilinská 7028/1, Bratislava, PSČ 811 05, SR
Dátum narodenia :
24.03.1943
Dátum narodenia :
06.05.1951
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-15862/2006 zo dňa 2.11.2006.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Hritz Štefan r. Hritz, Ing. a Júlia Hritzová r. Krauszová, Mgr., Štefánikova 18, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.04.1944
Dátum narodenia :
04.11.1946
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-4817/08 zo dňa 25.2.2008.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Hritz Štefan r. Hritz, Ing. a Júlia Hritzová r. Krauszová, Mgr., Štefánikova 18, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.04.1944
Dátum narodenia :
04.11.1946
1 / 49
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
24/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
-2. p.
Priestor č. 2 - NPG9
93 Hritz Štefan r. Hritz, Ing. a Júlia Hritzová r. Krauszová, Mgr., Štefánikova 18, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
21.04.1944
Dátum narodenia :
04.11.1946
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-4817/08 zo dňa 25.2.2008.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Blahuta Marian r. Blahuta a Ivana Blahutová r. Bariaková, Povraznícka 3038/11, Bratislava, PSČ 811 05, SR,
(Povraznícka 3033/5)
Dátum narodenia :
26.03.1973
Dátum narodenia :
12.06.1973
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-442/10 zo dňa 15.01.2010.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Blahuta
Marian
r.
Blahuta
a Ivana Blahutová r. Bariaková, Povraznícka 3038/11, Bratislava, PSČ 811 05, SR,
95
(Povraznícka 3033/5, Bratislava 811 05)
Dátum narodenia :
26.03.1973
Dátum narodenia :
12.06.1973
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-442/10 zo dňa 15.01.2010.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Blahuta Marian r. Blahuta a Ivana Blahutová r. Bariaková, Povraznícka 3038/11, Bratislava, PSČ 811 05, SR,
(Povraznícka 3033/5, Bratislava 811 05)
Dátum narodenia :
26.03.1973
Dátum narodenia :
12.06.1973
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-442/10 zo dňa 15.01.2010.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Slovenká
republika
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
97
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
100 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Informatívny výpis
25/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
-2. p.
Priestor č. 2 - NPG9
101 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
104 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 Slovenká republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,
Bratislava, PSČ 810 05, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
V-2202/2004 zo dňa 29.10.2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 SEIPA, s.r.o., Prešov, Októbrová 35
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 SEIPA, s.r.o., Prešov, Októbrová 35
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 Ruhstaller Zuzana PaedDr.r.Topitzerová, Pekníkova 2151/3
10.07.1952
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Cibula Igor PhDr a Daniela r.Adamecká, J.Stanislava 3080/39
Informatívny výpis
26/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
-2. p.
Priestor č. 2 - NPG9
134 Cibula Igor PhDr a Daniela r.Adamecká, J.Stanislava 3080/39
Dátum narodenia :
24.09.1942
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25.02.1964
1 / 49
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
147 Sporinová Dagmar r. Hamžíková, Štefanovičová 7, Bratislava, PSČ 811 04, SR
22.02.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V 1156/07 zo dňa 23.1.2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
148 Hamžíková Jana r. Hamžíková, Kýčerského 12, Bratislava, PSČ 811 05, SR
03.01.1983
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 Bláhová Matilda, Budovateľská 1090/3
11.01.1974
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 49
Dar V-1159/07 zo dňa 23.1.2007.
1 / 98
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Drgon Marcel, Furdekova 1857/4
14.04.1974
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 Bláhová Matilda, Budovateľská 1090/3
11.01.1974
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 98
1 / 98
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Drgon
Marcel,
Furdekova
1857/4
159
14.04.1974
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 98
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 Tvaroška Vladimír, Ing. a Andrea Tvarošková r. Šebová, Štefanovičova 7, Bratislava, SR
01.09.1971
Dátum narodenia :
14.04.1972
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 49
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-25804/07 zo dňa 14.2.2008.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 Petersky Ján r. Petersky, Doležalová 973/8, Bratislava, PSČ 821 04, SR
Informatívny výpis
27/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská
-2. p.
Priestor č. 2 - NPG9
165 Petersky Ján r. Petersky, Doležalová 973/8, Bratislava, PSČ 821 04, SR
Dátum narodenia :
12.12.1947
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 49
Dar.zmluva V-5146/11 zo dňa 28.4.2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 Haveta Martin, Svätovojtešská 29
Dátum narodenia :
21.12.1971
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
V-3021/2003 zo dňa 31.3.2004.
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
prízemie
Priestor č. 1 - NP01
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
7941 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
37 Prokopovič Pavel Ing. a Anna r.Vrábľová, Stropkov, Metodova 1681/6
Dátum narodenia :
29.06.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
prízemie
Priestor č. 1 - NP02
9398 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
38 DOMO 8, spol.s.r.o., Bratislava, Bronzová 25
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
prízemie
Priestor č. 1 - NP03
11712 / 939023
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
129 Bohrn František RSDr., Topoľčianska 3208/7
Dátum narodenia :
19.10.1955
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
Žilinská 1
prízemie
Priestor č. 1 - NP05
1435 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Slávik Miloš, Stromová 21, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
13.01.1973
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3012/2003 zo dňa 31.3.2004.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
08.12.1959
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
V-3031/2003 zo dňa 31.3.2004.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 98
1 / 1
Kúpna zmluva V-18829/06 zo dňa 15.12.2006.
28/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Žilinská 1
prízemie
Priestor č. 1 - NP06
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
14950 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 Janíček Peter r. Janíček, MUDr. a Silvia Janíčková r. Bohumelová, Búdková 43, Bratislava, PSČ 811 04, SR
Dátum narodenia :
17.10.1952
Dátum narodenia :
27.12.1952
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Kúpna zmluva, podľa V-1299/12 zo dňa 16.2.2012
Žilinská 1
prízemie
Priestor č. 1 - NP07
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
4852 / 939023
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 PHTel spol.s.r.o.BA, Bajkalská 17
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1
SU-2003/30593-H/203-Km zo dňa 23.12.2003.
Č.j.SU-2004/2103-Ra zo dňa 26.1.2004.
Zmluva o výstavbe V-2582/2003 zo dňa 29.12.2003.
Legenda:
Druh nebytového priestoru:
1 - Zariadenie obchodu
2 - Garáž
Informatívny výpis
29/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
3 Záložné právo pod 3 na byt 14/I a pozemky v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s.BA, IČO
31320155,podľa V-1884/2005 zo dňa 11.11.2005.
3 Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. (IČO 31320155) na byt č.14 na 1.p., vchod Žilinská 1,
podľa V-22464/10 zo dňa 17.09.2010
5 Záložné právo v prospech Tatra banky a.s., IČO 00686930 na byt 22/IIp. Žilinská 1 a pozemky p.č. 7591/2, 7591/4
podľa V-35511/2010 zo dňa 21.1.2011.
17 Záložné právo pod 17,175 na byt 32/III, pod 48,49,176,177 na NPG8 a pozemky v prospech Všeobecnej úverovej
banky, a.s.BA, IČO 31320155,podľa V-2118/2004 zo dňa 18.10.2004.
29 Záložné právo na byt č.21/2.p., Kýčerského 4 a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.7591/2, 7591/4 v
prospech Tatra banky, a.s., IČO: 00686930, podľa V-5273/09 zo dňa 22.4.2009.
30 Záložné právo v prospech Tatra banky a.s., IČO 00686930 na byt 22/IIp. Kýčerského 4 a pozemok p.č. 7591/2,
7591/4 podľa V-30262/2010 zo dňa 1.12.2010.
36 Záložné právo pod 36 na byt č. 72/7.p. a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. 7591/2, 7591/4 v prospech
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO:00686930, podľa V-2869/2005 zo dňa 2.12.2005.
48 Záložné právo pod 17,175 na byt 32/III, pod 48,49,176,177 na NPG8 a pozemky v prospech Všeobecnej úverovej
banky, a.s.BA, IČO 31320155,podľa V-2118/2004 zo dňa 18.10.2004.
49 Záložné právo pod 17,175 na byt 32/III, pod 48,49,176,177 na NPG8 a pozemky v prospech Všeobecnej úverovej
banky, a.s.BA, IČO 31320155,podľa V-2118/2004 zo dňa 18.10.2004.
63 Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. (IČO 31320155) na spoluvlastnícky podiel vo
veľkosti 1/46 na nebytový priestor garáž č.NPG8 na -1.p., vchod Žilinská, podľa V-22464/10 zo dňa 17.09.2010
69 Záložné právo v prospech Stavomontáže ES, s.r.o. (61 501 433) na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/49 na
nebytový priestor č.2 - NPG9-garáže č.11/-2.posch., Žilinská podľa V-12098/09 zo dňa 14.7.2009
149 Záložné právo v prospech Vladimír Hatok, ( nar. 08.05.1976), Bratislava, na byt č.62/6.p., vchod Štefanovičova 7,
podľa V-14932/12 zo dňa 30.07.2012
150 Záložné právo v prospech OTP Banky Slovensko, a.s., IČO: 31318916 na byt č.42/4.p., Kýčerské 4 a
spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.7591/2, 7591/4, podľa V-24864/11 zo dňa 20.10.2011.
166 Vecné bremeno na byt č.13/1.p., Žilinská 1 a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.7591/2, 7591/4
spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech: Ing.Daniela Bujnová r.Ábelová
(23.9.1947), podľa V-4860/12 zo dňa 16.4.2012.
167 Vecné bremeno na byt č.13/1.p., Žilinská 1 a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.7591/2, 7591/4
spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech: Ing.Daniela Bujnová r.Ábelová
(23.9.1947), podľa V-4860/12 zo dňa 16.4.2012.
173 Záložné právo v prospech Tatra banky a.s., IČO 00686930 na byt 22/IIp. Kýčerského 4 a pozemok p.č. 7591/2,
7591/4 podľa V-30262/2010 zo dňa 1.12.2010.
175 Záložné právo pod 17,175 na byt 32/III, pod 48,49,176,177 na NPG8 a pozemky v prospech Všeobecnej úverovej
banky, a.s.BA, IČO 31320155,podľa V-2118/2004 zo dňa 18.10.2004.
176 Záložné právo pod 17,175 na byt 32/III, pod 48,49,176,177 na NPG8 a pozemky v prospech Všeobecnej úverovej
banky, a.s.BA, IČO 31320155,podľa V-2118/2004 zo dňa 18.10.2004.
177 Záložné právo pod 17,175 na byt 32/III, pod 48,49,176,177 na NPG8 a pozemky v prospech Všeobecnej úverovej
banky, a.s.BA, IČO 31320155,podľa V-2118/2004 zo dňa 18.10.2004.
178 Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bezpatného užívania bytu 11/Ip. Kýčer.4 a pozem. p.č. 7591/2,
7591/4 v prospech MUDr.Ivana Navrátila (5.12.1940) a MUDr. Marty Navrátilovej (22.12.1944) podľa V-23067/11
zo dňa 3.10.2011
Iné údaje:
25
29
29
59
65
75
80
82
84
86
97
98
99
100
101
102
103
104
105
146
147
Zmena priezviska podľa R-2576/13
Žiadosť o zápis zmeny trvalého pobytu zo dňa 20.9.2004.
Zmena priezviska R-498/09
Garážové státie č. 41/1PP
Garážové státie č. 47
Zmena priezviska R-1243/09
Zmena názvu, R-1789/13.
garážové státie č.29
Garážové státie č. 31
garážové státie č.33
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena názvu, R-1789/13.
Zmena priezviska a trvalého pobytu R-1895/09
Zmena priezviska a trvalého pobytu R-1895/09
Informatívny výpis
30/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
163
165
166
167
168
169
Garážové státie č. 10/2PP
garážové státie č.7
Zmena mena, R-2798/10
Žiadosť o zmenu R-729/2007 zo dňa 11.6.2007.
Zmena mena, R-2798/10
Žiadosť o zmenu R-729/2007 zo dňa 11.6.2007.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
31/31
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.01.2014
Download

7822 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z