UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Ročník
druhý
Časová rozsah výučby
8 hodín/týţdeň, 264 hodín/rok
1. Charakteristika predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú,
slohovú zloţku, písanie, literárnu zloţku a čítanie. Jazyk slovenský v 1. a 2. ročníku
základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo
základných ţivotných kompetencií, ktorých základ ţiaci získavajú v 1. ročníku ZŠ
a v ďalších ho prehlbujú. K hlavným aspektom rozvíjania uţ získaných jazykových
zručností a návykov patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí
z oblasti literatúry.
V rámci zloţky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie
s porozumením, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Nezanedbateľnou je i emocionálna
stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám,
a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií
a formovania národného povedomia ţiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti
a zároveň slúţi aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa
ţiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodrţiavanie
hygienických a estetických zásad.
V oblasti slohu sa učia ţiaci vyjadrovať v krátkych
ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia
sa ospravedlniť, poblahoţelať blízkym osobám, formulovať krátku správu, stručne
reprodukovať prečítaný text, pracovať s textom.
2. Ciele predmetu
-
Cieľom jazykového vyučovania je rozvíjanie a preferovanie komunikačných schopností
ţiakov, ktoré budú východiskom ich ďalšieho vzdelávania v slovenskom jazyku
i v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Preferovať
komunikatívno-záţitkový model, podnecovať aktivitu ţiakov, vytvárať u ţiakov hodnoty
a postoje zamerané na príjem umeleckého textu – čítanie, deklamácia, počúvanie,
analýza, interpretácia a hodnotenie, budovať sebadôveru ţiakov, viesť ich k vyjadrovaniu
vlastných postojov a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie,
pozitívnemu vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie. Výsledkom činnosti na
hodinách sú projekty, ich verejná prezentácia.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ je predovšetkým:
v gramatike

osvojiť si základy písanej reči (veľké a malé písmená, písané a tlačené písmená,
samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky, arabské číslice)

získať základné poznatky o zvukovej rovine jazyka a pravopise
- hlásky, slabiky, slová, delenie hlások
delenie hlások: samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké),
dvojhlásky
-

diakritické znamienka: dĺţeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky
interpunkčné znamienka: bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka
melódia vety: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, ţelacie, zvolacie
slabikotvorné hlásky r, ŕ, l, ĺ, výslovnosť a výskyt ä
získať základné poznatky o syntaktickej / skladobnej rovine
jednoduchá veta, vety podľa obsahu: oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, ţelacia,
zvolacia

osvojiť si návyky správnej výslovnosti
v slohu

pozdrav, oslovenie, tykanie – vykanie, predstavenie sa, prosba – ţelanie, privítanie,
rozlúčenie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, vyjadrenie súhlasu – nesúhlasu, blahoţelanie
ústne aj písomné, adresa, pohľadnica, súkromný list, tvorba otázok, ţiadosť o informáciu,
rozhovor, telefonický rozhovor, osnova, rozprávanie, ústny opis predmetu, ústny opis ilustrácie
a obrázka, nápis, nadpis, SMS, e-mail
v literárnej výchove

osvojiť si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa

viesť ţiakov k presnému mysleniu a jeho vyuţitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj
písomnej)

všeobecné pojmy: ilustrácia, autor – spisovateľ, čitateľ – divák, kniha, časopis, noviny,
kniţnica, text, bábkové divadlo, bábka

literárne ţánre: vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka

štylizácia textu: zdrobnenina

štruktúra diela: nadpis, dej
3. Kľúčové kompetencie





Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
motorické zručnosti
- samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodrţiavanie základných parametrov
písma (písaná a tlačená podoba)
- podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať arabské číslice v súvislosti s
matematikou
pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
- zapamätať si základné informácie a fakty a vedieť ich pouţívať v praxi
- vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi
- v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 2. ročník ZŠ
analytické zručnosti a interpretačné zručnosti
- uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich
a postupne zatrieďovať
- prerozprávať obsah prečítaného textu
- vyjadriť svoje pocity a záţitky z prečítaného textu
tvorivé zručnosti
- tvoriť a ústne prezentovať vlastný text
- napísať a porozprávať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh)
- porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
- dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny ţáner
- zdramatizovať rozprávku
- dbať na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb
technika čítania a verejná prezentácia textu, verejný prejav


- správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu na primeranej úrovni ţiaka
2. ročníka ZŠ
- pri ústnom prejave a hlasnom čítaní dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú
výslovnosť na primeranej úrovni ţiaka 2. ročníka ZŠ
- recitovať básne a úryvky z prózy
- pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč
informačné zručnosti
- vedieť vyuţívať moţnosti vyhľadania si daných informácií formou kníh, slovníkov,
encyklopédií, internetu (na primeranej úrovni ţiaka 2. ročníka ZŠ)
- orientovať sa v kniţnici
komunikačné zručnosti
- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
- vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
postupne naučiť ţiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor (na primeranej
úrovni ţiaka 2. ročníka ZŠ)
4. Obsahový štandard
Prehľad tematických celkov
1. Písanie (2 polhodiny týţdenne v rámci čítania)
2. Zvuková rovina jazyka a pravopis (100 hodín)
3. Syntaktická/skladobná rovina (12 hodín)
4. Sloh (20 hodín)
5. Literárna výchova (99 hodín)
Obsah tematických celkov
1. Písanie
Samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice.
2. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Písmená: malé, veľké, písané, tlačené.
Hlásky, slabiky, slová.
Delenie hlások: samohlásky – krátke, dlhé, spoluhlásky – tvrdé, mäkké, dvojhlásky.
Dĺţeň, mäkčeň, vokáň.
Bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka.
Melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, ţelacej, zvolacej.
Slabikotvorné hlásky l - ĺ, r – ŕ.
Výslovnosť a výskyt ä.
3. Syntaktická/skladobná rovina
Jednoduchá veta.
Vety podľa obsahu: oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, ţelacia, zvolacia.
4. Sloh
Pozdrav. Oslovenie. Tykanie/vykanie. Predstavenie sa. Privítanie. Rozlúčenie. Prosba/
ţelanie. Poďakovanie. Ospravedlnenie – ústne, s vysvetlením. Vyjadriť súhlas/nesúhlas.
Blahoţelanie – ústne/písomne. Adresa. Adresa odosielateľa. Pohľadnica. Súkromný list –
písomne. Tvorba otázok (ţiadosť o informáciu). Rozhovor. Začiatok a koniec telefonického
rozhovoru. Osnova. Rozprávanie – ústne. Opis predmetu – ústne. Opis ilustrácie/obrázka
– ústne. Nápis. Nadpis. Krátke správy – SMS, e-mail.
5. Literárna výchova
Nácvik správneho a plynulého čítania náročných viacslabičných a ťaţko vysloviteľných
slov. Nácvik čítania slov so správnym slovným prízvukom, najmä slov s predloţkami.
Pokračovanie v nácviku správneho a pekného čítania s porozumením. Nácvik orientácie
v prečítanom texte a prerozprávania prečítaného textu. Rozširovanie slovnej zásoby
ţiakov.
Všeobecné pojmy: ilustrácia, autor/spisovateľ, čitateľ/divák, kniha, časopis, noviny,
kniţnica, text, bábkové divadlo - bábka.
Literárne žánre: vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka.
Štylizácia textu: zdrobnenina.
Štruktúra diela: nadpis, dej.
V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra v druhom ročníku budeme rozvíjať
prierezové témy environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, osobnostný a sociálny
rozvoj, ochrana ţivota a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.
5. Výkonový štandard

-
-




-
Písanie
má docvičené všetky malé a veľké písmená a číslice
dodrţiava rozostupy písmen v slovách, výšku písmen, správne tvary písmen
dokáţe prepísať a odpísať text primeranou rýchlosťou
má zvládnutú jednoduchú úpravu písomných prác
dokáţe napísať text podľa nápovede (diktát)
dodrţiava hygienické a pracovné návyky pri písaní
Zvuková rovina jazyka a pravopis
vie členiť slová na slabiky a hlásky
vie rozlišovať hlásky a písmená
pozná rozdelenie hlások
vie správne písať i/í, y/ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
vie správne písať slová s mäkkými slabikami
vie správne vyslovovať a písať slová s dĺţňom, mäkčeňom a vokáňom
vie správne pouţívať znamienka na členenie písaného textu
vie rozlíšiť druhy viet podľa melódie
vie písať a vyslovovať dlhé spoluhlásky ĺ, ŕ a slabičné l/ĺ, r/ŕ
vie správne písať a vyslovovať slová s ä
Syntaktická/skladobná rovina
- vie utvoriť jednoduchú vetu
rozlišuje vety podľa obsahu
Sloh
ţiaci dokáţu pouţívať pravidlá ústneho a písomného spoločenského styku
Literárna výchova
vie správne, plynule a s porozumením čítať primerané texty
správne prízvukuje slová a predloţkové spojenia
prirodzene intonuje vety
vie potichu prečítať krátke vety a primerane ich reprodukuje
orientuje sa v deji prečítaného textu
s pomocou učiteľa vie utvoriť otázky k obsahu a odpovedá na ne
rozpráva o prečítanom texte
dokáţe pracovať s ilustráciou, knihou, časopisom, textom, novinami
vie nájsť v texte zdrobneninu
rozozná štruktúru diela: nadpis, dej, vie čo je bábka, bábkové divadlo
pozná niektorých autorov a ilustrátorov detskej literatúry, literárne ţánre
vie predniesť báseň
vie sa orientovať v kniţnici
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
Poznáme písmená
A k t i v i z á c i a p o z n a t k P r e c v ičiť a upevniť
ovz1.ročníka
poznatky z 1.ročníka a to so
zreteľom
na kvalitu osvojenia u
jednotlivých ţiakov (členenie
prejavov na vety, viet na
slová, slov na slabiky, slabík
na
hlásky, tvorenie viet, ich
písanie a intonovanie, formy
spoločenského styku a pod.)
Hláska –písmeno – slabika
-slovo
Členenie slov na slabiky a
hlásky, rozlišovanie
hlásky a písmena
Rozlišovanie samohlások,
dvojhlások
a spoluhlások
Správne písanie i po
mäkkých spoluhláskach a y
po tvrdých spoluhláskach
Delenie slov na konci riadka
podľa slabík
Výslovnosť a výskyt
samohlásky ä
Rozlíšenie
hlásky
a
písmena.
Správne vyslovovať a písať
hlásky s rozlišovacími
znamienkami.
Deliť hlásky na samohlásky,
dvojhlásky a spoluhlásky.
Správne vyslovovať a písať
y/ý po tvrdých spoluhláskach
a i/í po mäkkých
spoluhláskach.
Správne napísať a vysloviť
slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni,
li.
Správne rozdeliť slová na
slabiky.
Správne prečítať a napísať
slová s ä.
Veta, slovo, slabika,
hláska
Rozlišovanie slov vo vete
Význam slova. Slová s
rovnakým, podobným
alebo opačným významom.
Rozlišovanie spisovného a
nespisovného
vyjadrovania, spisovných a
nespisovných slov
Tvorenie jednoduchých viet,
správny slovosled
vo vetách
Delenie viet na
oznamovacie, opytovacie a
rozkazovacie
Poznať, správne písať a
intonovať vetu oznamovaciu,
opytovaciu a rozkazovaciu.
Obmieňať poradie slov vo
vete.
Rozširovať a zmenšovať
počet slov vo vete.
Obmieňať tvary slov vo vete.
Dokončiť začatú vetu podľa
svojej predstavy.
Písanie veľkých písmen na
začiatku vety
a interpunkčných znamienok
na konci vety( bodka,
otáznik, výkričník).
Sloh
Oblasť
verbálnej Vedieť pozdraviť, predstaviť
komunikácie je zameraná na sa, poprosiť a poďakovať,
ústne vyjadrovanie, ţiak vie ospravedlniť sa, vyjadriť
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
nájsť súvislosť medzi
ilustráciou a obsahom
prečítaného textu. Vie
vyjadriť svoj názor na
ilustráciu v kniţke. Vie
porozprávať svoj záţitok
pred triedou,
obecenstvom. Usporiadať
obrázky podľa časovej
a príčinnej súvislosti. Vie
samostatne
porozprávaťobsah
jednoduchého textu,
reprodukovať
rozprávku a pod. Vie opísať
jednoduché
predmety. Vie pozdraviť,
poďakovať,
ospravedlniť sa.
súhlas/nesúhlas.
Vedieť správne napísať
adresu, vypísať pohľadnicu.
Opísať jednoduché
predmety.
Usporiadať obrázky podľa
časovej súvislosti a
porozprávať príbeh podľa
série obrázkov.
Tvoriť otázky podľa
súvislého textu.
Písanie
Osvojovanie
si
písania
písmen slovenskej
abecedy v poradí závislom
od pouţívaných
učebníc a písaniek
Spájanie písmen do slabík a
slov
Odpis písaných písmen,
slabík, slov a viet
Prepis tlačených písmen,
slabík, slov a viet
Písanie slov a jednoduchých
viet podľa
diktovania
Podporovanie vlastného a
tvorivého písania
veľkou tlačenou abecedou
Zdokonaľovať
písomné
zručnosti,
hygienické
a
pracovné
návyky
Dodrţiavať základné
parametre písma (
čitateľnosť,
úhľadnosť, primeranú
rýchlosť)
Dbať na správny tvar a sklon
malých a veľkých
písaných písmen , písanie
číslic
Odpisovanie tlačeného textu
písaným písmom, písanie
podľa nápovede( diktát),
samostatné písanie krátkych
textov
Čítanie
Zdokonaľovanie
techniky
čítania
Čítanie s porozumením
Cvičenie správnej intonácie
Voľná reprodukcia
prečítaného textu
Vyjadrenie pocitov
vyvolaných prečítaným
textom /smutné, zábavné,
poučné.../ - vnímanie
umeleckých textov rôznych
ţánrov
Príprava na prechod k
Nácvik
správneho
a
plynulého čítania a čítania s
porozumením
Nácvik orientácie v
prečítanom texte a
prerozprávanie
prečítaného textu
Rozširovanie slovnej zásoby
ţiakov
Nácvik správnej intonácie
viet, recitácie básní,
dramatizácie a improvizácie
podľa literárnej predlohy
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
tichému čítaniu
Jednoduchý rozbor
literárnych textov, poznať
pojmy
a výrazy: verš, sloha, rým,
postava literárneho diela,
bábkové divadlo, bábka, film
Práca s ilustráciami ukáţok z
literatúry pre deti, práca
s knihou a spoločnou
mimočítankovou literatúrou
6.Pedagogické stratégie
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu
ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie ţiakov pre daný predmet. Pri výučbe slovenského jazyka vyuţívame najmä:
motivačné rozprávanie a rozhovor, didaktické hry, problémová metóda, rozprávanie,
demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, heuristická metóda, dramatizácia, výklad
učiteľa, prezentačná metóda, samostatná práca ţiakov, projektové a záţitkové
vyučovanie. V rámci vyučovacieho procesu bude uplatňovaný diferencovaný a individuálny
prístup k včleneným ţiakom.
7.Prierezové témy:
Dopravná výchova, Enviromentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova,
Ochrana ţivota a zdravia
8.Učebné zdroje
Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., Mgr. Margaréta Nosáľová, PaedDr. Eva Dienerová:
Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, 2009
Mgr. Margaréta Nosáľová, PaedDr. Eva Dienerová, PaedDr. Alţbeta Hirková: Čítanka pre
2. ročník základných škôl, 2010
Mgr. Viera Damboráková: Písanie v 2. ročníku ZŠ – Metodické poznámky, 2003
9.Hodnotenie predmetu
Ţiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie ţiakov
základnej školy.
Download

Slovenský jazyk