Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
Správa o výsledkoch mimoriadnej revízie
Okresného súdu Topoľčany
v roku 2011
Kontrolovaný súd: Okresný súd Topoľčany
Predseda súdu:
Riaditeľ správy súdu:
Počet sudcov:
Počet zamestnancov:
Adresa:
Telefón:
Fax:
E-mail:
JUDr. Alena Šišková
Ing. Jana Koleková
10
42
Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 2238
038/5369111
038/5327702
[email protected]
2
I.
Údaje o vnútornej revízii
Revízne oddelenie:
Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
Vedúci revízneho oddelenia:
JUDr. Erika Madarászová
Členovia revízneho oddelenia:
JUDr. Roman Greguš – podpredseda krajského súdu
JUDr. Sidónia Sládečková – predsedníčka senátu
Mgr. Adriana Némethová – predsedníčka senátu
- zamestnanci súdu určení Rozvrhom práce Krajského
súdu v Nitre pre rok 2011 na vykonávanie revízie
administratívnych činností
Dôvod revízia:
Uznesenie Súdnej rady SR č. 1222 zo dňa 17.5.2011,
ktorým bol schválený návrh zamerania mimoriadnych
revízií na rok 2011
Preskúmavané obdobie:
január - máj 2011
Dátum začatia revízie:
28.6.2011
Zameranie revízie:
Podľa § 55 ods. 1 písm. b/, ods. 4, § 56 ods. 4 zákona č.
757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v spojení s uznesením Súdnej rady SR č. 1222 zo
dňa 17.5.2011 na
- kontrolu stavu nevybavených vecí v agende starostlivosti
o maloleté deti, osobitne vecí starších ako tri mesiace
- kontrolu stavu nevybavených väzobných vecí starších
ako dva mesiace
Dátum vypracovania správy:
12.9.2011
Dátum prerokovania správy
na preverovanom súdu:
Dátum skončenia revízie:
3
A) Správa o kontrole stavu nevybavených vecí v agende
starostlivosti o maloleté deti, osobitne vecí starších ako tri
mesiace
Revízia sa sústredila na previerku vecí P starších ako tri mesiace. Na každom
preverovanom súde bol stanovený rovnaký kľúč pre výber preverovaných spisov tak, že
revíznemu oddeleniu malo byť predložených 40 spisov vo veciach evidovaných ako najstaršie
nevybavené. Revíziu nebolo možné vykonať vo všetkých požadovaných spisoch z dôvodu, že
niektoré spisy sa nenachádzali na okresnom súde v deň vykonávania revízie (spisy sa
nachádzali na súdoch vyššieho stupňa, u znalcov atď.).
Z nasledujúceho tabuľkového prehľadu vyplýva, že ku dňu 31.5.2011 bol na Okresnom
súde Topoľčany celkový počet nevybavených vecí starších ako tri mesiace 77 a revízia bola
fyzicky vykonaná v 33 spisoch čo predstavuje 42,86 % z počtu nevybavených vecí starších
ako tri mesiace v tejto agende k 31.5.2011.
II.
Aktuálny stav výkonu súdnictva v agende starostlivosti o maloletých
(stav od 1.1.2011 do 31.5.2011) na Okresnom súde Topoľčany
1. Štatistické údaje:
Počet nevybavených vecí k 31.5.2011:
Počet
nevybavených vecí
153
Z toho
starších ako
3 mesiace
29
Z toho
starších ako
6 mesiacov
34
Z toho
starších ako
12 mesiacov
14
Počet nerozhodnutých vecí k 31.5.2011:
Počet
nerozhodnutých
vecí
97
Z toho
starších ako
3 mesiace
Z toho
starších ako
6 mesiacov
21
16
4
Z toho
Z toho
počet vecí
starších ako rozhodovaných
12 mesiacov o predbežnom
opatrení
4
7
Stav agendy za rok 2011:
Mesiac
Nápad
Rozh.
Do
3
mesiacov
Nad
3
mesiace
Vyb.
Do
3
mesiacov
Nad
3
mesiace
Nerozh.
Nevyb.
Január
Február
Marec
42
48
27
21
45
17
28
139
201
34
51
34
17
58
32
26
122
177
37
52
25
27
46
20
26
107
168
12
18
46
15
31
104
149
30
Apríl
27
Máj
48
55
31
24
44
13
31
97
153
188
236
129
107
239
97
142
97
153
Spolu:
Výkony sudcov za rok 2011 k 31.5.2011:
Nižšie uvedená tabuľka uvádza výkony všetkých sudcov vybavujúcich agendu P na
súdoch v obvode Krajského súdu v Nitre. V správe je uvedená za účelom porovnania
výkonnosti jednotlivých sudcov, pričom niektorí sudcovia vykonávajú aj inú agendu.
Okresný súd Topoľčany
(sudkyňa JUDr. H. Dudzíková 2/3 nápadu, sudca JUDr. V. Valkovič 1/3 a sudkyňa Mgr. L Halmešová
dokončievala veci napadnuté do 31.12.2010)
Január
Sudca
JUDr. Helena
Dudzíková
JUDr. Vlastimil
Valkovič
Mgr. Lenka
Halmešová
Február
Apríl
Marec
Máj
Spolu
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
17
25
34
34
32
41
37
24
31
36
151
160
28
23
23
17
13
11
9
5
12
19
85
75
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
3
1
5
Okresný súd Nové Zámky
(každá sudkyňa vybavovala 1/3 nápadu)
Január
Sudca
JUDr. Katarína
Vachulíková
JUDr. Daniela
Rajňáková
JUDr. Diana
Cviková
Február
Apríl
Marec
Máj
Spolu
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
12
14
22
33
31
36
30
27
29
20
124
130
19
22
23
15
32
33
29
20
17
33
120
123
16
22
35
32
30
29
27
30
35
20
143
133
Okresný súd Komárno
(sudkyňa JUDr. I. Banghová 1/2 nápadu a sudkyňa JUDr. A. Konkolovská 1/2 nápadu)
Január
Sudca
JUDr. Iveta
Banghová
JUDr. Adriana
Konkolovská
JUDr. Agneša
Néveryová
Attila
Csaba
JUDr. Ivana
Jaďuďová
Mgr. Peter
Mezöszállási
JUDr. Erika
Jóbová
Február
Apríl
Marec
Máj
Spolu
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
35
40
27
34
47
31
15
18
29
45
153
168
24
20
25
30
24
42
34
23
26
36
133
151
-
-
1
0
0
1
1
0
-
-
2
1
1
0
1
0
-
-
-
-
-
-
2
0
0
1
1
0
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
0
1
-
-
1
0
1
1
-
-
-
-
-
-
1
0
-
-
1
0
Okresný súd Nitra
(nápad u sudkýň Mgr. A. Dobiášová a Mgr. M. Sitárová, každá 2/5 a JUDr. Z. Bezáková - 1/5 nápadu)
Január
Sudca
Mgr. Adriana
Dobiášová
JUDr. Zuzana
Bezáková
Mgr. Mária
Sitárová
Február
Apríl
Marec
Máj
Spolu
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
35
42
37
43
50
54
51
54
55
41
228
234
27
16
9
16
20
21
19
23
24
21
99
97
33
23
37
45
45
56
55
36
39
41
209
201
6
Okresný súd Levice
(nápad u sudkyne Mgr. J. Kosorínovej 7/12, u ostatných po 1/12)
Január
Sudca
Február
Apríl
Marec
Máj
Spolu
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
Vyb.
veci
Rozh.
veci
4
4
3
5
9
12
5
6
11
7
32
34
4
5
4
8
11
9
9
9
6
10
34
41
47
37
23
59
57
56
65
36
45
47
237
235
5
5
6
9
9
5
3
5
5
4
28
28
7
6
2
4
9
6
4
9
7
2
29
27
8
9
7
4
6
8
6
2
2
6
29
29
JUDr. Mária
Červenáková
JUDr. Gertrúda
Rennerová
Mgr. Jana
Kosorínová
JUDr. Ľubica
Cambelová
JUDr. Miriam
Pintová
JUDr. Arpád
Pastorek
Pre celkový prehľad uvádzame aj stav výkonu súdnictva v preverovanej agende za rok
2010:
Rok
2010
Počet
nerozhodnutých
vecí
145
Počet
nevybavených
vecí
204
Nápad
Právoplatne
Rozhodnuté
586
vybavené
599
Z toho
starších ako
3 mesiace
Z toho
starších ako
6 mesiacov
42
567
Z toho
starších ako
12 mesiacov
13
Z toho
starších ako
3 mesiace
Z toho
starších ako
6 mesiacov
60
7
7
Z toho
starších ako
12 mesiacov
30
18
2. Personálne obsadenie súdu v preverovanej agende od roku 2010 do
31.5.2011:
Podľa Rozvrhu práce na rok 2010 boli do oddelenia P zaradení 2 sudcovia a to
JUDr. Helena Dudzíková a JUDr. Vlastimil Valkovič, 2 asistentky senátov a 1 vyššia súdna
úradníčka.
Podľa Rozvrhu práce na rok 2011 boli do oddelenia P zaradení 2 sudcovia a to
JUDr. Helena Dudzíková a JUDr. Vlastimil Valkovič, 2 asistentky senátov a 1 vyššia súdna
úradníčka. JUDr. Lenka Halmešová dokončuje veci v oddelení P po JUDr. Márii Krausovej.
JUDr. Helena Dudzíková v roku 2010 a ani k 31.5.2011 nebola práceneschopná. V roku
2010 odpracovala 205 dní a k 31.5.2011 odpracovala 114 dní.
JUDr. Vlastimil Valkovič v roku 2010 a ani k 31.5.2011 nebol práceneschopný. V roku
2010 odpracoval 209 dní a k 31.5.2011 odpracoval 114 dní.
2. Počet pojednávacích dní sudcov zaradených do agendy P od 1.1.2011
do 31.5.2011:
Okresný súd Topoľčany
k 31.5.2011
JUDr. Helena Dudzíková
42
JUDr. Vlastimil Valkovič
41
JUDr. Lenka Halmešová
5
8
III.
Revíziou zistené príčiny, ktoré viedli k nevybaveniu vecí do
3 mesiacov:
1. Revíziou bolo zistené, že najčastejšou príčinou je skutočnosť, že ide
o veci s cudzím prvkom alebo o veci, v ktorých jeden z rodičov je
slovenským občanom, ale žije a pracuje v zahraničí
Tento dôvod bol zistený v nasledujúcich preverovaných veciach:
Sp. zn. 9P/352/2009, mal. Radim Luzar
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 6.8.2009
Dĺžka konania je ovplyvnená tým, že otec maloletého žije v Českej republike a súd ho
musel vypočuť dožiadaným súdom v Českej republike. Prvý úkon urobil súd 12.8.2009, kedy
uznesením ustanovil kolízneho opatrovníka a ďalší úkon urobil 24.8.2009, kedy vytýčil termín
pojednávania na deň 15.10.2009 a žiadal potrebné správy. Ďalším dôvodom ovplyvňujúcim
dĺžku konania bolo odročovanie pojednávaní z dôvodu zadováženia správ a vypočutia otca
maloletého dožiadaným súdom. Vo veci bolo rozhodnuté rozsudkom zo dňa 20.4.2010, proti
ktorému sa odvolal otec, o jeho odvolaní rozhodol Krajský súd v Nitre dňa 3.7.2010 tak, že
napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Následné úkony robil súd prvého
stupňa v primeraných lehotách v súlade s pokynmi odvolacieho súdu, pričom dňa 23.5.2011
vytýčil termín pojednávania na 21.6.2011.
Sp. zn. 9P/453/2009, mal. Jessica Sporinová
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Vec s cudzím prvkom – otec je štátny občan Nemecka
Nápad: 15.10.2009
Dĺžka konania je ovplyvnená skutočnosťou, že ide o vec s cudzím prvkom – otec je
štátny občan Nemecka, žijúci v Nemecku, s čím súvisí potreba prekladania písomností,
dožiadania o doručenie a výsluch otca cestou dožiadaného súdu v Nemecku. Navyše v danej
veci boli problémy so zisťovaním adresy otca v Nemecku.
Prvý úkon súd urobil dňa 19.10.2009 - uznesením ustanovil kolízneho opatrovníka
a dňa 12.11.2009 vytýčil termín pojednávania na deň 11.2.2010, žiadal potrebné správy
a 20.11.2009 uznesením pribral tlmočníka do konania. Po preložení listín tlmočníkom mal
súd problémy s doručením listín otcovi na adresu v Nemecku uvedenú matkou, preto súd
zisťoval adresu otca prostredníctvom Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže a po
9
jej zistení urobil úkony týkajúce sa dožiadania o doručenie písomností otcovi a jeho výsluch
na zistenej adrese v Nemecku (dožiadanie doručené dňa 14.7.2010). Vybavené dožiadanie
z Nemecka o vykonanie výsluchu otca bolo vrátené súdu dňa 30.8.2010 a listiny boli
doručené tlmočníkovi dňa 27.10.2010, ktorý ich vrátil súdu dňa 19.11.2010. Následne súd
13.12.2010 vytýčil termín pojednávania na 12.5.2011, na ktorý predvolal aj otca cestou
dožiadaného súdu v Nemecku. Pojednávanie dňa 12.5.2011 bolo odročené na neurčito,
pretože otec sa nedostavil i napriek tomu, že mu bolo doručené predvolanie ešte dňa
17.3.2011. Súd si opätovne preveroval adresu prostredníctvom Centra pre medzinárodnú
ochranu detí a mládeže v Bratislave.
Sp. zn. 11P/161/2010, mal. Vanesa Mokráňová
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Vlastimil Valkovič
Nápad: 9.9.2010
Dĺžka konania je ovplyvnená predovšetkým tým, že otec maloletej je zamestnaný
v Nórsku, v dôsledku čoho súd vykonával dožiadanie o vykonanie dôkazu cestou súdu
v Nórsku. Prvý úkon urobil 14.9.2010, kedy uznesením ustanovil kolízneho opatrovníka a dňa
24.9.2010 vytýčil termín pojednávania na deň 13.10.2010 a žiadal potrebné doklady a správy.
Pojednávania v dňoch 13.10.2010, 11.11.2010 a 25.11.2010 boli odročené pre neprítomnosť
otca (doručenia nemal vykázané, neprevzal zásielky na známej adrese v Slovenskej republike).
Následne súd 1.2.2011 uznesením pribral tlmočníka na preloženie listín od zamestnávateľa
otca a po ich vrátení tlmočníkom (18.3.2011), súd dňa 30.3.2011 zaslal dožiadanie do
Nórska.
Sp. zn. 11P/180/2010, mal. Gianpaulo Nico Calgano
Predmet konania: určenie práv a povinností rodičov k maloletému
Sudca: JUDr. Vlastimil Valkovič
Vec s cudzím prvkom – otec je štátny občan Talianska, žijúci v Nemecku
Nápad: 8.10.2010
Dĺžka konania je ovplyvnená tým, že otec maloletého je štátny občan Talianska, žijúci
v Nemecku, ktorému musí súd doručovať listiny do Nemecka cestou dožiadaného súdu
v Nemecku, ako aj potreba prekladania listín. Prvý úkon súd urobil 8.10.2010, kedy
uznesením ustanovil kolízneho opatrovníka. Následne cestou centrálneho registra občanov
súd zisťoval trvalý pobyt matky a maloletého, pretože na adrese uvedenej v návrhu zásielky
nepreberala. Dňa 31.1.2011 súd vytýčil termín pojednávania na deň 21.6.2011 a zároveň
urobil všetky potrebné úkony (vyžiadanie a preklad správ, pretlmočenie týchto listín
a zaslanie cestou dožiadaného súdu v Nemecku). Otec odmietol doručované listiny prevziať
a vzhľadom na jeho vznesenú námietku, súd dňa 21.6.2011 uznesením zastavil konanie pre
nedostatok právomoci.
Sp. zn. 9P/323/2010, mal. Martina Tarinová
Predmet konania: určenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 10.8.2010
Neskončenie veci bolo spôsobené tým, že otec sa podľa vyjadrenia matky mal
zdržiavať a pracovať v Českej republike, no nevedela uviesť jeho adresu ani zamestnávateľa,
ktoré súd musel zisťovať. Po zistení pobytu otca sa súdu nepodarilo predvolanie na
10
pojednávanie doručiť otcovi, preto ho dal súd vypočuť dožiadaným súdom v Českej
republike.
Prvý úkon súd urobil 12.8.2010, kedy ustanovil kolízneho opatrovníka a 17.8.2010
vytýčil pojednávanie na 21.9.2010, ktoré bolo odročené na neurčito z dôvodu, že otec sa mal
zdržiavať v Českej republike. Súd následne zisťoval pobyt otca a jeho zamestnávateľa, pričom
využil spoluprácu s exekútorom, obecným úradom v Českej republike, daňovým úradom
a políciou. Dňa 7.3.2011 vytýčil pojednávanie na 22.3.2011 potom, čo adresu otca zistil
z rozvodového spisu. Pojednávanie však bolo odročené na neurčito na zisťovanie
zamestnávateľa otca, pretože rodičia sa na pojednávanie nedostavili. Dňa 7.4.2011 bola
vypočutá matka, ktorá sa dostavila na súd bez predvolania a uviedla, že medzitým už boli
s otcom dieťaťa rozvedení a odchádza do Anglicka. Termín pojednávania bol vytýčený na
26.4.2011. Keďže sa rodičia nedostavili, pojednávanie bolo odročené na neurčito s tým, že
otec bude vypočutý dožiadaným súdom v Českej republike. Dožiadanie s výsluchom otca bolo
vrátené 10.6.2011 a termín pojednávania bol vytýčený na 28.6.2011.
Sp. zn. 9P/82/2010, mal. Sofia Merdessiová
Predmet konania: určenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 1.3.2010
Dôvodom neskončenia veci je skutočnosť, že otec je tuniský štátny občan, žijúci
v Tunise a dožiadanie súd vybavuje prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky. Súd vo veci riadne konal v primeraných lehotách.
Prvý úkon urobil súd dňa 3.3.2010, kedy ustanovil opatrovníka a 6.5.2010 vytýčil
termín pojednávania na 20.5.2010, na ktorom vypočul matku a odročil pojednávanie na
neurčito z dôvodu, že na Okresnom súde Topoľčany súčasne prebieha aj rozvodové konanie,
v ktorom už bol určený termín pojednávania na 29.6.2010 a tento spis si chcel súd pripojiť.
Keďže v rozvodovom konaní bol ďalší termín pojednávania určený až na 16.12.2010, súd vo
veci určenia výživného ďalej konal. Dňa 29.9.2010 ustanovil vo veci tlmočníka, ktorému
zaslal listiny na preklad. Dňa 29.10.2010 vyhotovil dožiadanie na doručenie listín do Tunisu
s termínom pojednávania. Dňa 17.12.2010 boli tlmočníkom listiny vrátené a 31.12.2010
zaslané MS SR s dožiadaním. Zatiaľ dožiadanie nebolo vybavené.
Sp. zn. 7P/53/2009, mal. Nikoleta Gurecká
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Lenka Halmešová
Nápad: 10.7.2009
Dĺžka konania v tejto veci bola spôsobená tým, že ide o vec s cudzím prvkom, pretože
matka žije v Grécku a jej adresu otec v návrhu neuviedol, pretože nevedel, kde sa v Grécku
zdržiava. Adresu pobytu matky v Grécku zisťoval súd.
Prvý úkon vo veci bol urobený dňa 13.7.2009 (ustanovenie opatrovníka), 15.7.2009
výzva na odstraňovanie vád podania, keďže matka žije v Grécku a otec v návrhu neuviedol jej
presnú adresu. Dňa 8.9.2009 bol vo veci ustanovený tlmočník, ktorý vrátil pretlmočené
listiny, 16.9.2009 a 4.10.2009 bolo súdom vypracované dožiadanie do Grécka na vykonanie
dôkazu. Dňa 8.12.2009 predložené dožiadanie na preklad tlmočníkovi, ktorý ich vrátil
22.12.2009. Keďže gréckymi úradmi bolo zistené, že matka sa na uvedenej adrese nezdržiava,
súd prostredníctvom otca opätovne zisťoval jej adresu a po bezúspešnom zistení, kde sa matka
zdržiava dňa 23.4.2010 vydal uznesenie, že sa zásielky matke budú doručovať uložením
v spise. Zároveň bol vytýčený termín pojednávania na 7.6.2010, na ktorom bol vypočutý otec
11
a pojednávanie bolo odročené na 9.9.2010 s tým, že otec sa pokúsi zistiť adresu matky. Ďalší
termín pojednávania bol určený na 25.10.2010, ktorý bol odročený na neurčito z dôvodu, že
podľa vyjadrenia otca na gréckom súde prebieha konanie o vymoženie výživného, v ktorom
už bol určený termín pojednávania. Dňa 4.11.2010 súd požiadal Centrum pre medzinárodnú
pomoc o oznámenie adresy matky v Grécku, ktoré zaslalo adresu matky súdu dňa 26.11.2010.
Dňa 7.1.2011 na túto adresu bolo zaslané matke predvolanie na pojednávanie na deň
28.4.2011, na ktorom bolo konanie zastavené pre späťvzatie návrhu otcom.
Sp. zn. 9P/176/2010, mal. Martina Huttová
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 17.5.2010
Dĺžku konania v tejto veci ovplyvnila skutočnosť, že otec maloletého dieťaťa, ktorý
návrh na zníženie výživného podal pracuje a zdržiava sa v Nórsku a na určené termíny
pojednávania sa opakovane nedostavil. Otec sa ako účastník konania vyjadril, že má záujem
sa zúčastniť pojednávania, a preto sa súd najskôr pokúsil určiť termín pojednávania v čase,
keď sa otec bude zdržiavať na Slovensku.
Prvý úkon vo veci súd urobil dňa 18.5.2010, kedy uznesením ustanovil kolízneho
opatrovníka. Následne 2.6.2010 dal pokyn doručiť návrh aj uznesenie o ustanovení kolízneho
opatrovníka účastníkom konania. Dňa 28.6.2011 bolo súdu doručené písomné vyjadrenie
matky k návrhu otca. Súd vo veci určil termín pojednávania na deň 12.10.2010 zohľadňujúc
čas, kedy sa mal otec zdržiavať na území Slovenska. Otec sa na pojednávanie nedostavil
a jeho právny zástupca neúčasť otca ospravedlnil tým, že otec je v Nórsku. Pojednávanie
bolo odročené na neurčito s tým, že právny zástupca otca oznámi, kedy sa otec bude zdržiavať
na Slovensku, ktorú skutočnosť oznámil dňa 22.10.2010, preto súd určil termín pojednávania
na deň 13.12.2010. Zároveň súd vyžiadal správy, potrebné k rozhodnutiu vo veci. Na takto
určený termín pojednávania sa otec nedostavil včas a pre neprítomnosť otca a jeho právneho
zástupcu, ktorý nemal vykázané doručenie bolo pojednávanie odročené na termín 27.1.2011.
Aj na tento termín pojednávania otec svoju neúčasť ospravedlnil. Súd uznesením zo dňa
5.1.2011 ustanovil do konania tlmočníka z jazyka nórskeho a následne vypracoval dožiadanie
pre príslušný súd v Nórsku. Tlmočník listiny pretlmočil a vrátil dňa 4.3.2011. Súd najskôr dňa
18.3.2011 uznesením rozhodol o priznaní odmeny tlmočníkovi až potom dňa 23.3.2011 boli
písomnosti odoslané do Nórska. Vybavené dožiadanie nórsky súd vrátil dňa 27.6.2011.
Sp. zn. 9P/13/2011, mal. deti Kučerkové
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 13.1.2011
Dĺžku konania v tejto veci ovplyvnila skutočnosť, že otec maloletého dieťaťa, ktorý
návrh na zníženie výživného podal odcestoval do cudziny, kde mal pracovné povinnosti. Prvý
úkon súd urobil dňa 18.1.2011, kedy vo veci určil termín pojednávania na deň 15.3.2011,
uznesením ustanovil kolízneho opatrovníka a žiadal potrebné správy. Písomným podaním
doručeným súdu prvého stupňa dňa 23.2.2011 otec požiadal o odročenie pojednávania
z dôvodu, že je pracovne v zahraničí, preto súd dňa 25.2.2011 zmenil termín pojednávania na
deň 12.4.2011. Pojednávanie dňa 12.4.2011 sa uskutočnilo, súd vypočul oboch rodičov,
vykonal aj ďalšie dôkazy a pojednávanie odročil na neurčito s tým, že rodičia predložia
ďalšie listiny potrebné pre rozhodnutie vo veci. Požadované listiny boli súdu doručené až
v priebehu mesiaca máj a jún 2011. Súd v tejto veci konal v primeraných lehotách.
12
Sp. zn. 9P/199/2010, mal. Samuel Janicki
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Vec s cudzím prvkom - otec je Poliak žijúci v Poľsku
Nápad: 1.6.2010
Dĺžku konania v tejto veci ovplyvnila skutočnosť, že ide o vec s cudzím prvkom
a matka maloletého dieťaťa podala aj neúplný návrh na začatie konania. Otec maloletého
dieťaťa je Poliak žijúci v Poľsku, preto bolo potrebné písomnosti pretlmočiť do jazyka
poľského a vec vybaviť prostredníctvom dožiadaného súdu v Poľsku. Navyše otcovi dožiadaný
súd nemohol doručiť písomnosti, pretože sa nezdržiava na adrese uvádzanej v návrhu na
začatie konania. Prvý úkon súd vo veci urobil dňa 7.6.2010, kedy matku vyzval na
odstránenie vád podania a predloženie potrebného počtu rovnopisov návrhu. Z obsahu spisu
bolo zistené, že súd nemohol po začatí konania konať bezodkladne, pretože mu chýbal
potrebný počet rovnopisov návrhu na začatie konania, pričom návrh spisoval na žiadosť
matky Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, pričom tento nedostatok súd odstraňoval
bezodkladne. Uvedený nedostatok bol odstránený až dňa 27.7.2010, kedy bol súdu predložený
potrebný počet rovnopisov návrhu. V priebehu augusta súd odstraňoval vady podania
a vyzval matku na predloženie rodného listu maloletého dieťaťa. Dňa 23.9.2010 vo veci súd
určil termín pojednávania na deň 30.11.2010. Súd zároveň vypracoval dožiadanie pre
príslušný súd v Poľsku a listiny doručované spolu s dožiadaním dal ustanovenému
tlmočníkovi pretlmočiť, pričom toto dožiadanie bolo tlmočníkovi odoslané 25.10.2010
a tlmočník ich prevzal až 17.12.2010. Dňa 30.11.2010 bola na pojednávaní vypočutá iba
matka a ďalší termín pojednávania súd určil na deň 24.3.2011. Dožiadanie odoslal poľskému
súdu dňa 10.1.2011, pričom súd v Poľsku potvrdil prijatie dožiadania, ktoré bolo súdu
doručené 18.2.2011. Do určeného termínu pojednávania t. j. do 24.3.2011 sa nevrátilo
dožiadanie vybavené, účastníci konania sa nedostavili, preto súd odročil pojednávanie na
deň 13.4.2011, na ktoré sa otec opätovne nedostavil. Dňa 26.5.2011 oznámil poľský súd, že
dožiadanie nemôže vybaviť v primeranej lehote, pretože na uvedenej adrese otec zásielky
nepreberá.
2. Procesný postup súdu v rozpore s ustanovením § 114 ods. 1 OSP
a odročovanie pojednávania na neurčito
Tento dôvod bol zistený v nasledujúcich preverovaných veciach:
Sp. zn. 9P/326/2009, mal. deti Zacharové
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Vlastimil Valkovič
Nápad: 21.7.2009
V tejto veci dĺžku konania ovplyvnili viaceré skutočnosti a to najmä to, že vo veci bolo
už raz rozhodnuté rozsudkom dňa 30.9.2010. V dôsledku podaného odvolania odvolací súd
(spis mu bol predložený na rozhodnutie dňa 16.12.2010) rozsudok zrušil a vec vrátil súdu
prvého stupňa na ďalšie konanie (spis vrátený dňa 10.2.2010). K dĺžke konania prispela aj
skutočnosť, že súd odročil opakovane pojednávanie na neurčito a to dňa 11.9.2009 a dňa
13
23.2.2010 za účelom vyžiadania správ potrebných na rozhodnutie a tiež skutočnosť, že
v dôsledku zaujatosti sudkyne bola v priebehu konania vec pridelená inému sudcovi.
Prvý úkon súdu urobil dňa 30.7.2009, kedy ustanovil uznesením kolízneho
opatrovníka. Následne dňa 2.8.2009 určil termín pojednávania na deň 11.9.2009, kedy
vypočul účastníkov konania a pojednávanie odročil na neurčito za účelom vyžiadania správ.
Dňa 28.10.2009 súd určil ďalší termín pojednávania a to na deň 23.2.2010 a vyžiadal
potrebné správy. Na tomto pojednávaní opätovne vypočul rodičov a pojednávanie odročil na
neurčito za účelom vyžiadania ďalších správ. Dňa 8.7.2010 určil termín pojednávania na
deň 9.9.2010, ktorý súd odročil na termín 30.9.2010, pretože žiadal o zaslanie aktuálneho
zárobku otca. Po vrátení veci odvolacím súdom nariadil súd dňa 10.2.2011 doručovať
uznesenie odvolacieho súdu účastníkom. Dňa 11.3.2011 vzniesla matka námietku zaujatosti,
vec bola predsedom súdu pridelená dňa 14.3.2011 inému sudcovi, pretože vec konajúca
sudkyňa sa cítila byť zaujatá. Sudca, ktorému bola vec pridelená urobil úkon vo veci dňa
28.4.2011 a určil termín pojednávania na deň 26.5.2011, kedy podrobne vypočul oboch
rodičov a odročil pojednávanie na deň 3.8.2011 za účelom výsluchu svedkov, vyžiadania
správ a pripojenia súvisiaceho spisu.
Sp. zn. 11P/13/2010, mal. Patrik Kramár
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 18.11.2009 na Okresný súd Galanta a dňa 28.1.2010 na Okresný súd Topoľčany
Príčinou neskončenia veci boli viaceré skutočnosti. Pôvodne vec napadla dňa
18.11.2009 na Okresný súd Galanta, ktorý preniesol svoju príslušnosť na Okresný súd
Topoľčany, ktorému bol spis doručený dňa 28.1.2010. Príčinou neskončenia veci je aj
opakovaná neúčasť rodičov na pojednávaniach. K dĺžke konania prispela aj skutočnosť, že
súd odročil pojednávanie na neurčito v priebehu konania až trikrát, a to za účelom vyžiadania
potrebných správ.
Prvý úkon súd urobil dňa 2.2.2010, kedy bol ustanovený kolízny opatrovník a dňa
19.2.2010 súd určil termín pojednávania na deň 26.2.2010, na ktoré sa nedostavil otec, ktorý
svoju neúčasť ospravedlnil. Dňa 29.4.2010 súd určil termín pojednávania na deň 25.5.2010,
ktoré bolo pre neprítomnosť otca odročené na deň 11.6.2010. Dňa 10.6.2010 otec doručil
žiadosť o odročenie pojednávania pre práceneschopnosť. Súd opätovne odročil pojednávanie
na neurčito. Dňa 7.7.2010 určil súd nový termín pojednávania na deň 27.7.2010, ktoré pre
neúčasť otca bolo odročené na 9.9.2010. Na pojednávaní konanom dňa 9.9.2010 súd vypočul
otca a opätovne odročil pojednávanie na neurčito za účelom vyžiadania správy o zárobku
otca. Dňa 3.11.2010 určil termín pojednávania na deň 30.11.2011, na ktoré sa nedostavili
rodičia, preto bolo pojednávanie odročené na 20.1.2011, kde bol vyhlásený rozsudok vo veci.
Proti rozsudku podal odvolanie otec a vec bola predložená odvolaciemu súdu.
Sp. zn. 9P/546/2009, mal. Patrik Kramár
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 8.4.2009 na Okresný súd Galanta
Návrh bol podaný na Okresný súd Galanta, ktorý začal v tejto veci konať, doručoval
návrh a žiadal potrebné správy. Dňa 11.8.2009 Okresný súd Galanta rozhodol uznesením
o prenesení príslušnosti na Okresný súd Topoľčany, ktorému bola vec predložená 5.10.2009.
Prvý úkon urobil Okresný súd Topoľčany dňa 8.10.2009, kedy vrátil vec Okresnému
súdu Galanta z dôvodu, že uznesenie o prenesení príslušnosti nebolo doručené všetkým
účastníkom. Okresný súd Galanta po odstránení vady vrátil spis Okresnému súdu Topoľčany
14
dňa 7.12.2009, ktorý dňa 10.12.2009 ustanovil kolízneho opatrovníka a 18.12.2009 vytýčil
termín pojednávania na 18.2.2010, ktorý však bol odročený z dôvodu ospravedlnenia otca.
Ďalší termín bol určený na 26.2.2010, opäť odročený na neurčito, pretože otec bol mimo
územia Slovenskej republiky. Cestou jeho zamestnávateľa v Českej republike súd zisťoval,
kedy sa otec bude zdržiavať na území Slovenskej republiky a následne určil termín
pojednávania na 25.5.2010, ktorý termín si osobne prevzal otec na súde 26.4.2010 a zároveň
požiadal o odročenie z dôvodu, že bude v zahraničí. Nový termín bol vytýčený na 11.6.2010,
odročený z dôvodu práceneschopnosti otca na neurčito. V spise sa nachádza zápisnica
z pojednávania zo dňa 27.7.2010 i napriek tomu, že v spise nie je žiadny úkon o vytýčení
tohto termínu. Pojednávanie sa neuskutočnilo, keďže nebol nikto prítomný a odročené bolo na
9.9.2010. Na tomto pojednávaní súd vypočul otca, matka neprišla a pojednávanie bolo
odročené na neurčito bez uvedenia dôvodu. Až dňa 3.11.2010 bol vytýčený termín
pojednávania na 30.11.2010. Keďže sa rodičia nedostavili, pojednávanie odročené na
20.1.2011, na ktorom súd vo veci rozhodol. V dôsledku odvolania otca bola vec predložená
odvolaciemu súdu, ktorý rozhodol 30.6.2011.
Pri preverovaní spisov bolo zistené, že táto vec mala byť spojená s vyššie uvedenou
vecou účastníkov, prebiehajúcou na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 11P/13/2010
(napadla neskôr), v ktorej sa konalo o návrhu otca na zníženie výživného, ale súd konal
v oboch veciach samostatne, hoci podľa zápisníc pojednával súčasne v oboch veciach v ten
istý deň aj v tú istú hodinu a zápisnice sú obsahovo identické. K neskončeniu veci v skorších
lehotách prispelo jednak to, že vec napadla na Okresný súd Galanta, ktorý v dôsledku
vyslovenej nepríslušnosti predložil spis Okresnému súdu Topoľčany až o 6 mesiacov po
nápade a ďalším dôvodom bolo to, že napriek vytýčeným termínom pojednávania sa vo veci
nekonalo z dôvodu ospravedlňovania sa otca, ktorý pracoval v Českej republike.
Sp. zn. 9P/356/2010, mal. Lenka Čapkovičová
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 9.9.2010
Dĺžku konania v tejto veci ovplyvnila skutočnosť, že súd vo veci určil štyrikrát
pojednávanie, ktoré boli opakovane odročované z rôznych dôvodov. Dvakrát bolo
pojednávanie odročené na neurčito a jeden krát pre práceneschopnosť otca. Prvý úkon súd
urobil dňa 22.9.2010, kedy určil termín pojednávania na deň 23.11.2010, uznesením
ustanovil kolízneho opatrovníka a vyžiadal potrebné správy. Po vypočutí rodičov bolo
pojednávanie dňa 23.11.2010 odročené na neurčito za účelom predloženia ďalších listín
účastníkmi konania a za účelom vyžiadania ďalších správ. Dňa 1.3.2011 súd určil termín
pojednávania na deň 29.3.2011, ktoré odročil pre práceneschopnosť otca na 26.4.2011. Toto
pojednávanie bolo odročené na neurčito v dôsledku vznesenej námietky zaujatosti otcom na
pojednávaní. Dňa 17.5.2011 bolo súdu doručené späťvzatie návrhu na začatie konania.
Sp. zn. 9P/489/2010, mal. deti Alakšové
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: návrh podaný dňa 24.11.2010 na OS Partizánske, na OS Topoľčany bol spis
doručený dňa 10.12.2010
Dĺžku konania v tejto veci ovplyvnila skutočnosť, že otec podal neúplný návrh na
zníženie výživného, ako aj potreba rozsiahleho dokazovania. Avšak aj v tejto veci bolo
pojednávanie odročené na neurčito za účelom vyžiadania potrebných správ. Prvý úkon súd
15
urobil dňa 7.1.2011, kedy vyzval otca na odstránenie vád návrhu, ktorý otec doplnil
písomným podaním doručeným súdu 18.1.2011. Dňa 7.2.2011 súd určil termín pojednávania
na deň 17.2.2011, na ktorom vypočul rodičov maloletého dieťaťa a pojednávanie odročil na
neurčito za účelom vyžiadania správ potrebných k rozhodnutiu. Správy súd žiadal opakovane
dňa 18.3.2011, 13.5.2011, 25.5.2011 a posledná žiadaná správa mu bola doručená 1.6.2011.
Aj v tomto konaní súd odročil konanie na neurčito a to dňa 17.2.2011 za účelom vyžiadania
potrebných správ. Je treba uviesť, že súd v tejto veci vykonal rozsiahle dokazovanie listinami,
pretože súdu doručené listinné dôkazy sú v spise založené ako č. l. 57 až 116.
Sp. zn. 9P/486/2010, mal. Peter Tarina
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 7.12.2010
V tejto veci dĺžku konania ovplyvnila skutočnosť, že súd vykonával dokazovanie
listinným dôkazmi, ktoré sám vyžiadal, pričom tieto správy žiadal v období od 15.3.2010 do
27.5.2011, kedy mu bola doručená posledná zo žiadaných správ. Prvý úkon súd vo veci
urobil dňa 13.12.2010, kedy uznesením ustanovil kolízneho opatrovníka a súčasne dal úpravu
pre kanceláriu doručiť návrh matke a kolíznemu opatrovníkovi. Dňa 18.1.2011 určil vo veci
termín pojednávania na deň 15.3.2011, ktoré odročil na neurčito za účelom vyžiadania správ
potrebných pre rozhodnutie vo veci. Posledná správa bola súdu doručená dňa 27.5.2011 ako
je už vyššie uvedené a dňa 7.6.2011 súd určil ďalší termín pojednávania.
Sp. zn. 9P/23/2011, mal. Tobias Krahulík
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 24.1.2011
Prvý úkon urobil súd dňa 28.1.2011, kedy ustanovil kolízneho opatrovníka a 8.2.2011
doručoval návrh na vyjadrenie. Po zaslaní vyjadrenia otca 4.3.2011 doručoval toto
vyjadrenie matke a kolíznemu opatrovníkovi a 15.3.2011 vytýčil pojednávanie na 14.4.2011,
ktoré bolo odročené na vyžiadanie správ, z ktorých posledná správa bola súdu doručená
18.5.2011. Dňa 13.6.2011 bol vytýčený termín pojednávania na 30.6.2011, na ktorom bola
vec skončená.
Z uvedeného vyplýva, že vec mohla byť skončená skôr, ak by súd prvého stupňa hneď
s termínom pojednávania doručoval návrh na vyjadrenie a hneď si žiadal aj potrebné správy.
3. Pobyt jedného z rodičov bol neznámy
Tento dôvod bol zistený v nasledujúcich preverovaných veciach:
Sp. zn. 9P/355/2010, mal. Nicolette Kopálová
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 9.9.2010
Dĺžku konania ovplyvnila skutočnosť, že otec maloletého dieťaťa, ktorý návrh na
zníženie vyživovacej povinnosti podal má štatút bezdomovca, a preto boli problémy
16
s doručovaním písomností otcovi. Otec podal nekvalifikovaný návrh a bolo potrebné najskôr
odstraňovať vady návrhu. V priebehu konania otec vzniesol námietku zaujatosti voči sudkyni,
preto vec bola predložená odvolaciemu súdu, pričom odvolací súd vec vrátil bez rozhodnutia
s tým, že súd vec nesprávne predložil, keďže neboli splnené zákonné podmienky, čo tiež malo
vplyv na dĺžku konania.
Prvý úkon súd vo veci urobil dňa 20.9.2010, kedy súd vyzval otca na odstránenie vád
podania, ktorú otec prevzal až dňa 3.11.2010. Po doplnení podania súd dňa 10.11.2010
nariadil doručiť návrh otca na začatie konania a po doručení vyjadrenia matky k návrhu na
začatie konania určil súd dňa 10.12.2010 termín pojednávania na deň 27.1.2011. Zároveň
účastníkom konania doručoval uznesenie o ustanovení kolízneho opatrovníka a žiadal správy
potrebné na rozhodnutie vo veci. Na pojednávaní boli vypočutí rodičia maloletého dieťaťa
a pojednávanie bolo odročené na neurčito za účelom predloženia listinných dôkazov rodičmi
a za účelom vyžiadania ďalších správ. Dňa 11.2.2011 otec doručil súdu podanie, ktoré súd
považoval za námietku zaujatosti vznesenou otcom voči vec prejednávajúcej sudkyni. Súd
vyzval otca na doplnenie vznesenej námietky zaujatosti, ktorú otec doplnil až dňa 8.4.2011.
Vec bola z toho dôvodu predložená odvolaciemu súdu, pričom spis bol súdu vrátený dňa
27.4.2011 bez rozhodnutia o námietke zaujatosti, pretože vec súd prvého stupňa odvolaciemu
súdu nesprávne predložil, pretože otcom vznesená námietka nespĺňala zákonné náležitosti
a nemala sa predkladať. Ďalší úkon súd urobil dňa 10.5.2011, kedy vyžiadal ďalšie správy,
ktoré považoval za potrebné pre rozhodnutie vo veci.
Sp. zn. 11P/13/2011, mal. Viktória Antalová
Predmet konania: zverenie do výchovy a určenie výživného
Sudca: JUDr. Vlastimil Valkovič
Nápad: 26.1.2011
Dĺžka konania je ovplyvnená predovšetkým problémami so zisťovaním adresy otca,
pretože matka už v návrhu uviedla, že otec maloletej sa zdržuje na neznámom mieste. Prvý
úkon súd urobil 2.2.2011, kedy súd uznesením ustanovil kolízneho opatrovníka a lustráciou
cez register Sociálnej poisťovne zisťoval údaje o otcovi. Pojednávania v dňoch 17.2.2011,
3.3.2011 a 22.3.2011 boli odročené pre neprítomnosť otca (doručenie nemal vykázané a súd
preveroval adresu otca prostredníctvom príslušných inštitúcií) a uznesením zo dňa 2.5.2011
ustanovil otcovi opatrovníka pre konanie. Zároveň vytýčil termín pojednávania na deň
24.5.2011, ktoré bolo odročené na 9.6.2011 pre neprítomnosť matky a opatrovníka otca.
4. Potreba
rozsiahleho
dokazovania
vzhľadom
k charakteru
opravovaných nárokov (zverenie maloletých detí do osobnej
starostlivosti jednému z rodičov, určenie vyživovacej povinnosti, úprava
styku), potreba znaleckého dokazovania
Tento dôvod bol zistený v nasledujúcich preverovaných veciach:
Sp. zn. 9P/238/2010, mal. deti Petrášové
Predmet konania: zverenie do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
Sudca: JUDr. Vlastimil Valkovič
Nápad: 1.7.2010
17
V tejto veci bola dĺžka konania ovplyvnená potrebou znaleckého dokazovania
a charakterom uplatneného nároku, keďže zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej
starostlivosti vyžaduje náročné dokazovanie.
Vec pôvodne napadla sudkyni JUDr. Dudzíkovej, ktorá bola vylúčená z prejednávania
veci a 12.7.2010 bola vec prikázaná JUDr. Valkovičovi. Dňa 20.7.2010 bol ustanovený
kolízny opatrovník a 9.8.2010 vytýčený termín pojednávania na 16.9.2010, ktorý po vypočutí
účastníkov bol odročený na neurčito z dôvodu nariadenia znaleckého dokazovania. Dňa
8.11.2010 bola vo veci ustanovená znalkyňa, ktorá vrátila spis z dôvodu veľkého množstva
vecí, preto 14.12.2010 bolo zrušené uznesenie a ustanovený nový znalec. Dňa 20.12.2010
matka požiadala o oslobodenie od súdnych poplatkov, o ktorom súd rozhodol 24.1.2011. Spis
bol vrátený od znalca 6.4.2011 a dňa 12.4.2011 bol znalecký posudok zaslaný účastníkom.
Súd následne dňa 27.4.2011 vytýčil termín pojednávania na 19.5.2011, ktoré bolo odročené
na 31.5.2011 na vypočutie znalkyne, ktorá sa však ospravedlnila a ďalší termín bol určený na
21.6.2011.
Sp. zn. 9P/498/2009, mal. deti Zacharové
Predmet konania: zmena zverenia do osobnej starostlivosti, vec nerozhodnutá
Sudca: JUDr. Vlastimil Valkovič
Nápad: 11.3.2009
Dĺžka konania v tejto veci bola ovplyvnená viacerými skutočnosťami. Predovšetkým
tým, že až po troch mesiacoch od nápadu bola vec postúpená z Okresného súdu Topoľčany na
Okresný súd Prievidza a aj tento súd preniesol príslušnosť na Okresný súd Topoľčany až po
3 mesiacoch. Následne Okresný súd Topoľčany už vo veci konal v primeraných lehotách.
Ďalším dôvodom ovplyvňujúcim dĺžku konania bola potreba znaleckého dokazovania,
rozhodovanie o návrhoch matky (oslobodenie od súdnych poplatkov, vznesenie námietky
zaujatosti) a zrušenie a vrátenie veci odvolacím súdom.
Prvý úkon urobený 19.3.2009 - ustanovenie kolízneho opatrovníka. Ďalší úkon
urobený až 10.6.2009 s úpravou pre VSÚ na postúpenie spisu Okresnému súdu Prievidza.
Dňa 12.6.2009 vypracované uznesenie o postúpení veci Okresnému súdu Prievidza. Následne
Okresný súd Prievidza dňa 24.7.2009 preniesol príslušnosť na Okresný súd Topoľčany,
ktorému bol spis vrátený až 9.11.2009. Okresný súd Topoľčany po prenesení príslušnosti
z Okresného súdu Prievidza urobil prvý úkon 11.11.2009, kedy ustanovil kolízneho
opatrovníka a 7.12.2009 vytýčil pojednávanie na 17.12.2009, ktoré bolo odročené na
vykonanie znaleckého dokazovania. V ten istý deň bol vo veci ustanovený znalec a v dôsledku
odvolania matky voči uzneseniu o zložení preddavku na znalecké dokazovanie bola vec
15.1.2010 predložená odvolaciemu súdu na rozhodnutie a vrátená Okresnému súdu
Topoľčany 12.2.2010. Dňa 15.2.2010 bol spis predložený sudcom VSÚ na rozhodnutie
o žiadosti matky od poplatkovej povinnosti v súlade s rozhodnutím odvolacieho súdu. Dňa
23.3.2010 súd rozhodol o nepriznaní oslobodenia a 26.4.2010 spis zaslal znalkyni na
vyhotovenie znaleckého posudku. Znalkyňa spis aj so znaleckým posudkom vrátila 21.5.2010
a 2.6.2010 bol znalecký posudok doručený účastníkom. Súd dňa 8.7.2010 vytýčil termín
pojednávania na 9.9.2010, na ktorom boli vypočutí účastníci a navrhnutí svedkovia.
Pojednávanie bolo odročené na 30.9.2010 z dôvodu vypočutia maloletých detí a znalkyne a vo
veci bolo rozhodnuté. V dôsledku odvolania matky bol spis predložený odvolaciemu súdu
15.12.2010, ktorý rozhodol tak, že vec zrušil a vrátil prvostupňovému súdu dňa 10.2.2011. Po
vrátení veci prvostupňovému súdu matka vzniesla námietku zaujatosti voči vec
prejednávajúcej sudkyni JUDr. Dudzíkovej a 14.3.2011 bola vec pridelená sudcovi
JUDr. Valkovičovi, ktorý dňa 21.4.2011 vytýčil termín pojednávania na 26.5.2011.
18
Sp. zn. 9P/246/2010, mal. Romana Gogová
Predmet konania: zverenie do striedavej starostlivosti
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 14.7.2010
Dĺžku konania v tejto veci ovplyvnila v rozhodujúcej miere skutočnosť, že predmetom
konania bol návrh otca na zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti
rodičov, pričom v priebehu konania otec zmenil návrh a žiadal, aby súd rozhodol tak, že
maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti otca, ktoré konanie vyžaduje náročnejšie
dokazovanie. V tejto veci bol do konania ustanovený aj znalec z odboru detskej psychológie.
Napokon dĺžku konania ovplyvnilo aj to, že vo veci rozhodoval odvolací súd a to o odvolaní
matky, ktoré podala proti uzneseniu o ustanovení kolízneho opatrovníka, ako aj opakované
žiadosti matky o zmenu termínu pojednávania.
Prvý úkon súd vo veci urobil dňa 3.8.2010, kedy ustanovil do konania kolízneho
opatrovníka a nariadil doručiť návrh a uznesenie o ustanovení kolízneho opatrovníka
účastníkom konania. Po doručení uznesenia matka podala odvolanie dňa 27.8.2010. Dňa
31.8.2010 otec zmenil návrh na začatie konania a domáhal sa toho, aby súd zveril maloleté
dieťa do jeho osobnej starostlivosti. Následne súd odvolanie matky doručoval ostatným
účastníkom konania, ktorí sa k odvolaniu matky písomne vyjadrili a to kolízny opatrovník dňa
16.9.2010 a otec dňa 24.9.2010. Súd doručoval účastníkom konania aj písomné vyjadrenia
účastníkov konania k odvolaniu matky a vec bola predložená odvolaciemu súdu dňa
2.11.2010, pričom odvolací súd spis po rozhodnutí vrátil súdu prvého stupňa dňa 10.1.2011.
Po doručení rozhodnutia odvolacieho súdu účastníkom konania dňa 1.2.2011 určil súd termín
pojednávania na deň 24.2.2011 a následne na deň 10.3.2011, pričom obe pojednávania sa
neuskutočnili, pretože matka požiadala o zmenu termínu pojednávania. Na pojednávaní dňa
22.3.2011 boli vypočutí obaja rodičia a pojednávanie bolo odročené na neurčito z dôvodu
nariadenia znaleckého dokazovania. Znalecký posudok znalec predložil súdu dňa 15.6.2011.
5. Potreba vypočuť otca maloletého dieťaťa prostredníctvom
dožiadaného súdu napr. z dôvodu, že otec maloletého dieťaťa je vo
výkone trestu odňatia slobody (väzby) alebo má bydlisko v obvode
iného súdu.
Tento dôvod bol zistený v nasledujúcich preverovaných veciach:
Sp. zn. 9P/491/2010, mal. deti Pavlíkové
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 13.12.2010
Dôvodom neskončenia tejto veci bola skutočnosť, že otec, ktorý návrh na zníženie
vyživovacej povinnosti podal sa nachádzal vo výkone trestu odňatia slobody, preto bolo
potrebné otca vypočuť cestou dožiadaného súdu. Otec podal neúplný návrh, preto súd
najskôr musel odstraňovať vady návrhu. Dĺžku konania ovplyvnil aj súd, ktorý dvakrát
odročil pojednávanie na neurčito. Prvý úkon súd urobil dňa 7.1.2011, kedy uznesením vyzval
otca na odstránenie vád návrhu, ktoré vady otec odstránil podaním doručeným súdu prvého
stupňa dňa 11.1.2011. Súd dňa 19.1.2011 určil vo veci termín pojednávania na deň
19
15.3.2011, ustanovil uznesením kolízneho opatrovníka a vyžiadal potrebné správy. Na
pojednávanie dňa 15.3.2011 sa matka nedostavila, pojednávanie bolo odročené na neurčito
s tým, že otec bude vypočutý cestou dožiadaného súdu. Dňa 18.3.2011 súd určil termín
pojednávania na deň 28.4.2011, avšak nevypracoval dožiadanie a toto ani príslušnému súdu
nezaslal. Na pojednávaní dňa 28.4.2011 súd vypočul matku v neprítomnosti otca a opätovne
odročil na neurčito za účelom výsluchu otca dožiadaným súdom. Dožiadanie vypracoval
a odoslal Okresnému súdu Trnava dňa 9.5.2011, pričom dožiadanie bolo vybavené a vrátené
súdu dňa 6.6.2011.
Sp. zn. 7P/120/2009, mal. Simona Heráková
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Lenka Halmešová
Nápad: 12.11.2009
Dĺžku konania ovplyvnila skutočnosť, že otec, ktorý je vo výkone trestu odňatia
slobody bol vypočutý dožiadaným súdom, pričom v priebehu konania otec zmenil miesto
výkonu trestu odňatia slobody, preto súd postupoval dožiadanie ďalšiemu súdu, v obvode
ktorého otec vykonával trest odňatia slobody. Vo veci súd dvakrát rozhodol, pretože prvý
rozsudok odvolací súd zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Prvý úkon súd veci urobil dňa 18.11.2009, kedy si pripojil súvisiace spisy. Dňa
25.11.2009 vypracoval dožiadanie pre Okresný súd Piešťany, kde bol spis doručený dňa
30.11.2009. Okresný súd Piešťany spis dňa 28.1.2010 postúpil Okresnému súdu Trnava ako
súdu príslušnému na vybavenie dožiadania, pretože otec už bol vo výkone trestu odňatia
slobody v Leopoldove. Vybavené dožiadanie bolo súdu vrátené dňa 17.3.2010. Následne súd
určil termín pojednávania na deň 7.6.2010, ktoré pojednávanie bolo odročené na deň
16.9.2010 za účelom vyžiadania potrebných správ, okrem iného aj správy o výške jeho
zárobku. Vo veci súd prvýkrát rozhodol dňa 16.9.2010. V dôsledku otcom podaného
odvolania rozhodoval vo veci odvolací súd, ktorý zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a vec
mu vrátil na ďalšie konanie, pričom vec bola vrátená súdu dňa 23.11.2010. Dňa 2.12.2010
bolo uznesenie odvolacieho súdu doručené účastníkom konania. Od 4.1.2011 do 18.2.2011
súd žiadal potrebné správy a dňa 22.2.2011 určil vo veci termín pojednávania na deň
21.3.2011, kedy súd vo veci rozhodol rozsudkom. Tento rozsudok súd vyhotovil v zákonnej
lehote dňa 28.3.2011 a ten istý deň bol aj odoslaný účastníkom konania. Voči tomuto
rozsudku podali odvolanie obaja rodičia a to matka dňa 4.4.2011 a otec dňa 6.4.2011.
Následne súd doručoval odvolania rodičov maloletého dieťa účastníkom konania a vec po
vykonaní potrebných úkonov predložil odvolaciemu súdu dňa 2.5.2011 na rozhodnutie
o odvolaní rodičov.
Sp. zn. 9P/323/2010, mal. Martina Tarinová
Predmet konania: určenie výživného (bližšie dôvody sú uvedené v časti 1. - veci s cudzím
prvkom)
Sp. zn. 9P/366/2010, mal. deti Detkové
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 14.9.2010
Dĺžku konania v tejto veci ovplyvnila skutočnosť, že otec bol vo väzbe a musel byť
vypočutý dožiadaným súdom a trikrát bolo pojednávanie odročované z dôvodu, že súd nemal
20
doručené potrebné správy. Prvý úkon urobil súd 22.9.2010, kedy vytýčil termín pojednávania
na 14.10.2010. Toto pojednávanie odročil na neurčito na vypočutie otca dožiadaným súdom,
pretože otec bol vo väzbe. Dožiadanie bolo vrátené súdu 15.2.2011 a 21.3.2011 bol vytýčený
termín pojednávania na 31.3.2011, ktoré bolo odročené pre ďalšie vyžiadanie správ.
Medzitým boli ešte vytýčené tri pojednávania, ktoré boli všetky odročované na vyžiadanie
správ a na poslednom pojednávaní 30.6.2011 bola vec skončená.
Sp. zn. 9P/448/2010, mal. Eduard Šiška
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad:12.11.2010
V tejto veci otec, ktorý je vo výkone trestu, podal návrh na zníženie výživného a prvý
úkon urobil súd 25.11.2010, kedy vyzýval otca na odstránenie vád návrhu. Ďalej súd vo veci
konal v primeraných lehotách a keďže otec bol vo výkone trestu, musel byť vypočutý
dožiadaným súdom, čo ovplyvnilo dĺžku tohto konania. Po vrátení dožiadania súd hneď
vytýčil termín pojednávania a vec bola skončená 7.6.2011.
Sp. zn. 11P/3/2011, mal. Monika Pokusová
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Vlastimil Valkovič
Nápad: 10.1.2011
Neskončenie veci v kratšej lehote bolo spôsobené tým, že otec podal nejasný návrh,
ktorého vady musel súd odstraňovať, ako aj skutočnosť, že musel byť vypočutý dožiadaným
súdom, pretože sa nachádzal vo výkone trestu odňatia slobody.
Prvý úkon urobil súd 12.1.2011, kedy vyzýval otca na odstránenie vád návrhu. Otec
sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody. Dňa 10.3.2011 bol vytýčený termín
pojednávania na 31.3.2011, ktorý bol odročený na vypočutie otca dožiadaným súdom. Vec
vrátená dožiadaným súdom 16.5.2011 a dňa 18.5.2011 vytýčený termín pojednávania na
31.5.2011, kedy súd vo veci rozhodol. V dôsledku odvolania otca bola vec predložená
odvolaciemu súdu.
Sp. zn. 9P/6/2011, mal. Ema Miháliková
Predmet konania: zníženie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 7.1.2011
V tejto veci dĺžku konania ovplyvnila skutočnosť, že matka musela byť vypočutá
dožiadaným súdom. Prvý úkon súdu bol urobený 10.1.2011 - ustanovením kolízneho
opatrovníka. Následne 18.1.2011 bol vytýčený termín pojednávania na 15.2.2011, ktorý bol
odročený na neurčito na vypočutie matky dožiadaným súdom. Po vrátení dožiadania
24.3.2011 si súd zadovažoval správy a preveroval pomery u matky, ktorá žije v Dolnom
Kubíne. Vyžiadal si z Okresného súdu Dolný Kubín rozvodový spis a 6.7.2011 vytýčil
pojednávanie na 14.7.2011.
21
6. Súdu neboli doručené správy, ktoré potreboval k rozhodnutiu vo veci
a tieto musel opakovane žiadať
Tento dôvod bol zistený v nasledujúcich preverovaných veciach:
Sp. zn. 9P/497/2010, mal. Mária Streďanská
Predmet konania: zvýšenie výživného
Sudca: JUDr. Helena Dudzíková
Nápad: 21.12.2010
Dĺžku konania ovplyvnila najmä skutočnosť, že súd žiadal zamestnávateľa otca
o podanie správy o zárobku otca trikrát a dvakrát musel zamestnávateľa otca urgovať. V tejto
veci súd omylom na žiadosti pre zamestnávateľa otca nesprávne uviedol meno matky
maloletého dieťaťa namiesto mena otca maloletého dieťaťa. Z tohto dôvodu zamestnávateľ
otca vrátil žiadosť súdu nevybavenú a to dňa 27.1.2011, pričom novú žiadosť o zaslanie
správy o zárobku súd zamestnávateľovi otca odoslal až 27.4.2011. Súdu bola požadovaná
správa doručená až 9.6.2011. Pojednávania boli z tohto dôvodu opakovane odročené a aj
v tomto konaní súd odročil pojednávanie na neurčito za účelom vyžiadania správ.
Prvý úkon súd urobil dňa 18.1.2011, kedy určil termín pojednávania na deň
15.2.2011 a zároveň ustanovil uznesením kolízneho opatrovníka a vyžiadal potrebné správy.
Na tomto pojednávaní boli vypočutí obaja rodičia a pojednávanie bolo odročené na neurčito
s tým, že rodičia v lehote 10 dní predložia listinné dôkazy, na ktoré sa odvolávali a súd
vyžiada ďalšie správy potrebné na rozhodnutie vo veci. Dňa 27.4.2011 súd určil ďalší termín
pojednávania na deň 24.5.2011, ktoré bolo odročené na deň 31.5.2011, pretože
zamestnávateľ otca nepredložil správu o zárobku otca. Z rovnakého dôvodu bolo aj toto
pojednávanie odročené a to na termín 9.6.2011, kedy bolo vo veci rozhodnuté.
Sp. zn. 9P/366/2010, mal. deti Detkové
Predmet konania: zvýšenie výživného (bližšie dôvody sú uvedené v časti 5.)
7. Vo veci bolo už rozhodnuté, ale odvolací súd v dôsledku podaného
odvolania rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na
ďalšie konanie
Sp. zn. 7P/120/2009, mal. Simona Heráková (bližšie dôvody sú uvedené v časti 5.- potreba
vypočuť rodiča prostredníctvom dožiadaného súdu)
Sp. zn. 9P/352/2009, mal. Radim Luzar
Predmet konania: zvýšenie výživného (bližšie dôvody sú uvedené v časti 1. - veci s cudzím
prvkom)
Sp. zn. 9P/546/2009, mal. Patrik Kramár
Predmet konania: zvýšenie výživného (bližšie dôvody sú uvedené v časti 2. - procesný postup
súdu).
22
Záver:
Z vyššie uvedeného je možné prijať záver, že na uvedenom súde neboli zistené závažné
nedostatky zo strany súdu, ktoré by spôsobili prieťahy v súdnom konaní. Dôvodom väčšiny
neskončených vecí v lehote do troch mesiacov tak, ako to vyplýva z uvedeného odôvodnenia
príčin neskončenia veci sú veci s cudzím prvkom, pri ktorých nie je možné pri dodržaní
procesných predpisov objektívne vec skončiť v lehote do troch mesiacov. Častým dôvodom
neskončenia veci v lehote do troch mesiacov boli aj prieťahy zapríčinené účastníkmi konania
a potreba rozsiahleho dokazovania.
Na tomto súde je zaužívaný postup, podľa ktorého súd po doručení návrhu ako prvý
úkon urobí ustanovenie kolízneho opatrovníka s tým, že vo veci do nadobudnutia
právoplatnosti tohto uznesenia nevykonáva ďalšie úkony. Až po nadobudnutí právoplatnosti
tohto uznesenia určí termín pojednávania, na ktorom vypočuje rodičov maloletého dieťaťa
a pojednávanie spravidla odročí na neurčito za účelom vyžiadania ďalších správ potrebných
pre rozhodnutie. Táto prax súdu spôsobuje zbytočné predlžovanie súdneho konania a je aj
v rozpore s ustanovením § 114 ods. 1 OSP, ktoré ukladá súdu pripraviť pojednávanie tak,
aby bolo možné rozhodnúť spravidla na jedinom pojednávaní.
Nemožno nespomenúť, že vykonanou revíziou boli na preverovanom súde zistené
pozitívne skutočnosti, ktoré viedli k rýchlejšiemu vybaveniu vecí:
1. na tom súde sa prejavila rýchla spolupráca súdu s tlmočníkmi a znalcami, ktorí po
doručení listín konali v krátkych lehotách, čo v porovnaní zo zisteniami na iných súdoch
umožňovalo vec rozhodnúť v primeranej lehote. Taktiež bolo zistené, že súd efektívne
spolupracuje s exekútormi, s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže
a využíva internetový portál Sociálnej poisťovne za účelom zistenia pobytu
a zamestnávateľa rodičov,
2. súdna kancelária vo väčšine spisov obratom vybavovala pokyny sudcu a expedovala
súdne zásielky, v niektorých prípadoch ešte v ten istý deň,
3. k plynulému vybavovaniu tejto agendy prispelo v značnej miere vzhľadom k nápadu počtu
vecí aj dostatočné personálne obsadenie súdu v sledovanej agende sudcami.
23
IV.
Navrhované opatrenia
Aj keď nie je možné okresnému súdu uprieť snahu o rýchle vybavenie vecí týkajúcich
sa maloletých detí a revízne oddelenie pri vykonávaní revízie nezistilo výrazné prieťahy zo
strany súdu, revízne oddelenie na základe tejto správy odporúča
SUDCOM VYBAVUJÚCIM TÚTO AGENDU:
1. pri vybavovaní agendy s cudzím prvkom za účelom toho, aby sa zabezpečilo doručenie
písomností včas a aby súd dostal potvrdenie o doručení písomností účastníkovi konania
žijúcemu v cudzine treba určiť termín súdneho pojednávania tak, aby medzi odoslaním
písomností do cudziny a dňom pojednávania bol čas najmenej a/ 4 mesiace, ak ide
o európske štáty, b/ 6 mesiacov ak ide o mimoeurópske štáty, aby nedošlo k zmareniu
pojednávania. Je taktiež vhodné s prvým termínom pojednávania určiť aj náhradný
termín pre prípad zmarenia prvého termínu pojednávania, aby nemuselo byť opätovne
zasielané dožiadanie do cudziny,
2. po začatí konania dodržiavať ustanovenie § 114 ods. 1, 2 OSP tak, aby pri nariadení
termínu pojednávania zároveň boli vyžiadané správy potrebné k rozhodnutiu vo veci,
3. v konaniach,
v ktorých
sa
účastníci
opakovane
bezdôvodne nezúčastňujú
pojednávaní alebo neuposlúchli výzvu súdu na predloženie listín je potrebné využívať
dôslednejšie poriadkové opatrenia v zmysle ustanovenia § 53 OSP, pretože využitie tohto
inštitútu (uloženie poriadkovej pokuty) bolo v preverovaných veciach zistené len
ojedinele,
4. pri priznávaní odmeny tlmočníkovi a znalcovi je vhodné urobiť úkon vo veci samej a až
následne rozhodovať o priznaní odmeny,
5. dôsledne postupovať v prípade vznesenej námietke zaujatosti podľa § 15a ods. 3 OSP
a v prípade, že námietka nespĺňa náležitosti, vec nepredkladať nadriadenému súdu.
PREDSEDOVI SÚDU:
-
pravidelne mesačne sledovať veci staršie ako 3 mesiace v agende P na pracovných
poradách, na ktorých by príslušný sudca stručne zreferoval čo je s vecou, kedy a aké
úkony boli vo veci urobené a čo je príčinou neskončenia veci.
24
B) Kontrola stavu nevybavených väzobných vecí starších ako dva
mesiace
Na Okresnom súde Topoľčany ku dňa 31.5.2011 neboli zistené žiadne nevybavené
väzobné vecí starších ako dva mesiace.
JUDr. Erika Madarászová
vedúca revízneho oddelenia
25
Prílohy správy:
1. Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky zo 17.5.2011 č. 1222
2. zápisnica o začatí mimoriadnej revízie
3. oznámenie o začatí mimoriadnej revízie
4. písomné poverenie oprávňujúce na výkon mimoriadnej revízie
5. vyjadrenie predsedu preverovaného súdu k revíznej správe
6. zápisnica o výsledku prerokovania správy na preverovanom súde
7. úradný záznam o nahliadnutí do súdneho spisu
8. Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky zo 30.8.2011 č. 1264
26
Download

1. Revízna správa - Súdna rada Slovenskej republiky