GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Detva
Obec: STARÁ HUTA
Katastrálne územie: Stará Huta
Dátum vyhotovenia 28.04.2012
Čas vyhotovenia:
12:06:29
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1386
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
3433/ 2
Výmera v m2 Druh pozemku
24658 Lesné pozemky
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
38
2
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 KURČÍKOVÁ MONIKA R.HOLEŠOVÁ ING.,ZVOLEN BOROVIANSKÁ
Č.1185/24
Dátum narodenia :
19.03.1968
Titul nadobudnutia
č.D 474/2000,D not.74/2000-24/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 GAŠPAROVÁ MÁRIA R. KONÔPKOVÁ, OČOVÁ, OBCHODITÁ 971
Dátum narodenia :
27.04.1952
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
6 FARBIAK Martin
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
24 / 28320
Vlastník
24 / 28320
č.d.1041/1923
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
5 KONÔPKA Ondrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
č.d.1041/1923
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
4 KONÔPKA Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
288 / 45312
OSVEDČENIE N 7/04 Nz 1616/04 - 11/2004
Účastník právneho vzťahu:
3 KONÔPKA Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
288 / 45312
Vlastník
24 / 28320
č.d.1041/1923
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
24 / 5664
č.d.5232/1937
PKV 118
1/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
7 FARBIAK Lukáš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
24 / 5664
č.d.5232/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
9 KMINIAK ONDREJ,ZVOLEN GAGARINOVA Č.2432/105
Dátum narodenia :
10.06.1949
Titul nadobudnutia
č.D 697/96,D not.109/96-74/99.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
10 KMINIAK ONDREJ,ZVOLEN GAGARINOVA Č.2432/105
Dátum narodenia :
10.06.1949
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
11 KMINIAK Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
96 / 271872
č.d.1942/1938
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
24 / 5664
č.d.1036/1903
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
13 FIGURA MIKULÁŠ,KÚRIA Č.258
Dátum narodenia :
18.09.1961
Titul nadobudnutia
48 / 5664
osved.N 167/2002,Nz 165/2002-58/2002.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
14 FEKIAČ Juraj (Haban)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1536 / 634368
č.d.3583/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
15 FEKIAČOVÁ Mária (r.Fekiačová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
16 FEKIAČ Martin
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
192 / 634368
č.d.3583/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
384 / 634368
č.d.3583/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
18 FEKIAČOVÁ Helena (r.Grňová m.Martin)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
192 / 271872
osved.N 5/2002,Nz 5/2002-35/2002.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
12 MELICHERČÍK Matúš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
216 / 271872
576 / 634368
č.d.114/1930
2/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 FEKIAČ Martin (m.Helena Grňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
192 / 634368
č.d.114/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 FEKIAČ Martin, Stožok, č. 43, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
432 / 634368
č.d.4017/1931
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
21 PETRINCOVÁ Dorota r. Fekiačová, Piešť 224, Detva, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 634368
č.d.145/1932
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 FEKIAČOVÁ Mária, č.70, 962 02 Stožok
12.12.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 3171840
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 TUHÁRSKY JÁN, ING., Š.MOYSESA 425/67, ŽIAR NAD HRONOM, SR
05.02.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-90/09-č.12D 173/2008,D not.69/2008-101/2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 FEKIAČ Štefan, č.70, 962 02 Stožok
03.10.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 3171840
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 FEKIAČ Martin (u Štefankov), č.70, 962 02 Stožok
06.07.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1248 / 634368
č.d.854/1946
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 VYLETELOVÁ Katarína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
384 / 3171840
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 FEKIAČ Martin, Stožok, č. 43, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 3171840
24 / 5664
č.d.543/1899
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
3/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
28 PETRINEC Matúš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
15 / 16992
č.d.7128/1912
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 BOHUMELOVÁ Mária (r.Nemcová m.Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
144 / 254880
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
30 NOSÁLOVÁ Anna r. Nemcová, Stožok, č. 68, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
31 NEMEC Štefan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
144 / 254880
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
32 NEMEC Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
144 / 254880
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
33 NEMCOVÁ Emília
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
144 / 254880
Vlastník
144 / 254880
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 ČIERNA Františka (r.Výbošťoková m.Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16992
č.d.4219/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 KULICH STANISLAV, DETVA, PIEŠŤ I. 203
Dátum narodenia :
17.12.1975
Titul nadobudnutia
174 / 67968
OSVEDČENIE N 45/04 Nz 10703/04 - 18/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 GONDOVÁ Petrina (r.Luptáková), č.8, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
08.09.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.736/1951
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 BOHUMELOVÁ Mária (r.Nemcová m.Jozef)
Identifikátor :
Informatívny výpis
4 / 16992
48 / 28320
4/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 NOSÁLOVÁ Anna r. Nemcová, Stožok, č. 68, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
40 NEMEC Štefan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
48 / 28320
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
41 NEMEC Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
48 / 28320
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
42 NEMCOVÁ Emília
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
48 / 28320
č.d.3514/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
43 BOHUMEL Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 28320
Vlastník
16 / 33984
č.d.2149/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 BOHUMEL Ján ((687))
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 33984
č.d.2149/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 BOHUMEL Martin (m.Anna r.Fekiačová (690))
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 33984
č.d.2149/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 BOHUMELOVÁ Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 33984
č.d.2149/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 FEKIAČOVÁ Mária (r.Svoreňová m.Štefan)
Identifikátor :
Informatívny výpis
64 / 5664
5/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.22/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 SLÚKA Ondrej, Stožok, č. 77, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 56640
č.d.2164/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 SLÚKOVÁ Mária, Stožok, č. 77, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 56640
č.d.2164/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 KMINIAK Jozef (z Vŕšku Jurajov syn)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1344 / 1427328
č.d.2544/1914
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 KMINIAK Ján (z Vŕšku)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1344 / 1427328
č.d.2544/1914
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 KMINIAK Jozef (z Vŕšku Jurajov syn)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
960 / 1427328
č.d.2544/1914
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 BOHUMELOVÁ EMÍLIA R.KMINIAKOVÁ Č.98
Dátum narodenia :
08.09.1932
Titul nadobudnutia
79 / 59472
osved.N 16/03,Nz 4236/03-32/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 KMINIAK Matej (z Vŕšku)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1344 / 1427328
č.d.2544/1914
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 FEKIAČ Martin, Stožok, č. 43, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
336 / 50976
č.d.854/1946
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 FEKIAČ Jozef (Janov syn)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
660 / 1234044
č.d.8095/1912
PKV 118
6/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 FEKIAČ Štefan (Janov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
792 / 1234044
č.d.8095/1912
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 FEKIAČ Pavol (Janov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
396 / 1234044
č.d.8095/1912
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 FEKIAČ Ján (Macejko)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
396 / 1234044
č.d.8095/1912
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 FEKIAČOVÁ Magdaléna (r.Fekiačová m.Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
330 / 1234044
č.d.8095/1912
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 FEKIAČ Jozef (m.Anna r.Lapinová ?)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
660 / 1234044
č.d.8095/1912
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 FEKIAČOVÁ Mária (r.Fekiačová m.Jozef Plžík)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
396 / 1234044
č.d.8095/1912
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 MALATINCOVÁ Madlena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
99 / 1234044
č.d.188/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 MALATINEC Peter (malol.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
99 / 1234044
č.d.188/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 FEKIAČ Jozef (Haban (53) 13.2.1904)
Dátum narodenia :
13.02.1904
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1092 / 1234044
č.d.196/1929
č.d.1394/1936
7/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13.02.1904
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Svoreňová Emília r. Svoreňová, Pivničný rad 4972/4, Lučenec, SR
Dátum narodenia :
23.06.1973
Titul nadobudnutia
Z-2110/2011 - osv. N 766/2011 Nz 59332/2011 - 8/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 FEKIAČ Matúš (Vrťo)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
198 / 1234044
č.d.3583/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 FEKIAČ Martin (m.Helena Grňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
495 / 1234044
č.d.114/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 FEKIAČOVÁ Helena (r.Grňová m.Martin)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
495 / 1234044
č.d.114/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 FEKIAČ Martin, Stožok, č. 43, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
198 / 1234044
č.d.4017/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 PETRINCOVÁ Dorota r. Fekiačová, Piešť 224, Detva, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2331 / 1234044
č.d.4860/1934
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 FEKIAČ Jozef (Haban (53) 13.2.1904)
Dátum narodenia :
13.02.1904
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1092 / 1234044
č.d.1394/1936
č.d.196/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 FEKIAČOVÁ Mária, č.70, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
12.12.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
997 / 822696
č.d.4063/1934
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 FEKIAČ Martin, Stožok, č. 38, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1255 / 1096928
997 / 4113480
č.d.3916/1936
PKV 118
8/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12.12.1922
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 FEKIAČOVÁ Emília, Stožok, č. 41, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
997 / 4113480
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 FEKIAČ Štefan, č.70, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
03.10.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
997 / 4113480
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 FEKIAČ Martin (u Štefankov), č.70, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
06.07.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
997 / 4113480
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 FARBIAKOVÁ Madlena r. Malatincová, Klokoč, č. 63, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
33 / 1234044
č.d.944/1941
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 SLANČÍKOVÁ Mária (r.Malatincová m.Martin, Zvolen)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
33 / 1234044
č.d.944/1941
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 MALATINEC Peter, Piešť 491, Detva, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
33 / 1234044
č.d.944/1941
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 MELICHERČÍK JOZEF, ŠTUDENTSKÁ 2121/22, ZVOLEN, SR
Dátum narodenia :
01.01.1934
Titul nadobudnutia
8 / 5664
Z-1838/2005 - 16D/1626/2005 Dnot 244/2005 - 12/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 MELICHERČÍK Peter, Stožok, č. 50, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 16992
č.d.4422/1927
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 KLIMOVÁ KATARÍNA R.VÝBOŠŤOKOVÁ,KÚRIA Č.181
Dátum narodenia :
17.05.1973
Titul nadobudnutia
88 / 16992
č.D 1687/2001,D not.267/2001-49/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 STRUŽÍKOVÁ VALÉRIA r. ČAPČOVÁ, PETŘVALDSKÁ 601/108,
OSTRAVA-MICHÁLKOVICE, ČR
Informatívny výpis
9/52
16 / 16992
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
04.08.1954
Z-1406/08-24D 113/2008,Dnot 106/2008-92/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 MELICHERČÍK JÁN Č.49
Dátum narodenia :
13.09.1949
Titul nadobudnutia
č.D 437/95,D not.111/95-77/99.
Účastník právneho vzťahu:
86 KONÔPKA Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
24 / 5664
č.d.3525/1933
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
87 VÝBOŠŤOK Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
240 / 101952
Vlastník
24 / 5664
č.d.3525/1933
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 KONÔPKOVÁ Mária, Stožok, č. 150, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 5664
č.d.3525/1933
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 FEKIAČ Jozef (Plžík Martinov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 5664
č.d.1526/1923
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 FEKIAČ Martin (Plžík Martinov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 5664
č.d.1526/1923
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 FEKIAČ Martin, Stožok, č. 38, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1526/1923
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
93 MALATINEC Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 5664
Vlastník
32 / 5664
č.d.1710/1901
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 SLÚKA Martin (malol.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
8 / 16992
č.d.6086/1907
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
10/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
6 / 16992
95 SLÚKOVÁ ELENA R.KMINIAKOVÁ,KÚRIA Č.215
25.08.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
osved.N 168/2002,Nz 166/2002-57/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 SLÚKOVÁ Anna, Stožok, č. 80, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 16992
č.d.2506/1942
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 LAPÍNOVÁ MAGDALÉNA r. KMINIAKOVÁ, PIEŠŤ I 191, DETVA, SR
17.12.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-330/08-16D/475/2007,Dnot 148/2007-27/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 KONÔPKOVÁ Mária (r.Kminiaková m.Matej - Maslik)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
144 / 254880
č.d.7101/1904
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 KMINIAK Juraj (malol.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
144 / 254880
č.d.7101/1904
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 VÝBOŠŤOKOVÁ EMÍLIA r. MELICHERČÍKOVÁ, s.č. 181, STOŽOK, SR
16.10.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Vlastník
48 / 5664
č.d.7101/1904
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
102 KMINIAK Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
360 / 254880
č.d.1798/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 KMINIAKOVÁ Anna (r.Melicherčíková vdova po Matúšovi)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
180 / 254880
č.d.1798/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
104 KMINIAKOVÁ Emília
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
144 / 254880
OSVEDČENIE N 177/05, Nz 23344/05 - 50/2005
Účastník právneho vzťahu:
101 PURDEK Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 5664
Vlastník
180 / 254880
č.d.1798/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 PURDEKOVÁ Mária (Kminiaková), Piešť I č.33, 962 12 Detva
Informatívny výpis
11/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
24 / 254880
105 PURDEKOVÁ Mária (Kminiaková), Piešť I č.33, 962 12 Detva
Dátum narodenia :
23.07.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.4374/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 KMINIAK Pavel, Stožok, č. 173, SR
Dátum narodenia :
19.04.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 254880
č.d.4374/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 MELICHERČÍKOVÁ Elena (r.Kminiaková,Banská Štiavnica)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
120 / 254880
č.d.4001/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 DANČOVÁ Anna (Matúšova r.Kminiaková, Detva Piešť)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
120 / 254880
č.d.4001/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 KMINIAK Štefan, Stožok, č. 90, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
120 / 254880
č.d.4001/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 KMINIAK JÁN, s.č. 460, KRIVÁŇ, SR
Dátum narodenia :
03.05.1965
Titul nadobudnutia
120 / 254880
Z-1809/2005 - 16D/903/2005 Dnot 205/05 - 11/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 KMINIAK Juraj (malol. Jurajov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
96 / 181248
č.d.7101/1904
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 KMINIAK Jozef (Paľov malol.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
96 / 181248
č.d.7101/1904
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 KMINIAK Matúš (Janov stredný)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
96 / 45312
č.d.7101/1904
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 KMINIAK Ján (stredný Janov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
96 / 90624
č.d.7101/1904
12/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 KMINIAK Matúš (Janov stredný)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
96 / 90624
č.d.7101/1904
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 PURDEKOVÁ Mária (Kminiaková), Piešť I č.33, 962 12 Detva
23.07.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.4374/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 KMINIAK Pavel, Stožok, č. 173, SR
19.04.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 181248
č.d.4374/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 ČIERNA Františka (r.Výbošťoková m.Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 45312
č.d.4219/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 MELICHERČÍKOVÁ Elena (r.Kminiaková,Banská Štiavnica)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 181248
č.d.4001/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 PURDEK Jozef, Detva, č. 552, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 181248
č.d.1297/1949
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 GONDA Juraj, Stožok, č. 94, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
16 / 181248
č.d.4001/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 KMINIAK Štefan, Stožok, č. 90, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 181248
č.d.4001/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 DANČOVÁ Anna (Matúšova r.Kminiaková, Detva Piešť)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 181248
32 / 45312
č.d.743/1950
13/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 KMINIAK Peter (Stožok)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 181248
č.d.1111/1950
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 ZÁCHENSKÁ EMÍLIA R.MELICHERČÍKOVÁ Č.3
Dátum narodenia :
09.05.1924
Titul nadobudnutia
48 / 5664
č.D 1672/2000,D not.216/2000-23/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 PETRINCOVÁ Dorota r. Fekiačová, Piešť 224, Detva, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.4063/1934
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 FEKIAČOVÁ Mária, č.70, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
12.12.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 28320
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 FEKIAČOVÁ Emília, Stožok, č. 41, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 28320
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 FEKIAČ Štefan, č.70, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
03.10.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 28320
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 FEKIAČ Martin (u Štefankov), č.70, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
06.07.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
134 KONÔPKA Ján
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
6 / 28320
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 KONÔPKOVÁ Mária, Stožok, č. 112, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 5664
32 / 28320
č.d.144/1949
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
32 / 28320
17.07.1938
č.d.144/1949
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
14/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 KONÔPKOVÁ Katarína
27.09.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 28320
č.d.144/1949
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 KONÔPKOVÁ Amália (r.Konôpková), č.27, 962 25 Klokoč
02.01.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 28320
č.d.144/1949
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 SR-SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Budkova 7, 820 00 Bratislava
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.666/1962
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
138 PETRINEC Matúš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
24 / 5664
č.d.1885/1910
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 FIGUROVÁ Júlia (r.Svoreňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 5664
č.d.2440/1928
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
140 HAJNOVIČOVÁ OĽGA R. PETRINCOVÁ, GENERÁLA ASMOLOVA
1992/38, ZVOLEN
29.04.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5 / 5664
č.d.2889/1920
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
143 KONÔPKA Matúš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
18 / 28320
č.d.887/1925
č.d.1371/1925
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
144 KONÔPKA Ján (po Jánovi K.)
Identifikátor :
Informatívny výpis
18 / 5664
Z-1938/2005 - 16D 1766/2005 Dnot 305/05 - 14/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
142 KONÔPKOVÁ Elena (r.Konôpková m.Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
174 / 67968
OSVEDČENIE N 55/04 Nz 23843/04 - 60/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
141 PETRINCOVÁ AMÁLIA r. FIGUROVÁ, PIEŠŤ I. 149, DETVA, SR
02.11.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
32 / 5664
5 / 5664
15/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.3061/1928
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
145 KONÔPKA Juraj (po Jánovi K.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 5664
č.d.3061/1928
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
146 KONÔPKA Ján (po Jánovi K.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 11328
č.d.1954/1938
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
147 KONÔPKA Imrich (po Jozefovi K.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 22656
č.d.1954/1938
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
148 KONÔPKA Ján, Stožok, č. 101, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 16992
č.d.3026/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
149 KONÔPKA Imrich, Čekovce, č. 42, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 33984
č.d.3026/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
150 ĽUPTÁKOVÁ Mária (r.Konôpková m.Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.4259/1901
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
151 KONÔPKA Martin
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
153 KONÔPKA Ján
Identifikátor :
Informatívny výpis
Vlastník
14 / 5664
č.d.4259/1901
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
152 KONÔPKA Pavol
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 5664
Vlastník
6 / 5664
č.d.4259/1901
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
6 / 5664
16/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.4259/1901
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 KONÔPKA Matúš, Klokoč, č. 177, SR
Dátum narodenia :
28.07.1905
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 5664
č.d.2929/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
155 KONÔPKA Jozef (Ďuráš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 5664
č.d.2929/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 KONÔPKA Jozef (Martinov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 5664
č.d.3505/1925
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 KONÔPKA Martin (Martinov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 5664
č.d.3505/1925
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 KONÔPKA Ján (Martinov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 5664
č.d.3505/1925
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
159 KONÔPKA Juraj (Martinov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 5664
č.d.3505/1925
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 KONÔPKOVÁ Madlena (r.Svoreňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 5664
č.d.4004/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 KONÔPKA Ján, Stožok, č. 98, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 5664
č.d.1130/1934
č.d.3736/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 FEKIAČ Jozef (Macov)
Informatívny výpis
96 / 28320
17/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1878/1899
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 SLÚKOVÁ Mária (r.Sliacka m.Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.3519/1915
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
164 PIROŠ Ján (Pisár)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
96 / 28320
Vlastník
48 / 28320
č.d.2229/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 HUDECOVÁ Mária (r.Martinková m.Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
166 SLIACKY Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 28320
č.d.2229/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
48 / 28320
č.d.2229/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 SLÚKOVÁ Mária (r.Sliacka m.Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 28320
č.d.2229/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
168 FEKIAČ Jozef (Haban (53) 13.2.1904)
13.02.1904
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
96 / 28320
č.d.2775/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
169 SLIACKY Juraj (Sadov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 5664
č.d.7049/1905
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
170 SLIACKA Margita (Palovská malol., Sliacka Poľana)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.4777/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 SLIACKA Mária r. Vyletelová, Sliacka Poľana, č. 140, SR
Identifikátor :
Informatívny výpis
12 / 5664
18/52
2112 / 453120
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.2232/1949
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 SLIACKA Mária r. Vyletelová, Sliacka Poľana, č. 140, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 453120
č.d.2232/1949
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
173 SLIACKY IMRICH, SLIACKA POĽANA 9, SLATINSKÉ LAZY, PSČ 962
25, SR
Dátum narodenia :
28.08.1923
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.691/1901
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
ŽIADOSŤ,UZNESENIE D 578/53,Dnot 17/54-64/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
174 SLIACKY MILAN ING.,DETVA, M.R.ŠTEFÁNIKA 29
Dátum narodenia :
30.11.1950
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
175 SLIACKY Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
24 / 50976
č.d.20/1905
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
24 / 50976
č.d.432/1925
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 SLIACKY Ondrej (Sliacka Poľana)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
36 / 50976
č.d.463/1928
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 SLIACKY Imrich (nar.8.10.1911, Sliacka Poľana)
Dátum narodenia :
08.10.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
576 / 101952
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
181 KMINIAKOVÁ Mária (r.Čierna m.Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
36 / 50976
č.d.463/1928
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
180 SLIACKY Juraj (Horný)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 5664
D 525/88-58/88
ŽIADOSŤ-53/2000
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 SLIACKY Juraj (Sadov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 5664
384 / 101952
č.d.7350/1911
19/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 KMINIAK Juraj (Dúbravec)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 101952
č.d.7350/1911
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 KMINIAK Martin (Dúbravec)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 101952
č.d.7350/1911
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
184 SLIACKY Štefan (Horný)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 33984
č.d.1693/1926
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 SLIACKY IMRICH, SLIACKA POĽANA 9, SLATINSKÉ LAZY, PSČ 962
25, SR
Dátum narodenia :
28.08.1923
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1693/1926
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
ŽIADOSŤ, UZNESENIE D 578/53,Dnot 17/54-64/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 SLIACKY Jozef (Horný)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 33984
č.d.1693/1926
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 SLIACKY Martin (Horný)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 33984
č.d.1693/1926
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 SLIACKA Anna (Horná)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 33984
č.d.1693/1926
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 KMINIAKOVÁ Amália (r.Sliacka), č.207, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
08.09.1913
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 33984
č.d.1693/1926
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 LEŠKOVÁ ELENA r. LUPTÁKOVÁ, ING., ŠMIDKEHO 1445/10, ZVOLEN,
SR
Informatívny výpis
16 / 33984
20/52
32 / 28320
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10.06.1958
Z-777/06-16D 2309/2005,Dnot 13/06-21/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 SLIACKA Mária, Sliacka Poľana, č. 146, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 141600
č.d.3125/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 SLIACKA Júlia, Sliacka Poľana, č. 146, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 141600
č.d.3125/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 SLIACKY Mikuláš, Sliacka Poľana, č. 146, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 141600
č.d.3125/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 SLIACKY Martin, Sliacka Poľana, č. 146, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 141600
č.d.3125/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 SLIACKY IMRICH, SLIACKA POĽANA 9, SLATINSKÉ LAZY, PSČ 962
25, SR
28.08.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 118
ŽIADOSŤ,UZNESENIE D 578/53,Dnot 17/54-64/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 SLIACKY Štefan, Stožok, č. 131, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 50976
č.d.4146/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 SLIACKY Martin, Stožok, č. 131, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 50976
č.d.4146/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 SLIACKA Vilma r. Sliacka, Sliacka Poľana, č. 153, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
8 / 5664
č.d.1286/1949
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
199 SLIACKY Juraj (Sadov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 50976
48 / 5664
č.d.7049/1905
PKV 118
21/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
200 SLIACKA Mária (malol.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.3547/1896
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
201 SLIACKY Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
8 / 5664
č.d.3547/1896
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
202 SLIACKY Ladislav
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
203 SLIACKY Matúš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 5664
Vlastník
8 / 5664
č.d.3547/1896
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
32 / 33984
č.d.446/1901
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 SLIACKY Martin (z Kúta)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1536 / 2718720
č.d.4428/1927
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 SLIACKY Jozef (z Kúta malol., Sliacka Poľana)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1536 / 2718720
č.d.4428/1927
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 SLIACKY Mikuláš, Stožok, č. 152, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1536 / 2718720
č.d.4428/1927
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
207 SLIACKY Martin (z Kúta)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1024 / 2718720
č.d.4218/1934
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 SLIACKY Jozef, Stožok, č. 152), SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1024 / 2718720
č.d.4218/1934
PKV 118
22/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
209 SLIACKY Mikuláš, Stožok, č. 152, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1024 / 2718720
č.d.4218/1934
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 SLIACKY Martin, Sliacka Poľana, č. 151, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 543744
č.d.3194/1941
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
212 SLIACKA Mária, Sliacka Poľana, č. 151, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 543744
č.d.3194/1941
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
214 SLIACKY KAROL,ZVOLEN BELA Č.2393/9
19.07.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
384 / 543744
č.D 1031/95,D not.282/95-136/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
215 SLIACKY Gregor, Sliacka Poľana, č. 153, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 543744
č.d.325/1952
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 SLIACKA Amália, Sliacka Poľana, č. 54, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 543744
č.d.325/1952
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 SLIACKY IVAN Č.205
29.09.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
384 / 543744
č.D 537/2001,D not.104/2001-72/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
218 JANČIAROVÁ MÁRIA R.JUCHOVÁ,DETVA KRNÉ Č.89
29.05.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2688 / 1903104
č.15D/1403/2002,D not.40/03-66/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
219 LANGHOFFEROVÁ ANNA r. FEKIAČOVÁ, s.č. 5, HRUŠOVO, SR
18.05.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-475/06 - 1D 1016/2005 Dnot 365/2005 - 59/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
221 PURDEKOVÁ Mária (Kminiaková), Piešť I č.33, 962 12 Detva
23.07.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
624 / 181248
6 / 5664
č.d.4374/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
23/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
222 KMINIAK Pavel, Stožok, č. 173, SR
Dátum narodenia :
19.04.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 5664
č.d.4374/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
223 KMINIAK JOZEF,POD OSTRÔŽKY Č.15
Dátum narodenia :
12.08.1956
Titul nadobudnutia
211 / 169920
č.D 1658/85-36/2001,č.D 470/2001,D not.91/2001-67/2001.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
224 KMINIAK VLADIMÍR, TOVÁRENSKÁ 316/15, LUČENEC, SR
Dátum narodenia :
15.08.1960
Titul nadobudnutia
Z-994/09-č.23D/132/2008,D not.227/2008-79/2009.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
225 ČIERNA Františka (r.Výbošťoková m.Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 22656
č.d.4216/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
227 GONDOVÁ Petrina (r.Luptáková), č.8, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
08.09.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1696 / 79296
OSV. N 296/05 Nz 37058/05 - 68/2005
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
230 KMINIAK Juraj (malol.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 28320
č.d.5070/1900
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
231 KMINIAK Matúš (malol.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
232 KMINIAK Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 28320
č.d.5070/1900
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
8 / 28320
č.d.718/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
234 KMINIAK ONDREJ,ZVOLEN GAGARINOVA Č.2432/105
Informatívny výpis
656 / 79296
OSV. N 296/05 Nz 37058/05 - 68/2005
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
229 MALATINEC JÁN, s.č. 218, DÚBRAVY, SR
Dátum narodenia :
21.06.1959
Titul nadobudnutia
8 / 22656
č.d.736/1951
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
228 MALATINEC JOZEF, POD DRÁHAMI 2278/2, ZVOLEN, SR
Dátum narodenia :
25.04.1963
Titul nadobudnutia
3 / 472
24/52
4 / 28320
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10.06.1949
osved.N 5/2002,Nz 5/2002-35/2002.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
235 KMINIAK ONDREJ,ZVOLEN J.GAGARINA Č.2432/105
Dátum narodenia :
10.06.1949
Titul nadobudnutia
11736 / 4078080
osved.N 398/2002,Nz 396/2002-70/2002.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
236 KMINIAK JOZEF, OREMBURSKÁ 2320/9, BANSKÁ BYSTRICA
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE N 306/04 Nz 62800/04 - 25/2005
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
237 SLÚKOVÁ Katarína (r.Skučková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 28320
č.d.3387/1886
č.d.4035/1890
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
238 SLÚKOVÁ Katarína (r.Skučková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 28320
č.d.4035/1890
č.d.3387/1886
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
239 SLÚKOVÁ Rozália r. Bohumelová, Stožok, č. 80, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 28320
č.d.1345/1915
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
241 PETRINCOVÁ Mária (r.Senková m.Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 28320
č.d.1345/1915
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
242 SLÚKOVÁ ELENA R.KMINIAKOVÁ,KÚRIA Č.215
Dátum narodenia :
25.08.1938
Titul nadobudnutia
9 / 5664
č.d.2506/1942
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
244 HRAŠKOVÁ Zuzana (r.Polyovková m.Pavol Hraško Hlavko)
Identifikátor :
Informatívny výpis
9 / 5664
17D/134/2003 Dnot 61/2003 - 10/2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
243 SLÚKOVÁ Anna, Stožok, č. 80, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 5664
č.d.978/1940
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
240 SLÚKA Matúš (Barjak)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 16992
25/52
6 / 5664
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.303/1919
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
245 HRAŠKOVÁ Zuzana (r.Polyovková m.Pavol Hraško Hlavko)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 5664
č.d.1151/1927
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
246 ČIERNA Františka (r.Výbošťoková m.Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16992
č.d.4219/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
247 Kminiak Jozef r. Kminiak, Stožok, č. 15, SR
12.08.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1904 / 1359360
Z-1898/11-č.23D/82/2011,D not.147/2011-2/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
248 VÝBOŠŤOK JOZEF,ZVOLEN BALKÁN Č.2484/7
04.06.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
185 / 79296
dar.zml.č.V 1453/2000-17/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
249 MRAVECOVÁ Emília r. Kminiaková, Detva, č. 882, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 16992
č.d.3922/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
250 LAPÍNOVÁ MAGDALÉNA R.KMINIAKOVÁ,DETVA PIEŠŤ I.Č.191
17.12.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3104 / 1903104
č.14D/1401/2002,D not.39/03-59/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
251 KONÔPKOVÁ Mária (r.Kminiaková), č.10, 962 02 Stožok
02.01.1920
Dátum narodenia :
2 / 16992
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 614/2012
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1468/1950
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
252 KMINIAK Pavol, Stožok, č. 107, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 16992
č.d.1468/1950
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
253 GONDOVÁ Petrina (r.Luptáková), č.8, 962 02 Stožok
08.09.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Identifikátor :
Informatívny výpis
4 / 16992
č.d.736/1951
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
26/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
8 / 5664
254 KONÔPKA Martin
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1739/1885
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
255 KONÔPKA Pavol
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
256 KONÔPKA Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
8 / 5664
č.d.1739/1885
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
4 / 5664
č.d.1575/1900
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
257 KONÔPKA Ján, Stožok, č. 98, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 5664
č.d.3736/1930
č.d.1130/1934
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
258 MURÍNOVÁ Katarína (r.Petrincová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 28320
č.d.17/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
259 KLIMO KAROL, STOŽOK, č. 225, SR
15.06.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 28320
Z-1790/2005 - 16D/271/2005 Dnot 61/2005 - 9/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
260 PETRINEC JÁN, KÚRIA 219, STOŽOK, SR
10.03.1982
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 28320
DAROVACIA ZMLUVA V 352/2006 - 105/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
261 OSTRIHOŇOVÁ MÁRIA R.BADINKOVÁ,DETVA NOVOSADY Č.924/15
04.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
č.14D/855/2003,D not.186/2003-142/2004.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
262 OSTRIHOŇOVÁ ANNA r. LUŠTEKOVÁ, KÚRIA 245, STOŽOK, SR
29.04.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
144 / 169920
č.d.790/1905
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
264 VÝBOŠŤOKOVÁ Katarína (Frnduljaková)
Informatívny výpis
12 / 28320
Z-1177/2006 - 17D/73/2006 Dnot 31/2006 - 100/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
263 VÝBOŠŤOKOVÁ Katarína (Frnduljaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 28320
36 / 169920
27/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.82/1922
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 VÝBOŠŤOKOVÁ Katarína (Frnduljaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
180 / 169920
č.d.494/1926
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 MALČEKOVÁ JANA r. MÔŤOVSKÁ, M.R. ŠTEFÁNIKA 892/34, DETVA,
SR
Dátum narodenia :
09.08.1965
Titul nadobudnutia
Z-61/2006 - 16D/865/2005 Dnot 95/2005 - 36/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 KONÔPKA JÁN,KLOKOČ Č.172
Dátum narodenia :
22.05.1954
Titul nadobudnutia
13 / 16992
č.D 748/95,D not.196/95-73/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 KONÔPKA Matúš, Klokoč, č. 177, SR
Dátum narodenia :
28.07.1905
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 16992
č.d.2929/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 KONÔPKA Jozef (Ďuráš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 16992
č.d.2929/1921
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 KONÔPKOVÁ Madlena (r.Svoreňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 5664
č.d.4004/1930
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
271 BOHUMEL Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 33984
č.d.2149/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 BOHUMEL Ján ((687))
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 33984
č.d.2149/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 BOHUMELOVÁ Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
20 / 5664
2 / 33984
č.d.2149/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
28/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
274 BOHUMEL Martin (m.Anna r.Fekiačová (690))
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 33984
č.d.2149/1916
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 SLÚKA Ondrej, Stožok, č. 77, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26 / 33984
č.d.2164/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 SLÚKOVÁ Mária, Stožok, č. 77, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26 / 33984
č.d.2164/1937
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
277 ŠTEFANVOVÁ Anna (r.Ľuptáková), Balkán 1779, 960 01 Zvolen
28.02.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.606/1950
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 NOSÁĽOVÁ ANNA R.STRELCOVÁ,ZVOLENSKÁ SLATINA,
POĽOVNÍCKA 702/2
27.05.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
110 / 84960
15D/274/2003 Dnot 156/2003 - 16/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
279 KLIMOVÁ ANNA r. ĽUPTÁKOVÁ, STOŽOK, č. 97, SR
16.05.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
110 / 84960
č.d.606/1950
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
282 FEKIAČ Ján (m.Madlena r.Výbošťoková, Demandice)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
24 / 5664
č.d.1508/1950
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
283 KONÔPKA Jozef (Murovanec)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
110 / 84960
17D/95/03 Dnot 100/03 - 139/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
281 LUPTÁK Jozef, Krpelná č.2, 962 11 Detva
17.02.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
110 / 84960
Z-1727/08-28D/63/2008,Dnot 165/2008-108/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
280 LUPTÁK JURAJ, SLIAČ- HÁJNIKY, HÁJNICKÁ 206/51
01.05.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
220 / 84960
24 / 5664
č.d.1473/1906
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
29/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
284 FEKIAČ Štefan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
96 / 5664
č.d.3443/1929
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
285 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ STOŽOK, 962 12 DETVA
IČO :
Titul nadobudnutia
DAROVACIA ZMLUVA V 158/2004 - 44/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
286 OBEC STOŽOK, 962 02 Stožok
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 5664
č.d.2753/1891
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
287 VÝBOŠŤOKOVÁ RENÁTA R.VÝBOŠŤOKOVÁ,STOŽOK Č.110
21.04.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
96 / 5664
osved.N 338/2002,Nz 336/2002-41/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
288 VÝBOŠŤOKOVÁ Zuzana (r.Gondová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 5664
č.d.2753/1891
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
289 VÝBOŠŤOKOVÁ Mária (r.Farbjaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 5664
č.d.2753/1891
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
290 KONÔPKA Matúš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
18 / 28320
č.d.1371/1925
č.d.887/1925
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 KONÔPKA Ján (Murovanec mladší)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 236
č.d.1473/1906
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 MELICHERČÍK Matúš (m.Anna r.Sliacka)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 354
č.d.2067/1919
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
293 MELICHERČÍK MIKULÁŠ, STROJÁRSKA 1081/8, DETVA, SR
Dátum narodenia :
22.11.1946
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
384 / 5664
1 / 354
Z-1528/2005 - 16D/417/2005 Dnot 68/2005 - 108/2005
30/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 FEKIAČOVÁ Emília (r.Fekiačová /u Šantov/), Holcov majer, 962 23
Očová
Dátum narodenia :
15.03.1917
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.461/1945
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 MELICHERČÍK Štefan (m.Magdaléna r.Ostrihoňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4248
č.d.845/1950,176/1955-vl.č.1014, 273/1949,176/1955-vl.č.14
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
296 MITTERKOVÁ Anna (r.Melicherčíková), Jesenského č.46, 962 12 Detva
Dátum narodenia :
26.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
384 / 634368
D 928/67, D 821/78
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 FEKIAČ Štefan, č.66, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
16.08.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
480 / 101952
D 397/75
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 FEKIAČ Štefan, č.66, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
16.08.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 50976
D 251/75
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 SR-SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Budkova 7, 820 00 Bratislava
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16992
D 251/75
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 MITTERKOVÁ Anna (r.Melicherčíková), Jesenského č.46, 962 12 Detva
Dátum narodenia :
26.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40 / 101952
D 251/75
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
298 MITTERKOVÁ Anna (r.Melicherčíková), Jesenského č.46, 962 12 Detva
Dátum narodenia :
26.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
120 / 101952
D 251/75
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 MITTERKOVÁ Anna (r.Melicherčíková), Jesenského č.46, 962 12 Detva
Dátum narodenia :
26.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 5664
997 / 822696
D 928/67, D 821/78
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
31/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 531
303 FEKIAČ Štefan, č.79, 962 02 Stožok
04.11.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 625/79
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 FEKIAČ Ján, č.71, 962 02 Stožok
10.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11833 / 4113480
D 490/85
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 ADAMCOVÁ ANNA R. FEKIAČOVÁ, DETVA, J. KRÁLA 1121/11
15.11.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15D/613/2003 Dnot 12/2004 - 86/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
306 KONÔPKOVÁ Mária (r.Konôpková), č.171, 962 01 Klokoč
18.04.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1888
D 1229/80
D 1934/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
307 SLIACKY Ján, č.37, 962 02 Stožok
06.02.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 2832
D 1043/81
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 MELICHERČÍK Milan, č.53, 962 02 Stožok
19.08.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 25488
D 1341/82
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 MELICHERČÍK Ján, č.202, 962 02 Stožok
21.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 25488
D 1341/82
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 MELICHERČÍK Robert, Piešť II č.62, 962 12 Detva
26.11.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 354
D 1640/93 Dnot 80/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 MELICHERČÍKOVÁ MARTINA r. MEICHERČÍKOVÁ, DÚBRAVY, č. 158,
SR
12.10.1992
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7 / 25488
Z-1104/08-16D/154/2007,Dnot 50/2007-76/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 CHUDÁ Iveta (Mudr. r.Melicherčíková), A.Hlinku č.2571/45, 960 01
Zvolen
18.06.1966
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
366 / 132219
32/52
7 / 8496
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
18.06.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1442/96 Dnot 287/96
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 NOCIAROVÁ Anna (r.Petrincová), č.199, 962 02 Stožok
08.06.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4720
D 99/87
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 ĎURINOVÁ Emília (r.Výbošťoková), č.184, 962 02 Stožok
01.08.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4720
D 99/87
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
315 HANUSKA Jozef, Krivec, Hriňová, SR
20.04.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4720
D 99/87
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
316 GONDOVÁ Anna (r. Gondová), č.121, 962 25 Klokoč
11.11.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4720
D 99/87, D 546/94 Dnot 517/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 BADINKOVÁ Katarína (r.Čákyová), č.98, 962 25 Slatinské Lazy
07.11.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 352/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
318 NEMEC Ján, Ostravská č.12, 962 12 Detva
03.08.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
923 / 1096928
D 67/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 SLIACKY Ján, Sekier 1979/31, 960 01 Zvolen
Dátum narodenia :
13.10.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2832
D 865/87, D 1425/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
321 VÝBOŠŤOK Jozef
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 531
28.01.1928
D 323/52, D 29/74, Nšn G 494/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Oravec Ján r. Oravec, Lúčna štrvť 1126/26, Detva, PSČ 962 12, SR
01.10.1960
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
5 / 944
33/52
2 / 531
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
01.10.1960
Z-557/2011 - 22D/129/2010 Dnot 241/2010 - 40/2011
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
323 Výbošťok Ľubomír, Jašov Vrch 164, Klokoč, PSČ 962 25, SR
12.03.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 531
darovacia zmluva V 192/2011 - 27/2011
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
324 LAPINOVÁ Magdaléna (r.Kminiaková), Piešť I č.191, 962 12 Detva
17.12.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 421/93 Nz 434/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
325 OLEJÁROVÁ ĽUBICA r. FEKIAČOVÁ, M.R. ŠTEFÁNIKA 915/60, DETVA,
SR
13.09.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2832
D 1593/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
328 FEKIAČ Jozef, Kúria č.138, 962 02 Stožok
29.05.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2832
D 1593/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
329 FEKIAČ Ján, č.291, 962 04 Kriváň
Dátum narodenia :
13.05.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2832
D 1593/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
330 FEKIAČ Pavel, Piešť II č.131, 962 12 Detva
15.06.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2832
D 1593/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
331 FEKIAČOVÁ Anna, Stožok, SR
26.08.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 944
D 928/67
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
332 FEKIAČ Jozef, Boroviny č.689, 962 02 Zvolenská Slatina
Informatívny výpis
1 / 708
D 1593/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
327 FEKIAČ Martin, č.75, 962 02 Stožok
11.02.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 708
Z-1078/2006 - 17D/87/2006 Dnot 40/2006 - 96/2006
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
326 FEKIAČOVÁ Emília (r.Fekiačová), č.64, 962 02 Stožok
25.02.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 2832
34/52
1 / 708
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
02.02.1922
D 1765/93 Dnot 812/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 MALÍKOVÁ Emília (r.Fekiačová), Z.Nejedlého č.71, 934 01 Levice
05.09.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1765/93 Dnot 812/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 FEKIAČ Ján, č.63, 962 02 Stožok
12.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 708
D 1765/93 Dnot 812/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
335 FEKIAČ Martin, č.64, 962 02 Stožok
10.02.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 708
D 1765/93 Dnot 812/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
336 BAHLEDOVÁ Emília (r.Kminiaková), Jedľová č.15, 960 01 Zvolen
08.08.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 2832
D 182/86
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
341 KMINIAK Jozef, Šmidkeho 1445/6, 960 01 Zvolen
02.12.1948
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
35 / 8496
D 2/92, D 142/94 Dnot 339/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
340 BEŇO Ján, Hviezdoslavova č.3, 962 02 Veľlký Krtíš
18.12.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
35 / 8496
D 2/92, D 142/94 Dnot 339/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
339 KUNSTOVÁ Jana (r.Hrašková), č.52, 962 26 V.H.Kalinka
Dátum narodenia :
16.12.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
35 / 8496
D 2/92, D 142/94 Dnot 339/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
338 TUŠIMOVÁ Emília (r.Hrašková), Nová 1589/3, 984 01 Lučenec
24.05.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 33984
D 1333/92 Dnot 48/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
337 PAVLÍKOVÁ Anna (r.Hrašková), Tulská 23, 960 01 Zvolen
06.11.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 708
35/52
5 / 2124
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
02.12.1948
D 241/89
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
342 BOHUMELOVÁ Emília (r.Kminiaková), č.98, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
08.09.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1117/89
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
343 VÝBOŠŤOK JOZEF,ZVOLEN BALKÁN Č.2484/7
Dátum narodenia :
04.06.1943
Titul nadobudnutia
529 / 59472
dar.zml.V 1064/99-4/2000.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
344 FEKIAČ Jozef, Kúria č.108, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
19.04.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1062
D 474/64, D 1079/95 Dnot 220/95
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
345 MARKOVÁ Anna (r.Fekiačová), Vimperská 6, 962 12 Detva
Dátum narodenia :
12.05.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 1062
D 643/64, D 1079/95 Dnot 220/95
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
348 MARKOVÁ Anna (r.Fekiačová), Vimperská 6, 962 12 Detva
Dátum narodenia :
12.05.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
5 / 1062
D 643/64, D 1079/95 Dnot 220/95
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
350 MELICHERČÍK Jozef, č.50, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
01.02.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 1062
D 643/64, D 1079/95 Dnot 220/95
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
349 LUPTÁKOVÁ Emília (r.Fekiačová), č.230, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
18.01.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1062
D 474/64, D 1079/95 Dnot 220/95
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
347 FEKIAČ Jozef, Kúria č.108, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
19.04.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1062
D 474/64, D 1079/95 Dnot 220/95
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
346 LUPTÁKOVÁ Emília (r.Fekiačová), č.230, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
18.01.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 708
1 / 236
D 854/70
PKV 118
36/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
01.02.1922
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
351 MELICHOVÁ Amália (r.Melicherčíková), č.51, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
05.11.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1416
D 150/79
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
352 VÝBOŠŤOKOVÁ Anna (r.Melicherčíková), č.101, 962 25 Klokoč
Dátum narodenia :
30.07.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1983/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
353 MELICHERČÍK Martin, Lipovec 2393/1, 960 01 Zvolen
Dátum narodenia :
09.02.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 8496
D 1983/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
354 PURDEKOVÁ Emília (r.Melicherčíková), Piešť č.23, 962 12 Detva
Dátum narodenia :
06.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 8496
č.D 444/2000,D not.70/2000-37/2001.
R-295/11-žiadosť-83/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
356 KMINIAK Jozef, č.207, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
17.09.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1888
D 1140/84
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
357 BOHUMELOVÁ Mária (r.Kminiaková), č.55, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
03.11.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 1888
D 1249/81, D 1204/82
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
358 Sliacky Ivan, Stožok, č. 205, SR
Dátum narodenia :
29.09.1967
Titul nadobudnutia
1 / 354
Z-783/2010 - 24D/270/2009 Dnot 21/2010 - 47/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 ĽUPTÁK Jozef, č.230, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
22.09.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
113 / 84960
D 646/85, D 1131/93 Dnot 692/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
360 ĽUPTÁK Miroslav, č.230, 962 02 Stožok
Informatívny výpis
5 / 8496
D 1983/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
355 Sekerešová Katarína r. Melicherčíková, Stožok, č. 48, SR
Dátum narodenia :
03.03.1981
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 8496
113 / 84960
37/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
08.07.1966
D 646/85, D 1131/93 Dnot 692/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
361 NOCIAROVÁ Anna (r.Petrincová), č.199, 962 02 Stožok
08.06.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 328/55, D 1080/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
362 MELICHERČÍK Jozef, Študentská 22, 960 01 Zvolen
01.01.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 5664
D 855/69, D 313/84
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
368 PETRINEC Jozef, Piešť I.č.149, 962 12 Detva
10.09.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 708
D 1884/93 Dnot 465/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
369 KAPCOVÁ Anna (r.Petrincová),Stožok č.175
18.04.1933
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
7 / 2124
D 601/77
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
367 VYLETEL Karol, č.187, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
17.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16992
D 432/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
366 MELICHERČÍK Jozef, Študentská 22, 960 01 Zvolen
01.01.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16992
D 432/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
365 GRŇOVÁ Mária (r.Melicherčíková), č.45, 962 23 Dúbravy
24.08.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16992
D 432/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
364 HANESOVÁ Anna (r.Melicherčíková), č.197, 962 02 Stožok
14.09.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16992
D 432/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
363 FEKIAČOVÁ Emília (r.Melicherčíková), č.65, 962 02 Stožok
05.07.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 236
1 / 708
38/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
18.04.1933
D 1884/93 Dnot 465/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
žiadosť-82/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
370 PETRINCOVÁ Amália (r.Figurová), Piešť I č.149, 962 12 Detva
02.11.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 944
D 585/68
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
371 FEKIAČ JOZEF ING.,ZVOLEN NOVOZÁMOCKÁ Č.2527/6
30.07.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1011 / 1096928
č.D 1221/2002,D not.154/2002-71/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
372 FEKIAČ JÁN, s.č. 262, STOŽOK, SR
16.07.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
949 / 548464
16D/1715/2004 Dnot 1/2005 - 64/2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
373 FIGUROVÁ Emília (r.Konôpková), č.180, 962 02 Stožok
06.12.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1416
D 1169/81, Nšn G 633/92
D 895/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
374 SLÚKOVÁ Anna (r.Konôpková), č.215, 962 02 Stožok
21.12.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1416
D 1169/81, Nšn G 633/92
D 895/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
375 TOMÁŠIKOVÁ Mária (r.Konôpková), B.Nemcovej 33, 990 01 Veľký
Krtíš
07.11.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1169/81, Nšn G 633/92
D 895/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 SR-SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Budkova 7, 820 00 Bratislava
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 4248
D 1071/74
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
378 ĽUPTÁKOVÁ MÁRIA R.MATRTAJOVÁ,KÚRIA Č.179
Informatívny výpis
1 / 1888
D 519/85
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
377 SLIVKA Dušan, č.31, 962 02 Stožok
01.01.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1416
39/52
333 / 84960
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
20.06.1943
č.D 1400/99,D not.208/99-3/2000.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
379 BALÁŽOVÁ Júlia, Lukové, SR
15.07.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1888
D 667/66
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
380 SR-SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Budkova 7, 820 00 Bratislava
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 141/70
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
381 KONÔPKA Milan, Bernolákova č.9, 962 12 Detva
11.08.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1888
D 14/85, D 209/86
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
382 KONÔPKOVÁ Klaudia, Okružná č.1281/20, 962 12 Detva
26.02.1969
Dátum narodenia :
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3776
P2-41/04-EX 1344/2006-SÚDNY EXEKÚTOR Mgr.JURAJ GALLO,EÚ ŽILINAUPOVEDOMENIE O SPÔSOBE VYKONANIA EXEKÚCIE PREDAJOM
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU A ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA
NEHNUTEĽNOSŤ UVEDENÚ NA LV Č.1386 POD B 382 V 1/3776--ZAP.DŇA 15.03.200735/2007
P1-31/2008 - EX 1344/2006 SÚDNY EXEKÚTOR Mgr. JURAJ GALLO EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
ŽILINA - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI
ZAP. NA LV 1386 POD BLV 382 V 1/3776 - ZAP. DŇA 21. 04. 2008 - 29/2008
P2-61/08-EX 5/2008-5-SÚDNY EXEKÚTOR JUDr.TOMÁŠ PELTZNER,EÚ BRATISLAVAUPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
NA NEHNUTEĽNOSŤ UVEDENÚ NA LV Č.1386 NA PODIEL VLASTNÍKA POD B 382 V
1/3776, KU DŇU 12.05.2008-35/2008
D 14/85, D 209/86
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
383 KONÔPKOVÁ Sylvia, Novozámocká 3209/11, 960 01 Zvolen
20.09.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3776
D 14/85, D 209/86
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
384 FEKIAČ Ján, č.183, 962 02 Stožok
28.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1301 / 235056
D 792/66, D 554/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
385 FEKIAČ Jozef, Požiarnická 1376/29, 962 12 Detva
03.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
1 / 354
1301 / 235056
D 792/66, D 554/91
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
SEKEREŠOVÁ EMÍLIA r. PURDEKOVÁ, PIEŠŤ II. 209, DETVA, SR
Informatívny výpis
40/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
386 SEKEREŠOVÁ EMÍLIA r. PURDEKOVÁ, PIEŠŤ II. 209, DETVA, SR
07.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-1110/2006 - 17D/212/2006 Dnot 81/2006 - 92/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
387 LAPINOVÁ Magdaléna (r.Kminiaková), Piešť I č.191, 962 12 Detva
17.12.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 11328
D 241/89
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
389 FIGUROVÁ Emília (r.Konôpková), č.180, 962 02 Stožok
06.12.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1416
D 895/92
D 1169/81, Nšn G 633/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
390 SLÚKOVÁ Anna (r.Konôpková), č.215, 962 02 Stožok
21.12.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1416
D 895/92
D 1169/81, Nšn G 633/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
391 TOMÁŠIKOVÁ Mária (r.Konôpková), B.Nemcovej 33, 990 01 Veľký
Krtíš
07.11.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1888
D 1934/92
D 1229/80
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
394 KLIMOVÁ KATARÍNA R.VÝBOŠŤOKOVÁ,KÚRIA Č.181
17.05.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
106 / 16992
č.D 1497/99,D not.195/99-15/2000.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
395 HUSÁRIKOVÁ Amália (r.Sliacka), Chalupkova 10, 962 12 Detva
22.05.1941
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1 / 3186
15D/476/2003,Dnot 177/2003-67/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
393 KONÔPKOVÁ Mária (r.Konôpková), č.171, 962 01 Klokoč
18.04.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1416
D 895/92
D 1169/81, Nšn G 633/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
392 SUJOVÁ ANNA R.SLIACKA,DETVA,KPT. NÁLEPKU Č.1013/20
27.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 177
D 853/69, N 421/93 Nz 434/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
388 KMINIAK Jozef, Šmidkeho 1445/6, 960 01 Zvolen
02.12.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 2832
41/52
7 / 2832
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22.05.1941
D 148/86
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
396 KOLÁRIKOVÁ Petronela (r.Sliacka), Bernolákova č.3, 962 12 Detva
30.11.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 148/86
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
397 PETLUŠOVÁ Anna (r.Konôpková), č.174, 962 25 Klokoč
11.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 67968
NZ 287/97
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
404 VYLETELOVÁ Mária (r.Konôpková), č.187, 962 02 Stožok
26.06.1947
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
5 / 67968
NZ 287/97
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
403 ZÁCHENSKÁ Mária (r.Konôpková), č.27, 962 25 Klokoč
14.03.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
77 / 84960
NZ 287/97
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
402 VYLETELOVÁ Mária (r.Konôpková), č.187, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
26.06.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
77 / 84960
NZ 287/97
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
401 ZÁCHENSKÁ Mária (r.Konôpková), č.27, 962 25 Klokoč
14.03.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1180
NZ 223/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
400 VYLETELOVÁ Mária (r.Konôpková), č.187, 962 02 Stožok
26.06.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4720
NZ 223/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
399 PETLUŠOVÁ Anna (r.Konôpková), č.174, 962 25 Klokoč
11.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4720
NZ 223/93
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
398 PETLUŠOVÁ Anna (r.Konôpková), č.174, 962 25 Klokoč
11.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 2832
42/52
5 / 45312
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26.06.1947
NZ 287/97
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
405 ZÁCHENSKÁ Mária (r.Konôpková), č.27, 962 25 Klokoč
Dátum narodenia :
14.03.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 45312
NZ 287/97
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
406 MELICHERČÍK Ján, č.202, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
08.04.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4248
D 239/98
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
407 MELICHERČÍK Ján, č.202, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
08.04.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 12744
D 239/98
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
408 SLIACKA Agnesa (r.Sliacka), č.71, 962 25 Klokoč
Dátum narodenia :
02.04.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 50976
D 280/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
410 SLIACKA Magdaléna (r.Sliacka), Sebechov 53/106, 962 01 Zvolenská
Slatina
Dátum narodenia :
05.10.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 280/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
411 SLIACKY Ján, Sekier 1979/31, 960 01 Zvolen
Dátum narodenia :
13.10.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 50976
D 280/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
412 SLIACKA Magdaléna (r.Sliacka), Sebechov 53/106, 962 01 Zvolenská
Slatina
Dátum narodenia :
05.10.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
169 / 293820
č.d.3916/1936
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
414 FEKIAČ Jozef, Boroviny č.689, 962 02 Zvolenská Slatina
Informatívny výpis
1 / 2832
D 1425/92
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
413 FEKIAČ Jozef, č.65, 962 02 Stožok
Dátum narodenia :
12.06.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 50976
43/52
232 / 634368
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
02.02.1922
D 4975/92 Dnot 204/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
415 FEKIAČ Ján, č.63, 962 02 Stožok
12.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
232 / 634368
D 4975/92 Dnot 204/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
416 MALÍKOVÁ Emília (r.Fekiačová), Z.Nejedlého č.71, 934 01 Levice
05.09.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 4975/92 Dnot 204/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
417 FEKIAČ Martin, č.64, 962 02 Stožok
10.02.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
232 / 634368
D 4975/92 Dnot 204/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
418 FEKIAČ Jozef, Boroviny č.689, 962 02 Zvolenská Slatina
02.02.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
330 / 4936176
D 4975/92 Dnot 204/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
419 FEKIAČ Ján, č.63, 962 02 Stožok
12.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
330 / 4936176
D 4975/92 Dnot 204/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
420 MALÍKOVÁ Emília (r.Fekiačová), Z.Nejedlého č.71, 934 01 Levice
05.09.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
330 / 4936176
D 4975/92 Dnot 204/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
422 KULICHOVÁ KATARÍNA,KÚRIA Č.177
27.11.1984
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29 / 11328
č.D 1893/97,D not.2/98-30/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
423 KULICHOVÁ RADKA,KÚRIA Č.177
Dátum narodenia :
09.10.1987
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
330 / 4936176
D 4975/92 Dnot 204/94
PKV 118
ROZ.OPPLH A99/05607/LHF (ROEP)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
421 FEKIAČ Martin, č.64, 962 02 Stožok
10.02.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
232 / 634368
29 / 11328
č.D 1893/97,D not.2/98-30/99.
Vlastník
44/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
424 FEKIAČOVÁ MÁRIA R.FEKIAČOVÁ Č.80
Dátum narodenia :
12.05.1931
Titul nadobudnutia
1 / 2124
č.D 196/94,D not.355/94-70/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
425 FEKIAČ JOZEF Č.108
Dátum narodenia :
19.04.1954
Titul nadobudnutia
1 / 2124
č.D 196/94,D not.355/94-70/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
426 MALATINEC JOZEF,ZVOLEN POD DRÁHAMI Č.2278/22
Dátum narodenia :
25.04.1963
Titul nadobudnutia
16 / 28320
č.D 520/97,D not.145/97-123/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
427 MALATINEC JÁN,DÚBRAVY HRADNÁ Č.218
Dátum narodenia :
21.06.1959
Titul nadobudnutia
16 / 28320
č.D 520/97,D not.145/97-123/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
428 MÔŤOVSKÝ JÁN,DETVA PIEŠŤ I Č.233
Dátum narodenia :
05.08.1965
Titul nadobudnutia
16 / 5664
č.D 525/96,D not.312/96-128/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
429 LIBIAK ANTON,DETVA KUKUČÍNOVA Č.79
Dátum narodenia :
11.08.1940
Titul nadobudnutia
192 / 453120
č.D 39/99,D not.31/99-140/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
430 LAPÍNOVÁ EMÍLIA R.LIBIAKOVÁ,DETVA ŠTÚROVA Č.842/39
Dátum narodenia :
20.08.1948
Titul nadobudnutia
192 / 453120
č.D 39/99,D not.31/99-140/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
431 LEŠKOVÁ ELENA r. LUPTÁKOVÁ, ING., K.ŠMIDKEHO 1445/10,
ZVOLEN, SR
Dátum narodenia :
10.06.1958
Titul nadobudnutia
Z-777/06-16D 2309/2005,Dnot 13/06-21/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
432 SLIACKA MÁRIA R.SLIACKA,ZVOLEN,JESENSKÉHO Č.430/22
Dátum narodenia :
12.04.1940
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
64 / 84960
D 560/99,Dnot 100/99-14/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
436 GONDOVÁ MÁRIA R.SLIACKA.DETVA,PIEŠŤ II.178
Dátum narodenia :
18.09.1928
Titul nadobudnutia
1 / 5664
č.D 218/99,D not.55/99-189/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
435 PAUČOVÁ EMÍLIA R.SLIACKA,DETVA,KRNÉ 11
Dátum narodenia :
31.01.1953
Titul nadobudnutia
1 / 5664
č.D 218/99,D not.55/99-189/99.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
434 ĽUPTÁKOVÁ EMÍLIA R.SLIACKA,KLOKOČ Č.136
Dátum narodenia :
01.07.1953
Titul nadobudnutia
120 / 101952
D 430/99,Dnot 81/99-73/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
433 PREŠINSKÁ OĽGA R.SLIACKA ING.,ZVOLEN ZÁHONOK Č.2448/39
Dátum narodenia :
16.05.1957
Titul nadobudnutia
120 / 101952
64 / 84960
D 560/99,Dnot 100/99-14/2001
Vlastník
45/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
437 Sliacky Miroslav, LÚČNA 1766/20, HRIŇOVÁ, SR
Dátum narodenia :
23.04.1972
Titul nadobudnutia
64 / 84960
D 560/99,Dnot 100/99-14/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
441 KMINIAK ONDREJ,ZVOLEN GAGARINOVA Č.2432/105
Dátum narodenia :
10.06.1949
Titul nadobudnutia
6 / 141600
č.D 1462/2000,D not.180/2000-15/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
442 KMINIAK MIROSLAV,ZVOLEN IMATRA Č.2450/2
Dátum narodenia :
20.10.1966
Titul nadobudnutia
2 / 141600
č.D 1462/2000,D not.180/2000-15/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
443 SLIACKY JOZEF,VEĽKÉ STRACINY Č.19
Dátum narodenia :
25.07.1931
Titul nadobudnutia
48 / 50976
D 780/94,Dnot 641/94-21/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
444 CERCHLÁNOVÁ EMÍLIA R.LAPINOVÁ,VEĽKÝ KRTÍŠ,PÍSECKÁ Č.7
Dátum narodenia :
12.05.1954
Titul nadobudnutia
D 780/94,Dnot 641/94-21/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
445 LAPINOVÁ MARCELA,MODRÝ KAMEŇ,DOLINA Č.686
Dátum narodenia :
27.10.1979
Titul nadobudnutia
48 / 50976
D 780/94,Dnot 641/94-21/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
446 ĽALÍK JÁN,DÚBRAVY Č.147
Dátum narodenia :
13.01.1951
Titul nadobudnutia
1 / 6372
č.D 920/2000,D not.118/2000-38/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
447 PETRÁŠOVÁ MÁRIA R.ĽALÍKOVÁ,DETVA M.R.ŠTEFÁNIKA Č.909/52
Dátum narodenia :
16.05.1946
Titul nadobudnutia
1 / 6372
č.D 920/2000,D not.118/2000-38/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
449 BALÁŽOVÁ MÁRIA R.SLIACKA Mgr.,LUKAVICA LUKAVICKÁ Č.1355/10
Dátum narodenia :
28.03.1942
Titul nadobudnutia
124 / 16992
č.D 57/98,D not.40/98-86/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
451 ĽUPTÁK JOZEF,KÚRIA Č.230
Dátum narodenia :
22.09.1953
Titul nadobudnutia
113 / 169920
č.D 867/2001,D not.144/2001-88/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
452 ĽUPTÁK MIROSLAV,KÚRIA Č.230
Dátum narodenia :
08.07.1966
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
124 / 16992
č.D 57/98,D not.40/98-86/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
450 SLIACKY JOZEF,VÍGĽAŠ ZA ZÁMKOM Č.496
Dátum narodenia :
06.11.1967
Titul nadobudnutia
1 / 6372
č.D 920/2000,D not.118/2000-38/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
448 ĽALÍK MILAN,DETVA FUČÍKOVA Č.981/21
Dátum narodenia :
14.12.1957
Titul nadobudnutia
48 / 50976
113 / 169920
č.D 867/2001,D not.144/2001-88/2001.
Vlastník
46/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
453 HUSÁRIKOVÁ AMÁLIA R.SLIACKA,DETVA CHALUPKOVA Č.999/10
22.05.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
č.D 1231/2000,D not.160/2000-90/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
454 KOLLÁRIKOVÁ PETRONELA R.SLIACKA,DETVA A.BERNOLÁKA
Č.928/3
30.11.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
144 / 271872
osved.N 81/2002,Nz 79/2002-36/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
459 KMINIAK ONDREJ,ZVOLEN GAGARINOVA Č.2432/105
10.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 16992
osved.N 81/2002,Nz 79/2002-36/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
461 KMINIAK ONDREJ,ZVOLEN GAGARINOVA Č.2432/105
10.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 28320
osved.N 81/2002,Nz 79/2002-36/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
462 KMINIAK ĽUBOMÍR, TATRANSKÁ 6337/16, BANSKÁ BYSTRICA, SR
09.03.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
112 / 50976
č.D 1742/2001,D not.269/2001-50/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
464 PIECKOVÁ ANNA R.FEKIAČOVÁ,ZVOLEN LUKOVSKÁ CESTA
Č.3118/30
01.05.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
96 / 28320
č.D 1610/2001,D not.50/2002-73/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
467 CHUPAŇOVÁ EMÍLIA R.MALATINCOVÁ,STOŽOK Č.23
24.12.1969
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
112 / 50976
Z-697/08-16D/569/2007,Dnot 172/2007-47/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
466 MALATINEC JOZEF,BRATISLAVA PRI ŠAJBÁCH Č.20
20.03.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
112 / 50976
č.D 1742/2001,D not.269/2001-50/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
465 HRAŠKOVÁ ANNA r. LAKOTOVÁ, STOŽOK, č. 200, SR
06.03.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
139056 / 6796800
dar.zml.č.V 242/09-47/2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
463 ĽALÍKOVÁ KATARÍNA R.FEKIAČOVÁ Č.146
29.11.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
23 / 5664
č.D 882/2001,D not.210/2001-106/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
457 KMINIAK ONDREJ,ZVOLEN GAGARINOVA Č.2432/105
10.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
23 / 5664
č.D 882/2001,D not.210/2001-106/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
456 CIBULOVÁ EMÍLIA R.MELICHERČÍKOVÁ,BANSKÁ ŠTIAVNICA
POĽOVNÍCKA Č.9
29.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
31 / 10620
č.D 1231/2000,D not.160/2000-90/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
455 KUBALOVÁ DARINA R.MELICHERČÍKOVÁ,BANSKÁ ŠTIAVNICA
FÁNDLYHO Č.8
06.12.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
31 / 10620
47/52
96 / 28320
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24.12.1969
č.D 1610/2001,D not.50/2002-73/2002.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
468 MELICHERČÍK JOZEF,HRIŇOVÁ-KRIVEC I.Č.784
Dátum narodenia :
01.02.1922
Titul nadobudnutia
13 / 4248
č.D 1418/01,D not.230/01-22/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
469 MELICHOVÁ AMÁLIA R.MELICHERČÍKOVÁ Č.51
Dátum narodenia :
05.11.1933
Titul nadobudnutia
13 / 4248
č.D 1418/01,D not.230/01-22/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
470 MELICHERČÍK ŠTEFAN ING.,POVAŽSKÁ BYSTRICA HLINY Č.1420/21-7
Dátum narodenia :
14.09.1952
Titul nadobudnutia
č.D 1418/01,D not.230/01-22/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
471 SLIACKA ZUZANA R.SLIACKA,BZOVSKÁ LEHÔTKA č.27
Dátum narodenia :
17.04.1966
Titul nadobudnutia
23 / 16992
č.D 1871/01,D not.1/02-73/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
473 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
14 / 22656
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
480 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Informatívny výpis
10 / 22656
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
479 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
168 / 90624
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
478 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
120 / 90624
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
477 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
72 / 254880
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
476 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
7 / 16992
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
475 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
5 / 16992
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
474 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
23 / 16992
č.D 1871/01,D not.1/02-73/2003.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
472 SLIACKY ĽUBOMÍR,BZOVSKÁ LEHÔTKA Č.27
Dátum narodenia :
02.12.1971
Titul nadobudnutia
13 / 4248
48/52
4 / 16992
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15.06.1956
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
481 KMINIAK Jozef, Oremburská 2320/9, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
15.06.1956
Titul nadobudnutia
8 / 16992
14D/379/2003 Dnot 149/03 - 28/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
482 FEKIAČ JÁN, STOŽOK 226
Dátum narodenia :
04.11.1945
Titul nadobudnutia
949 / 1645392
17D/288/2003 Dnot 148/03 - 37/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
483 FEKIAČ PAVEL, STOŽOK 211
Dátum narodenia :
09.07.1947
Titul nadobudnutia
949 / 1645392
17D/288/2003 Dnot 148/03 - 37/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
484 BOHUMEĽOVÁ ANNA R.FEKIAČOVÁ, STOŽOK 213
Dátum narodenia :
19.03.1970
Titul nadobudnutia
949 / 4936176
17D/288/2003 Dnot 148/03 - 37/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
485 ĎURIŠOVÁ ELENA R. FEKIAČOVÁ, STOŽOK 213
Dátum narodenia :
08.07.1974
Titul nadobudnutia
949 / 4936176
17D/288/2003 Dnot 148/03 - 37/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
486 BOHÁČIKOVÁ JANA R. FEKIAČOVÁ, STOŽOK 213
Dátum narodenia :
17.08.1983
Titul nadobudnutia
949 / 4936176
17D/288/2003 Dnot 148/03 - 37/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
487 FEKIAČ JÁN, STOŽOK 226
Dátum narodenia :
04.11.1945
Titul nadobudnutia
384 / 1903104
14D/380/2003 Dnot 147/03 - 39/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
488 FEKIAČ PAVEL, STOŽOK 211
Dátum narodenia :
09.07.1947
Titul nadobudnutia
384 / 1903104
14D/380/2003 Dnot 147/03 - 39/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
489 BOHUMEĽOVÁ ANNA R. FEKIAČOVÁ, STOŽOK 213
Dátum narodenia :
19.03.1970
Titul nadobudnutia
384 / 5709312
14D/380/2003 Dnot 147/03 - 39/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
490 ĎURIŠOVÁ ELENA R. FEKIAČOVÁ, STOŽOK 213
Dátum narodenia :
08.07.1974
Titul nadobudnutia
384 / 5709312
14D/380/2003 Dnot 147/03 - 39/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
491 BOHÁČIKOVÁ JANA R. FEKIAČOVÁ, STOŽOK 213
Dátum narodenia :
17.08.1983
Titul nadobudnutia
384 / 5709312
14D/380/2003 Dnot 147/03 - 39/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
492 ĽALÍK MILAN, DETVA, FUČÍKOVA Č.981/21
Dátum narodenia :
14.12.1957
Titul nadobudnutia
29 / 28320
16D/168/2004 Dnot 46/04 - 72/2004
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
493 PETRÁŠOVÁ MÁRIA R.ĽALÍKOVÁ, DETVA, M.R.ŠTEFÁNIKA Č.909/52
Informatívny výpis
49/52
29 / 28320
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16.05.1946
16D/168/2004 Dnot 46/04 - 72/2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
494 FEKIAČOVÁ MÁRIA R. FEKIAČOVÁ, STOŽOK 80
Dátum narodenia :
12.05.1931
Titul nadobudnutia
116 / 28320
16D/168/2004 Dnot 46/04 - 72/2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
495 BUČKOVÁ ALENA R. FEKIAČOVÁ, SENICA, JURKOVIČA 24
Dátum narodenia :
23.07.1957
Titul nadobudnutia
29 / 28320
16D/168/2004 Dnot 46/04 - 72/2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
496 FEKIAČ JAROSLAV, BRODSKÉ 812
Dátum narodenia :
24.07.1959
Titul nadobudnutia
29 / 28320
16D/168/2004 Dnot 46/04 - 72/2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
497 ĽUPTÁKOVÁ EMÍLIA R. MALATINCOVÁ, DETVA, ŠTÚROVA 1356/45
Dátum narodenia :
05.11.1951
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE N 307/04 Nz 63227/04 - 87/2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
498 BOHUMEĽOVÁ MÁRIA R. MALATINCOVÁ, ZVOLEN, GAGARINA
2427/95
Dátum narodenia :
26.01.1953
Titul nadobudnutia
8 / 5664
16D/508/2004, Dnot 106/04 - 41/2005
16D/508/2004, Dnot 106/04 - 41/2005
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
500 OGUREKOVÁ ANNA r. MELICHERČÍKOVÁ, TURČIANSKY ĎUR 14, SR
Dátum narodenia :
03.11.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 5664
16D/508/2004, Dnot 106/04 - 41/2005
16D/508/2004, Dnot 106/04 - 41/2005
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
502 HALAJOVÁ EMÍLIA r. MELICHERČÍKOVÁ, KORYTÁRKY 303, SR
Dátum narodenia :
21.03.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
37 / 14160
Z-1355/2005 - 16D/215/2005 Dnot 30/2005 - 86/2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
504 ĎURIŠOVÁ ANNA r. SLUKOVÁ, SEBECHOV 38/76, ZVOLENSKÁ
SLATINA, SR
Dátum narodenia :
10.04.1937
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
8 / 5664
16D/508/2004, Dnot 106/04 - 41/2005
16D/508/2004, Dnot 106/04 - 41/2005
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
503 SLÚKA JÁN, PRACHATICKÁ 1798/17, ZVOLEN, SR
Dátum narodenia :
22.12.1944
Titul nadobudnutia
8 / 5664
16D/508/2004, Dnot 106/04 - 41/2005
16D/508/2004, Dnot 106/04 - 41/2005
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
501 MELICHERČÍK JÁN, STOŽOK 227, SR
Dátum narodenia :
21.03.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28 / 5664
OSVEDČENIE N 307/04 Nz 63227/04 - 87/2004
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
499 MELICHERČÍK JOZEF, KÚRIA 227, STOŽOK, SR
Dátum narodenia :
16.02.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28 / 5664
37 / 14160
Z-1355/2005 - 16D/215/2005 Dnot 30/2005 - 86/2005
Správca
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
Informatívny výpis
50/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
505 Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
11, SR
IČO :
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
506 SLIACKY JÁN, DOMOV DÔCHODCOV, TERANY, SR
Dátum narodenia :
06.02.1947
Titul nadobudnutia
87 / 16992
Z-525/2006 - 16D/196/2005 Dnot 73/2005 - 63/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
507 VYLETEL KAROL, s.č. 187, STOŽOK, SR
Dátum narodenia :
17.10.1940
Titul nadobudnutia
87 / 16992
Z-525/2006 - 16D/196/2005 Dnot 73/2005 - 63/2006
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
508 MELICHERČÍKOVÁ MIRIAM r. MELICHERČÍKOVÁ, DÚBRAVY, č. 158,
SR
Dátum narodenia :
12.10.1992
Titul nadobudnutia
1 / 2124
Z-84/09-č.9D/49/2007,D not.98/2008-23/2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
511 FEKIAČ ŠTEFAN, STOŽOK, č. 79, SR
Dátum narodenia :
04.11.1940
Titul nadobudnutia
1 / 2124
Z-84/09-č.9D/49/2007,D not.98/2008-23/2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
512 FEKIAČ JOZEF, STOŽOK, č. 80, SR
Dátum narodenia :
06.06.1955
Titul nadobudnutia
1 / 3186
Z-84/09-č.9D/49/2007,D not.98/2008-23/2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
513 PETRINCOVÁ ANNA r. FEKIAČOVÁ, VIMPERSKÁ 938/6, DETVA, SR
Dátum narodenia :
21.03.1952
Titul nadobudnutia
1 / 6372
Z-84/09-č.9D/49/2007,D not.98/2008-23/2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
516 Paučová Emília r. Sliacka, Krné 11, Detva, SR
Dátum narodenia :
31.01.1953
Titul nadobudnutia
13688 / 16708800
Z-2046/2008 - 24D/93/2008 Dnot 99/2008 - 93/2009
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
517 Sliacka Mária r. Sliacka, Sliačska Podpoľana 13, Stará Huta, SR
Dátum narodenia :
17.09.1954
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6372
Z-84/09-č.9D/49/2007,D not.98/2008-23/2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
515 ĽUPTÁKOVÁ EMÍLIA r. FEKIAČOVÁ, STOŽOK, č. 230, SR
Dátum narodenia :
18.01.1959
Titul nadobudnutia
1 / 3186
Z-84/09-č.9D/49/2007,D not.98/2008-23/2009.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
514 MARKOVÁ ANNA r. FEKIAČOVÁ, VIMPERSKÁ 938/6, DETVA, SR
Dátum narodenia :
12.05.1957
Titul nadobudnutia
7 / 25488
Z-1104/08-16D/154/2007,Dnot 50/2007-76/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
510 SVOREŇOVÁ EMÍLIA r. FEKIAČOVÁ, BUDINÁ, č. 176, SR
Dátum narodenia :
10.08.1937
Titul nadobudnutia
7 / 25488
Z-1104/08-16D/154/2007,Dnot 50/2007-76/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
509 MELICHERČÍKOVÁ MONIKA r. MELICHERČÍKOVÁ, DÚBRAVY, č. 158,
SR
Dátum narodenia :
22.10.1994
Titul nadobudnutia
/
13688 / 16708800
Z-2046/2008 - 24D/93/2008 Dnot 99/2008 - 93/2009
51/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
518 Ľuptáková Emília r. Sliacka, Klokoč, č. 82, SR
Dátum narodenia :
27.07.1947
Titul nadobudnutia
42 / 50976
Z-733/11-č.25D184/2010,D not.250/2010-48/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
519 Luptáková Anna r. Sliacka, Klokoč, č. 130, SR
Dátum narodenia :
01.01.1953
Titul nadobudnutia
42 / 50976
Z-733/11-č.25D184/2010,D not.250/2010-48/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
520 Majdáková Jolana r. Sliacka, Dúbravy, č. 50, SR
Dátum narodenia :
27.11.1957
Titul nadobudnutia
42 / 50976
Z-733/11-č.25D184/2010,D not.250/2010-48/2011.
Tituly nadobudnutia LV:
R-319/06-ŽIADOSŤ-17/2007
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
382 Z-659/08-EX 1344/2006-SÚDNY EXEKÚTOR Mgr.JURAJ GALLO-EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSŤ UVEDENÚ NA LV Č.1386 NA PODIEL
VLASTNÍKA POD B382 V 1/3776 KU DŇU 21.04.2008-48/2008
382 Z-1068/2011 - EX 5/2008 súdny exekútor JUDr. Tomáš Peltzner exekútorský úrad Bratislava - exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1386 pod BLV
382 v 1/3776 ku dňu 14. 06. 2011 - 44//2011
382 Z-1287/2011 - EX 72/2006 súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec exekútorský úrad Bratislava - exekučný príkaz
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1386 pod
BLV 382 v 1/3776 ku dňu 21. 07. 2011 - 59/2011
Iné údaje:
VLASTNÍCI POD B1-B507 PREVZATÍ Z LV Č.820 V K.Ú.STOŽOK-17/2007
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
52/52
Aktualizácia katastrálneho portálu:
21.04.2012
Download

LV 1386 - Stará Huta